навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007г., отм. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-1 от 12 юни 2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи - ДВ, бр. 53 от 26 юни 2018 г., в сила от 27.09.2018 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I.
Област на приложение


Чл. 1. С тази наредба се определят техническите правила и нормативи при контрола на изпълнението и при приемането на електромонтажните работи на съоръженията в електрическите уредби и електропроводите от електропреносната мрежа и електроразпределителните мрежи на страната, както и на спомагателни мрежи и мрежи на потребителите и техните елементи за напрежение до и над 1000 V при спазване на изискванията към строежите съгласно нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Чл. 2. Наредбата не се прилага при изпълнение на електромонтажни работи на контактните мрежи на електрифицирания транспорт, на корабни и офшорни инсталации, на електростатично и медицинско оборудване, както и при извършване на електромонтажни работи на обекти под земята, под водата или във въздуха.


Чл. 3. (1) При контрола на изпълнението и при приемането на електромонтажните работи се спазват общите условия и редът, определени в нормативните актове за въвеждане на строежите в експлоатация и за съставяне на актове и протоколи за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или на части от тях, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г. и бр. 29 от 2006 г.).
(2) При контрола на изпълнението и при приемането на електромонтажните работи се спазват и изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.) и на Наредба № 4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (обн., ДВ, бр. 76 от 2003 г.; попр., бр. 79 и 87 от 2003 г.; изм., бр. 14 от 2004 г. и бр. 17 от 2005 г.; попр., бр. 48 от 2006 г.).


Чл. 4. В инвестиционните проекти се включват показателите за контрол, определени в тази наредба, а при необходимост - и други показатели за контрол в зависимост от специфичните характеристики на обектите и техните съоръжения.


Чл. 5. (1) Необходимите за контрола проверки, като прегледи, измервания и/или изпитвания, се извършват от квалифициран персонал на строителя (изпълнителя на електромонтажните работи) и/или от специализирани лаборатории.
(2) Средствата за измерване, които се използват при контрола на изпълнението и при приемането на електромонтажните работи, трябва да съответстват на изискванията на приложимите за тях европейски стандарти.
(3) За резултатите от основните електрически измервания и изпитвания се съставят протоколи, примерни образци на които са дадени в приложения № 1 - 4. В зависимост от специфичните характеристики на обектите и техните съоръжения в протоколите могат да се включват допълнително показатели, стойности на параметри, схеми, скици или други илюстративни материали.

Раздел II.
Организационна подготовка за изпълнение на електромонтажните работи


Чл. 6. (1) Преди започване на електромонтажните работи се извършват всички видове строителни работи, предвидени в проекта, като допълнително се извършват само монтаж и нивелиране на конструктивни елементи на електрообзавеждането.
(2) Преди започване на електромонтажните работи се осигуряват необходимите работни екземпляри от електрическите схеми и останалата документация, в т.ч. технологична и за безопасност и здраве при работа.


Чл. 7. Когато в процеса на изпълнение на електромонтажните работи се налага използване на технологично оборудване (машини, инструменти и приспособления), различно от предвиденото с инвестиционния проект, което предизвиква допълнително натоварване на строителната конструкция, проектантът по част "Конструктивна" извършва проверка за допустимост.


Чл. 8. Градивните елементи на електрическите уредби и електропроводите, които се влагат при извършване на електромонтажните работи, се придружават от документи, удостоверяващи безопасността и качеството им, в т.ч. декларации за съответствие, протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.


Чл. 9. Електромонтажните работи се изпълняват от квалифицирани лица, притежаващи необходимата правоспособност и квалификационна група за безопасност, в съответствие с изискванията на нормативните актове и документи за безопасност и здраве при работа, възприетите технологии за изпълнение на проекта и правилата за добра практика.

Раздел III.
Основни електрически показатели, обект на контрола при изпълнението и приемането на електромонтажните работи


Чл. 10. (1) Основните електрически показатели, обект на контрола при изпълнението и приемането на електромонтажните работи, са:
1. непрекъснатост на проводниците;
2. сигурност на електрическите съединения;
3. електрическа изолация между частите с различна полярност или потенциал;
4. заземяване;
5. защита срещу поражения от електрически ток;
6. маркировка (цветова, чрез букви, цифри и знаци, табелки и др.);
7. функционална годност.
(2) В зависимост от специфичните характеристики на обекта, съоръженията и вида на електромонтажните работи проектантът може да въвежда с проекта допълнителни показатели за контрол за целия обект или за отделни негови съоръжения.


Чл. 11. Непрекъснатостта на проводниците се установява преди полагането или прокарването им чрез измерване на съпротивлението. Тази проверка не се извършва за проводници със сечения над 6 mm2.


Чл. 12. Сигурността на електрическите съединения се проверява чрез:
1. визуален преглед - при съединения чрез заваряване или запояване;
2. определяне на притягането, като се използва инструмент - при винтови съединения;
3. измерване на преходното съпротивление - в случай че проверките по т. 1 и 2 не дават категоричен резултат.


Чл. 13. (1) Електрическата изолация между частите с различна полярност или потенциал се проверява чрез:
1. измерване на съпротивлението на изолацията, като измерените стойности трябва да превишават минималните допустими стойности, определени в съответния нормативен акт или в проекта;
2. определяне на електрическата якост на изолацията, като изолацията трябва да издържа без пробив или пропълзяване нормираното изпитвателно напрежение за определеното време; тази проверка се извършва, когато се изисква от съответния нормативен акт или е предвидена в проекта.
(2) Електрическата изолация между частите с различна полярност или потенциал за електрооборудване във взривоопасни зони се проверява чрез измерване на съпротивлението на изолацията на жилата на кабелите помежду им и по отношение на заземени части. Измерването се извършва с мегаомметър с напрежение 1000 V, като съпротивлението на изолацията, изчислено за 1 km кабел, трябва да е не по-малко от 4,5 М

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума