навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 23 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МЛЕЧНА КВОТА

В сила от 19.12.2007 г.
Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.76 от 29 Август 2008г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2012г., изм. ДВ. бр.46 от 3 Юни 2014г., доп. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. управление на националния млечен резерв;
2. водене на регистър на производителите на краве мляко;
3. разпределение, прехвърляне и превръщане на индивидуални млечни квоти;
4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) одобряване на изкупвачите;
5. изкупуване на краве мляко;
6. подаване на декларации от изкупвачите и производителите на краве мляко.

Раздел II.
Национален млечен резерв

Чл. 2. (1) Националният млечен резерв е част от националната млечна квота.
(2) Количествата краве мляко по ал. 1 запазват предназначението си за доставки и за директни продажби.
(3) Всяко допълнително количество краве мляко, разпределено на Република България от Европейската комисия, с което се увеличава националната млечна квота, постъпва в националния млечен резерв.
(4) Количествата краве мляко от националния млечен резерв нямат референтна масленост.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Националният млечен резерв се разпределя на производителите на краве мляко под формата на индивидуални млечни квоти с цел подпомагане развитието и преструктурирането на производството на краве мляко.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Право на кандидатстване за индивидуална млечна квота от националния млечен резерв имат:
1. нови производители;
2. производители, които притежават индивидуална млечна квота и разширяват производствената си дейност чрез увеличаване броя на млечните крави и/или бременни юници;
3. производители, които не разширяват производствената си дейност, с разпределена индивидуална млечна квота или допълнителни количества към индивидуалната млечна квота от националния млечен резерв през предходния квотен период с приложен коефициент на редукция.
(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Фермите на производителите по ал. 2 трябва да са категоризирани в първа или втора група по реда на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (обн., ДВ, бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 2009 г., бр. 27 от 2010 г. и бр. 23 от 2011 г.). Фермите на производители, които изпълняват проект по мярката "Създаване на стопанства на млади фермери" или за въвеждане на стандарт № 7 на Общността от приложение № 9 към чл. 26, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2008 г.; изм., бр. 106 от 2008 г., бр. 9, 37, 45, 55 и 75 от 2010 г. и бр. 18 от 2011 г.), могат да са категоризирани в трета група.
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Производители на краве мляко, които са прехвърлили индивидуалните си млечни квоти или части от тях, нямат право да кандидатстват за разпределение на индивидуални млечни квоти от националния млечен резерв.


Чл. 4. Нови производители могат да кандидатстват за индивидуална млечна квота от националния млечен резерв, ако:
1. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) животновъдните им обекти са регистрирани по реда на чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) притежават най-малко 3 млечни крави или бременни юници.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Производителите по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 могат да кандидатстват за индивидуална млечна квота от националния резерв, ако:
1. са регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
2. са включени в регистъра на производителите на краве мляко по чл. 15;
3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) животновъдните им обекти са регистрирани по реда на чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) в резултат на разширяването на производствената си дейност притежават най-малко 3 млечни крави или бременни юници.


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Производителите на краве мляко могат да кандидатстват за получаване на индивидуална млечна квота от националния резерв чрез подаване на заявление до министъра на земеделието и храните по образец, одобрен от министъра на земеделието и храните. Един производител на краве мляко може да подаде едно заявление за един квотен период.
(2) Заявлението съдържа трите имена и постоянен адрес, съответно фирма, седалище и адрес на управление на производителя, вид и размер на заявената индивидуална млечна квота и доказателства, че са изпълнени условията по чл. 4, т. 1 и 2 и чл. 5, т. 1 - 3 , както следва:
1. копие на заверена регистрационна карта на земеделски производител;
2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) заверено от Областната дирекция по безопасност на храните извлечение от информационната система по чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)
4. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) доказателство за изпълнен през последните две календарни години или изпълняван към датата на заявлението проект, пряко свързан с подобряване на условията за производство на краве мляко и/или закупуване на млечни крави, по програмите на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), Програмата за развитие на селските райони, чрез кредит или със собствени средства, когато производителят изпълнява такъв - копие от одобрен проект и копие на договор с ДФЗ, търговска банка или друг нотариално заверен договор за кредит или копие от счетоводни документи за извършена инвестиция по подобряване на условията за производство на краве мляко и/или закупуване на млечни крави.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Производителите по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 представят и копие на удостоверението си за индивидуална млечна квота.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Заявленията се подават в срок от 1 януари до 20 юни на съответната календарна година по пощата или на гише "Приемна" в Министерството на земеделието и храните.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Получените заявления се разглеждат в срок до 20 юли на съответната година.
(6) Производител на краве мляко може да кандидатства за индивидуална млечна квота от националния резерв само на едно от основанията по чл. 4 или 5.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Когато са изпълнени условията по чл. 4, т. 1 и 2 или чл. 5, т. 1 - 3, се извършва предварително разпределение на заявените индивидуални млечни квоти от националния резерв и писмено се уведомяват заявителите в срок до 31 юли на съответната година.
(8) В тримесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 7 заявителят представя доказателства, че е изпълнил изискванията по чл. 4, т. 3 или чл. 5, т. 4.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) (1) Общо заявеното количество от националния млечен резерв се разпределя на производителите на краве мляко в следния ред:
1. на производители на краве мляко по чл. 3, ал. 2, т. 3 до размера на защитеното количество при кандидатстването за индивидуална млечна квота от националния млечен резерв през предходния квотен период;
2. на производители на краве мляко по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2, чиито животновъдни обекти отговарят на изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I (II) от Регламент (ЕС) 853/2004, а произведеното краве мляко - на изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I (III, 3) от същия регламент, представили доказателства по чл. 6, ал. 2, т. 4;
3. на производители на краве мляко по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2, чиито животновъдни обекти отговарят на изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I (II) от Регламент (ЕС) 853/2004, а произведеното краве мляко - на изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I (III, 3) от същия регламент, разширяващи производствената си дейност чрез разширено възпроизводство на собственото си млечно стадо или закупуване на млечни крави или бременни юници;
4. на производители на краве мляко по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2, чиито животновъдни обекти отговарят на изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I (II) от Регламент (ЕС) 853/2004, но произведеното краве мляко не отговаря на изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I (III, 3) от същия регламент, представили доказателства по чл. 6, ал. 2, т. 4;
5. на производители на краве мляко по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2, чиито животновъдни обекти отговарят на изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I (II) от Регламент (ЕС) 853/2004, но произведеното краве мляко не отговаря на изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I (III, 3) от същия регламент, разширяващи производствената си дейност чрез разширено възпроизводство на собственото си млечно стадо или закупуване на млечни крави или бременни юници;
6. на производители на краве мляко по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 2, чиито животновъдни обекти не отговарят на изискванията на Приложение III, раздел IХ, глава I (II) и Приложение III, раздел IХ, глава I (III, 3) от Регламент (ЕС) 853/2004, които изпълняват проект по мярката "Създаване на стопанства на млади фермери" или за въвеждане на стандарт № 7 на Общността от приложение № 9 към чл. 26, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
(2) Когато количеството в националния млечен резерв не достигне, се прилагат различни коефициенти на редукция за групите производители по ал. 1, които се определят ежегодно със заповед на министъра на земеделието и храните.
(3) Обстоятелствата за производителите по чл. 3, ал. 3 се удостоверяват чрез публичния регистър по чл. 2, ал. 11 от Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, а производителите по чл. 7, ал. 1, т. 2 и 4 прилагат и доказателство за проект.
(4) В тримесечен срок от получаване на уведомлението по чл. 6, ал. 7 заявителят представя доказателства, че е изпълнил изискванията по чл. 4, т. 3 или чл. 5, т. 4 и:
1. производителите по чл. 4 и 5, кандидатстващи за индивидуална млечна квота за доставки, могат да представят удостоверение за млечната продуктивност на млечните крави за предходната година и/или средната млечна продуктивност за предходната година на стадото, от което произхождат бременните юници, издадено от развъдна организация по чл. 8 от Закона за животновъдството;
2. при закупуване на бременни юници от други държави производителят предоставя копие от зоотехническия сертификат.
(5) Представените доказателства по ал. 4 се разглеждат в срок до 20 ноември на текущия квотен период и след мотивирано предложение министърът на земеделието и храните окончателно разпределя индивидуалните млечни квоти от националния резерв при спазване на критериите по ал. 1 или отказва да извърши такова, когато тези критерии не са спазени.
(6) Окончателно разпределената индивидуална млечна квота за доставки съответства на млечната продуктивност по ал. 4, т. 1 или млечната продуктивност на първата лактация на майката по ал. 4, т. 2, намалена с по 200 кг мляко на крава или бременна юница, необходима за изхранване на всяко новородено теле, но не може да бъде по-голяма от размера на заявената; при липса на удостоверение за млечната продуктивност индивидуалната млечна квота за доставки на нов производител се определя окончателно, като броят на кравите и/или бременните юници се умножи по средната млечност на една крава за страната (4000 кг), намалена с по 200 кг мляко на крава или бременна юница; при липса на удостоверение за млечната продуктивност индивидуалната млечна квота на производител, който разширява дейността си, се определя окончателно, като броят на новопридобитите млечни крави или бременни юници се умножи по средното количество доставено краве мляко от млечна крава в неговото стопанство през последната година.
(7) Индивидуалната млечна квота за директни продажби се разпределя окончателно, като се умножи броят на кравите и/или бременните юници по средната млечност на една крава за страната; окончателно разпределената индивидуална млечна квота за директни продажби се намалява с по 200 кг мляко на крава или бременна юница, необходимо за изхранване на всяко новородено теле.
(8) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице в 7-дневен срок от предложението по ал. 5 издава заповед за разпределение на индивидуалните млечни квоти от националния резерв или за отказ; производителите, кандидатствали за получаване на индивидуална млечна квота, се уведомяват за заповедта в 7-дневен срок от издаването й.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Министърът на земеделието и храните възлага на директорите на областните дирекции "Земеделие" (ОДЗ) да уведомяват, издават и връчват удостоверения на производителите, които са получили индивидуални млечни квоти от националния млечен резерв или чиито индивидуални млечни квоти или части от тях са отнети в полза на националния млечен резерв. Удостоверенията и уведомленията се изпращат в 20-дневен срок от получаване на заповедта.
(10) При случаи на унищожаване или изгубване на удостоверения за разпределение на индивидуална млечна квота, разпределена със заповед на министъра на земеделието и храните, директорите на ОДЗ издават и връчват дубликати въз основа на писмено заявление до директора на ОДЗ, декларация за истинност на обстоятелствата по реда на чл. 43 от Административнопроцесуалния кодекс и писмено уверение от областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" (ОД на ДФЗ), че към настоящия момент производителят не е подавал заявление за превръщане или трансфер на индивидуалната млечна квота; дубликатът се издава в 14-дневен срок от постъпване на заявлението.
(11) Областните дирекции "Земеделие" съхраняват информация за издадените дубликати на удостоверения за разпределение на индивидуална млечна квота и изпращат в МЗХ месечна справка в срок до 15-о число на следващия месец.


Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., прилага се до 31.12.2011 г. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) (1) Министърът на земеделието и храните със заповед определя за всеки квотен период количество от националния млечен резерв, което се разпределя на производители на краве мляко, които изпълняват проект по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР.
(2) Производителите по ал. 1 могат да кандидатстват за получаване на индивидуални млечни квоти от националния млечен резерв по реда и в сроковете на чл. 6 и чл. 7 и представят протокол за категоризация на фермата в трета група.
(3) Когато количеството от националния млечен резерв по ал. 1 не достигне, се прилага коефициент на редукция, който се определя ежегодно със заповед на министъра на земеделието и храните.


Чл. 8. (1) Маслеността на индивидуалната млечна квота за доставки на нов производител на краве мляко е равна на националната референтна масленост.
(2) Маслеността на допълнителната индивидуална млечна квота за доставки на производител, който притежава индивидуална млечна квота и разширява дейността си, е равна на маслеността на първоначалната му индивидуална млечна квота за доставки.


Чл. 9. Нов производител на краве мляко, който получи индивидуална млечна квота от националния резерв, се регистрира по реда на чл. 17.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Производител на краве мляко не може да извършва сделки с индивидуалната си млечна квота до изтичането на един квотен период, следващ квотния период, през който производителят е получил квота от националния млечен резерв, с изключение на:
1. производителите, които са получили индивидуални млечни квоти от националния млечен резерв с цел коригиране на допуснати фактически грешки;
2. в случаите, при които стопанството и активите по производство на краве мляко на производител, който е физическо лице, се прехвърлят на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, като собственикът на капитала на дружеството е същото физическо лице;
3. между юридически лица, в които участва общ собственик и управителният орган на юридическото лице е взел решение за извършване на прехвърлянето.
(2) Сделка, сключена в нарушение на ал. 1, е нищожна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Индивидуалната млечна квота, предмет на нищожната сделка, се отнема в полза на националния резерв със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.
(4) Наследник, който не е производител на краве мляко, е длъжен да върне в националния млечен резерв индивидуалната млечна квота на своя наследодател, ако не са изтекли два квотни периода, следващи квотния период, през който наследодателят е получил квота от националния резерв.
(5) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) В рамките на 3 месеца от наследяването наследник, който не е земеделски производител, може да се регистрира по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители в ОДЗГ и да ползва индивидуалната млечна квота на своя наследодател.
(6) (Нова - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Наследникът е длъжен да регистрира в ИСАК наследяването в срока по ал. 5 в съответната ОД на ДФЗ.
(7) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Министерството на земеделието и храните публикува на интернет страницата си списък на производителите по ал. 1.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Индивидуалната млечна квота, разпределена от националния млечен резерв на производители, чиито ферми са категоризирани в трета група и изпълняват проект по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР се отнема в полза на националния резерв със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице, ако:
1. в срок до 36-ия месец от създаването на стопанството животновъдният обект не е изпълнил изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност, в случаите, когато лицето изпълнява или е изпълнявало проект по Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ДВ, бр. 42 от 2008 г.); или
2. (зал. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) преди изтичане на сроковете по т. 1 проектът по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" от ПРСР е анулиран от Разплащателната агенция или прекратен от страна на лицето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Дирекция "Развитие на селските райони" и Разплащателната агенция предоставят на дирекция "Животновъдство" информацията по ал. 1.


Чл. 11. При смърт на производител на краве мляко индивидуалната му млечна квота се включва в националния млечен резерв само когато наследството му бъде получено от държавата по реда на чл. 11 от Закона за наследството (ЗН).


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) (1) Производител на краве мляко, притежаващ индивидуална млечна квота, който прекрати дейността си по производство на краве мляко и желае да върне индивидуалната си млечна квота в националния млечен резерв, както и наследник, който не се е регистрирал като производител на краве мляко по реда на чл. 10, ал. 5, подава заявление по образец до министъра на земеделието и храните. Образецът се утвърждава със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. удостоверение за разпределена индивидуална млечна квота;
2. удостоверение от одобрен изкупвач (изкупвачи) за общо изкупеното през текущия квотен период количество краве мляко със средната претеглена масленост (когато индивидуалната квота е за доставки);
3. документи за извършените директни продажби през текущия квотен период (когато индивидуалната млечна квота е за директни продажби).
(3) Министърът на земеделието и храните въз основа на заявлението по ал. 1 със заповед отнема индивидуалната млечна квота в полза на националния млечен резерв.
(4) Производителят на краве мляко по ал. 1 няма право да кандидатства за възстановяване на индивидуалната млечна квота.


Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) (1) В срок до 20 октомври Разплащателната агенция изпраща информация на МЗХ за неактивни производители на краве мляко съгласно годишните декларации за доставки и директни продажби и резултати от проверки на място.
(2) Индивидуалната млечна квота на производител, който не предлага на пазара краве мляко и млечни продукти от краве мляко през един квотен период, се отнема в полза на националния млечен резерв със заповед на министъра на земеделието и храните не по-късно от 30 ноември на текущата календарна година.
(3) Когато производителят възстанови дейността си по ал. 1 най-късно до изтичането на втория квотен период, следващ този, през който не е предлагал на пазара краве мляко и млечни продукти от краве мляко, той има право да получи обратно индивидуалната си млечна квота.
(4) Производителят подава писмено заявление до министъра на земеделието и храните за възстановяване на отнетата му индивидуална млечна квота. Заявлението се подава до 31 март на втория квотен период, следващ този, през който не е предлагал на пазара краве мляко и продукти от краве мляко. Към заявлението се прилага доказателство за регистрация на животновъдния обект по чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност с наличния брой млечни крави, предварителен договор за доставка с одобрен изкупвач, ако индивидуалната млечна квота е за доставки, или декларация за възстановена дейност, ако индивидуалната млечна квота е за директни продажби.
(5) Министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице издава заповед за възстановяване на индивидуалната млечна квота или за отказ в 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 3.


Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила на 01.04.2009 г., считано от квотния период 01.04.2009 г. - 31.03.2010 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)


Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Член 11б не се прилага в случаи на непреодолима сила.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Нереализираните квотни количества краве мляко, постъпили в националния млечен резерв по реда на чл. 11 - 11б, запазват първоначалното си предназначение за директни продажби или доставки.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Министерството на земеделието и храните (МЗХ) писмено информира Разплащателната агенция за всички промени в националния резерв в срок 5 работни дни от настъпването им, съответно от издаването на заповедта на министъра на земеделието и храните.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Свободните за разпределение количества в националния млечен резерв се публикуват на интернет страницата на МЗХ на 1 юли от съответния квотен период.

Раздел III.
Регистър на производителите на краве мляко


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Министерството на земеделието и храните създава електронен регистър на производителите на краве мляко, които са получили индивидуални млечни квоти при първоначалното разпределение.
(2) При вписване в регистъра по ал. 1 стопанството на производителя на краве мляко получава регистрационен номер.
(3) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. ЕГН на физическо лице и ЕИК на едноличен търговец или юридическо лице;
2. име и постоянен адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление;
3. регистрационен номер на животновъдния обект (животновъдните обекти);
4. местонахождение на животновъдния обект (животновъдните обекти);
5. (зал. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)
6. размер на индивидуалната млечна квота за доставка и нейната масленост и/или директна продажба.
(4) Информацията от регистъра по ал. 1 се предоставя в електронен вид на Разплащателната агенция и отговаря на изискванията на Интегрираната система за администриране и контрол.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Право на достъп до регистъра по чл. 15 имат длъжностни лица от МЗХ и Разплащателната агенция, определени със заповед на министъра на земеделието и храните, съответно - изпълнителния директор на Разплащателната агенция, които вписват следните обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) възникнали нови производители на краве мляко с нови стопанства, производители с нулев размер на индивидуалната млечна квота и промени в резултат на разпределението на количества от националния млечен резерв се вписват от длъжностни лица от МЗХ;
2. в останалите случаи - от длъжностни лица от Разплащателната агенция.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Право на достъп за ползване на данни от регистъра по чл. 15 имат длъжностни лица от МЗХ и Разплащателната агенция, определени със заповед на министъра на земеделието и храните, съответно - изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед определя реда за достъп и обхвата на ползваните данни.


Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Производител на краве мляко се вписва служебно от Министерството на земеделието и храните в регистъра по чл. 15 при получаване на индивидуална млечна квота от националния резерв.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Производител на краве мляко, който не притежава индивидуална млечна квота, се вписва служебно от Министерството на земеделието и храните в регистъра по чл. 15 с нулев размер на индивидуалната млечна квота.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Всеки производител на краве мляко е длъжен да съобщава на ОД на ДФЗ по постоянен адрес или седалище на фирмата за промени във вписаните обстоятелства по чл. 15, ал. 3 в 14-дневен срок от настъпването им.


Чл. 18. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Официалните ветеринарни лекари подават до общинските служби по земеделие всеки месец до 15-о число информация на хартиен и електронен носител за възникнали нови животновъдни обекти за добив на краве мляко или за ликвидиране на дейността по отглеждане на млечни крави съществуващи такива по реда на чл. 51 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Общинските служби по земеделие извършват проверка на място на стопанствата по ал. 1 в срок 14 дни от постъпването на информацията. Проверка на място се извършва и при постъпили сигнали от физически и/или юридически лица.
(3) При проверката на място се съставя констативен протокол, въз основа на който се извършва служебната регистрация на производителя на краве мляко.
(4) Всяко доставено и/или директно продадено количество краве мляко или млечни продукти от краве мляко, произведено в стопанството на производител с нулев размер на индивидуалната млечна квота, се счита за превишаване на индивидуалната му млечна квота и подлежи на санкция по реда на чл. 73 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

Раздел IV.
Превръщания на индивидуални млечни квоти


Чл. 19. (1) Производител на краве мляко може да подаде заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция, за превръщане на част или цялата си индивидуална млечна квота за директни продажби в индивидуална млечна квота за доставки и обратно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Производителят подава заявлението до Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" (ОД на ДФЗ) в срок до 30 ноември на текущия квотен период.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) В срок 30 работни дни от подаване на заявлението изпълнителният директор на Разплащателната агенция издава на производителя удостоверение за превръщане на индивидуалната му млечна квота. Удостоверението за превръщане важи от датата на издаването му от РА.
(4) Разплащателната агенция изпраща копие от удостоверението по ал. 3 на изкупвача/изкупвачите, с когото/които производителят има сключен договор.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Маслеността на индивидуалната млечна квота за доставки, в която е превърната индивидуалната млечна квота за директни продажби, е 3,8 %, когато не е представено удостоверение за среден процент мастни вещества на стадото на производителя за предходната година, издадено от организации по чл. 8, ал. 2 и 4 от Закона за животновъдството. Маслеността се намалява, когато средно претеглената масленост от индивидуалните млечни квоти за доставки на всички производители на краве мляко надвиши националната референтна масленост.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Разплащателната агенция писмено информира МЗХ до 15 януари на текущия квотен период за броя и количествата килограми на извършените превръщания.

Раздел V.
Прехвърляне на индивидуални млечни квоти със стопанството на производителя на краве мляко


Чл. 20. (1) Индивидуалната млечна квота се прехвърля заедно със стопанството на производителя на краве мляко, с изключение на случаите по раздел VI.
(2) Индивидуалната млечна квота, придобита по реда на ал. 1, е неделима.
(3) Когато правоприемникът на стопанството по реда на ал. 1 е вписан като производител на краве мляко в регистъра по чл. 15, той запазва номера на стопанството си, а номерът на прехвърленото или наследено стопанство се заличава.
(4) Индивидуална млечна квота се наследява само от производител на краве мляко.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) При наследяване на индивидуална млечна квота, извън случаите на чл. 10, ал. 4, от лица, които не са производители на краве мляко, наследниците могат да прехвърлят индивидуалната млечна квота по реда на чл. 24, ал. 2.


Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., предишен текст на чл. 21 - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Между съпрузи и/или между роднини по права линия от първа степен (деца и родители) индивидуалната млечна квота по чл. 20 може да се прехвърля еднократно и без прехвърляне на стопанството, когато приобретателят е земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.
(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) При смърт на производител на краве мляко индивидуалната му млечна квота може да се прехвърли по реда на чл. 21, ал. 1 на един от наследниците, вдовец или роднина по права линия от първа степен, когато останалите наследници се отказват от правото си да ползват индивидуалната млечна квота на наследодателя.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Правоприемникът на индивидуална млечна квота е длъжен да уведоми ОД на ДФЗ за наследяването, респективно прехвърлянето, в срок 30 работни дни от извършването му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Уведомяването по ал. 1 се извършва със заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция, подадено до ОД на ДФЗ.
(3) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. при наследяване:
а) копие от удостоверение за наследници;
б) копие на договора за доброволна делба, на съдебното решение за делба или доказателство за отказ от наследство на останалите сънаследници (при наличие на такива);
в) копие на договор с одобрен изкупвач/изкупвачи, когато индивидуалната млечна квота е за доставки;
г) декларация от наследника, че ще се занимава с производството и продажбата на краве мляко;
2. при прехвърляне по реда на чл. 20, ал. 1:
а) копие от нотариалния акт за собственост върху недвижимите вещи, които са част от стопанството;
б) (изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) копие на ветеринарномедицинските паспорти на млечните крави или извлечение от системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти, поддържана от Българската агенция по безопасност на храните, удостоверяващо собствеността върху млечните крави, които са част от стопанството;
в) копие на договор с одобрен изкупвач/изкупвачи, когато индивидуалната квота е за доставки;
г) декларация от приобретателя, че ще се занимава с производството и продажбата на краве мляко;
д) удостоверение от изкупвача/изкупвачите за размера на извършените доставки до момента на прехвърляне, когато квотата е за доставки, или декларация от производителя за изпълнени количества преди прехвърлянето на индивидуална млечна квота, когато квотата е за директни продажби; в случаите на наследяване декларацията се подава от наследника.


Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Разплащателната агенция в срок 30 работни дни издава писмено удостоверение на правоприемника за притежание на индивидуална млечна квота.
(2) Разплащателната агенция изпраща копие от удостоверението по ал. 1 на изкупвача, с когото правоприемникът има сключен договор.

Раздел VI.
Прехвърляне на индивидуални млечни квоти без стопанството на производителя на краве мляко


Чл. 24. (1) Индивидуална млечна квота може да се прехвърля и без прехвърляне на стопанството на производителя.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Прехвърлянето по реда на ал. 1 се извършва след изтичане на съответния квотен период при фиксирана цена за килограм краве мляко. Цената се утвърждава ежегодно от министъра на земеделието и храните, като във формирането й взимат участие и браншовите организации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Министърът на земеделието и храните упълномощава РА да контролира дейността по прехвърляне на индивидуални млечни квоти по реда на чл. 24 - 30 от тази наредба във връзка с чл. 18, пар. 1, буква "б" от Регламент 1788/2003 на Съвета.
(4) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) При прехвърляне на индивидуални млечни квоти по реда на ал. 1 производителите на краве мляко запазват индивидуалната си референтна масленост. На производителите на краве мляко, които получават индивидуални млечни квоти по реда на ал. 1 за първи път чрез прехвърляне по реда на ал. 1, се определя индивидуална референтна масленост от 3,90 %.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Производител на краве мляко, който желае да закупи индивидуална млечна квота, подава заявление до ОД на ДФЗ. Образецът на заявление се одобрява от изпълнителния директор на ОД на ДФЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Срокът за подаване на заявленията по ал. 1 е от 1 до 25 август на календарната година след приключването на съответния квотен период.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) До 5 септември РА обявява на интернет страницата си заявените за закупуване индивидуални млечни квоти.


Чл. 26. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) След изтичане на срока по чл. 25, ал. 3 производител на краве мляко, притежаващ индивидуална млечна квота, който не предлага на пазара краве мляко и продукти от краве мляко през изминалия квотен период или не е изпълнил част от индивидуалната си млечна квота, може да подаде заявление до ОД на ДФЗ за продажба на индивидуалната си млечна квота по реда на чл. 24. Заявления се приемат до достигане на заявените индивидуални млечни квоти по чл. 25, ал. 3, но не по-късно от 10 октомври на календарната година.
(2) При прехвърляне по реда на чл. 24, ал. 1 5 % от индивидуалната млечна квота на всеки производител на краве мляко, подал заявление по реда на чл. 26, ал. 1, се задържат в полза на националния млечен резерв, без да се заплащат.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)


Чл. 27. Когато количеството на заявените за покупка индивидуални млечни квоти надхвърлят количествата на заявените за продажба индивидуални млечни квоти, продажбите се извършват първо на производители, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕС) 853/2004, а останалото количество се разпределя пропорционално на всички останали производители.


Чл. 28. (1) След приключване на приемането на заявленията по реда на чл. 26, ал. 1 РА изпраща уведомление за извършване на плащане на производителите на краве мляко, заявили желание за закупуване на индивидуална млечна квота.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 64 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.)


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) В едномесечен срок от извършване на плащането, извършено от производителите по чл. 28, РА превежда сумата на производителите, подали заявления за продажба на индивидуалната си млечна квота.
(2) Сделките, извършени по реда на чл. 24, се регистрират служебно в Разплащателната агенция.
(3) Изпълнителният директор на РА издава удостоверения за размера на индивидуалните млечни квоти на производителите по чл. 25 и 26.
(4) Всички производители на краве мляко, извършили продажба на индивидуалните си млечни квоти, се проверяват по реда на ЗПООПЗПЕС (проверки на място) от Разплащателната агенция.


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) При унищожаване или изгубване на удостоверения за превръщане и прехвърляне на индивидуална млечна квота, издадени по реда на чл. 19, ал. 3 и чл. 23, ал. 1, изпълнителният директор на РА издава дубликат въз основа на писмено заявление, подадено в съответната ОД на ДФЗ, придружено с декларация за истинност на обстоятелствата по чл. 43 от Административнопроцесуалния кодекс. Дубликатът се издава в 14-дневен срок от постъпване на заявлението и заменя оригинала. Издаването на дубликат се вписва в регистър на издадени удостоверения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) В случай че оригиналът на удостоверението по ал. 1 бъде открит, той се предава в съответната ОД на ДФЗ за унищожаване.


Чл. 30. Производител на краве мляко не може да извършва сделки с индивидуалната си млечна квота до изтичането на два квотни периода, следващи квотния период, през който производителят е придобил квота по реда на чл. 24.

Раздел VII.
Ред за одобряване на изкупвачи


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.)


Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Изкупвачът подава в МЗХ заявление за одобряване по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните.
(2) Към заявлението по ал. 1 изкупвачът прилага документите по чл. 49, ал. 3 ЗПООПЗПЕС.
(3) Когато представените документи са нередовни, на изкупвача се изпраща съобщение да отстрани нередовностите в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
(4) Ако в срока по ал. 3 нередовностите не бъдат отстранени, заявлението се оставя без разглеждане.


Чл. 33. (1) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на нередностите се извършва проверка на обекта, посочен в заявлението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Директорът на Областна дирекция "Земеделие" по седалище на изкупвача със заповед определя комисия за извършване на проверката на обекта. В комисията се включва и представител на Разплащателната агенция.
(3) Комисията има право на достъп до обекта и право да изисква необходимата информация с цел установяване на декларираните по чл. 49, ал. 3 ЗПООПЗПЕС обстоятелства.
(4) Извършването на проверката се удостоверява с протокол, който се подписва от членовете на комисията и изкупвача или упълномощено от него лице.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Комисията изпраща доклад за резултатите от проверката до министъра на земеделието и храните в 7-дневен срок от извършването й.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) В 7-дневен срок от получаване на доклада по ал. 5 министърът на земеделието и храните със заповед одобрява или отказва одобрение.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Министерството на земеделието и храните изпраща списък на одобрените изкупвачи до Разплащателната агенция на електронен и хартиен носител и ги информира за всяка промяна в срок от 5 работни дни.

Раздел VIII.
Ред за изкупуване на краве мляко


Чл. 35. (1) Производителят на краве мляко и одобреният изкупвач сключват писмен договор за доставка на краве мляко. Производителят представя на изкупвача копие от удостоверението за индивидуална млечна квота.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2014 г., в сила от 03.06.2014 г.) Когато производител на краве мляко сключва договори за доставка с повече от един одобрен изкупвач, вноската на този производител при превишение на индивидуалната му млечна квота се събира само от един одобрен изкупвач. Задължението за събиране на вноската се вписва в договора между производителя и одобрения изкупвач и производителят предоставя на изкупвача информация за количеството краве мляко, договорено с други изкупвачи.
(3) Производителят на краве мляко или изкупвачът могат да прекратят договора по ал. 1 при условията, посочени в договора и законодателството в страната.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Изкупвачът регистрира договора в ОД на ДФЗ по седалището му не по-късно от 14 дни от сключването му.
(5) При прекратяване на договора изкупвачът издава на производителя удостоверение за общото количество краве мляко със средната претеглена масленост, изкупено от него през текущия квотен период.
(6) Когато производителят сключи нов договор за доставка през текущия квотен период, той представя на изкупвача копие на удостоверенията по ал. 1 и 5, както и справката по чл. 41, ал. 1.


Чл. 36. (1) Индивидуалните проби за масленост се вземат от:
1. независими акредитирани лаборатории;
2. изкупвача.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Индивидуалните проби за масленост се анализират от независими акредитирани лаборатории съгласно чл. 11е от Закона за животновъдството или от други акредитирани лаборатории, независими от изкупвача, чиито проби се изследват най-малко два пъти месечно, като периодът между вземането на две последователни проби е най-малко 10 дни.
(3) Маслеността, установена при последната индивидуална проба, се счита за редовната масленост на кравето мляко до датата на следващата индивидуална проба.
(4) Изкупвачът е длъжен да записва маслеността, установена по реда на ал. 3, на всяко доставено количество краве мляко.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Изкупвачът изкупува краве мляко от производителите, с които е сключил договор за доставка, чрез собствени мобилни и стационарни обекти, които имат издадено удостоверение за регистрация от директора на ОДБХ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Изкупвачът може да сключи договор за поръчка с млекосъбирателни пунктове или с превозвачи, които транспортират кравето мляко със специализирани автоцистерни, които имат удостоверение за одобрено транспортно средство, издадено от директора на ОДБХ. Млекосъбирателните пунктове и превозвачите събират, съхраняват и транспортират кравето мляко от името и за сметка на изкупвача.
(3) Изкупвачът е длъжен ежедневно да регистрира в електронен вид доставките от всеки производител.
(4) Регистърът съдържа следните данни за всеки производител:
1. регистрационен номер на стопанството на производителя;
2. име, адрес и ЕГН, съответно ЕИК на производителя;
3. размер на индивидуалната млечна квота на производителя в килограми и нейната масленост;
4. дата на доставката;
5. количество краве мляко, изкупено за деня, в литри и килограми, и маслеността по чл. 37, ал. 3;
6. общо изкупено количество краве мляко от началото на договорния период.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) До 10-о число на следващия месец изкупвачът подава на място или изпраща по пощата с обратна разписка в хартиен и електронен вид (електронната поща или оптичен носител) съответната ОД на ДФЗ, подписана и подпечатана месечна справка съгласно приложението за изкупените количества краве мляко от всеки производител в килограми и тяхната масленост в г/кг.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Министерството на земеделието и храните предоставя достъп до данните от електронните месечни справки по ал. 5 на Разплащателната агенция.


Чл. 38. Изкупвачът, съответно млекосъбирателният пункт или превозвачът, издава документ за всяка доставка на всеки производител, съдържащ името на производителя и изкупвача, количеството краве мляко в литри и килограми, температурата, маслеността, датата и часа на доставката. Документът се издава в два екземпляра - един за изкупвача и един за производителя.


Чл. 39. Изкупвачът поддържа списъци на други одобрени изкупвачи, които му доставят краве мляко, както и на физическите и юридическите лица, на които доставя краве мляко. Списъците включват количествата доставено краве мляко и маслеността по месеци.


Чл. 40. Изкупвачите съхраняват документите по чл. 36, 37, 38 и 39 за срок не по-малък от 3 години считано от годината, следваща тази на издаването им.


Чл. 41. (1) При поискване от производителите на краве мляко и изкупвачите Разплащателната агенция ги информира за размера на изпълнената индивидуална млечна квота и остатъка от нея през текущия квотен период.
(2) Производителите на краве мляко имат право да получат информация по ал. 1 само за индивидуалната си млечна квота.
(3) Изкупвачите могат да получат информация по ал. 1 само за производителите, с които имат сключени договори за доставка.

Раздел IX.
Подаване на годишни декларации от производителите на краве мляко и изкупвачите


Чл. 42. (1) Производител, притежаващ индивидуална млечна квота за директни продажби, е длъжен ежедневно да регистрира извършените продажби, замени и безвъзмездно прехвърлените количества мляко и млечни продукти.
(2) Регистърът съдържа следните данни за всеки производител:
1. регистрационен номер на стопанството по чл. 16;
2. име, адрес и ЕГН, съответно ЕИК на производителя;
3. размер на индивидуалната млечна квота на производителя в килограми;
4. дата на продажбата, замяната или безвъзмездното прехвърляне;
5. дневното произведено количество краве мляко в килограми;
6. дневното преработено количество краве мляко в килограми по видове продукти и в килограми млечен еквивалент;
7. дневното продадено количество млечни продукти по видове и в килограми млечен еквивалент;
8. складови наличности от краве мляко и млечни продукти, когато индивидуалната квота за директни продажби е над 5000 килограма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Министърът на земеделието и храните със заповед утвърждава методиката за определяне на млечния еквивалент.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Производител, притежаващ индивидуална млечна квота за директни продажби, подава в ОД на ДФЗ по постоянно местоживеене годишна декларация за извършените директни продажби.
(2) Декларацията по образец, одобрен от изпълнителния директор на Разплащателната агенция, се подава след приключване на квотния период в срок до 15 май.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Производител, притежаващ индивидуална млечна квота за директни продажби, който не е извършвал директни продажби през отчетния квотен период, подава декларация за това обстоятелство до ОД на ДФЗ в срока по ал. 2.


Чл. 44. (1) Производителите, притежаващи индивидуални млечни квоти за директни продажби, издават документ за всяко възмездно или безвъзмездно прехвърляне на мляко и млечни продукти, в който трябва да се посочи количеството на прехвърленото мляко и млечни продукти в литри и килограми, както и датата на прехвърляне. Документът се издава в два екземпляра - един за приобретателя и един за производителя.
(2) Когато производителят е длъжен да води счетоводство по Закона за счетоводството, документите по ал. 1 се издават в съответствие с този закон.


Чл. 45. Производителят, притежаващ индивидуална млечна квота за директни продажби, съхранява документите по чл. 42, 43 и 44 за срок не по-малък от 3 години считано от годината, следваща тази на издаването им.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Изкупвачите подават до ОД на ДФЗ по място на регистрацията си в срока по чл. 43, ал. 2 годишни декларации по образец, утвърден от изпълнителния директор на Разплащателната агенция за:
1. общото количество краве мляко в килограми и неговата среднопретеглена масленост, изкупено от производителите през квотния период;
2. количеството доставено краве мляко от всеки производител и неговата среднопретеглена масленост.
(2) Количеството краве мляко по ал. 1 се изчислява в килограми, като се закръглява до по-голямото цяло число, когато десетичният знак е 5 или повече, и до по-малкото цяло число, когато десетичният знак е 4 или по-малко.
(3) Среднопретеглената масленост по ал. 1 се изчислява в грама на килограм, като се закръгля до първия знак след десетичната запетая, като се записва по-голямата десетична цифра, когато вторият знак след десетичната запетая е 5 или повече, и по-малката десетична цифра, когато втората цифра след десетичния знак е 4 или по-малко.


Чл. 47. Изкупвачи, които не са изкупували краве мляко от производителите през отчетния квотен период, подават декларация по реда на чл. 46.


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Изкупвачи, чието одобрение е прекратено или отнето от министъра на земеделието и храните през отчетния квотен период, подават декларация по реда на чл. 46 до датата на прекратяване или отнемане на одобрението.


Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Разплащателната агенция осигурява пълен достъп до информацията от декларациите на производителите и изкупвачите на МЗХ.


Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Производителите на краве мляко, които заявяват промени в индивидуалните си млечни квоти в рамките на един квотен период, подписват декларация за информираност, че могат да не бъдат одобрени по схеми за национално доплащане и специфично подпомагане в рамките на същия период. Декларацията е неделима част от заявленията по чл. 6, ал. 1, чл. 11а, ал. 1, чл. 11б, ал. 3, чл. 22, ал. 2, чл. 25, ал. 1 и чл. 26, ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Коефициент за собствена консумация в стопанството" е цифров израз на количеството консумирано краве мляко и млечни продукти от краве мляко на домакинството на производителя и количеството изразходвано мляко за изхранване на животните в стопанството, изчислен средно за страната.
2. "Коефициент на редукция" е съотношението между подлежащото на разпределение количество краве мляко и сбора на заявените за разпределение количества краве мляко.
3. "Непреодолима сила" е непредвидено или непредотвратимо събитие или действие, което може да бъде природно или гражданско бедствие, епизоотична ситуация или друго подобно събитие или действие от извънреден характер.
4. "Килограм краве мляко" е равен на литър краве мляко, умножен с коефициент 1,029.
5. "Млечен еквивалент" е количеството сурово краве мляко, съответстващо на количеството на даден млечен продукт от краве мляко, определен на база фиксиран коефициент за всеки вид млечен продукт или група млечни продукти от краве мляко, или постоянна величина, като се вземе предвид броят на млечните крави в стопанството на производителя и средния млеконадой от крава.
6. "Масленост" е съдържанието на мастни вещества в млякото, изразено в г/кг.
7. "Референтна масленост" е маслеността, която е определена на държавата - членка на Европейския съюз, или на производителя на краве мляко като елемент от националната или индивидуалната млечна квота.
8. "Млекосъбирателен пункт" е обект, стопанисван от физическо или юридическо лице, в който се събира, охлажда и съхранява сурово мляко, произведено в повече от едно млекодобивно стопанство.
9. "Стопанство" е съвкупността от земеделската земя, стопанските постройки, млечните крави и техническото оборудване за производство и съхранение на краве мляко на производителя на краве мляко.
10. "Лактация" е периодът на отделяне на млечен секрет от млечната жлеза на кравата от отелване до пресушаване.


§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Навсякъде в наредбата маслеността се остойностява в г/кг.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Индивидуалните млечни квоти, първоначално разпределени по реда на раздел III от Наредба № 51 от 2006 г. за националния резерв, индивидуалните млечни квоти, одобрението на изкупвачи и изкупуването на краве мляко (ДВ, бр. 44 от 2006 г.), и издадените заповеди за първоначално разпределение на индивидуални млечни квоти и за първоначалния размер на националния млечен резерв запазват действие и след отмяната й. Производители, получили първоначално разпределена индивидуална млечна квота, се вписват служебно в регистъра по чл. 17.


§ 3. Прехвърлените количества за доставки с Регламент (ЕК) 1186/2007 от 10 октомври 2007 г. се разпределят пропорционално към индивидуалните млечни квоти за доставки на производителите на краве мляко, които при първоначалното разпределение са получили индивидуални млечни квоти за доставки в редуциран от заявения размер.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г., отм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)


§ 5. В срок до 30 календарни дни от влизане в сила на наредбата се разглеждат заявленията за получаване на индивидуална млечна квота от националния резерв, постъпили по реда на Наредба № 51 от 2006 г. за националния резерв, индивидуалните млечни квоти, одобрението на изкупвачи и изкупуването на краве мляко, като заявления за получаване на индивидуална млечна квота от националния резерв се приемат в срок до 15 календарни дни от влизане в сила на тази наредба.


§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2015 г., в сила от 20.01.2015 г.) Заявленията по чл. 6, ал. 4 за разпределяне на индивидуална млечна квота от националния млечен резерв за квотния период 1 април 2014 - 31 март 2015 г. се приемат до 28 февруари 2015 г. и се разглеждат по реда на тяхното постъпване в срок до 20 март 2015 г.

§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)


§ 7. (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.)


§ 8. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Договорите по чл. 35, ал. 1 се регистрират от изкупвачите в ОД на ДФЗ в едномесечен срок от обнародването на тази наредба в "Държавен вестник".


§ 9. Тази наредба се издава на основание чл. 55, ал. 1 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и въвежда разпоредбите на Регламент (ЕО) на Съвета 1788/2003 относно въвеждането на такса в сектора на млякото и млечните продукти и на Регламент (ЕО) на Комисията 595/2004, определящ подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) на Съвета 1788/2003.


§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.) Министерството на земеделието и храните изпраща на Европейската комисия информацията по приложение I на Регламент 595/2004, предоставена в срок до 31 юли от Разплащателната агенция, в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.


§ 11. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МЛЕЧНА КВОТА


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2008 Г.)

§ 24. Навсякъде в наредбата думата "продоволствието" се заменя с "храните".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МЛЕЧНА КВОТА


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 29.08.2008 Г.)

§ 27. Заявления за разпределяне на индивидуална млечна квота от националния млечен резерв за квотния период 1 април 2008 - 31 март 2009 г. се приемат до 31 август 2008 г. и се разглеждат в срок до 30 септември 2008 г.


§ 28. Браншовите организации в млечния сектор в срок до 31 март 2009 г. представят на министъра на земеделието и храните единно предложение по прилагане на чл. 75 от Регламент (ЕО) 1234/2007 на Съвета от 22.10.2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти. Министърът на земеделието и храните със заповед одобрява или мотивирано отхвърля предложението в срок до 31 май 2009 г.


§ 29. Член 11в влиза в сила на 1 април 2009 г., считано от квотния период 1 април 2009 г. - 31 март 2010 г.


§ 30. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МЛЕЧНА КВОТА


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2011 Г.)

§ 20. Навсякъде в наредбата думите "Националната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Българската агенция по безопасност на храните", думите "Регионалната ветеринарномедицинска служба" се заменят с "Областната дирекция по безопасност на храните", абревиатурата "РВМС" се заменя с "ОДБХ", думите "Областна дирекция "Земеделие и гори" се заменят с "Областна дирекция "Земеделие", думите "областните дирекции "Земеделие и гори" се заменят с "областните дирекции "Земеделие", думите "общинските служби по земеделие и гори" се заменят с "общинските служби по земеделие", думите "Областна разплащателна агенция на Разплащателна агенция" се заменят с "Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие", абревиатурата "ОРА" се заменя с "ОД на ДФЗ".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МЛЕЧНА КВОТА


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2011 Г.)

§ 21. Член 7а се прилага до 31 декември 2011 г.


§ 22. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МЛЕЧНА КВОТА


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 03.06.2014 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 23 ОТ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА МЛЕЧНА КВОТА


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 20.01.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 37, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 76 от 2008 г., в сила от 29.08.2008 г.)


Изкупвач:............ БУЛСТАТ ................
Справка за изкупеното мляко през месец ................. 20... г.
от производителите на краве мляко
 
БУЛСТАТ/ Имена Коли- Средно- Квота Остатък от квота
ЕГН   чество месечна за дос- за доставки
    мляко за масле- тавки, в кг, без да е
    отчет- ност на кг извършена
    ния достав-   корекция спря-
    месец, ките,   мо реалната
    кг г/кг   масленост на
          доставките
1 ....................................
         
... n          


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума