навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

В сила от 01.08.2000 г.

Обн. ДВ. бр.64 от 4 Август 2000г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.76 от 6 Август 2002г., изм. ДВ. бр.26 от 21 Март 2003г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 9 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 3 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 5 Юли 2019г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.31 от 19 Април 2022г., изм. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с извършването на пощенски услуги в Република България.

Чл. 2. С този закон се осигуряват условия за:
1. задоволяване потребностите на обществото от пощенски услуги;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) гарантиране извършването на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна при достъпни цени и определено качество;
3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) функциониране на конкурентен пазар на пощенските услуги;
4. защита на интересите на потребителите;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) гарантиране сигурността на пощенските пратки.


Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските услуги включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) хибридна поща;
3. пощенски парични преводи;
4. куриерски услуги.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Към пощенските услуги по ал. 1, т. 1, 3 и 4 могат да се предоставят и допълнителни услуги като: препоръка, обявена стойност, наложен платеж, известие за доставяне и други.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските услуги по ал. 1 и допълнителните услуги по ал. 2 могат да бъдат вътрешни и международни.


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските услуги са:
1. универсална пощенска услуга;
2. услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга;
3. неуниверсални пощенски услуги.


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенските услуги се извършват чрез пощенски мрежи, които могат да включват стационарни и/или мобилни пощенски станции, пощенски агентства и изнесени пощенски гишета, разменни и сортировъчни центрове и възли, транспортни и технически средства.
(2) Звената и средствата на пощенските мрежи са организационно и технологично свързани с цел приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки и извършване на пощенски парични преводи.


Чл. 6. (1) Пощенските пратки съдържат предмети с такива физически качества и технически параметри, които позволяват пренасянето им чрез пощенска мрежа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските пратки по ал. 1 са кореспондентски пратки, печатни произведения, пряка пощенска реклама, малки пакети, пратки за незрящи и слабовиждащи лица, както и пощенски колети, които съдържат стоки със или без търговска стойност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските пратки по ал. 1 се доставят: лично на получателите; в пощенските кутии на получателите, поставени на адреса на получаване; в пощенските станции; в други звена от пощенската мрежа; в места или съоръжения, договорени между пощенските оператори и потребителите.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Условията за доставянето на пощенските пратки по ал. 1 се определят с общи правила, изготвени от Комисията за регулиране на съобщенията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) За извършване на доставката на непрепоръчани пощенски пратки получателите поставят пощенски кутии на подходящи, достъпни и безопасни места на адреса на получаване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Правото върху пощенската пратка принадлежи на подателя до доставянето и на получателя.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)

Чл. 8. Не са пощенски услуги по смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) пренасянето и доставянето на собствени пратки, извършвани самостоятелно от едно лице между неговите офиси, клонове или поделения, без да се използва пощенска мрежа;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) пренасянето на собствени пратки от едно лице и доставянето им на друго лице, като призовки, повиквателни и други подобни, без да се използва пощенска мрежа;
3. разпространяването на вестници и периодични издания, които не са оформени като пощенски пратки по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби и/или не се използва пощенска мрежа.

Глава втора.
ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА И РЕГУЛИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 109 ОТ 2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 87 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.12.2010 Г.)

Раздел I.
Държавна политика в областта на пощенските услуги (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., загл. изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)


Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията приема с решение Секторна пощенска политика. Решението за приемането и и Секторната пощенска политика се обнародват в "Държавен вестник".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Секторната пощенска политика се актуализира при настъпване на съществени изменения в законодателството на Европейския съюз в областта на пощенските услуги и/или в актовете на Всемирния пощенски съюз, както и при необходимост, възникнала от промени в обществените отношения, свързани с извършването на пощенски услуги.


Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Държавната политика в областта на пощенските услуги се провежда от министъра на транспорта и съобщенията.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Приемането, съхранението, пренасянето и доставката на документи и/или материали, съдържащи класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, се извършват от Държавната комисия по сигурността на информацията.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г.) Министърът на транспорта и съобщенията съгласувано с компетентните органи определя условията и реда за използване на пощенските мрежи и извършване на пощенските услуги при бедствия и при въвеждане на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Пощенските оператори оказват съдействие за осигуряване на пощенски услуги при бедствия и при въвеждане на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим "извънредно положение" по смисъла на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) Задълженията на пощенските оператори, изискванията и ограниченията, свързани със сигурността и отбраната на страната, както и при бедствия, се определят в индивидуалните лицензии.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) изготвя и внася за приемане от Министерския съвет проект за секторна пощенска политика;
2. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) изготвя и издава подзаконовите нормативни актове, свързани с осъществяването на своите правомощия, предвидени в този закон;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) представлява Република България във Всемирния пощенски съюз, както и в европейските и регионалните организации и структури в областта на пощенските услуги;
4. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) осигурява изпълнението на задълженията на Република България в областта на пощенските услуги, свързани с членството и в Европейския съюз и в международни организации;
5. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) утвърждава годишен тематичен план за издаване на български пощенски марки;
6. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) определя състава на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване;
7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) осъществява дейности, свързани със:
а) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
б) (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждане от употреба на пощенски марки;
в) (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) организиране и контролиране на дейността на националното маркохранилище и международния обмен на пощенски марки.


Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията преди издаване или внасяне в Министерството на транспорта и съобщенията на актовете по чл. 9а, ал. 1, чл. 14, ал. 2 и чл. 76 публикува съобщение за изготвените проекти заедно с текста на проекта на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет.
(2) В съобщението се посочва срок, не по-кратък от 30 дни, в който заинтересованите лица могат да представят писмени становища по проекта.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията проучва становищата и отразява приетите предложения.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет на постъпилите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенските оператори съдействат на компетентните държавни органи за обезпечаване сигурността на пощенските пратки. Пощенските оператори изграждат структура по сигурността, която е неразделна част от основната им организационна форма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Изискванията за пощенската сигурност се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията след съгласуване с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

Раздел II.
Регулиране на пощенските услуги (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) Комисията за регулиране на съобщенията регулира извършването на пощенските услуги в съответствие с този закон, като:
1. осигурява условия за извършване на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна;
2. осигурява условия за ефективна конкуренция на пазара на пощенски услуги и равнопоставеност на пощенските оператори;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии в случаите по този закон;
4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) вписва лицата в публичен регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, и при поискване издава удостоверение за вписване в регистъра;
5. защитава интересите на потребителите на пощенски услуги;
6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) определя мерки за опазване тайната на кореспонденцията;
7. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) определя съответстващи на действащите български и европейски стандарти нормативи за качеството на универсалната пощенска услуга и осигурява за своя сметка ежегодно извършване на измерването на изпълнението им от независима организация;
8. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) приема система за образуване на пощенските кодове на мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и на другите пощенски оператори;
9. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) изисква от пощенските оператори данни и информация, включително финансова, в съответния обем и срок, свързана с изпълнение на регулаторните и функции, като гарантира опазването и, ако тя е търговска тайна на оператора; в мотивите към искането се посочват причините и целите, за които се иска информацията;
10. разработва и приема критерии за определяне труднодостъпност на районите в страната и селищата в тях;
11. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) разработва методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и за определяне на критерии за наличие на несправедлива финансова тежест; методиката се приема от Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията;
12. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) разработва нормативи за определяне на гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга; нормативите се приемат от Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията;
13. разработва методика за определяне достъпността на цената на универсалната пощенска услуга; методиката се приема от Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията;
14. съгласува цената на универсалната пощенска услуга по видове услуги;
15. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) съгласува представената от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга система за разпределение на разходите по видове услуги; определя процедура за реда и сроковете за съгласуването и; Дава задължителни указания за промени във връзка със системата за разпределение на разходите. Съгласува получените от системата резултати;
16. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) предлага на министъра на финансите да включи размера на средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата календарна година;
17. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) дава становище или задължителни указания по спорове между потребители и пощенски оператори по предявени рекламации във връзка с извършването на пощенски услуги;
18. съгласува предоставените от пощенските оператори общи условия на договора с потребителите;
19. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
20. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
21. (изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) предоставя след мотивирано писмено искане от министъра на транспорта и съобщенията информация, необходима за провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги;
22. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) дава задължителни указания на пощенските оператори за изменение и/или допълнение на общите им условия на договора с потребителите; задължителните указания се дават в съответствие с целите по т. 2 и 5;
23. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) разработва и приема общи правила за приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решенията на Комисията за регулиране на съобщенията по прилагането на този закон са индивидуални, нормативни или общи административни актове и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Нормативните административни актове на Комисията за регулиране на съобщенията се обнародват в официалния раздел на "Държавен вестник".
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Комисията за регулиране на съобщенията е национален регулаторен орган по смисъла на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки (ОВ, L 112/19 от 2 май 2018 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2018/644".
(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Комисията за регулиране на съобщенията е орган за надзор по отношение на лицата по чл. 4, т. 7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Комисията за регулиране на съобщенията може да сключва писмени споразумения с компетентните органи за надзор на други държави за целите на сътрудничеството в областта на мерките срещу изпирането на пари и мерките срещу финансирането на тероризма.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) (1) Комисията за регулиране на съобщенията контролира спазването на:
1. нормативните актове в областта на пощенските услуги;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) изискванията за извършване на универсалната пощенска услуга съгласно този закон;
3. (отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) условията по изпълнение на издадените индивидуални лицензии;
5. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) задълженията на операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, съгласно този закон;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) нормативите за качеството на универсалната пощенска услуга;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) нормативите за определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) изискванията за опазване тайната на кореспонденцията.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Комисията за регулиране на съобщенията извършва годишно отчитане на изпълнение на нормативите за качество на универсалната пощенска услуга въз основа на резултатите от измерването по чл. 15, ал. 1, т. 7.


Чл. 15б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) При изготвяне на проекти на актове, предвидени в този закон, както и по други въпроси от обществена значимост за развитието на пощенските услуги, Комисията за регулиране на съобщенията провежда процедура за обществено обсъждане, като публикува съобщение за изготвения проект и мотивите за изготвянето му в национален ежедневник и на страницата си в интернет.
(2) В съобщението по ал. 1 се посочват мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проекта, и срок, не по-кратък от 30 дни от публикуването, в който те могат да представят писмени становища по него.
(3) Комисията за регулиране на съобщенията проучва становищата и отразява приетите предложения.
(4) Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата на комисията в интернет на постъпилите становища, приетите предложения, местата и текстовете, в които са отразени приетите предложения, и мотивите за неприетите.


Чл. 15в. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Комисията за регулиране на съобщенията с оглед ефективното изпълнение на функциите си, произтичащи от този закон, осъществява взаимодействие и координация с Комисията за защита на конкуренцията, с Комисията за защита на потребителите и с регулаторните органи на държавите - членки на Европейския съюз.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г.) Комисията за регулиране на съобщенията представлява Република България в международните организации по регулиране на пощенските услуги.


Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Комисията за регулиране на съобщенията уведомява Европейската комисия и националните регулаторни органи на останалите държави - членки на Европейския съюз за нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7 и за критериите по чл. 15, ал. 1, т. 10.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Комисията за регулиране на съобщенията ежегодно до края на второто тримесечие на следващата година изготвя и предоставя на Народното събрание, на президента на Република България и на Министерския съвет доклад, който задължително съдържа:
1. анализ на състоянието на универсалната пощенска услуга в съответствие с изискванията на закона;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) анализ на изпълнението на нормативите за качеството на универсалната пощенска услуга, в т. ч. резултатите от годишното отчитане на изпълнението на нормативите съгласно чл. 15а, ал. 2, рекламациите по брой и начина, по който са решени;
3. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
4. анализ на пазара на пощенските услуги, перспективи на развитие, състояние на конкуренцията в областта на пощенските услуги;
5. отчет за изпълнението на контролната дейност;
6. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) анализ на мерките за обезпечаване на пощенската сигурност.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Комисията за регулиране на съобщенията на всеки 5 години от възлагане на задължението за извършване на универсалната пощенска услуга изготвя доклад относно изпълнението му с оглед неговото продължаване, промяна или отменяне.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Комисията за регулиране на съобщенията публикува докладите по ал. 1 и 2 на страницата си в Интернет.

Глава трета.
ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОРИ

Раздел I.
Права и задължения на пощенските оператори и защита на интересите на потребителите (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)


Чл. 18. (1) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Пощенски оператори са юридически лица или еднолични търговци, които извършват една или повече пощенски услуги и са регистрирани по законодателството на Република България, друга държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) (Предишен текст на чл. 18 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските оператори изпълняват дейността си при условия на равнопоставеност и публичност.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските оператори извършват пощенски услуги въз основа на:
1. издадени индивидуални лицензии;
2. подадено писмено уведомление за извършване на пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3.

Чл. 20. (1) Пощенските оператори са длъжни да:
1. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) осигуряват неприкосновеност на пощенските пратки;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна т. 1 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) опазват тайната на кореспонденцията;
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) изпълняват изискванията, за пощенската сигурност;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) оказват съдействие при осъществяване на пощенски услуги при обстоятелствата по чл. 12;
5. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) спазват изискванията за защита на класифицираната информация;
6. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) спазват изискванията за защита на личните данни;
7. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) предприемат мерки за защита на пощенския трафик, както и за недопускане в пощенските пратки на забранени за поставяне предмети и вещества по смисъла на чл. 90 и 91, като доставят, монтират, въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка необходимите технически устройства и софтуер и при необходимост осигуряват ползването им по възмезден начин от други пощенски оператори или ползват при необходимост по възмезден начин такива ресурси на други пощенски оператори;
8. (нова - ДВ, бр. 76 от 2002 г., предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) създават условия за осъществяване на наблюдение или контрол върху пощенските пратки от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция "Национална сигурност", които могат да дават задължителни за изпълнение указания;
9. (нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) спазват изискванията за опазване на околната среда, живота и здравето на хората;
10. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) разработят процедури за приемане и обработка на рекламациите и за изплащане на обезщетения, които включват и ред за решаване на спорове с потребителите;
11. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) изискват, обработват и съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс идентификационни данни (три имена и ЕГН или ЛНЧ за физическите лица, съответно наименование и ЕИК за юридическите лица), както и идентификационни данни на упълномощено лице, на:
а) податели на вътрешни и изходящи международни пощенски пратки с наложен платеж;
б) податели на изходящи международни пощенски пратки - малки пакети и пощенски колети, извън тези по буква "а";
в) получатели на суми в брой от наложен платеж, включително когато са получени чрез пощенски паричен превод;
12. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) водят и поддържат актуален списък с всички точки на достъп.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските оператори осигуряват равнопоставен достъп на потребителите до точките за достъп за ползване на пощенски услуги и задължително изготвят общи условия на договора с потребителите. Подписване на индивидуални договори с потребителите не е необходимо.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските оператори включват в общите условия на договора с потребителите:
1. обхват и характеристики на услугите, които извършват;
2. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) изисквания за форма, размери, тегло и опаковка на пощенските пратки;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) условия за достъп;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) условия за приемане и доставяне на пощенски пратки и пощенски парични преводи;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) срок на доставяне на пощенските пратки и пощенските парични преводи;
6. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) срок за възстановяване на сумата на наложения платеж на подателя;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) начин на заплащане;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) права и задължения на потребителите и на пощенските оператори;
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) забранените за поставяне в пощенските пратки вещества и предмети;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) процедури по рекламации и обезщетения с конкретни размери и срок за изплащане на обезщетения за счетените за основателни рекламации за забавени, изгубени, изцяло или частично повредени или ограбени пощенски пратки и пощенски колети и върнати пощенски колети, когато липсват мотиви за недоставянето им, и невръщане на сумата на наложения платеж на подателя;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) ред за решаване на спорове;
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) други съществени условия по извършването и ползването на пощенските услуги.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Договорът по ал. 1 се смята за сключен с приемането на пощенската пратка или пощенския паричен превод от пощенския оператор в точките за достъп и заплащане цената на услугата.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските оператори вземат становище от Комисията за защита на потребителите по проекта на общи условия на договора с потребителите, преди да го представят за съгласуване на Комисията за регулиране на съобщенията. Комисията за защита на потребителите се произнася в 30-дневен срок от получаването на общите условия на договора с потребителите.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските оператори представят проекта за общи условия на договорите с потребителите на Комисията за регулиране на съобщенията за съгласуване в срок, не по-кратък от 30 дни преди започване на предоставянето на услугата.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Комисията за регулиране на съобщенията приема правила за реда и сроковете за съгласуване по ал. 6.
(8) (Предишна ал. 7, доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските оператори довеждат до знанието на потребителите общите условия на договора, като ги поставят на видни и достъпни места във всички стационарни пощенски станции и ги публикуват на страницата си в интернет.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Комисията за регулиране на съобщенията изпраща съгласуваните по ал. 6 общи условия на договорите с потребителите за сведение в Комисията за защита на потребителите.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските оператори могат да сключват договори с други лица за изпълнение на отделни дейности от пощенската услуга. Пощенският оператор и в тези случаи носи отговорност за изпълнение на задълженията по този закон и общите му условия на договора с потребителите.


Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга осигурява достъп до пощенската си мрежа на пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, при условия на обективност и равнопоставеност и при спазване на техническите и технологичните изисквания. За достъпа се сключват договори, в които страните договарят финансовите, конкретните технически, технологични и други условия и ред на свързване.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да осигурява и договаря достъп до пощенската си мрежа и с пощенски оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги, когато това е практически възможно.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, могат да осигуряват и договарят достъп до пощенските си мрежи помежду си, с пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и с пощенски оператори на неуниверсални пощенски услуги.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) При приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки и извършване на пощенски парични преводи от пощенски оператори, сключили договор за достъп до мрежите си, всеки от операторите носи отговорност пред другия оператор за извършването на услугата само за своята част от приемането, пренасянето и доставянето.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенските оператори, извършващи пощенски услуги чрез договор за достъп до мрежите си, отговарят солидарно пред потребителите за вредите или щетите, настъпили при приемането, пренасянето и доставянето на пощенските пратки и извършването на пощенските парични преводи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) В случай че страните по ал. 1 не постигнат съгласие за сключване на договор за достъп, всяка от тях може не по-рано от два месеца и не по-късно от три месеца от датата на предложението за сключване на договора да отправи искане пред Комисията за регулиране на съобщенията за даване на задължителни указания. Комисията за регулиране на съобщенията в двумесечен срок от постъпване на искането с мотивирано решение може да даде задължителни указания на страните.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)


Чл. 23а. (1) (Нов - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишен текст на чл. 23а - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, организират и осъществяват отчитане на дейността си в съответствие с приложимите счетоводни стандарти както общо за търговското дружество, така и аналитично и поотделно за:
1. услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга;
2. неуниверсалните пощенски услуги, в случай че извършват такива;
3. други търговски дейности.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенските оператори, извършващи услугата "пощенски парични преводи", водят отделна аналитична счетоводна отчетност за приходите от дейността си по предоставянето на тази пощенска услуга.

Раздел II.
Пощенски оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга (Загл. изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Универсалната пощенска услуга се предоставя от пощенски оператор, на когото със закона е възложено задължение за извършването на тази услуга на територията на цялата страна чрез организирана и управлявана от него пощенска мрежа.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да осъществява и други пощенски услуги по реда, установен в този закон, както и други дейности, включени в предмета му на дейност като търговско дружество.


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да участва с имущество, което е част от пощенската му мрежа, само в търговски дружества, които поемат с договор по реда на чл. 22 да изпълняват част от лицензията му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Ако частта от имуществото по ал. 1 не затруднява изпълнението на лицензията, пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да участва с това имущество и в търговски дружества, които не поемат задължения по чл. 22.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга е длъжен:
1. да изпълнява актовете на Всемирния пощенски съюз, които са ратифицирани от Република България, обнародвани са и са влезли в сила;
2. при извършването на пощенски услуги да използва формулярите на Всемирния пощенски съюз.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да членува в международни организации на пощенски оператори. За резултатите от участието си и за поетите ангажименти той информира с доклад министъра на транспорта и съобщенията.


Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) (1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга получава компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на универсалната пощенска услуга води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Размерът на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга се определя от Комисията за регулиране на съобщенията въз основа на нетните разходи, изчислени при спазване на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11.
(3) Размерът на компенсацията не може да надхвърля размера на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по ал. 2.
(4) Размерът на компенсацията се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на универсалната пощенска услуга се предоставят на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга съгласно чл. 2, параграф 1, буква "а" от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7/3 от 11 януари 2012 г.).
(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга се предоставят авансово за текущата година от държавния бюджет на Република България на пощенския оператор със задължение на извършване на универсалната пощенска услуга.
(7) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Размерът на авансово предоставените средства е равен на определения размер на компенсацията по ал. 4 през предходната година. Необходимите авансови средства по ал. 6 се предвиждат в тригодишните бюджетни прогнози и в проектите на бюджет на Министерството на транспорта и съобщенията.
(8) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случай че авансово предоставените средства по ал. 6 за съответната година превишават определения размер на компенсацията по ал. 4 за същата година с не повече от 10 на сто, пълният размер на превишението се приспада от размера на компенсацията за следващата година.
(9) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случай че авансово предоставените средства по ал. 6 за съответната година превишават определения размер на компенсацията по ал. 4 за същата година с повече от 10 на сто, пълният размер на превишението се възстановява от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на държавния бюджет в едномесечен срок от установяването на превишението.
(10) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) В случай че авансово предоставените средства по ал. 6 за съответната година са по-малко от определения размер на компенсацията по ал. 4 за същата година, размерът на разликата се включва към разчетените авансови средства за следващата година в проекта на закон за държавния бюджет на Република България.


Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) (1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга представя пред Комисията за регулиране на съобщенията заявление за компенсиране на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга за предходната година заедно с необходимите доказателства до 31 май на текущата година.
(2) Заявлението по ал. 1 се изготвя в съответствие с указанията на Комисията за регулиране на съобщенията, дадени в процеса на разглеждане на уведомлението за намерението на пощенския оператор да кандидатства за компенсиране на нетните разходи, изготвено съгласно методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11, и съдържа размера на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, изчислени при спазване на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11.
(3) Комисията за регулиране на съобщенията в случай че констатира, че заявлението по ал. 1 не е изготвено в съответствие с изискванията на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11 и/или не са отразени указанията, дадени в процеса на разглеждане на уведомлението за намерението на пощенския оператор да кандидатства за компенсиране на нетните разходи, в срок 14 дни от датата на подаването на заявлението го връща на оператора с указания за преработването му. Пощенският оператор представя преработено заявление пред Комисията за регулиране на съобщенията в срок 14 дни от получаването на тези указания.
(4) Комисията за регулиране на съобщенията възлага одит на документите, свързани с изчисляването на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга, чрез определен от нея регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Резултатите от изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга и оценката на одитора са обществено достъпни на страницата на Комисията за регулиране на съобщенията в интернет.
(5) В срок до три месеца от подаването на заявлението по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията въз основа на мотивиран доклад на одитора се произнася с решение относно:
1. размера на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга;
2. наличието на несправедлива финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга и нейния размер.
(6) В срока по ал. 5 Комисията за регулиране на съобщенията може да поиска от заявителя да представи в 7-дневен срок допълнително информация и доказателства.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Комисията за регулиране на съобщенията представя решението по ал. 5 и материалите към него на министъра на транспорта и съобщенията.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията в хода на бюджетната процедура представя решението по ал. 5 и материалите към него на министъра на финансите с предложение за включване на размера на средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест в проекта на закон за държавния бюджет на Република България за следващата година.


Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) (1) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга организира и осъществява отчитане на дейността си в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и прилагане на система за разпределение на разходите както общо за търговското дружество, така и аналитично и поотделно за:
1. универсалната пощенска услуга по видове услуги;
2. пощенските парични преводи;
3. неуниверсалните пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3;
4. други търговски дейности.
(2) Приходите от универсалната пощенска услуга не могат да се използват за покриване на разходи за неуниверсални пощенски услуги или за други дейности.
(3) Съдържанието, начинът на разпределение на разходите, редът и сроковете за съгласуване на системата за разпределение на разходите на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга се определят с правила, разработени от Комисията за регулиране на съобщенията.
(4) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга предоставя на Комисията за регулиране на съобщенията годишен доклад с анализ на резултатите от прилагане на системата за разпределение на разходите не по-късно от 31 май на текущата година.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Комисията за регулиране на съобщенията ежегодно назначава проверки за прилагането на системата за разпределение на разходите от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, които се извършват от регистриран одитор. Резултатите от проверките са обществено достъпни.
(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Въз основа на резултатите от проверката по ал. 5 Комисията за регулиране на съобщенията в срока по чл. 29а, ал. 5 се произнася с решение, с което:
1. дава задължителни указания за промени във връзка с прилагането на системата за следващия период, и/или
2. съгласува получените от системата резултати;
3. отказва да съгласува получените резултати.


Чл. 30. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Държавата или общините могат да продават или да предоставят за ползване на пощенския оператор по чл. 24 за извършване на универсалната пощенска услуга без търг или конкурс недвижими имоти, които са държавна или общинска частна собственост.


Чл. 31. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенският оператор по чл. 24 за извършване на универсалната пощенска услуга ползва безвъзмездно държавни и общински имоти за монтиране на пощенски кутии съгласувано с кметовете на съответните общини.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга съдейства за нормалното протичане на измерванията по чл. 15, ал. 1, т. 7.

Глава четвърта.
ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

Раздел I.
Универсална пощенска услуга


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Универсалната пощенска услуга е услуга, която се извършва постоянно в рамките на определено работно време с качество, отговарящо на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7, на достъпни цени и възможност за ползването и от всеки потребител на територията на страната независимо от географското му местоположение.


Чл. 33. (1) Универсалната пощенска услуга се осигурява през всички работни дни най-малко 5 дни в седмицата освен:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) при обстоятелствата по чл. 12, ал. 2;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) в населени места и селищни образувания, намиращи се в труднодостъпни райони; конкретните населени места и селищни образувания се определят от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, съгласувано с кметовете на съответните общини и списъкът им се утвърждава от Комисията за регулиране на съобщенията; определят се и работните дни, в които се осигурява извършването на универсалната пощенска услуга;
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Извършването на универсалната пощенска услуга предвижда най-малко едно събиране на пощенски пратки през всеки работен ден от точките за достъп и на една доставка на получателите.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Броят и разположението (гъстотата) на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга отчитат нуждите на потребителите и отговарят на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12.
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Броят на точките за достъп по ал. 3, за които се изисква откриване на стационарни пощенски станции съобразно нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12, могат да бъдат променяни след одобряване от Комисията за регулиране на съобщенията въз основа на мотивирано писмено предложение от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
(5) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) В срок един месец от получаване на предложението по ал. 4 Комисията за регулиране на съобщенията се произнася с решение, като одобрява промените, в случай че са спазени нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Броят на точките за достъп по ал. 3, за които не се изисква откриване на стационарни пощенски станции съобразно нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12, могат да бъдат променяни от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга след писмено уведомление, изпратено до Комисията за регулиране на съобщенията в срок не по-късно от един месец преди датата на промяната.
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) В уведомлението по ал. 6 се съдържа информация за начина, по който ще се гарантира извършването на универсалната пощенска услуга.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) В срока по ал. 6 Комисията за регулиране на съобщенията може да даде задължителни указания на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга с оглед гарантиране на извършването на тази услуга.


Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Универсалната пощенска услуга включва следните видове пощенски услуги:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки, както следва:
а) кореспондентски пратки - до 2 кг;
б) малки пакети - до 2 кг;
в) (отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
г) печатни произведения - до 5 кг;
д) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) пратки за незрящи и слабовиждащи лица - до 7 кг;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски колети - до 20 кг;
3. (отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
4. допълнителни услуги "препоръка" и "обявена стойност".
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Пощенските пратки по ал. 1, т. 1 могат да бъдат пратки с предимство и пратки без предимство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Границата за тегло по ал. 1, т. 2, когато се отнася за колети от други страни, може да бъде и по-висока.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенските пратки по ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "г" и "д" и по ал. 2 могат да бъдат препоръчани или непрепоръчани.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Универсалната пощенска услуга се извършва само в пакет от всички услуги по ал. 1.

Чл. 35. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Формата, минималните и максималните размери и начинът на адресиране на пощенските пратки по чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, както и пратките, към които се предоставят допълнителните услуги "препоръка" и "обявена стойност", се определят в съответствие с изискванията на актовете на Всемирния пощенски съюз.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга е длъжен по подходящ начин да уведомява всички свои потребители за изискванията за форма, размери и тегло на пратките съгласно ал. 1.


Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските пратки по чл. 34 се доставят на потребителите на местата или съоръженията съгласно чл. 6, ал. 3.


Чл. 36а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)

Раздел I "а".
Пощенски услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга (Нов - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)

Раздел I "б".


Чл. 36б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) (1) Пощенски услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, са услуги по приемане, пренасяне и доставяне на отделни видове пощенски пратки и услуги по чл. 34, ал. 1.
(2) За предоставянето на услугите по ал. 1 не се прилагат чл. 32 и 33 и правилата по чл. 66.

Раздел II.
Неуниверсални пощенски услуги


Чл. 37. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)


Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Неуниверсалните пощенски услуги включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) пряка пощенска реклама;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) хибридна поща;
3. куриерските услуги;
4. пощенските парични преводи.

Глава пета.
ИНДИВИДУАЛНИ ЛИЦЕНЗИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 87 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2009 Г.)

Раздел I.
Индивидуални лицензии


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Индивидуална лицензия по смисъла на този закон е индивидуален административен акт, който се издава за:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) извършване на универсалната пощенска услуга на цялата територия на Република България от оператор, на когото е възложено задължение за извършване на тази услуга;
2. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) извършване на пощенски парични преводи.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)


Чл. 41. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Изискванията за издаване на индивидуални лицензии за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 са еднакви за всички кандидати за един и същ вид пощенски услуги, освен ако в този закон е предвидено друго.


Чл. 42. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Издаването на индивидуални лицензии за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 се осъществява при условия на публичност и равнопоставеност.


Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Лицата, които кандидатстват за издаване на индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3, подават заявление по образец до Комисията за регулиране на съобщенията, в което посочват:
1. идентификационните данни за заявителя;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) видовете услуги и срока, за който ще се извършват;
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) предполагаема дата на започване на дейността.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
1а. (нова. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) документ, удостоверяващ регистрация на заявителя по законодателството на държава - членка на Европейския съюз или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) описание на технологичния процес и план-схема за разположението на точките за достъп до пощенската мрежа;
7. (нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 2, т. 4, буква "в";
9. (нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
10. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) описание на управленската и организационната структура, включващо дейността на отделните организационни единици, организацията и управлението на информационната система на заявителя, включително на механизма за защита на информацията;
11. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) програма за мерките срещу изпиране на пари, която да осигурява подходящи, надеждни и ефективни механизми за вътрешен контрол, включително специализиран софтуер, установени от заявителя за изпълнение на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
12. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) данни за действителния собственик на юридическите лица, които притежават пряко или непряко дялово участие в заявителя, за което се представя декларация по образец на Комисията за регулиране на съобщенията;
13. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) одитиран годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последната приключила финансова година (освен ако са заявени за обявяване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел) или обобщение на финансовото състояние за онези дружества, които все още не са изготвили годишен финансов отчет, освен ако заявителят не е дружество в процес на учредяване;
14. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) бизнес план и прогнозен бюджет за първите три години от дейността;
15. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) описание на правилата за сигурност;
16. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) за заявител - чуждестранно юридическо лице: копие на учредителните актове.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Всички документи се подават на български език.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) При подаването на заявление лицата по ал. 1 заплащат такса за разглеждането му в размер, определен с тарифата по чл. 63.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Комисията за регулиране на съобщенията изисква по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс информация за наличие или липса на публични задължения за съответното лице.
(6) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Изискванията по ал. 2, т. 10 - 16 се прилагат по отношение на заявители за получаване на лицензия за пощенски парични преводи.


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) За разглеждане и решаване на постъпили заявления за издаване на индивидуални лицензии по чл. 39, т. 2 и/или 3 председателят на Комисията за регулиране на съобщенията назначава петчленна специализирана комисия от служители на администрацията на Комисията за регулиране на съобщенията и определя трима резервни членове, които при отсъствие на редовните членове ще ги заместват.
(2) Заседанията на комисията по ал. 1 са редовни, когато в тях участват всички членове.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Комисията по ал. 1 взема решения с мнозинство повече от половината от състава си. Несъгласните с решението членове представят писмено особеното си мнение.


Чл. 45. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Комисията по чл. 44 разглежда всяко заявление и приложенията към него в четиринадесетдневен срок от датата на подаването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Ако комисията по чл. 44 констатира пропуски и недостатъци спрямо изискванията по чл. 43, тя уведомява заявителя с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) и му дава 10-дневен срок за отстраняването им, считано от датата на получаване на уведомлението.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) При неотстраняване на пропуските и недостатъците Комисията за регулиране на съобщенията не разглежда заявлението, като в десетдневен срок с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) уведомява заявителя.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Комисията за регулиране на съобщенията не разглежда заявлението и в случаите, когато е установила, че на лицето е била отнета индивидуална лицензия, издадена по реда на този закон, и срокът, в който няма право да кандидатства за нова лицензия за същия вид дейност, не е изтекъл. Заявителят се уведомява с писмо с известие за доставяне (обратна разписка).


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) В срок до два месеца от подаване на заявлението по чл. 43 комисията по чл. 44 предлага на Комисията за регулиране на съобщенията да издаде или да откаже издаването на индивидуална лицензия.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Комисията за регулиране на съобщенията в срок 14 дни от предложението на комисията по чл. 44 с решение издава или отказва да издаде индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 и в срок три дни от приемане на решението уведомява заявителя с писмо с известие за доставяне (обратна разписка), като в случай на отказ в срок 7 дни от приемане на решението му изпраща и копие от решението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Комисията за регулиране на съобщенията отказва да издаде индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 в случаите, когато комисията по чл. 44 е констатирала от представените от заявителя документи или информацията, получена по служебен път, че:
1. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) са налице обстоятелства, които застрашават сигурността и отбраната на страната съгласно становище на Държавна агенция "Национална сигурност" и/или Министерството на отбраната;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) заявителят:
а) е обявен в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;
б) се намира в ликвидация;
в) е лишен от правото да упражнява търговска дейност - за управителите или за членовете на управителните органи на заявителя;
г) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) има публични задължения с изключение на задължения по невлезли в сила актове, разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;
д) (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) действителният собственик на капитала е лице в списъците по чл. 4б, т. 2 и 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
е) (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) физически лица - членове на управителни органи на заявителя, или физически лица - действителни собственици на заявителя, са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
ж) (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) юридически лица - членове на управителните органи на заявителя, имат членове на управителни органи, осъждани за умишлени престъпления от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
з) (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) заявителят не разполага с финансови възможности, които осигуряват необходимата надеждност и финансова стабилност;
и) (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) собствениците, контролиращи повече от три на сто от гласовете, с дейността си или с влиянието си върху вземането на решенията биха могли да навредят на надеждността или сигурността на заявителя или на нейните операции;
к) (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) планът за дейността, управленската и организационната структура на заявителя, системите за вътрешен контрол, политиките, както и програмата за мерките срещу изпирането на пари не осигуряват стабилно и ефективно управление на рисковете.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Решението, с което Комисията за регулиране на съобщенията отказва да издаде индивидуална лицензия, се мотивира.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Алинея 2, т. 4, букви "д" - "к" се прилагат само по отношение на лица, подали заявление за издаване на лицензия за извършване на пощенски парични преводи.


Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Издадените индивидуални лицензии са лични.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Издадената индивидуална лицензия за извършване на универсалната пощенска услуга не подлежи на прехвърляне.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Издадените индивидуални лицензии за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 могат да бъдат прехвърляни на трети лица - търговци, само със съгласието на Комисията за регулиране на съобщенията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Лицензиран оператор, който иска да прехвърли издадената му индивидуална лицензия на трето лице, подава заявление до Комисията за регулиране на съобщенията. Към заявлението се прилага декларация от третото лице, с която то изразява съгласие за прехвърляне на индивидуалната лицензия. Към декларацията третото лице прилага документите по чл. 43, ал. 2.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) При липсващи или нередовни документи по ал. 5 Комисията за регулиране на съобщенията уведомява заявителя с писмо с известие за доставяне да отстрани непълнотите или нередовностите в 10-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение отказва разрешение за прехвърлянето при наличието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2.


Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Прехвърляне на дялове или акции от капитала или приемане на нови съдружници в търговски дружества - пощенски оператори, на които е издадена индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2, с което се променя контролът върху управлението на дружеството, може да се осъществи след разрешение на Комисията за регулиране на съобщенията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенските оператори, на които е издадена индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 - еднолични търговци, могат да прехвърлят предприятията си на трети лица след разрешение на Комисията за регулиране на съобщенията.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Към искането за разрешение по ал. 3 се прилагат идентификационните данни и документите по чл. 43, ал. 2 за третите лица. Комисията за регулиране на съобщенията изисква по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс информация за наличие или липса на публични задължения за съответното лице. Всички документи се подават на български език.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) При липсващи или нередовни документи по ал. 7 Комисията за регулиране на съобщенията уведомява заявителя с писмо с известие за доставяне да отстрани непълнотите или нередовностите в 10-дневен срок от получаване на уведомлението. В случай че непълнотите или нередовностите не бъдат отстранени в посочения срок, заявлението не се разглежда.
(9) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Прехвърляне на дялове или акции от капитала или приемане на нови съдружници в търговски дружества - пощенски оператори, на които е издадена индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 3, може да се осъществи след разрешение на Комисията за регулиране на съобщенията.
(10) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., предишна ал. 9, доп. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение отказва разрешение на исканията по ал. 2, 3 или 9 при наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2.


Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)


Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Комисията за регулиране на съобщенията вписва издадените индивидуални лицензии в специален регистър, в който се отразяват:
1. регистрационният номер и датата на вписване;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) наименование на лицензираното лице и единен идентификационен код съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а за лицензирано лице, установено в държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - наименование на лицензираното лице, регистрационните и адресните данни и идентификационен номер;
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) услугите, които ще се извършват;
4. срокът на действие на лицензията.
(2) Под регистрационния номер по ал. 1, т. 1 се вписват всички настъпили впоследствие промени на данните по ал. 1, както и срокът:
1. за временно спиране на лицензията;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) през който след отнемане на индивидуалната лицензия лицето не може да кандидатства за нова лицензия.
(3) Регистърът по ал. 1 е публичен.


Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Предишен текст на чл. 51, доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Комисията за регулиране на съобщенията публикува на страницата си в интернет информация за издадените, прехвърлените, прекратените и отнетите индивидуални лицензии.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Комисията за регулиране на съобщенията осигурява публичност на правата и задълженията на пощенските оператори по издадените индивидуални лицензии, като ги публикува на страницата си в Интернет, с изключение на изискванията по чл. 12 и на схемата за разположение на точките за достъп до пощенската мрежа.


Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52, изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Индивидуалната лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 е със срок до 20 години.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) Срокът може да бъде продължен по искане на лицензирания от Комисията за регулиране на съобщенията, когато:
1. лицензираният отговаря на изискванията на действащото законодателство, включително изисквания, свързани със сигурността и отбраната на страната;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) за срока на издадената индивидуална лицензия на лицензирания не е отправяно писмено предупреждение за отнемане на лицензията;
3. за лицензирания не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 4.
(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)

Раздел II.
Съдържание на индивидуални лицензии


Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Индивидуалната лицензия съдържа изисквания за:
1. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3 и гарантиране равнопоставеност на всички потребители при публично известни условия;
2. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) изпълнение на условията за доставяне на пощенските пратки по чл. 6, ал. 4;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) обезпечаване на пощенска сигурност, както и създаване на условия за наблюдение и контрол от компетентните органи;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) опазване на околната среда, живота и здравето на хората при изпълнение на дейността;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) разработване на общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги и за съгласуването им с Комисията за регулиране на съобщенията;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) предоставяне по подходящ начин на информация на потребителите относно работното време, техническите изисквания за пощенските пратки, забранените предмети и вещества за поставяне в пратките, цените на пощенските услуги и конкретните размери на обезщетенията;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) размера, реда и начина за заплащане на определените в индивидуалната лицензия лицензионни такси;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) предоставяне на информация на лицензиращия във връзка с изпълнението на индивидуалната лицензия, включваща и подадените рекламации по брой и начина, по който са решени;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) незабавно уведомяване на лицензиращия в случай на обявяване на лицензирания в неплатежоспособност, несъстоятелност или започване на процедура по ликвидация;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) възможност за осигуряване на достъп до пощенската мрежа на лицензирания;
11. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) представяне на цените на пощенските услуги за сведение на лицензиращия;
12. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) задължително водене на аналитична счетоводна отчетност по реда на чл. 23а;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) изпълнения на задачи или ограничения за извършване на пощенски услуги при обстоятелствата по чл. 12, ал. 2;
14. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) изменения, допълнения, прехвърляния, временно спиране или прекратяване на индивидуалната лицензия при настъпване на предвидените в закона случаи;
15. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) отнемане на индивидуалната лицензия в случаите, предвидени в закона;
16. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) допускане на контрол от страна на лицензиращия по изпълнение на индивидуалната лицензия;
17. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) санкции и ред за прилагането им;
18. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., предишна т. 16 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) начална дата за започване на дейността и точките за достъп до пощенската мрежа съгласно приложената план-схема;
19. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) ползване на датни клейма и отпечатъци съгласно чл. 77, ал. 4.


Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) В индивидуалната лицензия на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга освен изискванията по чл. 53 се вписват допълнителни и специални изисквания за:
1. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) задължително извършване на универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна;
2. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) осигуряване на достатъчна гъстота на точките за достъп до пощенската мрежа, като се отчитат нуждите на потребителите и условията за доставяне на пощенските пратки по чл. 6, ал. 4;
3. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) изпълнение на нормативите за качество на универсалната пощенска услуга по чл. 15, ал. 1, т. 7;
4. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) оказване на съдействие за нормалното протичане на измерването по чл. 15, ал. 1, т. 7;
5. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г, отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) представяне на цената на универсалната пощенска услуга по видове услуги за съгласуване от лицензиращия преди датата на тяхното прилагане;
7. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г, отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна т. 1, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) задължително прилагане на система за разпределение на разходите и водене на аналитична счетоводна отчетност по реда на чл. 29б, ал. 1;
9. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) ред за доказване размера на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга;
10. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) използване на пощенски марки за предплащане на определени пощенски услуги;
12. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) освобождаване от заплащане цената на пощенски услуги в предвидените от закона случаи;
13. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) изпълнение на актовете на Всемирния пощенски съюз;
14. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) отпечатването и продажбата на пощенски марки и пощенски продукти;
15. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) продажба и обмен на международни купон-отговори;
16. (предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) ползване на датни клейма и отпечатъци съгласно чл. 77, ал. 1 и 3;
17. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) предоставяне по подходящ начин на подробна и актуална информация на потребителите и на пощенските оператори относно характеристиките на извършваната универсална пощенска услуга, условията за достъп до тази услуга, както и за цените и стандартите за качество.

Раздел III.
Изменения, допълнения, спиране и прекратяване на индивидуални лицензии


Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Изменения, допълнения, временно спиране или предсрочно прекратяване на индивидуалните лицензии могат да бъдат извършени едностранно от Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение след писмено уведомление, когато това се налага поради:
1. непреодолима сила;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) причини, свързани с националната сигурност и отбраната на страната в резултат на осъществяваната дейност по индивидуалната лицензия;
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) обстоятелствата по чл. 12, ал. 2;
4. промени във вътрешното законодателство и решения на Всемирния пощенски съюз и на европейските пощенски организации, приети от Република България;
5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) при промяна в данните по чл. 43, ал. 1, т. 1;
6. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 на издадена индивидуална лицензия за извършване на услугите по чл. 39, т. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.,изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Комисията за регулиране на съобщенията прекратява индивидуалните лицензии, издадени за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3 предсрочно с решение и в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) при смърт на лицензирания - едноличен търговец, ако в тримесечен срок някой от наследниците не е заявил, че ще продължи да изпълнява индивидуалната лицензия;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) при прекратяване на лицензирания пощенски оператор;
3. при отнемане на лицензията по чл. 57.


Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенски оператор, лицензиран за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3, може да отправи мотивирано искане до Комисията за регулиране на съобщенията за изменение или допълнение на индивидуалната лицензия. Искането се проучва относно неговата основателност и необходимост и в срок до два месеца Комисията за регулиране на съобщенията приема или мотивирано отказва изменението или допълнението на индивидуалната лицензия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенският оператор по ал. 1 може да поиска предсрочно прекратяване на индивидуалната лицензия, като писмено уведоми Комисията за регулиране на съобщенията шест месеца преди датата на прекратяването. Комисията за регулиране на съобщенията с решение прекратява индивидуалната лицензия след изтичането на срока на уведомлението.


Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Комисията за регулиране на съобщенията с мотивирано решение може да отнеме индивидуалната лицензия, издадена за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3 и прекратява нейното действие в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) системно нарушаване на този закон, на актовете по прилагането му или на условията на лицензията;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) при неизпълнение на изискванията за пощенската сигурност, посочени в чл. 53, т. 3, както и по предложение на компетентните органи, когато са установили действия на лицензирания, които застрашават националната сигурност;
3. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) при уведомяване по реда на чл. 182, ал. 2, т. 2 и чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) по реда на чл. 125 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и/или чл. 15, ал. 8 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
5. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) когато комисията установи, че са налице някои от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 2, т. 1 или т. 4, букви "д" - "ж" и "и";
6. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) когато пощенският оператор не предоставя пощенските услуги - предмет на издадената лицензия, съгласно внесеното описание на технологичния процес в процедурата по издаване на индивидуалната лицензия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) С решението за отнемане се определя срок, в който лицето не може да кандидатства за издаване на нова индивидуална лицензия за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3 и/или да му бъде прехвърлена индивидуална лицензия, както и да придобива дялове или акции от капитала на търговско дружество - лицензиран пощенски оператор, за дейността, за която му е била отнета индивидуалната лицензия. Този срок не може да бъде по-кратък от две години.


Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)

Раздел IV.
Ред и изисквания за извършване на неуниверсални пощенски услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)


Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3 се извършват след подаване на надлежно писмено уведомление по образец до Комисията за регулиране на съобщенията, което съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) идентификационни данни на лицето;
2. услугите, които ще извършват, и техните характеристики;
3. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) лице и данни за контакти;
4. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) дата на започване на дейността.
(2) Към заявлението по ал. 1 лицата прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
1а. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) документ, удостоверяващ регистрация на заявителя по законодателството на държава - членка на Европейския съюз или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3. декларация, че приемат да изпълняват задълженията по чл. 60.
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Уведомлението се подава на български език.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) В случай на непълнота на уведомлението в 14-дневен срок от получаването му Комисията за регулиране на съобщенията писмено уведомява лицето да отстрани непълнотите в 7-дневен срок.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) След като установи, че уведомлението е надлежно подадено, Комисията за регулиране на съобщенията вписва лицето в публичен регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, който се публикува на страницата на комисията в интернет.
(6) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Операторът, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, може да поиска писмено от Комисията за регулиране на съобщенията издаване на удостоверение за вписване в регистъра по ал. 5.
(7) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Комисията за регулиране на съобщенията издава удостоверението в 14-дневен срок от постъпване на искането.
(8) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) За издаване на удостоверение по ал. 6 се заплаща административна такса в размер, определен по реда на чл. 63.
(9) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Удостоверение по ал. 6 не се издава, ако не е приложен документ за платена административна такса.
(10) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Операторът, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, уведомява Комисията за регулиране на съобщенията за всяка промяна на данните от уведомлението по ал. 1 в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
(11) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Комисията за регулиране на съобщенията може да заличи пощенски оператор от регистъра по ал. 5 в следните случаи:
1. при смърт на пощенския оператор - едноличен търговец, ако в тримесечен срок някой от наследниците не е заявил, че ще продължи да изпълнява неговата дейност;
2. при прекратяване на пощенския оператор - юридическо лице;
3. при подадено от пощенския оператор писмено искане до Комисията за регулиране на съобщенията;
4. ако с влязло в сила съдебно решение на пощенския оператор е забранено да осъществява дейността, за която е вписан в регистъра по ал. 5;
5. ако търговецът бъде заличен от търговския регистър;
6. ако за предходните три календарни години пощенският оператор не е предоставял на комисията информацията по чл. 15, ал. 1, т. 9;
7. ако е налице някое от обстоятелствата по т. 1 - 6 по отношение на чуждестранно лице, което има право да осъществява дейност по предоставяне на пощенски услуги на територията на Република България;
8. в други случаи, предвидени в закона.
(12) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)


Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)


Чл. 59б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)


Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенските оператори, уведомили Комисията за регулиране на съобщенията за извършване на неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, са длъжни да:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) осигуряват неприкосновеност на пощенските пратки;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) опазват тайната на кореспонденцията, включително данните за подателите, получателите и пощенските пратки;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) изпълняват изискванията за пощенската сигурност и гарантират сигурността на пощенската мрежа;
4. не приемат, не пренасят и не доставят забранени предмети и вещества съгласно чл. 90 и 91;
5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) предприемат мерки за защита на пощенския трафик, както и за недопускане в пощенските пратки на забранени за поставяне предмети и вещества по смисъла на чл. 90 и 91, като доставят, монтират, въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка необходимите технически устройства и софтуер и при необходимост осигуряват ползването им по възмезден начин от други пощенски оператори или ползват при необходимост по възмезден начин такива ресурси на други пощенски оператори;
6. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) създават условия за осъществяване на наблюдение или контрол върху пощенските пратки от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция "Национална сигурност", които могат да дават задължителни за изпълнение указания;
7. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) опазват околната среда, живота и здравето на хората;
8. (нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) съдействат при осигуряване на пощенските услуги при настъпване на обстоятелствата по чл. 12, ал. 2;
9. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) не извършват услугите по чл. 39;
10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) ползват отпечатъци съгласно чл. 77, ал. 2.


Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенски оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, може да прекрати извършването им, за което писмено уведомява Комисията за регулиране на съобщенията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) В случай че Комисията за регулиране на съобщенията установи неизпълнение на задълженията по чл. 60, тя уведомява пощенския оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, в 14-дневен срок след установяването, като определя срок, не по-кратък от един месец от уведомяването, за изразяване на становище и отстраняване на неизпълнението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) В случай че пощенският оператор по ал. 2 не преустанови неизпълнението в срока, посочен от Комисията за регулиране на съобщенията, тя налага глоба или имуществена санкция съгласно този закон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Комисията за регулиране на съобщенията може да вземе решение за преустановяване дейността на пощенския оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, в случай че е установено системно нарушение на задълженията по чл. 60.
(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Комисията за регулиране на съобщенията с решение преустановява дейността на пощенския оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, в случай че е установено системно нарушение на закона или на издадените въз основа на него актове.
(6) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенският оператор по ал. 1 може да подаде уведомление за извършване на същите неуниверсални пощенски услуги не по-рано от 6 месеца от датата на влизане в сила на решението за преустановяване на дейността.


Чл. 61а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)

Раздел V.
Такси (Загл. изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Пощенските оператори заплащат лицензионни такси в размери и по начин, посочени в условията на индивидуалните лицензии.
(2) Лицензионните такси са:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) първоначална - при издаване на индивидуална лицензия за извършване на услуги по чл. 39, включваща разходи за подготовката и;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) годишна такса за контрол, включваща административните разходи на Комисията за регулиране на съобщенията, необходими за анализ и контрол на пазара на пощенските услуги, изготвяне и прилагане на подзаконови нормативни актове и издаване на административни актове и контрол по изпълнението им - процент от годишните нетни приходи от извършване на лицензираните пощенски услуги;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) за изменение, допълнение или прехвърляне на индивидуалната лицензия по чл. 48, ал. 5 и чл. 56, ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенските оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, заплащат еднократна такса за издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5.


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Размерът на таксите по този раздел, сроковете и начинът за плащането им се определят от Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията и министъра на финансите.


Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Таксите по чл. 62 постъпват и се отчитат по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията, която е администратор на тези приходи.

Глава шеста.
ЦЕНИ НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Цените на пощенските услуги се определят от пощенските оператори съобразно търсенето и предлагането, с изключение на цената на универсалната пощенска услуга.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Цената на универсалната пощенска услуга по видове услуги се образува от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга при спазване изискванията на наредбата по чл. 66, ал. 1 и на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга предоставя цената по ал. 2 на Комисията за регулиране на съобщенията за съгласуване в срок 30 дни преди влизането и в сила.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, и операторите на неуниверсални пощенски услуги предоставят цените по ал. 1 на Комисията за регулиране на съобщенията за сведение в срок 10 дни преди влизането им в сила.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Комисията за регулиране на съобщенията задължава пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга в определен от нея срок да преработи цената по ал. 2, в случай че при нейното образуване не са спазени изискванията на наредбата по чл. 66, ал. 1 и на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) В случай че пощенският оператор със задължение за извършване на универсална пощенска услуга не внесе преработени цени в срока по ал. 5 или преработените цени не отговарят на изискванията на наредбата по чл. 66, ал. 1 и на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13, Комисията за регулиране на съобщенията отказва тяхното съгласуване.


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 11.06.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Цените по видове услуги от универсалната пощенска услуга, се образуват и прилагат съгласно правила, определени в наредба на Министерския съвет. Проектът на наредбата се разработва от Комисията за регулиране на съобщенията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Правилата по ал. 1 се обвързват със спазването на следните принципи:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) еднакви цени за еднакви услуги на територията на цялата страна;
2. равнопоставеност на потребителите;
3. достъпност на цените;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) ориентиране на цените според разходите;
5. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) осигуряване на разумна печалба при спазване на изискванията по чл. 5 от Решението на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (ОВ, L 7/3 от 11 януари 2012 г.);
7. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
9. публичност на цените.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) С наредбата по ал. 1 се определят условията и редът, при които пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да договаря цени по видове услуги от универсалната пощенска услуга, различни от цените, образувани по правилата, при спазване принципите на публичност и равнопоставеност.


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., отм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)


Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенските оператори обявяват цените на извършваните от тях пощенски услуги на достъпно за потребителите място и ги публикуват на страниците си в интернет.

Глава седма.
ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Раздел I.
Начини на заплащане


Чл. 69. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Цените на пощенските услуги се предплащат от потребителите. Заплащането се извършва в брой, безкасово чрез пощенски марки или по друг начин в зависимост от определения от пощенския оператор ред за заплащане на съответната услуга.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Пощенските услуги могат да се заплащат и в определени срокове по договаряне с пощенския оператор.


Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенската марка се използва като знак и като доказателство за платена цена за пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга определя видовете услуги, които се заплащат чрез пощенски марки, и уведомява за това Комисията за регулиране на съобщенията.

Раздел II.
Пощенски марки


Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията издава и пуска в употреба пощенски марки, пощенски продукти - илюстровани пощенски карти и пощенски пликове, с отпечатан върху тях специален знак за цената за заплащане на пощенските услуги и специални пощенски печати въз основа на годишен тематичен план.


Чл. 72. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) Продажбата на пощенски марки, които не са извадени от употреба, се извършва по номинална стойност на територията на Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Продажбата на пощенски продукти с отпечатан върху тях специален знак за цената за заплащане на пощенските услуги се извършва по обозначената върху тях цена.
(3) Продажбата по ал. 1 и 2 се осъществява от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и от други лица по договор с него.


Чл. 73. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)


Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията изважда от употреба пощенските марки по чл. 71.


Чл. 75. (1) (Предишен текст на чл. 75 - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Пускането в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждането от употреба на пощенски марки се извършват със заповед на министъра на транспорта и съобщенията, информация за което се публикува на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията в интернет и в стационарните пощенски станции на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)


Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) Условията и редът за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и за изваждане от употреба на пощенски марки се определят с наредба на министъра на транспорта и съобщенията.

Раздел III.
Пощенски отпечатъци


Чл. 77. (1) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга може да използва като знак и като доказателство за заплащане на цената на пощенските услуги освен пощенски марки и отпечатъци от автомати, таксувачни машини, печатни преси и други съоръжения за отпечатване и щемпелуване, които задължително съдържат информация, идентифицираща пощенския оператор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна ал. 1, изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенските оператори извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга и/или неуниверсални пощенски услуги използват като знак и като доказателство за заплащане на цената на пощенските услуги отпечатъци от автомати, таксувачни машини, печатни преси и други съоръжения за отпечатване или щемпеловане, които задължително съдържат информация, идентифицираща съответния пощенски оператор.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга използва датни клейма и/или друга форма, съдържаща информация относно датата, за подпечатване на пощенските марки, на пощенските продукти с отпечатан върху тях специален знак за цената за заплащане на пощенските услуги, на пощенските пратки и на документите за приемане и предаване на пощенски пратки, както и за приемане и изплащане на пощенски парични преводи.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Пощенските оператори, лицензирани за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3, освен отпечатъците по ал. 2, използват датни клейма и/или друга форма, съдържаща информация относно датата, за подпечатване на пощенските пратки, на документите за приемане и доставяне на пощенски пратки, както и за приемане и изплащане на пощенски парични преводи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Всички типове отпечатъци на пощенските оператори се предоставят за сведение в Комисията за регулиране на съобщенията. При изваждане от употреба на всеки тип отпечатък пощенските оператори уведомяват Комисията за регулиране на съобщенията в срок 20 дни преди изваждането му от употреба.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Забранено е поставянето и използването за каквито и да е цели на отпечатъци на пощенските оператори, които не са предоставени по реда на ал. 5 или са извадени от употреба.


Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)

Раздел IV.
Международни купони-отговор


Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) За заплащане на международни пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, може да се използват и международни купони-отговор.
(2) Международният купон-отговор е специален формуляр, одобрен от Всемирния пощенски съюз, с определена продажна и обменна стойност.
(3) С международни купони-отговор подателят предплаща на получателя цената на определена кореспондентска пратка-отговор.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Продажба на международни купони-отговор в Република България може да се извършва само от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.

Раздел V.
Освобождаване от заплащане на пощенски услуги


Чл. 80. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Освобождават се от заплащане услугите по приемане, сортиране, пренасяне и доставяне на следните видове пощенски пратки от универсалната пощенска услуга:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) вътрешни и международни служебни пощенски пратки на министъра на транспорта и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията и пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, свързани с пощенската дейност и с кореспонденцията с Всемирния пощенски съюз и международните органи и организации, и органи за регулиране, регламентиране и координация на пощенските услуги;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) пратки за незрящи и слабовиждащи лица до 7 кг, с изключение на допълнителното заплащане за пренасянето им по въздушен път, изпращани от и/или до незрящи и слабовиждащи лица или официално признати институти за незрящи и слабовиждащи лица и оформени с регламентираните отличителни знаци;
3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) пощенски пратки за военнопленници и интернирани граждански лица, посочени в Женевската конвенция от 12 август 1949 г. за защита на граждански лица по време на война.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Освобождава се от заплащане услугата пощенски парични преводи за военнопленници и интернирани граждански лица, посочени в Женевската конвенция от 12 август 1949 г. за защита на граждански лица по време на война, извършвана от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.

Глава осма.
ТАЙНА НА КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА


Чл. 81. Пощенските оператори и лицата по чл. 22, които участват в изпълнението на пощенските услуги, са длъжни да пазят тайната на кореспонденцията както по време на извършване на услугата, така и след това.


Чл. 82. (1) Пощенските оператори нямат право да:
1. присвояват пощенски пратки;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) отварят пощенски пратки, освен в случаите по чл. 93;
3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) вземат от съдържанието на отворени пощенски пратки;
4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) предават пощенски пратки на трети лица с цел да узнаят тяхното съдържание, освен в случаите по чл. 93;
5. предоставят справки и информация за пощенски пратки и за съдържанието им освен на подателя и получателя или на упълномощени от тях лица;
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) предоставят информация за пощенския трафик между отделни лица.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)


Чл. 83. (1) Международните пощенски пратки подлежат на митнически контрол съгласно Закона за митниците и правилника за неговото прилагане.
(2) Митническият контрол на пощенските пратки се извършва с предимство.


Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Върху суми, преведени с пощенски паричен превод, включително по наложен платеж, може да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс за задължения на подателя или получателя на паричния превод, докато сумите не са изплатени на получателя. Подателят и получателят се уведомяват писмено за наложения запор.

Глава девета.
ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ


Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенските оператори дължат обезщетение на потребителите в случаите на:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) загубени, ограбени или повредени, изцяло или частично, вътрешни и международни пощенски колети, препоръчани пощенски пратки, пощенски пратки с обявена стойност и с наложен платеж, както и пощенски пратки по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителната разпоредба;
2. върнати пощенски колети, когато липсват мотиви за недоставянето им;
3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) неспазване на сроковете за доставяне на пощенските пратки и на пощенските парични преводи, посочени в общите условия на договора с потребителите;
4. неизплатени или неправилно изплатени суми по вътрешни и международни пощенски парични преводи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Обезщетенията, дължими от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга за международни пощенски пратки, се определят в съответствие с актовете на Всемирния пощенски съюз.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Конкретните размери на обезщетенията по ал. 1 се включват в общите условия на договорите с потребителите.
(5) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Конкретните размери на обезщетенията по ал. 1 се обявяват от пощенските оператори на публични и достъпни места в техните стационарни пощенски станции.


Чл. 86. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Право на писмена рекламация в случаите по чл. 85, ал. 1 има подателят или получателят на пощенската пратка или на пощенския паричен превод.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Срокът за предявяване на рекламацията е 6 месеца, считано от датата на приемане на пощенските пратки или на пощенските парични преводи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Пощенските оператори проучват рекламацията и в срок един месец - за вътрешните пощенски пратки и за пощенските парични преводи, и три месеца - за международните пощенски пратки, уведомяват писмено рекламанта за резултата. При уважаване на рекламацията обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Ако рекламацията е отхвърлена изцяло или частично или е оставена без отговор в срока по ал. 3, рекламантът може да отправи писмено искане пред Комисията за регулиране на съобщенията за становище по спора. Комисията за регулиране на съобщенията се произнася по направеното искане в 30-дневен срок от постъпването му и уведомява писмено страните по спора за взетото становище в тридневен срок от датата на решението.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Ако рекламацията е отхвърлена изцяло или частично или е оставена без отговор в срока по ал. 3, рекламантът може да предяви иск пред съда, без да е необходимо да спазва преди това разпоредбата на ал. 4. Иск пред съда за решаване на спора може да се предяви и след прилагане на разпоредбата на ал. 4.


Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Пощенските оператори не носят отговорност:
1. за непрепоръчани пощенски пратки;
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) за повреждане или унищожаване на препоръчани или с обявена стойност пощенски пратки, настъпило в резултат на непреодолима сила;
3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) когато препоръчаните пощенски пратки не е възможно да бъдат издирени поради унищожаване на служебните документи за тях от непреодолима сила;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) когато повреждането или унищожаването на пощенските пратки е настъпило по вина на подателя или произтича от естеството на съдържанието на пощенските пратки;
5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) за пощенски пратки, съдържащи забранени предмети или вещества, които по тази причина са били конфискувани или унищожени от компетентните органи по установения ред;
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) когато поради непълен или погрешен адрес:
а) пощенската пратка не е доставена на получателя или е доставена на друго лице;
б) пощенският паричен превод не е изплатен на получателя или е изплатен на друго лице;
7. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) когато подателите или получателите на вътрешни и международни пощенски колети, препоръчани пощенски пратки, пощенски пратки с обявена стойност и с наложен платеж и пощенски пратки по смисъла на § 1, т. 18 от допълнителната разпоредба, както и на пощенски парични преводи не са предявили писмена рекламация в срока по чл. 86, ал. 2.


Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)


Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Подателите на пощенски пратки носят отговорност пред пощенските оператори за всички повреди, причинени от съдържанието на техните пратки на други пощенски пратки. Отговорността е в размерите, в които пощенските оператори отговарят пред лицата, чиито пратки са увредени.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Подателите на пощенски пратки по ал. 1 носят отговорност и за вредите, причинени на самите пощенски оператори.

Глава десета.
ЗАБРАНА ЗА ПОСТАВЯНЕ В ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА


Чл. 90. (1) Забранено е поставянето във вътрешни и международни пощенски пратки на следните вещества и предмети:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
2. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) противоречащи на нравствените норми предмети;
4. предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на пощенските служители или на други лица или могат да замърсят или повредят други пратки и съоръжения;
5. религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации;
6. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат;
7. (нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г.) В пощенските пратки, с изключение на пратките с обявена стойност, не се допуска поставянето на монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за подателя, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети.


Чл. 91. (1) (Доп. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) В международните пощенски пратки, включително тези с обявена стойност, освен веществата и предметите по чл. 90, ал. 1 не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в страната на местоназначението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Пощенските оператори са длъжни да предоставят на подателите на международни пощенски пратки информация за забранените вещества и предмети по ал. 1.


Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) При съмнение за поставени забранени предмети или вещества в пощенските пратки пощенският оператор при приемането им изисква от подателя съгласие за извършване на проверка. При отказ на подателя пратката не се приема.


Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Когато има достатъчно основание да се смята, че приета пощенска пратка съдържа забранени предмети или вещества, пощенският оператор съвместно с извършващия проверка, задържа пратката и изисква от подателя или получателя писмено съгласие за отварянето и.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) При отказ или при липса на отговор извършващият проверката уведомява оператора, отговорен за пренасянето и доставката на пратката, а той - съответните компетентни държавни органи за разпореждане на следващи действия.

Глава единадесета.
КОНТРОЛ


Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Контролът по спазването на този закон и по прилагането на подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него, се осъществява от Комисията за регулиране на съобщенията съобразно правомощията и.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 05.08.2023 г.) При осъществяване на контрола по ал. 1 Комисията за регулиране на съобщенията при необходимост взаимодейства с Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност" и с други компетентни органи.


Чл. 95. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишен текст на чл. 95, доп. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията оправомощава със заповед служители от администрацията и за осъществяване на контрола по този закон.
(2) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията оправомощава със заповед служители от администрацията и за осъществяване на контрола съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма на пощенските оператори, лицензирани да извършват пощенски парични преводи.


Чл. 95а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Оправомощените служители по чл. 95 имат право:
1. на свободен достъп в подлежащите на контрол обекти;
2. да изземват и да задържат веществени доказателства, свързани с установяване на нарушението;
3. да изискват сведения и документи, свързани с осъществяването на контрола;
4. да съставят актове за установяване на нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 95б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Оправомощените служители по чл. 95 са длъжни да:
1. се легитимират в проверявания обект със служебни карти;
2. установяват точно фактите и да отразяват обективно резултатите от проверките при извършвания от тях контрол;
3. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия със закона;
4. опазват служебната и търговската тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват информацията от проверката извън предназначението и.


Чл. 95в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Пощенските оператори са длъжни да:
1. осигуряват свободен достъп и условия за работа в подлежащите на контрол обекти;
2. предоставят сведения и документи, свързани с осъществяването на контрола.


Чл. 96. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Въз основа на актовете по чл. 95а, т. 4 председателят на Комисията за регулиране на съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава наказателни постановления.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Чл. 96а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията след решение на комисията издава заповеди, с които спира извършването на пощенски услуги в нарушение на този закон и на актовете, издадени въз основа на него, до отстраняване на нарушенията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)


Чл. 97. (Отм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.)


Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)

Глава дванадесета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 99. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Който без лицензия извършва услуги по чл. 39, се наказва с глоба от 10 000 до 20 000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) Който извършва неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3, без да е подал уведомление по реда на чл. 59, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 15 000 до 25 000 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) За нарушение по ал. 2, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 1500 до 15 000 лв.
(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) На юридическо лице или едноличен търговец, които продължават да извършват услуги след прекратяване или отнемане на индивидуалната им лицензия, се налага имуществена санкция от 15 000 до 25 000 лв.

Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) (1) На пощенски оператор, който наруши условията на издадената му индивидуална лицензия, се налага имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.
(2) На пощенски оператор, който извършва неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 1 - 3 и наруши изискванията по чл. 60, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.


Чл. 100а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)


Чл. 100б. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) На пощенски оператор, който извършва пощенски услуги без съгласувани с Комисията за регулиране на съобщенията общи условия на договора с потребителите, се налага имуществена санкция от 200 до 2000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) На пощенски оператор, който не изпълнява изискванията на чл. 14, ал. 1, чл. 20, ал. 1, т. 2, т. 7 и 8 и чл. 60, т. 5 и 6, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) За повторно нарушение по ал. 1 и 2 наказанието е от 5000 до 10 000 лв.


Чл. 101. (1) (Предишен текст на чл. 101 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Който наруши тайната на кореспонденцията и отвори чужда пощенска пратка или я присвои, или извърши някои от действията, предвидени в чл. 82, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв.

Чл. 102. (1) (Предишен текст на чл. 102 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Който постави в пощенска пратка предмети и вещества, забранени по чл. 90 и 91, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. и пратката се отнема в полза на държавата.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв.

Чл. 103. (1) (Предишен текст на чл. 103, изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) На пощенски оператор, който с цел препращане на приети от него пощенски пратки ползва без договор по чл. 23 пощенската мрежа на пощенски оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга или пощенските мрежи на пощенските оператори, лицензирани за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3, се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв.


Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., предишен текст на чл. 104 - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Който пусне в употреба, използва подправени, употребявани или извадени от употреба пощенски марки, подправени или извадени от употреба отпечатъци от пощенски печати, клейма или таксувачни машини на пощенските оператори, както и подправени пощенски известия за доставка и международни купони-отговор, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв.

Чл. 105. (1) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) На пощенски оператор, който при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията не предостави информация, свързана с прилагането на този закон и с прилагането на подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него, или предостави невярна, непълна или неточна информация или не предостави информация в срока, който може да бъде определен в искането, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) Който препятства контрола по спазването на този закон и по прилагането на подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. За нарушение по изречение първо, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 150 до 1500 лв.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) На пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, който не представи на Комисията за регулиране на съобщенията документи или не предостави информация, или предостави невярна или не в определения срок по чл. 29а, ал. 3 информация, необходима за определяне размера на нетните разходи и наличието на несправедлива финансова тежест от задължението за извършване на универсалната пощенска услуга, се налага имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв.

Чл. 105а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) На пощенски оператор, който не изпълни влязло в сила решение на Комисията за регулиране на съобщенията, се налага имуществена санкция от 200 до 2000 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) На пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, в случай че не изпълни влязло в сила решение на Комисията за регулиране на съобщенията по чл. 33, ал. 8, се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.


Чл. 105б. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) На пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, в случай че не изпълни нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7, се налага имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.


Чл. 105в. (1) (Нов - ДВ, бр. 26 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., предишен чл. 105б, доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., предишен текст на чл. 105в - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) За нарушение по този закон или издадените въз основа на него актове, за което не е предвидено друго наказание, нарушителите се наказват с глоба от 500 до 5000 лв.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв.

Чл. 105г. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) (1) На пощенски оператор, който не предостави информация по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/644 или предостави невярна, непълна или неточна информация, се налага имуществена санкция от 200 до 1000 лв.
(2) За нарушение на чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/644 на пощенски оператор се налага имуществена санкция от 200 до 1000 лв.
(3) На пощенски оператор, който не предостави информация по чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/644 или предостави невярна, непълна, неточна или не в срок информация, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.
(4) На пощенски оператор, който не изпълни наложените от Комисията за регулиране на съобщенията допълнителни изисквания за информация по чл. 4, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2018/644 или я предостави извън срока, определен с искането, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.
(5) На пощенски оператор, който при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията не предостави информация по чл. 4, параграф 7 от Регламент (ЕС) 2018/644 или предостави невярна, непълна, неточна или не в срока, определен с искането, информация, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.
(6) На пощенски оператор, който наруши чл. 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/644, се налага имуществена санкция от 200 до 1000 лв.
(7) На пощенски оператор, който при поискване от Комисията за регулиране на съобщенията не предостави относими допълнителни данни, необходими за извършване на оценка на трансграничните тарифи по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/644, или предостави невярна, непълна, неточна или не в срока по чл. 6, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2018/644 информация, се налага имуществена санкция от 500 до 2500 лв.

Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)


Чл. 106а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Глобите и имуществените санкции по влезли в сила наказателни постановления постъпват по банковата сметка на Комисията за регулиране на съобщенията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)
(4) В наказателното постановление председателят на Комисията за регулиране на съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице определя срок за доброволно изпълнение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Несъбраните по реда на ал. 4 глоби и имуществени санкции подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Чл. 107. (1) Когато нарушенията по предходните членове са извършени повторно, се налага глоба или имуществена санкция в двоен размер на първоначално наложената.
(2) Нарушението е повторно, ако е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същия вид нарушение.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) "Приемане на пощенски пратки" е дейност на пощенските оператори по получаване на пощенските пратки, подадени от подателите в точките за достъп.
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) "Пренасяне на пощенски пратки" е дейност на пощенските оператори, включваща процеса от приемането до доставянето на пощенските пратки.
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) "Доставяне на пощенски пратки" е дейност, която започва от сортирането в центъра за доставяне и завършва с връчването на пощенските пратки на получателите.
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) "Точка за достъп" е стационарна или мобилна пощенска станция, пощенско агентство или изнесено пощенско гише, където подателите предават и операторът приема пощенските пратки и пощенските парични преводи, както и пощенски кутии и други устройства за обществено ползване, поставени на достъпни за подателите места.
5. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) "Кореспондентска пратка (писмо и/или пощенска карта)" е пощенска пратка, която съдържа писмено съобщение върху какъвто и да е физически носител, което трябва да бъде пренесено и доставено на адреса, посочен от подателя върху пратката. Печатните произведения не са кореспондентски пратки.
6. "Печатно произведение" е пощенска пратка, съдържаща вестници, периодични издания, книги, каталози, репродукции върху хартия, използвани в печатарството, с адрес на подател и на получател, написан върху пратката.
7. "Малък пакет" е пощенска пратка, която съдържа предмети със или без търговска стойност с максимално тегло до 2 кг.
8. "Пощенски колет" е пощенска пратка с определени размери и тегло, обикновено съдържаща стоки със или без търговска стойност.
9. (доп. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., в сила от 30.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Пощенски паричен превод" е пощенска услуга, при която в точка за достъп до мрежата на пощенски оператор, лицензиран по чл. 39, т. 3, подателят подава парична сума в брой и нарежда по електронен път или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка.
10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Препоръка" е допълнителна услуга, представляваща договорено осигуряване срещу рискове от загубване, кражба и повреда, за което на подателя се издава документ за приемане на пощенската пратка и по негово искане и известие - за доставянето и на получателя.
11. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Обявена стойност" е допълнителна услуга, представляваща отговорност на пощенския оператор до размера на обявената от подателя стойност на съдържанието на пощенската пратка в случаи на загуба, кражба или повреда.
12. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Наложен платеж" е допълнителна услуга, при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.
13. "Потребител" е всяко физическо или юридическо лице, което ползва пощенски услуги като подател или получател.
14. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) "Подател" е физическо или юридическо лице, което изпраща пощенска пратка и/или пощенски паричен превод.
15. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) "Получател" е физическо или юридическо лице, посочено в адреса на пощенската пратка и/или пощенски паричен превод, за което те са предназначени.
16. (изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
17. "Международни пощенски пратки" са пратки, произхождащи от или с местоназначение за друга страна.
18. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Куриерска услуга" е пощенска услуга с добавена стойност над услугите по чл. 4, т. 1 и 2, която гарантира по-голяма бързина и надеждност на приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя, както и предоставянето на всички или на някои от следните допълнителни услуги:
а) събиране от адреса на подателя;
б) доставяне до определена дата;
в) възможност за смяна на направлението и получателя в движение;
г) уведомяване на подателя за получаването на пратката;
д) контролирано наблюдение и проследяване на пратките;
е) персонални услуги на потребителите и извършване на услугата "a la carte" (по избор) по необходимия начин и в необходимото време ("при поискване" и "по договор").
19. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)
20. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., в сила от 05.02.2002 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
21. "Непреодолима сила" е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
22. (нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., отм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.)
23. (нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) "Пощенска сигурност" е съвкупност от мерки и действия за охрана и опазване на пощенските пратки, паричните средства, имуществото на операторите, живота и здравето на служителите и потребителите, гарантиране тайната на кореспонденцията и неприкосновеността на пощенските пратки, защита на личните данни и за съдействие за разкриване на нарушения и престъпления, извършвани срещу или чрез пощенската мрежа. Тези мерки се осъществяват чрез съответните структури, квалифициран персонал и технически средства.
24. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) "Нетни разходи" са всички разходи на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, свързани и необходими за дейностите по извършване на универсалната пощенска услуга, изчислени съгласно методиката по чл. 15, ал. 1, т. 11.
25. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) "Пратки с предимство" са пощенските пратки, които се пренасят и доставят по най-бързия възможен начин.
26. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) "Пратки без предимство" са пощенските пратки, за които подателят е избрал по-ниска цена, която предполага по-дълъг срок при пренасяне и доставяне.
27. (нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) "Системно нарушение" е налице, когато в двугодишен срок са извършени три или повече административни нарушения на този закон или на актовете по прилагането му.
28. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Стационарна пощенска станция" е основен елемент на пощенските мрежи, организиран в самостоятелни помещения, където чрез технологично свързани помежду си работни места, от длъжностни лица на пощенски оператор се извършват пощенски услуги и други търговски дейности.
29. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Мобилна пощенска станция" е елемент на пощенските мрежи, организиран в помещения на специализирани транспортни средства, където длъжностни лица на пощенски оператор извършват пощенски услуги по уточнен маршрут и график в няколко населени места без стационарни пощенски станции.
30. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Пощенско агентство" е елемент на пощенските мрежи, организиран в самостоятелно помещение, където пощенски оператор извършва пощенски услуги.
31. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Изнесено пощенско гише" е организирано работно място за извършване на пощенски услуги в помещение, където се предлагат и друг вид обществени услуги. Правото за извършване на пощенски услуги се предоставя въз основа на договор с пощенски оператор.
32. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г., отм. - ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
33. (нова - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.) "Пряка пощенска реклама" е пощенска пратка, състояща се само от рекламни или маркетингови материали и съдържаща идентични съобщения, с изключение на името, адреса и идентификационния номер на получателя.
34. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Пратки за незрящи и слабовиждащи лица" са пратки, съдържащи кореспонденция и литература под каквато и да е форма, включително като звукозапис, както и каквото и да е оборудване или материали, изработени или приспособени да подпомагат незрящи или слабовиждащи лица.
35. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Хибридна поща" е пощенска услуга по приемане на съобщения, подадени във физическа или електронна форма от подателя, обработването и предаването им чрез електронни средства и доставяне на тези съобщения на получателя като кореспондентски пратки.
36. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Известие за доставяне" е допълнителна услуга, посредством която пощенският оператор информира подателя на препоръчана пощенска пратка, на пощенски колет и/или на пощенски паричен превод за доставянето им на получателя или на упълномощено от него лице.
37. (нова - ДВ, бр. 53 от 2019 г.) "Несправедлива финансова тежест" е тежестта, която е прекомерна за пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга с оглед на възможностите му да понесе такова затруднение, произтичащо от възложеното му от закона задължение.

Преходни разпоредби


Параграф единствен. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) (1) Подзаконовите нормативни актове, издадени от министъра на транспорта и съобщенията, запазват действието си.
(2) Подзаконовите нормативни актове по ал. 1 се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Отменя се Законът за съобщенията (обн., ДВ, бр. 27 от 1975 г.; изм., бр. 63 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 12 от 1988 г. и бр. 77 от 1996 г.).

§ 3. В Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 92 от 1995 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 1996 г. - бр. 16 от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г.; бр. 61 и 123 от 1997 г., бр. 93 от 1998 г., бр. 23, 56, 64 и 67 от 1999 г., бр. 12 от 2000 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 1 т. 5 се отменя.
2. В чл. 5 т. 2 се отменя.

§ 4. (В сила от 01.01.2001 г.) В Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1996 г. и бр. 122 от 1997 г., бр. 70, 93, 152 и 153 от 1998 г., бр. 12, 67 и 69 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г.) в чл. 113 се създава ал. 6:
"(6) Услугите по ал. 1-5 се заплащат от Министерството на отбраната на пощенските оператори, които са ги извършили."

§ 5. В Закона за далекосъобщенията (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 26 от 1999 г., бр. 10 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15 т. 5 се отменя.
2. В чл. 19, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 2:
"2. лицензионни такси и такси за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги;";
б) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 3, 4, 5 и 6.
3. В чл. 20, ал. 1 се създава т. 7:
"7. финансово подпомагане на основния пощенски оператор за изпълнение на универсалната пощенска услуга при икономически неизгодни условия."
4. В чл. 22, ал. 3 думите "както и пощенските съобщения" се заличават.

§ 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) На основание чл. 18, ал. 4 от Конституцията на Република България до 31 декември 2010 г. се установява държавен монопол върху резервиран сектор от универсалната пощенска услуга, предоставяна чрез пощенската мрежа. Услугите в резервирания сектор включват приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни кореспондентски пратки и на международни входящи и изходящи кореспондентски пратки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) От 1 януари 2006 г. границите за тегло и цена на услугите в резервирания сектор са:
1. за вътрешни кореспондентски пратки - тегло до 150 г и цена, която не превишава повече от три пъти (но не е равна на три пъти) цената за стандартна вътрешна кореспондентска пратка до 20 г или цената за стандартна вътрешна кореспондентска пратка с предимство до 20 г, прилагана от основния пощенски оператор;
2. за международни входящи и изходящи кореспондентски пратки - тегло до 150 г и цена, която не превишава повече от три пъти (но не е равна на три пъти) цената за въздушна международна кореспондентска пратка с предимство до 20 г, прилагана от основния пощенски оператор.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) От 1 януари 2007 г. границите за тегло и цена на услугите в резервирания сектор са:
1. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) за вътрешни кореспондентски пратки - тегло до 50 г и цена, която не превишава повече от 2,5 пъти (но не е равна на 2,5 пъти) цената за стандартна вътрешна кореспондентска пратка до 20 г и/или цената за стандартна вътрешна кореспондентска пратка с предимство до 20 г, прилагана от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга;
2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) за международни входящи и изходящи кореспондентски пратки - тегло до 50 г и цена, която не превишава повече от 2,5 пъти (но не е равна на 2,5 пъти) цената за международна кореспондентска пратка с предимство до 20 г, прилагана от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.
(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Държавата предоставя изпълнението на услугите по ал. 1, 2 и 3 с индивидуална лицензия, издадена на "Български пощи" - ЕАД.
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) От услугите по ал. 1 са изключени:
1. печатните произведения, ако не съдържат или не са приложени към тях съобщения, предназначени за получателя;
2. документи, съпровождащи транспортирането на стоки;
3. размяната на документи между учреждения и фирми, когато се извършва чрез техни служители.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Цените на услугите по ал. 2 и 3 се образуват съгласно чл. 66 от този закон.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) До изтичане на срока по ал. 1 "Български пощи" - ЕАД, освен счетоводно извършва и аналитично счетоводно отчитане поотделно за резервирания и за нерезервирания сектор на универсалната пощенска услуга по видове услуги съгласно чл. 29, ал. 3 от този закон.
(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато приходите от резервирания сектор превишават разходите, с разликата се покрива доказаният дефицит от услугите, включени в универсалната пощенска услуга, извън резервирания сектор.
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Когато с превишението на приходите по ал. 7 не се покрива доказаният дефицит от извършване на универсалната пощенска услуга по видове услуги, извън резервирания сектор, както и когато разходите за резервирания сектор превишат приходите от този сектор, общият дефицит се покрива от държавния бюджет съгласно чл. 29 от този закон.

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) Специалната куриерска служба към Министерството на държавната администрация и административната реформа продължава да изпълнява дейността си по приемане, пренасяне и доставка съгласно чл. 11, ал. 1 от този закон до преобразуването и от Министерския съвет съгласно чл. 11, ал. 2 от този закон.

§ 8. В петмесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на транспорта и съобщенията издава предвидените в него подзаконови нормативни актове.

§ 9. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на транспорта и съобщенията издава на "Български пощи" - ЕАД, индивидуална лицензия за осъществяване на универсалната пощенска услуга.

§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2003 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 01.01.2011 г., отм. - ДВ, бр. 102 от 2010 г., в сила от 30.12.2010 г.)

§ 11. (1) Лицата, които към датата на влизане в сила на този закон извършват пощенски услуги, са длъжни в шестмесечен срок да предприемат необходимите действия за получаване на лицензия или за регистрация по реда на този закон. В случай че в посочения срок лицата не подадат заявления до министъра на транспорта и съобщенията, те прекратяват дейността.
(2) Министърът на транспорта и съобщенията в тримесечен срок от подаване на заявлението по ал. 1 издава или отказва да издаде лицензии или извършва регистрациите за неуниверсалните пощенски услуги.

§ 12. Законът влиза в сила от 1 август 2000 г., с изключение на § 4, който влиза в сила от 1 януари 2001 г.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 20 юли 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2003 Г.)

§ 60. Предвидените в чл. 11, ал. 3 и в чл. 15, ал. 1, т. 11, 12, 13 и 14 актове се приемат в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2006 Г.)

§ 34. Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 3, ал. 3, чл. 159 и 160, които влизат в сила от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

§ 100. Комисията за регулиране на съобщенията в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон привежда в съответствие с него издадените индивидуални лицензии за извършване на универсалната пощенска услуга или на част от нея.

§ 101. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 98, който влиза в сила от 1 януари 2006 г., и § 62, т. 1, която влиза в сила от 11 юни 2006 г.;
2. параграф 13, т. 1, буква "ж" (относно чл. 15, ал. 1, т. 21), § 32, т. 1, буква "б" (относно чл. 34, ал. 1, т. 2) и § 34 (относно чл. 36, ал. 1 и 2), които влизат в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3 (относно чл. 7, т. 2), § 38, т. 2, буква "а" (относно чл. 43, ал. 2, т. 1а) и § 55, т. 1 (относно чл. 59, ал. 2, т. 1а), които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ


(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 11. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 44. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2009 Г.)

§ 46. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2009 Г.)

§ 110. С този закон се въвеждат разпоредби на Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността (ОВ, L 52/3 от 27 февруари 2008 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2009 Г.)

§ 111. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 112. Комисията за регулиране на съобщенията в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон привежда в съответствие с него издадените индивидуални лицензии.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 115. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на разпоредбата на § 109, т. 2, която влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 25.12.2009 Г.)

§ 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 1, 2, 21, 36, 39, 41, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 70 и 91, които влизат в сила от деня на обнародването му.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2011 Г.)

§ 69. Законът влиза в сила от 30 юни 2011 г. с изключение на:
1. параграфи 1 - 16, § 41 - 56 и § 62 и 66, които влизат в сила от 30 април 2011 г.;
2. параграфи 60 и 68, които влизат в сила от 31 декември 2010 г.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.12.2010 Г.)

§ 66. В останалите текстове на закона думите "чл. 38, т. 2 и/или 3" се заменят с "чл. 38, т. 1 - 3".

§ 67. В останалите текстове на закона думите "местата за достъп" се заменят с "точките за достъп".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.12.2010 Г.)

§ 69. Този закон въвежда изисквания на Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността (ОВ, L 52/3 от 27 февруари 2008 г.) относно финансиране на универсалната пощенска услуга след отпадането на резервирания сектор от 1 януари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.12.2010 Г.)

§ 70. Пощенският оператор, на когото съгласно чл. 24 се възлага задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, е търговското дружество "Български пощи" - ЕАД, за срок 15 години, считано от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

§ 71. Комисията за регулиране на съобщенията в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон привежда в съответствие с него издадената индивидуална лицензия на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.

§ 72. Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.

§ 73. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон издава наредбата по чл. 14, ал. 2.

§ 74. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2011 Г.)

§ 220. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 61 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 25.07.2014 Г.)

§ 91. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 81 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 102. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на:
1. параграфи 6 - 8, § 12, т. 1, 2 и 4, § 13, § 14, § 18 - 20, § 23, § 26 - 31, § 32, т. 1 и 4, § 33 - 39, § 41 - 48, § 49 относно чл. 187, ал. 3, изречение първо, § 50 - 59, § 61 - 65, § 81 - 85, § 86, т. 4 и 5, § 87, т. 3, § 90, т. 1, § 91, т. 2 и 3, § 92, § 93 и § 97 - 101, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 32, т. 2 и 3, § 49 относно чл. 187, ал. 3, ново изречение второ, § 69 - 72, § 76 относно лицата по § 70, § 78 по отношение на служителите по § 69 и § 70, § 79 по отношение на служителите по § 69 и § 70, § 91, т. 1 и § 94, които влизат в сила от 1 февруари 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 52. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 8 и 9, които влизат в сила от 1 декември 2017 г., и § 41 относно т. 17, буква "а", която влиза в сила от 20 май 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник";
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2019 Г.)

§ 65. Този закон предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2019 Г.)

§ 66. Компенсациите за 2018 и за 2019 г., определени по реда на чл. 29, ал. 4, се превеждат разсрочено през следващите 5 бюджетни години, като се планират в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

§ 67. Комисията за регулиране на съобщенията в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон привежда в съответствие с него издадените индивидуални лицензии.

§ 68. (1) Издадените до влизането в сила на този закон подзаконови нормативни актове запазват действието си, доколкото не му противоречат.
(2) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

§ 69. Параграф 20, т. 3 влиза в сила от 1 януари 2020 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2020 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.)

§ 23. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на § 14, 15 и 20, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2022 Г.)

§ 17. (1) Подзаконовите нормативни актове, издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по Закона за пощенските услуги, запазват действието си.
(2) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
(3) Министерският съвет с постановление определя заместник министър-председателя по чл. 10 от Закона за пощенските услуги и урежда правоотношенията, произтичащи от този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 36. (В сила от 05.08.2023 г.) В Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.; изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г., бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г., бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от 2007 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 35, 87 и 93 от 2009 г., бр. 101 и 102 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 61 от 2014 г., бр. 81 и 95 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г., бр. 53 и 100 от 2019 г. и бр. 31 от 2022 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. В останалите текстове на закона думите "заместник министър-председателят по чл. 10" и "заместник министър-председателя по чл. 10" се заменят съответно с "министърът на транспорта и съобщенията" и "министъра на транспорта и съобщенията".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 46. Законът влиза в сила от 1 януари 2023 г., с изключение на:
1. параграф 1, ал. 3 и 5, § 25, ал. 3 - 7, § 27 и 28, които влизат в сила от 1 август 2023 г.;
2. параграф 3, § 29, т. 1 и § 30, които влизат в сила от 1 юли 2023 г.;
3. параграф 4, § 29, т. 2, буква "а" и буква "б", относно ал. 10, § 33 и 38, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник";
4. параграф 7, т. 1 и 2, § 8 и § 26, т. 3, които влизат в сила от 1 септември 2023 г.;
5. параграф 7, т. 3, § 14, т. 9, § 26, т. 4, § 27, т. 8 и § 40, които влизат в сила от 1 декември 2023 г.;
6. параграф 13, § 14, т. 7 и 8, т. 10 относно чл. 182д, т. 11, 12, 13 и т. 19, буква "а", § 15, 21, 22, 23, 34, 35, 36 и 37, които влизат в сила три дни след обнародването му в "Държавен вестник";
7. параграф 14, т. 1, 3, 4 и 5, т. 6, букви "а" - "в" и "д" - "н" и т. 16 и § 29, т. 2, буква "б" относно ал. 11, които влизат в сила от 1 октомври 2023 г.;
8. параграф 14, т. 2, т. 10 относно чл. 182а - 182г, т. 14, 15, 17, 18 и т. 19, буква "б", § 17, 18 и 20, които влизат в сила 9 месеца след обнародването му в Държавен вестник";
9. параграф 14, т. 6, буква "г", § 24, т. 3 - 9 и т. 10, букви "а" - "г", § 25, ал. 1 и 2 и § 26, т. 1 и 2, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.;
10. параграф 19, който влиза в сила 8 месеца след обнародването му в "Държавен вестник";
11. параграф 32, който влиза в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 82. Заварените до влизането в сила на този закон административни производства по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за пощенските услуги, Закона за платежните услуги и платежните системи и по Закона за кредитните институции се довършват по досегашния ред.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА 2014/25/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО
ДИРЕКТИВА 2008/6/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 февруари 2008 година за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенски услуги в Общността
ДИРЕКТИВА 2002/39/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 10 юни 2002 година за изменение на Директива 97/67/ЕО относно по-нататъшното отваряне на пощенските услуги в Общността за конкуренция
ДИРЕКТИВА 97/67/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 декември 1997 година относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/644 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 април 2018 г. относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума