навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 16 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ ПО ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ

Издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.72 от 17 Август 2001г., отм. ДВ. бр.74 от 21 Септември 2010г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Отменена с § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците - ДВ, бр. 74 от 21 септември 2010 г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията, редът, видът и начинът на поставяне на пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализация при въвеждане на временна организация на движението, когато се извършват строителство и ремонт по пътищата и улиците.

(2) Наредбата се прилага и за сигнализиране на препятствия в обхвата на пътя (улицата), възникнали в резултат на аварии и пътнотранспортни произшествия.

(3) Наредбата не се отнася за работите, свързани със зимното поддържане на пътищата и улиците.


Чл. 2. (1) Строителството, ремонтът, поддържането на пътни и улични участъци, извършването на други дейности, които създават затруднения и опасност за движението поради намаляване на широчината или нарушаване на целостта на пътната (уличната) настилка, на банкетите или на тротоарите, както и рязкото влошаване на състоянието на тяхната повърхност и др., трябва да бъдат сигнализирани.

(2) Сигнализацията по ал. 1 е временна и се поставя непосредствено преди започване на строителните или ремонтните работи или след установяване на авария в пътен (уличен) участък.

(3) Сигнализацията се премахва след приключване на строителството или ремонта или след отстраняване на аварията, предизвикала поставянето й.


Чл. 3. Сигнализацията за въвеждане на временна организация на движението (ВОД) в пътен (уличен) участък, в който се извършва строителство или ремонт, има за цел:

1. да информира участниците в пътното движение за особеностите и опасностите, възникнали в пътния (уличния) участък, и изменените пътни условия;

2. да указва границите на пътния (уличния) участък с изменени пътни условия;

3. да въвежда режим на движение, който осигурява безопасно преминаване през пътния (уличния) участък.


Чл. 4. (1) Лицата, които извършват строителни или ремонтни работи, отговарят за проектирането на ВОД, за поставянето, поддържането и отстраняването на сигнализацията за въвеждане на ВОД в съответствие с проекта.

(2) Проектът за ВОД се изработва и съгласува при условията и по реда на глава седма.

(3) Стопанинът на пътя (улицата) отговаря за сигнализирането на препятствия в обхвата на пътя (улицата), възникнали в резултат на аварии.

(4) За сигнализирането на препятствията по ал. 3 не е необходимо да се изработва проект за ВОД.


Чл. 5. (1) В зависимост от своята продължителност строителните или ремонтните работи са:

1. краткотрайни - при които времетраенето от започването до окончателното им завършване е в границите на едно денонощие;

2. дълготрайни - при които времетраенето от започването до окончателното им завършване е повече от едно денонощие.

(2) Подвижните ремонтни работи, които се извършват в движение с ниска скорост и честа смяна на работното място, се считат за краткотрайни.


Чл. 6. Лицата, които извършват строителни или ремонтни работи в обхвата на пътя или улицата, трябва да носят отличителен знак (С12) "Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти" съгласно приложение № 1.


Глава втора.
СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 7. За въвеждане на ВОД при извършване на строителни или ремонтни работи в обхвата на пътя или улицата се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализиране.


Чл. 8. (1) Пътната маркировка за въвеждане на ВОД има светлосин или друг цвят, различен от цветовете на постоянната пътна маркировка, определени с Наредба № 2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка (ДВ, бр. 13 от 2001 г.).

(2) Пътната маркировка съгласно ал. 1 се изпълнява от материали, които позволяват отстраняването й след отпадане на необходимостта от нея.


Чл. 9. (1) Пътните знаци за въвеждане на ВОД са съгласно приложение № 2. Те трябва да отговарят на изискванията на БДС 1517 "Знаци пътни. Форма, размери, символи, цветове и шрифтове".

(2) При въвеждане на ВОД пътните знаци Ж3 "Предварителен указател за отклоняване на движението" и Ж7 "Указателна стрелка" имат жълт фон.


Чл. 10. (1) За въвеждане на ВОД се използват преносими светофарни уредби с трисекционни пътни светофари (С17) съгласно приложение № 1.

(2) Светлинните сигнали, подавани от преносимите светофарни уредби, са с червен, жълт и зелен цвят и отговарят на изискванията, които се определят с наредба за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(3) За преносимите светофарни уредби се използват устойчиви срещу преобръщане стойки.

(4) Преносимите светофарни уредби се захранват от електрическата мрежа или от локален източник на електрическа енергия.


Чл. 11. Другите средства за сигнализиране при въвеждане на ВОД съгласно приложение № 1 са:

1. конуси (С2);

2. средства за сигнализиране на площи, временно забранени за движение, в т. ч.:

а) бариера (С3.1);

б) въже с червени флагчета или с червени светлоотразителни елементи (С3.2);

в) лента, ярко оцветена или с успоредни бели и червени ивици (С3.3);

3. ограничителна табела (С4);

4. табела с направляващи стрелки (С6);

5. светлоотразяващ кабар (С15);

6. светлинен източник, подаващ мигаща жълта светлина (С16);

7. предупредителен флаг (С18);

8. затваряща табела със или без светещи елементи (С19).


Чл. 12. Пътните знаци и другите средства за сигнализиране съгласно чл. 11, т. 2, 3 и 4 са светлоотразяващи, когато се използват за въвеждане на ВОД.


Чл. 13. (1) Конусите (С2) се използват за сигнализиране на площи, временно забранени за движение, или на линии, забранени за пресичане. Конуси с височина 300 mm се използват за отклоняване на движението при извършване на краткотрайни и подвижни ремонтни работи.

(2) Конусът се изработва от еластичен материал, има червен или оранжев цвят, със или без бели светлоотразяващи ивици (пръстени). Той е с височина 300, 500 или 750 mm, като масата и размерите на поставката му трябва да осигуряват устойчивостта му срещу преобръщане.

(3) Върхът на конуса може да е пригоден за поставяне на допълнително сигнализиращо средство.


Чл. 14. (1) Бариерата (С3.1) се използва за сигнализиране на част от платното за движение или на площи, временно забранени за движение.

(2) Бариерата е оцветена от едната или от двете си страни с успоредни бели и червени ивици, насочени перпендикулярно към платното за движение.

(3) Бариерата се поставя хоризонтално на стоящи стойки, така че разстоянието от повърхността на пътната настилка до горния ръб на бариерата да е 1000 mm.

(4) Допуска се в населени места разстоянието по ал. 3 да се намалява до 900 mm.


Чл. 15. (1) Въжето с червени флагчета или с червени светлоотразителни елементи (С3.2) се използва за сигнализиране на част от платното за движение или на площи, временно забранени за движение.

(2) Флагчетата по ал. 1 са с триъгълна или правоъгълна форма, с червен цвят и се окачват на въжето на разстояние едно от друго от 600 до 900 mm.

(3) Въжето се окачва на стоящи стойки или на стабилно закрепени колчета на височина от 800 до 1000 mm от повърхността на пътната настилка или терена.

(4) Въжето може да има вътрешно осветление на редуващи се жълти и червени ивици.

(5) На въжето могат да се окачват светлинни източници на разстояние един от друг от 1,50 до 5,00 m.

(6) Светлинните източници по ал. 5 трябва да отговарят на изискванията по чл. 20, ал. 1.


Чл. 16. (1) Лентата, ярко оцветена или с успоредни бели и червени ивици (С3.3), се използва за сигнализиране на част от платното за движение или на площи, временно забранени за движение.

(2) Лентата е с широчина от 50 до 100 mm. Ивиците й са насочени перпендикулярно към платното за движение.

(3) Лентата се окачва на стоящи стойки или на стабилно закрепени колчета, така че разстоянието от повърхността на пътната настилка или терена до горния ръб на лентата да е от 800 до 1000 mm.


Чл. 17. (1) Ограничителните табели (С4) се използват за сигнализиране на изменение на широчината на платното за движение.

(2) Ограничителната табела има формата на правоъгълник, чиято по-дълга страна е разположена вертикално спрямо платното за движение. От едната или от двете страни на табелата се нанасят успоредни бели и червени ленти, насочени към платното за движение под ъгъл 45 градуса.

(3) Ограничителната табела се поставя на самостоятелна стояща стойка, чийто горен край е пригоден за монтиране на светлинен източник (С16) или на пътен знак Г9 "Преминаване отдясно на знака" или Г10 "Преминаване отляво на знака".


Чл. 18. (1) Табелите с направляващи стрелки (С6) се използват за указване на:

1. изменение на посоката на движение в завой - табела С6.1;

2. "Т"-образно кръстовище - табела С6.2;

3. препятствие на платното за движение - табела С6.3.

(2) Табелите имат формата на правоъгълник, върху който са нанесени червени и бели стрелки, и се поставят, както следва:

1. табели С6.1 и С6.2 - хоризонтално спрямо платното за движение;

2. табела С6.3 - вертикално спрямо платното за движение.


Чл. 19. (1) Светлоотразяващите кабари (С15) се използват за сигнализиране на границата, отделяща противоположните посоки за движение, на границата на площи, забранени за движение, и за очертаване на специално обособени пътни ленти при въвеждане на ВОД. Светлоотразяващите кабари се поставят върху:

1. единична прекъсната линия М3, когато тя разделя противоположни посоки за движение;

2. двойна непрекъсната линия М4;

3. линии, очертаващи границите на платното за движение или на площи, забранени за движение.

(2) Светлоотразяващият елемент е в бял или жълт цвят.


Чл. 20. (1) Светлинните източници, подаващи мигаща жълта светлина (С16), трябва да са устойчиви на променливи метеорологични условия и да са лесно сменяеми. Те се захранват от електрическата мрежа или от локални източници на електрическа енергия.

(2) Допуска се за светлинни източници да се използват и пожаробезопасни и ветроупорни фенери с жълта светлина, захранвани от неелектрически енергийни източници.


Чл. 21. (1) Предупредителните флагове (С18) се използват за предварително сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонтни работи върху платното за движение при липса на видимост и за регулиране на движението при дълготрайни строителни и ремонтни работи.

(2) Предупредителните флагове са в червен цвят, с размери 500 х 500 mm и имат бели дръжки с дължина от 500 до 700 mm.


Чл. 22. (1) Затварящата табела (С19) се използва за сигнализиране на временно забранена за движение площ или на препятствие върху платното за движение.

(2) Затварящата табела има формата на правоъгълник с широчина 1700 mm и височина 2500 mm. Върху табелата двустранно са нанесени бели и червени успоредни ленти с широчина по 180 mm, насочени към платното за движение под ъгъл 45 градуса, които образуват стрелки, насочени нагоре.

(3) Върху лицевата страна на табелата се поставят следните пътни знаци или техните изображения: А23 "Участък от пътя в ремонт", Г9 "Преминаване отдясно на знака" или Г10 "Преминаване отляво на знака". Закрепването на пътен знак Г9 трябва да позволява завъртането му в положение пътен знак Г10.

(4) Пътен знак Г9 (Г10) съгласно ал. 3 е един типоразмер по-голям от пътен знак А23.

(5) Върху лицевата страна на затварящата табела се поставят светлинни източници, подаващи мигаща жълта светлина.

(6) Затварящата табела може да бъде монтирана на задната част на автомобил, ремарке или на возима стойка-платформа (С21).


Чл. 23. (1) Пътните знаци и другите средства за сигнализиране на строителни и ремонтни работи на пътни и улични участъци се поставят върху стабилно закрепени стълбчета, преносими стойки (С20) или возими стойки-платформи (С21), устойчиви срещу преобръщане, съгласно приложение № 3.

(2) Върху едно стълбче могат да се поставят не повече от три пътни знака и две допълнителни табели. Разстоянието от повърхността на настилката или терена до долния ръб на пътния знак е не по-малко от 600 mm.

(3) Върху преносима стойка могат да се поставят до два пътни знака и една допълнителна табела. Стойката може да бъде сгъваема. Разстоянието от основата на стойката до долния ръб на пътния знак е не по-малко от 600 mm.

(4) Върху возима стойка-платформа могат да се поставят до четири пътни знака или една затваряща табела. Стойката трябва да е пригодена за теглене от автомобил с работна скорост от 5 до 10 km/h и със скорост на транспортиране със сгънати пътни знаци до 60 km/h.


Чл. 24. (1) Допуска се сигнализирането на аварийни ситуации в обхвата на пътищата и улиците, на строителни и ремонтни работи на участъци от местните пътища и второстепенните улици с продължителност до три денонощия да се извършва със средства за сигнализация, които не са посочени в наредбата.

(2) Формата, основните размери, цветовете, символите и местата на поставяне на средствата за сигнализация по ал. 1 трябва да отговарят на изискванията на тази наредба.


Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИГНАЛИЗАЦИЯТА И ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 25. Сигнализацията на строителните или ремонтните работи в обхвата на пътя или улицата трябва да е ясно видима и разбираема от участниците в движението по всяко време на денонощието и при всякакви метеорологични условия и да дава навременна и достатъчна информация за изменените пътни условия.


Чл. 26. Временната сигнализация се поставя преди участъка, в който се извършват строителни или ремонтни работи, на разстояние, осигуряващо достатъчно време на участниците в движението да се съобразят с изменените пътни условия и извършат предписаните маневри за безопасно преминаване.


Чл. 27. Пътните знаци, с които се въвежда постоянната организация на движението по пътя или улицата и които противоречат на ВОД, се отстраняват или покриват с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят.


Чл. 28. (1) На едно място не се допуска да се поставят повече от четири пътни знака: до три във вертикален ред и два - в хоризонтален ред.

(2) За въвеждане на ВОД се използват пътни знаци от типоразмера на постоянната сигнализация на пътя (улицата).

(3) За въвеждане на ВОД могат да се използват пътни знаци от по-голям типоразмер и с по-високи технически характеристики от необходимите за съответния клас път или улица.


Чл. 29. Временната сигнализация с пътна маркировка се използва само на пътища и улици с висока интензивност на движението и със срок за извършване на строителните или ремонтните работи повече от един месец.


Чл. 30. (1) В зависимост от местоположението на строителните или ремонтните работи върху пътното платно и интензивността на движението на пътя или улицата временно движението се организира по един от следните начини:

1. запазване броя и широчината на пътните ленти;

2. запазване броя на пътните ленти, но намаляване на тяхната широчина;

3. намаляване броя на пътните ленти;

4. отбиване на пътното движение по обходен маршрут.

(2) Когато се въвежда ВОД при условията на ал. 1, т. 2, широчината на пътните ленти не трябва да е по-малка от 2,75 m.


Чл. 31. Според широчината на платното за движение, незасегната от извършваните строителни или ремонтни работи, се осигуряват следният брой пътни ленти:

1. една пътна лента - при широчина, по-малка от 5,50 m;

2. две пътни ленти - при широчина от 5,50 до 8,50 m;

3. три пътни ленти - при широчина от 8,50 до 11,00 m;

4. четири и повече пътни ленти - при широчина, по-голяма от 11,00 m.


Чл. 32. (1) Необходимият брой пътни ленти се определя в зависимост от най-голямата часова интензивност на движението по време на строителните или ремонтните работи и пропускателната способност на една пътна лента при приетия режим на движение.

(2) Най-голямата пропускателна способност на пътна лента при еднопосочно движение е 1200 приведени единици на час.

(3) Най-голямата пропускателна способност на пътна лента с последователна смяна на посоката на движение е 500 приведени единици на час при дължина на участъка до 50 m и осигурена видимост в двете посоки.

(4) Пътното движение се регулира от регулировчик или от преносима светофарна уредба при пътни ленти с последователна смяна на посоката на движение и:

1. при липса на видимост в двете посоки на движение, или

2. при дължина на участъка, по-голяма от 50 m, или

3. при интензивност на движението, по-голяма от 500 приведени единици на час.

(5) В случаите по ал. 4 се осигурява необходимото време за освобождаване на пътната лента от навлезлите в нея пътни превозни средства преди пропускане на насрещното движение.


Чл. 33. (1) При пълно затваряне на платното за движение пътните превозни средства се отбиват по специално изграден временен път или по съществуващи обходни пътища или улици, които осигуряват безопасно провеждане на отклоненото движение.

(2) За обходни маршрути съгласно ал. 1 могат да се използват съществуващи пътища или улици от по-нисък клас, които осигуряват условия на движение, близки до тези на основния маршрут.

(3) При отбиване на движението от двулентов път широчината на платното за движение на специално изградения отбивен път е не по-малка от широчината на затворения за движение път.

(4) При затваряне на едното платно за движение на автомагистрала може да се организира двупосочно движение върху другото платно с дължина на участъка до 3 km в зависимост от разстоянията между площадките за пренасочване на пътното движение през средната разделителна ивица.

(5) Допуска се в случаите по ал. 4 да се обединяват последователни участъци с обща дължина не по-голяма от 5 km.


Чл. 34. (1) При затваряне на тротоар или пешеходна алея за провеждане на пешеходното движение се устройва временна пешеходна пътека чрез отнемане на част от широчината на платното за движение.

(2) При ниска интензивност на пешеходното и автомобилното движение в случаите по ал. 1 пешеходците могат да се насочват за преминаване към отсрещния тротоар или пешеходна алея.


Чл. 35. При затваряне на велосипедна алея велосипедното движение се провежда по платното за движение.


Чл. 36. (1) Допустимата максимална скорост на движение на автомагистрали се ограничава до:

1. 90 km/h - при широчина на пътните ленти, по-голяма от 3,25 m, и надлъжен наклон не по-голям от 2,5 на сто;

2. 70 km/h - при широчина на пътните ленти от 2,75 до 3,25 m.

(2) Допустимата максимална скорост на движение се ограничава до 60 km/h в пътни участъци, в които се извършват строителни или ремонтни работи върху платното за движение.

(3) Допустимата максимална скорост на движение се ограничава до 40 km/h в пътни и улични участъци с двупосочно движение или при режим с последователна смяна на посоката на движение.

(4) Допустимата максимална скорост на движение се ограничава под 40 km/h в пътни участъци в близост до дълбоки изкопи или с големи надлъжни наклони.


Чл. 37. Площите, върху които се извършват строителните или ремонтните работи, се отделят от автомобилното, пешеходното и велосипедното движение, като се ограждат надлъжно, напречно или косо.


Чл. 38. (1) Напречното ограждане при частично затваряне на платното за движение се осъществява чрез поставяне на бариери (С3.1) или ограничителни табели (С4).

(2) При краткотрайни строителни или ремонтни работи напречното ограждане може да се осъществява чрез поставяне на конуси (С2).

(3) Напречното ограждане при затваряне на отделни пътни ленти на автомагистрали при извършване на краткотрайни ремонтни работи се осъществява със затварящи табели (С19) или с пътни знаци, поставени на возима стойка-платформа.

(4) Напречното ограждане при частично затваряне на платното за движение на пътища и улици с ограничена до 50 km/h допустима максимална скорост се осъществява с бариери (С3.1), конуси (С2) или затварящи табели (С19), поставени перпендикулярно на оста на пътя (улицата).

(5) Разстоянието между конусите съгласно ал. 2 и 4 е не повече от 1,25 m, мерено перпендикулярно на оста на пътя, като броят на конусите за всяка пътна лента е не по-малък от три.


Чл. 39. (1) Косото ограждане при частично затваряне на платното за движение се осъществява чрез поставяне на ограничителни табели (С4) или конуси (С2) под наклон спрямо оста на пътя, както следва:

1. на автомагистрали, пътища с четири и повече пътни ленти и улици със средна разделителна ивица: в началото на ограждането - 1:20, и в края - 1:10;

2. на двулентови пътища: в началото на ограждането - 1:10, и в края - 1:3;

3. на улици: в началото на ограждането - 1:5, и в края - 1:3.

(2) Ограничителните табели съгласно ал. 1 се поставят на разстояние не по-голямо от 1 m, мерено напречно на оста на пътя.

(3) Разстоянието между конусите съгласно ал. 1 не може да е по-голямо от 6 m, мерено успоредно на оста на пътя (улицата).


Чл. 40. (1) Надлъжното ограждане на площи, върху които се извършват строителни или ремонтни работи, се осъществява чрез поставяне на ограничителни табели (С4) и/или бариери (С3.1).

(2) Надлъжното ограждане на площи, върху които се извършват краткотрайни строителни или ремонтни работи, на пътища и улици с ниска интензивност и скорост на движение се осъществява само с конуси (С2).

(3) При полагане на асфалтови настилки на отделни пътни ленти надлъжното им ограждане не е задължително.

(4) Допуска се надлъжното ограждане да се осъществява с въже с червени флагчета или с червени светлоотразителни елементи (С3.2), с лента, ярко оцветена или с успоредни червени и бели ивици (С3.3), или с въже с вътрешно осветление на редуващи се червени и жълти ивици в случаите, когато не се извършват изкопни работи в оградените площи.

(5) Разстоянието между ограничителните табели съгласно ал. 1 не трябва да е повече от 10 m, мерено успоредно на оста на пътя (улицата).

(6) Допуска се при дълги работни участъци в права разстоянието между ограничителните табели съгласно ал. 1 да е до 20 m, мерено успоредно на оста на пътя.

(7) Разстоянието между конусите съгласно ал. 2 не може да е повече от 6 m, мерено успоредно на оста на пътя.


Чл. 41. (1) Пътните ленти, по които се насочва движението при въвеждане на ВОД, могат да се сигнализират със светлоотразяващи кабари (С15) за канализиране на движението.

(2) Светлоотразяващите кабари се поставят на разстояние, равно на сумата от дължината на чертата и интервала на единичната прекъсната линия М3, но не по-голямо от 12 m. Размерите на единичната прекъсната линия М3 в зависимост от класа на пътя или улицата са съгласно Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка (ДВ, бр. 13 от 2001 г.).


Чл. 42. (1) Напречното и косото ограждане на площи, върху които се извършват строителни или ремонтни работи през нощта и при намалена видимост, се сигнализират със светлинни източници или светлоотразителни елементи.

(2) При частично затваряне на платното за движение на автомагистрали, пътища и улици с две и повече от две пътни ленти за движение в една посока се поставят по три светлинни източника с мигаща жълта светлина върху всяка затворена пътна лента.

(3) При частично затваряне на платното за движение на пътища и улици с по-малко от две пътни ленти за движение в една посока се поставят по два светлинни източника с мигаща жълта светлина върху затворената пътна лента.

(4) При пълно затваряне на платното за движение на автомагистрали, пътища и улици с две и повече от две пътни ленти за движение в една посока със средна разделителна ивица се поставят най-малко пет светлинни източника с мигаща жълта светлина.

(5) При пълно затваряне на платното за движение на пътища и улици с по-малко от две пътни ленти за движение в една посока броят на светлинните източници с мигаща жълта светлина може да се намалява до два.


Чл. 43. (1) Надлъжното ограждане на площи, върху които се извършват строителни или ремонтни работи през нощта и при намалена видимост, се сигнализира със светлинни източници с постоянна или мигаща жълта светлина, поставени на разстояние:

1. когато ограждането се осъществява чрез поставяне на бариери (С3.1) или ограничителни табели (С4) - не по-голямо от 18 m;

2. когато ограждането се осъществява чрез поставяне на конуси (С2) - не по-голямо от 12 m.

(2) Светлинните източници по ал. 1 могат да подават синхронизирани мигащи сигнали с жълта светлина - "бягаща вълна".


Чл. 44. (1) Светлинните източници, използвани за сигнализация на строителни или ремонтни работи върху автомагистрали, пътища и улици с четири и повече от четири пътни ленти със средна разделителна ивица, се захранват от електрически енергийни източници и трябва да са видими от разстояние не по-малко от 300 m при нормални метеорологични условия.

(2) Светлинните източници, използвани за сигнализация на строителни или ремонтни работи върху пътища и улици без средна разделителна ивица, могат да се захранват от неелектрически енергиен източник при условие, че са видими от разстояние не по-малко от 150 m при нормални метеорологични условия.


Чл. 45. Площите, върху които се извършват строителни или ремонтни работи, в обхвата на улиците трябва да са осветени през нощта.


Чл. 46. (1) При извършване на дълготрайни строителни или ремонтни работи сигнализацията, с която се въвежда ВОД, започва с пътен знак А23 "Участък от пътя в ремонт", поставен на самостоятелна стойка преди началото на работния участък на разстояние:

1. на автомагистрали - не по-малко от 600 m;

2. на пътища с допустима максимална скорост на движение повече от 50 km/h - не по-малко от 300 m;

3. на пътища и улици с допустима максимална скорост на движение до 50 km/h - от 50 до 150 m.

(2) За начало на работния участък (нулева точка) съгласно ал. 1 се счита първото поставено по посока на движението средство, използвано за напречно или косо ограждане на площта, върху която се извършват строителни или ремонтни работи.


Чл. 47. (1) Поставянето на пътните знаци започва от най-отдалечения пътен знак преди ограждането на площта, заета със строителни или ремонтни работи, а свалянето им се извършва по обратния ред.

(2) Пътните знаци А30 "Двупосочно движение", В24 "Забранено е изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош" и В26 "Забранено е движението със скорост, по-висока от означената" се повтарят:

1. на автомагистрали, когато работният участък е с дължина, по-голяма от 500 m - на всеки 500 m;

2. на двулентови пътища или улици, когато работният участък е с дължина, по-голяма от 300 m - на всеки 300 m.

(3) При сигнализирането на работен участък на автомагистрала пътните знаци се дублират отляво на платното за движение върху средната разделителна ивица.

(4) Стеснението на платното за движение се сигнализира със:

1. пътен знак Ж15 "Край на пътна лента" - при намаляване броя на пътните ленти на автомагистрала, пътища или улици с две и повече от две пътни ленти за движение в една посока;

2. пътни знаци А7 "Платно за движение, стеснено от двете страни", А8 "Платно за движение, стеснено отдясно" и А9 "Платно за движение, стеснено отляво" - при двулентови пътища и улици с насрещно движение.


Глава четвърта.
СИГНАЛИЗИРАНЕ И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ КРАТКОТРАЙНИ И ПОДВИЖНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ

Чл. 48. (1) Краткотрайни и подвижни ремонтни работи се сигнализират със затваряща табела (С19) или с пътни знаци А23 "Участък от пътя в ремонт", В26 "Забранено е движение със скорост, по-висока от означената" и Г9 (Г10) "Преминаване отдясно (отляво) на знака".

(2) Затварящата табела по ал. 1 се монтира на задната част на сигнализиращ автомобил, оборудван с една или повече сигнални лампи, подаващи жълта мигаща светлина, на ремарке или на возима стойка-платформа.

(3) Пътните знаци по ал. 1 се монтират на возима стойка-платформа.

(4) Сигнализиращият автомобил или возимата стойка-платформа се разполагат преди работния участък на разстояние, както следва:

1. от 50 до 150 m - на автомагистрали и пътища;

2. от 30 до 50 m - на улици.

(5) При липса на видимост пътните знаци по ал. 1 се поставят преди сигнализиращия автомобил или возимата стойка-платформа на разстояние от 50 до 80 m.

(6) На автомагистрала или на път със средна разделителна ивица в случаите, когато затварящата табела или пътните знаци по ал. 1 не се виждат от водачите на пътни превозни средства от разстояние 300 m, се поставят два предупредителни поста с предупредителни флагове (С18) на разстояние съответно 200 и 400 m преди затварящата табела.

(7) На път без средна разделителна ивица в случаите, когато затварящата табела или пътните знаци по ал. 1 не се виждат от водачите на пътни превозни средства от разстояние 100 m, се поставя предупредителен пост с предупредителен флаг на разстояние 150 m преди затварящата табела.


Чл. 49. (1) Краткотрайните и подвижните ремонтни работи върху лентата за принудително спиране или банкета на автомагистрали се сигнализират с една затваряща табела, като сигнализиращият автомобил се разполага в лентата за принудително спиране съгласно приложение № 4.

(2) В случаите по ал. 1 не се поставят предупредителни постове.


Чл. 50. (1) Краткотрайните и подвижните ремонтни работи върху платното за движение на автомагистрали с две платна за движение, всяко от които се състои от две пътни ленти (2 х 2), се сигнализират с една затваряща табела (С19) и предупредителни постове съгласно чл. 48, ал. 6.

(2) Когато краткотрайните и подвижните ремонтни работи се извършват върху външната пътна лента, сигнализиращият автомобил се разполага в същата пътна лента, а предупредителните постове - върху лентата за принудително спиране съгласно приложение № 5.

(3) Когато краткотрайните и подвижните ремонтни работи се извършват върху вътрешната пътна лента или върху средната разделителна ивица, сигнализиращият автомобил се разполага в оста на вътрешната пътна лента, а предупредителните постове - върху средната разделителна ивица съгласно приложение № 6.


Чл. 51. Краткотрайните и подвижните ремонтни работи върху платното за движение на автомагистрали с две платна за движение, всяко от които се състои от три пътни ленти (2 х 3), се сигнализират, както следва:

1. съгласно чл. 50, ал. 2 - когато краткотрайните и подвижните ремонтни работи се извършват върху външната пътна лента;

2. съгласно чл. 50, ал. 3 - когато краткотрайните и подвижните ремонтни работи се извършват върху вътрешната пътна лента или върху средната разделителна ивица;

3. с две затварящи табели (С19), косо и надлъжно ограждане на работния участък с конуси (С2) и пътни знаци, поставени съгласно приложение № 7 - в случаите, когато краткотрайните и подвижните ремонтни работи се извършват върху средната пътна лента.


Чл. 52. (1) Краткотрайните и подвижните ремонтни работи на двулентов двупосочен път (улица) се сигнализират с пътни знаци А 23 "Участък от пътя в ремонт"и Г9 (Г10) "Преминаване отдясно (отляво) на знака", монтирани върху задната част на сигнализиращ автомобил, върху ремарке или возима стойка-платформа, теглени от автомобил.

(2) В случаите, когато краткотрайните и подвижните ремонтни работи се извършват върху пътната лента, сигнализиращият автомобил се разполага съгласно приложение № 8.

(3) При интензивност на движението не по-голяма от 250 автомобила на час краткотрайните или подвижните ремонтни работи, които се извършват върху пътната лента, могат да се сигнализират с конуси (С2) и пътни знаци, поставени съгласно приложение № 9.

(4) В случаите, когато краткотрайните и подвижните ремонтни работи се извършват върху банкета или тротоара, те се сигнализират съгласно приложение № 10 само с пътен знак А23 "Участък от пътя в ремонт", поставен преди началото на работния участък на разстояние:

1. от 100 до 150 m - за пътища;

2. от 30 до 50 m - за улици.


Чл. 53. (1) Краткотрайните и подвижните ремонтни работи върху платното за движение на четирилентов двупосочен път (улица) без средна разделителна ивица се сигнализират съгласно чл. 52, ал. 1.

(2) При извършване на краткотрайни и подвижни ремонтни работи върху външната пътна лента сигнализиращият автомобил се разполага в същата пътна лента съгласно приложение № 11.

(3) При извършване на краткотрайни и подвижни ремонтни работи върху вътрешната пътна лента сигнализиращият автомобил се разполага в същата пътна лента, а площта, забранена за движение, се огражда косо и надлъжно с конуси (С2) съгласно приложение № 12.

(4) Когато краткотрайните и подвижните ремонтни работи се извършват върху банкета или тротоара, те се сигнализират съгласно чл. 52, ал. 4.


Чл. 54. Краткотрайни и подвижни ремонтни работи на пътища и улици със средна разделителна ивица се сигнализират съгласно чл. 53.


Чл. 55. При нанасяне на пътна маркировка по пътищата и улиците работният участък се сигнализира с конуси (С2) с височина 300 mm, разположени на разстояние един от друг не по-голямо от 20 m, мерено успоредно на оста на пътя (улицата) съгласно приложение № 13.


Чл. 56. (1) При извършване на геодезически работи върху пътната лента работният участък се сигнализира съгласно приложение № 14.

(2) Триногите на геодезическите инструменти се сигнализират с бели и червени ивици.


Глава пета.
СИГНАЛИЗИРАНЕ И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ДЪЛГОТРАЙНИ СТРОИТЕЛНИ ИЛИ РЕМОНТНИ РАБОТИ БЕЗ ОТБИВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

Раздел I.
Автомагистрали

Чл. 57. Дълготрайни строителни или ремонтни работи на автомагистрала с две платна за движение, всяко от които се състои от две пътни ленти (2 х 2), се сигнализират съгласно:

1. приложение № 15 - когато се извършват върху лентата за принудително спиране и банкета или върху лентата за принудително спиране и част от външната пътна лента;

2. приложение № 16 - когато се извършват върху външната пътна лента и движението се провежда по вътрешната пътна лента;

3. приложение № 17 - когато се извършват върху средната разделителна ивица или върху вътрешната пътна лента и средната разделителна ивица и движението се провежда по външната пътна лента.


Чл. 58. (1) Дълготрайни строителни или ремонтни работи на автомагистрала с две платна за движение, всяко от които се състои от три пътни ленти (2 х 3), се сигнализират, както следва:

1. съгласно приложение № 16 - когато се извършват върху лентата за принудително спиране и външната пътна лента;

2. съгласно приложение № 17 - когато се извършват върху вътрешната пътна лента и средната разделителна ивица;

3. съгласно приложение № 18 - когато се извършват върху външната и средната пътна лента и движението се провежда по вътрешната пътна лента;

4. съгласно приложение № 19 - когато се извършват върху средната и вътрешната пътна лента и движението се провежда по външната пътна лента;

5. с пътни знаци А23 "Участък от пътя в ремонт", В26 "Забранено е движение със скорост, по-висока от означената" и Г9(Г10) "Преминаване отдясно (отляво) на знака" или с пътни знаци А23 и В26 и допълнителна табела Т1 "Разстояние до", монтирани на возима стойка-платформа, разположена във:

а) външната пътна лента - когато работите се извършват върху лентата за принудително спиране;

б) вътрешната пътна лента - когато работите се извършват върху средната разделителна ивица.

(2) Разстоянието, надлъжно оградено с ограничителни табели (С4), се увеличава със 100 m преди работния участък, когато строителните или ремонтните работи се извършват върху две пътни ленти съгласно приложение № 18.


Раздел II.
Пътища извън границите на населени места

Чл. 59. (1) Дълготрайни строителни или ремонтни работи на двулентов двупосочен път се сигнализират в съответствие със:

1. приложение № 20 - когато се извършват върху банкета;

2. приложение № 21 - когато се извършват върху банкета и част от пътната лента, при което броят на пътните ленти не се променя, но се намалява тяхната широчина;

3. приложение № 22 - когато се извършват върху една от пътните ленти и работният участък е с дължина не повече от 50 m;

4. приложение № 23 - когато се извършват върху една от пътните ленти и работният участък е с дължина не повече от 50 m.

(2) В случаите по ал. 1, т. 4 движението се регулира с преносима светофарна уредба или от регулировчици с предупредителни флагове (С18).


Чл. 60. (1) Дълготрайни строителни или ремонтни работи на двулентов двупосочен път с допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства се сигнализират съгласно:

1. приложение № 24 - когато се извършват върху допълнителната лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства;

2. приложение № 25 - когато се извършват върху пътната лента за насрещно движение.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 сигнализацията се допълва и с временна пътна маркировка.


Чл. 61. (1) Дълготрайни строителни или ремонтни работи на четирилентов двупосочен път без средна разделителна ивица се сигнализират в съответствие със:

1. приложение № 26 - когато се извършват върху банкета и външната пътна лента;

2. приложение № 27 - когато се извършват върху вътрешната пътна лента;

3. приложение № 20 - когато се извършват върху банкета.

(2) Дълготрайни строителни или ремонтни работи на път със средна разделителна ивица се сигнализират съгласно ал. 1, т. 1 и 2, като сигнализацията с пътни знаци се дублира в средната разделителна ивица.


Раздел III.
Улици

Чл. 62. (1) Дълготрайни строителни или ремонтни работи, които се извършват върху тротоара на двупосочна улица, се сигнализират съгласно:

1. приложение № 28 - когато работният участък е разположен върху външната част на тротоара (към сградите);

2. приложение № 29 - когато работният участък е разположен върху вътрешната част на тротоара (към бордюра) и част от платното за движение, а пешеходното движение се пропуска по външната част на тротоара;

3. приложение № 30 - когато работният участък е разположен върху цялата широчина на тротоара и пешеходното движение се провежда по временно устроена пешеходна пътека върху част от платното за движение, отделена от него с предпазна пешеходна ограда;

4. приложение № 31 - когато работният участък е разположен върху цялата широчина на тротоара и пешеходното движение се пренасочва върху отсрещния тротоар.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 при оставаща широчина за пешеходно движение върху вътрешната част на тротоара, по-голяма от 0,75 m, работният участък се сигнализира само с лента (С3.3).

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 в зависимост от характера на ремонтните работи за пешеходците може да се оформя специално изградена покрита пътека.


Чл. 63. (1) Дълготрайни строителни или ремонтни работи, които се извършват върху платното за движение на двупосочни улици с две пътни ленти, се сигнализират в съответствие със:

1. приложение № 32 - когато се извършват върху част от платното за движение, при което броят на пътните ленти се запазва, но се намалява тяхната широчина;

2. приложение № 33 - когато се извършват върху една от пътните ленти и дължината на работния участък е не по-голяма от 50 m;

3. приложение № 34 - когато се извършват върху една от пътните ленти и дължината на работния участък е по-голяма от 50 m.

(2) В случаите по ал. 1, т. 3 движението се регулира с преносима светофарна уредба или от регулировчици (сигналисти) с предупредителни флагове (С18).


Чл. 64. (1) Дълготрайни строителни или ремонтни работи на улици с четири пътни ленти без средна разделителна ивица и с двупосочно движение се сигнализират съгласно:

1. приложение № 35 - когато се извършват върху външната пътна лента;

2. приложение № 36 - когато се извършват върху вътрешната пътна лента.

(2) Дълготрайни строителни или ремонтни работи на улица със средна разделителна ивица се сигнализират съгласно ал. 1, като сигнализацията с пътни знаци се дублира в средната разделителна ивица.


Глава шеста.
СИГНАЛИЗИРАНЕ И ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ДЪЛГОТРАЙНИ СТРОИТЕЛНИ ИЛИ РЕМОНТНИ РАБОТИ С ОТБИВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 65. (1) Дълготрайни строителни или ремонтни работи, които заемат изцяло широчината на едното платно за движение, на автомагистрали, пътища или улици с четири и повече от четири пътни ленти със средна разделителна ивица, се сигнализират в съответствие със:

1. приложение № 37, позиции "а" и "б" - когато съществува възможност за прехвърляне и организиране на двупосочно движение в другото платно за движение;

2. приложение № 38 - когато не съществува възможност за организиране на двупосочно движение в другото платно и пътното движение се отбива по подходящ обходен маршрут при най-близкия пътен възел или кръстовище.

(2) Разстоянието, надлъжно оградено с ограничителни табели (С4) за отбиване на движението, се увеличава със 100 m при автомагистрали с две платна за движение от по три пътни ленти (2 х 3).


Чл. 66. (1) Отбиването на пътното движение при изпълнение на дълготрайни строителни или ремонтни работи, които заемат изцяло широчината на платното за движение, на пътища извън границите на населени места се сигнализира съгласно:

1. приложение № 39 - когато пътното движение се отбива по временен обходен път;

2. приложение № 40 - когато пътното движение се отбива по обходни пътища от съществуващата пътна мрежа.

(2) В случаите на ал. 1, т. 2 сигнализацията се допълва с пътни знаци от група "Ж" за указване на далечни и близки цели.

(3) Пътен знак Ж7 "Указателна стрелка" съгласно чл. 9, ал. 2 се поставя на мястото на отклонението и на всяко следващо кръстовище по обходния маршрут до достигане на първоначалния път и може:

1. да указва наименованието на населеното място или обекта, до които води първоначалният път след отклонението;

2. да не съдържа информация и да е изпълнен в по-малък размер, като в този случай се поставя само на кръстовищата по обходния маршрут;

3. да съдържа символ за вида на превозните средства, когато отклоняването на движението се отнася само за определена категория пътни превозни средства, без да указва номера на пътя и наименованието на населеното място;

4. да се използва за указване на посоката за движение, предварително сигнализирана с пътен знак Ж3 "Предварителен указател за отклоняване на движението".

(4) Пътните знаци за сигнализиране на местата, в които пътното движение се отбива по обходен маршрут и се включва обратно в движението на първоначалния път, са светлоотразяващи.

(5) Пътните знаци по дължината на обходния маршрут може да не са светлоотразяващи.


Чл. 67. Дълготрайни строителни или ремонтните работи на улици се сигнализират в съответствие със:

1. приложение № 41 - когато заемат цялата широчина на платното за движение и пътното движение се отбива по съседни улици;

2. приложение № 42 - в случаите, когато заемат част от платното за движение, върху останалата незасегната от строителните или ремонтните работи широчина продължава да се провежда еднопосочно движение, а движението в другата посока се отбива по съседни улици.


Глава седма.
ПРОЕКТИРАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Чл. 68. Проектът за ВОД при извършване на строителство и ремонт по пътища и улици е неразделна част от проекта за изпълнение на строителните или ремонтните работи.


Чл. 69. Проектът за ВОД при извършване на дълготрайни строителни и ремонтни работи се изработва съгласно изискванията на тази наредба и на приложенията, неразделна част от нея.


Чл. 70. Проектът за ВОД съдържа:

1. обяснителна записка;

2. ситуация на пътния (уличния) участък;

3. обхват на работния участък;

4. схема на ВОД с посочени:

а) вид и разположение на сигнализацията с пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализиране в работния участък с необходимите коти и размери;

б) схема на обходния маршрут и неговата сигнализация;

в) спецификация на необходимите технически средства и материали за сигнализиране и въвеждане на ВОД съгласно букви "а" и "б".


Чл. 71. (1) За сигнализиране и въвеждане на ВОД при извършване на краткотрайни и подвижни ремонтни работи не се изисква проект.

(2) Сигнализацията по ал. 1 се изпълнява съгласно приложенията към наредбата.


Чл. 72. Лицата, които извършват строителни или ремонтни работи по пътища и улици, съгласуват проекта за ВОД най-малко 15 дни преди започване на работите, както следва:

1. за автомагистрали, републикански пътища от I клас, както и за пътищата, които са част от международните пътища - с Изпълнителната агенция "Пътища" и службите за контрол на Министерството на вътрешните работи;

2. за републикански пътища от II и III клас - със съответното областно пътно управление и службите за контрол на Министерството на вътрешните работи;

3. за улици и местни пътища - със съответната общинска администрация и службите за контрол на Министерството на вътрешните работи.


Чл. 73. Сигнализирането на краткотрайните и подвижните ремонтни работи се съгласува по реда на чл. 72 от стопанина на пътя (улицата).


Чл. 74. (1) Органите по чл. 72, съгласували ВОД, издават заповед за въвеждане на ВОД, в която се указват временният режим на движение и срокът на действие на ВОД.

(2) Лицата по чл. 72 и 73 издават заповед за определяне на отговорното длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация в съответствие със съгласувания проект за ВОД.

(3) По един екземпляр от съгласувания проект за ВОД и от заповедите по ал. 1 и 2 се съхраняват на обекта и при необходимост се предоставят на контролните органи.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Пътища" са всички пътища, отворени за обществено ползване, съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

2. "Подвижни ремонтни работи" са почистване и ремонтиране на отводнителни съоръжения, пътни знаци, предпазни огради, направляващи стълбчета, полагане на пътна маркировка, косене и кастрене на крайпътни насаждения, на насаждения, намиращи се в средната разделителна ивица, и други ремонтни или поддържащи дейности, които се извършват в обхвата на пътя или улицата, в движение с ниска скорост и честа смяна на работното място.


Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.).


§ 3. Наредбата отменя Наредба № 9 от 1975 г. за сигнализацията на строителството и ремонта по пътищата (ДВ, бр. 99 от 1975 г.).


§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.


Приложение № 1 към чл. 6, чл. 10, ал. 1 и чл. 11


Други средства за сигнализиране на строителни и ремонтни работи


Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1


Пътни знаци за сигнализиране на строителни и ремонтни работи


Приложение № 3 към чл. 23, ал. 1


Стойки и стълбчета за поставяне на пътни знаци


Приложение № 4 към чл. 49, ал. 1


Сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонтни работи


Приложение № 5 към чл. 50, ал. 2


Сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонтни работи


Приложение № 6 към чл. 50, ал. 3


Сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонтни работи


Приложение № 7 към чл. 51, т. 3


Сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонтни работи


Приложение № 8 към чл. 52, ал. 2


Сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонтни работи


Приложение № 9 към чл. 52, ал. 3


Сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонтни работи


Приложение № 10 към чл. 52, ал. 4


Сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонтни работи


Приложение № 11 към чл. 53, ал. 2


Сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонтни работи


Приложение № 12 към чл. 53, ал. 3


Сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонти работи


Приложение № 13 към чл. 55


Сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонтни работи


Приложение № 14 към чл. 56, ал. 1


Сигнализиране на краткотрайни и подвижни ремонтни работи


Приложение № 15 към чл. 57, т. 1


Сигнализиране на дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението


Приложение № 16 към чл. 57, т. 2 и чл. 58, ал. 1, т. 1


Сигнализиране на дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението


Приложение № 17 към чл. 57, т. 3 и чл. 58, ал. 1, т. 2


Сигнализиране на дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението


Приложение № 18 към чл. 58, ал. 1, т. 3 и ал. 2


Сигнализиране на дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението


Приложение № 19 към чл. 58, ал. 1, т. 4


Сигнализиране на дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението


Приложение № 20 към чл. 59, ал. 1, т. 1 и чл. 61, ал. 1, т. 3


Сигнализиране на дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението