навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 27 ЮЛИ 2000 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЕЖАНЦИ В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2000г., отм. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила - ДВ, бр. 32 от 21 април 2017 г., в сила от 21.04.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се определя редът за приемането на бежанци в държавните и общински училища на Република България.

Чл. 2. (1) Приемането на бежанци се извършва във:
1. училища и паралелки без утвърден държавен план-прием;
2. профилирани гимназии и профилирани паралелки в гимназии и средни общообразователни училища;
3. професионални училища и професионални гимназии.
(2) В училищата и паралелките по ал. 1, т. 2 и 3 се приемат извън утвърдения държавен план-прием само бежанци, които са се обучавали по съответния профил или по съответната професия в училища в чужбина.
(3) Приемането на бежанци в училищата се извършва през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на втория учебен срок.


Чл. 3. Лицата, приети по реда на тази наредба, ползват правата на българските граждани за обучение в държавните и общинските училища на Република България.


Чл. 4. Бежанците, желаещи да продължат образованието си в български училища, трябва да са завършили успешно курс по български език в Агенцията за бежанците към Министерския съвет по програма, съгласувана с Министерството на образованието и науката.

Раздел II.
Ред за насочване и приемане на бежанци в училищата на Република България


Чл. 5. Насочването и приемането на бежанци в училищата се извършват от комисия към Инспектората по образованието на Министерството на образованието и науката.


Чл. 6. (1) Комисията се определя със заповед на началника на Инспектората по образованието и включва експерти от Инспектората по образованието и представители на Педагогическия консултационен кабинет и на Агенцията за бежанците към Министерския съвет.
(2) Представителят на Педагогическия консултационен кабинет се определя със заповед на директора на Педагогическия консултационен кабинет и трябва да притежава завършено висше образование по специалност "Психология" или "Педагогика".


Чл. 7. Комисията се свиква по искане на представителя на Агенцията за бежанците, който внася молбите на кандидатите заедно с удостоверенията за завършен курс по български език.


Чл. 8. (1) Комисията:
1. провежда интервю с бежанците;
2. проверява степента на знанията на бежанците;
3. определя съответствието на знанията на бежанците с общообразователния минимум за определен клас;
4. установява степента на придобитите знания по съответния профил или по съответната професия за продължаване на обучението по този или по сроден профил, или по тази или по сродна професия;
5. насочва бежанците към определено училище, съобразявайки се с местоживеенето, желанието, възможностите, възрастта и здравословното им състояние;
6. дава задължителни указания на директора на приемащото училище за организиране на индивидуална работа по определени учебни предмети с бежанците в зависимост от степента на знанията им.
(2) Комисията взема решение, което съдържа:
1. словесна преценка за степента на знанията на бежанеца по отделните учебни предмети;
2. класът, в който следва да продължи образованието си;
3. профилът или професията, по която да се обучава;
4. училището, към което се насочва;
5. задължителните указания към директора на училището.
(3) Когато комисията установи, че знанията по български език са недостатъчни, взема решение за продължаване на обучението по български език в Агенцията за бежанците.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Бежанците, записани в българско училище до влизане в сила на наредбата, продължават обучението си, ползвайки правата на българските граждани за обучение в държавните и общинските училища на Република България.


§ 2. "Бежанец" по смисъла на тази наредба е лице в производство за получаване на статут на бежанец и лице, получило статут на бежанец.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 25, т. 5 от Закона за бежанците (ДВ, бр. 53 от 1999 г.).


§ 4. Наредбата е съгласувана с Агенцията за бежанците към Министерския съвет.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума