навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

В сила от 01.01.2007 г.

Обн. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.26 от 6 Април 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 15 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 11 Март 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 21 Декември 2018г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2020г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г., изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 602-01-77/30.08.2006 г.

Част първа.
ОБЩА ЧАСТ

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С този закон се уреждат:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) редът за прилагане на пазарните мерки, включени в Общата организация на пазарите (ООП) на земеделски продукти на Европейския съюз;
2. мерките за държавно подпомагане, които са част от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз;
3. функциите на органите и организациите, които са компетентни да прилагат мерките по т. 1 и 2, доколкото не са определени в правото на Европейския съюз.

Чл. 2. (1) Органите, на които законът възлага прилагането на мерките по чл. 1, действат като административни органи.
(2) За индивидуалните административни актове, които се издават при прилагане на ОСП на Европейския съюз, се прилага Административнопроцесуалният кодекс, доколкото в този закон не са установени особени правила.
(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните е непосредствено по-горестоящият административен орган при оспорването по административен ред на индивидуалните и общите административни актове по ал. 2.

Глава втора.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРНА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните организира и контролира събирането и обработката на пазарната информация, която се изпраща на Европейската комисия за прилагане на мерките, включени в ООП, съгласно правото на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните изпраща пазарната информация по ал. 1 на съответната структура на Европейската комисия в сроковете и по начина, определен в правото на Европейския съюз.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните може да възложи събирането, обработката и/или изпращането на пазарна информация на Европейската комисия на друга държавна организация или да възложи извършване на тези дейности на други лица по реда на Закона за обществените поръчки.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Държавните органи и организации, физическите и юридическите лица са длъжни да предоставят безвъзмездно и своевременно на Министерството на земеделието и храните или на органа, съответно на лицето по чл. 3, пазарната информация, която събират или с която разполагат.
(2) Данните по ал. 1 се използват само за целите, определени в правото на Европейския съюз, при спазване на изискванията за защита на личните данни и служебната тайна.


Чл. 5. (1) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за събиране на пазарната информация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед пазарите, за които се събира пазарна информация. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".

Глава трета.
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните е националният орган, който отговаря за прилагането, наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи в областта на земеделието и храните съгласно изискванията на правото на Европейския съюз.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Част втора.
ОБЩА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

Глава четвърта.
ХОРИЗОНТАЛНИ МЕРКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

Раздел I.
Внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) Към министъра на земеделието и храните се създава постоянна междуведомствена консултативна комисия по вноса и износа на земеделски продукти, свързани с прилагането на ОСП на Европейския съюз. В комисията участват представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на финансите, включително представители на Агенция "Митници" и Разплащателната агенция.
(2) Комисията осъществява текущ анализ на дейностите по прилагане на вноса и износа на земеделски продукти в Република България и изготвя предложения за промени в законодателството.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните издава лицензии за внос на земеделски продукти съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията (OB, L 206/1 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237", Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ (OB, L 206/44 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239" и регламентите по тяхното прилагане, както и наредбата по чл. 15.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Разплащателната агенция издава лицензии и сертификати, свързани с износа на земеделски и преработени земеделски продукти, съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 и Регламент (ЕС) № 578/2010 на Комисията от 29 юни 2010 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета относно режима на възстановяванията при износ за определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, и относно критериите за определяне на размера на тези възстановявания (ОВ, L 171/1 от 6 юли 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 578/2010" и регламентите, свързани с тяхното прилагане, както и наредбата по чл. 15.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция изплаща възстановявания при износ на земеделски и преработени земеделски продукти съгласно Регламент (ЕО) № 612/2009 на Комисията от 7 юли 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на земеделски продукти (ОВ, L 186/1 от 17 юли 2009 г.) и Регламент (ЕС) № 578/2010 и регламентите, свързани с тяхното прилагане, както и наредбата по чл. 15.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Компетентните органи по чл. 9 издават извлечения от лицензии или сертификати, както и заместващи лицензии, сертификати или извлечения, а също и дубликати на лицензия, сертификат или извлечение съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 и регламентите по тяхното прилагане.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Ежемесечно до 25-о число рафинериите подават в Министерството на земеделието и храните уведомления за:
1. среднопретеглените продажни цени на тон захар за предходния месец и за прогнозните продажни цени на тон захар за текущия месец съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април 2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (ОВ, L 171/113 от 4 юли 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185";
2. стоковите наличности от захар в края на предходния месец.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Производителите на изоглюкоза подават в Министерството на земеделието и храните уведомления за:
1. произведените количества изоглюкоза, доставени през предходната пазарна година и за стоковите наличности от изоглюкоза в края на предходната пазарна година;
2. производството на изоглюкоза през предходния месец.
(3) Уведомленията по ал. 2 се подават:
1. ежегодно в срок до 25 ноември - за уведомленията по ал. 2, т. 1;
2. ежемесечно до 20-о число - за уведомлението по ал. 2, т. 2.
(4) Директорите на областните дирекции "Земеделие" по местонахождението на рафинериите и на производителите на изоглюкоза определят със заповед длъжностни лица за извършване на проверки на данните, получени по реда на ал. 1, 2 и 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава образци на уведомленията по ал. 1 и 2, които се публикуват на интернет страницата на министерството.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните уведомява Европейската комисия за информацията, получена по реда на ал. 1, 2 и 3, съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1185.

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За целите на чл. 15 от Регламент (ЕО) № 891/2009 на Комисията от 25 септември 2009 г. за откриване и управление на някои тарифни квоти на Общността в сектора на захарта (ОВ, L 254/82 от 26 септември 2009 г.) министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица събират данни за извършено рафиниране по лицензии за внос на захар, предназначена за рафиниране, и налагат санкции.

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Производителите на изоглюкоза и рафинериите са длъжни да осигурят достъп до счетоводната, търговската и техническата документация и до оборудването за производство, съхранение и отчитане на производството на изоглюкоза, и за закупените, рафинирани и съхранявани количества захар, както и да оказват съдействие на съответните длъжностни лица за изпълнение на правомощията им по чл. 10а и 10б.
(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) При осъществяване на правомощията си по чл. 10а и 10б длъжностните лица по ал. 3 имат право да изискват от производителите на изоглюкоза и рафинериите информация и документи, както и да съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за прилагане на чл. 10а, чл. 10б и чл. 10в.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) При износ на преработени земеделски продукти, включени в Приложение № 2 на Регламент (ЕС) № 578/2010, износителят представя на Разплащателната агенция подписано от производителя на съответния преработен земеделски продукт описание на неговите съставки, за които се изплащат възстановявания. Описанието се представя заедно със заявлението за изплащане на възстановяване при износ.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция води регистър на постоянни описания на съставките на преработени земеделски продукти, за които се изплащат възстановявания при износ съгласно чл. 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 578/2010.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Производител на преработени земеделски продукти, включени в Приложение № 2 на Регламент (ЕС) № 578/2010, може да подаде заявление до Разплащателната агенция за регистрация по ал. 1. Заявлението съдържа данни за правния статус на производителя: търговска регистрация, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление), предмет на дейност и адрес на производственото предприятие. Заявлението се придружава от описание на съставките на преработения земеделски продукт, за който се изплащат възстановявания при износ.
(3) Постоянните описания на съставките на преработени земеделски продукти, за които се изплащат възстановявания при износ, вписани в регистъра по ал. 1, получават индивидуален регистрационен номер.
(4) Регистрацията важи за срок една година. След изтичане на този срок производителят може да подаде ново заявление за регистрация по реда на ал. 2.
(5) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция отказва регистрация или прекратява регистрацията предсрочно, когато при извършване на проверки на място установи, че данните за производителя не са верни или че описанието на съставките на преработените земеделски продукти не съответства на действителните съставки при производство на продукта.
(6) Износител на преработен земеделски продукт, за който има регистрирано постоянно описание на съставките му, за които се изплащат възстановявания при износ, не представя описание на съставките по чл. 11 при износ на продукта. Износителят посочва индивидуалния регистрационен номер на постоянното описание на съставките на продукта, за които се изплащат възстановявания при износ, в митническата декларация и в заявлението за изплащане на възстановяване при износ.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) При проверка на изнасяните селскостопански продукти, за които е представен износен лиценз, издаден от Разплащателната агенция, Агенция "Митници" взема проби, които изследва лабораторно, и в случай на несъответствие с показателите в лиценза изпраща резултатите от анализа на Разплащателната агенция.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните, Министерството на финансите и Разплащателната агенция си предоставят необходимата информация във връзка с вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти, включително информация, представляваща служебна тайна по Закона за митниците.
(2) Условията, редът и сроковете за предоставяне на информацията по ал. 1 се определят със споразумения за сътрудничество.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и храните и съгласно правото на Европейския съюз определя с наредби условията и реда за:
1. издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти;
2. изплащане на възстановявания при износ на земеделски и преработени земеделски продукти;
3. упражняване на контрол върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти за изпълнение на лицензиите и сертификатите по т. 1 и изплащането на възстановявания по т. 2.

Раздел II.
Политика на качество


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните провежда политика на качество съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.), наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 834/2007", Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ, L 343/1 от 14 декември 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1151/2012" и регламентите по прилагането им.
(2) Политиката на качество обхваща правилата за:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) защита на географски означения на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕС) № 1151/2012;
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) признаване на традиционно специфичен характер на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕС) № 1151/2012;
4. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) използване на незадължителния термин за качество "планински продукт".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър на:
1. производителите на земеделски продукти и храни с географски означения;
2. производителите на земеделски продукти и храни с традиционно специфичен характер;
3. лицата, които осъществяват контрол за съответствие на продуктите и храните с географски означения и с традиционно специфичен характер;
4. производителите на земеделски продукти и храни, за които се използва незадължителният термин за качество "планински продукт".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Дейността на министъра на земеделието и храните се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично производство и постоянна междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен характер. Съставът и функциите на комисиите се определят с наредбите по чл. 17.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа на интернет страницата си публични електронни регистри на:
1. лицата, които извършват дейност по производство, преработване, съхранение и търговия на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство, включително подизпълнителите;
2. лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство;
3. посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на биологичното производство.
(2) Информацията в регистрите по ал. 1 се въвежда от:
1. лицата по ал. 1, т. 2, с които операторът има сключен договор за контрол и сертификация - за регистъра по ал. 1, т. 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието и храните - за регистрите по ал. 1, т. 2 и 3.
(3) За въвеждане на информацията по ал. 2, т. 1 контролиращото лице създава в регистъра профил на лицето по ал. 1, т. 1. В срок до 10 дни от създаването на профила операторът потвърждава информацията, с което същата се вписва в регистъра. Потвърждение не се изисква при въвеждане на информация за мерки, наложени по реда на наредбата по чл. 17, ал. 1.
(4) Лицата, вписани в регистъра по ал. 1, т. 1, са длъжни да предоставят информация на контролиращите лица за всички настъпили промени във вписаните обстоятелства. Вписването на промяната се извършва след потвърждаване на информацията по реда на ал. 3.
(5) Въвеждането и потвърждаването на информацията за лицата по ал. 1, т. 1 се осъществяват чрез квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, издаден от Националната агенция за приходите.
(6) Редът за въвеждане на информацията в регистрите по ал. 1, т. 2 и 3 се определя с наредбата по чл. 17, ал. 1.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за:
1. прилагане на правилата за биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането;
2. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
3. прилагане на правила за преход към биологично производство;
4. прилагане на правилата за внос от трети държави на биологични растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни;
5. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) за водене на регистрите по чл. 16а и тяхното съдържание;
6. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, отнемане и ограничаване на обхвата на разрешение, прехвърляне на разрешение и издаване на временно разрешение, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица;
7. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) изпълнението на задълженията по чл. 23, ал. 1 на контролиращите лица, осъществяващи контрол за спазване на правилата на биологичното производство;
8. (предишна т. 7, доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) официалния контрол по чл. 25а, ал. 1 и чл. 25в върху биологично произведени земеделски продукти и храни в търговската мрежа и при внос;
9. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) търговия от разстояние с биологични продукти;
10. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) етикетиране и контрол на продуктите и храните, произхождащи от заведения за обществено хранене.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за:
1. подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване, изменение и заличаване на вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения и на други искания, свързани с този регистър;
2. подготовка и представяне на искания до Европейската комисия за вписване, изменение и заличаване на вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) издаване на разрешение за контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната, издаване на временно разрешение, както и за надзор върху контролиращите лица;
4. осъществяване на контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация;
5. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) за водене на регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 1 - 3 и неговото съдържание.
(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за:
1. използване на незадължителния термин за качество "планински продукт" и осъществяване на контрол върху неговата употреба;
2. водене на регистъра по чл. 16, ал. 3, т. 4 и неговото съдържание.


Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) (1) Вписаните обстоятелства в регистрите по чл. 16, ал. 3 и чл. 16а се смятат за известни на третите лица от момента на вписването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Вписаните в регистъра по чл. 16, ал. 3 лица са длъжни да предоставят информация в Министерството на земеделието и храните за всички настъпили промени във вписаните обстоятелства в срок до 10 дни от настъпването на промяната.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Контролът за спазване правилата на биологичното производство и контролът за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната се осъществява от контролиращи лица. Контролиращите лица са местни и чуждестранни лица - търговци по смисъла на Търговския закон или на законодателството на държава - членка на ЕС, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и получили разрешение от министъра на земеделието и храните.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него лица осъществяват надзор върху контролиращите лица.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Контролът за спазване на правилата на биологичното производство се осъществява въз основа на договор между оператор и контролиращо лице. След сключването на договора операторът потвърждава извършваните от него дейности в срока по чл. 16а, ал. 3. Потвърждението се смята за дата на уведомяване на Министерството на земеделието и храните за започване на съответната дейност.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Контролът за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната се осъществява въз основа на договор между производителя на земеделския продукт или храна и контролиращото лице.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 местните лица и лицата със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават в Министерството на земеделието и храните заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните, който се публикува на интернет страницата на министерството.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) за чуждестранните лица копие на документ за вписване в регистър съгласно законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) нотариално заверено копие на сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е седалището на лицето, с който се удостоверява съответствие с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012;
3. досие.
(3) Досието по ал. 2, т. 3 съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контролната дейност, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и българското законодателство;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) копие на договор с акредитирана лаборатория, която ще извършва анализи;
3. мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на нарушения;
4. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) данни за техническото оборудване необходимо за изпълнение на контролните дейности, с което контролиращото лице разполага;
5. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) данни за броя на служители на контролиращото лице и доказателства за тяхната квалификация и опит в контролната дейност.
(4) Документи, които са издадени на чужд език, се придружават от легализиран превод на български език.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 чуждестранните лица със седалище извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство подават в Министерството на земеделието и храните заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните, който се публикува на интернет страницата на министерството. Заявлението се подава чрез клон, регистриран по реда на чл. 17а от Търговския закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) копие на акта за административна, съдебна или друга регистрация на чуждестранното лице, ако приложимото в съответната трета държава право изисква такава;
2. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) нотариално заверено копие на сертификата за акредитация, с който се удостоверява съответствието с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012, издаден от орган на акредитация в държава, която е подписала Споразумението за международно признаване към Международния акредитационен форум;
4. досие.
(4) Досието по ал. 3, т. 4 съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контролната дейност, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и българското законодателство;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) копие на договор с акредитирана лаборатория, която ще извършва анализи;
3. мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на нарушения;
4. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) данни за техническото оборудване необходимо за изпълнение на контролните дейности, с което контролиращото лице разполага;
5. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) данни за броя на служителите на контролиращото лице и доказателства за тяхната квалификация и опит в контролната дейност.
(5) Документи, които са издадени на чужд език, се придружават от легализиран превод на български език.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните оправомощава длъжностни лица, които извършват проверка на представената от заявителя по чл. 19 или 20 документация и проверки на място на условията за извършване на контролната дейност. Проверките на място се извършват в присъствието на проверяваното лице. За резултатите от тях се изготвя протокол по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, който се връчва на проверяваното лице или на негов упълномощен представител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Когато при проверката се установят непълноти и/или несъответствия, длъжностните лица по ал. 1 в 10-дневен срок от констатирането им уведомяват писмено заявителя и му дават 7-дневен срок от получаване на уведомлението да отстрани непълнотите или несъответствията. Сроковете по ал. 3 спират да текат до отстраняването на непълнотите или несъответствията. Когато непълнотите или несъответствията не бъдат отстранени в определения срок, министърът на земеделието и храните постановява отказ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните издава разрешение или прави мотивиран отказ в срок от:
1. два месеца от постъпване на заявлението за извършване на контролна дейност по спазване правилата на биологичното производство;
2. три месеца след одобряване на заявление- спецификацията за вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения или Европейския регистър на храни с традиционно специфичен характер, чието съответствие ще контролира заявителят.
(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Отказът по ал. 3 се съобщава и може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) В 6-месечен срок от издаването на отказа заявителят не може да подаде ново заявление по чл. 19, ал. 1 или по чл. 20, ал. 1.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 80 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Разрешението се издава за срок до изтичането на срока на сертификата за акредитация. Разрешението за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство съдържа идентификатор BG-BIO-ХХ и пореден номер от регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 2 с 12-цифров код и може да се прехвърля на трето лице, отговарящо на условията по чл. 19 и 20, с разрешение на министъра на земеделието и храните.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните обнародва издадените разрешения в "Държавен вестник".


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Не по-късно от два месеца преди изтичането на срока на действащото разрешение контролиращото лице подава заявление по реда на чл. 19 или 20 за издаване на ново или временно разрешение. Новото разрешение се издава по реда на чл. 21 и идентификаторът на контролиращото лице за спазване на правилата на биологичното производство се запазва.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) След подаване на заявление по ал. 1 министърът на земеделието и храните издава временно разрешение на контролиращото лице, въз основа на документ, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или органа за акредитация в държава, която е подписала Споразумението за международно признаване към Международния акредитационен форум.
(3) Временното разрешение се издава за срок от изтичането на действащото разрешение до приключване на процедурата по преакредитация, но не по-дълъг от 6 месеца, и има същия обхват като разрешението, чийто срок е изтекъл.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В 10-дневен срок от издаването на сертификата за преакредитация, но не по-късно от срока по ал. 3, контролиращото лице представя в Министерството на земеделието и храните нотариално заверено копие от него за издаване на ново разрешение като подава заявление по реда на чл. 19 или 20.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В тридневен срок от получаването на отказ за предоставяне на преакредитация контролиращото лице уведомява писмено министъра на земеделието и храните, който издава заповед за прекратяване на временното разрешение.

Чл. 22. (1) Контролиращите лица прекратяват контролната дейност при изтичане срока на разрешението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните прекратява предсрочно разрешението по искане на контролиращото лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните отнема разрешението, когато:
1. се установи, че при подаване на заявлението и документите са представени неверни данни;
2. контролиращото лице не отговаря на изискванията на чл. 19 или 20;
3. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
5. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) контролиращото лице не изпълнява задълженията по чл. 21а, ал. 5 и/или чл. 23, ал. 1, т. 3, т. 4, буква "б", подбукви "аа" и "бб", т. 8 и/или т. 10.
(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Извън случаите по ал. 3, т. 5, когато се установи, че контролиращото лице не е изпълнило задължение по чл. 23, ал. 1, т. 1, надзорният орган по чл. 18, ал. 2 дава задължително предписание за отстраняване на допуснатото нарушение. Министърът на земеделието и храните отнема разрешението или ограничава неговия обхват, когато:
1. нарушението не бъде отстранено в определения в предписанието срок;
2. в двугодишен срок от извършване на нарушение по чл. 23, ал. 1, т. 1 се установи неизпълнение на същото задължение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) При изтичане на срока, отнемане, ограничаване обхвата или прекратяване на разрешението контролиращите лица, за които се установи, че не са спазили изискването на ал. 1, и/или се установи обстоятелство по ал. 3 или 4, нямат право да подават заявление за издаване на разрешение за извършване на контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, съответно за дейността, за която е ограничен обхватът, в срок три години от влизането в сила на заповедта по ал. 6.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Влезлите в сила заповеди на министъра на земеделието и храните по ал. 2, 3 и 4 се обнародват в "Държавен вестник".


Чл. 23. (1) (Предишен текст на чл. 23 - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Контролиращите лица са длъжни да:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) спазват Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250/1 от 18 септември 2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 889/2008", Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1584 на Комисията от 22 октомври 2018 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 264/1 от 23 октомври 2018 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/1584", Регламент (ЕС) № 1151/2012 и процедурите, определени в чл. 19, ал. 3, т. 1 и 3 и в чл. 20, ал. 4, т. 1 и 3 и в наредбите по чл. 17, ал. 1 и 2;
2. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) оказват съдействие и да предоставят исканата информация на надзорния орган по чл. 18, ал. 2 в определените от него срокове;
3. осигуряват на надзорния орган по чл. 18, ал. 2 достъп до своите офиси и други помещения за проверки;
4. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) представят ежегодно до 31 януари:
а) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) на министъра на земеделието и храните годишен отчет за предходната година и списък на лицата, върху които са упражнили контрол по отношение на съответствието на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение със спецификацията на продукта или храната;
б) чрез въвеждане в съответния модул на регистрите по чл. 16а:
аа) годишен отчет за предходната година;
бб) списък на лицата, върху които са упражнили контрол;
вв) годишен план за инспекции на оператори, с които имат сключен договор за контрол и сертификация;
гг) план за избор на операторите, от които ще се вземат проби за анализ;
дд) статистическа информация по чл. 93 от Регламент (ЕО) № 889/2008;
ее) годишен доклад за всички процедури, за които е дадено съгласие за прилагане на изключенията от разпоредбите за биологично производство, предвидени в Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008;
5. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) уведомяват министъра на земеделието и храните за всяка промяна в обстоятелствата по чл. 19 и 20 в 7-дневен срок от настъпването и;
6. не разгласяват информацията, която са получили при упражняване на контрола; данните от проверките могат да се предоставят само на контролираното лице и на компетентните държавни органи;
7. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) уведомяват министъра на земеделието и храните или оправомощеното от него лице по чл. 18, ал. 2 за сключването, измененията и прекратяването на всеки договор за контрол и сертификация по чл. 18, ал. 3 и 4;
8. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) спазват предписанията на надзорния орган по чл. 18, ал. 2;
9. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) подават заявление за ново разрешение не по-късно от два месеца преди изтичането на действащото разрешение;
10. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) извършват незабавно проверки, предприемат необходимите действия и/или предоставят информация на надзорния орган по чл. 18, ал. 2 в определените от него срокове за нарушения от оператори, с които имат сключен договор за контрол и сертификация и/или по отношение на уведомления по чл. 92а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008;
11. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) уведомяват писмено операторите, с които имат сключен договор за контрол и сертификация, за изтичане на срока на разрешението по чл. 18, ал. 1 в срок до 30 дни преди датата на неговото изтичане; копия на уведомителните писма се изпращат и в Министерството на земеделието и храните;
12. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) въвеждат в регистъра по чл. 16а в срок до 10 дни информация за сключване, изменение или прекратяване на договора за контрол и сертификация, извършените проверки, установените несъответствия и/или нередности и приложените мерки;
13. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) уведомят писмено министъра на земеделието и храните в срок до три работни дни от получаването на известието за ограничена или отнета акредитация от органа за акредитация на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
14. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) предоставят информация чрез съответния регистър по чл. 16а за осъществения последващ контрол върху операторите, на които са приложени мерки, в срок до 5 работни дни от датата на последната инспекция.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Когато в Министерството на земеделието и храните не бъдат получени копия от уведомителните писма по ал. 1, т. 11, компетентните служители предприемат необходимите мерки и действия за информиране на операторите, с които контролиращото лице има сключен договор за контрол и сертификация, за изтичането на срока на действащото разрешение в срок, не по-кратък от 15 дни преди датата на неговото изтичане.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При отнемане, ограничаване или прекратяване на разрешението по чл. 18, ал. 1 или прекратяване на временното разрешение по чл. 21а, ал. 2 Министерството на земеделието и храните предприема незабавно необходимите мерки и действия за информиране на операторите, с които контролиращото лице има сключен договор за контрол и сертификация.


Чл. 24. (1) Правната закрила на географско означение или традиционно специфичен характер на земеделски продукт или храна се предоставя чрез вписване в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения или в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Само производител на земеделски продукт или храна, съответстващи на спецификацията и вписани в регистрите по ал. 1 и чл. 16, ал. 3, т. 1 - 3, който има сключен договор за контрол по чл. 18, ал. 4, има право да използва географското означение или означаването "храна с традиционно специфичен характер".


Чл. 25. (1) Забранява се използването на знак, означение и/или наименование на географско означение за земеделски продукт или храна, който:
1. не е вписан в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения;
2. е вписан, но конкретният земеделски продукт или храна не съответства на вписаната спецификация;
3. е вписан, но конкретният земеделски продукт или храна не е обект на контрол по чл. 18.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Забранява се използването на наименование, знак и означение на земеделски продукт или храна с традиционно специфичен характер, които:
1. не са вписани в Европейския регистър на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер;
2. са вписани в регистъра по т. 1, но конкретният земеделски продукт или храна не съответства на вписаната спецификация;
3. са вписани в регистъра по т. 1, но конкретният земеделски продукт или храна не е обект на контрол по чл. 18.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Забранява се използването на знака и означенията за биологично производство, включително на чужд език, на земеделски продукти и храни, които не са произведени по правилата за биологично производство съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 834/2007.
(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Забранява се използването на незадължителния термин за качество "планински продукт", когато не са спазени изискванията на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за използване на незадължителния термин за качество "планински продукт" (ОВ, L 179/23 от 19 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014" и на наредбата по чл. 17, ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Биологично произведените земеделски продукти и храни се предлагат в търговските обекти на отделно обособено място (щанд или рафт) и/или означени на място с лого или с надпис, указващи, че са биологично произведени.
(6) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Биологично произведените земеделски продукти и храни се съхраняват в складовете на търговските обекти на специално означено място, а непакетираните - на отделно обособено и означено място.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Контролът върху използването на означенията по ал. 1 - 6 и за спазване на чл. 23 от Регламент (ЕО) № 834/2007 се упражнява от Българската агенция по безопасност на храните по Закона за храните.


Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2020 г., в сила от 09.06.2020 г.) Официалният контрол и другите официални дейности върху земеделски продукти или храни по смисъла на Закона за храните, включително върху биологично произведени храни и продукти по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007, както и върху употребата на защитени наименования за произход, защитени географски указания, наименования на храни с традиционно специфичен характер и употребата на незадължителния термин за качество "планински продукт" по смисъла на Регламент (ЕС) № 1151/2012, се осъществяват по реда на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (ОВ, L 95/1 от 7 април 2017 г.), Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2020 г., в сила от 20.06.2020 г.) При осъществяване на официалния контрол по ал. 1 Българската агенция по безопасност на храните има правомощията по Закона за храните и Закона за управление на агрохранителната верига, включително за прилагане на административни мерки.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните представя ежегодно до 31 март на министъра на земеделието и храните подробен годишен отчет за извършените проверки по ал. 1, констатираните нарушения и наложените санкции за предходната година, съответните последващи проверки и списък на лицата, върху които е упражнен контрол.


Чл. 25б. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба начина и реда за осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер.


Чл. 25в. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Официалният контрол при внос на биологично произведени земеделски продукти и храни по Регламент (EО) № 834/2007 се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните. В случаите на внос на биологично вино контролът се осъществява въз основа на становище от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Раздел III.
Интервенционно изкупуване


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Разплащателната агенция извършва интервенционно изкупуване на земеделски продукти посредством изкупуване на фиксирана цена или чрез провеждане на тръжни процедури в случаите и по реда, определени в Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347/671 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1308/2013", Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ, L 206/15 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238", и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240 на Комисията от 18 май 2016 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране (ОВ, L 206/71 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)
(3) Разплащателната агенция изкупува продуктите по ал. 1, когато:
1. отговарят на минималните изисквания за качество, определени в правото на Европейския съюз;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) се предлагат за изкупуване партиди, които имат минимален размер, определен в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240;
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) са с произход от Европейския съюз.


Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Разплащателната агенция проверява съответствието на местата за интервенционно складиране с изискванията на чл. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
(3) Разплащателната агенция упражнява контрол върху отчетността на изкупените земеделски продукти и контролира съхранението им в интервенционните складове.


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Производителите и търговците на зърнени култури и ориз могат да подават оферти и тръжни предложения в регионалните структури на Разплащателната агенция.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Разплащателната агенция проверява за спазването на изискванията за качеството на предлаганите за изкупуване партиди зърно и ориз съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, въз основа на сертификат, издаден от акредитирана лаборатория, която извършва анализи по методите, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Тръжни предложения за изкупуване на кланични трупове, половинки и разфасовки могат да подават в регионалните структури на Разплащателната агенция собственици на кланици за животни от рода на едрия рогат добитък, регистрирани от органите на ветеринарния контрол по реда на Закона за храните, и търговци на живи животни или месо, които извършват клане в регистрирани кланици за своя сметка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Разплащателната агенция изкупува прясно или охладено месо от сектора на говеждото и телешкото месо под кодове по КН 0201 10 00 и от 0201 20 20 до 0201 20 50, което отговаря на условията за изкупуване, определени с Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Оферти и тръжни предложения за изкупуване на млечни продукти, произведени в предприятия, одобрени съгласно изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238, се подават в регионалните структури на Разплащателната агенция.

Раздел IV.
Продажба на продукти от интервенционно изкупуване (Загл. изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)

Раздел IV.
Освобождаване от интервенционни запаси


Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Разплащателната агенция предприема действия по продажба на продукти от интервенционно изкупуване, които се съхраняват на територията на страната, съгласно правото на Европейския съюз.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Разплащателната агенция провежда търгове за продажба на изкупените продукти в случаите и по реда, определени в правото на Европейския съюз.
(3) Разплащателната агенция изпълнява актовете на Европейската комисия за освобождаване на интервенционни запаси като хуманитарна помощ.

Раздел V.
Разпределение на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещите се лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)

Раздел V.
Разпределение на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещите се лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)

Раздел VI.
Частно складиране


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Частно складиране на земеделски продукти се извършва чрез провеждането на тръжна процедура със или без предварително определяне на помощта съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Предмет на договор за частно складиране на млечни продукти са само продукти, които отговарят на изискванията на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Разплащателната агенция организира проверки за съответствието на земеделските продукти, които ще бъдат обект на частно складиране, с изискванията за качеството съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238.

Раздел VII.
Промоция на земеделски и хранителни продукти


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за:
1. подаване на предложения за промоционални програми;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) одобряване на прилагащи организации на обикновени промоционални програми;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) сключване на договори за финансово подпомагане на обикновени промоционални програми;
4. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) контрол на изпълнението на одобрените промоционални програми.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Предлагащи организации, които отговарят на условията на чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета (ОВ, L 317/56 от 4 ноември 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1144/2014", могат да предлагат програми за промоция на земеделски или хранителни продукти, които ще се съфинансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Предложенията за промоционални програми се представят в Европейската комисия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Държавен фонд "Земеделие" одобрява прилагащите организации на обикновени промоционални програми.


Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Разплащателната агенция сключва договори за финансово подпомагане на одобрените от Европейската комисия обикновени промоционални програми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Разплащателната агенция контролира изпълнението на обикновените промоционални програми и изплаща финансовата помощ съгласно Регламент (ЕС) № 1144/2014, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1831 на Комисията от 7 октомври 2015 г. за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ, L 266/14 от 13 октомври 2015 г.) и Делегиран регламент (ЕС) 2015/1829 на Комисията от 23 април 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави (ОВ, L 266/3 от 13 октомври 2015 г.) и на промоционалните програми, които се прилагат съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г. относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 3/1 от 5 януари 2008 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 3/2008", и Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (ОВ, L 147/3 от 6 юни 2008 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Финансирането на одобрените промоционални програми се осъществява в съответствие с Регламент (ЕС) № 1144/2014 или Регламент (ЕО) № 3/2008.

Раздел VIII.
Други пазарни мерки


Чл. 38. Разплащателната агенция прилага други пазарни мерки за земеделски продукти при условията и в случаите, предвидени в правото на Европейския съюз.


Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните може да определя с наредби:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) секторите на земеделието, в които се признават организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) условията и реда за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации;
3. условията, при които организациите на производители и асоциациите на организации на производители могат да сключват договори за доставка от името на членуващите в тях производители;
4. секторите, в които договорите за доставка се сключват в писмена форма, съдържанието и срока на договорите и реда за тяхната регистрация.


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредби условията и реда за прилагане на други пазарни мерки за земеделски продукти съгласно правото на Европейския съюз.

Глава пета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРА НА НЯКОИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

Раздел I.
Плодове и зеленчуци


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните осъществява контрол за съответствие на пресните плодове и зеленчуци на всички етапи от търговията с приложимите пазарни стандарти съгласно чл. 75 и 76 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Дял II, Глава II на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 157/1 от 15 юни 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 543/2011".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Търговците на пресни плодове и зеленчуци излагат, предлагат за продажба, доставят или реализират по друг начин за своя или за чужда сметка пресните плодове и зеленчуци, означени в съответствие с приложимите пазарни стандарти.
(3) Търговците на пресни плодове и зеленчуци са длъжни да:
1. осигурят на контролния орган достъп до местата, където се извършва производство, съхранение, търговия, внос и износ на пресни плодове и зеленчуци, както и до транспортните средства, превозващи плодове и зеленчуци за предлагане на пазара;
2. предоставят на контролния орган информация и всички документи, необходими за оценка на съответствието на проверяваните партиди.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Когато пресните плодове и зеленчуци съответстват на приложимите пазарни стандарти, контролният орган издава сертификат за съответствие по образец съгласно Приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 543/2011. Когато пресните плодове и зеленчуци не съответстват на приложимите пазарни стандарти, контролният орган издава констативен протокол и не допуска стоката да се внася, изнася или предлага на вътрешния пазар. Забранява се предлагането на пазара на партидите пресни плодове и зеленчуци, за които е съставен констативен протокол.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) реда за извършване на контрол за съответствие с приложимите пазарни стандарти за пресните плодове и зеленчуци от внос, за износ и на вътрешния пазар на Европейския съюз, както и за пресните плодове и зеленчуци, предназначени за преработка;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) реда за създаване и поддържане на регистър за търговците на пресни плодове и зеленчуци;
3. правила за анализ и оценка на риска съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) № 543/2011.
(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) За издаване на сертификата по ал. 4 се събира такса в размер, определен в тарифата по Закона за Българската агенция по безопасност на храните.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа публичен електронен регистър на търговците на пресни плодове и зеленчуци и извършва анализ на риска с цел извършване на контрол за съответствие с приложимите пазарни стандарти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) За вписване в регистъра по ал. 1 търговците на пресни плодове и зеленчуци представят при поискване от контролните органи следните данни:
1. наименование, седалище и адрес на управление;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) единен идентификационен код по Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
3. видове плодове и зеленчуци, с които търгуват;
4. район, съответно райони, в които предлагат на пазара плодове и зеленчуци;
5. място в търговската верига - производител, опаковчик, търговец на едро, търговец на дребно, вносител, износител, преработвател;
6. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) средногодишен обем на търгуваните плодове и зеленчуци.


Чл. 42. (1) Митническите органи приемат декларацията по износа на пресни плодове и зеленчуци, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) партидата е придружена от сертификат за съответствие с приложимите пазарни стандарти, издаден от контролния орган, или
2. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) контролният орган ги уведоми писмено, че на партидата е издаден сертификат за съответствие с приложимите пазарни стандарти или че въз основа на анализа на риска не е необходимо неговото издаване.
(2) Митническите органи разрешават вдигането на партидите пресни плодове и зеленчуци, декларирани под режим внос, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) партидата е придружена от сертификат за съответствие с приложимите пазарни стандарти съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 543/2011, или
2. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) контролният орган ги уведоми писмено, че на партидата е издаден сертификат за съответствие с приложимите пазарни стандарти, или
3. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) контролният орган ги уведоми писмено, че въз основа на анализа на риска не е необходимо на партидата да бъде издаван сертификат.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Агенция "Митници" и Българската агенция по безопасност на храните обменят информация, необходима за извършване на проверките за съответствие с приложимите пазарни стандарти на партидите пресни плодове и зеленчуци по ред, определен в инструкция, издадена от ръководителите на двете институции.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.)


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед признава и оттегля признаването на организации на производители на пресни плодове и зеленчуци съгласно Глава III от Дял II на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и регламентите по прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните информира Европейската комисия за признатите организации на производители на пресни плодове и зеленчуци и за тяхната дейност съгласно изискванията на чл. 154 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на регламентите по прилагането му.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредба за:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) условията, които се определят от държавите членки, и реда за признаване на организации на производители и за признаване на групи производители;
2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) условията и реда за одобряване, съдържанието и реда за прилагане на плана за признаване от групи производители;
3. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) условията за членуване на непроизводители в признати организации на производители и групи производители;
4. условията и реда за признаване на асоциации на организации на производители на пресни плодове и зеленчуци;
5. (нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) условията и реда за подпомагане на групи производители;
6. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) дейностите и разходите, които могат да се включват в плановете за признаване на групи производители на плодове и зеленчуци.
(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци представят ежегодно в срок до 30 август на текущата година в Министерството на земеделието и храните информация съгласно чл. 21 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 892/2017 на Комисията от 13 март 2017 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ, L 138/57 от 25 май 2017 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Признатите организации на производители, които не са представили и не изпълняват оперативна програма, са длъжни ежегодно да подават в Разплащателната агенция информация за стойността на търгуваната през годината продукция в срок до 31 март на следващата календарна година.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Разплащателната агенция одобрява оперативните програми на признатите организации на производители на пресни плодове и зеленчуци съгласно Националната стратегия за устойчиви оперативни програми и Националната рамка за екологични дейности на основание чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и извършва плащания съгласно същия регламент и регламентите по прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредбата по чл. 43, ал. 3:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) условията и реда за одобряване и изменение, съдържанието и реда за прилагане на оперативните програми;
2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) дейностите и разходите, които могат да се включват в оперативните програми на признатите организации на производители.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Организациите на производители могат да предвидят в оперативните си програми изтегляне от пазара на продуктите, включени в приложение IV от Делегиран регламент (ЕС) № 891/2017 на Комисията от 13 март 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията (ОВ, L 138/4 от 25 май 2017 г.).
(2) Организациите на производители уведомяват предварително писмено в тридневен срок Разплащателната агенция за всяка операция по изтегляне на продуктите по ал. 1 от пазара. Уведомлението съдържа вида, количеството и класа на качество на изтегляните продукти по ал. 1, тяхното предназначение и мястото, на което се осъществява изтеглянето от пазара.
(3) След изтеглянето от пазара продуктите по ал. 1 трябва да бъдат реализирани чрез безплатно разпределяне за благотворителни организации, училища, детски градини или лечебни заведения.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Организациите на производители могат да предвидят в оперативните си програми мерки за управление при кризи, включени в Националната стратегия за устойчиви оперативни програми по чл. 36, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Оперативните програми включват задължително две или повече екологични дейности, посочени в Националната рамка за екологични действия по чл. 36, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.


Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.)


Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.)


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа могат да участват в схема за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2017/40 на Комисията от 3 ноември 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията (ОВ, L 5/11 от 10 януари 2017 г.), наричан по-нататък "Делегиран регламент (ЕС) 2017/40", и Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 на Комисията от 3 ноември 2016 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (ОВ, L 5/1 от 10 януари 2017 г.). По схемата се прилагат и съпътстващи образователни мерки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Схемата за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на:
1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) национална помощ съгласно чл. 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/40, с която се възстановяват и допустимите разходи за данък върху добавената стойност;
2. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) национално съфинансиране съгласно чл. 217 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Държавен фонд "Земеделие" в тясно сътрудничество с неправителствените организации, работещи в областта на зеленчукопроизводството и овощарството, производството на мляко и млечни продукти, образованието и здравеопазването, изготвят национална стратегия за прилагане на схемата за срок от 6 учебни години.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Условията и редът за прилагане на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа се определят с наредба на Министерския съвет.

Раздел II.
Краве мляко (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Раздел II.
Краве мляко


Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Раздел II "а".
Признаване на организации на производители и техни асоциации, междубраншови организации и договорни отношения в сектора на млякото и млечните продукти (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)


Чл. 55а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед признава или оттегля признаването на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти съгласно дял II, глава ІІІ от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и регламентите по прилагането му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Организациите на производители и асоциациите на организации на производители на мляко и млечни продукти, признати по ал. 1, могат при условията, определени в чл. 149 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 и в наредбата по чл. 55в, да договарят с първи изкупвачи доставки на сурово мляко, произведено от членуващите в тях производители.


Чл. 55б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Суровото мляко от производител се доставя и изкупува на територията на страната въз основа на сключен договор за доставка с първи изкупвач. Договорът за доставка се сключва в писмена форма.
(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Изискванията по ал. 1 не се прилагат по отношение на разрешени директни продажби и за производители, в чиито стопанства се отглеждат до 4 кози майки и до 9 овце майки за производство на мляко.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Договорите по ал. 1 се сключват по реда на и съдържат клаузите по чл. 148, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1308/2013. Недействителни са споразуменията, с които се отменят някои от задължителните клаузи.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Договорите по ал. 1 между производител и първи изкупвач на сурово мляко се сключват за минимален срок от 6 месеца.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) Договорите за доставка на сурово мляко от всички видове млека се регистрират от първия изкупвач в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по адреса на дейността на изкупвача в 30-дневен срок от сключването. При прекратяване, преди да е изтекъл срокът на договора, или при удължаване на срока на договора с анекс изкупвачът уведомява съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в 30-дневен срок.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Държавен фонд "Земеделие" извършва административни проверки и проверки на място за спазването на изискванията на ал. 1 - 5. Производителите и първите изкупвачи на мляко са длъжни да съдействат на длъжностните лица при извършването на проверките.


Чл. 55в. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредба, с която урежда:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) условията и реда за признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти;
2. условията и реда за регистрация на договорите за доставка на сурово мляко;
3. реда за упражняване на контрол върху сключването и регистрирането на договорите за доставка на сурово мляко.

Раздел II "б".
Помощ за доставяне на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)

Раздел II "б".
Помощ за доставяне на мляко и млечни продукти на учениците в учебните заведения (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)


Чл. 55г. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)

Раздел II "в".
Първи изкупвачи на мляко (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Раздел II "в".


Чл. 55д. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2020 г., в сила от 09.06.2020 г.) Суровото краве, овче, козе и биволско мляко се изкупува от първи изкупвачи - физически или юридически лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон и чиито обекти са регистрирани по реда на чл. 26 от Закона за храните и/или използват при изкупуването специализирани транспортни средства, регистрирани по реда на чл. 55 от Закона за храните.
(2) Суровото мляко по ал. 1 може да се изкупува и от първи изкупвачи, регистрирани в други държави - членки на Европейския съюз, когато се доставя на тяхна територия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2020 г., в сила от 09.06.2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Лицата по ал. 1 подават в Министерството на земеделието и храните заявление за регистрация по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните. Заявлението се подава в 30-дневен срок от регистрацията на лицето по чл. 26 от Закона за храните или от регистрацията на транспортните средства по чл. 55 от Закона за храните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа публичен електронен регистър на първите изкупвачи на сурово мляко по ал. 1, който се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя реда за регистрация и водене на регистъра на първите изкупвачи на сурово мляко и за подаване на месечните декларации от първите изкупвачи за общото количество изкупено сурово краве мляко с наредбата по чл. 55в.

Чл. 55е. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Първите изкупвачи по чл. 55д, ал. 1 са длъжни да:
1. сключват договори за доставка на сурово мляко с производителите, включително от други държави - членки на Европейския съюз, при условията и по реда на чл. 55б;
2. издават документ за всяка доставка на всеки производител;
3. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) подават месечни декларации в Министерството на земеделието и храните за общото количество краве мляко, изкупено въз основа на договори, регистрирани съгласно наредбата по чл. 55в, както и за количествата и цените на изкупените овче, козе и биволско мляко;
4. предоставят месечно информация за изпълнението на задълженията им по договорите за доставка - плащания.
5. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)

Раздел III.
Вино (Загл. изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)


Чл. 56. (1) (Предишен текст на чл. 56 - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Държавен фонд "Земеделие" предоставя финансова помощ по пазарните мерки в лозаро-винарския сектор съгласно правото на Европейския съюз.
(2) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните утвърждава Националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор за срок 5 години.
(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните издава наредби за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор.


Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)

Раздел IV.
Месо и яйца (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.)


Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Предлагането на пазара на кланични трупове от говеда, свине и овце, добити в кланици, които прилагат скалите на Съюза за класификация, се извършва след тяхната класификация съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 1308/2013.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Класификацията на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата задължително се извършва в кланици, в които броят на кланетата, изчислен средно за календарната година, надхвърля броя, определен с наредба на министъра на земеделието и храните.
(3) На класификация по ал. 2 подлежат животни, които са идентифицирани и регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(4) Собственикът или управителят на кланицата обявява ежеседмично по подходящ начин и на подходящо място цените, по които кланицата изкупува животните, за единична бройка, за група животни, за всяка категория и клас по скалата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа на интернет страницата си електронен регистър на кланиците, извършващи задължителна класификация, който се актуализира ежегодно въз основа на броя на кланетата през предходната календарна година.


Чл. 58б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Класификацията по скалата се извършва от лица - класификатори, които притежават свидетелство за класификация на кланични трупове. Свидетелствата се издават от Селскостопанската академия, от университетите, обучаващи специалисти по класификация на кланични трупове, или от съответната обучителна организация след проведен курс на обучение и успешно положен изпит.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Програмата за обучение и за провеждане на изпит се изготвя от лицата по ал. 1, изречение второ и се одобрява от министъра на земеделието и храните.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатори на кланични трупове, се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Свидетелството по ал. 1 е безсрочно, като може да бъде отнето от контролните органи по чл. 58г, ал. 1 при условията и по реда на наредбата по ал. 6 в случаите на:
1. отклонения от правилата за класификация;
2. непълноти и липса на документация;
3. неспазване на сроковете за докладване на цените;
4. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) непрактикуване на класификацията за срок, определен с наредбата по ал. 6;
5. други нередности, определени в наредбата по ал. 6.
(5) За издаване на ново свидетелство класификаторите полагат отново изпит по реда на наредбата по ал. 6.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за провеждане на курса за обучение и на изпита и за издаване и отнемане на свидетелството се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните създава и поддържа на интернет страницата си електронен регистър на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце, в който се отразяват издадените и отнетите свидетелства.


Чл. 58в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните възлага на класификаторите извършването на класификация на кланичните трупове в кланиците.
(2) Собствениците, управителите и останалият персонал на кланиците, в които се извършват класификация, са длъжни да осигурят подходящи условия за работа на класификаторите и да не възпрепятстват извършването на работата по класификацията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) След извършване на класификацията класификаторът съставя протокол за резултата от класификацията. Протоколът се предава на отговорното лице от кланицата, което предоставя екземпляр от него на производителя, доставил животните.
(4) Производителят, доставил животни за класификация в кланицата, както и собственикът или управителят на кланицата могат да оспорят резултата от класификацията пред органите по чл. 58г, ал. 1.


Чл. 58г. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Класификацията съгласно скалата се контролира чрез проверки на длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието и храните.
(2) Не се разрешава използването за лични нужди или разгласяването на информация от лицата по ал. 1, която им е станала известна по време на проверките.


Чл. 58д. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Кланиците изпращат в Министерството на земеделието и храните данни за цената на кланичен труп за определено тегло и категория, класифициран по скалата, в срок, определен с наредбата по чл. 58е, ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Длъжностни лица на представителните пазари за живи селскостопански животни и продукти от тях изпращат всяка седмица в Министерството на земеделието и храните данни за цената на животните.
(3) Не се разрешава използването за лични нужди или разгласяването на информация от лицата по ал. 1 и 2, която им е станала известна във връзка със задължението им за изпращане на данни за цените.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Информация за данните по ал. 1 и 2 се предоставя от министъра на земеделието и храните - при поискване от орган на държавна власт, а на международни организации - въз основа на сключени споразумения.


Чл. 58е. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Редът и методът за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.
(2) С наредбата по ал. 1 се определят и:
1. задължението за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата съгласно броя на кланетата;
2. изискванията за приемане, предкланичен престой и клане на животни в кланицата;
3. редът и методът за класификация, идентификация и претегляне на кланичните трупове;
4. редът за събиране и предаване на резултатите от класификацията;
5. редът за изчисляване и докладване на цените;
6. редът за извършване на проверка в кланиците;
7. редът за разглеждане на споровете относно класификацията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед представителните пазари на живи селскостопански животни и продукти от тях.


Чл. 58ж. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредби:
1. изискванията относно доставянето, съхраняването, транспортирането, окачествяването, маркировката и опаковката на яйца и реда за извършване на проверки във връзка с предлагането им на пазара;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) изискванията за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо, разфасовки, заготовки и вътрешности от домашни птици и на продукти от птиче месо;
3. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) тестовете по окачествяване и контрол върху качеството на месото, разфасовките, заготовките и вътрешностите от домашни птици и на продуктите от птиче месо;
5. реда за събиране на данни за средната цена на покупко-продажбата.


Чл. 58з. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Условията и редът за издаване и отнемане на свидетелство за окачествители на яйца и птиче месо, както и за провеждане на курс за обучение и за полагане на изпит се определят с наредбите по чл. 58ж.
(2) Свидетелствата се издават от Селскостопанската академия, от университетите, обучаващи специалисти по животновъдство, и/или от обучителна организация след проведен курс на обучение и успешно положен изпит.


Чл. 58и. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)


Чл. 58к. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Предлагането на пазара на птиче месо и яйца се извършва след окачествявяне в кланици и центрове за опаковане на яйца при спазване изискванията на този закон и на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Раздел V.
Подпомагане на пчеларството (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)


Чл. 58л. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) Пчеларството се подпомага въз основа на тригодишна Национална програма по пчеларство за подобряване на общите условия за производство и предлагане на пазара на пчелни продукти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Националната програма по пчеларство се изготвя от работна група, в която участват представители на Министерството на земеделието и храните, на пчеларски браншови организации и на Разплащателната агенция, въз основа на анализ на изпълнението на Националната програма по пчеларство за предходния период. Изготвената програма се одобрява от министъра на земеделието и храните, след което се представя за одобрение от Европейската комисия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Условията и редът за прилагане на Националната програма по пчеларство се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.


Чл. 58м. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) В съответствие с Регламент (ЕО) № 1234/2007 и регламентите по неговото прилагане Разплащателната агенция предоставя финансова помощ по мерките на Националната програма по пчеларство по чл. 58л, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя със заповед постоянна работна група за управление на програмата по чл. 58л, ал. 1. В състава на работната група се включват представители на пчеларски браншови организации, на Министерството на земеделието и храните и на Разплащателната агенция. Постоянната работна група прави предложения за промени в Националната програма по пчеларство, за преразпределение на бюджета между мерките и определя лимитите за финансиране на допустимите разходи. Промените в Националната програма по пчеларство се одобряват по реда на чл. 58л, ал. 2.
(3) Отказите на Разплащателната агенция за финансиране на подадени заявления се обжалват в съответствие с чл. 2.

Раздел VI.
Зърно (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.)

Раздел VI.


Чл. 58н. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) В 7-дневен срок от въвеждането в експлоатация или от придобиването на правото на собственост или ползването на обект за съхранение на зърно неговият собственик или ползвател подава в съответната областна дирекция "Земеделие" по местонахождението на обекта декларация по образец за местонахождението и капацитета на обекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) В 15-дневен срок от подаването на декларацията по ал. 1 областната дирекция "Земеделие" извършва проверка на подадената декларация. След извършване на проверката областната дирекция "Земеделие" изпраща в Министерството на земеделието и храните копие от декларацията и документ за резултатите от извършената проверка.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Въз основа на документите по ал. 2 Министерството на земеделието и храните създава и поддържа на интернет страницата си публичен електронен регистър за обектите за съхранение на зърно в страната, в който се вписват данни за техните собственици или ползватели, местонахождението и капацитета на обектите.

Чл. 58о. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Собствениците или ползвателите на обекти за съхранение на зърно, подават до края на всеки месец в съответната областна дирекция "Земеделие" декларации по образец за местонахождението на обектите и наличното количество зърно в тях. Декларациите могат да се подават и по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Земеделските производители подават ежегодно в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, за количеството произведено зърно през текущата година. Декларацията се подава в срок до:
1. 30 септември - за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица;
2. 30 ноември - за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Предприятията за преработка на зърно подават в края на всяко тримесечие в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, за количеството преработено от тях зърно по видове за съответното тримесечие.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Оризовите мелници и земеделските производители подават ежегодно до 30 септември в съответната областна дирекция "Земеделие" декларация по образец за запасите от ориз по видове, които са в наличност към 31 август.

Чл. 58п. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) Областните дирекции "Земеделие" извършват проверки за подаването и достоверността на данните, вписани в декларациите по чл. 58о.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) За извършване на проверките на обектите за съхранение и на наличното количество зърно в тях, както и на произведеното и наличното зърно директорът на съответната областна дирекция "Земеделие" оправомощава със заповед служители от администрацията. В изпълнение на функциите си оправомощените служители имат право:
1. на свободен достъп до помещенията на контролирания обект и до площите, на които се произвежда зърно;
2. да изискват от проверяваните лица информация и документи, необходими за осъществяването на проверките;
3. да съставят актове за установяване на административни нарушения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Лицата, които съхраняват и произвеждат зърно, са длъжни да осигурят на оправомощените служители на областните дирекции "Земеделие" информацията и всички документи, необходими за осъществяване на проверките, и да им осигурят достъп до обектите за съхранение на зърно, както и до площите, на които се произвежда зърното.

Чл. 58р. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните ежегодно провежда представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и ориз.

Чл. 58с. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредба условията и реда за:
1. подаване на декларациите по чл. 58н, ал. 1 и чл. 58о;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) водене и съхранение на регистъра по чл. 58н, ал. 5;
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) упражняване на контрол по чл. 58н, ал. 2 и чл. 58п, както и за извършване на мониторинг по чл. 58т;
4. провеждане на представително окачествяване по чл. 58р;
5. обобщаване, предаване и съхранение на данните, получени при извършване на дейностите по т. 1 - 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните публикува на интернет страницата си:
1. седмичен обзор за състоянието на зърнените пазари и движението на зърното в страната;
2. месечен оперативен баланс на зърнени и маслодайни култури в страната;
3. месечен международен обзор на пазарите на зърнени и маслодайни култури;
4. годишна информация за качеството на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и оризова арпа.

Чл. 58т. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) (1) Директорите на областните дирекции "Земеделие" определят със заповед длъжностни лица, които извършват мониторинг на пристанищата, от които се извършват износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно.
(2) За извършване на мониторинга по ал. 1 длъжностните лица имат право:
1. на свободен достъп до всички терминали на морските и речните пристанища за обществен транспорт, на които може да се обработват зърнени товари за износ и вътрешнообщностни доставки съгласно издаденото удостоверение за експлоатационна годност;
2. да получат информация за направлението, вида и количеството зърно, предмет на износ или вътрешнообщностна доставка.
(3) Пристанищните оператори на пристанищата и терминалите по ал. 2, т. 1 са длъжни да осигурят на оправомощените служители на областните дирекции "Земеделие" достъп до съответните пристанища и терминали, от които се извършват износ и вътрешнообщностни доставки на зърнен товар.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя на Министерството на земеделието и храните актуален списък на пристанищата за обществен транспорт и терминалите от такива пристанища, за които е издадено удостоверение за експлоатационна годност и на които се прилагат карти за типов технологичен процес за обработване на зърнени товари.

Част трета.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Глава шеста.
КОНТРОЛ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИТЕ МЕРКИ И НА МЕРКИТЕ ЗА ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 59. (1) Органите и организациите, които са компетентни за провеждане на пазарни мерки и на мерки за държавно подпомагане, извършват проверки съгласно чл. 37, ал. 3 и 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители на:
1. лицата, които участват в тези мерки;
2. трети лица, които не участват директно в мерките, но имат взаимоотношения с лицата по т. 1 по повод участието им в тях.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да оказват съдействие на проверяващите и на представителите на Европейската комисия и Европейската сметна палата съгласно чл. 26б, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(3) Държавните и общинските органи и организации са длъжни да оказват на проверяващите и на представителите на Европейската комисия съдействие и да им предоставят информацията и документите, свързани с обекта на проверката.


Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) Разплащателната агенция чрез специализираното звено за контрол по Глава III от Дял V на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347 от 20 декември 2013 г.) и Глава III от Дял IV на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013 (ОВ, L 435/187 от 6 декември 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/2116" упражнява последващ контрол и извършва проверки на търговските документи на:
1. лицата, които са получили или осъществили плащания, свързани пряко или косвено със системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на земеделието;
2. трети лица, които имат пряка или косвена връзка с лицата по т. 1 във връзка с трансакциите, извършвани в рамките на системата за финансиране чрез Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Лицата по ал. 1 са длъжни да осигурят на контролиращите лица:
1. свободен достъп до проверяваните обекти;
2. исканите от тях търговски документи и извлечения или копия от тях; електронно съхраняваните данни се предоставят на електронен носител;
3. исканите от тях сведения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция докладва резултатите от проверките по Глава III от Регламент (ЕС) 2021/2116 на министъра на земеделието и храните.


Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Контролът по прилагане на класификацията на кланични трупове от говеда, свине и овце и докладването на цените се упражнява от длъжностни лица, оправомощени от министъра на земеделието и храните.
(2) На контрол по ал. 1 подлежат:
1. кланиците по чл. 58а, ал. 2;
2. класификаторите по чл. 58в, ал. 1.
(3) Българската агенция по безопасност на храните упражнява контрол върху:
1. сортирането, маркировката и опаковката на яйца;
2. окачествяването и съхранението на месо, разфасовки, заготовки и вътрешности от домашни птици и на продукти от птиче месо.


Чл. 60б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Контролът по чл. 60а включва:
1. проверки за прилагането на класификацията на кланични трупове от говеда, свине и овце и на документацията за нейното извършване;
2. проверки по чл. 24 от Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца (ОВ, L 163/6 от 24 юни 2008 г.);
3. проверки по реда на чл. 9, параграфи 6, 8 и 10 и чл. 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 г. относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици (ОВ, L 157/46 от 17 юни 2008 г.).


Чл. 60в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)


Чл. 60г. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Контролните органи имат право:
1. на свободен достъп и проверки в контролираните обекти;
2. да дават задължителни предписания за отстраняване на допуснатите нарушения;
3. да съставят актове за констатираните административни нарушения.


Чл. 60д. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Лицата, подлежащи на контрол, са длъжни да осигуряват на органите по чл. 60а достъп до контролираните обекти, да им съдействат и да изпълняват техните предписания.

Глава седма.
СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ПАЗАРНИ МЕРКИ И ПО МЕРКИ ЗА ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ


Чл. 61. (1) Вземания по смисъла на чл. 27, ал. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители са и суми, изплатени на основата на отменен административен акт или на прекратен, нищожен или унищожаем договор.
(2) Вземанията по ал. 1 се дължат от датата на:
1. уведомяването на лицето, участващо в пазарната мярка и в мярката за държавно подпомагане, от компетентния орган за отмяната на административния акт или за прекратяване на договора;
2. съдебното решение за установяване на нищожността или постановяване унищожаемостта на договора.


Чл. 62. За държавните вземания по пазарни мерки и по мерки за държавно подпомагане се дължи законната лихва.

Глава осма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 63. (1) (Доп. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Който не представи пазарна информация по чл. 4, ал. 1, не подаде уведомление или представи неверни данни в подаденото уведомление по чл. 10а, ал. 1 - 3 или не подаде декларация по чл. 55е, т. 3, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 100 до 1000 лв.
(2) Който повторно извърши нарушение по ал. 1, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.


Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) Който не изпълни задължение по чл. 58н, 58о или чл. 58п, ал. 3 или декларира неверни данни, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1000 до 15 000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобата или имуществената санкция се налага в двоен размер.

Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Който осъществява контрол, без да е получил разрешение за извършване на контролна дейност по чл. 18, ал. 1 или разрешението е с изтекъл срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 20 000 до 30 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) На лице, което не предостави информация в срока по чл. 18, ал. 3 или не потвърди промяна във вписани в регистъра обстоятелства в срока по чл. 16а, ал. 3, се налага глоба в размер от 100 до 1000 лв. или имуществена санкция в размер от 200 до 2000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) На контролиращо лице, което не изпълни или наруши задължение по чл. 23, ал. 1, се налага имуществена санкция:
1. по т. 2, т. 4, с изключение на буква "б", подбукви "аа" и "бб", и по т. 5 - в размер 2000 лв.;
2. по т. 6 - в размер 5000 лв.;
3. по т. 7, 12 и 14 - в размер 1000 лв.;
4. по т. 9, 11 и 13 - в размер 5000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) На физическо или юридическо лице, което се позовава на метода за биологично производство, без да е сключило с контролиращо лице договор за контрол и сертификация, се налага глоба в размер от 1000 до 10 000 лв. или имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв.
(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) На оператор, който е сключил с контролиращо лице договор за контрол и сертификация и наруши задължение от Дял ІV "Етикетиране" от Регламент (ЕО) № 834/2007, се налага глоба в размер от 1000 до 3000 лв. или имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.
(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) На оператор, при който се установи наличие на неразрешени за биологичното производство вещества в продукти, предлагани като биологични в търговската мрежа, се налага глоба в размер от 1000 до 2000 лв. или имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв. На оператора, при който се установи, че е извършено замърсяването, се налага глоба в размер от 1500 до 3000 лв. или имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лв.
(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) При установяване на нарушение по ал. 4 - 6 контролният орган издава и предписание за премахване на термините, указващи, че продуктите са произведени по правилата на биологичното производство.


Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) (1) Глобите и имуществените санкции по чл. 64 се намаляват с 50 на сто при заплащането им в 7-дневен срок от връчването на наказателното постановление на нарушителя. Когато глобата или имуществената санкция е била обжалвана и потвърдена от съда, същата се дължи в пълен размер.
(2) Не се налагат глоби и имуществени санкции на задължените лица за неизпълнение на задължения за въвеждане на информация в регистрите, когато по технически причини липсват или са ограничени функции на регистрите.

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) Който наруши разпоредбите на чл. 25, ал. 1 - 6, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2010 г.) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2020 г., в сила от 09.06.2020 г.) Актовете за установяване на нарушение по ал. 1 и 2 се съставят от инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните съгласно чл. 138 от Закона за храните. Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или от оправомощени от него длъжностни лица.


Чл. 66. (1) Физическо лице, което предлага на пазара партида плодове или зеленчуци, за която е съставен констативен протокол, се наказва с глоба от 3000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 7000 лв.


Чл. 67. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 40, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 600 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.


Чл. 68. (1) Физическо лице, което не изпълни задължение по чл. 40, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв.


Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 71а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 71б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) На лице, което изкупува сурово мляко с цел преработка или препродажба от производител без регистрация като първи изкупвач, освен в случаите по чл. 55б, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) На регистриран първи изкупвач, който изкупува сурово мляко без договор, регистриран по реда и в срока по чл. 55б, ал. 5, се налага глоба или имуществена санкция от 1000 до 4000 лв.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) На производител на сурово мляко, който доставя мляко без договор с регистриран първи изкупвач, освен в случаите по чл. 55б, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция от 500 до 2000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 13 от 2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) На производител или първи изкупвач на мляко, който не окаже съдействие при извършване на проверка по чл. 55б, ал. 6, се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.


Чл. 72б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) (1) Физическо лице, което не изпълни задължение по чл. 60, ал. 2, се наказва с глоба в размер от 600 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.


Чл. 73. (1) Който не изпълни или наруши задължение, предвидено в този закон или в регламент на Европейския съюз, уреждащ прилагането на пазарни мерки, включени в ООП, се наказва с глоба от 300 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министърът на земеделието и храните определя с наредби съставите на конкретните нарушения по ал. 1 съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) (1) За други нарушения на закона и на подзаконовите актове по прилагането му се налага глоба от 100 до 2000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание, а при повторно нарушение - от 200 до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 10 000 лв.


Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2019 г., в сила от 13.12.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 63, 64, 73 и 73а се съставят от оправомощени от министъра на земеделието и храните длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от оправомощени от него длъжностни лица.
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 63а се съставят от оправомощени от директора на съответната областна дирекция "Земеделие" служители, а наказателните постановления се издават от директора на областната дирекция "Земеделие".
(3) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 66 - 68 се съставят от оправомощени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от директорите на областните дирекции по безопасност на храните.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 72а и 72б се съставят от оправомощени от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" или от оправомощени от него длъжностни лица.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 74а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) За нарушения на разпоредбата на чл. 58ж, т. 1 се налага глоба от 500 до 1500 лв., ако лицето не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) За нарушения на разпоредбите по чл. 58а - 58е и чл. 58ж, т. 2 и 4 се налага глоба от 3000 до 10 000 лв., при повторно нарушение от 10 000 до 25 000 лв., а при трето нарушение се отнема правото на дейност.


Чл. 74б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Лице, което отказва да съдейства или препятства изпълнението на дейностите на държавния контрол по чл. 60б, се наказва с глоба от 300 до 400 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 800 до 1200 лв.


Чл. 74в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) Лице, което укрива информация или предоставя невярна информация на контролните органи в нарушение на изискванията на чл. 60г, се наказва с глоба от 400 до 600 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 1500 лв.


Чл. 74г. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) При повторно извършване на нарушенията по чл. 74а - 74в предвидените глоби или имуществени санкции се налагат в двоен размер.


Чл. 74д. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Актовете за установяване на нарушенията по чл. 74а - 74г се съставят от лицата по чл. 60а.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и храните или от оправомощени от него длъжностни лица.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Биологично производство на земеделски продукти и храни" е производство на земеделски продукти и храни, което отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008.
2. "Възстановявания при износ на земеделски и преработени земеделски продукти" са изплащания на определена субсидия на износителя на продукта с цел компенсиране на разликите между техните цени на световните пазари и вътрешния пазар на Европейския съюз.
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "Географски означения" са наименование за произход и географско указание по смисъла на чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1151/2012.
4. "Директна продажба" е всяко предаване, възмездно или безвъзмездно, на краве мляко директно от производителя на краен потребител, както и всяко предаване, възмездно или безвъзмездно, на млечни продукти от краве мляко директно от производителя на друго лице, с изключение на членовете на домакинството на производителя.
5. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Земеделски продукти" са продуктите на растениевъдството, животновъдството и рибарството, както и продукти след първоначална преработка, пряко свързани с тези продукти, включени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз.
7. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "Интервенционно изкупуване" е мярка, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, която се изразява в покупка на земеделски продукти с определено качество и в определени количества, с цел стабилизиране пазарите на земеделските продукти и гарантиране доходите на производителите.
8. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
10. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Контрол за съответствие" са материалните и правните действия, извършени от оправомощени лица с цел проверка дали обявеното качество отговаря на изискванията на приложимите пазарни стандарти за плодовете и зеленчуците.
11. "Краен потребител" е всяко лице, което не е одобрен изкупвач, както и съпруг или лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство с производителя на краве мляко, негово дете или роднина, живеещи при него.
12. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
14. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "Оперативни програми" са програми, с които организации на производители на пресни плодове и зеленчуци кандидатстват за съфинансиране на инвестиции, свързани с тяхната дейност, от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
15. "Пазарна информация" е всяка информация за количеството, качеството, разфасовката и/или цените на предлаганите на пазарите, внасяните и/или изнасяните земеделски и преработени продукти.
16. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
17. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "Преработени земеделски продукти" са земеделски продукти извън Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз, които са "преработени продукти" по смисъла на чл. 2, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕО) № 612/2009.
18. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
19. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.)
20. "Търговец на пресни плодове и/или зеленчуци" е всяко физическо или юридическо лице, което излага или предлага за продажба, доставя или реализира по друг начин за своя или за чужда сметка, пресни плодове и зеленчуци.
21. (нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Класификация по скалите на Съюза" е система за класифициране на кланични трупове от говеда (едър рогат добитък на възраст осем месеца или повече), свине и овце, определена в Приложение IV към Регламент (ЕС) № 1308/2013.
22. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
23. (нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) "Трета държава" е всяка държава, която не е държава - членка на Европейския съюз.
24. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Изоглюкоза" е продукт, получен от глюкозата или от нейните полимери, съдържащ тегловно в сухо състояние най-малко 10 на сто фруктоза, по смисъла на т. 3, Раздел А, част 2, Приложение II от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB, L 347/671 от 20 декември 2013 г.).
25. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
26. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.)
27. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) "Пазарна година" е периодът от 1 октомври до 30 септември на следващата година по смисъла на чл. 6, е) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.
28. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Рафинерия" е производствена единица, която има за предмет на дейност рафиниране на вносна сурова тръстикова захар.
29. (нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) "Зърно" е обикновена пшеница, твърда пшеница, царевица, ечемик, ръж, овес, тритикале, слънчоглед, рапица, оризова арпа и соя.
30. (нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Обект за съхранение на зърно" е отделен склад или група складове с общ капацитет над 50 тона, който се намира на един адрес или в един имот.
31. (нова - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение.
32. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) "Коза майка" е всяко женско животно от рода на козите, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.
33. (нова - ДВ, бр. 19 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) "Овца майка" е всяко женско животно от рода на овцете, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.
34. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Планински продукт" е незадължителен термин за качество по смисъла на чл. 31 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 и на Делегиран регламент (ЕС) № 665/2014 за описание на продуктите, предназначени за консумация от човека, включени в списъка в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз.
35. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Подизпълнител" е оператор, на който е възложено извършването на една или няколко дейности от етапите на производство, обработка и разпространение на биологични продукти по смисъла на чл. 2, буква "б" от Регламент (ЕО) № 834/2007;
36. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Оператор" е лице по смисъла на чл. 2, буква "г" от Регламент (ЕО) № 834/2007.
37. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Заведения за обществено хранене" са обекти по смисъла на чл. 2, подбуква "аа" от Регламент (ЕО) № 834/2007.
38. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Места за интервенционно складиране" са места за складиране, определени в чл. 6, параграф 1 от Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1238.
39. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Частно складиране" е мярка, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, по която се предоставя помощ за складиране на земеделски продукти, съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1240.
40. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г.) "Предприятия за преработка на зърно" са мелниците, включително оризовите, предприятията и цеховете за производство на фуражи, нишесте, малц, белени слънчогледови семки, биогорива, маслодобивните предприятия, спиртоварните, пивоварните и предприятията за пакетиране на зърно и зърнени продукти.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Министерството на земеделието и храните упражнява контрола за съответствие на земеделските продукти и храни с традиционно специфичен характер или защитено географско означение по чл. 18 до получаване на разрешения от контролиращи лица по реда на чл. 19 и 20.

§ 3. (1) При изменение или отмяна на посочен в този закон регламент разпоредбите на закона се прилагат съобразно регламента или регламентите, които го изменят или заменят.
(2) При приемане на регламенти по прилагане на посочен в този закон регламент законът се прилага съобразно прилагащите регламенти.

§ 4. (1) Наредбите, издадени на основание на разпоредбите, отменени с § 8, § 9, т. 1 и § 10, т. 2, както и наредбата по отменените с § 5, т. 1 чл. 7д и 7ж от Закона за подпомагане на земеделските производители, запазват действието си до приемане на съответните наредби по този закон.
(2) Одобренията и разрешенията, издадени на основание на разпоредбите, отменени с § 5, т. 1, § 8 и § 9, т. 1, запазват своето действие до изтичане срока на тяхната валидност.

§ 5. В Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 34 и 59 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Членове 7а - се отменят.
2. В чл. 10е ал. 5 се отменя.
3. В чл. 11, ал. 2, т. 1 думите "съгласно одобрената програма по приетия от Министерския съвет годишен доклад" се заличават.
4. Членове 12а - 12в се отменят.
5. В чл. 27 се създава ал. 4:
"(4) Вземанията на Разплащателната агенция, които възникват въз основа на административен акт, са публични държавни вземания и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вземанията на Разплащателната агенция, които възникват въз основа на договор, са частни държавни вземания и се събират от Агенцията за държавни вземания."
6. В § 1 т. 40 - 45 се отменят.
7. В § 32 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ, бр. 18 от 2006 г.) думите "чл. 7ж, ал. 3, т. 4" се заличават.

§ 6. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51 и 55 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Членове 6б - се отменят.
2. Създава се чл. 14а:
"Чл. 14а. Когато националните регистри по чл. 14 се ползват за разпределение на тарифни или производствени квоти, регионалните служби по чл. 14, ал. 1 включват в тях данни за производствения капацитет на производствените обекти."
3. Членове 38а и 38б се отменят.
4. Членове 38г и 38д се отменят.
5. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за храните (ДВ, бр. 31 от 2006 г.):
а) параграф 87 се отменя;
б) в § 96, т. 2 думите "§ 15 относно чл. 6к, ал. 6 и чл. 6о" се заличават.

§ 7. (В сила от 28.11.2007 г.) В Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (ДВ, бр. 88 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1, т. 1 след думата "износа" се добавя "включително информацията, представляваща служебна тайна по Закона за митниците".
2. В чл. 12, ал. 1, т. 1 след думата "износа" се добавя "включително информацията, представляваща служебна тайна по Закона за митниците".
3. В заключителните разпоредби:
а) наименованието се изменя така: "Преходни и заключителни разпоредби";
б) създава се § 3а:
"§ 3а. (1) Вносителите на земеделски и захарни продукти, с изключение на вносителите, които осъществяват внос въз основа на издадени по реда на чл. 10б - 10д от Закона за подпомагане на земеделските производители лицензии, предоставят банкова гаранция в полза на Министерството на земеделието и горите по образец съгласно приложение № 6, за вноса на земеделските и захарните продукти, осъществяван до 31 декември 2006 г.
(2) Министърът на земеделието и горите определя със заповед земеделските и захарните продукти, за които се изисква банкова гаранция при поставяне под режим на внос или под режим на активно усъвършенстване по системата с възстановяване на стоки. Заповедта се обнародва в "Държавен вестник".
(3) Агенция "Митници" разрешава вдигането на стоките, включени в заповедта по ал. 2, след представяне на банковата гаранция.
(4) Банковата гаранция се освобождава на 1 януари 2008 г. и при условие, че вносителят няма установени свръхзапаси.
(5) Банковата гаранция обезпечава внасянето на дължимата по чл. 20 вноска за установени свръхзапаси.
(6) Размерът на банковата гаранция се определя по реда на чл. 20, ал. 2 или 3.";
в) параграф 5 се отменя;
г) създава се приложение № 6:
"Приложение № 6 към § 3а, ал. 1


Банкова гаранция, платима при поискване
От банка гарант ...........................................................................................................................................................
(име на банката)
Съдебна регистрация .....................................................................................................................................................
Лицензия от БНБ ...........................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Представител ..............................................................................................................................................................
(съгласно приложеното към банковата гаранция удостоверение за актуално състояние)
С настоящата банкова гаранция поемаме неотменяем и безусловен ангажимент да платим незабавно в полза на Министерството на земеделието и горите на всяка сума до.................................................... лева (сума в цифри) .......................................................... лева (сума с думи),
изчислена съгласно § 3а, ал. 5 от Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти, както следва:
стойност по фактура: .....................................................................................................................................................
митническа стойност: ...................................................................................................................................................
мито, изчислено въз основа на Митническата тарифа на Европейския съюз, включително действащите допълнителни мита: ..........................................................................................................
мито, изчислено въз основа на Митническата тарифа на Република България: ................................................................................
Разлика между митата: .......................................................................................................................................................
Увеличение с 20 %: .......................................................................->
размер на банковата гаранция,
при получаване на писмено искане за плащане и писмено потвърждение, че ....................................................................................
.......................................................................................................................................................................
(име/фирма и ЕГН/БУЛСТАТ на вносителя)
има установен с акт на публично вземане свръхзапас от земеделски и/или захарни продукти на основание Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти.
Гаранцията е валидна до 31 декември 2009 г. включително.
Настоящата банкова гаранция е подчинена на българското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с тази гаранция, ще бъдат решавани от компетентния съд в София.
 
Приложение: 1. Удостоверение за актуално състояние
  2. Фактура
   
Дата...................................................................................
Подпис и печат
  на банката гарант:
   
Приемам банковата
гаранция:
Дата ................. Подпис: .............................................................................................................................................

(министър на земеделието и горите

или овластено от него лице)

 


§ 8. В Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 91 от 1997 г.; изм., бр. 90 от 1999 г., бр. 96 от 2001 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 26, 30 и 31 от 2006 г.) чл. 12а се отменя.

§ 9. В Закона за животновъдството (обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 87 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 34 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Членове 14 - 14е се отменят.
2. В чл. 38д:
а) в ал. 1 думата "Класификаторите" се заменя с "Кланиците";
б) алинея 2 се отменя.
3. Членове 51а и 51б се отменят.

§ 10. В Закона за марките и географските означения (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; попр., бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 28, 43, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 73 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 57а:
"Служебно заличаване
Чл. 57а. (1) Регистрация на географско означение на земеделски продукт или храна се заличава служебно, когато географското означение на земеделския продукт или храна се впише в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения.
(2) Министерството на земеделието и горите уведомява Патентното ведомство за вписването на географското означение на земеделския продукт или храна в Европейския регистър на земеделските продукти и храни със защитени географски означения. Заличаването се извършва в едномесечен срок от уведомяването."
2. Параграф 45 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (ДВ, бр. 43 от 2005 г.) се отменя.

§ 11. В Закона за рибарството и аквакултурите (обн., ДВ., бр. 41 от 2001 г.; изм., бр. 88, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 65 и 82 от 2006 г.) се създава чл. 4а:
"Чл. 4а. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и горите определя с решение видовете държавни помощи в областта на рибарството съгласно изискванията на правото на Европейския съюз в областта на държавните помощи.
(2) Министърът на земеделието и горите уведомява Европейската комисия за планираните нови схеми за помощ или индивидуални помощи или съществени промени на съществуващи държавни помощи, подлежащи на уведомяване съгласно чл. 88, ал. 3 от Договора за създаване на Европейската общност.
(3) Министърът на земеделието и горите поддържа регистър на разрешените от Европейската комисия държавни помощи и регистър на минималните помощи, предоставяни в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Европейската комисия.
(4) Държавен фонд "Земеделие" прилага разрешените от Европейската комисия схеми на помощ или индивидуални помощи и минимални помощи.
(5) Условията и редът за прилагане и наблюдение на прилагането на държавните помощи се определят с наредба на министъра на земеделието и горите."

§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 7, който влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 15 ноември 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г.)

§ 28. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ДВ, бр. 96 от 2006 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието и горите" и "министъра/ът на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието " и "министъра/ът на земеделието и продоволствието.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)

§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 26 от 2010 Г.)

§ 64. В Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието и продоволствието", "министъра на земеделието и продоволствието" и "министърът на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министъра на земеделието и храните" и "министърът на земеделието и храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2010 Г.)

§ 21. Министърът на земеделието и храните и министърът на здравеопазването издават наредбата по чл. 25б в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.01.2011 Г.)

§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г.)

§ 67. (1) Министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 56, ал. 3 за прилагане на националната програма по чл. 57, ал. 4 в срок до 1 декември 2013 г.
(2) Министърът на земеделието и храните издава наредбите по чл. 17, ал. 1, чл. 55в и чл. 58л, ал. 3 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
(3) Министерският съвет издава наредбата по чл. 55г, ал. 3 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
(4) Директорът на Агенция "Митници" и изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните издават инструкцията по чл. 42, ал. 3 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

§ 68. Наредба № 1 от 26 януари 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм., бр. 62 и 76 от 2010 г., бр. 53 и 75 от 2013 г.) се прилага, доколкото не противоречи на разпоредбите на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)

§ 44. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г. и бр. 12 от 2015 г.) навсякъде думите "Министерството на икономиката и енергетиката" и "министъра на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "Министерството на икономиката" и "министъра на икономиката".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г.)

§ 10. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет издава постановление по § 4, ал. 4.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на закона министърът на земеделието и храните издава наредбата по чл. 58с от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2016 Г.)

§ 27. Одобрените изкупвачи до влизането в сила на този закон се вписват служебно в регистъра по чл. 55д, ал. 4.

§ 28. Законът влиза в сила от 1 април 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 58. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г. и бр. 19 от 2016 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните" се заменят съответно с "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОСЕВНИЯ И ПОСАДЪЧНИЯ МАТЕРИАЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 38. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФУРАЖИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.02.2018 Г.)

§ 66. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2018 Г.)

§ 62. (1) В едногодишен срок от влизането в сила на този закон Министерството на земеделието, храните и горите:
1. разработва и пуска в експлоатация публичните регистри по чл. 16, ал. 3, чл. 16а, 41, чл. 58а, ал. 5, чл. 58б, ал. 7 и чл. 58н, ал. 5;
2. осигурява оперативно съвместим обмен на данни, документи и друга информация относно обекти и лица, вписани в съществуващите към датата на влизането в сила на този закон бази данни и съответните регистри по т. 1.
(2) До пускането в експлоатация на регистрите по ал. 1, т. 1 се прилага досегашният ред.
(3) До пускането в експлоатация на регистъра по чл. 58н, ал. 5 вписването на обектите за съхранение на зърно в страната и лицата, които ги стопанисват, се извършва по досегашния ред.
(4) До пускането в експлоатация на регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 2 контролиращите лица представят в Министерството на земеделието, храните и горите на електронен или хартиен носител информацията и документите по чл. 23, ал. 1, т. 4, буква "б".
(5) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя дата на пускането в експлоатация на съответните регистри по ал. 1, т. 1. Заповедта се публикува на интернет страницата на министерството не по-късно от 14 дни преди датата на пускането в експлоатация на съответния регистър.

§ 63. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон прилагащата организация на обикновени промоционални програми, одобрени за съфинансиране от Европейския фонд за гарантиране на земеделието за кампания 2018 г., се одобрява от министъра на земеделието, храните и горите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2019 Г.)

§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 14.02.2020 Г.)

§ 167. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 20.06.2020 Г.)

§ 13. Законът влиза в сила в 14-дневен срок след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2020 Г.)

§ 19. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбата на чл. 76, ал. 2, т. 2, която влиза в сила от 22 февруари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 88. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 106 от 2018 г., бр. 98 от 2019 г. и бр. 13, 51 и 52 от 2020 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието, храните и горите", "министърът на земеделието, храните и горите" и "министъра на земеделието, храните и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 106. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г. с изключение на чл. 33а, ал. 2, която влиза в сила от 1 март 2023 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 102. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 96 от 2006 г.; изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 10 и 82 от 2009 г., бр. 26 и 80 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 99 от 2013 г., бр. 12, 14 и 57 от 2015 г., бр. 19 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 17 и 106 от 2018 г., бр. 98 от 2019 г., бр. 13, 51 и 52 от 2020 г. и бр. 102 от 2022 г.) навсякъде думите "Министерството на земеделието", "министърът на земеделието" и "министъра на земеделието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните", "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА


(ОБН. - ДВ, БР. 41 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 10.05.2024 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Релевантни актове от Европейското законодателство


КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА ДОГОВОРА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Регламенти:

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/2835 НА КОМИСИЯТА от 10 октомври 2023 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за внос в секторите на ориза, зърнените култури, захарта и хмела и за отмяна на регламенти (ЕО) № 3330/94, (ЕО) № 2810/95, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 972/2006, (ЕО) № 504/2007, (ЕО) № 1375/2007, (ЕО) № 402/2008, (ЕО) № 1295/2008, (ЕО) № 1312/2008 и (ЕС) № 642/2010, (ЕИО) № 1361/76, (ЕИО) № 1842/81, (ЕИО) № 3556/87, (ЕИО) № 3846/87, (ЕИО) № 815/89, (ЕО) № 765/2002, (ЕО) № 1993/2005, (ЕО) № 1670/2006, (ЕО) № 1731/2006, (ЕО) № 1741/2006, (ЕО) № 433/2007, (ЕО) № 1359/2007, (ЕО) № 1454/2007, (ЕО) № 508/2008, (ЕО) № 903/2008, (ЕО) № 147/2009, (ЕО) № 612/2009, (ЕС) № 817/2010, (ЕС) № 1178/2010, (ЕС) № 90/2011 на Комисията и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1373/2013 на Комисията
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2116 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2021/1165 НА КОМИСИЯТА от 15 юли 2021 година за разрешаване на някои продукти и вещества за употреба в биологичното производство и за съставяне на техните списъци
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/760 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/848 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/1185 НА КОМИСИЯТА от 20 април 2017 година за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на уведомленията до Комисията относно информация и документи и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/625 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/EИО на Съвета
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/40 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/39 НА КОМИСИЯТА от 3 ноември 2016 година относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на помощта от Съюза за доставка на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1240 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1239 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1238 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2016 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на публичната интервенция и помощта за частно складиране
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1237 НА КОМИСИЯТА от 18 май 2016 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 2336/2003, (ЕО) № 951/2006, (ЕО) № 341/2007 и (ЕО) № 382/2008 на Комисията и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2390/98, (ЕО) № 1345/2005, (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 507/2008 на Комисията
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1831 НА КОМИСИЯТА от 7 октомври 2015 година за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1829 НА КОМИСИЯТА от 23 април 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1588 НА СЪВЕТА от 13 юли 2015 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1144/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2014 година за мерките за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти, прилагани на вътрешния пазар и в трети държави, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 510/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1308/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1151/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 543/2011 НА КОМИСИЯТА от 7 юни 2011 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 578/2010 НА КОМИСИЯТА от 29 юни 2010 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1216/2009 на Съвета относно режима на възстановяванията при износ за определени селскостопански продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора, и относно критериите за определяне на размера на тези възстановявания
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 543/2008 НА КОМИСИЯТА от 16 юни 2008 година относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 361/2008 НА СЪВЕТА от 14 април 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1537/2007 НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2007 година за отпускане на компенсаторно обезщетение на организациите на производители за количеството риба тон, доставено на преработвателната промишленост през периода от 1 януари до 31 март 2007 г.
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 595/2004 НА КОМИСИЯТА от 9 юли 2001 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума