навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

В сила от 01.03.2003 г.

Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.85 от 28 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 17 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.97 от 23 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 30 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 28 Ноември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 27 Март 2018г., изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 7 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., доп. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.26 от 22 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 1 Юли 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 14 Юли 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 28 Юли 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 6 Октомври 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 254-01-76/02.08.2002 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет на закона

Чл. 1. (1) Този закон урежда създаването, обхвата, устройството, функциите и дейността на Комисията за финансов надзор.
(2) По смисъла на този закон финансов надзор е надзорът на:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) дейността на регулираните пазари на ценни книжа, пазарните оператори, инвестиционните посредници, обвързаните агенти, многостранните системи за търговия, включително на пазарите за растеж, на организираните системи за търговия, централните депозитари на ценни книжа, Фонда за компенсиране на инвеститорите, одобрените механизми за публикуване, одобрените механизми за докладване, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и управляващите дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, агенциите за кредитен рейтинг, централните контрагенти, администраторите на бенчмарк, упълномощените съветници, доставчиците на услуги за колективно финансиране, пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент 648/2012", Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент 1060/2009", Регламент (ЕС) № 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014 (ОВ, L 171/1 от 29 юни 2016 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2016/1011", Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал (ОВ, L 115/1 от 25 април 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 345/2013", Регламент (ЕС) № 346/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 г. относно европейски фондове за социално предприемачество (ОВ, L 115/18 от 25 април 2013 г.), наричан по нататък "Регламент (ЕС) № 346/2013", Регламент (ЕС) 2015/760 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции (ОВ, L 123/98 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/760", Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/1129", Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 г. относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (ОВ, L 347/1 от 20 октомври 2020 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2020/1503", Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132 (OB, L 22/1 от 21 януари 2021 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2021/23", и Регламент (ЕС) 2022/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2022 г. относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър, и за изменение на регламенти (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 909/2014 и Директива 2014/65/ЕС (ОВ, L 151/1 от 2 юни 2022 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2022/858";
2. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) дейността на застрахователите съгласно Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване, дейността на презастрахователите, застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност съгласно Кодекса за застраховането и дейността на Гаранционния фонд по чл. 518 от Кодекса за застраховането;
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) дейността на дружествата за допълнително социално осигуряване, на управляваните от тях фондове и на осигурителните посредници съгласно Кодекса за социално осигуряване;
4. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) дейността на други лица, които имат задължения по законите по т. 1 и 2;
5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) дейността на лицата по т. 1 - 4, както и на нефинансовите контрагенти, на лицата с нетни къси позиции във финансови инструменти, на лицата, които са страни по сделки за финансиране на ценни книжа и на други лица във връзка с изпълнението на изискванията по Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (ОВ, L 86/1 от 24 март 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 236/2012", Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 575/2013", Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 909/2014", Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 173/84 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 600/2014", Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ОВ, L 352/1 от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 1286/2014", Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 596/2014", Регламент (ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2015/2365", Регламент (ЕС) 2019/1238 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) (ОВ, L 198/1 от 25 юли 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014 (ОВ, L 314/1 от 5 декември 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (ОВ, L 317/1 от 9 декември 2019 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2019/2088" и Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 (ОВ, L 198/13 от 22 юни 2020 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2020/852;
6. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) дейността на дружествата със специална инвестиционна цел, дружествата за секюритизация, агентите за ОПС съответствие, инициаторите, първоначалните кредитори и спонсорите съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и Регламент (ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L 347/35 от 28 декември 2017 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 2017/2402".
(3) Комисията за финансов надзор, нейните органи и оправомощени длъжностни лица упражняват надзор чрез:
1. издаване на разрешения (лицензии) и одобрения, както и отказите за издаване на такива разрешения и одобрения;
2. извършване на проверки по документи и на място върху дейността на лицата по ал. 2;
3. прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания.
(4) Разпоредбите на закона не се прилагат за:
1. Националния осигурителен институт;
2. Националната здравноосигурителна каса.

Глава втора.
СТАТУТ, УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


Статут на Комисията за финансов надзор
Чл. 2. (1) Създава се Комисия за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията".
(2) Комисията е специализиран държавен орган за регулиране и надзор върху дейността на лицата по чл. 1, ал. 2, наричани по-нататък "поднадзорни лица".
(3) Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София. Тя може да създава териториални подразделения.
(4) Комисията, при осъществяване на своите правомощия, е независима от изпълнителната власт и се отчита за дейността си по този закон пред Народното събрание.


Състав на комисията

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Комисията се състои от петима членове:
1. председател;
2. заместник-председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност";
3. заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор";
4. заместник-председател, ръководещ управление "Осигурителен надзор";
5. член на комисията, подпомагащ политиката и по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.


Изисквания към членовете на комисията

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Членовете на комисията могат да бъдат само български граждани с висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност, които притежават добра репутация, знания, умения и професионален опит и имат трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години за последните 10 години.
(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За членовете на комисията трудовият и/или служебен стаж по специалността по ал. 1 следва да е придобит:
1. в държавни институции или други публичноправни субекти;
2. в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов сектор;
3. в банка и/или в предприятие от небанковия финансов сектор;
4. на длъжност с ръководни функции по финансово управление и/или контрол в предприятия от нефинансовия сектор
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За членове на комисията се избират лица, които:
1. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2. не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;
4. не са управители, изпълнителни директори, членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник на поднадзорно по смисъла на този закон лице;
5. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) не са съпрузи или не се намират във фактическо съжителство или не са роднини по права или съребрена линия до трета степен включително или по сватовство до трета степен включително с друг член на комисията или с лице по т. 4;
6. не упражняват контрол върху поднадзорно по смисъла на този закон лице;
7. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) не притежават пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорно лице.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Членовете на комисията не могат да извършват друга платена дейност освен преподавателска или научна или като членове на международни организации или европейски надзорни органи във връзка с дейността на комисията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2 - 7 и ал. 4 се декларират от членовете на комисията пред председателя на Народното събрание при встъпване в длъжност.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., предишна ал. 4, нова - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Обстоятелствата по ал. 3, т. 1 се установяват служебно от администрацията на Народното събрание.


Избор на членовете на комисията

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Председателят на комисията се избира от Народното събрание.
(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Народното събрание избира останалите членове на комисията по предложение на председателя и.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) При встъпване в длъжност членовете на комисията полагат пред Народното събрание следната клетва: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнението на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се."
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 43 от 2010 г., обявена за противоконституционна с РКС № 10 от 2017 г. - ДВ, бр. 57 от 2017 г.) Нарушенията при избора на член на комисията не опорочават нейните решения.


Мандат на членовете на комисията

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Мандатът на членовете на комисията е 6 години. Изборът на нови членове на комисията се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от един месец преди изтичането на мандата на действащите членове. Членовете на комисията изпълняват функциите си и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове.
(2) Мандатът на член на комисията се прекратява предсрочно от Народното събрание:
1. при подаване на оставка;
2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от шест месеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) ако престане да отговаря на изискванията на чл. 4, ал. 3;
4. (изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) при нарушение на чл. 4, ал. 4;
5. при неучастие без основателни причини в три или повече последователни заседания на комисията;
6. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията.
(3) При предсрочно прекратяване на мандата на член на комисията на негово място се избира друго лице за остатъка от мандата.


Възнаграждения

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Възнаграждението на председателя и на другите членове на комисията се определя съгласно вътрешни правила за работната заплата, приети от комисията, като възнаграждението не може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година и не надвишава равнището на възнаграждението на управителя и подуправителите на Българската народна банка.
(2) Председателят и другите членове на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно положение.
(3) Председателят и другите членове на комисията получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати, определено по ред и начин, установени във вътрешните правила за работната заплата.


Заседания на комисията

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Заседанията на комисията се свикват от председателя и по негова инициатива или по искане на член на комисията, като дневният ред на заседанието се утвърждава от комисията. Комисията заседава най-малко четири пъти в месеца.
(2) Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.
(3) Комисията може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете и.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Решенията на комисията се приемат с мнозинство не по-малко от три гласа.
(5) Въздържане от гласуване не се допуска.


Прозрачност в работата на комисията

Чл. 9. (1) Комисията огласява публично следваната политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове, както и мотивите за тяхната промяна.
(2) Следваната политика по прилагане на нормативните актове по ал. 1 включва средствата, които комисията избира и използва при упражняване на своята оперативна самостоятелност за постигане целите на закона.
(3) Комисията определя в наредба реда за достъп до съхраняваните при нея документи, както и условията за получаване на заверени преписи от тях.


Устройство на комисията

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Комисията се подпомага от администрация, организирана в три основни управления - "Надзор на инвестиционната дейност", "Застрахователен надзор" и "Осигурителен надзор", всяко от които се ръководи пряко от заместник-председател на комисията.
(2) В рамките на предоставените им правомощия със закон заместник-председателите организират, ръководят и отговарят за дейността на съответното управление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) По предложение на заместник-председателя комисията определя друг заместник-председател или член за негов заместник, който изпълнява правомощията му при отсъствие.
(4) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) За изпълнение на правомощията си по този закон членът на комисията по чл. 3, т. 5 се подпомага от едно или повече структурни звена на комисията, определени в правилника на комисията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) При предсрочно прекратяване на мандата на заместник-председател комисията по предложение на председателя определя друг член за негов заместник, който изпълнява правомощията му до встъпването в длъжност на новия заместник-председател.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Комисията определя с правилник структурата, конкретните функции и отговорности на управленията и дирекциите, реда за осъществяване на взаимоотношенията между тях и правомощията на ръководните длъжностни лица.
(7) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Глава трета.
ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА КОМИСИЯТА И НЕЙНИТЕ ОРГАНИ


Цели на комисията

Чл. 11. Комисията при осъществяване на предоставените и с този закон функции и правомощия се ръководи от следните цели:
1. защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица;
2. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие на финансовите пазари, включително чрез правила и системи за управление на рисковете на тези пазари;
3. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) осигуряване на адекватна и стабилна инфраструктура на финансовите пазари.


Функции на комисията

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Комисията, заедно с нейните органи:
1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) регулира дейността на поднадзорните лица, като приема наредби, предвидени в закон, и издава инструкции и указания съобразно целите по чл. 11;
2. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) осъществява държавния надзор по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;
3. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) осъществява държавния застрахователен надзор по Кодекса за застраховането и Закона за здравното осигуряване;
4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) осъществява държавния осигурителен надзор по Кодекса за социално осигуряване;
5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент 1060/2009;
6. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012, с изключение на случаите, които са предоставени в изрична компетентност на министъра на финансите съгласно Закона за държавния дълг, а също така е и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 32, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 236/2012;
7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 648/2012 в предвидените в този закон случаи;
8. (нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) е компетентен орган в Република България за упражняване на надзор върху инвестиционните посредници по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 40 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и чл. 4, параграф 1, т. 7 от Регламент (ЕС) 2019/2033;
9. (нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.) е орган за преструктуриране по смисъла на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;
10. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 345/2013;
11. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 346/2013;
12. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 909/2014;
13. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/760;
14. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014;
15. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 600/2014, по отношение на финансовите инструменти, и по отношение на одобрените механизми за докладване и одобрените механизми за публикуване;
16. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) № 1286/2014, по отношение на пакетите с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, продавани и препоръчвани от поднадзорни на комисията лица;
17. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) е компетентен орган по смисъла на чл. 23б, параграф 7 и чл. 40, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011, с изключение на случаите в изрична компетентност на Българската народна банка, както и орган, отговорен за координиране на сътрудничеството и обмена на информация съгласно чл. 40, ал. 3 от същия регламент;
18. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2015/2365, в предвидените в този закон случаи;
19. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 42 от 2016 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) разработва и прилага правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари;
20. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) е орган за надзор по Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма;
21. (нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1129;
22. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2017/2402, в предвидените в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация случаи;
23. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на поднадзорните на комисията лица относно:
а) спазването на правилата за прозрачност във връзка с интегрирането на рисковете за устойчивостта и отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта в техните процеси, и
б) предоставянето на информация, свързана с устойчивостта, по отношение на финансовите продукти по смисъла на чл. 2, т. 12 от този регламент;
24. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 за доставчиците на услуги за колективно финансиране, а също така е и единно звено за контакт за трансграничното административно сътрудничество между компетентните органи, както и с Европейския орган за ценни книжа и пазари;
25. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2021/23;
26. (нова - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2022/858;
27. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на поднадзорните на комисията лица относно предоставянето на информация по чл. 5 - 7 от същия регламент;
28. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) е компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на регистрацията, създаването, дистрибуцията и надзора на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП), чийто доставчик или дистрибутор е:
а) лице по чл. 6, параграф 1, букви "б" - "е" от същия регламент;
б) лице по чл. 6, параграф 1, буква "а" от същия регламент, което при извършването на дейност по регламента предоставя и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
(2) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) При упражняване на функциите и правомощията си комисията и нейните органи отчитат възможния ефект на техните решения върху стабилността на финансовата система в Република България, както и в другите засегнати държави членки, включително при извънредни ситуации. Оценката се базира на наличната информация към момента на вземане на решение.


Правомощия на комисията

Чл. 13. (1) Комисията има следните правомощия:
1. приема правилник за устройството и дейността си;
2. приема и публикува основни насоки за дейността си;
3. приема наредби и инструкции, когато това е предвидено в закон;
4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) дава писмени указания относно прилагането и тълкуването на Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане във връзка с осъществяване на финансовия надзор;
5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване, разрешения (лицензии) за извършване на дейност, регулирана от тези закони;
6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване разрешения и одобрения;
7. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) по предложения на съответния ресорен заместник-председател регистрира или заличава лица от съответния регистър по чл. 30, ал. 1 в предвидените случаи в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване;
8. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) в случаите, предвидени в закон, взима решение за отправяне на искане до съда за откриване на производство по несъстоятелност на поднадзорно лице;
9. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) при условията и по реда на Регламент (ЕС) 2017/1129, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и по предложение от ресорния заместник-председател взема решения за одобрение или откази за одобрения на проспекти за публично предлагане на ценни книжа или вписване на емисии с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател налага предвидените в глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа временни или окончателни забрани за публикуване на търгови предложения за закупуване и замяна на акции;
11. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) назначава квестор в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането, и Кодекса за социално осигуряване;
12. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) разпорежда писмено освобождаването на едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват поднадзорно лице, в случаите, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховането, и Кодекса за социално осигуряване;
13. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерките във връзка с прилагането на Регламент 1060/2009, както и предприема мерките, предвидени в Регламент (ЕС) № 236/2012;
14. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) упражнява правомощията на орган за преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;
15. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията и предприема мерки във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 345/2013 и на Регламент (ЕС) № 346/2013;
16. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде и отнема предвидените в Регламент (ЕС) 2015/760 разрешения, както и упражнява други правомощия и предприема мерки във връзка с неговото прилагане;
17. (нова - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., предишна т. 16, доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде и отнема предвидените в Регламент (ЕС) № 909/2014 лицензии, разрешения и одобрения и упражнява правомощията по чл. 13, 14, 15 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
18. (нова - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 596/2014;
19. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател предявява искове за:
а) установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство;
б) прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и актовете по прилагането му;
в) отменяне на решение на общото събрание на публично дружество, когато решението противоречи на повелителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа или на устава на дружеството; искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от получаването на протокола от заседанието на общото събрание;
г) прогласяване на нищожност на споразумения по чл. 37, ал. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
20. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) по предложение на ресорния заместник-председател разглежда и се произнася по жалбите по чл. 33, параграф 3, чл. 49, параграф 4, чл. 52, параграф 2 и чл. 53, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014;
21. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) по предложения на ресорния заместник-председател прилага принудителните административни мерки, предвидени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване, които са в изричната компетентност на комисията;
22. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., предишна т. 17 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) въз основа на доклада по ал. 5 се произнася по жалби срещу индивидуални административни актове на заместник-председателите на комисията;
23. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., предишна т. 18 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) сътрудничи и обменя информация с Българската народна банка, министъра на финансите или други органи в страната или в чужбина, упражняващи надзорни функции върху дейността на финансовите пазари включително и с компетентните органи съгласно чл. 4, параграф 3, буква "з)" и чл. 5, параграф 7 от Регламент 1060/2009, като за целта взема решения за сключване на споразумения за сътрудничество и обмен на информация, включително участие в платформи за сътрудничество, както и за участие в международни организации и институции в областта на финансовите пазари. В споразуменията за сътрудничество се определят обстоятелствата, редът и условията за взаимно уведомяване и извършването на съвместни действия;
24. (нова - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) осъществява представителството на Република България в структурите на Европейския съюз, които имат за цел да подпомагат разработването на основните насоки за развитие в областта на финансовите пазари, подготовката на актове на институциите на Европейския съюз, последователното и своевременното им въвеждане, както и ефективното сътрудничество между органите на държавите членки, осъществяващи регулиране и надзор на финансовите пазари;
25. (нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) сътрудничи с Европейската комисия, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския банков орган и Европейския съвет за системен риск и им предоставя информацията, необходима за изпълнение на техните задължения, включително по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
26. (нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) взема решения за прилагането в надзорната си практика на препоръки и насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари, на Европейския орган за застраховане и пенсионно осигуряване и на Европейския банков орган, както и на предупреждения и препоръки на Европейския съвет за системен риск, които се публикуват на интернет страницата на комисията на български език, и приема наредби и издава указания и други актове за въвеждане на изисквания, критерии и условия, които произтичат от препоръките и насоките, приложими спрямо поднадзорните лица;
27. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., предишна т. 19 - ДВ, бр. 97 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления на комисията, следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и докладите за финансова стабилност;
28. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 24 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 обсъжда периодично анализите и оценките за рисковете на финансовите пазари;
29. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 85 от 2004 г., предишна т. 20 - ДВ, бр. 97 от 2007 г., предишна т. 21 - ДВ, бр. 43 от 2010 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 24 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 25 - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) приема внесените от председателя проект на годишен бюджет и отчетите по чл. 29;
30. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 97 от 2007 г., предишна т. 22 - ДВ, бр. 43 от 2010 г., предишна т. 23 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 24 - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 25 - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., предишна т. 26- ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) осъществява и други правомощия, изрично предвидени със закон;
31. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5, параграф 1, чл. 11, параграф 11, чл. 12, параграф 2, чл. 14 - 20, чл. 21, параграф 4 и чл. 22, параграф 1, първи подпараграф (в частта за издаване на разрешение на централен контрагент) и втори подпараграф, чл. 24, чл. 30 - 32, чл. 41, параграф 2, чл. 48, параграф 3, чл. 49, параграф 1 и чл. 54 от Регламент 648/2012;
32. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 17 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 и прилага принудителните административни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 1286/2014;
33. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) по предложение на ресорния заместник-председател издава, отказва да издаде, отнема или спира действието на лиценза, регистрира, отказва да регистрира, заличава или спира действието на регистрацията на администраторите на бенчмаркове, одобрява или отказва одобрението на бенчмаркове, изготвени в трета държава, по Регламент (ЕС) 2016/1011;
34. (нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 32 от Регламент (ЕС) 2017/1129 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2017/1129;
35. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г., предишна т. 34 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) упражнява правомощията на орган за надзор по чл. 8, ал. 3 и чл. 71, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
36. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация;
37. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2088;
38. (нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по Регламент (ЕС) 2019/2033 и предприема мерки във връзка с неговото прилагане;
39. (нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) № 600/2014 и предприема мерки във връзка с неговото прилагане;
40. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 30 от Регламент (ЕС) 2020/1503 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2020/1503;
41. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) по предложение на ресорния заместник-председател или на члена на комисията по чл. 3, т. 5 упражнява правомощията и предприема мерките, определени в Регламент (ЕС) 2021/23;
42. (нова - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) сътрудничи и обменя информация с Българската народна банка и Държавна агенция "Национална сигурност" във връзка с изпълнение на функциите им по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
43. (нова - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2022/858 и прилага принудителните административни мерки за нарушения на Регламент (ЕС) 2022/858.
44. (нова - ДВ, бр. 84 от 2023 г.) дава писмени указания относно прилагането на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, както и на подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане, във връзка с осъществяване на финансовия надзор, съгласувано с Държавна агенция "Национална сигурност";
44. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852;
45. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) по предложение на ресорния заместник-председател взема решения за регистрация и отмяна на регистрация на паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП) съгласно Регламент (ЕС) 2019/1238;
46. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) по предложение на ресорния заместник-председател упражнява правомощията по чл. 63 от Регламент (ЕС) 2019/1238 и прилага принудителните административни мерки, които са в изричната компетентност на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните административни актове на комисията се мотивират и подлежат на обжалване пред Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) При жалби и сигнали, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи, докладчик за тяхното проучване може да е само членът на комисията по чл. 3, т. 5, с изключение на случаите по чл. 10, ал. 3, в които комисията избира докладчик измежду заместник-председателите.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Докладчикът по ал. 4 има всички правомощия, необходими за провеждането на пълна и цялостна проверка, включително да изисква и получава информация и документи по случая от комисията, нейните органи и администрация, други държавни органи и институции, физически и юридически лица, както и неправителствени организации, които имат отношение към финансовите пазари. Той е длъжен да изготви мотивиран доклад по жалбата или сигнала и да го предостави на комисията. В доклада могат да бъдат направени препоръки за предприемане на мерки във връзка с установени пропуски или нарушения в работата на комисията или нейните органи.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Комисията е длъжна да разгледа доклада по ал. 5 и въз основа на извършеното проучване - да се произнесе с решение по съответната жалба или сигнал, а при необходимост - да предприеме действия по промяна в следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове и огласи същите по реда на чл. 9. Органът на комисията, чието решение се обжалва, не участва в обсъждането и гласуването.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Приеманите от комисията нормативни актове по ал. 1, т. 1, 3 и 26, както и издаваните от нея административни актове по ал. 1, т. 5 и 6, когато се отнасят до сливане, вливане, отделяне, разделяне и доброволно прекратяване на поднадзорни лица, се обнародват в "Държавен вестник", а останалите се публикуват по подходящ начин. Указанията по ал. 1, т. 4 се публикуват на интернет страницата на комисията.

Правомощия на председателя на комисията

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Председателят на комисията организира и ръководи дейността на комисията и нейната администрация, с изключение на онези дейности, които с този или с друг закон са предоставени в изключителна компетентност на друг член на комисията.
(2) Председателят на комисията може да предоставя някои от правомощията си на други длъжностни лица, както и да създава консултативни съвети, които подпомагат осъществяването на неговите функции.
(3) Председателят на комисията:
1. представлява комисията в страната и в чужбина;
2. свиква и ръководи заседанията на комисията;
3. координира дейността на заместник-председателите;
4. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) по предложение на член на комисията и/или главния секретар сключва и прекратява договорите с лицата от администрацията на комисията и определя техните възнаграждения;
5. организира, ръководи и контролира дейността на администрацията;
6. организира съставянето на проектобюджета и го внася за приемане от комисията;
7. организира изпълнението, приключването и отчитането на бюджета и го внася за приемане от комисията;
8. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) осъществява правомощия във връзка с установяване и възлагане за събиране на публичните държавни вземания, дължими в полза на комисията.
(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Индивидуалните административни актове на председателя на комисията подлежат на обжалване по съдебен ред пред Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.


Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"

Чл. 15. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", има право самостоятелно да:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) прави предложения по чл. 13, ал. 1, т. 5 - 7, 9 - 13, 15 - 21, 31 - 34, 36 - 41 и 43 - 46;
2. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на лицата, поднадзорни по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, както и на "Централен депозитар" - АД;
4. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) прилага принудителните административни мерки по глава деветнадесета от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и дял трети, глава двадесет и четвърта от Закона за пазарите на финансови инструменти, по част четвърта, глава двадесет и трета от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, по глава десета от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и по глава трета от Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, които не са от компетентност на комисията;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23 и на актовете по прилагането им;
7. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) налага глоби и имуществени санкции за нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012, на Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23 и актовете по прилагането им;
8. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
9. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
10. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други лица във връзка с надзора на инвестиционната дейност;
11. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления, свързани с ценни книжа, и да съдейства на прокуратурата, по нейно искане, в разследването на тези престъпления;
12. (нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
13. (отм. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нова - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) упражнява предвидените правомощия по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 42 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 61 от Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на:
а) лицата по чл. 6, параграф 1, букви "г" - "е" от същия регламент, когато извършват дейност като доставчик на ПЕПП;
б) лицата по чл. 6, параграф 1, буква "г" от същия регламент, които са дистрибутори на ПЕПП по чл. 23, параграф 1, буква "б" от регламента;
в) лицата по чл. 6, параграф 1, буква "а" от същия регламент, които при извършването на дейност по регламента предоставят и услуги по чл. 6, ал. 2, т. 4 и/или 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 42 от 2016 г.) организира и ръководи дейността на управление "Надзор на инвестиционната дейност";
16. (изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 15, доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) решава други въпроси, предвидени в този закон, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране или Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, във връзка с осъществяването, регулирането и контрола на пазара на финансови инструменти, в Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013, както и в Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23 и Регламент (ЕС) 2022/858, които не са предоставени в изрична компетентност на комисията;
17. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 - 10, чл. 21, параграфи 1 - 3 и параграф 5, чл. 22, параграф 1, първи подпараграф (в частта за надзор на централен контрагент), чл. 35, чл. 38, параграф 3 от Регламент 648/2012:
а) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) за финансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 1;
б) (изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) за нефинансовите контрагенти по чл. 2, т. 9 от Регламент 648/2012;
18. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) упражнява правомощия на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2015/2365:
а) за финансовите контрагенти по чл. 3, т. 3 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 1;
б) за нефинансовите контрагенти по чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365;
19. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от инвестиционни посредници, банки - инвестиционни посредници, управляващи дружества, инвестиционни дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;
20. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, по отношение на лицата по чл. 4, т. 8 - 10 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
21. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на инвестиционните посредници, банки - инвестиционни посредници, управляващи дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;
22. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4, т. 2 и ал. 5 и 6 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация;
23. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на инвестиционните посредници, банки - инвестиционни посредници, управляващи дружества, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", подлежат на обжалване по административен ред пред комисията при съответно прилагане на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", могат да се обжалват по съдебен ред пред Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.


Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор"

Чл. 16. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление "Застрахователен надзор", има право самостоятелно да:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) прави предложение по чл. 13, ал. 1, т. 5 - 7, 11, 12, 21, 31, 32, 37 и 44 - 46;
2. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 - 10 от Регламент 648/2012 за финансовите и нефинансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 и 9 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 2;
8. (отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията по Регламент (ЕС) 2015/2365 - за контрагентите по чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 2;
9. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от застрахователи и застрахователни посредници, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;
10. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на застрахователи и застрахователни посредници, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;
11. (отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на застрахователи и застрахователни посредници, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;
12. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 61 от Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на лицата по чл. 6, параграф 1, буква "б" от същия регламент, когато извършват дейност като доставчик на ПЕПП, и на дистрибуторите на ПЕПП по чл. 23, параграф 1, буква "а" от регламента;
13. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
14. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) изпраща представители на комисията на заседанията на органите за управление на застрахователите и презастрахователите;
15. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) прилага принудителните административни мерки по Кодекса за застраховането, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и Регламент (ЕС) 2017/2402, които не са от компетентността на комисията;
16. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по Кодекса за застраховането;
17. (изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
18. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) определя длъжностните лица от администрацията на комисията, които имат право да съставят актове за установяване на нарушения на Кодекса за застраховането, на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на Регламент (ЕС) 2017/2402, на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088, на Регламент (ЕС) 2020/852 и на нормативните актове по тяхното прилагане;
19. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) налага глоби и имуществени санкции за нарушенията на Кодекса за застраховането, на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на Регламент (ЕС) 2017/2402, на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088, на Регламент (ЕС) 2020/852 и на нормативните актове по тяхното прилагане;
20. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
21. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и други лица във връзка със застрахователния надзор;
22. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка със застраховането и да съдейства на прокуратурата по нейно искане в разследването на тези престъпления;
23. организира и ръководи дейността на управление "Застрахователен надзор";
24. (доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) решава други въпроси във връзка с надзора върху застраховането и презастраховането, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;
25. осъществява правомощията по държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване по Закона за здравното осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;
26. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, по отношение на лицата по чл. 4, т. 5 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
27. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4, т. 1 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", подлежат на обжалване по административен ред пред комисията при съответното прилагане на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Застрахователен надзор", могат да се обжалват по съдебен ред пред Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2004 г.)


Правомощия на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор"

Чл. 17. (1) Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор", има право самостоятелно да:
1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) прави предложения по чл. 13, ал. 1, т. 5 - 7, 11, 12, 21, 31, 32, 37 и 44 - 46;
2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 61 от Регламент (ЕС) 2019/1238 по отношение на лицата по чл. 6, параграф 1, буква "в" от същия регламент;
3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи по част втора от Кодекса за социално осигуряване;
7. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощия на компетентен орган по чл. 4, параграф 2, чл. 10, параграф 1 и параграф 5, чл. 11, параграфи 6 - 10 от Регламент 648/2012 за финансовите и нефинансовите контрагенти по чл. 2, т. 8 и 9 от Регламент 648/2012, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 3;
8. (отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по Регламент (ЕС) 2015/2365 - за контрагентите по чл. 3, т. 2 от Регламент (ЕС) 2015/2365, които са лица по чл. 1, ал. 2, т. 3;
9. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, създавани, разпространявани или препоръчвани от осигурителни дружества за безработица и/или професионална квалификация, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;
10. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г.) определя длъжностните лица, които да присъстват на заседания на управителните, контролните и другите органи на дружествата за допълнително социално осигуряване в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
11. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) определя длъжностните лица, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения на нормативните актове по допълнително социално осигуряване, на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, на Закона за мерките срещу изпирането на пари, на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на актовете по тяхното прилагане, на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на Регламент (ЕС) 2017/2402, на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088, на Регламент (ЕС) 2020/852 и на нормативните актове по тяхното прилагане;
12. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) прилага предвидените в Кодекса за социално осигуряване, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация и Регламент (ЕС) 2017/2402 принудителни административни мерки, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;
13. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване, в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по тяхното прилагане;
14. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., нова - ДВ, бр. 92 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) издава наказателни постановления за налагане на глоби и имуществени санкции за нарушения на Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 1286/2014, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на Регламент (ЕС) 2017/2402, на Регламент (ЕС) 2019/1238, на Регламент (ЕС) 2019/2088, на Регламент (ЕС) 2020/852 и на нормативните актове по тяхното прилагане;
15. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други лица във връзка с осигурителния надзор;
16. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка с допълнителното социално осигуряване и съдейства на прокуратурата по нейно искане в разследването на тези престъпления;
17. организира и ръководи дейността на управление "Осигурителен надзор";
18. взема решения по други въпроси, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване, които не са от изричната компетентност на комисията;
19. (нова - ДВ, бр. 27 от 2018 г.) упражнява правомощията на орган за надзор, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, в актовете по неговото прилагане и в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, по отношение на лицата по чл. 4, т. 11 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;
20. (нова - ДВ, бр. 16 от 2022 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 14 от Регламент (ЕС) 2019/2088 по отношение на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията;
21. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по смисъла на чл. 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в случаите по чл. 3, ал. 4, т. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация;
22. (нова - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 5 - 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 по отношение на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, които не са предоставени в изричната компетентност на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", подлежат на обжалване по административен ред пред комисията при съответното прилагане на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Индивидуалните административни актове на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", могат да се обжалват по съдебен ред пред Административния съд - София област, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.


Правомощия на члена на комисията, подпомагащ политиката и по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на пазарната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 подпомага комисията при разработване и прилагане на правила и системи за управление на рисковете на финансовите пазари. Членът на комисията по чл. 3, т. 5 подпомага комисията при осъществяване на правомощията и като орган за преструктуриране и отправя предложенията до комисията за вземане на решения по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и по Закона за пазарите на финансови инструменти.
(2) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 координирано със съответния заместник-председател разглежда по ред, определен в правилника на комисията:
1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) жалби и сигнали, подадени срещу поднадзорни на комисията лица;
2. предложения за усъвършенстване на дейността на съответните органи на комисията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) С правилника на комисията се определя механизмът за разглеждане на жалби и сигнали, подадени срещу поднадзорни на комисията лица относно възможни или извършени нарушения на приложимите спрямо дейността им нормативни актове, който включва най-малко:
1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) реда за приемане и разглеждане на жалби и сигнали включително комуникационните канали за приемане на жалбите и сигналите;
2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) защита на личните данни на лицето, което подава жалбата или сигнала за нарушение, както и на личните данни на лицата, срещу които се подава жалбата или сигналът в съответствие с изискванията за защита на личните данни;
4. правила относно гарантиране на поверителност за лицата, които подават жалби или сигнали за нарушения, извършени в поднадзорно лице, освен ако нарушаването на конфиденциалността се налага в предвидени от закона случаи.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Членът на комисията по чл. 3, т. 5 самостоятелно разглежда жалби и сигнали, подадени срещу решения на комисията или на нейни органи.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 34 от 2015 г.) Във връзка с дейността по ал. 2 и 3 отправя предложения и препоръки до комисията и съответните заместник-председатели относно следваната надзорна политика и създадената практика по прилагането на нормативните актове.
(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Подаването на жалба или сигнал по ал. 3 не може да е основание за търсене на отговорност по отношение на лицето, подало жалбата или сигнала, за разкриване на поверителна или друга защитена от закон или договор информация.
(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Подаването на жалба или сигнал не може да е основание за неблагоприятно или несправедливо третиране на служителите на съответното поднадзорно лице, когато са подали жалби или сигнали за нарушения в поднадзорното лице.
(8) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) Лицата, работещи по трудово правоотношение в поднадзорни на комисията лица, подали жалба или сигнал по ал. 3, имат право на защита срещу дисциплинарно наказание по чл. 187, ал. 2 от Кодекса на труда.
(9) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата по ал. 8, подали жалби или сигнали, се определят с наредба, приета от Министерския съвет.

Ред за упражняване на правомощията на комисията и нейните органи

Чл. 18. (1) При осъществяване на правомощията на комисията и на нейните органи членовете на комисията, както и определените по установения в този закон ред длъжностни лица от комисията, с оглед на възложените им задачи имат право:
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) да изискват писмени обяснения, документи, включително и заверени копия от документи, данни, сведения и други носители на информация от поднадзорните лица или от други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон или на Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23, Регламент (ЕС) 2022/858 и актовете по прилагането им, както и да проверяват тяхната документация и отчетност;
2. да установяват притежаваните от поднадзорните лица парични средства, материални ценности, включително и ценните книжа и други техни активи;
3. да проверяват счетоводни, търговски и други документи, отразяващи извършваните сделки;
4. да извършват насрещни проверки;
5. (доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) да изискват от трети лица сведения, документи, включително и заверени копия от документи, извлечения по сметки и други данни, необходими за извършване на насрещните проверки и/или във връзка със сигнали, жалби или искания, включително от органи на други държави, осъществяващи финансов надзор;
6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) на свободен достъп в служебните помещения и до информационните системи на поднадзорните лица и другите лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, на Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за здравното осигуряване, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23, Регламент (ЕС) 2022/858 и актовете по прилагането им, както и да изискват проверяваните лица и/или техни представители или служители да се явят в сградата на комисията;
7. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) да присъстват на заседанията на управителните и контролните органи на поднадзорните лица, като изразяват становища, които се отразяват в протокола на заседанието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) За целите на осъществявания надзор, като разходите са за сметка на поднадзорното лице, комисията, съответно ресорният заместник-председател, може да назначи външен одитор или външни независими експерти за извършването на оценка на активи или пасиви на поднадзорното лице и да изисква от поднадзорното лице да отрази резултатите от оценката във финансовите отчети, съответно независим одитор за извършването на оценка на надеждността на процедурите в областта на информационните технологии и киберсигурността на пазарна инфраструктура, основана на технологията на децентрализирания регистър, получила специално разрешение по Регламент (ЕС) 2022/858.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) По писмено искане от председателя на комисията за целите на упражнявания от комисията надзор банките са длъжни да предоставят информация за авоарите и операциите по сметките и влоговете на поднадзорните лица, както и на други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за здравното осигуряване, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012 или на Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23, Регламент (ЕС) 2022/858 и на актовете по прилагането им. За целите и при условията на изречение първо банките са длъжни да предоставят информация за авоарите и операциите по сметките и влогове на клиенти на банката при постъпило в комисията искане от чуждестранен орган, осъществяващ финансов надзор в друга държава, с който има сключено споразумение за сътрудничество и обмен на информация. Предоставянето на информация по изречение първо и второ не може да бъде отказано или ограничено по съображения за банкова или търговска тайна.
(4) Всички данни и документи за нарушения по този закон, които могат да доведат до разкриване на самоличността на предоставилото ги лице, се предоставят от комисията на трети лица само с негово съгласие, освен ако в закона е предвидено друго.
(5) Полицията, прокуратурата, както и останалите държавни органи и длъжностните лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на комисията и нейните служители при изпълнение на служебните им задължения и осъществяването на надзорните им функции.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Комисията, при и по повод изпълнение на възложените и функции, има право на безвъзмезден достъп до информационните регистри, изграждани и поддържани с бюджетни средства. Във връзка с упражняване на правомощията си комисията и нейните органи имат право на достъп до данъчна и осигурителна информация при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Във връзка с упражняването на правомощията и по този закон комисията може да поиска от подуправителя на Българската народна банка, ръководещ управление "Банков надзор":
1. извършването на целеви проверки на банки и представяне на резултатите от тях при спазване на ограниченията по чл. 62 от Закона за кредитните институции;
2. при необходимост извършването на съвместни проверки на банки или други финансови институции, които са поднадзорни лица на комисията и Българската народна банка.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) Във връзка с осъществяването на правомощията по този закон комисията може да извършва общи проверки заедно с органите на Националната агенция за приходите на Държавната агенция "Национална сигурност" и на други компетентни органи.
(9) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) За осъществяване на надзора на консолидирана основа комисията има право да изисква от предприятията-майки и от дъщерните дружества на лицата по чл. 1, ал. 2 всички необходими документи и информация.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 43 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на надзорните им функции и правомощия и при изпълнение на задълженията им, освен ако са извършили престъпление.
(11) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) Комисията може да откаже пълно или частично упражняването на правата на субектите на данни по чл. 12 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), както и да не изпълни задължението си по чл. 34 от същия регламент само в случаите по чл. 37а, ал. 1, т. 5 от Закона за защита на личните данни.


Извършване на проверки

Чл. 19. (1) Проверки се осъществяват от служители от администрацията на комисията, определени със заповед на председателя или на съответния заместник-председател.
(2) Служителите по ал. 1 извършват проверки на място и в сградата на комисията за:
1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) спазването на този закон, Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Кодекса за застраховането, Закона за здравното осигуряване, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, на Регламент 1060/2009, Регламент 648/2012, на Регламент (ЕС) № 236/2012, Регламент (ЕС) № 345/2013, Регламент (ЕС) № 346/2013, Регламент (ЕС) № 596/2014, Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2015/760, Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 1286/2014, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) 2015/2365, Регламент (ЕС) 2017/1129, Регламент (ЕС) 2017/2402, Регламент (ЕС) 2019/2088, Регламент (ЕС) 2019/1238, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2020/852, Регламент (ЕС) 2020/1503, Регламент (ЕС) 2021/23, Регламент (ЕС) 2022/858 и на актовете по прилагането им;
2. предотвратяване и разкриване на закононарушения.
(3) Поднадзорното лице е длъжно да осигури всички условия за нормалното протичане на проверката.
(4) Длъжностните лица от администрацията на комисията са длъжни да се легитимират при изпълнение на служебните си задължения, като представят заповедта по ал. 1.
(5) Проверяваното лице е длъжно да оказва съдействие на комисията и длъжностните лица от администрацията и, като:
1. предоставя място за извършване на проверката, както и да се яви при поискване в сградата на комисията;
2. определя свой служител за контакти и оказване на съдействие на проверяващите длъжностни лица;
3. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) предоставя достъп до служебни помещения и до информационни системи;
4. предоставя всички счетоводни, търговски и други документи, необходими за установяване на факти и обстоятелства, свързани с обхвата на проверката;
5. при поискване предоставя заверени копия от счетоводни и други документи; заверката се извършва с полагане на надпис "Вярно с оригинала", дата, подпис и печат от упълномощен представител на проверяваното лице;
6. дава писмени обяснения при поискване от длъжностното лице.
(6) За всяка извършена проверка се съставя констативен документ в два екземпляра, който се подписва от длъжностните лица на комисията, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на провереното лице.

Глава четвърта.
АДМИНИСТРАЦИЯ НА КОМИСИЯТА


Организация и задължения

Чл. 20. (1) Дейността на комисията се подпомага от администрация, чийто състав, структура, права и задължения се определят с правилника за устройството и дейността на комисията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на комисията се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Служител на комисията не може да е лице, което:
1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
2. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително, или по сватовство до четвърта степен включително;
3. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;
4. е народен представител;
5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;
6. упражнява контрол върху поднадзорното лице или притежава пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорното лице;
7. е член на управителни или контролни органи на поднадзорното лице или е оправомощен да управлява или да представлява поднадзорното лице, без да е член на неговите управителни или контролни органи;
8. работи по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) При постъпване на работа всички служители подават декларация, че за тях не са налице обстоятелствата по ал. 3, като обстоятелството по ал. 3, т. 1 се установява служебно. Декларацията за несъвместимост се подава при условията и по реда на Закона за противодействие на корупцията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) Всички служители с изключение на тези, заемащи технически длъжности, подават декларации за имущество и интереси по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията в сроковете и при условията и по реда, предвидени в него.
(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Служителите, които заемат ръководна длъжност, следва да имат висше образование с минимална образователно-квалификационна степен "магистър" в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща, с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност и трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от три години.

Права (Загл. изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Основните месечни възнаграждения на служителите на комисията се определят от председателя съгласно вътрешните правила за работната заплата и в рамките на разполагаемите средства по бюджета за съответната година.
(2) Служителите на комисията могат да получават допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, определени по ред и по начин, установени с вътрешните правила за работната заплата.
(3) Допълнителните възнаграждения по ал. 2 не могат да се основават върху средствата, събрани от глоби и имуществени санкции от поднадзорните лица, вписани в публичните регистри по чл. 30.
(4) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със застраховка "Злополука" за сметка на нейния бюджет.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Когато длъжност в администрацията на комисията се заема от служител с висше юридическо образование, придобитият трудов или служебен стаж се признава за юридически стаж по смисъла на Закона за съдебната власт и Закона за адвокатурата.

Глава пета.
ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


Конфликт на интереси

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г.) (1) Членовете на комисията трябва незабавно да уведомят комисията, когато от тях се изисква да разгледат или да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на функциите им или упражняване на правомощията им.
(2) Член на комисията, по отношение на който съществува конфликт на интереси по въпрос, разглеждан на заседание на комисията, не участва в обсъждането и гласуването при вземането на решение по този въпрос.
(3) В случаите по ал. 1, когато лицето, което е декларирало наличие на пряк или косвен интерес, е председателят или заместник-председател, и въпросът, по отношение на който съществува конфликт на интереси, е в правомощията му на едноличен орган, комисията определя заместник-председател, съответно друг член на комисията, който да го замести.
(4) Служителите от администрацията на комисията трябва незабавно да уведомят председателя, съответно заместник-председателя, който пряко ръководи съответното управление, когато от тях се изисква да разгледат или да участват в разглеждането на въпрос, по отношение на който имат пряк или косвен интерес, пораждащ основателни съмнения в тяхната безпристрастност, и това ще доведе до конфликт с надлежното изпълнение на задълженията им.
(5) Алинея 1 се прилага и по отношение на служителите от администрацията на комисията, когато от тях се изисква да извършат или да участват в извършването на проверка.
(6) Уведомяването по ал. 5 за наличие на пряк или косвен интерес на служители от администрацията на комисията, които извършват или участват в извършването на проверка, може да се направи и от проверяваното лице.
(7) Председателят, съответно заместник-председателят, който пряко ръководи съответното управление на комисията, писмено разпорежда прекратяване участието на лицето по ал. 4, съответно по ал. 5, в разглеждането на въпроса или в извършването на проверката и определя друг служител да го замести.
(8) Формата, съдържанието и редът за извършване на уведомяванията се определят с правилника за устройството и дейността на комисията.

Глава шеста.
ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА И ТАЙНА


Професионална етика

Чл. 23. Членовете на комисията, както и служителите от нейната администрация са длъжни да спазват правилата за професионална етика, приети от комисията.


Професионална тайна

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) Информацията, която комисията създава и получава за целите на финансовия надзор или във връзка с него, е професионална тайна. Професионалната тайна не представлява служебна тайна по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Не е професионална тайна информацията, която подлежи на публично огласяване според този или друг закон.
(3) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да пазят професионалната тайна, включително след освобождаването им от длъжност, съответно след прекратяването на трудовите им правоотношения.
(4) Алинея 3 се прилага и за одиторите и за всички други лица, изпълняващи функции, възложени им от комисията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) С изключение на случаите, когато лицето, предоставило информация, представляваща професионална тайна, е дало изрично съгласие тя да бъде използвана и за други цели, информацията, може да бъде използвана от комисията и нейните органи само във връзка с изпълнението на нейните функции:
1. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 01.11.2007 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) за проверка на спазването на изискванията за издаване на предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване разрешения (лицензи) за извършване на дейност, регулирана от тези закони, както и за осъществяване на надзор върху извършването на тази дейност;
2. за прилагане на принудителни административни мерки и налагане на административни наказания;
3. при съдебно обжалване на актовете на комисията и нейните органи.


Разкриване на професионална тайна

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) Информация, представляваща професионална тайна, може да се разкрива само:
1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) пред органите на съда, прокуратурата, разследващите органи и полицейските органи при образувано наказателно производство, а пред съда, ликвидатора и синдика - в граждански и търговски производства в случаите на ликвидация или несъстоятелност на поднадзорно лице, ако с информацията не се засягат интересите на трети лица;
2. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) пред органите за банков надзор и Държавна агенция "Национална сигурност", при изпълнение на функциите им по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, а доколкото това е необходимо за изпълнение на останалите им функции - при условия и по ред, определени със съвместни инструкции;
3. (нова - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г., в сила от 06.10.2023 г.) на Комисията за противодействие на корупцията или на нейните органи;
4. (нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 7 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) пред Европейската централна банка, Европейската система на централните банки и централните банки на държави членки в качеството им на институции, провеждащи парична политика, когато тази информация е необходима за изпълнението на техните законоустановени функции, включително за провеждане на парична политика и свързаното осигуряване на ликвидност, надзор над платежните системи, системите за клиринг и сетълмент и за поддържане на финансова стабилност, включително при възникване на извънредна ситуация;
5. (нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 7 от 2018 г.) пред Европейския съвет за системен риск (ЕССР), когато тази информация е необходима за осъществяване на неговите функции съгласно Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ, L 331/1 от 15 декември 2010 г.), включително при възникване на извънредна ситуация;
6. (нова - ДВ, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 7 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) на Европейската комисия, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския орган за ценни книжа и пазари, Европейския банков орган и Европейския съвет за системен риск, доколкото това е необходимо за изпълнение на техните функции;
7. (нова - ДВ, бр. 12 от 2019 г.) пред Европейския парламент, когато е необходимо за осъществяване на правото му на разследване съгласно чл. 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
8. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 7 от 2018 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 12 от 2019 г.) пред одитори, извършващи одит на поднадзорни лица и квестори, ликвидатори или синдици на поднадзорни лица, Фонда за компенсиране на инвеститорите и Гаранционния фонд на институционалните защитни схеми по член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 575/2013, както и на органите, осъществяващи наблюдение и контрол върху тях, доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите им;
9. (нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 7 от 2018 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 12 от 2019 г.) пред клирингови къщи или други лица, които съгласно закона извършват клиринг или сетълмент на пазарите на финансови инструменти в Република България, доколкото е необходимо за изпълнение на функциите им - при неизпълнение или възможно неизпълнение от участниците на пазара;
10. (нова - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия и на Комисията за енергийно и водно регулиране, когато тази информация е необходима за осъществяване на техните функции съгласно Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ, L 326/1 от 8 декември 2011 г.);
11. (нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) пред Международния валутен фонд и Световната банка за целите на оценките за Програмата за оценка на финансовия сектор;
12. (нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) пред Банката за международни разплащания за целите на проучванията на количественото въздействие;
13. (нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) пред Съвета за финансова стабилност за целите на надзорните му функции;
14. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) пред министъра на финансите, относно сключените сделки с държавни ценни книжа;
15. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 7 от 2018 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 12 от 2019 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) с изричното писмено съгласие на лицето, за което се отнася;
16. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., предишна т. 6 - ДВ, бр. 21 от 2012 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 7 от 2018 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 12 от 2019 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) като обобщени данни по начин, който не позволява индивидуализиране на лицата, за които се отнася;
17. (нова - ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) пред съда в граждански и административни производства, образувани във връзка с нормативните актове, посочени в чл. 12.
(2) Информация, отнасяща се до здравословното състояние на физически лица, получена във връзка с осъществяването на финансов надзор, може да се разкрива само с тяхно изрично писмено съгласие или по разпореждане на съда при наличие на данни за извършено престъпление.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Лицата и органите по ал. 1 са длъжни да пазят поверителността на получената информация и да я използват за целите, за които им е предоставена, с изключение на случаите, когато комисията е дала изрично съгласие тя да бъде използвана и за други цели.
(4) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на органите на държава членка, осъществяващи финансов надзор, при условие че те пазят поверителността на получената информация и я използват само във връзка с изпълнението на техните функции:
1. за проверка за спазването на изискванията за издаване на разрешения за извършване на дейност на финансовите пазари, както и за осъществяването на надзор върху извършването на тази дейност;
2. за налагане на санкции;
3. при обжалване по административен или съдебен ред на техните актове.
(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Комисията може да предоставя информация, представляваща професионална тайна, при условие че е осигурено същото равнище на поверителност на предоставената информация, на:
1. органите на държава членка, които осъществяват надзор върху дейността на кредитни институции, във връзка с изпълнение на техните надзорни функции;
2. органите на държава членка, които участват в процедури по ликвидация, несъстоятелност или други подобни процедури на инвестиционни посредници, застрахователи, колективни инвестиционни схеми и техните управляващи дружества и депозитари, във връзка с изпълнението на техните надзорни функции;
3. лица от държава членка, които отговарят за предвидените от закон одити на отчетите на инвестиционни посредници, кредитни институции, застрахователи и други финансови институции, във връзка с изпълнението на техните надзорни функции;
4. органите от държава членка, които управляват схеми за компенсиране на инвеститорите или фондове за обезпечаване на застрахователни вземания, във връзка с изпълнение на техните функции.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г.) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на чуждестранен орган от трета държава, осъществяващ финансов надзор, въз основа на споразумение за сътрудничество и обмен на информация и при условие че органът, на който се предоставя информацията:
1. осигурява поне същото равнище на поверителност на предоставената информация;
2. има правомощие и е съгласен да предоставя информация от същия вид при поискване от комисията;
3. има потребност от исканата информация за осъществяване на неговите надзорни функции.
(7) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) При условията на ал. 6 информация може да се предоставя и на други органи от трети държави, осъществяващи следните задачи:
1. надзор върху финансовите институции и финансовите пазари, включително надзор върху финансовите субекти, лицензирани да извършват дейност като централни контрагенти, където централните контрагенти са признати съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 648/2012;
2. ликвидация и несъстоятелност на инвестиционни посредници или еквивалентни процедури;
3. надзор върху органи, участващи в ликвидацията и несъстоятелността на инвестиционни посредници или еквивалентни процедури;
4. извършване на задължителни одити на финансови институции или на институции, които управляват компенсаторни механизми;
5. надзор върху лица, на които е възложено да извършват задължителни одити на счетоводните отчети на финансови институции;
6. надзор върху лица, търгуващи на пазарите за търговия с квоти за емисии, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите;
7. надзор върху лица, търгуващи на пазарите за селскостопански стокови деривати, с цел да се осигури консолидиран преглед на финансовите пазари и спот пазарите.
(8) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 12 от 2019 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Комисията може да разкрива информация, представляваща професионална тайна, получена от органите на държава членка или на трета държава, осъществяващи финансов надзор, само с тяхното изрично съгласие и за целите, за които е дадено съгласието.
(9) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Комисията може да публикува резултатите от стрес тестовете, извършвани съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му, както и съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (OB, L 331/12 от 15 декември 2010 г.) или да предоставя резултатите от стрес тестовете на Европейския банков орган за целите на публикуването на резултатите на ниво Европейски съюз. В случаите, когато комисията смята, че публикуването на резултатите от стрес тестовете може да застраши стабилността на финансовите пазари, тя може да забави публикуването им, да ги публикува по анонимен начин или да вземе решение да не ги публикува.
(10) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Когато органите или лицата по ал. 1, т. 1 изпълняват функциите си по разкриване или разследване с помощта, предвид конкретната им компетентност, на лица, които са назначени за тази цел и не са заети в публичния сектор, комисията може да разшири възможността за обмен на информация по ал. 1 така, че да обхване и тези лица при условията, предвидени в ал. 3 и 8. Органите по ал. 1, т. 1 съобщават на комисията имената и точните задължения на лицата, на които ще бъде изпратена тази информация.
(11) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., предишна ал. 10 - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) При възникване на извънредна ситуация съгласно чл. 238 от Закона за пазарите на финансови инструменти комисията може да предоставя информация, представляваща професионална тайна, на органите на Република България и на другите държави членки, отговарящи за законодателството в областта на надзора върху кредитните и финансовите институции, инвестиционните посредници и застрахователите, когато е необходима за изпълнение на техните функции.
(12) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2018 г., предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Комисията прилага изискванията на ал. 8 и при изпълнение на задълженията си по чл. 87 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и по чл. 9а от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.
(13) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г., предишна ал. 12 - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Информацията, представляваща професионална тайна, предоставена от комисията по реда на ал. 4 и 6, може да бъде разкривана пред органите по ал. 1, т. 1 на съответната държава членка или трета държава само след изрично писмено съгласие на комисията.
(14) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., предишна ал. 13 - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) Информация, представляваща професионална тайна, може да се предоставя на органите по ал. 1, т. 11 - 13 след изрично искане на съответния орган и когато са спазени най-малко следните условия:
1. искането е надлежно мотивирано с оглед на специфичните дейности, изпълнявани от искащия орган в съответствие с неговите правомощия;
2. в искането достатъчно точно са указани естеството, обхватът и формата на исканата информация, както и начинът за нейното оповестяване или предаване;
3. исканата информация е строго необходима за изпълнението на специфичните задачи на искащия орган и не надхвърля нормативно установените правомощия, които са му възложени;
4. информацията се предава или оповестява единствено на лицата, които са пряко ангажирани с изпълнението на конкретната задача;
5. за лицата, които имат достъп до информацията, се прилагат изисквания за опазване на професионална тайна, които са най-малко равностойни на изискванията по чл. 53, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ, L 176/338 от 27 юни 2013 г.).
(15) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., предишна ал. 14, изм. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) В случаите на ал. 14 комисията може да разкрие само обобщена или анонимизирана информация, а друга информация - единствено в служебните си помещения.

Служебна тайна

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) Членовете на комисията и служителите от нейната администрация са длъжни да не разгласяват класифицираната информация, представляваща служебна тайна.
(2) Служебна тайна е определена информация, създавана или съхранявана от комисията, която не е държавна тайна, нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правозащитен интерес.
(3) Списъкът на категориите информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя със заповед на председателя на комисията.

Глава седма.
БЮДЖЕТ И ИМУЩЕСТВО НА КОМИСИЯТА


Имущество на комисията

Чл. 26. (1) Имуществото на комисията се състои от право на собственост и от други права.
(2) Недвижимите имоти, предоставени от държавата на комисията, са публична държавна собственост.


Такси

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията събира такси на основание, по ред и в размери съгласно тарифа, определена в приложение към закона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Таксите, както и начислените лихви за забава върху тях са публични държавни вземания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) При неплащане в установения срок на таксата за осъществяване на общ финансов надзор комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 7. В случаите по изречение първо срокът за предоставянето на услугата започва да тече от деня, следващ датата, на която таксата е платена изцяло.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Таксите не подлежат на възстановяване, освен в определените в закона случаи и се отчитат като счетоводни разходи за контролираните лица.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Просрочените такси подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. Актът за установяване на вземането се издава от председателя на комисията.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Надвнесените и погрешно внесените такси подлежат на връщане без лихва.


Глоби и имуществени санкции

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) (1) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Глобите и имуществените санкции, както и дължимите лихви върху имуществените санкции са публични държавни вземания.
(2) (Предишна ал. 1. изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Глобите, имуществените санкции и лихвите върху имуществени санкции подлежат на принудително изпълнение от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) При неплащане на дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върху имуществени санкции комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задълженията му за заплащане на дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върху имуществени санкции, включително по образуваното изпълнително производство по реда на ал. 2. В случаите по изречение първо срокът за предоставянето на услугата започва да тече от деня, следващ датата, на която дължимите глоби, имуществени санкции и лихви върху имуществени санкции са платени изцяло.
(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Надвнесените и погрешно внесените суми за глоби и имуществени санкции подлежат на връщане без лихва.

Бюджет на комисията

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Председателят на комисията е първостепенен разпоредител с бюджет, а ръководителите на териториалните поделения са второстепенни разпоредители с бюджет.
(2) Бюджетът на комисията е част от държавния бюджет и се съставя, изпълнява и отчита по реда на Закона за публичните финанси.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По бюджета на комисията постъпват приходите и средствата от:
1. таксите по чл. 27, ал. 1;
2. продажбата на периодични издания, издавани от комисията, и от продажбата на формуляри;
3. субсидия от централния бюджет;
4. събраните суми от наложени имуществени санкции и глоби;
5. други източници и от дейности, определени в закон.
(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По бюджета на комисията не може да се предвижда финансиране на разходи и предоставяне на трансфери за сметка на приходи по ал. 3, т. 4, които се отчитат като вноска в централния бюджет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) При преизпълнение на приходи по ал. 3, т. 1, 2 и 5, както и при неусвоени суми на разходи и трансфери за предоставяне за съответната бюджетна година могат да се одобряват допълнителни разходи и плащания за трансфери по бюджета на комисията за следващата година при условията и по реда на Закона за публичните финанси.

Глава осма.
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА


Отчети и контрол

Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Комисията представя на Народното събрание годишен отчет за дейността си, годишен финансов отчет и отчет за изпълнението на бюджета в срок не по-късно от 30 май на следващата година.
(2) Отчетът за изпълнението на бюджета на комисията и годишният и финансов отчет се проверяват от Сметната палата. Докладът на Сметната палата се представя в Народното събрание.
(3) Годишният отчет за дейността на комисията следва да съдържа информация за:
1. състоянието и перспективите на финансовите пазари;
2. адекватността на нормативната уредба на финансовите пазари;
3. издадените разрешения, потвърждения, одобрения и други индивидуални административни актове, предвидени в този закон, отказите за издаване на такива актове, за извършените регистрации, за обжалваните и потвърдените от съда актове на комисията;
4. резултатите от осъществения надзор върху лицата по чл. 1, ал. 2;
5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) обобщена информация за дейността по чл. 17а;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) информационната политика, вътрешното и международното сътрудничество;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) организацията, финансирането и кадровата политика на комисията;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) други данни, определени от комисията.
(4) Комисията е длъжна при поискване да представи на Народното събрание и всякакви други сведения и документи, свързани с нейната дейност.

Глава девета.
РЕГИСТРИ КЪМ КОМИСИЯТА


Регистри

Чл. 30. (1) Комисията води публични регистри за:
1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) регулираните пазари, многостранните системи за търговия, организираните системи за търговия и пазарите за растеж;
2. инвестиционните посредници;
3. (доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.) публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, съгласно чл. 100к, ал. 2, т. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
4. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.) колективните инвестиционни схеми;
5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2011 г.) управляващите дружества;
6. (нова - ДВ, бр. 77 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) националните инвестиционни фондове;
7. (нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г.) лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и управляваните от тях алтернативни инвестиционни фондове, включително фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти;
9. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г.) застрахователите и презастрахователите;
10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) схеми със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск;
11. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 77 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)
12. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 9 - ДВ, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност;
13. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) дружествата за допълнително социално осигуряване, управляваните от тях фондове и професионалните схеми;
14. (нова - ДВ, бр. 67 от 2003 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) осигурителните посредници на дружествата за допълнително социално осигуряване;
15. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2016 г.)
16. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 77 от 2011 г., предишна т. 14 - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 20.12.2013 г., предишна т. 15 - ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., отм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.)
17. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) обвързани агенти;
18. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) одобрени механизми за докладване и одобрени механизми за публикуване по чл. 1, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
19. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) администраторите на бенчмаркове, лицензирани или регистрирани от комисията съгласно Регламент (ЕС) 2016/1011;
20. (нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) лицата, които имат призната правоспособност на отговорен актюер;
21. (нова - ДВ, бр. 26 от 2020 г.) упълномощените съветници;
22. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) дружествата за секюритизация;
23. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) агентите за ОПС съответствие;
24. (нова - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) доставчиците на услуги за колективно финансиране;
25. (нова - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) централните контрагенти;
26. (нова - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър.
(2) Подлежащите на вписване обстоятелства, воденето и съхраняването на регистрите на комисията, както и процедурите, осигуряващи функционирането на регистрите като единна информационна система, се уреждат с наредба.

Глава десета.
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ


Функции и задачи (Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.)

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) (1) Създава се Консултативен съвет по финансова стабилност като съвещателен орган, наричан по-нататък "съвета".
(2) Основната цел на съвета е да съдейства за по-ефективно сътрудничество за поддържане на финансовата стабилност чрез обмяна на информация и оценка на състоянието и развитието на финансовата система и финансовите пазари в страната, потенциалното влияние на външни и вътрешни фактори върху нея и координиране на дейността в тази насока.
(3) Съветът има следните задачи:
1. оценява състоянието на националната финансова система и финансовите пазари и осигурява взаимна информираност между членовете на съвета по отношение на участниците на пазара, основните събития и тенденции, които могат да окажат влияние върху националната финансова система;
2. наблюдава и анализира системните рискове за стабилността на националната финансова система и обсъжда мерки за въздействие в случай на заплаха за стабилността на националната финансова система или финансова криза;
3. координира дейността в съответствие с правомощията на членовете на съвета в случай на непосредствена заплаха или криза в националната финансова система и пазари;
4. обсъжда предложения за усъвършенстване на практиката по прилагане и подобряване на нормативната уредба на финансовите пазари и съдейства за усъвършенстване и повишаване на ефективността на надзора върху участниците на финансовите пазари.
(4) Съветът може да отправя предложения и препоръки към членовете си във връзка с правомощията на представляваните от тях институции по защита и поддържане на финансовата стабилност, предотвратяване и управление на финансова криза.
(5) В изпълнение на своите правомощия съветът приема решения. Решенията се приемат единодушно.
(6) Членове на съвета са министърът на финансите, председателят на комисията и управителят на Българската народна банка, като негов председател е министърът на финансите. По покана на съвета на неговите заседания могат да присъстват и други лица, чиито функции и задачи имат отношение към финансовата стабилност.
(7) Заседанията на съвета се ръководят от министъра на финансите.
(8) Съветът се свиква на редовни заседания от председателя минимум четири пъти в годината. Съветът може да бъде свикан и по искане на който и да е от членовете му, които участват в заседанието лично. При невъзможност за участие в заседанието членовете на съвета се представляват от съответния заместник-министър, подуправител или заместник-председател на комисията, за което се уведомяват писмено останалите членове.
(9) Подготовката и организацията на заседанията се извършват от Министерството на финансите. При изпълнение на функциите си съветът се подпомага от секретар към председателя.
(10) Съветът приема правилник за дейността си. За заседанията на съвета се води протокол.
(11) Съветът може да създава работни групи с експерти на Министерството на финансите, Българската народна банка и комисията.
(12) Решението за публично оповестяване на информация във връзка с работата на съвета се приема с единодушие.
(13) Всички държавни органи и длъжностни лица са длъжни да оказват в рамките на своите правомощия съдействие на съвета и да му предоставят необходимата информация при осъществяване на неговите функции.
(14) За улесняване на международното сътрудничество във връзка с финансовата стабилност членовете на съвета могат да сключват споразумения за сътрудничество с институции, осъществяващи задачи в тази област в държави - членки на Европейския съюз, и други държави.

Глава единадесета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 32. (1) Който възпрепятства Комисията за финансов надзор, нейните органи или надлежно упълномощени служители от нейната администрация при осъществяване на надзорни правомощия, възложени им с този или с друг закон, се наказва с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не съставлява престъпление. При повторно нарушение глобата е в размер от 2000 до 10 000 лв.
(2) За нарушение по ал. 1 на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 8000 лв., а при повторно нарушение - от 4000 до 16 000 лв.
(3) Актовете за установяване на административните нарушения по ал. 1 и 2 се съставят от упълномощени от председателя на комисията длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от председателя на комисията.
(4) Установяването на административните нарушения, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.


Лихва

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Лице, което в едномесечен срок от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена санкция, дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща датата на изтичането на едномесечния срок, до датата на плащането.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Финансови пазари" са пазарът на ценни книжа, пазарът на застрахователни и осигурителни услуги.
2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Органи на комисията" са председателят, тримата заместник-председатели на комисията и членът на комисията по чл. 3, т. 5.
3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) "Нормативни актове по допълнително социално осигуряване" са Кодексът за социално осигуряване и подзаконовите актове по неговото прилагане.
4. "Контрол" е налице, когато контролиращият:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или
б) има възможността да определя, пряко или непряко, повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или
в) има възможността да ръководи, включително и чрез или заедно с дъщерно дружество по силата на устав или договор дейността на друго лице, или
г) като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или
д) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.
5. (нова - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) "Свързани лица" са:
а) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително;
б) съдружниците;
в) лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество;
г) лицата, в чийто управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява юридическо лице;
д) дружество и лице, което притежава повече от 10 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството;
е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно дружество;
з) лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество;
и) лицата, едното от които е търговски представител на другото.
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) "Дружества за допълнително социално осигуряване" са пенсионноосигурителните дружества и дружествата за доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.
8. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) "Държава членка" е държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство.
9. (нова - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 43 от 2010 г.) "Трета държава" е държава, която не е държава членка по смисъла на т. 7.
10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Ръководна длъжност" по смисъла на чл. 20, ал. 6 е длъжност, която се заема от директорите на дирекции и началниците на отдели в специализираната администрация.
11. (нова - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) "Дата на плащането" е денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Комисията за финансов надзор.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) От влизането в сила на този закон:
1. правомощията на Националния съвет по застраховане и на Съвета по допълнително социално осигуряване се прекратяват;
2. правомощията на Държавната комисия по ценните книжа, на директора на Агенцията за застрахователен надзор и на председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор се прекратяват.
(2) Разрешенията (лицензиите) и другите индивидуални административни актове, издадени от органите по ал. 1, запазват действието си.
(3) Заварените при влизането в сила на закона производства пред органите по ал. 1 продължават пред съответния компетентен орган по този закон. Споровете за компетентност се решават от комисията.


§ 3. (1) Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се преобразуват чрез сливане в Комисия за финансов надзор от датата на влизане в сила на този закон.
(2) Активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на Държавната комисия за ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се поемат от Комисията за финансов надзор.
(3) В петнадесетдневен срок от влизането в сила на закона председателят на комисията преобразува служебните правоотношения на държавните служители в Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор в безсрочни трудови правоотношения. Придобитите рангове и неизползваните отпуски се запазват.
(4) Трудовите правоотношения на служителите на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.


§ 4. (В сила от 28.01.2003 г.) (1) Народното събрание избира членовете на комисията в двумесечен срок от обнародване на този закон, като мандатът на членовете започва да тече от влизане в сила на закона.
(2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:
1. председателят - за 6 години;
2. заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" - за 6 години;
3. заместник-председателят, ръководещ управление "Застрахователен надзор" - за 5 години;
4. заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" - за 4 години;
5. от другите членове: първият - за 4 години, вторият - за 5 години и третият - за 6 години, като определянето им става с решението за тяхното избиране.
(3) За членове на комисията могат да бъдат избрани членове на Държавната комисия по ценните книжа, директорът на Агенцията за застрахователен надзор и председателят на Държавната агенция за осигурителен надзор.
(4) До влизането в сила на закона членовете на комисията ръководят техническите и организационните действия във връзка с преобразуването по § 3.
(5) Служителите и материалните активи на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор, заедно с необходимата им издръжка, преминават към Комисията за финансов надзор по ред, определен от членовете на комисията.
(6) Бюджетът на комисията за 2003 г. се съставя на основата на бюджетите на Държавната комисия по ценните книжа, Агенцията за застрахователен надзор и Държавната агенция за осигурителен надзор за 2003 г.
(7) Министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика извършват произтичащите от този закон промени в републиканския бюджет за 2003 г. във връзка със съставянето на бюджета на комисията за 2003 г.


§ 5. Приетите подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за застраховането, Кодекса за задължително обществено осигуряване, Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта запазват действието си, доколкото не му противоречат.


§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Издадените от комисията и заместник-председателите до датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз индивидуални административни актове, които не са подлежали на обжалване по съдебен ред, не могат да бъдат обжалвани пред съда по реда на този закон.


§ 6. Комисията за финансов надзор в едномесечен срок от влизането в сила на закона приема правилник за устройството и дейността си.


§ 7. Първото заседание на Консултативния съвет по финансова стабилност се свиква в тримесечен срок от влизането в сила на закона от министъра на финансите. На това заседание се определя редът на ротацията.


§ 8. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101 от 2002 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
"(1) Регулирането и контролът върху лицата, дейностите и сделките по чл. 1, ал. 1 се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", както и от заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"."
2. Членове 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18 и 19 се отменят, както и срещаните в закона позовавания на тях.
3. Навсякъде в закона думата "комисията" се заменя със "заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", с изключение на глава втора, глава трета, раздели II и IV, глава пета, раздел II, глава шеста, раздел III, глава седма, раздел I, глава единадесета, раздел II, глава четиринадесета, глава петнадесета и глава осемнадесета, раздел II, където думата "комисията" се заменя с "Комисията за финансов надзор".


§ 9. (1) В Закона за застраховането (обн., ДВ, бр. 86 от 1996 г.; изм., бр. 1 от 1997 г., бр. 21 от 1997 г. - Решение № 6 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 21, 52, 93 и 132 от 1998 г., бр. 88 от 1999 г., бр. 83 и 97 от 2000 г., бр. 1, 102 и 110 от 2001 г., бр. 96 и 107 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7, ал. 3 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
2. Член 17а се изменя така:
"Чл. 17а. Държавният застрахователен надзор се осъществява от Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор."
3. Членове 17б, 17в, 18, 19, 20, 21 и 22 се отменят.
4. Член 22а се изменя така:
"Чл. 22а. (1) Комисията за финансов надзор извършва проверки за спазването на този закон и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
(2) Комисията за финансов надзор издава наредба за реда за извършване на проверките."
5. В чл. 22б се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
"1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на Закона за Комисията за финансов надзор, на актове на Комисията за финансов надзор и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", както и предлагане на общи условия и клаузи, които не са били одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";"
б) в ал. 2 т. 6 и 11 се отменят;
в) алинея 3 се изменя така:
"(3) В особено тежки случаи на нарушения по ал. 1 Комисията за финансов надзор по предложение на нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор":
1. разпорежда писмено на застрахователя да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, или всяко едно от лицата по чл. 10 или 13, или
2. назначава квестори с правомощията по чл. 33, ал. 2 за определен срок."
6. Член 23 се отменя.
7. В чл. 24 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".
8. В чл. 33, ал. 1 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".
9. Членове 34 и 35 се отменят.
10. В чл. 38, ал. 2 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".
11. В чл. 41 думите "се прилагат чл. 32 и 34" се заменят със "се прилага чл. 32".
12. В чл. 43, ал. 4 думите "воден в Агенцията за застрахователен надзор" се заличават.
13. В чл. 47, 49, чл. 51, ал. 4 и чл. 77, ал. 4 думите "Министерският съвет" се заменят с "Комисията за финансов надзор".
14. В чл. 51а, ал. 3 изречение второ се изменя така: "При неизпълнение на предписанието се прилагат принудителни административни мерки по чл. 22б."
15. В чл. 54 думите "министъра на финансите" се заменят със "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
16. В чл. 65, ал. 1 и чл. 66, ал. 2 и 5 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".
17. В чл. 89, ал. 1 думите "назначен от министъра на финансите" се заменят с "избран от Комисията за финансов надзор" и думите "назначени от министъра на финансите" се заменят с думите "избрани от Комисията за финансов надзор".
18. В чл. 90 се правят следните изменения:
а) в ал. 2 думите "Директорът на Агенцията за застрахователен надзор" се заменят със "Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";
б) в ал. 3 думите "директора на Агенцията за застрахователен надзор" се заменят със "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
19. В чл. 93 думите "Министърът на финансите" се заменят с "Комисията за финансов надзор".
20. В чл. 94в думите "директора на Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор, на нейния председател или на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
21. В чл. 99, ал. 2 се изменя така:
"(2) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", може да постанови отнемане на придобитите акции в полза на държавата."
22. В чл. 106 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Актът за установяване на административно нарушение се съставя от служители на администрацията на Комисията за финансов надзор и от други лица, овластени за това от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", а в случаите по чл. 96 - от органите на Националната полиция.";
б) в ал. 2 думите "директора на Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с думите "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
23. Навсякъде в закона думите "Национален съвет по застраховане" и "Националният съвет по застраховане" се заменят съответно с "Комисия за финансов надзор" и "Комисията за финансов надзор", думите "Агенция за застрахователен надзор" и "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят съответно с "управление "Застрахователен надзор" и "заместник-председателя/т на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
(2) В § 67, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за застраховането (ДВ, бр. 96 от 2002 г.) думите "министъра на финансите" се заменят с "Комисията за финансов надзор".


§ 10. В Кодекса за задължително обществено осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г., бр. 55 от 2000 г. - Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74 и 112 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 145, чл. 153, чл. 155, ал. 3, чл. 156, ал. 1 и 2, чл. 174, ал. 1 и 2, чл. 183, ал. 9, т. 4, чл. 184, ал. 2, чл. 190, ал. 1 и 2, чл. 195, ал. 1 и 2 и чл. 201, ал. 2 наименованието "Държавната агенция за осигурителен надзор" се заменя с "Комисията за финансов надзор".
2. В чл. 178, ал. 2 думите "Държавната агенция за осигурителен надзор съгласувано с Комисията по ценните книжа" се заменят със "Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор", съвместно със заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност".
3. Навсякъде в кодекса, с изключение на текстовете по т. 1 и 2, наименованието "Държавната агенция за осигурителен надзор" и думите "Агенцията" и "председателя на Държавната агенция за осигурителен надзор" се заменят със "заместник-председателя/ят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор".
4. В чл. 156 ал. 2 се отменя.
5. В чл. 181, чл. 192, ал. 2 и чл. 194, ал. 2 думите "с акт на Министерския съвет" се заменят със "с наредба".
6. Създава се чл. 206а:
"Отговорност за нарушения и неизпълнение на предписания
Чл. 206а. (1) Който наруши или допусне да бъдат нарушени разпоредбите на този кодекс относно допълнителното задължително пенсионно осигуряване или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) За нарушения по ал. 1 на юридическите лица се налага имуществена санкция от 10 000 до 50 000 лв.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 наказанието е глоба от 4000 до 20 000 лв., съответно имуществена санкция от 20 000 до 100 000 лв. Нарушението е повторно по смисъла на чл. 204, ал. 2.
(4) Доходите, придобити от неправомерно извършваната дейност, се отнемат в полза на държавата."
7. В чл. 207, ал. 4 думата "агенцията" се заменя с "Комисията за финансов надзор".
8. Създава се чл. 208:
"Прилагане на принудителни административни мерки
Чл. 208. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения по дял втори на този кодекс и на актовете по прилагането му, за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или са застрашени интересите на членовете на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, могат да бъдат прилагани принудителни административни мерки.
(2) За видовете принудителни административни мерки, органите и начина за тяхното приложение и обжалване се прилага глава четиринадесета от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване."


§ 11. В Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване (обн., ДВ, бр. 65 от 1999 г.; изм., бр. 110 и 111 от 1999 г., бр. 1, 64 и 83 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17, ал. 1, чл. 21, ал. 6, т. 4, чл. 22, ал. 2, чл. 26, ал. 4 и 5, чл. 35, чл. 38, ал. 1 и 3, чл. 39, ал. 1 и 2, чл. 40, ал. 1, 2 и 3, чл. 41, ал. 1 и 2, чл. 42, ал. 2 и 3, чл. 57, чл. 62, ал. 2 и 3 и чл. 64, ал. 1 думите "Държавната агенция за осигурителен надзор" и "агенцията" се заменят съответно с "Комисията за финансов надзор" и "комисията".
2. Навсякъде в закона, с изключение на текстовете по т. 1, думите "Държавната агенция за осигурителен надзор" и "агенцията" се заменят съответно със "заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор" и "заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на комисията".
3. В наименованието на глава трета думите "Надзор и" се заличават.
4. Член 30 се изменя така:
"Чл. 30. Лицензирането и надзорът на дружествата за допълнително социално осигуряване се извършват от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "Комисията"."
5. Членове 31, 32, 33 и 34 се отменят.
6. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
а) точки 3, 4, 6 и т. 8 - 11 се отменят;
б) в т. 5 след думата "разработва" се добавя "и приема".
7. Член 36 се отменя.
8. Създава се чл. 36а:
"Чл. 36а. Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор, утвърждава:
1. списък на банките-депозитари съвместно с Българската народна банка;
2. списък на дипломираните експерт-счетоводители, които имат право да извършват одит на дружествата за допълнително социално осигуряване и на доброволните пенсионни фондове след съгласуване с Института на дипломираните експерт-счетоводители;
3. биометричните таблици, които могат да ползват дружествата за допълнително социално осигуряване и доброволните пенсионни фондове;
4. други документи, свързани с дейността по допълнително социално осигуряване."
9. Член 37 се отменя.
10. Член 43 се отменя.
11. В чл. 60 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думата "агенцията" се заменя с "комисията", а думите "която взема решението в едномесечен срок" се заличават;
б) в ал. 2 думите "С решението агенцията" се заменят с "В едномесечен срок заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на комисията, взема решение, с което", а думите "от нея" се заличават;
в) в ал. 3 думите "на агенцията" се заменят с "по ал. 2".
12. В чл. 61 изречение второ се изменя така: "В тези случаи заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на комисията, определя с решение условията, реда и начина за удовлетворяване на осигурените лица."
13. В чл. 111, ал. 1 и 2 думите "председателя на агенцията" се заменят със "заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на комисията".
14. След чл. 111 се създава глава четиринадесета:
"Глава четиринадесета
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ
Чл. 112./span>. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушения на този закон и на актовете по прилагането му, за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях, както и когато се възпрепятства упражняването на контролна дейност от комисията или са застрашени интересите на членовете на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, комисията може да прилага следните принудителни административни мерки:
1. да дава задължителни предписания за предприемане на конкретни мерки в определен от нея срок;
2. да дава задължителни предписания за необходими промени в правилниците на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване;
3. да спре използването и разпространението на документи, които не са утвърдени по съответния ред;
4. да спре разпространението на реклами и информационни материали, както и провеждането на лотарии;
5. да задължи писмено пенсионноосигурителното дружество да увеличи капитала си в определен срок;
6. да наложи мерки за финансово оздравяване на пенсионноосигурително дружество или на управляван от него пенсионен фонд;
7. да забрани сключването на нови осигурителни договори за определен период;
8. да забрани временно изплащането на дивиденти;
9. да назначи дипломиран експерт-счетоводител, който да извърши финансова или друга проверка на контролирано лице за негова сметка, съгласно изисквания, определени от заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор";
10. да свика общото събрание на акционерите или да насрочи заседание на управителния и надзорния съвет (съвета на директорите) за вземане на решение за мерките, които трябва да бъдат предприети;
11. да спре изпълнението на решение или нареждане на управителните органи на пенсионноосигурителното дружество, което се отнася до дейността по допълнително пенсионно осигуряване;
12. да разпореди писмено на контролирано от нея лице да освободи едно или повече лица, оправомощени да управляват и представляват съответното лице, и да отнеме управителните и представителните му права до освобождаването му;
13. да назначи квестори в случаите, предвидени в нормативните актове по допълнително социално осигуряване;
14. да отнеме пенсионната лицензия.
(2) Комисията може да информира обществеността за приложените мерки по ал. 1.
(3) Мерките по ал. 1 се прилагат на контролираните от комисията лица, техните служители, лица, които по договор изпълняват ръководни функции в дружеството, или лица, упълномощени да сключват осигурителни договори и да приемат заявления за осигуряване.
(4) При налагането на принудителни административни мерки по ал. 1 не се прилагат разпоредбите на чл. 7, ал. 2 и чл. 11, ал. 1 от Закона за административното производство относно обясненията и възраженията на заинтересуваните лица.
Чл. 113./span>. (1) Принудителните административни мерки по чл. 112, ал. 1, т. 12 - 14 се прилагат с писмено мотивирано решение на комисията, което се съобщава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му.
(2) Принудителните административни мерки по чл. 112, ал. 1, т. 1 - 11 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, ръководещ управление "Осигурителен надзор", което се съобщава на заинтересуваното лице в 7-дневен срок от постановяването му.
Чл. 114./span>. (1) Решението по чл. 113, ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение и не може да се обжалва по съдебен ред.
(2) Решението по чл. 113, ал. 2 може да се обжалва само по административен ред пред Комисията по реда на Закона за административното производство."


§ 12. (1) В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107 и 112 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 86 се изменя така:
"Чл. 86. Държавният надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване се осъществява от Комисията за финансов надзор и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор."
2. В чл. 88 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова ал. 3:
"(3) Общите условия по здравноосигурителните пакети ясно и недвусмислено определят:
1. покритието и изключенията от него;
2. условията, реда и сроковете за заплащане на здравноосигурителните премии, както и последиците от неплащане или неточно плащане;
3. условията и реда за ползване на здравните услуги и за получаване на здравните стоки;
4. условията, реда и сроковете за възстановяване на направени разходи;
5. условията, реда и сроковете за прекратяване или изменение на здравноосигурителното правоотношение.";
б) досегашната ал. 3 става ал. 4;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите "осигуреното лице" се добавя "пред Комисията за финансов надзор и нейните органи".
3. В чл. 90а и чл. 90в, ал. 4 думите "Министерският съвет" се заменят с "Комисията за финансов надзор".
4. В чл. 90г, ал. 3 изречение второ се изменя така: "При неизпълнение на предписанието се прилагат принудителни административни мерки по чл. 99."
5. В чл. 90ж думите "министъра на финансите" се заменят със "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
6. В чл. 95 и 96 думите "директора/ът на агенцията" се заменят съответно със "заместник-председателя/ят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
7. В чл. 97 се създава ал. 9:
"(9) Лицата по ал. 2 - 7 подлежат на одобрение от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор". Одобрението предхожда вписването в търговския регистър, съответно назначаването на длъжност, за която вписване не се изисква. Заместник-председателят се произнася в едномесечен срок от подаване на заявлението."
8. В чл. 98 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".
9. В чл. 99 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 думите "до агенцията" се заменят с "в Комисията за финансов надзор", а в т. 5 след думата "тарифите" се поставя запетая и се добавя "както и техническите основи за калкулация на премийните ставки и техническите планове";
б) в ал. 2 навсякъде думата "агенцията" се заменя със "заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";
в) в ал. 3 изречение първо се изменя така: "В двумесечен срок от подаване на заявлението заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", изготвя предложение за издаване или отказ от издаване на лицензия и го внася за разглеждане в Комисията за финансов надзор.";
г) създава се ал. 4:
"(4) Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението в едномесечен срок от внасяне на предложението по ал. 3."
10. В чл. 99б се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова ал. 2:
"(2) Лицензията на здравноосигурителното дружество се отнема от Комисията за финансов надзор.";
б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите "на Агенцията за застрахователен надзор" се заличават.
11. В чл. 99в, ал. 3 накрая се добавя изречение второ: "Квесторът има правомощията на управителните и контролните органи на здравноосигурителното дружество и получава възнаграждение за сметка на дружеството, като размерът на възнаграждението се определя от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор"."
12. Член 99г се отменя.
13. В чл. 99д се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 след думата "тарифите" се поставя запетая и се добавя "както и техническите основи за калкулация на премийните ставки и техническите планове";
б) в ал. 2 думата "или" се заменя със запетая и след думата "тарифите" се добавя "или техническите планове";
в) алинея 3 се изменя така:
"(3) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издава разрешение по ал. 1 и одобрение по ал. 2 в едномесечен срок от получаване на искането от здравноосигурителното дружество. Заместник-председателят може да поиска становище от министъра на здравеопазването по съдържанието и изпълнимостта на предлаганите здравноосигурителни пакети.";
г) в ал. 4 се създава т. 3:
"3. общите условия по здравноосигурителните пакети и договори нарушават повелителни разпоредби на закона или не отговарят на изискванията на чл. 88, ал. 3 и нарушенията не са отстранени в дадения от заместник-председателя на комисията срок."
14. В чл. 99ж се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
"(1) Преобразуването чрез сливане, разделяне и отделяне на здравноосигурителните дружества се извършва с разрешение на Комисията за финансов надзор.";
б) създават се ал. 2 и 3:
"(2) Преобразуване на здравноосигурителни дружества чрез вливане се извършва с разрешение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
(3) Преобразуването по ал. 1 и 2 се извършва при условията и по реда на глава осма от Закона за застраховането и на Закона за Комисията за финансов надзор."
15. В чл. 99з се правят следните изменения:
а) в ал. 1 и 2 думата "агенцията" се заменя с "Комисията за финансов надзор";
б) в ал. 3 навсякъде думата "агенцията" се заменя със "заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
16. В чл. 99и, изречение първо накрая се добавя "след като е била отнета лицензията за доброволно здравно осигуряване".
17. Наименованието на раздел V се изменя така: "Държавен надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване".
18. В чл. 99к се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Комисията за финансов надзор осъществява държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване при условията и по реда на този закон и на Закона за Комисията за финансов надзор.";
б) алинея 2 се изменя така:
"(2) При осъществяване на държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор":
1. прави предложения за издаване, отказ от издаване или отнемане на лицензия на здравноосигурително дружество, за издаване или отказ от издаване на разрешения за сливане, разделяне или отделяне на здравноосигурителни дружества и за налагане на принудителните мерки по чл. 99н, ал. 3;
2. дава разрешения за нови здравноосигурителни пакети, общи условия и тарифи към тях и одобрява промени в разрешените;
3. разрешава вливане на здравноосигурителни дружества и откриването на клон на българско здравноосигурително дружество в чужбина;
4. разрешава прехвърляне на предприятие на здравноосигурително дружество или на здравноосигурителни договори;
5. одобрява лицата по чл. 97, ал. 2 - 7;
6. проверява редовността на декларациите по чл. 95 и при нужда сезира органите по чл. 96, ал. 3;
7. одобрява други здравноосигурителни резерви по смисъла на чл. 90в, ал. 3, т. 4;
8. утвърждава образци на декларации, отчети, доклади, справки и други документи, предвидени по глава трета на този закон;
9. прави искане за откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на здравноосигурително дружество;
10. контролира спазването на доброволността при извършване на доброволно здравно осигуряване;
11. прилага принудителни административни мерки и налага санкции в случаите и по реда, предвидени в закон;
12. взема решения по други въпроси, свързани с осъществяването на надзора върху дейността на здравноосигурителните дружества, които не са предоставени в компетентността на Комисията за финансов надзор.";
в) алинея 3 се изменя така:
"(3) Документите, необходими за издаване на разрешения и одобрения, както и за осъществяване на другите надзорни правомощия на органите по ал. 1 и 2, се определят в правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор или със заповед на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", с изключение на документите по този закон.";
г) алинеи 4 и 5 се отменят;
д) алинея 6 се изменя така:
"(6) Индивидуалните административни актове на Комисията за финансов надзор и на нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", подлежат на обжалване по реда на Закона за Комисията за финансов надзор."
19. Член 99л се изменя така:
"Чл. 99л. (1) Комисията за финансов надзор извършва проверки за спазването на глава трета на този закон и на подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане от здравноосигурителните дружества.
(2) Комисията за финансов надзор издава наредба за реда за извършване на проверките.
(3) За здравноосигурителните дружества се прилага съответно чл. 24 от Закона за застраховането."
20. В чл. 99м, ал. 1 след думата "годишни" се добавя "и периодични" и се създава т. 4:
"4. тримесечни отчети, справки, доклади и приложения по образец, утвърден от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор" - до края на месеца, следващ съответното тримесечие."
21. Член 99н се изменя така:
"Чл. 99н. (1) Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", прилага мерките по ал. 2, когато установи, че здравноосигурително дружество, всяко едно от лицата по чл. 97, ал. 2 - 7 или акционер, притежаващ 10 и повече на сто от акциите, са извършили нарушения, изразяващи се във:
1. нарушаване разпоредбите на този закон, на подзаконовите актове по неговото прилагане, на Закона за Комисията за финансов надзор, на актове на Комисията за финансов надзор и на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", както и предлагане на общи условия и клаузи, които не са били одобрени от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор";
2. застрашаване интересите на здравноосигурените лица;
3. нарушаване на условията, при които е било издадено разрешението или лицензията;
4. извършване на сделки и действия, които засягат организационната или финансовата стабилност на здравноосигурително дружество;
5. възпрепятстване осъществяването на държавния надзор върху дейността по доброволно здравно осигуряване.
(2) В случаите по ал. 1 заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", прилага следните принудителни административни мерки:
1. разпорежда писмено да се преустановят или отстранят допуснатите нарушения или да се предприемат определени мерки;
2. дава предписание за достигане на доходност, сигурност и ликвидност на инвестициите на здравноосигурителните резерви и на собствения капитал;
3. налага мерки за оздравяване на финансовото състояние на здравноосигурителното дружество;
4. задължава писмено здравноосигурителното дружество да увеличи собствените си средства в указан срок;
5. определя структурата на активите с цел гарантиране на плащанията по здравноосигурителните договори;
6. забранява временно изплащането на дивиденти;
7. забранява временно на акционер да упражнява правото си на глас;
8. нарежда писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в определен срок.
(3) В особено тежки случаи на нарушения по ал. 1 Комисията за финансов надзор по предложение на нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор":
1. разпорежда писмено на здравноосигурителното дружество да освободи едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, или всяко едно от лицата по чл. 97, ал. 2 - 7, или
2. назначава квестори с правомощията по чл. 99в, ал. 3 за определен срок."
22. Член 106а се отменя.
23. В чл. 106б се правят следните изменения:
а) в ал. 3 думите "ал. 4" се заменят с "ал. 5";
б) в ал. 7 думата "агенцията" се заменя с "Комисията за финансов надзор";
в) в ал. 8 думите "и по чл. 106а" се заличават;
г) алинея 9 се изменя така:
"(9) Нарушенията по ал. 1 - 8 се установяват с актове на длъжностни лица от администрацията на Комисията за финансов надзор, оправомощени за това от нейния заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор". Наказателните постановления се издават от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор"."
24. В чл. 108, ал. 2 се създава изречение второ: "В приход на републиканския бюджет се внасят и глобите и имуществените санкции, наложени на здравноосигурителни дружества за нарушения по глава трета на закона."
25. Навсякъде в Закона за здравното осигуряване думите "Агенцията за застрахователен надзор" и "агенцията" се заменят със "заместник-председателя/ят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
(2) В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 107 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 95 след думите "Министерски съвет" се добавя "съответно Комисията за финансов надзор".
2. В § 98 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор, съответно нейният заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор".
3. В § 101, ал. 1 и § 102, ал. 2 думите "Агенцията за застрахователен надзор" се заменят с "Комисията за финансов надзор".
4. Създава се § 103а:
"§ 103а. В периода от получаването на лицензия за дейност по доброволно здравно осигуряване до увеличаване на капитала на 2 млн. лв. здравноосигурителното дружество е длъжно да инвестира част от собствените си средства в размер, равен на една трета от границата на платежоспособност, при условията и по реда на чл. 90д от Закона за здравното осигуряване."


§ 13. В Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 155 от 1998 г., бр. 26, 50, 65, 67, 68, 84 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 31 от 2000 г., бр. 25 и 112 от 2001 г.) се правят следните изменения:
1. Навсякъде в закона думите "Държавната агенция за осигурителен надзор" и "Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерския съвет" се заменят с "Комисията за финансов надзор" и думата "агенцията" се заменя с "комисията", с изключение на чл. 46, ал. 2, където думата "Агенцията" се заменя със "Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор".
2. В чл. 42 ал. 5 се изменя така:
"(5) Таксата за издаване на лиценз се определя в тарифата - приложение към чл. 27, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор."
3. Член 47 се отменя.


§ 14. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (обн., ДВ, бр. 38 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 74 от 2002 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 се създава нова т. 13:
"13. председателят, заместник-председателите и членовете на Комисията за финансов надзор;".
2. Досегашните т. 13, 14, 15, 16 и 17 стават съответно т. 14, 15, 16, 17 и 18.


§ 15. Министерският съвет в шестмесечен срок от влизането в сила на закона определя подходяща сграда за комисията.


§ 16. Законът влиза в сила от 1 март 2003 г., с изключение на § 4, който влиза в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 5 декември 2002 г. и на 22 януари 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 13. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г. и бр. 39 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. Навсякъде в закона думите "Закона за застраховането" се заменят с "Кодекса за застраховането".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 28. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на:
1. член 45, ал. 3, чл. 47, глава четвърта, чл. 71, ал. 4, чл. 77, ал. 5, чл. 80, ал. 5, чл. 88, ал. 3, чл. 89, чл. 99, ал. 4, чл. 112 - 116, чл. 127, 137, 139 - 149, глава седемнадесета, глава двадесет и втора, чл. 254, ал. 1, т. 2, чл. 256, чл. 258, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, 3 и 5, чл. 282, ал. 2 и § 13, т. 2, буква "б", т. 3, т. 4, буква "в" и т. 5 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз;
2. член 254, ал. 2, който влиза в сила от датата на Решението на Европейската комисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на споразумение между Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и бюрата на автомобилните застрахователи на държавите членки в съответствие с чл. 2, ал. 2 от Директива 72/166/ЕИО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на моторни превозни средства и за налагане на задължение за застраховане срещу такава отговорност;
3. член 266, който влиза в сила от 11 юни 2012 г.;
4. член 282, ал. 4 и чл. 284 - 286, които влизат в сила от датата на Решението на Европейската комисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на споразумение между Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и компенсационните органи на държавите членки в съответствие с чл. 6, ал. 3 от Директива 2000/26/ЕО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на моторни превозни средства и за изменение на директиви на Съвета 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО. До влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз Националното бюро на българските автомобилни застрахователи създава организацията за изпълнение на функциите като компенсационен орган;
5. член 288, ал. 2, който влиза в сила от 11 юни 2007 г. и се прилага за всички заведени претенции за обезщетение, по които към тази дата управителният съвет на Гаранционния фонд не се е произнесъл; до датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз Гаранционният фонд заплаща обезщетения само когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България; Гаранционният фонд създава организацията за изпълнение на функциите на Информационен център в срок 6 месеца от влизането в сила на кодекса.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 67. Този закон влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 6, 10 и 11, които влизат в сила три дни след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 36. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, с изключение на § 35, т. 2, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 7. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на разпоредбите на чл. 3, ал. 1, чл. 16, ал. 3 и чл. 31 - 36, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.11.2007 Г.)

§ 27. (1) Този закон влиза в сила от 1 ноември 2007 г. с изключение на § 7, т. 6, 7, 8, 18, 19, 22 - 24, 26 - 28, 30 - 40, т. 44, буква "б", т. 47, 48, т. 49, буква "а", т. 50 - 62, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, т. 83, букви "а" и "г", т. 85, буква "а", т. 91, 93, 94, т. 98, буква "а", подбуква "аа", изречение второ относно замяната, подбуква "бб", изречение второ относно замяната, подбуква "вв", изречение второ относно замяната, и подбуква "гг", изречение второ относно замяната, т. 99, букви "г" и "д", т. 101, буква "б" и т. 102, § 8, § 9, т. 4, буква "а", т. 5 и 7, § 14, т. 1 и § 19, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в "Държавен вестник".
(2) Параграф 7, точки 6, 7 и 8 се прилагат до 1 ноември 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 44. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2009 Г.)

§ 50. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2010 Г.)

§ 25. (1) В 14-дневен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира нови членове на комисията. Мандатът на заварените при влизането в сила на този закон членове на комисията се прекратява с встъпването в длъжност на новите членове.
(2) Членовете на първия състав на комисията, формиран съгласно този закон, се избират с мандат:
1. председателят - за 6 години;
2. заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" - за 5 години;
3. заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" - за 4 години;
4. заместник-председателят, ръководещ управление "Застрахователен надзор" - за три години;
5. членът на комисията по чл. 3, т. 5 - за три години.
(3) При необходимост по заварените при влизането в сила на този закон административни производства компетентният орган по съответното производство може да удължи произнасянето си с не повече от един месец.
(4) В двумесечен срок от избирането и комисията предлага на Министерския съвет да приеме тарифата за таксите по чл. 27, ал. 2.
(5) В едномесечен срок от избирането и комисията утвърждава образците на декларации по § 27, ал. 2, § 28, ал. 2 и § 29, ал. 2.
(6) В двумесечен срок от избирането и комисията привежда правилника за устройството и дейността си в съответствие с този закон.

§ 26. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите свиква заседание на съвета по финансова стабилност.
(2) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон съветът по финансова стабилност приема правилник за дейността си.

§ 27. (1) Регулираните пазари, инвестиционните посредници и управляващите дружества са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.
(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:
1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 212, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
2. при неизпълнение на мерките по т. 1 заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 210, ал. 5 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2 комисията може да приложи мерките по чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти, съответно по чл. 208, ал. 1, т. 6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
(4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат за публичните дружества по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, освен когато комисията по своя преценка реши да изиска такава информация за целите на търговите предлагания по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
(5) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.

§ 28. (1) Застрахователите, презастрахователите, застрахователните брокери и здравноосигурителните дружества са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.
(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление "Застрахователен надзор", в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:
1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 1 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 1 от Закона за здравното осигуряване;
2. при неизпълнение на мерките по т. 1 заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 302, ал. 2, т. 9 от Кодекса за застраховането, съответно чл. 99н, ал. 2, т. 7 от Закона за здравното осигуряване;
3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2 комисията може да приложи мерките по чл. 36, ал. 1, т. 7 или чл. 302, ал. 3, т. 2 от Кодекса за застраховане, съответно по чл. 99б, ал. 1, т. 10 от Закона за здравното осигуряване.
(4) Разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат за взаимозастрахователните кооперации по смисъла на Кодекса за застраховането.
(5) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.

§ 29. (1) Дружествата за допълнително социално осигуряване са длъжни в тримесечен срок от влизането в сила на този закон да представят в комисията списък на лицата до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на съответното дружество.
(2) Към списъка по ал. 1 се прилага декларация по образец, утвърден от комисията, която съдържа изчерпателни данни за действителните собственици на съответното поднадзорно лице. Ако е необходимо, заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор", в срок до един месец от получаване на списъка по ал. 1 може писмено да поиска допълнителна информация или документи. В искането се определя срок за отстраняване на непълнотите и предоставянето на допълнителната информация, който не може да бъде по-дълъг от един месец.
(3) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 и 2, както и когато представената информация или документи не позволяват да се извърши идентификация на действителните собственици:
1. заместник-председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
2. при неизпълнение на мярката по т. 1 заместник-председателят може да приложи мярката по чл. 344, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване;
3. при неизпълнение на мерките по т. 1 и 2 комисията може да приложи мерките по чл. 122е, ал. 2, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване.
(4) Комисията актуализира информацията за собствеността на поднадзорните лица по ал. 1 в публичните регистри по чл. 30, ал. 1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 35. (1) Параграф 24 влиза в сила от датата на влизане в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2.
(2) Внесените такси по заварените до влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 административни производства не подлежат на връщане.
(3) До влизането в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 агенциите за кредитен рейтинг заплащат такса за извършване на регистрация в размер на 10 000 лв.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)

§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;
2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е – 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23, които влизат в сила от 1 април 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ


(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.

§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)

§ 44. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 78. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на параграфи 61, 68 и 73, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И НА ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 20.12.2013 Г.)

§ 95. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 14.08.2015 Г.)

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Член 139, ал. 1 - 4, ал. 6 и ал. 9 - 11, които влизат в сила по отношение на инвестиционни посредници от 1 януари 2017 г.
2. Член 139, ал. 7 и 8, които влизат в сила от 1 януари 2025 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 50. (1) Този кодекс влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 574, ал. 8, който влиза в сила от 1 юли 2016 г.
(2) До 1 юли 2016 г. обменът на данни по чл. 574, ал. 3 - 7 се извършва ежеседмично, като всеки първи работен ден от седмицата:
1. Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставят на Информационния център актуалните данни по чл. 574, ал. 3 и 4;
2. Информационният център предоставя на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" актуалните данни по чл. 574, ал. 5 - 7.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 30.09.2016 Г.)

§ 15. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 11, който влиза в сила от 9 август 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 22. (1) С влизането в сила на този закон безсрочните и срочните служебни правоотношения на държавните служители от администрацията на Комисията за финансов надзор се преобразуват съответно в безсрочни и срочни трудови правоотношения, като със служителите се сключват трудови договори. Когато изтеклият до момента на преобразуването на правоотношенията срок за изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител е по-малък от 6 месеца, той се включва в срока за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда, а когато изтеклият срок надвишава 6 месеца, се приема, че срокът за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда е изтекъл.
(2) При преобразуването по ал. 1 индивидуалната основна месечна заплата по Кодекса на труда на държавните служители и на служителите по трудови правоотношения от администрацията на Комисията за финансов надзор се определя така, че същата, увеличена с допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, да не е по-ниска от получаваната до този момент индивидуална основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(3) Неизползваните отпуски по служебните правоотношения по ал. 1 се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.

§ 23. (1) Заварените до влизането в сила на този закон производства пред заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти се довършват по досегашния ред.
(2) Издадените до влизането в сила на този закон и по реда на ал. 1 разрешения, одобрения и регистрации от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и по Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти запазват действието си.

§ 24. (1) Заварените до влизането в сила на този закон производства пред заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", по Кодекса за застраховането се довършват по досегашния ред.
(2) Издадените до влизането в сила на този закон и по реда на ал. 1 разрешения, одобрения и регистрации от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Застрахователен надзор", по Кодекса за застраховането запазват действието си.

§ 25. Комисията за финансов надзор одобрява кодекс за корпоративно управление по смисъла на чл. 100н, ал. 8, т. 1, буква "а" от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в срок до един месец от влизането в сила на този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 32. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 21 относно раздел III, ред 1 - 4, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 68. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 16.02.2018 Г.)

§ 42. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. член 222, ал. 1 - 3, които влизат в сила от 3 септември 2019 г.;
2. параграф 13, т. 12, буква "а", която влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
3. параграф 13, т. 12, буква "б", която влиза в сила от 21 ноември 2017 г.;
4. параграф 17, т. 37 относно чл. 264а и т. 39 относно чл. 273б, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник";
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 07.12.2018 Г.)

§ 103. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 35 относно чл. 304, ал. 3, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 28.05.2019 Г.)

§ 50. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 22.10.2019 Г.)

§ 82. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 60, който влиза в сила 6 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. параграф 67, т. 6 и 7, които влизат в сила от деня, в който започва да се прилага решението на Европейската централна банка за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции;
3. параграф 77, който влиза в сила от 1 ноември 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА


(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 21.08.2020 Г.)

§ 62. Законът влиза в сила от 21 август 2020 г., с изключение на § 46, т. 14, § 52, § 54, т. 2, § 55 и 56, които влизат в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 29.03.2022 Г.)

§ 94. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 79, т. 1, 4 и т. 9, буква "а", които влизат в сила от 19 октомври 2022 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2022 Г.)

§ 20. В Закона за Комисията за финансов надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г., бр. 12, 17, 42, 83, 94 и 102 от 2019 г., бр. 26 и 64 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 16 и 25 от 2022 г.) се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Навсякъде в закона думите "Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация" се заменят със "Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 14.07.2023 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 84 ОТ 2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 30. (1) Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. (отм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.)
2. параграф 11, § 22 и § 23 - относно чл. 63а, ал. 4, които влизат в сила 12 месеца след обнародването на закона в "Държавен вестник".
(2) (Отм. - ДВ, бр. 84 от 2023 г.)
(3) Министерският съвет приема изменения в правилника за прилагане на закона относно образеца на декларация по чл. 63, ал. 4 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 06.10.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 79. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 9, който влиза в сила от 1 март 2024 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 10.10.2023 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 92. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 87, т. 1, 2, 4 - 6, 8 - 46, 49 и 50, които влизат в сила от 1 януари 2023 г.Приложение към чл. 27, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.)


Такси, събирани от Комисията за финансов надзор

 

Раздел I

Такси за издаване на лицензи, разрешения, лицензи за извършване на дейност, други разрешения и одобрения, вписване и отписване на лице във/от регистрите по чл. 30, ал. 1

 

I. За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Регламент (ЕС) № 909/2014, Регламент (ЕС) 2020/1503, както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 се събират следните такси:

№ по ред

Наименование на таксата

Размер на таксата

1.

за одобрение за преобразуване на публични дружества по чл. 124, ал. 1 ЗППЦК

6 000 лв.

2.

за одобрение на проект на договор за съвместно предприятие по чл. 126г, ал. 2 ЗППЦК

6 000 лв.

3.

за вписване на публично дружество и емитент на ценни книжа в регистъра извън случаите, когато вписването се извършва едновременно с одобрението на проспект

1 000 лв.

4.

за отписване на публично дружество от регистъра в случаите по чл. 119, ал. 1 ЗППЦК

1 000 лв.

5.

за отписване на емитент от регистъра, освен когато е заличен от търговския регистър поради приключване на производството по ликвидация или несъстоятелност

1 000 лв.

6.

за разрешение за удължаване срока за изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник в случаите по чл. 77ф, ал. 4 ЗППЦК

2 000 лв.

7.

за лиценз за извършване на дейност като централен депозитар на ценни книжа съгласно Регламент (ЕС) № 909/2014

50 000 лв.

7а.

за лиценз по чл. 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014

30 000 лв.

8.

за други разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) № 909/2014

1 000 лв.

9.

за лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране

7 200 лв.

10.

за отнемане на лиценз за извършване на дейност като доставчик на услуги за колективно финансиране по искане на доставчика

3 900 лв.

11.

за последващо издаване на одобрение на лице по чл. 167, ал. 3 от ЗППЦК

500 лв.


II. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) 2019/2033, Регламент (ЕС) 2016/1011, Регламент (ЕС) № 600/2014, Регламент (ЕС) № 648/2012, Регламент (ЕС) 2022/858, както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 1, 2 и 8 се събират следните такси:

№ по ред

Наименование на таксата

Размер на таксата

1.

за лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар

50 000 лв.

2.

за лиценз на инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 1 ЗПФИ, включително чрез клон на юридическо лице от трета държава, с изключение на дейността по чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9 ЗПФИ

10 200 лв.

3.

за лиценз на инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 2 ЗПФИ, включително чрез клон на юридическо лице от трета държава, с изключение на дейността по чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9 ЗПФИ

6 400 лв.

4.

за лиценз на инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 3 ЗПФИ, включително чрез клон на юридическо лице от трета държава, с изключение на дейността по чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9 ЗПФИ

4 300 лв.

5.

за лиценз на инвестиционен посредник или за разрешение на пазарен оператор за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, включително в случаите на разширяване на лиценз с тези дейности

10 000 лв.

6.

за разширяване на лиценз на инвестиционен посредник с други услуги и дейности с изключение на дейността по чл. 15 ЗПФИ, както и за извършване на дейност в трета държава

3 750 лв.

7.

за частично отнемане на лиценз на инвестиционен посредник по негово искане при отказ от извършване на някои от услугите и дейностите, за които е лицензиран, с изключение на дейността по чл. 15 ЗПФИ

2 000 лв.

8.

за последващо одобрение на лице по чл. 13, ал. 1 и 7 ЗПФИ

500 лв.

9.

за брокер на ценни книжа и инвестиционен консултант:

 

- такса за изпит

450 лв.

- такса за издаване на сертификат

25 лв.

- за признаване на придобита квалификация

300 лв.

10.

за вписване на банка в Регистъра на инвестиционните посредници

10 200 лв.

11.

за отнемане на лиценз за извършване на дейност като регулиран пазар по искане на пазарния оператор

4 500 лв.

12.

за отнемане на лиценз на инвестиционен посредник или на пазарен оператор за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия по тяхно искане

2 500 лв.

13.

за одобрение на преобразуване на инвестиционен посредник

5 000 лв.

14.

за одобрение на изменение и допълнение в правилника за дейността на регулирания пазар

2 000 лв.

15.

за отнемане на лиценз на инвестиционен посредник при отказ от издаден лиценз

2 500 лв.

16.

за освобождаване по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014

500 лв.

17.

за разрешение по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ

2 000 лв.

18.

за разрешение по чл. 11, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 14, ал. 5 ЗПФИ

1 000 лв.

19.

(отм. - ДВ, бр. 29 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.)

 

20.

за одобрение по чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014

1 000 лв.

21.

за одобрение по чл. 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014

1 000 лв.

22.

за одобрение по чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2014

500 лв.

23.

за одобрение по чл. 112, ал. 4 ЗПФИ

1 000 лв.

24.

за одобрение на сключване на споразумение от регулирания пазар по чл. 188, ал. 2 ЗПФИ

3 000 лв.

24а.

(нов - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) за одобрение на финансовите холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност по чл. 229а, ал. 1 и 2 от ЗПФИ

5000 лв.

25.

(доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) за разрешение или одобрение по Регламент (ЕС) № 575/2013 или по Регламент (ЕС) 2019/2033 с изключение на разрешение за използване на вътрешен модел

500 лв.

26.

(доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) за разрешение за използване на вътрешен модел по Регламент (ЕС) № 575/2013 или по Регламент (ЕС) 2019/2033

100 000 лв.

27.

за издаване на лиценз по чл. 34, параграф 1, буква "а" по Регламент (ЕС) 2016/1011

30 000 лв.

28.

за издаване на разрешение за регистрация по чл. 34, параграф 1, букви "б" и "в" от Регламент (ЕС) 2016/1011

20 000 лв.

29.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) за издаване на лиценз за извършване на дейност като одобрен механизъм за докладване или одобрен механизъм за публикуване по чл. 1, т. 3 от ЗПФИ

4 000 лв.

30.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) за разширяване на лиценз на инвестиционен посредник и на пазарен оператор по чл. 208, ал. 2 от ЗПФИ

1 500 лв.

31.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)  за регистриране на многостранна система за търговия като пазар за растеж

3 000 лв.

32.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)  за оценка на придобиване на квалифицирано участие в размер под 50 на сто от капитала на инвестиционен посредник:

 
 

- за всяко пряко придобиващо лице

2 000 лв.

 

- за всяко непряко придобиващо лице

1 000 лв.

33.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)  за оценка на придобиване на 50 или над 50 на сто квалифицирано участие в инвестиционен посредник:

 
 

- за всяко пряко придобиващо лице

4 000 лв.

 

- за всяко непряко придобиващо лице

1 000 лв.

34.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)  за оценка на увеличение на пряко и/или непряко квалифицирано участие в инвестиционен посредник

1 000 лв. за всяко лице

35.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)  за оценка на придобиване на квалифицирано участие в размер под 50 на сто от капитала пазарен оператор или регулиран пазар в случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица:

 
 

- за всяко пряко придобиващо лице

2 000 лв.

 

- за всяко непряко придобиващо лице

1 000 лв.

36.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)  за оценка на придобиване на 50 или над 50 на сто квалифицирано участие в пазарен оператор или в регулиран пазар в случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица:

 
 

- за всяко пряко придобиващо лице

4 000 лв.

 

- за всяко непряко придобиващо лице

1 000 лв.

37.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)  за оценка на увеличение на пряко и/или непряко квалифицирано участие в пазарен оператор или в регулиран пазар в случаите, когато регулираният пазар и пазарният оператор са отделни юридически лица

1 000 лв. за всяко лице

38.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)  за вписване в регистъра на лице, което ще извършва дейност като обвързан агент на инвестиционен посредник

500 лв.

39.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)  за одобрение на член на управителния орган на обвързан агент - търговско дружество, съответно на лице, което представлява или управлява дейността на обвързан агент - търговско дружество

200 лв.

40.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)  за оценка на придобиване на квалифицирано дялово участие в обвързан агент - търговско дружество

200 лв.

41.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.)  за преценка дали е налице основание за прилагане на изключението по чл. 5, ал. 1, т. 10 от ЗПФИ

1 000 лв.

42.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) за издаване на лиценз на основание чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012

60 000 лв.

43.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) за разширяване обхвата на лиценз с допълнителни услуги на основание чл. 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012

30 000 лв.

44.

(нов - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) за издаване на специално разрешение за управление на многостранна система за търговия, основана на технологията на децентрализирания регистър на основание чл. 8, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858

10 000 лв.

45.

(нов - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) за издаване на специално разрешение за управление на система за сетълмент, основана на технологията на децентрализирания регистър на основание чл. 9, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858

15 000 лв.

46.

(нов - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) за издаване на специално разрешение за управление на система за търговия и сетълмент, основана на технологията на децентрализирания регистър на основание чл. 10, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858

20 000 лв.

47.

(нов - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) за предоставяне на всяко последващо освобождаване, в допълнение на заявените с първоначалното искане за издаване на специално разрешение на основание чл. 8, параграф 9, чл. 9, параграф 9 и чл. 10, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858

1000 лв.


III. (доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) За издаване на разрешения и одобрения по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Регламент (ЕС) 2021/23 се събират следните такси:

№ по ред

Наименование на таксата

Размер на
таксата

1.

за преглед и оценка на план за възстановяване на инвестиционни посредници на индивидуална основа

2 500 лв.

2.

за преглед и оценка на план за възстановяване на инвестиционни посредници на консолидирана основа

4 000 лв.

3.

за разрешение за споразумение за вътрешногрупова финансова подкрепа

2 500 лв.

4.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2023 г.) за преглед и оценка на план за възстановяване на централен контрагент по чл. 10 от Регламент (ЕС) 2021/23

6000 лв.


 

IV. (изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 се събират следните такси:

№ по ред

Наименование на таксата

Размер на таксата

1.

за лиценз на дружество със специална инвестиционна цел

5 400 лв.

2.

за разрешение за преобразуване на дружество със специална инвестиционна цел

5 000 лв.

3.

за разрешение за прекратяване на дружество със специална инвестиционна цел

3 000 лв.

4.

за одобрение на замяна на банка депозитар

1 000 лв.

5.

за одобрение за промяна в устава и в другите устройствени актове на дружество със специална инвестиционна цел

500 лв.

6.

за одобрение възлагането на дейности на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС

1 500 лв.

7.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) за одобрение на изменения и допълнения в договор за възлагане на дейности на трето лице по чл. 27, ал. 4 от ЗДСИЦДС

100 лв.

8.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) за одобрение на член на съвета на директорите на дружество със специална инвестиционна цел

200 лв.

9.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) за одобрение на промени в правилата за управление на риска на дружество със специална инвестиционна цел

200 лв.

10.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) за лиценз на дружество за секюритизация

5 400 лв.

11.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) за лиценз на агент за ОПС съответствие

3 000 лв.

V. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), по Регламент (ЕС) 2015/760, както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 се събират следните такси:

№ по ред

Наименование на таксата

Размер на таксата

1.

за лиценз на управляващо дружество, включително чрез клон на юридическо лице от трета държава

6 450 лв.

2.

за разширяване на лиценза на управляващо дружество с допълнителни услуги

1 500 лв.

3.

за лиценз на инвестиционно дружество от отворен тип

8 000 лв.

4.

за разрешение на управляващо дружество за организиране и управление на договорен фонд или на подфонд

4 500 лв.

5.

за одобрение на промяна в правилата, съответно в устава на колективна инвестиционна схема

200 лв.

6.

за одобрение на замяна на депозитаря в предвидените от ЗДКИСДПКИ случаи

200 лв.

7.

за одобрение на замяна на управляващо дружество в случаите по чл. 18 ЗДКИСДПКИ

1 500 лв.

8.

за одобрение на промени в правилата за управление на риска на колективна инвестиционна схема

200 лв.

9.

за одобрение на промени в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на колективна инвестиционна схема

200 лв.

10.

за одобрение на делегиране на функции от управляващо дружество на трето лице

1 500 лв.

11.

за последващо одобрение на лице по чл. 93, ал. 1, 3 и 5 ЗДКИСДПКИ

200 лв.

12.

за разрешение за ползване на заем от колективна инвестиционна схема

500 лв.

13.

(изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в  сила от 29.03.2022 г.) за одобрение на промяна в договора за депозитарни услуги за колективна инвестиционна схема

200 лв.

14.

за разрешение по чл. 67 ЗДКИСДПКИ от захранваща колективна инвестиционна схема

2 000 лв.

15.

(изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в  сила от 29.03.2022 г.) за разрешение за преобразуване на управляващо дружество

5 000 лв.

16.

за разрешение за доброволно прекратяване на управляващо дружество

1 500 лв.

17.

за разрешение за сливане или вливане на колективна инвестиционна схема

500 лв.

18.

за разрешение за доброволно прекратяване на колективна инвестиционна схема

200 лв.

19.

за лиценз на национално инвестиционно дружество от отворен или затворен тип

8 000 лв.

20.

за разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен или затворен тип

4 500 лв.

21.

за разрешение за преобразуване на национално инвестиционно дружество от затворен тип в отворен тип и обратно

3 000 лв.

22.

за разрешение за преобразуване на национален договорен фонд чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне

500 лв.

23.

за одобрение на член на съвета на директорите на национално инвестиционно дружество от затворен тип

200 лв.

24.

за разрешение за ползване на заем от национален инвестиционен фонд

500 лв.

25.

за одобрение за промяна в правилата, съответно в устава, на национален инвестиционен фонд

200 лв.

26.

за одобрение за замяна на управляващо дружество, съответно на лицето, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, които управляват национален инвестиционен фонд

1 500 лв.

27.

за издаване на одобрение на национален инвестиционен фонд за замяна на инвестиционен консултант с управляващо дружество или с лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, и обратно

1 500 лв.

28.

за одобрение на промяна в правилата за управление на риска на национален инвестиционен фонд

200 лв.

29.

за одобрение на промени в правилата за оценка на портфейла и за определяне нетната стойност на активите на национален инвестиционен фонд

200 лв.

30.

(изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в  сила от 29.03.2022 г.) за одобрение на промяна в договора за депозитарни услуги за национален инвестиционен фонд

200 лв.

31.

за лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове, включително на лице със седалище в трета държава

8 000 лв.

32.

за разширяване на лиценз на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове

1 500 лв.

33.

за разрешение за управление на европейски фонд за дългосрочни инвестиции по Регламент (ЕС) 2015/760

6 450 лв.

34.

(изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в  сила от 29.03.2022 г.) за разрешение за преобразуване на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове

5 000 лв.

35.

за отнемане на лиценз за управление на алтернативни инвестиционни фондове при изричен отказ на лицето

4 000 лв.

36.

(изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в  сила от 29.03.2022 г.) за вписване в регистъра на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, чиито активи не надхвърлят установените в чл. 197, ал. 1 ЗДКИСДПКИ прагове

1500 лв.

37.

за одобрение на промяна на документ по чл. 201, ал. 2, т. 1, букви "г" и "е" от ЗДКИСДПКИ

200 лв.

38.

(изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в  сила от 29.03.2022 г.) за одобрение на промяна в договора на лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, с депозитаря

200 лв.

39.

за одобрение на делегиране на функции от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на трето лице

1 500 лв.

40.

за одобрение на делегиране от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, на функцията по оценяване на активи на алтернативен инвестиционен фонд на външен оценител

500 лв.

41.

за одобрение на промени в правилата за оценка на активите и за изчисляване на нетната стойност на активите на алтернативен инвестиционен фонд

200 лв.

42.

за одобрение на лице по чл. 200 ЗДКИСДПКИ

200 лв.

43.

за други разрешения и одобрения по Регламент (ЕС) 2015/760 извън посочените по т. 33

200 лв.

44.

(доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) за вписване в регистъра на допустим фонд за рисков капитал по чл. 14 и 14а от Регламент (ЕС) № 345/2013 г.

6 450 лв.

45.

(доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) за вписване в регистъра на допустим фонд за социално предприемачество по чл. 15 и 15а от Регламент (ЕС) № 346/2013 г.

6 450 лв.

46.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) за оценка на придобиване на квалифицирано участие в размер под 50 на сто от капитала на управляващо дружество:

 

 

- за всяко пряко придобиващо лице

2 000 лв.

 

- за всяко непряко придобиващо лице

1 000 лв.

47.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) за оценка на придобиване на 50 или над 50 на сто квалифицирано участие в управляващо дружество:

 

 

- за всяко пряко придобиващо лице

4 000 лв.

 

- за всяко непряко придобиващо лице

1 000 лв.

48.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) за оценка на увеличение на пряко и/или непряко квалифицирано участие в управляващо дружество

1 000 лв. за всяко лице

VI. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Кодекса за застраховането (КЗ), както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 9, 10, 12 и 15 се събират следните такси:

№ по ред

Наименование на таксата

Размер на таксата

1.

за лиценз на застраховател, включително за клон на застраховател от трета държава, за извършване на застраховане по един или повече класове застраховки по раздел I или раздел II от приложение № 1:

 

 

 - за застраховател по чл. 15, ал. 1 КЗ

135 000 лв. + 10 000 лв. за всеки клас застраховка

 

 - за застраховател без право на достъп по чл. 16 КЗ

100 000 лв. + 10 000 лв. за всеки клас застраховка

2.

за лиценз на презастраховател, включително за клон на презастраховател от трета държава

180 000 лв. + 30 000 лв. за всяка отделна дейност

3.

за издаване на лиценз на презастраховател за разширяване на предмета му на дейност с нова дейност

30 000 лв.

4.

за лиценз за извършване на дейност като схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск в Република България

60 000 лв.

5.

за разширяване обхвата на лиценза с допълнителен лиценз за нов клас застраховка на застраховател, включително на клон на застраховател от трета държава, и за лиценз при условията на чл. 24, ал. 1, изречение второ от КЗ

10 000 лв. за всеки клас застраховка

6.

за разрешение за извършване на застрахователна дейност от местен застраховател на територията на трета държава (чл. 54, ал. 1 КЗ)

20 000 лв. + 5 000 лв. за всеки клас застраховка

7.

за разрешение за преобразуване на застраховател

20 000 лв.

8.

за разрешение за преобразуване на презастраховател

20 000 лв.

9.

за разрешение за доброволна промяна в статут на застраховател с включване или изключване на правото на достъп до единния пазар по чл. 38 КЗ

35 000 лв.

10.

за одобрение на пълен вътрешен модел на застраховател или презастраховател (чл. 175 и 184 КЗ)

100 000 лв.

11.

за одобрение на частичен вътрешен модел на застраховател или презастраховател

80 000 лв.

12.

за одобрение на съществени промени в одобрен вътрешен модел на застраховател или презастраховател

50 000 лв.

13.

за одобрение на съществени промени в политиката за промяна на вътрешен модел на застраховател или презастраховател

30 000 лв.

14.

за одобряване на вътрешен модел на група, когато комисията е орган за надзор на групата

150 000 лв.

15.

за професионална квалификация по чл. 303 КЗ относно застрахователен брокер:

- за явяване на изпит

- за признаване на придобита правоспособност

- за издаване на сертификат450 лв.

300 лв.

25 лв.

16.

за вписване в регистъра на застрахователен брокер

7 500 лв.

17.

за признаване на правоспособност на отговорен актюер:

 

 - за явяване на всеки модул от изпита

450 лв.

 - за признаване на придобита правоспособност

300 лв.

 - за издаване на сертификат

25 лв.

18.

за отписване от регистъра на застрахователен брокер по негово искане

300 лв.


VII. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) За издаване на лицензи и разрешения за извършване на дейност и други разрешения и одобрения по Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и за вписване и отписване на лице във/от регистъра по чл. 30, ал. 1, 13 и 14 се събират следните такси:

№ по ред

Наименование на таксата

Размер на таксата

1.

за пенсионна лицензия

75 000 лв.

2.

за лицензия на дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

35 000 лв.

3.

за разрешение за управление на фонд за допълнително пенсионно осигуряване

35 000 лв.

4.

за разрешение за управление на фонд за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

18 000 лв.

 

5.

за признаване на правоспособност на отговорен актюер:

 

 - за явяване на всеки модул от изпита

450 лв.

 - за признаване на придобита правоспособност

300 лв.

 - за издаване на сертификат

25 лв.

6.

за разрешение за преобразуване на дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

7 500 лв.Раздел II

Такси за осъществяване на общ финансов надзор

 

I. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г., доп. - ДВ, бр. 8 от 2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) За осъществяване на общ финансов надзор - обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки, се събират ежегодно следните такси:

№ по ред

Таксата за общ финансов надзор

Размер на таксата

1.

от публично дружество и друг емитент

600 лв.

2.

от публично дружество за всяка облигационна емисия и от други емитенти за всяка следваща облигационна емисия

300 лв.

3.

от дружество със специална инвестиционна цел

1 600 лв. + 300 лв. за всяка облигационна емисия

4.

от инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 1 ЗПФИ на индивидуална основа с изключение на дейността по чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9 ЗПФИ

5 000 лв.

5.

от инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 2 ЗПФИ на индивидуална основа

2 500 лв.

6.

от инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 3 ЗПФИ на индивидуална основа

2 200 лв.

7.

(доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) от инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 1 ЗПФИ, с изключение на дейността по чл. 6, ал. 2, т. 8 и 9 ЗПФИ, на консолидирана основа във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013, в допълнение към таксата по ред 4

1 500 лв.

8.

(доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) от инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 2 ЗПФИ на консолидирана основа във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013, в допълнение към таксата по ред 5

1 500 лв.

9.

(изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) от инвестиционен посредник по чл. 10, ал. 3 ЗПФИ на консолидирана основа във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 575/2013, в допълнение към таксата по ред 6

1 500 лв.

10.

от инвестиционен посредник за дейността по чл. 9, ал. 2 ЗПФИ

1 500 лв.

10а.

(изм. - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) от инвестиционни посредници майки от Съюза, лицензирани в България, във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) № 2019/2033, в допълнение към съответната такса по ред 4, 5 или 6

1500 лв.

10б.

(нов - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) от инвестиционен холдинг майка от Съюза или смесен финансов холдинг майка от Съюза

5000 лв.

11.

от пазарен оператор, инвестиционен посредник, включително инвестиционен посредник банка, за всяка многостранна система за търговия или организирана система за търговия

5 000 лв.

11а.

от централен контрагент, получил лиценз на основание чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012

100 000 лв.

11б.

(нов - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) от многостранна система за търговия, основана на технологията на децентрализирания регистър, получила специално разрешение на основание чл. 8, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858

10 000 лв.

11в.

(нов - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) от система за сетълмент, основана на технологията на децентрализирания регистър, получила специално разрешение на основание чл. 9, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858

15 000 лв.

11г.

(нов - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) от система за търговия и сетълмент, основана на технологията на децентрализирания регистър, получила специално разрешение на основание чл. 10, параграф 9 от Регламент (ЕС) 2022/858

20 000 лв.

12.

от управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 ЗДКИСДПКИ

3 200 лв.

13.

от управляващо дружество по чл. 86, ал. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ

4 100 лв.

14.

от колективна инвестиционна схема

600 лв.

15.

от всеки подфонд на колективна инвестиционна схема

600 лв.

16.

от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности по чл. 198, ал. 1 от същия закон

4 000 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд

16а.

от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1 и 2 от същия закон

4 500 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд

16б.

от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1 и 5 от същия закон

5 000 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд

16в.

от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, получило лиценз по чл. 197, ал. 1 от същия закон за извършване на дейности и услуги по чл. 198, ал. 1, 2 и 5 от същия закон

5 500 лв. + 2 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд

16г.

от лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове, различно от управляващо дружество, по чл. 195, ал. 2, т. 1 от ЗДКИСДПКИ, регистрирано по чл. 197, ал. 4 от същия закон

2 000 лв. + 1 000 лв. за всеки управляван алтернативен инвестиционен фонд

16д.

от алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чиито активи надхвърлят праговете по чл. 197, ал. 1 от същия закон

4 000 лв.

16е.

от алтернативен инвестиционен фонд по чл. 195, ал. 2, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чиито активи не надхвърлят праговете по чл. 197, ал. 1 от същия закон

2 000 лв.

17.

от национално инвестиционно дружество от затворен тип по чл. 172, ал. 3 ЗДКИСДПКИ

3 200 лв.

18.

от национален инвестиционен фонд от затворен тип, управляван от дружество, управляващо дейността им

2 000 лв.

19.

от национален инвестиционен фонд от отворен тип, управляван от дружество, управляващо дейността им

600 лв.

20.

от борсово търгуван фонд

600 лв.

21.

от европейски фонд за дългосрочни инвестиции

3 200 лв.

22.

от фонд за рисков капитал

3 200 лв.

23.

от фонд за социално предприемачество

1 000 лв.

24.

от регулиран пазар

20 000 лв.

25.

от централен депозитар на ценни книжа

10 000 лв.

26.

от Фонда за компенсиране на инвеститорите

2 000 лв.

27.

от Фонда за компенсиране на инвеститорите за управление на Фонда за преструктуриране на инвестиционни посредници

2 000 лв.

28.

от депозитар - банка или инвестиционен посредник

3 200 лв.

29.

от Гаранционния фонд

140 000 лв.

30.

от Националното бюро на българските автомобилни застрахователи

20 000 лв.

31.

от застраховател, извършващ застраховане по един или повече класове застраховки по раздел I или раздел ІІ от приложение № 1 от КЗ:

 
 

- от застраховател по чл. 15, ал. 1 КЗ

140 000 лв.

 

- от застраховател без право на достъп по чл. 16 КЗ

20 000 лв.

32.

от презастраховател

140 000 лв.

33.

от схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск в Република България

5 000 лв.

34.

от застрахователен брокер

5 000 лв.

35.

от застрахователен агент:

 
 

- юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв.

500 лв.

 

- юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв.

1 000 лв.

 

- физическо лице

50 лв.

35а.

от посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12:

 
 

- юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година до 1 000 000 лв.

250 лв.

 

- юридическо лице и ЕТ с премиен приход през предходната календарна година над 1 000 000 лв.

500 лв.

 

- физическо лице

25 лв.

36.

от пенсионноосигурително дружество

Таксата се състои от сумата от такса от 100 000 лв. за пенсионноосигурително дружество, такса от 50 000 лв. за всеки управляван от него фонд и променлива пропорционална част от брутните постъпления от осигурителни вноски за предходната финансова година, като общата стойност на таксата не надхвърля 10 % от приходите на пенсионноосигурителното дружество от такси и удръжки за предходната финансова година и не може да е по-голяма от 1 900 000 лв.

37.

от дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация

10 000 лв.

38.

от всяко задължено лице по § 1д от ЗППЦК

100 лв.

39.

от лицензиран администратор на бенчмарк

5 000 лв.

40.

от регистриран администратор на бенчмарк

3 000 лв.

41.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) от дружество за секюритизация

1 600 лв. + 300 лв. за всяка секюритизация

42.

(нов - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) от агент за ОПС съответствие

600 лв.

43.

от доставчик на услуги за колективно финансиране

3 500 лв.

ІI. Размерът на таксата за общ финансов надзор на новорегистрираните дружества, фондове, еднолични търговци и физически лица се изчислява пропорционално на времето от вписването им в регистъра до края на годината, като дните от годината се броят за 360.

IIа. (нова - ДВ, бр. 65 от 2023 г.) Таксата за общ финансов надзор по редове 7 - 9, 10а и 10б е дължима от деня, в който поднадзорното лице придобива съответното качество. Таксата се изчислява пропорционално от този ден до края на годината, като дните от годината се броят за 360.

ІII. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) Инвестиционните посредници - банки, заплащат такса за общ финансов надзор в размерите по т. I, ред 4, 5, 6 и 10 в зависимост от услугите и дейностите по чл. 6 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включени в обхвата на получения лиценз за извършване на дейност по Закона за кредитните институции. Колективна инвестиционна схема, организирана като договорен фонд, която се състои от подфондове, не дължи такса по т. I, ред 14. Доставчиците на услуги за колективно финансиране, получили лиценз по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за кредитните институции и Закона за платежните услуги и платежните системи, заплащат такса за общ финансов надзор в пълен размер по т. I, ред 43.

IV. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Задълженото лице за внасяне на таксата по т. I, ред 35 е застрахователният агент, но таксата може да се внесе и от застраховател, за който агентът посредничи. Задълженото лице за внасяне на таксата по т. I, ред 35а е посредникът, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, но таксата може да се внесе и от застраховател, за който лицето посредничи.

V. Променливата част от таксата по т. I, ред 36 се определя ежегодно с решение на комисията в срок до 15 март на текущата година.

VI. Общо събираната такса по т. I, ред 36 от всички пенсионноосигурителни дружества не може да надвишава 9 000 000 лв.

 

Раздел III

Такси за одобрение на проспект по Регламент (ЕС) 2017/1129, за разглеждане на търгово предложение и на предложение за изкупуване (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г.)

 

(изм. - ДВ, бр. 64 от 2020 г., в сила от 21.08.2020 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2022 г.) За издаване на одобрение на проспект по Регламент (ЕС) 2017/1129, за разглеждане на търгово предложение и на предложение за изкупуване от Комисията за финансов надзор се събират следните такси:

№ по ред

Наименование на таксата

Размер на таксата

1.

(В сила от 01.01.2021 г.)

за одобрение на проспект, доброволен проспект, опростен проспект и базов проспект за ценни книжа с емисионна стойност:

 

 

 - до левовата равностойност на

8 000 000 евро включително

5 000 лв.

 

 - над левовата равностойност на

8 000 000 евро

 

5 000 лв. + 0,1 % за разликата над левовата равностойност на 8 000 000 евро, но не повече от 10 000 лв.

2.

(В сила от 01.01.2021 г.)

за одобрение на проспект на Европейския съюз за растеж

 

2 500 лв.

3.

(В сила от 01.01.2021 г.)

за одобрение по чл. 9 и по чл. 10 от Регламент (ЕС) 2017/1129

 

2 000 лв.

4.

(В сила от 01.01.2021 г.)

за издаване на одобрение на допълнение към проспект

 

1 000 лв.

5.

за разглеждане на търгово предложение

4 000 лв.

6.

за одобрение на промени в търговото предложение по чл. 155, ал. 4

600 лв.

7.

за разглеждане на предложение за изкупуване по чл. 157а, ал. 1 ЗППЦК

1 000 лв.

 

 

Раздел IIIа
Такси за регистрация и отмяна на регистрация на ПЕПП по Регламент (ЕС) 2019/1238
(Нов - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.)
 
За регистрация и отмяна на регистрация на ПЕПП по Регламент (ЕС) 2019/1238 от Комисията за финансов надзор се събират следните такси:

по ред

Наименование на таксата

Размер на таксата

лв.)

1.

за регистрация на ПЕПП

3000 лв.

2.

за отмяна на регистрация на ПЕПП по искане на доставчика

1400 лв.

 

 

Раздел IV

Ред и начин за плащане на таксите

 

І. Определеният съгласно раздел I размер на таксите за издаване на лиценз, лицензия, разрешение, одобрение, вписване и отписване на лице в регистъра по чл. 30, ал. 1 включва и такса за разглеждане на документи за издаване на съответния акт, която е в размер 80 на сто от общия размер на таксата.

II. (изм. - ДВ, бр. 85 от 2023 г., в сила от 10.10.2023 г.) Таксите по раздел I, т. I - V, раздел III и IIIа се заплащат в пълен размер при подаване на заявлението за разглеждане с изключение на тези по раздел I, т. II, ред 9.

III. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г.) За производствата по раздел I, т. VI и VII, с изключение на тези по раздел I, т. VI, ред 15 и 17 и т. VII, ред 5 при подаване на заявлението за разглеждане се дължи таксата за разглеждане на документи, определена съгласно т. I. След издаването на акта заявителят следва да заплати остатъка от дължимата за съответното производство такса в срок 7 дни от датата на уведомяването за издаване на акта.

IV. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., в сила от 22.10.2019 г.) Таксата по раздел I, т. II, ред 9, т. VI, ред 15 и 17 и т. VII, ред 5 за изпит се заплаща от лицето най-късно 5 дни преди обявената дата за провеждане на съответния изпит. Таксата по раздел I, т. II, ред 9, т. VI, редове 15 и 17 и т. VII, ред 5 за издаване на сертификат се заплаща при получаване на сертификата, а тази по раздел I, т. II, ред 9, т. VI, редове 15 и 17 и т. VII, ред 5 се заплаща при подаване на заявлението, с което се иска признаване на квалификацията, съответно правоспособността.

V. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) В случаите на оттегляне на заявлението, а за производствата по т. II - и при постановяване на отказ от компетентния орган или прекратяване на производството, заявителят дължи 80 на сто от размера на съответната такса, като остатъкът се възстановява на заявителя без лихва. За производствата по т. III първоначално внесената от заявителя такса не се възстановява.

VI. Таксите по раздел II, т. I, с изключение на таксите по раздел II, т. I, ред 36, се заплащат ежегодно в срок до 31 януари на текущата година.

VII. Таксата по раздел II, т. I, ред 36, за текущата година се внася на три части, както следва:

1. в срок до 31 януари - 100 000 лв. за пенсионноосигурително дружество и 50 000 лв. за всеки управляван от него фонд;

2. в срок до 31 март - 50 на сто от общата стойност на таксата по ред 36;

3. в срок до 31 юли - остатъка от таксата по ред 36 след приспадане на платената част по т. 1 и 2.

VIII. Таксите по раздел II, т. II се заплащат в срок до 31 януари на годината, следваща годината на регистриране.

IХ. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) Дължимите такси се заплащат в брой или безкасово по сметката на Комисията за финансов надзор в Българската народна банка - Централно управление. Заплащането на съответната такса се удостоверява с документ за платена такса, освен ако е извършено по електронен път.

Х. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2022 г., в сила от 29.03.2022 г.) При неплащане в установения срок на остатък от такса по раздел I във връзка с т. III или такса по раздел II върху дължимата сума се начислява и се дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща датата на изтичането на срока за плащане, до датата на плащането.

XI. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Размерът на таксата за осъществяване на общ финансов надзор на лице, което е отписано от съответния публичен регистър по чл. 30, се преизчислява пропорционално за времето през годината, в което лицето има качество на поднадзорно лице, като дните от годината се броят за 360. В случаите по изречение първо, когато е налице платена такса за осъществяване на общ финансов надзор, възстановяване на част от нея се извършва след направено искане за това от задълженото лице до комисията.

 

Приложение към чл. 27, ал. 2

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 03.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 43 от 2010 г., отмяната е в сила от датата на влизане в сила на тарифата по чл. 27, ал. 2 - 17.05.2011 г.)

Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА 2013/36/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/858 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 май 2022 година относно пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър, и за изменение на регламенти (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 909/2014 и Директива 2014/65/ЕС
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/23 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2020 година относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/1503 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 октомври 2020 година относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2033 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1238 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2019 година относно паневропейски персонален пенсионен продукт (ПЕПП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/2402 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за създаване на специфична рамка за опростени, прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012
РЕГЛАМЕНТ (EС) 2017/1129 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 юни 2016 година относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент (ЕС) № 596/2014
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2365 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 ноември 2015 година относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/760 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2015 г. относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1286/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 ноември 2014 година относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 600/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1024/2013 НА СЪВЕТА от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 346/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за социално предприемачество
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 345/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2013 г. относно европейските фондове за рисков капитал
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 648/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакциии
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 март 2012 година относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1093/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1092/2010 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 ноември 2010 година за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1060/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 година относно агенциите за кредитен рейтинг

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума