навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ

В сила от 11.09.2007 г.
Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г.

Обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 15 Декември 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за извършване на оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони.
(2) Оценка за съвместимостта (ОС) се извършва за защитените зони, които са:
1. разгледани и одобрени по принцип от Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР) независимо дали са отложени за допълнително проучване и разглеждане или са включени в списъка по чл. 10, ал. 3 ЗБР за внасяне в Министерския съвет, или
2. включени в списъка по чл. 10, ал. 4 ЗБР, обнародван в "Държавен вестник", или
3. обявени със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 12, ал. 6 ЗБР.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) (1) На ОС по реда на глава втора или трета се подлагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) планове, програми, инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
2. планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони и свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота;
3. планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които са в съответствие с параметрите на планове, програми и проекти от по-висока степен, на които е извършена ОС и за които в крайния акт от процедурата по реда на глава втора или трета е поставено условие, изискващо изрично провеждането на оценка за съвместимост.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) За планове, програми, проекти и инвестиционни предложения извън обхвата на ал. 1, включително техни разширения и изменения, в зависимост от техния характер и местоположение и след проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, когато е приложимо, компетентният орган по чл. 6а указва начина на процедиране, въз основа на попълнен контролен лист и включените в него критерии, съгласно приложение № 1. В 14-дневен срок от подаването на уведомлението по ал. 3 компетентният орган уведомява писмено възложителя дали е необходимо провеждането на процедура по реда на наредбата, като при необходимост дава указания и определя срок за изпълнението им. Компетентният орган оповестява писмото на интернет страницата си в 7-дневен срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) Възложителите на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения по ал. 2 уведомяват на най-ранен етап компетентния орган по чл. 6а за своето намерение чрез уведомление, което съдържа данни съгласно приложение № 2 (част А - за планове, програми и проекти, част Б - за инвестиционни предложения). Уведомлението се представя в един екземпляр на хартиен носител и в един екземпляр на електронен носител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При установени непълноти, пропуски или неточности в уведомлението, компетентният орган изисква от възложителя да предостави допълнителна информация и определя срок за това.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) При констатиране на недопустимост на елементи на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение по смисъла на чл. 12 или чл. 13, ал. 3 компетентният орган уведомява възложителя и дава указания за отстраняване на недопустимостта, когато това е приложимо, и определя срок. При неизпълнение на указанията по изречение първо, когато отстраняването на недопустимостта не е възможно или когато възложителят не изпълни указанията по ал. 2 или 4, процедурата се прекратява.


Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)


Чл. 4. Оценка за съвместимостта на плановете, програмите и инвестиционните предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по екологична оценка, съответно чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на Закона за опазване на околната среда и при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и на глава трета от наредбата.


Чл. 5. Извън случаите по чл. 4 ОС на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения се извършва чрез процедурата, определена в глава втора от наредбата.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Когато планове, програми, проекти или инвестиционни предложения засягат територия, която има статут едновременно на защитена територия по Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитена зона по ЗБР, компетентният орган се произнася само по реда на наредбата.
(2) В случаите по ал. 1 не се извършва съгласуване с Министерството на околната среда и водите по чл. 13, ал. 2 и чл. 66, ал. 2, т. 2 ЗЗТ.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Компетентни органи за издаване на административни актове по реда на наредбата и за всички волеизявления и действия, когато са част от производството по издаване на административни актове, са:
1. министърът на околната среда и водите или оправомощени от него длъжностни лица за:
а) (нова - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения по приложения № 1 и 2 към ЗООС, за които министърът на околната среда и водите е компетентен орган за извършване на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС;
б) (предишна б. "а" - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, които не са включени в приложения № 1 и 2 към ЗООС и попадат в обхвата на две или повече регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ);
в) (предишна б. "б", изм. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, които не са включени в приложения № 1 и 2 към ЗООС и попадат изцяло или отчасти в резерват, национален парк и поддържан резерват - защитени територии по ЗЗТ;
г) (предишна б. "в" - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) проекти, планове и програми, когато се одобряват от централните органи на изпълнителната власт и от Народното събрание;
д) (нова - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, когато възложител е директорът на РИОСВ;
е) (нова - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения за обекти, определени като такива с национално значение с акт на Министерския съвет;
ж) (нова - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) планове, програми, проекти, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения за обекти, изцяло попадащи в акваторията на Черно море или на река Дунав.
2. директорът на съответната РИОСВ - във всички останали случаи.

Глава втора.
ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 7. Оценка за съвместимостта се извършва в следната последователност:
1. уведомяване на компетентния орган от страна на възложителя на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения;
2. проверка за допустимост;
3. преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони;
4. оценка на степента на въздействие върху защитените зони;
5. оценка на качеството на доклада за степента на въздействие върху защитените зони;
6. провеждане на консултации с обществеността;
7. издаване на решение по ОС от компетентния орган и контрол по изпълнението му.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) В случаите по чл. 7, т. 4 оценката на степента на въздействие на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение върху природните местообитания и местообитанията на видовете - предмет на опазване в защитената зона, се възлага от възложителя на колектив от експерти с опит в областта на опазване на местообитанията и/или видовете, като най-малко един от тях е с образование по някоя от специалностите в професионално направление "биологически науки". Експертите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър";
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) да имат трудов стаж по съответната специалност най-малко 2 години;
3. да извършват или да имат опит в научна дейност и/или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или екологични анализи и други в областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 и 2 към ЗБР;
4. да познават действащото българско и европейско законодателство в областта на опазване на околната среда и при работата си по оценките по чл. 7, т. 4 да се позовават и съобразяват с тези изисквания и с наличните методически документи;
5. да не са лично заинтересувани от реализацията на съответния план, проект, програма или инвестиционно предложение - обект на процедурата по оценка за съвместимост;
6. да не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с възложителя;
7. да не се намират с възложителя или с компетентния орган в отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхното безпристрастие.
(2) Наличието на изискванията по ал. 1 се удостоверява със съответните документи, които задължително се прилагат към доклада по чл. 23, ал. 2.
(3) Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 - 7 се удостоверяват с декларация, която експертът подписва за всеки отделен случай на извършване на оценка по чл. 7, т. 4.
(4) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Компетентният орган може да изиска от възложителя в колектива по ал. 1 да се включат и:
1. експерти с определена компетентност, съобразена със спецификата на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение, за които не се отнасят изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 3 и 4;
2. експерти за осъществяване на предварителен мониторинг в зависимост от спецификата на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение, за които не се отнасят изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 4.

Раздел II.
Уведомяване на компетентния орган и проверка за допустимост


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) Възложителят на планове, програми, проекти или на инвестиционни предложения уведомява на най-ранен етап компетентния орган по чл. 6а за своето намерение чрез уведомление, което съдържа данни съгласно приложение № 2 (част А - за планове, програми и проекти, част Б - за инвестиционни предложения). Уведомлението се представя в един екземпляр на хартиен носител и в един екземпляр на електронен носител.
(2) Към уведомлението се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) информация и документация съгласно приложение № 3, включително на електронен носител (част А - за планове, програми и проекти, част Б - за инвестиционни предложения).
(3) В случаите на уведомяване по ал. 1, когато на най-ранния етап предвижданията на възложителя не са достатъчно ясни и конкретни, за да се извърши ОС, компетентният орган уведомява възложителя на кой етап от разработването им да внесе необходимата документация.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При установени непълноти, пропуски или неточности в уведомлението или в представената документация от възложителя се изисква писмено да отстрани допуснатите нередовности и/или да предостави допълнителна информация в определен от компетентния орган срок.
(2) Когато нередовностите не бъдат отстранени и/или не бъде предоставена допълнителна информация в срока по ал. 1, процедурата по ОС се прекратява, за което компетентният орган уведомява възложителя.
(3) Процедурата по ОС се прекратява и когато компетентният орган установи, че възложителят е представил недостоверна информация, която е от съществено значение за вземане на решение по ОС.
(4) Прекратяването на процедурата в случаите по ал. 2 и 3 не изключва възможността възложителят да подаде ново уведомление по чл. 10.


Чл. 12. (1) Компетентният орган извършва проверка за допустимост на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения въз основа на документите по чл. 10 и допълнителната информация по чл. 11, ал. 1, когато такава е поискана.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Проверката по ал. 1 се извършва по отношение на допустимостта на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения спрямо режима на дейностите в защитените зони, определен със заповедта по чл. 12, ал. 6 от ЗБР, както и със заповедта по чл. 19, ал. 1 ЗБР и/или с план за управление, ако има такива.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Проверката по ал. 2 се отнася само за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитените зони по чл. 1, ал. 2.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Когато защитените зони имат статут и на защитени територии, проверката по ал. 1 включва и проверка за допустимостта на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения спрямо режима на защитените територии, определен по реда на ЗЗТ, заповедта за обявяването и и плана за управлението и, ако има такъв или заповед по чл. 45, ал. 1 ЗЗТ, ако има такава.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Когато планът, програмата, проектът или инвестиционното предложение предвижда водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на т. 7 и 25 от допълнителните разпоредби на Закона за водите (ЗВ), компетентният орган изпраща документацията по ал. 1 на директора на съответната басейнова дирекция за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 ЗВ.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Директорът на съответната басейнова дирекция в срок до 7 дни от получаване на искането по ал. 5 изпраща становище до съответния компетентен орган относно допустимостта на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение спрямо режимите по ЗВ и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.


Чл. 13. (1) (Предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) При констатиране на недопустимост на елементи на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения с режима на дейностите в защитените зони, съответно в защитените територии или спрямо режими, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни, планове за управление на риска от наводнения и по Закона за водите и в случаите по ал. 3, компетентният орган уведомява възложителя и дава указания за отстраняване на недопустимостта, когато това е приложимо, и определя срок. При неизпълнение на указанията в определения срок или когато отстраняването на недопустимостта не е възможно, процедурата по ОС се прекратява, за което компетентният орган уведомява възложителя и съответния орган, одобряващ плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) Прекратяването на процедурата по ал. 1 поради недопустимост с режима, определен със заповеди по чл. 19, ал. 1 от ЗБР, по чл. 45, ал. 1 от ЗЗТ, планове за управление на речните басейни или планове за управление на риска от наводнения, не изключва възможността възложителят да подаде ново уведомление по чл. 10 след изтичане срока на действие на съответния акт.
(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Компетентният орган прекратява процедурата по ОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен специализиран компетентен орган недопустимостта на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове.


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)

Раздел III.
Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) При установяване на допустимост на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения по раздел II компетентният орган преценява вероятната степен на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения върху конкретните местообитания и/или видове - предмет на опазване в защитените зони.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Преценката по ал. 1 се извършва въз основа на документите по чл. 10, допълнителната информация по чл. 11, ал. 1, ако такава е поискана, критериите по чл. 16 и становища по чл. 17, ако такива са поискани.
(3) При необходимост компетентният орган осигурява извършването на проверка на място относно достоверността на информацията.
(4) Когато представените документи по чл. 10 и чл. 11, ал. 1 са недостатъчни за преценката по ал. 1, компетентният орган изисква от възложителя тяхното допълване, като определя срок за това и дава указания за формата и съдържанието им.
(5) Когато възложителят не представи допълнително изисканите документи в определения по ал. 4 срок, процедурата по ОС се прекратява, за което компетентният орган уведомява възложителя и съответния орган, одобряващ планове, програми и проекти/инвестиционни предложения.
(6) Прекратяването на процедурата в случаите по ал. 5 не изключва възможността възложителят да подаде ново уведомление по чл. 10.


Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) Преценката по чл. 15, ал. 1 за планове, програми и проекти/инвестиционни предложения се извършва въз основа на попълнен контролен лист съгласно приложение № 4 и следните критерии:
1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) характеристики на плановете, програмите и проектите: обхват, подробност, времева рамка, местоположение на предвижданите инвестиционни предложения спрямо защитената зона или нейни ключови елементи, кумулативни въздействия с други планове, програми и проекти и инвестиционни предложения;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) характеристики на инвестиционните предложения: обем, площ, генерирани емисии и отпадъци, необходима инфраструктура, природни ресурси, предвидени за използване, продължителност на строителството, местоположение на инвестиционните предложения спрямо защитената зона или нейни ключови елементи, възможни кумулативни въздействия с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти;
3. (нова - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) характеристики на защитената зона - предмет и цели на опазване, наличие на приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, допринасящи за природозащитната стойност на зоната, специфична значимост и/или уязвимост, елементи на защитената зона, чувствителни към промени;
4. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) значимост на вероятните въздействия, самостоятелно или в комбинация с въздействия от други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по отношение на:
а) (доп. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) процент на загубената площ от дадено местообитание спрямо площта на местообитанието в защитената зона, в съответния биогеографски регион или в мрежата като цяло;
б) степен на фрагментация на местообитанието/местообитанията или популацията на вида/видовете спрямо първоначалното им състояние, продължителност;
в) времетраене на безпокойството на видове;
г) време за възстановяване на засегната популация;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) вероятност от въздействие върху степента на съхранение на засегнатите местообитания и/или видове съгласно стандартния формуляр за данни (СДФ) за съответната защитена зона;
6. (нова - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) вероятност от въздействие върху природозащитните цели, целостта на защитените зони и свързаността между тях.


Чл. 17. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При необходимост компетентният орган изпраща документацията по чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 15, ал. 4 на научни или академични институции/организации за становище относно вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета на опазване на защитените зони, като определя срок за отговор не по-дълъг от 20 дни от датата на получаване на документацията.


Чл. 18. (1) В 30-дневен срок от уведомяването по чл. 10 или от отстраняване на нередовностите по чл. 11, ал. 1, или в 15-дневен срок от изтичане на срока по чл. 15, ал. 4 или по чл. 17 компетентният орган издава решение, с което съгласува по чл. 31, ал. 7 ЗБР плановете, програмите, проектите или инвестиционните предложения, за които прецени, че няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) Решението по ал. 1 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на акта;
3. фактически и правни основания за издаване;
4. данни за възложителя и за плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение;
5. разпоредителна част;
6. подробни мотиви по критериите по чл. 16, обосноваващи решението;
7. изисквания и условия за опазване на защитените зони;
8. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението;
9. дата на издаване, подпис и длъжност на лицето, издало акта.
(3) Преценката по ал. 1, че няма вероятност плановете, програмите, проектите или инвестиционните предложения да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, не може да се основава само на непостъпване в определения срок на становището по чл. 17.


Чл. 19. В срок 7 дни от издаването на решението по чл. 18 компетентният орган го предоставя на възложителя и го оповестява на интернет страницата си.


Чл. 20. (1) Когато прецени, че има вероятност плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения да окажат значително отрицателно въздействие върху съответната защитена зона, в срока по чл. 18, ал. 1 компетентният орган издава решение да се извърши оценка за степента на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения върху защитените зони съгласно раздел IV.
(2) В срок 7 дни от издаването на решението по ал. 1 компетентният орган го предоставя на възложителя и го оповестява на интернет страницата си.
(3) Решението по ал. 1 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на акта;
3. фактически и правни основания за издаване;
4. данни за възложителя и за плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения;
5. разпоредителна част;
6. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) мотиви по критериите по чл. 16, обосноваващи решението;
7. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката по чл. 21, включително провеждане на предварителен мониторинг, ако е необходим такъв, възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР, предложения за смекчаващи мерки/компенсиращи мерки и др.;
8. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) изисквания за включване в колектива по чл. 9, ал. 1, разработващ оценката по чл. 21, на експерти с компетентност, съобразена както с предмета на опазване в защитените зони, така и със спецификата на плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение;
9. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението;
10. дата на издаване, подпис и длъжност на лицето, издало акта.
(4) В случаите по ал. 1 компетентният орган предоставя на възложителя наличната информация за предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, включително картен материал.
(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Когато възложителят не внесе доклад за оценка на степента на въздействие в продължение на повече от 12 месеца от влизането в сила на решението по ал. 1, освен ако с него изрично е разпоредено друго, компетентният орган му изпраща напомнително писмо и определя срок до 14 дни, в който възложителят да изпълни задължението си по процедурата или да внесе искане за прекратяването и. Ако в определения срок не се получи отговор и/или не се внесе докладът от възложителя, компетентният орган прекратява процедурата по ОС.

Раздел IV.
Оценка на степента на въздействие върху защитените зони. Оценка на качеството на доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони. Провеждане на консултации с обществеността


Чл. 21. В случаите по чл. 20 планове, програми и проекти/инвестиционни предложения се подлагат на оценка за степента на въздействие върху защитените зони, която включва оценка за вида и степента на отрицателно въздействие на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения върху природните местообитания, местообитанията на видовете и върху видовете - предмет на опазване в съответната защитена зона.


Чл. 22. Степента на въздействие на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения върху защитените зони се определя по следните критерии:
1. пълна характеристика на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения: териториален обхват, обем, мащаб и други спецификации на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения, връзки на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения със защитената зона (ключови разстояния) и т.н.;
2. характеристики на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваните планове, програми и проекти/инвестиционни предложения могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони;
3. характеристики на защитената зона - предмет и цели на опазване, наличие на приоритетни типове природни местообитания и видове, фактори, допринасящи за природозащитната стойност на зоната, специфична значимост и/или уязвимост, елементи на защитената зона, чувствителни към промени, природозащитно състояние (благоприятно или не);
4. област на въздействие:
а) типове природни местообитания - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения - площ, местоположение, приоритетност, уязвимост, състояние;
б) местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения - структура и динамика на популациите, приоритетност на видовете, състояние;
5. степен на въздействия върху типове природни местообитания - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения;
6. степен на въздействия върху местообитания и популации на видовете - предмет на опазване на защитените зони, в областта на въздействие на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения;
7. въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони;
8. възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки;
9. наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за промени на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения;
10. наличие на причини от първостепенен обществен интерес за реализирането на плановете, програмите и проектите/инвестиционните предложения или съображения във връзка с човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда;
11. предложени компенсиращи мерки.


Чл. 23. (1) Възложителят на планове, програми, проекти или инвестиционни предложения възлага извършването на оценката по чл. 21 на експерти по чл. 9, ал. 1, определени съгласно чл. 20, ал. 3, т. 8.
(2) Оценката се представя под формата на доклад, който се състои от:
1. анотация на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения;
2. описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план, програма и проект/инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената зона;
3. описание на елементите на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитената зона или нейните елементи;
4. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) описание на защитената зона, местообитанията, видовете и целите на опазването им и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на план, програма и проект/инвестиционно предложение;
5. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) описание и анализ на степента на въздействие на план, програма и проект/инвестиционно предложение върху предмета и целите на опазване на защитената зона:
а) описание и анализ на въздействието на планове, програми и проекти/инвестиционни предложения върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на опазване в защитените зони;
б) описание и анализ на въздействието на план, програма и проект/инвестиционно предложение върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение;
6. предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение върху защитената зона и определяне на степента им на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки;
7. разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива;
8. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) картен материал с местоположението на всички елементи на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение спрямо защитената зона и нейните елементи;
9. заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22;
10. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР, включително доказателства за това и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана, програмата и проекта или от реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение и че не е налице друго алтернативно решение;
11. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) информация за използваните методи на изследване, включително времетраене и период на полеви проучвания, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация;
12. документите по чл. 9, ал. 2 и 3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Възложителят и експертите, изготвящи доклада, могат да провеждат консултации с дирекциите на националните паркове, басейновите дирекции, с Изпълнителната агенция по околна среда, както и с други централни и регионални органи и техните специализирани структури, с научни или академични институции/организации, резултатите от които се прилагат към доклада по ал. 2. Към доклада се прилагат и резултати от предварителен мониторинг, ако е изискано провеждането му.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) Възложителят представя на компетентния орган доклада по чл. 23, ал. 2 с всички приложения към него в един екземпляр на хартиен носител и в един екземпляр на електронен носител.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Компетентният орган извършва оценка на качеството на доклада в 30-дневен срок от внасянето му въз основа на следните критерии:
1. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 и с тези в решението по чл. 20, ал. 3, т. 7 и 8;
2. актуалност на информацията;
3. равностойно описание, анализ и съпоставка на алтернативите;
4. оценка на вида и степента на въздействията; описание на: преки и непреки; кумулативни; краткотрайни, среднотрайни и дълготрайни; постоянни и временни; положителни и отрицателни въздействия върху местообитанията и видовете - предмет на опазване в съответната/съответните защитена зона/защитени зони от реализацията на плана, програмата и проекта или от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение;
5. разграничаване на конкретните въздействия на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение върху отделните типове природни местообитания и отделните видове - предмет на опазване в засегнатата защитена зона;
6. разграничаване на конкретните въздействия на плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение върху предмета на опазване на всяка една от засегнатите защитени зони - в случаите, когато планът, програмата и проектът/инвестиционното предложение засягат повече от една защитена зона;
7. предлагане на мерки за предотвратяване или намаляване на вредните въздействия (смекчаващи и/или възстановяващи мерки);
8. наличие на графични материали - карти, схеми, скици, диаграми и др.;
9. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) наличие на резултати от предварителен мониторинг, ако е изискано провеждането му.
(4) Компетентният орган дава отрицателна оценка на качеството на доклада, когато представената информация е недостатъчна за вземане на решение.
(5) Компетентният орган дава положителна оценка на качеството на доклада, когато представената информация е:
1. пълна, без пропуски и слабости;
2. с пропуски, които не са от съществено значение при вземането на решение.
(6) При отрицателна оценка на качеството на доклада компетентният орган уведомява възложителя и връща доклада за допълване или преработване, като дава конкретни указания за това. Компетентният орган оценява допълнения/преработения доклад по реда на ал. 3 - 5.
(7) При положителна оценка на качеството на доклада компетентният орган уведомява възложителя и провежда консултации с обществеността съгласно чл. 25.
(8) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) При три поредни отрицателни оценки на качеството на доклада компетентният орган прекратява процедурата по ОС, за което уведомява възложителя.


Чл. 25. (1) Компетентният орган провежда консултации с обществеността, като в 5-дневен срок от уведомяването по чл. 24, ал. 7 публикува на интернет страницата си информация относно плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение, включително графичен материал, и доклада по чл. 23, ал. 2.
(2) В срок 30 дни от публикуването по ал. 1 всички заинтересувани лица могат да депозират пред компетентния орган писмени мотивирани становища по плана, програмата, проекта или по инвестиционното предложение и доклада.
(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Компетентният орган предоставя на възложителя постъпилите становища по ал. 2 и изисква от него писмено становище по тях, като определя срок за внасянето му.
(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Когато възложителят не изпълни задължението си по ал. 3, компетентният орган му изпраща напомнително писмо и определя срок до 14 дни, в който възложителят да изпълни задължението си по процедурата или да внесе искане за прекратяването и. Ако в определения срок не се получи отговор и/или не се внесе становище от възложителя, компетентният орган прекратява процедурата по ОС.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Когато при провеждане на консултациите с обществеността по чл. 25, ал. 1 и 2 е постъпила информация относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя в доклада, компетентният орган може да възложи на друг колектив от експерти или да изиска от възложителя извършване на допълнителни проучвания и анализи или събиране на допълнителна научна информация, като определя тяхната продължителност. В тези случаи компетентният орган може да извърши проверка на място относно събраната информация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Когато възложителят не изпълни задължението си по ал. 1, компетентният орган му изпраща напомнително писмо и определя срок до 14 дни, в който възложителят да изпълни задължението си по процедурата или да внесе искане за прекратяването и. Ако в определения срок не се получи отговор и/или не се внесе исканата информация от възложителя, компетентният орган прекратява процедурата по ОС.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) При обективна невъзможност за събиране на достатъчно информация за извършване на оценката по чл. 21 или при неяснота относно степента на увреждане на защитената зона компетентният орган прекратява процедурата, за което уведомява възложителя.

Раздел V.
Издаване на решение по оценка за съвместимостта и контрол върху изпълнението


Чл. 28. (1) В срок 30 дни след провеждане на консултациите по чл. 25 или след получаване на допълнителната информация по чл. 26 компетентният орган издава решение по оценката за съвместимостта на план, програма и проект/инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на съответната/съответните защитена зона/защитени зони, с което:
1. съгласува плановете, програмите, проектите или инвестиционните предложения;
2. не съгласува плановете, програмите, проектите и инвестиционните предложения.
(2) Решението по ал. 1, т. 1 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на акта;
3. фактически и правни основания за издаване;
4. данни за възложителя и за плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение;
5. разпоредителна част;
6. (доп. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) мотиви по критериите по чл. 22, обосноваващи решението, включително във връзка с резултатите от консултациите с обществеността;
7. условия за опазване на защитените зони; изисквания и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана, програмата, проекта и инвестиционното предложение;
8. компенсиращи мерки по чл. 34 за случаите по чл. 33 ЗБР;
9. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението;
10. дата на издаване, подпис и длъжност на лицето, издало акта.
(3) Решението по ал. 1, т. 2 съдържа:
1. наименование на органа, който го издава;
2. наименование на акта;
3. фактически и правни основания за издаване;
4. данни за възложителя и за плана, програмата и проекта/инвестиционното предложение;
5. разпоредителна част;
6. мотиви, обосноваващи решението, включително във връзка с резултатите от консултациите с обществеността;
7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва решението;
8. дата на издаване, подпис и длъжност на лицето, издало акта.


Чл. 29. (1) Решението по чл. 28 се постановява въз основа на събраната от компетентния орган информация относно предмета и целите на защитената зона, очакваната степен на увреждане на зоната, доклада по чл. 23, ал. 2, резултатите от проведените консултации с обществеността и критериите по чл. 22.
(2) Компетентният орган издава решение по чл. 28, ал. 1, т. 1 само когато заключението от оценката по раздел IV е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 ЗБР.


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В срок 7 дни от издаване на решението по чл. 28, ал. 1 компетентният орган го предоставя на възложителя и го оповестява на интернет страницата си.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В случаите по чл. 33 ЗБР Министерството на околната среда и водите (МОСВ) уведомява Европейската комисия за решението по чл. 28, ал. 1, т. 1 и за взетите компенсиращи мерки.


Чл. 32. (1) Компетентният орган осъществява контрол по изпълнението на условията, изискванията и мерките, включени в издадените по тази наредба решения:
1. по време на реализацията на план, програма и проект/инвестиционно предложение;
2. по време на експлоатацията на реализирано инвестиционно предложение.
(2) Контролът по ал. 1 включва проверка за изпълнението на включените в решението:
1. условия и мерки за предотвратяване или намаляване на въздействието върху местообитанията или видовете - предмет на опазване в защитената зона;
2. компенсиращи мерки - в случаите по чл. 33 ЗБР.
(3) Проверките се извършват по документи и чрез посещение на място. За резултатите от проверките се съставят констативни протоколи, а в случаите на констатирани нарушения се налагат административни наказания по реда на ЗБР.
(4) Когато решението е издадено от министъра на околната среда и водите, контролът по изпълнението на условията и мерките може да се възлага на съответната РИОСВ.

Глава трета.
ОСОБЕНОСТИ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ОЦЕНКАТА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Раздел I.
Общи положения


Чл. 33. Когато планове, програми и инвестиционни предложения попадат в обхвата на ЗООС и са предмет едновременно на екологична оценка(ЕО)/оценка за въздействието на околната среда (ОВОС) и на ОС, компетентен орган по ОС е съответният компетентен орган за процедурите по глава шеста от ЗООС.


Чл. 34. (1) Оценката по чл. 21 се извършва от експертите по чл. 9 въз основа на критериите по чл. 22 и се представя под формата на приложение към доклада по ЕО/ОВОС и представлява неразделна част от него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Приложението по ал. 1 задължително съдържа частите по чл. 23, ал. 2.


Чл. 34а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2021 г.) В случаите по чл. 11, ал. 2 и 3, чл. 13, ал. 1 и 3, чл. 15, ал. 5, чл. 20, ал. 5, чл. 24, ал. 8, чл. 26, ал. 2 и чл. 27 се прекратява съвместената процедура по глава шеста от ЗООС.

Раздел II.
Процедури по екологичната оценка


Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл. 35 - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Оценката за съвместимостта на планове и програми, подлежащи и на ЕО, се извършва чрез процедурата по ЕО по реда на ЗООС и Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми, приета с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.), наричана по-нататък "Наредбата за ЕО", при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и особеностите на процедурата по ЕО съгласно този раздел.
(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Когато за план или програма извън обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО компетентният орган с решение по чл. 20 е преценил, че има вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитена зона, планът или програмата подлежат и на задължителна екологична оценка. В този случай процедурата по оценката за съвместимост продължава по реда на чл. 33, 34 и чл. 36, ал. 7 - 13.


Чл. 36. (1) Когато планът или програмата подлежи на задължителна ЕО, възложителят извършва уведомяване на компетентния орган съгласно чл. 10.
(2) Компетентният орган извършва проверка за допустимост на плана и програмата по реда на глава втора, раздел II, като в срока по чл. 13 уведомява възложителя за допустимостта на плана и програмата и потвърждава приложимостта на процедурата по задължителна ЕО, респективно - прекратява процедурата в предвидените по тази наредба и по Наредбата за ЕО случаи.
(3) Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на плана и програмата върху защитената зона по реда на глава втора, раздел III. В този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 18 - 20.
(4) Когато прецени, че няма вероятност планът и програмата да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при определяне на обхвата на ЕО и при постановяване на становището по ЕО за съгласуване/несъгласуване на плана и програмата.
(5) При преценка, че планът и програмата има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган уведомява с писмо възложителя за това, като излага мотиви. Писмото се публикува на интернет страницата на компетентния орган.
(6) В писмото по ал. 5 компетентният орган:
1. потвърждава, че в ЕО се включва оценка за степента на въздействие на плана и програмата върху защитената зона съгласно чл. 21;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) определя изисквания за включване в колектива по чл. 9, ал. 1, разработващ оценката по чл. 21 на експерти с компетентност, съобразена както с предмета на опазване в защитените зони, така и със спецификата на плана или програмата;
3. определя изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката по чл. 21, включително възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР, предложения за смекчаващи/компенсиращи мерки и др.;
4. предоставя на възложителя наличната информация за предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, включително картен материал.
(7) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Преди започване на консултациите по реда на чл. 20 от Наредбата за ЕО възложителят представя на компетентния орган приложението по чл. 34, ал. 1 за оценка на качеството му съгласно чл. 24, ал. 3 - 7.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При положителна оценка по ал. 7 възложителят провежда консултации по реда на Наредбата за ЕО по изготвения доклад по ЕО/екологичната част към планове и програми, включително по доклада за оценка на степента на въздействие, за който компетентният орган прилага чл. 25.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Когато при внасяне на искане за издаване на становище по ЕО по чл. 23, ал. 1 от Наредбата за ЕО компетентният орган установи, че при провеждане на консултациите е постъпила информация относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя в приложението по чл. 34, компетентният орган може да възложи на друг колектив от експерти или да изиска от възложителя извършване на допълнителни проучвания и анализи или събиране на допълнителна научна информация в срока и по реда на чл. 23, ал. 3 от Наредбата за ЕО. В тези случаи компетентният орган може да извърши проверка на място относно събраната информация. За извършването на допълнителните проучвания и тяхната продължителност компетентният орган информира възложителя.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) За вземане на решение по приложението по чл. 34 компетентният орган прилага критериите по чл. 22.
(11) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Компетентният орган съгласува плана и програмата със становището по ЕО само когато заключението от оценката по глава втора, раздел ІV е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 ЗБР, независимо от изискванията на чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО.
(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) В становището по ал. 10 се включват и условия за опазване на защитената зона; изисквания и мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана и програмата върху предмета на опазване на защитената зона, както и компенсиращи мерки по чл. 34 за случаите по чл. 33 ЗБР.
(13) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) В случаите по чл. 33 ЗБР МОСВ уведомява Европейската комисия за решението по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО и за взетите компенсиращи мерки.


Чл. 37. (1) Когато планове и програми подлежат на преценяване на необходимостта от ЕО, възложителят уведомява компетентния орган съгласно чл. 10 едновременно с уведомяването по чл. 8 от Наредбата за ЕО. В тези случаи възложителят може да подаде едно общо уведомление.
(2) Компетентният орган извършва проверка за допустимост на планове и програми по реда на глава втора, раздел II, като в срока по чл. 13 уведомява възложителя за допустимостта на плановете и програмите и потвърждава приложимостта на процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО, съответно - прекратява процедурата в предвидените по тази наредба и по Наредбата за ЕО случаи.
(3) Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове и програми върху защитените зони по реда на глава втора, раздел III. В този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 18, 19 и чл. 20, ал. 2.
(4) Когато прецени, че няма вероятност план и програма да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при издаването на решение за преценяване на необходимостта от ЕО и при постановяване на становището по ЕО за съгласуване/несъгласуване на плана и програмата.
(5) При преценка, че планът и програмата има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган издава решение да се извърши ЕО по реда на Наредбата за ЕО. За решението се прилага чл. 20, ал. 1 и 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В случаите по ал. 5 се прилага процедурата по ЕО по чл. 33, 34 и чл. 36, ал. 7 - 13.

Раздел III.
Процедури по ОВОС


Чл. 38. Оценката за съвместимостта на инвестиционните предложения, подлежащи и на ОВОС, се извършва чрез процедурата по ОВОС по реда на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието на околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.), наричана по-нататък "Наредбата за ОВОС", при спазване на специалните разпоредби на ЗБР и особеностите на процедурата по ОВОС съгласно този раздел.


Чл. 39. (1) Когато инвестиционното предложение подлежи на задължителна ОВОС, възложителят уведомява компетентния орган съгласно чл. 10 едновременно с уведомяването по чл. 4 от Наредбата за ОВОС. В тези случаи възложителят може да подаде едно общо уведомление.
(2) Компетентният орган извършва проверка за допустимост на инвестиционното предложение по реда на глава втора, раздел II, като в срока по чл. 5 от Наредбата за ОВОС уведомява възложителя за допустимостта на инвестиционното предложение и потвърждава приложимостта на процедурата по задължителна ОВОС, съответно - прекратява процедурата в предвидените по тази наредба и по Наредбата за ОВОС случаи.
(3) Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони по реда на глава втора, раздел III. В този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 18 - 20.
(4) Когато прецени, че няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при определяне на обхвата на ОВОС и при постановяване на решението по ОВОС за одобряване/неодобряване на инвестиционното предложение.
(5) При преценка, че има вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган уведомява възложителя с мотивирано писмо. Писмото се публикува на интернет страницата на компетентния орган.
(6) В писмото по ал. 5 компетентният орган:
1. потвърждава, че в ОВОС се включва оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона съгласно чл. 21;
2. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) определя изисквания за включване в колектива по чл. 9, ал. 1, разработващ оценката по чл. 21, на експерти с компетентност, съобразена както с предмета на опазване в защитените зони, така и със спецификата на инвестиционното предложение;
3. определя изисквания към обхвата, обема и съдържанието на оценката по чл. 21, включително възможни алтернативни решения, наличие на обстоятелствата по чл. 33 ЗБР, предложения за смекчаващи/компенсиращи мерки и др.;
4. предоставя на възложителя наличната информация за предмета и целите на опазване на съответната защитена зона, включително картен материал.
(7) Едновременно с консултациите по реда на Наредбата за ОВОС възложителят провежда консултации съгласно чл. 23, ал. 3.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) При оценяване на качеството на доклада за ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС компетентният орган извършва оценка за качеството на приложението по чл. 34 съгласно чл. 24, ал. 3 - 7.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В общественото обсъждане на доклада за ОВОС по реда на глава пета от Наредбата за ОВОС се включва и приложението по чл. 34, за което компетентният орган прилага чл. 25.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Когато установи, че при провеждане на обществените обсъждания по ал. 9 е постъпила информация относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя в приложението по чл. 34, компетентният орган може да възложи на друг колектив от експерти или да изиска от възложителя извършване на допълнителни проучвания и анализи или събиране на допълнителна научна информация. В тези случаи компетентният орган може да извърши проверка на място относно събраната информация. За извършването на допълнителните проучвания и тяхната продължителност компетентният орган информира възложителя, като времето, необходимо за извършването им, не се включва в срока по чл. 99, ал. 2 ЗООС.
(11) За вземане на решение по приложението по чл. 34 компетентният орган прилага критериите по чл. 22.
(12) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Компетентният орган одобрява инвестиционно предложение с решение по ОВОС по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, когато заключението от оценката по глава втора, раздел ІV е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 ЗБР, независимо от изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.
(13) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) В решението по ал. 12, се включват и условия за опазване на защитената зона; изисквания и мерки за предотвратяване, намаляване или за възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана и програмата върху предмета на опазване на защитената зона, както и компенсиращи мерки по чл. 34 за случаите по чл. 33 ЗБР.
(14) В случаите по чл. 33 ЗБР МОСВ уведомява Европейската комисия за решението по чл. 19, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и за взетите компенсиращи мерки.


Чл. 40. (1) Когато инвестиционно предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят уведомява компетентния орган съгласно чл. 10 едновременно с уведомяването по чл. 4 от Наредбата за ОВОС. В тези случаи възложителят може да подаде едно общо уведомление.
(2) Компетентният орган извършва проверка за допустимост на инвестиционното предложение по реда на глава втора, раздел II, като в срока по чл. 5 от Наредбата за ОВОС уведомява възложителя за допустимостта на инвестиционното предложение и потвърждава приложимостта на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС, съответно - прекратява процедурата в предвидените по тази наредба и по Наредбата за ОВОС случаи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Компетентният орган извършва преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона по реда на глава втора, раздел III. В този случай не се прилагат разпоредбите на чл. 18, 19 и чл. 20, ал. 2.
(4) Когато прецени, че няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган взема предвид тази преценка при издаването на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС и при постановяване на решението по ОВОС за одобряване/неодобряване на инвестиционното предложение.
(5) При преценка, че има вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона, компетентният орган издава решение да се извърши ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС. За решението се прилага чл. 20, ал. 1 и 3.
(6) В случаите по ал. 5 се прилагат разпоредбите на чл. 33, 34 и чл. 39, ал. 7 - 14.

Допълнителни разпоредби


§ 1. При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението за оценка на съвместимостта, възложителят/новият възложител уведомява компетентния орган за промените в срок 14 дни от настъпването им.


§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В случаите на прекратяване на процедурите, предвидени в тази наредба, прекратяването се извършва от компетентния орган с решение, което в 7-дневен срок от издаването се оповестява на интернет страницата му и се предоставя на възложителя и на съответния орган, одобряващ плана, програмата, проекта или инвестиционното предложение.


§ 3. По смисъла на наредбата:
1. "Елементи на защитената зона" са:
а) типове природни местообитания от приложение № 1 на ЗБР - предмет на опазване в защитената зона;
б) видове съгласно приложение № 2 на ЗБР - предмет на опазване в защитената зона, и техните местообитания;
в) други видове от съществено значение за структурата и функциите на екосистемите в защитената зона;
г) територии, изпълняващи функциите на естествен буфер по отношение на типовете природни местообитания, и местообитанията на видовете - предмет на опазване в защитената зона;
д) компонентите на околната среда от съществено значение за местообитанията и видовете - предмет на опазване в защитената зона;
е) характерни елементи на ландшафта, които са от съществено значение за миграцията, географското разпространение на видовете и генетичния обмен между популациите им.
2. "Ключови елементи на защитената зона" са местообитанията и видовете - предмет на опазване в дадената защитена зона, чието наличие, площ/популация, качество или други характеристики са били причина за определяне на конкретната защитена зона като подходяща за включване в националната екологична мрежа, както и други елементи на защитената зона от жизненоважно значение за тези местообитания и видове.
3. "Увреждане" е увреждане на местообитание и/или на вид - предмет на опазване в съответната защитена зона.
4. "Увреждане на местообитание" е всяко събитие, което води до влошаване на състоянието на местообитанието, като:
а) допринася за намаляването на площта на неговото естествено разпространение в защитената зона;
б) води до влошаване на неговата структура и специфични функции, необходими за дългосрочното му съществуване;
в) води до влошаване на състоянието на характерните за него видове.
5. "Увреждане на вид" е всяко събитие, което води до влошаване на състоянието на вида, като:
а) допринася за намаляването на популацията на вида в защитената зона в дългосрочен план;
б) води до намаляване или риск от намаляване на естествения район на разпространение на този вид в защитената зона;
в) допринася за намаляването на площта на местообитанието, което осигурява преживяването на популациите на този вид в защитената зона.
6. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) "Алтернативни решения" са алтернативни начини за постигане целите на плана, програмата, проекта или на инвестиционното предложение, при които се предотвратяват отрицателни въздействия върху елементите и целостта на защитената зона. Алтернативните решения могат да включват различно местоположение, различен мащаб или модел на осъществяване на дейностите, предвидени в плана, програмата, проекта или на инвестиционното предложение, различен график на изпълнение или използването на алтернативни технологии.
8. "Нулева алтернатива" е описание на настоящото състояние и последиците от него, в случай че плановете, програмите, проектите или инвестиционните предложения, които се предлагат, не бъдат осъществени.
9. "Смекчаващи мерки" са мерки, насочени към минимализиране или прекратяване на отрицателното въздействие на плана, програмата и проекта или на инвестиционното предложение по време на или след тяхното осъществяване.
10. "Кумулативни въздействия" са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания план, програма и проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, независимо от кого са осъществявани тези планове, програми и проекти/инвестиционни предложения. Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките на определен период от време.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. (1) Оценка за съвместимостта се прилага и за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които към момента на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИДЗБР) (ДВ, бр. 52 от 2007 г.) не са одобрени по реда на съответния специален закон или подзаконов нормативен акт, въз основа на който се разработват, или са одобрени, но не са влезли в сила, независимо дали попадат в обхвата на ЗООС и дали за тях е налице завършена или започнала процедура по ОВОС или ЕО съгласно глава шеста от ЗООС.
(2) Оценка за съвместимостта не се прилага, ако по отношение на плана, програмата, проекта и инвестиционното предложение по ал. 1 е приложен § 72 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗБР (ДВ, бр. 88 от 2005 г.).
(3) В случаите по ал. 1, когато е налице завършена процедура по ОВОС или ЕО съгласно глава шеста от ЗООС, ОС се извършва по реда на глава втора от тази наредба.


§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 31а ЗБР.


§ 6. Министърът на околната среда и водите дава указания за прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 227 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 15.10.2010 Г.)

§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 23 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2012 Г.)

§ 7. За висящите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, започнали преди влизането в сила на постановлението, се прилагат разпоредбите на чл. 2, ал. 5, чл. 20, ал. 5, чл. 25, ал. 4 и чл. 26, ал. 2 от същата наредба.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 435 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2021 Г.)

§ 13. Висящите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, започнали преди влизането в сила на това постановление, се довършват по досегашния ред.

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 106 от 2021 г.)

Контролен лист за процедурата по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (наредбата за ОС)

 

Преписка с вх. №...

1.

Въз основа на внесено уведомление по чл. 10, ал. 1 от наредбата за ОС 0

?

Поискана 0 и предоставена допълнителна информация по чл. 2, ал. 4 от

наредбата за ОС 0 -> прекратяване по чл. 2, ал. 5 от наредбата за ОС 0

?

След изключване на наличие на хипотезата по чл. 2, ал. 1 от наредбата за ОС 0->

2.

Проверка за местоположението на планове, програми, проекти (ППП) и инвестиционни предложения (ИП) спрямо защитени зони (ЗЗ) и защитени територии (ЗТ)->

 

0 ППП/ИП попада в

границите на ЗЗ/ЗТ

?

0 ППП/ИП не попада в

границите на ЗЗ/ЗТ

?

 

 

 

 

 

3.

Проверка за допустимост на ППП/ИП по чл. 12 и чл. 13

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 допустимо

?

0 недопустимо

?

 

 

 

 

 

0 Процедурата продължава съгласно т. 5

?

  0 Процедурата се прекратява по реда на наредбата за ОС

 

 

 

 

 

4.

Проверка за ППП/ИП предвижда ли дейности непосредствено свързани/необходими за управлението на защитената/ите зона/и или са с благоприятно/положително въздействие

             ?                              ?

 

 

 

 

 

 

 

0 Не

0 Да

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Преценка по всеки от изброените критерии в матрицата спрямо елементите и дейностите в ППП/ИП

?

0 Писмо по чл. 2, ал. 2, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от наредбата за ОС

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

5. Проверката за начина на процедиране включва анализ по следните критерии: *забележка

(1) Загуба на площ на

природно местообитание и/или местообитание на вид

0 Да

0 Не

(2) Фрагментация на

природно местообитание и/или местообитание на вид

0 Да

0 Не

(3) Увреждане на

природно местообитание или на вид

Абиотични фактори

Антропогенни фактори

0 Да

0 Не

0 Да

0 Не

(4) Безпокойство

 

на видове

0 Да

0 Не

(5) Нарушаване кохерентността между зоните

? Да

0 Не

(6) Възможни емисии в някои от следните компоненти на околната среда: повърхностни или подземни води, атмосферен въздух, почви, които могат да доведат до въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони

0Да

0 Не

(7) Фактори, замърсяващи или увреждащи околната среда, които могат да доведат до въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони

0 Да

0 Не

(8) Кумулативни въздействия

0 Да

0 Не

             
Забележки: Посочените критерии се отчитат, като се използват наличните данни от Информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000, публикувани на интернет страницата на МОСВ и друга налична информация.
(1) Проверката за наличие на въздействие по критерий 1 се отразява с "да", когато ППП/ИП е свързано с трайно и необратимо отнемане на площи от местообитания или местообитания на видове. Временно и обратимо отнемане на площи се отразява в матрицата като "не" и се преценява по критерий 3.
(2) Проверката за наличие на въздействие по критерий 2 се преценява с "да", когато ППП/ИП е свързано със създаване на трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или с изолиране на отделни полигони от местообитанието.
(3) Проверката за наличие на въздействие по критерий 3 се отразява с "да", когато ППП/ИП може да доведе до някоя от хипотезите, описани в § 3, т. 4 и 5 от допълнителните разпоредби на наредбата за ОС.
(4) Проверката за наличие на въздействие по критерий 4 се отразява с "да", когато ППП/ИП може да доведе до значителни - шум, вибрации, светлинно излъчване или засилено човешко присъствие и др.
(5) Проверката за наличие на въздействие по критерий 5 се отразява с "да", когато ППП/ИП може да предизвика нарушаване на функционалните връзки между отделните зони в мрежата Натура 2000 - биокоридори на видове, елементите на ландшафта, които въз основа на своята линейна и непрекъсната структура или свързваща функция са значими за миграцията, географското разпространение и генетичния обмен в растителните и животинските популации и видове.
(6) Проверката за наличие на въздействие по критерий 6 се отразява с "да", когато ППП/ИП е свързано с генериране на емисии в някои от следните компоненти на околната среда: повърхностни или подземни води, атмосферен въздух и почви, във вид и количества, които могат да доведат до въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони.
(7) Проверката за наличие на въздействие по критерий 7 се отразява с "да", когато ППП/ИП е свързано с генериране на антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и др., които могат да доведат до въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони.
(8) Проверката за наличие на въздействие по критерий 8 се отразява с "да", когато ППП/ИП в комбинация с други минали, настоящи и очаквани бъдещи ППП/ИП (не само от същия характер и независимо от кого са осъществявани) могат да доведат до въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони. За целите на проверката се прави описание (характеристика, брой) на взетите предвид други ППП/ИП (в същото землище, община, защитена зона), при взаимодействие с които оценяваният ППП/ИП може да окаже отрицателно кумулативно въздействие върху защитената зона.
Забележки 1:
1. Един отговор "да" е достатъчен компетентният орган (КО) да изиска провеждане на процедура по реда на глава ІІ от наредбата за ОС.
2. При отсъствие на хипотезата по т. 1 КО се произнася с писмо по чл. 2, ал. 2 с диспозитив "Не е необходимо провеждане на процедура по реда на глава ІІ от наредбата за ОС."
Приложения:
1. Картен материал с местоположението на ППП/ИП спрямо защитената зона или нейни ключови елементи;
2. Списък на всички минали, настоящи и очаквани бъдещи ППП/ИП, които в комбинация с разглежданото намерение могат да доведат до кумулативни въздействия, взети предвид при проверката по критерий 8.

Изготвил: име, фамилия - длъжност

Дата:

(Подпис)

 
Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., предишно Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 - ДВ, бр. 106 от 2021 г.)

Съдържание на уведомлението по чл. 10, ал. 1

Част А - за планове, програми и проекти
1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща.
2. Обща информация за предложените план, програма и проект:
а) основание за изготвяне на плана, програмата и проекта - нормативен или административен акт;
б) период на действие и етапи на изпълнение на плана, програмата и проекта;
в) териториален обхват (национален, регионален, областен, общински, за по-малки територии) с посочване на съответните области и общини;
г) (отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)
д) основни цели и предмет на плана, програмата и проекта;
е) срокове и етапи на изготвянето на плана или програмата;
ж) (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.
3. Орган, отговорен за одобряването, и орган по прилагането на плана, програмата и проекта.
4. Друга информация по преценка на възложителя.
5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г., бр. 2 от 2013 г., бр. 79 от 2014 г. и бр. 5 и 59 от 2016 г.), наричана по-нататък "Тарифата".

Част Б - за инвестиционни предложения
1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща.
2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:
а) (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище, номер на имота;
б) срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;
в) (отм. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.)
г) цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство;
д) необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК;
е) (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.
3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.
4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2018 г.) Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер, определен съгласно Тарифата.


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2

(Доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г., предишно Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 - ДВ, бр. 106 от 2021 г.)

Приложения към уведомлението по чл. 10, ал. 1:

Част А - за планове, програми и проекти
1. Характеристика на плана, програмата и проекта относно:
а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия;
б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на планиране, степен на подробност на предвижданията.
2. Задание за изготвяне на плана, програмата и проекта.
3. План-извлечения за ползване на гори.
4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, таблици, схеми, снимки и др. - по преценка на възложителя, приложения.

Част Б - за инвестиционни предложения
1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.
2. (доп. - ДВ, бр. 81 от 2010 г., в сила от 15.10.2010 г.) Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.
3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя.


Приложение № 4 към чл. 16

(Ново - ДВ, бр. 106 от 2021 г.)

Контролен лист за процедурата по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони

 

I. Обща информация

1. Възложител

 

2. Наименование на планове, програми, проекти (ППП)/инвестиционни предложения (ИП)

 

3. Местоположение на ППП/ИП - землище, община, област.

 

4. ППП/ИП попада ли в границите на защитена зона по Натура 2000?

(ДА/НЕ)

Ако отговорът на въпроса е "ДА", се преминава към отговор на въпрос 5.

Ако отговорът на въпроса е "НЕ", се посочва на какво разстояние е отдалечен ППП/ИП от близко разположените защитени зони.

5. ППП/ИП пряко свързан ли е или необходим за управлението на защитената зона/зони по Натура 2000?

(ДА / НЕ)

Ако отговорът на въпроса е "ДА", не се изисква провеждане на оценка за съвместимост (ОС) и се отива на резултати от преценката.

Ако отговорът на въпроса е "НЕ", процедурата по преценка продължава.

6. Характеристики на ППП и фактори на въздействие - описание на отделни компоненти на ППП, които могат да доведат до въздействия върху защитена зона по Натура 2000;

- обхват, подробност, времева рамка, местоположение на предвижданите инвестиционни предложения спрямо защитената зона или нейни ключови елементи, кумулативни въздействия с други планове, програми и проекти и инвестиционни предложения.

Попълва се за ППП

6а. Характеристики на ИП и фактори на въздействие

- описание на отделни елементи на ИП, които могат да доведат до въздействия върху защитена зона по Натура 2000;

- обем, площ, генерирани емисии и отпадъци, необходима инфраструктура, природни ресурси, предвидени за използване, продължителност на строителството, местоположение на инвестиционните предложения спрямо защитената зона или нейни ключови елементи, възможни кумулативни въздействия с други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти.

Попълва се за ИП

II. Специфична информация

1. Характеристики на засегнатите/близко разположените защитени зони, които може да бъдат засегнати от ППП/ИП:

Ако ППП/ИП засяга повече от една защитена зона/близко разположените са повече от една, информацията се попълва за всяка една защитена зона поотделно.

 

1.1. Име и код на защитената зона.

 

 

 

1.2. Описание на целите на опазване.

 

 

 

1.3. Специфична значимост на защитената зона в природозащитен и екологичен план - стандартен формуляр за данни (СДФ) - фактори, допринасящи за природозащитната стойност на зоната (наличие на приоритетни типове природни местообитания/видове/ популации; наличие на редки или застрашени видове/популации - съгласно националната Червена книга или европейски червен списък на IUCN; разполагане на зоната на миграционен коридор за видове и др.

 

1.4. Специфична уязвимост на защитената зона - СДФ - елементи на защитената зона (видове и местообитания), най-чувствителни към факторите на въздействие; способността им да се възстановяват след промени, имайки предвид както крехкостта, така и устойчивостта; основни заплахи от СДФ.

 

2. Вероятни въздействия/вероятни промени в защитената зона по Натура 2000.

Величината на положителните или отрицателните въздействия (преки, косвени или кумулативни) се определя от мащаба, интензивността, честотата и продължителността на въздействието в пространството и времето.

Трябва да се прецени дали със сигурност могат да се изключат значителни отрицателни въздействия.

Мерки за предотвратяване не се вземат предвид.

Ако на един от отговорите в т. 2.1 до т. 2.6 се отрази с "ДА", следва да се изиска извършването на оценка на степента на въздействие (ОСВ).

2.1. Загуба на природни местообитания (сухоземни, сладководни или морски);

(ДА/НЕ/Неприложимо)

- площ на загубената територия (дка), или промяна в ползването и (промяна на режима на води);

- процент на загубената площ от дадено местообитание спрямо площта на местообитанието в защитената зона, в съответния биогеографски регион или в мрежата като цяло.

 

2.2. Фрагментация на природни местообитания или местообитания на видове (в зависимост от продължителността или постоянството);

(ДА/НЕ/Неприложимо) - степен на фрагментация на местообитанията или популацията на видовете спрямо първоначалното им състояние, продължителност.

 

2.3. Безпокойство на видове (сухоземни или морски), в резултат на шум, светлина, човешко присъствие или др.)/прогонване от местообитанията/сблъсък, прегазване, смъртност на индивиди

(ДА/НЕ/Неприложимо)

- посочва се разстояние, продължителност и ефект върху популациите на видовете (преки или косвени щети върху размера, характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите в защитената зона);

- времетраене на безпокойството на видове;

- време за възстановяване на засегната популация.

 

2.4. Вероятност от значително въздействие върху степента на съхранение на засегнати местообитания/видове съгласно СДФ за защитената зона

(ДА/НЕ)

- посочва се обосновка за избрания отговор, като се съобразяват критериите, посочени в т. 2.1, 2.2, 2.3 и 2.6, както и съображения и фактори, произтичащи от спецификата на конкретните ППП/ИП.

 

2.5. Вероятност от въздействие върху природозащитните цели на защитената зона

(ДА/НЕ)

- посочва се обосновка за избрания отговор, като се взимат предвид характеристиките на конкретните ППП/ИП и природозащитните цели за предмета на опазване на защитените зони.

 

2.6. Описание (характеристика, брой) на взетите предвид други ППП/ИП (в същото землище, община, защитена зона, не само от същия характер и независимо от кого са осъществявани), при взаимодействие с които оценяваният ППП/ИП може да окаже значително отрицателно въздействие върху защитената зона. Вероятност от кумулативни въздействия.

(ДА/НЕ)

 

3. Резултат от преценката.

Когато значителни въздействия са вероятни, несигурни или неизвестни на етапа на преценката, се изисква извършването на ОСВ.

Вземайки предвид представената от Възложителя информация и документация, отчитайки служебно известната информация, наличните научна информация и данни, както и актуалната Натура 2000 база данни, достигнах до следното заключение от преценката:

Вариант 1. Не се изисква провеждане на ОС, тъй като ППП/ИП е пряко свързан или необходим за управлението на защитената зона.

Вариант 2. Има вероятност ППП/ИП (самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП) да окаже значително въздействие върху защитената зона.

или

Остава несигурност/съмнение по отношение на вероятността ППП/ИП (самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП) да окаже значително въздействие върху защитената зона,

поради което се изисква извършването на ОСВ.

Вариант 3. Няма вероятност ППП/ИП (самостоятелно или в комбинация с други ППП/ИП) да окаже значително въздействие върху защитената зона, поради което не е необходимо извършването на ОСВ.

4. Приложение: карта с местоположението на ППП/ИП спрямо защитената зона или нейни ключови елементи.

 

 

Изготвил: име, фамилия - длъжност

Дата:

(Подпис)

 Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума