навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА

В сила от 15.03.2012 г.
Приета с ПМС № 314 от 23.11.2011 г.

Обн. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С наредбата се определят необходимите документи към заявлението за назначаване на длъжност, определена за заемане от държавен служител, наричана по-нататък "държавна служба", както и на свързаните с това административни актове.

Чл. 2. (1) За заемане на държавна служба се подава писмено заявление за назначаване по образец съгласно приложение № 1.
(2) Към заявлението по ал. 1 се представят:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г.) документ за самоличност;
2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) документ за образователно-квалификационна степен, специалност, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността;
3. документ, удостоверяващ професионалния опит;
4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;
5. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г.)
6. други документи, които удостоверяват изпълнението на специфичните изисквания за заемането на длъжността;
7. (отм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г.)
8. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.) документ за ползван платен годишен отпуск, ако през същата година лицето е работило по друго правоотношение. Документът не се представя, в случай че лицето е работило в същата или друга администрация и той може да бъде получен по служебен път.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) От документите по ал. 2, т. 1, 2, 3 и 6 се снемат данните и те се връщат на притежателите им.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.) Към заявлението за назначаване по ал. 1 се прилага декларация по чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от Закона за държавния служител по образец съгласно приложение № 2 и декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец, утвърден от органа по назначаването, за наличие на обстоятелствата за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител или по специален закон.
(5) Когато лицето постъпва за първи път на държавна служба, към заявлението за назначаване по ал. 1 се прилага и декларация по чл. 111, ал. 2 от Закона за държавния служител по образец съгласно приложение № 3.
(6) Когато назначаването на длъжност за държавен служител се предхожда от конкурс, към документите за назначаване служебно се прилага и екземпляр от протокола на конкурсната комисия.


Чл. 3. (1) Административният акт за назначаване на държавна служба се издава в писмена форма по образец съгласно приложение № 4.
(2) При встъпване в длъжност лицето подписва клетвен лист по реда на чл. 14 от Закона за държавния служител по образец съгласно приложение № 5.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г.) При встъпването си в длъжност и всяка година до 15 май държавният служител е длъжен да подава пред органа по назначаването декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Служител, който е лице, заемащо висша публична длъжност, подава декларация за имущество и интереси само по реда на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.


Чл. 5. При настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 3, 4 и 5 и ал. 2 от Закона за държавния служител заемащият държавна служба е длъжен в 7-дневен срок да подаде нова декларация пред органа по назначаването.


Чл. 6. Служебното досие на държавния служител съдържа всички документи, които отразяват възникването, изменянето, съществуването и прекратяването на служебното правоотношение.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за държавния служител.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Наредбата влиза в сила от 15 март 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 8 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2012 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 15 март 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 26 ЮНИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА НАРЕДБА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 20 НОЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 26.11.2019 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 2, т. 11 - 13 и § 3, т. 7, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 7 АПРИЛ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2021 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, т. 6, буква "в", т. 7, 8, 13, 15 - 17, т. 18, буква "а", § 2, 3 и § 5, т. 1, които влизат в сила от 1 януари 2022 г.


Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.)

............../................................

   (вх. №/дата)

 

 

ДО

................................................

................................................

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от ..................................................................................................................................., ЕГН ......................,

                                  (име, презиме, фамилия)

местоживеене ...............................................................................................................................................,

                                            (област, населено място, община)

.........................................................................................................................................................................,

(ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап., тел.)

л.к. (паспорт) № ...................................................., издаден от ........................................., ..................... г.

 

Уважаеми(а) .................................................................................................................................................,

С настоящото заявление заявявам, че желая да бъда назначен на длъжността ..................................... ....................................в .................................................................................................................................,

която е определена за заемане от държавен служител.

 

Представям следните документи:

1. декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от Закона за държавния служител;

2. декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец, утвърден от органа по назначаването, за наличие на обстоятелствата за несъвместимост по чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител или по специален закон;

3. лична карта/паспорт;

4. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността;

5. документ, удостоверяващ професионалния опит;

6. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;

7. декларация за постъпване за първи път на държавна служба (приложимо само за лице, което не е заемало длъжност като държавен служител);

8. документ за ползван платен годишен отпуск (ако през същата година лицето е работило по друго правоотношение);

9. други документи, които удостоверяват изпълнението на специфичните изисквания за заемането на длъжността:

- ...................................................................................

- ...................................................................................

Не прилагам документите по т. ...................., тъй като данните за тях са представяни по повод съществуващото ми досега трудово правоотношение със същата администрация или се съдържат в декларациите по т. 1 и 7, приложени към заявлението.

 

..................................................                                          С уважение: ............................

            (дата)                                                                                               (подпис)Приложение № 2 към чл. 2, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният(ата) ..........................................................................................................................,

л. карта (паспорт) № ............................., изд. на .................................... от ........................................,

ЕГН ......................., адрес ......................................................................................., тел. .....................,

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Съм навършил пълнолетие и съм:

а) български гражданин;

б) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз;

в) гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

г) гражданин на Конфедерация Швейцария;

д) само български гражданин (приложимо само за висши държавни служители и за длъжности, свързани с изпълнението на функции в областта на отбраната, обществения ред, външната политика, националната сигурност и опазването на държавната тайна).

Ненужното се зачертава.

2. Не съм поставен под запрещение.

3. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

4. Не съм лишен по съответния ред от правото да заемам длъжността, за която кандидатствам.

5. Не получавам възнаграждение от участие като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на юридическите лица, създадени със закон, в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица.

 

Настоящата декларация подавам на основание чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от Закона за държавния служител.

Задължавам се в 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя органа по назначаването.

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

.....................................                                                              Декларатор: ...................................

     (дата)                                                                                                                  (подпис)


Приложение № 3 към чл. 2, ал. 5


ДЕКЛАРАЦИЯ
 
Долуподписаният(та) ...........................................................................................................................................,
л. карта (л.п.), сер. .................. № .................................., изд. на. ..........................от ........................................,
ЕГН ......................, адрес ......................................................................................................................................,
 
ДЕКЛАРИРАМ,
че постъпвам за първи път на държавна служба.
Настоящата декларация подавам на основание чл. 111, ал. 2 от Закона за държавния служител.
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
.....................................   Декларатор: ......................
(дата)  

(подпис)Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2019 г., в сила от 26.11.2019 г.)

 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

(наименование на администрацията)

 

ЗАПОВЕД № ..................

 

от ..............................................................................................................................................................

 

На основание ............................................................................... от Закона за държавния служител

 

НАЗНАЧАВАМ

 

...................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето)

ЕГН ..........................................................................................................................................................,

с образование .........................................................................................................................................,

(вид, степен, специалност)

диплома ....................................................................................................................................................

(сер. №, дата, година на издаване, издадена от)

и друга квалификация ............................................................................................................................

с ранг .................... за държавен служител на длъжността

...................................................................................................................................................................

длъжностно ниво .................................... по Класификатора на длъжностите в администрацията,

в ..................................................................., считано от .......................................................................

с дневно работно време ........... часа и .................. часа седмично при 5-дневна работна седмица.

Определям на държавния служител:

1. Ниво на основната месечна заплата .................................................................................................

2. Степен на основната месечна заплата ..............................................................................................

3. Основна месечна заплата .............................. лв.

Ръководител ............................................................................................................................................

 

Препис от заповедта да се връчи на служителя срещу подпис.

 

Получих заповедта: ................................................................................................................................

 

Дата: ........................................................................................................................................................
Приложение № 5 към чл. 3, ал. 2


КЛЕТВЕН ЛИСТ
на ......................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
Кълна се при изпълнение на държавната служба да спазвам и да се ръководя от Конституцията и законите на Република България и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения съобразно интересите на държавата.
Дата ..............................   Подпис: ....................


Приложение № 6 към чл. 4, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г., Предишно Приложение № 6 към чл. 4 - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г.)Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума