навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 10 ОТ 31 МАЙ 1994 Г. ЗА НЕОТЛОЖНАТА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.48 от 14 Юни 1994г., изм. ДВ. бр.52 от 6 Юни 1995г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за оказване на неотложна медицинска помощ и организацията на работата на звената за неотложна медицинска помощ в здравните заведения, наричани по-нататък "звената".

Чл. 2. (1) Неотложната медицинска помощ е медицинска дейност за оказване на срочна медицинска помощ на болни и пострадали лица,чийто живот не е пряко застрашен, но които се нуждаят от медицинска помощ в кратък срок, за да бъде предотвратено по-нататъшно развитие и усложняване на заболяването.
(2) Неотложна медицинска помощ се оказва безотказно и по всяко време на денонощието на всички нуждаещи се.


Чл. 3. (1) Звената осъществяват обслужване на населението от лекари и/или фелдшери (медицинска сестра, акушерка), които изпълняват следните задачи:
1. осигуряват неотложна медицинска помощ;
2. осъществяват диагностична дейност;
3. оказват необходимата лечебна помощ на болните;
4. при необходимост търсят съдействието на центъра за спешна медицинска помощ;
5. участват в оказването на спешна медицинска помощ при стихийни бедствия, аварии и катастрофи;
6. осъществяват трудово-лекарска експертиза на временната нетрудоспособност.
(2) Звената осигуряват неспешен санитарен транспорт на болни, както и други транспортни дейности, ако им бъдат възложени от здравното заведение, в което са разкрити.

Раздел II.
Организация на работата за оказване на неотложна медицинска помощ


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 1995 г.) В градовете, които са седалища на центровете за спешна медицинска помощ, съгласно приложението спешната медицинска помощ се отделя от неотложната медицинска помощ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 1995 г.) В останалите общини в региона, обслужван от съответния център за спешна медицинска помощ, спешната медицинска помощ може да се отдели от неотложната медицинска помощ по решение на ръководството на съответната община съгласувано с Министерството на здравеопазването.


Чл. 5. (1) Когато спешната медицинска помощ е отделена от неотложната медицинска помощ, звената за неотложна медицинска помощ в болниците и поликлиниките, намиращи се в регионите, обслужвани от център за спешна медицинска помощ, се организират като щатни или на базата на графични дежурства.
(2) Звената се състоят от многопрофилни медицински екипи, включващи лекар (фелдшер) и шофьор с линейка или с лек автомобил.
(3) Звената оказват неотложна медицинска помощ във:
1. дома на болните във всички случаи, когато е постъпило повикване за неотложна медицинска помощ;
2. поликлинични кабинети, когато звеното е базирано в здравно заведение, в което не е разкрито спешно приемно отделение или сектор.
(4) Звената оказват при необходимост спешна медицинска помощ на нуждаещите се.
(5) Спешните приемни отделения или сектори оказват неотложна медицинска помощ, като осигуряват амбулаторния прием в извънработното време на поликлиниките.


Чл. 6. Когато спешната медицинска помощ не е отделена от неотложната медицинска помощ, центровете за спешна медицинска помощ оказват неотложна медицинска помощ.


Чл. 7. В здравните заведения, в които няма щатно обособено звено за неотложна медицинска помощ, ръководителят на съответното здравно заведение определя графика на дежурствата на медицинските специалисти - лекари и фелдшери (медицински сестри, акушерки), които оказват неотложна медицинска помощ. Шофьорите на линейки или леки автомобили, обслужващи звената, са на щат към здравните заведения.


Чл. 8. Звената изпълняват всички повиквания за неотложни домашни посещения, предадени от регионалната координационна централа на съответния център за спешна медицинска помощ. В случай, че постъпят повиквания за неотложна медицинска помощ направо в звеното, неотложният екип е длъжен незабавно да уведоми регионалната координационна централа.


Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 52 от 1995 г.) За оказване на спешна и неотложна психиатрична помощ към специализираните психиатрични заведения могат да се разкриват звена за неотложна психиатрична помощ.


Чл. 10. В малките населени места неотложната медицинска помощ се оказва и от медицинските специалисти в тях според конкретните възможности за своевременно изпълнение на повикванията. При необходимост съответният медицински специалист иска помощ от съответното звено за неотложна медицинска помощ или център за спешна медицинска помощ, обслужващи района.


Чл. 11. Медицинският екип за неотложна медицинска помощ след получаване на адреса за посещение е длъжен да:
1. се отправи незабавно по най-бързия път към дома на болния;
2. проведе необходимите диагностични, лечебни и ако се налага, реанимационни мероприятия;
3. поиска, при необходимост, консултация от регионалната координационна централа или помощ от екип на центъра за спешна медицинска помощ;
4. осигури приемственост и последователност в лечебната помощ на пациентите и попълни бланка № 803 на МНЗ "Лист за бърза и неотложна медицинска помощ" и бланка № 119 на МНЗ "Медицинско направление за консултация, хоспитализация и санаторно-курортно лечение"; при представяне на болния на екип за спешна медицинска помощ на приемащия лекар или среден медицински персонал се предава и попълнена бланка № 119; при оставяне на болния в дома, в зависимост от неговото здравословно състояние, бланка № 119 се предава на пациента, на негов близък или на съответното общинско здравно заведение; бланка № 803 е предназначена за архивите на центъра за спешна медицинска помощ и се съхранява 1 година;
5. уведоми незабавно регионалната координационна централа след приключване на обслужването.


Чл. 12. Времето за придвижване на екипа за неотложна медицинска помощ - от момента на поставяне на задачата до момента на пристигане на екипа при пациента, не трябва да надвишава 30 минути.

Раздел III.
Материално-техническо осигуряване


Чл. 13. (1) Ръководителите на здравните заведения осигуряват на звената амбулаторен кабинет, манипулационна, помещения за дежурния екип и съвременни системи за комуникация, които да гарантират надеждна връзка с екипите за спешна медицинска помощ, с регионалната координационна централа и с болниците в района.
(2) На звената се предоставят линейки и леки автомобили за осъществяване на дейността им по чл. 12.

Заключителни разпоредби


§ 1. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на отдел "Спешна и неотложна медицинска помощ" към Министерството на здравеопазването, който дава и указания за прилагането й.


§ 2. Тази наредба се издава на основание § 2 от заключителните разпоредби на Закона за народното здраве.


Приложение към чл. 4, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 52 от 1995 г.)

Седалища на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП)
1. ЦСМП - Пловдив,
2. ЦСМП - Пазарджик,
3. ЦСМП - Смолян,
4. ЦСМП - Варна,
5. ЦСМП - Шумен,
6. ЦСМП - Добрич,
7. ЦСМП - Плевен,
8. ЦСМП - Ловеч,
9. ЦСМП - В. Търново,
10. ЦСМП - Габрово,
11. ЦСМП - Хасково,
12. ЦСМП - Кърджали,
13. ЦСМП - Русе,
14. ЦСМП - Търговище.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума