навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В сила от 13.04.2010 г.
Приет с ПМС № 58 от 06.04.2010 г.

Обн. ДВ. бр.28 от 13 Април 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 2 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18 Март 2014г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 22 Март 2016г., изм. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.37 от 7 Май 2019г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г., изм. ДВ. бр.53 от 8 Юли 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) С правилника се уреждат организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, наричана по-нататък "комисията", както и редът за заявяване на финансовите средства и критериите за оценка на постъпилите искания за финансиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Комисията приема решение за предоставяне на средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и контролира целевото им разходване. Средствата се предоставят за финансиране на:
1. превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 2, 4 и 5 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници;
2. непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система;
3. неотложни възстановителни работи;
4. възстановителна помощ по чл. 55, ал. 3 ЗЗБ;
5. контролни проверки по изпълнението на решенията на комисията;
6. проверки по жалби и сигнали;
7. обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените им вреди при или по повод извършването на нормативно установени действия за защита при бедствия при условия, по ред и в размери, определени с правилника;
8. обезщетяване на органите на държавната власт, на местното самоуправление, юридическите лица и гражданите, които са предоставили при поискване от органите за пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства, при бедствия, пожари и извънредни ситуации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Лимитът по чл. 56, ал. 2 ЗЗБ за съответната година се определя с постановлението по чл. 92, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(4) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Комисията предлага на министъра на финансите размера на лимита по ал. 3 съобразно приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия от доклада на министъра на вътрешните работи по чл. 6в, ал. 8 ЗЗБ.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Комисията е колегиален орган, който се състои от 17 членове, включително председател.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Председател на комисията е заместник министър-председател, който се определя със заповед на министър-председателя. Председателят организира и ръководи работата на комисията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2022 г., в сила от 08.07.2022 г.) Членове на комисията са министри или заместник-министри на вътрешните работи, на образованието и науката, на финансите, на труда и социалната политика, на регионалното развитие и благоустройството, на отбраната, на външните работи, на здравеопазването, на културата, на околната среда и водите, на земеделието и храните, на транспорта и съобщенията, на икономиката и индустрията, на енергетиката и на туризма, както и представител на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Секретар на комисията е служител на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (МВР).
(5) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Поименният състав на комисията и секретарят се определят със заповед на министър-председателя по предложение на председателя на комисията съгласувано с ръководителите на съответните министерства и управителния съвет на НСОРБ.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В заседанията на комисията с право на съвещателен глас участват областни управители.
(7) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г.) Областните управители могат да упражняват неприсъствено съвещателния си глас чрез писмено становище по целесъобразността на исканията за финансиране от кметовете на общини.
(8) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г.) При изпълнение на правомощията по ал. 7 областният управител със заповед може да създава работни групи за изготвяне на становища по исканията за финансиране или за изпълнение на конкретни задачи от специалната му компетентност.


Чл. 3. (1) Комисията има собствен печат и деловоден регистър.
(2) Адресът на комисията, на който се изпращат искания за целеви средства, жалби и сигнали, е: София 1172, ул. Никола Габровски 30.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА


Чл. 4. (1) Комисията е постоянно действащ орган.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. с Решение № 15528 от 12.12.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 07.05.2019 г.) За осъществяване на своята дейност комисията провежда редовни и извънредни заседания по предварително обявен дневен ред. При необходимост се провеждат извънредни заседания.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Всяко редовно заседание се провежда съгласно дневен ред, одобрен от председателя. Съобщението за провеждане на заседанието и дневният ред се изпращат на членовете на комисията и областните управители по чл. 2, ал. 6 най-малко 5 работни дни преди датата на провеждане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При свикване на извънредно заседание съобщението за провеждане на заседанието и дневният ред се изпращат на членовете на комисията и областните управители по чл. 2, ал. 6 най-малко един работен ден преди датата на провеждане.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 6. (1) Заседанията на комисията се свикват и ръководят от председателя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В отсъствие на председателя заседанията на комисията се водят от оправомощен от него член на комисията.
(3) Заседанията на комисията се провеждат, ако на тях присъстват не по-малко от половината от членовете. При липса на кворум председателят насрочва ново заседание.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При невъзможност лично да участва и не упражни правото си на глас по реда на чл. 7, ал. 2, всеки член на комисията може изрично писмено да оправомощи свой представител да участва в съответното заседание.


Чл. 7. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от половината плюс един от присъстващите на заседанието членове. Решението се мотивира, когато е отрицателно.
(2) По изключение правото на глас на отделен член може да се упражни неприсъствено чрез предварително писмено становище по обсъжданите на съответното заседание въпроси. Становището се представя на секретаря и се прилага към протокола. Вотът се отчита при гласуването.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) По изключение председателят може да предложи вземане на решение с писмени становища от членовете на комисията относно отделно искане за финансиране, докладвано на заседанието. Писмените становища се предоставят на секретаря в указания от председателя срок, като решението се включва в протокола от заседанието.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Протоколът с решенията на комисията от всяко заседание се изготвя в срок до 14 дни от провеждането на заседанието, като се подписва от председателя или от оправомощения по чл. 6, ал. 2 член на комисията и от секретаря на комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В 5-дневен срок от подписването секретарят на комисията публикува протоколите от заседанията на комисията на електронната страница на ГДПБЗН - МВР.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) Решенията на комисията, с които се предоставят средства от резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се одобряват с акт на Министерския съвет по предложение на председателя на комисията.
(2) Контролът по чл. 58 ЗЗБ се осъществява от областните управители въз основа на актовете на Министерския съвет по ал. 1.
(3) Ежегодно до края на месец май областните управители изпращат в комисията информация за осъществения през предходната година контрол по ал. 2, като същата се включва и в доклада по чл. 64б, т. 6 ЗЗБ.

Чл. 9. Секретарят на комисията:
1. организира подготовката на заседанията на комисията;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) подготвя проект на дневен ред в съответствие с изискванията на чл. 10, ал. 4;
3. подготвя доклад и проекти на решения за всяка точка от дневния ред за заседанията на комисията;
4. организира воденето на протокол за заседанията;
5. организира приемането, съхраняването и предаването на документите в архив;
6. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) организира осигуряването на материали, техническо оборудване и обслужване;
7. води текущата кореспонденция;
8. съхранява печата на комисията;
9. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) организира и контролира воденето на деловоден регистър на комисията;
10. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) изпълнява и други задачи във връзка с дейността на комисията, възложени му от председателя на комисията.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) Секретарят на комисията проверява съответствието на искането за финансиране с реда и условията, определени с правилника.
(2) Ако искането не е подадено по реда и не съответства на условията на правилника, секретарят на комисията уведомява заявителя, че следва да отстрани недостатъците в 30-дневен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им в срок производството по разглеждане на искането ще бъде прекратено.
(3) Исканията с нередовност, която не е отстранена в срока и съгласно указанията по ал. 2, се внасят за разглеждане на заседание с предложение за прекратяване на производството.
(4) На редовните заседания се разглеждат:
1. искания, които са постъпили не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на заседанието, подадени са по реда на правилника и отговорят на условията, определени с него;
2. искания с отстранени нередности в срока по ал. 2, но не по-късно от 30 дни преди датата на провеждане на заседанието.
(5) Исканията, по които не са взети решения поради изчерпване на финансовите средства, се прекратяват, като могат да бъдат разгледани отново през следващата година, но за не повече от 2 последователни години. За всяко ново разглеждане вносителят подава в срок до 31 март на текущата година искане за подновяване на разглеждането.
(6) Информация относно възможността за ново разглеждане на исканията по ал. 5 се публикува на електронната страница на ГДПБЗН - МВР.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При изпълнението на функциите си комисията се подпомага организационно, експертно и технически от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи. При необходимост могат да бъдат привличани експерти от министерствата и ведомствата, както и от други организации по искане на председателя на комисията съгласувано със съответния министър или ръководител на ведомство или организация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г.) Архивът на комисията се съхранява в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи.

Глава трета.
РЕД ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ИСКАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Раздел I.
Финансиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Раздел I.
Финансиране на превантивни дейности


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Комисията приема решение за финансиране на проекти за изпълнение на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране от програмите по чл. 6а, ал. 2, т. 2, 4 и 5 ЗЗБ.
(2) Комисията разпределя средствата за финансиране на проектите по ал. 1 съобразно приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия от доклада на министъра на вътрешните работи по чл. 6в, ал. 8 ЗЗБ.
(3) Финансирането на проект за изпълнение на дейности по ал. 1 се извършва като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници в размер, не по-голям от 70 на сто от сумата, необходима за изпълнението на проекта.
(4) Размерът на средствата, които могат да бъдат отпуснати за финансиране на проект за изпълнение на дейности по ал. 1, не може да надвишава 10 на сто от лимита по чл. 1, ал. 3.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) Исканията за финансиране по чл. 12, ал. 1 се внасят в комисията от съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) Исканията по ал. 1 се внасят от областните управители в случаите, когато изпълнението на дейности по чл. 12, ал. 1 е от тяхната компетентност.
(3) Към искането за финансиране се прилагат:
1. проект и план-график за изпълнение на дейността;
2. инвестиционен проект по Закона за устройство на територията и количествено-стойностна сметка, ако е приложимо;
3. бюджет на дейността съгласно план-графика;
4. документи, показващи готовност за започване изпълнението на дейността;
5. обосновка от вносителя за сумата по искането за финансиране за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
6. при етапно финансиране за следващ етап се представя отчет по чл. 46 за извършените разходи пред комисията и пред министъра на финансите.
(4) (В сила от 01.01.2018 г.) С проекта по ал. 3, т. 1 вносителят трябва да покаже:
1. постигане на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, както и принос към изпълнението на една или повече от оперативните цели;
2. осъществимост на целите и дейностите, които ще се реализират с проекта като резултат или продукт в определената времева рамка;
3. решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на национално, областно или общинско ниво;
4. наличие на ресурси за изпълнение на целите и дейностите;
5. план за оценка на изпълнението на дейностите и постигането на целите на проекта;
6. необходимите разходи за управление на проекта;
7. ефективно разходване на финансовите средства.
(5) Обосновката по ал. 3, т. 5 съдържа необходимия бюджет за дейността, планирания бюджет на компетентния орган, одобрения бюджет на компетентния орган и/или осигурените средства от други източници за финансиране за изпълнението на дейността.
(6) Кметовете на общини изпращат копия на исканията за финансиране и на документите по ал. 3 до областните управители за становище относно целесъобразността и съответствието им с изискванията на ал. 3.
(7) Областните управители изпращат на комисията с копие до кметовете на общини становищата си по ал. 6 в срок до 30 дни от датата на получаване на исканията.
(8) Документите по ал. 3 се внасят на хартиен и електронен носител. Разглеждането и оценяването им се извършва съгласно хартиения носител.
(9) При искане по реда на чл. 10, ал. 5 се прилагат:
1. актуална декларация за други източници за финансиране през новата година;
2. актуални документи по ал. 3, ако е приложимо;
3. информация за предприети действия за реализиране предмета на финансиране.

Чл. 14. (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Разглеждането и оценяването на исканията за финансиране се извършва по реда на постъпването им.


Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) (В сила от 01.01.2018 г.) Постъпилите искания за финансиране на дейности по чл. 12, ал. 1 се оценяват по следните критерии:
1. принос за постигането на една или повече от оперативните цели на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия съгласно:
а) утвърден/разработен план за защита при бедствия;
б) приета програма за намаляване на риска от бедствия;
в) приет годишен план за изпълнение на програмата за намаляване на риска от бедствия;
г) внесен доклад за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следващата календарна година;
д) направен преглед и изготвен годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия, ако е приложимо;
2. осъществимост на целите и дейностите, които ще се реализират с проекта като резултат или продукт в определената времева рамка, като предвидените дейности са:
а) ясно описани;
б) постижими;
в) обвързани с ясни индикатори за изпълнение на проекта;
г) с ясно определена и реалистична времева рамка за изпълнение на дейностите по проекта;
3. решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на национално, областно или общинско ниво, като следва:
а) да се постига материална промяна, промяна на готовността или способностите за реагиране, а не научна разработка;
б) резултатът от реализиране на дейността да не е интелектуална собственост;
в) резултатът от реализиране на дейността да не се използва за търговски цели или продукти;
4. наличие на ресурси за изпълнение на целите и дейностите, като:
а) административен капацитет - оценяват се квалификациите и отговорностите на ръководителя на проекта и на останалите членове на екипа;
б) финансов капацитет - оценява се размерът на осигуреното финансиране от собствения бюджет или от други източници;
в) оперативен капацитет - оценява се опитът в изпълнението на дейности, сходни на проектните и/или в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от различни източници;
5. план за оценка на изпълнението на дейностите и постигането на целите на проекта;
6. разходи за управление на проекта;
7. ефективно разходване на финансирането.
(2) (В сила от 01.01.2018 г.) При оценяването на исканията за финансиране на дейности по ал. 1 се вземат предвид и:
1. насоченост към намаляване на повече от един риск;
2. взаимодействие с партньори, имащи отношение към намаляване на риска от бедствия;
3. принос към:
а) повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура;
б) повишаване на ангажираността и отговорността на обществото;
в) подобряване на взаимодействието на частите на единната спасителна система;
г) повишаване на способностите за реагиране при бедствия;
д) подобряване и улесняване на обмена на информация и приемане на ефективни механизми за координация;
е) повишаване на ангажираността на държавните органи.
(3) (В сила от 01.01.2018 г.) Резултатите от оценяването по ал. 1 и 2 се включват в доклада по чл. 9, т. 3.
(4) Показателите за критериите по ал. 1 и процедурата по оценяване се определят по предложение на комисията с акт на Министерския съвет.

Раздел II.
Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система (Загл. изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Раздел II.
Разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия на включените чрез оперативните центрове сили и средства на единната спасителна система (Загл. изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Комисията приема решение за предоставяне на средства за възстановяване на извършени непредвидени разходи:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) за спасителни и неотложни аварийни работи (СНАР) при бедствия на включените сили и средства на единната спасителна система;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) за обезщетяване на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридическите лица и гражданите, които са предоставили при поискване от органите за пожарна безопасност и защита на населението собствени спасителни, пожарогасителни, превозни, съобщителни и други технически средства при бедствия, пожари и извънредни ситуации.


Чл. 16. Исканията за предоставяне на средства по чл. 15 се внасят:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г.) от министри и ръководители на ведомства - първостепенни разпоредители с бюджет, в структурата на които са съответните звена, служби, оперативни структури или държавни предприятия;
2. от областни управители - с уведомяване на главния секретар на Министерския съвет;
3. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г.) от кметове на общини с копие до областния управител - за включените сили и средства на единната спасителна система (доброволни формирования, търговски дружества, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел, лечебни заведения извън структурите на Министерството на здравеопазването и др.).


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) Органите по чл. 16:
1. посочват в искането основанието за извършването на разходите, като прилагат, ако са приложими:
а) заповед по чл. 49, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 или решение по чл. 50а ЗЗБ за обявяване на бедствено положение;
б) заповед или решение на Министерския съвет за продължаване, съответно за отмяна, на бедственото положение;
в) документ от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"/Районна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" за включени сили и средства по реда на чл. 29, ал. 2, т. 4 ЗЗБ;
г) споразумение по чл. 9, ал. 17 ЗЗБ с юридическите лица и едноличните търговци, включени в плановете за защита при бедствия; удостоверение съгласно чл. 25, ал. 1 от Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи или други удостоверителни документи за използването на допълнителни сили и средства;
д) информация за фактическите обстоятелства - събитие, място, време, предприети действия, включени сили и средства на единната спасителна система;
2. прилагат към искането справка за извършените непредвидени разходи по второстепенни разпоредители с бюджет или държавни предприятия по вид и стойност; непредвидените разходи се определят като разлика между сумата на извършените разходи и средствата, осигурени в бюджета;
3. прилагат към искането отчет съгласно приложение № 4 към чл. 46, ал. 1 с описи на разходооправдателните документи по второстепенни разпоредители с бюджет или държавни предприятия, съдържащи: извършител на разхода, номер на документа и дата (дд/мм/гг) на съставяне на документа, стойност на разхода, протоколи; оригиналните разходооправдателни документи се съхраняват при прекия извършител, а заверените копия на документите - при второстепенния разпоредител или държавното предприятие;
4. прилагат към искането заверени за вярно с оригинала копия на разходооправдателните документи и протоколите от описите по ал. 1, т. 3 с дата не по-късно от 30 дни след края на действието, съответно след отмяната на бедственото положение.
(2) Кметовете на общини изпращат копие на искането и на документите по ал. 1 на областните управители за получаване на становище относно целесъобразността на извършените разходи.
(3) Областните управители изпращат на комисията с копие до кметовете на общини становищата си по ал. 2 в срок до 30 дни от датата на получаване на исканията.
(4) Исканията за разплащане на разходите за СНАР се разглеждат по реда на постъпването им.

Раздел III.
Неотложни възстановителни работи


Чл. 18. По реда на този раздел се предоставят средства за извършване на неотложни възстановителни работи за трайно възстановяване на имоти - държавна или общинска собственост, читалища и молитвени домове на религиозни институции, които са засегнати от бедствия или са в състояние, което застрашава живота или здравето на населението, имуществото или околната среда, установено след обследване по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2008 г. и бр. 22 от 2010 г.).


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г.) Исканията по чл. 18 се внасят от съответните първостепенни разпоредители с бюджет.
(2) Областните управители внасят искания за имоти - държавна собственост, които те управляват, включително при условията на чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост, като за това уведомяват главния секретар на Министерския съвет.
(3) Исканията за читалища и молитвени домове на религиозни институции се внасят от кметовете на общини.
(4) Искания по ал. 3 могат да внасят и съответните областни управители.
(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г.) Кметовете на общини изпращат копие от исканията по чл. 18 до съответния областен управител за становище по целесъобразност.


Чл. 20. (1) Органите по чл. 19 в 14-дневен срок от възникване на бедствието или от датата на приключило обследване изпращат в комисията информация съгласно приложение № 1 за всеки отделен обект.
(2) Кметовете на общини изпращат копие от информацията и до съответния областен управител за сведение.


Чл. 21. (1) Органите по чл. 19 в 3-месечен срок от изпращането на информацията внасят в комисията искане за финансиране.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от акт за собственост и/или от концесионен договор (ако има такъв);
2. декларация за наличие на други източници за финансиране, включително застрахователно обезщетение;
3. експертиза и/или заключение съгласно приложение № 2 или приложение № 3;
4. проект, съдържащ заверена скица за местоположението на обекта, подробна количествено-стойностна сметка и становище или разрешително от компетентен орган за изпълнение на проекта, ако такова се изисква.
(3) За основен ремонт, реконструкция или нов строеж, включително премахване при необходимост на строеж, се прилагат документите по ал. 2, т. 1 - 3, както и:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) инвестиционен проект по Закона за устройство на територията, фаза технически или работен проект;
2. подробна количествена и стойностна сметка, включваща разходи за проучване, проектиране, строителен надзор и непредвидени разходи.
(4) Към искането за имоти в състояние, което застрашава живота или здравето на населението, имуществото или околната среда, установено след обследване, се прилагат документите по ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3 и заверено копие от техническия паспорт на строежа или от доклада с резултатите от обследването на строежа.
(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2012 г.) Областните управители внасят в комисията становищата си по чл. 19, ал. 5 в срок 30 дни от датата на получаване на исканията.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 32 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Комисията с оглед специфичния характер на обектите, които подлежат на възстановяване, може да изисква и други документи.
(7) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При искане по реда на чл. 10, ал. 5 се прилагат:
1. актуални документи по ал. 2 - 4, ако е приложимо;
2. информация за предприети действия за реализиране на предмета на финансиране.
(8) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При етапно финансиране се прилага отчет по чл. 46 за извършените разходи пред комисията и пред министъра на финансите.

Чл. 22. Постъпилите искания за финансиране се оценяват по следните критерии:
1. степен на увреждане, установена с експертно заключение съгласно приложение № 2 или приложение № 3;
2. характеристики, значимост, сложност и рискове за експлоатация на обекта, която се отчита в зависимост от категорията на строежа или на засегнатата инфраструктура по Закона за устройство на територията, установена с експертно заключение съгласно приложение № 2 или приложение № 3;
3. мащаби на бедствието;
4. опасност от разрушаване, увреждане при повтарящи се отклонения от нормалната експлоатация;
5. социален приоритет - дейности в сектора на здравеопазването, образованието, културата и др.;
6. фаза на възстановителния процес (начало, започнат етап);
7. срок за възстановяване и въвеждане в експлоатация;
8. наличие на алтернатива за намаляване на последиците;
9. поддържане и използване на обекта през предходната бюджетна година;
10. наличие на допълващ източник на финансиране, включително застрахователно обезщетение.


Чл. 23. (1) Комисията взема решение за отпускане на финансови средства и определя техния размер съобразно критериите по чл. 22 и специфичните изисквания за всеки отделен случай с цел осигуряване на трайно възстановяване от бедствието.
(2) За имотите - публична общинска и публична държавна собственост, които подлежат на задължително застраховане, от сумата за възстановяване се приспада сумата на застрахователното обезщетение.
(3) При съсобственост сумата за финансиране съответства на процента на дяловото участие на държавата и/или на общината.


Чл. 24. (1) Комисията предоставя авансово отпуснатата с решението сума.
(2) В случаите по чл. 19, ал. 2 и 4 средствата се предоставят на областните управители чрез Министерския съвет.


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Раздел IV.
Предоставяне на възстановителна помощ


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Комисията приема решение за предоставяне на възстановителна помощ на физически лица за подпомагане възстановяването на жилищата им, засегнати от бедствие.
(2) Право на възстановителна помощ по ал. 1 имат собствениците на законно построени и единствени жилища или лицата, които имат учредено вещно право на ползване на тези жилища.
(3) (Нова - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) За едно и също жилище не може да бъде отпускана повече от една възстановителна помощ. При съсобственост възстановителната помощ се предоставя на лицата по ал. 2 в размер, пропорционален на идеалните им части.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) Лицата по ал. 2 подават декларация - Приложение № 5.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г., отм. с Решение № 15528 от 12.12.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 07.05.2019 г.)

Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) (1) Възстановителната помощ се предоставя за:
1. частичното възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни елементи се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, след издаване на заповед от кмета на общината по чл. 195, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и разрешение за строеж;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) премахване на жилищни сгради, за които е издадена заповед от кмета на общината по чл. 195, ал. 6 ЗУТ, станали са опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или заздравят поради природно явление с геоложки или хидрометеорологичен произход.
(2) Предоставената помощ се определя в размер, осигуряващ минимално необходимите битови условия на лицата по чл. 26, ал. 2, и не може да превишава стойността на данъчната оценка на жилището.
(3) За недвижими културни ценности дейностите по ал. 1 се извършват по реда на чл. 73 и 74 от Закона за културното наследство.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В срок до шест месеца от бедствието кметовете на общини изпращат в комисията и на съответния областен управител заверено копие от заповед по чл. 49, ал. 1 ЗЗБ и информация, в която се посочва броят на засегнатите жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях и списък с адресите им.
(2) В срока по ал. 1 кметовете на общини издават заповед за назначаване на комисия по чл. 196, ал. 1 ЗУТ за определяне на състоянието на засегнатите от бедствието жилища. За недвижими културни ценности заповедта се издава съгласно чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство.
(3) В срок до шест месеца от влизането в сила на заповедта по чл. 195, ал. 4 или 6 ЗУТ, съответно по чл. 73, ал. 3 или чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности, кметът на общината може да внесе в комисията искане за предоставяне на възстановителна помощ за лицата по чл. 26, ал. 2 за направените разходи за:
1. изработване и одобряване на инвестиционен проект за извършване на строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията;
2. извършване на възстановителни работи, като поправяне и заздравяване на засегнатите от бедствието жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях;
3. премахване на засегнатите от бедствието жилищни сгради и самостоятелни обекти в тях.
(4) Искането по ал. 3 следва да съдържа данни за адресите, данъчните оценки, разгънатите застроени площи на засегнатите от бедствието жилища, обосновка за размера на възстановителната помощ и заверени копия на:
1. заповедите по чл. 195, ал. 4 или 6 ЗУТ, съответно по чл. 73, ал. 3 или чл. 74, ал. 1 от Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности;
2. протоколите на комисията по чл. 196, ал. 1 ЗУТ, съответно по чл. 73, ал. 2 от Закона за културното наследство - за недвижими културни ценности;
3. одобрени инвестиционни проекти, когато такива се изискват съгласно Закона за устройство на територията;
4. разрешения за строеж.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) (1) Възстановителната помощ за поправяне, заздравяване на жилища или за премахване на жилищни сгради се предоставя на лицата по чл. 26, ал. 2 от кметовете на общини.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г.) Помощта по ал. 1 се предоставя от държавния бюджет и се разходва по бюджетите на общините чрез промени на взаимоотношенията на държавния бюджет и съответните първостепенни разпоредители с бюджет.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) В решението на комисията за предоставяне на възстановителна помощ задължително се посочват:
1. общината, на която се предоставя възстановителната помощ;
2. предназначението на възстановителната помощ по чл. 28, ал. 3 и адресите на жилищата;
3. размерът на възстановителната помощ.


Чл. 31. Кметовете на общини:
1. оповестяват решенията на комисията, като ги поставят на видно място в сградата на общината и на страницата на общината в интернет;
2. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) уведомяват лицата по чл. 26, ал. 2 за решението на комисията;
3. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.) организират изпълнението на решенията на комисията, като предоставят възстановителната помощ на лицата по чл. 26, ал. 2, след като те представят документи за плащане на:
а) инвестиционните проекти, когато такива се изискват съгласно Закона за устройство на територията;
б) извършените строителни работи по актове и протоколи по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2004 г., бр. 29 от 2006 г. и бр. 98 от 2012 г.).


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) (1) Получателите на възстановителната помощ са длъжни да използват помощта само за целта, за която е предоставена - възстановяване на единствено и законно построено жилище.
(2) В случай на констатирано използване на помощта не за целта, за която е предоставена, получателите дължат връщането и в пълен размер.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.)


Чл. 32. (1) Комисията взема решение за предоставяне на възстановителна помощ на физически или юридически лица в случаите на причинени имуществени вреди вследствие на аварии и инциденти в обекти или чрез вещи - държавна или общинска собственост.
(2) Възстановителната помощ по ал. 1 се предоставя по реда на раздел VI, без да се прилагат документите по чл. 38, ал. 1, т. 2.

Раздел V.
Финансиране на контролни проверки по изпълнение на решенията на комисията и проверки по жалби и сигнали и във връзка с дейността и


Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г.) Контролни проверки по изпълнението на решенията на комисията и по жалби и сигнали се възлагат с протокол на комисията или със заповед на председателя на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г.) С протокола и със заповедта по ал. 1 се определя органът, който извършва проверките.
(3) За извършване на проверка по ал. 1 председателят на комисията може да привлича експерти. Експертите - служители на министерство, ведомство, организация или държавно предприятие, се привличат след съгласуване със съответния ръководител.


Чл. 34. (1) Председателят внася в комисията искане за възстановяване на направените разходи при извършване на проверките и във връзка с дейността и.
(2) За възстановяване на разходите за извършени проверки се представят:
1. заповед за извършване на проверката;
2. копия на разходооправдателни документи;
3. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г.) доклад от лицата по чл. 33, ал. 2 и 3 за резултатите от извършената проверка.
(3) За възстановяване на разходите във връзка с дейността на комисията се представя докладна записка с обосновка и разчет на разходите.


Чл. 35. Комисията предоставя средствата за контролните проверки по изпълнението на нейните решения, по жалби и сигнали и във връзка с дейността си по бюджета на Министерството на вътрешните работи и по бюджета на Министерския съвет за контролните проверки, извършвани от областните управители по реда на чл. 34, ал. 2.

Раздел VI.
Обезщетяване на физически и юридически лица за реално причинените им вреди при или по повод извършването на нормативноустановени действия за защита при бедствия


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Комисията приема решение за обезщетяване на физически и юридически лица в размер на реално причинените им при или по повод извършване на нормативноустановени действия за защита при бедствия имуществени вреди.


Чл. 37. (1) Засегнатите лица, както и длъжностните лица, причинили увреждането, в 14-дневен срок уведомяват кметовете на общини за настъпилото увреждане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) В 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 или по собствена инициатива кметовете на общини издават заповед за сформиране на общинска комисия за установяване и оценка на щетите. В комисията се включва и представител на регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР и един експерт-оценител.
(3) В 14-дневен срок от сформирането си комисията по ал. 2 изготвя протокол за оценка на вредите и констатации относно причините за настъпването им. Към протокола се прилагат снимки на увреденото имущество.


Чл. 38. (1) Исканията за обезщетяване се внасят в комисията от кметовете на общини и към тях се прилагат:
1. протоколът на комисията по чл. 37, ал. 3;
2. разпореждане на компетентния орган за извършване на действията за защита при бедствия, довели до увреждането, или негови писмени обяснения - в случай че разпореждането е в устна форма;
3. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) заверено копие от заповед по чл. 49, ал. 1 или по чл. 50, ал. 1 ЗЗБ за обявяване на бедствено положение.
(2) В случай че компетентният орган не предостави на кмета разпореждането или писмените обяснения по ал. 1, т. 2, комисията го изисква служебно.


Чл. 39. Исканията се разглеждат по реда на постъпването им.


Чл. 40. В решението на комисията за обезщетяване на физически или юридически лица се посочват:
1. лицата, на които се предоставя обезщетението;
2. (доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) размерът на обезщетението и предназначението му за отстраняване на вредите съгласно протокола по чл. 37, ал. 3.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Кметовете на общини организират изплащането на обезщетенията на лицата по чл. 40, т. 1.

Глава четвърта.
КООРДИНИРАНЕ НА ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Глава четвърта.
КООРДИНИРАНЕ НА ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2016 Г.)


Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)

Глава пета.
РАЗХОДВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) Министерствата, ведомствата, общините, както и крайните получатели на целеви средства - физически и юридически лица, са длъжни да използват предоставените средства по предназначение в съответствие с решението на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Промяна на предназначението на предоставените средства от един обект към друг се допуска по искане на вносителя и само след решение на комисията, одобрено с акт на Министерския съвет.
(3) Не се смятат за промяна на предназначението промените в инвестиционния проект, когато са извършени съгласно Закона за устройство на територията и другите нормативни актове и са до размера на отпуснатите средства.


Чл. 45. (1) Министерствата, ведомствата и общините, както и крайните получатели на целеви средства - юридически лица, съставят досие на всяка финансирана от комисията дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г.) В досието при крайните получатели се съдържат копия от искането за финансиране и от решението на комисията и всички оригинални документи за извършване на дейността, включително разходооправдателните. В досието при първостепенните разпоредители с бюджет се съдържат искането за финансиране, решението на комисията и копие от всички оригинални документи за извършване на дейността, включително разходооправдателните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) При предоставяне от общините на възстановителна помощ на физически лица за възстановяване на единствено и законно построено жилище, когато липсват разходооправдателните документи, в досието се прилагат декларациите по чл. 31а.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) Досието се съхранява 10 години.


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г., доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В едномесечен срок от приключване на всяка финансирана от комисията дейност първостепенните разпоредители с бюджет представят в комисията отчет по образец съгласно приложение № 4, отделно за всеки финансиран обект, с опис на документите, съдържащи се в досието по чл. 45, и снимки на обекта преди и след възстановяването. Копия на документите по описа не се прилагат.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г.)


Чл. 47. (1) В случаите, когато има неусвоени средства, министерствата, ведомствата и общините ги възстановяват по реда и в сроковете за подлежащите на възстановяване средства по централния бюджет.
(2) В случаите по ал. 1:
1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2015 г., в сила от 30.01.2015 г., отм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) общините възстановяват неусвоените средства по обекти, предоставени със съответните актове на Министерския съвет; в платежното нареждане за възстановяване се записват актът на Министерския съвет и точката и подточката от приложението към него, по които се връщат неусвоените средства;
3. общините изпращат в комисията завереното копие от платежното нареждане за възстановяване на неусвоените средства.


Чл. 48. Усвоените средства се отчитат съгласно Единната бюджетна класификация за съответната година по реда и в сроковете за изготвяне и предоставяне на отчета за касовото изпълнение на бюджета на министерствата, ведомствата и общините, определени от министъра на финансите, и в съответствие с решенията на комисията.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.) По смисъла на правилника:
1. "Анкета" е дейност по установяване изпълнението на условията по чл. 26а, ал. 1, т. 1 - 4, извършвана от социални работници от дирекция "Социално подпомагане", която се изразява в проверки в жилището на лицата по чл. 26, ал. 2, в проучване на документация и събиране на информация.
2. "Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на: добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите и средствата, получени по Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца, Закона за интеграция на хората с увреждания и по Закона за закрила на детето.
3. "Минимално необходими битови условия" е жилище, в което има едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс, баня-тоалетна и едно складово помещение и няма опасност за здравето и живота на гражданите.
4. "Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).

Заключителни разпоредби


§ 2. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) Правилникът се приема на основание чл. 54, ал. 6 от Закона за защита при бедствия.


§ 3. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 75 от 2012 г.) Министърът на вътрешните работи дава указания по прилагането на правилника.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 18 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2012 Г.)

§ 12. Навсякъде в правилника думите "комуникационно-информационни" се заличават.

Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2012 Г.)

§ 9. Лицата, получили средства за възстановителна помощ преди влизането в сила на постановлението, отчитат изразходваните средства с декларацията по чл. 31а от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 79. В Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2011 г. и бр. 32 и 75 от 2012 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. В чл. 3, т. 9 думите "физическото възпитание" се заменят с "младежта".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 14 МАРТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2014 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 12.12.2014 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник."


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 23 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 ОТ 23 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 8 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 30.01.2015 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 17 МАРТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2016 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 07.05.2019 Г.)

§ 6. (Отм. с Решение № 15528 от 12.12.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 07.05.2019 г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327 ОТ 29 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2016 Г.)

§ 32. Исканията, постъпили преди влизането в сила на това постановление, се разглеждат по досегашния ред.

§ 33. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на § 12, § 13 относно чл. 13, ал. 4, § 14 и § 15 относно чл. 14а, ал. 1 - 3, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 5 ЮЛИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2022 Г.)

§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 20, ал. 1

(Предишно Приложение към чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕДСТВИЕ
ИЛИ ОПАСНО СЪСТОЯНИЕ
 
От ....................................................................................................
 
Населено място:  
Община:  
Област:  
Местоположение на обекта:  
(в регулация, извън регулация)  
Вид на обекта  
(сграда, съоръжение, жилище, екологичен обект)  
Техническо състояние - поддържане на обекта преди събитието по описателни белези  
Използваемост преди събитието  
Собственост на обекта  
(държавна, общинска, частна)  
Събитие (природно явление, инцидент, авария):  
Дата на настъпване на увреждането  
2. Установено опасно състояние  
Дата на обследването:  
Кратко описание:  
(1. обхват по площ - единичен имот, квартал/квартали;  
2. засегнато население, брой;  
3. възможно неблагоприятно развитие)  
Описание на вредите:  
(степен на увреждане)  
Алтернатива (има, няма, каква)  
(Приложения - снимки на хартиен или на магнитен носител, минимум 3 бр. с дата, име на обекта и населено място)  
   
Име ......................  
Подпис ................  
   


Приложение № 2 към чл. 21, ал. 2, т. 3 и чл. 22, т. 1 и 2


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИЗА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 
На обект ...................... Състояние ....................
Населено място .......... (съгласно описанието)
Община .......................  
Област .........................  
Категория по ЗУТ на засегнатата техническа инфраструктура ...................................................................................................................................................................
(при няколко обекта посочете най-високата категория)
 
Описание на увреждането Тежест Състояние
  увреждания, обхващащи над 75 % от площта на обекта, при отклонение от нормалните параметри (норми) над 100 % критично
  увреждания, обхващащи над 50 % от обекта, при отклонение от нормалните параметри (норми) над 100 % много тежко
  увреждания, обхващащи до 50 % от обекта, при отклонение от нормалните параметри (норми) над 50 % тежко
  единични увреждания, обхващащи над 25 % от обекта, при отклонение от нормалните параметри (норми) над 50 % средно
  единични увреждания, обхващащи под 25 % от обекта, при отклонение от нормалните параметри (норми) над 25 % леко
  единични увреждания при отклонение от нормалните параметри (норми) под 25 % незначителни увреждания
 
Извършили съгласно чл. 83 ЗООС: ...................................................................................................................................................
Подпис: ............................................................................................................................................................................
Подпис: ............................................................................................................................................................................
Дата: ...........................................................................................................................................................................
Приложение: експертиза за възстановяване на околната среда.
 


Приложение № 3 към чл. 21, ал. 2, т. 3 и чл. 22, т. 1 и 2


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА
 
На обект ................... Техническо състояние ...............
Населено място ....... (съгласно описанието)
Община ................. Категория по ЗУТ ......................
Област .................  
   
Вид на увреждането Тежест Техническо състояние
Напълно разрушаване на конструкцията или на носещи елементи от нея, където се налага изграждане на ново съоръжение пълно разрушение пълно разрушение
Тежки конструктивни повреди, при които е нарушена общата товароносимост и устойчивост на конструкцията, където е необходима реконструкция - възстановяване или замяна на конструктивен елемент, и е наложена забрана за ползване много тежко предаварийно
Конструктивни повреди, при които е нарушена носещата способност на конструктивен елемент, където е необходима реконструкция - възстановяване или замяна на конструктивен елемент, и са наложени ограничения за ползване тежко неизправно - неработоспо- собно
Конструктивни повреди, при които се влошава силно функционалната пригодност и дълготрайност, където е необходим основен ремонт - частично възстановяване или замяна на конструктивни елементи, за възстановяване на експлоатационната годност и удължаване срока на експлоатация и с наложени ограничения за ползване средно неизправно - частично работо- способно
Изразени дефекти, при които не се засяга конструкцията, но се намалява частично функционалната пригодност, където е необходим ремонт за оздравителни мероприятия поради очаквано неблагоприятно развитие във времето и налагане на ограничен режим за ползване леко неизправно - работо- способно
Недостатъци, които в момента на освидетелстването нямат пряко отрицателно въздействие върху функционалната пригодност, носещата способност и дълготрайност на елемента. Подлежат на развитие и има вероятност в бъдеще да повлияят неблагоприятно върху експлоатационните качества незначително изправно
   
Извършил:.............................................................................................................
Лиценз: ..............................................................................................................
Подпис:...............................................................................................................
Дата:................................................................................................................
Дата:...................................................................................................................
Печат:.................................................................................................................
   
Приложение: техническа експертиза.  
   


Приложение № 4 към чл. 46, ал. 1Община (ведомство)
Адрес:
ОТЧЕТ Дата:
     
На обект:
 
  Предназначение на аванса:
   
Обяснение: Сума
   
  Остатък за отчитане:  
     
Получена сума от кого  
на:  
   
Всичко получено:  
   
Всичко изразходвано:  
   
Приложение - Сума за възстановяване  
     
  Сума за получаване  
     
Отчетът е проверен и утвърден за: лв. Главен счетоводител: Ръководител:
     
     
  Подпис: Подпис:
Сумата:
 
 
Опис на съставените първични счетоводни документи (договори, протоколи, Акт 15 и други документи, съдържащи се в досието)
 
На кого е изплатено Документ Дата Сума Дебит
по ред (за какво)   (в лв.) (в лв.)
1.          
...          
Словом всичко: кредит
  Подотчетно лице:
   
  Подпис:
 
Приложение към отчет: Снимки на обекта преди и след възстановяването.
 


Приложение № 5 към чл. 26, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2012 г., предишно приложение № 5 към чл. 31а, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., предишно приложение № 5 към чл. 26, ал. 3, изм. - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

                                 ДО

                                 КМЕТА НА

                                 ОБЩИНА ......................................................................

ДЕКЛАРАЦИЯ

от .................................................................................................................................................,

(имена по документ за самоличност)

ЕГН/ЛНЧ ..........................................................................................................................................

Постоянен адрес: гр. (с.) .................................................................................................................,

община ............................................, област ...................................................................................,

ж.к. ................................., бул./ул. ........................................................................ № .....................,

бл. ..........., вх. .........., ет........, ап....., тел.:.............................................., e-mail: ............................

Лична карта № ..........................,

издадена на ......................, от МВР - .............................................................................................

Декларирам, че съм собственик/съсобственик на жилището/ползвател с учредено право на ползване върху жилището, намиращо се на адрес:

гр.(с.) ..................................................., община .............................................................................,

ж.к. ......................................................., бул./ул. .................................................... № ...................,

бл. .................., вх. ....................., ет. ................, ап. ..........,

което е единствено и законно построено.

Имена по документ за самоличност на собствениците по чл. 26, ал. 3

ЕГН/ЛНЧ

Съсобственик на идеални части

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

 

Таблицата се попълва само в случаите на чл. 26, ал. 3.

Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

На основание чл. 4, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни декларирам изрично своето съгласие за обработка на личните ми данни от Агенцията за социално подпомагане и нейните териториални поделения и предоставянето им на трети лица единствено по повод отпускането и изплащането на възстановителна помощ по Закона за защита при бедствия.

Забележки:

1. Декларацията се попълва собственоръчно от лицето по чл. 26, ал. 2.

2. При съсобственост в декларацията се вписват всички лица по чл. 26, ал. 2 със съответната идеална част от жилището, която притежават.

 

Дата: ............................ г.

Гр. (с.)

Декларатор: ...........................

(подпис)Приложение № 6 към чл. 26а, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.)

АНКЕТЕН ЛИСТ

 

на .........................................................................................................., ЕГН ..........................,

с постоянен адрес: гр. (с.) ...........................................................................................................,

област ...........................................................................................................................................,

община .........................................................................................................................................,

ж. к./кв. ........................................................., ул. ............................................................. № .....,

бл. ..........................., вх. ........................, ет. ..............., ап. ............, тел. ....................................

А. Анкетна карта ..........................................................................................................................

I. Семейно положение .................................................................................................................

1. Състав на семейството:

1.1. ................................................................................................................................................;

1.2. ................................................................................................................................................;

1.3. ................................................................................................................................................;

1.4. ................................................................................................................................................;

1.5. ................................................................................................................................................;

1.6. ................................................................................................................................................;

1.7. ................................................................................................................................................

2. Безработни лица (регистрация в съответната дирекция "Бюро по труда") .......................

.........................................................................................................................................................

3. Брой съжителстващи лица със или без родствена връзка: ...................................................

.........................................................................................................................................................

4. Лица, задължени по закон да осигуряват издръжка (на декларатора):................................

.........................................................................................................................................................

II. Здравословно състояние (описание по ЕР на ТЕЛК/НЕЛК или ЛКК, епикризи, медицински удостоверения) ........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

III. Материално положение

1. Доходи

Общият доход на семейството за предходните 12 месеца е:

Общо ....................... лв.

В това число от:

1.1. трудова дейност

..........лв.

1.2. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство

..........лв.

1.3. продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество

..........лв.

1.4. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества и други форми на собственост

..........лв.

1.5. наем, рента и аренда

..........лв.

1.6. авторски и лицензионни възнаграждения

..........лв.

1.7. дивиденти и доходи от дялово участие

..........лв.

1.8. премии и награди от спортни състезания

..........лв.

1.9. обезщетения и помощи

..........лв.

1.10. пенсии (без добавката за чужда помощ на хората с увреждания с определена чужда помощ, на ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война, на навършилите 75- или 80-годишна възраст, еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии)

..........лв.

1.11. стипендии

..........лв.

1.12. месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца

..........лв.

1.13. присъдени издръжки

..........лв.

1.14. други доходи

..........лв.

 

2. Вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа

Общо:

..........лв.

 

3. Имуществено състояние:

3.1. Жилище:

Състои се от ......................................................................................................................... стаи

Собственост на ............................................................................................................................,

документ за собственост .............................................................................................................

3.2. Друг жилищен и/или вилен имот, установени при проверката .......................................

IV. Допълнителни данни, установени при анкетата, и други констатирани обстоятелства:

1. Извършени разпоредителни сделки с движимо и/или недвижимо имущество и/или на идеални части от тях през предходната и/или текущата година

0 да 0 не

Стойност на сделката/сделките: .................................................................................................

Цел: ...............................................................................................................................................

2. Данни, получени от други източници (общинска администрация, РУСО, прокуратура, МВР, НПО и други): ....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3. Други констатирани обстоятелства: ......................................................................................

.........................................................................................................................................................

Б. Преценка за наличието на условия за отпускане на възстановителна помощ по чл. 55, ал. 3 от Закона за защита при бедствия:

Да/Не .............................................................................................................................................

1. Общ доход на семейството за предходните 12 месеца: .......................................................

2. Средномесечен доход на член от семейството: ....................................................................

3. Нормативно основание за подпомагане: ...............................................................................

.........................................................................................................................................................

 

Дата: ..................

Извършил анкетата: .....................................

(фамилия, длъжност, подпис)

Дата: ..................

Проверил и съгласувал: ..............

(фамилия, длъжност, подпис)


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума