навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № IЗ-1959 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ НА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТНЕМАНЕТО ИМ И СПИСЪКА НА НАРУШЕНИЯТА НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНЕМАТ

В сила от 15.02.2008 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.11 от 4 Февруари 2011г., отм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение - ДВ, бр. 1 от 4 януари 2013 г., в сила от 04.02.2013 г.


Чл. 1. С тази наредба се определят първоначалният максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и редът за отнемането им и списъкът на нарушенията на правилата за движение по пътищата, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение.

Чл. 2. (1) При първоначално издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство притежателят му получава първоначален максимален размер от 39 контролни точки за отчет на извършените от него нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
(2) При следващо издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство броят на наличните контролни точки не се променя.


Чл. 3. (1) Контролни точки се отнемат въз основа на влязло в сила наказателно постановление.
(2) При налагане на наказания за нарушенията, посочени в тази наредба, в наказателното постановление се отбелязват броя на отнетите и броя на оставащите контролни точки.
(3) Еднократно на водач, който притежава контролен талон "Водач на МПС без наказания", издаден по реда на Наредба № I-157/2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина (ДВ, бр. 97 от 2002 г.), не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба.


Чл. 4. (1) За нарушения на ЗДвП от водач на МПС се отнемат контролни точки, както следва:
1. за управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително (чл. 174, ал. 1 ЗДвП)- 10 к.т.;
2. когато нарушението по т. 1 е извършено повторно (чл. 174, ал. 2 ЗДвП) - 13 к.т.;
3. за отказ на водач, който управлява МПС, трамвай или самоходна машина, да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта (чл. 174, ал. 3 ЗДвП) - 12 к.т.
4. за управление на МПС без притежаване на съответното свидетелство за управление или когато то е отнето по реда на чл. 171, т. 1 ЗДвП (чл. 177, ал. 1, т. 2, предл. 1 и предл. 2, алт.1 ЗДвП) - 6 к.т.;
5. за неозначаване по установения начин на принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или невземане на мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179. ал. 1, т. 1 ЗДвП) - 5 к.т.;
6. за управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до място за нейното отстраняване (чл. 179, ал. 1, т. 4 ЗДвП) - 5 к.т.;
7. за неспазване на сигналите на пътните светофари, предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 179, ал. 1, т. 5 ЗДвП) - 5 к.т.;
8. за неспазване на правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или за управление на технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл. 179, т. 4 ЗДвП, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението (чл. 180, ал. 1, т. 1 ЗДвП) - 5 к.т.;
9. за нарушаване на правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство или на правилата за преминаване през железопътен прелез (чл. 180, ал. 1, т. 3, предл. 1 и предл. 2 ЗДвП) - 5 к.т.;
10. за използване на устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на МПС (чл. 181, т. 2 ЗДвП) - 10 к.т.;
11. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.)
16. за неспиране на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!" (чл. 183, ал. 2, т. 3, предл. 1 ЗДвП) - 7 к.т.;
17. за навлизане след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или за движение в забранената посока на еднопосочен път (чл. 183, ал. 3, т. 5 ЗДвП) - 4 к.т.;
18. за неправилно изпреварване, когато не създава опасност за движението (чл. 183, ал. 3, т. 6 ЗДвП) - 4 к.т.;
19. за неправилно преминаване през пешеходна пътека (чл. 183, ал. 4, т. 1 ЗДвП) - 8 к.т.;
20. за неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус (чл. 183, ал. 4, т. 2 ЗДвП) - 8 к.т.;
21. за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването (чл. 183, ал. 4, т. 3 ЗДвП) - 8 к.т.;
22. за използване на мобилен телефон от водача по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му (чл. 183, ал. 4, т. 6 ЗДвП) - 6 к.т.;
23. за неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или за носене на каска (чл. 183, ал. 4, т. 7 ЗДвП) - 8 к.т.;
24. за неправилно престояване или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище (чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП) - 4 к.т.;
25. за престояване или паркиране, като втори ред, в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението (чл. 183, ал. 4, т. 9 ЗДвП) - 6 к.т.
(2) За виновно причиняване на пътнотранспортно произшествие допълнително се отнемат 4 к.т.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2011 г., в сила от 04.02.2011 г.) Броят на отнетите, възстановените и оставащите контролни точки за всеки водач на МПС се водят на отчет от службата за отчет на водачите на МПС при съответната областна дирекция на МВР.


Чл. 6. При обжалване на наказателно постановление контролни точки се отнемат само за потвърденото наказание.


Чл. 7. Информация за броя на наличните контролни точки се предоставя след подаване на заявление от водача на МПС и след заплащане на държавна такса.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Броят на отнетите контролни точки до влизане в сила на тази наредба се запазва.


§ 2. Отнемането на контролни точки по образуваните преди влизане в сила на тази наредба административно-наказателни преписки се извършва по реда на Наредба № I-139 от 16.IХ.2002 г.


§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 157, ал. 3 от Закона за движението по пътищата и отменя Наредба № I-139 от 16 септември 2002 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство и нарушенията, за които се отнемат (ДВ, бр. 94 от 2002 г.).


§ 4. Наредбата влиза в сила 30 дни след датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № IЗ-1959 ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНТРОЛНИТЕ ТОЧКИ НА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТНЕМАНЕТО ИМ И СПИСЪКА НА НАРУШЕНИЯТА НА ПРАВИЛАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА, ЗА КОИТО СЕ ОТНЕМАТ


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2011 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума