навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Издадена от министъра на труда и социалните грижи

Обн. ДВ. бр.44 от 25 Май 1993г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 99 от 2017 г.) За сключване на трудов договор са необходими:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2017 г.) документ за самоличност, който се връща веднага;
2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
3. документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
5. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;
6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2017 г.) Когато документът по ал. 1, т. 2 е за придобито висше образование в чужбина, административен орган, който е работодател, е длъжен да изиска удостоверяване на признаването му по служебен ред.
Чл. 2. Работодателят може да изисква представянето на други документи извън посочените в чл. 1, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.


Чл. 3. Посочените в чл. 1 документи са необходими и при възникване на трудово правоотношение въз основа на избор и конкурс.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 62, ал. 2 от Кодекса на труда и отменя Наредба № 16 от 30 декември 1986 г. (ДВ, бр. 15 от 1987 г.).


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума