навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 16 МАЙ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

В сила от 27.05.2008 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.49 от 27 Май 2008г., изм. ДВ. бр.59 от 1 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.72 от 8 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юли 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.48 от 31 Май 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 29 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 29 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г., изм. ДВ. бр.91 от 4 Ноември 2014г., изм. ДВ. бр.48 от 27 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 9 Юни 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства през отоплителния сезон.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация е по-нисък или равен от диференцирания доход за отопление и отговарят на условията по чл. 10 и 11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., в сила от 01.08.2014 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2015 г., в сила от 27.06.2015 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) При определяне правото на целеви помощи за отопление размерът на пенсиите, определени след 1.07.2008 г., се намалява с коефициент 1,384.
(3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За всеки нов отоплителен сезон със заповед на министъра на труда и социалната политика коефициентът се актуализира на верижна основа с процент, равен или по-голям от процента, определен по правилото на чл. 100, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2023 г., в сила от 09.06.2023 г.) Диференцираният доход за отопление се определя от основата за подпомагане, чийто месечен размер е 30 процента от линията на бедност за съответната година, коригирана със съответния процент за групата, към която принадлежи лицето, както следва:
1. за лице, живеещо само - 185 процента;
2. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи - 172 процента;
3. за дете до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 130 процента;
4. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст - 180 процента;
5. за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи - до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст - 180 процента.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2023 г., в сила от 09.06.2023 г.) В случаите, когато:
1. дете от 4- до 16-годишна възраст не учи, размерът на помощта по чл. 3, ал. 3 се намалява за всяко дете в семейството, което попада в тази група, с 3 процента;
2. дете от 16- до 18-годишна възраст не учи и не е регистрирано в дирекция "Бюро по труда" в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 от ППЗСП, размерът на помощта по чл. 3, ал. 3 се намалява за всяко дете в семейството, което попада в тази група, с 5 процента.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2023 г., в сила от 09.06.2023 г.) Когато лице попада в повече от една група по ал. 4, се прилага най-високият процент.
(7) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Месечният размер на целевата помощ за отопление се определя на база левовата равностойност на 500 квтч електроенергия, от които 300 квтч дневна и 200 квтч нощна електроенергия, по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битов потребител към 31 октомври на текущата календарна година.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г.)
(3) Размерът на целевата помощ за отопление по ал. 1 се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика.
(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) До издаването на нова заповед в съответствие с ал. 1 за отпуснатите помощи се определя авансов размер на помощта от предходния отоплителен сезон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2023 г., в сила от 09.06.2023 г.) Издадените по реда на предходната алинея заповеди за отпускане на помощта се изменят след определяне на нов размер на помощта в съответствие с ал. 1 и произтичащите промени се компенсират.
(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.11.2013 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) При промяна на цената на електроенергията, която води до промяна на месечния размер на целевата помощ за отопление по ал. 1 до десет процента за съответния отоплителен сезон, целевата помощ може да се определи по реда на ал. 3 в размера и от предходния отоплителен сезон.
(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2023 г., в сила от 09.06.2023 г.) В рамките на утвърдения бюджет за целево енергийно подпомагане министърът на труда и социалната политика със своя заповед може да определи при обективна необходимост допълнителни средства към целевата помощ за съответния отоплителен сезон, които да бъдат изплатени на правоимащите лица и семейства.
(8) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2023 г., в сила от 09.06.2023 г.) Допълнителните средства по ал. 7 се администрират служебно от Агенцията за социално подпомагане чрез дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на правоимащите лица и семейства.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2023 г., в сила от 09.06.2023 г.) Лицата и семействата подават заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, в дирекции "Социално подпомагане" и при спазване на изискванията по чл. 26, ал. 1, 2, 4, 6, 7 и 8 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
(2) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) В заявление-декларацията по ал. 1 задължително се заявява видът на ползваното отопление - топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., в сила от 29.07.2008 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) В срок до 20 дни от подаване на заявление-декларацията социален работник в съответствие с изискванията на чл. 27 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане извършва социална анкета и посещение по настоящия адрес, посочен в заявлението и изготвя социален доклад, съдържащ мотивирано предложение за отпускане или отказ на целева помощ.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г.) В 7-дневен срок от изготвянето на социалния доклад директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ на помощта.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г.) Заповедта по ал. 4 се връчва в 14-дневен срок от издаването и и може да бъде обжалвана пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Когато директорът на регионалната дирекция за социално подпомагане е решил въпроса по същество, както и когато не се е произнесъл по жалбата или я е отхвърлил, обжалването се осъществява в съответствие с разпоредбите на чл. 13, ал. 6 и 7 от Закона за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.) Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:
1. при отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ - в пари на правоимащото лице или семейство;
2. при отопление с твърдо гориво:
а) в пари на правоимащото лице или семейство;
б) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката - при изрично отразено в заявление-декларацията желание от страна на лицето или семейството.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.) Заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подават в дирекции "Социално подпомагане" от 1 юли до 31 октомври, като при отопление с електроенергия се представя за справка актуален клиентски/абонатен номер.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2023 г., в сила от 09.06.2023 г.) Целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца и се изплаща най-късно до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) За лицата и семействата, които се отопляват с твърдо гориво в случаите по чл. 4а, т. 2, буква "б", целевата помощ се превежда на търговците на твърдо гориво по реда на ал. 2.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Изплащането на помощта в случаите по по чл. 4а, т. 1 и т. 2, буква "а" може да се извършва по касов и безкасов път по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на територията на страната.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) В случаите, при които е налице затруднение в снабдяването с твърдо гориво, директорът на дирекция "Социално подпомагане" по изключение може да измени заповедта за отпускане на целева помощ за отопление, въз основа на мотивирано предложение от социален работник, като същата се изплаща в пари на лицата или семействата по реда на ал. 2.


Чл. 5а. (1) (Нов - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., предишен текст на чл. 5а, изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Дължимите суми по чл. 5, ал. 6 се превеждат по следния ред:
1. правоимащите лица и семейства, които се отопляват с твърдо гориво, представят заповедта по чл. 4, ал. 4 на избран от тях търговец на твърдо гориво в срок не по-късно от 20 ноември на текущата година;
2. търговците на твърдо гориво осигуряват снабдяването с твърдо гориво на правоимащите лица и семейства в срок до 30 ноември на текущата година;
3. при предоставянето на твърдото гориво търговецът на твърдо гориво издава фактура с включен данък върху добавената стойност;
4. фактурата се издава на името на правоимащото лице и се подписва от него при получаването на твърдото гориво;
5. във фактурата задължително се вписва и номерът на заповедта на директора на дирекция "Социално подпомагане" за отпускане на помощта;
6. на правоимащото лице се предоставя оригиналът на фактурата;
7. търговецът на твърдо гориво изпраща в съответната дирекция "Социално подпомагане" заявка за превеждане на сумите по издадените фактури до 5-о число на месеца, следващ този, през който е предоставено твърдото гориво;
8. крайният срок за представяне на всички заявки от търговците на твърдо гориво за съответния отоплителен сезон е 5 декември на текущата година;
9. към заявката по т. 7 се прилагат:
а) опис на издадените фактури;
б) екземпляр от издадените фактури;
10. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) дирекция "Социално подпомагане" извършва проверка на представения опис и превежда на търговците на твърдо гориво сумите по банков път по реда на чл. 5, ал. 6.
(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Дирекции "Социално подпомагане" представят до 30 ноември на съответните електроразпределителни дружества списъци, съдържащи трите имена на бенефициента, клиентски номер и титуляр на сметката, за които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с електроенергия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) Електроразпределителните дружества връщат информация на дирекции "Социално подпомагане" по подадените списъци за наличие на неразплатени в срок задължения и предприети действия по прекъсване на електрозахранването за всеки едни от месеците през отоплителния сезон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г.) При установяване на случаи по ал. 3, в които отпусната помощ не е била използвана по предназначение, се прилагат разпоредбите на чл. 14, ал. 6 ЗСП.


Чл. 6. Недобросъвестно получената целева помощ за отопление подлежи на установяване и връщане по реда на чл. 14а и 14б от Закона за социално подпомагане.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г.) При прилагане на наредбата се спазва § 1 от допълнителната разпоредба на ППЗСП, като освен посочените в т. 10 доходи за целите на тази наредба не се счита за доход месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца.


§ 2. "Отоплителен сезон" е периодът от 1 ноември до 31 март.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2023 г., в сила от 09.06.2023 г.) "Диференциран доход за отопление" е индивидуалната граница за достъп до целева помощ за отопление за всяко лице съобразно групата, в която попада, определена по реда на чл. 2, ал. 4.


§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) "Търговец на твърдо гориво" е всеки търговец, който извършва продажби на дребно на твърдо гориво на територията на страната, което отговаря на установените стандарти за качество и екологични норми.


§ 4. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) "Твърдо гориво" са въглища, брикети, пелети, дърва и други сходни, които се предлагат в търговската мрежа и/или се предоставят от горските стопанства и отговарят на установените стандарти за качество и екологични норми.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.) "Актуализиране на верижна основа" е пресмятане на стойността на коефициента за съответния период, при което за база служи величината му от предходния период.

§ 6. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г., отм. - ДВ, бр. 50 от 2023 г., в сила от 09.06.2023 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 7. (Предишен § 4 - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Тази наредба отменя Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление, издадена от министъра на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 53 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2004 г., бр. 35, 70 и 89 от 2005 г., бр. 87 от 2006 г. и бр. 82 от 2007 г.).


§ 8. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Неусвоените средства по отменените чл. 8 и 8а от Наредба № 5 от 2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2007 - 2008 г. се възстановяват по досегашния ред, но не по-късно от 30 октомври 2008 г.


§ 9. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2009 г., в сила от 08.09.2009 г., предишен § 5а - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Отпуснатите целеви помощи за настоящия отоплителен сезон ще се изплащат по следния ред:
1. в срок до 30 септември всички лица и семейства, които вече са подали молба-декларация, са длъжни да декларират желания от тях начин за изплащане на помощта;
2. когато целевата помощ ще се изплаща на търговец на твърдо гориво, лицата и семействата са длъжни да върнат връчената им заповед за отпускане на помощта в срок до 30 септември;
3. директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 7 дни допълва издадената заповед съгласно чл. 4, ал. 4 за начина на изплащане на помощта;
4. заповедта по т. 3 се връчва по реда на чл. 4, ал. 5.


§ 10. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".


§ 11. (Предишен § 7 - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.) Наредбата се издава на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД 07/5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2008 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2008 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

§ 5. Разпоредбите по § 1 се прилагат и за подадените молби-декларации до датата на влизане в сила на тази наредба.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Преходни и Заключителни разпоредби
към НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2013 Г.)

§ 2. За отоплителен сезон 2013/2014 г. целевата помощ за отопление е в размер на 65,72 лв. месечно.

§ 3. При промяна на крайната продажна цена на електроенергията за битов потребител до началото на отоплителния сезон 2013/2014 г. във всички случаи, в които вече е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление, се издава нова заповед, с която се изменя размерът на отпуснатата помощ в съответствие с определения размер по реда на чл. 3, ал. 3 и изравняването на отпуснатите суми се осъществява при плащането по реда на чл. 5, ал. 2, т. 2.

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2013 Г.)

§ 2. В случаите, при които с издадените до влизането в сила на тази наредба заповеди за отпускане на целева помощ за отопление е определен размер на помощта, който съответства на размера, определен по реда на чл. 3, ал. 3 за отоплителен сезон 2013/2014 г., не се издават нови заповеди.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 ноември 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2014 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2014 Г.)

§ 2. Молби-декларациите за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г., подадени до влизането в сила на тази наредба, при определяне правото на целева помощ за отопление се разглеждат по новия ред.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2014 Г.)

§ 2. Разпоредбата на § 1 се прилага и за отпуснатите до влизането в сила на тази наредба целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 27.06.2015 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 24.07.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2016 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 14.07.2017 Г.)

§ 7. Срокът за подаване на заявления-декларации за отоплителен сезон 2017 - 2018 г. започва от 17 юли 2017 г.

§ 8. Заявленията-декларации, подадени до влизане в сила на тази наредба, се разглеждат и приключват по досегашния ред, като отпуснатите целеви помощи се изплащат от съответната дирекция "Социално подпомагане", издала заповедта.

§ 9. До осигуряването на формулярите по новия образец на заявление-декларация могат да се използват наличните формуляри по образеца до влизането в сила на тази наредба. Във формулярите се отразяват необходимите корекции, което се удостоверява с подписа на длъжностното лице, приемащо заявлението-декларация.

§ 10. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2018 Г.)

§ 6. До осигуряването на формулярите по новия образец на заявление-декларацията да се използват наличните формуляри по образеца до влизането в сила на тази наредба, като във формулярите се отразяват необходимите корекции, което се удостоверява с подписа на длъжностното лице, приемащо заявление-декларацията.

§ 7. Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за подадените заявление-декларации до влизането и в сила.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 28.06.2019 Г.)

§ 8. За отоплителен сезон 2019/2020 г. коефициентът по чл. 2, ал. 3 се актуализира съгласно § 7б, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; изм., бр. 55 и 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г.; изм., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г.; изм., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97 и 100 от 2010 г., бр. 45, 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г. и бр. 12 и 35 от 2019 г.).

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-07-5 ОТ 16.05.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2023 Г.)

§ 1. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 4, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 52 от 2010 г., в сила от 01.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., в сила от 27.06.2014 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2016 г., в сила от 19.07.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2017 г., в сила от 14.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2019 г., в сила от 28.06.2019 г.)Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума