навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

В сила от 08.08.2014 г.
Издаден от министъра на регионалното развитие

Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) С правилника се уреждат организацията на работа и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, наричани по-нататък "асоциацията/асоциациите".

Чл. 2. (1) В случаите по чл. 198б, т. 2 от Закона за водите асоциацията отговаря за управлението, планирането и изграждането на В и К системи и съоръжения - публична държавна и публична общинска собственост, и за избора и контрола върху В и К оператора в съответната обособена територия.
(2) Асоциацията не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба. Асоциацията не може да извършва други дейности освен предвидените в Закона за водите.


Чл. 3. (1) Асоциацията е юридическо лице с адрес на управление в сградата на областната администрация на областта, в която се намира съответната обособена територия.
(2) Ако обособената територия е разположена на територията на повече от една област, нейният адрес на управление се намира в сградата на областната администрация на областта, в която са по-голямата част от потребителите, обслужвани от В и К оператора на съответната обособена територия. Броят на потребителите за целите на тази алинея се определя по реда на чл. 8.
(3) Наименованието на асоциацията съдържа задължително думите "Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от" и наименованието на В и К оператора, обслужващ обособената територия. При промяна на В и К оператора, обслужващ обособената територия, наименованието на асоциацията се променя автоматично. Председателят на асоциацията предприема действия за отразяване на промяната в регистрите по ал. 4 и в документите на асоциацията.
(4) Асоциацията възниква по силата на Закона за водите и се вписва в регистъра по чл. 198р, т. 2 от Закона за водите и в регистър БУЛСТАТ.


Чл. 4. (1) Асоциацията осъществява дейността си в съответствие със следните принципи:
1. публичност;
2. законност;
3. защита на обществения интерес;
4. обоснованост и спазване на експертното начало при вземането на решения.
(2) Дейността на асоциацията е насочена към постигане на следните цели:
1. устойчиво използване на водите и опазването им;
2. съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията;
3. осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги чрез ефективен контрол върху дейността на В и К оператора за спазване на договора по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите.

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 5. (1) В асоциацията членуват държавата и общините, включени в съответната обособена територия.
(2) Представителят на държавата в асоциацията е:
1. областният управител на административно-териториалната единица област, в която попада съответната обособена територия, или
2. областният управител на административно-териториалната единица област, на чиято територия се намира по-голямата част от обособената територия - когато съответната обособена територия попада на територията на две или повече административни области; в този случай се прилага съответно правилото на чл. 3, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Преди всяко заседание на общото събрание на асоциацията областният управител съгласува с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите, в съответствие с компетенциите им, позицията на държавата по въпросите от дневния ред и получава мандат за представянето и.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Мандатът по ал. 3 се предоставя чрез системата за електронен обмен на документи и на електронната поща на асоциацията. В случаите, в които асоциацията не е включена в системата за електронен обмен на документи, документът се изпраща на хартиен носител в писмена форма. Мандатът се връчва на областния управител преди заседанието на общото събрание. Действията на областния управител, извършени в нарушение на ал. 3, са недействителни.
(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Функциите и задълженията на председателя на асоциацията в случай на отсъствие на титуляря поради отпуск или командировка се изпълняват от лицето, което е изрично упълномощено да изпълнява функциите на областен управител чрез заповед.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Представителят на общината в асоциация е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на общото събрание на асоциацията се съгласуват по ред, определен от общинския съвет.


Чл. 6. Органите на управление на асоциацията са:
1. общо събрание, което се състои от представителите на държавата и общините, в съответствие с чл. 5;
2. председател, който е представителят на държавата.

Раздел II.
Общо събрание


Чл. 7. Общото събрание на асоциацията упражнява правомощията, предвидени в Закона за водите.


Чл. 8. (1) Когато в съответната асоциация участват държавата и повече от една община, държавата има 35 на сто от гласовете, а общините разпределят помежду си останалите 65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на населението им. Общият брой на гласовете в общото събрание е 100, като гласовете на отделните членове на асоциацията може и да не бъдат цели числа. В случай че гласовете на съответния член на асоциацията не са цяло число, те се закръгляват с точност до втория знак след десетичната запетая.
(2) За целите на ал. 1 броят на гласовете в общото събрание се разпределя между членовете по решение на председателя на асоциацията съгласно резултатите от изчерпателното преброяване на населението, извършено по реда на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.
(3) При провеждане на ново официално преброяване на населението броят на населението на общините се преразпределя по реда на ал. 2 след огласяването на данните от това преброяване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) При преразпределение на гласовете по предходната алинея съотношението на финансовите средства, предоставяни чрез бюджетите на общините за издръжката на асоциацията, се прилага за бюджетите на асоциацията, които се приемат след датата на огласяването на данните от официалното преброяване.
(5) Когато в съответната асоциация участват държавата и една община, всяка от тях притежава по петдесет гласа.


Чл. 9. (1) Заседанията на общото събрание на асоциацията са редовни и извънредни.
(2) Редовното заседание се провежда веднъж годишно. На редовното заседание се приемат бюджетът на асоциацията, отчетът за изпълнение на бюджета и отчетът за дейността на асоциацията.
(3) Заседанията се провеждат в седалището на асоциацията.
(4) Заседанията на общото събрание се провеждат до изчерпване на дневния им ред.
(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Допуска се провеждане на неприсъствени заседания на асоциацията по преценка на председателя на асоциацията. Заседанията могат да бъдат провеждани и при дистанционна форма на работа с видеоконферентна връзка.


Чл. 10. (1) Общото събрание се свиква на редовни и извънредни заседания от председателя на асоциацията, по негова инициатива или по писмено искане на членовете й, които притежават поне десет на сто от гласовете в общото събрание. Писменото искане се изпраща до председателя на асоциацията и трябва да съдържа предложение за дневен ред.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Общото събрание се свиква с покана до членовете на асоциацията, изпратена чрез системата за електронен обмен на документи или на хартиен носител с обратна разписка за общините, които не са включени в системата. Поканата се публикува и на интернет страницата на съответната областна администрация, като изрично се посочва датата на публикацията.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Поканата по ал. 2 заедно с доказателство за публикуването и се изпраща за информация и на електронната поща на членовете на асоциацията.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Времето от получаване на поканата по реда на ал. 2 от всички членове на асоциацията до провеждане на заседанието на общото събрание не може да бъде по-малко от четири седмици.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Поканата съдържа най-малко следните данни:
1. наименованието на асоциацията;
2. мястото, датата и часа на заседанието;
3. вида и начина на провеждане на заседанието на общото събрание - присъствено или неприсъствено;
4. актуалното разпределение на гласовете, определено по реда на чл. 8;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и конкретни предложения за решения;
6. резервна дата и час в рамките на един месец от първоначално обявената дата за провеждане на заседанието без промяна на дневния ред, за която са валидни мандатите, предоставени на членовете на асоциацията за датата по т. 2;
7. при неприсъствено заседание, краен срок за получаване на мандатите (решенията) на представителите на държавата и общините.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Председателят на асоциацията изпраща писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на общото събрание, на електронната поща на членовете на асоциацията и ги предоставя за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията не по-късно от три седмици преди деня на провеждане на общото събрание. Писмените материали се публикуват в същия срок и на интернет страницата на съответната областна администрация при спазване на ограниченията на Закона за защита на личните данни.


Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Всеки член на асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на заседанията на общото събрание.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Исканията за включване на нови точки в дневния ред по ал. 1 се изпращат в писмена форма на адреса на управление на асоциацията и на електронната поща на асоциацията в срок не по-късно от 21 дни преди деня на провеждане на заседанието на общото събрание.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Предложенията, получени в срока по предходната алинея, се включват в дневния ред на заседанието на общото събрание и се публикуват на интернет страницата на съответната областна администрация най-късно три дни след получаването им.
(4) След изтичане на срока по ал. 2 други промени в дневния ред може да се правят само с единодушно решение на всички членове на асоциацията.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Присъствените заседания на общото събрание се председателстват от председателя на асоциацията или от съответното лице по чл. 5, ал. 5.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) За заседанията на общото събрание се изготвя списък на присъстващите с право на глас, в който се посочват трите им имена и длъжността им, както и броят на упражняваните от тях гласове.
(3) Списъкът по ал. 2 се подписва от присъстващите с право на глас и от преброителя на гласовете.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) На заседанията на общото събрание присъстват главният секретар и други служители на асоциацията, определени от председателя.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) На заседанията може да присъстват и служители на областната администрация и общините, включени в асоциацията, представители на В и К оператора на обособената територия, както и членове на работните групи по чл. 17.
(6) По решение на общото събрание лицата по ал. 4 и 5 може да бъдат изслушвани по въпросите от дневния ред. Решението по предходното изречение може да се вземе и без да е предвидено в дневния ред.
(7) Заседанията на общото събрание са открити за представители на средствата за масова информация, юридически лица с нестопанска цел и обществеността.
(8) Преброител на кворума и гласовете е главният секретар на асоциацията, освен ако общото събрание не избере друго лице по ал. 4.


Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) (1) Членовете на асоциацията изпращат на председателя и документите за провеждане на неприсъствените заседания на общото събрание в срока, посочен в поканата, съгласно чл. 10, ал. 5, т. 7.
(2) Главният секретар или друг служител на асоциацията, определен от председателя, изготвя списък на получените документи, проверява кворума и изчислява гласовете съгласно получените мандати (решения) по реда на чл. 14, ал. 2.
(3) Списъкът по ал. 2 се подписва от лицето, което го е съставило, и от председателя на асоциацията.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Лицата по чл. 5, ал. 2, 5 и 6 участват в присъствените заседания на общото събрание лично.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) (1) Присъствените заседания се провеждат, ако на тях са представени държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове в общото събрание. Заседанията на асоциацията по чл. 8, ал. 5 се провеждат, ако на тях присъстват представители на всички членове на асоциацията.
(2) Неприсъствените заседания се провеждат, ако в сроковете, посочени в поканите, съгласно чл. 10, ал. 5, т. 7, чрез системата за електронен обмен на документи или на електронната поща на асоциацията, са получени мандатите (решенията) на представителите на държавата и общините, които притежават не по-малко от две трети от всички гласове в общото събрание. Заседанията на асоциацията по чл. 8, ал. 5 се провеждат, ако в сроковете, посочени в поканите, съгласно чл. 10, ал. 5, т. 7, чрез системата за електронен обмен на документи или на електронната поща на асоциацията, са получени мандатите (решенията) на всички членове на асоциацията. Мандатите (решенията) по предходните две изречения следва да са подписани с електронен подпис или да са сканирано изображение на подписан на хартия документ.
(3) Решенията на общото събрание на асоциацията се вземат с мнозинство от три четвърти от гласовете на присъстващите по ал. 1 или от три четвърти от гласовете, получени с мандатите (решенията) на представителите на държавата и общините по ал. 2, с изключение на решенията за промяна в границите на обособената територия, които се вземат с единодушие. Решенията на общото събрание на асоциацията по чл. 8, ал. 5 се вземат с единодушие.
(4) Когато, при провеждане на гласуване, някой от представителите на общините от съответната асоциация, имащи право на глас, упражни това право с "против" или "въздържал се", следва съответният представител да представи писмено становище за това решение, което се включва в протокола.
(5) Когато присъства представител на член на асоциацията, който не е упълномощен да гласува по някои въпроси от дневния ред, гласът му по съответния въпрос, за изчисляване на резултатите от гласуването и приемане на решение, се приема като "въздържал се".


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) (1) За присъствените заседания на общото събрание се води протокол, в който се посочват:
1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и на преброителя на гласовете при гласуване;
3. дневният ред и предложенията за решения по чл. 10, ал. 5, т. 5;
4. направените предложения по същество;
5. направените реплики;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;
7. приетите решения;
8. особени обстоятелства при протичането на заседанието.
(2) За неприсъствените заседания на общото събрание се съставя протокол, в който се посочват:
1. времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и на лицето по чл. 12а, ал. 2, изчислило гласовете съгласно получените мандати (решения) по реда на чл. 14, ал. 2;
3. дневният ред и предложенията за решения по чл. 10, ал. 5, т. 5;
4. описват се подробно изпратените мандати (решения) на всеки един от членовете на асоциацията, изпратени по реда на чл. 14, ал. 2;
5. приетите решения;
6. други обстоятелства, възникнали при прегледа на документите за заседанието или по време на дистанционната форма на работа с видеоконферентна връзка.
(3) Протоколът от заседанията на общото събрание се изготвя от главния секретар и се подписва от председателя, главния секретар и преброителя на гласовете по чл. 12, ал. 3 или лицето по чл. 12а, ал. 2.
(4) Към протокола се прилагат:
1. списъкът на присъстващите по чл. 12, ал. 2 или при неприсъствени заседания - списъкът по чл. 12а, ал. 2;
2. документите, свързани със свикването на общото събрание.
(5) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват най-малко 10 години в архива на съответната областна администрация. Документите по предходното изречение се съхраняват отделно от останалите документи на областната администрация.
(6) Протоколът и приложенията се публикуват на интернет страницата на съответната областна администрация в срок до 30 дни от провеждане на общото събрание. В срока по предходното изречение екземпляри от протокола, подписани от лицата по чл. 15, ал. 3, се изпращат на общинските съвети на общините - членове на асоциацията, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите.
(7) Поправка на явна фактическа грешка в протокола се извършва с решение на председателя на асоциацията по искане на заинтересованите лица в срок до 7 дни от публикуването му на интернет страницата по реда на ал. 6. Поправеният протокол се публикува по реда на ал. 6.

Раздел III.
Председател


Чл. 16. Председателят на асоциацията:
1. упражнява правомощията, предвидени в Закона за водите;
2. свиква и председателства общото събрание на асоциацията;
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) изготвя и представя на членовете на асоциацията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството годишен отчет за дейността на асоциацията в срок до 31 януари на следващата календарна година;
4. взема решения за създаване и закриване на работни групи към асоциацията и за определяне на възнаграждението на техните членове, ако такова се дължи;
5. представлява асоциацията в качеството й на работодател по Кодекса на труда;
6. представлява асоциацията в качеството й на възложител по чл. 7, т. 3 от Закона за обществените поръчки;
7. осъществява процесуално представителство на асоциацията и възлага осъществяването на процесуално представителство на трети лица по реда на Гражданския процесуален кодекс;
8. подписва декларации, дава съгласия и прави други волеизявления, включително такива, които се изискват от асоциацията по процедурите за кандидатстване по оперативни програми на Европейския съюз;
9. изпълнява други функции, предвидени в този правилник;
10. (нова - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) създава със заповед междуведомствена комисия, съставена от представители на асоциацията, на публичния собственик и на В и К оператора, за приемане на инвестициите, изпълнени от В и К оператора;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) взема решения по всички други въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание.

Раздел IV.
Работни групи


Чл. 17. (1) С решение на председателя на асоциацията може да бъдат създавани временни или постоянни работни групи със съвещателен глас, които да подпомагат дейността на органите на асоциацията и нейната администрация.
(2) В работните групи може да участват служители на членовете на асоциацията и на други ведомства, а при необходимост - и външни експерти. Членовете на работните групи трябва да притежават необходимата професионална квалификация и практически опит за целите, за които е създадена съответната работна група.
(3) Съставът и мандатът на работните групи, както и възнаграждението им, ако такова се дължи, се определят с решението по ал. 1.
(4) Становищата на работните групи се съхраняват в отделна книга, водена от главния секретар на асоциацията.
(5) Становищата на работните групи по въпроси от компетентността на общото събрание са част от материалите по чл. 10, ал. 6.

Раздел V.
Взаимодействие с други органи


Чл. 18. При изпълнение на своите задължения органите на асоциацията взаимодействат с държавни органи и с органите на местното самоуправление.

Глава трета.
ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

Раздел I.
Финанси


Чл. 19. (1) Приходите в бюджета на асоциацията се набират от:
1. вноски от членовете на асоциацията;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) дарения от физически или юридически лица, както и от международни финансови институции, фондове и програми, с изключение на лицата, подлежащи на контрол от асоциацията или Комисията за енергийно и водно регулиране по реда на Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и подзаконовите нормативни актове към тях или свързани с тях лица по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
3. други приходи, предвидени в нормативен акт.
(2) Приходите по ал. 1 се разходват съгласно приетия бюджет за финансиране дейността на асоциацията, включително дейностите по повишаването на квалификацията на нейните служители.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Вноските по ал. 1, т. 1 се внасят не по-късно от 2 месеца от приемането на бюджета на асоциацията. При забава членовете отговарят пред асоциацията за причинените вреди по реда на ГПК.


Чл. 20. (1) Бюджетът на асоциацията се съставя въз основа на планираните годишни разходи, необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията по Закона за водите и този правилник.
(2) Съставянето на проекта на бюджет на асоциацията се организира от председателя на асоциацията със съдействието на служителите на асоциацията и работните групи, ако такива са създадени.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) За целите на ал. 2 общото събрание на асоциацията приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за следващата година. Председателят на асоциацията изпраща предложението на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Министърът на регионалното развитие и благоустройството включва предложението в проекта за годишен бюджет на министерството по чл. 69, ал. 4 от Закона за публичните финанси.
(4) Размерът на общинските вноски в проектобюджета на асоциацията се определя въз основа на предложението по ал. 3 и процентното съотношение на гласовете на членовете й в общото събрание.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Проектът на бюджет, придружен с писмена обосновка, се изготвя от председателя на асоциацията и се представя на членовете на асоциацията за обсъждане най-късно до 30 юни на текущата година.
(6) Членовете на асоциацията предоставят на председателя на асоциацията писмените си предложения за промени в проекта на бюджет не по-късно от един месец след получаването му по реда на ал. 5.
(7) Председателят на асоциацията провежда писмени обсъждания с членовете на асоциацията относно техните предложения и изменя проекта на бюджет в съответствие с резултатите от обсъжданията. Предложените от членовете на асоциацията промени, които са противоречиви или за чиято редакция не е постигнато съгласие между председателя и автора на предложението, се включват в дневния ред на заседанието на общото събрание, на което ще се приеме бюджетът.
(8) Проектът за бюджет, изменен съгласно ал. 7, както и неприетите предложения на членовете на асоциацията се публикуват на интернет страницата на съответната областна администрация най-късно два месеца преди редовното заседание на общото събрание.
(9) (Нова, изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Средствата, необходими за дейността на асоциациите, които се осигуряват от държавата, се разпределят поравно по административни области. Когато на територията на една административна област има няколко асоциации, определените по предходното изречение средства се разпределят между асоциациите на съответните обособени територии, пропорционално, съгласно броя на населението, определен по реда на чл. 8.

Чл. 21. (1) Бюджетът на асоциацията се приема на редовното заседание на общото събрание по чл. 9, ал. 2 не по-късно от 60 дни след приемане на постановлението за изпълнение на държавния бюджет за съответната година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Не по-късно от 30 дни от приемането на постановлението за изпълнение за държавния бюджет за съответната година министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява председателя на асоциацията за окончателния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията.
(3) Ако вноската на държавата в бюджета на асоциацията по ал. 2 е по-малка от вноската, предложена по реда на чл. 20, ал. 3, промяната се отразява в бюджета на асоциацията. В този случай размерът на общинските вноски се намалява пропорционално по реда на чл. 20, ал. 4.
(4) До приемането на бюджета на асоциацията за текущата година месечните разходи на асоциацията не може да надвишават 1/12 част от разходната част на бюджета за предходната година.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Бюджетът на асоциацията се представя в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, заедно с протокола от заседанието, на което е приет и се публикува на интернет страницата на съответната областна администрация в срок до един месец след приемането му от общото събрание.


Чл. 23. (1) Изпълнението на бюджета на асоциацията се осъществява в рамките на календарната година.
(2) Изпълнението на бюджета се възлага на председателя на асоциацията.


Чл. 24. (1) Разходите от бюджета на асоциацията се извършват до размера на постъпленията по чл. 19, ал. 1.
(2) По решение на общото събрание възникналият недостиг на средства за финансиране на дейността на асоциацията може да се финансира чрез:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) реализираните икономии при изпълнението на бюджета за предходната финансова година;
2. допълнителни вноски на членовете на асоциацията, пропорционални на гласовете им в общото събрание.


Чл. 25. Промени в бюджета на асоциацията за текущата година може да се извършват само от общото събрание при неизпълнение на приходната част, което не може да бъде компенсирано по реда на чл. 23 и 24 и което води до невъзможност за изпълнение на функциите на асоциацията.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Председателят на асоциацията изготвя отчет за изпълнението на бюджета и го изпраща до членовете на асоциацията и Министерството на регионалното развитие и благоустройството не по-късно от един месец след края на съответната календарна година.
(2) Отчетът за изпълнението на бюджета съдържа подробна обосновка за необходимостта от извършените разходи.
(3) Отчетът за изпълнение на бюджета на асоциацията се приема от общото събрание и се публикува на интернет страницата на съответната областна администрация.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Реализираните икономии при изпълнението на бюджета за предходната финансова година се използват за:
1. погасяване на изискуемите задължения на асоциацията, възникнали до края на предходната финансова година;
2. осигуряване на дейността на асоциацията за бъдещ период.

Раздел II.
Имущество


Чл. 28. (1) Асоциацията няма право да придобива недвижими вещи, както и движими вещи, които не са пряко свързани с осъществяване на дейността й.
(2) Сделки, извършени в нарушение на ал. 1, са нищожни.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Асоциацията има право да ползва безвъзмездно помещения в сградата на съответната областна администрация, необходими за нормалното осъществяване на функциите на асоциацията по Закона за водите и този правилник. Разходите за ремонт, както и разходите за ток, отопление, вода, интернет, телефони и други консумативи, свързани с ползването на помещенията по предходното изречение, са за сметка на асоциацията. Останалите разходи за техническо осигуряване на дейността на асоциациите са за сметка на техния бюджет.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.)

Глава четвърта.
ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ


Чл. 29. (1) Асоциацията изработва и приема в рамките на съответната обособена територия:
1. регионален генерален план на В и К системите и съоръженията и дългосрочна и краткосрочна инвестиционна програма към него;
2. генерален план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите и съоръженията и дългосрочната инвестиционна програма към него.
(2) Плановете и програмите по ал. 1 се приемат за срока, определен в Закона за водите.


Чл. 30. Плановете и програмите по чл. 29, ал. 1 имат съдържанието, посочено в Закона за водите.


Чл. 31. (1) Председателят на асоциацията организира изработването на плановете и програмите по чл. 29, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Изработването на плановете и програмите по чл. 29, ал. 1 се възлага на служителите на асоциацията, работните групи и/или външни консултанти, определени по реда на Закона за обществените поръчки. По споразумение между председателя на асоциацията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, община - член на асоциацията, или друга публична институция изработването на плановете и програмите по ал. 1 може да се възлага на експерти, наети от и за сметка на тези публични институции.
(3) Асоциацията може да използва и съдействието на В и К операторите за изработването на програмите и плановете по чл. 29, ал. 1, ако това е предвидено в договорите с тях.


Чл. 32. (1) Председателят на асоциацията изпраща проектите на планове и програми на членовете на асоциацията не по-късно от дванадесет месеца преди изтичане на срока на действащия план или програма.
(2) Членовете на асоциацията предоставят на председателя на асоциацията писмените си предложения за промени в проекта на съответния план или програма не по-късно от един месец след получаването им по реда на ал. 1.
(3) Председателят на асоциацията организира представянето на писмени становища и обсъждания с членовете на асоциацията относно техните предложения и изменя проекта на план или програма съгласно резултатите от процедурата. Предложените от членовете на асоциацията промени, които са противоречиви или за които не е постигнато съгласие, се включват в дневния ред на заседанието на общото събрание, на което планът или програмата ще бъдат първоначално одобрени.
(4) Проектът за план или програма, изменен съгласно ал. 3, както и неприетите предложения на членовете на асоциацията се публикуват на интернет страницата на съответната областна администрация най-късно два месеца преди провеждането на заседанието на общото събрание, на което ще бъде първоначално одобрен съответният план или програма.
(5) Заседанието на общото събрание за първоначално одобрение на съответния план или програма се насрочва не по-късно от четири месеца преди изтичане на срока на съответния план или програма.
(6) На заседанието по ал. 5 общото събрание приема плана или програмата под условието, че те ще преминат успешно съгласувателните процедури по чл. 198к от Закона за водите.
(7) След първоначалното одобрение на плана или програмата председателят на асоциацията провежда съгласувателните процедури по чл. 198к от Закона за водите. Процедурите се провеждат едновременно с изключение на процедурата по екологична оценка, която се провежда последна.
(8) В срок не по-дълъг от два месеца от приключване на съгласувателните процедури по чл. 198к от Закона за водите председателят на асоциацията прави необходимите изменения в съответния план и/или програма и свиква заседание на общото събрание за тяхното приемане.
(9) Общото събрание не може да прави промени в предложените проекти извън тези, които произтичат от съгласувателните процедури по чл. 198к от Закона за водите.
(10) Плановете и програмите, приети по реда на ал. 8, се публикуват на интернет страницата на съответната областна администрация.


Чл. 33. (1) Регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации по чл. 29, ал. 1, както и дългосрочните инвестиционни програми към тях се преглеждат и анализират и при необходимост се актуализират на периоди не по-дълги от 5 години.
(2) Плановете и програмите по чл. 29, ал. 1 задължително се актуализират в случаите, когато са необходими инвестиции във В и К системите и съоръженията в обособената територия за предотвратяване или преодоляване на опасности за общественото здраве и:
1. такива инвестиции не са предвидени в съответните планове или програми, или
2. съответните планове и програми предвиждат такива инвестиции, но сроковете за осъществяването им трябва да бъдат съкратени.
(3) Актуализацията се извършва при съответно прилагане на правилата на чл. 31 и 32. В случаите по ал. 2 предложените промени се съгласуват и със съответната регионална здравна инспекция по реда на чл. 32, ал. 7.


Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Асоциацията одобрява Подробна инвестиционна програма на В и К оператора за текущата година не по-късно от 30 април на същата година.

Чл. 33б. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) (1) Комисията по чл. 16, т. 10:
1. извършва проверки по документи и на място за установяване изпълнението на инвестициите;
2. съставя и подписва протокол, който съдържа:
а) предложение за приемане на инвестицията/инвестициите, преминаване управлението на актива/активите в асоциацията и предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на действащия В и К оператор чрез допълване и/или актуализиране на приложение № 1 от договора за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от ЗВ;
б) срок, в който В и К операторът да отстрани установени пропуски и нередности, за да се приеме инвестицията/инвестициите.
(2) Комисията може да одобри само част от инвестицията/инвестициите или да я отхвърли изцяло, в случай че отстраняването на установени пропуски и нередности води до незаконосъобразни действия и нарушаване на националното и европейското законодателство.

Глава пета.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С В И К ОПЕРАТОРА

Раздел I.
Избор на В и К оператор


Чл. 34. (1) Асоциацията възлага на В и К оператор по смисъла на чл. 198о, ал. 5 от Закона за водите стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите в обособената територия.
(2) Възлагането на дейностите по ал. 1 се извършва с договор по чл. 198п, ал. 1 от Закона за водите, който се одобрява от общото събрание и се подписва от председателя на асоциацията. Договорът по чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите се сключва от името и за сметка на членовете на асоциацията, които са собственици на съответните В и К системи и съоръжения.
(3) Изборът на вид договор по ал. 2 се извършва от общото събрание на асоциацията.
(4) Освен ако в закон е посочено друго, договорът с В и К оператора се публикува на интернет страницата на съответната областна администрация.


Чл. 35. Договор по чл. 34 може да бъде сключен само с един В и К оператор за съответната обособена територия.


Чл. 36. (1) Договорът по чл. 34 съдържа най-малко:
1. обхвата на дейностите и отговорностите на В и К оператора по предоставянето на В и К услуги;
2. задължения на оператора за стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията;
3. разпределение на отговорностите по отношение на извършването и финансирането на инвестиции във В и К системите и съоръженията, включително в случаите на финансиране от фондове на Европейския съюз;
4. правила за предаване на съществуващите В и К системи и съоръжения за експлоатация на оператора;
5. условията и реда за предоставяне на В и К оператора за експлоатация на новоизградените и предстоящите за изграждане В и К системи и съоръжения в обособената територия;
6. реда за предаване на В и К системите и съоръженията от В и К оператора след прекратяването на договора;
7. критериите и показателите за осъществяване на контрол върху дейността на В и К оператора, изисквания към качеството на услугите;
8. срок на договора, който, в зависимост от вида на договора, трябва да бъде съобразен със Закона за водите, съответно със Закона за концесиите;
9. отговорност на страните, неустойки и други обезщетения за неизпълнение на задълженията на страните по договора;
10. основанията и реда за прекратяване на договора и последици от прекратяването;
11. условията и реда за поемане и погасяване на финансови задължения от действащия на съответната обособена територия В и К оператор, които са включени в неговия бизнесплан;
12. условията, при които В и К операторът продължава дейността си в съответствие с утвърдения му бизнесплан и общите условия за предоставяне на В и К услуги;
13. правила за съгласуване на бизнесплана на оператора с асоциацията;
14. задължения на оператора, свързани с опазване на околната среда;
15. размера на възнаграждението, дължимо от страна на оператора, ако такова се предвижда;
16. взаимодействието между страните във връзка с изготвянето на плановете и програмите по чл. 29, ал. 1;
17. правила за отчитане на изпълнението по договора;
18. правила за провеждане на проверки за изпълнение на договора, включително условията за достъп до помещенията, съоръженията и документацията на В и К оператора.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) В случая, когато асоциацията сключва договор с В и К оператор по чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите, общото събрание на асоциацията приема решение по чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите под условие, че утвърденият проект на договор ще бъде одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството и съгласуван с Комисията за енергийно и водно регулиране преди неговото сключване. В този случай се прилагат съответно разпоредбите на чл. 32, ал. 7 - 9.

Раздел II.
Стопанисване на В и К системите и съоръженията


Чл. 37. (1) Асоциацията предоставя на В и К оператора изключителното право да стопанисва, поддържа и експлоатира В и К системите и съоръженията в обособената територия.
(2) В договора с оператора се уреждат изискванията на асоциацията относно стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията и ограничението за ползването им за други цели, различни от предоставянето на В и К услуги в обособената територия, както и механизми за контрол за изпълнение на тези изисквания.


Чл. 38. (1) В договора с В и К оператора се предвижда задължение на оператора за поддържане на регистър на В и К системите и съоръженията в обособената територия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) В договора с В и К оператора се предвижда задължение на оператора да предостави на асоциацията и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството неограничен безплатен достъп до информацията, съдържаща се в регистъра по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Министерството на регионалното развитие и благоустройството предоставя на асоциацията и на В и К оператора достъп до Единна информационна система за В и К услугите и регистър на асоциациите и В и К операторите съгласно чл. 198р от Закона за водите, както и до специализираните карти, регистри и информационна система на водностопанските системи и съоръжения съгласно чл. 176, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

Раздел III.
Инвестиции


Чл. 39. (1) В договора с В и К оператора се урежда разпределението на отговорностите във връзка с извършване на инвестиции във В и К системите и съоръженията в обособената територия.
(2) Инвестиции във В и К системите и съоръженията в обособената територия може да се извършват само от В и К оператора или от членовете на асоциацията, чиято собственост са или ще станат тези активи, в зависимост от уговореното в договора с В и К оператора.
(3) Лицата по ал. 2 могат да извършват само инвестициите, предвидени в плановете и програмите по чл. 29, ал. 1, с изключение на инвестициите, насочени към възстановяване на изцяло или частично унищожени В и К системи и съоръжения.
(4) Общините, членове на съответната асоциация, могат да извършват и инвестиции, различни от тези по ал. 3, при условията на чл. 198н, ал. 2 от Закона за водите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) В и К операторът може да откаже да приеме за стопанисване, поддържане и експлоатация нови В и К системи и съоръжения, които са изградени в нарушение на ал. 3 и 4, по реда, предвиден в договора с асоциацията.

Чл. 40. (1) Начинът на финансиране на инвестициите се урежда в договора с В и К оператора.
(2) При условията на чл. 198д от Закона за водите асоциацията може да задължи В и К оператора да поема финансови задължения за осигуряване на средства за развитие на В и К системите, включително за съфинансиране по програми на Европейския съюз.

Раздел IV.
Предоставяне на услугите по водоснабдяване и канализация


Чл. 41. (1) В договора с В и К оператора се урежда задължение на оператора да предоставя В и К услугите в съответствие с установените в законодателството показатели за качество, както и задължение за осъществяване на собствен мониторинг върху качеството на предоставяните В и К услуги.
(2) В договора с В и К оператора може да бъдат уредени и допълнителни показатели за качество.

Раздел V.
Контрол върху изпълнение на задълженията на В и К оператора


Чл. 42. (1) Асоциацията контролира изпълнението на задълженията на В и К оператора, свързани със стопанисването, поддържането и експлоатацията на активите, реализирането на инвестиционната програма, изпълнението на договорните показатели за качество, както и другите задължения, предвидени в договора с В и К оператора.
(2) Механизмите за контрол от страна на асоциацията се уреждат в договора с В и К оператора.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Механизмите за контрол, предвидени в договора, трябва да бъдат съобразени с контролните правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването, Комисията за енергийно и водно регулиране и другите компетентни органи и не може да ги дублират.


Чл. 42а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) (1) Асоциацията извършва планови и извънредни проверки на В и К оператора за изпълнение на изискванията съгласно наредбата, издадена по чл. 198о, ал. 7 и 8 от Закона за водите.
(2) Асоциацията получава от В и К оператора необходимата актуална информация за изпълнение на изискванията при предоставянето на услуги.

Чл. 43. (1) Потребителите, обслужвани от съответния В и К оператор, могат да подават до асоциацията сигнали за неизпълнения на задълженията на В и К оператора по договора му с асоциацията и за неизпълнение на контролните правомощия на асоциацията спрямо В и К оператора, както и предложения във връзка с работата на асоциацията и В и К оператора.
(2) Предложенията и сигналите се разглеждат по реда на чл. 57 и следващите.

Глава шеста.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Раздел I.
Структура на администрацията


Чл. 44. (1) Щатното разписание на служителите на асоциацията се определя от председателя на асоциацията и задължително включва главен секретар, В и К експерт и финансов експерт.
(2) Общият брой на служителите на асоциацията не може да надвишава пет души.


Чл. 45. (1) Председателят на асоциацията е прекият ръководител на служителите в асоциацията.
(2) Със заповед на председателя на асоциацията може да бъде установена и допълнителна йерархична подчиненост между служителите.


Чл. 46. (1) Главният секретар:
1. осигурява текущата дейност на асоциацията, както и подготовката и провеждането на заседанията на общото събрание;
2. изготвя протоколи от заседанията на общото събрание;
3. ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на асоциацията и на работните групи за точното спазване на нормативните актове и на разпорежданията на председателя на асоциацията;
4. създава условия за нормална и ефективна работа на служителите в асоциацията;
5. контролира и отговаря за работата с документите и тяхното съхраняване, както и за опазването на служебната тайна;
6. организира материално-техническото снабдяване на асоциацията;
7. приема предложенията и сигналите, подадени по реда на правилника, поддържа регистъра на предложенията и сигналите и организира работата с тях;
8. подготвя процедурите по Закона за обществените поръчки след консултация с финансовия експерт и В и К експерта;
9. подготвя проектите на договори, сключвани от асоциацията, след съгласуване с финансовия експерт и В и К експерта;
10. изготвя правилник за вътрешния трудов ред, щатно разписание и други документи, необходими за спазване на трудовото законодателство;
11. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) координира взаимодействието с Комисията за енергийно и водно регулиране в процедурите по чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите;
12. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) изготвя проект на годишния отчет за дейността на асоциацията, който включва най-малко данни за събраната и предоставена информация и данни към изискващата организация във връзка с управлението на В и К активите за съответната обособена територия, информация за участието на експерти от съответната асоциация в екипи по разработване и съгласуване на документация, свързана с реализиране на инвестиционно намерение в рамките на съответната обособена територия и анализ на заетостта на персонала, информация за сключени допълнителни граждански договори с външни експерти, предмет на договорите и информация за тяхното изпълнение;
13. осъществява процесуално представителство на асоциацията пред органите на съдебната власт след упълномощаване от председателя на асоциацията;
14. изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на асоциацията;
15. изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.
(2) Главният секретар трябва да бъде лице с висше юридическо образование и юридическа правоспособност.


Чл. 47. (1) Финансовият експерт:
1. обслужва финансово-счетоводно асоциацията;
2. подготвя предложение до общото събрание за общия размер на работните заплати на служителите в асоциацията;
3. съдейства на председателя във връзка с изготвяне на проекта на бюджет на асоциацията и отчета за изпълнението му;
4. изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
5. контролира и анализира разходването на средствата на асоциацията;
6. подпомага председателя при управлението на имуществото на асоциацията;
7. съдейства на председателя във връзка със съгласуването на бизнесплана на В и К оператора по реда на чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите;
8. изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.
(2) Финансовият експерт трябва да бъде лице с висше образование, което отговаря и на изискванията за съставител на финансови отчети по чл. 35 от Закона за счетоводството.


Чл. 48. (1) В и К експертът:
1. следи за точното изпълнение на договора с В и К оператора;
2. следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията в обособената територия;
3. изгражда и поддържа регистър на всички В и К проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз;
4. участва или контролира изработването на регионалния генерален план на В и К системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите на обособена територия и на инвестиционните програми към тях;
5. изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.
(2) В и К експертът трябва да бъде лице с висше инженерно образование в областта на В и К.

Раздел II.
Организация на дейността


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Служителите на асоциацията се назначават по реда на Кодекса на труда.
(2) Служителите се назначават след проведен конкурс по реда на Кодекса на труда.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Когато на територията на една административна област има няколко асоциации, дейностите за различните асоциации може да се изпълняват от едни и същи служители при спазване на изискванията на Кодекса на труда.

Чл. 50. Служителите на асоциацията може да бъдат подпомагани в своята работа от външни консултанти.


Чл. 51. (1) Възнаграждението на служителите на асоциацията се определя от председателя на асоциацията.
(2) Председателят на асоциацията и другите представители на членовете на общото събрание не получават възнаграждение за работата си в асоциацията.


Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Служителите на асоциацията може да бъдат назначени на пълно или непълно работно време на трудов договор или на трудов договор за работа през определени дни от месеца, като това време се признава за трудов стаж, на основание длъжностната характеристика и прогнозната заетост.
(2) Председателят на асоциацията определя разпределението на работното време на служителите по реда на Кодекса на труда и създава организация за въвеждането на работно време с променливи граници и за отчитане на работното време на служителите.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Председателят на асоциацията, на основание годишния отчет за дейността на асоциацията, определя прогнозна заетост на персонала за следващата година и при необходимост предлага преструктуриране на организацията на работното време на служителите.


Чл. 53. (1) Председателят на асоциацията определя приемното време за граждани.
(2) Приемното време се оповестява на интернет страницата на съответната областна администрация и на подходящо място в сградата, където се намира управлението на асоциацията.


Чл. 54. (1) Деловодството на асоциацията е част от общото деловодство на съответната областна администрация.
(2) Председателят на асоциацията организира деловодството на асоциацията като отделна система в общото деловодство на областната администрация, със собствен входящ и изходящ регистър.
(3) Деловодството на асоциацията се води от служители на областната администрация.


Чл. 55. (1) Документите, изпратени до асоциацията, се завеждат във входящ регистър в деловодството, като се отбелязват датата и часът на получаването.
(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на всички материали, посочени в тях, и те се препращат към главния секретар на асоциацията.
(3) Главният секретар се запознава с входящите документи и ги предоставя на председателя на асоциацията с предложение за:
1. решение по същество от председателя на асоциацията;
2. разпределянето им към други органи или служители на асоциацията за съгласуване, становище или решение по същество;
3. препращането им към съответните компетентни органи и лица извън асоциацията.


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Изходящите от асоциацията документи се съставят:
1. в електронен формат, съдържащ името, фамилията и подписа на служителя, който го е изготвил, или
2. в не по-малко от два екземпляра, от които един за адресата и един за асоциацията, в случаите, когато документите се издават на хартиен носител.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Оставащият в асоциацията за съхранение екземпляр по ал. 1, т. 2 съдържа името, фамилията и подписа на служителя, който го е изготвил.
(3) Изходящите документи се подписват от председателя на асоциацията.


Чл. 57. (1) Предложенията и сигналите може да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител.
(2) Предложенията и сигналите може да се правят по пощата, телефон, телеграф, факс, електронна поща или на място.
(3) Предложенията и сигналите се завеждат в регистър, който се води от главния секретар.
(4) Анонимни предложения или сигнали не се разглеждат.


Чл. 58. (1) Решение по предложението или сигнала се взема от органите на асоциацията в зависимост от тяхната компетентност.
(2) Решенията по предложенията и сигналите се съобщават на подателя на предложението и всяко трето лице, чиито права или законни интереси могат да бъдат засегнати от решението.
(3) Предложенията и сигналите се разглеждат по реда на чл. 55, ал. 3. За неуредените въпроси се прилагат действащите нормативни актове.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този правилник:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) "Асоциация по В и К" или "асоциация" е асоциация по смисъла на Закона за водите.
2. "В и К оператор" е В и К оператор по смисъла на Закона за водите
3. "В и К услуги" са водоснабдителни и канализационни услуги по смисъла на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.
4. "Обособена територия" е обособена територия по смисъла на Закона за водите.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Правилникът се приема на основание чл. 198е, ал. 7 от Закона за водите.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2021 г.) Ако по силата на чл. 3, ал. 3 е настъпила промяна в наименованието на асоциацията, в срок един месец от влизане в сила на правилника председателите на асоциациите предприемат действия по отразяване на тази промяна в регистрите по чл. 3, ал. 4 и документите на асоциацията.


§ 4. Ако към датата на влизане в сила на правилника асоциацията няма приет годишен бюджет, такъв се приема в срок от два месеца при съответно прилагане на чл. 20 - 22. При необходимост бюджетът на асоциацията се актуализира.


§ 5. (1) Асоциацията приема за управление съществуващите В и К системи и съоръжения - публична държавна и публична общинска собственост, след разпределението им между държавата и общините на съответната обособена територия и отписването им от баланса на В и К оператора. Приемането се извърша по реда на § 9, ал. 8 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.).
(2) Асоциацията приема за управление В и К системите и съоръженията - публична държавна и публична общинска собственост, изградени или въведени в експлоатация след провеждане на процедурата по ал. 1, по реда на § 10 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.).


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) Първите планове и програми по чл. 29, ал. 1 се приемат от министъра на регионалното развитие и благоустройството след консултация с асоциацията по реда на § 11 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г.).


§ 7. (1) Конкурсите по чл. 49, ал. 2 за лицата по чл. 46 - 48 се провеждат в срок до една година от влизане в сила на правилника.
(2) До провеждане на конкурсите по чл. 49, ал. 2 съответните длъжности може да се заемат от лица, назначени със срочен трудов договор или ангажирани като изпълнители по договор за услуги.
(3) Лицата по ал. 2 могат да бъдат и служители в областната администрация или в администрацията на общини - членки на асоциацията.
(4) В случаите, когато заемат или изпълняват длъжности по чл. 46 - 48, лицата по ал. 2 трябва да отговарят на съответните изисквания за длъжността, посочени в правилника.


§ 8. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 23.12.2014 Г.)

§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума