навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

В сила от 08.01.2013 г.
Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2013г., попр. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 11 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 28 Август 2015г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 16 Декември 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

Чл. 2. С наредбата се регламентират задълженията на икономическите оператори, в т. ч.:
1. намаляването на съдържанието на тежки метали в батериите и акумулаторите;
2. създаването на системи за разделно събиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА с оглед ограничаване на обезвреждането и повишаване дела на рециклираните и оползотворени НУБА;
3. предприемането на мерки от лицата, които участват в проектирането, производството и пускането на пазара на батерии и акумулатори, с оглед ограничаване вредното въздействие на тези продукти върху околната среда през целия им жизнен цикъл;
4. екологосъобразното събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА;
5. мерките, които определят носенето на разширена отговорност от производителите, в т. ч. лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори;
6. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на отпадъци от НУБА по цялата верига от тяхното събиране до третирането им, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, които участват във веригата за събиране и третиране;
7. изискванията за маркиране на батериите и акумулаторите с оглед информиране на крайните потребители за разделното събиране на НУБА и за съдържанието на тежки метали в тях;
8. изискванията за маркиране капацитета на портативните и автомобилните батерии и акумулатори;
9. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране и рециклирането на НУБА и за наличните схеми за разделно събиране и рециклиране.


Чл. 3. Наредбата се прилага за:
1. всички видове батерии и акумулатори независимо от тяхната форма, обем, тегло, състав или употреба при пускането им на пазара и маркирането им;
2. уредите, в които са вградени батерии и акумулатори, по отношение на изискванията за отстраняване на батериите и акумулаторите;
3. негодните за употреба батерии и акумулатори.


Чл. 4. (1) Наредбата не се прилага за батерии и акумулатори, които се използват във:
1. оборудване за защитата на интересите на Република България, свързани с националната сигурност, както и за оръжия, амуниции и военни материали, с изключение на продуктите, които не са предназначени за специфични военни цели;
2. оборудване, проектирано за изпращане в космоса.
(2) Наредбата не се прилага и за НУБА, образувани от батерии и акумулатори, по ал. 1.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСКАНИТЕ НА ПАЗАРА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г.) Забранява се пускането на пазара на батерии и акумулатори, които не отговарят на изискванията на наредбата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г.) Батериите и акумулаторите, които не отговарят на изискванията на наредбата, но са били законно пуснати на пазара преди началната дата на прилагане на съответните забрани по чл. 6, могат да се предлагат на пазара до изчерпване на количествата.


Чл. 6. (1) Забранява се пускането на пазара в Република България на батерии и акумулатори, съдържащи повече от 0,0005 тегловни % живак, включително в случаите, когато тези батерии са вградени в уреди.
(2) (*) Забраната по ал. 1 не се отнася до батерии тип "копче", състоящи се от един или няколко галванични елемента, със съдържание, не по-високо от 2 тегловни % живак.
(3) Забранява се пускането на пазара в Република България на портативни батерии и акумулатори (ПБА), съдържащи повече от 0,002 тегловни % кадмий, включително в случаите, когато тези батерии са вградени в уреди.
(4) Забраната по ал. 3 не се прилага по отношение на ПБА, предназначени за употреба във:
1. аварийни и алармени системи, включително аварийно осветление;
2. медицинско оборудване;
3. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г. (*)) електрически инструменти без захранващ шнур.


Чл. 7. Производителите на батерии и акумулатори предприемат мерки при проектирането и производството им за:
1. улесняване на предварителното третиране, оползотворяването и рециклирането на негодните за употреба батерии и акумулатори;
2. подобряване качеството на батериите и акумулаторите с оглед ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл;
3. намаляване съдържанието на опасните вещества за сметка на съдържанието на по-малко замърсяващи вещества, особено като заместители на живака, кадмия или оловото.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г.) Производителите на уреди, в които се вграждат батерии и акумулатори, проектират уредите по такъв начин, че батериите и акумулаторите след излизането им от употреба могат да бъдат лесно отстранени. Когато батериите и акумулаторите не могат да се отстранят от крайния потребител, производителите проектират уредите по такъв начин, че отпадъците от батерии и акумулатори да могат лесно да се отстраняват от квалифицирани специалисти, които са независими от производителя.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г.) Уредите, в които се вграждат батерии и акумулатори, трябва да се придружават от инструкции на български език относно начина, по който тези батерии и акумулатори могат безопасно да се отстранят или от крайния потребител, или от независими квалифицирани специалисти. Когато е целесъобразно, инструкциите съдържат и информация за крайния потребител относно вида на батерията или акумулатора, вградени в уреда.
(3) Информацията по ал. 2 се осигурява от лицата по ал. 1 или от лицата, които пускат на пазара уредите по ал. 1.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г.) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите, в които поради причини, свързани с безопасността, експлоатационните качества, медицински причини или причини, свързани със запазване на целостта на данните, е необходима непрекъсваемост на електрическото захранване и се изисква непрекъсната връзка между уреда и батерията или акумулатора.

Раздел II.
Маркировка


Чл. 9. (1) Лицата, които пускат на пазара батерии, акумулатори или пакет батерии, са длъжни да ги маркират в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) Маркировката включва обозначения за:
1. разделно събиране;
2. съдържание на тежки метали.


Чл. 10. (1) Лицата, които пускат на пазара портативни и автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни да маркират с етикет капацитета на пусканите от тях на пазара портативни и автомобилни батерии и акумулатори. Маркирането на капацитета се извършва в съответствие с правила, включително хармонизирани методи за определяне на капацитета и правилната употреба, които се приемат с акт на Европейската комисия в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, отменяща Директива 91/157/ЕИО (ОВ, L 266/1 от 26 септември 2006 г.).
(2) Лицата по ал. 1 пускат на пазара вторични (презаредими) портативни и автомобилни батерии и акумулатори с етикетиран капацитет съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1103/2010 на Комисията от 29 ноември 2010 г. относно установяване на правила по отношение на етикетирането на капацитета на преносими вторични (презаредими) батерии и автомобилни батерии и акумулатори съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 313/3 от 30 ноември 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 1103/2010".


Чл. 11. (1) Обозначението за маркиране на разделното събиране е посочено в приложение № 1.
(2) Обозначението трябва да покрива минимум 3 на сто от площта на най-голямата страна на батерията, акумулатора или пакета батерии, но не повече от 5 x 5 см. За цилиндричните батерии и акумулатори обозначението трябва да покрива минимум 1,5 на сто от повърхността на батерията и акумулатора и трябва да има максимален размер 5 x 5 см.
(3) В случай че размерът на батерията, акумулатора или пакета батерии е такъв, че обозначението следва да бъде по-малко от 0,5 x 0,5 см, батерията или акумулаторът не е необходимо да бъдат маркирани, но обозначение с минимални размери 1 x 1 см трябва да бъде отпечатано на опаковката.


Чл. 12. (1) Обозначение за съдържание на тежки метали се поставя само на батерии, акумулатори и батерии тип копче, съдържащи над 0,0005 тегловни % живак, над 0,002 тегловни % кадмий и над 0,004 тегловни % олово.
(2) Обозначението, указващо съдържанието на тежки метали, трябва да съдържа химическия символ на съответния метал - живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
(3) Обозначението по ал. 2 трябва да бъде отпечатано под обозначението по чл. 11, ал. 1 и да покрива площ най-малко една четвърт от площта по чл. 11, ал. 2 или 3.


Чл. 13. Обозначенията по чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2 трябва да са видими, четливи и незаличими.


Чл. 14. Маркирането с етикет на капацитета на вторични (презаредими) портативни и автомобилни батерии и акумулатори се извършва съгласно изискванията на чл. 4 от Регламент (ЕС) 1103/2010.


Чл. 15. Когато батериите и акумулаторите пристигат на територията на Република България от друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС), и/или се внасят вече маркирани с обозначенията по този раздел, лицата, които ги пускат на пазара, се освобождават от задължението да ги маркират повторно.

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 16. Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, отговарят за:
1. разделното събиране на НУБА;
2. рециклирането и оползотворяването на разделно събраните НУБА по т. 1;
3. екологосъобразното обезвреждане на НУБА и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени.


Чл. 17. (1) Лицата, които пускат на пазара ПБА, са длъжни да осигурят събирането на количеството портативни НУБА, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 45 на сто от количеството пуснати на пазара ПБА, като от последното количество се изключват ПБА, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на Република България, преди да са придобити от краен потребител.
(2) Събирането на количествата портативни НУБА по ал. 1 се извършва поетапно съгласно сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби, като коефициентът на събираемост се изчислява съгласно приложение № 2.
(3) Лицата, които пускат на пазара автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни да осигурят събирането на количеството автомобилни НУБА, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 100 на сто от количеството пуснати на пазара автомобилни батерии и акумулатори, като коефициентът на събираемост се изчислява съгласно приложение № 3.
(4) Негодните за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувани в резултат на разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС):
1. се предават за рециклиране на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и
2. се считат за изпълнение на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за излезлите от употреба моторни превозни средства при тяхното рециклиране и/или оползотворяване.
(5) Лицата, които пускат на пазара индустриални батерии и акумулатори, са длъжни да осигурят събирането на количеството индустриални НУБА независимо от химичния им състав и произход, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 25 на сто от количеството пуснати на пазара индустриални батерии и акумулатори, като коефициентът на събираемост се изчислява съгласно приложение № 3.
(6) Количеството портативни НУБА (в тонове), което всяко лице, което пуска на пазара ПБА, е длъжно да събере през текущата година съгласно § 3 от преходните и заключителните разпоредби и приложение № 2, трябва:
1. да е равно на частта от количеството, отговарящо на съответния коефициент на събираемост, за което са отговорни всички лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори, съгласно § 3 от преходните и заключителните разпоредби, и
2. да съответства на пазарния му дял в Република България през същата година.
(7) Количеството автомобилни НУБА (в тонове), което всяко лице, което пуска на пазара автомобилни батерии и акумулатори, е длъжно да събере, е равно на частта от количеството, отговарящо на коефициента на събираемост по ал. 3, за което са отговорни всички лица, които пускат на пазара автомобилни батерии и акумулатори, съответстващо на пазарния му дял в Република България през същата година.
(8) Количеството индустриални НУБА (в тонове), което всяко лице, което пуска на пазара индустриални батерии и акумулатори, е длъжно да събере, е равно на частта от количеството, отговарящо на коефициента на събираемост по ал. 5, за което са отговорни всички лица, които пускат на пазара индустриални батерии и акумулатори, съответстващо на пазарния му дял в Република България през същата година.
(9) Събирането на автомобилни и индустриални НУБА може да се извършва и от лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 28, които нямат сключен договор с организация по оползотворяване на НУБА, и/или лица по чл. 25, ал. 1.


Чл. 18. (1) Всички НУБА, събрани в съответствие с чл. 17, както и отделените в резултат на предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и на разкомплектоване на ИУМПС, се предават за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване.
(2) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства, предприемат мерки за постигане на следните цели:
1. рециклиране на не по-малко от 65 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в оловно-киселите батерии и акумулатори, и възможно най-висока степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в тях, като същевременно се избягват прекомерните разходи;
2. рециклиране на не по-малко от 75 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в никел-кадмиевите батерии и акумулатори, и възможно най-висока степен на рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях, като същевременно се избягват прекомерните разходи;
3. рециклиране на 50 на сто от теглото на другите НУБА.
(3) Целите по ал. 2 се постигат ежегодно в срок до 31 декември на съответната календарна година. В случаите по чл. 20 целите по ал. 2 се считат за постигнати, когато НУБА са приети за рециклиране в срок до 31 март на годината, следваща отчетната година.
(4) Негодните за употреба батерии и акумулатори по ал. 1, предадени за обезвреждане, не се отчитат за изпълнение на целите по ал. 2.


Чл. 19. Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, изпълняват задълженията си за постигане на целите по чл. 17 и 18 индивидуално или чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.


Чл. 20. Изпращането на НУБА от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, и/или изнасянето им извън територията на ЕС с цел рециклиране се считат за изпълнение на задълженията и на целите по рециклиране само ако:
1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ, L 190/1 от 12 юли 2006 г.), наричан по-нататък "Регламент 1013/2006", и
2. е налице доказателство, че операцията по рециклиране е извършена при условия, равностойни на изискванията на наредбата, включително че инсталацията/съоръжението, в което е извършено рециклирането, гарантира постигането на целите по чл. 18, ал. 2.

Раздел II.
Изпълнение на задълженията чрез колективни системи


Чл. 21. (1) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, могат да изпълняват задълженията си за постигане на целите по чл. 17 и 18 чрез колективна система по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО след сключване на договор с организация по оползотворяване на НУБА, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.
(2) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, вградени в моторни превозни средства, изпълняват задълженията си за постигане на целите по чл. 18 за рециклиране на автомобилни НУБА, образувани в резултат на разкомплектоването на ИУМПС, чрез колективна система за ИУМПС.


Чл. 22. (1) Организацията по оползотворяване на НУБА изготвя програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва:
1. предварителен финансов разчет на избраната система за изпълнение на целите за събиране и рециклиране на НУБА и доказателства за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи;
2. план, посочващ сроковете за сключване на договори за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА и минималния брой жители, които ще бъдат обслужвани от системи за организирано разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА, по години в съответствие с целите по чл. 17 и за ПБА в сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби;
3. план, посочващ срокове за сключване на договори с крайни потребители на индустриални батерии и акумулатори, в съответствие с целите по чл. 17;
4. мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, в предлаганите от организациите по оползотворяване колективни системи за събиране и рециклиране на НУБА;
5. мерки за изпълнение на целите по чл. 17 и 18 в сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби;
6. план за увеличаване на количеството разделно събрани и рециклирани батерии и акумулатори, включващ мерки за оптимизиране на дейностите по събирането, съхраняването, транспортирането и предварителното им третиране, както и предаването им за рециклиране;
7. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване на количеството на събраните НУБА и тяхното последващо рециклиране и/или оползотворяване;
8. план за информиране и привличане на потребителите за прилагането на разделно събиране на НУБА, включващ провеждане на информационни кампании, разработване на образователни програми, насочени към учебните заведения, и други дейности;
9. мерки за събиране на портативни НУБА от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм и план, посочващ сроковете за обхващане на жителите, които ще бъдат обслужвани от системи за организирано разделно събиране на НУБА, по години в съответствие с целите по чл. 17 в сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби;
10. мерки за компенсиране на евентуални негативни влияния върху пазарната цена на рециклираните материали;
11. мерки за намаляване съдържанието на тежки метали, вложени в производството на батерии и акумулатори, разработени от производителите;
12. (нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) ясно дефиниран обхват на дейността на организацията от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на НУБА е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на НУБА.
13. (нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) възнаграждения по чл. 22а, модулирани по отношение на отделните продукти или групи от сходни продукти и отчитащи устойчивостта на продуктите, пригодността на рециклиране, както и наличието на опасни вещества в тях, като същевременно размерът на възнаграждението не надвишава разходите, необходими за предоставяне на услугите по управление на отпадъците по разходно-ефективен начин.
(2) Средствата по ал. 1, т. 8 не може да са по-малко от 3 на сто от средствата, постъпващи от участващите в организацията по оползотворяване лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) За изпълнение на задълженията си за събиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА организацията по оползотворяване определя възнаграждение, което и се заплаща от сключилите договор с нея лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори.

Чл. 23. (1) Програмата по чл. 22 се утвърждава по реда на глава шеста.
(2) При разработването, допълването и актуализирането на програмите по чл. 22 могат да се привличат и представители на браншови организации.


Чл. 24. (1) За изпълнение на задълженията си за събиране и рециклиране на НУБА организацията по оползотворяване сключва договори с лицата по чл. 28 и с кметове на общини.
(2) С договорите по ал. 1 се гарантира събирането и/или рециклирането на количествата НУБА в съответствие с полученото разрешение по реда на глава пета, раздел III ЗУО и изпълнението на целите по чл. 17 и 18 съгласно сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби.
(3) Организацията по оползотворяване договаря с български и/или чуждестранни лица събирането и рециклирането на НУБА, попадащи в нейната система, както и оползотворяването и обезвреждането на отпадъците от батерии и акумулатори, които не могат да бъдат рециклирани.
(4) Организацията по оползотворяване организира видовете НУБА да се предават на инсталации/съоръжения за рециклиране и/или оползотворяване на територията на Република България или за извършване на дейностите извън страната при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006.
(5) Организацията по оползотворяване може да извършва самостоятелно дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА при наличие на документ по чл. 35 ЗУО.

Раздел III.
Индивидуално изпълнение на задълженията


Чл. 25. (1) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, могат да изпълняват задълженията си за постигане на целите по чл. 17 и 18 индивидуално след издаване на разрешение по реда на глава пета, раздел III ЗУО.
(2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка:
1. разделното събиране, съхраняването, предварителното третиране, транспортирането, оползотворяването, в т.ч. рециклирането и/или обезвреждането на НУБА, както и постигане на целите по чл. 17 и 18;
2. обратното приемане на мястото на продажбата или на друго подходящо място на НУБА, образувани в резултат на употребата на пуснатите от тях на пазара продукти.
(3) Лицата по ал. 1 извършват дейностите по ал. 2 при наличие на:
1. разрешение за извършване на дейности с отпадъци, издадени по реда на глава пета, раздел I ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС, или
3. сключен договор с други юридически лица или еднолични търговци, притежаващи документите по т. 1 или 2.
(4) Лицата по ал. 1 организират видовете НУБА да се предават на инсталации/съоръжения за рециклиране и/или оползотворяване на територията на Република България или за извършване на дейностите извън страната при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006.


Чл. 26. (1) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, изготвят програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва:
1. мерки за намаляване съдържанието на тежки метали, вложени в производството на батерии и акумулатори, разработени от производителите;
2. предварителен финансов разчет на избраната система за изпълнение на целите за събиране и рециклиране на НУБА и доказателства за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиционни и експлоатационни разходи;
3. мерки за изпълнение на целите по чл. 17 и 18 в сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби;
4. план за увеличаване на количеството разделно събрани и рециклирани батерии и акумулатори, включващ мерки за оптимизиране на събирането, съхраняването, транспортирането и предварителното третиране на НУБА, както и на предаването на образуваните отпадъци за рециклиране и оползотворяване;
5. план, посочващ сроковете за сключване на договори за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА и минималния брой жители, които ще бъдат обслужвани от системи за организирано разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА, по години в съответствие с целите по чл. 17, и за ПБА - в сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби;
6. план, посочващ срокове за сключване на договори с крайни потребители на индустриални батерии и акумулатори, в съответствие с целите по чл. 17;
7. мерки за събиране на портативни НУБА от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм и план, посочващ сроковете за обхващане на жителите, които ще бъдат обслужвани от системи за организирано разделно събиране на НУБА, по години в съответствие с целите по чл. 17 и в сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби;
8. план за информиране и привличане на потребителите за прилагането на разделно събиране на НУБА, включващ провеждане на информационни кампании;
9. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване на количеството на събраните НУБА и тяхното последващо рециклиране и/или оползотворяване;
10. мерки за компенсиране на евентуални негативни влияния върху пазарната цена на рециклираните материали;
11. (нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) ясно дефиниран обхват на дейността от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, като гарантира, че посочените области (географски и продуктови) не се ограничават до тези, в които събирането и управлението на НУБА е най-рентабилно, като осигурява подходяща наличност на системите за събиране на НУБА.
(2) Програмата по ал. 1 се утвърждава по реда на глава шеста.

Глава четвърта.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА


Чл. 27. (1) Кметът на общината:
1. организира дейностите по разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на НУБА, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на портативни и автомобилни НУБА;
2. организира изпълнението на задълженията си за участие в системите за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО, като сключва договори със:
а) организации по оползотворяване на НУБА, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО, и/или
б) други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА на територията на съответната община и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
(2) Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с лицата по ал. 1, т. 2 за всеки район поотделно.
(3) С договорите по ал. 1, т. 2 се определят най-малко:
1. изискванията към системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА от домакинствата, в т.ч. обслужвано население, брой и разположение на съдовете и площадките за разделно събиране на отпадъците, честота на обслужване;
2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА на територията на съответната община;
3. задълженията и начинът за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за разделно събиране на портативни и автомобилни НУБА, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността;
4. задължение за предоставяне в определен срок най-малко веднъж годишно на информация за разделно събраните портативни и автомобилни НУБА на територията на общината.

Глава пета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, РЕЦИКЛИРАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ


Чл. 28. (1) Лицата, извършващи дейности по третиране на НУБА, трябва да притежават:
1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или
2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.
(2) Лицата, извършващи дейности по събиране и транспортиране на НУБА по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на ЗУО, включително в случаите по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква "а", трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.) За дейностите по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква "б" за портативни НУБА, както и за дейностите по обратно приемане на територията на търговски обекти на НУБА не се изисква документ по чл. 35 ЗУО.


Чл. 29. (1) Операторите на инсталации и съоръжения, в които се извършват дейности по рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, трябва да осигурят прилагането на най-добрите налични техники по отношение на опазване на човешкото здраве и на околната среда.
(2) Лицата по ал. 1 предприемат мерки прилаганите технологии за рециклиране на НУБА да постигат степен на рециклиране в съответствие с чл. 18, ал. 2.
(3) В случай че прилаганата технология не постига степента на рециклиране в съответствие с чл. 18, ал. 2, части, компоненти или материали от НУБА, които могат да бъдат рециклирани, се предават на други лица, притежаващи разрешение по чл. 28, ал. 1, за рециклирането им.


Чл. 30. (1) Организациите по оползотворяване на НУБА и лицата, които пускат на пазара портативни и автомобилни батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, създават системи за разделно събиране и рециклиране на портативни и автомобилни НУБА, които трябва да осигуряват:
1. събиране от крайните потребители:
а) чрез специално оборудвани превозни средства - от местата, в които се образуват портативни и/или автомобилни НУБА, или
б) чрез поставяне на съдове за разделно събиране, разположени на мястото на продажбата на портативни и на автомобилни батерии и акумулатори или на друго достъпно място в района, в който се образуват портативни и автомобилни НУБА;
2. предаване на събраните по т. 1 портативни и/или автомобилни НУБА на площадки за съхраняване и/или за предварително третиране, на съоръжения за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
(2) Събирането на портативни и автомобилни НУБА се извършва без заплащане от страна на крайния им потребител на местата по ал. 1.


Чл. 31. (1) При определянето на броя и разположението на местата за поставяне на съдовете за събиране на портативни НУБА се отчита броят на жителите в общината, като се осигурява най-малко едно място за поставяне на съдове - на 1000 жители.
(2) При определянето на броя и разположението на местата за поставяне на съдовете за събиране на автомобилни НУБА се отчита броят на жителите в общината, като се осигурява най-малко едно място за поставяне на съдове - на 5000 жители.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.) Броят на местата по ал. 1 и 2 за поставяне на съдове за събиране на портативни и/или автомобилни НУБА в системите по чл. 30 се определят спрямо пазарния дял на организацията по оползотворяване на НУБА или на лицето, което пуска на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори и изпълнява задълженията си индивидуално.


Чл. 32. Местата за разполагане на съдовете за събиране на портативни и/или автомобилни НУБА по чл. 31 включват и местата за продажба на батерии и акумулатори.


Чл. 33. Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, могат да установят депозитни системи за батериите и акумулаторите, пуснати от тях на пазара в Република България.


Чл. 34. Въвеждането на системи за разделно събиране на НУБА не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.


Чл. 35. (1) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени:
1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители портативни и/или автомобилни НУБА от същия вид, който продават, през цялата продължителност на работното време на обекта;
2. да поставят съдове за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА на територията на обекта, където извършват продажбата;
3. да поставят на видно място в търговските обекти табели, съдържащи информация за възможностите и начина за обратно приемане в търговския обект на НУБА, другите налични места за предаване на НУБА, както и за значението на обозначенията по чл. 10, чл. 11, ал. 1 и чл. 12, ал. 2; при продажба на автомобилни батерии и акумулатори табелите трябва да съдържат и информация, че НУБА се събират задължително с електролит.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се извършват въз основа на сключен договор с организация по оползотворяване на НУБА или с лица, които пускат на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, и/или с лица по чл. 28.
(3) С договорите по ал. 2 се гарантира, че портативни и/или автомобилни НУБА ще бъдат предадени за рециклиране на лица по чл. 28, ал. 1.


Чл. 36. Осигуряването на съдовете за разделно събиране по чл. 35, ал. 1, т. 2 и предаването на събраните количества портативни и/или автомобилни НУБА на лица по чл. 28 е безплатно за лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, и се финансира от организациите по оползотворяване на НУБА и от лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално.


Чл. 37. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.) Крайните потребители могат да върнат портативни и/или автомобилни НУБА на територия на търговски обект, в който се предлагат батерии и акумулатори от същия вид, без да закупуват нови.


Чл. 38. В случай че в съответното населено място не е организирана система за събиране чрез специално оборудвани превозни средства от местата, в които се образуват негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, крайните потребители са длъжни да ги предават в местата за събиране по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква "б".


Чл. 39. В изпълнение на задълженията си по чл. 30, ал. 1, т. 2 организациите по оползотворяване на НУБА и лицата, които пускат на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, са длъжни да осигурят събирането на НУБА от лицата по чл. 35, ал. 1 и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.


Чл. 40. (1) Негодните за употреба индустриални батерии и акумулатори се събират разделно на мястото на тяхното образуване.
(2) Притежателите на индустриални НУБА са длъжни да организират предварителното им съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби на ЗУО и да уведомят лицето, което пуска на пазара индустриални батерии и акумулатори, за наличните количества индустриални НУБА с цел изпълнение на задълженията му по чл. 17, ал. 5.
(3) Събирането на индустриални НУБА се извършва без заплащане от страна на крайния им потребител, освен ако не е договорен с него друг начин на покриване на разходите за събирането и рециклирането.


Чл. 41. Забранява се изхвърлянето на НУБА в съдове за битови отпадъци.


Чл. 42. (1) Транспортирането на НУБА и на отпадъци от батерии и акумулатори, включително с превозните средства за събиране по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква "а", се извършва съгласно наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО.
(2) Транспортирането на НУБА, съдържащи опасни вещества, и отпадъци от батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества, се извършва съгласно изискванията на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 12 и 67 от 2007 г., бр. 16 и 18 от 2010 г. и бр. 100 от 2011 г.) или на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 69 от 2007 г., бр. 44 от 2009 г. и бр. 46 от 2011 г.), както и на международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.


Чл. 43. (1) Площадките за съхраняване се проектират, оборудват и експлоатират съгласно приложение № 4 и изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за съхраняване на отпадъци на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО.
(2) Забранява се предварителното съхраняване и съхраняване на НУБА в открити складове без навес.


Чл. 44. (1) Площадките за съхраняване на НУБА, превозните средства за събиране по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква "а" и местата за поставяне на съдовете за събиране на портативни и/или автомобилни НУБА се обозначават с табели "Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори".
(2) Алинея 1 не се прилага за местата за поставяне на съдовете за събиране на портативни и/или автомобилни НУБА в административните, социалните и обществените сгради, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм.
(3) Площадките за съхраняване на автомобилни НУБА, превозните средства за събиране по чл. 30, ал. 1, т. 1, буква "а" и местата за поставяне на съдовете за събиране на автомобилни НУБА се обозначават с допълнителни табели "Акумулаторите се събират задължително с електролит".


Чл. 45. Събирането и съхраняването на портативни и/или автомобилни НУБА се извършват в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:
1. да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;
2. да осигуряват вентилация на въздух;
3. да бъдат обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори".


Чл. 46. (1) В съоръженията за третиране се приемат НУБА, доставени от площадки за съхраняване, места за събиране по чл. 30, ал. 1, т. 1 или от притежателите им, в т. ч. крайните им потребители.
(2) Съоръженията за третиране на НУБА се проектират, изграждат и експлоатират и при спазване на минималните технически изисквания по приложение № 4, като:
1. се вземат мерки за ограничаване до минимум на ръчните операции и предотвратяване на всяко неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда;
2. се предприемат мерки за осигуряване пригодността на получените материали за оползотворяване и преди всичко за рециклиране.
(3) Операциите по отделяне на електролита от автомобилни и индустриални НУБА се извършват след приемането им в съоръженията за третиране.
(4) Операциите по отделяне на електролита от индустриални НУБА могат да се извършват на мястото на образуването им в съответствие с приложение № 4.
(5) Негодните за употреба батерии и акумулатори се подлагат на операции по раздробяване и разделяне на подлежащи и неподлежащи на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци.
(6) Подлежащите на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци се предават на лица, притежаващи разрешение съгласно чл. 28 за рециклиране или оползотворяване на НУБА.
(7) Неподлежащите на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци се предават за обезвреждане на лица, притежаващи разрешение съгласно чл. 28 за обезвреждане на НУБА.


Чл. 47. Забранява се нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА.


Чл. 48. (1) Забранява се събирането и съхраняването на автомобилни НУБА без електролит, освен в случаите, когато те са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, причини и не надвишават 5 на сто от общото количество събрани батерии и акумулатори на една площадка за съхраняване.
(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за случаите, когато батериите и акумулаторите са постъпили на площадките за съхраняване от внос или превоз на отпадъци към Република България, извършени съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006.


Чл. 49. (1) Забранява се депонирането и/или изгарянето на автомобилни и индустриални НУБА, както и на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин.
(2) Забранява се депонирането и/или изгарянето на портативни НУБА, съдържащи живак, кадмий или олово.


Чл. 50. (1) Неподлежащите на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци, образувани при предварително третиране и рециклирането на НУБА, се обезвреждат съгласно изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) Отпадъците, съдържащи опасни вещества, образувани при предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА, се поставят в специализирани съдове при депонирането им и/или се подлагат на допълнителна обработка за ограничаване разтворимостта на съдържащите се в тях опасни вещества в условията на депото.
(3) Съдовете по ал. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да бъдат корозивно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в отпадъците от батерии и акумулатори, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;
2. да бъдат устойчиви на външни въздействия в условията на депото.

Глава шеста.
ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ


Чл. 51. В Националния план за управление на отпадъците по чл. 49, ал. 1 ЗУО се предвиждат мерки за управление на НУБА.


Чл. 52. (1) В програмите за управление на отпадъците по чл. 52, ал. 1 ЗУО се включва раздел за управление на НУБА.
(2) Програмите за управление на отпадъците по чл. 52, ал. 1 ЗУО се актуализират в съответствие с изискванията на наредбата при промяна във фактическите условия и/или нормативните изисквания, свързани с НУБА.


Чл. 53. (1) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на НУБА разработват програми по чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(2) Програмите по чл. 53, ал. 1 ЗУО се утвърждават от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на чл. 86 и 87 ЗУО.
(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата по ал. 1 представят пред компетентния орган по ал. 2 актуализирана програма заедно със заявление за изменение или допълнение на разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се разглеждат по реда на чл. 90, ал. 3 - 5 ЗУО.
(4) Програма по ал. 3 се утвърждава с решението по чл. 90, ал. 4 ЗУО.
(5) Компетентният орган по ал. 2 отказва да утвърди програмата по ал. 3 в случаите по чл. 90, ал. 5 ЗУО.

Глава седма.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ


Чл. 54. (1) Всяко лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства, е длъжно да поиска да бъде вписано в публичния регистър по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО, като заяви подлежащите на вписване данни.
(2) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО лицата по ал. 1 в едномесечен срок от започването на дейност, определена като пускане на пазара на батерии и акумулатори съгласно § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби, подават по електронен път на интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) следната информация:
1. наименование и единен идентификационен код (ЕИК);
2. търговски марки, които лицето използва в страната (ако е приложимо);
3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;
4. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;
5. вид на батериите и акумулаторите, които пуска на пазара - портативни, автомобилни, индустриални;
6. начин на изпълнение на задълженията - индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членува;
7. (нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г.) декларация, удостоверяваща верността на предоставената информация;
8. (нова - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г.) дата на заявлението за регистрация.

Чл. 55. В срок до 10 дни от подаване на информацията по чл. 54, ал. 2 изпълнителният директор на ИАОС предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.


Чл. 56. (1) При промяна на някои от данните, предоставени с информацията по чл. 54, ал. 2, лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, са длъжни по електронен път да заявят настъпилите промени в едномесечен срок.
(2) Когато лицата престанат да извършват дейност, определена като пускане на пазара на батерии и акумулатори съгласно § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби, са длъжни в едномесечен срок да поискат да бъдат заличени от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО, като уведомят за това изпълнителния директор на ИАОС по електронен път.

Глава осма.
ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 57. Лицата, извършващи дейности с НУБА, водят отчетни книги и предоставят информация и отчети съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.


Чл. 58. (1) Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, организациите по оползотворяване и лицата, заплащащи продуктова такса в Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС), предоставят информация на изпълнителния директор на ИАОС в електронен формат съгласно приложение № 5 за количествата батерии и акумулатори:
1. пуснати на пазара;
2. изнесени и/или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, от пуснатите на пазара.
(2) Информацията по ал. 1 от организациите по оползотворяване се предоставя за всяко лице - член на организацията.
(3) Производителите на уреди, в които се вграждат ПБА, предоставят и информация за количеството батерии и акумулатори, изнесени или изпратени от тях от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС.
(4) Информацията по ал. 1 и 3 се подава в информационна система, поддържана от ИАОС.
(5) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС списък на лицата, заплатили продуктова такса за батерии и акумулатори.
(6) Информацията по ал. 1, 3 и 5 се предоставя за текущата година за следните периоди:
1. 1 януари - 31 март;
2. 1 април - 30 юни;
3. 1 юли - 30 септември;
4. 1 октомври - 31 декември.
(7) Информацията по ал. 1, 3 и 5 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на съответния период по ал. 6.
(8) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 и 3 изпълнителният директор на ИАОС:
1. обобщава количествата за съответния период по ал. 6;
2. определя количествата на портативните батерии и акумулатори, които са били пуснати на пазара и са изнесени или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, преди да са придобити от краен потребител, и
3. осигурява достъп до информацията по подходящ начин.
(9) В срок до 31 януари изпълнителният директор на ИАОС обобщава количествата от периодите по ал. 6 за предходната година и осигурява достъп до информацията по подходящ начин.
(10) В случай на необходимост от коригиране на информацията по ал. 1 обобщена справка по приложение № 5 за цялата година се подава в периода 1 - 20 февруари на годината, следваща отчетната година.
(11) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 10 изпълнителният директор на ИАОС отразява корекциите в информацията по ал. 9 и осигурява достъп по подходящ начин, като количествата са окончателни и не подлежат на корекция.


Чл. 59. (1) Директорът на Агенция "Митници" предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно внесените и изнесените от страната батерии и акумулатори.
(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно пристигналите на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, и изпратените от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, батерии и акумулатори.
(3) Председателят на Националния статистически институт предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно пуснатите на пазара батерии и акумулатори от производителите в страната.
(4) Информацията по ал. 1 - 3 се предоставя в съответствие с Комбинираната номенклатура на стоките, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическата номенклатура и Обща митническа тарифа (ОВ, L 256, 7.9.1987 г.).
(5) Информацията по ал. 1 - 3 се предоставя периодично при поискване от изпълнителния директор на ИАОС на основание сключено споразумение.
(6) Видът на информацията по ал. 1 - 3, начинът и сроковете за предоставянето и се уреждат със споразумението по ал. 5.


Чл. 60. Ежегодно до 1 март всяка организация по оползотворяване предоставя на министъра на околната среда и водите на технически носител списък на лицата, участващи в нея, които не са заплатили уговореното и възнаграждение и/или които не са и докладвали количеството батерии и акумулатори, пуснато от тях на пазара за предходната година, като посочва и датата на прекратяване на договора по чл. 21, ал. 1 с тези лица.


Чл. 61. Ежегодно до 31 март организациите по оползотворяване и лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, представят на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за:
1. предприетите мерки за организиране на събирането, съхраняването, рециклирането и/или оползотворяването на събраните НУБА, както и за обезвреждането на неподлежащите на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци, образувани при предварително третиране на НУБА;
2. предприетите мерки за обхващане на минималния брой жители, обслужвани от системи за организирано разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА съгласно изискванията на чл. 31;
3. мерките, които са били взети в случай на временно прекъсване или намаляване степента на събирането или последващото третиране;
4. мерките за намаляване съдържанието на тежки метали, вложени в производството на батерии и акумулатори;
5. предприетите действия за информиране и насърчаване на потребителите в изпълнение на изискванията на чл. 65.


Чл. 62. (1) Ежегодно до 31 март изпълнителният директор на ПУДООС представя на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за събраните средства от продуктови такси по чл. 59 ЗУО за пускане на пазара в Република България на батерии и акумулатори.
(2) Ежегодно до 31 март председателят на Комисията за защита на потребителите предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за осъществения контрол за съответствието на пусканите на пазара батерии и акумулатори с изискванията на чл. 6 и 8, раздел II на глава втора, изпълнение на задълженията по чл. 35, ал. 1, т. 3 и предприетите мерки по чл. 75, ал. 2.


Чл. 63. (1) Ежегодно до 30 ноември въз основа на събраните данни по чл. 57 - 62 изпълнителният директор на ИАОС изготвя и представя на министъра на околната среда и водите доклад за предходната година относно прилагането на разпоредбите на наредбата на национално ниво.
(2) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС може да използва и данните от докладите с фактически констатации, изготвени по реда на глава девета.


Чл. 64. Изпълнителният директор на ИАОС осигурява по подходящ начин достъп на обществеността до доклада по чл. 63, ал. 1.


Чл. 65. (1) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, осигуряват на потребителите достъпна информация относно:
1. съдържанието на опасни вещества в батериите и акумулаторите;
2. значението на маркировките върху батериите и акумулаторите, пуснати на пазара;
3. наличните схеми за събиране, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, в т.ч. за отделянето, оползотворяването и/или обезвреждането на електролита;
4. ролята на крайните потребители в разделното събиране и в рециклирането на НУБА;
5. вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда от неконтролираното обезвреждане на НУБА;
6. вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда на опасните вещества, съдържащи се в батериите и акумулаторите.
(2) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, осигуряват на лицата, които извършват дейности с НУБА, достъп до информация относно:
1. съдържанието на опасни вещества в батериите и акумулаторите;
2. материалите и компонентите, от които са съставени батериите и акумулаторите, както и пригодността за рециклиране на НУБА с цел осигуряване на необходимите данни за постигане на целите по чл. 18;
3. разработването на нови и оптимизирането на съществуващите методи за рециклиране и/или оползотворяване на НУБА.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя в 3-месечен срок от пускането на батериите и акумулаторите на пазара в Република България.


Чл. 65а. (Нов - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) (1) Министърът на околната среда и водите докладва на Европейската комисия (ЕК) данни за НУБА по формат на ЕК ежегодно, до 18 месеца след приключване на отчетната година.
(2) Първият период на докладване за изпълнение на целите по чл. 17 и 18 започва през първата пълна календарна година след приемането на акта за изпълнение, с който се определя форматът за докладване, и обхваща данните за този период на докладване.
(3) Данните по ал. 1 се придружават от доклад за проверка на качеството и от доклад за предприетите мерки за изграждане и поддържане на ефективна система за качествен контрол и проследимост на НУБА.

Глава девета.
РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 59 ЗУО


Чл. 66. (1) Организацията по оползотворяване на НУБА и лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, до 31 март на текущата година доказват изпълнението на задълженията и постигане на целите по чл. 17 и 18, като представят на министъра на околната среда и водите отчет по образец съгласно приложение № 6 и доклад с фактически констатации за предходната година. Докладът се представя и при липса на пуснати на пазара количества батерии и акумулатори.
(2) Докладът с фактически констатации по ал. 1 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит след извършени договорени процедури в съответствие с разпоредбите на Международните одиторски стандарти и действащото законодателство.
(3) Отчетът по ал. 1 се заверява от регистрирания одитор по ал. 2 въз основа на доклада с фактически констатации относно договорените процедури за проверка на изпълнението на задълженията и на целите по чл. 17 и 18.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) За изготвянето на доклада по ал. 1 регистрираният одитор проверява най-малко следните документи и информация:
1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) за лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално:
а) (изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 16.06.2016 г.) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори, както и съответствието им с месечната справка-декларация по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
б) първични счетоводни документи, удостоверяващи количеството разделно събрани и предадени за рециклиране НУБА на/от лицата по чл. 28;
в) дневниците за продажбите и декларациите по Закона за данък върху добавената стойност и главната книга по Закона за счетоводството (ЗС) - за периода на проверката, като се правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;
г) документи, удостоверяващи износа на събраните през предходната календарна година НУБА и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч. рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по приложения IА и или по приложение VII от Регламент (ЕО) № 1013/2006 - за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване на НУБА;
гг) сертификат от съответното съоръжение, че е завършена окончателната операция по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, или друг документ, доказващ изпълнението на чл. 18, ал. 2;
дд) при износ на НУБА за трети страни - копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който лицето, получател на отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, съответстващо на нормите за опазване на околната среда и на човешкото здраве;
д) счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1 от ЗС, послужили за изготвяне на оборотната ведомост и годишната данъчна декларация;
е) информацията по чл. 58, ал. 1;
ж) отчет за изпълнение на целите по чл. 17 и 18 съгласно сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби за предходната година, изготвен от лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, по образец съгласно приложение № 6;
з) (нова - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) финансовото управление съгласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. за:
аа) наличие на предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране в утвърдената програма по чл. 26, ал. 1, както и наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 26, ал. 1;
бб) степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системата по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените;
2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) за организацията по оползотворяване:
а) (изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., в сила от 16.06.2016 г.) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори от членовете на организацията, за което е платено възнаграждение към нея, както и съответствието им с месечната справка-декларация по договорите им;
б) първичните счетоводни документи, издадени на организацията по оползотворяване на НУБА, удостоверяващи количеството разделно събрани и предадени за рециклиране НУБА на/от лицата по чл. 28;
в) дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС, и главната книга по ЗС - за периода на проверката, като се правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;
г) документи, удостоверяващи износа на събраните през предходната календарна година НУБА и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС:
аа) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч. рециклиране, с лице, което притежава разрешение по националното си законодателство за извършване на съответната операция;
бб) подписани и подпечатани документи по приложения IА и или по приложение VII от Регламент (ЕО) № 1013/2006 за всеки конкретен превоз;
вв) писмено потвърждение за получаване на НУБА;
гг) сертификат от съответното съоръжение, че е завършена окончателната операция по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, или друг документ, доказващ изпълнението на чл. 18, ал. 2;
дд) при износ на НУБА за трети страни - копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който лицето - получател на отпадъците, има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, съответстващо на нормите за опазване на околната среда и на човешкото здраве;
д) договорите по чл. 21, ал. 1, сключени между организацията по оползотворяване и нейните членове за изпълнение на целите по чл. 17 и 18;
е) договорите, сключени между организацията по оползотворяване и лица по чл. 28, извършили дейностите по събиране и рециклиране на НУБА за изпълнение на целите по чл. 17 и 18;
ж) договорите, сключени между организацията по оползотворяване и общини за създаване на система за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА;
з) информацията по чл. 58, ал. 1;
и) отчет за изпълнението на целите по чл. 17 и 18 съгласно сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби за предходната година, изготвен от организацията по оползотворяване по образец съгласно приложение № 6;
к) (нова - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) утвърдената програма по чл. 22, ал. 1, включваща предварителен финансов разчет за избраната система за разделно събиране;
л) (нова - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) степента на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 15 от ЗУО с реално извършените;
м) (нова - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) степента на съответствие на реално извършените разходи за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО с възнагражденията за предоставяне на услугите по управление на НУБА;
(5) За изготвянето на доклада по ал. 1 регистрираният одитор използва информацията по чл. 58, ал. 11, публикувана на интернет страницата на ИАОС.
(6) Докладът по ал. 1, изготвен за лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, съдържа най-малко информация и констатации за:
1. количествата пуснати на пазара портативни, автомобилни и/или индустриални батерии и акумулатори за предходната година;
2. размера на начислената продуктова такса за предходната година, от която съответното лице, което изпълнява задълженията си индивидуално, се освобождава при доказано изпълнение на целите по чл. 17 и 18;
3. размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара от различните видове портативни, автомобилни и/или индустриални батерии и акумулатори за предходната година съгласно приложението за батерии и акумулатори от наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
4. количествата на събраните портативни, автомобилни и/или индустриални НУБА за предходната година;
5. количествата на предадените за рециклиране портативни, автомобилни и/или индустриални НУБА за предходната година, в т. ч. констатации за документи, удостоверяващи износа на събраните НУБА през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС;
6. сключените договори с лица, извършващи дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране и рециклиране на НУБА;
7. разходите на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, за предходната година по чл. 16 - 18, в т.ч. за:
а) закупуването на съдове за разделно събиране на НУБА;
б) предварително третиране и рециклиране на НУБА;
в) провеждане на информационни кампании, насочени към учебните заведения, домакинствата и индустрията;
г) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 26;
8. осигурените места за разделно събиране по чл. 31 и 32 във връзка с изпълнението на програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 26;
9. съответствие между количествата събрани и рециклирани НУБА, посочени в отчета за изпълнението на целите по приложение № 6, изготвен от лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, с тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации;
10. (нова - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 26, ал. 1, в т. ч. за:
а) наличие на планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 26, ал. 1;
б) степен на съответствие на планираните разходи, необходими за функциониране на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извършените;
(7) Докладът по ал. 1, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа най-малко информация и констатации за:
1. всяко лице, участващо в организацията по оползотворяване през съответната година, с данни за ЕИК, регистрационен номер от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО и период на действие на договора по чл. 21, ал. 1 с организацията през отчетната година;
2. всяко лице, участващо в организацията по оползотворяване през съответната година, което не е заплащало уговореното възнаграждение на организацията и/или не и е предоставяло информация и за което не са изпълнени задълженията по чл. 16 - 18 с данни за ЕИК, регистрационен номер от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО, период на действие на договора по чл. 21, ал. 1 с организацията през отчетната година и размер на дължимата продуктова такса от лицето;
3. всяко лице с прекратен договор по чл. 21, ал. 1 с организацията през съответната година с данни за ЕИК, регистрационен номер от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО и период на действие на договора през съответната година;
4. всяко лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори и е подавало нулеви декларации за пуснатите на пазара батерии и акумулатори през цялата отчетна година, с данни за ЕИК, регистрационен номер от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 2 ЗУО и период на действие на договора по чл. 21, ал. 1 с организацията за съответната година;
5. количествата пуснати на пазара портативни, автомобилни и/или индустриални батерии и акумулатори за предходната година от всяко лице, участващо в организацията по оползотворяване;
6. размера на възнаграждението, заплатено от всяко лице, участващо в организацията по оползотворяване, за предходната година;
7. размера на продуктовата такса съгласно наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО, съответстваща на количествата пуснати на пазара от различните видове портативни, автомобилни и/или индустриални батерии и акумулатори за предходната година от всяко лице, участващо в организацията по оползотворяване, и общо за организацията;
8. средствата от възнагражденията, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната година от лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, участващи в нея;
9. приходите от продажба на НУБА, компоненти и материали от тях, както и други приходи, постъпили в организацията по оползотворяване през предходната година;
10. количествата на събраните портативни, автомобилни и/или индустриални НУБА за предходната година от името на организацията по оползотворяване;
11. количествата на предадените за рециклиране портативни, автомобилни и/или индустриални НУБА за предходната година от името на организацията по оползотворяване, в т. ч. констатации за документи, удостоверяващи износа на събраните НУБА през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС;
12. разходите на организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение на задълженията по чл. 16 - 18, в т.ч. за:
а) закупуване на съдове за разделно събиране на НУБА;
б) закупуване на съоръжения за транспортиране и предварително третиране;
в) транспортиране, предварително третиране и рециклиране на НУБА;
г) изпълнение на договорите по чл. 24, ал. 1;
д) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни материали, насочени към индустрията, домакинствата и учебните заведения;
е) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 22;
13. действащите договори с общини за разделно събиране на портативни и/или автомобилни НУБА;
14. осигурените места за разделно събиране по чл. 31 и 32;
15. разпределението в целеви (резервни, инвестиционни и образователни) фондове за дейността или инвестирането на положителния финансов резултат от предходната на проверявания период година;
16. съответствие между количествата събрани и рециклирани НУБА, посочени в отчета за изпълнението на целите съгласно приложение № 6, изготвен от организацията по оползотворяване, с тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации;
17. (нова - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) наличието на финансово управление, изразяващо се в планиране и последващ контрол на разликите между реално извършеното и планираното в утвърдената програма по чл. 22, ал. 1;
18. (нова - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) съпоставката на общата сума на получените възнаграждения от лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, с разходите за предоставяне на услугите по управление на отпадъците и констатация дали общата сума на получените възнаграждения не надвишава направените разходи;
19. (нова - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) съпоставката на разходите, които се обезпечават от лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, със сумата на следните разходи, извършвани от организациите по оползотворяване:
а) разходите във връзка с дейностите по разделно събиране на отпадъци и тяхното последващо превозване и третиране, включително за постигането на определените в наредбата цели, и разходите за инвестиции в поддържане и развитие на системите за разделно събиране;
б) разходите по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити;
в) разходите за образователни кампании, информационни дейности и популяризиране на разделното събиране.
(8) Едновременно с доклада по ал. 1 се представят:
1. от лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално - копия от документите по ал. 4, т. 1, букви "г", "е" и "ж";
2. от организацията по оползотворяване на НУБА - копия от документите по ал. 4, т. 2, букви "г", "з" и "и".


Чл. 67. (1) Ежегодно до 31 март министърът на околната среда и водите назначава със заповед комисия, която да провери докладите по чл. 66, ал. 1 и документите по чл. 66, ал. 8. При необходимост комисията съвместно с регионалните инспекции по околната среда и водите извършва проверка на място на организациите по оползотворяване, на лицата, членуващи в организации, и/или на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално, и/или на лицата, извършващи дейности по събиране и/или рециклиране и сключили договори с организации по оползотворяване и/или с лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори и изпълняват задълженията си индивидуално.
(2) С оглед проверка на констатациите в отчета и доклада по чл. 66, ал. 1 може да бъде изискана допълнителна информация, както и други документи, освен посочените в чл. 66, ал. 8.
(3) Комисията по ал. 1 приключва дейността с доклад, който съдържа:
1. фактически констатации от проверката;
2. ясно изразено мнение и заключение за изпълнение на целите по чл. 17 и 18 съгласно сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби за всяка от организациите по оползотворяване и за всяко лице, което изпълнява задълженията си индивидуално;
3. предложение за налагане на санкции и/или отнемане на разрешенията на организациите по оползотворяване и на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, в случай на установени нарушения на ЗУО;
4. предложение за налагане на санкции в случай на установени нарушения на ЗУО на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, както и на лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и/или третиране на НУБА, сключили договор с организация по оползотворяване или с лице, което изпълнява задълженията си индивидуално;
5. предложение за усвояване на банковата гаранция по чл. 82, ал. 3 ЗУО - в случай на установени нарушения на ЗУО.


Чл. 68. (1) (Доп. - ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година определя със заповед лицата, пускащи на пазара батерии и акумулатори, които изпълняват задълженията си индивидуално, организациите по оползотворяване и лицата, членуващи в организациите, които заплащат продуктова такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 - 5 ЗУО, както и нейния размер.
(2) При непредставяне след писмена покана с определен 7-дневен срок на заварен отчет и/или доклад с фактически констатации, отговарящ на изискванията по чл. 66, ал. 6 или 7, целите по чл. 17 и 18 се считат за неизпълнени, а организацията по оползотворяване на НУБА и/или лицето, което пуска на пазара батерии и акумулатори и изпълнява задълженията си индивидуално, се включват в заповедта по ал. 1.
(3) Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година определя със заповед лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, и организациите по оползотворяване, които не заплащат продуктова такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 - 5 ЗУО при изпълнение на целите по чл. 17 и 18 съгласно сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби.
(4) Средствата от продуктова такса за батерии и акумулатори, набрани по реда на чл. 59 ЗУО, се разходват от ПУДООС за разделно събиране, транспортиране, съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, информационни кампании, контрол и други дейности, свързани с управление на батерии и акумулатори и НУБА, въз основа на договори с лицата по чл. 28 или с кметове на общини в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, приет с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 33 от 2012 г.).
(5) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Когато размерът на продуктовата такса не може да бъде определен в срока по ал. 1, се назначават допълнителни проверки за определянето му след този срок.

Глава десета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ


Чл. 69. (1) Банковата гаранция по чл. 82, ал. 1, т. 3 и 4 ЗУО се предоставя за гарантиране на постигането на целите по чл. 17 и 18, създаването на система за разделно събиране и рециклиране на НУБА и за обхващане на населението в нея в съответствие с изискванията на наредбата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Банковата гаранция е с период на действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г.) Банковата гаранция по ал. 1 се връща на заявителя заедно с решението по чл. 87, ал. 2 ЗУО за отказ за издаване на разрешение по чл. 81, ал. 1 ЗУО или след определяне изпълнението на задълженията и целите със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 68 при прекратяване на действието на разрешението.


Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г.)

Чл. 71. (1) Банковата гаранция се издава в полза на министъра на околната среда и водите и трябва да отговаря най-малко на следните изисквания:
1. да осигурява безусловно плащане в полза на министъра на околната среда и водите, при първо поискване, без възможност за възразяване или уговаряне на други формални условия на плащане;
2. да е неотменяема;
3. единствено условие за предявяването и да е постъпването при гаранта на писмено искане от министъра на околната среда и водите, съдържащо мотивирано твърдение за наличие на някои от случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 - 3 ЗУО;
4. да е налице пълно съвпадение между задълженията по чл. 69, ал. 1 и задълженията, посочени в гаранцията, като гаранцията покрива всички видове неизпълнение на тези задължения;
5. да е посочена ясно датата, до която е валидна гаранцията.
(2) Банковата гаранция се представя в оригинал.


Чл. 72. (1) За усвояване на банковата гаранция министърът на околната среда и водите подава писмено искане към банката гарант, съдържащо мотивирано твърдение за наличие на някои от случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 - 3 ЗУО за организацията по оползотворяване или за лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално.
(2) Банковата гаранция се усвоява до размера по чл. 82, ал. 3, т. 1, 2 или 3 ЗУО.


Чл. 73. (1) Банката гарант превежда сумата по банковата гаранция по сметка на МОСВ при първо писмено поискване независимо от възраженията на организациите по оползотворяване на НУБА и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и без уговаряне на други формални условия на плащане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г.) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 2 и 3 ЗУО в едномесечен срок след усвояването на банковата гаранция организацията по оползотворяване или лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, представят подновена до пълния размер банкова гаранция съгласно чл. 82, ал. 1, т. 3 или 4 ЗУО по реда на чл. 69.

Глава единадесета.
КОНТРОЛ


Чл. 74. Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице контролира:
1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса от лицата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;
2. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и/или третиране на НУБА, сключили договор с организация по оползотворяване или с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално;
3. изпълнение на задължението за регистриране на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства, съгласно изискванията на глава седма;
4. предоставянето на информация от задължените лица съгласно изискванията на чл. 58;
5. кметовете на общини:
а) във връзка с изпълнението на задълженията им по наредбата;
б) във връзка с изпълнението на договорите по чл. 27, ал. 1, т. 2, в т. ч. за количествата разделно събрани портативни и автомобилни НУБА на територията на общината.


Чл. 75. (1) Председателят на Комисията за защита на потребителите или оправомощено от него длъжностно лице осъществява контрол за съответствието на пусканите на пазара в Република България батерии и акумулатори с изискванията на чл. 6 и 8 и на глава втора, раздел ІІ и за изпълнение на задълженията по чл. 35, ал. 1, т. 3.
(2) В случай че се установи несъответствие с изискванията на чл. 6 и 8 и на глава втора, раздел II на пусканите на пазара в Република България батерии и акумулатори, председателят на Комисията за защита на потребителите или оправомощено от него длъжностно лице предприема мерки по чл. 88 от Закона за защита на потребителите.


Чл. 76. Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка със сключените договори по чл. 27, ал. 1, т. 2.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Автомобилна батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, използвани за запалване на моторни превозни средства и светлини на моторни превозни средства.
2. "Батерия или акумулатор" е всеки източник на електрическа енергия, генерирана чрез директно преобразуване на химическа енергия и състояща се от една или повече първични клетки (непрезаредими) или от една или повече вторични клетки (презаредими).
3. "Батерия тип копче" е малка кръгла портативна батерия или акумулатор, състояща се от един или няколко галванични елемента, чийто диаметър е по-голям от височината и, и която намира специални приложения в слухови апарати, часовници, малки преносими уреди и за поддържащо напрежение.
4. "Безжичен електрически инструмент" е всеки ръчен уред, който се захранва с батерия или акумулатор и е предназначен за поддръжка, строителство или градинарство.
5. "Депозитна система" е система, при която купувачът на батерии и акумулатори при покупката заплаща на продавача определена сума, която му се възстановява при връщане на негодната за употреба батерия или акумулатор.
6. "Икономически оператори" са всички лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори, лица, които извършват продажба на батерии и акумулатори, и лица, занимаващи се със събиране, рециклиране или друг вид третиране на НУБА.
7. "Индустриална батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, проектирани изключително за промишлени или други професионални приложения, като например в търговски и обществени сгради, за резервно захранване или задвижваща сила, в електрически превозни средства и др.
8. "Интереси на Република България, свързани с националната сигурност" са определените в § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация.
9. "Капацитет на батерия или акумулатор" е електричният заряд, който дадена батерия или акумулатор може да отдаде при определена съвкупност от условия.
10. "Коефициент на събираемост на негодни за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори" за дадена календарна година е процентът, получен посредством разделяне теглото на негодни за употреба автомобилни или индустриални батерии и акумулатори, събрани в съответствие с чл. 17, ал. 3 или 5 през календарната година, на средното тегло на автомобилните или индустриалните батерии и акумулатори, които са пуснати на пазара на Република България през предходните три календарни години.
11. "Коефициент на събираемост на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори" за дадена календарна година е процентът, получен посредством разделяне теглото на НУБА, събрани в съответствие с чл. 17, ал. 1 от наредбата и в съответствие с наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за излялото от употреба електрическо и електронно оборудване през календарната година, на средното тегло на ПБА, които са продадени на крайните потребители от лицата, които ги пускат на пазара в Република България, или са доставени от тях на трети лица с цел продажбата им на крайните потребители през същата календарна година и през предходните две.
12. "Краен потребител на батерии и акумулатори" е физическо или юридическо лице, което придобива батерии и акумулатори за свои нужди, а не за пускане на пазара.
13. "Лице, което извършва продажба на батерии и акумулатори" е всяко физическо или юридическо лице, което осигурява крайния потребител с батерии и акумулатори като част от неговата търговска и професионална дейност.
14. "Лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори" е всяко лице, установено в ЕС, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, пуска за първи път на територията на Република България като част от своята търговска и професионална дейност батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и в моторни превозни средства.
15. "Най-добри налични техники" са техниките по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗООС.
16. "Негодна за употреба батерия или акумулатор" е батерия или акумулатор, която не може да бъде използвана за целите, за които е произведена, и е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
17. "Нулева декларация" е декларацията, която се попълва и подава при липса на пуснати на пазара батерии и акумулатори през предходния месец по реда на наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.
18. "Обезвреждане" е всяка от операциите съгласно приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗУО, приложима към НУБА.
19. "Оползотворяване" е всяка от операциите съгласно приложение № 1 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО, приложима към НУБА.
20. "Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори" е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на НУБА.
21. "Пакет батерии" е всеки комплект батерии или акумулатори, които са свързани заедно и/или са капсуловани и са покрити с външен корпус, така че да оформят завършена единица, която крайният потребител не би следвало да разделя, нито да отваря.
22. "Портативна батерия или акумулатор" е всяка батерия, батерия тип "копче", пакет батерии или акумулатори, които са запечатани, могат да се носят на ръка и не са индустриални или автомобилни.
23. "Предварително третиране" е предварителната обработка, която се извършва по отношение на негодните за употреба батерии и акумулатори преди оползотворяването или обезвреждането им и която включва сортиране, разглобяване на пакет батерии или отделянето на фракциите, които не са част от самата батерия или акумулатор.
24. "Производител на батерии и акумулатори" е физическо или юридическо лице, което произвежда батерии и акумулатори или се представя за производител, като поставя върху продуктите, опаковката им или върху техническата или търговската документация за тях своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
25. "Пускане на пазара на батерии и акумулатори" е доставянето или предоставянето на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, на батерии и акумулатори на пазара на ЕС, както и вносът на митническата територия на Европейския съюз.
26. "Разделно събиране" е събирането по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.
27. "Рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори" е дейност, при която чрез производствен процес се възстановяват суровинните свойства на отпадъчните материали така, че да се използват по тяхното първоначално предназначение или за друга цел, с изключение на енергийното оползотворяване.
28. "Събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори" е натрупването, включително предварителното сортиране и предварителното съхраняване, и групирането по видове на НУБА с цел транспортирането им до съоръжения за третиране на НУБА.
29. "Съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори" е всяка от операциите съгласно § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗУО, приложима към НУБА.
30. "Третиране" е всяка дейност, която се извършва по отношение на негодните за употреба батерии и акумулатори, след като същите са били предадени за сортиране, подготовка за рециклиране или подготовка за обезвреждане.
31. "Уред" е всяко електрическо или електронно оборудване по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за излялото от употреба електрическо и електронно оборудване, което изцяло или частично се захранва с батерии или акумулатори или има възможност за такова захранване.
32. (нова - ДВ, бр. 51 от 2013 г., в сила от 11.06.2013 г.) "Пазарен дял" е процентното съотношение на количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори от съответното лице към общото количество батерии и акумулатори, пуснати на пазара в Република България от всички лица.
33. (нова - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) "Финансово управление" е изготвяне на предварителни финансови разчети, съдържащи необходимите за функционирането на системите по чл. 15 от ЗУО планирани разходи по видове дейности и средствата, необходими за тяхното финансиране с цел осигуряване финансова обезпеченост на системите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на НУБА.
34. (нова - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) "Качество на данните" са такива характеристики на данните, които осигуряват надеждност на информацията, включена в отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни критерии на качеството на данните се явяват следните характеристики: оценка и измерване, точност и пълнота.
35. (нова - ДВ, бр. 100 от 2022 г.) "Разходи по събирането на информация и докладването на данни и извършване на одити" са разходите за административни нужди, свързани с административното управление на системата.


§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г.) Наредбата въвежда изискванията на:
1. Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО (ОВ, Специално издание на български език 2007 г., 13. Индустриална политика и вътрешен пазар - том 53).
2. Директива 2008/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение пускането на пазара на батерии и акумулатори (ОВ, L 327/7 от 5 декември 2008 г.).
3. Директива 2013/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание, и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията (ОВ, L 329, 10 декември 2013 г.).
4. (нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Директива 2018/849/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на директиви 2000/53/ЕО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОВ, L 150 от 14 юни 2018 г.).
5. (нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (ОВ, L 150 от 14 юни 2018 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2015 г., в сила от 28.08.2015 г.) Изключенията по чл. 6 се прилагат, както следва:
1. по ал. 2 - до 1 октомври 2015 г.;
2. по ал. 4, т. 3 - до 31 декември 2016 г.

§ 3. Член 17, ал. 1 се прилага, както следва:
1. от 1 януари до 31 декември 2013 г. се събира количество портативни НУБА, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 35 на сто;
2. от 1 януари до 31 декември 2014 г. се събира количество портативни НУБА, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 40 на сто;
3. от 1 януари до 31 декември 2015 г. и за всяка следваща календарна година се събира количество портативни НУБА, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 45 на сто.

§ 4. Информацията по чл. 54 и 56 се предоставя на хартиен и електронен носител до изграждането на система за представянето и по електронен път.

§ 5. Информацията по чл. 58, ал. 1, 3 и 10 се предоставя във вид на електронна таблица, изготвена от ИАОС, до изграждането на информационната система по чл. 58, ал. 4.

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 ОТ 6 ЮНИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 11.06.2013 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 21 АВГУСТ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 28.08.2015 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 12 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 16.06.2016 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила в двумесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1


Обозначението за маркиране на разделното събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори


Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2

(Попр. - ДВ, бр. 6 от 2013 г.)


Година Количество портативни батерии и акумулатори (П) [тон] Количество събрани негодни портативни батерии и акумулатори (C) [тон] Коефициент на събираемост (КС) [%]
2013 г. П1 C1 KC1=[3*C1/(П000 1)]*100=35
2014 г. П2 C2 KC2=[3*C2/(П01 2)]*100=40
2015 г. П3 C3 KC3=[3*C3/(П12 3)]*100=45
2016 г. П4 C4 KC4=[3*C4/(П23 4)]*100=45
2017 г. П5 С5 KC5=[3*C5/(П34 5)]*100=45
2018 г. и т.н. и т.н. и т.н.
Забележка.
П00 е разликата от общото количество пуснати на пазара ПБА през 2011 г. и количеството на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, преди да са придобити от краен потребител през 2011 г., а П0 - разликата от общото количество пуснати на пазара ПБА през 2012. и количеството на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, преди да са придобити от краен потребител през 2012 г.
П1 , Пn е разликата от общото количество пуснати на пазара ПБА и количеството на ПБА, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, преди да са придобити от краен потребител през съответната година.


Приложение № 3 към чл. 17, ал. 3 и 5

Коефициентът на събираемост на негодните за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори (в проценти) се изчислява по следната формула:

КСn (%) = [3*Cn/(Пn-1n-2 n-3)]*100,
където:
КСn е коефициентът на събираемост за негодни за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори (в проценти) за съответната година; за автомобилни НУБА КСn = 100 %, а за индустриалните НУБА КСn = 25 %;
Сn - количеството на събраните негодни за употреба автомобилни или индустриални батерии и акумулатори през съответната година;
Пn-1, Пn-2 и Пn-3 са общите количества на пуснатите на пазара автомобилни или индустриални батерии и акумулатори през предходните три години.


Приложение № 4 към чл. 43, ал. 1 и чл. 46, ал. 2

Минимални технически изисквания

I. Изисквания към площадките, на които се извършва съхраняване на НУБА:
1. Площадките за съхраняване на НУБА да са закрити или с навес и да са снабдени с контейнери, отговарящи на изискванията на чл. 45.
2. Площадките за съхраняване на НУБА да се разполагат върху участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие.
II. Изисквания към площадките, на които се разполагат съоръженията и инсталациите за третиране на НУБА:
1. Съоръженията за третиране на НУБА се разполагат върху участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие.
2. За обработка на напускащите съоръжението за третиране на НУБА течни потоци, включително отпадъците от неутрализацията на електролита, дъждовната вода, промивни води от работните площи и др., на площадката се осигурява подходящо пречистване преди заустването им или съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане на електролити.
3. Площадките за разполагане на съоръженията и инсталациите за третиране на НУБА се оборудват със система за събиране на евентуални разливи и отвеждането им към система за пречистване на отпадъчни води или към съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане на електролити.
4. Площадките за разполагане на съоръженията и инсталациите за третиране на НУБА се оборудват със специална система за газоулавяне, която филтрира въздуха, като отстранява съдържащите се в него прахови частици и не допуска повишаване над пределнодопустимите нива на концентрацията на токсични газове.
5. На площадките за третиране на портативни НУБА се разполагат инсталации, включващи съоръжения за сепариране. За тях не се прилагат изискванията на т. 2 и 3.
III. Изисквания към операции, извършвани при третиране на автомобилни и индустриални НУБА:
1. Електролитът се отстранява от батериите и акумулаторите, за които това е технически възможно, с оглед да се предотврати последващото замърсяване на отпадъците, получени при раздробяването на НУБА.
2. Електролитът от индустриални НУБА може да се отстрани на мястото на образуването им в случаите, когато те не могат да се разделят на отделни елементи.
3. Електролитът се съхранява в корозивноустойчиви съдове и резервоари.
4. Негодните за употреба автомобилни оловни батерии и акумулатори се подават в раздробяващите съоръжения чрез използване на автоматизирана линия за транспорт.
5. Негодните за употреба батерии и акумулатори се раздробяват преди последващото им сепариране на отделните отпадъци.
6. Раздробяването на автомобилни оловни НУБА се извършва механизирано в затворени съоръжения, без да се използват ръчни манипулации.
7. След демонтажа на индустриални НУБА се допускат и ръчни манипулации за допълнително разглобяване и раздробяване с цел улесняване на транспортирането им.
8. Възможно е прилагането на допълнително раздробяване за намаляване размера на отпадъците.
9. Отделните отпадъци от автомобилни оловни НУБА се сепарират въз основа на плътността им чрез използване на хидросепарация или други методи, като не се допускат ръчни манипулации.


Приложение № 5 към чл. 58, ал. 1


ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ
ЗА ПЕРИОД ОТ ..................... ДО ......................
ЗА ......................... Г.
 
ПОДАВА СЕ ОТ:
  ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
   
  ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ИНДИВИДУАЛНО
   
  ЛИЦЕ, ЗАПЛАТИЛО ПРОДУКТОВА ТАКСА В ПУДООС
   
Таблица № 1. Батерии и акумулатори, пуснати на пазара
Юридическо лице Батерии и акумулатори Количество на батериите и акумулаторите, пуснати на пазара на Република България
име ЕИК вид химичен състав в брой кг
           
           
           
Забележки:
Колона 1 - попълва се името на юридическото лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори.
Колона 2 - попълва се ЕИК на юридическото лице, което пуска на пазара батерии и акумулатори.
Колона 3 - попълва се видът на батериите и акумулаторите съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 22 от допълнителните разпоредби - портативни, автомобилни или индустриални.
Колона 4 - попълва се химичният състав на батериите и акумулаторите съгласно приложението за батерии и акумулатори към наредбата по чл. 59 ЗУО.

Таблица № 2. Батерии и акумулатори, които са изнесени/изпратени от пуснатите на пазара
Юридическо лице Батерии и акумулатори Количество на батериите и акумулатори
име ЕИК вид химичен състав в брой кг
           
           
           
Забележки:
Колона 1 - попълва се името на юридическото лице, което изнася/изпраща батериите и акумулаторите.
Колона 2 - попълва се ЕИК на юридическото лице, което изнася/изпраща батериите и акумулаторите.
Колона 3 - попълва се видът на батериите и акумулаторите съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 22 от допълнителните разпоредби - портативни, автомобилни или индустриални.
Колона 4 - попълва се химичният състав на батериите и акумулаторите съгласно съответното приложение от наредбата по чл. 59 ЗУО.
Колони 5 и 6 - попълва се количеството на батериите и акумулаторите, за които е възстановена продуктовата такса от ПУДООС или е изнесена от територията на Република България, и/или са изпратени към територията на друга държава - членка на ЕС, от пуснатото на пазара в страната.
   
Дата: .......................... Ръководител: ........................................................
 

(име, подпис и печат)Приложение № 6 към чл. 66, ал. 1


ОТЧЕТ
за изпълнението на целите по чл. 17 и 18 съгласно сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби за ................ г.
Таблица 1.
Данни за: 0 организация по оползотворяване
  0 лице, което изпълнява задълженията си индивидуално
(маркира се с "Х")  
1. Наименование:  
2. ЕИК:  
3. Номер по чл. 94 ЗДДС:  
4. Седалище и адрес на управление на дейността:  
5. Телефон:  
6. Факс:  
7. Електронна поща (E-mail):  
Лице за контакти:    
8. Име:  
9. Длъжност:  
10. Телефон:  
11. Факс:  
12. Електронна поща (E-mail):  

Таблица 2. Изпълнение на целите за портативни батерии и акумулатори (ПБА) по чл. 17 съгласно сроковете по § 3 от преходните и заключителните разпоредби
Общо количество ПБА, пуснати на пазара на Република България Количество ПБА, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, преди да са придобити от краен потребител Количество ПБА, пуснати на пазара на Република България от лицето/орга- низацията Пазарен дял на лицето/ органи- зацията Коефициент на събирае- мост за годината Общо количество на негодните ПБА, което всички задължени лица трябва да съберат Количество негодни за употреба ПБА, което лицето/организа- цията е задължено/а да събере Количество на събраните негодни за употреба ПБА от лицето/ организацията
тон тон тон % % тон тон тон
1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица 3. Изпълнение на целите за автомобилни и индустриални батерии и акумулатори (АИБА) по чл. 17
Вид батерии и акумулатори Общо количество АИБА, пуснати на пазара на Република България Количество АИБА, пуснати на пазара на Република България от лицето/ организацията Пазарен дял на лицето/ организа- цията Общо количество на негодните за употреба АИБА, което всички задължени лица трябва да съберат Количество на негодните за употреба АИБА, което лицето/организа- цията е задължено/а да събере Количество на събраните негодни за употреба АИБА от лицето/ организа- цията
  тон % тон тон тон тон
  2 3 4 5 6 1
автомобилни            
индустриални            

Таблица 4. Изпълнение на целите по чл. 18, ал. 2
Вид на негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА) Събрани НУБА от лицето/организацията и предадени за рециклиране Тегловен % на рециклираните материали от НУБА Тегловен % на оползотворените (с изключение на рециклираните) материали от НУБА
  тон % %
  1 2 3
Оловни НУБА      
Общо материали, съдържащи се в оловните НУБА      
Олово      
Никел-кадмиеви НУБА      
Общо материали, съдържащи се в никел-кадмиевите НУБА      
Кадмий      
Други НУБА      
Общо материали, съдържащи се в НУБА      
   
Дата: .................................... Ръководител: ........................................
 

(име, подпис и печат)

   


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума