навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА И ГАРАНЦИИТЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО ИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (ЗАГЛ. ДОП. - РЕШЕНИЕ № 660 ПО ПРОТОКОЛ № 41 ОТ 12.10.2017 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2017 Г.)

В сила от 28.12.2009 г.

Приета с Решение № 772 на СОС по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., в сила от 28.12.2009 г., изм. с Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. и доп. с Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. и доп. с Решение № 12 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. и доп. с Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerРаздел I.
Основни положения


Чл. 1. (1) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Тази наредба регламентира обществените отношения от местно значение, неуредени от нормативните актове от по-висока степен, като определя изискванията за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, свързани с изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система на територията на Столична община, с цел осигуряване на съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения, чрез които се предоставят обществени услуги в областта на транспорта, водоснабдяването, озеленяването, корекциите на реки, съоръженията за минерални води, отвеждането на отпадъчни води, топлоснабдяването, електроснабдяването, уличното осветление, газоснабдяването и електронните съобщения.
(2) (Доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) При условията на тази наредба се изграждат мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и елементи на зелената система - публична общинска собственост, както и мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и елементи на зелената система, собственост на организации, предоставящи обществени услуги, разположени в поземлени имоти - публична и частна общинска собственост.
(3) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) С тази наредба се определят редът и условията за съгласуване на дейностите на Столична община, организациите, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), собствениците на поземлените имоти и инвеститорите на новото строителство при изграждане и ремонт, реконструкция и рехабилитация на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система, както и правомощията на кмета на Столична община по координиране на подземното с надземното улично строителство, включително и при аварийни ремонти, сключването на договори за гаранционно поддържане и отстраняване на дефекти и контролът върху тези дейности.

Чл. 2. (1) (Доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и елементи на зелената система на територията на Столична община се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на общината, организациите, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), собствениците на поземлените имоти или инвеститорите на новото строителство при условията и по реда на тази наредба.
(2) (Доп. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Подземни и надземни общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии на Столична община се проектират и изграждат в общински поземлени имоти, предвидени по действащите подробни устройствени планове и с план-схемите към тях, за улици или за съответната линейна мрежа на техническата инфраструктура.
(3) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Разрешение за строеж за изграждане на подземни и надземни улични мрежи и съоръжения се издава, след като Столична община придобие частите от поземлени имоти - частна собственост, попадащи под трасетата на предвидените по регулационните планове улици (след прилагане на уличната регулация за съответния участък).
(4) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) При неприложена улична регулация, изграждането на нови или изместването на съществуващи улични подземни мрежи, с цел захранване на отделни потребители, се разрешава въз основа на нотариално заверена декларация на възложителя (или на съответното експлоатационно дружество) за доброволно изместване за негова сметка, при бъдещата реализация на подробния устройствен план и учреден сервитут за прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти, в полза на собственика на имота, на който се осигурява инженерното захранване.
(5) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) По реда на предходната алинея не могат да се изграждат подземни улични мрежи, предвидени с план-схемите към действащите подробни устройствени планове.


Чл. 3. (1) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Изграждане и ремонт, реконструкция и рехабилитация на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система се извършват въз основа на ежегодна общинска строителна програма, приета от Столичния общински съвет.
(2) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В приложение към програмата по ал. 1 се посочват обектите, финансирани от операторите на електронни съобщения и/или мрежи, енергийните, топлопреносните, топлоснабдителните, газопреносните, газоразпределителните предприятия и експлоатационните дружества, които в срок до 15 октомври всяка година представят в Столична община - Направление "Обществено строителство", инвестиционните си намерения за изграждане и подмяна на съответните мрежи през следващата година.
(3) (Доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Направление "Обществено строителство" изготвя проект за общинската строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на подземни улични мрежи и съоръжения - публична общинска собственост, в т.ч. и съоръжения за минерални води, за следващата календарна година, като я съобразява с представените инвестиционни намерения по предходната алинея. Програмата съдържа инвестиционните намерения на общината, съобразени със заявените такива от субектите по реда на ал. 2. Инвестиционните намерения на Столична община и на лицата по ал. 2, свързани с изграждането на нови улици или с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, се групират времево за съвместното и едновременното им реализиране в общи трасета.
(4) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Проектът за общинска строителна програма се изпраща от Направление "Обществено строителство" за съгласуване от районните администрации и от организациите, предоставящи обществени услуги, които в срок до 15 ноември на текущата година дават становища, предложения и възражения по проекта за програма. Програмата, заедно с постъпилите възражения и предложения, се внася за разглеждане и приемане от експертната комисия по чл. 2а в срок до 15 декември на текущата година. Приетата от експертната комисия годишна строителна програма се внася от заместник-кмета по Направление "Обществено строителство" за разглеждане и приемане от Столичния общински съвет, заедно с проекта за годишния бюджет на Столична община. Програмата се публикува на интернет страницата на Столична община в 7-дневен срок от приемането и.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Организациите, предоставящи обществени услуги изграждат нови или разширение на съществуващи подземни улични мрежи, съгласно заявените от тях инвестиционни намерения и при съобразяване със строителната програмата на общината за текущата година.


Чл. 4. (1) При невъзможност за полагане на различни проводи в един изкоп, наложена от специфични технически изисквания, прокопаването се извършва по самостоятелни трасета, но едновременно за всички проводи.
(2) (Изм. и доп. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Извън заявените инвестиционни намерения, включени в програмата по чл. 3, ал. 2, операторите, предприятията и експлоатационните дружества Организациите, предоставящи обществени услуги могат да извършват само аварийни ремонти.


Чл. 5. (1) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) При възникване на инвестиционни намерения за изграждане на нови или разширение на съществуващи мрежи, които не са включени в приетата годишна строителна програма, заинтересованото лице - организация, предоставяща обществени услуги, собственици на поземлени имоти или инвеститори на новото строителство, внасят искане до заместник-кмета по Направление "Обществено строителство" с предложение за изменение и допълнение на приетата годишна строителна програма.
(2) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Заместник-кметът по Направление "Обществено строителство" внася предложението за разглеждане и приемане от комисията по чл. 2а в 14-дневен срок от постъпване на искането.
(3) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Изменението и допълнението на годишната строителна програма се съгласува, разглежда, приема и публикува по реда на чл. 3, ал. 4.
(4) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Инвестиционни намерения на организация, предоставяща обществени услуги и на собственици на поземлени имоти или инвеститори на новото строителство за изграждане на нови или разширение на съществуващи мрежи, могат да се реализират без изменение и допълнение на годишната строителна програма, при едновременното наличие на следните условия:
1. ако не засягат обекти, включени в програма и не налагат промени в нея;
2. ако не предвиждат разкопаване на съществуващи улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства, за които не е изтекъл гаранционният срок;
3. ако не се ангажират средства от общинския бюджет за текущата година;
4. ако инвестиционното намерение е свързано с изпълнение на задължение на оператора за присъединяване на потребители към съответната мрежа, възникнали след приемане на годишната програма.
(5) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) За реализацията на инвестиционните намерения по ал. 4, заинтересованите лица - организация, предоставяща обществени услуги и собственици на поземлени имоти или инвеститори на новото строителство, сключват договори по чл. 12, респективно по чл. 6, ал. 2.
(6) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В случаите, когато постъпят две или повече уведомления за сключване на договори по предходната алинея за изграждане на едни и същи или съседни участъци от уличните мрежи, заместник-кметът по Направление "Обществено строителство" внася уведомленията за разглеждане от комисията по чл. 2а. Комисията препоръчва мерки по координиране на подземното с надземното улично строителство и предлага условията за съвместно изграждане на отделните подземни улични проводи и съоръжения. В този случай договорите по чл. 6, ал. 2 и/или по чл. 12 се сключват с обединение (дружество по чл. 357 и сл. от ЗЗД) на заинтересованите лица - организация, предоставяща обществени услуги и собственици на поземлени имоти и/или инвеститори на новото строителство.
(7) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Редът по предходните алинеи не се прилага, когато при настъпила авария, за възстановяване на качеството на услугата, се налага извършване на текущ ремонт и/или подмяна на участък от съществуваща подземна улична мрежа.

Раздел I "а".
Съгласуване на дейностите по изграждане и ремонт, реконструкция и рехабилитация на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система и правомощията на кмета на Столична община по координиране на подземното с надземното улично строителство (Нов - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.)

Раздел I "а".
Съгласуване на дейностите по изграждане и ремонт, реконструкция и рехабилитация на елементи на техническата инфраструктура в тротоари, улици, площади и елементи на зелената система и правомощията на кмета на Столична община по координиране на подземното с надземното улично строителство


Чл. 2а. (Нов - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) (1) За осигуряване на необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични проводи и съоръжения и за координиране на подземното с надземното улично строителство, се създава постоянно действаща експертна комисия. Комисията е помощен орган с консултативни функции, който подпомага кмета на общината при упражняване на правомощията му във връзка с координирането на подземното и надземно улично строителство. В работата на комисията участват представители на организациите, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества), както и представители на собствениците на поземлените имоти или инвеститорите на новото строителство, в случаите на изграждане на участъци от улични мрежи с техни средства.
(2) Председателят и съставът на комисията се определят със заповед на кмета на Столична община, който утвърждава и правила за работата на комисията.

Раздел II.
Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура и зелената система (Загл. доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.)

Раздел II.
Изграждане на обекти на общинската техническа инфраструктура


Чл. 6. (1) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Финансирането на нова, както и реконструкцията и рехабилитацията на съществуващата общинска техническа инфраструктура - улици, улично осветление, водопроводи и канализация и други, в т.ч. елементи и обекти на зелената система, водопроводи и съоръжения за минерални води, се осигурява от бюджета на Столична община, от нейни извънбюджетни източници или от средства, осигурени от организациите, предоставящи обществени услуги, доколкото в специален закон не е предвидено друго.
(2) (Изм. и доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) По изключение изграждането, реконструкцията и рехабилитацията на обектите по ал. 1 върху имоти, общинска собственост, може да бъде финансирано и реализирано от физически и юридически лица за тяхна сметка, наричани по-долу инвеститори, по възлагане от общината при едновременното наличие на следните условия:
1. изрично писмено искане на потенциалния инвеститор и изразено от него съгласие да извърши работата на свой риск и за своя сметка;
2. съответните елементи на техническата инфраструктура и зелената система да са предвидени в действащ ПУП-ПРЗ, план-схема по чл. 108, ал. 2 ЗУТ към одобрен ПУП или парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ;
3. потенциалният инвеститор е собственик на поземлен имот или носител на ограничени вещни права върху поземлен имот за един или повече новопредвидени обекти, които следва да бъдат присъединени към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, с изключение на случаите, които касаят зелената система;
4. изготвен от потенциалния инвеститор инвестиционен проект за обекта, придружен с доклад за съответствие по реда на Закона за устройство на територията.
(3) (Доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В качеството на възложител по чл. 161, ал. 1 ЗУТ, кметът на Столична община сключва договор за поръчка с лицата по ал. 2, с който им възлага да осигурят от името на Столична община, за своя сметка, в срок, указан в договора, всичко необходимо за започване и изпълнение на строителството, включително проектирането, упражняването на авторски надзор и изграждането на обекта, както и да представляват общината пред всички компетентни органи и институции във връзка с изготвяне, одобряване и получаване на строителните книжа, с изграждането на обекта, и въвеждането му в експлоатация.
(4) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В случаите на ал. 2, разрешенията за строеж се издават на името на Столична община, като в тях се посочва инвеститорът на обекта по договора за поръчка.
(5) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В случаите по ал. 2 Столична община сключва договор с избран от нея консултант за извършване на оценка за съответствие, и за упражняване на строителен надзор по време на строителството и за въвеждане в експлоатация на готовия обект.
(6) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В случаите по ал. 2 актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от името на възложителя се подписват от служители на общината /района/, натоварени с функциите на инвеститорски контрол.


Чл. 7. (1) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Инвеститорите по чл. 6, ал. 2, на договорите за поръчка са длъжни да изградят обектите при спазване инвестиционния проект по чл. 6, ал. 2, т. 4, на всички нормативни актове за извършване на строителство и благоустройство, включително да осигурят изпълнение на изискването по чл. 9, ал. 3 и 4 на настоящата наредба, за което уведомяват съответния оператор, предприятие или експлоатационно дружество в деня на сключване на договора за поръчка по чл. 6, ал. 3.
(2) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Инвеститорите по чл. 6, ал. 2 имат право да превъзложат изпълнението на дейностите по чл. 6, ал. 3 изцяло или отчасти на свои подизпълнители, за чиято работа отговарят, като за своя пред възложителя - Столична община.
(3) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Възложителят има право да проверява изпълнението на договора по чл. 6, ал. 2 чрез свои служители, натоварени с функциите на инвеститорски контрол, както и чрез своите компетентни контролни органи с правомощия, предвидени в нормативен акт.
(4) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Построените обекти остават в собственост на Столична община, която по своя преценка извършва процедурите за предаването им за експлоатация на съответното общинско звено или общинско предприятие, а за мрежите и съоръженията на водоснабдяването и канализацията - на ВиК оператора на територията на Столична община.
(5) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Всички обекти на интелектуалната собственост, създадени в резултат на, или свързани с проектирането и изпълнението на обектите по договорите за поръчка, остават в собственост на Столична община.
(6) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Инвеститорите по чл. 6, ал. 2, са длъжни да оформят прехвърлянето върху Столична община на авторските права върху всички проекти, карти, схеми, планове и други подобни, отнасящи се до обекта, с изключение на неотчуждимите и непрехвърлими неимуществени права по чл. 15, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за авторското право и сродните му права.
(7) (Отм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.)
(8) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Инвеститорите по чл. 6, ал. 2 се задължават в 7-дневен срок от приключване на строителството на обекта да поканят представителя на Столична община по чл. 6, ал. 6, за подписване на акт образец № 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
(9) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В двумесечен срок от подписване на акт образец № 15 консултантът по чл. 6, ал. 5 предприема всички необходими действия за въвеждане на обекта в експлоатация.
(10) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В срока по предходната алинея инвеститорите по чл. 6, ал. 2 предават всички строителни книжа и други релевантни документи за изграждането на обекта, включително и количествено-стойностна сметка, на кмета на Столична община, за завеждането му като материален актив по баланса на общината.


Чл. 7а. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., отм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.)

Чл. 8. (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., отм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.)

Раздел III.
Изграждане на обекти на техническата инфраструктура от организациите, предоставящи обществени услуги (Загл. изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.)

Раздел III.
Изграждане на обекти на техническата инфраструктура от оператори на обществени услуги


Чл. 9. (1) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Организациите, предоставящи обществени услуги изграждат своите мрежи планово, съобразно инвестиционните си намерения, заявени и отразени в приложението към Общинската строителна програма по чл. 3, ал. 2 или при условията на чл. 5. Разрешенията за строеж се издават на името на съответния оператор, предприятие или експлоатационно дружество.
(2) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) При планово изграждане на нови или подмяна на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от операторите, предприятията и експлоатационните дружества, при възможност, се изграждат и сградните отклонения до регулационните линии на имотите.
(3) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Ако в специален нормативен акт не е предвиден друг ред, организациите, предоставящи обществени услуги, които изграждат нови съоръжения на техническата инфраструктура в имоти публична общинска собственост, са длъжни да монтират предварително означени или да означават съставните елементи на съоръженията, разположени на повърхността, по начин, показващ недвусмислено вида на мрежата, вида и характеристиките на тези съоръжения, както и лицето което ги стопанисва и управлява.
(4) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) При реконструкция или ремонт на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура в имоти публична общинска собственост организациите, предоставящи обществени услуги ги означават по реда на предходната алинея, при наличие на техническа възможност за това.
(5) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Когато са уведомени за изграждане на нови или реконструкция, или ремонт, на съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура, от инвеститори по чл. 6, ал. 2, организациите, предоставящи обществени услуги означават по реда на ал. 3 и 4 на настоящия член новоизградените, реконструирани или ремонтирани съоръжения на техническата инфраструктура.


Чл. 10. (1) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) При извършването на аварийни ремонти на съществуващите мрежи и съоръжения, както и на техните отклонения, от операторите, предприятията и експлоатационните дружества, при което е наложително прокопаване на публична общинска собственост, строителството може да започне веднага, като се уведомява съответната районна администрация, включително по телефона или чрез и-мейл, която изпраща незабавно постъпилата информация на Дирекция "Общински строителен контрол" при Столична община за отразяването и в електронния регистър по чл. 17, ал. 1. Отстраняването на аварията се съпътства с констативен протокол и снимков материал за състоянието на участъка, в който ще се извършват аварийни ремонтни работи, съставен от длъжностно лице от районната администрация, в рамките на деня на уведомяването.
(2) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В почивни дни и извънработно време уведомяването се извършва при дежурния на Столична община и констативен протокол не се изисква.
(3) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В първия работен ден след започване на аварийните работи се представя в съответния район писмено уведомление с вида на аварията, извършените аварийни работи, протокол за скрити работи и график за възстановяване на засегнатите участъци до състоянието им преди аварията, и се подава заявление по чл. 14, ал. 1 за сключване на договор за гаранционно поддържане на засегнатия от аварията участък, освен в случаите на сключено рамково споразумение по чл. 14, ал. 5.
(4) (Отм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.)
(5) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В случаите по чл. 5. ал. 7, както и когато възстановяването на последиците от аварията е обективно невъзможно да бъде завършено в кратък срок (до един ден), операторите, предприятията и експлоатационните дружества са длъжни да осигурят за срока на ремонта до пълното възстановяване на настилката в засегнатия участък, безопасна проходимост за гражданите и превозните средства по реда на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
(6) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Във всеки район се води дневник за аварийните работи, извършвани на територията му, като се посочват вида на авариите, участъците и организациите, предоставящи обществени услуги, извършили аварийния ремонт.
(7) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., отм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.)

Чл. 11. (1) (Доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) При изграждане и реконструкция и рехабилитация на елементи на техническата инфраструктура и зелената система лицата по чл. 6, ал. 2 и чл. 9, ал. 1 отстраняват за своя сметка повредите, нанесени от тях на елементи на инфраструктурата, собственост на Столична община или на трети лица.
(2) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Установяването на повредите, както и тяхното отстраняване, се удостоверява с констативни протоколи за повредите и за извършените възстановителни работи, придружени от снимков материал, подписани от длъжностно лице от съответната администрация и представител на изпълнителя на ремонта.

Раздел III "а".
Техническа инфраструктура за водовземане и водопренос на минерални води и съоръженията към тях (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.)


Чл. 11а. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) (1) Водовземането и водопреноса на минерални води от съществуващи водоизточници и съоръжения - публична общинска собственост, както и публична държавна собственост, когато са предоставени за управление на Столична община, се осъществява чрез съществуващи и новоизградени съоръжения за водовземане, водостопански системи и съоръжения за водопренос на минерални води.
(2) Водовземането от минерални води се извършва на основание Разрешително за водовземане, издадено от кмета на Столична община, след съгласуване с Басейнова дирекция по реда на Закона за водите и решение на Столичен общински съвет или въз основа на концесионен договор.

Чл. 11б. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) (1) Разрешително за водовземане от минерални води се издава само на юридически лица и еднолични търговци, съгласно чл. 50 от Закона за водите, въз основа на заявление по образец, утвърдено от кмета на Столична община, придружено с описаните в заявлението документи.
(2) В Разрешителното за водовземане от минерални води се указват параметрите, условията, срока на действие на предоставеното право на водовземане и дължимата такса за водовземане, съгласно тарифа, приета от Столичен общински съвет.

Чл. 11в. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) (1) Кметът на Столична община може да постанови изменение или продължаване на Разрешително за водовземане от минерални води при наличие на обстоятелствата, посочени в глава IV-та, раздел ІІІ-ти на Закона за водите, приложимо за обектите на техническата инфраструктура за минералните води на територията на Столична община и по реда на чл. 11а, ал. 2.
(2) Кметът на Столична община може да постанови ограничаване, отнемане или прекратяване на Разрешително за водовземане от минерални води при наличие на поне едно условие, посочено в чл. 79а от Закона за водите, приложимо за обектите на техническата инфраструктура за минералните води на територията на Столична община.

Чл. 11г. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) (1) В случай, че няма изградени водопроводи и съоръжения за минерални води, лицата, на които са издадени Разрешителни за водовземане от минерални води, или са концесионери за минерална вода, могат да сключат договори за поръчка по чл. 6, за проектирането и изграждането им.
(2) Сградните отклонения на водопроводите за минерална вода, включително измервателната и кранова арматура за отчитане на подаваните водни количества към обекта на водозахранване, са частна собственост на лицата, на които са издадени Разрешителните за водовземане от минерални води.

Чл. 11д. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) (1) В случай на изтичане срока на действие, отнемане или прекратяване на Разрешително за водовземане от минерални води, кметът на Столична община или оправомощено от него длъжностно лице, определя срок на титуляря на разрешителното да отстрани изградените връзки към общинския водопровод за минерална вода и да изпълни всички предписани действия, за негова сметка.
(2) Изпълнението на предписаните по ал. 1 действия, се установяват с протокол от определена за целта комисия.

Чл. 11е. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) Рехабилитацията и реконструкцията на съществуващи съоръжения за водовземане от минерални води, както и изграждане на нови съоръжения, се осъществява по реда на Закона за устройство на територията, Закона за водите и наредбите към тях.

Чл. 11ж. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) Местоположението на съоръженията за водопрекарване на минерална вода и сервитутите им, се определят по реда и условията на глава VII-ма, раздел I-ви и раздел ІІІ-ти на Закона за водите, Наредба № 8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на техническа проводи и съоръжения в населени места и Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Чл. 11з. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) Изградената техническа инфраструктура за минерална вода и измервателните арматури за отчитане параметрите и характеристиките на добиваната минерална вода са публична общинска собственост.

Чл. 11и. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) Изградените шахти със съответно оборудване се приемат от комисия в състав в съответствие със Закон за водите и Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и се въвеждат в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Чл. 11к. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) (1) Измерванията за собствен мониторинг и за издаване на сертификат или балнеологична оценка на минералната вода се извършват чрез измервателната апаратура към водоизточника.
(2) Оборудването на водовземните съоръжения и монтирането на арматури за измерване и отчитане на подадените водни количества се извършва съгласно Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Чл. 11л. (Нов - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) За издадените разрешителни за водовземане от минерални води се създава и поддържа регистър в Направление "Архитектура и градоустройство" - Столична община.

Раздел IV.
Гаранции и гаранционни срокове


Чл. 12. (1) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Всички лица - организациите, предоставящи обществени услуги, както и лицата по чл. 6, ал. 2, които изграждат нови или реконструират съществуващи съоръжения на техническата инфраструктура в имоти - публична общинска собственост - улици, тротоари, пътища и елементи на зелената система, както и в случаите на авариен ремонт, отстраняват за своя сметка възникналите дефекти и повреди в участъците, в които са извършвали строителство, включително върху трайна настилка, едроразмерна растителност, паркова мебел, осветление и др., които са пряка и непосредствена последица от строителството.
(2) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Гаранционният срок за изпълнените строителни и монтажни работи, за отстраняване на повредите и дефектите върху обектите - публична общинска собственост, се определя с договор, сключен между кмета на Столична община/ кмета на района и лицето по ал. 1 за съответния строителен обект, и следва да е не по-малък от гаранционния срок, определен в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на въвеждане в експлоатация на готовия строеж, а за обектите, които не подлежат на въвеждане в експлоатация - от датата на подписването на двустранния протокол по чл. 11, ал. 2. Общите условия на договорите са оформени като Приложение № 1.
(3) )Предишна ал. 2, изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Задълженията по ал. 1 се отнасят и за лицата, извършващи строителни и ремонтни дейности в имоти, частна собственост, при изпълнението на които се засягат или се използват обекти на публична общинска собственост - улици, тротоари, пътища и елементи на зелената система или на съоръженията на техническата инфраструктура, разположени в тях.
(4) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) За изпълнение на задълженията си по отстраняване на възникналите дефекти и повреди в участъците, в които се е извършило строителството, както и в прилежащите им площи, за обезпечаване на възстановяването на дефекти, които са пряка и непосредствена последица от строителството на обекти на техническата инфраструктура, лицата по ал. 1 и 3 осигуряват издаването в полза на Столична община на безусловна и неотменима банкова гаранция, която да дава възможност на кмета на Столична община или упълномощено от него лице, да иска усвояване на суми от гаранцията. Банковата гаранция следва да обезпечава задълженията на лицата по ал. 1 и 3 за гаранционния срок за съответния строителен обект, определен в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на въвеждане в експлоатация на готовия строеж, а за обектите, които не подлежат на въвеждане в експлоатация, за срок не по-малък от 5 години от датата на подписването на двустранния протокол по чл. 11, ал. 2.


Чл. 13. (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) (1) Изискването за сключен договор за гаранционните срокове по чл. 12, ал. 2 или за осигуряването на банковата гаранция се вписва в разрешението за строеж, като условие за започване на фактическото строителство.
(2) Преди започване на фактическото строителство, длъжностно лице от съответната администрация съставя констативен протокол за състоянието на пътните и уличните платна и настилки, тротоари, зелени площи, трайна растителност, паркова мебел, осветление и др. в участъка от тях, в който ще се строи.
(3) В договорите по чл. 12, ал. 2 се определя срокът за завършване на строителните и възстановителните работи в засегнатия от строителството участък.


Чл. 14. (1) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Договорите за гаранционно поддържане и за изпълнение на задълженията по чл. 74, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за устройство на територията по чл. 12, ал. 2 се сключват с кмета на съответния район, в случаите, когато разрешението за строеж се издава от главния архитект на района.
(2) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Във всички останали случаи договорите за гаранционно поддържане и за изпълнение на чл. 74, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за устройство на територията по чл. 12, ал. 2 се сключват с кмета на Столична община или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В случаите на изграждането на нова, както и реконструкцията и рехабилитацията на съществуващата общинска техническа инфраструктура - улици, улично осветление, водопроводи и канализация и други, в т.ч. елементи и обекти на зелената система, водопроводи и съоръжения за минерални води от физически и юридически лица, клаузите от договорите за определяне на гаранционния срок и за гаранционно поддържане се включват като раздел в договорите по чл. 6, ал. 2.
(4) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В случаите на изграждането на нови, както и реконструкцията и рехабилитацията на съществуващи линейни инженерни мрежи, собственост на експлоатационните дружества, разполагани в обекти публична общинска собственост договорите за определяне на гаранционния срок и за гаранционно поддържане се сключват в производството по издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ.
(5) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Вместо договор за гаранционно поддържане за всеки отделен обект, Столична община и съответните организации, предоставящи обществени услуги могат да сключат рамкови споразумения за гаранционно поддържане за срок от 1 година.
(6) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В случаите на строителство в частни имоти, с което се засягат обекти на публичната общинска собственост, договорите за гаранционно поддържане се сключват в производството по издаване на разрешение за строеж за обекта, който се изпълнява в частния имот.
(7) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Заявленията за сключване на договор по чл. 12, ал. 2, документите, които ги придружават, както и редът и условията за сключването им се публикуват на интернет страницата на Столична община.
(8) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Договорите за гаранционно поддържане по чл. 12, ал. 2 не се сключват ако за обезпечаване на задълженията си по чл. 74, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗУТ лицата по чл. 9, ал. 1 и 3 осигурят издаването в полза на Столична община на безусловна и неотменима банкова гаранция по чл. 12, ал. 4.


Чл. 15. (1) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В случаите, когато повече от едно лица прокопават едновременно успоредни самостоятелни трасета в един линеен имот или в общо трасе полагат различни мрежи и съоръжения, гаранционните отговорности са солидарни и договорът по чл. 12, ал. 2 се сключва общо от лицата.
(2) В случаите, когато прокопаването в един и същи участък не е едновременно, а последователно и в рамките на гаранционния срок по договора на предходното лице, всяко следващо лице сключва нов договор, с който поема гаранцията върху себе си в частта, прокопана от него.


Чл. 16. (Отм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.)

Раздел V.
Регистрация и контрол


Чл. 17. (1) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) В Дирекция "Общински строителен контрол" при Столична община се създава и поддържа електронен регистър с информация за допуснатите планови и аварийни строителни работи в имотите - публична общинска собственост на територията на общината.
(2) (Изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Данните от общия регистър се ползват от служители на Столичен инспекторат за осъществяване на контролните им функции, както и от организациите, предоставящи обществени услуги (експлоатационни дружества).
(3) В направленията по строителство и контрол в районните администрации се създават регистри с информация за допуснатите планови и аварийни строителни работи в имотите, публична общинска собственост на територията на съответния район.
(4) (Нова - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Столична община осигурява публичен достъп до информацията, включена в регистрите по ал. 1 и 3.


Чл. 18. (1) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г., изм. - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.) Регистрите съдържат: разрешение за строеж, договор за гаранционно поддържане и констативен протокол по чл. 10, ал. 1 от Наредбата, график за започване и завършване на строителните работи, съгласуван с Дирекция "Управление и анализ на трафика" при СО, СДВР - КАТ и Столичен инспекторат - отдел КИИ, и проект за временна организация на движението, съгласуван с Дирекция "Управление и анализ на трафика" при СО, СДВР - КАТ и със съответните транспортни дружества, ако строителните работи са по улици, по които минава масов градски транспорт.
(2) В регистрите се съдържат и протоколи за констатирани нарушения, неизпълнение на предписания и срокове за нанесени и отстранени повреди, и наказателни постановления.


Чл. 19. (1) (Изм. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) 3а пълнота на информацията ежемесечно се изпраща копие от разрешенията за строеж, издадени от главния архитект/инженер на районите, заедно с документите по чл. 13, в Дирекция "Общински строителен контрол" при Столична община за общия регистър.
(2) Копие от разрешенията за строеж, издадени от Главния архитект/инженер на Столична община, заедно с документите по чл. 13, се изпращат в съответната районна администрация за районния регистър.


Чл. 20. Установяването на нарушенията по тази наредба, съставянето на актове за установяване на административни нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, доколкото в специален закон не е предвидено друго.


Чл. 21. (1) Контролът по спазване на изискванията на настоящата Наредба се осъществява от:
1. Служители, назначени в администрацията на Столична община и в районните администрации за контрол по строителството;
2. Служителите на Столичен инспекторат.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 съставят актовете за установяване на административни нарушения.


Чл. 22. (1) (Изм. - Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) Лицата по чл. 12 от наредбата, неспазили изискванията, неизпълнили задълженията си или извършили нарушения на същата, се наказват с глоба в размер от 500 до 2500 лв. за физически лица и еднолични търговци и имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв. за юридически лица.
(2) (Изм. - Решение № 371 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) При повторно неспазване на изискванията, неизпълнение на задълженията или нарушение на наредбата, на лицата по чл. 12 от наредбата се налага глоба в размер от 2500 до 7500 лв. за физически лица и еднолични търговци и имуществена санкция в размер от 5000 до 15 000 лв. за юридически лица.
(3) Неизпълнението на направени от длъжностни лица по тази наредба, предписания за отстраняване на повреди, както и неспазване на указаните срокове, се считат за "повторно" нарушение по смисъла на тази наредба.
(4) Копие от актовете за неизпълнения и нарушения и от наказателните постановления се изпращат от длъжностните лица, които са ги съставили, на администрацията, поддържаща съответния регистър.


Чл. 23. (Изм. - Решение № 12 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г.) Въз основа на издадените актове за установяване на административни нарушения или неизпълнени задължения, съставени от длъжностни лица на Столичната общинска администрация, включително районните администрации и Столичен инспекторат, се издават наказателни постановления от Кмета на Столична община или негов заместник.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази наредба се приема в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за 2009 - 2011 година, приета с Решение № 119 по Протокол № 33 от 26.02.2009 г. на Столичен общински съвет и на основание чл. 8 ЗНА, чл. 76, ал. 3 АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13 и т. 23 във връзка с ал. 2 ЗМСМА.


§ 2. Разпоредбите на тази наредба се прилагат, доколкото не противоречат на нормативен акт от по-висок ранг.


§ 3. (Доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на Столична община, кметовете на райони, Дирекция "Общински строителен контрол" и Столичен инспекторат.


§ 4. Кметът на Столична община издава указания по прилагането на наредбата и контролира нейното изпълнение.


§ 5. Настоящата наредба влиза в сила в деня на обявяването на решението за нейното приемане от Столичния общински съвет, на интернет страницата на СОС www.sofiacounsil.bg - 28.12.2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ГАРАНЦИИТЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО ИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила от 19.10.2017 г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила в деня на обявяването на решението за нейното приемане от Столичния общински съвет, на интернет страницата на СОС www.sofiacounsil.bg.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА, И ГАРАНЦИИТЕ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО ИМ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


(Приета с Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г.)

§ 23. Настоящата Наредба е приета с Решение № 671 на Столичен общински съвет и влиза в сила от деня на разгласяването и чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет: (https://council.sofia.bg) на основание чл. 8, във вр. с чл. 37, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чл. 69, ал. 2, във вр. с чл. 71 от Закона за устройство на територията. чл. 76, ал. 3, във вр. с чл. 78, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал. 1, т. 13, във вр с чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 113, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на СОС.Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2

(Ново - Решение № 671 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г., в сила от 03.08.2023 г.)

ОБЩИ УСЛОВИЯ
към договорите за гаранционните срокове и за гаранционно поддържане на изпълнените строителни и монтажни работи, както и за отстраняване на повредите и дефектите във връзка с осъществявани строежи в обектите публична общинска собственост

Раздел І
Общи положения
1. С тези Общи условия се уреждат отношенията между Столична община от една страна и инвеститорите по чл. 6, ал. 2 от Наредбата, организациите, предоставящи обществени услуги, както и възложителите на строежи в частни имоти от друга страна, във връзка с определянето на сроковете за гаранционно поддържане и отстраняване на повредите и дефектите върху обектите публичната общинска собственост - улици, тротоари, пътища и елементи на зелената система или на съоръженията на техническата инфраструктура, разположени в тях (паркова мебел, осветление и др.), засегнати при:
а) изграждане на елементи на техническата инфраструктура от инвеститори по чл. 6, ал. 2 от Наредбата;
б) извършването на аварийни ремонти на съществуващи мрежи и съоръжения, както и на техните отклонения, от организациите,
предоставящи обществени услуги, разположени в имоти - публична общинска собственост;
в) изпълнение на строителството в частни имоти, при които могат да бъдат причинени вреди или повреди върху публична общинска собственост.
2. Страни по договора за гаранционно поддържане са СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327, гр. София, ул. "Московска" № 33, от една страна и
а) лицата, които финансират изпълнението на дейности по изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на обекти на техническата инфраструктура и зелената система, върху имоти - общинска собственост, при условията на чл. 6, ал. 2, наричани по-долу "Инвеститори";
б) операторите, предприятията и експлоатационните дружества, които изграждат, ремонтират или реконструират свои мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, разположени в имоти - публична общинска собственост, включително и при аварийни ремонти;
в) възложители на строежи в имоти - частна собственост, при които се засягат или се използват обекти публична общинска собственост, наричани в настоящите за краткост "Изпълнители".
3. Тези Общи условия са оформени, като приложение към Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община и целят обща уредба на взаимоотношенията между страните по договорите за гаранционно поддържане по чл. 12 от Наредбата;
4. Настоящите Общи условия са неразделна част от договорите за гаранционно поддържане. Условия, различни от тези, предвидени в настоящите Общи условия, могат да бъдат уговорени в договора за гаранционно поддържане или с допълнителни писмени споразумения между Столична община и изпълнителя.
5. При сключването на договор за гаранционно поддържане изпълнителят се идентифицира, както следва:
- физическите лица - с валиден документ за самоличност;
- юридическите лица и едноличните търговци - с посочване на ЕИК.
6. В договора за гаранционно поддържане се посочва обектът, за който се сключва и се описват видовете работи, които следва да се извършат за възстановяване и отстраняване на нанесени повреди на имоти общинска собственост - улици, тротоари, пътища и елементи на зелената система, трайна растителност, паркова мебел, осветление и др. във връзка с осъществяван от изпълнителя строеж, и отстраняване на възникнали дефекти, и повреди в участъците, в които се извършва строителството, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството на обекта.
7. Изпълнителят съгласува проектите за извършването на работите по обекта с посочени в договора организации, като копия от съгласуваните проекти се представят в дирекция "Управление и анализ на трафика" (УАТ), Столична община.
8. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи се определя в договора за гаранционно поддържане и се брои от датата на съставяне на акт образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В случай, че строителномонтажните работи не могат да бъдат изпълнени в рамките на този срок, преди изтичането му се сключва допълнително споразумение за удължаването му, но с не повече от същия период от време.

Раздел II
Понятия и определения
9. За целите на настоящите общи условия използваните термини, които следват, имат посоченото по-долу значение:
а) "елементи на техническата инфраструктура" са подземни и/или надземни линейни мрежи на транспортната и инженерната инфраструктура, включително принадлежащите им трайно прикрепени към земята конструктивни елементи и/или съоръжения, за водоснабдяване, отвеждане на отпадните и дъждовните води, електроснабдяване, газоснабдяване, топлозахранване, улично осветление и електронни съобщителни мрежи;
б) "обекти на публична общинска собственост" са съществуващите или новоизгражданите улици, тротоари, пътища, площади, алеи, паркове, обществено озеленени площи и други обществени пространства, паркова мебел, осветление и др., които по естеството или според предназначението си са публична собственост на Столична община;
в) "прилежащи площи" са части от околните пространства, разположени непосредствено до обекта, предмет на договора за гаранционно поддържане, които могат да бъдат засегнати от изпълняваното строителство, макар и в тях пряко да не се извършват СМР.

Раздел III
Описание на обектите и условия за сключване на договори за гаранционно поддържане.
10. Договорите за отстраняване на повреди и за гаранционно поддържане се сключват във всички случаи на строителство на територията на Столична община, в които изпълнението на СМР засяга обекти на публичната общинска собственост и това въздействие не може да бъде избегнато - изграждане на нови или реконструкция и ремонти, в т.ч. аварийни, на улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и други обществени пространства, включително обществено озеленени площи; изпълнение на строителство в частни имоти, с което се нарушава целостта на настилките на съществуващи улици, пътища и тротоари и/или се оказва друго необичайно въздействие, чрез използването на обектите - публична общинска собственост по начин, различен от основното им предназначение.
11. В договорите за гаранционно поддържане може да бъде включен срок за изпълнение на СМР в обектите - публична общинска собственост.
12. Срокът за изпълнение на СМР се определя в календарни дни и започва да тече от датата на съставяне на акт образец 2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Раздел IV
Гаранции
13. Със сключването на договора за гаранционно поддържане изпълнителят се задължава да извърши възстановителни работи и да отстрани за своя сметка нанесени повреди на обектите на публичната общинска собственост във връзка с осъществяван от него строеж, както и да отстранява възникнали дефекти и повреди в участъците, в които се извършва строителството, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството на обекта.
14. Срокът на гаранционното поддържане е не по-малък от гаранционния срок, определен в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на въвеждане в експлоатация на готовия строеж, а за обектите, които не подлежат на въвеждане в експлоатация - от датата на подписването на двустранния протокол по чл. 11, ал. 2.
15. За изпълнение на задълженията си по отстраняване на възникналите дефекти и повреди в участъците, в които се е извършило строителството, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството на обекта по договора за гаранционно обслужване, изпълнителят осигурява издаването в полза на Столична община на безусловна и неотменима банкова гаранция.
16. Размерът на банковата гаранция се определя като произведение на засегнатата площ, умножена по цената за възстановяване на съответната настилка, която за участък на уличното платно за тежко движение е по 220 лв. на кв.м., за леко и средно движение по 185 лв. на кв.м., за тротоар и зелени площи по 120 лв. на кв.м.
17. При условие че изпълнителят не изпълнява задълженията си по възстановяване на настилката и/или отстраняване на възникнали увреждания и появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, представителят на Столична община, съставил констативния протокол по чл. 11, ал. 2 от Наредбата, определя на изпълнителя срок за отстраняване на констатирани неизправности. В случай, че изпълнителят не извърши необходимите действия в указания срок, възложителят има право да отстрани повредите и дефектите и да възстанови направените за това разходи, като усвои необходимите средства от издадената банкова гаранция.
18. Изпълнителят се задължава при сключването на договора за учредяване на банкова гаранция да уговори, че Банката се задължава при поискване в рамките на гаранционния срок, безусловно и неотменимо да заплати на Столична община сумата, представляваща разходите за възстановяване на настилката и/или отстраняване на възникнали увреждания и появили се дефекти в участъците, в които се е извършило строителството и прилежащите им площи по сключения договор за гаранция.

Раздел V
Права и задължения на страните по договора за гаранционно поддържане
19. Столична община упражнява постоянен контрол по изпълнението на договора за гаранционно поддържане, чрез служители на Общината /района/, натоварени с функциите на инвеститорски контрол, които:
а) подписват актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, когато за обекта е сключен договор по чл. 6, ал. 2 от Наредбата;
б) установяват настъпили повреди и/или дефекти, както и тяхното отстраняване, за което съставят констативни протоколи, придружени от снимков материал;
в) уведомяват писмено изпълнителя за появили се дефекти в гаранционния срок, като му изпращат копие от констативния протокол, ако същият е съставен в отсъствието на негов представител;
20. Изпълнителят се задължава:
а) Да извърши видовете СМР по изграждане и възстановяване на обектите на публичната общинска собственост качествено и в срока, уговорен в договора за гаранционно поддържане;
б) Да постави необходимата вертикална сигнализация, осигуряваща безопасност на движението на пешеходци и МПС, да я поддържа в изправност до окончателното приемане на обекта по чл. 11, ал. 2 от Наредбата, както и да постави информационни табели, указващи изпълнителя на строителните дейности, видовете работи, начален и краен срок за възстановителните работи, предмет на договора.
в) Да отстранява за своя сметка всички дефекти, появили се през гаранционния срок, в участъците, в които се е извършило строителството, както и в прилежащите им площи, в които дефектите са пряка и непосредствена последица от строителството на обекта по сключения договор за гаранционно поддържане.
г) Да предприеме действия по отстраняване на дефектите в тридневен срок от получаване на писмено уведомление от Столична община.

Раздел VI
Санкции и неустойки
21. При неспазване на срока за изпълнение на строителномонтажните работи, предмет на договора за гаранционно поддържане, изпълнителят заплаща неустойка на Столична община за всеки просрочен ден до окончателното приключване на работите, предмет на договора, в размер на 0,5% на ден, но не повече от 20%, от стойността на видовете работи, определени в договора, изчислени по единични цени, както следва: за участък на уличното платно за тежко движение по 150 лв. на кв. метър, за леко и средно движение по 100 лв. на кв. метър, за тротоар и зелени площи по 80 лв. на кв. метър. Неустойката се удържа от валидната към момента банкова гаранция.
22. При неизпълнение на задълженията по т. 20, б. "б" от настоящите, изпълнителят заплаща на Столична община сумата от 1000 лв. (хиляда лева). Заплащането на тази сума не го освобождава от изпълнението на посочените задължения, както и от общата отговорност пред трети лица за причинени вреди и щети, вследствие от неизпълнението им.
23. При констатиране на непълно, неточно и/или некачествено изпълнение лицето по чл. 11, ал. 2 от Наредбата дава задължителни предписания до изпълнителя за отстраняването им в определен срок, като изпълнителят дължи 15 % неустойка от стойността на видовете работи по договора, съответстващи на лошото изпълнение, изчислени по единични цени, както следва: за участък на уличното платно за тежко движение по 150 лв. на кв. метър, за леко и средно движение по 100 лв. на кв. метър, за тротоар и зелени площи по 80 лв. на кв. метър. Неустойката се удържа от валидната към момента банкова гаранция.
24. При неизпълнение на изискванията на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, на изпълнителя се налагат глоби в размерите, предвидени в чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата.
25. Когато Столична община се е удовлетворила от гаранцията, изпълнителят се задължава в срок от 3 дни от изпълнението върху нея да я допълни, като предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията да бъде в съответствие с уговореното.

Раздел VII
Решаване на спорове
26. Всички спорове, възникнали във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на договора за гаранционно поддържане, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон, чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения.

Раздел VIII
Допълнителни разпоредби
27. При прилагане и тълкуване на Общите условия ще се прилагат разпоредбите на Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, и на действащото българско законодателство.

Раздел IX
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Настоящите общи условия са Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2 от Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична община.


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума