навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.)

В сила от 29.03.2002 г.
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията

Обн. ДВ. бр.32 от 29 Март 2002г., изм. ДВ. бр.32 от 8 Април 2003г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.44 от 10 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 13 Юни 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) С тази наредба се определят условията и редът за утвърждаване на транспортните схеми и за осъществяване на обществените превози на пътници с автобуси.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България може да се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността, както и други документи, които се изискват от закона и тази наредба.


Чл. 3. Тази наредба се прилага за обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми.

Дял втори.
ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

Глава първа.
ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Превозите по утвърдени транспортни схеми изискват разпределяне на линиите и курсовете между лицата по чл. 2 и сключването на договори за обществен превоз.


Чл. 5. Транспортните схеми са:
1. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) общински;
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) областни;
3. (нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) междуобластна;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) републиканска.


Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Предложенията за откриване на нова автобусна линия или нов курс по съществуваща линия в общинските, областните, междуобластната и републиканската транспортни схеми съдържат:
1. маршрутни разписания на курсовете непосредствено преди и след предложения нов курс по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт по маршрута (приложение № 1);
2. проект на маршрутно разписание;
3. пътникопоток от началната спирка на територията на общината, която предлага новата линия или курс;
4. схема на маршрута - за нови линии;
5. (нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) мотивирано становище за откриване на линия по чл. 12, ал. 1, т. 3.
(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Предложенията за промени в съществуващи маршрутни разписания съдържат:
1. описание на предлаганата промяна и проект на измененото маршрутно разписание;
2. маршрутни разписания на съществуващите курсове непосредствено преди и след курсовете по предложеното разписание по същата линия или друга линия, осигуряваща връзка с крайния пункт на предложеното разписание - за промени в начални времена на курсове, удължаване/съкращаване на маршрута, увеличаване на периода за изпълнение в рамките на седмицата или на годината.
(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.) Пътникопотокът по ал. 1, т. 3 се удостоверява с протокол от комисия, назначена от кмета на общината, направила предложението, в която участват по един представител на общината и на превозвачите, изпълняващи най-близките курсове преди и след предлагания курс по същото направление. Всеки представител в комисията има право на един глас, като решението за необходимост от предлаганата нова линия или курс се взема с обикновено мнозинство. Пътникопотокът се определя на база процент на използване на пътниковместимостта на автобусите, изпълняващи най-близките курсове по същото направление. При липса на съществуващи курсове по същото направление общината, направила предложението, посочва други мотиви за необходимостта от предлаганата линия.


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) Предложенията по чл. 6 се правят от кметовете на общини, възложители на съответните маршрутни разписания.
(2) На съгласуване от заинтересованите областни управители и кметове на общини, на чиято територия има спирки, които по проекта на разписание са засегнати от промяната, подлежат предложения за:
1. откриване на нова автобусна линия или нови курсове по съществуваща линия;
2. удължаване на маршрута или откриване на нови спирки, в т.ч. спирки по желание, по съществуваща линия;
3. увеличаване на периода за изпълнение в рамките на седмицата или на годината;
4. промяна в час на тръгване от спирка по маршрута.
(3) Предложенията по ал. 2 се съгласуват:
1. за областните транспортни схеми - от съответните кметове на общини;
2. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) за междуобластната транспортна схема и републиканската транспортна схема - от съответните кметове на общини и областни управители.
(4) При съгласуването всяка администрация се произнася по промените, касаещи спирките на нейната територия.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Не подлежат на съгласуване промени в часове на тръгване от начална автогара, произтичащи от промяна на обслужваща автогара по реда на чл. 15, ал. 1 и закриването на спирки по съществуващо маршрутно разписание.
(6) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Оттегляне на съгласуването за спиране в населено място по маршрутно разписание на автобусна линия от областните, междуобластната и републиканската транспортна схема може да бъде направено чрез писмено уведомление от кмета на общината, на чиято територия се намира спирката, до органа, утвърдил маршрутното разписание за извършване на промяната, с копие до общината възложител на превоза по него. В случай че превозите по разписанието са възложени, промяната влиза в сила след изтичане на срока на договора или от датата на прекратяването му по съответния ред.


Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Общинските транспортни схеми включват следните видове автобусни линии:
1. градски основни и допълнителни - за превози между пунктове в чертите на населеното място, определени със строителните му граници в действащия устройствен план;
2. междуселищни - за превози, свързващи две или повече населени места в границите на общината.
(2) Допълнителните автобусни линии са с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места. Те допълват основните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Маршрутните разписания на линиите от общинските транспортни схеми се разработват от съответните общини, предоставят се на членовете на определена от кмета комисия не по-късно от 14 дни преди заседанието й и след обсъждането им от комисията се внасят за разглеждане и утвърждаване от общинския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) В състава на комисията се включват специалисти от общината, представители на: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", областните пътни управления и браншовите организации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Общинските транспортни схеми се утвърждават от съответните общински съвети.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Промени в общинските транспортни схеми се извършват по предложение на комисията по ал. 2 и се утвърждават от съответните общински съвети.


Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) При разработването на общинските транспортни схеми се осигурява свързаност на всяко населено място в общината до общинския център, освен ако такава връзка не се извършва чрез обслужването му от автобусна линия от областната или междуобластната транспортна схема.

Чл. 9. Маршрутните разписания на градските автобусни линии се разработват с оглед осигуряването на възможност за връзки между отделните видове транспорт.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Областните транспортни схеми включват всички междуселищни линии, обслужващи две или повече общини, в границите на съответната област (междуобщински линии). Маршрутните разписания на линиите от областните транспортни схеми се разработват от съответните областни администрации.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Кметовете на общините правят мотивирано предложение до областните администрации за изменения и допълнения в маршрутните разписания на областните транспортни схеми, като прилагат проекти на нови маршрутни разписания.
(3) Всяко предложение за маршрутно разписание на междуселищна линия между общини в рамките на областта се окомплектова с писмено съгласие от всички общини със спирки по маршрута на линията.


Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Предложенията за промени в маршрутните разписания от областните схеми се обсъждат в комисия, определена от областния управител. В състава на комисията се включват представители на: областната администрация, заинтересованите общини, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", областните пътни управления и браншовите организации. Постъпилите предложения се предоставят на членовете на комисията не по-късно от 14 дни преди заседанието на комисията.
(2) Координацията на маршрутните разписания в областната схема се осъществява от комисията по ал. 1. Възникналите спорове между общините при разработването на схемата се решават от областния управител.
(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Комисията по ал. 1 осигурява възможност за връзки на разписанията от областната транспортна схема с разписанията на железопътния транспорт.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Областните транспортни схеми се утвърждават от съответните областни управители.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) (1) Междуобластната транспортна схема включва автобусните линии, свързващи населени места от две съседни области, които линии не правят връзка между двата областни центъра.
(2) Междуобластната транспортна схема се утвърждава от министъра на транспорта и съобщенията по реда на чл. 12.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Републиканската транспортна схема включва междуселищни автобусни линии, свързващи населени места от две и повече области, с начална и крайна спирка във:
1. областни центрове; допускат се не повече от две междинни спирки;
2. общински център с население над 30 000 жители и областен център от друга област, която не е съседна; допускат се не повече от две междинни спирки в населени места, които не са областни центрове;
3. областен център или общински център с население над 30 000 жители и населено място, предлагащо различни видове туризъм съгласно Закона за туризма; допускат се не повече от две междинни спирки, които не са областни центрове; линиите са за периода на активния туристически сезон, който може да бъде зимен, летен или целогодишен.
(1а) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Броят на жителите в общински център се определя въз основа на информацията, публикувана на официалната интернет страница на Националния статистически институт, актуална към дата 31 декември на годината, предхождаща годината, в която съответното маршрутно разписание по автобусна линия от републиканската транспортна схема се разглежда на заседание на комисията по ал. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Републиканската транспортна схема се изготвя от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и се утвърждава от министъра на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Предложения за промени в маршрутните разписания на съществуващите линии от републиканската транспортна схема и откриване на нови линии (курсове) могат да се извършват не повече от четири пъти годишно.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Постъпилите предложения се обсъждат от комисия, назначена от министъра на транспорта и съобщенията.
(5) Министърът назначава комисията за разглеждане и решаване на постъпилите предложения със заповед, определя срока за получаване на предложенията и утвърждава приетите промени в републиканската транспортна схема.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Комисията заседава до четири пъти годишно и разглежда всички постъпили предложения, които се предоставят на членовете на комисията не по-късно от 14 дни преди заседанието на комисията.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) В комисията се включват представители на: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Агенция "Пътна инфраструктура", на браншовите организации и заинтересованите областни управи.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Областните управители отправят мотивирано предложение до министъра на транспорта и съобщенията, комплектувано съгласно изискванията на чл. 6. Към предложението се прилага писмено съгласие на областните управители на областите, на чиято територия има спирки, засегнати от предложените промени по маршрута на линията. Областните управители изразяват писменото си съгласие въз основа на съгласуване от кметовете на съответните общини. Този ред за внасяне на предложения не се отнася за промените по чл. 6а, ал. 6 и чл. 15, ал. 1.
(9) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Предложенията по ал. 3, включително и тези, по направлението на които се извършва превоз на пътници с железопътен транспорт, осигуряващ връзка без прекачване между крайните пунктове на съответната автобусна линия, се обсъждат предварително от комисията по чл. 11, ал. 1 при областната администрация, вносител на предложението. Приетите от тази комисия предложения, придружени с копие от протокол от областната комисия, се изпращат за разглеждане от комисията по републиканската транспортна схема.
(10) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Когато е налице несъответствие в предвидените скорости на движение по разписанията и е необходимо да бъдат променени скорости за движение в предложени за разглеждане от комисията по чл. 12, ал. 4 или утвърдени от министъра на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице маршрутни разписания, съответните промени се извършват служебно от Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" и се предлагат за утвърждаване.
(11) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Министерството на транспорта и съобщенията уведомява съответните областни управители за промените в републиканската транспортна схема в 14-дневен срок от тяхното утвърждаване.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) При разработването от общината възложител на всяко едно маршрутно разписание от републиканската и междуобластната транспортна схема се осъществява координация между видовете транспорт, която се взема предвид при разглеждане и решаване за приемането му от комисията по чл. 12, ал. 4.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Разработването на републиканската, междуобластната и областните транспортни схеми се извършва при спазване на изискванията по чл. 16 и съобразно принципа за равнопоставеност, освен ако едната от насрещните общини се отказва от това право.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) С утвърждаването на областните, междуобластната и републиканската транспортни схеми за всяка община се определят линиите и курсовете, които тя може да възлага на превозвачите.


Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15, изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) За населени места с повече от една автогара общинският съвет на съответната община определя конкретната автогара за начална, междинна или крайна спирка по маршрута на дадена линия. Маршрутът за придвижване на територията на населеното място до и от автогарата се определя от общинската администрация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Кметовете на общини уведомяват органа, утвърждаващ съответната транспортна схема, за решенията по ал. 1, за да бъдат извършени необходимите промени в маршрутните разписания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) В населени места с една автогара, когато поради изчерпване на капацитета за приемане на автобуси, изпълняващи превози по утвърдени разписания, е наложително някои автобусни линии да се обслужват не от тази автогара, а от автоспирка в същото населено място, решението за това се взема от съответния общински съвет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Решението по ал. 3 трябва да осигурява приоритетно обслужване в автогарата по видове автобусни линии в следния ред:
1. за международен превоз;
2. от републиканската транспортна схема;
3. (нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) от междуобластната транспортна схема;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) от областните транспортни схеми;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) междуселищни линии от общинските транспортни схеми.


Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) (1) В случай на аварийни ситуации и ремонтни дейности по маршрута на автобусна линия кметът на общината възложител определя със заповед алтернативен маршрут за определен период.
(2) В случай на временна липса на пътникопоток, поради извънредно положение, усложнена епидемична обстановка, наложени мерки, ограничения и други, кметовете на общини по искане на превозвачите, изпълняващи превозите, със заповед могат да разрешат преустановяване на превозите по възложени от тях маршрутни разписания по автобусни линии от всички видове транспортни схеми за определен период.
(3) В 3-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 1 или 2 кметът уведомява органите, утвърдили съответните маршрутни разписания, и Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" за алтернативния маршрут или преустановяването на превозите по тях за определен период, като изпраща копие от заповедта.

Чл. 16. (1) (В сила до 01.01.2013 г.) При разработването и утвърждаването на разписанията на междуселищните линии по общинските транспортни схеми се осигурява минимум 15-минутен интервал между курсовете по една и съща линия.
(2) (В сила до 01.01.2013 г.) При разработването и утвърждаването на разписанията на междуселищните линии по областните и републиканската транспортна схема се осигурява минимум 30-минутен интервал между курсовете по една и съща линия.
(3) (В сила до 01.01.2013 г.) При доказана транспортна необходимост съответният орган, утвърждаващ съответната транспортна схема, може да определя и по-малък интервал от посочените в ал. 1 и 2.
(4) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) При разработването и утвърждаването на разписанията на автобусните линии се осигурява минимален интервал между часовете на тръгване от спирките на предлаганото разписание и часовете на тръгване от същите спирки в разписанията на други автобусни линии и/или влакове по това направление, както следва:
1. 30 минути - за междуселищни линии от общинските транспортни схеми;
2. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) 60 минути - за линии от областните, междуобластната и републиканската транспортни схеми.
(5) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г.) По изключение при доказана транспортна необходимост по реда на чл. 6, ал. 3 органът, утвърждаващ съответната транспортна схема, допуска и по-малък интервал от посочените в ал. 4, но не по-малък от 10 минути.
(6) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Най-късно 6 месеца преди изтичането на срока на договор за възлагане на превоз по утвърдено разписание кметовете на общините възложители уведомяват органа, който е утвърдил съответното разписание за извършване на проверка. След изтичането на срока на договора и на база извършената от същия орган проверка се закриват разписанията, които не отговарят на изискваните по ал. 4 минимални интервали.
(7) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Маршрутните разписания, за които в резултат на извършена проверка по ал. 6 е установено, че отговарят на изискванията по ал. 4 и 5, и за които към момента на проверката при утвърдилия ги орган няма постъпили уведомления по чл. 6а, ал. 6, могат да бъдат включени в процедура за ново възлагане на превозите по тях.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Разписанията на линиите от общинските, областните, междуобластната и републиканската транспортна схема трябва да отговарят на изискванията за:
1. недопускане на движение със скорост, несъобразена с установените с пътните знаци и маркировка ограничения по съответните маршрути;
2. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) осигуряване на възможност за спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета, а за превози по автобусни линии с дължина на маршрута до 50 км - изискванията за времето за управление, прекъсване и почивка, определени от министъра на транспорта и съобщенията с наредбата по чл. 89, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.


Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) В периодите на официални празници, посочени в чл. 154 от Кодекса на труда, както и при увеличен брой пътуващи поради други официално обявени празници и чествания, превозвачите могат да извършват извънредни курсове по изпълнявани от тях разписания на автобусни линии.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)
(3) Извънреден курс може да се изпълнява само ако следващият курс по разписание за същата автобусна линия започва най-малко 60 минути след извънредния курс.
(4) Извънредни курсове се изпълняват при следните условия:
1. извънредният курс започва и завършва едновременно с курса по разписание, като изпълняващите извънреден курс автобуси се движат заедно с автобуса, изпълняващ разписанието;
2. върху разписанието в изпълняващите извънреден курс автобуси трябва да има надпис "Извънреден курс", дата на извършване на курса и заверка от превозвача;
3. при изпълнение на извънреден курс се спира на междинните спирки само за слизане, като не се допуска взимане на пътници от тези спирки.
4. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Глава втора.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ПРЕВОЗИТЕ ПО ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

Раздел I.
Възлагане на задължението за извършване на обществена услуга за обществен превоз на пътници по реда на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Чл. 16в. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) По решение на общинския съвет кметът на общината възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор. Когато превозите по автобусни линии се възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. Когато оперативният риск се прехвърля на икономическия оператор, превозите се възлагат при условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Условията за възлагане задължително включват:
1. посочване на маршрутното разписание и ясно определяне на задълженията за извършване на обществена услуга на лицето по чл. 2;
2. изчерпателно определяне по прозрачен начин така, че да се предотврати свръхкомпенсиране на:
а) параметрите, въз основа на които се изчислява компенсацията, ако има такава;
б) естеството и обема на предоставените изключителни права, ако има такива;
3. определяне на механизмите за разпределение на разходите, свързани с предоставяне на услугите; тези разходи могат да включват разходите за персонал, енергия, пътни такси, превозни средства, необходими за извършване на услугата, както и фиксирани разходи и подходяща възвръщаемост на капитала;
4. механизмите за разпределяне на приходите от продажба на билети, които могат или да останат у лицето по чл. 2, или да бъдат изплатени на възложителя, или поделени между тях;
5. норми и изисквания към качеството на услугата, ако има такива;
6. дали се допускат подизпълнители и какъв е максимално допустимият процент от стойността или обема на услугата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета;
7. градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на лица с увреждания и лица с намалена подвижност; съответствието с изискването към оборудването на автобусите за превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност се доказва по реда на Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.) и Наредба № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ДВ, бр. 21 от 2013 г.);
8. изискване за притежаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Не се допуска възлагане на поръчки при условията на чл. 5, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) За осигуряване на превозите по цялата утвърдена транспортна схема при обявяване на съответната процедура по ал. 1 общините извършват:
1. комбиниране на ефективни с неефективни линии (курсове);
2. комбиниране на автобусни линии (курсове) от различни транспортни схеми (общинска, областна, междуобластна и републиканска);
3. насочване на автобусите за превоз на не повече от 22 пътници по междуселищните автобусни линии с малък пътникопоток.
(5) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Общинските съвети определят градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на лица с увреждания и лица с намалена подвижност, при спазване на норматив за относителен дял на тези курсове, както следва:
а) за превози по градски линии - 35 % от общия брой курсове;
б) за превози по междуселищни линии - 35 % от общия брой курсове по линиите от общинската, областната, междуобластната и републиканската транспортна схема от квотата на общината.
(6) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) В градовете с население над 100 000 жители се определят най-малко по една основна и по една допълнителна линия, превозите по които се изпълняват изцяло с автобуси за превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност.
(7) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Общият брой на автобусите за превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност при изпълнение на курсовете по линиите по ал. 6 е най-малко 10 % от всички автобуси за превоз по основните и допълнителните линии.
(8) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Вземането на решения от общинските съвети за възлагане на превозите по маршрутни разписания от съществуващи автобусни линии е най-късно 6 месеца преди изтичането на срока на договорите, с които е възложено изпълнението на превозите, а когато договорите са прекратени по съответния ред - не по-късно от 6 месеца от датата, на която са прекратени.
(9) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) В случай на прекратяване на правата, произтичащи от лиценза на превозвача, договорът за възлагане на превозите на пътници по автобусни линии се прекратява от кмета на общината възложител без предизвестие.


Чл. 16г. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) По решение на общинския съвет кметът на съответната община може чрез пряко възлагане и при спазване на условията на чл. 16в, ал. 2 да сключи договор с лице по чл. 2 само ако лицето е вътрешен оператор и при условие, че общината предоставя интегрирани обществени услуги за пътнически превоз. Обявление за взетото решение се публикува в един местен и един национален ежедневник, а когато на територията на общината не се издава нито един ежедневник - в друг местен вестник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Договорът по ал. 1 задължително включва условията по чл. 16в, ал. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) При пряко възлагане на задължението за обществена превозна услуга параметрите по чл. 16в, ал. 2, т. 2, буква "а" се определят така, че компенсацията да не надвиши сумата, необходима за покриване на нетния финансов ефект върху направените разходи и реализираните приходи в изпълнение на задълженията за обществена превозна услуга, като се отчитат приходите от тази дейност, които остават у вътрешния оператор и разумна печалба.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Решението за избор на превозвач подлежи на обжалване от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването на съобщението по ал. 1.


Чл. 16д. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Срокът на договорите, с които се възлага задължението за обществена превозна услуга след проведени процедури по реда на Закона за обществените поръчки, не може да надвишава 10 години за междуселищните и градските автобусни превози.
(2) Ако задължението е за обществен превоз на пътници с комбиниран транспорт и железопътният или друг релсов транспорт представлява над 50 % от стойността на услугите, срокът може да бъде до 15 години.
(3) При необходимост, предвид условията на амортизация на активите, срокът на договора, с който е възложено задължението за обществена превозна услуга, може да бъде до 15 години, ако лицето по чл. 2 предоставя активи, които са значителни спрямо общия размер на активите, необходими за обществения превоз на пътници, и тези активи са предназначени най-вече за превоза на пътници, възложен с договора.
(4) Ако услугата е в отдалечени райони и разходите, произтичащи от това, са в размер, който оправдава възлагането на договор за по-продължителен срок, този срок не може да надхвърля 15 години.
(5) Срокът на договора може да бъде по-дълъг, при условие че:
1. амортизацията на капитала, свързана с инвестиции в инфраструктура или превозни средства, е в размер, който оправдава възлагането на договор за по-продължителен срок, и
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) договорът е възложен чрез обществена поръчка за услуга по реда на Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, и
3. в срок от 1 година от сключването на договора общинският съвет по реда на действащото законодателство предостави договора в Европейската комисия заедно с обосновка на обстоятелствата, които оправдават съответния по-дълъг срок; в този случай в договора се включва текст, позволяващ неговата промяна с оглед евентуални препоръки, включително по отношение на срока, които могат да бъдат направени от Европейската комисия.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) В случаите по чл. 5, пар. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета областният управител е органът, компетентен да разреши на кмета на общината да предприеме спешната мярка при условията на регламента. С решението областният управител определя вида на спешната мярка през разрешения период в съответствие с чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Решението на областния управител по ал. 6 се публикува в един местен и един национален ежедневник, а когато на територията на общината не се издава нито един ежедневник - в друг местен вестник.
(8) Решението на областния управител по ал. 6 може да бъде обжалвано от всяко заинтересовано лице в 14-дневен срок от публикуването на решението.


Чл. 16е. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Компенсацията на задължението за обществен превоз на пътници се изчислява в съответствие с чл. 16в, ал. 2, т. 2 и 3.
(2) Освен в съответствие с ал. 1 компенсация за пряко възложено задължение за обществен превоз на пътници се изчислява в съответствие с приложението към Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.


Чл. 16ж. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Кметът на всяка община, възложил по решение на общинския съвет задължение за обществен превоз на пътници, публикува веднъж годишно отчет, отговарящ на изискванията на чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
(2) Общинският съвет предприема необходимите мерки, за да гарантира, че поне една година преди отправяне на поканата за участие в конкурса или една година преди прякото възлагане на поръчката в Официален вестник на Европейския съюз се публикува най-малко следната информация:
1. наименованието и адресът на компетентния орган;
2. предвижданият вид на възлагане на поръчката;
3. услугите и районите, които евентуално ще бъдат обхванати от поръчката.
(3) Общинският съвет може да реши да не публикува тази информация, когато обществена поръчка за услуги се отнася до предоставяне на услуги за пътнически превоз, възлизащи на по-малко от 50 000 километра годишно.
(4) Ако информацията по ал. 2 се промени след публикуването, общинският съвет публикува съответната поправка във възможно най-кратък срок. Поправката не засяга началната дата на прякото възлагане на поръчката или поканата за участие в търг.
(5) Задължението за публикуване по ал. 1, 2 и 4 не се прилага за член 5, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
(6) При постъпване на искане от заинтересовано лице страна общинският съвет предоставя мотивите за своето решение за пряко възлагане на обществена поръчка за услуги.


Чл. 16з. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) (1) На закриване от компетентния за съответната транспортна схема орган подлежат маршрутни разписания, за които:
1. общинският съвет не е взел решение по чл. 16в, ал. 1 в срок до 6 месеца от датата на утвърждаване на разписанието - за маршрутни разписания по нови автобусни линии и нови курсове по съществуващи автобусни линии;
2. общинският съвет не е взел решение при условията и в сроковете по чл. 16в, ал. 8 или чл. 16г;
3. не е имало кандидати или когато явилите се кандидати не отговарят на предварително обявените условия при две последователно проведени процедури за възлагане на превози.
(2) Кметът на съответната община уведомява компетентния за съответната транспортна схема орган в едномесечен срок от изтичането на сроковете по ал. 1.

Раздел II.
Възлагане на превози по транспортни схеми чрез конкурс (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Раздел II.
Възлагане на превози по транспортни схеми чрез конкурс (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.)


Чл. 29. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.)

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

Раздел I.
Задължения на лицата по чл. 2


Чл. 30. Лицето по чл. 2 е длъжно:
1. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) да организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози;
2. да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;
3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) да организира проверките на техническото състояние на автобусите преди излизането от експлоатационния център;
4. да осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;
5. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) да осигурява издаването на необходимите превозни документи съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за автомобилните превози - по редовна тарифа, както и безплатни или по намалени цени за категориите пътници, имащи това право, дадено им с нормативен акт, освен в случаите по чл. 36, ал. 4 от същия закон;
6. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да изготвя работен дневник и график за работата на водачите, осъществяващи превози на пътници с моторни превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) 561/2006 г.;
7. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да не допуска извършването на превоз по автобусни линии без валиден договор с възложителя и/или без валидно маршрутно разписание;
8. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да не допуска извършването на превоз по автобусна линия под формата на случаен или специализиран превоз;
9. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да снабди водачите, извършващи превози с автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с достъчно количество хартия за разпечатка на данните, а за автобусите с аналогови тахографи - с достатъчен брой тахографски листове;
10. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) да снабдява водачите с достатъчен брой багажни разписки;
11. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) да информира и инструктира водачите за спазването на Регламент (ЕО) № 561/2006 и Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (OB, L 60/1 от 28 февруари 2014 г.), което се удостоверява с подпис на всеки водач в книга за инструктаж.


Чл. 31. (1) (Предишен текст на чл. 31 - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Превозът по автобусна линия се извършва срещу документ за платена превозна цена (билет или карта), издаден от лицето по чл. 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) Превозвачите поставят в превозните средства, на видно за пътниците място, таблица с цените на билетите за пътуване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Превозвачите осигуряват безпрепятствен достъп в автобусите на хора с увреждания, придружени от кучета водачи.


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Не се допуска превоз на правостоящи пътници по междуселищни, междуобщински и междуобластни линии при пътувания на разстояние над 30 км.

Раздел II.
Изисквания към водачите, извършващи превози по утвърдени транспортни схеми


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Водачът на автобус за обществен превоз на пътници трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;
2. да не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер по Наказателния кодекс или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност;
3. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) да притежава валидно удостоверение за психологическа годност по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
4. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) да притежава валидна карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози.

Раздел III.
Изисквания към автобусите, с които се извършват превози по утвърдени транспортни схеми (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми се извършва с автобуси, които отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в наредбата по чл. 147, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.)


Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Превозите по автобусни линии се извършват със следните класове автобуси:
1. градски основни линии - с класове І, ІІ и А;
2. градски допълнителни линии - с класове А и В;
3. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) междуселищни линии от общинските, областните, междуобластната и републиканската транспортни схеми:
а) с еднопосочна дължина до 30 км - с всички класове автобуси;
б) с еднопосочна дължина над 30 км - с класове ІІ, ІІІ и В, при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.

Раздел IV.
Задължения на водачите, извършващи превози по утвърдени транспортни схеми (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници е длъжен:
1. да извършва превозите в съответствие с възложеното маршрутно разписание;
2. да спира на определените в маршрутното разписание автогари и автоспирки;
3. да не извършва превоз по автобусна линия, за която няма валидни маршрутно разписание и договор;
4. да не извършва превоз по автобусна линия под формата на случаен или специализиран превоз;
5. да не извършва превоз с моторно превозно средство, оборудвано с дигитален тахограф, без карта за разчитане на регистрираните от тахографа данни;
6. да издава и прикрепва към всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното отделение на автобуса, багажни разписки за превозите по междуселищни линии;
7. да издава документи за платена превозна цена в случаите, когато пътниците не са предварително снабдени с такива документи.


Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.)

Глава четвърта.
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ


Чл. 40. (1) (Предишен текст на чл. 40, изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) По време на работа водачът е длъжен да представи при поискване на контролните органи следните документи:
1. удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза);
2. документ за сключена застраховка "Злополука на пътниците";
3. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) документ за извършена проверка на техническата изправност на превозното средство, с който то е допуснато за движение по пътищата, отворени за обществено ползване;
4. попълнен пътен лист по образец (приложение № 5);
5. копие на маршрутно разписание, заверено със свеж печат и подпис от общината възложител по образец (приложение № 1); това изискване не се отнася за превози по градски линии, които се управляват и контролират чрез система, осигуряваща достъп за наблюдение от контролните органи;
6. таблица с цените на билетите на обслужваната автобусна линия в междуселищно съобщение;
7. билети;
8. багажна разписка по образец (приложение № 6);
9. карта за квалификация на водача по смисъла на наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози;
10. (нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) удостоверение за психологическа годност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Освен документите по ал. 1 водачът е длъжен да представи и документите по чл. 100, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за движението по пътищата.

Глава пета.
ОБОЗНАЧАВАНЕ С ТАБЕЛИ


Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) По време на работа автобусите трябва да бъдат обозначени с табела с номера на маршрута, ако линията е градска - основна или допълнителна, и табели с крайните спирки, които се поставят на местата, определени от производителя:
1. табелата с номера на маршрута е с размери 210 мм x 260 мм, черни цифри на бял фон и височина на цифрите 165 мм;
2. маршрутните табели на автобусите са с размери 170 мм x 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на цифрите 165 мм и височина на буквите 45 мм.
3. (отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Всеки автобус трябва да има най-малко две табели с маршрута, от които едната да бъде поставена в челната му част, а втората - от дясната страна пред задната врата. За автобуси, извършващи междуселищни превози, страничната табела се поставя зад предната врата от дясната страна на автобуса.
(3) (Нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) При изпълнение на извънреден курс всеки автобус трябва да има:
1. табела "Извънреден курс" с размери и изпълнение на надписа съгласно ал. 1, т. 2, поставена в челната част на автобуса;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) маршрутна табела с размери и изпълнение на надписа съгласно ал. 1, т. 2, поставена от дясната страна на автобуса, зад предната врата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Табели не се поставят в случай, че автобусите разполагат с електронни информационни табла, на които е изписана необходимата информация по ал. 1.

Дял трети.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 42. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от контролните органи на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".


Чл. 43. За констатираните нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Във всички случаи на установяване на нарушения на изискванията на Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата контролните органи отнемат като доказателство по акта контролния талон към свидетелството за управление на МПС и всички документи, доказващи установяване на нарушението.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Маршрутно разписание" е основен вид разписание на автобусната линия:
а) (доп. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.) маршрутното разписание на междуселищните линии задължително съдържа следните елементи: наименование на линията, списък на всички спирки (автогари) по маршрута, време на тръгване, пристигане и престой на всяка спирка за всички курсове, разстояния, особености на линията (изпълнение в отделни дни, сезонност и др.);
б) маршрутното разписание на градските линии задължително съдържа номер и наименование на линията, спирките по маршрута, времето на тръгване от началните пунктове и на преминаване през контролните пунктове в двете посоки.
2. "Курс" е пробегът на автобуса в едната посока по маршрута на линията от началната до крайната спирка.
3. (изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) "Направление" е съвкупност от автобусни линии с най-малко две общи спирки и дължина на участъка между тези спирки най-малко 30 % от дължината на всяка от линиите.
4. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) "Спирка по желание" е автоспирка, предназначена за слизащи пътници, на която се спира само при наличие на желаещи да слязат.
5. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) "Извънреден" е курс, който се изпълнява от същия превозвач с друг автобус, едновременно с изпълнението на курса по утвърдено разписание.
6. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) "Нова линия" е линия, при която има промяна в началната и/или крайната спирка вследствие на удължаване или съкращаване на маршрута и/или на която началната и крайната спирка до този момент не са съществували в съответната транспортна схема.
7. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) "Вътрешен оператор" е юридическо обособено образувание, което:
а) е лице по чл. 2, и
б) над което общинският съвет, а при група от няколко общински съвета възложители - поне един от тях, упражнява контрол, сходен с този, който упражнява върху собствените си подразделения, и
в) вътрешният оператор или всяко лице, върху което този оператор упражнява какъвто и да е контрол, осъществяват дейността си за обществен превоз на пътници в рамките на територията на съответната община; с изключение на изходящи линии или други второстепенни елементи на тази му дейност, навлизащи в територии на съседни общини, и
г) не участва в конкурентни конкурси за предоставяне на обществени превози на пътници, организирани извън територията на общината; вътрешният оператор може да участва само в конкурси не по-рано от две години преди изтичане на пряко възложената му услуга при условие, че е било взето окончателно решение тази услуга да се възлага с конкурс и на вътрешния оператор не е възложена пряко друга услуга за обществен превоз на пътници.
8. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) "Задължение за извършване на обществена услуга" е изискване, определено от общинския съвет, за да осигури обществен превоз на пътници, който лицето по чл. 2, ако отчиташе само собствените си търговски интереси, не би поело или не би поело до същата степен или при същите условия без възнаграждение.
9. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) "Изключително право" е изключително право по смисъла на чл. 2, буква "е" от Регламент № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.
10. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) "Компенсация за обществена услуга" е каквато и да е облага, в частност - финансова, предоставена пряко или непряко от общинския съвет от обществени средства по време на периода на изпълнение на задължението за извършване на обществена превозна услуга или във връзка с този период.
11. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) "Контрол, сходен с този, който общинският съвет упражнява върху собствените си подразделения" е налице, когато той е представен в значителна степен в административните, управителните или надзорните органи и/или е едноличен собственик на дружеството, и/или има контрол върху стратегически решения и индивидуални управленски решения, вземани от органите за управление на дружеството според устава, дружествения договор или учредителния му акт.
12. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) "Обществен превоз на пътници" са услуги за превоз на пътници от общ икономически интерес, предоставяни на обществеността регулярно и на недискриминационна основа.
13. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) "Пряко възлагане" е възлагане на услуга за обществения превоз на пътници без каквато и да е конкурсна или друга състезателна процедура.
14. (нова - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) "Стойност" е стойността на услуга, маршрут, обществена поръчка за услуги или схема за компенсиране на обществен пътнически превоз, която съответства на пълното възнаграждение на оператора или операторите на обществени услуги преди начисляване на продажбата на ДДС, включително всякакъв вид компенсации, изплатени от обществените органи и приходи от продажбата на билети, които не са изплатени на въпросния компетентен орган.
15. (нова - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) "Интегрирани обществени услуги за пътнически превоз" са интегрирани обществени услуги за пътнически превоз по смисъла на чл. 2, буква "м" от Регламент № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 18 от Закона за автомобилните превози.


§ 3. Разпоредбите на тази наредба не се отнасят за таксиметров превоз на пътници.


§ 4. Процедурите за разпределяне на превозите по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми между лицата по чл. 2, обявени с решение на общинския съвет за провеждане на съответната процедура до влизане в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 33 от 2001 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (ДВ, бр. 36 от 2001 г.), се приключват по реда на Закона за обществените поръчки.


§ 5. Конкурсите за разпределяне на превозите по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми между лицата по чл. 2, приключени с решение на общинския съвет, по които са сключени договори за изпълнение към 21.I.2002 г., остават в сила.


§ 6. Конкурсите за разпределяне на превозите по автобусни линии от утвърдените транспортни схеми между лицата по чл. 2, които не са приключили към 22.I.2002 г., се прекратяват на основание Решение № 219 от 10.I.2002 г. на Върховния административен съд (ДВ, бр. 8 от 2002 г.). Нови процедури се обявяват по реда на тази наредба.


§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2023 г.) Органите за контрол по Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози пътуват безплатно с всяко превозно средство, извършващо обществен превоз на пътници и товари по реда на тази наредба, въз основа на карти, издадени по чл. 170, ал. 6 от Закона за движението по пътищата.


§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2006 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2006 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.)

§ 41. Навсякъде в останалите текстове на наредбата думите "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията", "министърът на транспорта и съобщенията" - с "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията", "лицензията" с "лиценза/ът", а "заинтересуваните" със "заинтересованите".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ И ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ


(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.)

§ 45. Разпоредбите на чл. 16, ал. 1, 2 и 3 се прилагат до 1 януари 2013 г.


§ 46. Разпоредбите на чл. 6, ал. 3 и чл. 16, ал. 4, 5 и 6 влизат в сила от 1 януари 2013 г.


§ 47. Изискването по чл. 18, ал. 4 се отнася за превози по автобусни линии, възложени въз основа на конкурсите, обявени след влизане в сила на тази наредба.


§ 48. Процедури за разпределение и възлагане на превозите по транспортни схеми, за които към момента на тяхното откриване не са били налице основанията за възлагане по реда на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.) и за които има прието решение на общинския съвет и са открити със заповед на кмета на съответната община, се довършват по досегашния ред.


§ 49. Сключените договори, с които е възложено задължение за обществена услуга до 3 декември 2009 г., остават в сила, както следва:
1. Договорите, сключени до 26 юли 2000 г. чрез справедлива конкурентна процедура - до изтичане на срока им.
2. Договорите, сключени преди 26 юли 2000 г. по ред, различен от справедлива конкурентна процедура, и договорите, сключени между 26 юли 2000 г. и 3 декември 2009 г. чрез справедлива конкурентна процедура (включително конкурс по реда на глава ІІ от тази наредба) - до изтичане на срока им, но за срок не по-дълъг от 30 години.
3. Договорите, сключени между 26 юли 2000 г. и 3 декември 2009 г. по ред, различен от справедлива конкурентна процедура - до изтичане на срока им, при условие че имат ограничен срок, сравним със сроковете, посочени в чл. 4 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета.


§ 50. Тази наредба се издава по прилагането на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета и свързаните разпоредби на Закона за автомобилните превози.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 15.03.2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2023 Г.)

§ 27. Утвърдените от министъра на транспорта и съобщенията преди влизането в сила на тази наредба маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема, които към момента на влизането и в сила са с възложени превози по тях или с приключила процедура за тяхното възлагане, остават действащи във вида, в който са утвърдени, до изтичане на сроковете на договорите им или до датата на прекратяването им по съответния ред.

§ 28. Утвърдените от министъра на транспорта и съобщенията преди влизането в сила на тази наредба маршрутни разписания по автобусни линии от републиканската транспортна схема, които отговарят на разпоредбата на чл. 17, ал. 9 от Закона за автомобилните превози, се считат за утвърдени като такива по автобусни линии от междуобластната транспортна схема.

§ 29. Маршрутните разписания, които към датата на влизане в сила на тази наредба не са възложени и не отговарят на изискванията за съответната транспортна схема, се закриват от органа, който ги е утвърдил.

§ 30. Маршрутните разписания, които към датата на влизане в сила на тази наредба не са възложени, но отговарят на изискванията за съответната транспортна схема, и за които има съгласуване от утвърдилия ги орган в съответствие с чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози, се възлагат в срок до 12 месеца от влизането и в сила. В случай че разписанията не се възложат в посочения срок, след изтичането му те се закриват от органа, който ги е утвърдил.

§ 31. Маршрутните разписания, които към датата на влизане в сила на тази наредба не са възложени за определен срок, който да отговаря на сроковете, предвидени в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 декември 2007 г.), се закриват от органа, който ги е утвърдил, след изтичане на 12 месеца от влизането и в сила.

§ 32. Навсякъде в наредбата думите "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се заменят с "министъра на транспорта и съобщенията", а "Закона за движение по пътищата" със "Закона за движението по пътищата".

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., предишно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
на автобусна линия ........................................................................................................................................................................................................................................
Изпълнява се ..............................................................................................................................................................................................................................................
(целогодишно/сезонно от - до)
 
Разстоя- Час, мин. Марш- Час, мин.
ние (км) пристига стои тръгва рут пристига стои тръгва
               
               
               
               
Обща  
дължина ..... км  
Общо време Средна техни-
за движение ... ч. мин. ческа скорост ... км/ч.
Общо време Средна съобщи-
за пътуване ... ч. мин. телна скорост ... км/ч.
   
   
 
Настоящото разписание се възлага от община .....................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
на ..........................................................................................................................................................................................................................................

(фирма на превозвача)

с договор № ................./.................. г. със срок на действие до ........................ г.
 
Заверка от общината: ..................................................................................................................................................................................................................................
(подпис и печат)
 


Приложение № 2 към чл. 33, т. 3, буква "б"

(Отм. - ДВ, бр. 45 от 2006 г., в сила от 01.06.2006 г.)


Приложение № 3 към чл. 35, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.)


Приложение № 4 към чл. 37, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г.)


Приложение № 5 към чл. 40, ал. 1, т. 4

(Предишно Приложение № 5 към чл. 40, т. 7, изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


Фирма ........................................................
Разрешил излизането: ..............................................................................................................
Адрес .........................................................

(подпис, печат)

Тел. ......................... Факс .............................................................................................
 
 
ПЪТЕН ЛИСТ
Серия... ...... № ............................
 
Автомобил ...........................................................................................................................................
 
.......................................................................................................................
(марка, модел) (регистрационен №)
Водач I .................................................................................................................................................................................................................................................................
Водач II ................................................................................................................................................................................................................................................................
Придружители: 1. ............................................................ 2. ..............................................................................................................................................................................
Издал пътния лист: ................................................................./......................./..................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

(дата) (подпис)
Време на излизане от гаража (дата, час, мин.) ...............................................................................................................................................................................................................
Време на прибиране в гаража (дата, час, мин.) ................................................................................................................................................................................................................
 
   
Автомобилът е технически изправен. Приех автомобила технически изправен.
Механик: ................................................./.....................................................................
Водач: ....................................................../................................................................
(фамилия, подпис) (фамилия, подпис)
   
Проба за алкохол. Общо здравословно Водачът е годен да управлява.
състояние - добро. Извършил проверката:
 
...................................................................../......................................................
  (фамилия, подпис)
   
Километропоказател: Начален .............................................................................................................................................................................................................................................
Краен .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Приел и проверил пътния лист: ........................................................................./.................../.................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

(дата)

(подпис)

   
Документи за превоза към пътния лист  
Вид обществен превоз Документи за превоза
1 2
   
...............................................................................................................................
 
   
   
...............................................................................................................................
 
   
   
...............................................................................................................................
 
   
(гръб)
Фамилия на водача, изпълнител на превоза Маршрут (от - до) Тръгване (ч. мин.) Пристигане (ч. мин.) Престой (ч. мин.) Заверка
1 2 3 4 5 6
           
           
           
 
Бележки на контролните органи:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................
(подпис и печат на контролния орган)
Упътване:
1. Пътният лист е документ за контрол и отчитане работата на водачите и автомобилите.
2. Реквизитите в пътния лист се попълват с мастило или химикал ясно и четливо.
3. В зависимост от вида на изпълнявания превоз поле "Документи за превоза към пътния лист" се попълва, както следва:
3.1. При превози на пътници:
а) в колона 1 - "Превоз по автобусна линия", а в колона 2 - "Разписание на линия .........", като се изписва наименованието на линията; при превоз по междуобластна линия се посочва и номерът на маршрутното разписание;
б) в колона 1 - "Специализиран превоз", а в колона 2 - "Разписание за специализиран превоз по линия ...........", като се изписва наименованието на линията;
в) в колона 1 - "Случаен превоз", а в колона 2 - "Пътническа ведомост за случаен превоз" и "Фактура за платен случаен превоз".
3.2. При превози на товари:
В колона 1 се записва "Превоз на товари", в колона 2 - "Товарителница серия ..... № ..........".
4. Колона 1 на гърба се попълва, когато в пътния лист са вписани двама водачи.
5. Пътният лист се съхранява от превозвача една година.
 


Приложение № 6 към чл. 40, ал. 1, т. 8

(Ново - ДВ, бр. 32 от 2003 г., предишно Приложение № 6 към чл. 40, т. 11, изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.)


   
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(наименование на превозвача) (наименование на превозвача)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(адрес на превозвача) (адрес на превозвача)
   
Серия .... № ................... Серия .... № ...................
   
БАГАЖНА РАЗПИСКА БАГАЖНА РАЗПИСКА
   
До .........................................................................................................................
До .........................................................................................................................
(крайна спирка на пътуване) (крайна спирка на пътуване)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
(име, презиме и фамилия на пътника) (име, презиме и фамилия на пътника)
(закрепва се към багажа) (закрепва се към багажа)
   


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума