навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 26 ОТ 10 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРОФИЛА НА ДИСПАНСЕРИТЕ И ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ТЕ ИЗВЪРШВАТ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.99 от 16 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят профилът на диспансерите, видовете дейности, които те извършват, и списъкът на заболяванията, подлежащи на диспансерно наблюдение съгласно приложението.

Чл. 2. (1) Диспансерът е лечебно заведение, в което лекари с помощта на друг персонал активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни с определени заболявания.
(2) Към диспансера могат да се разкриват легла за диагностичен и лечебен престой.


Чл. 3. Диспансерите осъществяват дейността си според правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение при спазване на професионалната тайна и правата на пациента.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2002 г.) Диспансерите, към които има разкрити легла, могат да извършват регламентираните дейности по провеждане на клинични изпитвания на нови методики и лекарствени продукти при лечение на лица със заболявания по профила на съответния диспансер.

Глава втора.
ПРОФИЛ НА ДИСПАНСЕРИТЕ


Чл. 4. По профила на заболяванията, които диагностицират, лекуват и наблюдават, диспансерите могат да бъдат:
1. за онкологични заболявания;
2. за пневмо-фтизиатрични заболявания;
3. за психични заболявания;
4. за кожно-венерически заболявания.

Глава трета.
ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ НА ДИСПАНСЕРИТЕ ПО ПРОФИЛИ

Раздел I.
Диспансер за онкологични заболявания


Чл. 5. Диспансерът за онкологични заболявания активно издирва, диагностицира, лекува и периодично наблюдава болни със злокачествени заболявания и преканцерози.


Чл. 6. (1) Методичното ръководство на диспансерите за онкологични заболявания се осъществява от Националния онкологичен център.
(2) Диспансерът за онкологични заболявания организира, ръководи и контролира всички дейности на онкологичната помощ на територията, определена му от националната здравна карта.
(3) Диспансерът за онкологични заболявания е лечебно заведение в обслужвания район, което осъществява комплексно лечение на злокачествените новообразувания.


Чл. 7. (1) Диспансерът за онкологични заболявания:
1. организира, провежда, контролира и оценява качеството на дейността по първичната и вторичната профилактика на злокачествените новообразувания в своя район;
2. извършва амбулаторно-консултативна и диагностична дейност в разкритите кабинети по профили и звена и/или методично подпомага осигуряването на такава в общопрофилната и специализираната здравна мрежа в района и страната;
3. организира, провежда, контролира и отчита дейностите по ранната диагностика на злокачествените новообразувания;
4. извършва целия обем лечебна и консултативна дейност на болните със злокачествени новообразувания, доброкачествени тумори и преканцерози в своя район;
5. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г.)
6. извършва дейности, осигуряващи рехабилитация, подобряване качеството на живот и борба с болката на болните със злокачествени новообразувания;
7. извършва трудово-лекарска експертиза на временната и трайната нетрудоспособност на онкологично болните.
(2) Масовите профилактични прегледи се организират и провеждат въз основа на разработени национална и регионални скринингови програми.


Чл. 8. (1) Диспансерно наблюдение се провежда на всеки заболял от злокачествено новообразувание с настоящ адрес в обслужвания район на диспансера, както и на лекуваните болни в други диспансери или в други лечебни заведения.
(2) Лицата с доброкачествени новообразувания, преканцерози и карцином in situ се обособяват в отделна група и се проследяват до една година след проведеното лечение.
(3) Диспансерното наблюдение се осъществява от съответния специалист по профила на заболяването.
(4) Активното наблюдение на болните е в полза на пациента и продължава до края на живота му.


Чл. 9. Диспансерът за онкологични заболявания съвместно с държавни и неправителствени организации провежда здравнопросветна дейност сред населението по въпросите на рисковите фактори, здравословния начин на живот, профилактиката, ранното откриване и лечение на злокачествените новообразувания.

Раздел II.
Диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания


Чл. 10. (1) Диспансерът за пневмо-фтизиатрични заболявания активно издирва, диагностицира, лекува и периодично наблюдава болните с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.
(2) Диспансерът за пневмо-фтизиатрични заболявания е основна структурна и функционална единица, осъществяваща контрола на туберкулозата и животозастрашаващите неспецифични белодробни заболявания.


Чл. 11. Диспансерът за пневмо-фтизиатрични заболявания:
1. организира и контролира съвместно с ХЕИ провеждането на имуно- и химиопрофилактика на туберкулозата на застрашените контингенти в обслужвания район;
2. осигурява своевременно откриване на белодробната туберкулоза и хроничните неспецифични белодробни болести;
3. осъществява в извънболнична и болнична обстановка диагностика, лечение и рехабилитация на болните от туберкулоза, от изострени хронични неспецифични белодробни болести, от усложнени остри пневмонии - протрахирано протичащи, абсцедирали, развитие на плеврален излив, остър белодробен абсцес и плеврален излив;
4. осигурява активно наблюдение върху динамиката на заболяванията и предприема своевременно мерки за предпазване от обостряне (тласък);
5. провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработва контактните съвместно с ХЕИ;
6. регистрира подлежащите на диспансеризация лица и предоставя изготвената медико-статистическа информация на съответните органи съгласно действащата нормативна уредба;
7. периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели за туберкулоза и неспецифични белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни действия;
8. провежда широка и актуална здравно-просветна дейност в обслужвания от диспансера район;
9. извършва трудово-лекарска експертиза на временната и трайната нетрудоспособност на лицата с пневмо-фтизиатрични заболявания.

Раздел III.
Диспансер за психични заболявания


Чл. 12. (1) Диспансерът за психични заболявания издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.
(2) Диспансерът за психични заболявания е основна структурна и функционална единица, осъществяваща контрола на острите и хроничните психични заболявания.


Чл. 13. Диспансерът за психични заболявания:
1. активно издирва лицата с показания за диспансеризация в сътрудничество със здравни, социални, образователни служби, както и служби на обществения ред, с работодатели, граждани и други лица;
2. диагностицира лицата с показания за диспансеризация, като провежда клинично интервю и други видове оценка на случая, изготвя формулировка по случая и индивидуален план за лечение и грижи;
3. лекува лицата с показания за диспансеризация, като осъществява следните дейности:
а) водене на случая;
б) противорецидивно и поддържащо лечение;
в) психосоциална рехабилитация;
г) експертна оценка;
4. осъществява в извънболнична и болнична обстановка диагностика, лечение и рехабилитация на болните с остри и хронични психични заболявания;
5. осигурява активно наблюдение (диспансеризация) на болните със заболяванията, посочени в приложението;
6. периодично изготвя анализ на показателите за психичните заболявания в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности;
7. организира и провежда организационно-методична помощ и контролна дейност на разкритите психиатрични кабинети към общопрофилните болници;
8. провежда съвместно с държавни и неправителствени организации здравнопросветна дейност сред населението по въпросите на рисковите фактори и здравословния начин на живот и поведение;
9. извършва трудово-лекарска експертиза на временната и трайната нетрудоспособност на лицата с психични заболявания.


Чл. 14. При лицата, подлежащи на диспансеризация, чието поведение представлява опасност, се прави експертна оценка за размера на риска:
1. за лицата от страна на околните;
2. за околните от страна на лицата;
3. за лицата от поведението им.


Чл. 15. (1) При лицата с висок риск от поведение, което представлява опасност за тях или околните, се провежда наблюдение и се предприемат стъпки за предотвратяване на опасността.
(2) При необходимост от обслужване по задължителен ред с оглед осъществяване на пълноценно наблюдение се предприемат стъпки по съответния ред.

Раздел IV.
Диспансер за кожно-венерически заболявания


Чл. 16. (1) Диспансерът за кожно-венерически заболявания активно издирва, диагностицира, лекува, активно наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с кожни и венерически заболявания.
(2) Диспансерът за кожно-венерически заболявания е основна структурна и функционална единица, осъществяваща контрола на острите и хроничните кожно-венерически заболявания.


Чл. 17. Диспансерът за кожно-венерически заболявания:
1. организира и контролира съвместно с ХЕИ диагностиката, лечението и профилактиката на болестите, предавани по полов път;
2. осигурява своевременно откриване и лечение на болните от венерически заболявания;
3. осъществява в извънболнична и болнична обстановка диагностиката, лечението и рехабилитацията на болните с остри и хронични дерматози;
4. осигурява активно наблюдение (диспансеризация) на болните със заболявания, посочени в приложението;
5. периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели за болестите, предавани по полов път, в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности;
6. организира и провежда организационно-методична помощ и контролна дейност на разкритите дермато-венерологични кабинети към лечебните заведения;
7. провежда съвместно с държавни и неправителствени организации здравнопросветна дейност сред населението по въпросите на рисковите фактори и здравословния начин на живот и поведение;
8. извършва трудово-лекарска експертиза на временната и трайната нетрудоспособност на лицата с кожно-венерически заболявания.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 26, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.


Приложение към чл. 1

Списък на заболяванията, подлежащи на диспансерно наблюдение в диспансерите по профили

I. Диспансер за онкологични заболявания
1. Всички злокачествени новообразувания, рубрика 140-208 от Международната класификация на болестите (МКБ), 9-а ревизия от 1975 г.
2. Доброкачествени новообразувания, рубрики 210-229 от МКБ, 9-а ревизия от 1975 г.
3. Carcinoma in situ, рубрика 230-234 от МКБ, 9-а ревизия от 1975 г.
4. Новообразувания с непредвидима еволюция и неуточнено естество, рубрика 235-239 от МКБ, 9-а ревизия от 1975 г.
5. Преканцерози, както следва:
5.1. устни, устна кухина и фаринкс - левкоплакия, еритроплакия, субмукозна фиброза;
5.2. хранопровод - ръбци от корозивна язва, левкоплакия, хетеротопия на жлезите от стомашен тип, дивертикул;
5.3. стомах - атрофачен гастрит, интестинална метаплазия, калозна язва, полипоза;
5.4. дебело черво - аденоматозна полипоза (вилозни аденоми), улцерозен колит;
5.5. право черво - аденоми (вилозни аденоми);
5.6. черен дроб - цироза (главно макронодуларна), хемохроматоза, хроничен хепатит с персистираща инфекция от хепатит В;
5.7. ларинкс - кератоза с атипизъм, полипи и хронични уплътнения на гласните връзки;
5.8. бял дроб - епителна метаплазия и дисплазия, ръбци в белодробния паренхим;
5.9. кости - болест на Раgеt, картилагинозна екзостоза, енхондрома;
5.10. меки тъкани - неврофиброматоза;
5.11. кожа - лентиго малигна, меланоза, хронични язви, левкоплакия, левкокератоза, кожен рак, пигментна ксеродерма;
5.12. гърда - хронична мастопатия, фиброаденоматоза, хронична екзема на зърното;
5.13. женски гениталии - ерозии, левкоплакия, полипи, хроничен ендоцервицит, мола хидатидоза, аденоматозна хиперплазия, цистаденом, краурозис на вулвата;
5.14. пенис - левкоплакия, еритроплакия, облитериращ баланит;
5.15. пикочен мехур - папилома, папиларна хиперплазия, пролиферативен цистит, еквамозна и жлезиста метаплазия.

II. Диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания
1. Туберкулоза:
1.1. всички форми на активна белодробна и извънбелодробна туберкулоза при деца и възрастни;
1.2. контактни лица;
1.3. инфектирани и с повишен риск за развитие на активна туберкулоза.
2. Неспецифични белодробни болести:
2.1. хронична обструктивна белодробна болест;
2.2. разпространени пневмосклерози със и без бронхиектазии;
2.3. бронхиална астма;
2.4. белодробен тромбемболизъм;
2.5. саркоидоза;
2.6. пневмокониози;
2.7. усложнени бронхопневмонии;
2.8. белодробни абсцеси;
2.9. плеврални изливи.

III. Диспансер за психични заболявания
1. Шизофренно разстройство, свързано с тежка социална дисфункция.
2. Афективно разстройство, свързано с тежка социална дисфункция.
3. Органично психично разстройство, свързано с тежка социална дисфункция.
4. Умствено изоставане, което изисква дългосрочно медицинско лечение.

IV. Диспансер за кожно-венерически болести
1. Пенфигус и пенфигоид.
2. Лупус еритематодес.
3. Прогресивна склеродермия.
4. Дерматомиозит.
5. Псориазис (еритродермичен, пустулозен, артропатичен).
6. Атопична екзема.
7. Херпетиформен дерматит.
8. Тежки ихтиози и Морбус Дарие.
9. Булозна епидермолиза.
10. Дълбоки микози.
11. Морбус Бехчет.
12. Микозис фунгоидес и синдрома Сезари.
13. Полимикози и онихомикози на ръцете.
14. Посттромбофлебитен синдром, улкус венозус крурис и рецидивиращ еризипел.
15. Сифилис.
16. Гонококция.
17. Саркома на Капоши при болни, които не са асоциирани със СПИН.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума