'' ДАНЕВ " АДВОКАТСКА КАНТОРА - ВАРНА


Варна, ул. "Страхил Войвода", № 14, партер, lawyer_danev@abv.bg
Начало
ДЕЙНОСТ И ПАРТНЬОРИ
СТАТИИ - ПРАВО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ТРУДОВ ДОГОВОР / 2004Г./
СТАТИЯ- ОСИГУРЕНИ СОЦИАЛНИ РИСКОВЕ / 2004Г./
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ТРУДОВО ПРАВО & ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО& НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО & ТЪРГОВСКО ПРАВО& OБЛИГАЦИОННО ПРАВО
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ СЕМЕЙНО ПРАВО & НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО & ВЕЩНО ПРАВО& ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС
За контакти
Линкове
 
Друг сайт
English

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ТРУДОВО ПРАВО & ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО& НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС

ОТГОВОР НА ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:


ТРУДОВО ПРАВО


1. Кога имам право да ползвам платен годишен отпуск?

*Право на ползван.е на платен годишен опит се придобива при наличие на общ 8 месечен трудов стаж. Това изискване за стаж е еднократно.
ПРИМЕР:А постъпва на работа във " р " ООД. До този момент има 1. год.трудов стаж при друг работодател. След 2 месеца трудовото му правоотношение с " р " ООД се прекратя. "А" има право или да иска ползване на отпуск в размер пропорционален на изработеното време или да иска дължимо обезщетение за неизползван платен годишен отпуск.Правото на обезщетение е независимо от основанието за прекратяване.*
.......................................
2. До този момент имам няколко срочни трудови договори със срок 3 мес.като работата, която изпълнявам не е с временен или сезонен характер. Законно ли е това?

*Не, не е. Тази порочна практика е позната под наименованието - " верижно сключване " на срочни трудови договори.Именно срещу това се въведе новата ал. 4 на чл. 68 КТ. Според тази разпоредба трудов договор , който е сключен в нарушение на изискването за вида на трудовият договор, се счита за безсрочен. За целта е необходимо да се подаде положителен установителен иск до компетентния Районен съд.*
........................................
3.На 15.06. 2003 г.е връчено предизвест.
че трудовото правоотношение ще бъде прекратено на 15.07.03г. Трябва ли ЗАповедта, за прекратяване да бъде подписана от работника или служителя, за да е налице законосъобразно прекратяване на трудовото правоотношени?

*Момента на прекратяване на трудовото правоотношение е датата, която е посочена в предизвестието като крайна за полагане на трудова сила от страна на работника. След тази дата, работодателят издава писмен акт за прекратяване на труд. договор, който акт дори и да не е подписан от страна на работника, не може да се счита за недействителен, поради факта, че именно в допълнителното споразумение, което е получено и подписано от работника е установен момента на прекратяване на трудовото правоотношение(чл. 335 ал.2 т.1КТ)*
........................................
4.При уволнение с предизвестие от страна на работодателя по чл. 328 КТ изобщо не е отправено предизвестие, a е изплатено обезщетение за неспазен срок на предизвестие.Законосъобразно ли е това?

*Не е законосъобразно и заповедта за уволнение следва да е оспорва като незаконосъобразна, поради факта, че не е спазена установената процедура в КТ относно прекратяване на трудовият договор с предизвестие.(чл. 328, 220 КТ).В тези разпоредби се говори за ПРЕДИЗВЕСТИЕ и по презумпция, следва да бъде отправено такова, защото обезщетението по чл. 220 е не за неотправено предизвестие, а за неспазване срока на ОТПРАВЕНО ПРЕДИЗВЕСТИЕ.В този смисъл е и коментара на специалиста в областта на Трудовото право Чавдар Христов:"Предизвестие трябва да се отправи. След като е отправено, може да не се спази и трудовият договор да бъде прекратен. Списание "Труд и право", бр. 5, 1999 г., стр. 30 Юристът Чавдар Христов дава разяснение на въпроса за отправяне на писмено предизвестие от работодателя преди прекратяване на трудовия договор със служителя. По мнение на автора и в съответствие със законодателството е задължително отправянето на предизвестие при уволнение, с изключение на случаи посочени в кодекса. Нарушението на тази разпоредба е незаконосъобразно, дължи се обезщетение и може да се оспорва пред съда. Страната, отправила предизвестието, може да прекрати трудовото правоотношение и преди да изтече неговия срок. В този случай се дължи обезщетение за неспазено предизвестие.*
.......................................
5.Студент съм, рдовна форма на обучение, като работя на безсрочен трудов договор. Имам ли право да прекратя трудовият си договор без предизвестие съгл.чл.327 т.6 КТ?

*Не, нямате право да прекратите договора си без предизветие, поради факта, че разпоредбата се отнася за ЗА лица, които са приети за СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, ИЛИ ПОСТЪПВАТ НА РЕДОВНА ДОКТОРАНТУРА.Прекратяването следва да се извърши по общия ред съгл. чл. 326 ал. 2 - чрез 1 месечно предизвестие*
...............................

6. Имам ли право да ползвам отпуск от предходната година, при положение, че н есъм използвал отпуск за настоящата?


*Когато отпускът е отложен или не е ползван до края на календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края на календарната година, за която се полага.
Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска работникът или служителят има право сам да определи времето на ползуването му, като уведоми за това работодателя писмено поне две седмици предварително.
Неизползуваният размер на платения годишен отпуск може да се използува от работника или служителя до прекратяване на трудовото правоотношение с този работодател.*
........................................

7.Студентка съм паралелно - редовно обучение. Тази година се дипломирам. Имам ли право на отпуска по чл. 169, ал. 3 от КТ?

*За съжаление, Вие нямате право да ползвате този вид отпуск, защото тъой се отнася за студенти, който следват без откъсване от производството, а за такива се има се има предвид тези, които следват задочно, тези който учат вечерно и тези който учат на дистанционно обучение. Смисъла на тази разпоредба, е че на тези обучаващи се, свободното време е сравнително по-ограничено , от тези,
който слеедват редовна форма на обучение. В този смисъл е и приложеното писмо на МТСП даващо указание за приложението на чл. 169 КТ.


ПИСМО ИЗХ. № 94-33-138 ОТ 14.10.2003 Г. НА МТСП ОТНОСНО: ПРАВОТО НА ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ПОДГОТОВКА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Съгласно разпоредбата на чл. 169, ал. 3 от Кодекса на труда, учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск до 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.
Разпоредбата на чл. 169, ал. 1 КТ определя, че работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.
От този текст е видно, че, за да има работникът или служителят право на този вид отпуск, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:
- да учи в средно или висше училище без откъсване от производството и
- да има съгласието на работодателя.
Под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение, поради което лицата, които са учащи се в редовна форма на обучение, нямат право на отпуск по чл. 169, ал. 1 КТ.*

8.Имам ли право на платен годишен отпуск след като съм отглеждала дете до 3 год.възраст?

* Съгласно изричните императивни новели на Кт и в частност на чл. 354 т.6 за ТРУДОВ СТАЖ се признава и времето, през което майката се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст.
Според общото правило установено в чл. 155 ал.4 и ал. 1 Кт всеки работник или служител има право на платен годишен отпуск ако има най-малко 8 месеца ТРУДОВ СТАЖ, като размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.
С други думи съществува законно установено право за ползване на платен годишен отпуск поради факта, че времето през което сте отглеждали детето си , се признава за трудов стаж, въпреки, че не сте полагали трудовата си сила.Тук законодателят с помоща на фикцията установява една защита за особен кръг работници или служители.
В този ред на мисли трябва да Ви разясня още един момент. Платеният годишен отпуск се използва за текущата година, или най-късно до средата на следващата година по ред опредене от работодатеялт.В случай, че не се използва до този момент т.е. до 31.05. на годината, то следа тази дата, работника или служителя може САМ да реши кога да позлва отпуската си ,като предизвести рпедварително работодателят 14 дни.( чл.176 ал. 3 КТ).
Процедурата:
Две седмици преди да изтече срока на платеният отпуск за отглеждане на детето си, пуснете молба като укажете , че желаете да си ползвате полагаемият платен отпуск в размер на ( грубо - 40 дни, ако няма допълнителни уговорки в КТД или между вас и работодателят Ви, изчислен към последното получено трудово възнагражение).

* 9. В момента съм в отпуск 10 работни дни, но днес бях на лекар и ми дадоха 5дни болнични. Въпроса ми е какво ще стани с отпуската ми. Имам ли право да я продължа, трябва ли да пусна отново молба или автоматично се продължава?

*След като се ползва платен годишен отпуск, но в същото време здравен орган в лицето на личен лекар е разрешил ползване на отпуск поради общо заболяване, т.е. това е друг вид платен отпуск, то следва да се подаде изрична молба до работодателя за прекъсването на първият разрешен отпуск. Това е така съгласно разпоредбата на чл.175 Кт. В тази връзка след използване на отпуска " по болест", използването на разрешения друг вид платнен орпуск, ще бъде продължено, ако в молбата се укаже, че след изтичане на отпуска за временна неработспособност се желае продължаване позлването на платеният годишен отпуск*

10.* Oт годишната ми отпуска остават 7 дни.От тях искам да ползвам 6 , но работодателят ми настоява да бъдат всичките 7 .Има ли това право?

Съгласно реда установен в КТ, за ползването на полагащият ви се платен годишен отпуск / пго / трябва да е налице съгласие на работодателя съгласно чл. 173 ал.1 КТ. Това съгласие работодателят е задължен да даде, когато се иска ползване на пго за годината, за която се дължи съгласно чл. 173 ал. 5 КТ, освен ако пго не е отложен по реда на чл.176 КТ. Особеното е , че в КТ не е указано кога работодателят е задължен да даде това разрешение, а е записан само крайният момент - до края на календарната година. В тази връзка вие можете да подадете няколко молби за ползване на пго и те да бъдат оставени без уважение, но до края на годината ползването трябва да бъде разрешено. По конкретно, работодателят може да укаже КОГА ще бъде разрешено ползването на отпуска, в случай, че се иска ползването му през годината, която се дължи, НО НЕ МОЖЕ ДА УКАЖЕ КАКЪВ РАЗМЕР ОТ ОСТАТЪКА НА ПГО следва да се ползва. В разпоредбата на чл. 175 КТ никъде не се указва, че работника или служителя следва да ползва целият размер на пго. Именно поради това, по аналогия от обратното, работника или служителя има право да получи ползване на пго в размер какъвто желае.До изтичане на календарната година , за която се дължи, работодателя не може да задължи раборника да ползва целия размер на отпуска освен по при престой, или ако всички работници в предприятието ползват едновременно пго.
Като извод може да се каже следното:
1.Няма законова разпоредба, която дава право да работодателят ви да ви задължи да ползвате 7 вместо желаните от вас 6 дни.
2. До изтичане на календарната година, за която се дължи отпуска, вие имате рпавната възможност сама да определите колко ще ползвате от остатъка от пго съгласно чл. 172 КТ.


11.*При налагане на дисциплинарно наказание " уволнение ", задължително ли е работодателят да иска както гласни обяснения така и писмени обяснения?

Ако е изпълнено едно от двете алтернативни условия - даване на гласни или писмени обяснения, то представянето или не на другото не е от зназчение. Именно в това се състои и замисъла на разпоредбата - даване право на защита на работника, предвид налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание, коетъо може да доведе до прекратяване на трудовата му функция.Двете условия са дадени в алтернативна възможност. В тази връзка, ако приемем в хипотеза ,че са дадени гласни обяснения, то дори след това да са поискани и писмени такива, даването или не на последните не опорочава процедурата по налагане на дисциплинарно нарушение, т.к. с изпълнението на едното условие фактическият състав е завършен.


12.* Инвалид с неработоспособност над 90% ,назначен на работа по чл.52 от ЗНЗ,трудовия д-р е сключен за срок 2г. Съгласно 30а от ЗНЗ ,средства се отпускат за платен годишен отпуск по чл.155 от КТ .Съгласно чл.319 от КТ Работниците и служителите със загубена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на платен годишен отпуск в размер не по- малко от 26 работни дни/редовен платен годишен отпуск за тая категория лица/. Има ли в право лицето да ползва платеният годишен отпуск по чл.319 от КТ -26 дни въпреки, че е назначена по чл.52ЗНЗ.

Съгл. чл. 52 ЗНЗ се сключва ТРУДОВ ДОГОВОР с опеределено лице - инвалид. Т.е. налице са два елемента - трудово договор , и определена категория лице - инвалид. Следователно за полагането на труд ще следва да се прилага КТ.В тази връзка за тази категория лица полагащи трудовата си сила относно полагащият им се отпуск ще важи императивната новел на чл. 319 Кт.


13.* какво се случва с майката, която е в отпуск по майчинство, по време на който търговеца прекратява дейността и съществуването си?

В конкретния случай, вие не се ползвате от специалната закрива установена в чл. 333 КТ. В тази връзка, трудовото ви правоотношение се прекратява, а от там и задължението установено в чл. 129 КТ за работодателя да внася осигуровки. В този връзка, се прекъсва и изплащането на осигурителното обезщетение за отглеждане на малко дете.В този случай, ще се получава семейна помощ до навършване на детето на една година, при условие, че дохода на член от семейство е не по голям от 200 лв.

14.
Договорът със срок за изпитване в полза на работодателят може да бъде прекратен без предизвестие. чл 71 от КТ .. НО - може ли да бъде прекратен без основание - тоест липсата на изискване за предизвестие освобождава ли работодателят от изискването да има годно основание да уволни работника ... и ако работодателят каже -не си способен да заемаш длъжността - тогава при едно дело - той длъжен ли е да докаже че работникът наистина не е годен -или тъй като договорът е със срок за изпитване - това му дава право да уволни работника без причина?
Ако няма право без причина да уволнява -тогава какви права се пораждат за работника - може ли да иска обезщетение за незаконно уволнение и в какъв размер ? или пък може да иска възстановяване на работа като ще има право да остане на нея или до изтичане на срока по договора -тоест 6-те месеца или докато наистина сгафи ..
Допълнителният труд положен при същия работодател - но без да има писмен договор за оформянето му - може ли да бъде доказан само въз основа на свидетелски показания, че лицето е извършвало дейности, които не влизат в трудовата му характеристика... и в последствие да се иска съответното му заплащане.Според мен в конкретния казус, заповедта на работодателя трябва да е посочено правното основание- чл.71 КТ. Дори изрично да не се посочи, се подразбира, че това е поради негодността на работника. Съглсно чл.335 КТ ал.2 т.3 КТ във връзка с чл. 71 ал. 1 КТ заповедта не следва да се мотивира, обосновава ( т.е. да се посочва в какво точно е изразява негодността на работника). На още по силно основание считам това мое съждение за правилно по аргумент от противното на чл.195 Кт. Само в тази разпоредба е посочено, че заповедта за налагане на дисциплинрно наказание ( уволнеине ) следа да бъде мотивирано.
В тази връзка, за да е налице законосъобразно прекратяване на договора без предизвестие упражнено от страна на работодателя, е необходимо в правния мир да е съществувала обективна негодност на работника, ( но не и да е посочена като конретен факт в заповедта).
Съгласно чл. 358 ал. 1 т.2 in fine КТ вр. чл.357 КТ , спорът относно прекратяването н адоговора по чл.71 Кт подлежи на съдебен контрол. От тук следва и правният извод, че за работника е открита правната възможност да преди при условията на обективно кумулативно съединяване исковете по чл.344 КТ връзка чл.126а ГПК.
Съгласно чл. 62 ал. 2 КТ ( отменена) трудовото правоотношение възникваше и без да е сключен писмен акт за това. ( т.е. при наличе на устна договорка. В този случая бе открита възможността трудово правотношение да се доказва със свидетелски показания )
С отмяната на тази алинея през 2001г. се установи задължението за писмената форма на трудовия договор, като единствено възможно доказателство за съществуване на трудово правни отношения. Така съглсно чл.110 КТ във връзка с чл.62 ал. 1 КТ отнесени към разпоредбата на чл. 133 ал. 1 б. " В " предложение първо ГПК, налага правният извод, че е невъзможно да бъе доказано допълнително трудово правоотношение със свидетелски показания.


15.
Имам сключен договор със срок за изпитване, по повод срочен окончателен договор. Клаузата за прекратяване на договора със срок за изпитване е в полза на работодателя. По какъв начин и кога мога да прекратя договора?

Принципно положение е, че прекратяването на трудовия договор вида на трудовия договор. При трудов договор, сключен за неопределено време същият може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие, освен ако друго не е уговорено. Сключеният срочен трудов договор може да бъде прекратен с тримесечно предизвестие, но не повече от срока който остава до изтичането му.
Във вашия случай е налице договор с определен срок за изпитване по повод на окончателен трудов договор който е срочен. При договора със срок за изпитване / този договор не е нито срочен, нито безсрочен/ определяне на начина за прекратяване е предоставено на волята на страните/чл. 70 ал. 2 КТ/. В тази връзка уговорката за прекратяване без предизвестие / но не без основание/ може да се уговори в полза на работодателя или респективно в полза на работника. Ако не е уговорено нищо, се счита, че е в полза на двете страни.
В случай, че уговорката е в полза на една от страните, то за другата страна упражняването на правото за прекратяване на договора със срок за изпитване зависи от вида на окончателния договор, по повод на който се провежда изпитването. С изтичане на срока на договора за изпитване същият не се прекратява, а се трансформира в окончателен – срочен. С други думи,е налице срочен трудов договор с калуза за изпитване и след изтичане на изпитателния срок започва да тече нов срок – този на срочния трудов договор.
В тази връзка вие може да прекратите договора си със срок за изпитване / т.е. трудовото си правоотношение / си само с 3 / три месечно предизвестие . Разбира се, ако настъпи обективна причина, поради която вие не може да изпълнявате трудовите си задължения / болест, предстояща бременност и друг.под. /, то работодателят ви следва да прекрати трудовото правоотношение на основание чл.328 Кт или по взаимно съгласие на основание чл.325 КТ. В тази връзка ако напуснете работа без да е налице отправено 3 месечно предизвестие за вас ще са налице няколко тежести. Първата от тях ще е неявяване на работа в нарушение на трудовите ви задължения и то без основание, поради което може да последва дисциплинарно наказание – уволнение. Втората от тях ще бъде задължение за изплащане на обезщетение за прекратяване на договора без предизвестие – три месечно брутно трудово възнаграждение/чл.221 КТ /


16.В трудовия ми договор е уговорена неустойка в не -малък размер в случай, че след като напусна / на каквото и да е основание / започна работа в друга конкурентна фирма? Законно ли е уговарянето на такава неустойка?


Според мен подобна клауза във вашия договор е недействителна , т.е. несъобразена със закона и противоречаща й и не може да породи валидни правни последици в случай че започнете работа в конкуретна фирма. Това обстоятелство – недействителността следва да се установи само и единствено от надлежния орган – Районния съд по седалището на работодателя Ви.В конкретния случай, уговорката включена в трудовия ви договор вменяваща ви задължение за заплащане на неустойка в случай че започнете работа при друг работодател упражняваш конкурентна дейност е по - скоро “ за сплашване”. Подобен род уговорка не е такава, която се съдържа в договорното съдържание на трудовия договор, т.е. такава по повод предоставянето на работната ви сила при настоящия ви работодател, а при друг работодател, което е недопустимо / срв.чл.66 ал. 1 и ал. 2 КТ/. От една страна това е нарушение на конституционно признатото ви право на труд. От друга страна стар принцип още в римското право е, че не действа противоправно и не може да носи отговорност , онзи, който упражнява едно свое право/ “ Nullus videtur dolo facere, qui jure suo utitur “ /.


17.*
Имаме в нашата организация работник пенсионер на граждански договор.
Какви са правата му,в смисъл има ли право на годишен отпуск и обезщетения по болест?


В конкретния случай лицето няма право на платен годишен отпуск и наобезщетението за временна неработоспособност поради общо заболяване. Това е така, понеже не работи на трудов договор. Правата упонемати по-горе възникват само в отношенията между работодател и работник, т.е. да е налице трудоворпавно отношение.


18*При сключен трудов договор за срок от една година, ако работника желае да го прекрати с предизвестие, може ли предизвестието да бъде 30 дни( въпреки законно определения срок от 3 месеца), при положение, че в срочния трудов договор е уговорено, че всяка от страните може да го пртекрати с 1 месечно писмено предизвестие?


Сроковете на предизвестията за прекратяване, посочени в чл.326 КТ са имеративно определени. Тази норма е повелителна, а не диспозитивна. Това е така, понеже същата е с обществено значение. В тази връзка не е предоставено право на страните да уговарят срок различен от посочения. Това е в съгласие с буквата и духа на закона. / така и писмо 94-ИИ-159/16.12.2005г. МТСП/
Друго е положението, когато страните по взаимно съгласие прекратят сключения между тях договор. Тогава не се дължи предизвестие и не се налага спазването на сроковете в чл.326 КТ.
Според мен тази клауза / едномесечен срок за предизвестие е недействителна /. Този порок обаче може да бъде констатиран само от компетентния орган - Районния съд по седалището на работодателя. До обявяването й за недействителна, тази клауза поражда целените с нея правни последици. Поради това обстоятелство, ако работника желае да прекрати тр. си рпавоотношение със срок на предивестие - срока уговорен в договора и работодателят е съгласен и не оспрова - няма проблем. В този случай същестува определена неизвестност / ако работодателят е недобросъвестен /. РАботодателят може да рпедяви иск срещу работника за заплащане на обезщетенеи за неспазено предизвестие. В това производство инцидентно може да бъде поискано да се установи, че клаузата за предизвестие от един месец е недействително. Ако това бъде успешно проведено, то работника ще бъде осъден да заплати обезщетенеи за останалите два месеца неспазено предизвестие.


19.*
Възможно ли е да работя при двама различни работодателя с два различни тр.договора и при какви условия?


Принципно положение е, че е възможно да са налице две паралелни трудови правоотношения. Във вашия случай е налице т.нар.външно съвместителство. Вие престирате трудовата си сила при двама различни работодателя. От особено значение е, времето през което работите да не надвишава 48 часа седмично /чл.113 КТ /.
По ваше изрично съгласие пред работодателя ви по втория трудов договор можете да работите и повече от 48 часа за перид не по-дълъг от 4 месеца. Но и в този случай, следва да се спази законовоустановената междудневна и седмична почивка / 12 часа междудневна почивка и 48 часа междуседмична почивка чл. чл.152 153 КТ/.
При това положение, ако по единият тр. договор сте назначен на 8 часов работен ден, то за да работите по втория тр. договор поне на 4 часов работен ден следва да дадете изричното си съгласие пред втория работодател.
В случай, че и при двамата сте назначен/а на по 4 часов работен ден / независимо о ттова колко реално работите - масово се сключват тр. договори с формално установено работно време, което не отговаря на реалната продължителност / няма да е необходимо да давате изрично съгласие и няма да сте ограничен/а в срока от 4 месеца.
Трябва да знаете, че за определени групи професии не е допустимо полагането на допълнителен труд. Такива са работници и служители, които работят при специфични условия на труд и със средства опасни за здравето както и други групи определени в закон или с акт на Мин.Съвет като например шофиьори, ватмани, пилоти, заварчици и т.н.
Не на последно място, в сключения тр. договор с първия работодател трябва да не е уговорена забрана за работа при друг работодател.


20*
Как се определя размера на трудовото възнаграждение, върху което могат да се правят удръжки по смисъла на чл.341 ГПК? Това е разликата между брутното тр.възнаграждение и вноските за ДОД или се приспадат и осигурителните вноски?Осигурителната вноска е вид плащане към бюджета. Това е публичноправно задължение. Данък общ дохоод също е публичноправно задължение. Поради това обстоятелство, след като изрично не е уредено в чл.341 ГПК, дали осигурителната вноска се приспада наред с данък аи еда след това се прави удръжка, това следва да се изведе чрез тълкуване на закона.
След извършване на систематично и граматическо тълкуване на чл. 341 ал. 2 ГПК може да се направи обоснован извод, че доходът върху който могат да се правят удръжки, е разполагаемият, нетния доход на едно лице. Това е този доход, който се формира след приспададе на осигурителните вноски и след това на ДОД.
От една страна, този извод е в духа и буквата на закона.
1. De lege lata в чл. 6 ал. 3 КСО е указано, че осигурителната вноска се дължи върху получаваното брутно тр. възнаграждение.
2.В чл.20 ЗОДФЛ е посочено как е формира данъчната основа за доходи получавани от трудови правоотношения или приравнение на тях отношения. Формулата е плаща се данък общ доход върху остатъка между заплатата и осигуровките, които се дължат за сметка на работника. Но този доход все още не е разполагаемият доход на работника, понеже има още едно публичноправно задължение, а именно ДОД.
От друга страна, в разпоредбата е използван терминът " месечно трудово възнаграждение ". По тази причина не следва да се приема, че това е брутно трудово възнаграждение, защото ако беше така законодателят изрично щеше да го е записал. Нещо повече. Както видяхме по-горе, ДОД се приспада, след като са приспаднати ОВ / осигурителните вноски /. В тази връзка, след като в новелата на чл.341 ал. 2 ГПК е посочено, че доходът от който може да се правят удръжки е месечното тр. възнаграждение намалено с ДОД се налага отново изводът, изведен по-горе от мен.
В заключение, правилото, че може и следва да се правят удръжки от " разполагаемият доход " на едно лице е затова в съгласие със законовите принципи, защото именно от този доход, лицето може да разпределя свободно за задоволяване на свои жизнени и социални потребности.
Противно на всякаква справедливост, и правен морал е възможното разбиране, че следва да се правят удръжки за да се погасяват задължения към трети лица, преди да са погасени публичноправните задължения на едно лице / изкл. от правилото, което все пак го потвърждава е разпоредбата на чл.136 ЗЗД/


21.От няколко години работя като продавач в една и съща фирма на временни договори от по една година. Имам ли основание за искане на безсрочен трудов договор и писмено ли трябва да го направя? А ако остана на работа 5 дни след изтичането на договора и длъжността все още е свободна и нямам писмено несъгласие на работодателя?
Според действащото законодателство / de lege lata /, срочен трудов договор може да се сключи за извършването на определени временни дейности. При положение, че тези тр. договори са сключени при един и същи работодател за извършването на една и съща работа при едни и същи условия на работа - верижно сключени тр. договори, то по силата на законова фикция те са се превърнали в безсрочни чл.68 ал.5 КТ /. Това е така, понеже вторият от тях противоречи на КТ. Това положение е унисон в духа и буквата на закона. Законодателт го е възприел с цел постигане на справедливост и социална целесъобразност. Поради това обстоятелство, не е обходимо да правите каквито и да е постъпки за сключване на безсрочен тр.договор. Вие работите по такъв.
Ако в бъдеще не ви подновят " срочния договор " то следва да подадете първо жалба до прекият ви работодател, че считате преркатяването за незаконосъобразно, поради горните обстоятелства. Ако тя не бъде уважена следва да подадете иск в двумесечен срок пред Районния съд по седалището на работодателя ви, за отмяната на уволнението като незаконосъобразно.22. Здравейте, имам нужда от спешна помощ и се надявам тук да ми бъде оказана. Мой близък роднина днес е получил писма в което го уведомяват че е дисциплинарно уволнен. Моля да ми разясните ако е удобно какви са последствията от това и най вече трудовия стаж който има при този работодател ще му бъде ли зачетен, защото той работи там от 32г. ?
Има ли някакъв начин за обжалване?


За вашия познат е налице правната възможност да оспори извършеното уволнение в 2 месечен срок, считано от момента на получаването на заповедта за уволнение и да иска неговата отмяна. Съществуват ред правила, които трябва да се спазят при изпълнението на тази процедура от работодателя. В противен случай извършеното уволнение ще бъде незаконно.
Не трябва да се притеснявате за трудовия стаж. Вашият познат няма да го изгуби.23. Мога ли да прекъсна трудовия си договор със срок за изпитване, като уговорката за прекратяване е в полза на работодателя, без предизвестие, ако в него изрично пише че това трябва да се направи 30 дни преди напускането. Какво означава това?


В конкретния случай от съществено значение е вида на трудовия договор, по повод на който се провежда изпитването Ви. Ако това е безсрочен договор и го прекратите без да отправите предизвестие, то де факто вие имате намерение да не бъдете повече на работа. Поради това, ако не се явите на работното си място в продължение на повече от два последователни дни, без уважителна причина, Вие ще бъдете дисциплинарно уволнен. / има законовоустановена процедура, която трябва да се спази/. При това положение, трудовото ви правоотношение се прекратява без предизвестие и съгласно чл.221 ал. 2 КТ вр. чл.326 КТ, Вие ще дължите на работодателя си обезщетение в размр на бр.Ви тр. възнаграждение, за срока на предизвестието.

От друга страна, ако договорът със срок за изпитване е сключен по повод окончателен срочен трудов договор и вие не отправите предизвестие, т.е. не се явите на работа, то при наличие на дисциплинарно уволнение, вие ще дължите обезщетение в размер на действителните вреди, които сте причинили на работодателят си, а това е размерът на бр. ви тр. възнаграждение за периода, през който работодателят е останал без работник за същата работа, но за не повече от срока на вашия срочен договор. / арг. чл.221 ал.2 вр.ал.4 т.2 Кт вр. чл.326 КТ/. / Работодателят може да не назначи работник на вашата длъжност, а на друга, но да се изпълняват трудовите функции за позицията ви. Така Вие може да дължите обезщетение в пъти повече, а не само едно бр. тр. възнаграждение/.

При така изложеното от мен, ако не желаете повече да работите за този работодател, независимо на какво основание, най - добре е да отправите предизвестие.ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО

1.Пенсионирах се наскоро и искам да отворя малък магазин.Какви осигуровки трябва да плащам ако продавам аз и ако има продавач?

*Съгласно Кодекса за социално осигуряване, лице придобило право на пенсия и осъществяващо търговска дейност като ЕТ,се осигурява по желание, но здравни осигуровки се дължат
Относно наемането на продавач - Съществува възможност да не заплащате социални осигуровки - тази възможнст предоставя ТЗ чл. 31 посредством договор за търговски помощник ( граждански договор ) който замества трудовият договор. В този граждански договор следва да не се указва работно място, работно време, подчинеността. Също така допълнителна предпоставка е "указаното" възнаграждение по договора за търговски помощник трябва да е под минималната работна заплата, за да не се дължат осигуровки.
........................................

2.Необходим ли е 6 месечен стаж за получаване на болничен за майчинство и раждане? ако не е необходим колко трябва да е?


*Осигуреното лице има право на обезщетение за бременност и раждане, ако има осигурителен стаж 6 месеца като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица.Aко нямате 6м осиг.стаж ,то съгласно ЗСПД Бременните жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на 200 лв мисля ,че остана и за 2005г., имат право на еднократна помощ при бременност в размер на 150 лв., когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.
Когато бременната жена е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване,тоест 6 месеца еднократната помощ се изплаща в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.Еднократната помощ при бременност се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.
НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И ПРОЦЕС


1. *Здравейте.Човекът,с когото живея от 15 год. на семейни начала, е обвинен в кражба от обекта,на който работи като охрана.В момента е задържан в следствения арест.Ако се докаже,че кражбата е извършена с лекия автомобил,който е моя лична собственост,при положение,че нямаме сключен брак,могат ли да ми конфискуват колата?предварително благодаря!


Няма от какво да се притеснявате. От една страна, това МПС не може да се конфискува, понеже не е собственост на извършителя.От друга страна това е така, понеже притежанието на собственото ви МПС не е забранено от закона /аргумент от чл.53 НК/.
По особено стои въпроса кога ще имате възможност да си получите МПС. Принципно положение е, че веществените доказателства / каквото в случая е автомобила / се оставят за пазене докато приключи наказателното производство с влязла в сила присъда, споразумение за прекратяване на делото или друг акт/чл.111 НПК/.
Допустимо е обаче, да подадете молба до прокурора за да Ви се върне вещта. Ако това няма да попречи на разследването, прокурорът с постановление ще разпореди това да стане факт /чл.111 ал. 2 НПК/.
От друга страна, ако си служите с автомобила и временното му отнемане ВИ възпрепятства, поради което търпите определени вреди, тоза вас е открита правната възможност да заведете гражданско дело за непозволено увреждане срещу това лице.


2.*
Възможно ли е съставът на престъпление по чл. 286 НК - набедяване, да бъде извършено чрез подаване на тъжба до съда за престъпление от частен характер - обида и клевета, след като в последствие лицето срещу което е била депозирана тъжбата е бил оправдан?Набедяване може да се осъществи както по повод на престъпления от общ характер, така и по отношение на престъпления от частен характер. Съгласно новелата на чл.286 НК " който набеди друг в престъпление " става ясно, че не следва да се ограничаваме само по отношение на престъпленията от общ характер. Нещо повече. Законодателят е посочил, че това набеждаване следа да е извърши пред орган на властта. Това е такъв орган, който може да започне наказателно преследване, а такива са: разследващите органи, прокурорът, съда / при престъпления от частен характер /. В този смисъл е й съдебната практика:
Решение № 17 от 5.VII.1978 г. по н. д. № 15/78 г., ОСНК
Съдебна практика на ВС - наказателна колегия, 1978 г.
чл. 286 НК
За осъществяване на престъплението "набедяване" не е достатъчно деецът, като знае, че другото лице е невинно, да съобщи на надлежните органи на властта неверни обстоятелства, а е необходимо да припише на това лице извършване на престъпление Надлежни органи на властта при престъплението "набедяване" са органите на предварителното разследване, прокурорските и съдебните органи. Депозирането на лъжливи показания от свидетел не е представяне на "неистински доказателства" по смисъла на чл. 286 НК и не съставлява престъпление "набедяване", а лъжесвидетелствуване


3.По дело за престъпление по чл.215 ал.1 НК поисках да сключа споразумение с прокуратурата за налагане на наказание по чл.218б НК. Прокурорката, и съдийката ми заявиха, че нямало да може да стане, защото това наказание трябвало да бъде наложено по административен ред. ЗАЩО? С какво налагането на такова наказание по тази разпоредба щеше да е по-различно от РЕЗУЛТАТА на процедурата по чл.78а НК? В крайна сметка това е наказание, което епредвидено в НК за това престъпление. Защо съда отказа да го наложи, било то и чрез споразумение? Наясно съм, че самата процедура по чл.78а НК е неприложима, но като възможен резултат налагането на административно наказание от наказателен съд по наказателно дело, щеше да е аналогично, не е ли така?Принципното положение, че когато орган изземе и реши въпрос от компетенциите на друг орган, то това решение е незаконосъобразно. Нещо повече. Наказателното производство следва да се прекрати, когато не е налице извършено престъпление / чл. 24 ал. 1 т.1. НПК/. В тази връзка,правилно както съдът, така и обвиняващият орган са отказали да сключат споразумение, защото не е налице извършено престъпление, а извършено административно нарушение / чл.218б ал. 1 връзка чл.9 ал. 2 НК. Т.е. не може да се сключи споразумение / респективно да се постанови присъда /, за деяние което не е престъпление/ арг. чл.381 ал. 5 т.1 НПК /.
При извършването на тази простъпка, компетентен да наложи наказанието / глоба с НП / е съответния началник на РПУ или РДВР / в зависимост от дадените му правомощия по ЗМВР след измененията във връзка с чл. 47 ЗАНН/, след като съдът установи, че е налице съставът на чл.218б НК. В този смисъл е и решение Решение от 31.10.2001 г. на ОС - Габрово по к. н. а. х. д. № 61/2001 г., докладчик председател С. Герова.


4.
На 15.08.2006г. Десния крак на баща ми беше разкъсан от куче порода "питбул",Постъпи в болница,претърпя операция(имаше разкъсан мускул и сухожилия на десния прасец).Какво следва да предприема в случая? Освен парично обезщетение искаме да предявим иск и за наказателна отговорност по чл.129 от НК - обезобразяване на долен крайник.Това куче поради неправилно отглеждане и надзор до момента е причинило много материални щети на други хора(има разкъсани и нахапани животни-кози,коне и др.)Сега става въпрос за човешки живот.Целия крак на баща ми е нахапан,има 4 разкъсни рани.Моля пишете ми какви са му правата в случая и какви мерки да предприема като се има впредвид,че органите на МВР бяха уведомени и направиха преписка.


В случай, че телесната повреда е причинена умишлено чрез изпозлването на кучето, то при положение,че има образувана полицейска преписка, органите на МВР след извършвне на проверка изпращат преписка до прокуратурата с цел да се установи има ли извършено престъпление. Ако прокурорът прецени, че са налице достатъчно доказателства за извършено престъпление от общ характер / чл.129 НК / то издава постановление за образуване на дознание. Наказателното преследване за престъпления от общ характер се образува от прокурора с внасяне на обвинителния акт. Дознанието се извършва от дознател. Ако той издаде заключително постановление с мнение за предаване на съд, то прокурорът ако прецени, че разследването е извършено според правилата установени в НПк и е доказано по безспорен начин извършеното престъпление, участието на обвиняемия, внася обвинителен акт, с което се образува съдебно производство.
В това производство, вие ще имате качеството на пострадал и можете да участвате като частен обвинител и граждански ищец за причинените имуществени и неимуществени вреди. Необходимо е да имате медицинско свидетелство.
Ако средната телесна повреда е причинена по непредпазливост, това също е престъпление от общ характер / арг. от чл.161 ал.2 НК/. В тази връзка, за да се образува наказателно преследване е необходимо пострадалия да подаде тъжба до прокуратурата. В самото съдебно производство, пострадалия ще има възможността да се конституира като граждански ищец и да предяви граждански иск. Това е облекчен ред, по който ще иска присъждане на обезщетение. От друга страна няма да се дължат държавни такси.


5.*Мога ли да заведа ЧХ дело за лека телесна повреда при ПТП /блъснат велосипедист от л.а./


Основен Принцип в Българското наказателно право е, че се наказват само умишлените деяния. Непредпазливите деяния са наказуеми само в предвидените от закона хипотези.

В конкретния случай извършеното действие на съставлява престъпление. Това е така поради следното:
Причиненият пътен инцидент - ПТП е извършен при управлението на МПС. В тази връзка следва да прочетем съставите на транспортните престъпления уредени в чл. 343 и сл. НК, тъй като това са специални състави по отношение на чл.130 НК. След като се запознаем с тези законови норми ще установим, че са наказуеми само тези деяния, с които са причинени умишлено средна и тежка телесни повреди или смърт. Предвидено е да се носи наказателна отговорност и за непредпазливи деяния, които са причинили среда, тежка телесна повреда или смърт. Видно е, че деянията / независимо умишлени или непредпазливи /с които са причинени леки телесни повреди не са инкриминирани, т.е. да са обявени за престъпления.
В тази връзка пострадалият следва да потърси правата си погражданскоправен ред, а именно по реда на непозволеното увреждане. Не забравайте, че при деликта вината се предполага.
В случай, че подадете тъжба и се установи една от формите на вината - умисъл / евентуален /, то Съдът във всички случаи ще постанови оправдателна присъда / виж чл. 304 in fine НПК /.
Горните правни изводи се потвърждават от установената трайна съдебна практика. Същата е в унисон с буквата и духа на закона.

Последна дата на обновяване 8.6.201362723 посещения