навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 9 ОТ 3 АПРИЛ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Издадена от министъра на земеделието и продоволствието

Обн. ДВ. бр.42 от 25 Април 2008г., изм. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.83 от 25 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 20 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.44 от 17 Май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 30 Октомври 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на проекти по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл. 2. Подпомагат се проекти на млади фермери, които допринасят за постигане на целите на мярката, а именно:
1. улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства;
2. подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 3. (1) Помощта се предоставя за изпълнение на заложените в бизнес плана дейности, инвестиции и цели, необходими за развитието на земеделското стопанство и допустими за подпомагане.
(2) Допустимите дейности, инвестиции и цели по ал. 1 са следните:
1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;
2. увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени;
4. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) подобряване на сградния фонд чрез закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството;
5. подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство;
6. увеличаване броя на животните в стопанството;
7. придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието;
8. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните;
9. завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми;
10. преминаване към биологично производство.
(3) Създаването на стопанства за производство на тютюн не е допустимо за подпомагане по мярката.
(4) Условието по ал. 3 се счита за изпълнено, когато младият фермер в продължение на 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2 не отглежда тютюн.

Раздел II.
Финансови условия


Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР.
(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) Финансова помощ не се предоставя в случай, че е установено изкуствено създаване на условия, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на мярката.


Чл. 5. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.


Чл. 6. Изплащането на помощта се извършва на два етапа, както следва:
1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро - след одобрение на заявлението за подпомагане;
2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) второ плащане в размер на левовата равностойност на 2500 евро за всяка 1,5 икономически единици увеличение спрямо първоначалното състояние на земеделското стопанство след проверка за изпълнението на бизнес плана на младия фермер - след края на третата или четвъртата година от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2.


Чл. 7. (1) Срокът за изпълнение на бизнес плана до проверката по чл. 6, т. 2 се определя в договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2 в съответствие със заложения от кандидата в бизнес плана период за проверка.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) При определяне на икономическия размер на земеделското стопанство на младия фермер по чл. 6, т. 2 се включват животните в съответните категории съгласно разпечатка от ВетИС за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, най-много до един месец преди подаване на заявката за второ плащане, или допълнителен опис, заверен от официален ветеринарен лекар най-много до един месец преди подаване на заявката за второ плащане и/или размера на земята, за която е представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем.
(3) Договорът за аренда/наем по ал. 2 трябва да е с минимален срок 3 години считано от датата на подаване на заявката за плащането по чл. 6, т. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Към датата на подаване на заявката за второ плащане при определяне на икономическия размер на земеделското стопанство на младия фермер по чл. 6, т. 2 не се включват животните и/или земята, които не са били включени при първоначалното изчисляване на икономическия размер на стопанството и към датата на подаване на заявлението за подпомагане:
1. са били собственост на кандидата и/или
2. за които има договори за наем и/или аренда, но са били предоставени за временно ползване на трети лица с договор за наем и/или аренда.
(5) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Когато към датата на подаване на заявката за второ плащане ползвателят на помощта е женен/омъжена и съпругът/съпругата са му били съпруг/съпруга и към датата на подаването на заявлението за подпомагане, то при определяне на икономическия размер на земеделското стопанство на младия фермер по чл. 6, т. 2 не се включват:
1. животните, които са прехвърлени от съпруга/съпругата, вкл. от едноличен търговец, на когото той/тя е собственик, и/или
2. земята, която към датата на подаване на заявлението за подпомагане е била собственост на кандидата и/или на съпруга/съпругата, включително на едноличен търговец, на когото той/тя е собственик, и която не е била включена при първоначалното изчисляване на икономическия размер на стопанството.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случай че младият фермер е производител на краве мляко, при определяне на икономическия размер на земеделското стопанство по чл. 6, т. 2 е необходимо да е представено удостоверение за индивидуална млечна квота.


Чл. 8. (1) Ползвателят на помощта възстановява цялата сума на полученото по чл. 6, т. 1 плащане заедно със законната лихва към нея и не получава плащането по чл. 6, т. 2 в случаите, когато:
1. всички инвестиции, основните дейности и цели не са изпълнени до включения в договора по чл. 21, ал. 2 срок;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) икономическият размер на земеделското стопанство не се е увеличил най-малко с 4,5 икономически единици към периода на проверка за изпълнението на бизнес плана;
3. не е покрил изискванията за професионални умения и познания по чл. 9, ал. 1, т. 6 в рамките на 36 месеца от датата на сключване на договора с Разплащателната агенция (РА);
4. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) по-малко от левовата равностойност на 5000 евро са инвестирани за дейностите по чл. 14, ал. 2;
5. до 36 месеца от създаването на земеделското стопанство не е постигнал съответствие със съществуващите стандарти на Общността, свързани с фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, ветеринарните изисквания, безопасността на храните и фуражите, опазването компонентите на околната среда, хигиената и безопасните условия на труд;
6. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) не е подал заявка за второ плащане в срока по чл. 24, ал. 2;
7. не е завършил курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, или не е участвал в информационна дейност относно тези проблеми;
8. не изпълнява условията по чл. 29, ал. 3 и 4 и чл. 30, т. 2, 3 и 4;
9. не изпълнява изискването по чл. 3, ал. 3;
10. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) е установено изкуствено създаване на условия, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на мярката;
11. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) бъде установено, че не поддържа минимално изискуемия размер на стопанството съгласно чл. 9, ал. 1, т. 8 до годината, избрана за проверка на изпълнението на бизнес плана;
12. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) е получил приоритет съгласно чл. 12а, ал. 1, т. 3 и не е представил на РА копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и;
13. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) е получил приоритет съгласно чл. 12а, ал. 1, т. 5 и не е кандидатствал за финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони през първата година след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ с РА.
(2) При изчисляване на стойността на инвестициите по ал. 1, т. 4 се приспадат:
1. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) субсидии, одобрени за подпомагане и/или получени за същата инвестиция по други мерки от ПРСР и/или по други програми, финансирани от европейския и националния бюджет;
2. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) изплатените средства над данъчната оценка или над извършената оценка от независим оценител към датата на закупуване на земята и/или сградите;
3. разходи за данък върху добавената стойност, с изключение на случаите на невъзстановим данък върху добавената стойност, съгласно ЗДДС;
4. разходи, извършени преди подаване на заявлението за подпомагане;
5. разходи за принос "в натура";
6. разходи за плащания, които не са извършени по банков път;
7. (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) разходи за закупуване на земя, животни, сгради и други движими и недвижими дълготрайни материални активи от съпруг/съпруга и/или от роднини по права линия - без ограничения, и от роднини по сватовство от първа степен.
(3) При неизпълнение на договорни задължения младият фермер не възстановява сумата, получена по чл. 6, т. 1 в случай на форсмажорни обстоятелства, но е недопустим за второ плащане по чл. 6, т. 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Ползвателят или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която е в състояние да го направи.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Ползвателят на помощта възстановява цялата сума на получените по чл. 6 плащания заедно със законната лихва към тях, когато:
1. по-малко от левовата равностойност на 2000 евро са инвестирани за дейностите по чл. 14, ал. 3;
2. бъде установено, че не поддържа икономическия размер на стопанството, за което е получил плащането по чл. 6, т. 2;
3. е получил приоритет съгласно чл. 12а, ал. 1, т. 3 и не е представил на РА копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и.
(2) При изчисляване на стойността на инвестициите по ал. 1, т. 1 се приспадат:
1. субсидии, одобрени за подпомагане и/или получени за същата инвестиция по други мерки от ПРСР и/или по други програми, финансирани от европейския и националния бюджет;
2. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) изплатените средства над данъчната оценка или над извършената оценка от независим оценител към датата на закупуване на земята и/или сградите;
3. разходи за данък върху добавената стойност, с изключение на случаите на невъзстановим данък върху добавената стойност, съгласно ЗДДС;
4. разходи, извършени преди получаване на плащането по чл. 6, т. 2;
5. разходи за принос "в натура";
6. разходи за плащания, които не са извършени по банков път;
7. разходи за закупуване на земя, животни, сгради и други движими и недвижими дълготрайни материални активи от съпруг/съпруга и/или от роднини по права линия - без ограничения, и от роднини по сватовство от първа степен.
(3) При неизпълнение на договорни задължения младият фермер не възстановява сумите, получени по чл. 6 в случай на форсмажорни обстоятелства.
(4) Ползвателят или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства във връзка с това в срок до 10 работни дни от датата, на която е в състояние да го направи.

Раздел III.
Изисквания към кандидатите


Чл. 9. (1) Допустими за финансиране са кандидати, отговарящи на следните условия:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) физически лица или еднолични търговци, които не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са регистрирани за първи път като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.);
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
3. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
4. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са подали заявление по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или за националните доплащания за животни в случай, че са подали такова;
5. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане са започнали да се осигуряват като земеделски производители, в случай че се осигуряват като такива;
6. имат съответните професионални умения и познания, а именно:
а) средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или средно икономическо образование със земеделска насоченост и/или
б) висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина или висше икономическо образование със земеделска насоченост и/или
в) завършен курс от минимум 150 часа в областта на селското стопанство и/или по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР;
7. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) физическите лица и собствениците на еднолични търговци имат постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършват подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях;
8. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) общият икономически размер на земеделското стопанството е не по-малко от 4 икономически единици;
9. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) към датата на подаване на заявлението за подпомагане са собственици и/или наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; договорите за аренда или наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
10. не са одобрени за финансиране по реда на тази наредба или по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР;
11. не са получили финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" и/или мярка 122 "Подобряване икономическата стойност на горите", и/или мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" от ПРСР;
12. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани в животновъдната дейност, в случай че развиват такава; сключените договори за наем трябва да са с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
13. едноличните търговци са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
(2) Лицата по ал. 1 се подпомагат, при условие че:
1. нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие";
2. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
3. не са в производство по ликвидация;
4. нямат изискуеми публични задължения към държавата.
(3) Изискванията по ал. 2, т. 2 и 3 се отнасят за еднолични търговци.
(4) При условие че кандидатът не отговаря на изискванията за професионални умения и познания по ал. 1, т. 6, той може да бъде одобрен за подпомагане, в случай че се задължи в представения бизнес план да изпълни тези изисквания в 3-годишен период от сключването на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2.
(5) Изискванията по ал. 1 за едноличните търговци се отнасят и за техните собственици - физически лица.
(6) Изискванията по ал. 1 за физически лица се отнасят и за едноличните търговци, на които са или са били собственици.
(7) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Договорите за наем и/или аренда по ал. 1, т. 9 трябва да са влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане.
(8) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Земеделската земя по ал. 1, т. 9, за която кандидатите имат документи за собственост и/или договори за наем и/или аренда, трябва да се обработва в реални граници от датата на подаване на заявлението за подпомагане и през целия период на договора, сключен с РА.
(9) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Кандидатът трябва да уведоми общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите, за които има документи за собственост и/или договори за наем и/или аренда, за участието си в мярката съгласно чл. 73, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за да не бъде включен в споразумение съгласно чл. 37в от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
(10) (Доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Изискванията по ал. 1, т. 10 се отнасят и за съпруга/съпругата на кандидата, включително и за едноличните търговци, на които са или са били собственици.


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ, в случай че кандидатът попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:
1. при които кандидатът/ползвателят на помощта - физическо лице, или представляващият кандидата/ползвателя на помощта - едноличен търговец, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 1 и 2 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта със:
1. декларация към момента на кандидатстване;
2. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.


Чл. 10. Не се предоставя финансова помощ на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случаите, когато младият фермер не е установен като единствен ръководител на земеделското стопанство, всички ръководители на земеделското стопанство трябва да отговарят на изискванията от раздел III за кандидатите, установяващи се като единствени ръководители на стопанството, с изключение на изискванията по чл. 9, ал. 1, т. 8, 9 и 12.


Чл. 11. В случай че ползвателят на помощта има трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно, той се задължава до три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2 да прекрати тези взаимоотношения или да ги ограничи до 4 часа дневно.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 12. Дейностите по проекта се осъществят на територията на Република България.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) При избора на проекти приоритет се дава на:
1. проекти на млади фермери, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане имат съответните професионални умения и познания, а именно: имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост, и/или вече са приключили 150-часов курс на обучение по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от Програмата за развитие на селските райони;
2. проекти за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор "Животновъдство";
3. проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или притежават сертификат за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/ 2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91;
4. проекти, които се реализират на територията на някоя от следните области: Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София, Перник;
5. проекти на млади фермери, които са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват за финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони през първата година след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ с РА.
(2) Условието по ал. 1, т. 2 се приема за изпълнено и за стопанства, отглеждащи фуражни култури, в случай че фуражният баланс на земеделското стопанство не е положителен.
(3) Приоритет по ал. 1, т. 4 се дава само на проекти на земеделски производители, чиито стопанства към момента на подаване на заявлението за подпомагане са разположени изцяло на територията на посочените области. Ръстът в икономическите единици, който е определен в бизнес плана им, също трябва да се реализира на територията на тези области.
(4) Земеделските производители по ал. 1, т. 5 подписват декларация към датата на подаване на заявлението за подпомагане, че са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват за подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони. Земеделските производители, които имат намерение да кандидатстват за подпомагане по мярка 214, се задължават през първата година след сключване на договора за отпускане на финансова помощ с РА да подадат заявление за подпомагане по мярка 214.
(5) Тежестта на приоритетите по ал. 1 се изчислява в съответствие с критерии за избор (оценка) на проекти съгласно приложение № 1.
(6) В случай че изпълнението на условията по ал. 1 е станало основание за избор на кандидата пред други кандидати, той се задължава да поддържа съответствие с условията по ал. 1 в зависимост от основанието за този избор за период 5 години след датата на сключване на договор за отпускане на финансова помощ по реда на тази наредба.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Кандидатите представят бизнес план по образец съгласно приложение № 1а за развитие на стопанството за най-малко 5-годишен период.
(2) Информация в бизнес плана и поемане на задължение за придобиване на необходимите професионални умения и познания, с изключение на базовото обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието, не се изисква, в случай че кандидатът отговаря на изискванията по чл. 9, ал. 1, т. 6.
(3) Информация в бизнес плана относно специфични дейности и инвестиции за постигане на съответствие със съществуващите стандарти на Общността не по-късно от 36 месеца от датата на създаването на стопанството не се изисква, в случай че земеделското стопанство на кандидата отговаря на стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването компонентите на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Бизнес планът трябва да показва увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство с най-малко 4,5 икономически единици към избрания период за проверка на изпълнението на бизнес плана.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) Бизнес планът трябва да показва, че най-малко левовата равностойност на 5000 евро от полученото по чл. 6, т. 1 плащане ще бъдат инвестирани към избрания период за проверка на изпълнението му за една или повече от описаните по-долу дейности за нуждите на земеделското стопанство:
1. закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
2. закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
3. закупуване на селскостопански животни;
4. закупуване на земя за земеделска дейност;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения включително:
а) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) многогодишни етеричномаслени и/или лечебни растения;
б) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) многогодишни цветя;
в) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) ягодоплодни;
г) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) лозя (вкл. винени);
д) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) медоносни дървесни видове за производство на мед;
е) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.) Бизнес планът трябва да показва, че най-малко левовата равностойност на 2000 евро от полученото по чл. 6, т. 2 плащане ще бъдат инвестирани не по-късно от шест месеца преди края на петата година от изпълнение на бизнес плана за една или повече от описаните по-долу дейности за нуждите на земеделското стопанство:
1. закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
2. закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
3. закупуване на селскостопански животни;
4. закупуване на земя за земеделска дейност;
5. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, включително:
а) многогодишни етеричномаслени и/или лечебни растения;
б) многогодишни цветя;
в) ягодоплодни;
г) лозя (вкл. винени);
д) медоносни дървесни видове за производство на мед;
е) други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Бизнес планът трябва да показва, че младият фермер ще поддържа минимално изискуемия размер на стопанството съгласно чл. 9, ал. 1, т. 8 до годината, избрана за проверка на изпълнението на бизнес плана.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Бизнес планът трябва да показва, че младият фермер ще поддържа икономическия размер на стопанството, за което е получил плащането по чл. 6, т. 2.


Чл. 14.. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Данните за засетите/засадените и/или предстоящите за засяване/засаждане култури, попълнени в колона "текуща стопанска година" на анкетните формуляри на представената при кандидатстване анкетна карта трябва да се отнасят за текущата стопанска година спрямо датата на подаване на заявлението за подпомагане.


Чл. 14б. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Не се предоставя финансова помощ, когато кандидатът не спазва заложените в заявлението за подпомагане по чл. 17, ал. 1 крайни срокове, в които е предвидил да засади/засее дадени култури през настоящата стопанска година и не е предварително уведомил РА за промяната на срока и причините, поради които тази промяна се налага.


Чл. 14в. (Нов - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Когато кандидатът е подавал заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и/или за необлагодетелствани райони, и/или по мярка 214 "Агроекологични плащания" се извършва сравнение между заявената по тези схеми площ и заявената такава по тази наредба. Не се предоставя финансова помощ, когато се установи разлика между площите в размер над 3 % и не е представена писмена обосновка, придружена с мотивирани писмени доказателства за причините, водещи до тази разлика.


Чл. 14г. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) Периодът за създаване на трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година съгласно технологии за създаване и отглеждане на трайни насаждения.


Чл. 14д. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) Заложените за отглеждане животни и основни култури в бизнес плана (с изключение на трайни насаждения) могат да бъдат променени при условие, че не се преминава от отглеждане на животни към отглеждане на култури и обратното.


Чл. 14е. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското законодателство, се подпомагат само в случай че ползвателят е представил съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Документите за кандидатстване по чл. 17, ал. 1 и документите по чл. 24, ал. 1 за плащане на финансовата помощ по чл. 6, т. 2, както и документите по чл. 30а, ал. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се представят в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от кандидата копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА;
2. да се подават лично от кандидата;
3. да се представят на български език; в случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.
(2) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Изискването по ал. 1, т. 2 не се отнася за ползватели на помощта, които трябва да подадат заявка за второ плащане и за които е настъпила временна неработоспособност, налагаща болничен престой, поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; карантина; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане. Временната неработоспособност следва да бъде удостоверена с болничен лист.
(3) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) В случаите по ал. 2 документите могат да бъдат подадени от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно. Пълномощникът следва да представи и копие от болничния лист пред служителите на РА.


Чл. 16. (1) Периодите на прием на заявления за подпомагане се определят със заповед на изпълнителния директор на РА.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) При вземане на решение за започване на период на прием на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" и областните дирекции "Земеделие".

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Кандидатите за финансова помощ подават в Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по постоянен адрес заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 2 и прилагат документи съгласно приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършва преглед на документите и предварителна проверка за допустимост в присъствието на кандидата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 или установена недопустимост на кандидата при извършване на предварителната проверка по ал. 2 Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" връща документите на кандидата заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(4) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В срок от подаването на заявлението за подпомагане, но не по-късно от три месеца от крайната дата за прием на заявления за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) извършва проверка и анализ (включително посещение на място) за установяване на фактическото съответствие с представените документи;
3. одобрява или мотивирано отхвърля заявлението за подпомагане след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по представени документи.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 3, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по даден проект е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случаите, в които заявлението за подпомагане е обект на допълнителни проверки от страна на специализирани структури в Министерството на земеделието и храните и/или Държавен фонд "Земеделие" и/или външни институции, се издава заповед за спиране на процедурата по обработка на заявлението. Срокът за обработка се удължава с времето за получаване на необходимата информация от компетентния орган. Уведомителното писмо с приложено копие от заповедта за спиране на процедурата за обработка се изпраща на кандидата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) При извършване на посещение на място по ал. 1, т. 2 кандидатът трябва да присъства лично, с изключение на случаите по чл. 15, ал. 2.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Когато сумата на предложените за разглеждане заявления за подпомагане надхвърля наличния бюджет по мярката, заявленията за подпомагане се класират съгласно критериите за оценка по приложение № 1 и се одобряват в низходящ ред.
(2) За класираните по реда на ал. 1 заявления с еднакъв брой точки, за които е установен недостиг на средства, се извършва допълнително класиране по реда на приемане на заявленията за подпомагане.


Чл. 20. (1) Заявлението за подпомагане може да получи отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 18, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. неотстраняване на непълнотите и пропуските в срока по чл. 18, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по мярката.
(2) В случаите по ал. 1 кандидатът има право да кандидатства отново по реда на тази наредба.


Чл. 21. (1) Изпълнителният директор на РА се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.
(2) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на проекта кандидатът следва да подпише договор за отпускане на финансовата помощ.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително условията за извършване на допълнителни проверки при съмнения за изкуствено създадени условия и основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(4) След изтичане на срока по ал. 2 кандидатът губи право на подпомагане и може да кандидатства отново за финансиране на същата дейност по реда на тази наредба.


Чл. 22. В случаите на отказ за финансиране РА писмено уведомява кандидата, като в уведомлението изрично се посочват мотивите за отказ.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 27.12.2008 г.) В срок до два месеца от сключване на договора по чл. 21, ал. 2 РА изплаща финансовата помощ по чл. 6, т. 1.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Когато заложените в заявлението за подпомагане крайни срокове за засяване/засаждане на културите през настоящата стопанска година са след датата на сключване на договора, Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, извършва проверка за установяване спазването на сроковете.
(2) При проверката по ал. 1 се вземат предвид постъпилите писмени уведомления за промяна на крайните срокове и за причините, поради които тя се налага.


Чл. 23б. (Нов - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., предишен чл. 23а, изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Преди подаване на заявката за второ плащане от ползвателя на помощта РА може да извършва проверка и анализ за установяване на фактическото съответствие с представения бизнес план по чл. 13 и чл. 14, ал. 1 и 2 и одобрените от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, последващи промени в него. Резултатите от извършените проверки се вземат предвид за установяване на фактическо съответствие по чл. 9, ал. 1, т. 8 и при обработката на заявките за второ плащане по чл. 26.


Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) При кандидатстване за второто плащане по чл. 6, т. 2 ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА, в съответното териториално структурно звено на ДФЗ и прилага документи съгласно приложение № 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г. (*), изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Заявката за второ плащане след третата или четвъртата година се подава не по-късно от два месеца след изтичане на срока, определен съгласно чл. 7 ал. 1.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., отм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.)


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Съответното териториално структурно звено на ДФЗ извършва преглед на документите по чл. 24, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 съответното териториално структурно звено на ДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по чл. 24, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В срок до 3 месеца от подаване на заявката за второ плащане по чл. 6, т. 2 РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. (доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) извършва проверка и анализ за установяване на фактическото съответствие с представените документи, като резултатите от извършените проверки се вземат предвид при обработката на заявката за второ плащане;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ със заповед на изпълнителния директор на РА след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения и реализирания проект;
4. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти РА уведомява с мотивирано писмо ползвателя, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти, чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 4, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;
2. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В случаите, в които заявката за второ плащане е обект на допълнителни проверки от страна на специализирани структури в Министерството на земеделието и храните и/или Държавен фонд "Земеделие" и/или външни институции, се издава заповед за спиране на процедурата по обработка на заявката. Срокът за обработка се удължава с времето за получаване на необходимата информация от компетентния орган. Уведомителното писмо с приложено копие от заповедта за спиране на процедурата за обработка се изпраща на ползвателя на финансовата помощ.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) Плащанията се изчисляват след осъществяване на проверките по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 и при спазване на разпоредбите на чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L бр. 25 от 28 януари 2011 г.) (Регламент (ЕО) № 65/2011).


Чл. 26б. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или цялата помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2;
2. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 26, ал. 2;
3. се приложи правилото по чл. 30 от Регламент (ЕО) № 65/2011.
(2) В случаите на отказ за изплащане на финансовата помощ ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане за същия проект.

Раздел II.
Условия за изпълнение на дейностите по проекта и контрол


Чл. 27. Периодът за осъществяване на дейностите по проекта е 5 години считано от датата на подписването на договора за финансова помощ с РА.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора в РА съгласно приложение № 6, но не по-късно от седем месеца преди изтичане на срока по чл. 27. В случай че искането за промяна на договора касае изменение на заложените инвестиции по чл. 14, ал. 2, включително и изменение на периода за проверка на изпълнението на бизнес плана, искането трябва да бъде подадено не по-късно от два месеца преди изтичане на срока по чл. 7, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Ползвателят на помощта може да подаде в РА уведомително писмо съгласно приложение № 7 с искане за промяна по чл. 14д, но не по-късно от седем месеца преди изтичане на срока на договора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Промените по ал. 1 и 2 трябва да са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 12а, ал. 6, чл. 13, ал. 2 и 3 и чл. 14.
(4) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора, което:
1. води до несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени в тази наредба;
2. води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ;
3. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) не съответства на изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 12а, ал. 6, чл. 13, ал. 2 и 3 и чл. 14.
(5) В срок до един месец от подаването на искането за промяна по ал. 1 РА писмено уведомява ползвателя на помощта за одобрение или отказ на исканата промяна.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) В срока по чл. 27 ползвателят на помощта може да се регистрира като едноличен търговец по Търговския закон, който да стане правоприемник на ползвателя на помощта по тази наредба.


Чл. 29. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да води всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на бизнес плана за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2.
(3) За срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2 ползвателят на помощта е длъжен да има постоянен и настоящ адрес в общината или в една от общините, където извършва подпомаганата дейност, или в община, съседна на някоя от тях.
(4) Ползвателят на помощта е длъжен да няма трудови или служебни правоотношения за повече от 4 часа дневно за срок 5 години след сключване на договора за подпомагане по чл. 21, ал. 2 при спазване на условията по чл. 11.


Чл. 30. В срок 3 години от подаване на заявката за второто плащане ползвателят на помощта е длъжен:
1. да съхранява всички оригинални документи, свързани с дейността, които не се изискват в оригинал при подаване на заявлението за подпомагане или заявката за плащане;
2. (доп. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) да не продава или да преотстъпва ползването на дълготрайните материални активи, включени при изчисляване на минималния размер на инвестициите по чл. 14, ал. 1 и 2;
3. да не променя мястото на дейността, която се финансира;
4. да не преустановява земеделска дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство.


Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) В срок до пет месеца преди изтичане на срока по чл. 27 и след получаване на второто плащане по чл. 6, т. 2 ползвателите подават лично в съответното териториално структурно звено на ДФЗ уведомително писмо до РА съгласно приложение № 8 и прилагат необходимите документи съгласно приложение № 9.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за ползватели на помощта, които трябва да подадат уведомително писмо до РА съгласно приложение № 8 и за които е настъпила временна неработоспособност, налагаща болничен престой, поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; карантина; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане. Временната неработоспособност следва да бъде удостоверена с болничен лист.
(3) В случаите по ал. 2 документите могат да бъдат подадени от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно. Пълномощникът следва да представи и копие от болничния лист пред служителите на РА.
(4) Съответното териториално структурно звено на ДФЗ извършва преглед на документите по ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта или в присъствието на упълномощеното лице по ал. 3.
(5) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 съответното териториално структурно звено на ДФЗ връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(6) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 5 ползвателят на помощта има право в рамките на срока по ал. 1 отново да подаде уведомително писмо до РА съгласно приложение № 8 и прилага необходимите документи съгласно приложение № 9.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) След приемане на уведомително писмо съгласно приложение № 8, окомплектувано с всички изискуеми съгласно приложение № 9 документи, ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на уведомително писмо до РА.

Чл. 31. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Контрол за изпълнение условията по договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Проверките по ал. 2 могат да се извършват не по-късно от 2 години от подаване на заявка за второто плащане.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.
(6) Длъжностните лица по ал. 2 и 5 са длъжни да се легитимират пред ползвателите на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, в срок до два месеца преди изтичане на срока по чл. 27 извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства за установяване на:
1. фактическо съответствие с представения бизнес план по чл. 13, включително и одобрените от РА последващи промени в него;
2. извършена инвестиция за не по-малко от левовата равностойност на 2000 евро за дейностите по чл. 14, ал. 3;
3. поддържане на икономическия размер на стопанството, за който е получено плащането по чл. 6, т. 2.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти РА уведомява с мотивирано писмо ползвателя, който в срок до 5 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 9, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.


Чл. 32. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 29, ал. 1 и 2 и чл. 30, т. 1 РА писмено предупреждава ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение и санкциите по ал. 3.
(2) Ползвателят на помощта може да отстрани нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок. В случай на отстраняване на нередовностите в срок ползвателят не се санкционира.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 ползвателят на помощта дължи връщане на получената помощ заедно със законната лихва към нея.


Чл. 33. (1) В случай че ползвателят на помощта не изпълнява свои нормативни или договорни задължения след изплащане на финансовата помощ, РА може да поиска връщането на вече изплатени суми заедно със законните лихви към тях и/или да прекрати всички договори, сключени с ползвателя на помощта.
(2) Разплащателната агенция може да поиска връщането на вече платени суми заедно със законните лихви към тях, когато:
1. ползвателят на помощта е представил декларация с невярно съдържание и/или изкуствено е създал условия за изпълнение на изискванията за получаване на плащанията, за да извлече облага в противоречие с целите на настоящата наредба;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на допълнителна публична финансова помощ за инвестициите по чл. 14, ал. 2 и 3, финансирани по реда на тази наредба.

Глава пета.
ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 34. (1) (Предишен чл. 34, изм. и доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., отм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Данните на ползвателя могат да бъдат публикувани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1290/2005) и Регламент (ЕО) № 259/2008 на Комисията от 18 март 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно публикуването на информация за получателите на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 76, 19.03.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 259/2008) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) "Проект" е заявление за подпомагане ведно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.
2. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) "Млади фермери" са физически лица или еднолични търговци, които отговарят на условията за подпомагане по тази наредба и произвеждат растителна и/или животинска продукция, предназначена за продажба в един или няколко от следните сектори:

Растениевъдство
1. Зърнено-житни култури.
2. Зърнено-бобови култури.
3. Технически култури.
4. Зеленчукови култури.
5. Етерично-маслени и медицински култури.
6. Медоносни и лечебни трайни насаждения.
7. Овощни видове.
8. Фуражни култури.
9. Лозя.
10. Цветя.
11. Производство на семена и посадъчен материал.
12. Гъби, включително диворастящи видове, специално отглеждани в земеделското стопанство на кандидата с цел продажба.
13. Бързорастящи дървесни видове, използвани като биомаса за производство на биоенергия.
14. Трюфели.

Животновъдство
1. Говеда (крави) - всички видове, включително и за разплод.
2. Биволи (биволици) - всички видове, включително и за разплод.
3. Овце - всички видове, включително и за разплод.
4. Кози - всички видове, включително и за разплод.
5. Свине - всички видове, включително и за разплод.
6. Коне и други еднокопитни - за месо.
7. Зайци.
8. Птици (в т.ч. бройлери, кокошки носачки, пуйки, гъски, щрауси, пъдпъдъци, фазани).
9. Пчелни семейства.
10. Буби.
14. Охлюви.
15. Калифорнийски червей.

3. "Икономически размер на стопанство" е размерът на земеделското стопанство, изразен в икономически единици.
4. "Икономическа единица" представлява коефициент, който се получава, като общата стандартна разлика на стопанството се раздели на левовата равностойност на 1200 евро. Една икономическа единица е равна на левовата равностойност на 1200 евро.
5. "Стандартна разлика" е коефициент, който се изчислява за отделна култура или категория животно и се получава, като от стойността на продукцията в левове от 1 декар и/или 1 животно се извадят част от преките разходи.
6. "Обща стандартна разлика на стопанството" е сумата в левове от стандартните разлики на отглежданите в стопанството култури и/или животни.
7. "Мярка" е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на ПРСР.
8. "Дата на създаване на земеделско стопанство" е най-ранната от датите по чл. 9, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.
9. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР.
10. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Административни проверки" са проверки съгласно условията и разпоредбите на чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ L 25, 28.01.2011 г., стр. 8).
11. "Принос в натура" е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен труд, за които не са правени плащания в брой, подкрепени от фактура, или друг еквивалентен на фактура платежен документ.
12. "Земеделски култури" са растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.
13. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) "Земеделски площи" са обработваемата земя, включително оставена като угар, постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.
14. "Семейните градини" са земеделски площи, заети с различни култури, и произведената от тях продукция се използва предимно за собствена консумация в домакинството на земеделския стопанин.
15. "Постоянно затревени площи" са естествени ливади, пасища и ниско продуктивни затревени площи, които не са включени в схемата за сеитбооборот и са на разположение през цялата календарна година за косене и/или паша на селскостопански животни.
16. "Земеделска дейност" е производството на земеделски продукти, включително прибиране на реколтата, добив на мляко, отглеждане и развъждане на селскостопански животни за земеделски цели и/или поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.
17. "Земеделски сектор" е секторът, включващ дейностите за производството на земеделски продукти.
18. (доп. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението за подпомагане и приемане на заявлението.
19. "Авансово плащане" е плащане по смисъла на чл. 56 на Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 368, 23.12.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80).
20. "Междинно плащане" е плащане за обособена част от одобрената и извършена инвестиция.
21. "Форсмажорни обстоятелства" са:
а) смърт на ползвателя;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя;
в) тежко природно бедствие, въздействало сериозно върху земята в имота;
г) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;
д) (изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския производител;
е) (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за отпускане на финансова помощ.
22. "ЕО" е Европейската общност.
23. "Публична финансова помощ" е всеки обществен дял във финансирането на дейности, източник на който е бюджетът на държавата, на регионалните или местните власти, на Европейската общност, както и всеки подобен разход. Всеки дял във финансирането на дейности, чийто произход е бюджетът на обществени юридически лица или сдружения на една или повече регионални или местни власти по смисъла на Директива 2004/18/EС на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки (ОВ L 134, 30.04.2004 г., и Българско специално издание: глава 06, том 8), ще се разглежда като обществен дял.
24. (нова - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) "Нередност" е всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.
25. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) "Функционална несамостоятелност" е изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни проекти или установяване ползване на обща инфраструктура, финансирана от ПРСР, с цел осъществяване на предимство в противоречие с целите на мярката по ПРСР.
26. (нова - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) "Изкуствено създадени условия" е всяко установено условие по смисъла на чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011.
27. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Ръководител на земеделско стопанство" е лице, което организира търговската и земеделската дейност на стопанството, разпорежда се с активите и/или извършва финансови операции от и за сметка на земеделското стопанство.
28. (нова - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) "Посещение на място" е част от административните проверки.


§ 2. Икономическият размер на стопанството се изчислява по таблица съгласно приложение № 5.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) В случай че при определянето на икономическия размер на младия фермер по чл. 6, т. 2 са включени земеделски култури и/или животни, за които към датата на подаване на заявлението за подпомагане стандартната разлика е с различна стойност спрямо стойността към датата на подаване на заявката за второ плащане, при това определяне за тази част от тях, която е била налична към датата на подаване на заявлението за подпомагане, се включва стойността на стандартната разлика към датата на подаване на заявлението за подпомагане.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 4. Наредбата се издава на основание § 35, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 18 от 2006 г.; изм., бр. 96 от 2006 г., в сила от 1 януари 2007 г.; изм., бр. 16 от 2008 г.).


§ 5. Началната дата на първия прием на заявления за подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по реда на тази наредба се обявява със заповед на министъра на земеделието и продоволствието.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 107 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2008 Г.)

§ 23. Наредбата влиза в сила 10 дни след обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 27.12.2008 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 27.ХII.2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.10.2011 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 23 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2012 Г.)

§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


§ 26. (Отм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 20.03.2012 Г.)

§ 14. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

§ 38. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 17.05.2013 Г.)

§ 5. От датата на влизане в сила на тази наредба за договорите за отпускане на финансовата помощ, сключени след 25 април 2008 г., заявката за второ плащане след третата или четвъртата година се подава не по-късно от два месеца след изтичане на срока, определен съгласно чл. 7, ал. 1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 39. За заявления за подпомагане, подадени преди влизане в сила на тази наредба, се прилагат правилата и условията, които са действали преди влизане в сила на тази наредба.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2015 Г.)

§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 20 ОТ 27 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2. "ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ" ОТ МЯРКА 4. "ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.10.2015 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 12а, ал. 5 и чл. 19, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)


Критерии за оценка на проектни предложения по мярка 112
"Създаване на стопанства на млади фермери"
 
Критерии Точки
1. Проекти на млади фермери, които към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат съответните професионални умения и познания, а именно: имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост, и/или вече са приключили 150 часа курс на обучение по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от Програмата за развитие на селските райони 25
2. Проектът е за дейности, които се осъществяват изцяло в сектор "Животновъдство" 30
3. Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 20
4. Проектът се реализира на територията на някоя от следните области: Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София, Перник 5
5. Проекти на млади фермери, които са кандидатствали или имат намерение да кандидатстват за финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони и са подписали декларация за участие в мярка 214 от ПРСР 20
Общо точки 100


Приложение № 1а към чл. 13, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., предишно Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.
 
БИЗНЕС ПЛАН
 
Мярка "Създаване на стопанства на млади фермери"
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата)
 
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 НК за представени от мен неверни данни.
 
Подпис (печат) ....................................................
 
Забележки:
1. Кандидатът номерира и подписва (подпечатва, ако е приложимо) собственоръчно всяка страница от бизнес плана.
2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове и колони в зависимост от спецификата на дейността, за която се кандидатства.
 
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
А Б
Име на кандидата  
Постоянен адрес  
Телефон за контакти:  
Факс:  
E-mail:  
ЕГН/Регистрация по БУЛСТАТ  
Брой на постоянно заетия персонал  
Местонахождение на стопанството  
Характеристика на земеделското стопанство
Обща обработваема (използвана) земеделска площ на стопанството, дка (ако е приложимо)  
Площта на стелажите, върху които се отглеждат гъби, м2(ако е приложимо)  
Отглеждани животни: вид, брой (*)  
Начален икономически размер на стопанството (в икономически единици)  
Избрано време за проверка на изпълнението на бизнес плана След края на:
(Моля, отбележете избрания период) 0 3-тата година от сключване на договора за отпускане на финансовата помощ;
  0 4-тата година от сключване на договора за отпускане на финансовата помощ
Икономически размер на стопанството към периода на проверка изпълнението на бизнес плана (в икономически единици)  
Икономически размер на стопанството съгласно петата година, посочена в бизнес плана (в икономически единици)  
(*) Забележка. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
 
I. Настоящо състояние на земеделското стопанството
1. Информация за настоящата дейност на кандидата:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Земя:
 
Таблица 1. Налична за стопанството земя (*)
Местонахождение (област, община, населено място) Обща площ на имота (дка) Обработваема (използвана) земеделска площ (дка) Начин на ползване (основна култура, вкл. естествени ливади и под угар, вид) Основание за ползване (собствена, наем, аренда, друго)
А В Г Д Е Ж
           
           
  Общо площ, дка:        
(*) Забележка. Отбелязва се цялата земя, налична за стопанството, включително и земята, върху която са разположени производствените сгради на земеделското стопанство (животновъдни сгради, оранжерии, гъбарници и т.н.).
3. Животни:
Таблица 2. Налични животни по видове
(Кандидатът посочва броя на животните в съответните категории съгласно:
Разпечатка от ВетИС за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС)
Или
допълнителен опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС.)
Вид Брой (*)
А Б В
     
     
  Брой общо:  
(*) Забележка. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
4. Сгради:
Таблица 3. Описание на наличните сгради в стопанството
Вид РЗП, м2 Брой Състояние Основание за ползване
А Б В Г Д Е
           
           
5. Машини, съоръжения и оборудване:
Таблица 4. Описание на наличните машини, съоръжения и оборудване
Вид Капацитет/производителност Брой Състояние Основание за
    (където е уместно)     ползване
А Б В Г Д Е
           
           
6. Транспортни средства:
Таблица 5. Описание на наличните транспортни средства
Вид Брой Състояние Основание за
        ползване
А Б В Г Д
         
         
7. Работна сила:
Таблица 6. Работна сила, заета в земеделското стопанство (Описват се всички заети в дейността на стопанството независимо от начина на наемане, включително и самият кандидат. Един зает, изпълняващ няколко функции (управленски и/или административни и/или производствени), се записва веднъж в таблицата, като се описват всичките му функции. В колона "В" се записва общата заетост за всеки вид персонал.Заетостта се записва до първото число след десетичната запетая.)
Вид на персонала (управленски, административен, производствен) Брой Заетост-месеца годишно (общо за всеки вид)
А Б В
     
     
Общ брой:    
8. Информация за кандидата, включително образователен статус и професионален опит, в т.ч. в областта на селското стопанство:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
9. Настоящо ниво на съответствие със стандартите на Общността:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
10. Друга информация:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Кратък маркетингов анализ и състояние на пазара
1. Цени на продукцията и суровините на местно и национално ниво (настоящо състояние и очаквания за бъдещо развитие):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Основни местни конкуренти (настоящо състояние и очаквания за бъдещо развитие):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Доставчиците на суровини (настоящо състояние и очаквания за бъдещо развитие):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Клиенти и потребители на произвежданите земеделски продукти (настоящо състояние и очаквания за бъдещо развитие):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Описание на намеренията и целите за развитие на стопанството
(към периода на проверка за изпълнение на бизнес плана и към края на петата година от бизнес плана).
1. Стратегия:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Специфични измерими цели и очаквани резултати:
Таблица 7. Специфични измерими цели и основни дейности
Вид Индикация
    x/v
    към периода на проверка изпълнението на бизнес плана към края на петата година
А Б В В
1. Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 ИЕ. v 0
2. Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването компонентите на околната среда, хигиената, безопасността и условията на труд. 0  
3. Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство 0 0
4. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени. 0 0
5. Подобряване на сградния фонд чрез закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството. 0 0
6. Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство. 0 0
7. Увеличаване броя на животните в стопанството. 0 0
8. Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието. 0  
9. Завършване на курс, включващ обучение по основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми. 0  
10. Преминаване към биологично производство. 0 0
3. Действия, необходими за тяхното постигане:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV. Програма за развитие на стопанството
1. Дейности и инвестиции:
Таблица 8.1. Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, които ще бъдат извършени през периода на подпомагане (вкл. по табл. 8.3) (закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения и оборудване и др.) и/или за закупуване/строителство/модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи, и/или закупуване на животни и/или земя за земеделската дейност, и/или създаване/презасаждане на трайни насаждения (вкл. винени лозя) и т.н.)
Инвестиция Единична Обща Реализация на проект
вид к-во мярка стойност, стойност, по мярка 121, 122, 123
      лв. лв. и 311
А Б В Г Д Е
I година
           
           
           
           
II година
           
           
           
           
III година
           
           
           
           
IV година
           
           
           
           
V година
           
           
           
           
Забележки:
1. Стойността на инвестиционните разходи се отбелязва с ДДС за нерегистрираните по ЗДДС и без ДДС за регистрираните по ЗДДС кандидати.
2. При изчисляване на стойността на инвестицията при проверка за изпълнението на бизнес плана съгласно чл.8, ал.2 на тази наредба ще се приспадат субсидии, получени за същата инвестиция по други мерки от ПРСР и/или по други програми, финансирани от европейския и националния бюджет.
Таблица 8.2. Описание на всички дейности, които ще бъдат извършени от кандидата през периода на подпомагане (вкл. по табл. 8.3) (Не е необходимо да се включват дейностите по табл. 8.1.)
(Обработване на земя, отглеждане на земеделски култури, отглеждане на животни, обучение, наемане на земя или сгради и др.)
Дейност Единична Обща Начин на извършване
Вид К-во Мярка стойност, стойност, (закупуване, наем,
      лв. лв. развъдна дейност и
          др.)
А Б В Г Д Е
I година
           
           
II година
           
           
III година
           
           
IV година
           
           
V година
           
           
Забележка. Стойността на разходите се отбелязва с ДДС за нерегистрираните по ЗДДС и без ДДС за регистрираните по ЗДДС кандидати.
Таблица 8.3. Описание/информация за дейностите/инвестициите, които ще бъдат извършени в рамките на 36 месеца от създаването на стопанството за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността по отношение изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните.
(Забележка. Таблицата/информацията се попълва задължително, в случай че изискванията не са изпълнени към датата на подаване на заявлението за подпомагане или се предвижда промяна на земеделската дейност след тази дата в рамките на 36 месеца от създаването на стопанството.)
Инвестиция/дейност Стандарт, вид Реализация на проект по мярка
вид к-во мярка   121
А Б В Г Д
I година
         
         
II година
         
         
III година
         
         
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2А. Информация за начина на придобиване на професионална квалификация в областта на селското стопанство до края на третата година от одобрение на заявлението за подпомагане.
Информацията е задължителна, в случай че кандидатът не притежава съответната квалификация към датата на подаване на заявлението за подпомагане: ...................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2Б. Информация за начина на придобиване на знания по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор. Информацията е задължителна за попълване.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
V. Производствена програма на земеделското стопанство
1. Растениевъдство:
Таблица 9. Растениевъдство
Основна Площ, Площ, Площ, Площ, Площ, Площ,
  култура (вкл. настояща I година II година III година IV година V година
  естествени година          
  ливади и под            
  угар)            
  вид дка дка дка дка дка дка
А Б В Г Д Е Ж З
               
               
               
  Общо площ, дка            
Забележка. В колона В за настоящата година се попълват данните от анкетните формуляри на актуалната анкетна карта към датата на подаване на заявлението за подпомагане, а в следващите колони се попълват данни за годините след одобрението на проекта. Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м2.
2. Животновъдство:
Таблица 10. Животновъдство
Животни Настояща I година II година III година IV година V година,
    година          
  вид бр. бр. бр. бр. бр. бр.
А Б В Г Д Е Ж З
               
               
               
Забележка. В колона В за настоящата година се попълват данните от заверения опис на животните. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
VI. Икономически размер на земеделското стопанство
1. Определяне на икономическия размер на стопанството:
1.1. Определяне на фуражния баланс
Таблица 11.1. Фуражни култури (*)
Фуражни култури Мярка Площ, настояща година Стандарт- на разлика по вид Общо стандарт- на разлика по вид Площ, година на проверка на БП Стандарт- на разлика по вид Общо стандарт- на разлика по вид Площ, V година Стандарт- на разлика по вид Общо стандарт- на разлика по вид
  вид дка дка лв./дка лв. дка лв./дка лв. дка лв./дка лв.
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л
                       
                       
                       
Общо стандартна разлика, настояща стопанска година:   Общо стандартна разлика към годината на проверка на БП   Общо стандартна разлика, V година  
(*) Попълва се, в случай че кандидатът отглежда една или повече фуражни култури (царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури).
Таблица 11.2. Преживни животни, коне и други еднокопитни, както и пасищно отглеждани свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски(*)
(При изчисляването на общата стандартна разлика стойността на стандартната разлика на прасенцата под 45 дни не се взема предвид, в случай че в стопанството се отглеждат и свине майки.)
Животни Мярка Настояща година Стандарт- на разлика по вид Общо стандарт- на разлика по вид Година на проверка на БП Стандарт- на разлика по вид Общо стандарт- на разлика по вид V година Стандарт- на разлика по вид Общо стандарт- на разлика по вид
  вид бр. бр. лв./бр. лв. бр. лв./бр. лв. бр. лв./бр. лв.
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л
                       
                       
Общо стандартна разлика-настояща година:   Общо стандартна разлика към годината на проверка на БП   Общо стандартна разлика - V година:  
(*) Попълва се, в случай че кандидатът отглежда фуражни култури и един или повече видове от следните животни: телета и малачета до 1 г.; говеда и биволи над 1 г. за угояване; говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; млечни крави и биволици; крави от месодайни породи; овце млечни и овце месодайни; други овце; кози майки; други кози; коне и други еднокопитни; свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба №6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (ДВ, бр. 29 от 2007 г.).
Таблица 11.3. Фуражен баланс (*)
Общо стандартна разлика, настояща година Общо стандартна разлика към година на проверка на БП Общо стандартна разлика, V година Общо стандартна разлика, настояща година Общо стандартна разлика към годината на проверка на БП Общо стандартна разлика, V година Фуражен баланс, настояща година Фуражен баланс,година на проверка на БП Фуражен баланс,V година
от таблица от таблица от таблица от таблица от таблица от таблица колона колона колона
11.1 11.1 11.1 11.2 11.2 11.2 А-колона Г Б-колона В-колона
              Д Е
А Б В Г Д Е З И Й
                 
                 
(*) Попълва се, в случай че кандидатът отглежда фуражни култури.
Таблица 12. Определяне на икономическия размер на стопанството
Не се включват данните за фуражни култури.
При изчисляването на общата стандартна разлика на стопанството стойността на стандартната разлика на прасенцата под 45 дни не се взема предвид, в случай че в стопанството се отглеждат и свине майки.
Основна култура/ животни Мярка Настояща стопанска година Стандарт- на разлика по вид Общо стандарт- на разлика по вид Година на проверка на БП Стандарт- на разлика по вид Общо стандарт- на разлика по вид V година Стандарт- на разлика по вид Общо стандарт- на разлика по вид
  вид дка/ дка/бр. лв./дка, бр. лв. дка/бр. лв./дка, бр. лв. дка/ бр. лв./дка, бр. лв.
    бр.                  
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л
                       
                       
А Общо стандартна разлика, настояща стопанска година:   Общо стандартна разлика към годината на проверка на БП   Общо стандартна разлика V година:  
Б Фуражен баланс, настояща година(*) (Колона З от таблица 11.3)   Фуражен баланс (*) към годината на проверка на БП (колона И от таблица 11.3)   Фуражен баланс (*) V година (колона Й от таблица 11.3)  
В Общ размер, икономически единици: (ред А + ред Б)/(1200*1,95583)   Общ размер, икономически единици:   Общ размер, икономически единици:  
Площта на отглежданите гъби и количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязват в м2.
(*) Ред Б се попълва, в случай че разликата в колони З, И и Й от табл. 11.3 е положително число.


Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.)


ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
ПО МЯРКА 112 - СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ
Попълва се от експерт ОПСМП (Печат ОПСМП)
.....................................................................................................
.....................................................................................................
 
идентификационен № дата/час/минута  
І. ДАННИ ЗА КАНДИДАТА    
Име на кандидата физическо лице или ЕТ
Настоящ адрес: село/град .....................................................................................................................
............................................................................................................................................
ПК .................... Област................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Община .....................................................................................................................................
Име на физическото лице
Улица ......................................................... №.............................................................................
..............................................................................................................................................
Телефон: ........................................Факс .....................................................................................
Презиме ...................................................................................................................................
Е-mail .....................................................................................................................................
Фамилия ........................................................................................................................................
IBAN ......................................................................................................................................
ЕГН ........./......./....../....../......./......./......./......./......./...../
BIC код........................................................................................................................................
Лична карта № ....../......./......./...../..../...../...../...../...../
Име и адрес на банката .......................................................................................................................
Издадена от: .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
На ...........................................................................................................................................
 
(дата)  
БУЛСТАТ № ....../....../....../....../....../....../  
IІ. ДАННИ ЗА СЪПРУГА/СЪПРУГАТА НА КАНДИДАТА
Име на съпруг/съпруга  
.................................................................................................................................................................
ЕГН ....../....../....../....../....../....../....../....../....../...../
Презиме ................................................................................................................................................
 
Фамилия ...............................................................................................................................................
 
ІІІ. ОБЩИ ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Обща обработваема/използвана земеделска площ на стопанството, дка  
Местонахождение на стопанството  
(област, община, населено място)  
Избрано време за проверка на изпълнението на бизнес След края на:
плана 0 3-тата година от сключване на договора за
(Моля, отбележете избрания период) предоставяне на финансовата помощ;
  0 4-тата година от сключване на договора за предоставяне на финансовата помощ
IV.А.1. ДАННИ ЗА ЗЕМЯТА В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
№ на имота (по скица) Местонахождение (област, община, населено място) Обща площ на имота (дка) Обработваема (използвана) земеделска площ (дка) Начин на ползване (основна култура, вкл. естествени ливади и под угар, вид) Основание за ползване (собствена, наем, аренда, друго)
А Б В Г Д Е
           
           
           
           
Общо площ, дка        
IV.А.2. ДАННИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ, КОИТО КАНДИДАТЪТ НЕ ОБРАБОТВА ИЛИ Е ПРЕДОСТАВИЛ НА ДРУГИ ЛИЦА ЗА ОБРАБОТКА, НО ИМА ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ И/ИЛИ НАЕМ И/ИЛИ АРЕНДА
№ на имота (по скица Местонахождение (област, община, населено място) Обща площ на имота (дка) Обработваема (използвана) земеделска площ (дка) Вид и описание на документа (документ за собственост/наем/ аренда) Име/наиме- нование на ФЛ/ЮЛ, на което/които е/са пре- доставен/и за обработка Срок на договора за наем/ аренда
            начална дата крайна дата
А Б В Г Д Е Ж З
               
               
               
               
Общо площ, дка            
IV.Б. Предстоящи за засяване/засаждане култури през текущата стопанска година (попълва се, в случай че има култури, които са включени в анкетната карта и не са засети/засадени към датата на подаване на заявлението за подпомагане)
Вид култура Площ за засяване/засаждане (дка)* № на имота/имотите (по скица), върху който/които ще се засява/ засажда Период на засяване/засаждане: от дата до дата (максимум 20 дни)
     
от .............. до ........................................................
     
от .............. до ........................................................
     
от .............. до ........................................................
     
от .............. до ........................................................
     
от .............. до ........................................................
     
от .............. до ........................................................
V. ДАННИ ЗА ЖИВОТНИТЕ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Данни за всички животни в стопанството (количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2
Вид Порода Брой
А Б В Г
       
       
Данни за животните с ушни марки
Вид Порода Ушна марка
А Б В Г
       
       
VI. ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В БИЗНЕС ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВОТО
Вид на дейността Индикация
А Б В
Специфични измерими цели и очаквани резултати (моля, отбележете с x/v)
1. Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 ИЕ. v
2. Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването компонентите на околната среда, хигиената, безопасността и условията на труд. 0
3. Увеличаване на обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство. 0
4. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени. 0
5. Подобряване на сградния фонд чрез закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството. 0
6. Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство. 0
7. Увеличаване броя на животните в стопанството. 0
8. Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието. 0
9. Завършване на курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми. 0
10. Преминаване към биологично производство. 0
VII. ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ (моля, отбележете с x/v)
1. Бизнес план (по образец). 0
2. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.)
3. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. ведно с актуалните анкетни карти и формуляри. 0
4. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. 0
5. Справка от Националната агенция за приходите (НАП) за осигуряване или неосигуряване на кандидата като земеделски производител с осигурителния период, когато има такъв. 0
6. Удостоверение за настоящ адрес, издадено от общината/кметството, удостоверяващо местоживеенето на физическото лице на територията є, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. 0
7. Удостоверение за семейно положение на кандидата, издадено от съответната община не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане. 0
8. Свидетелство за съдимост от кандидата - физическо лице или физическото лице, което представлява едноличен търговец, издадено не по-рано от един месец преди предоставянето му (в случай че според свидетелството за съдимост лицето е осъждано, е необходимо да представи релевантни документи, показващи естеството на присъдата). 0
9. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от договор за наем, и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда, с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане. Документите се придружават от копие от скица на имота/имотите. 0
10. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие на договор за наем (включително, ако е вписан в службата по вписванията към съответния районен съд), и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда, които са предоставени за временно ползване с договор за наем и/или аренда на трети лица преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (документите се изискват само за земята, която кандидатът не обработва или е предоставил на трети лица за обработка). 0
11. Копие от документ за собственост на животновъден обект и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем на жи­вотновъден обект. Срокът на сключените договори за наем трябва да бъде не по-малко от 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда животни). 0
12. Копие от ветеринарномедицински паспорт/и на наличните животни (в случай че кандидатът отглежда животни, за които се изисква по националното законодателство). 0
13. Разпечатка от ВетИС (ветеринарноинформационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС) или опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС). 0
14. Копие от диплома за завършено образование в областта на селското стопанство и/или копие от удостоверение за завършен курс на обучение с продължителност 150 часа в областта на селското стопанство и/или такъв по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР (документът не е задължителен при подаване на заявлението за подпомагане, при условие че кандидатът е поел ангажимент в бизнес плана да премине обучение за покриване на съответното изискване и представи документа при заявката за плащане на втората сума от финансовата помощ). 0
15. Копие от диплома за завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост и/или копие от удостоверение за завършен курс на обучение с продължителност 150 часа в областта на селското стопанство по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР (в случай че притежавате някой от документите, ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ТОЧКИ за проекта, с който кандидатствате). 0
16. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания (в случай че кандидатът отглежда животни, като документът не е задължителен при подаване на заявлението за подпомагане, при условие че кандидатът е поел ангажимент в бизнес плана да извърши нужните дейности и инвестиции за покриване на съответните изисквания и представи документите при заявката за плащане на втората сума от финансовата помощ). 0
17. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията (в случай че кандидатът отглежда растителни земеделски култури, като документът не е задължителен при подаване на заявлението за подпомагане, при условие че кандидатът е поел ангажимент в бизнес плана да извърши нужните дейности и инвестиции за покриване на съответните изисквания и представи документите при заявката за плащане на втората сума от финансовата помощ). 0
18. Разрешение за производство на посевен и посадъчен материал, издадено от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, и удостоверение за вписване в регистъра на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (в случай на създаване на разсадник). 0
19. Писмена обосновка, придружена с мотивирани писмени доказателства за причините за разликата в заявената по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), необлагодетелствани райони и/или агроекологични плащания (АЕП) площ и площта, заявена по тази наредба (само в случай че кандидатът има подадено заявление по СЕПП, необлагодетелствани райони и/или АЕП и има разлика в заявените площи по схемите над 3 %). 0
20. Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, 0
  Или  
  копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС и копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и (в случай че притежавате някой от документите, ще получите точки за проекта, с който кандидатствате). 0
21. Декларация, че кандидатът е подал заявление за подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР в сроковете, определени в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) и Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР (ДВ, бр. 29 от 2009 г.) (в случай че представите декларацията и сте кандидатствали по мярка 214, ще получите точки за проекта, с който кандидатствате), 0
  Или
  декларация, че има намерение да кандидатства по мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР в сроковете, определени в Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) и Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от ПРСР (ДВ, бр. 29 от 2009 г.), но не по-късно от първата година след датата на сключаване на договора с РА за отпускане на финансова помощ (в случай че представите декларацията, ще получите точки за проекта, с който кандидатствате). 0
22. Декларация за нередности. 0
23. Декларация относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности. 0
 
ВАЖНО: Моля, при подаването им документите да бъдат подредени в горепосочения ред.
 
VIII.1. ДЕКЛАРАЦИИ (моля, отбележете с x/v)
Декларирам, че:
* Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери". v
* Към настоящия момент нямам одобрен проект по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" и "Създаване на стопанства на млади фермери". v
* Към настоящия момент моята съпруга/моят съпруг няма одобрен проект по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" и "Създаване на стопанства на млади фермери", включително като собственик на едноличен търговец (в случай че кандидатът е женен/омъжена). 0
* Към настоящия момент не съм получил финансова помощ, включително авансово или междинно плащане по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" и/или мярка "Подобряване на икономическата стойност на горите" и/или мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", включително като собственик на едноличен търговец. v
* Декларирал/а съм цялата притежавана и ползвана земеделска земя, налични животни, селскостопански сгради и постройки на територията на стопанството, наличните машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и използвана работна сила. v
* Стопанството ми не е съсобствено и/или съвместно притежание с друго лице (с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност). v
* Започнал съм отглеждането на животни в собствен/нает животновъден обект и/или стопанисването на земя с цел производството на земеделска продукция на ......................... (ден/мес./г.). v
* Не съм бил регистриран като земеделски производител като физическо лице или едноличен търговец по реда на Наредба № 3 от 1999 г. по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане. v
* Нямам изискуеми задължения към ДФ "Земеделие". v
* Нямам изискуеми публични задължения към държавата. v
* До 3 (три) месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ ще прекратя досегашните си трудови и служебни взаимоотношения, които са за повече от 4 часа дневно, или ще ги огранича до 4 часа дневно (в случай че има такива). v
* В рамките на 36 месеца от датата на сключване на договора с Разплащателната агенция ще придобия професионална квалификация в областта на земеделието (когато няма такава към датата на подаване на заявлението за подпомагане). v
* Земеделското ми стопанство отговаря на изискванията за опазване компонентите на околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда (при условие че кандидатът покрива съответните изисквания). 0
* Земеделското ми стопанство отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (при условие че кандидатът покрива съответните изисквания). 0
* Не съм бил регистриран като едноличен търговец по Търговския закон. 0
* Регистриран съм като едноличен търговец по Търговския закон: 0
 
- Наименование на едноличния търговец .......................................................................................................................................................................................................
 
 
- Булстат/ЕИК: ...........................................................................................................................................................................................................................
 
* Бил съм регистриран като едноличен търговец по Търговския закон: 0
 
- Наименование на едноличния търговец ........................................................................................................................................................................................................
 
 
- Булстат/ЕИК: ..........................................................................................................................................................................................................................
 
* Съпругът/съпругата ми не е/не е бил/била регистриран/а като едноличен търговец по Търговския закон (в случай че кандидатът е женен/омъжена). 0
* Съпругът/съпругата ми е/е бил/била регистриран/а като едноличен търговец по Търговския закон (в случай че кандидатът е женен/омъжена). 0
 
- Наименование на едноличния търговец .......................................................................................................................................................................................................
 
 
- Булстат/ЕИК: ............................................................................................................................................................................................................................
 
* Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 НК за предоставени от мен неверни данни и документи. v
* Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 34 на тази наредба, Регламент (ЕО) № 1290/2005 и Регламент (ЕО) № 259/2008, както и че те могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на Общностите и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на Общностите. v
 
_____________________________________________________
Име, подпис и печат на кандидата
 
VIII.2. Декларация
  за участие по мярка 214 "Агроекологични плащания"
  от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
 
Долуподписаният/-ата .................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ................................, притежаващ/а лична карта № .............................., издадена на ........................................
от ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
с постоянен адрес: ......................................................................................................................................................................................................................................................................
тел.: ..............................., факс: ...............................,
в качеството си на ......................................................................................................................................................................................................................................................................
(представител, само в случаите на ЕТ)
на ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата - едноличен търговец)
с ЕИК/ БУЛСТАТ ..............................................................., със седалище .............................................................................................................................................................................................
с адрес на управление ..................................................................................................................................................................................................................................................................
тел.: ..............................., факс: ...............................,
в качеството си на кандидат по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
0 съм кандидатствал за финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони;
0 имам намерение и ще кандидатствам за финансово подпомагане по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони през първата година след датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ с РА.
(нужното се зачертава)
 
Дата: .................................
Подпис на декларатора: ..............................................................................
   
VIII.3. Декларация за нередности
 
Долуподписаният/-ата .................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ................................, притежаващ/а лична карта № .............................., издадена на ...............................................................................................................................................................................
от ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
с постоянен адрес: ......................................................................................................................................................................................................................................................................
тел.: ..............................., факс: ...............................,
в качеството си на ......................................................................................................................................................................................................................................................................
(представител, само в случаите на ЕТ)
на ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата - едноличен търговец)
с ЕИК/ БУЛСТАТ ..............................................................., със седалище ............................................................................................................................................................................................
с адрес на управление ..................................................................................................................................................................................................................................................................
тел.: ..............................., факс: ...............................,
в качеството си на кандидат по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под "нередност" следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход. Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията за защита финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под "измама" следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриването на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултати, споменати в предходната подточка;
- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/или измами или за съмнение за нередности и измами, а именно - до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до ръководителя на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция "Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности" в Министерството на вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
 
Дата: .................................
Подпис на декларатора: ..............................................................................
   
VІІІ.4. Декларация
относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности
 
Долуподписаният/-ата .................................................................................................................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ................................, притежаващ/а лична карта № .............................., издадена на ...............................................................................................................................................................................
от ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
с постоянен адрес: ......................................................................................................................................................................................................................................................................
тел.: ..............................., факс: ...............................,
в качеството си на ......................................................................................................................................................................................................................................................................
(представител, само в случаите на ЕТ)
на ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на кандидата - едноличен търговец)
с ЕИК/ БУЛСТАТ ..............................................................., със седалище ............................................................................................................................................................................................
с адрес на управление ..................................................................................................................................................................................................................................................................
тел.: ..............................., факс: ...............................,
в качеството си на кандидат по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 
1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионалната дейност, доказани с всякакви средства, които управляващият орган или Разплащателната агенция може да обоснове.
4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.
6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана от Разплащателната агенция.
7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.
8. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в управляващия орган или РА, което участва при одобряването на заявлението за подпомагане.
9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: .................................
Подпис на декларатора: ..............................................................................
 
IX. ТАБЛИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ
Икономически размер, ИЕ (съгласно представения бизнес план) Нарастване (закръглява се на цяла цифра/число надолу) Одобрено първо плащане, лв. Одобрено за договориране второ плащане, лв. Общо за периода на подпомагане, лв.
в началото на подпомагането предвиждан към годината на проверка на изпълнението на бизнес плана колона Б - колона А      
А Б В Г Д Е
           
Забележка. Потъмнените полета се попълват от служител на Разплащателната агенция.
Бел. ред. Сиела Норма - Потъмнените полета са колони Г, Д и Е.
 
КАНДИДАТСТВАМ ЗА СУМА ОТ:
А Б В=А+Б
0 24 446 лв. за първо плащане 0 24 446 лв. за второ плащане; 0 48 892 лв. общо;
  или или
  0 19 558 лв. за второ плащане; 0 44 004 лв. общо;
  или или
  0 14 668 лв. за второ плащане; 0 39 114 лв. общо;
(моля, отбележете с x/v сумата за второ плащане и общата сума, която е сбор от стойността на колона А и отбелязаната стойност в колона Б)
Дата ..........................
Име, подпис и печат на кандидата ...........................................................................................................................................
 
Форма за наблюдение и оценка на проектите
по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"
(П о п ъ л в а с е с л у ж е б н о )
 
УРН__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
УИН__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Информацията по-долу задължително се попълва от кандидата
(Подчертайте правилния отговор и/или попълнете празните полета в таблиците!)
1. Юридически статут на кандидата по мярката
(моля, отбележете с x/v подходящата категория):
Физическо лице 0
Едноличен търговец (ЕТ) 0
2. Пол
(моля, отбележете с x/v подходящата категория):
Жена 0
Мъж 0
3. Образование/квалификация на кандидата
Индикатор Моля, отбележете (x/v)
Младият фермер отговаря на изискването за професионално образование в една от следните категории:  
Висше земеделско 0
Висше ветеринарно 0
Висше икономическо със земеделска насоченост 0
Средно земеделско 0
Средно ветеринарно 0
Средно икономическо със земеделска насоченост 0
С удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство 0
Младият фермер не отговаря на изискването за професионално образование. 0
Образованието на кандидата е:  
Висше образование 0
Средно образование 0
Основно образование 0
Желаещ да бъде обучен по мярка 111 0
4. Към дата на подаване на заявлението за подпомагане кандидатът е участвал като обучаем по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и информационни дейности" от ПРСР (моля, отбележете с x/v):
ДА 0
НЕ 0
5. Основно земеделско производство на стопанството
Моля, отбележете културата/културите и/или видовете животни, чиято продукция формира основната част от приходите от продажби на растителна и/или животинска продукция на стопанството към годината на второто (финално) плащане:
Растениевъдство Животновъдство
  животно/птица индикация (x/v)
    за месо за мляко за яйца
Култура
....................................
Вид домашно животно/птица
..................................................................
0 0 0
Култура
....................................
Вид домашно животно/птица
.................................................................
0 0 0
6. Размер на стопанството
Индикатор Размер - икономически единици Размер на използваните земеделски площи
При кандидатстване/одобрение на проекта ............... ИЕ .................. ха
При плащане на втория (финален) етап ............... ИЕ .................. ха
7. Географско разположение на имотите на стопанството
Имоти Площ в ха ЕКАТТЕ на населеното място
имот 1
...................................................................................................................
...................................................................................................................
имот 2
...................................................................................................................
...................................................................................................................
имот 3
..................................................................................................................
.....................................................................................................................
имот 4
..................................................................................................................
.....................................................................................................................
...
...................................................................................................................
...................................................................................................................
8. Среден списъчен брой(1) на наетите по трудово правоотношение в стопанството на младия фермер (не се включват данните за самия кандидат - млад фермер):
  Мъже Жени
  <40 г. >40 г. <40 г. >40 г.
Средногодишен брой на наетите в годината на кандидатстване по мярката        
Според бизнесплана: планиран средногодишен брой на наетите в края на първата година след второто плащане на помощта по проекта        
9. Съответствие на съществуващите стандарти на Общността
Моля, отбележете с x/v подходящата категория: вярното в таблицата към годината на кандидатстване; данните ще бъдат сравнени към третата година на изпълнение на договора и преди датата на последното плащане - при подаване на заявката за последното плащане:
  ДА НЕ
Стопанството съответства на съществуващите стандарти на Общността 0 0
Младият фермер е включил в бизнес плана си постигане на стандартите чрез кандидатстване по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" 0 0
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Дата ..................................................................
Име, подпис и печат на кандидата .....................
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*1) Средният списъчен брой на наетите по трудово правоотношение за един месец се изчислява чрез сумирането на списъчния брой на персонала за всеки календарен ден от месеца (включително празничните и почивните дни), като полученият брой се разделя на броя на календарните дни през отчетния месец (30 или 31 или за февруари 28 или 29 дни).


Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., предишно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.)

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Заявление за подпомагане, включително формата за наблюдение и оценка на проектите (по образец).
2. Бизнес план (по образец).
3. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.)
4. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. ведно с актуалните анкетни карти и анкетни формуляри.
5. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.
6. Справка от НАП за осигуряване или неосигуряване на кандидата като земеделски производител с осигурителния период, когато има такъв.
7. Удостоверение за настоящ адрес, издадено от общината/кметството, удостоверяващо местоживеенето на физическото лице на територията й, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.
8. Удостоверение за семейно положение на кандидата, издадено от съответната община не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявлението за подпомагане.
9. Свидетелство за съдимост от кандидата - физическо лице, или физическото лице, което представлява едноличен търговец, издадено не по-рано от един месец преди предоставянето му (в случай че според свидетелството за съдимост лицето е осъждано, е необходимо да представи релевантни документи, показващи естеството на присъдата).
10. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем, и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда, с минимален срок 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане. Документите се придружават с копие от скица на имота.
11. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя, и/или копие на договор за наем (включително, ако е вписан в службата по вписванията към съответния районен съд), и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда, които са предоставени за временно ползване с договор за наем и/или аренда на трети лица преди датата на подаване на заявлението за подпомагане. (Документите се изискват само за земята, която кандидатът не обработва или е предоставил на трети лица за обработка.)
12. Копие от документ за собственост на животновъден обект и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем на животновъден обект. Срокът на сключените договори за наем трябва да бъде не по-малко от 5 години, като е допустимо не повече от 14 месеца от срока да е изтекъл към датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда животни).
13. Копие/я от ветеринарномедицински паспорт/и на наличните животни (в случай че кандидатът отглежда животни, за които се изисква по националното законодателство).
14. Разпечатка от ВетИС (ветеринарно-информационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС),
или
опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС).
15. Копие от диплома за завършено образование в областта на селското стопанство и/или копие от удостоверение за завършен курс на обучение с продължителност 150 часа в областта на селското стопанство, и/или такъв по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР (документът НЕ е задължителен при подаване на заявлението за подпомагане, при условие че кандидатът е поел ангажимент в бизнес плана да премине обучение за покриване на съответното изискване и да представи документа при заявката за плащане на втората сума от финансовата помощ).
16. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания (в случай че кандидатът отглежда животни, като документът не е задължителен при подаване на заявлението за подпомагане, при условие че кандидатът е поел ангажимент в бизнес плана да извърши нужните дейности и инвестиции за покриване на съответните изисквания и да представи документите при заявката за плащане на втората сума от финансовата помощ).
17. Копие от становище на областната дирекция по безопасност на храните, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията (в случай че кандидатът отглежда растителни земеделски култури, като документът не е задължителен при подаване на заявлението за подпомагане, при условие че кандидатът е поел ангажимент в бизнес плана да извърши нужните дейности и инвестиции за покриване на съответните изисквания и да представи документите при заявката за плащане на втората сума от финансовата помощ).
18. Писмена обосновка, придружена с мотивирани писмени доказателства за причините за разликата в заявената по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), необлагодетелствани райони и/или Агроекологични плащания (АЕП) площ и площта, заявена по тази наредба (само в случай че кандидатът има подадено заявление по СЕПП, необлагодетелствани райони и/или Агроекологични плащания (АЕП) и има разлика в заявените площи по трите схеми над 3 %).
19. Разрешение за производство на посевен и посадъчен материал, издадено от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, и удостоверение за вписване в регистъра на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (в случай на създаване на разсадник).
20. Декларация за нередности.
21. Декларация относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/ 2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ(*)
1. Копие от диплома за завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост и/или копие от удостоверение за завършен курс на обучение с продължителност 150 часа в областта на селското стопанство по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" от ПРСР.
2. Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно със:
- копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция,
или
- копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че ползвателят на помощта е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологични.
3. Декларация за участие по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. съгласно приложение № 2, точка VIII.2.

(*) Забележка. В случай че желаете да получите точки за проекта, с който кандидатствате!


Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 и чл. 26, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2009 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.)

ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА ЗА ВТОРО ПЛАЩАНЕ

1. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Заявка за плащане.
2. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2013 г., в сила от 17.05.2013 г.)
3. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с актуалните анкетни карти и анкетни формуляри.
4. Удостоверение за наличие или липса на изискуеми публични задължения към държавата, издадено от съответната ТД на НАП не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане.
5. Декларация по образец, че земеделското стопанство на ползвателя отговаря на здравословни и безопасни условия на труд съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
6. Декларация по образец, че земеделското стопанство на ползвателя до 36 месеца от създаването му е отговорило на изискванията за опазване компонентите на околната среда съгласно Закона за опазване на околната среда, на изискванията за безопасност на труда съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, на фитосанитарните, ветеринарно-санитарните изисквания, хигиена и хуманно отношение към животните.
7. Копие от становище на Областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на земеделското стопанство, че то, както и дейността му отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания, включително и за новите животни, при увеличаване броя на отглежданите животни (изисква се в случай, че ползвателят отглежда животни).
8. Копие/я от паспорт/и на наличните животни (в случай, че кандидатът отглежда животни, за които се изисква по националното законодателство).
9. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Разпечатка от ВетИС (ветеринарно-информационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявката за второ плащане (в случай, че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС) или опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявката за второ плащане (в случай, че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС).
10. Копие от становище на Областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на земеделското стопанство, че то, както и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията (изисква се, в случай, че ползвателят отглежда растителни земеделски култури).
11. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Първични счетоводни документи (например фактури), доказващи извършените разходи на обща стойност най-малко левовата равностойност на 5000 евро.
12. Платежен документ, прикрепен към всяка фактура (платежно нареждане), който да доказва плащане по банков път от страна на ползвателя.
13. Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя.
14. Документ/документи от общината/кметството/общините/кметствата,удостоверяващ/удостоверяващи адресната регистрация на физическото лице в съответното населено място от датата на сключване на договора за финансова помощ, издаден не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане.
15. Декларация по образец, че ползвателят не работи повече от 4 часа дневно на трудови или служебни правоотношения, заедно с копие на всички договори, по които има трудови или служебни правоотношения (изисква се за периода от 3 месеца след датата на сключване на договора за финансово подпомагане до датата на подаване на заявката за плащане).
16. Копие от удостоверение за регистрация по Закона за ДДС в случай, че ползвателят е регистриран по ЗДДС.
17. Копие от диплома за завършено образование в областта на селското стопанство и/или копие от удостоверение за завършен курс на обучение с продължителност 150 часа, и/или копие от удостоверение за завършен курс на обучение с продължителност 150 часа по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания".
18. Счетоводен баланс за последната финансова година и към датата на подаване на заявката за плащане (в случаите, когато се изискват по Закона за счетоводството).
19. Отчет за приходите и разходите за последната финансова година и към датата на подаване на заявката за плащане (в случаите, когато се изискват по Закона за счетоводството) и/или Книга за приходите и книга за разходите в случай на водене на едностранно счетоводство.
20. Справка за дълготрайните активи към счетоводния баланс, изготвена към датата на подаване на заявката за плащане (в случаите, когато се изискват по Закона за счетоводството), или Инвентарна книга и книга за материалните запаси в случай на водене на едностранно счетоводство.
21. Копие от удостоверение за завършен курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, или копие от документ за участие в информационна дейност относно тези проблеми.
22. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем, и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда със срок не по-малък от 3 г. от датата на подаване на заявката за плащането (изисква се за земята, чийто размер се взема предвид при определяне на икономическия размер на стопанството).
23. Удостоверение за семейно положение на ползвателя на помощта, издадено от съответната община по постоянен адрес не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане.
24. Удостоверение за родствените връзки на ползвателя на помощта, издадено от съответната община по постоянен адрес не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане.
25. Удостоверение за родствените връзки на съпруга/съпругата на ползвателя на помощта, издадено от съответната община по постоянен адрес не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане (в случай, че ползвателят на помощта е женен/омъжена).
26. Разрешение за производство на посевен и посадъчен материал, издадено от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и удостоверение за вписване в регистъра на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (в случай на създаване на разсадник).
27. (нова - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Нотариално заверено изрично пълномощно и копие от болничен лист в случаите по чл. 15, ал. 2 и 3.

СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ

Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство
1. Копие от документ за собственост на земя и/или земеделска земя и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем, и/или копие от вписан в службата по вписване към съответния районен съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХ договор за аренда с минимален срок 3 години от датата на подаване на заявката за плащането ведно с копие от скица на имота (изисква се за закупените и/или наетите или арендуваните обработваеми земеделски площи след сключване на договора за отпускане на финансовата помощ по чл. 21, ал. 2).
2. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) Удостоверение за данъчна оценка или оценка, извършена от независим оценител, на новозакупената земя към датата на закупуване, включена при определяне на минималната стойност на инвестицията (в случай на закупуване на земя).

Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения и ягодоплодни
1. При овощен посадъчен материал в зависимост от категорията - сертификат за сертифициран посадъчен материал, издаден от ИАСАС, а при стандартен (САС) материал - фирмен документ, издаден от производителя. При лозов посадъчен материал - сертификат за сертифициран посадъчен материал или документ за одобрение на стандартен лозов посадъчен материал, издаден от ИАСАС. При декоративен посадъчен материал - фирмен документ, издаден от производителя.
2. Фитосанитарен паспорт, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните или от друго лице, отговарящо на изискванията на Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол.
3. Констативен протокол и декларация за презасаждане на лозя, издадени от Изпълнителната агенция по лозата и виното (в случай на засаждане/презасаждане на винени лозя).

Подобряване на сградния фонд чрез строителство, покупка, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството
1. Разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) - в зависимост от характера на инвестицията.
2. Разрешително за въвеждане в експлоатация, протокол образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) - в зависимост от характера на инвестицията.
3. Копие от документ за собственост на новозакупени сгради - в зависимост от характера на инвестицията.
4. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.) Удостоверение за данъчна оценка или оценка, извършена от независим оценител, на новозакупени сгради към датата на закупуване, включена при определяне на минималната стойност на инвестицията - в зависимост от характера на инвестицията.
5. Обобщен приемно-предавателен протокол за предаване на строежа от строителя на инвеститора - в зависимост от характера на инвестицията.

Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство
1. Договор за покупка на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване.
2. Приемно-предавателен протокол.
3. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника или на моторно превозно средство (в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба).
4. Протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни условия (в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба).

Увеличаване броя на животните в стопанството
1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г.) Копие от документ за собственост на животновъден обект и/или копие от вписан в службата по вписванията към съответния районен съд договор за наем на животновъден обект, за срок не по-малък от три години от датата на подаване на заявката за второ плащане.
2. Удостоверение от Областната дирекция по безопасност на храните по местонахождение на земеделското стопанство за регистрацията на животновъден обект, включително за пчелини.
3. (изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Разпечатка от ВетИС (ветеринарно-информационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявката за второ плащане (в случай, че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС)
или
Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявката за второ плащане (в случай, че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС).
4. Копие/я от паспорти на закупените животни (в случай, че ползвателят отглежда животни, за които се изисква по националното законодателство).

Преминаване към биологично производство
Копие от договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 ЗПООПЗПЕС, заедно с копие от сертификационно писмо от контролиращото лице, удостоверяващо, че е проведена най-малко първа инспекция, или копие от сертификат от контролиращо лице, удостоверяващ, че ползвателят на помощта е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологични.
Отглеждане на крави за производство на мляко
Копие от удостоверение за индивидуална млечна квота, в случай че при определяне на икономическия размер на земеделското стопанство на младия фермер по чл. 6, т. 2 са включени крави за производство на мляко.


Приложение № 5 към § 2

(Изм. - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.)


ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
 
Код по Видове култури и категории животни М. ед. Данни на Показател Индивиду-
Наредба     стопанството за стандарт- дални СР (лв.)
№ 3 от     (основни ната разлика  
1999 г.     култури) (лв./дка;  
        лв./глава;  
        лв./м2)  
1 2 3 4 5 6 = (4*5)
3001 Обикновена (мека) пшеница дка   33  
3002 Твърда пшеница дка   29  
3003 Ечемик дка   30  
3004 Ръж дка   17  
3005 Тритикале дка   17  
3006 Овес дка   18  
3007 Царевица за зърно дка   50  
3008 Сорго дка   29  
3009 Просо дка   29  
3010 Ориз дка   55  
3109
Други зърнени култури - .......................................................................................................................................................
дка   29  
 
Други зърнени култури - .......................................................................................................................................................
дка   29  
 
Други зърнени култури - .......................................................................................................................................................
дка   29  
 
Други зърнени култури - .......................................................................................................................................................
дка   29  
 
Други зърнени култури - .......................................................................................................................................................
дка   29  
3011 Тютюн дка   592  
3012 Хмел дка   389  
3013 Захарно цвекло дка   68  
3015 Памук дка   53  
3016 Лен дка   27  
3017 Коноп дка   27  
3018 Слънчоглед дка   35  
3019 Рапица дка   24  
3020 Соя дка   31  
3021 Фъстъци дка   26  
3119
Други технически култури - ....................................................................................................................................................
дка   27  
 
Други технически култури - ....................................................................................................................................................
дка   27  
 
Други технически култури - ....................................................................................................................................................
дка   27  
 
Други технически култури - ....................................................................................................................................................
дка   27  
 
Други технически култури - ....................................................................................................................................................
дка   27  
 
Други технически култури - ....................................................................................................................................................
дка   27  
3023 Маслодайна роза дка   183  
3024 Кориандър дка   35  
3025 Анасон дка   35  
3026 Резене дка   35  
3027 Лавандула дка   183  
3028 Салвия дка   35  
3029 Мента дка   35  
3030 Валериана дка   35  
3129 Други етеричномаслени и лекарствени        
 
култури - .........................................................................................................................................................................
дка   35  
  Други етеричномаслени и лекарствени        
 
култури - .........................................................................................................................................................................
дка   35  
  Други етеричномаслени и лекарствени        
 
култури - .........................................................................................................................................................................
дка   35  
  Други етеричномаслени и лекарствени        
 
култури - .........................................................................................................................................................................
дка   35  
  Други етеричномаслени и лекарствени        
 
култури - .........................................................................................................................................................................
дка   35  
3032 Фасул дка   60  
3033 Грах дка   62  
3035 Леща дка   79  
3036 Нахут дка   79  
3139
Други протеинодайни култури - ....................................................................................................................................................
дка   68  
 
Други протеинодайни култури - ....................................................................................................................................................
дка   68  
 
Други протеинодайни култури - ....................................................................................................................................................
дка   68  
3037 Царевица за силаж дка   105 ///
3096 Фий дка   46 ///
3149 Фуражни зеленчуци дка   308 ///
3040 Люцерна дка   86 ///
3041 Естествени ливади дка   22 ///
3159
Други фуражни култури - .......................................................................................................................................................
дка   46 ///
 
Други фуражни култури - .......................................................................................................................................................
дка   46 ///
 
Други фуражни култури - .......................................................................................................................................................
дка   46 ///
 
Други фуражни култури - .......................................................................................................................................................
дка   46 ///
3042 Картофи дка   554  
3048 Домати - полски дка   242  
30481 Домати - градински дка   3 292  
30482 Домати - оранжерийни дка   4 183  
3050 Краставици - полски дка   537  
30501 Краставици - градински дка   4 601  
30502 Краставици - оранжерийни дка   3 834  
3052 Пипер - полски дка   375  
30521 Пипер - градински дка   1 285  
30522 Пипер - оранжерийни дка   1 085  
3053 Зелен фасул дка   319  
3054 Зелен грах дка   319  
3058 Тикви дка   319  
3059 Дини дка   313  
3060 Пъпеши дка   320  
3169
Други зеленчуци - ................................................................................................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ................................................................................................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ................................................................................................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ................................................................................................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ................................................................................................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ................................................................................................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ................................................................................................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ................................................................................................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ................................................................................................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ................................................................................................................................................................
дка   319  
 
Други зеленчуци - ................................................................................................................................................................
дка   319  
3068 Череши дка   266  
3069 Вишни дка   266  
3070 Кайсии, зарзали дка   266  
3071 Праскови дка   266  
3072 Сливи дка   266  
3074 Ябълки дка   266  
3075 Круши дка   266  
3077 Арония дка   266  
3179
Други овощни видове - .............................................................................................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .............................................................................................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .............................................................................................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .............................................................................................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .............................................................................................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .............................................................................................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .............................................................................................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .............................................................................................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .............................................................................................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .............................................................................................................................................................
дка   266  
 
Други овощни видове - .............................................................................................................................................................
дка   266  
3082 Ягоди дка   620  
3083 Малини дка   190  
3189
Други ягодоплодни - .............................................................................................................................................................
дка   190  
 
Други ягодоплодни - .............................................................................................................................................................
дка   190  
 
Други ягодоплодни - .............................................................................................................................................................
дка   190  
 
Други ягодоплодни - .............................................................................................................................................................
дка   190  
 
Други ягодоплодни - .............................................................................................................................................................
дка   190  
 
Други ягодоплодни - .............................................................................................................................................................
дка   190  
3078 Орехи дка   725  
3079 Бадеми дка   725  
3080 Лешници дка   725  
3081 Кестени дка   725  
3089 Лозя - десертни дка   323  
3090 Лозя - винени дка   170  
3091 Цветя - за рязан цвят дка   3 747  
3092 Цветя - луковични растения дка   3 747  
3093 Цветя - саксийни дка   3 747  
3200 Цветя - оранжерийни дка   5 632  
3199 Производство на семена/        
  посадъчен материал дка   57  
3201 Разсадници за трайни насаждения дка   7 288  
3095 Други (угари/други) дка   0  
3094 Гъби м2   26  
4100 Говеда и биволи - общо бр.   /// ///
4101 Телета и малачета до 1 г. бр.   120  
4102 Говеда и биволи над 1 г. за угояване бр.   167  
4103 Говеда и биволи над 1 г. за разплод и        
  бременни юници бр.   96  
4104 Млечни крави и биволици бр.   673  
4105 Крави от месодайни породи бр.   20  
4007 Овце - общо бр.   /// ///
4008 и Овце млечни и овце месодайни бр.   57  
4106          
.... Други овце (Разликата между общия        
  брой на овцете по код 4007 и броя на        
  месодайните и млечните овце по        
  кодове 4008 и 4106) бр.   6  
4010 Кози - общо бр.   /// ///
4011 Кози майки бр.   76  
4107 Други кози бр.   2  
4013 Свине - общо бр.   /// ///
4014 Свине майки бр.   468  
  от които:        
  пасищно отглеждани от източнобал-        
  канската порода и нейните кръстоски* бр.   468 ///
4108 Прасенца под 45 дни бр.   111  
  от които:        
  пасищно отглеждани от източнобал-        
  канската порода и нейните кръстоски* бр.   111 ///
4109 Други свине бр.   111  
  от които:        
  пасищно отглеждани от източнобал-        
  канската порода и нейните кръстоски* бр.   111 ///
4016 Птици - общо бр.   /// ///
4017 Кокошки носачки бр.   10  
4110 Бройлери бр.   7  
4019 Пуйки бр.   26  
4020 Гъски бр.   89  
4021 Патици бр.   8  
4023 Щрауси - общо бр.   /// ///
  Щрауси, отглеждани за яйца бр.   619  
  Щрауси, отглеждани за месо бр.   153  
4022+4111 Пъдпъдъци и други птици бр.   26  
4024 Зайци - общо бр.   0  
4031 Зайкини майки бр.   96  
4025 Коне и други еднокопитни бр.   29  
4027 Пчелни семейства бр.   72  
4029 Буби - кутийки бубено семе бр.   284  
4030 Други     0  
4030 От които: Калифорнийски червеи м2   42  
4030 От които: Охлюви м2   3,03  
           
Забележка. (*) Съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г.
Фуражни култури - 3037 царевица за силаж, 3096 фий, 3149 фуражни зеленчуци, 3040 люцерна, 3041 естествени ливади, 3159 други фуражни култури; преживни животни - 4101 телета и малачета до 1 г.; 4102 говеда и биволи над 1 г. за угояване; 4103 говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; 4104 млечни крави и биволици; 4105 крави от месодайни породи; 4008 овце млечни и овце месодайни; други овце; 4011 кози майки; 4107 други кози.
Начин на изчисляване на икономическия размер на даденото земеделско стопанство:
1. Изчисляване на общата стандартна разлика на стопанството
Изчисляването се извършва с помощта на таблица, където в колона 4 "Данни на стопанството (основни култури)" се посочват площта на отглежданите култури и броят отглеждани животни.
При попълването на данните в колона 4 се спазват следните условия:
а) Всяка култура и животно е с определен код по Наредба № 3 от 1999 г. (колона 1).
б) (доп. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г.) Данните на стопанството (колона 4) за отглежданите основни земеделски култури се вземат от анкетните формуляри на актуалната към датата на подаване на заявлението за подпомагане или заявката за плащане анкетна карта по Наредба № 3 от 1999 г. Отчитат се данните от анкетните формуляри, записани за текущата стопанска година, включително намерения за засети/засадени площи. За текуща стопанска година се приема стопанската година, която е такава към датата на подаване на заявлението за подпомагане или заявката за плащане.
в) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) когато стопанството отглежда животни, трябва да посочи броя на животните в съответните категории в колона 4 съгласно:
аа) разпечатка от ВетИС за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане/заявката за плащане (в случай, че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС)
или
бб) допълнителен опис, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане/заявката за плащане (в случай, че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират в БАБХ);
г) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г.) данните за втори и междинни култури не се включват с изключение на случаите на отглеждане на полски зеленчуци.
В колона 6 се изчислява съответната стандартна разлика за даден вид култура или животно (произведението от данните на стопанството (колона 4) умножени по показателя за стандартната разлика лв./дка; лв./глава (колона 5). Сборът от индивидуалните разлики представлява общата стандартна разлика на стопанството при спазване на следните условия:
д) Фуражен баланс или излишък в случай, че стопанството отглежда преживни животни, коне и други еднокопитни животни, както и свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г.
В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, когато разликата между сумата от стандартните разлики на фуражните култури и сумата от стандартните разлики на:
- преживните животни,
- конете и другите еднокопитни животни,
- свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г.,
е "0" или отрицателно число. В този случай стандартната разлика на фуражните култури не се включва в общата стандартна разлика на стопанството, както и получената отрицателна разлика (ако разликата не е "0") не се изважда от общата стандартна разлика.
Наличие на фуражен излишък има в случаите, когато разликата между сумата от стандартните разлики на фуражните култури и сумата от стандартните разлики на:
- преживните животни,
- конете и другите еднокопитни животни,
- свинете от източнобалканска порода и нейните кръстоски, отглеждани съгласно условията по Наредба № 6 от 2007 г.,
е положително число. В този случай само стойността на тази разлика се включва в общата стандартна разлика, а не цялата сума от стандартните разлики на фуражните култури.
При изчисляване на фуражния баланс стойността на стандартната разлика на прасенцата под 45 дни от източнобалканска порода и нейните кръстоски не се взема предвид, в случай че в стопанството се отглеждат и свине майки от източнобалканска порода и нейните кръстоски.
е) При изчисляването на общата стандартна разлика на стопанството стойността на стандартната разлика на прасенцата под 45 дни не се взема предвид, в случай че в стопанството се отглеждат и свине майки.
2. Изчисляване на икономическите единици
Икономическите единици се получават, като изчислената за съответното земеделското стопанство обща стандартна разлика се раздели на левовата равностойност на 1200 евро (използва се официалният курс на БНБ - 1 евро = 1,95583 лв.).


Приложение № 6 към чл. 28, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2012 г., в сила от 20.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)


 
Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.
Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"
 
  ДО
  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
  НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-
  РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА
Вх. № ...../...... 201... г.
(попълва се служебно)
 
от
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на ползвателя на помощта)
УРН:__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
№ на договора: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Дата на сключване на договора ........................................
Относно: Искане за промяна във:
0 срок за изпълнение на договора;
0 индикация за кандидатстване с проект по мярка 121, мярка 122, мярка 123 и/или мярка 311 от ПРСР;
0 заложените в бизнес плана избираеми основни дейности, инвестиции и цели.
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
 
Във връзка с чл. 28, ал. 1 от Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" моля, да ми бъде разрешено да извърша следните промени на:
0 срок за изпълнение на договора;
0 индикация за кандидатстване с проект по мярка 121, мярка 122, мярка 123 и/или мярка 311 от ПРСР;
0 индикация за кандидатстване с проект по мярка 121;
0 индикация за кандидатстване с проект по мярка 122;
0 индикация за кандидатстване с проект по мярка 123;
0 индикация за кандидатстване с проект по мярка 311;
0 основните дейности, инвестиции и цели за развитие на стопанството до избраната година за проверка на бизнес плана:
 
І. Специфични измерими цели и основни дейности:
0 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
0 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
 
Таблица. Специфични измерими цели и основни дейности
Вид Индикация
    x/v
    към периода на проверка изпълнението на бизнес плана към края на петата година
А Б В В
1. Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство минимум с 4,5 ИЕ. v 0
2. Достигане на съответствие със стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването компонентите на околната среда, хигиената, безопасността и условията на труд. 0  
3. Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство. 0 0
4. Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени. 0 0
5. Подобряване на сградния фонд чрез закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството. 0 0
6. Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство.    
7. Увеличаване броя на животните в стопанството. 0 0
8. Придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието. 0  
9. Завършване на курс, включващ обучение по основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми. 0  
10. Преминаване към биологично производство. 0 0
Забележка. Основни цели № 1 и № 9 са задължителни за всички бенефициенти.
 
ІІ. Инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи:
0 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
0 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
Таблица. Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи преди промяната.
Инвестиция, вид Инвестицията е Брой Ед. цена, Обща Обща стойност,
  (изброяват се посочените в част от:   лв. стойност, евро
  бизнес плана инвестиции до А1; А2; А3; А4; А5     лв.  
  годината за проверка на (отбелязва се        
  неговото изпълнение) правилното)        
А Б В Г Д Е Ж
Година ...............
             
             
             
             
             
  Общо: 0,00
Таблица. Описание на всички инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи след промяната.
Инвестиция, вид Инвестицията е Брой Ед. цена, Обща Обща стойност,
  (изброяват се посочените в част от:   лв. стойност, евро
  бизнес плана инвестиции до А1; А2; А3; А4; А5     лв.  
  годината за проверка на (отбелязва се        
  неговото изпълнение) правилното)        
А Б В Г Д Е Ж
Година ...............
             
             
             
             
             
  Общо: 0,00
Забележка.
Бизнес планът показва, че най-малко 5000 евро от първото получено плащане и най-малко 2000 евро от второто получено плащане ще бъдат инвестирани за една или повече от описаните по-долу дейности за нуждите на земеделското стопанство:
А1. закупуване на движими дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване или специализирани транспортни средства);
А2. закупуване, строителство, модернизиране на недвижими дълготрайни материални активи;
А3. закупуване на селскостопански животни;
А4. закупуване на земя за земеделска дейност;
А5. създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения (вкл. винени лозя).
 
ІІІ. Срокът на сключения договор:
0 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
0 следните промени:
0 3-тата година от сключване на договора;
0 4-тата година от сключване на договора.
 
Декларирам, че в годината, избрана за проверка изпълнението на бизнес плана, икономическият размер на стопанството ми ще бъде ......... ИЕ, което е с ....... ИЕ повече спрямо първоначалния ми икономически размер.
 
Предлаганите промени са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 12а, ал. 6, чл. 13, ал. 2 и 3 и чл. 14 на Наредба № 9 от 2008 г.
 
Мотивите за исканата промяна са следните:
1. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
С уважение, ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и подпис)


Приложение № 7 към чл. 28, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 83 от 2011 г., в сила от 25.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)


 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.
МЯРКА 112 "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ"
 
  ДО
  ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
  НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-
  РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
 
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
Вх. № ...../...... 201... г.
(попълва се служебно)
 
от
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на ползвателя на помощта)
УРН:__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
№ на договора: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Дата на сключване на договора ........................................
Относно: Уведомление за промяна:
0 отглеждани животни;
0 основни култури (вкл. естествени ливади и под угар).
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
 
Във връзка с чл. 28, ал. 2 от Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" Ви уведомявам за извършване на следните промени във:
 
І. Отглежданите земеделски култури:
0 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
0 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
Таблица 1
Основна култура Площ за съответната година преди промяната
  (вкл. естествени ливади и под угар) I година 20.../20... II година 20.../20... III година 20.../20... IV година 20... /20... V година 20.../20...
  вид дка дка дка дка дка
             
             
             
             
Общо площ, дка          
Таблица 2
Основна култура Площ за съответната година след промяната
  (вкл. естествени ливади и под угар) I година 20.../20... II година 20.../20... III година 20.../20... IV година 20... /20... V година 20.../20...
  вид дка дка дка дка дка
             
             
             
             
Общо площ, дка          
 
*Забележки:
- Първата година е годината, през която е сключен договорът за отпускане на финансова помощ.
- Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м2.
 
ІІ. Отглежданите животни:
0 без промяна (не се попълва таблицата по-долу, ако се отбележи тази възможност);
0 следните промени (попълва се само за годините, за които има промени):
 
Таблица 3
Животни преди промяната
I година 20.../20..............................
II година 20.../20........................
III година 20.../20........................
IV година 20.../20........................
V година 20.../20..............................
  вид бр. бр. бр. бр. бр.
             
             
             
             
Таблица 4
Животни след промяната
I година 20.../20..............................
II година 20.../20........................
III година 20.../20........................
IV година 20.../20........................
V година 20.../20..............................
  вид бр. бр. бр. бр. бр.
             
             
             
             
 
*Забележки:
- Първата година е годината, която започва да тече след сключването на договора за отпускане на финансова помощ.
- Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.
 
Декларирам, че в годината, избрана за проверка изпълнението на бизнес плана, икономическият размер на стопанството ми ще бъде ......... ИЕ, което е с ....... ИЕ повече спрямо първоначалния ми икономически размер.
 
Предлаганите промени са в съответствие с изискванията и условията по чл. 7, ал. 1 и 2, чл. 12а, ал. 6, чл. 13, ал. 2 и 3 и чл. 14 на Наредба № 9 от 2008 г.
 
Мотивите за исканата промяна са следните:
1. ..............................
2. ..............................
3. ..............................
 
С уважение, .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име и подпис)


Приложение № 8 към чл. 30а

(Ново - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.)


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 - 2013 Г.

МЯРКА 112 "СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ"

 

 

ДО

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

 

НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" -

 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Вх. №...../ ......201...г.

(попълва се служебно)

 

от

..........................................................................................................................................................................

(трите имена на ползвателя на помощта)

представляван от ......................................................................................................................................................................

(трите имена на упълномощеното лице)

ЕГН:__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, упълномощен с пълномощно № ......................................................................................................................................................................

УРН:__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

№: на договора __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Дата на сключване на договора ..................................

 

Относно: Уведомление за поддържане икономическия размер на стопанството, не по-малък от този, за който е получено второто плащане, и за инвестиране на най-малко левовата равностойност на 2000 евро от второто получено плащане за една или повече от дейностите, описани в договора за финансова помощ с ДФЗ за нуждите на земеделското стопанство.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с чл. 30а от Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" Ви уведомявам, че земеделското ми стопанство включва:

 

І. Отглежданите земеделски култури:

Основна култура

Площ за съответната година

 

(вкл. естествени ливади и

IV година

V година

 

под угар)

20…/20…

20…/20…

 

вид

дка

дка

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо площ, дка

 

 

Забележка. Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м2.

 

ІІ. Отглежданите животни:

Животни

IV година

V година

 

 

20.../20...........................

20.../20..........................................

 

вид

бр.

бр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

Забележка. Количеството на отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.

 

ІІІ. Описание на инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи на най-малко левовата равностойност на 2000 евро:

Вид инвестиция/ дейност

Цена без ДДС в лв.

Цена с ДДС в лв.

Данъчна оценка или оценка, извършена от независим оценител в лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо в лв.:

 

 

 

 

Декларирам, че земеделското ми стопанство има икономически размер не по-малък от този, за който съм получил/а второ плащане. Икономическият размер на стопанството ми е ......... ИЕ. Инвестирал/а съм ............ лв., което се равнява на ............... евро в горепосочените дейности.

 

Прилагам следните документи:

 

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ:

 

1. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с актуалните анкетни карти и анкетни формуляри.

0

2. Копие/я от паспорт/и на наличните животни (в случай че кандидатът отглежда животни, за които се изисква по националното законодателство).

0

3. Разпечатка от ВетИС (ветеринарно-информационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявката за второ плащане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС) или опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на настоящото уведомително писмо (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС).

0

4. Първични счетоводни документи (например фактури), доказващи извършените разходи на обща стойност най-малко левовата равностойност на 2000 евро.

0

5. Платежен документ, прикрепен към всяка фактура (платежно нареждане), който да доказва плащане по банков път от страна на ползвателя.

0

6. Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя.

0

7. Документ/документи от общината/кметството/общините/кметствата, удостоверяващ/удостоверяващи адресната регистрация на физическото лице в съответното населено място от датата на сключване на договора за финансова помощ, издаден не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на уведомителното писмо.

0

8. Декларация по образец, че ползвателят не работи повече от 4 часа дневно на трудови или служебни правоотношения, заедно с копие на всички договори, по които има трудови или служебни правоотношения (изисква се за периода от 3 месеца след датата на сключване на договора за финансово подпомагане до датата на подаване на уведомителното писмо).

0 

В СЛУЧАЙ НА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ:

1. Копие от документ за собственост на земя.

0

2. Удостоверение за данъчна оценка или оценка, извършена от независим оценител, на новозакупената земя към датата на закупуване, включена при определяне на минималната стойност на инвестицията (в случай на закупуване на земя).

0

 

В СЛУЧАЙ НА ПОДОБРЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД ЧРЕЗ СТРОИТЕЛСТВО, ПОКУПКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕМОНТ НА СГРАДИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО:

1. Разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) - в зависимост от характера на инвестицията.

0

2. Разрешително за въвеждане в експлоатация, протокол образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) - в зависимост от характера на инвестицията.

0

3. Копие от документ за собственост на новозакупени сгради - в зависимост от характера на инвестицията.

0

4. Удостоверение за данъчна оценка или оценка, извършена от независим оценител, на новозакупени сгради към датата на закупуване, включена при определяне на минималната стойност на инвестицията - в зависимост от характера на инвестицията.

0

5. Обобщен приемно-предавателен протокол за предаване на строежа от строителя на инвеститора - в зависимост от характера на инвестицията.

0

 

В СЛУЧАЙ НА ПОДОБРЯВАНЕ МЕХАНИЗАЦИЯТА НА СТОПАНСТВОТО ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО:

1. Договор за покупка на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване.

0

2. Приемно-предавателен протокол.

0

3. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника или на моторно превозно средство (в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба).

0

4. Протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни условия

0

(в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба).

 

 

 

Специфични документи:

1. Сертификат или писмено доказателство съгласно разпоредбите на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за съответствие на произведените продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС (в случай че кандидатът е получил приоритет при условията на чл. 12а, ал. 1, т. 3).

    0

2. При овощен посадъчен материал в зависимост от категорията - сертификат за сертифициран посадъчен материал, издаден от ИАСАС, а при стандартен (САС) материал - фирмен документ, издаден от производителя. При лозов посадъчен материал - сертификат за сертифициран посадъчен материал или документ за одобрение на стандартен лозов посадъчен материал, издаден от ИАСАС. При декоративен посадъчен материал - фирмен документ, издаден от производителя.

    0

3. Растителен паспорт, издаден от инспекторите по растителна защита, отговарящ на изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).

   0

4. Констативен протокол и декларация за презасаждане на лозя, издадени от Изпълнителната агенция по лозата и виното (в случаи на засаждане/презасаждане на винени лозя).

   0 

С уважение, ..............................................................................................................................................................................

(име и подпис)
Приложение № 9 към чл. 30а

(Ново - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2015 г., в сила от 30.10.2015 г.)

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА НАЙ-МАЛКО ЛЕВОВАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА 2000 ЕВРО ОТ ВТОРОТО ПОЛУЧЕНО ПЛАЩАНЕ(*)

Общи документи:
1. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба № 3 от 1999 г. заедно с актуалните анкетни карти и анкетни формуляри.
2. Копие/я от паспорт/и на наличните животни (в случай че кандидатът отглежда животни, за които се изисква по националното законодателство).
3. Разпечатка от ВетИС (ветеринарно-информационната система по чл. 3, ал. 1 на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за идентификация на животните, регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата данни за идентифицираните животни и регистрираните обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявката за второ плащане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират във ВетИС) или опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на настоящото уведомително писмо (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират във ВетИС).
4. Първични счетоводни документи (например фактури), доказващи извършените разходи на обща стойност най-малко левовата равностойност на 2000 евро.
5. Платежен документ, прикрепен към всяка фактура (платежно нареждане), който да доказва плащане по банков път от страна на ползвателя.
6. Банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя.
7. Документ/документи от общината/кметството/общините/кметствата, удостоверяващ/удостоверяващи адресната регистрация на физическото лице в съответното населено място от датата на сключване на договора за финансова помощ, издаден не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на уведомителното писмо.
8. Декларация по образец, че ползвателят не работи повече от 4 часа дневно на трудови или служебни правоотношения, заедно с копие на всички договори, по които има трудови или служебни правоотношения (изисква се за периода от 3 месеца след датата на сключване на договора за финансово подпомагане до датата на подаване на уведомителното писмо).

В случай на закупуване на земя:
1. Копие от документ за собственост на земя.
2. Удостоверение за данъчна оценка или оценка, извършена от независим оценител, на новозакупената земя към датата на закупуване, включена при определяне на минималната стойност на инвестицията (в случай на закупуване на земя).

В случай на подобряване на сградния фонд чрез строителство, покупка, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството:
1. Разрешение за ползване на строеж, протокол образец 16 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) - в зависимост от характера на инвестицията.
2. Разрешително за въвеждане в експлоатация, протокол образец 15 (съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) - в зависимост от характера на инвестицията.
3. Копие от документ за собственост на новозакупени сгради - в зависимост от характера на инвестицията.
4. Удостоверение за данъчна оценка или оценка, извършена от независим оценител, на новозакупени сгради към датата на закупуване, включена при определяне на минималната стойност на инвестицията - в зависимост от характера на инвестицията.
5. Обобщен приемно-предавателен протокол за предаване на строежа от строителя на инвеститора - в зависимост от характера на инвестицията.

В случай на подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство:
1. Договор за покупка на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване.
2. Приемно-предавателен протокол.
3. Свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника или на моторно превозно средство (в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба).
4. Протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни условия (в случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба).

Специфични документи:
1. Сертификат или писмено доказателство съгласно разпоредбите на чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 за съответствие на произведените продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице, получило разрешение съгласно чл. 18, ал. 1 ЗПООПЗПЕС (в случай че кандидатът е получил приоритет при условията на чл. 12а, ал. 1, т. 3).
2. При овощен посадъчен материал в зависимост от категорията - сертификат за сертифициран посадъчен материал, издаден от ИАСАС, а при стандартен (САС) материал - фирмен документ, издаден от производителя. При лозов посадъчен материал - сертификат за сертифициран посадъчен материал или документ за одобрение на стандартен лозов посадъчен материал, издаден от ИАСАС. При декоративен посадъчен материал - фирмен документ, издаден от производителя.
3. Растителен паспорт, издаден от инспекторите по растителна защита, отговарящ на изискванията на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).
4. Констативен протокол и декларация за презасаждане на лозя, издадени от Изпълнителната агенция по лозата и виното (в случаи на засаждане/презасаждане на винени лозя).

(*) Забележка. Прилагат се тези документи, които са свързани със и доказват инвестицията.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума