навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ

В сила от 09.03.2012 г.
Приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г.

Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 6 Август 2021г., изм. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) Целта на ранното предупреждение и оповестяването е разпространяване на навременна и значима информация, позволяваща на застрашените от опасност хора, общности и организации да се подготвят и да действат по подходящ начин, с цел намаляване на възможните вреди или загуби.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) Ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и въздушна опасност се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена "Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението" (Национална система за ранно предупреждение и оповестяване - НСРПО).
(2) Националната система за ранно предупреждение и оповестяване осигурява:
1. устойчива връзка за обмен на информация и координиране действията на органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система, определени в чл. 20 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), в случай на предстоящо или възникнало бедствие или въздушна опасност;
2. предупреждение и информиране на населението за предстоящо или възникнало бедствие или въздушна опасност, за динамиката в неговото развитие, за мерките за неговото ограничаване и овладяване и за необходимото поведение и действия на гражданите.


Чл. 4. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване се състои от:
1. система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система;
2. система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.


Чл. 5. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване осигурява информация и координация на национално, областно и общинско ниво, както и на кметствата и отделните населени места чрез:
1. национален контролен възел (НКВ) в националния оперативен център (НОЦ) към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР);
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) алтернативен контролен възел (АКВ) на НКВ в оперативния център (ОЦ) към регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) - Бургас;
3. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) регионални контролни възли (РКВ) в административните центрове на областите и в ОЦ на регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) към ГДПБЗН;
4. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) общински контролни възли (ОКВ) в общинските административни центрове и кметствата;
5. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) локални контролни възли (ЛКВ) от локални системи за оповестяване (ЛСО) в обекти по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ.


Чл. 6. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване ползва:
1. комуникационната среда на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност по заявка на МВР;
2. (изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) електронните съобщителни мрежи и/или услуги на предприятията, осъществяващи електронни съобщения;
3. комуникационната среда, изграждана от Министерството на вътрешните работи, както и на други ведомства и организации;
4. радиочестотния ресурс, разпределен за нуждите на Министерството на вътрешните работи.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) (1) Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) и на населението при опасност или възникване на бедствия се извършват по реда, определен с плановете за защита при бедствия по чл. 9 от ЗЗБ.
(2) Ранното предупреждение и оповестяването при авария в обекти по чл. 5, т. 5 се извършват и по разпореждане от ръководителя на обекта или от упълномощени от него служители.
(3) Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт, на съставните части на ЕСС и на населението при въздушна опасност се извършват от:
1. служителите от НОЦ на ГДПБЗН и ОЦ на РДПБЗН;
2. дежурните длъжностни лица в областните и общинските администрации, кметствата и в обектите по чл. 5, т. 5.

Глава втора.
РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС е предназначена за индивидуално предупреждение и оповестяване в зависимост от:
1. вида и мащабите на бедствията;
2. нормативно определените правомощия на органите на изпълнителната власт на различните нива на управление;
3. правомощията на длъжностните лица в администрациите на съответните органи на изпълнителната власт;
4. специфичните функции или предмет на дейност на съставните части на ЕСС.
(2) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС функционира чрез въведени бази данни, разпределени по утвърдени от министъра на вътрешните работи схеми, които с оглед на посоченото в ал. 1 предназначение на системата включват групи за оповестяване, длъжностни лица за оповестяване в групите и приоритети при оповестяването.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) При промяна на длъжностните лица по ал. 2 или на техните данни съответните органи на изпълнителната власт или ръководителите на съставните части на ЕСС изпращат актуални данни в едномесечен срок от настъпването на промяната в Министерството на вътрешните работи до:
1. директора на дирекция "Комуникационни и информационни системи" за национално ниво;
2. директорите на РДПБЗН към ГДПБЗН за областно и общинско ниво.


Чл. 9. (1) На национално ниво групите за оповестяване са:
1. президентът, министър-председателят, председателят на Народното събрание и министрите;
2. органите на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията;
3. националният щаб по чл. 62а, ал. 2 ЗЗБ;
4. администрациите на органите по т. 1 и 2.
(2) На областно и общинско ниво групите за оповестяване са:
1. областният управител и областната администрация;
2. щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия;
3. кметът и общинската администрация;
4. щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия;
5. кметът или кметският наместник;
6. съставните части на ЕСС на областно и общинско ниво;
7. общата група, включваща лицата от групите по т. 1 - 6.


Чл. 10. (1) Длъжностните лица, включени в групите, се разпределят по приоритети за реда, по който ще бъдат оповестявани, съобразно заеманата длъжност, функции и отговорност.
(2) Приоритетите в групата са степенувани във възходящ ред от 1 до 9, като лицата в групата с един и същ приоритет се оповестяват едновременно.
(3) За всяко лице в групата се въвеждат до 4 телефонни номера. В случай на оповестяване на първия въведен номер системата спира избирането на следващите номера, въведени за лицето.
(4) Лицето удостоверява прослушването на съобщението чрез въвеждане на персонален идентификационен номер, предоставен му от администратора на системата.
(5) Лицата, които не са прослушали съобщението по реда на ал. 4, се оповестяват отново на въведените номера до два пъти.
(6) В системата се регистрира и архивира извършеното оповестяване.


Чл. 11. Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС са алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС на национално ниво се разпореждат от министъра на вътрешните работи, министрите в рамките на тяхната компетентност или от оправомощени служители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) Ранното предупреждение и оповестяването по ал. 1 се извършват от НКВ/АКВ по заповед на директора на ГДПБЗН.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.)


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) (1) Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво се разпореждат от областния управител, от кметовете на общини или от оправомощени от тях служители съгласно плановете за защита при бедствия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Ранното предупреждение и оповестяването по ал. 1 се извършват от РКВ/ОКВ в административния център на областта/общината по заповед на директора на РДПБЗН.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) При невъзможност за извършване на ранното предупреждение и оповестяването по чл. 13, ал. 2 друг определен контролен възел след съгласуване с НОЦ извършва ранното предупреждение и оповестяването.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) При възникване на опасност или при авария в обект по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ ранното предупреждение и оповестяването на отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки в аварийния план на обекта се извършват по разпореждане на ръководителя на обекта или упълномощени от него служители чрез ЛКВ от ЛСО.
(2) За извършеното ранно предупреждение и оповестяването по ал. 1:
1. незабавно се подава сигнал към съответния оперативен център на ГДПБЗН;
2. се уведомяват областният управител и кметът на застрашената или засегнатата община/кметство.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) В разпореждането по чл. 12, ал. 1 или по чл. 13, ал. 1 се посочват обстоятелствата, наложили извършването на ранно предупреждение и оповестяване, както и действията, които трябва да предприемат оповестените лица. Когато разпореждането е устно, то се потвърждава в писмена форма в първия работен ден, следващ деня на издаването му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) С разпореждането за ранно предупреждение или оповестяването се определят групите по чл. 9 и/или длъжностните лица за оповестяване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.)

Глава трета.
РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) (1) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за едновременно предупреждение или оповестяване на застрашени хора на определена територия за предстоящо или настъпило бедствие и за излъчване на указания за необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация.
(2) Акустичните сигнали се подават чрез крайни акустични устройства - механични и електронни сирени.
(3) Гласовата информация се излъчва чрез крайни акустични устройства - електронни сирени, която се обновява при необходимост.
(4) Крайните акустични устройства и/или елементи на системата по ал. 1 могат да се разполагат безвъзмездно в недвижими имоти - частна, общинска или държавна собственост, и се осигурява достъп за електрическото им захранване и експлоатацията им.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) За едновременното предупреждение или оповестяване на групи хора за предстоящо или настъпило бедствие се излъчва национален сигнал за тревога с характеристики, определени в приложение № 1.
(2) Гласовата информация към сигнала по ал. 1 включва предварително записани съобщения - единни за страната - за вида опасност, и последващи съобщения за конкретната ситуация.
(3) Предварително записаните съобщения по ал. 2 се излъчват неколкократно във вида: "Внимание! Внимание! Внимание! Опасност от .......! Опасност от ........! Опасност от .........!", като основните видове опасности са определени в приложение № 2.
(4) Последващите гласови съобщения на живо за конкретната ситуация съдържат:
1. информация относно характеристиките на бедствието - произход, мащаби, прогноза за развитие;
2. указания за поведение и действия на населението.


Чл. 19. (1) За край на тревогата се излъчва национален сигнал с характеристики, определени в приложение № 3.
(2) След подаване на сигнала по ал. 1 се излъчва неколкократно гласова информация със съобщение във вида: "Внимание! Внимание! Внимание! Край на тревогата! Край на тревогата! Край на тревогата!".
(3) При необходимост се излъчва и допълнителна информация.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) Ранното предупреждение и оповестяването на населението на национално ниво се разпореждат от министъра на вътрешните работи, министрите в рамките на тяхната компетентност или оправомощени от тях служители.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) Ранното предупреждение и оповестяването по ал. 1 се извършват от НКВ/АКВ по заповед на директора на ГДПБЗН.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г., отм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.)
(4) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) (1) При опасност от или при възникване на бедствие на територията на област или на част от нея ранното предупреждение и оповестяването на населението се извършват по разпореждане на областния управител или на оправомощени от него служители съгласно областния план за защита при бедствия.
(2) Ранното предупреждение и оповестяването по ал. 1 се извършват от РКВ в областния център по заповед на директора на РДПБЗН.
(3) След задействане на крайните акустични устройства чрез РКВ съответният оперативен дежурен изпраща доклад до областния управител и до НОЦ на ГДПБЗН за извършеното оповестяване.
(4) При възникване на необходимост от оповестяване на населението в две и повече общини от различни области координацията на оповестяването се осъществява от НОЦ на ГДПБЗН.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) (1) При опасност от или при възникване на бедствие на цялата или на част от територията на една община ранното предупреждение и оповестяването на населението се осъществяват чрез задействане на крайните акустични устройства.
(2) Кметът на община може да задейства сирените на територията на общинския център чрез ОКВ или да разпореди задействането им чрез съответния РКВ от ОЦ на РДБПЗН и излъчване на акустични сигнали/гласова информация от оперативния дежурен при наличие на техническа възможност.
(3) Кметът на кметство или кметският наместник на населено място може да задейства механичните сирени на територията на кметството или на населеното място.
(4) При наличие на техническа възможност кметът на кметство или кметският наместник може да задейства електронните сирени от контролния кабинет и да оповести населението чрез акустичен сигнал и гласова информация - последващи съобщения за конкретната ситуация.
(5) При задействане на сирените по реда на ал. 3 и 4 кметът на община/кметство или населено място изпраща доклад до областния управител и до ОЦ на РДПБЗН за извършеното оповестяване.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) (1) Националният контролен възел/АКВ и РКВ при необходимост могат да извършват ранно предупреждение и оповестяване на населението на областно и общинско ниво, кметство и населено място.
(2) Разпореждането по чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 1 и чл. 22, ал. 2 трябва да съдържа информация за опасността или за бедствието, мерки за безопасност и указания за действие на населението. Когато разпореждането е устно, то се потвърждава в писмена форма в първия работен ден, следващ деня на издаването му.
(3) При задействане на електронните сирени чрез РКВ/АКВ оперативният дежурен изпраща доклад до областния управител, до кмета на общината и до НОЦ на ГДПБЗН.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) При опасност от или при възникване на авария юридическите лица и едноличните търговци, собственици и/или ползватели, осъществяващи дейност в обекти по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ, в които има изградени ЛСО, извършват ранно предупреждение на персонала и населението в застрашената територия, определена по реда на чл. 36, ал. 3.
(2) Лицата по ал. 1 при извършване на ранно предупреждение са длъжни незабавно да уведомят съответния ОЦ на ГДПБЗН и кмета на непосредствено застрашената община.
(3) При невъзможност за задействане на крайните акустични устройства от ЛКВ от ЛСО оповестяването може да се извърши от РКВ по искане на лицата по ал. 1 и след разпореждане от директора на РДПБЗН.


Чл. 25. Системите за ранно предупреждение на населението в населените места, попадащи в зоната за превантивни защитни мерки около атомните електрически централи, в 30-километровия радиус се изграждат и поддържат в готовност от:
1. лицензианта (оператора), експлоатиращ ядреното съоръжение в зоната с условен радиус 12 км с център - самото съоръжение;
2. структурите на Министерството на вътрешните работи в съответните региони/области в пръстена, разположен между 12-километровия и 30-километровия радиус от центъра на съоръжението.


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.)

Глава четвърта.
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ ПРИ ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ


Чл. 27. Оповестяването на населението при въздушна опасност се осъществява чрез единни за страната сигнали за "Въздушна опасност" (ВО) и "Отбой въздушна опасност" (ОВО) с характеристики съгласно приложения № 4 и 5.


Чл. 28. Оповестяването за ВО и ОВО се извършва по:
1. подсистема "Сирени" от техническия комплекс за оповестяване (ТКО) на автоматизираната система за оповестяване (АСО) на ГДПБЗН - МВР съгласно схемата в приложение № 6а (поверително, неразделна част от приложение № 6);
2. системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението съгласно схемата в приложение № 6б (поверително, неразделна част от приложение № 6);
3. системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС съгласно схемата в приложение № 6в (поверително, неразделна част от приложение № 6);
4. Българското национално радио (БНР);
5. Българската национална телевизия (БНТ).


Чл. 29. За оповестяването за ВО и ОВО се ползва комуникационната среда за разпространение на сигналите на:
1. Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;
2. предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги;
3. защитените оперативни центрове.


Чл. 30. Информацията за ВО и ОВО по БНР се излъчва незабавно, безвъзмездно и без изменение на съдържанието и смисъла и, като се прекъсва предаването, което тече в момента.


Чл. 31. Оповестяването за ВО по БНТ - анимиран видеоклип, съгласно приложение № 6г (неразделна част от приложение № 6), както и последваща информация се излъчва незабавно и безвъзмездно.


Чл. 32. За усвояване на реда за оповестяване за ВО и ОВО в мирно време по БНТ се провеждат тренировки, като се излъчва само видеосигнал съгласно приложение № 6д (поверително, неразделна част от приложение № 6).


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2022 г., в сила от 24.06.2022 г.) Предаването на сигналите за ВО и ОВО до населението и техническата поддръжка на системите се осигуряват от министъра на вътрешните работи, министъра на електронното управление, ръководителите на БНР, БНТ и от другите предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги.


Чл. 34. Системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението излъчват акустичния сигнал "Въздушна опасност" всяка година на 2 юни в 12,00 ч. в продължение на две минути.


Чл. 35. Редът за оповестяване при ВО се урежда съгласно приложение № 6 (поверително).

Глава пета.
ИЗГРАЖДАНЕ, РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) (1) Министърът на вътрешните работи организира изграждането, поддържането и развитието в техническо и функционално отношение на НСРПО и обучението на длъжностните лица за работа със системата.
(2) За изпълнение на изискванията на чл. 35, ал. 6 от ЗЗБ е необходимо ЛСО да осигуряват:
1. използването на акустични сигнали, предварително записани гласови съобщения и съобщения в реално време/"на живо";
2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) акустично покритие на застрашената територия с ниво на звука от 65 dB(A) до 120 dB(A) и не по-малко от 75 dB(A) в зона със спящи хора;
3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.)
4. постоянен режим на готовност 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
5. невъзможност за неоторизиран достъп и неволно задействане;
6. минимум 10 на сто препокриване между зоните за оповестяване на крайните акустични устройства (сирени);
7. локален контролен възел за управление на системата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Застрашената територия по ал. 2, т. 2 се определя според:
1. максималните възможни последици по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗЗБ, определени в аварийния план на обекта по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ;
2. зоните по т. ІІ.3.2 от приложение № 4 към чл. 13 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, приета с Постановление № 2 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 5 от 2016 г.), определени в доклада за безопасност по чл. 112, ал. 3, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в случаите, когато обектът по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ е класифициран по реда на ЗООС като предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Локалният контролен възел трябва да осигурява:
1. централизирано управление/наблюдение на крайните акустични устройства в обхвата на нивото му на управление;
2. незабавно подаване на сигнал към съответния оперативен център на ГДПБЗН при възникване на авария;
3. възможност за предупреждение на населението чрез задействане от НСРПО без необходимост от инсталиране на допълнителен хардуер и софтуер в РКВ;
4. възможността за задействане на всички, на част или на едно от крайните акустични устройства (сирени);
5. възможност за наблюдение на работоспособността на компонентите на ЛСО и за регистриране на задействането и в РКВ.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) За обезпечаване изпълнението на изискванията на чл. 35, ал. 6 от ЗЗБ ЛСО се присъединява към СРПО на населението, като се извършва настройка на оборудването на ЛСО и ЛКВ се свързва с РКВ. Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - МВР (ДКИС - МВР), предоставя на електронен носител единните за страната акустични сигнали съгласно приложения № 1, 2, 3, 4 и 5 за нуждите на присъединеното ЛСО, за което се съставя протокол.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Министърът на вътрешните работи дава указания за изграждането и функционирането на ЛСО в обектите по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ. Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него лице издава становища за съответствието на проектите за изграждане на ЛСО с изискванията на ал. 2 и 4.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) За издаване на становище по ал. 6 задълженото лице по чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ внася искане до министъра на вътрешните работи или до оправомощеното лице по ал. 6, към което прилага:
1. за обект по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ:
а) утвърден авариен план;
б) проектна документация за ЛСО на хартиен и електронен носител;
2. за обект по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ, класифициран по реда на ЗООС като предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал:
а) доклад за безопасност по чл. 112, ал. 3, т. 1 от ЗООС;
б) проектна документация за ЛСО на хартиен и електронен носител.
(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) В случаите, когато застрашената територия, определена по реда на ал. 3, е частично или изцяло акустично покрита от електронни сирени на СРПО на населението с определеното в ал. 2, т. 2 ниво на звука, за изпълнение на изискванията към ЛСО, определени в тази наредба, се прилага съвместно използване на сирените от СРПО на населението и от ЛСО. При съвместното използване НКВ/АКВ/РКВ/ОКВ е с приоритет пред ЛКВ.
(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Съвместното използване по ал. 8 изисква:
1. хардуерна и софтуерна съвместимост на ЛСО със СРПО на населението;
2. акустично планиране без необходимост от преместване и/или промяна на техническите характеристики на сирените от СРПО на населението;
3. изграждане на ЛКВ и контролна апаратура на територията на предприятието/съоръжението;
4. сирените за споделено ползване да бъдат програмирани в контролната апаратура на ЛКВ, така че ЛКВ да има контрол само върху сирените, включени в обхвата на ЛСО, съгласно одобрения проект за изграждането на същата.
(10) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Когато определените по реда на ал. 3 застрашени територии на два или повече обекта се припокриват частично или изцяло, лицата по чл. 35, ал. 1 от ЗЗБ - собственици или ползватели на тези обекти, могат да изграждат и/или да ползват съвместно ЛСО при спазване изискванията на ал. 2.
(11) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Лицата по ал. 10 сключват писмено споразумение помежду си относно изграждането, ползването и техническата поддръжка на ЛСО по ал. 10.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) (1) Националната система за ранно предупреждение и оповестяване се тества по утвърден от министъра на вътрешните работи план за провеждане на годишните тренировки на национално ниво за проверка на състоянието и готовността и.
(2) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на април и на октомври в 11 ч. чрез задействане на сигналите по чл. 18 и 19.
(3) Системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на ЕСС се тества чрез предварително записано съобщение два пъти годишно.
(4) Министърът на вътрешните работи може да отмени/отложи провеждането на тестовете на НСРПО.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Изградените ЛСО по чл. 35, ал. 3, т. 5 от ЗЗБ се включват към ежегодните тренировки на национално ниво с цел обучение на персонала. За провеждане на тренировките лицата по чл. 24, ал. 1:
1. определят лицата по компетентност, които ще вземат участие в тренировката, и изпращат до ОЦ на РДПБЗН данните за връзка с тях;
2. информират работещите на територията на обекта за провеждането на тренировка с реално задействане на ЛСО;
3. координират дейностите по време на тренировката с ОЦ на РДПБЗН;
4. създават организация за контрол на качеството на излъчвания сигнал и гласовите съобщения в зоната на покритие на ЛСО;
5. представят на ръководителя на тренировката доклад за резултатите.

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) Министърът на вътрешните работи утвърждава методически указания за определяне на дейностите, функциите и задълженията на длъжностните лица по експлоатацията, администрирането, техническата поддръжка и профилактиката на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване по предложение на директора на ДКИС - МВР и директора на ГДПБЗН - МВР.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Ранното предупреждение" е предоставяне на своевременна и ефективна информация за приближаваща или непосредствена опасност от възникване на бедствие или въздушна опасност на определен кръг лица - органи на изпълнителната власт, на сили за реагиране на Единната спасителна система и на населението, които с оглед на нормативно определените им функции или опасност от засягане трябва да повишат готовността си за реагиране и да предприемат необходимите предпазни мерки.
2. "Оповестяването" е уведомяване на определен кръг лица - органи на изпълнителната власт, сили за реагиране на Единната спасителна система и населението, които с оглед на нормативно определените им функции или засягане от възникналото бедствие или въздушна опасност трябва да предприемат необходимите действия за овладяване и преодоляване на последиците и да изпълнят разпоредените мерки и действия.
3. "Алармирането" е изпращане на предварително записано съобщение по приложение № 7 до лицата в групите при опасност от възникване или за възникнало бедствие или въздушна опасност.
4. "Спешно свързване с лице" е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.
5. "Спешна конференция" е паралелното избиране на предварително определени лица, които се включват в конферентна връзка с цел координация на действията и вземане на решение за реагиране на дадено събитие.
6. "Планирана конференция за определен час" е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са предварително известени.
7. "Въздушна опасност" е реална или потенциална опасност от въздушно нападение.
8. "Отбой въздушна опасност" е отпадане на реалната или потенциалната опасност от въздушно нападение.
9. (нова - ДВ, бр. 65 от 2021 г.) "Зона със спящи хора" е територия, в която са разположени един или повече обекта, обитателите на които не са будни през целия си престой в обекта - жилищни сгради, сгради за обществено обслужване в областта на образованието, здравеопазването и социалните грижи, общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове, ваканционни бунгала, къмпинги и казарми.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2014 г., в сила от 22.07.2014 г.) Наредбата се приема на основание чл. 62, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 5 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за защита при бедствия.

§ 3. Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението се планира, проектира и изгражда поетапно от МВР по приета програма от Министерския съвет до покриване територията на страната.

§ 4. Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението задължително трябва да отговаря на приетите европейски норми и стандарти, както следва:
1. крайните акустични устройства (сирените) и апаратурата в контролните възли да отговарят на всички изисквания за електромагнитна съвместимост и да нямат излъчвания, вредни за живота и здравето на населението;
2. всички компоненти на системата да отговарят на стандартите за "Електромагнитна съвместимост (EMC)", Част 3-2 (EN 61000-3-2) и Част 3-3 (EN 61000-3-3), "Параметри на радиочестотни смущения - граници и методи на измерванията за индустриална, научна и медицинска апаратура" (EN 55011), "Алармени системи Част 4: Електромагнитна съвместимост" (EN 50130-4), "Стационарни звукови сигнализационни устройства за външен монтаж", Част 1: Акустично определяне на нивата на звукоизлъчване (ISO 13475-1) и Част 2: Методи за точно определяне на нивата на звукоизлъчване (ISO 13475-2);
3. всички компоненти на системата да са маркирани със "CE".

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.) Лицата по чл. 24, ал. 1 представят до 30 януари всяка година в Министерството на вътрешните работи доклад за състоянието и готовността на ЛСО за изпълнение на функциите и, който включва: техническо състояние и начин на поддържане, локално задействане при провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план, обучения на персонала за оповестяване.

§ 6. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.)

§ 7. До окончателното изграждане на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението сигналите по чл. 27 в населените места, където системата не е изградена, се подават по досега съществуващите системи.

§ 8. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на вътрешните работи.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 207 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2014 Г.)

§ 29. В Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 20 от 2012 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Навсякъде в наредбата думите "началника на съответното ОУПБЗН", "ОУПБЗН", "началниците на съответните ОУПБЗН" и "съответното ОУПБЗН" се заменят съответно с "директора на съответната РДПБЗН", "РДПБЗН", "директорите на съответните РДПБЗН" и "съответната РДПБЗН".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 44. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 29 ЮЛИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2019 Г.)

§ 25. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 20 ЮНИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2022 Г.)

§ 15. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 18, ал. 1

Национален сигнал за тревога


Сигналът е непрекъснат вой на електронни/акустични сирени с продължителност от 3 (три) минути (± 10 s) със скокообразно изменение на честотата през 2 (две) секунди (± 0,2 s) с честота от 700 (± 20) до 1000 (± 30) Hz.


Приложение № 2 към чл. 18, ал. 3

Основните видове опасности са:
1. наводнение;
2. пожар;
3. химическо замърсяване;
4. биологично замърсяване;
5. радиоактивно замърсяване;
6. ураган;
7. снежни бури, снегонавявания и обледенявания.


Приложение № 3 към чл. 19, ал. 1

Национален сигнал за край на тревогата


Сигналът е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни/акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 (± 25) Hz.


Приложение № 4 към чл. 27

Сигнал "Въздушна опасност"


Сигналът "Въздушна опасност" е прекъснат вой на електромеханични и/или електронни/акустични сирени в продължение на 3 (три) минути (± 10 s) с плавно изменящ се звук през 15 (± 1 s) с честота от 140 (± 20) Hz до 415 (± 35) Hz.


Приложение № 5 към чл. 27

Сигнал "Отбой въздушна опасност"


Сигналът е непрекъснат вой на електромеханични/пневматични и/или електронни/акустични сирени с продължителност минимум 2 (две) минути с номинална честота 425 (± 25) Hz.


Приложение № 6 към чл. 35

(Изм. - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от 02.08.2019 г.)

(поверително)


Приложение № 6а към чл. 28, т. 1

(поверително, неразделна част от приложение № 6)


Приложение № 6б към чл. 28, т. 2

(поверително, неразделна част от приложение № 6)


Приложение № 6в към чл. 28, т. 3

(поверително, неразделна част от приложение № 6)


Приложение № 6г към чл. 31

(поверително, неразделна част от приложение № 6)


Приложение № 6д към чл. 32

(поверително, неразделна част от приложение № 6)


Приложение № 7 към § 1, т. 3

Предварително записани съобщения до лицата в групите при опасност от възникване или за възникнало бедствие:

1. При тренировка:
а) за проверка на готовността на органите на изпълнителната власт
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!"
"Внимание, за тренировка, явете се на работното си място!
Внимание, за тренировка, явете се на работното си място!
Внимание, за тренировка, явете се на работното си място!";
б) за технически тест на системата:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!"
"Внимание, извършва се техническа проверка!
Внимание, извършва се техническа проверка!
Внимание, извършва се техническа проверка!".
2. При бедствия:
а) земетресение:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:
"Внимание, земетресение!
Внимание, земетресение!
Внимание, земетресение!";
б) авария в АЕЦ:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:
"Внимание, авария в АЕЦ!
Внимание, авария в АЕЦ!
Внимание, авария в АЕЦ!";
в) опасност от наводнение:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:
"Внимание, опасност от наводнение!
Внимание, опасност от наводнение!
Внимание, опасност от наводнение!";
г) наводнение:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:
"Внимание, наводнение!
Внимание, наводнение!
Внимание, наводнение!";
д) пожари:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:
"Внимание, пожар!
Внимание, пожар!
Внимание, пожар!";
е) химическа авария:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:
"Внимание, химическа авария!
Внимание, химическа авария!
Внимание, химическа авария!";
ж) радиационна авария:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:
"Внимание, радиационна авария!
Внимание, радиационна авария!
Внимание, радиационна авария!";
з) зимна обстановка:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:
"Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!
Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!
Внимание, снежни бури, снегонавявания и обледенявания!";
и) опасност от силни ветрове/бури:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:
"Внимание, опасност от ураган!
Внимание, опасност от ураган!
Внимание, опасност от ураган!";
к) транспортни инциденти:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:
"Внимание, транспортен инцидент!
Внимание, транспортен инцидент!
Внимание, транспортен инцидент!";
л) терористични актове:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:
"Внимание, опасност от терористичен акт!
Внимание, опасност от терористичен акт!
Внимание, опасност от терористичен акт!";
м) терористични актове:
"Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN! Имате съобщение от Националната система за ранно предупреждение и оповестяване! Моля, въведете вашия PIN!", последвано от:
"Внимание, извършен е терористичен акт!
Внимание, извършен е терористичен акт!
Внимание, извършен е терористичен акт!".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума