навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Обн. ДВ. бр.105 от 2 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г., доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., доп. ДВ. бр.88 от 23 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 2 Март 2021г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 302-01-13/19.02.2003 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда отношенията, свързани с производството, разпространението, промоцията и показа на филмите в Република България и държавното подпомагане на българската филмова индустрия, като създава условия за нейното развитие.

Чл. 2. (1) Филмова индустрия по смисъла на закона е производството, разпространението, промоцията, показът и съхранението на филми.
(2) Дейността по съхраняването на филми се осъществява от Българската национална филмотека като държавен културен институт с национално значение.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Този закон цели утвърждаването на българската филмова индустрия като водеща културна индустрия на българската култура чрез:
1. устойчиво нарастване на производството на български филми и на филми с българско участие, включително сериали;
2. създаване на условия за държавно подпомагане на българската филмова индустрия;
3. осигуряване на условия за създаване и разпространение на високохудожествените произведения на българското филмово творчество;
4. запазване на съществуващите ценности на българската филмова култура чрез създаване на необходимите условия за опазване и представяне на кинематографичното наследство;
5. развитие на европейското и международното сътрудничество в областта на филмовата индустрия;
6. разширяване достъпа на публиката до филмовото творчество и популяризиране на българското кино в страната и чужбина.
(2) Основните принципи на държавната политика за развитието и подпомагането на българската филмова индустрия са:
1. равнопоставеност и защита на правото на свободно изразяване на творците и на професионалните организации и юридическите лица с дейност в областта на филмовата индустрия;
2. защита на интелектуалната собственост в областта на филмовата индустрия;
3. подкрепа и насърчаване на творчеството на нови таланти, млади автори и изявени творци в областта на филмовото изкуство;
4. достъпност, публичност и прозрачност на държавното подпомагане на филмовата индустрия;
5. защита на правата и интересите на зрителите.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Държавата провежда политика за подкрепа и развитие на българската филмова индустрия в сътрудничество с творци, професионални организации и юридически лица с дейност в областта на филмовата индустрия.

Глава втора.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛЕН ФИЛМОВ ЦЕНТЪР"


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Изпълнителна агенция "Национален филмов център", наричана по-нататък "агенцията", е администрация към министъра на културата - юридическо лице със седалище София, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност.


Чл. 6. (1) Агенцията:
1. подпомага създаването, разпространението и показа на български филми в страната и в чужбина;
2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) мотивирано предлага на министъра на културата размера на държавното подпомагане за осъществяване на националната политика в областта на филмовата индустрия;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) разработва проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;
4. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) поддържа и води регистър по чл. 15, ал. 1 и регистър по чл. 19, ал. 1;
5. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 4 - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) в срок до 31 март на текущата година представя на министъра на финансите годишен доклад съгласно Закона за държавните помощи относно държавното подпомагане на филмовата индустрия въз основа на отчетените данни за предходната година, който се публикува на интернет страницата на агенцията;
6. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) осъществява сътрудничество със сродни организации от други страни, с фондове и програми на Съвета на Европа и на Европейския съюз;
7. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) осъществява взаимодействие с професионалните организации и юридическите лица с дейност в областта на филмовата индустрия и с дружествата за колективно управление на права в областта на филмовата индустрия в страната;
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) организира и подпомага фестивали, панорами и прегледи на български и чуждестранни филми в Република България и представянето на български филми в чужбина;
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) извършва информационна дейност, събира и обобщава данни за производството, разпространението и показа на филми и ги прави публично достояние;
10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) посредничи при сключване на рамкови споразумения между професионалните организации в областта на филмовата индустрия за определяне защитен механизъм на възнагражденията в областта на филмопроизводството;
11. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) съдейства за защитата на авторските и сродните им права в областта на филмовата индустрия;
12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) упражнява продуцентските права върху българските филми, когато такива са и предоставени по закон или с договор;
13. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) подпомага обучението и квалификацията на кадри във филмовата индустрия;
14. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., предишна т. 12 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 13 - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) осъществява други функции, свързани с прилагането на закона или възложени от министъра на културата;
15. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна т. 14, изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) подпомага дейността на програма "Творческа Европа", подпрограма "Медия".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.
(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Агенцията е администратор на помощ по смисъла на Закона за държавните помощи за схемите по чл. 26, ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Агенцията информира министъра на финансите за предоставянето на държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 при условията и по реда на Закона за държавните помощи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Агенцията изготвя обобщена информация за всяка схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 4 и 6, която предоставя на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по нататък "Регламент (ЕС) № 651/2014".
(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Агенцията събира, поддържа и съхранява информацията за извършените от нея действия при предоставяне на държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1. Срокът за съхранение на информацията е за период не по-кратък от 10 години, считано от датата, на която е предоставена последната индивидуална държавна помощ или минимална помощ.


Чл. 7. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., в сила от 23.10.2018 г.) Изпълнителният директор на агенцията се назначава от министъра на културата след конкурс за срок от пет години. Конкурсът се излъчва на запис на интернет страницата на Министерството на културата.
(3) Изпълнителен директор на агенцията може да бъде български гражданин с висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност в направления "Социални, стопански и правни науки" или "Изкуства" и с не по-малко от 5 години професионален опит в областта на филмовата индустрия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Изпълнителният директор не може да:
1. заема друга държавна длъжност;
2. упражнява търговска дейност или да е управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик;
3. е член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация;
4. упражнява свободна професия, с изключение на научна или преподавателска дейност или упражняване на авторски и сродни права.
(5) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Изпълнителният директор може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, за което не получава възнаграждение.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Към изпълнителния директор на агенцията се създават следните консултативно-експертни органи:
1. национални художествени комисии за оценка на проект:
а) по чл. 26, ал. 1, т. 1, както следва:
аа) за игрални филми;
бб) за документални филми;
вв) за анимационни филми;
б) по чл. 26, ал. 1, т. 6, както следва:
аа) за игрални филми по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителната разпоредба;
бб) за документални филми по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителната разпоредба;
вв) за анимационни филми по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителната разпоредба;
2. Национална комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи по чл. 26, ал. 1, т. 2;
3. Национална комисия за разпространение на филми по чл. 26, ал. 1, т. 3;
4. Национална комисия за фестивали и културни прояви по чл. 26, ал. 1, т. 4;
5. Национална комисия за категоризация;
6. Национална техническа комисия;
7. финансова комисия;
8. приемателна комисия.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Членовете на консултативно-експертните органи по ал. 1 получават възнаграждение за участието си в тях, което се определя с правилника за прилагане на закона, освен ако в закон е предвидено друго.
(3) Дейността на органите по ал. 1 се обслужва от административните звена на агенцията.


Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Към министъра на културата се създава Национален съвет за кино като консултативно-експертен орган.
(2) Националният съвет за кино се назначава за срок две години със заповед на министъра на културата и се състои от 13 членове, включително председател. В състава на съвета по предложение на професионални организации и юридически лица, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1, се включват представители в областта на производството на игрални, документални и анимационни филми, включително сериали, разпространението, промоцията и показа на филми. За председател на съвета се назначава изпълнителният директор на агенцията.
(3) За членове на съвета се назначават лица с висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", които имат най-малко 5 години професионален опит в областта на филмовата индустрия. Едно и също лице не може да участва в състава на Националния съвет за кино за повече от два последователни мандата.
(4) Националният съвет за кино подпомага и консултира министъра на културата, като:
1. разработва и предлага на министъра на културата за утвърждаване Национална програма за развитие на филмовата индустрия; програмата е за период от 5 години и съдържа анализ и оценка на състоянието, целите, приоритетите и мерките за постигането им, необходимите ресурси и източниците на финансиране;
2. дава становище по предложения от изпълнителния директор размер на държавното подпомагане по чл. 6, ал. 1, т. 2;
3. разработва, обсъжда и предлага проекти на нормативни актове в областта на филмовата индустрия;
4. предлага български филм за представяне на европейски и световни конкурси и номинации.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Националните художествени комисии се назначават със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок 6 месеца. Всяка от комисиите по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а", подбуква "аа" и буква "б", подбуква "аа" се състои от 7 членове с доказан опит във филмопроизводството, от които - двама режисьори, продуцент, сценарист, оператор, актьор и кинокритик, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра. Всяка от комисиите по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а", подбуква "бб" и буква "б", подбуква "бб" се състои от 7 членове с доказан опит във филмопроизводството, от които - двама режисьори, продуцент, двама сценаристи, оператор и кинокритик, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра. Всяка от комисиите по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а", подбуква "вв" и буква "б", подбуква "вв" се състои от 7 членове с доказан опит в анимационното филмопроизводство, от които - двама режисьори, двама продуценти, сценарист и двама художник-постановчици в анимационното кино, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра. Те разглеждат и оценяват проекти по критериите по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 или 6 и ги класират за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.
(2) Националната комисия за оценка на проекти за възстановяване на разходи се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Комисията се състои от 5 членове, от които - един експерт от Министерството на културата, един експерт от Министерството на туризма, един експерт на агенцията и двама продуценти, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра. Тя извършва проверка на проекти за наличието на културните критерии по чл. 35е, ал. 2, т. 2 и дава становище, с което одобрява или не одобрява всеки проект за възстановяване на разходи.
(3) Националната комисия за разпространение на филми се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Комисията се състои от 5 членове, от които 4 членове, предложени от юридически лица, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3, 4 и 5 и определени чрез жребий от регистъра, и един експерт от агенцията. Тя разглежда и оценява проекти по критериите по чл. 27, ал. 4 и ги класира за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.
(4) Националната комисия за фестивали и културни прояви се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Комисията се състои от 5 членове, от които - един експерт от агенцията, един продуцент и един режисьор, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра, и по един представител на професионални организации и юридически лица, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3 и 4 и определени чрез жребий от регистъра. Тя разглежда и оценява проекти по критериите по чл. 27, ал. 5 и 6 и ги класира за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.
(5) Когато съставът на комисия не може да бъде попълнен при условията по ал. 1 - 4, съответната квота се попълва на случаен принцип чрез жребий с лице от съответния регистър.

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Националната комисия за категоризация се назначава за срок две години със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Тя е организирана в 5 състава, състоящи се от по 5 членове.
(2) Всеки състав на комисията по ал. 1 се състои от:
1. експерт от Министерството на културата;
2. педагог с 5 години учителски стаж, определен от Министерството на образованието и науката;
3. кинокритик, вписан в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определен чрез жребий от регистъра; когато това условие не може да бъде изпълнено, квотата се попълва на случаен принцип чрез жребий с лице от регистъра;
4. експерт от агенцията;
5. психолог с 5 години професионален опит, предложен от професионална организация на психолозите в България.
(3) Националната комисия за категоризация определя и предлага категорията на филмите, включително сериалите, които подлежат на разпространение и/или показ на територията на Република България.

Чл. 12. (1) Националната техническа комисия се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от 5 членове, от които:
1. двама експерти по изображение;
2. двама експерти по звук;
3. експерт по кино- и видеотехника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Националната техническа комисия оценява техническото качество на завършените филми, включително сериали, получили държавно подпомагане по реда на този закон, както и дава препоръки за тяхното съхранение от Националната филмотека.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Финансовата комисия се назначава за срок една година със заповед на изпълнителния директор. Комисията е организирана в два състава.
(2) Първият състав на комисията за финансовата оценка на проектите по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6 се състои от 7 членове с доказан опит в организацията и финансирането на производството, разпространението или показа на филми, от които:
1. трима експерти от агенцията, специалисти по филмопроизводство;
2. трима експерти, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1, определени по критерии, определени в правилника за прилагане на закона и чрез жребий от регистъра; когато това условие не може да бъде изпълнено, квотата се попълва на случаен принцип чрез жребий с лице от регистъра;
3. един експерт от Министерството на културата.
(3) Вторият състав на комисията за финансовата оценка на проектите по чл. 26, ал. 1, т. 2 се състои от 5 членове, от които:
1. двама експерти от агенцията - един юрист и един финансист или икономист;
2. двама продуценти, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра; когато това условие не може да бъде изпълнено, квотата се попълва на случаен принцип чрез жребий с лице от регистъра;
3. един счетоводител - с най-малко три години професионален опит в областта на филмовата индустрия.
(4) Финансовата комисия:
1. в първия състав организира и извършва финансова оценка на проектите, разгледани и оценени от комисиите по чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4, определени за държавно подпомагане по схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6;
2. във втория състав извършва финансова оценка и одобрява размера на разходите на проекти, разгледани и оценени от комисията по чл. 8, ал. 1, т. 2, които подлежат на възстановяване по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2;
3. и в двата състава в съответствие с компетентността им извършва проверка за съответствие с условията на схемите по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 4, 5 и 6 и с Регламент (ЕС) № 651/2014 и проверка за съответствие с условията на схемата по чл. 26, ал. 1, т. 5 и с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1407/2013".

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Приемателната комисия се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок една година. Комисията се състои от 5 членове, от които трима членове, вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и определени чрез жребий от регистъра, и двама експерти от агенцията.
(2) Приемателната комисия извършва проверка за съответствие на одобрения за финансиране проект с готовия филм, съответно сериал. Проверката се извършва по критерии, определени в правилника за прилагане на закона. При съответствие се издава сертификат за завършен културен продукт.
(3) При несъответствие изпълнителният директор на агенцията въз основа на мотивиран доклад на комисията определя срок за отстраняването му. При неотстраняване на несъответствието продуцентът не може да кандидатства за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 за срок от една година.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Два месеца преди изтичане на мандата на всеки от органите по чл. 8, ал. 1 се определят новите членове на комисиите.
(2) Пълномощията на членовете на орган по чл. 8, ал. 1 може да бъдат прекратени предсрочно с подаване на оставка или при невъзможност да изпълняват задълженията си повече от два месеца, или при смърт.
(3) В случаите по ал. 2 в едномесечен срок изпълнителният директор на агенцията назначава нов член за срок до края на мандата на освободения член.
(4) Редът по ал. 1 за провеждането на жребий за определянето на членове на комисиите се определя с правилника за прилагане на закона.
(5) Заповедите, с които се назначават членовете на органите по чл. 8, ал. 1, се публикуват незабавно на интернет страницата на агенцията.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Агенцията създава и води регистър на експерти, които участват в комисиите по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 7 и 8.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват режисьори, продуценти, сценаристи, оператори, актьори, кинокритици и художник-постановчици в анимационното кино, които отговарят на следните изисквания:
1. режисьорите, продуцентите, сценаристите и операторите да имат минимум два пълнометражни филма или сериала и 5 години опит в кинопроизводството;
2. за комисиите по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а", подбуква "вв" и буква "б", подбуква "вв" режисьорите, продуцентите, сценаристите и художник-постановчиците в анимационното кино да имат минимум два анимационни филма и три години опит в анимационното кинопроизводство;
3. актьорите да имат минимум 5 роли в игрални филми или сериали;
4. кинокритиците през последните 5 години да имат най-малко 10 публикации в специализирани издания с профил "изкуство" или "култура".
(3) Условията и редът за вписване в регистъра по ал. 1, за неговото водене, за извършването на финансовата оценка на проектите, за организацията на дейността на Националния съвет за кино и на комисиите по чл. 8, ал. 1, се определят с правилника за прилагане на закона.

Глава трета.
ФИНАНСИРАНЕ

Раздел I.
Приходи


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Трансферът от бюджета на Министерството на културата за агенцията се определя с ежегодния закон за държавния бюджет на Република България.
(3) Агенцията е администратор на следните приходи:
1. такси, събирани по този закон;
2. глоби и имуществени санкции по този закон;
3. отстъпени продуцентски права върху български филми, когато са и предоставени по закон или с договор;
4. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) средства от международни фондове и програми;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) неустойки и лихви за неизпълнение на договори, по които агенцията е страна;
7. (предишна т. 6, доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) дарения и завещания;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) лихви по депозитите на собствени средства;
9. (предишна т. 8, доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) други приходи, установени със закон или друг нормативен акт.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. от ДВ, бр. 99 от 2010 г. е обявено за противоконституционно с РКС № 1 от 2011 г. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България се предвиждат средства за държавно подпомагане по този закон и средства за финансиране на национални фестивали, организирани от агенцията.
(2) Държавното подпомагане на филмовата индустрия по реда на този закон се предоставя по схеми за държавна и минимална помощ в рамките на разходите, утвърдени по бюджета на Министерството на културата със закона за държавния бюджет на Република България по бюджетната програма за подкрепа на филмовото изкуство.
(3) Средствата за държавно подпомагане по ал. 2 се програмират поотделно за:
1. приоритетно държавно подпомагане по схемата за производство на филми по чл. 26, ал. 1, т. 1;
2. държавно подпомагане по схемата за възстановяване на разходи по чл. 26, ал. 1, т. 2;
3. държавно подпомагане по схемата за разпространение на филми по чл. 26, ал. 1, т. 3;
4. държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 4 за фестивали и културни прояви;
5. държавно подпомагане по схемите по чл. 26, ал. 1, т. 5 за промоция и показ на филми;
6. държавно подпомагане по схемата за производство на сериали по чл. 26, ал. 1, т. 6.
(4) Годишният размер на средствата за схема:
1. по чл. 26, ал. 1, т. 1 не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 12 пълнометражни игрални филма, 22 пълнометражни документални филма и 250 минути анимация;
2. по чл. 26, ал. 1, т. 2 не може да бъде по-малък от средствата, определени по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 1 за производство на игрални филми, като не се вземат предвид средствата за разпространение на филми, фестивали, културни прояви, промоция и показ на филми;
3. по чл. 26, ал. 1, т. 3, 4 и 5 е част от средствата по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 1 и е в размер на 15 на сто от тях;
4. по чл. 26, ал. 1, т. 6 не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година на 15 пълнометражни документални филма.
(5) Държавно подпомагане на филмовата индустрия за схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 6 се предоставя след обезпечаване на годишния размер на средствата за схема по чл. 26, ал. 1, т. 1.

Раздел II.
Разходи


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Средствата по чл. 16, ал. 3 и чл. 17, ал. 4, т. 1 се разходват за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1, които са не по-малко от 85 на сто - за производство на филми и за дейности по чл. 28, ал. 1, и в тях се включват:
1. до 5 на сто - за филми по чл. 30а;
2. не по-малко от 10 на сто - за дебютни филми;
3. до 20 на сто - за филми по чл. 28, ал. 1, т. 2, когато има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят за подпомагане на производството на игрални, документални и анимационни филми в съотношение, еквивалентно на определения размер на годишна субсидия по чл. 17, ал. 4, т. 1 за всеки вид филми.
(3) Средствата по чл. 17, ал. 4, т. 3 се разпределят, както следва:
1. по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3 - за финансиране разпространение на филми - 5 на сто;
2. по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 4 - за финансиране на фестивали и културни прояви - 5 на сто;
3. по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 5 - за финансиране на промоция и показ на филми - 5 на сто, от които 90 на сто за показ на филми и 10 на сто за промоция на филми.
(4) Средствата по чл. 17, ал. 4, т. 4 се разходват за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 6.
(5) Годишният бюджет на всяка схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 3 и 6 не може да надвишава размерите, определени в чл. 4, параграф 1, буква "аа" от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(6) Годишният бюджет на схемата по чл. 26, ал. 1, т. 4 не може да надвишава размерите, определени в чл. 4, параграф 1, буква "щ" от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Глава четвърта.
РЕГИСТРАЦИЯ


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Агенцията създава и поддържа единен публичен регистър на:
1. независимите продуценти;
2. доставчици на филмопроизводствени услуги;
3. разпространителите на филми;
4. лицата, осъществяващи показ на филми на територията на страната;
5. киносалоните;
6. филмовите продукции, осъществявани от чуждестранни продуценти на територията на Република България, включително копродукциите с български продуценти;
7. филмите, получили виза за разпространение и показ в страната;
8. проекти, създадени съвместно с Българската национална телевизия;
9. проекти, получили държавно подпомагане при кандидатстване по схеми за държавна помощ по чл. 26, ал. 1;
10. професионални организации и юридически лица с нестопанска цел с дейност в областта на филмовата индустрия.
(2) За регистрация по ал. 1, т. 1 - 6 и 10 се подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.
(3) Регистрацията по ал. 1, т. 7 - 9 се извършва служебно от агенцията.
(4) На регистрация по ал. 1, т. 1 - 4 подлежат и лица, регистрирани като търговци по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(5) Условията и редът за вписването и заличаването в регистъра се определят в правилника за прилагане на закона.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Към заявлението за вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 4 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) за чуждестранно лице - заверен от консулска служба превод на документ, издаден от компетентен орган в държавата на учредяване на чуждестранното лице, удостоверяващ, че то има право да осъществява продуцентска дейност, дейност като доставчик на филмопроизводствени услуги, дейност по разпространение или показ на филми;
2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
5. документ за платена такса за регистрация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Към заявлението за вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 5 се прилагат:
1. декларация, удостоверяваща местонахождението, вида и режима на работа на киносалона, вид кинотехника и брой на зрителските места;
2. документ за платена такса за регистрация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Заявлението за вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 6 се подава не по-късно от 14 дни преди започване на работата за реализация на продукцията в Република България. Към заявлението се прилагат:
1. професионална биография на продуцента;
2. копие от договор с български изпълнителен продуцент или копродуцент;
3. копие от договора за получени авторски права или всяко друго доказателство, позволяващо да се провери притежаването на авторски права за търговско използване на филма;
4. копие от сценария;
5. списък на основните творчески и технически лица на участващите страни;
6. календарен план на продукцията в частта и за реализация на територията на Република България;
7. план за местата на снимките;
8. проектобюджет на продукцията в частта му за територията на Република България;
9. документ за платена такса за регистрация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Заявлението за вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 10 съдържа:
1. наименование на юридическото лице и Единен идентификационен код;
2. цели, дейности и опит в областта на филмовата индустрия;
3. членски състав;
4. интернет страница.

Чл. 21. (1) Агенцията се произнася по искането за вписване в 7-дневен срок от подаване на заявлението и издава удостоверение за регистрация.
(2) При непълноти и/или неточности в представените документи заявителят се уведомява писмено в тридневен срок за отстраняването им. При неотстраняване на непълнотите и/или неточностите в едномесечен срок от уведомяването искането се смята за оттеглено.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Действието на регистрацията и на удостоверението за регистрация по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 5 и 10 е безсрочно, а по чл. 19, ал. 1, т. 6 е за срока на осъществяване на регистрираната продукция.


Чл. 22. На вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1 подлежат и промени на данните, подлежащи на регистрация, в 14-дневен срок от настъпването им.


Чл. 23. (1) Регистрацията се заличава със заповед на изпълнителния директор на агенцията, а издаденото удостоверение се обезсилва:
1. по искане на регистрираното лице;
2. при смърт на регистрирания, ако той е физическо лице, или при прекратяване и ликвидация, ако е юридическо лице;
3. при установена неистинност на някои от заявените обстоятелства;
4. при влязло в сила наказателно постановление за повторно нарушение по този закон.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 1, т. 3 и 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Заличаването на регистрацията и обезсилването на удостоверението се разгласяват от агенцията по подходящ начин.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Редът за водене на регистъра по тази глава се определя с наредба на министъра на културата.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) За вписване в регистъра по чл. 19, ал. 1 се събират такси по тарифа, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на културата.

Глава пета.
ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Раздел I.
Общи разпоредби


Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Държавното подпомагане на филмовата индустрия се предоставя като:
1. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) схема за държавна помощ за производство на филми, с изключение на тези по т. 6, при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;
2. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) схема за държавна помощ за възстановяване на разходи за производство на филми, включително сериали, при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;
3. (предишна т. 2, доп. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) схема за държавна помощ за разпространение на филми, с изключение на тези по т. 6, при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;
4. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) схема за държавна помощ за фестивали и културни прояви при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;
5. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) схема за минимална помощ за промоция и показ на филми, с изключение на тези по т. 6, при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 1407/2013;
6. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) схема за държавна помощ за производство на сериали при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Условията и редът за отпускане на средствата за държавно подпомагане по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Лицата, получили държавно подпомагане, отчитат и доказват целесъобразността на разходваните средства пред агенцията. Когато плащането е на траншове преди изплащане на последната част лицата, получили държавно подпомагане, представят финансов отчет за извършените разходи, заверен от регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ се извършва при условията и по реда на Закона за държавните помощи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) За държавно подпомагане по схема по ал. 1 не може да кандидатства:
1. член на комисия по чл. 8, ал. 1, т. 1 - 4 - само пред комисията, в която участва, и до изтичането на мандата и;
2. член на комисия по чл. 8, ал. 1, т. 1 - 4, в случай че предсрочно е прекратен мандатът му - само пред комисията, в която е участвал, и до изтичането на мандата и;
3. лице, за което са налице условията за свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с член на комисия по този закон - само пред комисията, в която участва членът на комисията;
4. служител на агенцията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Юридическите лица, в чиито органи на управление, контрол или надзор изпълнителният директор на агенцията участва или получава под каквато и да е форма възнаграждение от тях, не могат да кандидатстват за държавно подпомагане по схема по ал. 1.
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) За кандидатстване за държавно подпомагане по схема по ал. 1 се внася такса в размер, определен в тарифата по чл. 25.
(10) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Не се допуска възстановяване на разходи по схемата по ал. 1, т. 2 за разходи, за които е получена друга държавна или минимална помощ, независимо от източника и.
(11) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) С един и същ проект може да се кандидатства за помощ по повече от една от схемите по този закон, ако:
1. подпомагането е за различни допустими разходи;
2. подпомагането е за едни и същи изцяло или частично припокриващи се допустими разходи, при условие че натрупването на помощта не води до надхвърляне на най-високия приложим интензитет и на най-високия приложим размер на помощта.
(12) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) В случаите по ал. 11, т. 2 интензитетът на държавната помощ за проект за производство на филм, включително сериал, се определя в съответствие с чл. 28, ал. 3, като се има предвид и получена държавна помощ от местни, регионални или национални източници в страната или от източници на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство до датата на отпускане на държавната помощ за същия проект по този закон.
(13) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Редът и механизмите за предоставяне и контрол на всяка държавна и минимална помощ се определят с правилника за прилагане на закона и трябва да гарантират съответствието на всеки проект, одобрен за подпомагане, с условията на схемите за помощ и с приложимите регламенти.
(14) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Режисьорите, продуцентите, сценаристите, операторите и художник-постановчиците в анимационното кино, получили държавно подпомагане, се вписват служебно в регистъра по чл. 15, ал. 1, ако отговарят на изискванията за вписване.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) За държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 може да кандидатства лице, вписано в регистъра по чл. 19, ал. 1, което няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата, както и проект на режисьор, който няма незавършен по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права филм от същия вид със субсидия.
(2) Лицето по ал. 1 кандидатства с проект, който отговаря на изискванията за допустими разходи по чл. 54, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно по Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(3) Не се допуска държавно подпомагане на проекти, които проповядват насилие, верска, расова или етническа нетърпимост или съдържат порнография.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 или 6, се оценява като културен продукт съобразно:
1. културните, художествените и творческите му качества с акцент върху оригиналността на темата, художествената стойност на сценария, използваните творчески методи на филмов разказ, драматургичната структура, главните герои, режисьорската експликация и/или визуалната концепция, творческия потенциал на проекта в контекста на европейското културно разнообразие;
2. зрителския му потенциал и възможността за културно въздействие;
3. съответствието между сценария, предложените художествено-творчески решения и икономическата обоснованост на предлагания бюджет;
4. обосноваността на финансовия план и стратегията за производство;
5. за проекти по чл. 26, ал. 1, т. 1 служебно извършена оценка от агенцията по критерии, определени в правилника за прилагане на закона, въз основа на:
а) опита и професионалните постижения на продуцента и режисьора, признанието на техни предишни произведения от зрителите;
б) реализирани най-малко 7500 платени гледания в страната и чужбина за предходен проект за пълнометражен игрален филм;
в) разпространение на пълнометражни игрални филми най-малко в 25 на сто от действащите киносалони в страната;
г) официална селекция или награди от фестивали клас А или Б;
6. за проекти по чл. 26, ал. 1, т. 6 опита и професионалните постижения на продуцента и режисьора и постигнатия рейтинг на техните праймтайм произведения или брой платени гледания в платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог;
7. плана за разпространение и маркетинг на проекта;
8. популяризиране на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, традиции и възможности за туризъм.
(2) Разпоредбите на ал. 1, т. 2 и 5 не се прилагат при държавно подпомагане на дебютни български филми.
(3) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 - за възстановяване на разходи, се оценява като културен продукт по критериите съгласно чл. 35е, ал. 2, т. 2.
(4) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3, се оценява като културен продукт съобразно:
1. естетическото и емоционалното въздействие на филма, възможността му активно да ангажира интереса на публиката, силата на историята, играта на актьорите, режисурата, камерата и сценографията;
2. плана за разпространение и маркетинга;
3. професионалния опит и признание на продуцента и режисьора;
4. професионалния опит на разпространителя;
5. представените национални и европейски ценности.
(5) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 4 - за фестивал, се оценява като културен продукт съобразно:
1. художествената стойност и оригиналност на съдържанието, при отчитане на културното и географското, жанровото и видовото разнообразие, включените образователни и професионални събития, представянето на съвременни тенденции в развитието на аудио-визуалната индустрия;
2. потенциала за достигане до публиката, за развитие на филмовата култура и наличието на комуникационна и маркетингова стратегия;
3. значението на фестивала за развитието на българската филмова индустрия - цели, очаквани резултати, устойчивост и приемственост;
4. организационния опит на екипа по управление на проекта;
5. обосноваността на бюджета, финансовия план и стратегията за производство.
(6) Всеки проект, с който се кандидатства за държавно подпомагане по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 4 - за културна проява, се оценява като културен продукт съобразно:
1. селектирани филмови проекти и филми с художествената стойност на съдържанието им, в контекста на европейското културно разнообразие, жанровото и видовото разнообразие, представянето на съвременни тенденции в развитието на филмовата индустрия;
2. развитието на европейското и международното сътрудничество в областта на кинематографията, създаването на условия за копродукции;
3. разширяването на достъпа на публиката до филмовото творчество и популяризирането на българското кино в чужбина;
4. създаването на професионални образователни практики, повишаването на професионалната квалификация на експерти и творци, заети във филмовата индустрия, представянето на българските таланти на международната сцена;
5. устойчивостта и приемствеността и организационния опит на екипа и качеството на управление на събитието.

Раздел II.
Държавно подпомагане на производството на филми (Загл. изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

Раздел II.
Държавно подпомагане на филмопроизводството


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 се предоставя за проекти за:
1. производство на български игрални, документални, анимационни и дебютни филми;
2. трансгранични продукции и филми, които се произвеждат при условията на копродукция с държави - страни по Конвенцията на Съвета на Европа за кинематографичната копродукция (ревизирана) 30 януари 2017 г., Ротердам, (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 81 от 2019 г.), наричана по-нататък "Конвенция за кинематографичната копродукция", и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудио-визията;
3. производство на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват;
4. дейности за писане на сценарий;
5. дейности на предпроизводствен етап за създаване на филм.
(2) Финансовото подпомагане в рамките на максималния интензитет по ал. 3:
1. на проекти по ал. 1, т. 1 не може да бъде по-малко от 30 на сто от средностатистическия бюджет за съответния вид филм за предходната година, с изключение на проектите с ниско или микрофинансиране;
2. по ал. 1, т. 4 и 5 не може да надхвърля 5 на сто от средностатистическия бюджет за игрален филм за предходната година.
(3) Интензитетът на държавното подпомагане за производство на филми по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 не може да надхвърля 50 на сто от допустимите разходи, освен в следните случаи:
1. за дейности на предпроизводствен етап за писане на сценарий и създаването на филм е в размер до 100 на сто от допустимите разходи;
2. за трудни филми е в размер до 80 на сто от допустимите разходи с изключение на първи и втори пълнометражен филм на режисьор и филми с ниско и микрофинансиране, за които финансирането е в размер до 90 на сто от допустимите разходи;
3. за трансгранични продукции е в размер до 60 на сто от допустимите разходи, за тази част от тях, която се отнася за българското участие.
(4) На територията на Република България се разходват най-малко 75 на сто от отпуснатите целеви средства за държавно подпомагане за производство на филми по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1.
(5) Агенцията може да изисква на територията на страната да се разходват до 160 на сто от помощта, предоставена за производство на филм.
(6) Максималните разходи, обвързани със задължението за териториалност на разходите по ал. 5, не могат да надхвърлят 80 на сто от общия бюджет на филма.

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) Държавното подпомагане за проекти по чл. 28, ал. 1 се предоставя след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с правилника за прилагане на закона.
(2) С кандидатите, придобили право да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.
(3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.


Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Държавно подпомагане за производство на български филми, свързани с национални прояви и чествания на събития и бележити дейци, се извършва по предложение на министъра на културата, като българските продуценти кандидатстват пред агенцията на извънредна конкурсна сесия и проектите се разглеждат при условията и по реда на този закон и на правилника за неговото прилагане.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Държавно подпомагане на проекти за производство на филми, за които има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент от държава - страна по Конвенцията за кинематографичната копродукция, или от държава, с която Република България има сключена спогодба в областта на филмовата индустрия, се извършва, като българският продуцент кандидатства пред агенцията и проектът се разглежда при условията и по реда на този закон и на правилника за неговото прилагане.
(2) За държавно подпомагане по ал. 1 могат да кандидатстват български продуценти, ако са налице следните условия:
1. средствата за финансирането на проекта, осигурени от чуждестранния копродуцент, са от международен, национален или регионален фонд или институция и/или телевизионен оператор с национален обхват на територията на страната на чуждестранния копродуцент;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) делът на българския продуцент в бюджета на проекта е не по-малко от 10 на сто за двустранна копродукция и не по-малко от 5 на сто за многостранна копродукция.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Участието на лица, ненавършили 18 години, във филмови продукции на територията на Република България се осъществява съгласно действащото законодателство и по ред, определен с наредба на Министерския съвет.

Раздел II "а".
Държавно подпомагане на производството на сериали (Нов - ДВ, бр. 18 от 2021 г.)


Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Държавното подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 6 се предоставя за проекти за:
1. български сериали с продължителност от 6 до 14 епизода на сезон с времетраене на всеки епизод над 40 минути чисто програмно време, а за български анимационни сериали с обща продължителност на сериала не по-малко от 24 минути, които се произвеждат от независими продуценти;
2. трансгранични продукции на сериали с продължителност от 6 до 14 епизода на сезон с времетраене на всеки епизод над 40 минути чисто програмно време, а за български анимационни сериали с обща продължителност на сериала не по-малко от 24 минути, които се произвеждат от независими продуценти при условията на копродукция с държави - страни по Конвенцията за кинематографичната копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудио-визията.
(2) Интензитетът на държавното подпомагане на проекти по ал. 1, т. 1 и 2 не може да надхвърля 50 на сто от допустимите разходи.
(3) На територията на Република България се разходват най-малко 75 на сто от отпуснатите целеви средства за държавно подпомагане за производство на сериали по схема по чл. 26, ал. 1, т. 6.

Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Държавното подпомагане за проекти по чл. 26, ал. 1, т. 6 се предоставя след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с правилника за прилагане на закона.
(2) С независимите продуценти, чиито проекти за сериали са одобрени за финансиране, се сключва договор за държавно подпомагане.
(3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се смята за дата, на която е предоставена помощта.

Раздел III.
Държавно подпомагане за разпространение на филми (Загл. изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

Раздел III.
Държавно подпомагане на разпространението и показа на филми


Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Държавно подпомагане за разпространение на филми се предоставя по схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 за:
1. български филми;
2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) филми, създадени при условията на копродукция с държави - страни по Конвенцията за кинематографичната копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;
3. европейски филми.
(2) Интензитетът на държавното подпомагане за разпространение на филми по ал. 1, т. 1 и 2 е до 50 на сто от допустимите разходи, а за разпространение на филми по ал. 1, т. 3 е до 25 на сто от допустимите разходи.


Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) Държавното подпомагане за филми по чл. 32 се предоставя след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с правилника за прилагане на закона.
(2) С кандидатите, които са придобили правото да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.
(3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.


Чл. 34. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)


Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл. 35 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)
(2) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) Агенцията може да използва филми, създадени с държавно финансово подпомагане за международни културни прояви, като заплаща авторски и сродните им права.

Раздел IV.
Държавно подпомагане за фестивали, културни прояви, промоция и показ на филми (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.)

Раздел IV.
Държавно подпомагане за фестивали и показ на филми (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)

Раздел IV.


Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Държавното подпомагане за фестивали и културни прояви се предоставя по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 4 в съответствие с чл. 53 от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) Държавното подпомагане за промоция и показ на филми се предоставя по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 5 в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(3) За държавно подпомагане за фестивали, културни прояви, промоция и показ на филми може да кандидатства лице, вписано в регистъра по чл. 19, ал. 1, което няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Държавното подпомагане за фестивали и културни прояви се предоставя под формата на оперативна помощ за културни дейности по представяне на проекти на филми и филми.
(2) Максималният размер на държавната помощ по ал. 1 не може да надхвърля левовата равностойност на 1 милион евро за фестивал или културна проява.
(3) Максималният интензитет на помощта по ал. 1 е до 80 на сто от допустимите разходи.

Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) Държавно подпомагане за показ на филми се предоставя за:
1. български филми;
2. филми, създадени при условията на копродукция с държави - страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;
3. европейски филми.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Държавното подпомагане за показ на филми по ал. 1, т. 1 и 2 е в размер до аритметичния сбор от два компонента. Първият компонент се изчислява като произведение от средния приход на прожекция в съответния киносалон за последните 6 месеца, предхождащи датата на заявлението за подпомагане, и броя реализирани прожекции на съответния филм за отчетния период, за който се подава заявлението за подпомагане. Вторият компонент е в размер 50 на сто от общите приходи от продадени билети в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс за съответния филм за отчетния период, за който се подава заявлението за подпомагане. Държавното подпомагане на филми по ал. 1, т. 1 и 2 се завишава с 20 на сто, ако киносалонът, подал заявление, е постигнал удвоения размер за предвиденото в чл. 44, ал. 1, изречение второ време за показ на български филми. Общият размер на държавното подпомагане не може да надвишава размерите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Държавното подпомагане за показ на филми по ал. 1, т. 3 е в размер до аритметичния сбор от два компонента. Първият компонент се изчислява като произведение от половината от средния приход на прожекция в съответния киносалон за последните 6 месеца, предхождащи датата на заявлението за подпомагане, и броя реализирани прожекции на съответния филм за отчетния период, за който се подава заявлението за подпомагане. Вторият компонент е в размер 25 на сто от общите приходи от продадени билети в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс за съответния филм за отчетния период, за който се подава заявлението за подпомагане. Държавното подпомагане на филми по ал. 1, т. 3 се завишава с 20 на сто, ако киносалонът, подал заявление, е постигнал удвоения размер за предвиденото в чл. 44, ал. 1, изречение първо време за показ на европейски филми. Общият размер на държавното подпомагане не може да надвишава размерите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя въз основа на проект, който може да включва до 10 филма.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя след влизането в сила на договор за държавно подпомагане, сключен между кандидата и агенцията.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) За държавно подпомагане на показа на филми може да кандидатстват киносалони, които са провели не по-малко от 150 търговски прожекции на закрито или 30 прожекции на открито за предходните 6 месеца на отчетния период, за който се подава заявлението за подпомагане.

Чл. 35г. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) (1) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя по искане на лице, което извършва показ на филми в киносалони на територията на Република България. Към искането лицето предоставя на агенцията и информация за дейността си по чл. 43.
(2) Условията и редът за предоставяне на държавното подпомагане за показ на филми се определят с правилника за прилагане на закона.
(3) С цел недопускане надвишаване на размерите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, помощта се изразява като парични безвъзмездни средства и използваните стойности са в брутно изражение преди облагане с данъци или други такси.
(4) Помощта, изплащана на траншове, се сконтира към стойността и към момента на нейното предоставяне. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на отпускане на помощта.

Чл. 35д. (Нов - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Държавното подпомагане за промоция на български филми не може да надвишава размерите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(2) Държавното подпомагане за промоция на български филми се предоставя след влизането в сила на договор за държавно подпомагане, сключен между кандидата и агенцията.

Глава пета "а".
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЕРИАЛИ (НОВА - ДВ, БР. 18 ОТ 2021 Г.)


Чл. 35е. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Възстановяването на разходи, направени за производство на филми, включително сериали, се извършва по схема за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2.
(2) За възстановяване на разходи по ал. 1 може да се кандидатства с произведение, което трябва:
1. да отговаря на една от следните категории филм:
а) игрален филм с продължителност над 70 минути;
б) документален филм с продължителност над 60 минути или документален сериал с продължителност на всеки епизод над 40 минути;
в) анимационен филм или анимационен сериал с обща продължителност над 24 минути;
г) филм, предназначен за излъчване по телевизия или на платформи, с продължителност над 70 минути или сериал с времетраене на всеки епизод над 40 минути;
2. да бъде определено като културен продукт въз основа на културни критерии, включени в тест:
а) културното, художественото и творческото съдържание, използваният творчески метод, сюжет на сценария и образ на главните герои в контекста на европейското културно разнообразие и ценности;
б) оценка на творческо сътрудничество и използване на местни ресурси;
в) популяризиране на българската култура, обществено развитие, историческо наследство, традиции и възможности за туризъм;
г) българска или европейска архитектурна, културна или историческа забележителност или географско място, с отразяване на значими български или европейски ценности;
д) използване на иновативни подходи, техники и технологии по отношение на творческия и/или техническия процес на работа;
е) език на окончателната версия на произведението - един от официалните езици на Европейския съюз;
3. да е създадено изцяло или частично на територията на Република България;
4. да е предназначено за публичен показ и/или излъчване.
(3) За възстановяване на разходи по схемата по ал. 1 може да кандидатства:
1. продуцент или копродуцент, придобил права върху сценария на произведението по ал. 2, т. 1, или
2. доставчик на филмопроизводствени услуги, който има сключен договор с продуцент, придобил правата върху сценария на произведение по ал. 2, т. 1 за целите на производството на това произведение.
(4) Кандидатът по ал. 3 трябва:
1. да има качеството на юридическо лице, регистрирано с предмет на дейност производство на филми по ал. 2, т. 1 по българското законодателство или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или по законодателството на трета страна, като в последния случай регистрацията е направена поне две години преди подаването на заявлението за възстановяване на разходи;
2. да произвежда произведение по ал. 2, т. 1;
3. да е вписан в регистъра по чл. 19, ал. 1;
4. в период от 5 години до кандидатстването за възстановяване на разходи по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 да е произвел изцяло или частично поне едно произведение съгласно ал. 2, т. 1, което да е показано в кината и/или да е излъчено по телевизията, и/или да е достъпно за абонати на платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог, или да е показвано на поне един международен фестивал.
(5) За възстановяване на разходи може да кандидатства продуцент или доставчик на филмопроизводствени услуги, който не отговаря на изискванията на ал. 4, т. 4, но по отношение на него е изпълнено едно от следните условия:
1. е учредител или законен представител на юридическото лице по ал. 4;
2. до 10 години преди кандидатстването по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 негов изпълнителен директор или управител е създал и/или е участвал в създаването на поне едно произведение по ал. 2, т. 1.
(6) Когато кандидат по схемата по ал. 1 няма регистрация, включително на клон по българското законодателство, той е длъжен да се регистрира преди датата на изплащане на държавната помощ по тази глава.
(7) В случай на копродукция кандидат по схемата по ал. 1 може да бъде този копродуцент, който има регистрация по българското законодателство за целите на производството на произведение по ал. 2, т. 1.
(8) В случай на продукция, при която никой от продуцентите няма регистрация по българското законодателство или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, по схемата по ал. 1 може да кандидатства чуждестранен продуцент чрез доставчик на филмопроизводствени услуги, регистриран по българското законодателство, който ще бъде кандидат в процедурата.
(9) Кандидат по схемата по ал. 1 може да бъде единствено продуцент, копродуцент или доставчик на филмопроизводствени услуги, който отговаря на критериите за независим продуцент по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителната разпоредба.

Чл. 35ж. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Не се допуска възстановяване на разходи по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 за проекти, които:
1. може да доведат до уронване авторитета на Република България или българската нация, насочени са срещу правовия ред или конституционните принципи, приканват към война, расизъм, прояви на национализъм, религиозна омраза и национален сепаратизъм или насърчават прояви на дискриминация;
2. съдържат елементи с порнографски характер или език, уронват достойнството, честта на гражданите и са насочени срещу личната им неприкосновеност, пряко или непряко подстрекават към агресия и пропаганда от политически или религиозен характер;
3. са спортни събития, игри или състезания;
4. са тоук-шоу, риалити шоу, програми без сценарий или от типа "на живо";
5. са телевизионни сериали от типа дневна драма, ситуационна комедия;
6. са демонстративни програми за различни хобита или проекти;
7. са произведения с рекламен и/или промоционален характер независимо от времетраенето, носителя или начините на използването им;
8. представляват заснет материал за вътрешно ползване, който не е достъпен за широката публика.

Чл. 35з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) За възстановяване на разходи може да се кандидатства само с проект, който отговаря на изискванията за допустими разходи по чл. 54, параграф 5, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) На възстановяване подлежат разходи:
1. в размер на 25 на сто от всички допустими разходи, направени за производството на произведение по ал. 2, т. 1, свързани с доставка на стоки и услуги, предоставени в Република България от физически и юридически лица, регистрирани по българското законодателство;
2. в размер на 25 на сто от всички допустими разходи, направени за производството на произведение по ал. 2, т. 1, свързани с услуги, предоставени в Република България от физически лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, чийто доход, генериран от източник в Република България, е обложен с окончателен данък по българското законодателство.
(3) Допустимите разходи, въз основа на които се изчислява размерът по ал. 1, не следва да надвишават 80 на сто от общия бюджет на продукцията.
(4) Възстановяването на средства по схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 е само за допустими разходи, извършени изцяло на територията на Република България.

Чл. 35и. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Условията за прилагане на схемата по чл. 26, ал. 1, т. 2 и редът за възстановяване на разходите се определят с правилника за прилагане на закона при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) За кандидатстване за възстановяване на разходи по схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 се внася такса в размер, определен в тарифата по чл. 25.

Глава шеста.
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОКАЗ НА ФИЛМИ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 36. Разпространението и/или показът на филми на територията на Република България се осъществява след издаване на виза.


Чл. 37. (1) За издаване на виза по чл. 36 лицето, осъществяващо разпространението на филма, подава писмено искане по образец. В искането се посочват:
1. име/наименование на заявителя и удостоверение за регистрация в публичния регистър на агенцията;
2. предназначение на визата - за разпространение и/или показ;
3. заглавие на филма на езика на оригинала, а ако той не е на български - заглавие и на български, под което се предлага филмът да бъде разпространяван и/или показван в Република България;
4. име/наименование и адрес на продуцента на филма;
5. лицето, отстъпило правата за разпространение и/или показ, с адреса му за кореспонденция;
6. времетраене или дължина на филма в метри;
7. вид на носителя на филма;
8. брой на копията, с които ще се разпространява или показва филмът;
9. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) най-ранна дата, на която разпространителят може да осигури прожекция на филма на националната комисия за категоризация;
10. дата на започване на разпространението и/или показа на филма на територията на Република България;
11. определената категория на филма в страната производител, ако това не е Република България.
(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:
1. глава на филма;
2. анотация на филма в размер до една страница;
3. копие от договора, удостоверяващ придобиването на правата за разпространение и/или показ на филма за територията на Република България, придружен с легализиран превод, ако оригиналът не е на български език.
4. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.)
(3) В случай че има непълноти в представените документи, агенцията дава на заявителя указание за отстраняването им в 14-дневен срок. Ако непълнотата не бъде отстранена в този срок, искането се смята за оттеглено.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Националната комисия за категоризация в 7-дневен срок от получаването на редовно оформеното искане определя категория на филма, включително сериала, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) категория "А" - когато филмът е за деца и има възпитателен характер;
2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) категория "B" - когато филмът утвърждава идеалите на хуманизма, популяризира националната и световната култура или по никакъв начин не противоречи на общоприетите морални норми в страната и няма ограничителни препоръки от комисията;
3. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) категория "С" или "С+" - когато филмът съдържа отделни кадри с еротично съдържание или с употреба на алкохол, стимуланти, наркотици или отделни кадри с насилие в тях;
4. (доп. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) категория "D" или "D+" - когато филмът съдържа значителен брой кадри с еротично съдържание или с употреба на алкохол, стимуланти, наркотици или значителен брой кадри с насилие в тях;
5. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) категория "Х" - когато филмът е натуралистично-еротичен.
(5) Филми, чието съдържание противоречи на общоприетите морални норми, които възхваляват или оневиняват жестокост, насилие или употреба на наркотици, подбуждат към ненавист на основата на расов, полов, религиозен или национален признак, не се категоризират.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Решението на националната комисия за категоризация по ал. 4 или 5 се съобщава на заявителя в 3-дневен срок. Той може да направи възражение пред изпълнителния директор на агенцията в 7-дневен срок от получаване на съобщението. В този случай изпълнителният директор изисква становище от друг състав на комисията, който се произнася в тридневен срок от получаване на възражението.
(7) Изпълнителният директор на агенцията със заповед издава виза за разпространение и/или показ или отказва издаването и в тридневен срок от окончателното решение на комисията.
(8) Изпълнителният директор на агенцията отказва да издаде виза, когато:
1. заявителят не е носител на правата за разпространение и/или показ на филма на територията на Република България;
2. филмът не е получил категория съгласно ал. 5.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 7 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 38. Визата съдържа:
1. номер;
2. оригинално заглавие на филма, под което той ще се разпространява и/или показва на територията на страната;
3. заглавие на филма на езика на оригинала;
4. име/наименование на продуцента на филма;
5. име/наименование на носителя на правата за разпространение и/или показ на филма в Република България;
6. категория на филма и възрастови ограничения, ако има такива;
7. предназначение на визата - разпространение и/или показ;
8. дата, до която съгласно договора носителят има право да разпространява и/или показва филма на територията на Република България.


Чл. 39. Въз основа на издадена виза за разпространение и/или показ агенцията вписва служебно филма в публичния регистър на агенцията.


Чл. 40. (1) Визата за разпространение и/или показ се поставя на видно за всички зрители място в киносалона.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Изображението на визата се монтира преди първия кадър върху всяко копие на филма.
(3) Изображението на визата се поставя върху всеки носител, когато филмът се разпространява на видео- или какъвто и да е друг носител.


Чл. 41. (1) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Чуждестранните филми в Република България се разпространяват и/или показват преведени на български език. При разпространението и показа на филми, дублирани на български език, както и на български филми, е необходимо те да имат субтитри на български език за хора със слухова загуба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разпространението и показът на пълнометражни анимационни филми категория "А" се извършват във версия, дублирана на български език.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Във всички обяви и рекламни материали за разпространението и/или показа на филм, както и на опаковката, с която той се разпространява, а също и във визата за разпространение и/или показ се поставят следните надписи в зависимост от категорията, която е получил филмът:
1. при категория "А" - "Препоръчва се за деца";
2. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при категория "В" - "Без възрастови ограничения";
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при категория "С" - "Не се препоръчва за деца под 12-годишна възраст";
3а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) при категория "C+" - "Не се препоръчва за деца под 14-годишна възраст;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) при категория "D" - "Забранен за деца под 16-годишна възраст";
4а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) при категория "D+" - "Не се препоръчва за деца под 16-годишна възраст;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) при категория "Х" - "Забранен за деца под 18-годишна възраст".
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При показ на филми категория "С" в киносалона не се допускат деца под 12-годишна възраст, освен с пълнолетен придружител.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При показ на филми категория "D" в киносалона не се допускат деца под 16-годишна възраст.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) При показ на филми категории "С+" и "D+" в киносалона не се допускат деца под 14-годишна възраст, съответно 16-годишна възраст, освен с пълнолетен придружител.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 18 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Показът на филми категория "Х" може да се осъществява при условие, че киносалонът е специализиран само за показ на филми с категория "Х" и в него не се допускат деца под 18-годишна възраст.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 18 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г.) Забранява се продажбата и отдаването под наем на носители, съдържащи филми категория "D", на деца под 16-годишна възраст и категория "Х" - на деца под 18-годишна възраст.
(9) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Филмът може да бъде разпространяван и/или показван на територията на Република България само във вида, за който е получил визата.
(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 9 - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) Всеки филм, разпространяван и/или показван на територията на Република България, трябва да съдържа заключителни надписи, в които са посочени всички творчески лица, изпълнители на роли и технически лица, взели участие в създаването на филма, заглавието на музикалните произведения, използвани изцяло или частично във филма, както и носителите на авторски, изпълнителски и продуцентски права върху тях.


Чл. 42. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) За издаване на виза за разпространение и/или показ на филм, в зависимост от категорията и вида на филма се внася такса в размер, определен в тарифата по чл. 25.


Чл. 43. (1) Лицата, осъществяващи разпространение и/или показ на филми, предоставят в агенцията статистическа информация, необходима за изпълнението на задължения на Република България по международни договори.
(2) Статистическата информация по ал. 1 съдържа:
1. разпространявани или показвани заглавия;
2. брой прожекции за всяко заглавие по часови пояси;
3. общ брой зрители за всеки киносалон, за всеки показван филм по часови пояси;
4. общ брой продадени или отдадени под наем филми върху видеокасети или друг носител;
5. приходи от всяко заглавие от разпространение;
6. приходи от всяко заглавие от показ.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя до 15-о число на следващия месец.
(4) Информацията по ал. 1 се предоставя по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.
(5) Длъжностни лица, упълномощени от изпълнителния директор на агенцията, извършват проверки в киносалоните и осъществяват контрол за достоверността на информацията по ал. 2.


Чл. 44. (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) (1) Не по-малко от 15 на сто от общото годишно време във всеки самостоятелен киносалон и киносалон в кинокомплекс трябва да бъде предназначено за показ на европейски филми. Времето за показ на български филми не може да бъде по-малко от 6 на сто от общото годишно време във всеки киносалон, равномерно разпределено във всички часови пояси, като не по-малко от 15 на сто от показваните български филми трябва да бъдат програмирани в най-посещаваните часови пояси.
(2) Киносалони по ал. 1 нямат право да изискват заплащане на възнаграждения за показ на виртуално копие на филми по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба.
(3) Киносалон, който не отговаря на изискванията на ал. 1, изречение второ, няма право да кандидатства за държавно подпомагане по чл. 35в, ал. 2.
(4) Пълнометражни филми, получили държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1, се предоставят за разпространение в киносалоните не по-късно от две години след завършването на филма.

Чл. 45. При разпространението на филми се спазват следните периоди:
1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) за разпространение на видео, DVD, интернет или чрез платен телевизионен канал периодът е най-малко три месеца след датата на премиерата в киносалон, с изключение на случаите, когато в договора за разпространение е уговорено друго;
2. за излъчване по телевизионен канал - най-малко 6 месеца след датата на премиерата в киносалон.

Глава седма.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 46. (1) Който извършва филмопродуцентска или филморазпространителска дейност или осъществява показ на филми без регистрация по този закон, се наказва с глоба в размер от 8000 до 20 000 лв., а когато нарушението е извършено от юридически лица или еднолични търговци - с имуществена санкция в същия размер.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер от 16 000 до 40 000 лв.


Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Който разпространява или осъществява показ на филми, за които няма виза за разпространение и/или показ или в нарушение на чл. 40 и 41, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., а когато нарушението е извършено от юридически лица или еднолични търговци - с имуществена санкция в същия размер.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер от 10 000 до 30 000 лв.


Чл. 48. (1) Който не предоставя информацията при условията и в сроковете по чл. 43, ал. 1 - 4 или препятства длъжностно лице при извършване на проверки по чл. 43, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., а когато нарушението е извършено от юридически лица или еднолични търговци - с имуществена санкция в същия размер.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер от 2000 до 10 000 лв.


Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.)

Чл. 50. (1) Който разпространява филми в нарушение на чл. 45, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата или имуществената санкция е в размер от 10 000 до 20 000 лв.


Чл. 51. (1) Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от длъжностни лица, упълномощени от изпълнителния директор на агенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на културата или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на този закон:
1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Филм" е краен продукт на артистични и специфични технически дейности, чийто резултат е създаването на произведение, състоящо се от поредица от свързани изображения, фиксирани върху материален носител и възприемани като движеща се картина, озвучено синхронно или не, предназначено за разпространение, показ и излъчване. Според вида си филмите биват: игрални, документални и анимационни, а според времетраенето си филмите са късометражни, пълнометражни и сериали.
2. "Български филм" е филм, който отговаря поне на едно от следните условия:
а) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) има най-малко 75 точки съгласно приложение № 1 за игрален и анимационен филм и най-малко 65 за документален филм;
б) (изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.) има оригинална версия на български език;
в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) финансовото участие на българския продуцент е най-малко 10 на сто от бюджета на филма при двустранни копродукции и най-малко 5 на сто при тристранни и многостранни копродукции и българските елементи са най-малко 30 точки съгласно приложение № 1.
3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Европейски филм" е филм, който отговаря на поне едно от следните условия:
а) европейските елементи са най-малко 50 точки съгласно приложение № 2;
б) продуциран е в по-голямата си част от един или повече продуценти от държави - страни по Конвенцията за кинематографичната копродукция.
4. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Дебютен филм" е:
а) "игрален дебютен филм", който е първи пълнометражен игрален филм на режисьора с времетраене над 70 минути;
б) "документален дебютен филм", който е първи пълнометражен документален филм на режисьора с времетраене над 60 минути;
в) "анимационен дебютен филм", който е първи анимационен филм на режисьора с времетраене над 5 минути.
5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Производство на филм" е художествено-творчески процес, който обхваща следните етапи: развитие, подготовка, снимки или анимация и постпродукция.
6. "Копие на филм" е траен материален носител, върху който е фиксиран филмът, копиран от оригинала по какъвто и да е начин, позволяващ възпроизвеждането му впоследствие и в други копия или правенето му достояние на публиката непосредствено или с помощта на каквото и да е устройство.
7. "Автор" е лице по смисъла на чл. 62, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.
8. "Показ" е прожектиране на филм с търговска цел по какъвто и да е начин, с помощта на каквото и да е устройство, на каквото и да е място, достъпно за неограничен кръг лица.
8а. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Излъчване" е предаването на филм на екран или по телевизия, или на платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог, с търговска цел по какъвто и да е начин, с помощта на каквото и да е устройство, на каквото и да е място, достъпно за неограничен кръг лица.
9. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Киносалон" е една зала или друго място, включително на открито, снабдено с необходимото оборудване и технически средства за показ на филми с търговска цел.
10. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Кинокомплекс" ("мултиплекс", "синеплекс", "многозално кино") е множество киносалони, концентрирани в един обект, снабдени с необходимото оборудване и технически средства за показ на филми с търговска цел.
11. (предишна т. 10, изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Разпространение" са всички форми на търговско разпространение, предназначено за публика: в киносалони, по телевизията, за домашно ползване, разпространение на мултимедийни произведения "офлайн" или "онлайн". Излъчването в музеи, културни организации и образователни институции не се смята за търговско разпространение. Разпространението по-специално е продажба, замяна, дарение, даване под наем или в заем, както и предложението за продажба или даване под наем на копия от филми.
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Промоция" е всяка дейност, организирана с цел популяризиране на филма и насърчаване на разпространението и продажбата му, включително представянето му на национални и международни прояви, кинофестивали и филмови пазари.
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Среден приход за една прожекция" е приходът от продадени билети за съответния период, разделен на броя на прожекциите в него.
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Средностатистически бюджет на игрален филм" е бюджет на пълнометражен игрален филм, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, включително разходите за разпространение и показ в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година. Не се вземат предвид миноритарните копродукции, дебютните филми и филмите с ниско и микрофинансиране.
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Средностатистически бюджет на документален филм" е бюджет на пълнометражен документален филм, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените филми и бюджетните разходи на филмите в производство за предходната година, включително разходите за разпространение и показ в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година. Не се вземат предвид миноритарните копродукции, дебютните филми и филмите с ниско и микрофинансиране.
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Средностатистически бюджет на 1 минута анимация" е осреднен бюджет за 1 минута анимация, изчислен на базата на отчетените разходи за завършените анимационни филми и бюджетните разходи на анимационните филми в производство за предходната година, включително разходите за разпространение и показ в размер 10 на сто от сумата на бюджета, преизчислен по официалния индекс на инфлация за предходната година. Не се вземат предвид миноритарните копродукции, дебютните филми и филмите с ниско и микрофинансиране.
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Глава на филм" е списък на основните творчески и технически лица, взели участие в създаването на филма, и на актьорите, изпълняващи главни и поддържащи роли и роли със специално участие.
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Пълнометражен филм" е:
1. игрален или анимационен филм с продължителност над 70 минути;
2. документален филм с продължителност над 60 минути.
19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същия вид нарушение.
20. (предишна т. 19, изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Продуцент" е лице, което инициира и организира реализацията на филма от собствено име, осигурявайки необходимите за целта финансови средства и други условия.
21. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Оригинал на филм" е материалният носител, върху който е направен първоначалният запис на филма и от който филмът може да бъде възпроизведен в неограничен брой копия по какъвто и да е начин.
22. (предишна т. 21, изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) "Международна копродукция" е проект или филм, реализиран съвместно от български и чуждестранни продуценти.
23. (нова - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Труден филм" е филм, който отговаря на поне едно от следните условия:
а) има единствена оригинална версия на български език;
б) първи и втори пълнометражен филм на режисьора;
в) документален филм;
г) късометражен филм;
д) филм с ниско и микрофинансиране;
е) международна копродукция с държава с ограничена територия, население и езикова област (държави от списъка на Комитета за подпомагане на развитието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР/КПР).
24. (нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) "Схема за помощ" е понятие по смисъла на т. 35 от допълнителните разпоредби на Закона за държавните помощи.
25. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Ниско финансиране" е държавна помощ в размер:
а) до 40 на сто от средностатистическия бюджет на игрален филм;
б) до 60 на сто от средностатистическия бюджет на документален или анимационен филм.
26. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Микрофинансиране" е държавна помощ в размер до 15 на сто от средностатистическия бюджет за съответния вид кино.
27. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Късометражен филм" е филм с продължителност под 40 минути.
28. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Тоук-шоу" е радио- или телевизионна програма, в която известни за обществото личности са поканени за интервю или дискусия.
29. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Ситком" е телевизионен сериал, в който постоянни персонажи изпадат в непрестанна поредица от комедийни ситуации.
30. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Дневна драма" е многосерийна драма, излъчвана ежедневно по радио или телевизия, която е заснета по начин, различен от филмопроизводството.
31. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Риалити шоу" е програма, излъчвана по телевизията, която няма сценарий, представят се междуличностни конфликти, емоционални реакции или необичайни събития. Участниците взаимодействат помежду си, като участват в предизвикателства и/или се състезават за награда, а участието на професионални актьори не е задължително.
32. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Сериал" е игрален, документален или анимационен филм, съдържащ повече от един епизод, предназначен за излъчване.
33. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Доставчик на филмопроизводствени услуги" е юридическо лице, което произвежда изцяло или частично филми, включително сериали, по чл. 35е, ал. 2, т. 2 и има договор с продуцент да предоставя филмопроизводствени услуги.
34. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Трансгранична продукция" е филмова продукция, в която участват продуценти на две или повече държави - страни по Конвенцията за кинематографичната копродукция, съответно на Европейската конвенция за кинематографската копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 30 от 2004 г.) (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), или на други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудио-визията.
35. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Платформи за достъп до аудио-визуални произведения, включени в каталог" е система с аудио-визуално съдържание, достъпна в интернет или по други начини, която позволява на потребителите, абонати на системата, да избират и да гледат филми, включително сериали, в произволно време.
36. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Фестивал" е събитие, което включва в програмата си филми (игрални, документални или анимационни), които се излъчват пред широка публика, включително неспециализирана аудитория и международни акредитирани специалисти в аудио-визуалната област и представители на пресата, въз основа на определени правила за подбор, приети от организаторите.
37. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Културна проява" е професионално културно събитие, организирано с участие на професионалисти в областта на филмовата индустрия (продуценти, режисьори, дистрибутори, агенти по продажбите, фестивални представители и други), свързано с представяне на проекти на филми и на филми в развитие, търсещи партньори за копродукции, разпространение, промоция и бъдещи фестивални селекции, както и с представяне, обмен и повишаване на професионалната експертиза в областта на киното.
38. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Изпълнителен продуцент" е физическо или юридическо лице, което въз основа на договор предоставя производствени услуги за филми, включително сериали, по чл. 35е, ал. 2, консултира, извършва координация и отговаря за ефективното изпълнение на зададените артистични, организационни и финансови параметри на произведението. В случаите, когато има участие на студио или телевизионен канал, отговаря за продукцията от името на студиото или продуцента.
39. (нова - ДВ, бр. 18 от 2021 г.) "Независим продуцент" е продуцент, който е организационно и икономически независим в дейността си от който и да е доставчик на линейни или нелинейни аудио-визуални медийни услуги и за когото са спазени следните изисквания:
а) не е собственик на доставчик на линейни или нелинейни аудио-визуални медийни услуги или на радиооператор или на дял от имуществото му, и
б) доставчик на линейни или нелинейни аудио-визуални медийни услуги или радиооператор, или свързано с тях лице, не е собственик на такова лице или на дял от имуществото му, и
в) член на орган на управление на независимия продуцент или негов собственик, не е свързано лице с доставчик на линейни или нелинейни аудио-визуални медийни услуги или радиооператор.


Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Министерският съвет в срок един месец от влизането в сила на закона преобразува Националния филмов център към Министерството на културата в Изпълнителна агенция "Национален филмов център" към министъра на културата.
(2) Дейността, имуществото, архивът, правата и задълженията, включително служебните и трудовите правоотношения на служителите от администрацията на Националния филмов център към Министерството на културата, преминават към Изпълнителната агенция "Национален филмов център".
(3) До конституиране на органите по чл. 8, ал. 1 функциите им се изпълняват от съответните комисии към Националния филмов център към Министерството на културата.


§ 3. В двумесечен срок от влизането в сила на закона министърът на културата издава наредбата по чл. 24 и предлага на Министерския съвет проекти на устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Национален филмов център" и на тарифа за таксите по чл. 25.


§ 4. (1) Лицата по чл. 19, ал. 1, т. 1 - 3 са длъжни да се регистрират в срок три месеца от влизането в сила на закона.
(2) Лицата, регистрирани от Националния филмов център към Министерството на културата, запазват регистрацията си за срок до 6 месеца от влизането в сила на закона.
(3) Визите за разпространение и показ, издадени от Националния филмов център към Министерството на културата, запазват своето действие.


§ 5. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на закона министърът на културата оповестява със заповед списъка по чл. 14.
(2) В срок един месец от оповестяване на заповедта по ал. 1 организациите и сдруженията по чл. 14, както и Министерството на образованието и науката и Българската национална телевизия, посочват своите представители за съставите на националния съвет за кино и националните комисии към агенцията.


§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на културата.
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 19 ноември 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА


(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)

§ 69. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за народната просвета, Закона за народните читалища, Закона за паметниците на културата и музеите, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за филмовата индустрия, издадени от или съвместно с министъра на културата и туризма преди влизането в сила на този закон, запазват действието си.


§ 70. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28 от 2005 г.) навсякъде думите "министърът на културата и туризма", "министъра на културата и туризма" и "Министерството на културата и туризма" се заменят съответно с "министърът на културата", "министъра на културата" и "Министерството на културата".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 88. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 134. В Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР


(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 56. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 31. (1) Правомощията на членовете на органите по чл. 8, ал. 1 се прекратяват в едномесечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) В срока по ал. 1 министърът на културата оповестява списъка и квотите по чл. 14, ал. 1.
(3) Изпълнителният директор на агенцията в срок до един месец от изтичането на срока по ал. 2 назначава със заповед членовете на органите по чл. 8, ал. 1.


§ 32. Издадените визи за разпространение и/или показ на филми категория "А", "В" и "Х" запазват своето действие.


§ 33. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 10, който влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)

§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 86. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 27, ал. 1 - 3, които влизат в сила от 20 декември 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2012 Г.)

§ 16. Министерският съвет и министрите привеждат приетите, съответно издадените от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в едномесечен срок от влизането му в сила.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ


(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА


(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)

§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2018 Г.)

§ 4. Неприключилите до влизането в сила на този закон плащания се извършват само въз основа на сключените до 31 декември 2017 г. договори за подпомагане по реда на този закон в рамките на мярка за помощ SA.30569 - Схема за помощ за българската филмова индустрия, разрешена с Решение на Европейската комисия С(2012)5572 от 2 август 2012 г.

§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 4, 11, 14, 16, 20, 30, 31, 74 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник";
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7, § 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА


(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 23.10.2018 Г.)

§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 27.11.2018 Г.)

§ 25. За държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 може да кандидатства проект, който до влизането в сила на този закон е преминал оценка за културен продукт и изпълнението по него не е започнало.

§ 26. Схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат от влизането в сила на правилника за прилагане на закона.

§ 27. В срок един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилника за прилагане на закона и привежда устройствения правилник на Изпълнителната агенция "Национален филмов център" и тарифата по чл. 25 в съответствие с този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2021 Г.)

§ 39. При обявена извънредна епидемична обстановка, когато като временна противоепидемична мярка е преустановено посещението в киносалоните, при изчисляване на компонентите за база се взема средният приход на прожекция в съответния киносалон за последните 6 месеца, предхождащи датата на преустановяване на посещенията.

§ 40. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет привежда правилника за прилагане на закона и устройствения правилник на Изпълнителна агенция "Национален филмов център" в съответствие с него.
(2) Схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 4 се прилагат след привеждане на правилника по ал. 1 в съответствие с този закон и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(3) Измененията, предвидени в този закон, за схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 се прилагат след привеждане на правилника по ал. 1 в съответствие с този закон и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.
(4) Схемата за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 6 се прилага от 1 януари 2022 г. след привеждане на правилника по ал. 1 в съответствие с този закон и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква "а" от Регламент (ЕС) № 651/2014.

§ 41. (1) Схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 се прилагат за срок, не по-дълъг от срока за прилагане на Регламент (ЕС) № 651/2014.
(2) Схемата за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 5 се прилага за срок, не по-дълъг от срока за прилагане на Регламент (ЕС) № 1407/2013.

§ 42. До назначаването на новите членове на органите по чл. 8, ал. 1 досегашните членове продължават да изпълняват правомощията си по досегашния ред.

Приложение № 1 към § 1, т. 2, букви "а" и "в"

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.)


Български елементи (игрален/документален/анимационен филм)

ТОЧКИ

Носители на авторски права

 

Режисьор

15

Сценарист

7

Оператор/Художник-постановчик в анимационното кино

4

Композитор

3

Български продуцент

15

Български език

10

Актьори

 

Главна роля/Сторибордист и лейаут

10

Поддържаща роля/Главен аниматор

3

Роля/аниматор

1

Екип

 

Художник на филма/Художник на декори

1

Художник костюми/Художник на персонажи

1

Звукорежисьор на терен/Технически директор

2

Гримьор/Ригер

1

Монтажист

2

Друг технически екип (грип, гафер, фокус)/Фазовчик/Контурист/Почиствач/Колорист

1

2-ри екип/Триизмерно (3Д) моделиране/Скулптиране/Дигитализиране

1

Снимки/наем техника/постпродукция

 

Снимачен терен/студио в България (най-малко 5 дни)/анимационно студио в България

4

Наем на камера/техника/реквизит/костюми/наем на работни станции/рендер ферма

4

Постпродукция

2

Монтаж (студио)/Композитинг

3

Звук постпродукция/мишунг

5

Лаборатория - постпродукция

5

Общ брой точки

100Приложение № 2 към § 1, т. 3, буква "а"

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2021 г.)


Европейски елементи (игрален/анимационен филм)

ТОЧКИ

Носители на авторски права

 

Режисьор

15

Сценарист

7

Оператор/Художник-постановчик в анимационното кино

4

Композитор

3

Европейски продуцент

15

Официален език на ЕС

10

Актьори

 

Главна роля/Сторибордист и лейаут

10

Поддържаща роля/Главен аниматор

3

Роля/аниматор

1

Екип

 

Художник на филма/Художник на декори

1

Художник костюми/Художник на персонажи

1

Звукорежисьор на терен/Технически директор

2

Гримьор/Ригер

1

Монтажист

2

Друг технически екип опертор на кран-фарт техника (грип), глане оформител на художествено осветление(гафер), Камера - фокус оператор(фокус)/Фазовчик/Контурист/Почиствач/Колорист

1

2-ри екип/Триизмерно(3Д) моделиране/ Скулптиране/Дигитализиране

1

Снимки/наем техника/постпродукция

 

Снимачен терен/студио в Европа (най-малко 5 дни)/анимационно студио в Европа

4

Наем на камера/техника/реквизит/костюми/наем на работни станции/ рендер ферма

4

Лаборатория - снимки

2

Монтаж (студио)/Композитинг

3

Звук постпродукция/мишунг

5

Лаборатория - постпродукция

5

Общ брой точки

100Релевантни актове от Европейското законодателство


Директиви:

ДИРЕКТИВА 2006/116/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 12 декември 2006 година за срока за закрила на авторското право и някои сродни права (кодифицирана версия)
ДИРЕКТИВА 2006/115/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 12 декември 2006 година за правото на отдаване под наем и в заем, както и за някои права, свързани с авторското право в областта на интелектуалната собственост (кодифицирана версия)

Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/972 НА КОМИСИЯТА от 2 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1407/2013 по отношение на удължаването на срока на неговото действие и за изменение на Регламент (ЕС) № 651/2014 по отношение на удължаването на срока на неговото действие и съответни промени
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 651/2014 НА КОМИСИЯТА от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума