навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)

В сила от 16.10.2007 г.
Приета с ПМС № 242 от 08.10.2007 г.

Обн. ДВ. бр.83 от 16 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Май 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 24 Ноември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 27 Юли 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Такси за издаване на разрешения


Чл. 1. За издаване на разрешение за използване на вода за питейно-битова употреба с отклонения от изискванията се събира такса 95 лв.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) (1) За издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоциди се събират такси, както следва:
1. за издаване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 17а от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) - 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди;
2. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по опростена процедура по чл. 17б ЗЗВВХВС - 2150 лв. за единичен биоцид и 3440 лв. за група биоциди;
3. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо взаимно признаване по чл. 17г ЗЗВВХВС - 2850 лв. за единичен биоцид и 4560 лв. за група биоциди;
4. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез паралелно взаимно признаване по чл. 17д, ал. 1 ЗЗВВХВС, когато Република България е референтна държава членка - 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди;
5. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез паралелно взаимно признаване по чл. 17д, ал. 3 ЗЗВВХВС, когато Република България е заинтересована държава членка - 2850 лв. за единичен биоцид и 4560 лв. за група биоциди;
6. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди, разрешени в друга държава членка чрез взаимно признаване по чл. 17е ЗЗВВХВС - 2850 лв. за единичен биоцид и 4560 лв. за група биоциди;
7. за издаване на временно разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 17н ЗЗВВХВС - 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди;
8. за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на идентичен биоцид по чл. 17и ЗЗВВХВС - 525 лв.;
9. за издаване на разрешение за паралелна търговия на биоцид по чл. 17к ЗЗВВХВС - 340 лв.
(2) За изменение на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 17а ЗЗВВХВС се събират такси, както следва:
1. за административни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква "аа" от Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167/1 от 27 юни 2012 г.) (Регламент (ЕС) № 528/2012 ) - 70 лв.;
2. за незначителни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква "аб" от Регламент (ЕС) № 528/2012 - 320 лв.;
3. за значителни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква "ав" от Регламент (ЕС) № 528/2012 - 1030 лв.
(3) За подновяване на национално разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 17в ЗЗВВХВС се събира такса в размер 4050 лв.
(4) За изменение на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо или паралелно взаимно признаване по чл. 17г и чл. 17д ЗЗВВХВС се събира такса в размер 70 лв.
(5) За подновяване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди чрез последващо или паралелно взаимно признаване по чл. 17г и чл. 17д ЗЗВВХВС се събират такси, както следва:
1. когато Република България е избрана за референтна държава членка - 7200 лв.;
2. когато Република България е избрана за заинтересована държава членка - 1200 лв.
(6) За издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 18 ЗЗВВХВС се събира такса в размер 920 лв. за единичен биоцид и 1470 лв. за група биоциди.
(7) За изменение на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 18 ЗЗВВХВС се събира такса, както следва:
1. за административни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква "аа" от Регламент (ЕС) № 528/2012 и за изменение, свързано с изпълнение на изискването на § 33 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ, бр. 102 от 2015 г.) - 50 лв.;
2. за незначителни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква "аб" от Регламент (ЕС) № 528/2012 - 150 лв.;
3. за значителни изменения по смисъла на чл. 3, параграф 1, буква "ав" от Регламент (ЕС) № 528/2012 - 350 лв.
(8) За издаване на разрешение по чл. 30, ал. 5 ЗЗВВХВС се събира такса в размер 1890 лв.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) За издаване на разрешение за обработване на храна с йонизиращо лъчение, за всеки отделен вид храна се събира такса 149 лв.

Чл. 5. За издаване на разрешение за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или азбестсъдържащи материали от сграда, конструкция, предприятие или кораб се събира такса 125 лв.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) За издаване на разрешение за пренасяне на покойник/тленни останки/урна извън страната се събира такса 20 лв.

Раздел II.
Такси за издаване на сертификати


Чл. 7. За издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на населението се събира такса за всеки продукт (артикул) по 63 лв.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) За издаване на сертификат за минерална или изворна вода, добита от конкретно водовземно съоръжение на територията на Република България, се събира такса 63 лв.

Чл. 9. За издаване на сертификат за здравен контрол или за освобождаване от здравен контрол на кораб се събира такса, както следва:
1. до 1000 бруто регистър тона - 230 лв.;
2. от 1001 до 3000 бруто регистър тона - 290 лв.;
3. от 3001 до 10 000 бруто регистър тона - 330 лв.;
4. над 10 000 бруто регистър тона - 370 лв.


Чл. 10. За издаване на международен сертификат за имунизации, за прилагане на профилактично средство или за имунизационно състояние за чужбина се събира такса 33 лв.

Раздел III.
Такси за издаване на удостоверения


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на лице, което практикува неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, се събира такса 100 лв.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина се събира такса 367 лв., а за пререгистрация - 227 лв.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на дейност обработване на храни с йонизиращо лъчение се събира такса 1125 лв.

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.)


Чл. 15. За издаване на удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейност за изпитване качеството на медицинска радиологична апаратура, се събира такса 85 лв.


Чл. 16. За издаване на удостоверение за съответствието на обработката на натурални и изворни води, предназначени за питейни цели, се събира такса 63 лв.


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.)


Чл. 17б. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) За вписване в регистъра на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се събира такса 30 лв.

Раздел IV.
Такси за издаване на заключения


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г., нов - ДВ, бр. 16 от 2011 г., в сила от 22.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на проверка за спазване на здравните изисквания се събира държавна такса, както следва:
1. при регистрация на лечебно заведение или при промяна на дейностите на лечебното заведение - 92 лв.;
2. при издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност или при промяна на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението - 134 лв.


Чл. 19. За издаване на заключение, че са спазени здравните изисквания в помещенията за производство или търговия на едро с лекарствени продукти, се събира такса 123 лв.


Чл. 20. За издаване на хигиенно заключение за аптека се събира такса 93 лв.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.)


Чл. 21а. (Нов - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За издаване на хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци се събира такса в размер 123 лв.


Чл. 21б. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) За издаване на здравно заключение за оценка на съответствието със здравните изисквания на инвестиционен проект се събира такса в размер 65 лв.

Чл. 21в. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) За издаване на здравно заключение за съгласуване на проекти за устройствени планове се събира такса в размер 55 лв.

Раздел V.
Такси за издаване на становища


Чл. 22. За издаване на становище за държавна приемателна комисия се събира такса 63 лв.


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.)

Чл. 25. За издаване на становище за държавна приемателна комисия за обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:
1. при първа степен на сложност - 150 лв.;
2. при втора степен на сложност - 130 лв.;
3. при трета степен на сложност - 110 лв.


Чл. 26. За издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обекти с източници на йонизиращи лъчения се събира такса, както следва:
1. при първа степен на сложност - 100 лв.;
2. при втора степен на сложност - 80 лв.;
3. при трета степен на сложност - 60 лв.


Чл. 27. За издаване на становище за възстановяване дейността на обект с източници на йонизиращо лъчение, спрян временно от експлоатация, се събира такса, както следва:
1. при първа степен на сложност - 150 лв. на обект;
2. при втора степен на сложност - 130 лв. на обект;
3. при трета степен на сложност - 100 лв. на обект.


Чл. 28. За издаване на становище за класифициране на отпадъци се събира такса 43 лв.


Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) За издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум се събира такса 40 лв.

Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) За издаване на становище за съответствие на храни, предназначени за кърмачета, храни за специални медицински цели и храни, в които са вложени витамини, минерали и някои други вещества, с нормативните изисквания се събира такса 30 лв.

Чл. 29. За издаване на становище за унищожаване на лекарства се събира такса 33 лв.

Раздел V.
"а" Такси за извършване на лабораторни анализи и дейности (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.)


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, Националният център по обществено здраве и анализи събира такси съгласно приложение № 1.


Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, Националният център по заразни и паразитни болести събира такси съгласно приложение № 2.


Чл. 29в. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, Националният център по радиобиология и радиационна защита събира такси съгласно приложение № 3.


Чл. 29г. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) За извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически и юридически лица, регионалните здравни инспекции събират такси съгласно приложение № 4.


Чл. 29д. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2011 г.) (1) В случаите, когато има направени транспортни и командировъчни разходи, те се заплащат допълнително.
(2) При извършване на лабораторна дейност не се заплащат такси за лабораторни изследвания на проби, взети от държавните здравни инспектори и необходими за нуждите на официалния контрол, с изключение на проби, взети при констатиране на несъответствия.

Раздел VI.
Други такси


Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., нов - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) (1) За извършване на допълнителни проверки, които се налагат от констатирано несъответствие с установените изисквания при извършване на официален контрол или по сигнали и жалби на граждани, се събира такса 15 лв. за служител на час.
(2) Таксата по ал. 1 не включва таксите за извършените лабораторни анализи, които се заплащат допълнително.


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., нов - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) (1) За издаване на заповед за признаване на натурална минерална вода или изворна вода, добивана на територията на Република България, се събира такса 30 лв.
(2) За промяна в обстоятелствата, посочени в заповедта по ал. 1, се събира такса 20 лв.


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., нов - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) (1) За издаване на заповед за признаване на натурална минерална вода или изворна вода, добивана в трета страна, се събира такса 126 лв.
(2) За промяна в обстоятелствата, посочени в заповедта по ал. 1, се събира такса 63 лв.
(3) Таксите по ал. 1 и 2 не включват таксите за извършените лабораторни анализи, които се заплащат допълнително.


Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2011 г., нов - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) За заверката на лична здравна книжка и вписването и в регистър на новоиздадените лични здравни книжки се събира такса в размер 3 лв.


Чл. 34. За издаване на заповед за възстановяване на дейността или експлоатацията на обект с обществено предназначение се събира такса 44 лв.


Чл. 35. За издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ по тарифата се събира такса 6 лв.


Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2010 г., в сила от 25.05.2010 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2012 г.)


Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г.) (1) За изготвяне на становище за провеждане на научноизследователска и развойна дейност по чл. 17 ЗЗВВХВС се събира такса в размер 250 лв.
(2) За оценяване на заявленията за издаване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид по чл. 17л ЗЗВВХВС се събира такса в размер 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди.
(3) За оценяване на заявленията за подновяване на разрешение на Съюза за предоставяне на пазара на биоцид или група биоциди по чл. 17л ЗЗВВХВС се събира такса в размер 8450 лв. за единичен биоцид и 13 500 лв. за група биоциди.
(4) За оценяване на заявленията по чл. 17м ЗЗВВХВС за одобряване на активно вещество за включването му в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз се събират такси, както следва:
1. за оценка на пълнотата на внесените документи за включване на активно вещество - 22 150 лв.;
2. за изготвяне на оценка на досието на активното вещество и на референтния биоцид - 53 000 лв.;
3. за оценка на досието на активното вещество и на референтна група биоциди - 120 240 лв.
(5) За оценяване на заявленията по чл. 17о ЗЗВВХВС за подновяване одобрението на активно вещество за включването му в Списъка на одобрените активни вещества в Европейския съюз се събират такси, както следва:
1. за оценка на наличната информация и на необходимостта от преразглеждане на заключенията от първоначалната оценка - 22 150 лв.;
2. за пълна оценка на досието на активното вещество и на референтния биоцид - 53 000 лв.;
3. за пълна оценка на досието на активното вещество и на референтна група биоциди - 120 240 лв.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2010 г., в сила от 25.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 28.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.) Тарифата се приема на основание чл. 46 от Закона за здравето, чл. 19, ал. 1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, чл. 112, ал. 2 от Закона за храните, чл. 66, ал. 2 и 3 от Закона за управление на агрохранителната верига и чл. 16б, ал. 6 от Закона за защита от шума в околната среда.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ 18 МАЙ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 25.05.2010 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 28.12.2010 Г.)

§ 5. За заявления за издаване на разрешения за пускане на пазара на биоцид по чл. 19о ЗЗВВХВС, по които са събрани такси преди влизане в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.02.2011 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 10 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2011 Г.)

§ 11. За заявления за издаване на разрешения за облъчване с йонизиращи лъчения на определен вид храна и за издаване на удостоверения за регистрация на дейност облъчване на храни с йонизиращи лъчения, по които са събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2012 Г.)

§ 11. За заявления за извършване на лабораторни анализи и дейности, поискани от физически или юридически лица, по които са събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.

§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2018 Г.)

13. За заявления за извършване на лабораторни анализи и дейности, подадени от физически или юридически лица, по които са събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 ОТ 20 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2020 Г.)

§ 14. За заявления за извършване на лабораторни анализи и дейности, подадени от физически или юридически лица, по които са събрани такси преди влизането в сила на постановлението, допълнителни такси не се събират.

Приложение № 1 към чл. 29а

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)


Такси, събирани от Националния център по обществено здраве и анализи, поискани от физически или юридически лица

 

Код

Дейност

Такса

 

 

(в лв.)

01

Лабораторни изследвания, измервания, анализи и експертизи

01.01

Общоупотребими предмети и продукти

01.01.01

Външен вид, цвят и мирис

20,00

01.01.02

рН

21,00

01.01.03

Вода и летливи вещества или сухо вещество

41,00

01.01.04

Емулсионна стабилност

23,00

01.01.05

Термостабилност

23,00

01.01.06

Тип на емулсията

20,00

01.01.07

Свободни алкалии

44,00

01.01.08

Свободни мастни киселини

44,00

01.01.09

Абразиви в пасти за зъби (калциев карбонат)

42,00

01.01.10

Абразиви в пасти за зъби (неразтворими в етанол)

44,00

01.01.11

Натриев бикарбонат

41,00

01.01.12

Цинков цитрат

94,00

01.01.13

Калциев или алуминиев лактат

66,00

01.01.14

Пероксидно число

68,00

01.01.15

Общо съдържание на повърхностно активни вещества (ПАВ)

91,00

01.01.16

ПАВ-аниони

59,00

01.01.17

ПАВ-катиони

68,00

01.01.18

Консерванти

109,00

01.01.19

Формалдехид

84,00

01.01.20

Мастни киселини

113,00

01.01.21

Тиогликолова киселина

52,00

01.01.22

Водороден пероксид

52,00

01.01.23

Амоняк

65,00

01.01.24

Окислителни багрила

129,00

01.01.25

Ултравиолетови филтри, за един филтър

118,00

01.01.26

Определяне на ултравиолетова защита на козметични продукти

480,00

01.01.27

Флуор с газова хроматография

118,00

01.01.28

Метилов алкохол с газова хроматография

119,00

01.01.29

Фосфати

66,00

01.01.30

Карбонати

41,00

01.01.31

Силикати

50,00

01.01.32

Активен кислород

60,00

01.01.33

Пенообразуваща способност

30,00

01.01.34

Миещ ефект на препарати за измиване на съдове

72,00

01.01.35

Натриев хлорид

44,00

01.01.36

Неосапунени и неосапуняеми вещества

107,00

01.01.37

Температура на прокапване на козметични продукти

37,00

01.01.38

Киселинно число

56,00

01.01.39

Относително тегло

23,00

01.01.40

Коефициент на пречупване

18,00

01.01.41

Определяне на пепелно съдържание

41,00

01.01.42

Време за изсъхване на лак за нокти

23,00

01.01.43

Идентичност за витамини-витамин А

35,00

01.01.44

Идентичност за витамини-витамин Е

42,00

01.01.45

Идентичност за витамини-витамин С

50,00

01.01.46

Идентичност за растителни екстракти

42,00

01.01.47

Идентичност на пантенол (аминокиселини)

25,00

01.01.48

Компактност за пудри

24,00

01.01.49

Определяне на етилов алкохол с газова хроматография

118,00

01.01.50

Определяне на прозрачност

17,00

01.01.51

Устойчивост на аромата

17,00

01.01.52

Определяне на обща алкалност

52,00

01.01.53

Определяне на етилов алкохол с дестилация в тоалетни води, лосиони, парфюми (пикнометрично)

52,00

01.01.54

Активен хлор

80,00

01.02

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.02.01

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.02.02

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.02.03

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.02.04

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.03

Детско и училищно здравеопазване

01.03.01

Диагностика на психичното развитие на дете в кърмаческа, ранна или предучилищна възраст, за едно дете

36,00

01.03.02

Комплексна хигиенна оценка на училище

720,00

01.03.03

Консултации по проблеми на развитието и поведението при деца от 0 до 18 години, за едно дете

35,00

01.03.04

Диагностика на учебен стрес и стратегии за профилактиката му, за едно дете

18,00

01.04

Микробиологични изследвания

 

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.04.01

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.02

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.03

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.04

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.05

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.04.06

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.07

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.04.08

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.04.09

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.04.10

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.04.11

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.04.12

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.04.13

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.14

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.15

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.16

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.17

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.18

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.19

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.20

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.21

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.22

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.23

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.24

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.25

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.26

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.27

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.28

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.29

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.30

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.31

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.32

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.33

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.34

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.35

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.04.36

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

 

Микробиологични изследвания на околна среда, минерални води и козметични продукти

01.04.37

Колиформи и E.coli-мембранна филтрация (стандартен тест)-БДС ЕN ISO 9308-1

22,00

01.04.38

Колиформи и E.coli-мембранна филтрация (бърз тест)-БДС ЕN ISO 9308-1

15,00

01.04.39

Колиформи, фекални колиформи и E.coli-най-ве-роятно число- БДС 17336

38,00

01.04.40

Чревни ентерококи (фекални стрептококи)-мембранна филтрация-БДС ЕN ISO 7899-2

16,00

01.04.41

Сулфитредуциращи клостридии-мембранна филтрация-БДС ЕN 26461-2

18,00

01.04.42

P. aeruginosa-мембранна филтрация-БДС ЕN 12780

23,00

01.04.43

Salmonella sp.-изолиране-ISO 6340

47,00

01.04.44

Общ брой жизнeспособни микроорганизми-БДС ЕN ISO 6222

20,00

01.04.45

Определяне и изброяване на бактерии от род Legionella-ISO 11731 и БДС ЕN ISO 11731-2

118,00

01.04.46

Общ брой аеробни мезофилни бактерии-БДС ISO 21149

15,00

01.04.47

Общ брой плесени и дрожди-ISO 16212

15,00

01.04.48

E. coli-изолиране-БДС ISO 21150

19,00

01.04.49

P. aeruginosa-изолиране-БДС ISO 22717

22,00

01.04.50

S. aureus-изолиране-БДС ISO 22718

22,00

01.04.51

C. albicans-изолиране-БДС ISO 18416

31,00

01.04.52

Колиформи и E. coli в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

44,00

01.04.53

Ентерококи в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

29,00

01.04.54

Cl. perfringens в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

30,00

01.04.55

Salmonella spp. в утайки от пречиствателни станции за отпадни води

19,00

01.05

Физични фактори

01.05.01

Електрическо и магнитно поле, излъчвано от разпределителни устройства (открити и закрити), за един обект

576,00

01.05.02

Електрическо и магнитно поле, излъчвано от разпределителни устройства (открити и закрити), за една точка

10,00

01.05.03

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от електропроводи с високо напрежение-за измерване при електропровод с напрежение над 20 kV в района между два стълба, за един обект

164,00

01.05.04

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от електропроводи с високо напрежение-за измерване при електропровод с напрежение над 20 kV в района между два стълба, за една точка

10,00

01.05.05

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от трафопостове, за един обект

232,00

01.05.06

Електрическо и магнитно поле, излъчвани от трафопостове, за една точка

20,00

01.05.07

Електрическо и магнитно поле, излъчвано от видеодисплеи и терминали, за измерване на един компютър (дисплей)

30,00

01.05.08

Електрическо и магнитно поле, излъчвано от видеодисплеи и терминали, за измерване на един компютър (дисплей), за една точка

5,00

01.05.09

Електромагнитно поле, излъчвано от базови станцииза мобилна комуникация, за един обект

385,00

01.05.10

Електромагнитно поле, излъчвано от базови станции за мобилна комуникация, за една точка

11,00

01.05.11

Електромагнитно поле при радарни устройства, измерване около един излъчвател

404,00

01.05.12

Електромагнитно поле при радарни устройства, измерване около един излъчвател, за една точка

16,00

01.05.13

Измерване и оценка на експозицията на електрическо, магнитно и електромагнитно поле в помещение с ЯМР, за един обект

1250,00

01.05.14

Измерване и оценка на експозицията на електрическо, магнитно и електромагнитно поле в помещение с ЯМР, за една точка, за един честотен диапазон, с използване на един уред

20,00

01.05.15

Измерване и оценка на експозицията на електромагнитно поле в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за един обект

1250,00

01.05.16

Измерване и оценка на експозицията на електромагнитно поле в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за една точка, за един честотен диапазон, с използване на един уред

20,00

01.05.17

Измерване/оценка на оптични лъчения в солариуми и козметични центрове, за един източник

504,50

01.05.18

Измерване и оценка на експозицията на оптични лъчения в солариуми и козметични центрове, за една точка, в един спектрален диапазон, с една конфигурация на измервателния уред

15,00

01.05.19

Измерване и оценка на експозицията на оптични лъчения в лечебни заведения и в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за един източник

300,00

01.05.20

Измерване/оценка на оптични лъчения в лечебни заведения и в кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина, за една точка

15,00

01.05.21

Класификация на лазерна система по степен на риск, за един лазер

250,00

01.05.22

Измерване и оценка на лазерни и други оптични лъчения, неописани по-горе, за един източник

300,00

01.05.23

Измерване и оценка на лазерни и други оптични лъчения, неописани по-горе, за една точка

25,00

01.05.24

Измерване на електромагнитно поле с цел търсене на източник за смущения, за един обект

372,00

01.05.25

Измерване на електромагнитно поле с цел търсене на източник за смущения, за една точка

10,00

01.05.26

Измерване на електромагнитно поле от нови технологии, стоки и продукти, имащи значение за здравето на човека, за един обект

800,00

01.05.27

Измерване на еквивалентно ниво на шум, за една точка

30,00

01.05.28

Измерване на шум - еквивалентно ниво - в територии и зони на населени места, на точка

55,00

01.05.29

Ниво на ултразвук в терцоктавни честотни ленти, за един източник

68,50

01.05.30

Виброускорение/интегрална оценка по 3-те оси, за един източник

83,00

01.05.31

Виброускорение в октавни честотни ленти, за един източник

103,50

01.05.32

Измерване на конвекционен микроклимат по компоненти, за едно работно място

56,00

01.05.33

Измерване на конвекционно-радиационен или само на радиационен микроклимат, за едно работно място

156,00

01.05.34

Измерване на осветеност, за едно работно място

5,50

01.05.35

Измерване на електромагнитно поле (от различни източници), на точка

11,00

01.05.36

Измерване на електромагнитно поле (от различни източници), на обект

80,00

01.05.37

Измерване на нивата на вибрациите в жилищни помещения

80,00

01.05.38

Измерване на електрическо и магнитно поле, излъчвани от турбинни генератори (АЕЦ, ВЕЦ, ТЕЦ), до 10 точки

550,00

01.05.39

Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от сложни комуникационни източници, до 10 точки

850,00 +80,00 за всяка следваща точка над 10

01.05.40

Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от системи за термична обработка на материали (повърхностна обработка, обемна обработка, прецизно леене), до 10 точки

500,00 +60,00 за всяка следваща точка над 10

01.05.41

Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от системи за електромагнитна обработка на пластмаси и други диелектрични материали, на източник, до 10 точки

500,00 +60,00 за всяка следваща точка над 10

01.05.42

Измерване на електромагнитно поле от специализирани устройства за заглушаване на комуникационни сигнали, за една честотна лента

400,00

01.05.43

Измерване на електромагнитно поле от специализирани устройства за заглушаване на комуникационни сигнали, за стационарен източник

300,00

01.05.44

Мониторинг на електромагнитно поле за 24 часа

450,00

01.05.45

Измерване на електромагнитно поле и оценка на ситуацията, в работни помещения (когато излъчването не е свързано с работния процес), до 5 точки

300,00 +50,00 за всяка следваща точка над 5

01.05.46

Измерване на магнитно поле от магнитни изделия за бита, за едно изделие

500,00

01.05.47

Измерване на магнитно поле от магнитни изделия за бита, носени до човешкото тяло, за едно изделие

200,00

01.05.48

Измерване на електромагнитно поле и оценка на ситуацията в специализирани помещения с източник на електромагнитно поле (сървърни, охранителни и др.), до 5 точки

300,00 +50,00 за всяка следваща точка над 5

01.05.49

Оценка на условията на излъчване на лазерна система за медицински, производствени и козметични цели, за една система в помещение

125,00

01.05.50

Оценка на експозицията на вибрации за "Ръка-рамо", на едно работно място

100,00

01.05.51

Оценка на експозицията на вибрации за "Цяло тяло", на едно работно място

100,00

01.05.52

Измерване на нивата на шум в жилищни и обществени сгради, на помещение, до 10 точки

250,00 +15,00 за всяка следваща точка над 10

01.05.53

Измерване на електрическо и магнитно поле от битови електроуреди в жилище, за един електроуред

80,00

01.05.54

Измерване на електромагнитно поле, излъчвано от продукти и стоки със значение за здравето на човека (битови уреди и други), за един уред

250,00

01.06

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.06.01

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.02

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.03

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.04

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

 

 

 

01.06.05

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.06

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.07

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.08

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.09

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.10

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.11

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.12

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.13

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.14

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.15

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.16

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.17

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.18

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.19

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.20

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.21

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.22

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.23

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.24

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.25

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.26

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.27

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.28

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.29

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.30

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.31

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.32

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.33

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.34

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.35

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.36

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.37

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.38

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.39

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.40

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.41

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.42

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.43

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.44

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.45

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.46

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.47

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.48

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.49

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.50

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.51

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.52

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.53

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.54

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.55

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.56

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.57

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.58

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.59

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.60

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.61

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.62

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.63

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.64

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.65

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.66

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.67

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.68

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.69

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.70

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.71

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.72

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.73

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.74

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.75

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.76

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.77

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.78

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.79

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.80

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.81

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.82

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.83

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.84

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.85

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.86

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.87

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.88

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.89

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.90

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.91

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.92

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.93

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.94

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.95

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.96

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.97

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.98

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.99

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.100

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.101

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.102

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.103

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.104

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.105

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.106

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.107

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.108

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.109

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.110

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.111

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.112

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.113

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.114

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.115

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.116

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.117

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.118

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.119

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.120

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.121

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.122

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.123

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.124

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.125

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.06.126

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.07

Хранене и обществено здраве

01.07.01

Определяне на йод в урина

47,00

01.07.02

Оценка на хранителния прием на различни популационни групи (деца, юноши, жени в детеродна възраст, бременни жени, кърмачки, възрастни и стари хора, лица в работоспособна възраст) на базата на индивидуален хранителен прием, за 100 лица

3200,00

01.07.03

Оценка на хранителния прием на организирани колективи (деца от детски ясли, детски градини, домове за медико-социални грижи, домове за деца, лишени от родителска грижа, училища и на организирани колективи от възрастни и стари хора-социални заведения, трудови колективи), по калкулационни ведомости

2300,00

01.07.04

Оценка на антропометричен статус на групово ниво, включително извършване на измервания (за различни популационни групи, организирани детски колективи, организирани колективи от възрастни и стари хора, трудови колективи)

3200,00

01.07.05

Разработване и оценка на менюта за здравословно хранене на организирани колективи, детски ясли, детски градини, домове за медико-социални грижи, домове за деца, лишени от родителска грижа, училища, домове за възрастни хора с увреждания и домове за стари хора, домашен социален патронаж, трудови колективи:

01.07.05.01

Разработване на целодневно едноседмично меню за един сезон

320,00

01.07.05.02

Разработване на целодневно двуседмично меню за един сезон

500,00

01.07.05.03

Разработване на целодневно едноседмично меню за два сезона

500,00

01.07.05.04

Разработване на целодневно двуседмично меню за два сезона

800,00

01.07.05.05

Разработване на целодневно едноседмично меню за четири сезона

790,00

01.07.05.06

Разработване на целодневно двуседмично меню за четири сезона

1050,00

01.07.05.07

Оценка на целодневно едноседмично меню за един сезон

444,00

01.07.05.08

Оценка и изчисляване на химичен състав на рецепта

101,00

01.08

Химични замърсители

 

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.08.01

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.02

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.03

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.04

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.05

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.06

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

 

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.08.07

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.08

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.09

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.10

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.11

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.12

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.13

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

 

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.08.14

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.15

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.08.16

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

 

Материали за контакт с храни

01.08.17

Определяне на специфична миграция на формалдехид с модален разтвор 3% оцетна киселина

143,00

01.08.18

Определяне на специфична миграция на меламин с модален разтвор 3% оцетна киселина

148,00

01.08.19

Определяне на обща миграция в материали с модален разтвор 3% оцетна киселина

174,00

01.08.20

Определяне на обща миграция с модален разтвор 50% етанол

215,00

01.08.21

Определяне на емисия на бис фенол А

100,00

01.08.22

Определяне на специфична миграция на стирен

140,00

01.08.23

Определяне на специфична миграция на първични ароматни амини (сумарно като анилин) в материали за контакт с храни в модален разтвор 3 % оцетна киселина

218,00

01.09

Физиология и психология на труда

01.09.01

Трудово-физиологичен анализ на професионална дейност, за група работни места

72,00

01.09.02

Оценка на сменни режими на работа, за група работни места

119,00

01.09.03

Ергономична оценка на работното място, за едно работно място

18,00

01.09.04

Оценка на риска при ръчна работа с тежести, за едно работно място

22,00

01.09.05

Оценка на риска от работната поза, за едно работно място

22,00

01.09.06

Оценка на риска при двигателно монотонна работа, за едно работно място

22,00

01.09.07

Ергономична оценка на работа с видеодисплей, за едно работно място

18,00

01.09.08

Оценка на работоспособността, за група работни места

155,00

01.09.09

Оценка на сърдечно-съдов риск (анамнестични данни, антропометрични данни, измерване на артериално налягане, липиден профил), за група работни места

717,00

01.09.10

Оценка на стреса чрез концентрацията на кортизол, за група работни места

264,00

01.09.11

Анкетно проучване на стреса при работа, за едно лице

7,00

01.09.12

Невроповеденческа диагностика на работещи с експозиция на химични вещества, за едно лице

6,00

01.09.13

Определяне и оценка на Бърнаут-синдром на професионално изчерпване, за едно лице

4,00

01.09.14

Наличие на форми на психично насилие при работа, за едно лице

3,00

01.09.15

Определяне и оценка на личностни ресурси за справяне с трудности, за едно лице

7,00

01.09.16

Скрининг на психосоматични оплаквания, за едно лице

3,00

01.10

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

01.10.01

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.10.02

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.10.03

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.10.04

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

 

01.10.05

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.10.06

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

01.11

Води-питейни, минерални, подземни, повърхностни

01.11.01

Вкус, мирис, цвят и мътност

40,00

01.11.02

рН

10,00

01.11.03

Електропроводимост

10,00

01.11.04

Амоняк

15,00

01.11.05

Нитрити

15,00

01.11.06

Нитрати, хлориди, сулфати - йонна хроматография

50,00

01.11.07

Алкалитет

21,00

01.11.08

Флуориди

30,00

01.11.09

Перманганатна окисляемост

20,00

01.11.10

Цианиди

30,00

01.11.11

Остатъчен хлор

10,00

01.11.12

Алуминий

30,00

01.11.13

Бор

30,00

01.11.14

Фосфати

15,00

01.11.15

Общ сух остатък

30,00

01.11.16

Анионактивни детергенти

40,00

01.11.17

Феноли

40,00

01.11.18

Бензен и производни

80,00

01.11.19

Трихалометани (Хлороформ, Дихлорбромметан, Дибромхлорметан, Бромоформ), 1,2 Дихлоретан, Трихлоретилен, Тетрахлоретилен

120,00

01.11.20

Пестициди (хлорорганични и триазини)

200,00

01.11.21

Полициклични ароматни въглеводороди (включително Бенз(а)пирен)

150,00

01.11.22

Вкус

15,00

01.11.23

Мирис

15,00

01.11.24

Цвят

10,00

01.11.25

Мътност

10,00

01.11.26

Нитрати

30,00

01.11.27

Сулфати

30,00

01.11.28

Хлориди

20,00

01.11.29

Трихалометани (Хлороформ, Дихлорбромметан, Дибромхлорметан, Бромоформ) (GC)

80,00

01.11.30

1,2 Дихлоретан, Трихлоретилен, Тетрахлоретилен (GC)

80,00

01.11.31

Пестициди - хлорорганични (GC)

120,00

01.11.32

Пестициди - триазини (HPLC-
DAD)

120,00

01.11.33

Обща твърдост

20,00

01.11.34

Разтворен озон

20,00

01.11.35

Силиций

15,00

01.11.36

Общ фосфор

35,00

01.11.37

Общ азот (Келдал)

35,00

01.11.38

Цианотоксини (HPLC-MS)

300,00

01.11.39

Пробоподготовка за определяне на органични замърсители във води с HPLC-MS

100,00

01.11.40

Определяне на органични замърсители в екстракт с HPLC-MS

150,00

01.12

Химични елементи във води, козметични продукти, химикали, храни, почви (седименти), отпадъци, пластмаса и др. (за една проба)

01.12.01

Киселинно разлагане на козметичен продукт или храна със система за микровълново разграждане или по открит способ за последващо ААС изпитване за съдържание на химични/ токсични елементи

50,00

01.12.02

Киселинно разлагане на пластмаса или почва (седимент, отпадък) със система за микровълново разграждане или по открит способ за последващо ААС изпитване за съдържание на токсични елементи

60,00

01.12.03

Киселинно разлагане на филтри за определяне на химични агенти от въздуха по открит способ за последващо ААС изпитване за съдържание на химични/ токсични елементи

30,00

01.12.04

Определяне на токсичен елемент (мед, цинк, олово, кадмий, хром, никел, кобалт, манган, желязо) в минерализати от козметичен продукт, храна, пластмаса, почва (седимент), филтър; във вода, химикали, елуати, разтвори и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с пламъков атомизатор (за един елемент)

15,00

01.12.05

Определяне на токсичен елемент (мед, цинк, олово, кадмий, желязо) и екстракция във води; минерализати от храна; в химикали, елуати, разтвори и др. чрез екстракционна атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с пламъков атомизатор (за един елемент)

30,00

01.12.06

Определяне на натрий (или калий, или калций, или магнезий) в минерализати от храна; във води, химикали, разтвори, елуати и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с пламъков атомизатор (за един елемент)

20,00

01.12.07

Определяне на арсен в минерализати от козметичен продукт, храна, почва (седимент), филтър; в химикали, елуати, разтвори и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с хидридно генериране

25,00

01.12.08

Определяне на арсен във води чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с хидридно генериране

20,00

01.12.09

Определяне на селен или антимон във води чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с хидридно генериране (за един елемент)

25,00

01.12.10

Определяне на живак в козметичен продукт, вода, храна, пластмаса, почва (седимент), химикали, елуати, разтвори и др. с директен анализатор за живак

35,00

01.12.11

Определяне на токсичен елемент (мед, олово, кадмий, хром, никел, манган, желязо) в минерализати от козметичен продукт, храна, пластмаса, почва (седимент), филтър; в химикали, елуати, разтвори и др. чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с графитен атомизатор (за един елемент)

35,00

01.12.12

Определяне на токсичен елемент (мед, олово, кадмий, хром, никел, манган, желязо) във води чрез атомноабсорбционна спектрометрия (ААС) с графитен атомизатор (за един елемент)

20,00

01.12.13

Определяне на калай в минерализат от храна (спектрофотометричен метод)

50,00

01.12.14

Приготвяне на моделен разтвор за определяне миграцията на токсични елементи (олово и кадмий) от предмети от керамика, стъклокерамика и стъкло, предназначени за контакт с храни

25,00

01.12.15

Определяне на фосфор в минерализат от храна (спектрофотометричен метод)

50,00

01.13

Прахов фактор на работната среда

01.13.01

Определяне на средносменната концентрация на инхалабилен и респирабилен прах във въздуха на работното място по тегловен метод

91,00

01.13.02

Определяне на средносменната концентрация на инхалабилен или респирабилен прах във въздуха на работното място по тегловен метод

81,00

01.13.03

Скринингово измерване на концентрацията на общ и респирабилен прах, в мгг/м3 (директно фотометрично отчитане)

13,00

01.13.04

Определяне на свободен кристален силициев диоксид във взета проба от въздуха по VIS-спектрофотометричен метод (за един филтър)

75,00

01.13.05

Определяне на свободен кристален силициев диоксид в проба от материал или скален образец, в % по маса, по VIS-спектрофотометричен метод

93,00

01.13.06

Определяне на общ силициев диоксид в материали, в % по маса, по VIS-спектрофотометричен метод

74,00

01.13.07

Определяне на свободен кристален силициев диоксид в проба от въздуха, в % по маса, по IR-спектрофотометричен метод, без предварителна киселинна обработка на пробата (за един филтър)

36,00

01.13.08

Определяне на свободен кристален силициев диоксид в проба от въздуха по IR-спектрофотометричен метод с предварителна киселинна обработка на пробата (за един филтър)

70,00

01.13.09

Определяне на аморфен свободен силициев диоксид, в проба от въздуха по IR-спектрофотометричен метод (за един филтър)

36,00

01.13.10

Определяне на маслен аерозол в проба от въздуха на филтър, в % по маса, с екстракция и гравиметрично измерване

26,00

01.13.11

Определяне на азбест в материали, в % по маса, по IR-спектрофотометричен метод

51,00

01.13.12

Измерване на бройната концентрация на минерални влакна във въздуха по FACO- микроскопски метод (на мембранен филтър)

84,00

01.13.13

Дисперсен анализ на прахообразни материали (невлакнести частици)-микроскопски метод

103,00

01.13.14

Определяне на номиналния диаметър на изкуствени минерални влакна по FACO-микроскопски метод

103,00

01.13.15

Дисперсен анализ на прах от въздуха (невлакнести частици) с пробовземане по микроскопски метод

130,00

01.13.16

Идентифициране на азбест в материали с FACO и P микроскопия

140,00

01.13.17

Вземане на проби от материали за идентифициране на азбест и определяне съдържанието му в % по маса

9,00

01.13.18

Определяне на киселинните загуби на инертни материали

50,00

01.14

Химични анализи на въздух, химични вещества и препарати

01.14.01

Определяне на средносменна концентрация на химични замърсители във въздух на работно място с анализни индикаторни тръбички (за едно вещество)

27,00

01.14.02

Определяне моментната концентрация на химични замърсители във въздух на работно място с анализна индикаторна тръбичка (за едно вещество)

12,00

01.14.03

Пробовземане за определяне средносменната концентрация на ЛОС, СО, CO2, NO2, N2O, SO2, алдехиди, озон във въздух с пасивни пробовземни устройства

62,00

01.14.04

Средносменно активно пробовземане върху сорбент за определяне концентрацията на летливи въглеводороди във въздух на работно място

25,00

01.14.05

Средносменно пробовземане върху филтър за определяне средносменната концентрация на полициклични въглеводороди във въздух на работно място

25,00

01.14.06

Средносменно пробовземане върху филтър за определяне средносменната концентрация на един вид метален аерозол във въздух на работно място

20,00

01.14.07

Средносменно пробовземане с поглътител за определяне средносменната концентрация във въздух на работно място

25,00

01.14.08

Екстракция и пречистване на проби от химични препарати, почви, утайки и др.

25,00

01.14.09

Пробоподготовка за анализ на полициклични ароматни въглеводороди във въздух на работна среда

45,00

01.14.10

Определяне на алифатни, ароматни халогенирани въглеводороди с газова хроматография

140,00

01.14.11

Определяне концентрация на полициклични ароматни въглеводороди с газова хроматография

160,00

01.14.12

Определяне концентрация на полихлорирани бифенили с газова хроматография с масселективен детектор

180,00

01.14.13

Идентифициране на химични вещества с газова хроматография с масселективен детектор

160,00

01.14.14

Определяне на алдехиди с течна хроматография

150,00

01.14.15

Анализ на активни вещества и готов лекарствен продукт във въздух на работно място с течна хроматография

190,00

01.14.16

Определяне концентрация на химични вещества по спектрометричен метод в ултравиолетовата област на спектъра на светлината (за едно вещество)

25,00

01.14.17

Определяне на концентрацията на химични вещества, CL2, H2S, H2SO4, NO2, HCl, NH3 по спектрометричен метод във видимата област на спектъра на светлината (за едно вещество)

45,00

01.14.18

Определяне на концентрация на химични вещества, СО2, СО, N2O по спектрометричен метод в инфрачервената област на спектъра на светлината (за едно вещество)

25,00

01.14.19

Определяне съдържанието на летливи органични съединения (ЛОС) в бои, лакове и продукти за нанасяне на покрития

135,00

01.14.20

Титриметричен анализ на активен хлор

25,00

01.14.21

Титриметричен анализ на мравчена киселина

40,00

01.14.22

Процентно съдържание на СО2 в газирани напитки

56,00

01.14.23

Определяне на никотин в тютюневи изделия

145,00

01.14.24

Определяне на химични замърсители в бутилки с въглероден диоксид под налягане

180,00

01.14.25

Определяне на химични замърсители в бутилки с азот под налягане

396,00

01.15

Почви и отпадъци

01.15.01

Определяне на рН

20,00

01.15.02

Определяне на сухо вещество

25,00

01.15.03

Определяне на загуба при накаляване

25,00

01.15.04

Подготовка на проба за анализ на полициклични ароматни въглеводороди

97,00

01.15.05

Подготовка на проба за анализ на полихлорирани бифенили

102,00

01.15.06

Излужване на отпадъци твърдо/течно 1:2

60,00

01.15.07

Излужване на отпадъци твърдо/течно 1:10

60,00

01.15.08

Тест за фитотоксичност

108,00

01.15.09

Тест за екотоксичност

176,00

01.15.10

Вземане на почвена проба (за една пробовземна точка)

50,00

01.15.11

Вземане на проба от отпадъци (за една пробовземна точка)

50,00

02

Консултации

02.01

Здравно-техническа експертиза

02.01.01

Консултации по документацията за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка (ЕО) и доклад по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

60,00

02.01.02

Консултации по документацията за обхват, съдържание и съответствието им с действащите нормативни актове на технологичните документации за одобряване състава на спиртни напитки

70,00

02.01.03

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

02.01.04

Експертно становище за извършване на дейности с опасни отпадъци

150,00

02.01.05

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

02.01.06

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

02.01.07

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

02.01.08

Консултации по документация и изготвяне на експертно становище със здравна оценка (за един работен час)

20,00

02.01.09

Консултации по документация и изготвяне на експертно становище със здравна оценка (за
един работен час), извършени от лице с образователна и научна или научна степен

30,00

02.02

Физични фактори

02.02.01

Консултиране на технологична документация за производство на стоки, имащи значение за здравето на хората, разработени от производителите по документация, предоставена от клиента

150,00

02.02.02

Консултиране на технологична документация за производство на стоки, имащи значение за здравето на хората, разработени от производителите експериментално (при измерване в лабораторни условия)

800,00

02.02.03

Оценка на внесена допълнителна информация към технологична документация за производство на стоки и съоръжения, имащи значение за здравето на хората, за всяка част от проекта

60,00

02.02.04

Изготвяне на експертно становище за радар по техническа документация, за един излъчвател

350,00

02.02.05

Изготвяне на експертно становище за радиостанция по документация, за един излъчвател

150,00

02.02.06

Изготвяне на експертно становище за сложен комуникационен обект с до 5 излъчвателя

450,00 + 100,00
за всеки следващ излъчвател

02.02.07

Изготвяне на становище по документация за физически фактори, имащи значение за здравето на хората

250,00

02.03

Хранене и обществено здраве

02.03.01

Консултации на технологични документации за производство на хранителни продукти по отношение на състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции

200,00

02.03.02

Консултации на технологична документация за производство на хранителна добавка по отношение на състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции

250,00

02.03.03

Консултации по етикетиране на хранителен продукт по отношение на състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции

100,00

02.03.04

Консултации по етикетиране на хранителна добавка по отношение на състав, хранителна информация, хранителни и здравни претенции

150,00

02.03.05

Консултации за съответствието на документи и анализни сертификати спрямо нормативните изисквания за хранителни продукти и хранителни добавки

200,00

02.04

Материали за контакт с храни

02.04.01

Консултации по проблемите, отнасящи се до материалите в контакт с храни

204,00

02.04.02

Консултации по проблемите, отнасящи се до химичните замърсители (микотоксини, остатъци от пестициди, полиароматни въглеводороди, нитрати) и добавките в храните (подсладители, консерванти, оцветители)

204,00

02.05

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

02.05.01

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

02.05.02

(отм. - ДВ, бр. 100 от 2020 г.)

 

02.06

Води - питейни, минерални, подземни, повърхностни

 

02.06.01

Становище за хигиенно-токсикологична безопасност на продукти, предназначени за използване в общественото водоснабдяване

400,00

02.07

Почви и отпадъци

 

02.07.01

Експертно становище по безопасно управление на отпадъци и съдържание на токсични вещества в почви

300,00

02.07.02

Експертно становище по оползотворяване на утайки от пречиствателни станции в земеделието

200,00

02.08

Строителни материали

 

02.08.01

Експертно становище за приложимост на строителни материали

250,00

03

Консултации и обучение

03.01

Консултации, извършване на анализи, включително провеждане на различни видове специализирано обучение (за един работен/учебен час), извършени от хабилитирано лице

30,00

03.02

Консултации, извършване на анализи, включително провеждане на различни видове специализирано обучение (за един работен/учебен час), извършени от нехабилитирано лице

20,00

04

Осигуряване на условия за подготовка, самоподготовка и нощувка на специалистите, провеждащи следдипломно обучение в националните центрове по проблемите на общественото здраве, в общежитието за следдипломно обучение

04.01

Нощувка в общежитие

04.01.01

Апартамент

60,00

04.01.02

Стая с две легла и самостоятелен санитарен възел, за едно легло

18,00

04.01.03

Стая с едно легло и самостоятелен санитарен възел, за цяла стая

24,00

04.01.04

Стая с две легла и общ санитарен възел, за едно легло

15,00

04.01.05

Стая с едно легло и общ санитарен възел, за цяла стая

18,00

04.01.06

Гарсониера с три легла и общ санитарен възел, за едно легло

11,00

04.01.07

Апартамент - три стаи и санитарен възел, за едно легло

7,00

04.02

Зали за провеждане на обучение - наем за един час:

04.02.01

Зала аула за 150 души

100,00

04.02.02

Зала за 40 души

60,00

04.02.03

Зала за 20 души

30,00
Приложение № 2 към чл. 29б

(Ново - ДВ, бр. 38 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2012 г., в сила от 23.10.2012 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2021 г.)

Такси, събирани от Националния център по заразни и паразитни болести, поискани от физически или юридически лица

 

 

 

 

Код

Дейност

Такса

 

 

 

(в лв.)

 

1

2

3

 

01

Лабораторни изследвания, измервания, експертизи, манипулации и обучение

 

01.01

Мускулна инжекция с имуноглобулини и серуми (таксата не включва стойността на имуноглобулина и серума)

4,00

 

01.02

Подкожна инжекция с имуноглобулини и серуми (таксата не включва стойността на имуноглобулина и серума)

3,00

 

01.03

Вземане на венозна или капилярна кръв

6,00

 

01.04

Преглед и консултация на пациент от нехабилитирано лице - лекар

15,00

 

01.05

Преглед и консултация на пациент от хабилитирано лице - лекар

30,00

 

01.06

Консултация на готови хистологични препарати

16,00

 

01.07

Консултация за изработване на антибиотична политика на клиника (отделение) от лечебно заведение

300,00

 

01.08

Консултация по проблеми на инфекции, свързани с медицинското обслужване

300,00

 

01.09

Курс за специализирано обучение, индивидуален, на ден

15,00

 

01.10

Методична помощ при възникнал епидемичен взрив

500,00

 

01.11

Оценка на предприетите мерки за контрол на възникнал епидемичен взрив

500,00

 

01.12

Оценка на провеждания надзор на инфекции, свързани с медицинското обслужване

392,00

 

02

Микробиология

 

02.01

Вземане на материал за микробиологично изследване

4,00

 

02.02

Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Грам

7,00

 

02.03

Първична посявка

11,00

 

02.04

Първична посявка на трудно култивируеми микроорганизми, изискващи специални условия

13,00

 

02.05

Идентификация на бактериален причинител

25,00

 

02.06

Серотипиране чрез моно- и поливалентни серуми, на щам

26,00

 

02.07

Бактериологично диференциране на анаероби чрез субкултури и други биохимични или културелни методи

31,00

 

02.08

Проверка за чувствителност на чиста култура със стандартизиран агардифузионен тест или друг метод към най-малко 6 химиотерапевтика

8,00

 

02.09

Проверка за чувствителност на трудни за култивиране бактерии в чиста култура

9,00

 

02.10

Определяне на минимална потискаща концентрация на микроорганизми

16,00

 

02.11

Идентификация на микобактерии

109,00

 

02.12

Определяне на лекарствена чувствителност на микобактерии

96,00

 

02.13

Изследване инвиво с последващи култури

38,00

 

02.14

Сложно бактериологично изследване инвиво за туларемия или бруцелоза, вкл. последващи култури

50,00

 

02.15

Сложно бактериологично изследване инвиво за антракс или чума, вкл. последващи култури

50,00

 

02.16

Външна оценка на качеството на имунофлуоресцентната диагностика на високо патогенни бактерии, на препарат

34,00

 

02.17

Хемокултура за бруцели и други взискателни микроорганизми

34,00

 

02.18

Доказване на общи антибруцелни антитела

23,00

 

02.19

Количествено определяне на антитела (реакция на Видал)

23,00

 

02.20

Доказване на ДНК на предавани с кърлежи бактерии с полимеразна верижна реакция

40,00

 

02.21

Серологично изследване за Лаймска болест с ELISA

29,00

 

02.22

Потвърдителен тест (имуноблот) за Лаймска болест

48,00

 

02.23

Микроскопско изследване на кърлеж за заразеност с причинителя на Лаймската борелиоза

9,00

 

02.24

Серологично изследване за лептоспирози (количествено определяне на антитела)

23,00

 

02.25

Серологично изследване за листериоза

21,00

 

02.26

Серологично изследване с ELISA метод

28,00

 

02.27

Доказване на антитела в серум от болни чрез имунофлуоресценция

28,00

 

02.28

Потвърждаване на микробен щам

53,00

 

02.29

Vi-хемаглутинация

21,00

 

02.30

Антистрептолизинов титър

15,00

 

02.31

Микробиологично доказване на антигени със специфични серуми

27,00

 

02.32

Количествено определяне на специфични антитела с имунологичен метод, за един клас

32,00

 

02.33

Директен имунофлуоресцентен метод за доказване на причинители на особено опасни бактериални инфекции, за един причинител

32,00

 

02.34

Доказване антигени на гъбички с имунологичен метод

27,00

 

02.35

Идентификация на медицински значими дрожди, плесени и дерматофити чрез биохимични методи

28,00

 

02.36

Доказване на M. tuberculosis с флуоресцентна микроскопия

17,00

 

02.37

Доказване ДНК на микроорганизми с полимеразна верижна реакция

41,00

 

02.38

Генетично типиране с цел епидемично маркиране, за един изолат

40,00

 

02.39

Стандартизиране на щам за външна оценка на качеството

40,00

 

02.40

Стандартизиране на микроскопски препарат за външна оценка на качеството

25,00

 

02.41

Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството

50,00

 

02.42

Стандартизиране на лиофилизиран типизиран щам

23,00

 

02.43

Стандартизиране на типизиран щам, изискващ специално култивиране

30,00

 

02.44

Стандартизиране на ДНК за външна оценка на качеството на PCR диагностика, за една проба

100,00

 

02.45

Количествено определяне на антитела (реакция аглутинация)

11,00

 

02.46

Доказване ДНК на микроорганизми с полимеразно верижна реакция в реално време (Real-time PCR)

155,00

 

02.47

Количествено определяне специфични антитела ELISA

28,00

 

02.48

Доказване ДНК на микроорганизми с мултиплексна мултиплена полимеразно верижна реакция

150,00

 

02.49

Култивиране на клиничен материал за легионели

30,00

 

02.50

Изследване на урина за Легионерска болест (L. pneumophila Sg1) - експресен тест

30,00

 

02.51

Изследване на урина за Легионерска болест (L. pneumophila Sg1) - ELISA

25,00

 

02.52

Изследване на серум за легионелоза с ELISA

30,00

 

02.53

Серологично изследване чрез ELISA за Y. enterocolitica, Brucella, L. pneumophila Sg1, за един клас антитяло

26,00

 

02.54

Доказване на легионели по имунофлуоресцентен метод моноклонално антитяло

51,00

 

02.55

Профилактично пробонабиране и изследване на 1 водна проба за легионели

70,00

 

02.56

Пробонабиране и изследване на 1 водна проба за легионели по противоепидемични показания

80,00

 

02.57

Пробонабиране и изследване на 1 водна проба от водни охладителни кули и други промишлени рискови устройства за легионели

130,00

 

02.58

Първична посявка на високо патогенни взискателни бактерии, причиняващи антракс, бруцелоза, туларемия, сап и псевдосап, за един причинител

21,00

 

02.59

Културелно изследване за туберкулоза, твърда хранителна среда

22,00

 

02.60

Културелно изследване за туберкулоза, течна хранителна среда, с автоматизирана система

34,00

 

02.61

Оцветяване и микроскопска оценка на препарат по Ziehl-Neelsen за киселинно устойчиви бактерии

14,00

 

02.62

Видова идентификация на M. tuberculosis complex

53,00

 

02.63

Оценка на микроскопски препарат за външна оценка на качеството при оцветяване за киселинно устойчиви бактерии

20,00

 

02.64

Стандартизиране на щам за външна оценка на качеството за туберкулоза

25,00

 

02.65

Тест на Елек за токсигенност на дифтериен щам

167,00

 

03

Вирусология

 

03.01

Диагностика на ХИВ инфекция по метод ELISA

18,00

 

03.02

Качествено доказване на хепатит В-вирусен антиген (HBsAg) по ELISA

17,00

 

03.03

Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (IgM-anti-HBc) по ELISA

17,00

 

03.04

Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBc) по ELISA

17,00

 

03.05

Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBsAg) по ELISA

17,00

 

03.06

Качествено доказване на хепатит С-вирусни маркери по ELISA

17,00

 

03.07

Качествено доказване на хепатит D-вирусни маркери по ELISA

17,00

 

03.08

Качествено доказване на хепатит В-вирусeн антиген (HBеAg) по ELISA

17,00

 

03.09

Качествено доказване на хепатит В-вирусни антитела (аnti-HBе) по ELISA

17,00

 

03.10

Качествено определяне на антитела по ELISA за хепатит А (HAV)

17,00

 

03.11

Качествено определяне на антитела по ELISA за HSV/1

17,00

 

03.12

Качествено определяне на антитела по ELISA за HZV

17,00

 

03.13

Качествено определяне на антитела по ELISA за EBV

17,00

 

03.14

Качествено определяне на антитела по ELISA за CMV

17,00

 

03.15

Качествено определяне на IgM антитела за морбили по ELISA

17,00

 

03.16

Качествено определяне на IgM антитела за паротит по ELISA

17,00

 

03.17

Качествено определяне на IgM антитела за рубеола по ELISA

17,00

 

03.18

Диагностика на Ку треска I фаза IgA и IgG антитела по ELISA

17,00

 

03.19

Качествено определяне на IgM антитела за хламидии по ELISA

17,00

 

03.20

Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип В по ELISA

17,00

 

03.21

Качествено определяне на IgM антитела за аденовируси по ELISA

17,00

 

03.22

Качествено доказване на IgM антитела за респираторно-синцитиален вирус по ELISA

17,00

 

03.23

Качествено определяне на IgM антитела за парагрипни вируси по ELISA

17,00

 

03.24

Доказване на ротавирусен антиген по ELISA

17,00

 

03.25

Качествено определяне на IgM антитела за грипни вируси тип A по ELISA

17,00

 

03.26

PCR диагностика на папиломавирусна инфекция (HPV)

81,00

 

03.27

Доказване на антитела за грипни вируси в серум от болни чрез реакция за задържане на хемаглутинацията (РЗХА)

16,00

 

03.28

Доказване на астровирусен антиген по ELISA

16,00

 

03.29

Доказване на антигени на чревни аденовируси по ELISA

16,00

 

03.30

Доказване на антитела в серум от болни чрез реакция свързване на комплемента за арбовируси

23,00

 

03.31

Доказване на антитела в серум от болни чрез ELISA метод за арбовируси

29,00

 

03.32

Доказване на РНК на арбовируси с полимеразна верижна реакция

50,00

 

03.33

Качествено доказване на Коксаки В антитела (IgM+IgG) в серум от болен чрез имунологични методи

20,00

 

03.34

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на ентеровируси

18,00

 

03.35

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на грипни вируси

16,00

 

03.36

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация и идентификация на ентеровируси с имунологични методи

25,00

 

03.37

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация и идентификация на грипни вируси с имунологични методи

31,00

 

03.38

Вирусологично изследване на материали от болни за изолация на арбовируси

50,00

 

03.39

Доказване на антитела в серум от болни чрез имунофлуоресценция за арбовируси

28,00

 

03.40

Потвърдителен тест (имуноблот) за арбовируси

48,00

 

03.41

Доказване на норовирусни антигени по ELISA

18,00

 

03.42

Качествено доказване на Коксаки В IgM антитела в серум от болен по ELISA

18,00

 

03.43

Качествено определяне на IgG антитела за морбили по ELISA

17,00

 

03.44

Качествено определяне на IgG антитела за паротит по ELISA

17,00

 

03.45

Качествено определяне на IgG антитела за рубеола по ELISA

17,00

 

03.46

Диагностика на Марсилска треска IgM антитела по ELISA

17,00

 

03.47

Диагностика на Марсилска треска IgG антитела по ELISA

17,00

 

03.48

Диагностика на Микоплазма пневмоние IgM антитела по ELISA

17,00

 

03.49

Диагностика на Микоплазма пневмоние IgA антитела по ELISA

17,00

 

03.50

Диагностика на Микоплазма пневмоние IgG антитела по ELISA

17,00

 

03.51

Доказване на специфични анти-ХИВ 1/2 антитела по метода Уестърн блот, за едно антитяло

188,00

 

03.52

Количествено определяне на ХИВ-1 RNA

146,00

 

03.53

Изследване за антиретровирусна резистентност на ХИВ-1 чрез генотипиране

1922,00

 

03.54

Качествено доказване на ентеровирусна RNA в материал от болен чрез полимеразно-верижна реакция

45,00

 

03.55

Качествено и количествено определяне на ентеровирусна и пареховирусна RNA в материал от болен чрез полимеразно-верижна реакция в реално време (real-time RT-PCR)

60,00

 

03.56

Идентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип В

129,00

 

03.57

Генотипиране на хепатитен вирус тип В

299,00

 

03.58

Генотипиране на хепатитен вирус тип С

177,00

 

03.59

Стандартизиране на серум за външна оценка на качеството за диагностика на вирусни инфекции по метод ELISA

50,00

 

03.60

Качествено определяне на антитела по ELISA за HSV/2

16,00

 

03.61

Идентификация с амплификационен метод на генома на хепатитен вирус тип С

129,00

 

03.62

Диагностика на парвовирус В19 инфекция по метод ELISA - маркер IgM

17,00

 

03.63

Диагностика на парвовирус В19 инфекция по метод ELISA - маркер IgG

17,00

 

03.64

Диагностика на Ку треска IІ фаза IgM и IgG антитела по ELISA

17,00

 

03.65

Качествено определяне на IgG антитела за хламидии по ELISA

17,00

 

03.66

Качествено определяне на IgA антитела за хламидии по ELISA

17,00

 

03.67

Външна оценка на качеството за диагностика на вирусна нуклеинова киселина

86,00

 

03.68

Доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR

90,00

 

 

03.69

Доказване на IgM или IgA или IgG антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA, за клас имуноглобулини

40,00

 

03.70

Определяне на неутрализиращи антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA

60,00

 

03.71

Целогеномно секвениране на SARS-CoV-2

245,00

 

04

Паразитология и тропическа медицина

 

04.01

Вземане на биологичен материал за паразитологично изследване

5,00

 

04.02