навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г.

Обн. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.85 от 29 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г., изм. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.87 от 9 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.76 от 30 Август 2013г., изм. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г., отм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 76 от 12 април 2016 г. за приемане на Наредба за определяне на реда и размера за плащане на продуктова такса - ДВ, бр. 30 от 15 април 2016 г., в сила от 16.06.2016 г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и лицата, които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат на въвеждане на МПС на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или внасяне на МПС от държава извън ЕС, заплащат продуктова такса по реда и в размера, определени с наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лица, които пускат на пазара на територията на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от територията на друга държава - членка на ЕС, съответните продукти и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използват като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел продуктът да бъде разпространен или използван на територията на Република България.
(3) Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, участващи в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или изпълняващи задълженията си индивидуално, които не заплащат продуктова такса за предходната година, се определят със заповед на министъра на околната среда и водите по реда на наредбите по чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
(4) Продуктовата такса не се заплаща от лицата по ал. 3 само при доказване пред министъра на околната среда и водите на изпълнение на задълженията по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО.
(5) Продуктовата такса се заплаща за:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) нови, регенерирани и гуми втора употреба (външни, вътрешни и плътни) от видовете, използвани за: пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили; автобуси; камиони; мотоциклети; велосипеди; превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията; селскостопански и горскостопански превозни средства и съоръжения; товарачни машини и други, съгласно приложение № 1;
2. моторни превозни средства от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "в", "ж", "и" и "к", т. 2, буква "а" и т. 3, буква "а" от Закона за движението по пътищата съгласно приложение № 2;
3. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г. в частта "и полимерни торбички съгласно приложение № 3а") опаковани стоки и/или опаковъчен материал, когато се използва за опаковане на стоки на мястото на продажба съгласно приложение № 3 и полимерни торбички, съгласно приложение № 3а;
4. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) всеки отделен вид батерия или акумулатор съгласно приложение № 4, включително вградените в електрическо и електронно оборудване;
5. всеки отделен вид масло съгласно приложение № 5;
6. (доп. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) всеки отделен вид електрическо и електронно оборудване съгласно приложение № 6, като от теглото на електрическо и електронно оборудване, което изцяло или частично се захранва с батерии или акумулатори, се изключва теглото на батерията или акумулатора.
(6) Продуктовата такса по ал. 1 не се заплаща за:
1. моторни превозни средства от категориите L2е и L4е по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "г" и "з" от Закона за движението по пътищата;
2. моторни превозни средства със специално предназначение по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 от Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.);
3. пътни, железопътни, корабни или самолетни контейнери;
4. части и компоненти за батерии или акумулатори;
5. части и компоненти за електрическо и електронно оборудване;
6. електрическо и електронно оборудване, което не попада в обхвата на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 36 от 2006 г.).
7. (нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) батерии и акумулатори, които не попадат в обхвата на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2005 г.; изм., бр. 53 от 2008 г.).


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) (1) Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички - производителите, вносителите и лицата, които въвеждат полимерни торбички от друга държава - членка на ЕС, като част от своята търговска дейност заплащат продуктова такса за полимерни торбички по реда и в размера, определени с наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 01.10.2012 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 01.10.2012 г.) Таксата по ал. 1 се заплаща еднократно в левове за брой съгласно приложение № 3а.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 01.10.2012 г.) Таксата по ал. 1 не се заплаща за:
1. полимерни торбички, които отговарят на следните условия едновременно:
а) дебелината на торбичката е най-малко 25 микрона (µm);
б) минималните размери на торбичката са 390 мм/490 мм в разгънат вид;
в) притежават обозначение с надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките, които задължително съдържат:
аа) наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките;
бб) обозначение: "торба за многократно използване";
2. полимерни торбички без дръжки (пликове), служещи за първична опаковка, които се предлагат непосредствено на клиента в мястото на продажбата заедно със стоката;
3. полимерни торбички, отговарящи на стандарт EN 13432, обозначени с надписи на български език, отпечатани върху тях, които задължително съдържат следната маркировка: "торбичката е биоразградима", наименование на лицето, което пуска на пазара торбичките, дата на производство/срок на годност.
(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Когато лицата, които пускат на пазара полимерни торбички, не могат да бъдат идентифицирани, дистрибуторите, включително лицата, извършващи продажби на крайните потребители, имат същите задължения като лицата по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Вносителите на полимерни торбички внасят таксата по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите едновременно със заплащането на митните сборове.
(6) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) В платежния документ за внасяне на продуктовата такса се отбелязва, че таксата се заплаща за полимерни торбички.


Чл. 1б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) Минимален и задължителен компонент от цената, на която търговците на дребно предлагат на крайния потребител полимерна торбичка, е таксата по приложение № 3а.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, с изключение на тези, които участват в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или изпълняват задълженията си индивидуално, заплащат продуктова такса по сметката на ПУДООС до 15-о число на текущия месец за количествата, внесени и въведени на територията на Република България, както и за предоставените безплатно или срещу заплащане произведени продукти през предходния месец.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Продуктовата такса за МПС се заплаща по сметката на ПУДООС преди първоначалната регистрация на МПС на територията на Република България в отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) от лицата, които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат на въвеждане на МПС на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, или внасяне на МПС от държава извън ЕС.
(3) В платежния документ за внасяне на продуктовата такса се вписват:
1. видът, основанието за нейното заплащане и месецът, за който се внася таксата;
2. номерът на рамата и номерът на двигателя на съответното МПС;
3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) категорията на опаковката по приложение № 13;
4. (нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) кодът на гумите по приложение № 1.
(4) Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, с изключение на лицата, които индивидуално изпълняват задълженията си, и членовете на организация по оползотворяване, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите на продуктите им да удостоверят с декларация по образец съгласно приложение № 7 заплащането в ПУДООС на продуктовата такса за всяка отделна сделка и копие на платежния документ.
(5) Декларацията по ал. 4 за МПС се съставя по образец съгласно приложение № 8.
(6) Продуктовата такса по ал. 1 се заплаща еднократно за всеки продукт, след употребата на който се образуват масово разпространени отпадъци, до момента на излизането му от употреба.
(7) Продуктовата такса по ал. 1 се заплаща в съответствие с определеното в месечната справка-декларация, съответно по приложения № 10, 11, 13, 15, 16 и 18.
(8) (Отм. в частта "3 на сто от приходите, постъпващи в организациите по оползотворяване на отпадъци от МПС от техните членове, се превеждат по сметка на Министерството на вътрешните работи за административно обслужване до 15-о число на текущия месец въз основа на постъпленията за предходния месец" с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС - ДВ, бр. 87 от 2012 г.) Три на сто от приходите от продуктови такси за МПС, постъпващи в ПУДООС, и от дължимата такса от индивидуално изпълняващите задълженията си, се превеждат по сметка на Министерството на вътрешните работи за административно обслужване до 15-о число на текущия месец въз основа на постъпленията за предходния месец.
(9) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Производителите на електрическо и електронно оборудване, което изцяло или частично се захранва с батерии или акумулатори, не заплащат продуктова такса за батериите и акумулаторите, вградени в това оборудване при пускането им на пазара, в случай че за тях продуктовата такса е заплатена.
(10) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Лицата, които пускат на пазара на Република България полимерни торбички, с изключение на тези по чл. 1а, ал. 5, внасят таксата по сметката на ПУДООС към Министерството на околната среда и водите до 15-о число на текущия месец за броя полимерни торбички, пуснати на пазара през предходния месец.
(11) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Лицата, които пускат на пазара на Република България полимерни торбички, са задължени да удостоверят пред дистрибуторите им с декларация по образец съгласно приложение № 7а и с копие на платежния документ заплащането в ПУДООС на продуктовата такса за всяка отделна сделка.
(12) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Не се дължи такса при износ/изпращане към друга държава - членка на ЕС, на полимерни торбички от прекия им производител.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) Таксата по чл. 1а се заплаща в съответствие с определеното в месечната справка-декларация по приложение № 13а.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) При първоначална регистрация на моторно превозно средство собственикът представя в отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) и следните документи:
1. декларация съгласно приложение № 8, изготвена от лицето, което пуска на пазара МПС, или от упълномощено от него лице, и копие от удостоверение, издадено от организация по оползотворяване на отпадъци от МПС, или
2. декларация съгласно приложение № 8, изготвена от лицето, което пуска на пазара МПС, или от упълномощено от него лице, и копие от удостоверение за индивидуално изпълнение на задълженията, издадено от регионалната инспекция по околната среда и водите, или
3. декларация съгласно приложение № 8, изготвена от лицето, което пуска на пазара МПС, или от упълномощено от него лице, и копие от платежен документ за внесена продуктова такса за МПС по сметката на ПУДООС - за лицата, които не изпълняват индивидуално задълженията си и не участват в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или
4. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) декларация съгласно приложение № 8, изготвена от лице, придобиващо МПС за лична употреба, или от упълномощено от него лице, и копие от удостоверение, издадено от организация по оползотворяване на отпадъци от МПС, в случаите, когато МПС е въведено на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, или внесено от държава извън ЕС, или копие от платежен документ за внесена продуктова такса за МПС по сметката на ПУДООС.
(2) Лицата, които пускат на пазара МПС, са длъжни да изготвят и предоставят на потребителите/купувачите декларация съгласно приложение № 8 и съответното копие на удостоверенията по ал. 1, т. 1 или 2. Когато лицата, които пускат на пазара МПС, не участват в колективна система и не изпълняват индивидуално задълженията по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО, са длъжни да представят декларация съгласно приложение № 8 и копие от платежен документ за внесена продуктова такса за МПС по сметката на ПУДООС.
(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) На юридическите лица, официални вносители на различните марки МПС от категориите, посочени в чл. 1, ал. 5, т. 2, организациите по оползотворяване издават едно общо удостоверение по приложение № 21 към чл. 21, ал. 2, което важи за срока на договора, сключен между тях. Удостоверението важи за всички автомобили, пускани на пазара от това юридическо лице през периода на валидността му. В удостоверението не се посочват данни за марка, година на производство и номер на рама или двигател за конкретни моторни превозни средства.
(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Лицата по ал. 1, изготвящи декларация съгласно приложение № 8, са длъжни да съхраняват копие от изготвената и предоставена на потребителите/купувачите декларация съгласно приложение № 8.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) (1) Лицата, определени със заповед на министъра на околната среда и водите по реда на наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО, изпълняващи задълженията си индивидуално, лицата, които са членове на колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, и не са изпълнили задълженията си към нея или към организациите по оползотворяване, заплащат по сметката на ПУДООС за предходната година продуктова такса за съответните продукти в едномесечен срок от издаването на заповедта.
(2) При неизпълнение на целта по оползотворяване на отработени масла се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара масла през предходната година.
(3) При неизпълнение на целта по оползотворяване на излезли от употреба гуми се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара гуми през предходната година.
(4) При неизпълнение на която и да е от целите по оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара опаковки през предходната година независимо от вида на материала.
(5) При неизпълнение на целта по събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара през предходната година.
(6) Продуктова такса се заплаща само за неизпълнената цел по оползотворяване или повторно използване и рециклиране на ИУЕЕО в пълен размер за цялото количество електрическо и електронно оборудване от съответната категория по приложение № 1 към Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара през предходната година, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2006 г.
(7) При неизпълнение на която и да е от целите по повторно използване и оползотворяване или повторно използване и рециклиране на ИУМПС се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара МПС през предходната година.
(8) Продуктова такса се заплаща само за неизпълнената цел по събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори в пълен размер за цялото количество за съответния вид батерии и акумулатори по смисъла на § 1, т. 1, 7 и 12 от допълнителните разпоредби на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, пуснато на пазара през предходната година, приета с Постановление № 144 на Министерския съвет от 2005 г.
(9) Продуктова такса се заплаща само за неизпълнената цел по рециклиране по чл. 13, ал. 2 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори в пълен размер за цялото количество батерии и акумулатори от съответния вид по химичен състав, пуснато на пазара през предходната година.
(10) При непредставяне на доклад от регистриран одитор съответните цели по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО се считат за неизпълнени, а размерът на дължимата продуктова такса се определя въз основа на планираните количества продукти за пускане на пазара през съответната година съгласно програмите по чл. 29, ал. 1, т. 4 ЗУО.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Продуктовата такса се счита за включена в продажната цена на полимерните торбички и на продуктите, пуснати на пазара на територията на Република България, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) (*) Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички и продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, могат отделно да показват на крайните потребители размера на продуктовата такса, включен в продажната цена.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Определянето на размера на продуктовата такса се извършва при условията и по реда на чл. 8, 9, 10, 10а, 14, 15 и 18.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г.) Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България гуми, съставят следните документи:
1. вътрешнофирмена спецификация по образец съгласно приложение № 9;
2. месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 10.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г.) Вътрешнофирмената спецификация по чл. 6, т. 1 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България гуми, до 31 декември на текущата година и включва данни за видовете гуми, включени в съответните митнически тарифни номера и кодове по ПРОДПРОМ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г.) При пускането на пазара на гуми, които не са включени във вътрешнофирмената спецификация по ал. 1, последната се актуализира и утвърждава от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България гуми, преди пускането им на пазара.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г.) Месечната справка-декларация по чл. 6, т. 2 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България гуми, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации и други, както и информация от електронните дневници за Интрастат пристиганията за предходния месец.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г.) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на количеството пуснати на пазара гуми (в килограми).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г.) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България гуми, в срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г.) Когато през предходния месец не са пускани на пазара гуми, се съставя нулева месечна справка-декларация.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г.) Данните от месечната справка-декларация за количеството пуснати на пазара гуми в килограми и заплатената продуктова такса се подават в електронен формат в информационната система, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда, за следните периоди:
1. 1 януари - 31 март;
2. 1 април - 30 юни;
3. 1 юли - 30 септември;
4. 1 октомври - 31 декември.
(6) Данните по ал. 5 се подават в 20-дневен срок от изтичане на съответния период.


Чл. 9. (1) За заплащане на продуктовата такса лицата, които пускат на пазара на територията на Република България МПС, съставят месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 11 за пуснатите на пазара МПС и за размера на определената продуктова такса.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Месечната справка-декларация се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България МПС, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец, съответстващи на пуснатите на пазара МПС през предходния месец.
(3) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на броя пуснати на пазара МПС и единичния размер на продуктовата такса за МПС по приложение № 2 към чл. 1, ал. 5, т. 2.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България МПС, за срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара МПС, се съставя нулева месечна справка-декларация.


Чл. 10. (1) Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, съставят вътрешнофирмена спецификация съгласно приложение № 12 до 31 декември на текущата година и включват компонентите на опаковките за всички опаковани стоки, които ще се пускат на пазара през следващата година.
(2) При пускането на пазара на опаковани стоки, които не са включени във вътрешнофирмената спецификация по ал. 1, тя се актуализира и утвърждава от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, преди пускането на пазара на съответните стоки.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Месечната справка-декларация по образец съгласно приложение № 13 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, до 15-о число на текущия месец.
(4) Размерът на продуктовата такса за съответния месец се определя въз основа на данните от вътрешнофирмената спецификация и количеството на опаковъчните материали, съответстващи на пуснатите на пазара опаковани стоки или използваните за опаковане на стоки на мястото на продажба.
(5) Месечната справка-декларация по ал. 3 се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, в срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.
(6) Когато през предходния месец не са пускани на пазара опаковани стоки/опаковъчни материали, се съставя нулева месечна справка-декларация.


Чл. 10.. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички, съставят месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 13а за пуснатите на пазара полимерни торбички и за размера на определената такса.
(2) Месечната справка-декларация се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички, до 15-о число на текущия месец и съдържа данни, съответстващи на пуснатите на пазара полимерни торбички през предходния месец.
(3) Размерът на таксата в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на броя пуснати на пазара полимерни торбички и единичния размер на такса за полимерни торбички по приложение № 3а към чл. 1а, ал. 2.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България полимерни торбички, за срок 5 години от изготвянето й и се представя при поискване от компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара полимерни торбички, се съставя нулева месечна справка-декларация.


Чл. 11. Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите на стоките им да издадат опаковъчен лист, съдържащ информацията съгласно приложение № 13, за всяка отделна сделка.


Чл. 12. За заплащане на продуктовата такса по чл. 1 лицата, които пускат на пазара на територията на Република България батерии и акумулатори, съставят следните документи:
1. вътрешнофирмена спецификация по образец съгласно приложение № 14;
2. месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 15.


Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Вътрешнофирмената спецификация по чл. 12, т. 1 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България батерии и акумулатори, до 31 декември на текущата година и включва батериите и акумулаторите, които ще се пускат на пазара през следващата година.
(2) При пускането на пазара на продукт, който не е включен във вътрешнофирмената спецификация по ал. 1, тя се актуализира и утвърждава от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България батерии и акумулатори, преди пускането на пазара на съответния продукт.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Месечната справка-декларация по чл. 12, т. 2 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България батерии и акумулатори, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец, съответстващи на пуснатите на пазара батерии и акумулатори през предходния месец.
(2) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на данните от вътрешнофирмената спецификация по чл. 12, т. 1 и количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори.
(3) Месечната справка-декларация се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България батерии и акумулатори, в срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.
(4) Когато през предходния месец не са пускани на пазара батерии и акумулатори, се съставя нулева месечна справка-декларация.


Чл. 15. (1) За заплащане на продуктовата такса лицата, които пускат на пазара на територията на Република България масла, съставят месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 16 за пуснатите на пазара масла и за размера на продуктовата такса.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Месечната справка-декларация се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България масла, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец, съответстващи на пуснатите на пазара масла през предходния месец.
(3) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на количеството пуснати на пазара масла.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България масла, за срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара масла, се съставя нулева месечна справка-декларация.


Чл. 16. За заплащане на продуктовата такса по чл. 1 лицата, които пускат на пазара на територията на Република България електрическо и електронно оборудване (EEO), съставят следните документи:
1. вътрешнофирмена спецификация по образец съгласно приложение № 17;
2. месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 18.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Вътрешнофирмената спецификация по чл. 16, т. 1 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България EEO, ежемесечно.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Месечната справка-декларация по чл. 16, т. 2 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България ЕЕО, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец.
(2) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на данните от вътрешнофирмената спецификация по чл. 16, т. 1 и количеството пуснато на пазара ЕЕО.
(3) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България ЕЕО, в срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.
(4) Когато през предходния месец не е пускано на пазара ЕЕО, се съставя нулева месечна справка-декларация.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Лица, които не са производители на полимерни торбички и на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и изпращат от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, и/или изнасят такива с вече платена продуктова такса в ПУДООС, имат право на възстановяване на платената такса въз основа на документи, удостоверяващи пред ПУДООС съответния износ и/или изпращане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) В срок до 3 месеца след направения износ и/или изпращане лицата по ал. 1 подават в ПУДООС следните документи за възстановяване на платената такса за съответните продукти:
1. копие на първичен счетоводен документ за придобитите продукти с включена продуктова такса;
2. копие от платежния документ, доказващ внесената продуктова такса за съответните продукти по банковата сметка на ПУДООС;
3. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) копие на фактура при изпращане от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, и/или износа, копие на фактура, проформа-фактура или друг равностоен документ, доказващи изпращането от територията на страната до територията на държава - членка на ЕС, или износа на съответните продукти;
4. заявление по образец съгласно приложение № 19;
5. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) декларация за удостоверяване на заплатена продуктова такса за съответните продукти съгласно приложение № 7 към чл. 2, ал. 4 и приложение № 7а към чл. 2, ал. 11;
6. международна товарителница;
7. други документи в зависимост от вида на продуктите:
а) за масла - чрез които може да се докаже съответствието между закупените масла - предмет на износ и/или изпращане, и маслата, за които се изисква възстановяване на продуктовата такса;
б) (изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) за МПС - копие на представените доказателства в съответната служба по регистрация на МПС при отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) при Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) или на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР), че превозното средство, за което е платена продуктова такса в ПУДООС, се изнася от страната;
в) (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) копие на спецификация, опаковъчен лист или равностоен документ с описание на съдържанието за придобитите и изнесените или изпратените от територията на страната към територията на друга страна - членка на ЕС, продукти в случаите, когато се изисква такъв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лица, които не са производители на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, с изключение на МПС и опаковки, и които изпращат от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, и/или изнасят продукти, в които са вложени, гуми, батерии и акумулатори, масла и/или ЕЕО, за които е заплатена продуктова такса в ПУДООС, имат право на възстановяване на платената такса за вложените гуми, батерии и акумулатори, масла и/или ЕЕО в 30-дневен срок от подаване на документите, удостоверяващи пред ПУДООС съответния износ и/или изпращане.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лицата по ал. 3 удостоверяват извършеното изпращане от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, и/или износ, като представят пред ПУДООС документите по ал. 2, както и други документи, удостоверяващи влагането на гуми, батерии и акумулатори, масла и/или ЕЕО в съответния продукт.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда след установяване основателността на искането възстановява сумата по сметка на лицата по ал. 1, 3 и 7 в 30-дневен срок от подаване на документите по ал. 2, 4 и/или 7.
(6) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отказва възстановяване на сумата, когато:
1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) липсва някой от документите, определени в ал. 2, 4 и/или 7;
2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) исканата за възстановяване сума не съответства на сумата в представените в ал. 2, 4 и/или 7 документи;
3. сумата се отнася за продукт, определен в молба-декларацията, за който не е заплатена продуктовата такса;
4. възстановяваната продуктова такса е за различен продукт от този, за който е заплатена таксата;
5. вече е възстановена такава за същия този продукт.
(7) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Лицата, внесли погрешно продуктови такси поради технически неточности, до един месец след установения грешен превод подават в ПУДООС следните документи за възстановяване на платената такса за съответните продукти:
1. писмено заявление, в което се описва допуснатата грешка;
2. копие на първичен счетоводен документ;
3. копие от платежния документ, доказващ внесената продуктова такса за съответните продукти по банковата сметка на ПУДООС.


Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда поддържа база данни за средствата, постъпили от такси за полимерни торбички по задължени лица за всеки месец.


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) Лицата, които пускат на пазара полимерни торбички и продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, подават информация в електронен формат за количествата на пуснатите на пазара полимерни торбички и продукти и опаковъчни материали и размера на заплатената продуктова такса за лицата, които заплащат на ПУДООС.
(2) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда, за следните периоди:
1. 1 януари - 31 март;
2. 1 април - 30 юни;
3. 1 юли - 30 септември;
4. 1 октомври - 31 декември.
(3) Лицата подават информацията по ал. 1 в 20-дневен срок от изтичането на съответния период.


Чл. 21. (1) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г., в сила от 30.08.2013 г.)
(2) Организацията по оползотворяване издава на своите членове удостоверение по образец съгласно приложение № 21.
(3) Копие на удостоверението се предоставя при поискване на компетентните органи при внос или при въвеждане на територията на Република България на продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и при последваща проверка от страна на органите на Министерството на околната среда и водите.


Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.) За попълване на неверни данни в декларираните обстоятелства съгласно чл. 2, ал. 4 и 5, чл. 6, 9, чл. 10, ал. 1 и 3, чл. 10а, ал. 2, чл. 12, 15, 16 и чл. 19, ал. 2, т. 4 лицата носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) "Нови моторни превозни средства" са моторни превозни средства, които не са изминали повече от 6000 км и се пускат на пазара за първи път или се придобиват за лична употреба в резултат на въвеждането им на територията на Република България от друга държава - членка на ЕС, или внасяне на МПС от държава извън ЕС.
2. "Продуктова такса" е такса по смисъла на чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, която се заплаща за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.
3. "Пускане на пазара" е първото предоставяне на продукти на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел те да бъдат разпространени и/или използвани на територията на Република България, както и внасянето или въвеждането на територията на Република България на продукти от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.
4. (нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г., в сила от 01.10.2012 г.) "Полимерна торбичка" е торбичка за пазаруване с дръжка или друг способ за захващане, произведена изцяло или частично от полимерни материали, използвана от потребителите за държане и пренасяне на стоки.
5. (нова - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.) "Първична опаковка" е плик, изработен от полимерен материал и предназначен за директно опаковане на храни на мястото на продажбата им на краен клиент, без дръжка, прорез или друг способ за захващане.

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.


§ 3. Прилагането на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Член 5, ал. 2 се прилага за ЕЕО до 13 февруари 2011 г., а за категория 1 от приложение № 1 към Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - до 13 август 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 20.01.2009 Г.)

§ 4. В Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. Навсякъде в наредбата и в приложенията към нея думите "/единен административен документ" се заличават.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 ОТ 20 АВГУСТ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2010 Г.)

Параграф единствен. В Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г.), се правят следните изменения:
1. Навсякъде в наредбата думите "пневматична гума" и "пневматични гуми" се заменят съответно с "гума" и "гуми".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 22 ОКТОМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 07.09.2010 Г.)

§ 2. Министърът на околната среда и водите определя със заповед реда за възстановяване на продуктова такса за гуми, заплатена след влизането в сила на Постановление № 183 на Министерския съвет от 2010 г. над дължимия размер.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 7 септември 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 31 МАРТ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ФИНАНСОВАТА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНА ЗАСТРАХОВКА И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ СПРАВКИ-ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2011 Г.)

§ 9. В Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г. и бр. 69 и 85 от 2010 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Навсякъде в наредбата абревиатурата "ЕО" се заменя с "ЕС".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 19. Разпоредбите на § 9, т. 1, буква "б", подбуква "бб" в частта "и полимерни торбички съгласно приложение № 3а", т. 2, 4, 6, 7, 8, 14 и 21 влизат в сила от 1 октомври 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 ОТ 15 ЮНИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 22.06.2012 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, т. 1, която влиза в сила от 1 октомври 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2012 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 ОТ 23 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.08.2013 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 13 НОЕМВРИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 5, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.)


Единичният размер на таксата (Е) се определя в зависимост от теглото на един брой гума
 
Код на гумите с единично тегло до 20 кг За гуми с единично тегло до 20 кг: Код на гумите с единично тегло над 20 кг За гуми с единично тегло над 20 кг:
1-1 нови - 0,30 лв./кг 2-1 нови - 0,20 лв./кг
1-2 регенерирани - 0,40 лв./кг 2-2 регенерирани - 0,30 лв./кг
1-3 втора употреба - 4 лв./кг 2-3 втора употреба - 2,00 лв./кг
Размерът на продуктовата такса за гуми се определя по формулата:
P = Т x Е,
където:
Р е размерът на дължимата продуктова такса;
Т - количеството гуми в кг;
E - единичният размер на таксата в лв./кг.


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 5, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)


Размер на продуктовата такса за моторни превозни средства (МПС)
 
Моторно превозно Размер на таксата Размер на таксата Размер на таксата Размер на таксата
средство (МПС) за 1 брой МПС за 1 брой МПС за 1 брой МПС за 1 брой МПС
  за 2008 г. за 2009 г. за 2010 г. за 2011 г.
        и за всяка следваща година
  (лв./бр.) (лв./бр.) (лв./бр.) (лв./бр.)
Нови* 110 121 133 146
До 5 години 150 165 182 200
От 5 до 10 години 190 209 230 253
Над 10 години 200 220 242 267
         
* Нови МПС за целта на наредбата са тези МПС, за които е налице едно от следните условия:
1. Моторни превозни средства, които не са изминали повече от 6000 км и се пускат на пазара за първи път или се придобиват за лична употреба в резултат на въвеждането им на територията на Република България от друга държава - членка на ЕС, или внасяне на МПС от държава извън ЕС, или
2. Не са изминали повече 6 месеца считано от датата на първата им регистрация.


Приложение № 3 към чл. 1, ал. 5, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)


Размер на продуктовата такса за опаковки
 
Опаковъчен материал Кодове* Размер на Размер на Размер на Размер на
    таксите за таксите за таксите за таксите за
    опаковки опаковки опаковки опаковки
    за 2008 г. за 2009 г. за 2010 г. за 2011 г.
          и за всяка следваща година
    (лв./кг) (лв./кг) (лв./кг) (лв./кг)
пластмаси 01 - 19 1,75 1,93 2,12 2,33
хартия, картон и велпапе 20 - 39 0,50 0,55 0,61 0,67
метали 40 0,10 0,11 0,12 0,13
алуминий 41 0,45 0,50 0,54 0,60
стъкло 70 - 79 0,15 0,17 0,18 0,20
композитни материали 80 - 99 1,30 1,43 1,57 1,73
дърво 50 - 59 0,30 0,33 0,36 0,40
текстил 60 - 69 0,60 0,66 0,73 0,80
керамика, порцелан, седеф          
и други, неупоменати по-горе   0,60 0,66 0,73 0,80
           
* Кодовете са съгласно приложение № 2 към Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.


Приложение № 3а към чл. 1, ал. 5, т. 3 и чл. 1а, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.)


Размер на продуктовата такса за полимерни торбички
  Кодове* за 2011 г. за 2012 г. за 2013 г. за 2014 г.
    (лв./бр.) (лв./бр.) (лв./бр.) (лв./бр.)
полимерни торбички от 01 до 19 0,15 0,35 0,45 0,55
Кодовете са съгласно приложение № 2 към Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.


Приложение № 4 към чл. 1, ал. 5, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)


Размер на продуктовата такса за батерии и акумулатори
 
Размерът на продуктовата такса за батерии и акумулатори се определя по формулата:
 

Р = Т x E,

 
където:
Р е размерът на продуктовата такса за батерии и акумулатори;
Т - количеството батерии или акумулатори в килограми;
Е - единичният размер на таксата в лв./кг.
 
Вид на батерията/ № по Вид на батериите и Единичен размер на таксата (Е)
акумулатора или ред акумулаторите съгласно за батерии акумулатори
елемента съгласно   химичния състав по години (лв./кг)
определенията     2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
по § 1, т. 1, 7 и 12           и всяка
от ДР на наредбата           следваща година
1 2 3 4 5 6 7
  1.          
ПОРТАТИВНИ 1.1. С манганов диоксид, алкални 4 4,5 5,5 6
  1.2. С манганов диоксид, различни        
    от алкалните 4 4,5 5,5 6
  1.3. С живачен оксид 4 4,5 5,5 6
  1.4. Със сребърен оксид 4 4,5 5,5 6
  1.5. Литиево-йонни 4 4,5 5,5 6
  1.6. Други с литий 4 4,5 5,5 6
  1.7. Въздушно-цинкови 4 4,5 5,5 6
  1.8. Никелово-кадмиеви 4 4,5 5,5 6
  1.9. Никелово-хидридни 4 4,5 5,5 6
  1.10. Други 4 4,5 5,5 6
2            
АВТОМОБИЛНИ 2.1. Оловно-кисели 0,4 0,5 0,5 0,6
  2.2. Никелово-кадмиеви 1 1,5 2 2
  2.3. Други 1 1,5 2 2
3            
ИНДУСТРИАЛНИ 3.1. Със сребърен оксид 3 4,5 5,5 5,5
  3.2. Литиево-йонни 3 4,5 5,5 5,5
  3.3. Други с литий 3 4,5 5,5 5,5
  3.4. Въздушно-цинкови 3 4,5 5,5 5,5
  3.5. Оловно-кисели 0,2 0,3 0,4 0,4
  3.6. Никелово-кадмиеви 1 1,5 2 2
  3.7. Никелово-железни 0,8 1 1,5 2
  3.8. Никелово-хидридни 0,8 1 1,5 2
  3.9. Други 3 4,5 5,5 5,5


Приложение № 5 към чл. 1, ал. 5, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)


Код на Вид на маслата Единичен размер на таксата (Е)
маслото   за масла (лв./кг)
    2009 г. 2010 г. 2011 г. и всяка следваща година
1 2 3 4 5
001 Моторни - минерални 0,60 0,62 0,64
002 Компресорни - минерални 0,60 0,62 0,64
003 Турбинни - минерални 0,60 0,62 0,64
004 Течности за хидравлични трансмисии - минерални 0,60 0,62 0,64
005 Масла за зъбни предавки - минерални 0,60 0,62 0,64
006 Масла за обработка на метали - минерални 0,60 0,62 0,64
007 Формовъчни масла - минерални 0,60 0,62 0,64
008 Антикорозионни масла - минерални 0,60 0,62 0,64
009 Електроизолационни масла - минерални 0,60 0,62 0,64
010 Смазочни - минерални 0,60 0,62 0,64
011 Смазочно-охлаждащи течности - минерални 0,60 0,62 0,64
012 Моторни - синтетични 0,60 0,62 0,64
013 Компресорни - синтетични 0,60 0,62 0,64
014 Турбинни - синтетични 0,60 0,62 0,64
015 Течности за хидравлични трансмисии - синтетични 0,60 0,62 0,64
016 Масла за зъбни предавки - синтетични 0,60 0,62 0,64
017 Масла за обработка на метали - синтетични 0,60 0,62 0,64
018 Формовъчни масла - синтетични 0,60 0,62 0,64
019 Антикорозионни масла - синтетични 0,60 0,62 0,64
020 Електроизолационни масла - синтетични 0,60 0,62 0,64
021 Смазочни - синтетични 0,60 0,62 0,64
022 Смазочно-охлаждащи течности - синтетични 0,60 0,62 0,64
023 Моторни - полусинтетични 0,60 0,62 0,64
024 Компресорни - полусинтетични 0,60 0,62 0,64
025 Турбинни - полусинтетични 0,60 0,62 0,64
026 Течности за хидравлични трансмисии - полусинтетични 0,60 0,62 0,64
027 Масла за зъбни предавки - полусинтетични 0,60 0,62 0,64
028 Масла за обработка на метали - полусинтетични 0,60 0,62 0,64
029 Формовъчни масла - полусинтетични 0,60 0,62 0,64
030 Антикорозионни масла - полусинтетични 0,60 0,62 0,64
031 Електроизолационни масла - полусинтетични 0,60 0,62 0,64
032 Смазочни - полусинтетични 0,60 0,62 0,64
033 Смазочно-охлаждащи течности - полусинтетични 0,60 0,62 0,64


Приложение № 6 към чл. 1, ал. 5, т. 6

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Размер на продуктовата такса за електрическо и електронно оборудване
Размерът на продуктовата такса за електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) се определя по формулата:
Р = Т x E,
където:
Р е размерът на продуктовата такса за ЕЕО;
Т - количеството ЕЕО в килограми;
Е - единичният размер на таксата в лв./кг


Номер по приложение № 2 от Наредбата за излязлото от употреба електри-ческо и електронно оборудване Наименование на позицията Единичен размер на продуктовата такса (Е) за ЕЕО за 2014, 2015, 2016 и 2017 г. (лв./кг)
1 2 3
1. Големи домакински уреди  
1.1. Големи уреди за охлаждане 1,55
1.2. Хладилници 1,55
1.3. Замразители 1,55
1.4 Други големи уреди, използвани за охлаждане, консервиране и съхраняване на храна 1,55
1.5. Перални машини 0,90
1.6. Сушилни за дрехи 0,90
1.7. Съдомиялни машини 0,90
1.8. Готварски печки 0,90
1.9. Електрически фурни 0,90
1.10. Електрически котлони 0,90
1.11. Микровълнови печки 0,90
1.12. Други големи уреди, използвани за готвене и обработка на храна 0,90
1.13. Електрически отоплителни уреди 0,90
1.14. Електрически радиатори 0,90
1.15. Други големи уреди за отопление на стаи, легла, мебели за сядане 0,90
1.16. Електрически вентилатори 0,90
1.17. Климатични инсталации 1,55
1.18. Друго вентилационно и климатично оборудване 0,90
2. Малки домакински уреди  
2.1. Прахосмукачки 3,35
2.2. Уреди за почистване на килими 3,35
2.3. Други уреди за почистване 3,35
2.4. Уреди, използвани за шиене, плетене, тъкане и друга обработка на текстилни материали 3,35
2.5. Ютии и други уреди за гладене, пресоване и друга поддръжка на облеклото 3,35
2.6. Тостери 3,35
2.7. Фритюрници 3,35
2.8. Мелнички, кафемашини и уреди за отваряне или затваряне на кутии или опаковки 3,35
2.9. Електрически ножове 3,35
2.10. Уреди за подстригване, изсушаване на коса, измиване на зъби, бръснене, масаж и други уреди за грижа за тялото 3,35
2.11. Ръчни и стенни часовници и уреди за измерване, отчитане и регистриране на време 3,35
2.12. Везни 3,35
2.13. Други малки уреди, използвани за готвене и обработка на храна 3,35
3. Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване  
3.1. Оборудване за централизирана обработка на информация:  
3.1.1. Големи машини за обработване на информация (сървъри от висок клас) 1,95
3.1.2. Малки машини за обработване на информация (сървъри от среден и нисък клас) 1,95
3.1.3. Машини за отпечатване на информация 1,95
3.2. Оборудване за персонална обработка на данни:  
3.2.1. Персонални компютри (процесор, мишка, екран и клавиатура) 1,95
3.2.2. Лаптоп компютри (процесор, мишка, екран и клавиатура) 1,95
3.2.3. Ноутбук компютри 1,95
3.2.4. Ноутпад компютри 1,95
3.2.5. Принтери 1,95
3.2.6. Копирно оборудване 1,95
3.2.7. Електрически и електронни пишещи машини 1,95
3.2.8. Джобни и офис калкулатори 1,95
3.2.9. Други продукти и уреди за събиране, съхраняване, обработка, представяне или предаване на информация по електронен път 1,95
3.3. Потребителски терминали и системи 1,95
3.4. Факс апарати 1,95
3.5. Телекс апарати 1,95
3.6. Телефони 1,95
3.7. Телефонни апарати с монети и/или карти 1,95
3.8. Безжични телефони 1,95
3.9. Клетъчни телефони 1,95
3.10. Телефонни секретари 1,95
3.11. Други продукти или уреди за предаване на звук, образ или друга информация чрез телекомуникационни технологии 1,95
4. Потребителски уреди и фотоволтаични панели  
4.1. Радиоприемници 1,95
4.2. Телевизори 2,80
4.3. Видеокамери 1,95
4.4. Видеозаписващи устройства 1,95
4.5. Hi-fi записващи устройства 1,95
4.6. Аудиоусилватели 1,95
4.7. Музикални инструменти 1,95
4.8. Други продукти или оборудване за записване или възпроизвеждане на звук или образ, включително сигнали или други технологии за разпространение на звук и образ, различни от телекомуникационните технологии 1,95
4.9. Фотоволтаични панели 1,95
5. Осветителни тела  
5.1. Осветителни тела за флуоресцентни лампи с изключение на осветителните тела в домакинствата 3,35
5.2. Друго оборудване за осветление или оборудване за разпръскване или контролиране на светлина с изключение на електрически лампи с нажежаема жичка 3,35
5а. Газоразрядни лампи  
5а.1. Прави флуоресцентни лампи 4,25
5а.2. Малки флуоресцентни лампи 4,25
5а.3. Газоразрядни лампи с висок интензитет, включително натриеви лампи с високо налягане и металхалогенни лампи 4,25
5а.4. Натриеви лампи с ниско налягане 4,25
6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи единици стационарно промишлено оборудване)  
6.1. Бормашини 3,35
6.2. Триони 3,35
6.3. Шевни машини 3,35
6.4. Оборудване за струговане, смилане, фрезоване, шлифоване, рендосване, рязане, нарязване, пробиване, перфориране, щанцоване, фалцоване, огъване или подобни процеси на обработка на дърво, метал и други материали 3,35
6.5. Инструменти за занитване, заковаване или завинтване или отстраняване на нитове, пирони, винтове или за подобна употреба 3,35
6.6. Инструменти за заваряване, запояване или за подобна употреба 3,35
6.7. Оборудване за пулверизиране, пръскане, диспергиране или друга обработка на течности или газообразни вещества чрез други средства 3,35
6.8. Инструменти за косене или други градинарски дейности 3,35
7. Играчки, уреди за спорт и отдих  
7.1. Електрически влакчета или комплекти състезателни коли 3,35
7.2. Портативни конзоли за видеоигри 3,35
7.3. Видеоигри 3,35
7.4. Компютърни устройства за колоездене, гмуркане, бягане, гребане и други 3,35
7.5. Спортни уреди с електрически или електронни компоненти 3,35
7.6. Монетни игрални автомати 3,35
8. Медицински изделия (с изключение на всички имплантирани и замърсени продукти)  
8.1. Оборудване за:  
8.1.1. радиотерапия/лъчетерапия 3,35
8.1.2. Кардиология 3,35
8.1.3. Диализа 3,35
8.2. Апарати за изкуствено дишане 3,35
8.3. Оборудване за ядрената медицина 3,35
8.4. Лабораторно оборудване за инвитро диагностика 3,35
8.5. Оборудване за анализ 3,35
8.6. Замразители 1,55
8.7. Уреди за тестване на възпроизводителната способност 3,35
8.8. Други уреди за диагностика, профилактика, проследяване, лечение, облекчаване на заболяване, нараняване или увреждане (инвалидност) 3,35
9. Инструменти за мониторинг и контрол  
9.1. Детектори за дим 3,35
9.2. Терморегулатори 3,35
9.3. Термостати 3,35
9.4. Уреди за измерване, претегляне или регулиране, използвани в бита или като лабораторно оборудване 3,35
9.5. Други инструменти за мониторинг и контрол, които се използват в промишлените инсталации (например в контролните панели) 3,35
10. Автомати  
10.1. Автомати за горещи напитки 0,90
10.2. Автомати за горещи или студени бутилки или метални кутии 1,55
10.3. Автомати за твърди продукти 0,90
10.4. Банкомати 0,90
10.5. Всички уреди, които автоматично доставят всякакви видове продукти 0,90


Приложение № 7 към чл. 2, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г.)


Декларация за удостоверяване плащането на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и/или продукти, в които са вложени гуми, опаковки/опаковъчни материали, масла, батерии и акумулатори и/или ЕЕО
№ ....................... от ........................... г.

Лице, което пуска на пазара продукти .............................................................................................,

(наименование, БУЛСТАТ)

представлявано от .............................................................................................................................,

(име и фамилия, длъжност)

седалище на ф.л./ю.л. .........................................................................................................................................................................................................................................

(адрес по съдебната регистрация, телефон и факс)

............................................................................................................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Продуктовата такса за:  гуми,  опаковани стоки/опаковъчни материали,  масла,

 батерии и акумулатори,  електрическо и електронно оборудване,  продадени на

...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на физическото/юридическото лице)

по наш първичен счетоводен документ № /дата: ............................................................................................................................................................................................................................

по наш първичен счетоводен документ № /дата: ............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

е заплатена по сметка № .........................на ПУДООС на дата ....................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.....................................................................................................
 
.......................................................................................................................................
(място и дата на деклариране)   (подпис и печат на лицето, което пуска на пазара продуктите)


Приложение № 7а към чл. 2, ал. 11

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)


Декларация за удостоверяване плащането
на такса за полимерни торбички
№ ...... от ...... г.
 
Лице, което пуска на пазара полимерни торбички
...............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование, ЕИК)
представлявано от ..........................................................................................................................................................................................................................

(име и фамилия, длъжност)

седалище на ф.л./ю.л. ....................................................................................................................................................................................................................

(адрес по съдебната регистрация, телефон и факс)

...............................................................................................................................................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
таксата за полимерни торбички, продадени на ...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на физическото/юридическото лице)
по наш първичен счетоводен документ № ................../дата .......................................................................................................................................................................
е заплатена по сметка № ................................ на ПУДООС на дата ...........................................................................................................................................................
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
.......................... .................................
(място и дата (подпис и печат
на деклариране) на лицето, което
  пуска на пазара
  продуктите)


Приложение № 8 към чл. 2, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)


ДЕКЛАРАЦИЯ
от
Лице, което пуска на пазара МПС, или лице, които внася и/или въвежда МПС на територията на Република България от друга държава - членка на ЕС, за лична употреба ..............
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование, БУЛСТАТ, данъчен № на юридическото лице или име, презиме, фамилия и ЕГН/ЛНЧ на физическото лице)
Седалище:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(адрес по съдебната регистрация, телефон и факс или постоянен адрес по лична карта)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
 съм член на колективна система (организация) по оползотворяване, рециклиране и повторна употреба на отпадъци от МПС: .......................................................................................................................................................................

(име на организацията по оползотворяване)

и представям копие от удостоверението, издадено ми от съответната организация по оползотворяване;
 съм индивидуално изпълняващ задълженията си за оползотворяване, рециклиране и повторна употреба на отпадъците от МПС и представям копие от удостоверението, издадено от Регионалната инспекция по околна среда и води - гр. .......................;
 продуктовата такса за МПС е заплатена по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на дата/месец/година ................... и копие от платежния документ е приложено към настоящата декларация.
(вярното се отбелязва се с кръстче в съответното квадратче)
II. МПС:
• марка ..............................................................................................................................................................................................................
• модел ..............................................................................................................................................................................................................
• година на производство ................................................................................................................................................................................................
• брой места ........................................................................................................................................................................................................
• категория на МПС ....................................................................................................................................................................................................
• идентификационни номера ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

•(№ на рама, № на двигател)

• други данни:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
е закупено/въведено/внесено от:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на купувача)
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:  
  Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване,
  или име, презиме, фамилия на физическото лице:
  (ненужното се зачертава)
 
..........................................................................................................................................................................
 
..........................................................................................................................................................................
  (име, подпис, печат)
Приложение: копие от платежния документ (№ /дата на издаване)....................................................................................................................................................................................................................................

(в случай че продуктовата такса за МПС е заплатена по сметката на ПУДООС)Приложение № 9 към чл. 6, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)


ВЪТРЕШНОФИРМЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за периода от ............. до ............./............година
 
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА
Пълно наименование  
№ от НДР (данъчен номер)  
ЕИК по БУЛСТАТ  
   
№ по ред Митнически тарифен номер (попълва се информация от електронните дневници за Интрастат трансакциите и митническите декларации за предходния месец) Код по ПРОДПРОМ Вид на гумите(1) Нетно тегло на внесени, въведени и произведени гуми
          1 - до 20 кг/2 - над 20 кг
1 2 3 4 5 6
           
           
           
           
1 - колона 4 се попълва, както следва за:
1 - пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили;
2 - автобуси и/или камиони;
3 - мотоциклети;
4 - велосипеди;
5 - превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията;
6 - превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията;
7 - селскостопански и горскостопански превозни средства и съоръжения;
8 - товаръчни машини;
9 - други външни гуми;
1 - колона 5 се попълва, както следва: 1 - нови; 2 - регенериране;
3 - втора употреба
2 - колона 6 се попълва съгласно приложение № 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).
 
Забележки:
1. Лицата, които внасят гуми, в колона 4 попълват данни по съответните митнически кодове от митническите декларации за внос.
2. Лицата, които въвеждат гуми от страни - членки на ЕС, в колона 4 попълват данните, в т.ч. Интрастат пристиганията от електронните дневници за Интрастат трансакциите, съгласно Интрастат декларацията, описана в колона 1, за съответния месец.
3. Производителите на гуми попълват информацията в колона 5 по първичните счетоводни документи за извършените продажби на произведените от тях гуми.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: Утвърдил:
  Лице, представляващо търговеца по
  закон или упълномощаване
  (име, подпис и печат)


Приложение № 10 към чл. 6, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)


Месечна справка-декларация за пуснатите на пазара гуми и размера на продуктовата такса
 
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА
Пълно наименование
№ от НДР (данъчен номер)
ЕИК по БУЛСТАТ
 
№ по ред №/дата на първичния счетоводен документ, в т.ч. Интрастат декларации и митнически декларации и др. Вид на гумите(1) Митнически тарифен номер (попълва се информация от електронните дневници за Интрастат дневници за пристиганията и митническите декларации за внос за предходния месец) Код по ПРОДПРОМ Нетно тегло на внесени, въведени и произведени гуми Единичен размер на продуктовата такса за гуми(2) Размер на определената продуктова такса (кол.9 = кол.7 х кол.8)
            1 - до 20 кг/2 - над 20 кг (лв./кг) (лв.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
1 - колона 4 се попълва, както следва за:
1 - пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили;
2 - автобуси и/или камиони;
3 - мотоциклети;
4 - велосипеди;
5 - превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията;
6 - превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията;
7 - селскостопански и горскостопански превозни средства и съоръжения;
8 - товаръчни машини;
9 - други външни гуми;
1 - колона 5 се попълва, както следва: 1 - нови; 2 - регенериране;
3 - втора употреба
2 - колона 6 се попълва съгласно приложение № 1 към Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.)
 
Забележки:
1. Лицата, които внасят гуми, в колона 4 попълват данни по съответните митнически кодове от митническите декларации за внос.
2. Лицата, които въвеждат гуми от страни - членки на ЕС, в колона 4 попълват данните, в т.ч. Интрастат пристиганията от електронните дневници за Интрастат трансакциите, съгласно Интрастат декларацията, описана в колона 1, за съответния месец.
3. Производителите на гуми попълват информацията в колона 5 по първичните счетоводни документи за извършените продажби на произведените от тях гуми.
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: Утвърдил:
  Лице, представляващо търговеца по
  закон или упълномощаване
  (име, подпис и печат)


Приложение № 11 към чл. 9, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.)


Месечна справка-декларация за пуснати на пазара МПС и размера на определената продуктова такса
№ ..................../.................... дата
за месец ..................../....................г.
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Пълно наименование ...............................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ ......................................................................................................................................
№/ дата на Възраст на Митнически Код по Брой Единичен Общ размер на
първичния МПС съглас- тарифен номер ПРОДПРОМ   размер на определената
счетоводен но колона 1 (попълва се     таксата от продуктова
документ, на прило- информация     приложе- такса
в т.ч.: жение № 2 за кодовете     ние № 2 (лв.)
Интрастат към чл. 1, на стоките от     към чл. 1,  
декларации, ал. 5, т. 2 електронните     ал. 5, т. 2  
митнически   Интрастат        
декларации   дневници за        
и др.   пристигания        
    и митничес-        
    ките деклара-        
    ции за внос за        
    предходния        
    месец)        
1 2 3 4 5 6 7
  Нови          
             
             
  До 5 години          
             
             
  От 6 до 10 години          
             
             
  Над 10 години          
             
             
             
             
             
             
             
 
Забележки:
1. Лицата, които внасят МПС, в колона 3 попълват данни по съответните митнически кодове от митническите декларации за внос.
2. Лицата, които въвеждат МПС от страни - членки на ЕС, в колона 3 попълват данните, в т.ч. Интрастат пристиганията от електронните дневници за Интрастат транзакциите, съгласно Интрастат декларацията, описана в колона 1, за съответния месец.
3. Производители на МПС попълват информацията в колона 4 по първичните счетоводни документи за предоставените безплатно или срещу заплащане произведените от тях МПС.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: Утвърдил:
  Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
  (име, подпис и печат)


Приложение № 12 към чл. 10, ал. 1


ВЪТРЕШНОФИРМЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ
от ....................... г.
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Пълно наименование .................................................................................................................................................................
№ от НДР (данъчен номер) .........................................................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ ..................................................................................................................................................................


Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
   
Дата: Утвърдил:
  Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
  (име, подпис, печат)
   
Забележки:
1. Компонент - съгласно § 1, т. 8а от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
2. Първична опаковка - съгласно § 1, т. 19 от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
3. Вторична опаковка - съгласно § 1, т. 1 от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
4. Третична опаковка - съгласно § 1, т. 28 от ДР на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.
5. Колона 8 е произведение от теглото на компонента (колона 6) и единичния размер на таксата (колона 7, посочен в приложение № 11).
6. Размерът на таксата за опаковката (първична, вторична или третична) по колона 9 се определя като сума от компонентите съответно на първичната, вторичната и третичната опаковка (от колона 8). Редовете за първична, вторична и третична опаковка се попълват, в случай че опакованата стока има такива. В случай че опаковката има повече компоненти от дадените редове, в таблицата се добавят необходимите допълнителни редове.
7. Колона 10 е сума от размерите на таксите за първичната, вторичната и третичната опаковка, посочени в колона 9.


Приложение № 13 към чл. 10, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.)


Месечна справка-декларация за пуснатите на пазара
опаковки/опаковъчен материал и размера на продуктовата такса
№ ......................../........................ дата
за периода от ........................ до ........................ г.
 
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Пълно наименование ........
Номер по ЗДДС .........
ЕИК по БУЛСТАТ ............
Лице за контакти: .................................................................
Телефон: Факс: Е-mail:
 
  Данни за отчетния период
  количество на опаковките, пуснати   общ размер
  на пазара през отчетния период   на опреде-
Опаковъчен материал       единичен лената про-
        размер на дуктова
  от внесени от произ- общо за продуктовата такса за
  стоки или ведени и месеца такса за опа- съответния
  стоки, продадени   ковки съглас- материал
  придобити стоки   но приложе- (колона 8 =
  от страни     ние № 3 колона 6 x
  от ЕС       единичен
          размер в
          колона 7)
категория под- код съг- кг кг кг (лв./кг) (лв.)
  категория ласно          
    приложе-          
    ние № 2          
    към          
    НООО          
1 2 3 4 5 6 7 8
Стъкло, общо 70-79          
от което: безцветно            
  зелено            
  кафяво            
Пластмаси, общо 01-19          
от които: PET            
  HDPE            
  PVC            
  LDPE            
  PP            
  PS            
  други            
Хартия и   20-39          
картон              
Метали, общо 40,41          
от които: стомана            
  алуминий            
Композитни, общо 80-99          
от които: картонени            
  опаковки            
  за течности            
  предимно            
  от пластмаси            
  предимно            
  от картон            
  предимно            
  от бяла            
  ламарина            
  предимно            
  от алуминий            
  други            
Дървесина   50-59          
Други (в т.ч. текстил,            
керамика, порцелан,            
седеф и др.)            
ОБЩО              
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
  _______________
Дата: Утвърдил:
  Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
 

(име, подпис, печат)

   
Забележки:
1. В колона № 1 се съдържа № по ред на описваните счетоводни документи. Счетоводните документи следва да бъдат описвани в хронологичен ред по датата на тяхното издаване.
2. В колона № 2 се нанася № на първичния счетоводен документ и датата, на която е издаден.
3. В колона № 3 се описва опаковъчният материал на опакованите стоки, пуснати на пазара на територията на Република България, съответстващ на посочения в колона № 2 първичен счетоводен документ.
4. В колона № 4 се записва общото количество на посочения в колона № 3 опаковъчен материал.
5. В колона № 5 се посочва единичният размер на продуктовата такса за опаковъчния материал съгласно приложение № 3.
6. В колона № 6 се записва общият размер на продуктовата такса за вида опаковъчен материал, фигуриращ в описания в колона № 2 първичен счетоводен документ.
7. На редовете: "Общо хартия"; "Общо пластмаси"; "Общо метали" и т.н.:
а) в колона № 4 се записва общото количество опаковъчен материал от съответния вид, присъстващ във всички описани първични счетоводни документи;
б) в колона № 5 се посочва единичният размер на продуктовата такса за съответния опаковъчен материал;
в) в колона № 6 се записва общият размер на продуктовата такса за вида опаковъчен материал, присъстващ във всички описани първични счетоводни документи.


Приложение № 13а към чл. 10а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 01.10.2011 г.)


Месечна справка-декларация за пуснатите на пазара полимерни торбички
№ .............../дата..............
Данни за отчетния период от ............. до ................ г.
 
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Пълно наименование ....................................................................................................................................................................................................................
ИН по ЗДДС ...................................................................................................................................................................................................................................
ЕИК.........................................................................................................................................................................................................................................
Лице за контакти: .....................................................................................................................................................................................................................
Телефон: .................... Факс: ................. Е-mail: ........................................................................................................................................................................
 
Количество на пуснатите на пазара полимерни торбички
вид внесени или придобити от страни от ЕС (брой) произведени (брой) общо за месеца (брой) единичен размер на таксата* (в лв.) дължима сума (в лв.)
  а б а+б в (а+б) х в
полимерни торбички          
 
* Единичният размер на таксата е съгласно приложение № 3а към чл. 1а, ал. 2.
 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: Изготвил:
  Лице, представляващо търговеца по
  закон или упълномощаване
  (име, подпис и печат)


Приложение № 14 към чл. 12, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.)


ВЪТРЕШНОФИРМЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за периода от ....................... до ......................./....................... година
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Пълно наименование ................................................................................................................................................................
№ от НДР (Данъчен номер) ......................................................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ ...................................................................................................................................................................
Търговска Тип на Вид на № по ред Единично Единичен Размер на
по марка батерията/ батерията/ по при- тегло на размер на продуктова-
ред   акумулатора акумулатора ложе- батерията/ продукто- та такса за
    или елемента или елемен- ние № 4 акумула- вата такса всяка батерия/
    съгласно номен- та съгласно   тора или съгласно акумулатор
    клатурната листа приложе-   елемента приложе- или елемент (3)
    на предприятието ние № 4     ние № 4  
          (кг) (лв./кг) (лв.)
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: Утвърдил:
  Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
  (име, подпис, печат)

Забележки:
1. Колона 4 - попълва се видът на батерията/акумулатора - портативни, автомобилни, индустриални, съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 12 от допълнителната разпоредба на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.
2. Колона 5 - попълва се видът на батерията/акумулатора съгласно химичния състав по колона 3 на приложение № 4.
3. Размер на определената продуктова такса за батерията/акумулатора или елемента (колона 8) - изчислява се като произведение от единичното тегло на батерията/акумулатора или елемента (колона 6) и единичния размер на продуктовата такса за съответната година съгласно приложение № 4 (колона 7).


Приложение № 15 към чл. 12, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.)


Месечна справка-декларация за пуснатите на пазара
батерии и/или акумулатори и размера на продуктовата такса
№ ......................./....................... дата
за месец ......................./....................... година
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Пълно наименование .............................................................................................................................................................................
№ от НДР (Данъчен номер) .........................................................................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ ...................................................................................................................................................................................
Пореден №/дата на Вид на Митнически Код по Общ брой Общо тегло Единичен Размер на
номер на първичния батерията/ тарифен номер ПРОДПРОМ на бате- на съответния размер на определе-
батерията/ счетоводен акумула- (попълва се   риите/ вид батерии/ таксата ната про-
акумула- документ, тора или информация   акумула- акумулато-   дуктова
тора в т.ч.: елемента* от електрон-   торите ри или еле-   такса
съгласно Интрастат   ните дневни-   или еле- менти,    
колона 1 декларации,   ци за Интра-   ментите, пуснати    
от при- митнически   стат транзак-   пуснати на пазара    
ложе- декларации   циите за   на пазара (колона 7 =    
ние № 14 и др.   предходния   на Репуб- колона 6 x    
      месец и   лика колона 6    
      митническите   Бълга- от прило-    
      декларации   рия жение    
      за внос)     № 14)    
          (бр.) (кг) (лв./кг) (лв.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
                 
                 
                 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: Утвърдил:
  Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
  (име, подпис, печат)
   
Забележка: Колона 3 - попълва се № по ред по приложение № 4 и видът на батерията/акумулатора - портативни, автомобилни, индустриални, съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 12 от допълнителната разпоредба на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.


Приложение № 16 към чл. 15, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.)


Месечна справка-декларация за пуснатите на пазара масла и размера на продуктовата такса
№ ......................./....................... дата
за периода от ....................... до ....................... г.
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Пълно наименование .......................................................................................................................................................................
№ от НДР (Данъчен номер) ................................................................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ ..........................................................................................................................................................................
№/дата на Масла Тегло на Размер на Размер на
по първичния Митнически тарифен Код по Код маслата, продук- продук-
ред счетоводен номер (попълва се ПРОДПРОМ (съгласно пуснати товата товата
  документ, информация за кодовете   прило- на пазара такса, такса
  в т.ч.: на стоките от електрон-   жение за съот- опреде- по съот-
  Интрастат ните Интрастат днев-   № 5) ветния лен ветния
  декларации, ници за пристигания     код съглас- първи-
  митнически и митническите       но при- чен
  декларации декларации за       ложе- счето-
  и др. внос за предход-       ние воден
    ния месец)       № 5 доку-
              мент
          (кг) (лв./кг) (лв.)
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               
               
               
               
               
          Общо:   Общо:
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: Утвърдил:
  Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
  (име, подпис, печат)
   
Забележки:
1. Лицата, които внасят масла, в колона 3 попълват данни по съответните митнически кодове от митническите декларации за внос.
2. Лицата, които въвеждат масла от страни - членки на ЕС, в колона 3 попълват данните от Интрастат декларацията за съответния месец, в т.ч. Интрастат пристиганията от електронните дневници за Интрастат транзакциите.
3. Производители на масла в колони 4 и 5 попълват информация по първичните счетоводни документи за предоставените безплатно или срещу заплащане на произведените от тях масла за съответния месец.


Приложение № 17 към чл. 16, т. 1

(Доп. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.)


ВЪТРЕШНОФИРМЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за периода от ......................... до ........................./......................... г.
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА ЕЕО:
Пълно наименование ...............................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ ....................................................................................................................................
Вид на уреда съгласно Митнически тарифен номер Код по ПРОДПРОМ Единично Брой Нетно тег-
по категориите по (кода на стоката от Интрастат (за произведе- тегло   ло (колона 7 =
ред приложение № 2 дневник за пристиганията ното ЕЕО) (кг)   колона 5 x
  от наредбата(1) при въвеждане)       колона 6) (кг)
1 2 3 4 5 6 7
             
             
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: Утвърдил:
  Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
  (име, подпис, печат)
   
Забележка. В колона 5 се вписва единичното тегло на всеки от уредите, попадащи в съответния митнически тарифен номер или код по ПРОДПРОМ. От единичното тегло на ЕЕО се изключва теглото на опаковката, а за електрическо и електронно оборудване, което изцяло или частично се захранва с батерии или акумулатори, се изключва и теглото на батерията или акумулатора.

(1) Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.


Приложение № 18 към чл. 16, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.)


Месечна справка-декларация за пуснато на пазара ЕЕО и размера на определената продуктова такса
№ ........................./......................... дата
за месец ........................./......................... г.
ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА НА ПАЗАРА:
Пълно наименование ..................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ ......................................................................................................................
№/дата на първичния Вид на уреда Код по Митнически тарифен Нетно/ Единичен Размер на
счетоводен документ, съгласно ПРОДПРОМ номер (попълва се единично размер на определената
в т.ч.: Интрастат категориите (за произ- информация за тегло таксата продуктова
декларации, митни- по приложе- ведено кодовете на стоките     такса
чески декларации ние № 2 от ЕЕО) от електронните     (кол. 7 = колона
и др. наредбата   Интрастат дневници     6 x колона 5)
      за пристиганията и      
      митническите декла-      
      рации за внос за      
      предходния месец) (кг) (лв./кг) (лв.)
1 2 3 4 5 6 7
             
             
             
             
             
Забележки:
1. Лицата, които внасят ЕЕО, в колона 4 попълват данни по съответните митнически кодове от митническите декларации за внесеното ЕЕО за предходния месец.
2. Лицата, които въвеждат ЕЕО от страни - членки на ЕС, в колона 4 попълват кодовете на стоките от електронните Интрастат дневници за пристиганията съгласно Интрастат декларацията, описана в колона 1, за въведеното ЕЕО за съответния месец.
3. Производителите на ЕЕО в колона 5 попълват кодовете по ПРОДПРОМ за произведеното и предоставеното безплатно или срещу заплащане ЕЕО по първичните счетоводни документи за съответния месец.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата: Утвърдил:
  Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:
  (име, подпис, печат)
   


Приложение № 19 към чл. 19, ал. 2, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2012 г., в сила от 22.06.2012 г.)


ДО

Предприятието за управление на дейностите

по опазване на околната среда по чл. 60 ЗООС

 
ЗАЯВЛЕНИЕ
за възстановяване на внесена продуктова такса за полимерни торбички и за продукти,
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
 
А. Наименование и адрес на лицето:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................
№ от НДР (данъчен номер) ...............................................................................................................................................................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Б. Вид и количество на изнесените и/или изпратените продукти
№ по ред Наименование на продукта съгласно приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 3а, приложение № 4(*), приложение № 5 и приложение № 6(**) Количество на продукта, таксата за който е предмет на възстановяване (кг или бр.) Единичен размер на таксата (лв./кг или лв./бр.) Сума (в лв.)
1 2 3 4 5
         
         
      Общо  


Приложение № 20 към чл. 21, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 76 от 2013 г., в сила от 30.08.2013 г.)


Приложение № 21 към чл. 21, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 69 от 2010 г.)


У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
№ ........................./......................... г.
 
издадено от:
........................................................................................................................................................................................
(наименование на организацията по оползотворяване)
БУЛСТАТ: ........................., с адрес на управление: област ................., община ........................., гр. ........................., п.к. .....................
район .....................................................................................................................................................................................
ул. (бул.) ......................................................, № ...........бл. ......., вх. ......., ет. .........................................................................
организация по оползотворяване на ................................................. по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, притежаваща Разрешение № ........................./........................., със срок на действие от ......................... до ........................., издадено от министъра на околната среда и водите, удостоверява, че:
..........................................................................................................................................................................................
(наименование на физическото или юридическото лице)
регистрирано по фирмено дело № ........................./......................... г. по описа на ....................................... съд, участва в колективна система по чл. 11, ал. 4, т. 2 от Закона за управление на отпадъците и по чл. ............................................................. от Наредбата ..............
.......................................................................................................................................................................................
(ДВ, бр. ........... от ........... г.) и не представя платежно нареждане за паричен превод по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за платена продуктова такса по чл. 36 ЗУО за *:
а) МПС:
марка ....................................................................................................................................................................................
година на производство ........................................................................................................................................................................
идентификационни номера .....................................................................................................................................................................
(№ на рамата или № на двигателя)
Други данни: ...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
от .........................................................................................................................................................................................
до .......................................................................................................................................................................................
(посочва се срокът на действие на договора между организацията по оползотворяване и съответният член)
б) батерии и акумулатори
..........................................................................................................................................................................................
(посочват се митнически тарифен номер, код по ПРОДПРОМ, друго)
Наименование .......................................................................................................................................................................
Количество ...........................................................................................................................................................................
(мерна единица)
в) опаковани стоки
..........................................................................................................................................................................................
(посочват се митнически тарифен номер, код по ПРОДПРОМ, друго)
Наименование ..............................................................................................................................................................................
Количество ..............................................................................................................................................................................
(мерна единица)
г) електрическо и електронно оборудване
.........................................................................................................................................................................................
(посочват се митнически тарифен номер, код по ПРОДПРОМ, друго)
Наименование ..............................................................................................................................................................................
Количество ..............................................................................................................................................................................
(мерна единица)
след представяне на ........................................................................................................................................................................
копие от платежно нареждане за паричен превод по сметката на
.........................................................................................................................................................................................
(наименование на организацията по оползотворяване)
или фактура за плащане в брой
д) масла
.........................................................................................................................................................................................
(посочват се митнически тарифен номер, код по ПРОДПРОМ, друго)
Наименование ..............................................................................................................................................................................
Количество ..............................................................................................................................................................................
(мерна единица)
е) гуми
.........................................................................................................................................................................................
(посочват се митнически тарифен номер, код по ПРОДПРОМ, друго)
Наименование ..............................................................................................................................................................................
Количество ..............................................................................................................................................................................
(мерна единица)
след представяне на ........................................................................................................................................................................
копие от платежно нареждане за паричен превод по сметката на
.........................................................................................................................................................................................
(наименование на организацията по оползотворяване)
Настоящото удостоверение важи за периода от ........................... до ..............................
Дата: Лице, представляващо търговеца
  по закон или упълномощаване:
(име, подпис, печат)

Всяка отделна организация по оползотворяване на съответния вид масово разпространен отпадък посочва съответния продукт, който се пуска на пазара.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума