навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 49 ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СГРАДИТЕ

Издадена от министъра на народното здраве

Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 1976г., изм. ДВ. бр.64 от 10 Август 1976г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Нормите за проектиране на изкуствено осветление се отнасят за нови и за реконструиране на съществуващи промишлени предприятия, обществени и жилищни сгради, а също за площадки на предприятия в работи, извършвани на открито.
(2) Проектирането на устройства за местно осветление, монтирани на машините и други промишлени устройства, също се осъществява в съответствие с тези норми.

Чл. 2. Нормите важат при проектиране на осветителни уредби с луминисцентни лампи, живачни лампи с високо налягане и коригиран спектър, металохалогенни лампи, натриеви лампи с високо налягане, ксенонови лампи с нажежаема спирала.


Чл. 3. (1) Системите на изкуственото осветление са два вида:
1. общо осветление;
2. комбинирано осветление.
(2) Общото осветление се подразделя на:
1. общо равномерно осветление - система осветление, предназначена за осветяване на дадено помещение при равномерно разпределение на светлинния поток, без да се вземе под внимание разположението на съоръженията;
2. общо локализирано осветление - система осветление, предназначена за осветяване на дадено помещение при разпределение на светлинния поток с оглед разположението на работните места.
(3) Комбинираното осветление е система осветление, състояща се от едно общо равномерно или локализирано осветление и допълнително местно осветление с концентриран към определени работни зони светлинен поток.
(4) Използуването само на местно осветление в сградите не се допуска.


Чл. 4. Изкуственото осветление е два вида: работно и аварийно - за продължаване на работата и за евакуация на хора.


Чл. 5. Във всички помещения е задължително да се осигури работно осветление.


Чл. 6. (1) Аварийно осветление за продължаване на работата се осигурява в случаите, когато внезапното изключване на работното осветление (при повреда) и свързаното с него нарушение на нормалното обслужване на машините и съоръженията води до:
1. взрив, пожар, отравяне на хора;
2. продължително нарушаване на технологичния процес;
3. нарушаване работата на такива обекти като: електрически станции, пунктове за управление на системите на водоснабдяване, канализация, топлофикация и климатизация на производствени помещения, помещения на дежурни пожарни постове, възли за радиопредаване и свръзки, диспечерски пунктове;
4. опасност от травматизъм на места с голямо струпване на хора;
5. нарушаване на нормалното обслужване на болни в операционни блокове, кабинети за бърза помощ и приемни на лечебни заведения.
(2) Най-малката осветеност на работни повърхности, изискващи обслужване при авариен режим, е 5% от осветеността на работното осветление при система на общо осветление, но не по-малко от 2 лукса в здания и не по-малко от 1 лукс за площадките на предприятия.


Чл. 7. (1) Аварийно осветление за евакуация на хора се монтира при следните случаи:
1. (изм. ДВ, бр. 64 от 1976 г.) в места, опасни за преминаване на хора, а също на основните проходи и на стълбите, които служат за евакуация на хора от производствени и обществени сгради, където работят или пребивават повече от 50 души, и по стълбите на 8 и повече етажни жилищни блокове, когато същите са без естествено осветление;
2. в производствени помещения с постоянно работещи в тях хора, където излизането от помещението при внезапно спиране на работното осветление (при повреда) е свързано с опасност от травматизъм поради продължаване на работата на производствените съоръжения, а също в производствени помещения с брой на работещите в тях повече от 50 души (независимо от степента на опасност от травматизъм) и в други помещения, където могат едновременно да се намират повече от 100 души.
(2) Аварийното осветление за евакуация на хора осигурява минимална осветеност на пода и основните проходи 0,5 лукс в помещенията и 0,2 лукс на откритите територии.


Чл. 8. (1) За аварийно осветление се използват лампи с нажежаема спирала.
(2) Осветителите за аварийно осветление се отличават от осветителите за работно осветление по типа, размерите или по-специално нанесените върху тях знаци. Не се допуска използуването на живачни лампи с високо налягане, металохалогенни, ксенонови и други лампи, при които след включването им под напрежение нормалната осветеност закъснява с повече от 0,5 секунди.


Чл. 9. Изходите от производствените помещения с площ 150 м2 и повече без естествено осветление и от други помещения, в които могат да се намират едновременно повече от 100 души, се снабдяват със светлинни указатели, присъединени към мрежата на аварийното осветление.


Чл. 10. Осветители за аварийно осветление за продължаване на работата и за евакуация на хора от помещения без естествено осветление, а също осветители за продължаване на работата в помещения с естествено осветление се присъединяват към него автоматично при внезапно изключване на работното осветление (при повреда).


Чл. 11. (1) Осветители за аварийно осветление за евакуация на хора от помещения с естествена светлина се присъединяват към мрежа независимо от мрежата на работното осветление, започвайки от табло с ниско напрежение на подстанцията или от въвода в сградата.
(2) Допуска се захранване на осветители за аварийно осветление от мрежата на работното осветление при наличие на автоматично превключване към източник на захранване на аварийно осветление при внезапно изключване на работното осветление (при повреда).

Раздел II.
БАЗИСНИ НОРМИ ЗА ОСВЕТЕНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И НА СГРАДИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ


Чл. 12. При определяне на нормите за осветеност на помещенията се има предвид скалата на осветеностите, дадена в приложение № 1.


Чл. 13. (1) Най-малката осветеност на работните повърхности в производствените помещения съответствува на нормите, дадени с приложение № 2.
(2) В случай че е невъзможно или технически нецелесъобразно използуването на газоразрядни лампи и се налага осветлението да се изпълни с лампи с нажежаема спирала, осветеността на работните повърхности се приема по нормите, дадени в приложение № 15.


Чл. 14. Нормите за осветеност, предвидени в приложения № 2 и № 15, се повишават с една степен по скалата на осветеностите (приложение № 1) при наличието на един или няколко от посочените по-долу случаи:
1. при работи I - VI разряд, ако разглежданият обект е разположен на разстояние от 0,5 до 1 метър до очите на работещия;
2. при работи I - IV разряд, ако напрегнатата зрителна работа се изпълнява непрекъснато повече от половин работен ден (напр. визуален контрол на изделията и др.);
3. при повишена опасност от травматизъм в места, където осветеността при система на общо осветление е 150 лукса и по-малко (напр. гилотинни ножици, циркуляр и др.);
4. при отсъствие на естествено осветление в помещение, в което постоянно пребивават хора, ако осветеността е до 500 лукса;
5. при работи I - IV разряд, ако обектите, които трябва да се различават, са поставени върху движеща се повърхност и различаването им е затруднено;
6. при специални повишени санитарни изисквания, например някои помещения на предприятия на хранителната промишленост и химикофармацевтичната промишленост, при нормирана осветеност от общото осветление 500 лукса и по-малко;
7. в помещения, специално предназначени за работа или производствено обучение на млади кадри, при нормирана осветеност 300 лукса и по-малко.


Чл. 15. Нормите за осветеност (приложение № 2) се снижават с една степен по скалата на осветеностите за производствени помещения, където се изпълняват работи I - VI разряд в случаите:
1. при кратковременно пребиваване на хора;
2. при наличие на съоръжения, изискващи постоянно обслужване.


Чл. 16. При система на общо осветление в производствените помещения, където се изпълняват работи I - V и VIII разряд, се използуват като правило газоразрядни лампи (луминисцентни лампи, живачни лампи с коригиран спектър, металохалогенни и натриеви лампи с високо налягане).


Чл. 17. (1) За работи от I до Vб разряд се използува като правило система на комбинирано осветление.
(2) Използуването на системата на общо осветление се допуска при техническа невъзможност или нецелесъобразност от изпълнението на местно осветление.
(3) Общото осветление в системата на комбинираното като правило се изпълнява с газоразрядни лампи независимо от типа на светлинния източник, използван за местно осветление.


Чл. 18. При система на комбинирано осветление осветеността на работната повърхност, създадена от осветителите за общо осветление, не може да бъде по-малка от 10 % от осветеността, нормирана за комбинирано осветление (приложение № 2), но не по-малко от 150 лукса при газоразрядни лампи и 50 лукса при лампи с нажежаема спирала. При това осветеността от осветителите за общо осветление в повече от 500 лукса при газоразрядни лампи и 100 лукса при лампи с нажежаема спирала се разрешава при наличие на обосновка.


Чл. 19. В цехове с пълно автоматизиране на технологичния процес се предвижда възможност за включване на допълнителни осветители за общото осветление и стационарни, респ. подвижни, осветители за местно осветление, осигуряващи необходимите нива на осветеност за провеждане на работи по ремонта и настройката съгласно приложение № 2.


Чл. 20. (1) За общо осветление на производствени помещения без естествено осветление и недостатъчно по условията на зрителна работа естествено осветление, предназначени за постоянно пребиваване на работещи, се използуват газоразрядни лампи независимо от приетата система на осветление.
(2) Използуването на лампи с нажежаема спирала се допуска само в случаи, когато е невъзможно да се използуват газоразрядни лампи.
(3) Осветеността на работната повърхност, създадена от осветители за общо осветление при системата на комбинирано осветление, е 20 % от осветеността, нормирана за комбинирано осветление (приложение № 2).
(4) Осветеността от общото осветление (независимо от приетата система на осветление) е не по-малко от 200 лукса при газоразрядни лампи и не по-малко от 100 лукса при лампи с нажежаема спирала.


Чл. 21. При проектиране на осветителни уредби се ползуват стойностите на коефициента на запаса, дадени в приложение № 3.


Чл. 22. За ограничаване на заслепяващото действие от осветителите за общо осветление с лампи с нажежаема спирала, с живачни, металохалогенни и луминисцентни лампи независимо от приетата система на осветление показателят на заслепяване не може да има стойности, по-големи от дадените в приложение № 4.


Чл. 23. Показателят на заслепяване за общо осветление не се ограничава в следните случаи:
1. за помещения, дължината на които не превишава двойната височина на окачване на осветителите над пода;
2. за помещения с височина до 2,5 м при изпълнение в тях на работи от VI до VIIIа разряд (или временно пребиваване на хора) независимо от характера на изпълняваните работи, а също така за всички площадки, предназначени за преминаване на хора или за обслужване на технологични и инженерни съоръжения при използуване на:
а) осветители със защитен ъгъл, не по-малък от 15° за лампи с нажежаема спирала с мощност до 150 вата, живачни лампи с коригиран спектър с мощност до 250 вата и за луминисцентни лампи със сумарна мощност до 80 вата;
б) осветители с матирани и млечни разсейватели без отражатели за лампи с нажежаема спирала до 100 вата;
в) открити лампи с нажежаема спирала с млечна колба и мощност до 60 вата и луминисцентни лампи с мощност до 40 вата;
3. за производствени помещения, в които се изпълняват работи от VIIIб, VIIIв и IXб разряд;
4. за спомагателни помещения със зрителна работа от X, XI и XII а, б, в разряд при използуване на осветители със защитен ъгъл, не по-малък от 15°, или осветители с разсейватели, габаритната яркост на които в зоната от от 60 до 90ш не превишава 4000 нита;
5. за помещения със зрителна работа, отнасяща се към разряди XIIIа и XIIIб.


Чл. 24. За осветление на стълби се допускат открити луминисцентни лампи със сумарна мощност до 40 вата в един осветител. Светещите части на лампите не трябва да се виждат под ъгъл до 10° под или над хоризонта.


Чл. 25. (1) За местно осветление се използуват осветители с непрозрачни отражатели, имащи защитен ъгъл, не по-малък от 30°.
(2) Допуска се използуване на осветители за местно осветление с отражатели, имащи ъгъл от 10 до 30° при разполагането им под нивото на очите на работещия.


Чл. 26. (1) За ограничаване на отразения блясък на повърхности с дифузно насочено, насочено-разсеяно и смесено отражение при изпълнение на работи от I до IV разряд средно установената яркост на работната повърхност не може да надвишава стойностите, дадени в приложение № 5 (формулите за определяне на средно установената яркост на работната повърхност са указани в § 4, точка 4).
(2) Необходимите мерки за ограничаване на отразения блясък на повърхности, имащи насочено, насочено-разсеяно и смесено отражение, при изпълнение на осветителни уредби за работи от I до IV разряд са указани в приложение № 16.
(3) При осветености, непревишаващи стойностите, дадени в приложение № 2, проверка на средната установена яркост на работните повърхности не се изисква:
1. на повърхности, имащи дифузно отражение (с изключение на работи от I разряд в случаи, когато площта на работната повърхност превишава 0,4 м2 и коефициентът на отражение превишава 0,5);
2. на повърхности, имащи насочено, насочено-разсеяно и смесено отражение при съблюдаване на мерките, указани в приложение № 16.


Чл. 27. (1) Осветителите за местно или локализирано осветление се разполагат така, че отразените светлинни лъчи да не попадат в очите на работещите и да осигуряват най-голяма видимост на наблюдаваните обекти.
(2) За местно осветление се употребяват осветители с малка яркост на изходното отверстие.


Чл. 28. Местоположението на точките от помещението, спрямо които се определят допустимите стойности на показателя на заслепяване, е посочено в приложение № 6.


Чл. 29. (1) При осветление на производствени помещения с газоразрядни лампи, захранвани с променлив ток 50 херца, коефициентът на пулсация не може да надвишава стойностите, дадени в приложение № 7.
(2) Коефициентът на пулсация на осветеността не се ограничава за разряди на зрителна работа:
1. непосочени в приложение № 7;
2. VIIIа и IXа при кратковременно пребиваване на хора в помещението и липса на възможност в него за възникване на стробоскопичен ефект.
(3) Допуска се повишаване на коефициента на пулсации на осветеността до 30 % в помещения, в които се изпълняват работи от VI и VII разряд, при отсъствие в тях на условия за възникване на стробоскопичен ефект.


Чл. 30. Най-малката осветеност на спомагателните помещения в промишлените сгради трябва да съответства на нормите, указани в приложение № 8.

Раздел III.
ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДКИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАБОТНИТЕ МЕСТА, РАЗПОЛОЖЕНИ ИЗВЪН ЗДАНИЯТА


Чл. 31. Най-малката осветеност на работните повърхности на местата на производствени работи, разположени извън здания, съответства на нормите, предвидени в приложение № 9.


Чл. 32. Най-малката осветеност на площадките на предприятията на нивото на земята или пътното покритие трябва да съответства на нормите, предвидени в приложение № 10.


Чл. 33. За осветление на площадките на промишлени предприятия и местата за производство при постоянни работи извън зданията се използуват газоразрядни лампи с високо налягане и коригиран спектър и лампи с нажежаема спирала (халогенни или нормални с общо предназначение).


Чл. 34. Отношението на най-голямата към най-малката осветеност за вътрешнозаводските пътища, проходите, предзаводските площадки и железопътните линии не може да превишава 15:1, а на пешеходните пътеки - 25:1.


Чл. 35. (1) За ограничаване заслепяващото действие на уредби за външно осветление на площадките на промишлените предприятия и местата за производство при работи, разположени извън зданията, височината за окачване на осветителите е:
1. за автомобилни пътища и железопътни линии на площадките на предприятията - не по-малка от указаната в приложение № 11;
2. за останалите части на площадките на промишлените предприятия, а също на местата за производствени работи - не по-малка от 3,5 м над земята при различни светлинни източници, ако защитният ъгъл на осветителя е равен или по-голям от 15ш.
(2) При необходимост от използуване на осветители със защитен ъгъл, по-малък от 15°, височината на окачване не може да бъде по-малка от указаната в приложение № 11.
(3) Височината на окачване на осветители със защитен ъгъл, не по-малък от 15° (и осветители с разсейватели без отражатели), на площадки за преминаване на хора или обслужване на технологични (или инженерни) съоръжения, пешеходни пътеки и на входовете на здания не се ограничава.
(4) При използуване на прожектори отношението на осовата сила на светлината в кандели към квадрата на височината на окачването в метри не може да превишава 300.

Раздел IV.
НОРМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ


Чл. 36. По условията на зрителна работа помещенията на обществените здания се разделят на следните групи: I - помещения, предназначени за изпълнение на точни зрителни работи при фиксирано направление на зрителната линия на работещите към работната повърхност; II - помещения, в които се осъществяват наблюдаване на обекти и обзор на окръжаващото пространство; III - помещения, в които се осъществява обзор на окръжаващото пространство.


Чл. 37. Най-малката осветеност на работните повърхности и наблюдаваните обекти в помещения от I и II група съответства на нормите в приложения № 2 и № 15.


Чл. 38. Най-малката осветеност на условната работна повърхност в помещения от III група от общото осветление съответства на нормите, указани в приложение № 12.


Чл. 39. (1) За ограничаване заслепяващото действие на уредби за общо осветление (независимо от приетата система на осветление) в помещенията на обществените сгради показателят на дискомфорта не трябва да бъде по-голям от указания в приложение № 13.
(2) Показателят на дискомфорта се определя на челната стена на централната надлъжна ос на помещението на височина 1,5 м от пода.


Чл. 40. Показателят на дискомфорта не се определя за помещения, при които 1 Ј 2h, и за помещения за кратковременно пребиваване на хора, а също за гардеробни, коридори, стълбища, санитарни възли.


Чл. 41. Коефициентът на пулсация на осветеността за работни места в помещения от I и II група с продължително пребиваване на работещи не може да превишава стойностите, дадени в приложение № 7.


Чл. 42. За осветителни уредби в помещения от I и II група при изпълнение на зрителни работи от I до IV разряд с повърхности, имащи насочено, разсеяно и смесено отражение, се съблюдават изискванията на чл. 26 и необходимите мерки за ограничаване на отразения блясък от приетата система на осветление.


Чл. 43. Най-малката осветеност на работната повърхност при система на общо осветление, а също най-големите допустими стойности на показателя на дискомфорта и коефициента на пулсация на осветеността за помещения на обществени и жилищни сгради са дадени в приложение № 14.


Чл. 44. (1) За осветление на обществени сгради се използуват предимно луминисцентни лампи с бяла или топло бяла светлина (ако няма специални изисквания към цветопредаването, за изпълнение на които е целесъобразно използуването на други типове луминисцентни лампи).
(2) Когато за осветление на обществени сгради по изключение се използуват лампи с нажежаема спирала, нормираните стойности, дадени в приложения № 2, 12 и 14, се снижават с 2 степени по скалата на осветеността.


Чл. 45. (1) Средната осветеност на жилищни стаи в квартири и общежития, хотели, школи-интернати, детски домове и ясли при съвместно действие на всички осветители, монтирани в помещението, е 75 лукса, а в кухни на квартири и общежития - 100 лукса.
(2) В квартири най-малката осветеност на пода на коридора е 50 лукса, а в санитарните възли - 30 лукса.


Чл. 46. (1) За осветление на стаите в квартири и общежития, кухни, коридори и санитарни възли се използуват луминисцентни лампи с бяла или топло бяла светлина и лампи с нажежаема спирала.
(2) За осветление на спални помещения на детски ясли и градини, интернати и др. се използуват като правило лампи с нажежаема спирала. При използуването им нормените стойности, дадени в чл. 45, се снижават с 2 степени по скалата на осветеностите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) Работна повърхност е повърхността на масата, части от съоръженията или изделията, на които се извършва работа и за които се нормира осветеността.
(2) Условна работна повърхност е условно приетата хоризонтална повърхност, разположена 0,8 м над пода.


§ 2. Обект на различаване (детайл) е разглежданият предмет или отделна част от него (напр. нишка от тъкан, точка, линия, петно, драскотина или други дефекти на изделието), които трябва да се различават в процеса на работа.


§ 3. (1) Фон е повърхност, намираща се непосредствено до обекта на различаване, на която той се разглежда.
(2) Фонът се счита:
1. светъл - при коефициент на отражение на повърхността, по-голям от 0,4;
2. среден - при коефициент на отражение на повърхността от 0,2 до 0,4;
3. тъмен - при коефициент на отражение на повърхността, по-малък от 0,2.


§ 4. (1) Яркост на точка на повърхността в дадено направление L е отношението на интензитета на светлината в даденото направление на безкрайно малък елемент от повърхността към площта на проекцията на този елемент върху плоскост, перпендикулярна на даденото направление.
(2) Яркост на участък на работната повърхност се определя по формулите:
1. за повърхности с дифузно отражение:

Ln = Erд/p ;

2. за повърхности с насочено отражение:

Ln = lcr3 ;

3. за повърхности с насочено разсеяно и смесено отражение:

Ln = Lcr3 + Erд/p ;

4. средната установена яркост на работната повърхност се определя по формулата:

Lср = (L1S1 + L2S2 + ... + LnSn) / S1 + S2 + ... + Sn

където L1, L2 ... Ln са яркости на отделните участъци на работната повърхност и направление към очите на работещия в нит: S1, S2 ... Sn - площи на същите участъци в кв.метра; rд - коефициент на дифузно отражение на работната повърхност; Lc - яркост на светещата повърхност на осветителя в направление към очите на работещите в нит: E - осветеност на работната повърхност в лукс; r3 - коефициент на огледално отражение на работната повърхност в направление на зрителната линия на работещия.


§ 5. (1) Контраст на обекта на различаване спрямо фона се определя по формулата:

K = | (Lо + Lф) / Lф | ,

където L0 е яркост на наблюдавания обект в нит; Lф - яркост на фона в нит;
(2) Контрастът се счита:
1. голям - при стойности на K, по-големи от 0,5 (обект и фон рязко се различават по яркост);
2. среден - при стойности на K от 0,2 до 0,5 (обект и фон забележимо се отличават по яркост);
3. малък - при стойност на K, по-малки от 0,2 (обект и фон малко се отличават по яркост).


§ 6. Показател на заслепяване е критерий за оценка на заслепяващото действие, създадено от осветителната уредба за общото осветление, значението на които се определя по формулата:

P = (S - 1) 1000

S = v1 / v2 ,

където P е показател на заслепяване; S - коефициент на заслепяване; v1 - видимост на обекта при екраниране на заслепяващия източник на светлина; v2 - видимост на обекта при наличие на заслепяващия източник на зрението.


§ 7. Отразен блясък е характеристика на отражението на светещата част от работната повърхност в направление на очите на работещия, определяща снижаване на видимостта вследствие на прекомерно увеличение яркостта на работната повърхност и воализиращото действие, снижаващо контраста между наблюдавания ефект и фона.


§ 8. Стробоскопичен ефект е неправилно зрително възприятие на въртящи се или движещи се обекти при съвпадане на кратността на честотните характеристики на движението на обектите и изменението на светлинния поток във времето при осветителните уредби, изпълнени с газоразрядни лампи, захранвани с променлив ток.


§ 9. (1) Коефициентът на пулсации на осветеността е критерий за оценка на относителната големина на колебанието на осветеността в резултат на изменението на светлинния поток във времето на газоразрядните лампи при захранването им с променлив ток.
(2) Коефициентът на пулсации на осветеността се определя по формулата:


    E макс - E мин    
Rn =
___________________________________________________________________
- 100,
    2Eср    

където E макс, E мин, Eср са съответно максималната, минималната и средната осветеност в лукс.


§ 10. Показател на дискомфорта е качествена характеристика на осветлението, определяща степента на допълнителна напрегнатост на зрителната работа, предизвикана от наличието на големи разлики в яркостите на едновременно видими повърхности в осветеното помещение.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 11. Базисните санитарно-хигиенни норми се считат за минимални норми на осветеност.


§ 12. Наредбата за изкуствено осветление на сградите се издава от Министерството на народното здраве на основание чл. 20 от Закона за народното здраве (ДВ, бр. 88 от 1973 г.).


§ 13. Отменят се Нормите за вътрешно осветление на жилищни, обществени и промишлени сгради от 1969 г.


§ 14. Наредбата влиза в сила от 1.I.1976 г. за новостроящи се реконструиращи се осветителни уредби и от 1.I.1978 г. за намиращи се в експлоатация осветителни уредби на промишлени, обществени и жилищни сгради.


Приложение № 1 към чл. 12


Скала на нормените осветености в лукс
0,2 3 50 300 1000 3000
0,3 5 75 400 1250 4000
0,5 10 100 500 1500 5000
1 20 150 600 2000 6000
2 30 200 750 2500 7500


Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1

Норми за осветеност на работните повърхности в производствени помещения


Характеристика Разряд Подразряд Контраст Характе- Комбини- Само
на зрителната на зрит. на зрит. на обекта ристика рано ос- общо
работа по сте- работа работа с фона на фона ветление освет-
пен на точност.           ление
Най-малък раз-          
мер на обекта         осветеност,
за различаване         лукс
1 2 3 4 5 6 7
Най-голяма точ-   а малък тъмен 5000 1500
ност под 0,15 мм I          
    б малък среден 4000 1250
      среден тъмен    
    в малък светъл 3000 1000
      среден среден    
      голям тъмен    
    г среден светъл    
      голям светъл 1500  
      голям среден    
Много голяма   а малък тъмен 4000 1250
точност от 0,15 II          
до 0,3 мм   б малък среден 3000 750
      среден тъмен    
    в малък светъл    
      среден среден 2000 500
      голям тъмен    
    г среден светъл    
      голям светъл 1000 300
Голяма точност   а малък тъмен 2000 500
от 0,3 до 0,5 мм III          
    б малък среден 1000 300
      среден тъмен    
    в малък светъл    
      среден среден 750 300
      голям тъмен    
    г голям среден    
      среден светъл    
      голям светъл 400 200
Средна точност   а малък тъмен 750 300
от 0,5 до 1 мм IV          
    б малък среден 500 200
      среден тъмен    
    в малък светъл    
      среден среден 400 150
      голям тъмен    
    г среден светъл    
      голям светъл 300 150
      голям среден    
Малка точност   а малък тъмен 300 200
от 1 до 5 мм V          
    б малък среден    
      среден тъмен 200 150
    в малък среден - 100
      среден среден    
      голям тъмен    
    г среден светъл    
      голям светъл - 100
      голям среден    
Груба работа     независимо от фона    
над 5 мм VI - и контраста - 100
Работа със са-          
мосветещи мате-          
риали или          
предмети VII - също - 200
Общо наблюде-          
ние за хода на          
производстве-          
ния процес:          
- постоянно          
наблюдение   а също - 75
- периодично          
наблюдение на          
състоянието на          
съоръ женията          
при постоянен          
престой          
на хора VIII б също - 50
- наблюдение на          
състояние то на          
съоръже нията при          
периодично посе-          
щение на хора          
в помещението   в също - 50
Работа в скла-          
дове с големи          
предмети и на-          
сипни материали:          
- механизирани          
складове IX а също - 50
- немеханизи-          
рани скла-          
дове   б също - 50


Приложение № 3 към чл. 21


    Коефициент на запаса
Осветяеми обекти при газоразряд- при лампи с наже-
    ни лампи жаема спирала
1 2 3 4
1. Производствени помещения с въз-    
  душна среда, съдържаща 10 мг/куб. м    
  и повече прах, дим и сажди:    
  а) при тъмен прах 2,0 1,7
  б) при светъл прах 1,8 1,5
2. Производствени помещения с въз-    
  душна среда, съдържаща от 5 до    
  10 мг/куб. м прах, дим и сажди:    
  а) при тъмен прах 1,8 1,5
  б) при светъл прах 1,6 1,4
3. Производствени помещения с въз-    
  душна среда, съдържаща до 5 мг/куб. м    
  прах, дим и сажди:    
  спомагателни помещения с нормална    
  въздушна среда и помещения на    
  обществени и жилищни сгради 1,5 1,3


Приложение № 4 към чл. 22


  Показател на заслепяване
Разряд при постоянно пре- при периодично пре-
  биваване на хора биваване на хора
I, II 20 -
III, IV, V, VII 40 60
VI, VIIIa, IXa,    
X, XI, XIIa 60 80


Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1


Площ на работната Допустима средноустановена
повърхност, кв.м яркост на работната
  повърхност, нит
По-малко от 0,01 2500
От 0,01 до 0,02 1800
От 0,2 до 0,05 1300
от 0,5 до 0,15 1000
от 0,15 до 0,40 700
над 0,40 500


Приложение № 6 към чл. 28


Светлоизточници, Преимуществено на- Местоположение на Направление, в
използувани при правление на зри- точките в помеще- което се опре-
общо осветление телната линия на нието, за което се деля показате-
  работещите в определя допусти- лят на засле-
  помещението мата стойност на пяване
    показателя на  
    заслепяване  
Луминесцентни по протежение на под крайния осветител по протежение
лампи редовете на освети- на средния ред на редовете на
  телите   осветителите
  напречно на редове- в средата на крайния напречно на ре-
  те на осветителите ред на осветителите довете на осве-
  (до стената)   тителите
  нефиксирано напра- а) в помещения, къде- напречно на ре-
  вление на зрителна- то l < 5h, в средата довете на осве-
  та линия на работе- на крайния ред на тителите
  щите осветителите (до сте-  
    ната)  
    б) в помещения, къде- по протежение
    то l > 5h, под край- на редовете на
    ния осветител на сред- осветителите
    ния ред  
Лампи с нажежае- фиксирано направле- под крайния осветител в направление
ма спирала или ние на зрителната на средния ред на зрителната
живачни лампи линия на работещия   линия на рабо-
      тещия
  нефиксирано напра-   по протежение
  вление на зрителна-   на дългата
  та линия на работе-   страна на по-
  щия   мещението

Забележка. l е дължината на помещението в метри, h - височината на осветителя над пода в метри.


Приложение № 7 към чл. 29, ал. 1


  Допустим коефициент на пулсация на осветеността
Система на в % за разряди на зрителна работа
осветление  
  I и II III IV, V, VI, VII, VIII, IХа и Х
Общо осветление 10 15 10
Комбинирано осветление:      
а) общо 20 20 20
б) местно 10 15 20


Приложение № 8 към чл. 30

Осветеност на спомагателни помещения в промишлени сгради


Наименование Разряд Под- Освете- Повърхност, за която
на помещението на зри- разряд ност, се нормира освете-
  телната на зри- лукс ността
  работа телната    
    работа    
Столове, бюфети,       на 0,8 м от по-
здравпунктове Х   200 да в хоризонтална
        повърхност
Помещения за отдих ХI   150 също
Входно помещение, пропуск   а 100 също
Вестибюли, главни кори-        
дори и гардеробни ХII б 75 на пода
Проходи и второстепенни        
коридори   в 50 също
Стълби        
- главни   г 75 стъпалата
- второстепенни   д 50 също
Умивални, пушилни и др. ХIII а 75 на пода
Бани, гардеробни за ра-        
ботно облекло, помеще-        
ния за сушене на работно        
облекло и др.   б 50 на пода


Приложение № 9 към чл. 31

Норми на осветеност на работните повърхности на местата за
производствени работи, разположени извън здания


Разряд    
на зри- Характеристика на работата Осветеност,
телната   лукс
работа    
ХIV точни работи при отношение на най-малкия размер на раз-  
  личавания обект към разстоянието до окото на наблюда-  
  теля, по-малко от 0,005 50
ХV работи със средна точност при отношение на най-малкия  
  размер на различавания обект към разстоянието до окото  
  на наблюдателя от 0,005 до 0,02 30
ХVI работи с малка точност при отношение на най-малкия раз-  
  мер на различавания обект към разстоянието до окото на  
  наблюдателя от 0,02 до 0,05, а също така и работи, из-  
  искващи само общо наблюдение на хода на производствения  
  процес 10
ХVII груби работи, изискващи различаване на обекти при отно-  
  шение на най-малките им размери към разстоянието до  
  окото на наблюдателя 0,05 и повече 5
ХVIII работи, изискващи различаване на големи предмети, нами-  
  ращи се в непосредствена близост на работника или свър-  
  зани само с общия обзор на работната повърхност 2


Приложение № 10 към чл. 32

Норми на осветеност на площадките на предприятията


Разряд   Осветеност на
на зри- Осветявани обекти хоризонталната
телната   повърхност,
работа   лукс
ХIХ автомобилни пътища с интензивност на движението  
  на автомобилите в двете направления (в денонощие):  
  а) от 1000 до 3000 (I категория път) 3
  б) от 200 до 1000 (III категория път) 2
  в) по-малко от 200 (III категория път) 1
ХХХ пожарни проходи, пътища за стопански  
  нужди, проходи към здания 0,5
ХХI пешеходни и велосипедни алеи с движение:  
  а) интензивно 2
  б) обикновено 1
  в) незначително 0,5
ХХII стълбища в мостове за преминаване  
  (на площадките и стъпалата) 3
ХХIII пешеходни алеи и площадки за отдих в градина 0,5
ХХIV предзаводски участъци (площадки,  
  прелези, входове, транспортни спирки),  
  неотнасящи се към територията на града 2
ХХV железопътни линии:  
  а) стрелка 1
  б) отделни стрелкови задвижвания 1
  в) железопътни линии, прелези 0,5


Приложение № 11 към чл. 35, ал. 1, т. 1

Височина на окачване на осветители за външно осветление за ограничаване на заслепяването


  Максимален светлинен поток Най-малка височина на окач-
  на лампи в осветители, по- ване на осветителите,
  ставени на един стълб, метри
  лумен  
Използувани   с лампи с жи- с луми-
осветители   с наже- вачни нeсцент-
    жаема и ме- ни лампи
    спирала талха-  
    и натр. логенни  
    лампи лампи  
Осветители с лампи с 5000 и по-малко 6 6 6
нажежаема спирала, от 5000 до 10000 6 6 6,5
живачни и металхало- от 10000 до 20000 6,5 7 7,5
генни лампи, имащи от 20000 до 30000 7,5 8,5 9
условен защитен ъгъл, от 30000 до 40000 9 10 10,5
не по-малък от 15°, и повече от 40000 10,5 11 12
осветители с лумин.        
лампи независимо от        
величината на защит-        
ния ъгъл        
Осветители с лампи с 5000 и по-малко 7 7,5 6
нажежаема спирала, от 5000 до 10000 8 8,5 6,5
живачни и металхало- от 10000 до 20000 9 9,5 7,5
генни лампи, имащи от 20000 до 30000 10,5 11 9
условен защитен ъгъл, от 30000 до 40000 12 12,5 10
по-малък от 15°, и повече от 40000 13,5 14 12
осветители с широко        
светоразпределение        
с огледални и приз-        
матични системи        


Приложение № 12 към чл. 38

Норми за осветеност на помещения в обществени сгради от III група


Разряди на   Осветеност
зрителната   на условна
работа в   работна по-
категория Изисквания към осветителната уредба върхност от
на изисква-   общо освет-
нията към   ление,
осветле-   лукс
нието    
1 2 3
Ao - високи създаване на тържественост и възможност за ясно  
  различаване лицата на хора, намиращи се на зна-  
  чително разстояние (напр. в президиума на зали  
  за заседания) 500
Бо - повишени ясно различаване на детайли от архитектурно-ху-  
  дожественото оформление на интериора и лица на  
  хора, намиращи се на незначително разстояние  
  (напр. в концертни зали, зрителни зали на театри) 300
Во - нормални създаване на впечатление за наситеност на помеще-  
  нията със светлина; недопустимост на възникване  
  на впечатление за сумрак (например в зрителни зали  
  на клубове, фоайе на театри) 200
Го - умерени обезпечаване на възможност за свободно ориентиране  
  в помещението (напр. в зрителни зали на кинотеатри,  
  вестибюли на административни здания) 75


Приложение № 13 към чл. 39, ал. 1


Изисквания към Условия на зрителна работа Допустим показател
осветлението   на дискомфорта
1 2 3
Ак - високи преимуществено направление на зри-  
  телната линия нагоре, под ъгъл 45°  
  към хоризонта (в болница и др.) 25
Бк - повишени висока точност при изпълняваните  
  зрителни работи (конструктивни бю-  
  ра, читални, музеи, картинни гале-  
  рии и др.) 40
Вк - нормални общ обзор на околното пространство  
  без необходимост от отчетливо раз-  
  личаване на малки обекти (зрителни  
  зали, фоайе, вестибюли) 60


Приложение № 14 към чл. 43


Наименование Група на Плоскост, за Минимална Допустим Допустим кое-
на помещението помеще- която се нор- осветеност показател фициент на
  нието мира минимал- при общо на диском- пулсация, %
    ната осветен - осветление, форта  
    ост, вис. над лукс    
    пода, м      
1 2 3 4 5 6
  I. Администра-          
  тивно-кан-          
  торски по-          
  мещения          
1. Кабинети,          
  работни          
  стаи I X-0,8 300 40 10
2. Машинописно          
  и машиносме-          
  тачно бюро I X-0,8 400 40 10
3. Проектно-          
  конструктор-          
  ско и чер-          
  тожно бюро I 0,8 500 40 10
4. Операционни          
  зали на бан-          
  ки и пощови          
  отделения I X-0,8 300 40 10
5. Архиви          
  а) на работ-          
  ните маси I X-0,8 300    
  б) на стелажи   B-1   75  
6. Зали за засе-          
  дания II на пода 200 60 15
  II. Учебни          
  заведения          
7. Аудитории,          
  класни стаи,          
  учебни каби-          
  нети I   40 10  
  а) на дъската   B 300    
  б) на работни-          
  те маси и чинове   X-0,8 300    
8. Лаборатории I X-0,8 300 40 10
9. Кабинети за          
  техническо          
  чертане и ри-          
  суване I   40 10  
  а) на дъската   B 300    
  б) на работни-          
  те маси   X-0,8 500    
10. Кабинети и стаи          
  на преподава-          
  тели I X-0,8 200 40 15
11. Актови зали III на пода 200 60 20
  III. Библиотеки          
12. Читални зали I X-0,8 300 40 10
13. Зала за открит          
  достъп до кни-          
  гите (на сте-          
  лажите) I B-1 75 40 20
14. Стая за ката-          
  лози I в картот. 150 40 20
15. Книгохранили-          
  ща (на стелажи-          
  те) I B-1 75 60 -
  IV. Театри, кино-          
  театри, клубове,          
  изложбени зали          
16. Зали за представи-          
  телни заседания II X-0,8 500 60 15
17. Зрителни зали на          
  театри, концерт-          
  ни зали III X-0,8 300 60 -
18. Зрителни зали          
  на клубове, фоайе          
  на театри, излож-          
  бени зали III на пода 200 60 -
19. Зрителни зали          
  на кинотеатри III X-0,8 75 60 -
20. Фоайе на кино-          
  театри III на пода 150 60 -
21. Гримьорна I B - огледала 200 40 15
  V. Санаториуми          
  и помещения за          
  медицинско об-          
  служване (с изк-          
  лючение на поме-          
  щенията на болни-          
  ци и поликлиники)          
22. Кабинети на лека-          
  рите I X-0,8 200 40 10
23. Процедурни ка-          
  бинети I X-0,8 150 40 15
24. Стаи за изола-          
  ция, боксове I X-0,8 150 40 15
25. Регистратури I X-0,8 200 40 15
  VI. Детски ясли          
  и градини          
26. Приемни II X-0,8 200 40 10
27. Групови, играл-          
  ни, столови II X-0,8 200 40 10
28. Спални II пода 75 25 10
  VII. Магазини          
29. Търговски зали          
  на магазини:          
  книжарници, го-          
  тово облекло,          
  обувки, тъкани,          
  парфюмерии, га-          
  лантерии, ел.          
  материали, хра-          
  нителни стоки          
  без самообслуж-          
  ване II X-0,8 300 60 20
30. Продоволствени          
  магазини със          
  самообслужване II X-0,8 400 60 20
31. Търговски зали          
  на магазини:          
  мебели, съдове,          
  спортни принад-          
  лежности, ел.          
  битови машини          
  и др. II X-0,8 200 60 20
  VIII. Предприятия          
  за обществено          
  хранене          
32. Столови II X-0,8 200 60 -
33. Кухни I X-0,8 200 40 15
34. Приготвяне на          
  храната и миялни I X-0,8 200 40 15
  IX. Бани, перал-          
  ни, бръснарски          
  салони          
35. Съблекални и          
  душове II на пода 75 - -
36. Бръснарски са-          
  лони I B-1 200 40 15
37. Помещения за          
  пране          
  а) механично   пода 100 40 20
  б) ръчно   пода 150 40 20
38. Помещения за          
  сушене и гла-          
  дене          
  а) механично I X-0,8 200 40 20
  б) ръчно   X-0,8 300 40 20
  X. Спомагателни          
  помещения          
39. Вестибюли и гарде-          
  роби          
  а) в училища,          
  театри, кина,          
  центр. хотели III пода 150 60 -
  б) във вузове          
  и клубове   пода 100 60 -
  в) в общежития,          
  административни          
  сгради   пода 75 60 -
40. Стълби          
  а) в обществени          
  сгради III пода 75 - -
  б) в жил. сгради,          
  хотели   пода 50 - -
41. Коридори и          
  проходи          
  а) в училища III пода 75 - -
  б) в общ. сгради,          
  хотели без коридо-          
  ри в болници и          
  квартири III пода 50 - -
42. Санитарни          
  възли (без са-          
  нитарни възли в          
  квартири) III пода 75 - -


Приложение № 15 към чл. 13, ал. 2

Норми за осветеност на работните повърхности в производствените помещения, когато по изключение се налага използуването на лампи с нажежаема спирала


Характе- Най-малък Разряд на Подразряд Контраст Характе- Осветеност
ристика размер на зрителна- на зрител- на обекта ристика  
на зри- обекта за та работа ната работа за разли- на фона комби- само
телната различава-     чаване и   нирано общо
работа не, мм     фона   освет- освет-
по сте-           ление, ление,
пен на           лукс лукс
точност              
1 2 3 4 5 6 7 8
Най-голяма по-малко I а малък тъмен 4000 300
точност от 0,15   б малък среден 3000 300
        среден тъмен    
      в малък светъл    
        среден среден 2000 300
        голям тъмен    
      г среден светъл    
        голям светъл 1250 300
        голям среден    
Много висока от 0,15 II а малък тъмен 3000 300
точност до 0,3            
      б малък среден    
        среден тъмен 2500 300
      в малък светъл    
        среден среден 1500 300
        голям тъмен    
      г среден светъл    
        голям светъл 750 200
        голям среден    
Висока от 0,3 III а малък тъмен 1500 300
точност до 0,5            
      б малък среден 750 200
        малък тъмен    
      в малък светъл 600 200
        среден среден    
        голям тъмен    
      г среден светъл    
        голям среден 400 150
        голям светъл    
Средна от 0,5 IV а малък тъмен 600 200
точност до 1            
      б малък среден 500 150
        среден тъмен    
      в малък светъл    
        среден среден 400 100
        голям тъмен    
      г среден светъл    
        голям светъл 300 100
        голям среден    
Малка от 1,0 V а малък тъмен 300 150
точност до 5,0            
      б малък среден    
        среден тъмен 200 100
      в малък светъл    
        среден среден - 50
        голям тъмен    
      г среден светъл    
        голям светъл - 50
        голям среден    
Груба повече VI - независимо от    
работа от 5,0     характеристиката    
        на фона и конт-    
        раста на обекта    
        с фона - 50
Работа със - VII        
самосветещи       независимо от    
материали       характеристиката    
или изделия       на фона и конт-    
в горещи       раста на обекта    
цехове       с фона - 150
Общо наблю-            
дение за хода            
на производ-            
ствения процес            
- постоянно   VIII а същото - 30
наблюдение            
- периодично            
наблюдение за            
състоянието            
на съоръже-            
нията и кому-            
никациите при            
постоянно при-            
съствие на            
хора в помеще-     б същото - 20
нията            
- наблюдение            
за състоянието            
на съоръженията            
и комуникациите            
при периодично            
посещение на по-            
мещенията от хора     в същото - 5
Работа в складо-            
вете за големи            
предмети и на-            
сипни материали -            
на механизи-            
рани складове - IX а независимо от    
        характеристиката    
        на фона и конт-    
        раста на обекта    
        с фона - 20
- на немеха-     б същото - 5
низирани скла-            
дове            


Приложение № 16 към чл. 26, ал. 2

Необходими мерки за ограничаване на отразения блясък на повърхности, имащи насочено, насочено-разсеяно и смесено отражение при изпълнение на осветителни уредби за работи от I до IV разряд


  Светлинни Осве- Яркост на Разположение Съотношение на
Характеристика източници тител светещата на осветите- яркостта на обек-
на работата в освети-   повърхност ля спрямо ра- та и фона
  теля,   на освети- ботната по-  
  предназна-   теля, хил. върхност и  
  чен за ос-   нит работещия  
  ветяване на        
  работната        
  повърхност        
1 2 3 4 5 6
Работи с метал- луминес- закрит от 2,5 светещата по- яркостта на обек-
ни или светли центни   до 4 върхност на та на различаване
пластмасови не- лампи     осветителя е по-малка от
прозрачни по-       трябва огле- яркостта на фона
върхности       дално да се  
(напр. разли-       отразява от  
чаване на драс-       работната  
котини, пукна-       повърхност в  
тини и други       направление  
дефекти на по-       на очите на  
върхността на       работещия  
изделието и          
детайлите)          
           
Работи с тъмни лампи с пряка от 70 огледалното яркостта на обек-
повърхности от нажежае- свет- до 100 отражение на та на различава-
пластмаса, ке- ма спи- лина   светещата по- не е по-голяма от
рамика и други рала без   върхност на яркостта на фона
материали   разсей-   осветителя от  
    вател   работната по-  
        върхност не  
        трябва да съв-  
        пада със зри-  
        телната линия  
        на работещия  
           
Работи, изисква- какъв- какъв- не се огледалното какъвто и да е
щи различаване то и то и норми- отражение на  
на дифузно от- да е да е ра светещата по-  
разяващи обекти       върхност на  
на дифузен фон       осветителя от  
през слой       слоя прозрачен  
прозрачен мате-       материал не е  
риал (например       необходимо да  
различаване на       съвпада с ли-  
показания на       нията на зре-  
измервателни       нието на ра-  
прибори, ра-       ботещия  
бота с изделия,          
покрити с лак, и          
др.)          
Работи с обект какъв- какъв- не се огледалното какъвто и да е
на различаване то и то и норми- отражение на  
и работни по- да е да е ра светещата по-  
върхности, има-       върхност на  
щи насочено-раз-       осветителя от  
сеяно или смесе-       работната по-  
но отражение       върхност не е  
(например рабо-       необходимо да  
та с туш или че-       съвпада със  
тене на текст на       зрителната  
гланцова хартия)       линия на  
        работещия  


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума