навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 16-334 ОТ 6 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

Издадена от министъра на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.34 от 24 Април 2007г., попр. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г., изм. ДВ. бр.58 от 17 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Октомври 2013г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2019г., отм. ДВ. бр.25 от 20 Март 2020г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването - ДВ, бр. 25 от 20 март 2020 г., в сила от 24.03.2020 г.
Изменена с Решение № 11603 от 31.07.2019 г. и Решение № 8294 от 26.26.2020 г. на ВАС - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) С тази наредба се определят редът и техническите условия за топлоснабдяване, за оперативно управление на топлоснабдителната система, за присъединяване на производители и клиенти към топлопреносната мрежа, за прекратяване на топлоснабдяването, за спиране на топлоподаването и за прилагане на дяловото разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, както и видът, условията и редът за предоставяне на гаранции от доставчиците на топлинна енергия по сключваните от тях сделки с топлопреносното предприятие.
(2) Техническите условия за топлоснабдяване се отнасят за:
1. производство на топлинна енергия;
2. пренос на топлинна енергия;
3. оперативно управление на топлоснабдителната система;
4. присъединяване към топлопреносната мрежа;
5. измерване и отчитане на топлинната енергия;
6. дялово разпределение на топлинната енергия;
7. прекратяване на топлоснабдяването;
8. спиране на топлоподаването.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за лицата по чл. 39, ал. 4, т. 2 и 3 ЗЕ.

Чл. 2. (1) Топлоснабдяването се осъществява чрез енергийни обекти и съоръжения за производство, пренос, доставка и разпределение, свързани в топлоснабдителна система, и въз основа на комплексен технико-икономически анализ по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
(2) Изграждането на нови и разширението на съществуващи обекти и на нови топлопреносни мрежи, необходими за топлоснабдяване в населените места, се извършва в съответствие с подробни устройствени планове и при спазване на техническите правила и нормативи, определени в наредбата по чл. 139, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и по чл. 125, ал. 4 ЗЕ.


Чл. 3. (1) Топлопреносното предприятие е длъжно да има готовност да предоставя топлинна енергия за отопление от 1 октомври до 30 април.
(2) Топлопреносното предприятие или доставчикът включва отоплението в абонатната станция на сградата, когато средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от +12°С и изключва отоплението при повишаване на средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни над +12°С, като и в двата случая се съобразява с дългосрочната прогноза за следващите 7 - 10 дни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Топлопреносното предприятие или доставчикът може да включи или изключи отоплението преди или след сроковете по ал. 1 и 2 по писмено искане от клиентите след представяне на протокол с взето решение от общото събрание на етажната собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост.

Глава втора.
ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ


Чл. 4. Производството на топлинна енергия се извършва от енергийни предприятия при условията на чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 4, т. 2 и 4 ЗЕ.


Чл. 5. Производителите на топлинна енергия по чл. 4 са длъжни да:
1. спазват изискванията за безопасност и осигуряват сигурна и надеждна работа на съоръженията за производство на топлинна енергия при най-икономично потребление на енергийните ресурси;
2. спазват режимите на топлоснабдяване и параметрите на топлоносителите, задавани от оператора на топлопреносната мрежа;
3. поддържат резерви от горива съгласно наредбата по чл. 85, ал. 2 ЗЕ.


Чл. 6. Устройството и техническата експлоатация на централите и инсталациите за производство на топлинна енергия отговарят на наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 2 и чл. 125, ал. 4 ЗЕ.


Чл. 7. (1) Производителите на топлинна енергия по чл. 4 монтират за своя сметка на границата на собственост:
1. спирателна арматура;
2. средства за измерване и контрол на параметрите на топлоносителя;
3. регулиращи устройства за поддържане параметрите на топлоносителя;
4. телекомуникационни устройства за предаване информация на оператора на топлопреносната мрежа.
(2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и за вертикално интегрирани предприятия за производство и пренос на топлинна енергия, като съоръженията се монтират на границата между производствените и топлопреносните съоръжения.

Глава трета.
ПРЕНОС НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ


Чл. 8. (1) Преносът на топлинна енергия се извършва от топлопреносно предприятие при условията на чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 4, т. 3 ЗЕ.
(2) Топлопреносното предприятие може да извършва и дейност по производство на топлинна и електрическа енергия при условията на чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 39, ал. 4, т. 1, 2 и 4 ЗЕ.


Чл. 9. (1) Топлопреносното предприятие:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) снабдява клиентите с топлинна енергия;
2. поддържа обектите и съоръженията на топлопреносната мрежа в съответствие с техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, определени с наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 2 и чл. 125, ал. 4 ЗЕ;
3. развива топлопреносната мрежа в съответствие с плановете за развитие, разработени съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 ЗЕ;
4. сключва договори за покупка и продажба на топлинна енергия при общи условия;
5. извършва разпределение на топлинната енергия самостоятелно или чрез възлагане на лице, регистрирано по реда на чл. 139а ЗЕ;
6. осъществява чрез оператора на топлопреносната мрежа оперативно управление на топлоснабдителната система, осигурява параметрите на топлоносителя съобразно климатичните условия;
7. взема мерки за повишаване ефективността при преноса на топлинната енергия по топлопреносната мрежа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) При изпълнение на задълженията си топлопреносното предприятие ползва съоръженията и инсталациите - собственост на клиентите и на производителите, с грижата на добър стопанин.


Чл. 10. Две или повече топлопреносни мрежи се свързват при условията на писмен договор между отделните топлопреносни предприятия.

Глава четвърта.
ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ


Чл. 11. Оперативното управление на топлоснабдителната система се извършва от оператор на топлопреносната мрежа, който е специализирано звено на топлопреносното предприятие и осъществява дейността си съобразно утвърдени правила в съответствие със ЗЕ.


Чл. 12. Операторът на топлопреносната мрежа:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) осигурява режима на работа на топлоснабдителната система, като определя температурата и налягането на топлоносителя в съответствие с изчислителния термохидравличен режим за постигане на минимални разходи при производството и преноса на топлинната енергия до съоръженията на клиентите и следи за спазването им;
2. поддържа баланса между производството и потреблението на топлинна енергия;
3. определя количеството на водата за допълване на топлопреносната мрежа в съответствие с икономически обоснованата разчетна стойност за работен режим след извършване на ремонти и при аварии;
4. осъществява координация:
а) с електроенергийния системен оператор и/или оператора на електроразпределителната мрежа в съответствие със сключените договори - в случаите на комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
б) с оператора на газопреносната и/или газоразпределителната мрежа в съответствие със сключените договори - при използване на природен газ;
в) с доставчика на топлинна енергия по чл. 149а ЗЕ;
г) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) със самостоятелните клиенти или с клиентите на топлинна енергия в сгради - етажна собственост, в съответствие с общите условия на договорите.


Чл. 13. Операторът на топлопреносната мрежа регулира разпределението на топлинния товар между централите и инсталациите за производство на топлинна енергия, като се съобразява със следните критерии:
1. натоварване на съоръженията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, когато произвеждат електрическа енергия според потребностите от топлинна енергия, инсталациите за оползотворяване на отпадна топлинна енергия, на възобновяеми енергийни източници и за изгаряне на отпадъци като базови мощности;
2. включване в работа на енергийните съоръжения, които произвеждат само топлинна енергия, при недостиг на топлинна мощност и/или за покриване на върховите товари;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) топлоснабдяване при минимални разходи чрез минимизиране на сумата от разходите за покупка и/или производство на топлинна енергия и разходите при преноса и до клиентите.


Чл. 14. (1) За дейността си операторът на топлопреносната мрежа води дневник и друга оперативна документация, определени в правилата по чл. 11.
(2) Разпорежданията на оператора са устни и писмени и задължително се записват в дневника по ал. 1 по начин, даващ техническа възможност за възпроизводство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Разпорежданията, дадени от оператора, са задължителни за производителите, доставчика и клиентите на топлинна енергия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Разпоредените от оператора оперативни превключвания се извършват при условия, които не нарушават топлоснабдяването на клиентите.


Чл. 15. Операторът на топлопреносната мрежа чрез топлопреносното предприятие прави предложения пред кмета на общината за въвеждане на ограничителен режим и отговаря за изпълнението му при условията и по реда на наредбата по чл. 74, ал. 1 ЗЕ.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Операторът на топлопреносната мрежа може да разпореди временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с топлинна енергия със или без предварително уведомяване на производителите и клиентите.
(2) Редът и начините за временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с топлинна енергия се определят с наредбата по чл. 74, ал. 1 ЗЕ.

Глава пета.
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА

Раздел I.
Присъединяване към топлопреносната мрежа


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Обектите на клиентите и производителите се присъединяват към топлопреносната мрежа след:
1. подаване на заявление за проучване на условията за присъединяване от лица, които искат присъединяване към топлопреносната мрежа на новоизграждащи се и/или съществуващи обекти или от производител до топлопреносното предприятие;
2. извършване на предварително проучване за присъединяване на обекта, с което топлопреносното предприятие определя техническите условия, начина, точката или мястото и срока;
3. изработване на инвестиционния проект на присъединявания обект и предаването му на топлопреносното предприятие за проверка на изпълнението на техническите условия за присъединяване преди неговото представяне за одобряване;
4. сключване на предварителен писмен договор за присъединяване между топлопреносното предприятие и съответния производител и/или съответните собственици или титуляри на вещното право на ползване върху обектите, за които се иска присъединяване след установяване, че инвестиционният проект по т. 3 е изготвен в съответствие с условията за присъединяване.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) С предварителния договор се определят правата и задълженията на топлопреносното предприятие и на лицата, които искат присъединяване към топлопреносната мрежа на новоизграждащи се и/или съществуващи обекти, техническите изисквания за присъединяване, вида на отоплителната инсталация, срокът и условията за сключване на договор за присъединяване.
(3) След завършване строежа на новоизграждащ се обект и съставяне на констативен акт, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, възложителят подава заявление до топлопреносното предприятие за сключване на договор за присъединяване при условията на предварителния договор.
(4) Договорът за присъединяване осигурява баланс между интересите на страните по него и е съобразен с техническите възможности и плана за развитие на дейността на топлопреносното предприятие. Договорът за присъединяване задължително включва:
1. вид и технически параметри на съоръженията в мястото на присъединяване;
2. проектна мощност и мощност на сградните инсталации;
3. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) режим на топлоснабдяване и параметри на топлоносителя съгласно показатели за качество на топлоснабдяването, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране;
4. брой и място на монтиране на средствата за търговско измерване, на управляващите и комуникационните устройства към спомагателните мрежи на топлоснабдителната система;
5. граница на собственост на съоръженията;
6. мощност и технически параметри на собствен резервен източник на топлинна енергия, когато такъв е необходим;
7. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) задължителни условия и изисквания от страна на топлопреносното предприятие за работата на собствените резервни източници на клиента;
8. условия за промяна на договорените мощности през времетраенето на договора;
9. срокове, цени и условия за учредяване на сервитутни права и за прехвърляне на собственост или учредяване право на строеж в полза на топлопреносното предприятие;
10. цени за присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа;
11. финансови взаимоотношения между страните;
12. задължение за двете страни да пазят съоръженията на другата страна и да осигуряват достъп до тях;
13. особени условия, свързани с изграждане на съоръженията за присъединяване по реда на чл. 137, ал. 2 ЗЕ;
14. срок на договора.
(5) Неразделна част от договора за присъединяване са техническите или работните проекти и екзекутивните чертежи на съоръжения и инсталации на обекта в мястото на присъединяване, както и констативният акт по ал. 3.


Чл. 18. (1) Лица, които искат присъединяване към топлопреносната мрежа на новоизграждащи се и/или съществуващи обекти, подават в топлопреносното предприятие писмено заявление за проучване на условията и начина на присъединяване на обекта към топлопреносната мрежа и сключване на предварителен договор. За изградени обекти, които подлежат на топлоснабдяване, се предоставят одобрени инвестиционни проекти или екзекутивна документация на инсталацията за отопление и битово горещо водоснабдяване.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава по образец, одобрен от топлопреносното предприятие. Към заявлението се прилага документ за платена цена за проучването за присъединяване.
(3) Топлопреносното предприятие извършва предварително проучване за присъединяване към топлопреносната мрежа:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) в едномесечен срок от подаване на заявлението - за присъединяване на клиент;
2. в тримесечен срок от подаване на заявлението - за присъединяване на производител.
(4) Топлопреносното предприятие в сроковете по ал. 3 писмено уведомява лицето по ал. 1 за резултатите от предварителното проучване и при съгласие предлага проект на предварителен договор за присъединяване към топлопреносната мрежа.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на производител или клиент в сроковете по ал. 3 при условията на ЗЕ и на тази наредба, като писмено мотивира причините за отказа.


Чл. 19. (1) При реконструкция или разширение на присъединителни топлопроводи и на съоръженията към тях, на абонатни станции и на инсталации, с които се изменят определените технически условия за присъединяване, лицето по чл. 18, ал. 1 сключва с топлопреносното предприятие нов договор или допълнение към сключения договор за присъединяване към топлопреносната мрежа.
(2) Устройството на изградените и/или реконструирани присъединителни топлопроводи и съоръжения към тях, на абонатните станции и на инсталациите на лицето по чл. 18, ал. 1 съответстват на техническите условия за присъединяване и на одобрената проектна документация.


Чл. 20. (1) В процеса на строителството лицето по чл. 18, ал. 1 е длъжно да осигурява достъп на упълномощени представители на топлопреносното предприятие до съоръженията в мястото на присъединяването в съответствие със сключения договор за присъединяване.
(2) Лицето по чл. 18, ал. 1 е длъжно да осигурява за ползване от топлопреносното предприятие копия от екзекутивни чертежи и характеристики на съоръженията и протоколи от изпитвания и настройки за целите на присъединяването.
(3) Упълномощено от сграда - етажна собственост, лице е длъжно да съхранява техническите или работните проекти и екзекутивните чертежи на съоръжения и инсталации на обекта и да отразява текущите изменения.


Чл. 21. (1) Изпитването и настройката на присъединителния топлопровод, на съоръженията към него и на абонатната станция се извършват от топлопреносното предприятие по писмено искане на лицето по чл. 18, ал. 1.
(2) Лицето по чл. 18, ал. 1 няма право да извършва промяна в установената настройка на съоръженията по ал. 1 без съгласието на топлопреносното предприятие.
(3) Топла проба и 72-часова проба при експлоатационни условия на присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях се извършват по искане и за сметка на собственика им.


Чл. 22. Топлопреносното предприятие включва в редовна експлоатация присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях след изпълнение на техническите условия за присъединяване и при наличие на:
1. разрешение за ползване на обекта;
2. документ за платена цена за присъединяване по чл. 138, ал. 2 ЗЕ;
3. договор по чл. 149 и 150 ЗЕ.

Раздел II.
Присъединяване на производители на топлинна енергия


Чл. 23. (1) Писменото заявление за проучване на техническите възможности и за сключване на предварителен договор за присъединяване на производител на топлинна енергия към топлопреносната мрежа се подава в съответното топлопреносно предприятие. Заявлението и приложенията към него съдържат:
1. данни за производителя;
2. съдебно удостоверение за актуално състояние, ако е търговец;
3. скица на площадката и характеристика на енергийния обект, който ще се присъединява;
4. характеристика на енергийните съоръжения;
5. дългосрочна прогноза за обема и режима на производството на топлинна енергия;
6. дългосрочна прогноза за финансовите условия за продажба на топлинна енергия;
7. вид и параметри на топлоносителя;
8. документ за собственост, право на ползване или право на строеж съгласно чл. 182 ЗУТ.
(2) Производителите се присъединяват към топлопреносната мрежа чрез присъединителни топлопроводи, които се изграждат от и за сметка на производителя и са негова собственост.


Чл. 24. (1) С предварителния договор освен предвиденото в чл. 17, ал. 2 задължително се определят:
1. мястото на присъединяване;
2. изискванията към съоръженията и инсталациите на производителя;
3. параметрите на топлоносителя в мястото за присъединяване;
4. максималното и минималното производство на топлинна енергия;
5. качеството на връщания кондензат при топлоносител пара;
6. мястото на монтиране на средствата за търговско измерване на топлинната енергия;
7. мястото и видът на управляващите и комуникационните устройства към спомагателните мрежи на топлоснабдителната система.
(2) Топлопреносното предприятие може да откаже присъединяване на производител към топлопреносната мрежа, когато:
1. не са изпълнени изискванията на наредбата по чл. 125, ал. 4 ЗЕ;
2. предлаганият режим на производство не отговаря на изискванията на оператора на топлоснабдителната система;
3. за производителя е започнало производство по несъстоятелност или ликвидация;
4. не са изпълнени изискванията по чл. 127, ал. 2 ЗЕ.


Чл. 25. (1) Предварителният договор за присъединяване се сключва в срок до три месеца от датата на получаване на уведомлението по чл. 18, ал. 4.
(2) Ако в срока по ал. 1 не се сключи предварителен договор и са настъпили съществени изменения в условията за присъединяване, се подава нова молба за проучване и сключване на предварителен договор, съобразен с изменените условия.
(3) Договорът за присъединяване се сключва при условията и по реда на чл. 17, ал. 3, 4 и 5. При сключване на договора за присъединяване производителят предоставя:
1. данни за лицето, включително съдебно удостоверение за актуалното състояние по фирменото дело на производителя, когато е търговец по смисъла на Търговския закон;
2. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява производителя;
3. лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 1 ЗЕ за производство на топлинна енергия, когато такава е необходима;
4. одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж.

Раздел III.
Присъединяване на клиенти, ползващи топлинна енергия за небитови нужди (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)

Раздел III.
Присъединяване на клиенти, ползващи топлинна енергия за стопански нужди (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.)


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) За присъединяване на обекти на лица, искащи присъединяване към топлопреносната мрежа на новоизграждащи се и/или съществуващи обекти, които ще ползват топлинна енергия за небитови нужди към топлопреносната мрежа, се подава писмено заявление в съответното топлопреносно предприятие за проучване на техническите възможности и за сключване на предварителен договор за присъединяване. Заявлението и приложенията към него съдържат:
1. данни за лицето;
2. съдебно удостоверение за актуално състояние, ако е търговец;
3. скица на площадката и характеристика на присъединявания обект, в т.ч. и според характера на потреблението;
4. място на абонатна станция;
5. дългосрочен прогнозен режим на потреблението на топлинна енергия - сезонни, месечни и денонощни графици;
6. количество на топлинната енергия и средномесечно потребление по месеци;
7. максимални и минимални часови товари;
8. вид и параметри на топлоносителя и изискванията за тяхното осигуряване;
9. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) задължителни условия и изисквания от страна на топлопреносното предприятие за работата на собствените резервни източници на клиентите първа категория;
10. количество и качество на връщания кондензат при топлоносител пара, изисквания по сигурността и надеждността на топлоснабдяването;
11. вид и място на управляващите и комуникационните устройства към спомагателните мрежи на топлоснабдителната система;
12. документ за собственост, право на ползване или право на строеж съгласно чл. 182 ЗУТ или други документи, на основание на които владее или държи обекта.
(2) При присъединяване на лицето по чл. 26, ал. 1 присъединителните топлопроводи и съоръженията към тях и абонатната станция се изграждат от и за сметка на това лице и са негова собственост.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Присъединяване на лицето по чл. 26, ал. 1 чрез съществуващ присъединителен топлопровод - собственост на друг клиент на топлинна енергия за небитови нужди, може да бъде извършено при техническа възможност, когато топлопреносното предприятие изкупи частта за общо ползване от присъединителния топлопровод или собственикът учреди в негова полза възмездно вещно право на ползване върху тази част.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Според характера на потреблението клиентите на топлинна енергия за небитови нужди са:
1. I категория - които задължително си осигуряват резервно захранване;
2. II категория - които нямат необходимост от резервно захранване.
(5) При присъединяване на лице по чл. 26, ал. 1 с топлоносител гореща вода в заявлението по ал. 1 не се посочват данните по ал. 1, т. 4, 5, 6 и 8.


Чл. 27. С предварителния договор освен предвиденото в чл. 17, ал. 2 задължително се определят:
1. мястото на присъединяване;
2. разположението и видът на съществуващите топлопроводи и свързаните с тях сервитутни зони;
3. мястото на абонатната станция, на средствата за търговско измерване и на средствата за измерване и контрол;
4. параметрите на топлоносителя в мястото за присъединяване;
5. максималната и минималната часова консумация на топлинна енергия;
6. изискванията към вътрешната разпределителна мрежа и инсталациите в сградите, използващи топлинна енергия;
7. количеството и качеството на връщания кондензат при топлоносител водна пара;
8. основните характеристики на съоръженията в абонатната станция, на средствата за търговско измерване;
9. видът и мястото на управляващите и комуникационните устройства към спомагателните мрежи на топлоснабдителната система.


Чл. 28. (1) Предварителният договор за присъединяване се сключва в срок до един месец от датата на получаване на уведомлението по чл. 18, ал. 4.
(2) Ако в срока по ал. 1 не се сключи предварителен договор и са настъпили съществени изменения в условията за присъединяване, се подава нова молба за проучване и сключване на предварителен договор, съобразен с изменените условия.
(3) Договорът за присъединяване се сключва при условията и по реда на чл. 17, ал. 3, 4 и 5. При сключване на договор за присъединяване лицето по чл. 26, ал. 1 предоставя:
1. данни за лицето, включително съдебно удостоверение за актуалното състояние по фирмено дело, когато е търговец по смисъла на Търговския закон;
2. нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да го представлява;
3. одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж.

Раздел IV.
Присъединяване на клиенти, ползващи топлинна енергия за битови нужди (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.)


Чл. 29. (1) Писменото заявление за проучване на техническите възможности и за сключване на предварителен договор и условията за присъединяване на обекти на лица, искащи присъединяване към топлопреносната мрежа на новоизграждащи се и съществуващи обекти, които ще ползват топлинна енергия за битови нужди, се подава от:
1. упълномощен представител на собствениците или на титулярите на вещно право на ползване за построени сгради - етажна собственост;
2. възложител на новостроящи сгради - етажна собственост;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) самостоятелен клиент, собственик или титуляр на вещно право на ползване на имота.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава в съответното топлопреносно предприятие и към него се прилагат:
1. данните за сградата и видът на сградните инсталации;
2. документите за собственост, право на ползване или право на строеж съгласно чл. 182 ЗУТ, на собствениците или титулярите на вещно право на ползване от топлоснабдявания обект;
3. максималният топлинен товар по предварителни данни;
4. режимът на топлоснабдяване;
5. визата за проектиране, ако такава се изисква;
6. решението на общото събрание на собствениците или на титулярите на вещно право на ползване за сгради - етажна собственост по чл. 133, ал. 2 ЗЕ.
(3) Решението по ал. 2, т. 6 съдържа най-малко:
1. упълномощеното лице, което ще представлява лицата по чл. 29, ал. 1 пред топлопреносното предприятие;
2. реда за разпределение и начина на заплащане на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, и разходите за отопление на общите части на сградата, в случаи на изключения от общите правила;
3. решение за безвъзмездно предоставяне на помещение за абонатна станция в сградата - етажна собственост, за ползване от топлопреносното предприятие.


Чл. 30. С предварителния договор освен предвиденото в чл. 17, ал. 2 задължително се определят:
1. мястото на присъединяване;
2. изискванията към предоставеното помещение за абонатна станция съгласно наредбата по чл. 125, ал. 4 ЗЕ;
3. параметрите на топлоносителя в мястото на присъединяване и в абонатната станция;
4. максималният топлинен товар;
5. технологичните изисквания и изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията и свързаните с това сервитутни зони;
6. изискванията към индивидуалното разпределение и измерване на топлинната енергия в отделните имоти в сградата и за регулиране на инсталациите в сградите;
7. схемата на абонатната станция, видът и характеристиката на съоръженията и на средствата за търговско измерване, на регулиращите и измерителните уреди в нея и на телекомуникационните устройства.


Чл. 31. (1) Предварителният договор за присъединяване се сключва в срок до един месец от датата на получаване на уведомлението по чл. 18, ал. 4.
(2) Ако в срока по ал. 1 не се сключи предварителен договор и са настъпили съществени изменения в условията за присъединяване, се подава нова молба за проучване и сключване на предварителен договор, съобразен с изменените условия.
(3) Договорът за присъединяване се сключва при условията и по реда на чл. 17, ал. 3, 4 и 5. Неразделна част от договора за присъединяване са и:
1. документите за собственост, право на ползване или право на строеж съгласно чл. 182 ЗУТ на собствениците или титулярите на вещно право на ползване в топлоснабдявания обект;
2. нотариално завереното пълномощно на лицето, упълномощено да представлява собствениците или титулярите на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост;
3. декларацията от лицето по т. 2, че на посочения адрес има цялостно изградени инсталации за отопление и горещо водоснабдяване, изпълнени и комплектувани съгласно одобрените инвестиционни проекти;
4. решението на общото събрание за сгради - етажна собственост, съгласно чл. 29, ал. 3 или декларация на собственика или ползвателя за безвъзмездно предоставяне на помещение за абонатна станция;
5. одобреният инвестиционен проект и разрешението за строеж.


Чл. 32. Присъединителният топлопровод, съоръженията към него и абонатната станция за топлоснабдяване на сгради - етажна собственост, се изграждат от топлопреносното предприятие при:
1. депозирано писмено заявление с нотариално заверени подписи на подаващите заявлението, документи за собственост или право на ползване на сградата или на отделните имоти в сграда - етажна собственост;
2. платена цена за присъединяване към топлопреносната мрежа от собственика на сградата или от собствениците или ползвателите на отделните имоти в сграда - етажна собственост;
3. получено разрешение за ползване на обекта при съществуващи сгради или констативен акт за съответствие на изградения строеж с одобрения инвестиционен проект на обекта - за новостроящи се сгради;
4. сключен договор за присъединяване към топлопреносната мрежа и договор за безвъзмездно ползване на помещение в сградата за абонатна станция между топлопреносното предприятие и собственика за срока на топлоснабдяване на обекта.


Чл. 33. (1) В случаите по чл. 137, ал. 2 ЗЕ собствеността върху изградените от собствениците или титулярите на вещно право на ползване съоръжения се прехвърля на топлопреносното предприятие в срок до три години, като отношенията се уреждат в договора за присъединяване.
(2) До прехвърлянето на собствеността лицата по ал. 1 са длъжни да осигуряват достъп на упълномощени представители на топлопреносното предприятие до съоръженията в мястото на присъединяване.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) (1) Топлопреносното предприятие извършва настройка на абонатната станция чрез промяна на разхода на топлоносител с монтирания регулатор на налягането.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Настройката по ал. 1 съответства на действително инсталираната топлинна мощност на сградата. Лицето по чл. 139б ЗЕ при изготвяне на изравнителната сметка описва ежегодно действително инсталираната мощност на сградата и предоставя информацията на топлопреносното дружество или доставчика на топлинна енергия, а при поискване - на представител на етажната собственост.
(3) Мощността на абонатната станция може да се ограничава с технически средства в рамките на допустими технологични ограничения от топлопреносното предприятие при:
1. дългосрочно намаляване на топлопотреблението спрямо проектното;
2. доказано намаление на топлинната мощност на сградата вследствие предприети мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата и/или реконструкция на вътрешните отоплителни инсталации;
3. искане на представител на етажната собственост след представяне на протокол с взето решение от общото събрание на етажната собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост или на управителя на асоциацията на клиентите по чл. 151, ал. 1 ЗЕ.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) Топлопреносното предприятие води досие за повредите и за параметрите на настройката на абонатната станция и системата за автоматично регулиране на топлоподаването в сградата. В досието задължително се отразява всяка промяна на настройката на абонатната станция и причината за това. Досието се съхранява в помещението на абонатната станция в сградата.


Чл. 35. (1) Присъединяването на лицата по чл. 29, ал. 1 от една или повече сгради към абонатна станция в друга сграда се допуска при наличие на:
1. съгласие на общото събрание на етажните собственици или титуляри на вещно право на ползване;
2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) контролни топломери за отопление, избрани и монтирани в абонатната станция преди присъединителните топлопроводи от топлопреносното предприятие за негова сметка, които се поддържат и ремонтират от него;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) контролни водомери за топла вода, избрани и монтирани в абонатната станция на присъединителните водопроводи за битово горещо водоснабдяване и на рециркулацията от топлопреносното предприятие за негова сметка, които се поддържат и ремонтират от него;
4. споразумение за разпределение между сградите на:
а) количеството топлинна енергия, измерено по топломера в абонатната станция;
б) количеството студена вода, отчетено в абонатната станция, като общо потребена за битово горещо водоснабдяване;
5. договор за ползване на помещението на абонатната станция между собствениците на сградите.
(2) Редът за присъединяване и включване на съоръженията в експлоатация е съответен на реда, предвиден при присъединяване на сгради към топлопреносната мрежа чрез присъединителен топлопровод.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) В случаите, когато собствениците или титулярите на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, са учредили асоциация на клиентите по чл. 151, ал. 1 ЗЕ, действията по присъединяване се извършват от управителя на асоциацията.

Глава шеста.
ТЪРГОВСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ


Чл. 37. Снабдяването с топлинна енергия се извършва от производител, топлопреносно предприятие или от доставчик на топлинна енергия.


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Производителят, топлопреносното предприятие или доставчикът осъществява снабдяването на клиентите с топлинна енергия при спазване на следните условия:
1. обектите на собствениците или титулярите на вещно право на ползване са присъединени към топлопреносната мрежа;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) сключен е договор за продажба на топлинна енергия при общи условия между топлопреносното предприятие и клиентите;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) клиентите на топлинна енергия заплащат месечните дължими суми за топлинна енергия в срок.


Чл. 39. (1) Снабдяването с топлинна енергия в сграда етажна собственост може да се извършва и от доставчик, който е регистриран като търговец и е избран от общото събрание на етажната собственост по реда на чл. 149а ЗЕ.
(2) Доставчикът на топлинна енергия сключва писмени договори при общи условия с топлопреносното предприятие.
(3) За финансово гарантиране на сключените договори по ал. 2 доставчикът на топлинна енергия предоставя в полза на топлопреносното предприятие едно от следните обезпечения:
1. банкова гаранция;
2. парична гаранция.
(4) Размерът на обезпечението по ал. 3 е равностоен на 1/6 част от годишния оборот от доставката на топлинна енергия, но не по-малко от максималния месечен оборот.
(5) През първата година на договора размерът на обезпечението се определя съобразно прогнозната стойност на годишния оборот от доставка на топлинна енергия съгласно заявените прогнозни количества топлинна енергия по месеци. През следващите години на договора обезпечението се определя съгласно ал. 4.
(6) В случаите по ал. 3, т. 2 доставчикът на топлинна енергия представя на топлопреносното предприятие писмено потвърждение от банката, в която е открита паричната гаранция.
(7) Непредставянето на потвърждение по ал. 6 се счита за липса на обезпечение.
(8) При усвояване на паричната гаранция доставчикът е длъжен в тридневен срок да открие нова.


Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Доставчикът осъществява снабдяването на клиентите с топлинна енергия само при наличие на сключен договор с топлопреносното предприятие и след сключване на договор с клиентите за продажба на топлинна енергия при общи условия, който задължително съдържа:
1. правата и задълженията на страните;
2. цената на топлинната енергия;
3. редът за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на топлинната енергия;
4. редът за осигуряване на достъп до отоплителните тела и средствата за дялово разпределение;
5. изискванията към качеството на услугата;
6. отговорностите при неизпълнение на задълженията;
7. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) редът за разглеждане на жалби и рекламации от клиентите;
8. условията и редът за прекратяване на договора.
(2) Неразделна част от договора по ал. 1 са:
1. копие от договора с топлопреносното предприятие;
2. алгоритъмът за дялово разпределение на потребената топлинна енергия;
3. протокол от общото събрание на етажната собственост.


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) За настъпили промени в собствеността или вещното право на ползване новият клиент е длъжен в 30-дневен срок да уведоми с писмено заявление топлопреносното предприятие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) В случаите на промяна на характера на ползване на топлинната енергия клиентът уведомява топлопреносното предприятие в 30-дневен срок от настъпване на основанието за това.


Чл. 42. Топлинната енергия се заплаща в сроковете, посочени в писмените договори за продажба или в публичните общи условия за продажба на топлинна енергия, по цени съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3 ЗЕ.

Глава седма.
ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството продадена топлинна енергия се измерва и отчита при производителя и клиентите за периоди в срокове, определени в договорите по чл. 149 и 150 ЗЕ, със средства за измерване за търговско плащане, собственост на производителя на топлинна енергия или на топлопреносното предприятие.
(2) Мястото на измерване и отчитане на топлинната енергия се определя в съответствие с границата на собственост на съоръженията по чл. 156 ЗЕ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Разпоредбата по ал. 2 се прилага и в случаите по чл. 156, ал. 2, т. 3 ЗЕ, когато топлопреносното предприятие е ползвател на присъединителните топлопроводи и абонатната станция, които са собственост на клиенти, ползващи топлинна енергия за битови нужди.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) При отсъствие или повреда на средства за търговско измерване количеството топлинна енергия за отчетен период се определя от топлопреносното предприятие или от производителя на база средни стойности за клиента, измерени при аналогични климатични условия и в съответствие с режима на потребление на топлинна енергия.
(2) При повреди в средствата за измерване за търговско плащане собственикът е длъжен да ги замени в срок до 5 работни дни от констатиране на повредата.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Клиентът има право на информация за показанията на средствата за измерване за търговско плащане, като данните за постъпилото количество енергия в сградата за месечния отчетен период се предоставят в месечните фактури.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) През времетраенето на договора за продажба на топлинна енергия представителите на топлопреносното предприятие и на доставчика имат право по ред, определен в договорите при общи условия, на безпрепятствен достъп за монтиране, проверка и отчитане на средствата за измерване за търговско плащане или за поддържане, ремонт и подмяна на други съоръжения - собственост на топлопреносното предприятие, разположени в сгради - етажна собственост, и/или в имотите на клиентите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При наличие на техническа възможност топлопреносното предприятие осигурява достъп на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ за изграждането на система за дистанционен отчет за снемане показанията от средствата за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция и на показанията на общия водомер за битово горещо водоснабдяване, монтиран пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция.
(4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Топлопреносното предприятие е длъжно при писмено искане да предостави на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ писмена информация за извършени замени, метрологични проверки и/или ремонт на средствата за търговско измерване, включително и общите водомери в абонатните станции. При констатирано нарушение в правилното функциониране на абонатната станция лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ уведомява за това топлопреносното предприятие, което е длъжно да отстрани проблема в срок до пет работни дни.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Клиентът или доставчикът могат да изискват за тяхна сметка топлопреносното предприятие да изпълни:
1. подмяна на средствата за измерване за търговско плащане с такива със същите или с по-добри технически и метрологични характеристики, които не водят до снижаване точността на измерване;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) инсталиране на контролни средства за измерване - собственост на клиента, които не могат да бъдат с по-ниски метрологични показатели и трябва да са инсталирани при същите условия като тези на средствата за измерване за търговско плащане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Клиентът и доставчикът нямат право без участието на представител на топлопреносното предприятие да преустройват, ремонтират или да заменят елементите на средствата за контролно измерване, както и да нарушават пломба, знак или друго контролно приспособление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Топлопреносното предприятие или доставчикът нямат право без участието на представител на клиента да преустройват, ремонтират или да заменят елементите на средствата за контролно измерване, както и да нарушават пломба, знак или друго контролно приспособление на тези средства.


Чл. 47. (1) Топлопреносното предприятие изчислява, изготвя справка и коригира сметките за използвана топлинна енергия за изминал период в случаите на:
1. отклонения извън допустимите граници на метрологични и технически характеристики на средствата за измерване за търговско плащане, установени с протокол по реда на Наредбата за реда и начина за извършване на метрологичен контрол по Закона за измерванията;
2. нарушения в целостта и функционалността на средствата за измерване за търговско плащане, разрушени знаци от извършен метрологичен контрол, установени при проверка от топлопреносното предприятие с констативен протокол.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Корекцията по ал. 1 се прави от датата на предходната проверка, отразена с протокол, но за не повече от 45 дни назад, освен ако времето на неточно и/или неправилно измерване може да бъде точно определено. Корекцията се извършва от топлопреносното предприятие или от производителя на база средни стойности за клиента, измерени при аналогични климатични условия в съответствие с режима на потребление на топлинна енергия, и при условия, определени в писмените договори за продажба на топлинна енергия.


Чл. 48. Условията и редът за изчисляване и коригиране на потребената топлинна енергия по чл. 47 се прилагат и в случаите на констатирано потребление на топлинна енергия без разрешение от топлопреносното предприятие.

Раздел II.
Измерване


Чл. 49. (1) Количеството топлинна енергия се измерва в приетата в системата SI единица Джаул (J). За търговски плащания се използва единицата Ватчас (Wh) и кратните и.
(2) Количеството топлинна енергия се измерва със средства за измерване за търговско плащане (топломери), отговарящи на изискванията на Закона за измерванията.
(3) Средствата за измерване за търговско плащане трябва да са с автономно електрозахранване.
(4) Налягането и температурата на топлоносителя се измерват с манометри и термометри.
(5) Когато топлоснабдяването се извършва с топлоносител водна пара, се допуска количеството на топлинната енергия да се определя по показанията на регистриращи разходомер, манометър и термометър по ред, определен в договора.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Средствата за измерване за търговско плащане на параметрите на топлоносител пара при продажбата на самостоятелни клиенти са регистриращи, с автономна система за отчитане продължителността на работа.
(7) Не се допуска търговско измерване на количеството и параметрите на топлинната енергия по записи на данни от показващи уреди.


Чл. 50. (1) Количеството на върнатия кондензат при топлоносител водна пара се измерва с разходомер.
(2) Температурата и налягането на връщания кондензат се измерват с регистриращи термометри и манометри при спазване разпоредбите по чл. 49, ал. 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството и температурата на връщания кондензат от топлопреносното предприятие и клиентите се измерват на границата на собственост.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Средствата за търговско измерване на количеството топлинна енергия, по показанията на които се извършва продажба на топлинна енергия, се пускат на пазара и/или в действие по реда на Закона за измерванията и на Закона за техническите изисквания към продуктите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Контролът на средствата за измерване по ал. 1 се извършва по реда на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.), и се осъществява при:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) последваща проверка - след ремонт, и периодична - на средствата за измерване, се извършва за сметка на собственика;
2. съмнение в точността им, като в случай на констатирана неизправност проверката е за сметка на собственика, а в останалите случаи - за сметка на поискалия проверката;
3. констатирано външно въздействие, като проверката е за сметка на лицето, извършило нарушение по чл. 214, ал. 1 ЗЕ.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) За дялово разпределение на топлинната енергия между клиентите в сгради - етажна собственост, се използват средства, монтирани след средството за измерване за търговско плащане, както следва:
1. индивидуални разпределители на топлинната енергия, инсталирани върху всички отоплителни тела и/или индивидуални топломери за имотите, съответстващи на действащите в страната стандарти и нормативни актове;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) общ водомер за студена вода пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване и индивидуални водомери за топла вода на всички отклонения от сградната инсталация за битово горещо водоснабдяване към имотите на клиентите;
3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) допълнителен контролен топломер, който служи за отчитане на енергията за отопление като част от общата енергия през отоплителния период, отчетена със средството за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция; монтира се от топлопреносното предприятие след подгревателя за отопление в абонатната станция по искане и за сметка на етажната собственост и се уведомява лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Средствата по ал. 1 участват при определяне на дялове потребена топлинна енергия от отделните клиенти в сгради - етажна собственост, след средството за измерване за търговско плащане. Показанията на допълнителния контролен топломер се използват при изготвяне от лицето по чл. 139б ЗЕ на годишната изравнителна сметка.
(3) Индивидуалните разпределители се допускат за използване със сертификат, издаден от компетентен орган.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Индивидуалните топломери, общият водомер за студена вода пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция и индивидуалните водомери за гореща вода в имотите на клиентите трябва да отговарят на едно от следните изисквания:
1. да бъдат вписани в регистъра за одобрените за използване типове средства за измерване;
2. да притежават сертификат, издаден от държава - членка на Европейския съюз;
3. да имат нанесена маркировка за съответствие и допълнителна метрологична маркировка.
(5) При присъединени две или повече сгради към една абонатна станция дяловете потребена топлинна енергия от отделните сгради се определят по изчислителен път с помощта на контролни топломери и водомери.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Топломерите и водомерите подлежат на последваща проверка по реда на Закона за измерванията за сметка на собственика. Периодичността на проверките се определя:
1. за индивидуалните топломери в имотите - съгласно заповедта на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията;
2. за контролните топломери по ал. 1, т. 3 и ал. 5 - през 5 години;
3. за общия водомер за студена вода пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция и контролните водомери по ал. 5 - съгласно заповедта на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по чл. 43, ал. 4 от Закона за измерванията;
4. за индивидуалните водомери за топла вода в имотите на клиентите - съгласно правилата на Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (ДВ, бр. 88 от 2004 г.).
(7) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, когато установи, че липсват индивидуални водомери за топла вода, срокът на валидност на периодичната проверка на индивидуалните топломери и/или индивидуалните водомери е изтекъл или когато те са повредени, уведомява писмено клиентите за задължението им да монтират индивидуални водомери за топла вода, да заявят и представят за последваща проверка индивидуалните топломери и/или индивидуалните водомери или да осигурят техническата им изправност в нормативно установените срокове, както и за последствията при неизпълнение на тези задължения. Когато няма избрано лице по чл. 139б ЗЕ, уведомяването се извършва от топлопреносното предприятие или от доставчика на топлинна енергия.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В случаите, в които клиентът не изпълни задължението си по ал. 7, за имота му се разпределя топлинна енергия при условията на чл. 69, ал. 2 и на т. 7.3.1 от приложението към чл. 61, ал. 1.

Раздел III.
Отчитане


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Количеството топлинна енергия се отчита ежемесечно чрез средство за търговско измерване от топлопреносното предприятие или производителя при пряко присъединени към него клиенти.


Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия с топлоносител водна пара се определя, като от подаденото към топлопреносното предприятие или към клиента количество топлинна енергия, измерено със средство за измерване за търговско плащане, се приспадне върнатата с кондензата топлинна енергия.
(2) Количеството топлинна енергия с върнат кондензат по ал. 1 се определя като произведение на количеството на върнатия кондензат и температурната разлика между температурата на върнатия кондензат, когато тя е в границите от +30 до +70°С, и температурата на водата от водоизточника на производителя.
(3) Количеството топлинна енергия на върнатия кондензат с температура под +30°С не се отчита.
(4) Когато температурата на върнатия кондензат е над +70°С, количеството топлинна енергия се определя при температура +70°С.


Чл. 55. (1) Количеството топлинна енергия, продадено от производителя на топлопреносното предприятие с топлоносител гореща вода, се определя, като към подаденото за топлопреносното предприятие количество топлинна енергия, измерено с топломера на подаващия топлопровод, се прибави количеството топлинна енергия за загряването на количеството вода, допълнено в мрежата.
(2) Количеството топлинна енергия за загряването на добавената вода се определя като произведение от количеството и и разликата на температурите на водата във връщащия топлопровод и на водата от водоизточника на производителя.
(3) Количеството вода, добавено в топлопреносната мрежа, се измерва от производителя и е за сметка на топлопреносното предприятие.


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия, продадено на клиент с топлоносител водна пара, се определя по реда на чл. 54.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Продаденото количество топлинна енергия се отчита от топлопреносното предприятие или от производителя при пряко присъединени към него клиенти.
(3) Когато сградните инсталации за отопление се допълват с топлоносител гореща вода от топлопреносната мрежа, към количеството топлинна енергия, определено по ал. 2, се добавя количеството на топлинната енергия за подгряване на водата за допълване.


Чл. 57. (1) Когато количеството топлинна енергия се измерва със средства за измерване за търговско плащане, монтирани на място, различно от границата на собственост, отчетените количества се коригират с технологичните разходи на топлинна енергия за участъка между средствата за измерване за търговско плащане и границата на собственост.
(2) Технологичните разходи на топлинна енергия на съоръженията се определят съгласно раздел IV.
(3) Разпоредбата по ал. 1 се отнася и за абонатни станции в сгради - етажна собственост, и в сгради с един собственик.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството вода за допълване на отоплителните инсталации от топлопреносната мрежа се измерва от топлопреносното предприятие и е за сметка на клиентите.

Раздел IV.
Технологични разходи на топлинна енергия в топлопреносните мрежи и абонатните станции


Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносните мрежи с топлоносител вода и водна пара за отчетен период се определя като разлика между количествата топлинна енергия, измерени при производителя и при клиентите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия за технологични разходи в абонатната станция са за сметка на топлопреносното предприятие при клиенти, ползващи топлинна енергия за битови нужди. Количеството се определя от топлопреносното предприятие чрез:
1. техническата характеристика на абонатната станция по данни на производителя;
2. изчисление или топлотехническо изпитание.
(3) Количеството топлинна енергия за технологичните разходи на участък на топлопреносната мрежа се определя по изчислителен път по методика на топлопреносното предприятие или чрез топлотехническо изпитание.


Чл. 59. (1) Не се допускат пропуски на пара и кондензат от топлопреносните мрежи с топлоносител пара и връщане на замърсен кондензат. Отделянето на кондензат от паропровода се извършва само чрез затворена схема за кондензоотделяне.
(2) Не се допуска разходите от пропуски в топлопреносни мрежи с топлоносител гореща вода да бъдат повече от нормативно определените разходи по наредбата по чл. 83, ал. 1, т. 2 ЗЕ. Тези разходи се измерват непрекъснато при производителя.

Глава осма.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ

Раздел I.
Разпределение на топлинната енергия между абонатни станции и сгради


Чл. 60. (1) Когато към една абонатна станция са присъединени повече от една сгради, количеството доставена топлинна енергия се разделя между тях от топлопреносното предприятие или от доставчика самостоятелно или чрез възлагане на лице по чл. 139б ЗЕ, както следва:
1. по контролни топломери и водомери за топла вода за отделните сгради, инсталирани в абонатната станция преди присъединителните топлопроводи, или
2. пропорционално на инсталираната мощност на сградните инсталации съгласно споразумението по чл. 35, ал. 1, т. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Когато отделни имоти в сгради - етажна собственост, се топлоснабдяват от повече от една абонатна станция, сборът от общото количество топлинна енергия, отчетено по топломерите в абонатните станции, се разпределя между всички клиенти.
(3) Когато топлоснабдяването на висока сграда - етажна собственост, се осъществява от две или повече абонатни станции, захранващи отделни инсталации за отопление и битово горещо водоснабдяване, доставеното в сградата количество топлинна енергия е сбор от количествата топлинна енергия, отчетени по топломерите във всяка от абонатните станции.
(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаите, когато топлоснабдяването от едната от абонатните станции е прекратено.
(5) Когато към една абонатна станция са присъединени повече от една сгради и присъединителните топлопроводи са собственост на топлопреносното предприятие, топломерите и водомерите за топла вода за отделните сгради се монтират на границата на собственост.

Раздел II.
Дялово разпределение на топлинна енергия между клиентите в сграда - етажна собственост (Загл. изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.)


Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Дяловото разпределение на топлинната енергия между клиентите в сграда - етажна собственост, се извършва възмездно от лицето, вписано в публичния регистър по чл. 139а ЗЕ и избрано от клиентите или от асоциацията по чл. 151, ал. 1 ЗЕ при спазване изискванията на тази наредба и приложението към нея.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Разпределението на топлинната енергия между клиентите в сграда - етажна собственост, се извършва само от топлопреносното предприятие или от доставчика, когато:
1. не съществува техническа възможност за прилагане на системата за дялово разпределение, сградната инсталация за отопление е еднотръбна, проточна, лъчиста, конвекторна, смесена и др.;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) договорът с лицето по чл. 139б ЗЕ е прекратен, то не е изпълнило задълженията си по чл. 65, ал. 1 и клиентите не са избрали друго лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) лицето по чл. 139б ЗЕ е заличено от регистъра и клиентите не са избрали друго лице;
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) в сгради - етажна собственост, в които клиентите не са изпълнили задълженията си по чл. 153, ал. 1 ЗЕ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В случаите по ал. 2 топлинната енергия се разпределя по реда на т. 9 от приложението към чл. 61, ал. 1 с изключение на:
1. сгради - етажна собственост, с изградена хоризонтална отоплителна инсталация и монтирани индивидуални топломери;
2. когато топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия е регистриран в публичния регистър по чл. 139а ЗЕ за съответния вид уреди за дялово разпределение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия установява техническата невъзможност за прилагане на дяловото разпределение в сграда - етажна собственост. Техническата невъзможност за прилагане на дяловото разпределение се установява с констативен протокол, съставен от топлопреносното предприятие или от доставчика и представител на етажната собственост.


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) В сграда - етажна собственост, в която се въвежда системата за дялово разпределение, клиентите са длъжни да инсталират средства по реда на чл. 52.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Клиентите в сграда - етажна собственост, в която вече е въведена системата за дялово разпределение, са длъжни да комплектуват имотите си със средства по реда на чл. 52.


Чл. 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Договорът между топлопреносното предприятие или доставчика и лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ се сключва при общи условия, предложени от топлопреносното предприятие или доставчика и одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране. Съдържанието на договора е в съответствие с чл. 139в, ал. 3 ЗЕ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Лицето, избрано от клиентите по реда на чл. 139б ЗЕ, предоставя на топлопреносното предприятие или доставчика, първоначално или след настъпили промени, данни за:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) скалата на уреда или коефициента за преизчисляване на показанията, прилагани от него за отоплителните тела в сградите, за които има сключен договор с етажната собственост;
2. идентификация на сградата общо и по отделни имоти, съдържаща топлинните товари и видовете потребление, в т.ч.:
а) инсталирана мощност на отоплителните тела общо, по имоти и в общи части;
б) брой на физически отделените от сградната инсталация отоплителни тела общо, по имоти и в общи части;
в) брой на пломбираните отоплителни тела общо, по имоти и в общи части;
г) (попр. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) брой на отоплителните тела без средства по чл. 52, ал. 1, т. 1 общо, по имоти и в общи части;
д) брой на имоти с водомери, без водомери и брой на лица в имотите без водомери;
е) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, съгласно решение на общото събрание на етажната собственост, взето преди започване на отоплителния сезон по един от следните варианти:
аа) по т. 6.1.1 от методиката, приложение към чл. 61, ал. 1;
бб) по т. 6.1.2 от методиката, приложение към чл. 61, ал. 1;
вв) (доп. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) по реално измерено количество енергия за сградна инсталация от избрано от общото събрание на етажната собственост лице в присъствието на представител на топлопреносното предприятие и на представител на етажната собственост; избраното лице трябва да има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление "Енергетика";
гг) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) по избрана стойност за процент сградна инсталация, който не може да бъде по-малък от 20 на сто и по-голям от 40 на сто от количеството топлинна енергия за отопление на сградата - етажна собственост.
ж) количеството на топлинната енергия, отдадена от общите части;
з) максималното количество топлинна енергия, което отоплителните тела могат да отдадат за един отоплителен период, определено съгласно методиката по т. 6.4.3 от приложението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Информацията по ал. 2, т. 2 се предоставя при условия и по ред, определени в договора между страните. При поискване топлопреносното предприятие я предоставя на представител на етажната собственост.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Топлопреносното предприятие предоставя на лицето по чл. 139б ЗЕ:
1. еднократно или при настъпила промяна данни за:
а) общата проектна мощност за отопление на сградите;
б) отопляемия обем на сградите и на имотите;
в) клиентите (титуляри на сметките) и вида на потреблението;
2. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) ежемесечно данни за всяка отделна сграда:
а) енергията, отчетена от общия топломер за разпределение за всеки месец;
б) количеството на студената вода, отчетено по водомера за студена вода пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване;
в) (доп. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) средната външна температура за съответния месец от отоплителния период;
г) броя на дните с топлоподаване;
д) денградусите за съответния месец;
е) температурен коефициент за битово горещо водоснабдяване по т. 5.2 от приложението по чл. 61, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Лицето, избрано да извърши измерването по ал. 2, т. 2, буква "е", подбуква "вв", подготвя методика за измерване на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация, и за прилагане на резултата при условия, различни от тези, при които е извършено измерването. Методиката се съгласува с топлопреносното предприятие. За резултата от измерването се съставя протокол, екземпляр от който се предоставя на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ и на топлопреносното предприятие.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Решението на общото събрание на етажната собственост за избор на един от вариантите по ал. 2, т. 2, буква "е" не може да се променя до края на отоплителния сезон.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При липса на решение на общото събрание на етажната собственост за избор на един от вариантите по ал. 2, т. 2, буква "е" топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, се определя от лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ съгласно т. 6.1.1 от приложението.


Чл. 64. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Общото събрание на етажната собственост при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост взема решение за:
1. избор на доставчик на топлинна енергия;
2. избор на лицето по чл. 139б ЗЕ за извършване на дялово разпределение на топлинна енергия;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) избор на упълномощен представител на клиентите, който да ги представлява в отношенията с топлопреносното предприятие, доставчика на топлинна енергия по въпросите, свързани с топлоснабдяването и дяловото разпределение, както и с и лицето по чл. 139б ЗЕ по въпросите, свързани с избора на това лице;
4. отопление на общите части на сградите;
5. избор на лице, което да бъде инструктирано и обучено от топлопреносното предприятие за допълване на сградната инсталация, за действия при аварийни ситуации и което да съхранява ключа за абонатната станция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) За взетите решения по ал. 1 етажната собственост уведомява топлопреносното предприятие, доставчика на топлинна енергия и избраното лице по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, като им предоставя копие от протокола.


Чл. 65. (1) При прекратяването на договора за дялово разпределение лицето по чл. 139а ЗЕ е длъжно да отчете приборите за дялово разпределение и да изготви изравняване на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) При прекратяването на договора за дялово разпределение или при заличаване на лицето по чл. 139а ЗЕ от публичния регистър клиентите на топлинна енергия или асоциацията по чл. 151, ал. 1 ЗЕ са длъжни в едномесечен срок от уведомлението по ал. 3 да изберат друго лице по чл. 139б ЗЕ .
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Топлопреносното предприятие или доставчикът са длъжни писмено да уведомят клиентите за настъпилите обстоятелства по ал. 2 и за задължението им да изберат ново лице по чл. 139б ЗЕ в едномесечен срок от уведомяването.


Чл. 66. Количеството топлинна енергия, доставено в сградата, се разпределя според различните видове потребление - за битово горещо водоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация.


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Делът на топлинната енергия за клубове, офиси, магазини, зали, басейни и други обекти, присъединени чрез самостоятелни отклонения към абонатни станции в сгради - етажна собственост, се определя по изчислителен път чрез средства за контролно измерване, собственост на клиента.


Чл. 68. (1) Количеството топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване в сграда - етажна собственост, се определя:
1. при ползване само на гореща вода за битови нужди за отчетния период - по показанията на топломера в абонатната станция в съответствие с разпоредбите на чл. 58, ал. 1 и 2 и чл. 60;
2. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) при ползване на топлинна енергия за отопление и гореща вода за битови нужди - чрез количеството студена вода, измерено по водомера, монтиран пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване, умножено по необходимото количество топлинна енергия за загряване на 1 куб. м вода, а в случаите на монтиран допълнителен контролен топломер по чл. 52, ал. 1, т. 3 - като от показанията на общия топломер се извадят технологичните разходи на топлинна енергия в абонатната станция, енергията за допълване на вътрешната отоплителна инсталация, когато допълването на сградната инсталация за отопление се извършва от топлопреносната мрежа и показанията на допълнителния контролен топломер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за битово горещо водоснабдяване, включва и технологичните разходи по сградната инсталация - собственост на клиентите, и се определя по реда на т. 5.2 от приложението по чл. 61, ал. 1.
(3) (Попр. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) В случаите, когато за новоприсъединена сграда няма данни за количеството топлинна енергия по ал. 2 прогнозното количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за битово горещо водоснабдяване, включващо и технологичните разходи по сградната инсталация - собственост на клиентите, се приема 1,2 x 52 kWh/m3 и се коригира с температурен коефициент К, определен по реда на т. 5.2 от приложението по чл. 61, ал. 1.
(4) В случаите, когато температурата на студената вода за подгряване за съответния месец не се измерва и за нея няма данни от водоснабдителното дружество, се приема температура 10°С.
(5) Температурата на подгрятата вода се измерва на изхода на подгревателя за битово горещо водоснабдяване. При липса на измерване се приема температура 55°С.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) За периода на неизправност или липса на водомер пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване общото количество гореща вода се определя:
1. за сгради, в които се извършва ежемесечен отчет на индивидуалните водомери за топла вода на клиентите - като сума от количествата вода, отчетени по показанията на индивидуалните водомери за топла вода на клиентите и/или начисленото количество гореща вода съгласно чл. 69, ал. 2, т. 2;
2. за сгради, в които уредите за дялово разпределение се отчитат веднъж годишно - като произведение на броя дни от периода без измерване и среднодневния разход на водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване, определен от последните му два отчета.
(7) Водомерите пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване са собственост на топлопреносното предприятие и се монтират и поддържат от него.
(8) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) При повреда на водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване топлопреносното предприятие е длъжно да го замени в срок до 5 работни дни от установяване на повредата.


Чл. 69. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) (1) Количеството топлинна енергия, определено по чл. 68, се разпределя между клиентите въз основа на изразходваните от тях количества гореща вода.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Изразходваното количество гореща вода в отделните имоти се разпределя:
1. по показанията на индивидуалните водомери за топла вода - когато на всички отклонения от сградната инсталация за горещо водоснабдяване към имота на клиента са монтирани индивидуални водомери за топла вода и са изпълнени изискванията на чл. 52, ал. 4 и ал. 6, т. 4;
2. при норма за разход на потребление на гореща вода от 140 л на обитател за едно денонощие - когато не са монтирани индивидуални водомери за топла вода, индивидуалните водомери за топла вода са повредени,имат нарушена пломба или не е осигурен достъп за отчитане.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) Разликата между отчетеното количество вода, измерено по водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване Gоб.в.отч.п., и сумата от отчетените количества от индивидуалните водомери за топла вода S giотч. и начислените по ал. 2, т. 2 количества S giизч. се разпределя по следния начин:
1. когато във всички имоти в сграда - етажна собственост, са монтирани индивидуални водомери за топла вода, които отговорят на изискванията на чл. 52, ал. 4 и ал. 6, т. 4 - пропорционално на изразходваното количество гореща вода от отделните клиенти;
2. когато не във всички имоти в сграда - етажна собственост, са монтирани индивидуални водомери за гореща вода, индивидуалните водомери за гореща вода са повредени, имат нарушена пломба или не е осигурен достъп за отчитане, разликата се разпределя по следния начин:
а) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) при Gоб.в.отч.п. < ( S giотч. + S giизч.) - пропорционално на изразходваното количество гореща вода само на клиентите, в чиито имоти има монтирани индивидуални водомери за топла вода;
б) (изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) при Gоб.в.отч.п. > ( S giотч. + S giизч.) - пропорционално на начислените количества гореща вода само на клиентите, в чиито имоти липсват индивидуални водомери за топла вода или същите са повредени, имат нарушена пломба или не е осигурен достъп за отчитането им, но не повече от 280 л на обитател за едно денонощие, а останалата разлика - пропорционално на всички останали клиенти.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В случаите, когато разликата между количеството гореща вода, отчетено по водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване, и количеството гореща вода, отчетено от водомерите в отделните имоти, и изчислените съгласно ал. 2, т. 2 количества за клиентите без водомери надвишава 30 %, се извършва проверка от представители на лицето по чл. 139б ЗЕ, топлопреносното предприятие и етажната собственост. Съставя се констативен протокол с описание на коригиращи мерки.
(6) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Коригиращите мерки по ал. 5 са:
1. извършване на проверка от представители на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, на етажната собственост и на топлопреносното предприятие на всички индивидуални водомери за топла вода в отделните имоти в сградата - етажна собственост (позиция на монтажа, проверка целостта на оловни и холендрови пломби, срок на валидност на периодичната проверка), определяне на имотите в случаите по ал. 2, т. 2 и уточняване броя на обитателите в тях; проверката се извършва в срок до един месец след съставяне на констативния протокол по ал. 5;
2. извършва се извънредна метрологична проверка на водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване за сметка на топлопреносното предприятие в срок до един месец след съставяне на констативния протокол по ал. 5.
(7) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В случаите по ал. 5, когато след извършване на коригиращата мярка по ал. 6, т. 2 се установи, че водомерът пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване не е изправен, общото количество гореща вода се определя по реда на чл. 68, ал. 6.


Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия, отчетено по топломера в сграда - етажна собственост, включително и за имотите на клиентите без уреди за дялово разпределение и/или тези с демонтирани отоплителни тела, се разпределя по правилата съгласно приложението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Всички клиенти са длъжни да осигурят достъп до отоплителните тела и изводите за гореща вода в имота си на представителите на топлопреносното предприятие и/или лицето по чл. 139б ЗЕ за отчитане на показанията на уредите и водомерите за гореща вода и/или осъществяване на визуален оглед на контролните приспособления към тях. Един път годишно се осигурява достъп за контрол и в имотите на клиентите с монтирани уреди за дистанционен отчет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Редът за отчитане на показанията на уредите на клиентите, неосигурили достъп до имотите си, се урежда в общите условия на договорите по чл. 149, 149б и 150 ЗЕ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) На клиентите, неосигурили достъп за отчет, за всички отоплителни тела в имота се начислява енергия по реда на т. 6.5 - от приложението по чл. 61, ал. 1 като отоплителни тела без уреди. Изречение първо не се прилага, когато клиентите са монтирали уреди с дистанционен отчет.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.)
(7) При установено неправомерно ползване на потребление на топлинна енергия на виновното лице се начислява енергия по реда на т. 6.4.4 от приложението по чл. 61, ал. 1 за всички отоплителни тела в имота.
(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., доп. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) По искане на етажната собственост и за нейна сметка се поставят холограмни стикери или пломби на холендрите на връщащата линия от отоплителните тела във всички имоти в сграда - етажна собственост, от лицето по чл. 139б ЗЕ, с което се възпрепятства неправомерното демонтиране на отоплителните тела.


Чл. 70а. (Нов - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) (1) Лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ всяка година в срок до 10 юли извършва отчет на уредите за дялово разпределение.
(2) В срок до 15 юли лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ изготвя общата годишна изравнителна сметка за сградата - етажна собственост, и я предоставя срещу подпис на представител на етажната собственост, избран от общото събрание на етажната собственост по реда на Закона за управление на етажната собственост. При заявено искане от клиент в сградата - етажна собственост, общата годишна изравнителна сметка му се предоставя в електронен вид при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
(3) В срока по ал. 2 лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ изготвя и предоставя на клиентите в сградата - етажна собственост, индивидуалните им изравнителни сметки чрез лицензиран пощенски оператор, по електронна поща или на адреса на имота, намиращ се в сградата - етажна собственост. Всеки клиент избира начина на предоставяне на индивидуалната му изравнителна сметка, за което уведомява лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ. Когато клиентът не е направил избор, индивидуалната изравнителна сметка му се предоставя по пощата на адреса на имота, намиращ се в сградата - етажна собственост.
(4) Рекламации (възражения) по отчета на показанията на уредите, допълнителен отчет на уредите и рекламации (възражения) по разпределението на топлинната енергия в изравнителната сметка за предходния отчетен период се извършват в срок до 31 август. След изтичане на този срок не се приемат нови рекламации (възражения) за преработване на изравнителната сметка.


Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) (1) При дялово разпределение прогнозното количество на топлинната енергия за отопление на отделен имот за месец се определя на база потребено количество топлинна енергия за отопление за предходния отчетен период, разделено на дните с отопление за същия отчетен период и умножено по броя дни с отопление за текущия месец и се начислява ежемесечно през отоплителния период. Същото количество се коригира с коефициент Кп съгласно т. 6.3.1 от приложението към чл. 61, ал. 1. Когато съществува разлика в работните дни за отопление между текущия и аналогичния месец от предходния отчетен период, коефициентът Кп се определя по т. 6.3.3 от приложението.
(2) При дялово разпределение прогнозното количество топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване на отделен имот се определя от лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ след изготвяне на окончателната годишна изравнителна сметка за предходния отчетен период. Прогнозното количество топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване на отделен имот се определя:
1. като 1/12 част от общата енергия за имота за битово горещо водоснабдяване, когато в предходния отчетен период топлоподаването за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция на сградата - етажна собственост, не е спирано;
2. на база произведението между среднодневното количество топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване за имота от предходния отчетен период и броя работни дни на подгревателя за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция за текущия месец, когато в предходния отчетен период топлоподаването за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция на сградата - етажна собственост, е спирано.
(3) Промяна на прогнозните количества топлинна енергия по ал. 1 и 2 се допуска при писмено заявление на клиента до лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ за:
1. намаление - при необитаване на имота за не по-малко от три месеца или намален брой обитатели, съгласувано от управителя/председателя на управителния съвет на етажната собственост и двама съседи; в заявлението се записват показанията на индивидуалния водомер за топла вода и показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на отоплителните тела в имота, точен адрес и телефон за контакт на подписалите го лица;
2. увеличение - при увеличаване броя на лицата, които обитават имота, и/или увеличено потребление на топлинна енергия за отопление и/или на топла вода.
(4) Променените прогнозни количества топлинна енергия по ал. 3 на отделен имот не се разпределят на останалите имоти в сградата - етажна собственост.
(5) При смяна на собствеността върху имот в сграда - етажна собственост, прогнозното едногодишно общо потребление на топлинна енергия за имота се определя въз основа на писмено заявление на клиента, съгласувано с лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, или по проектни данни от лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ.


Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При прилагане на системата за дялово разпределение на топлинната енергия и плащане на равни месечни вноски по реда на чл. 155, ал. 1, т. 1 ЗЕ същите се определят като 1/12 част от сумата на количеството топлинна енергия за отопление и топлинната енергия за битово горещо водоснабдяване, определена от лицето по чл. 139б ЗЕ след изготвяне на окончателната годишна изравнителна сметка за предходен отчетен период.
(2) Изравняването на действително потребеното количество топлинна енергия с начисленото за периода се извършва един път в годината.
(3) При липса на данни за предходен период прогнозното едногодишно общо потребление на топлинна енергия се определя по проектни данни или по договаряне.
(4) При смяна на собственик или на титуляр на вещно право на ползване новият клиент е длъжен да поиска от лицето по чл. 139б ЗЕ да извърши по ред, определен с договора по чл. 63, ал. 1, междинно отчитане.


Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) (1) Разпределението на топлинната енергия по реално месечно потребление се извършва чрез месечно снемане на показанията на всички индивидуални уреди за дялово разпределение и водомери за топла вода от лицата по чл. 139б ЗЕ, отчетени от самите тях или от клиентите в етажната собственост.
(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) В случаите по ал. 1 средствата за дялово разпределение на топлинната енергия за отопление и за битово горещо водоснабдяване в имотите на клиентите се отчитат в един и същи ден с топломера в абонатната станция и водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване в сградата.
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) Не се изготвя изравнителна сметка за съответната година при пълен отчет на всички уреди по ал. 1, извършен от лицето по чл. 139а ЗЕ и при спазване на изискването по ал. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) В случаите, когато средствата за дялово разпределение на топлинната енергия за отопление и за битово горещо водоснабдяване в имотите на клиентите не са отчетени в един и същи ден с топломера в абонатната станция и водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване, най-малко веднъж годишно се изготвят обща изравнителна сметка и индивидуални изравнителни сметки.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) В случаите на извършване на самоотчет след приключване на отоплителния период задължително веднъж годишно се извършва контрол от лицето по чл. 139а ЗЕ и при непълен отчет на уредите по ал. 1 се изготвя изравнителна сметка.

Глава девета.
СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО


Чл. 74. (1) Топлопреносното предприятие или производителят имат право да спират подаването на топлинна енергия:
1. без предварително уведомяване - в случаите по чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 1 ЗЕ, при условията и по реда на наредбата по чл. 74, ал. 1 ЗЕ;
2. след предварително уведомяване - в случаите по чл. 73, ал. 2 ЗЕ, при условията и по реда на наредбата по чл. 74, ал. 1 ЗЕ.
(2) Топлопреносното предприятие или производителят имат право да спират подаването на топлинна енергия и по силата на влязло в сила съдебно решение.


Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Топлопреносното предприятие или производителят имат право да спират напълно или частично подаването на топлинна енергия на неправомерно присъединен клиент.


Чл. 76. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Клиентите в сграда - етажна собственост, могат да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или битово горещо водоснабдяване при условията на чл. 153, ал. 2 ЗЕ.
(2) В случаите по ал. 1, когато топлоподаването към сградата се прекрати от абонатната станция, топлопреносното предприятие може да демонтира своите съоръжения в договорен между страните срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Прекратеното топлоснабдяване се възстановява след изпълнение на изискванията за присъединяване на клиенти, ползващи топлинна енергия за битови нужди.


Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Топлоподаването на клиент на топлинна енергия в самостоятелна сграда се прекратява в абонатната станция, когато клиентът е подал заявление до топлопреносното предприятие, както и при условията, предвидени в договора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Топлопреносното предприятие е длъжно да извърши исканото прекратяване по ал. 1 в срок до 15 дни след постъпване на заявлението. Лицата по ал. 1 се считат за клиенти на топлинна енергия до датата на прекратяване на топлоснабдяването.


Чл. 78. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Когато топлинният товар на отоплителните тела в сграда - етажна собственост, е намален с над 50 % от проектния отоплителен товар на сградата и количеството на енергията, отделена от сградната инсталация, е по-голямо от количеството на енергията за отопление на имотите, топлопреносното предприятие е длъжно писмено да уведоми клиентите в сградата - етажна собственост, и лицето по чл. 139б ЗЕ и да предприеме действия съгласно т. 6.6 и 6.6.1 от методиката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) Писменото уведомление се връчва на упълномощения представител на сградата - етажна собственост, и се поставя на видно място в сградата - етажна собственост.
(3) Писменото уведомление по ал. 1 съдържа най-малко следната информация:
1. намалените стойности на топлинния товар спрямо проектните;
2. списъка на имотите със спряно топлоподаване;
3. датата, на която ще бъде извършено обследване на инсталациите;
4. прогнозното разпределение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.) Констативният протокол, изготвен съгласно т. 6.6 и 6.6.1 от методиката, се предава срещу подпис на упълномощеното лице от сградата - етажна собственост, и се поставя на видно място в сградата - етажна собственост.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Клиентите по ал. 1 в едномесечен срок писмено заявяват становището си:
1. по мерките, предложени в констативния протокол;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) да останат клиенти при променените условия.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Клиентите заявяват становището си по ал. 5 с протокол от решение на общото събрание на сградата - етажна собственост.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Когато клиентите по ал. 1 не заявят писмено становището си в срока по ал. 5, топлопреносното предприятие има право да прекрати топлоснабдяването.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 20.09.2019 г.)

Глава десета.
КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Контролът по спазване на разпоредбите по тази наредба се осъществява от министъра на енергетиката при условията и по реда на чл. 75, 77 - 81 ЗЕ.


Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) В изпълнение на контролните си правомощия министърът на енергетиката:
1. извършва проверки чрез лицата по чл. 77, ал. 1, т. 1 ЗЕ;
2. уведомява органите на специализирания контрол с оглед предприемането на мерки по компетентност;
3. налага принудителни административни мерки и административни наказания.


Чл. 81. (1) Нарушенията по тази наредба се установяват с актове на лицата по чл. 77, ал. 1, т. 1 ЗЕ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на енергетиката или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на чл. 75, 77 - 81 ЗЕ и Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Алгоритъм" е система от правила (формули), които определят последователността от изчислителните операции, прилагането на които водят до решаване на дадена задача.
2. "Групова абонатна станция" е абонатна станция, захранваща две или повече самостоятелни сгради.
2а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) "Действително инсталирана мощност на отоплителна инсталация" е сумата от инсталираната мощност на отоплителните тела във всички имоти в сградата - етажна собственост.
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) "Инсталация в сграда" или "сградна инсталация" е съвкупността от главните вертикални и хоризонтални разпределителни тръбопроводи, включително до отоплителните тела, както и съоръжения за разпределяне и доставяне на топлинна енергия от абонатната станция до имотите на клиентите. Когато към една абонатна станция са присъединени повече от една сграда, всеки от присъединителните топлопроводи е елемент на съответната инсталация в сградата.
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) "Инсталирана отоплителна мощност в имот" е сумата от мощностите на монтираните в жилището отоплителни тела.
5. "Комплексна технико-икономическа обосновка за енергоснабдяване" е разработване на "план за енергоснабдяване" на всяка община или регион с няколко алтернативни варианта, които включват:
а) алтернативни варианти за енергоснабдяване;
б) потребление на горива;
в) производствени разходи;
г) инвестиции за вариантите;
д) финансиране на вариантите;
е) влияние върху заетостта;
ж) влияние върху околната среда;
з) сравнителен анализ на слабите и силните страни за всеки вариант;
и) анализ върху чувствителността за десетгодишен период.
6. "Коригиран отопляем обем" е отопляемият обем на имота по проект, намален с обема на помещенията, в които отоплителните тела са демонтирани от сградната инсталация и съответната припадаща се част на помещенията, без отоплителни тела по проект.
7. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) "Максимален часов товар" е максималното количество топлинна енергия, потребено от клиента с топлоносител водна пара или гореща вода за един час.
8. "Максимален специфичен разход на сградата" е максималното количество отдадена топлинна енергия от един киловат инсталирана мощност на отоплително тяло в сградата при съответния режим на работа на сградната инсталация.
9. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) "Минимален часов товар" е минималното количество топлинна енергия, потребено от клиента с топлоносител водна пара или гореща вода за един час.
10. "Отоплителен период" е периодът от време, през който топлинната енергия се потребява и за отопление.
11. "Отчетен период" е периодът от време между две отчитания на показанията на уредите за мерене за търговско плащане, контролните уреди и индивидуалните средства за разпределение на топлинната енергия.
11а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) "Представител на етажната собственост" е управителят, председателят на управителния съвет или упълномощено от етажната собственост лице.
12. "Пломбирано отоплително тяло" е отоплително тяло, към което е спряно топлоподаването чрез затваряне и пломбиране на спирателната арматура, а не чрез физическо отделяне от сградната отоплителна инсталация и което не е оборудвано със средствата по чл. 140, ал. 1, т. 3 ЗЕ.
13. "Присъединени отоплителни тела" са отоплителните тела, които са физически свързани към сградната отоплителна инсталация.
13а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) "Проектна мощност на отоплителна инсталация" е мощността на вътрешната отоплителна инсталация, определена с инвестиционния проект на сградата.
14. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) "Разпределителна мрежа" е системата от топлопроводи и съоръжения към тях, разположени след границата на собственост между топлопреносното предприятие и клиентите. В сгради - етажна собственост, тя е елемент от сградните инсталации.
15. "Регулатор на налягане" в абонатна станция е техническото средство за поддържане на разчетен напор и необходимото количество на топлоносителя, с вграден автоматичен ограничител до стойността на разчетното количество топлоносител за всяка абонатна станция според договорената мощност.
16. "Средства за измерване за търговско плащане" са средства за измерване по смисъла на § 1, т. 58 ЗЕ и чл. 5 от Закона за измерванията.
17. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) "Топлоснабдителна система" е системата от енергийни обекти и съоръжения за производство, пренос и снабдяване с топлинна енергия на клиентите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Собствениците и/или титулярите на вещно право на ползване в сграда - етажна собственост, са длъжни:
1. да монтират средства за дялово разпределение на пломбираните отоплителни тела в имотите си;
2. да монтират водомери за гореща вода на всички отклонения към имота си от сградната инсталация за битово горещо водоснабдяване.
(2) При неизпълнение на разпоредбите по ал. 1 след 1.10.2007 г. пломбираните отоплителни тела по т. 1 се приравняват на отоплителни тела без уреди.

§ 3. Топлопреносните предприятия в срок до 30.12.2007 г. да инсталират в абонатните станции водомери пред подгревателите за битово горещо водоснабдяване.

§ 4. За отоплителен сезон 2006/2007 г. изравнителните сметки се изготвят по правилата на тази наредба и при действието на заварените договори между топлопреносните предприятия, търговците, извършващи дялово разпределение на топлинна енергия, и потребителите.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Договорните отношения между клиентите и търговците, извършващи услугата дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, по чл. 147 ЗЕ (отм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 8.09.2006 г.), се считат прекратени със сключване на договор между топлопреносното предприятие или доставчика на топлинна енергия и лицето, извършващо услугата дялово разпределение на топлинната енергия, по чл. 139в ЗЕ. Търговците, извършващи услугата дялово разпределение на топлинната енергия, нямат право да събират от клиентите авансови плащания за отчетения период, следващ отоплителния сезон 2006/2007 г.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Топлопреносното предприятие сключва договор с лицето по чл. 139б, с което сградата - етажна собственост (СЕС), е била в договорни отношения за отоплителен сезон 2006/2007 г. Клиентите в СЕС могат да сменят лицето, което до влизане в сила на наредбата е извършвало дяловото разпределение, при спазване на разпоредбите по чл. 139б и чл. 140, ал. 2 ЗЕ. Ако лицето не бъде регистрирано по чл. 139а ЗЕ в срок до края на август 2007 г., топлопреносното предприятие уведомява клиентите, които са имали договорни отношения с него, за задължението им по чл. 139в, ал. 4 ЗЕ да изберат друго лице, регистрирано по чл. 139а ЗЕ, с което топлопреносното предприятие да сключи договор.

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Указания по прилагане на наредбата се дават от министъра на енергетиката.

§ 8. Тази наредба отменя Наредба № 2 за топлоснабдяването (ДВ, бр. 68 от 2004 г.).

§ 9. Тази наредба се издава на основание чл. 125, ал. 3 от Закона за енергетиката.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-334 ОТ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2014 Г., ИЗМ. ОТНОСНО ВЛИЗАНЕТО В СИЛА - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2013 Г.)

§ 20. Навсякъде в наредбата думите "потребител", "потребителя", "потребителят", "потребители" и "потребителите" се заменят съответно с "клиент", "клиента", "клиентът", "клиенти" и "клиентите".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-334 ОТ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2014 Г., ИЗМ. ОТНОСНО ВЛИЗАНЕТО В СИЛА - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2013 Г.)

§ 21. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) Наредбата влиза в сила от 1 юни 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-334 ОТ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.11.2013 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-334 ОТ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2015 Г.)

§ 20. Навсякъде в раздел III от глава пета думата "стопански" се заменя с "небитови".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-334 ОТ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2015 Г.)

§ 21. За отчетен период 2014/2015 г. определянето на прогнозните количества топлинна енергия за отопление и за битово горещо водоснабдяване на имотите на клиентите и изготвянето на изравнителните сметки се извършват по правилата на тази наредба.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16-334 ОТ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 20.09.2019 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 5, т. 2, § 6 и 9, които влизат в сила от 1 октомври 2019 г.

Приложение към чл. 61, ал. 1

(Попр. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 58 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.)

Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост

1. Топлинната енергия за разпределение е измереното с топломера в абонатната станция количество, коригирано с технологичните разходи според границата на собственост и с количеството топлинна енергия за допълване на сградната инсталация, в случаите, когато се използва топлоносител от топлопреносната мрежа.
2. Топлинната енергия, измерена с топломер в абонатна станция на сграда - етажна собственост за отчетен период, е сбор от енергията за отопление, енергията за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и технологичните разходи на топлинна енергия в абонатната станция.
3. Когато допълването на сградните инсталации за отопление се извършва с топлоносител гореща вода от топлопреносната мрежа, към количеството топлинна енергия, измерена с топломера, се добавя количеството на топлинната енергия за подгряване на водата за допълване - Qдоб., kWh. Определя се като произведение от количеството и и разликата на температурите на водата във връщащия топлопровод и на водата от водоизточника на производителя по зависимостта:
където:
V е количеството на водата, измерено по водомера на тръбната връзка за допълване на сградната инсталация, m3;
с е специфичният топлинен капацитет на водата и е равен на 4,1868 kJ/kg.°С;
r е плътността на водата при средна температура (tг.вр. + tст.и.)/2 kg/m3.
4. Количеството на технологичните разходи на топлинна енергия в абонатната станция се определя по реда на чл. 58, ал. 2.
4.1. Технологичните разходи се коригират към осреднените температурни условия за отчетен период по зависимостта:
където:
Qт.о. са технологичните разходи от топлоотдаване на съоръженията в абонатната станция за приспадане от отчетената по топломера топлинна енергия за съответния отчетен период, kWh;
n - работните часове на абонатната станция за отчетния период;
qн.а.с. - технологичните разходи от топлоотдаване за единица време от съоръженията в абонатната станция по данни от производителя или експериментални резултати от топлопреносното предприятие;
t1ср. е средната стойност на температурата на топлоносителя на подаващата магистрала на съответния топлоизточник за съответния отчетен период;
t2ср. - средната стойност на температурата на топлоносителя на връщащата магистрала на съответния топлоизточник за съответния отчетен период;
tп. - средната стойност на температурата на почвата на дълбочина 125 cm (за съответния отчетен период), по данни от НИХМ към БАН.
4.2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Коригираното количество технологични разходи на топлинна енергия се приспада от измереното по топломера количество топлинна енергия, когато абонатната станция захранва и битови клиенти.
5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия за БГВ се определя съгласно чл. 68 и се разпределя между клиентите въз основа на изразходваните от тях количества гореща вода, като:
5.1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) В периода между две изравнявания на консумираната топлинна енергия за БГВ на клиентите се начислява ежемесечно прогнозно количество топлина, определено по чл. 71, ал. 2.
5.2. Изравняването на консумираната топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване се извършва по следния начин:
1) Определя се средното количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за битово горещо водоснабдяване, както следва:

A. Средно количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за битово горещо водоснабдяване за неотоплителен период - qср.н., kWh/m3:
където:
SQiн. е количеството топлинна енергия за разпределение в сградата през неотоплителния период в kWh;
Gоб.в.н. - общото потребено количество гореща вода в сградата в m3 за неотоплителния период в рамките на отчетния период, което се изчислява по зависимостта:
където:
Gоб.в.отч.п. е разликата между крайното и началното показание на общия водомер, монтиран пред подгревателя за БГВ в абонатната станция, за отчетния период, m3,
mотч.п. - броят на работните дни на подгревателя за БГВ в абонатната станция за отчетния период,
mн. - броят на работните дни на подгревателя за БГВ в абонатната станция за неотоплителния период, за отчетния период.

Б. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) Средно количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за гореща вода за битови нужди за отоплителния период - qср.о., kWh/m3:

qср.о. = qср.н. * К,

където:
K е общ температурен коефициент, определен като средно претеглена стойност по формулата:


където:
хi e броят на работните дни на подгревателя за отопление за съответния месец от отоплителния период,
Ki е температурният коефициент, определен за всеки месец от отоплителния период по формулата:

Ki = Dtз i / Dtл,

където:
Dtз i е разликата между температурите на подгряваната вода на изхода и на входа на подгревателя за битово горещо водоснабдяване, усреднена за всеки месец от отоплителния период,
Dtл - разликата между температурите на подгряваната вода на изхода и на входа на подгревателя за битово горещо водоснабдяване, усреднена за неотоплителния период."
2) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Определя се количеството топлинна енергия Qвi в kWh за битово горещо водоснабдяване за отчетния период на i-тия клиент:
А. (попр. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Когато във всички имоти използваното количество гореща вода се отчита с водомери:
където:
(попр. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) giотч. е разликата между крайното и началното показание на водомера/ите за гореща вода за отчетния период на i-тия клиент;
mo - броят на работните дни на подгревателя за БГВ в абонатната станция за отоплителния период, за отчетния период;
r - коефициентът, коригиращ разликата между отчета на общия водомер, монтиран пред подгревателя за БГВ, и количествата вода, измерена по индивидуалните водомери, определен по зависимостта:
Б. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Разликата между количеството вода, отчетено по водомера пред подгревателя за БГВ, и количеството гореща вода, отчетено от водомерите в отделните имоти, и изчислените съгласно чл. 69, ал. 2 количества за клиенти без водомери, се разпределя съгласно чл. 69, ал. 4.
6. Количеството топлинна енергия за отопление Qот, kWh, е разликата между енергията по т. 1 и количеството топлинна енергия за БГВ.
6.1. Количеството топлинна енергия за отопление включва количествата топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, топлинната енергия, отдадена от отоплителните тела в общите части, и топлинната енергия, отдадена от отоплителните тела в отделните имоти.
6.1.1. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) Количеството топлинна енергия Qu, kWh, отдадена от сградната инсталация, се определя от лицето по чл. 139, ал. 1 ЗЕ, извършващо дяловото разпределение, по зависимостта:


където:
bси е коефициентът, отчитащ вида на изпълнението на вътрешната отоплителна инсталация в сградата, като:
bси = 0,15, при отоплителни инсталации с открито изпълнение по проект,
bси = 0,10, при отоплителни инсталации със скрито изпълнение по проект.
Qим е общата инсталирана мощност на всички физически присъединени отоплителни тела към вътрешната отоплителна инсталация на сградата през отчетния период, определена при проектни условия, kW.
Dнп - денградусите за отчетния период, които се определят по формулата:

където:
z е продължителността на отчетния период, в дни;
tср.сгр. - средната температура на сградата; за сгради - етажна собственост, се приема 19 °С,
tср.период - средната външна температура за отчетния период, °С;
tизч. - външната изчислителна температура за населеното място, °С.";
6.1.2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2007 г.) Изключения от зависимостта по т. 6.1.1 се допускат в случаите на налични изчисления на инсталираната мощност на сградната инсталация, изготвени от правоспособно лице, и/или лицето по чл. 139б ЗЕ.
6.1.3. Количеството топлинна енергия Qи, kWh, отдадена от сградната инсталация, се разпределя пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект.
6.1.4. (доп. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) За високоетажни сгради - етажна собственост, с отоплителни инсталации с повече от една зона, с открито изпълнение по проект, топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация за високата зона, в помещенията от ниската зона, през които преминава, се определя от лицето по чл. 139б ЗЕ по изчислителен път, по реда на т. 6.9. Правилото не се прилага, когато количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация във високоетажни сгради - етажна собственост, е определено по реда на чл. 63, ал. 2, буква "е", подбуква "гг", като за всяка зона може да се избере различен процент от общото количество топлинна енергия за отопление на сградата - етажна собственост, съгласно решение на общото събрание на етажната собственост.
6.1.5. За сгради - етажна собственост, по чл. 60, топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, се изчислява за всяка сграда поотделно.
6.2. (попр. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Количеството топлинната енергия Qоб, kWh, отдадена от отоплителните тела в общите части на сградата - етажна собственост, в които има отоплителни тела без уреди, се определя въз основа на инсталираната им мощност по реда на т. 6.5.
6.2.1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия Qоб, kWh, се разпределя между клиентите пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект.
6.3. Количеството топлинна енергия, отдадена от отоплителните тела в имотите, Qк, kWh, е разликата между общата енергия за отопление Qот, kWh, и количествата Qи, kWh, и Qоб, kWh, определени по т. 6.1.1 и т. 6.2.

Qк = Qот - Qи - Qоб,

6.3.1. (нова - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Определяне на прогнозното количество на топлинна енергия за отопление на отделен имот за месец - Qiом, kWh:

Qiом = Qiсрм * Kп , kWh,

където:
Qiсрм е средномесечното количество топлинна енергия за отопление на имот, което се определя по формулата:

Qiсрм = (Qiот /Zоп) * Zмес. , kWh,

където:
Zоп е броят дни с отопление за предходния отоплителен период;
Zмес. - броят дни за отопление за отчетния период;
Кп - корекционен коефициент, отразяващ промяната в потреблението и климатичните условия, който се определя по формулата:

Кп = Qтм/Qоп, където:

Qтм е количеството топлинна енергия, измерена с топломера в абонатната станция за i-тия отчетен месец, kWh;
Qоп - количеството топлинна енергия, измерена с топломера в абонатната станция за i-тия месец от предходен отчетен период, kWh;
Qiот - общото потребление на топлинна енергия за отопление на имот през предшестващия отоплителен период, определено след окончателната изравнителна сметка, което включва следните компоненти:

Qiот = Qiк + Qiu+ Qiоб , kWh,

където
Qiк е количеството топлинна енергия за отопление от отоплителните тела в i-ия имот за предшестващия отоплителен период, kWh;
Qiu - количеството топлинна енергия, отдадено от сградна инсталация на i-ия имот за предшестващия отоплителен период, kWh;
Qiоб - количеството топлинна енергия, отдадено от отоплителните тела в общите части на сградата за i-ия имот за предшестващия отоплителен период, kWh.
6.3.2. (нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При Qоп = 0 се приема Кп = 1.
6.3.3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Когато работните дни за отопление на абонатната станция за i-тия месец през текущия отчетен период и за i-тия месец от предходния отчетен период се различават, Кп се определя като отношение между среднодневното общо количество топлинна енергия, измерено с топломера в абонатната станция за i-тия отчетен месец през текущия период (kWh/ден), и среднодневното общо количество топлинна енергия, измерено с топломера в абонатната станция за i-тия месец от предходния отчетен период (kWh/ден).
6.4. За сгради - етажна собственост, в които всички отоплителни тела са комплектувани с уреди за индивидуално отчитане, топлинната енергия за една дялова единица qд.ед., kWh/ д. ед., се изчислява:
където:
Pi са дяловите единици на топлинния разпределител на i-тото отоплително тяло за отчетния период съгласно стандартите БДС EN 834 и БДС EN 835;
N е общият брой на отоплителните тела в сградата - етажна собственост, с уреди за отчитане на потреблението.
6.4.1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия, отдадена от отоплителните тела с уреди в i-тия имот Qik, kWh, се определя по зависимостта:
където:
qд.ед. е топлинната енергия за една дялова единица, kWh/ д. ед.;
k - броят на отоплителните тела с уреди за отчитане на потреблението в имота на i-тия клиент.
6.4.2. За i-тото отоплително тяло се разпределя топлинна енергия, kWh, по зависимостта:

qiот.тяло = qд.ед.* Pi,

6.4.3. Разпределената топлинна енергия за едно отоплително тяло не може да надвишава максималната енергия, която отоплителното тяло може да отдаде за един отчетен период при съответния режим на работа на сградната инсталация.
6.4.4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Максималната енергия, която отоплителното тяло може да отдаде за един отчетен период qiмакс.от.тяло kWh, се изчислява по зависимостта:

qiмакс.от.тяло = 1,2 * qiинст.от.тяло * z * (25 - tср.период) * 24/(tср.сгр. - tизч.) ,

където:
qiинст.от.тяло е инсталираната мощност на отоплителното тяло при проектни условия, kW;
tср.период - средната външна температура за периода на отчета, °С;
z - броят на дните с топлоподаване;
1,2 - коефициент, отчитащ максималната промяна на топлоотдаването от отоплителното тяло;
25 - максималната температура на отопляемото помещение, °С;
24 - броят на часовете в денонощието;
tср.сгр. - средната температура на сградата; за сгради - етажна собственост, се приема 19 °С;
tизч. - външната изчислителна температура (°С) за населеното място.
6.4.5. Изчислява се разликата Dqi, kWh, между максималната и разпределената енергия за всяко тяло:

Dqi = qiмакс.от.тяло - qiот.тяло,

6.4.6. При Dqi ? 0 разпределената енергия е база за изготвяне на изравнителната сметка на сградата.
6.4.7. (попр. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) При Dqi < 0 се прави проверка. Абсолютната стойност на Dqi се прибавя към енергия Qu, kWh, отдадена от сградната инсталация. Така определеното количество енергия за сградна инсталация Qu, kWh, се разпределя по реда на т. 6.1.3 и се изчислява нова стойност за qд.ед. до изпълнение на условието по т. 6.4.6.
6.5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2007 г.) За сгради - етажна собственост, в които има отоплителни тела без уреди за индивидуално отчитане, се прилага екстраполация по максимален специфичен разход на сградата по реда:
1) определя се инсталираната мощност на отоплителните тела в сградата; при липса на данни се приемат данните на подобно отоплително тяло, например от аналогично помещение на друг етаж;
2) за всяко отоплително тяло с уред в сградата се определя отношението между дяловите му единици и инсталираната му мощност; най-голямото отношение за отоплително тяло с уред за дялово разпределение се приема за максимален специфичен разход за сградата (МСРС);
3) дяловите единици за отоплителните тела без уреди се получават, като инсталираната мощност на отоплителното тяло без отчет се умножи с МСРС.
С така определените дялови единици всички отоплителни тела без уреди се приравняват към отоплителни тела с уреди. Разпределението на енергията се извършва по реда на т. 6.4, с изключение на случаите по т. 6.6.
6.5.1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2007 г.) За отоплително тяло с уред, което работи при условия, различни от проектните, съответстващи на режима на работа на сградната инсталация, се допуска разпределената топлинна енергия да надхвърля определената по т. 6.4.4. За това тяло лицето по чл. 139а ЗЕ прави проверки на изправността на индивидуалния разпределител за отразени фактори за оценяване в съответствие със стандарта му, за технически грешки и за изправността на уреда. При липса на грешки и изправен уред разпределената енергия не се коригира. Определеното за това отоплително тяло отношение между дяловите единици и инсталираната му мощност не служи за определяне на МСРС.
6.5.2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2007 г.) Лицето по чл. 139а ЗЕ писмено уведомява клиента, в чийто имот се намира отоплителното тяло, за обстоятелствата по т. 6.5.1 и извършва контролна проверка през следващия отоплителен сезон.
6.6. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2007 г.) За сгради - етажна собственост, за които лицето по чл. 139а ЗЕ констатира, че количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, е по-голямо от енергията за отопление на имотите, се прави проверка от лицето по чл. 139а ЗЕ, топлопреносното предприятие и представител на етажната собственост. Съставя се констативен протокол с предписание за коригиращи мерки:
1. проверка за наличие на обстоятелства по т. 6.5.1;
2. проверка за изпълнение на условието по т. 6.1.2;
3. определят се необходимостта, времето и обемът на обследване на инсталацията.
6.7. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) При неосигуряване на достъп за отчет на уредите на определените от лицето по чл. 139б ЗЕ дати се прилагат разпоредбите на т. 6.5. Клиентите, неосигурили достъп, могат да поискат допълнителен отчет и преработване на изравнителната сметка в срокове, указани в общите условия на договорите и изискванията на наредбата.
6.8. При повреда на индивидуален разпределител на отоплително тяло се прилага екстраполация по предишен отчет:
1) Дяловите единици Piн.п. на i-тото отоплително тяло се определят чрез екстраполация на регистрирани за предишен отчетен период дялови единици и денградусите за периода на повредата.

Piн.п. = Piпр.п.*Dн.п./D пр.п.,

където:
Piпр.п. са дяловите единици на i-тото отоплително тяло, регистрирани за предишния отчетен период, при нормална работа на уреда;
Dпр.п. - денградусите за предходния отчетен период.
2) Определените по т. 1 дялови единици се разпределят по реда на т. 6.4.
3) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2007 г.) За период на повреда се приема периодът между две отчитания на уредите за дялово разпределение. За всеки следващ период, в който уредът не е подменен, количеството топлинна енергия се определя по реда на т. 6.5.
4) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2007 г.) При установени видими въздействия върху целостта на уреда, нарушени пломби, стикери или други средства за защита на уреда и/или констатирани въздействия в електронната памет количеството топлинна енергия се определя по реда на т. 6.5. за целия период след последното отчитане, когато уредът е бил изправен.
6.9. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2007 г.) При щранг-лира без уред за дялово разпределение инсталираната мощност се определя по изчислителен път и се прилага разпоредбата по т. 6.5.
7. Когато в сграда - етажна собственост, се прилага дялово разпределение чрез индивидуални топломери, топлинната енергия за отопление на имота се определя по следния начин:
7.1. Топлинната енергия за отопление на имота за отчетен период се определя по показанията на индивидуалния топломер на имота.
7.2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Топлинната енергия за отопление на общите части на сградата - етажна собственост, заедно с топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, се определя като разлика между общото количество топлинна енергия за отопление и сумата от показанията на индивидуалните топломери в отделните имоти и се разпределя между всички клиенти пропорционално на отопляемия им обем по проект.
7.3.1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2007 г.) При липса на индивидуален топломер за имот се прилага екстраполация по максимален специфичен разход на сградата, който се определя по реда:
1) определя се инсталираната мощност на отоплителните тела на всички имоти и/или обемите на имотите в сградата - етажна собственост; при липса на данни се приемат данните на подобен имот, например на друг етаж;
2) за всеки имот с топломер в сградата се определя отношението между отчетената му и инсталираната мощност в имота и/или обема на имота; най-голямото отношение за имот с топломер се приема за максимален специфичен разход за сградата (МСРС);
3) екстраполираният отчет за имот без топломер се получава, като инсталираната мощност на имота и/или обемът му се умножи с МСРС.
7.3.2. (попр. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2019 г., в сила от 01.10.2019 г.) При неосигуряване на достъп за отчет на определените от лицето по чл. 139б ЗЕ дати се прилага екстраполация по максимален специфичен разход на сградата по реда на т. 7.3.1. Клиентите, неосигурили достъп, могат да поискат допълнителен отчет и преработване на изравнителната сметка по реда на чл. 70а, ал. 4.
7.3.3. При повреда на индивидуален топломер:
1) Топлинната енергия за отопление на имот Qik, kWh, за отчетния период се определя чрез екстраполация на регистрирано за предишен отчетен период количество топлинна енергия и денградусите за периода:

Qik = Qik.пр.п.*Dн.п./D пр.п.,

където:
Qik.пр.п. е измереното количество топлинна енергия за имота за предходен отчетен период при нормална работа на уреда, kWh.
2) За период на повреда на индивидуален топломер се приема периодът между две отчитания. За всеки следващ период, в който топломерът не е подменен, количеството топлинна енергия се определя по реда на т. 7.3.1.
3) При установени видими въздействия върху целостта на индивидуален топломер, нарушени пломби, стикери или други средства за защита и/или констатирани въздействия в електронната памет количеството топлинна енергия се определя по реда на т. 7.3.1 за целия период след последното отчитане, когато уредът е бил изправен.
8. Когато в сграда - етажна собственост, се прилага дялово разпределение чрез индивидуалните топломери на апартаментни абонатни станции, топлинната енергия за имота се определя по следния начин:
8.1. Топлинната енергия за БГВ и за отопление на имота за отчетен период се определя по показанията на индивидуалния топломер на имота.
8.2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Топлинната енергия за отопление на общите части на сградата - етажна собственост, заедно с топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, се определя като разлика между общото количество топлинна енергия за отопление и за БГВ за сградата и сумата от показанията на индивидуалните топломери в отделните имоти. Разпределя се между всички клиенти пропорционално на отопляемия им обем по проект.
8.3. При липса на индивидуален топломер за имот топлинната енергия за БГВ се определя по реда на чл. 69, ал. 2, а топлинната енергия за отопление за всяко отоплително тяло в имота се определя по реда на т. 6.4.4.
8.3.1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) При неосигуряване на достъп за отчет на определените от лицето по чл. 139б ЗЕ дати за имота се прилага разпоредбата на т. 8.3. Клиентите, неосигурили достъп, могат да поискат допълнителен отчет и преработване на изравнителната сметка в срокове, указани в общите условия на договорите за доставка на топлинна енергия.
9. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) За сгради - етажна собственост, за които не съществува възможност за прилагане на системата за дялово разпределение, съгласно чл. 61, ал. 2 топлинната енергия за разпределение се определя по реда на т. 1, 2, 3 и 4.
9.1. Количеството топлинна енергия за БГВ се определя по реда на т. 5.
9.2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия за отопление Qот, kWh, е разликата между енергията по т. 9 и количеството топлинна енергия за БГВ, определено по реда на т. 9.1.
9.3. Количеството топлинна енергия за отопление на отделните имоти за отчетен период QiК, kWh, се определя пропорционално на отопляемите им обеми или по инсталираната мощност на отоплителните тела в тях.
9.3.1. Количеството топлинна енергия Qu, kWh, отдадена от сградната инсталация, се определя по т. 6.1.1 и се разпределя пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект.
9.3.2. Количеството топлинна енергия за отопление на i-тия имот QiК, kWh, се определя по зависимостта:


където:
BiКе коригираният отопляем обем на имота, включително коригираният отопляем обем на общите части, припадащи се на съответния имот, m3;
BК - общият коригиран отопляем обем на имотите, включително коригираният отопляем обем на общите части за сградата, m3.
10. (нова - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Настоящата методика определя начина на разпределение на топлинната енергия, потребена в сграда - етажна собственост, за отчетен период от една година, който обикновено е от 1 май на едната година до 30 април на следващата календарна година;
11. (нова - ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) При наличие на различни ценови периоди в рамките на отчетния период разпределената с изравнителната сметка енергия за i-тия клиент се разделя на периоди;
12. (нова - ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) При наличие на различни ценови периоди в рамките на отчетния период разпределената енергия за БГВ за i-тия клиент


, kWh, е сумата от количествата разпределена енергия за БГВ за всеки ценови период:


където:


е разпределената енергия за БГВ за i-тия клиент за F-тия ценови период, kWh;
F - ценовият период;
М - броят на ценовите периоди в рамките на отчетния период;


където:


е корекционен коефициент за БГВ за F-тия ценови период и се определя по зависимостта


където:
(Qв.)F е количеството топлинна енергия за БГВ за разпределение в сградата за F-тия ценови период, kWh;
Qв. - общото количество топлинна енергия за БГВ в рамките на отчетния период, kWh;


където:
Qн.р. е количеството топлинна енергия, измерено с топломера в абонатната станция, с приспаднати технологични разходи за неотоплителния период, kWh;
Qо.в. - количеството топлинна енергия за БГВ за разпределение в сградата за отоплителния период, kWh.
13. (нова - ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) При наличие на различни ценови периоди в рамките на отчетния период разпределената енергия за отопление за сградата Qom, kWh, е сумата от количествата топлинна енергия за отопление за всеки ценови период.


където:

(Qom)H е количеството топлинна енергия за отопление за сградата за H-тия ценови период, kWh;


където:
(Qo.p)H е количеството топлинна енергия, измерено с топломера в абонатната станция, с приспаднати технологични разходи за H-тия ценови период, kWh;
(Qo.в.)H - количеството топлинна енергия за БГВ за разпределение в сградата за H-тия ценови период, kWh;
Qo.p - количеството топлинна енергия, измерено с топломера в абонатната станция, с приспаднати технологични разходи за отоплителния период, kWh;


- корекционен коефициент за отопление за H-тия ценови период.
Разпределената за i-тия клиент енергия за отопление


kWh, е:


където:


е разпределената енергия за сградна инсталация за i-тия клиент, kWh;


където:


е количеството топлинна енергия за сградна инсталация за i-тия клиент за H-тия ценови период, kWh;- разпределената енергия за отоплителните тела в общите части на сградата за i-тия клиент, kWh;- количеството топлинна енергия за отоплителните тела в общите части на сградата за i-тия клиент за H-тия ценови период, kWh;- разпределената енергия за отоплителните тела в имота на i-тия клиент, kWh;- количеството топлинна енергия за отоплителните тела в имота на i-тия клиент за H-тия ценови период, kWh;Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума