навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 49 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

Издадена от министъра на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.102 от 19 Ноември 2004г., попр. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 4 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 9 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) за земеделските и горските територии и регистрите към нея.
(2) Картата на възстановената собственост обединява данните от плана за земеразделяне, картата на съществуващите стари реални граници, картата на възстановимите стари реални граници на земеделските земи, създадени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и картата на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд, създадена по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Включването в КВС на данни, които са обект на кадастрална и специализирани карти по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), тяхното поддържане и ползването им се извършва по договор между министъра на земеделието и съответното ведомство или община.
(4) Извън случаите по ал. 3 включването в КВС, поддържането и ползването на данни за промени, настъпили в резултат от изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на техническата инфраструктура по Закона за устройство на територията (ЗУТ), се извършва по договор с инвеститора/възложителя.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Данни за сгради и съоръжения в поземлените имоти могат да се нанасят допълнително в КВС по искане на заинтересувани лица след представяне на съответните документи.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Данните по ал. 2 - 5 се предоставят и приемат в "ZEM формат".
(7) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) При условия, определени с договор, Министерството на земеделието предоставя безвъзмездно на държавни органи, разпоредители с бюджет, и на общини данните по ал. 6, необходими за изпълнение на техни правомощия.
(8) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Министерството на земеделието предоставя данните по ал. 2 - 5 на правоспособни лица, вписани в регистрите по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, съгласно чл. 115 от ЗУТ и § 6, ал. 7 от преходните разпоредби на ЗУТ с цел изготвяне на подробни устройствени и парцеларни планове (ПУП и ПП) и кадастрални карти и кадастрални регистри (КК и КР) по реда на чл. 35а от ЗКИР.
(9) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) За получаване на данните в Министерството на земеделието се подава заявление по образец (приложение № 15), което съдържа:
1. целта и обхвата на исканата цифрова информация;
2. (отм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) декларация по образец (приложение № 16) за поверителност и неразпространение на данните;
4. запаметяващо устройство или оптичен носител.
(10) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) Данните по ал. 2 - 5 се предоставят записани на устройството по ал. 9, т. 4 или по електронна поща в срок до 5 работни дни от представяне на документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 57 от 1997 г.), при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Чл. 2. Картата на възстановената собственост служи за изработването на:
1. планове за обезщетяване на собственици на невъзстановени имоти по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ;
2. планове за оземляване на безимотни и малоимотни граждани;
3. карта на масивите за ползване на земеделските земи (КМП);
4. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) горскостопанските карти;
5. карта на лозарски райони, микрорайони и масиви по Закона за виното и спиртните напитки;
6. подробни устройствени и парцеларни планове за промяна на предназначението на земеделските и горските територии;
7. карта на хидромелиоративната инфраструктура по чл. 19 от Закона за сдружения за напояване;
8. специализирани карти, схеми и устройствени планове, предвидени в друг закон или нормативен/административен акт;
9. карта на земеделското стопанство и земеделските парцели;
10. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) баланси по различни видове характеристики;
11. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР);
12. (нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) план за уедряване.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Общинската служба по земеделие (ОСЗ) по писмено искане на собствениците, съда или на други оправомощени органи и заинтересувани лица издава и заверява скици на поземлените имоти и заверява проекти за разделяне и обединяване на поземлени имоти от картата на възстановената собственост.
(2) Скицата на поземления имот е копие от картата на възстановената собственост и отразява състоянието на имота към датата на издаването и съгласно данните в регистъра. Скицата се издава по образец приложение № 1 - за земеделски земи, и приложение № 2 - за гори и земи от горския фонд.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Скицата е валидна за срок 6 месеца. Скицата може да се презаверява от ОСЗ при липса на изменения в данните за имота.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Изпълнителят на техническите дейности изработва скица или скица-проект в случаите, когато вписването (отразяването) на поземления имот в цифровия модел на КВС изисква промени в графичната и/или в текстовата част на регистрите по чл. 10.
(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Извън случаите на ал. 4 скиците се изготвят от длъжностно лице, определено със заповед, и се заверяват от началника на ОСЗ - по образец, посочен в приложение № 1А и приложение № 2А.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) Общинската служба по земеделие по писмено искане на собствениците и/или ползвателите издава и заверява копия от картата на масивите за ползване с валидност за съответната стопанска година или за срока на споразумение по чл. 37в и чл. 37ж ЗСПЗЗ.


Чл. 5. За дейностите и услугите, извършвани по реда на тази наредба, се заплащат държавни такси съгласно тарифа, одобрена от Министерския съвет по чл. 31, ал. 2 ЗСПЗЗ.

Глава втора.
КАРТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

Раздел I.
Дейности и ред за създаване на картата на възстановената собственост


Чл. 6. (1) Създаването на картата на възстановената собственост обхваща:
1. обединяване на цифровите данни от плановете и картите по чл. 1, ал. 2 за възстановената собственост върху земеделските земи, горите и земите от горския фонд;
2. отстраняване на констатирани при обединяването несъответствия във:
а) общата граница между земеделските, горските, териториите по § 4 ЗСПЗЗ и стопанските дворове на прекратените организации по § 12 ЗСПЗЗ, защитените, нарушените и транспортните територии, водните течения и водните площи;
б) землищните граници;
3. отстраняване на несъответствия, непълноти и грешки в местоположението и данните за имотите, засегнати от дейностите по т. 2;
4. коригиране на кодове за: трайно предназначение на териториите, начина на трайно ползване на поземлените имоти, вид собственост, начин на възстановяване на имотите и др.;
5. въвеждане и актуализиране на данни за собственици в регистрите към КВС.
(2) Установените несъответствия в общата граница между урбанизирани територии и земеделски и горски територии се отстраняват по реда на ЗКИР.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Министърът на земеделието издава заповед за създаване и поддържане на КВС по землища и общини.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) В резултат от изпълнението на дейностите за създаване на КВС изпълнителят на техническите дейности, определен по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), предава в ОСЗ следните материали:
1. карта на възстановената собственост на землището - в цифров и графичен вид (върху паус);
2. регистър на поземлените имоти - в цифров вид и на хартия;
3. регистър на собствениците - в цифров вид и на хартия;
4. анализ на грешките и предложение за начина на тяхното отстраняване;
5. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) оптичен носител за еднократен запис на данните по т. 1 и 2.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Картата на възстановената собственост се приема от комисия, назначена от директора на областната дирекция "Земеделие", с председател - представител на ОД "Земеделие", и членове - представители на ОСЗ, регионалната дирекция по горите (РДГ), на териториалното поделение към съответното държавно предприятие и Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В състава на комисията могат да се включват и представители на други заинтересувани ведомства и администрации по преценка на директора на ОД "Земеделие".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Комисията съставя протокол за констатациите, който се придружава от автоматично генериран протокол за тестване на цифровия модел на КВС. Протоколът на комисията съдържа реда и сроковете за отстраняване на несъответствията, непълнотите и грешките и се одобрява от определено от министъра на земеделието.

Раздел II.
Съдържание на регистрите към картата на възстановената собственост


Чл. 10. (1) Регистрите към КВС обединяват данни за имотите и собствениците съгласно тази наредба.
(2) За всеки имот от картата на възстановената собственост се открива партида въз основа на влезлите в сила решения за възстановяване на правото на собственост и други актове към деня на заповедта по чл. 7, посочени в приложение № 3. Номерът на партидата съвпада с номера на имота.
(3) Партидите се състоят от следните части:
1. част "А" - данни за имота;
2. част "Б" - собственици;
3. част "В" - вещни права, сервитути, наем и аренда, искови молби;
4. част "Г" - ипотеки;
5. част "Д" - възбрани и други тежести;
6. част "Е" - административни ограничения на ползването.
(4) Съдържанието на партидите е съгласно приложение № 4. Партидите се подреждат по възходящ ред на номерата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Записът на партидите е в цифров вид.
(6) Документите, послужили като основание за първоначално регистриране и регистриране на промени, се съхраняват в досието на партидата.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Досиетата на партидите се съхраняват в ОСЗ.


Чл. 11. (1) За имотите, представляващи пътища, жп линии, дерета, оврази, водни течения, водни площи и други подобни, не се откриват партиди, освен когато това е предвидено в договорите по чл. 1, ал. 3 и 4.
(2) Партидите на имотите, свързани с отбраната и националната сигурност, се откриват по искане на съответния министър.
(3) За имотите, предоставени за стопанисване от общината, не се откриват партиди.


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Общинската служба по земеделие създава и поддържа следните регистри за служебно ползване:
1. регистър на имоти, който се отпечатва по възходящ ред на номерата на имотите по землища еднократно;
2. регистър на собствениците, който се отпечатва по азбучен ред на собствениците по землища еднократно;
3. регистър на промените за регистъра на имоти, който се отпечатва при необходимост за определен период от време;
4. регистър на промените за регистъра на собственици, който се отпечатва при необходимост за определен период от време.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Регистрите по ал. 1 се водят по образец, утвърден от министъра на земеделието.


Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Средствата по създаването на картата на възстановената собственост са за сметка на бюджета на Министерството на земеделието.

Глава трета.
ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 14. (1) Дейностите и услугите за поддържането на КВС обхващат:
1. предоставяне на данни от КВС;
2. съгласуване на проекти и/или нанасяне на проектни и окончателни промени в данните за границите и правното положение на поземлените имоти и други елементи на КВС;
3. отразяване на промени в регистрите;
4. издаване на съответните удостоверителни документи.
(2) Поддържането на КВС по ал. 1 се извършва за целите или в резултат от провеждането на процедури, предвидени в ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) или в друг нормативен акт, като:
1. отстраняване на грешки и закононарушения, допуснати при възстановяване на собствеността на земеделските земи, горите и земите от горския фонд;
2. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) отразяване на данни от извършената инвентаризация на горските територии;
3. изпълнение на съдебни решения;
4. отразяване на границите и данните за поземлените имоти, за които има одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри, изработени по реда на чл. 35а ЗКИР;
5. отразяване на влезлите в сила решения на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ;
6. отразяване на изпълнени инвестиционни проекти по ЗУТ;
7. делба и обединяване на имоти;
8. промяна на собствеността и други обстоятелства за правното положение на имот или част от имот.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Министърът на земеделието одобрява методика за определяне на цените на техническите дейности при поддържане на КВС, чиито източник на финансиране са бюджетни средства.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Поддържането на КВС се извършва от ОСЗ по землища.
(2) Дейностите по поддържане на картата на възстановената собственост имат за предмет поземлените имоти в земеделските и горските територии независимо от вида на собствеността и начина на възстановяването им.


Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Общинската служба по земеделие поставя на видно място:
1. копие от заповедта по чл. 7;
2. информация за изпълнителя на техническите дейности;
3. списък на услугите и сроковете за изпълнение;
4. тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост;
5. съобщение за прекратяване на дейността по поддържане на КВС и по издаване на скици от нея.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Поддържането на КВС се извършва по заявление на физически или юридически лица или служебно.

Раздел II.
Промени по заявление на физически и юридически лица (Загл. изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)

Раздел II.
Промени по молба на физически и юридически лица


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Заявление за извършването на промени в КВС и регистрите към нея подават физически или юридически лица, които са:
1. собственик или носител на ограничено вещно право върху имота;
2. други заинтересувани лица, когато това е предвидено в закон или в друг нормативен акт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Заявление за вписване на договори и промени в част "В" на партидата на имота могат да подават и лица, които са арендатор, наемател или ползвател на поземления имот на друго законно основание.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) Заявлението се подава лично или чрез представител и към него се прилагат:
1. документи, удостоверяващи качеството на лицето по ал. 1 и 2;
2. актове и документация съобразно основанието на исканата промяна;
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) пълномощно - когато заявлението се подава от представител;
4. копие от договор по чл. 1, ал. 3 и 4;
5. документ за внесена такса.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Алинеи 1 - 3 съответно се прилагат и за заявленията до ОСЗ за извършване на дейности по договор с ведомства и юридически лица, както и при предоставяне на услуги, които не включват промени в КВС.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) За извършване на технически дейности с цел окрупняване на имоти по чл. 37д ЗСПЗЗ и чл. 78 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица подават заявление по образец и прилагат предварителен договор за замяна или покупко-продажба на земеделски земи.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) За получаване на решението на компетентния орган, издал разрешение за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, заинтересуваните лица представят удостоверение от ОСЗ за подадено заявление за отразяване на промяната в КВС и документ за платена държавна такса.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Началникът на ОСЗ или упълномощено от него длъжностно лице одобрява заявленията и ги предава за изпълнение с възлагателно писмо на изпълнителя на техническите дейности в 7-дневен срок от подаването на заявлението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Началникът на ОСЗ със заповед определя длъжностното лице, отговорно за осъществяването на контактите с изпълнителя на техническите дейности и лицата, поискали извършването на услуги.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Общинската служба по земеделие вписва заявленията във входящ регистър, определя стойността на услугата, издава квитанция на заявителя и отбелязва номера на квитанцията в заявлението, както и номера на възлагателното писмо.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) В случаите, когато за извършване на услугата е необходимо присъствието на заявителя или упълномощено от него лице, ОСЗ писмено го уведомява за времето и мястото на явяване.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Услугите се извършват в срок до 30 дни от подаването на заявлението.
(2) Срокът за изпълнение се удължава с дните на забавата поради неявяване, неосигурен достъп или неоказано друго необходимо съдействие от заявителя или упълномощено от него лице, както и при обективна невъзможност, включително при неблагоприятни метеорологични условия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Услугите по ал. 1, с изключение на услуги, за които е необходимо геодезическо измерване на място, и услугите по чл. 5 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, могат да бъдат извършени по реда на чл. 6, ал. 5 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост.
(4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Срокът за изпълнение на услуга, заявена по ал. 3, е до 3 работни дни, като заявленията се предават от лицето по чл. 19, ал. 2 на изпълнителя на техническите дейности в еднодневен срок от подаването им.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Изпълнителят извършва услугите в съответствие с техническото задание към договора и предава резултатите от изпълнението в ОСЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Началникът на ОСЗ оформя приемателен протокол и одобрява с полагане на подпис и дата предадените от изпълнителя материали.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Длъжностното лице от ОСЗ предава на заявителя или на упълномощено от него лице документите, изготвени в изпълнение на услугата, срещу подпис във входящия регистър.


Чл. 23. (1) Геодезически измервания задължително се извършват при:
1. идентифициране и трасиране на имоти в съществуващи и възстановими стари реални граници;
2. въвод във владение по чл. 32 ППЗСПЗЗ и чл. 13, ал. 14 ЗВСГЗГФ;
3. изработване на планове за обезщетяване и оземляване;
4. констатиране на явна фактическа грешка;
5. в случаите на чл. 76, ал. 2 ППЗСПЗЗ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) За мястото, деня и часа за извършването на дейностите по ал. 1 по предложение на изпълнителя ОСЗ писмено уведомява собственика, по възможност и съседи на имота, а когато имотът е горска територия - и териториалните поделения към съответните държавни предприятия, като в този случай съобщението може да бъде изпратено и по факса или по електронна поща.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) В резултат на извършените дейности по ал. 1 изпълнителят нанася в КВС промените, като ги представя в ОСЗ за приемане и одобряване заедно със скици и документация в обхват и съдържание в зависимост от вида на приложената процедура.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Общинската служба по земеделие изготвя протокол за заснетия имот или протокол за въвод във владение на трасирания имот.

Раздел III.
Служебни промени


Чл. 24. (1) Картата на възстановената собственост и регистрите към нея се поддържат служебно в следните случаи:
1. за земеделските територии:
а) обезщетяване на собствениците със земеделски земи чрез изработване на план за обезщетяване на основание на чл. 19, ал. 18 ППЗСПЗЗ;
б) оземляване на безимотни и малоимотни граждани със земеделски земи на основание на чл. 38 ППЗСПЗЗ и чл. 19 и 24 от Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани (НОБМГ);
в) продажба чрез търг на земи от държавния поземлен фонд с поименни компенсационни бонове по чл. 35, ал. 3 ЗСПЗЗ;
г) извършването на замени и покупко-продажби между съседни имоти с цел тяхното окрупняване по реда на чл. 37д, ал. 1 ЗСПЗЗ;
д) замени по реда на чл. 27, ал. 6, т. 3 ЗСПЗЗ за имотите, които се включват в държавния поземлен фонд;
е) (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) придобита собственост от държавата по чл. 3б, ал. 3 ЗСПЗЗ и чл. 12, ал. 2 ППЗСПЗЗ;
ж) въвеждане на данните в цифровия вид на изработените планове на стопанските дворове на заличените организации по § 12 ЗСПЗЗ;
з) промяна на начина на трайното ползване на поземлените имоти по чл. 26б, ал. 1 и 2 ППЗСПЗЗ, както и при новосъздадени трайни насаждения;
и) регистриране на договорите за аренда и наем в имотите от държавния поземлен фонд (ДПФ);
к) (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) данни по чл. 7, ал. 5 ЗСПЗЗ, постъпили в ОСЗ;
л) (нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) в случаите по чл. 45в, ал. 8 ППЗСПЗЗ;
м) (нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) в случаите по чл. 37е, ал. 10 ЗСПЗЗ.
2. за горските територии:
а) обезщетяване на собственици с гори и земи от държавния горски фонд (ДГФ);
б) (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) придобита собственост от държавата на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за горите;
в) (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) предоставените от собствениците гори и земи от горския фонд по договор с териториалното поделение към съответното държавно предприятие за управление на основание чл. 26, ал. 2 ЗГ;
г) (зал. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)
д) (зал. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)
е) (зал. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)
ж) строителство на обекти за нуждите на ДГФ при условията на чл. 81 ЗГ;
з) (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) отразяване и актуализиране на данните от извършената инвентаризация на горските територии или изработените и утвърдени по реда на чл. 13 от Закона за горите горскостопански планове по землища, предоставени от териториалното поделение на съответното държавно предприятие или от собствениците на горски територии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Финансирането на дейностите по т. 1 на ал. 1 е за сметка на бюджетните средства на МЗм, а финансирането на дейностите по т. 2 на ал. 1 е за сметка на бюджетните средства на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите или за сметка на съответните собственици на горски територии - общини, физически лица, юридически лица и техни обединения.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Служебни промени, представляващи отстраняване на грешки от неправилно въведени имена на собственици и кодове за вид територия (ВТ), начин на трайно ползване (НТП), вид собственост (ВС) и подобни на тях с технически характер, се извършват въз основа на възлагателно писмо от ОСЗ.


Чл. 25. (1) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)
(2) (Попр. - ДВ, бр. 113 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) В случаите по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 13, ал. 9 и 10 ЗВСГЗГФ и чл. 18а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ) ОСЗ временно преустановява издаването на документи и скици за засегнатите имоти до влизането в сила на изменението на картата на възстановената собственост.

Раздел IV.
Изисквания при разделяне и обединяване на имоти


Чл. 26. (1) При разпореждане, делба или прехвърляне на реална част от поземлен имот не се допуска обособяване на части с размери, по-малки от размерите, определени в чл. 72 от Закона за наследството, съответно в § 3, ал. 1 ЗВСГЗГФ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) При обособяването на реални части от имот в отделни имоти или при разделянето на имот достъпът до новообразуваните имоти се урежда съгласно чл. 37 от Закона за опазване на селскостопанското имущество и чл. 145 от Закона за горите.
(3) Обединяване на имоти се допуска, когато те принадлежат на един собственик, имат обща граница и са разположени на територията на едно землище.


Чл. 27. Обособяването на реални части от имоти се извършва при спазване на следните изисквания:
1. лице - не по-малко от 12 м за имот в земеделска територия и не по-малко от 10 м за имот в горска територия, когато граничат с път;
2. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) посоката на най-големия наклон по възможност да е по късата страна на имота в земеделската територия и съотношение на страните не по-малко от една осма от най-дългата страна на имота;
3. широчината на пътен подход или подход при право на преминаване - 2,5 м за имоти в земеделската територия;
4. специфични агротехнически, строителни, хидромелиоративни, противоерозионни или други правила и норми от земеустройствен и лесоустройствен характер.


Чл. 28. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Скицата - проект за делба, разделяне или обединяване на имоти се изработва от изпълнителя на техническите дейности за поддържане на КВС и съдържа:
1. граници на имота;
2. номер на имота;
3. номера на съседните имоти;
4. начин на трайно ползване на имота и на съседните имоти;
5. съществуващи сгради и съоръжения със сервитутните им граници;
6. номера на граничните точки;
7. проектни граници;
8. номера на новопроектираните имоти;
9. граници на учредяваното право на преминаване през съседни имоти;
10. дата, подпис и печат на изпълнителя на техническите дейности.
(2) Скицата-проект се придружава от документация, която съдържа:
1. данни за имотите, които се разделят или обединяват:
а) наименование на общината и пълен номер на имота, включващ код по ЕКАТТЕ на землището;
б) местност;
в) площ в дка (с точност три знака след десетичния знак);
г) трайно предназначение и начин на трайно ползване на имота;
д) категория при неполивни условия;
е) таксационна характеристика за гори и земи от горския фонд;
ж) номера и координати на граничните точки в координатна система от 1970 г.;
з) номерата, начина на трайно ползване и данни за собствениците на съседните имоти;
2. данни за собственика на имота, който се разделя, или на имотите, които се обединяват:
а) име (собствено, бащино и фамилно) или наименование, единен граждански номер/личен номер на чужденеца или код по БУЛСТАТ;
б) постоянен адрес (адрес на управление);
в) документ за право на собственост;
3. ипотеки и други тежести на имота, който се разделя, или на имотите, които се обединяват;
4. административни ограничения на имота, който се разделя, или на имотите, които се обединяват;
5. данни за новообразуваните имоти:
а) номера;
б) координати на граничните точки;
в) площ в дка;
г) площ на правото на преминаване и номера на имотите, през които се преминава;
6. данни по т. 2 за собствениците на новообразуваните имоти.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Проектът от цифровия вид се изчертава в подходящ мащаб в съответствие с изискванията за кодиране на линиите и цветовете съгласно приложение № 5 и се предава на ОСЗ.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Заявленията за одобряване на проекти за обособяването на части от имоти, доброволна делба или обединяване се завеждат в отделен входящ регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Началникът на ОСЗ одобрява представения от заявителя проект.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Отказът за одобряване на проекта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Новите граници се отразяват в КВС като проектни до трансформирането им в окончателни след представянето на документ със съответното правно действие или заявление на заинтересуваното лице за тяхното заличаване.

Раздел V.
Изисквания за номериране на имотите


Чл. 30. (1) Всеки поземлен имот, предмет на КВС, се означава с номер, който не може да се повтаря с друг номер на имот за територията на страната.
(2) За имотен номер по смисъла на тази наредба се счита и номерът на новообразуван имот по проект за разделяне или обединяване на поземлен имот.
(3) Новопроектираните имоти се означават със следващите по възходящ ред номера в масива.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Номерът на имота се посочва във всички актове, с които се прехвърля право на собственост и се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху имота, в договорите за аренда, за наем или ползване, както и при изготвяне на оценка на имота. Към актовете се прилага заверена от ОСЗ скица.

Раздел VI.
Специфични изисквания при поддържане на КВС


Чл. 31. Проектите за оземляване се изработват съгласно Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани (обн., ДВ, бр. 87 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2001 г., бр. 115 от 2002 г.) и ППЗСПЗЗ.


Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32, изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Цифровият вид на проектите за парцеларни планове на линейни обекти, подробни устройствени планове и инвестиционни проекти се съгласува от ОСЗ относно съвместимост с КВС.
(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) При съгласуването по реда на ал. 1 се представя и приемно-предавателен протокол, подписан от представител на МЗм, с цел доказване произхода и актуалността на ползваните в проекта данни.


Чл. 33. (1) Промените се обозначават съгласно изискванията за кодиране на линиите и цветовете - приложение № 5.
(2) Изпълнителят нанася с червен цвят промените на границите и номерата на имотите върху картата на възстановената собственост.

Глава четвърта.
ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ КЪМ КВС


Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Всяко изменение на актовете, послужили за първоначално откриване на партидата, е основание за промяна в съответната и част. В случаите по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 13, ал. 10 ЗВСГЗГФ и чл. 18а, ал. 1 ППЗВСГЗГФ промените се отразяват след влизане в сила на изменението на картата на възстановената собственост.
(2) В партидата се записват задължително следните данни:
1. номер и дата на издаване на акта;
2. номер и дата на вписване в службата по вписванията за нотариалните актове, договорите за продажба на земи от държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд и другите подлежащи на вписване актове;
3. от кого е издаден актът.


Чл. 35. (1) Промените на собствеността в партидите на регистъра, както и откриването на нови партиди се отразяват на основание на актовете, посочени в приложение № 6.
(2) Ограничените вещни права и договорите за наем и аренда се отразяват в част "В" на партидата въз основа на актовете, посочени в приложение № 7. Сервитутите, учредени с административен акт, се вписват в част "Е".
(3) Исковите молби и другите актове, посочени в приложение № 8, се отразяват в част "В" на партидата след вписване в службата по вписванията.
(4) Ипотека в част "Г" на партидата се вписва, подновява и заличава при спазване на поредността на ипотеките в службата по вписванията въз основа на актовете, посочени в приложение № 9.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Възбраните и другите тежести се вписват и заличават в част "Д" на партидата въз основа на актовете, посочени в приложение № 10, по реда на ал. 4. Възбраната по чл. 37д, ал. 2 ЗСПЗЗ се вписва служебно от ОСЗ.
(6) В партидата на имота, за който не е извършен въвод във владение, това обстоятелство се вписва в част "Е".


Чл. 36. (1) Партидата отразява актуалното състояние на имота.
(2) Информация за извършените с имота промени се предоставя чрез удостоверение за история на имота по реда на глава осма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Когато въз основа на влязлото в сила решение за възстановяването на собствеността е издаден нотариален акт по чл. 587, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс, той се вписва в част "А" на партидата.


Чл. 37. (1) Партиди на новообразувани имоти се откриват след преобразуването на проектните граници в окончателни по реда на чл. 29, ал. 4 съобразно проект, приложен като неразделна част от акта по чл. 35, ал. 1 - приложение № 6.
(2) Новите партиди на обособените в самостоятелни имоти части (дялове) се номерират със следващите поредни номера, а партидата, от която са обособени, се закрива и се архивира за справки. Номерата на новообразуваните партиди се посочват в закритата, както и номерът на закритата партида - в новообразуваните.
(3) Обединяването на два или повече имота се извършва по реда на ал. 1 и 2.
(4) Сградите и другите съоръжения се отбелязват към част "А" на партидата на поземления имот, в който са разположени.


Чл. 38. (1) Длъжностното лице, което е извършило вписването в партидата, отразява датата на промяната във входящия регистър по чл. 20, ал. 1.
(2) Промените се вписват в 7-дневен срок от получаването на копията от службата по вписванията и другите задължени ведомства или от заинтересуваните лица.
(3) Данните се заличават чрез зачертаване така, че те да останат четливи. Данните за предишните собственици се съхраняват и в цифров вид на магнитен носител за еднократен запис като архив. При вписвания и заличаване в партидите и досиетата длъжностното лице поставя датата на вписване/заличаване, подписва се, а в цифровия запис се въвежда съответен индикатор.


Чл. 39. Регистрите към КВС се водят по раздели за земеделските земи и за горите и земите от горския фонд.

Глава пета.
СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 59 ОТ 2015 Г.)

Глава пета.
КАРТА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ


Чл. 40. Създаването на карта на ползването на земеделските земи и регистрите към нея обхваща следните дейности:
1. изготвяне на регистър за ползването по имоти въз основа на данните от декларациите по чл. 69 и 70 ППЗСПЗЗ и отразяване върху копие от КВС;
2. определяне на масивите за ползване и формата на стопанисването им съгласно споразумение по чл. 37в ЗСПЗЗ и нанасянето им в регистъра и върху копие от КВС;
3. отразяване на приетите възражения по чл. 77 ППЗСПЗЗ;
4. изготвяне на окончателна КМП и регистри за съответната стопанска година или за срока на споразумението.


Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) В резултат на извършената работа изпълнителят на техническите дейности предава в ОСЗ следните материали:
1. карта на масивите за ползване на землището - в цифров и графичен вид (върху паус);
2. регистър на масивите за ползване за землището - в цифров и текстов вид (на хартия);
3. регистър на собствениците и ползвателите по масиви за ползване за землището - в цифров и текстов вид (на хартия);
4. трасировъчен карнет в случаите по чл. 76, ал. 2 ППЗСПЗЗ.


Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Общинската служба по земеделие създава и поддържа за служебно ползване следните регистри към КМП:
1. регистър на масивите, който се отпечатва по възходящ ред на номерата на масивите по землища;
2. регистър на собствениците и ползвателите по масиви за ползване, който се отпечатва по землища.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Регистрите по ал. 1 се създават за всяка стопанска година или за срока на споразумението по образец, одобрен от министъра на земеделието.


Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Средствата по създаването на картата на масивите за ползване и регистрите са за сметка на бюджета на МЗм.


Чл. 44. (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) Поддържането на картата на масивите за ползване обхваща отразяване на измененията в споразумението по чл. 37в и чл. 37ж ЗСПЗЗ чрез нанасяне на изменения и допълнения в картата и в регистрите на масивите за ползване по реда на чл. 75 ППЗСПЗЗ.


Чл. 45. При създаването и поддържането на КМП се ползват и данните от регистъра на земеделските производители, както и от входящия дневник и копията на заверените анкетни карти с анкетни формуляри съгласно Наредба № 3 от 1999 г.за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г. и бр.1 от 2003 г.).


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) Общинската служба по земеделие предоставя безвъзмездно данни на държавни органи - разпоредители с бюджет, и общини - графична информация за граници на имоти, попадащи в обхвата на КВС и КК и КР, представени като географска база данни във формат ArcView Shapefile, poligon, геодезическа проекция UTM, координатна система WGS`84, Зона 35 - Север (наричан SHP файл) и файлове (Viewer DBF файл), съдържащи информация за регистрираните от титуляри в ОСЗ правни основания (наричан DBF файл).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) По искане на собственици и/или ползватели на земеделски и горски имоти ОСЗ предоставя данните по ал. 1 за собствените им и/или ползваните от тях имоти, за които са регистрирали в ОСЗ по местонахождение на имотите основание за ползване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) За получаване на данните по ал. 1 правоимащите лица или упълномощени от тях лица подават в ОСЗ заявление по образец (приложение № 13), към което се прилага оптичен носител за записване на данните.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г. (*)) Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор. Данните се предоставят в срок до 7 дни от постъпване на заявлението, за което се съставя приемно-предавателен протокол в два екземпляра - по един за страните.
(5) Данните по ал. 1 съдържат информация за регистрираните правни основания за ползване.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Данните по ал. 1 се предоставят при спазване на изискванията за защита на личните данни.

Глава шеста.
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Техническите дейности по тази наредба се извършват от правоспособни лица, вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР.


Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., доп. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Министърът на земеделието или упълномощени от него лица възлага по реда на Закона за обществените поръчки извършването на техническите дейности по тази наредба.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Общинската служба по земеделие възлага на изпълнителя на техническите дейности с възлагателни писма дейностите по изпълнение на договора по ал. 1.


Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Изпълнителят на техническите дейности предава на ОСЗ актуализирани данни в цифров вид в резултат от изпълнението на всяко поредно възлагателно писмо по чл. 47, ал. 2 и в сроковете, установени в него, но не повече от 30 дни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Служебните промени в КВС се приемат от комисия, назначена от директора на ОД "Земеделие" в състав: представители на ОД "Земеделие" и ОСЗ, а в случаите на чл. 24, ал. 1, т. 2 - и представител на РДГ/териториалното поделение към съответното държавно предприятие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) Протоколът на комисията по ал. 2 се одобрява от директора на ОД "Земеделие".

Глава седма.
СПОМАГАТЕЛНИ РЕГИСТРИ


Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Общинската служба по земеделие води следните спомагателни регистри:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) входящ регистър за заявления и искания за изменение на КВС - приложение № 11;
2. (отм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)
3. входящ регистър за декларациите на собствениците на земеделски земи за формата на стопанисване и начина на трайно ползване по землища (чл. 69 ППЗСПЗЗ);
4. входящ регистър за декларациите на ползвателите на земеделски земи на ползваните от тях земи по землища (чл. 70 ППЗСПЗЗ);
5. регистър за споразумения за уедряване на ползването и създаване на масиви за ползване по землища (чл. 73 ППЗСПЗЗ );
6. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) регистър на договорите за наем и за аренда съгласно утвърдените по реда на чл. 37б, ал. 7 от ЗСПЗЗ правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделската земя;
7. регистър на начина на трайно ползване на земеделските земи, оризови полета, масиви с трайни насаждения;
8. регистър на земеделските земи с изградени хидромелиоративни съоръжения;
9. регистър на водоползвателите;
10. регистър на ползването на земеделските земи по култури.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Регистрите по ал. 1 се водят по образец, утвърден от министъра на земеделието.

Глава осма.
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ ОТ КВС И РЕГИСТРИТЕ КЪМ НЕЯ


Чл. 50. (1) (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.)
(2) Заявителят не може да изисква предоставянето на данни, предназначени за служебно ползване или представляващи друга защитена по закон информация.


Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Справките са устни и писмени и се извършват от ОСЗ въз основа на заявление, вписано в регистъра за справки.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Удостоверение за определена партида или копие от партидата, отразяваща правното състояние на имота към момента на справката по наличните в регистъра данни, се издава само по писмено заявление. Справките се издават само за сведение и нямат правното значение на справка в службата по вписванията, което изрично се посочва в тях.
(3) За имотите, предоставени за стопанисване от общината, се издават справки за:
1. имот, който не е заявен за възстановяване съгласно чл. 19 ЗСПЗЗ;
2. имот с неустановени граници по чл. 18д, ал. 5 ППЗСПЗЗ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Справката по ал. 3 е по образец, утвърден от министъра на земеделието, и съдържа данни за вида на територията по чл. 18г, ал. 1 ППЗСПЗЗ, в която попада имотът.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)
(6) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Справки в досието на партидата, включително и издаване на копия от съдържащите се в него документи, се извършват след подаване на писмено заявление.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) По писмено заявление на правоимащи лица се издават справки по образец за:
1. извършените дейности по чл. 14, ал. 2, т. 6;
2. данни за имотите за изготвяне на данъчна оценка;
3. данни за имотите за издаване на оценки по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 64 от 1998 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.).


Чл. 53. Справките по КВС и регистрите към нея се заплащат по реда на тарифата по чл. 5, ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) "ZEM формат" е структурата и съдържанието на записа в цифров вид на данните от КВС и регистрите към нея, както и номенклатурите на кодовете, одобрени от министъра на земеделието, и се публикува на страницата на МЗм в интернет.
2. Термините "земеделски земи" и "гори и земи от горския фонд" съответстват на термините "земеделски територии" и "горски територии" по чл. 7 ЗУТ.
3. (нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) "SHP файл" е съдържанието на записа в цифров вид на графичната информация за граници на имоти, попадащи в обхвата на КВС или КК и КР.
4. (нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) "DBF файл" е файл, съдържащ атрибутни (семантични) данни в цифров вид на базата данни с регистрираните в ОСЗ правни основания за ползване на земеделските площи. Структурата и съдържанието на записа на DBF файла към графичната информация и DBF файла с правните основания за имотите се публикуват на страницата на МЗм в интернет.
5. (нова - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) DBF файлът съдържа следната информация:
а) ЕКАТТЕ и № на имот в КВС;
б) ЕКАТТЕ, № на район, № на парцел в КК;
в) вид субект на ползвател;
г) име на ползвател;
д) данни за ползвател;
е) правно основание;
ж) площта на имота в дка;
з) ползваната от ползвателя площ в дка;
и) НТП на имота;
й) вид собственост на имота;
к) вида данни, от които е определено правното основание;
л) категория на имота;
м) № на документа за правно основание;
н) дата на документа за правно основание;
о) дата на краен срок за правно основание (ако има такъв);
п) други.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Правомощията на министъра на земеделието по прилагането на наредбата могат да се упражняват и от писмено упълномощени от него лица.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (1) Създадените по реда на отменената Наредба за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост карти и регистри на възстановената собственост запазват действието си.
(2) Започнатите процедури по създаване и поддържане на КВС се довършват по реда, предвиден в тази наредба.


§ 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) След обнародване в "Държавен вестник" на заповедта по чл. 35, ал. 1 ЗКИР или в 30-дневен срок от поискването им от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) Министерството на земеделието предава на АГКК актуална карта на възстановената собственост и регистър на имотите към нея, одобрени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ по землища. Данните се предават в цифров вид на магнитен носител за еднократен запис, в графичен и писмен вид.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Предаването на копия от всички актове, с които се признава и възстановява право на собственост и друго вещно право върху недвижими имоти в земеделски земи, гори и земи от горския фонд, както и влезлите в сила актове, с които се възстановяват правата на собствениците по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, се извършва с приемно-предавателен протокол между съответната общинска служба по земеделие и службата по геодезия, картография и кадастър. ОСЗ удостоверяват верността на предоставените данни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Предоставянето на информацията по ал. 1 и 2 е безвъзмездно с изключение на действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията или при условията на договор между МЗм и МРРБ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Информацията по § 4, ал. 2 ЗКИР се предава от ОД "Земеделие" на службата по геодезия, картография и кадастър по електронен път и/или магнитен носител.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Министърът на земеделието уведомява ОД "Земеделие" и ОСЗ за прекратяването на дейността и по поддържане на КВС и по издаване на скици от нея считано от деня, следващ изтичането на 30 дни от датата на обнародване в "Държавен вестник" на заповедта по чл. 49, ал. 1 ЗКИР за одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри.


§ 5. Тази наредба се издава на основание § 4, ал. 1, т. 3 ЗКИР.


§ 6. Наредбата за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост (обн., ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2001 г., загл. изм. бр. 9 от 2001 г.) се отменя.


§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Картата на възстановена собственост и другите данни и материали, изработени във връзка с прилагането на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и на тази наредба, се съхраняват по ред, определен в инструкция на министъра на земеделието.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2018 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 06.11.2018 Г.)

§ 15. Член 45а, ал. 4 се прилага след привеждане функционалностите на информационна система "Ферма" за заявяване на данните по електронен път.

§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2023 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)

СКИЦА
№ ........./............ 20... г.
М 1: ..............................................................................................................................................................................
 
на имот с номер ХХХХХХ в землището на гр. (с.) .................................................................................................................................
с ЕКАТТЕ ................, общ. ...................................................................................................................................................
Имотът е собственост на:
1. ........................, гр. (с.) .......................................................................................................................................
Документ:.................. от ......... г.
Площ на имота: ....., ..... дка Начин на трайно
ползване: ........................................................................................................................................................................
Категория на земята при неполивни условия:
Имотът се намира в местността "........................." при
граници и съседи:
№ ХХХХХХ, ............................................................................
на .....................................................................................
(начин на трайно (име на собственика)
ползване)  
№ ХХХХХХ, ............................................................................
на .....................................................................................
(начин на трайно (име на собственика)
ползване)  
№ ХХХХХХ, ............................................................................
на .....................................................................................
(начин на трайно (име на собственика)
ползване)  
№ ХХХХХХ, ............................................................................
на .....................................................................................
(начин на трайно (име на собственика)
ползване)  
......................................................................................
 
   
     
     
     
     
     
Скицата съдържа: .............. стр. и има срок на валидност
6 месеца.
 
Изработил: ( )
  (име на фирмата, изпълняваща
  техническите дейности)
   
Дата: ... 200.. г.  
Заверил: ( )
  Печат (началник на общинска
  служба по земеделие)


Приложение № 1А към чл. 3, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)

 

СКИЦА

 

№ ........./............ 20... г.

 

М 1:

.........................................................................................................................................................

 

 

 

на имот с номер ХХХХХХ в землището на гр. (с.) .................................................................................

......................................................................................................................................................................

 

с ЕКАТТЕ .................................................., общ. .......................................................................................

 

Имотът е собственост на:

 

1. ......................................................................, гр. (с.) ...............................................................................

 

Документ: .................. от ......... г.

 

Площ на имота: ..........., ..... дка                                          Начин на трайно ползване:

                                                                                              .............................................

 

Категория на земята при неполивни условия:

 

Имотът се намира в местността ....................... при граници и съседи:

 

№ ХХХХХХ, ..........................................................

на ...........................................................................................

 

                   (начин на трайно ползване)

(име на собственика)

 

 

 

 

 

 

№ ХХХХХХ, .........................................................

на ...........................................................................................

 

                   (начин на трайно ползване)

(име на собственика)

 

 

 

 

 

 

№ ХХХХХХ, ..........................................................

на ............................................................................................

 

                   (начин на трайно ползване)

(име на собственика)

 

 

 

 

 

 

№ ХХХХХХ, ..........................................................

на ............................................................................................

 

                  (начин на трайно ползване)

(име на собственика)

 

 

 

 

 

 

.................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скицата съдържа: .............. стр. и има срок на валидност 6 месеца.

 

 

 

 

 

Изработил:

( )

 

 

 

(име на длъжностното лице, определено със заповед да изготвя скици)

 

 

 

 

 

 

Дата: ................ 20 .... г.

 

 

 

Заверил:

( )

 

 

 

Печат (началник на общинска служба по земеделие)

 

 

 

 

 

 


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)

СКИЦА
№ ........./............ 20... г.
М 1: ..............................................................................................................................................................................
 
на имот с номер ХХХХХХ в землището на гр. (с.)
с ЕКАТТЕ ................, общ
Имотът е собственост на:
1. ....................................................................................
, гр. (с.) ..............................................................................
Документ: ...........................................................................
от ......... г.,
Площ на имота: ....., ..... дка Начин на трайно
 
ползване: ..............................................................................
Имотът попада в:  
Отдел/подотдел       Площ Вид на горите или
......../....................................
....., ....дка вид на подотдела
......../....................................
....., ....дка
...........................................................................................
   
...........................................................................................
.......................................................  
Имотът се намира в местността "........................." при
граници и съседи:  
№ ХХХХХХ, ............................................................................
на .....................................................................................
(начин на трайно (име на собственика)
ползване)  
№ ХХХХХХ, ............................................................................
на .....................................................................................
(начин на трайно (име на собственика)
ползване)  
№ ХХХХХХ, ............................................................................
на .....................................................................................
(начин на трайно (име на собственика)
ползване)  
№ ХХХХХХ, ............................................................................
на .....................................................................................
(начин на трайно (име на собственика)
ползване)  
......................................................................................
 
№ ХХХХХХ, ............................................................................
на .....................................................................................
(начин на трайно (име на собственика)
ползване)  
№ ХХХХХХ, ............................................................................
на .....................................................................................
(начин на трайно (име на собственика)
ползване)  
№ ХХХХХХ, ............................................................................
на .....................................................................................
(начин на трайно (име на собственика)
ползване)  
№ ХХХХХХ, ............................................................................
на .....................................................................................
(начин на трайно (име на собственика)
ползване)  
   
Върху имота има следните ограничения:
98 Да се използва съгласно Закона за горите и
правилника за прилагането му.
 
     
     
     
     
     
 
Скицата съдържа: .........стр. и има срок на валидност
6 месеца.
 
Изработил: ( )
  (име на фирмата, изпълняваща
  техническите дейности)
   
Дата: .... 200.. г.  
Заверил: ( )
  Печат (Началник на общинска
  служба по земеделие)


Приложение № 2А към чл. 3, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)

 

СКИЦА

№ ........./............ 20... г.

М 1:

.........................................................................................................................................................

 

на имот с номер ХХХХХХ в землището на гр. (с.) .................................................................................

......................................................................................................................................................................

с ЕКАТТЕ .................................................., общ. .......................................................................................

Имотът е собственост на:

1. ..................................................................................,

гр. (с.) .................................................................

Документ: .................. от ......... г.

Площ на имота: ..........., ..... дка

Начин на трайно ползване:

 

............................................................................

Имотът попада във:

 

Отдел/подотдел                                       Площ

Вид на горите или вид на подотдела

............................/............................................., .... дка

...............................................................................

.........................../.............................................., .... дка

...............................................................................

....................................................................................

 

Имотът се намира в местността ...................... при граници и съседи:

 

№ ХХХХХХ, ..........................................................

на ....................................................................................

                   (начин на трайно ползване)

(име на собственика)

 

 

 

 

№ ХХХХХХ, ..........................................................

на ....................................................................................

                   (начин на трайно ползване)

(име на собственика)

 

 

 

 

№ ХХХХХХ, ..........................................................

на ....................................................................................

                   (начин на трайно ползване)

(име на собственика)

 

 

 

 

№ ХХХХХХ, ..........................................................

на ....................................................................................

                  (начин на трайно ползване)

(име на собственика)

 

 

 

 

№ ХХХХХХ, ..........................................................

на ....................................................................................

                  (начин на трайно ползване)

(име на собственика)

 

 

 

 

№ ХХХХХХ, ..........................................................

на ....................................................................................

                  (начин на трайно ползване)

(име на собственика)

 

 

 

 

№ ХХХХХХ, ..........................................................

на ....................................................................................

                  (начин на трайно ползване)

(име на собственика)

 

 

 

 

№ ХХХХХХ, ..........................................................

на ....................................................................................

                   (начин на трайно ползване)

(име на собственика)

 

 

 

 

Върху имота има следните ограничения:

 

 

98 Да се използва съгласно Закона за горите и правилника за прилагането му.

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скицата съдържа: ......... стр. и има срок на валидност 6 месеца.

 

 

Изработил:

(име на длъжностното лице, определено със заповед да изготвя скици)

 

 

Дата: .................. 20.... г.

 

 

 

Заверил:

 

 

 

 

Печат (началник на общинска служба по земеделие)

 

 

 

 

 Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.)

Актове, които са основание за първоначално откриване на партида на имот в регистъра

1. Решения за възстановяване на право на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници или в нови реални граници въз основа на план за земеразделяне или карта за възстановяване на собствеността.
2. Решения за възстановяване на право на собственост въз основа на съдебни решения.
3. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) Решения за определяне на земите на научно-производствени и други държавни организации въз основа на заповедта на министъра на земеделието по чл. 24, ал. 2 ЗСПЗЗ и актове за определяне на териториите по чл. 6 ЗВСГЗГФ.
4. Решения за обезщетяване с държавна или общинска земя или с гори и земи от държавния горски фонд.
5. Актове за оземляване с държавна или общинска земя чрез прехвърляне на собственост.
6. Протоколи за предоставяне за стопанисване от общината по чл. 19 ЗСПЗЗ и чл. 18д, ал. 5 и чл. 32, ал. 5 ППЗСПЗЗ.
7. Други актове, посочени в номенклатура от съдържанието на ZEM-формата.
Забележка. Актовете по приложението са основание за откриване на партида, ако са влезли в сила.


Приложение № 4 към чл. 10, ал. 4

(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)

Партидата съдържа ....... стр.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ОБЩИНА
ЕКАТТЕ
ОБЩИНА
ОБЛАСТ
РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ,

ГОРИ И ЗЕМИ от ГОРСКИЯ ФОНД 

 

Землище на гр. (с.) ..................., ЕКАТТЕ ............,
община ...........................................................................................................................................................................
ПАРТИДА на ИМОТ № ................................................................................................................................................................
открита на ....... г.
закрита на ....... г.
ЧАСТ А. ДАННИ ЗА ИМОТА с пълен № .................................................................................................................................................
Площ: (от графика) ....... дка (словом)
Площ: (по документи) ....... дка (словом)
Местност в землището: ..........................................................................................................................................................
Категория на земята: .......: ....... (словом) - ....... дка
....... (словом) - ....... дка
Начин на трайно ползване:
Вид територия .......:
Вид собственост .......:
Възстановен по ЗСПЗЗ (ЗВСГЗГФ):
Стойност на имота .......: ....... лв.
Данъчна оценка на имота: ....... лв.
Координати на гранични точки:
Точка №____ Х ____ ____ Y ____
1.
2.
3.
N.
ЧАСТ Б. СОБСТВЕНИЦИ ОСНОВАНИЕ
    ЗА ВПИСВАНЕ
ЧАСТ В. ВЕЩНИ ПРАВА, ОСНОВАНИЕ
  СЕРВИТУТИ, НАЕМ ЗА ВПИСВАНЕ
  И АРЕНДА, ИСКОВИ  
  МОЛБИ  
ЧАСТ Г. ИПОТЕКИ ОСНОВАНИЕ
    ЗА ВПИСВАНЕ
ЧАСТ Д. ВЪЗБРАНИ И ДРУГИ ОСНОВАНИЕ
  ТЕЖЕСТИ ЗА ВПИСВАНЕ
ЧАСТ Е. АДМИНИСТРАТИВНИ ОСНОВАНИЕ
  ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ
  НА ПОЛЗВАНЕ  
     
     
  Дата: .......... г.
Изготвил: ...........................................................
    ( )
  Началник на ОСЗ:
...........................................................................
    ( )

Забележка. Към закрита партида се прилага документ за датата на закриване и за номерата на новооткритите партиди (имоти).


Приложение № 5 към чл. 28, ал. 3


Изисквания за кодиране на линиите
и цветовете
 
Код на Вид линия Тип Цвят
линия      
174 съществуващи непрекъсната черен
  граници    
286 проектни прекъсната, със- син/черен
  граници тавена от точки  


Приложение № 6 към чл. 35, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.)

Актове, които са основание за промени в част "Б" на партидата на имота

1. Нотариални актове, с които се прехвърля правото на собственост и се признава правото на собственост (констативни нотариални актове, актове, които имат силата на констативни нотариални актове).
2. Договори, с които се прехвърля наследство, в което има земеделска земя, гора или земя от горския фонд (ГФ).
3. Актове за отказване от право на собственост.
4. Договори за делба след възстановяването на собствеността и съдебно-разделителни протоколи.
5. Спогодби по спорове относно актове, които подлежат на вписване.
6. Съдебни решения, влезли в сила, които заместват актовете по т. 1.
7. Съдебни решения, с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове.
8. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Заповеди на министъра на земеделието и договори за замяна на земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) със земеделски земи на граждани и юридически лица.
9. Решения на общинския съвет и договори за замяна на земеделски земи от общинския поземлен фонд (ОПФ) със земи на граждани и юридически лица, както и на гори и земи от общинския горски фонд с гори и земи на граждани и юридически лица.
10. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Заповеди на министъра на земеделието и договори за продажба на земеделска земя и на гори и земи от ДГФ от ДПФ на граждани и юридически лица.
11. Решения на общинския съвет и договори за продажба на земеделска земя и на гори и земи от общинския горски фонд от ОПФ на граждани и юридически лица.
12. Актове за внасяне право на собственост в търговско дружество.
13. Актове за прехвърляне на предприятие, в което има земеделски земи и гори и земи от ГФ.
14. Постановление на съдия-изпълнителя или на съда по несъстоятелността за възлагане на земеделска земя и гори и земи от ГФ.
15. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Решения на ОСЗ за обезщетяване с държавна или общинска земя и гори и земи от ГФ.
16. Актове за оземляване с държавна или общинска земя чрез прехвърляне на собственост.
17. Актове за отчуждаване на земеделски земи и гори и земи от ГФ за държавни и общински нужди.
18. Актове за държавна и за общинска собственост.
19. Нотариални актове за признаване на право на собственост, придобито по давност.
20. Други актове, посочени в номенклатура от съдържанието на ZEM-формата.
Забележка. Тези от актовете по приложението, за които е предвидено вписване, се отразяват в партидата след извършването му.


Приложение № 7 към чл. 35, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.)

Актове, които са основание за вписване в част "В" на партидата на имота

1. Нотариални актове, с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява ограничено вещно право (право на ползване, право на строеж и др.) или се признава такова право (констативни нотариални актове, актове, които имат силата на констативни нотариални актове).
2. Договори за прехвърляне на наследство, в което има ограничено вещно право върху земеделска земя, гора или земя от горския фонд (ГФ).
3. Актове за отказване от ограничено вещно право.
4. Договори за делба след възстановяването на собствеността и съдебно-разделителни протоколи, с които се учредява ограничено вещно право.
5. Спогодби и съдебни решения, заместващи или констатиращи съществуването на актове относно ограничени вещни права.
6. (изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.) Заповеди на министъра на земеделието и договори, с които се отстъпва, изменя или прекратява ограничено вещно право върху земя от ДПФ и гори и земи от ДГФ на граждани и юридически лица.
7. Решения на общинския съвет и договори, с които се отстъпва, изменя или прекратява ограничено вещно право върху земя от ОПФ и на гори и земи от общинския горски фонд на граждани и юридически лица.
8. Актове за внасяне ограничено вещно право в търговско дружество.
9. Актове за прехвърляне на предприятие, в което има ограничено вещно право върху земеделска земя и гори и земи от ГФ.
10. Акт за внасяне на земеделска земя и гори и земи от ГФ в кооперация.
11. Постановление на съдия-изпълнителя или на съда по несъстоятелността за възлагане на ограничено вещно право върху земеделска земя и гори и земи от ГФ.
12. Нотариални актове за признаване на ограничено вещно право, придобито по давност.
13. Актове за държавна или за общинска собственост
14. Актове за учредяване на право на строеж по реда на Закона за устройство на територията.
15. Договор за наем на земеделска земя и гори и земи от ГФ за срок, по-дълъг от една година.
16. Договор за аренда на земеделска земя или стопанство.
17. Договор за съвместна дейност за ползване на земеделски земи.
18. Други актове, посочени в номенклатура от съдържанието на ZEM-формата.
Забележка. Тези от актовете по приложението, за които е предвидено вписване, се отразяват в партидата след извършването му.


Приложение № 8 към чл. 35, ал. 3

Искови молби и други актове, които се вписват в част "В" на партидата на имота

1. Искови молби за признаване нищожността, за унищожаване, за отменяване или за разваляне на актове, подлежащи на вписване.
2. Искови молби за сключване на окончателен договор по чл. 19, ал. 3 ЗЗД.
3. Искови молби за постановяване на решения, които заместват или с които се констатира съществуването на подлежащи на вписване актове.
4. Влезлите в сила съдебни решения, постановени по вписаните искови молби.
5. Молби на кредиторите на наследодателя или на заветниците за отделяне на недвижимите имоти на наследодателя.
6. Други актове, посочени в номенклатура от съдържанието на ZEM-формата.
Забележка. Актовете по приложението се отразяват в партидата, ако са вписани.


Приложение № 9 към чл. 35, ал. 4

Актове, които са основание за вписване в част "Г" на партидата на имота

1. Нотариални актове, молби и други актове за учредяване на ипотеки.
2. Молби за вписване на промени относно вземания и задължения, обезпечени с ипотека (чл. 171 ЗЗД).
3. Молби за подновяване на ипотеки (чл. 172 ЗЗД).
4. Молби, съдебни и други актове за заличаване на ипотеки (чл. 179 и 181 ЗЗД).
5. Други, посочени в номенклатура от съдържанието на ZEM-формата.
Забележка. Актовете по приложението се отразяват в партидата, ако са вписани.


Приложение № 10 към чл. 35, ал. 5

Актове, които са основание за вписване в част "Д" на партидата на имота

1. Заповеди на съда, искания на съдия-изпълнителя, писма от компетентни длъжностни лица или други държавни органи за налагане на възбрана.
2. Нотариално заверено съгласие за вписване на гаранция за неотклонение на обвиняем по наказателно дело.
3. Нареждания и заявления за заличаване на вписани възбрани.
4. Други, посочени в номенклатура от съдържанието на ZEM-формата.
Забележка. Актовете по приложението се отразяват в партидата, ако са вписани.


Приложение № 11 към чл. 49, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)

ОБЩИНСКА СЛУЖБА
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ
ОБЩИНА
ЕКАТТЕ
ОБЩИНА
ОБЛАСТ
РЕГИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ,

ГОРИ И ЗЕМИ от ГОРСКИЯ ФОНД

 

землище на гр. (с.) .......................... ЕКАТТЕ .....................................................................................................................................................................
ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР на заявленията за изменение на картата
на възстановената собственост
 
Дата Вид, том, № на ново- Вписване в
    стр. имот образувани партида №,
    на акта   имоти дата, подпис
1 2 3 4 5 6


Приложение № 12 към чл. 49, ал. 1, т. 2

(Отм. - ДВ, бр. 59 от 2015 г.)Приложение № 13 към чл. 45а, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.)

ДО

НАЧАЛНИКА НА ОСЗ

............................................................                                          вх. № .................../......................

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ в SHP и/или DBF формат

 

 

1. Данни за собственик:

 

 

 

ИМЕ

 

 

 

 

 

ЕГН

 

 

 

 

 

2. Данни за ползвател:

 

 

 

ИМЕ

 

 

 

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ

 

 

 

 

 

3. Адрес за кореспонденция:                                               , e-mail:

 

ул.

 

 

 

ж.к., кв.

 

бл.

 

вх.

 

ап.

 

 

гр./с.

 

обл.

 

пощ. код

 

Желая да получа цифрова информация за собствените и/или ползваните от мен имоти, попадащи в обхвата на КВС и/или КККР, в SHP и/или DBF формат за следните имоти:

Землище

ЕКАТТЕ

Имоти № .....................................

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

Подпис/Печат*:

*Печат се поставя от
юридическите лица/ЕТ

 

 

При изпълнение на заявлението Ви данните се предоставят на осигурено от Вас записващо устройство (USB - флаш памет, оптичен носител) с подходящ капацитет или на посочения e-mail. Заявителят няма право да разпространява получената информация, както и да я предоставя за ползване на трети лица (физически и юридически).

Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.

Приложение: записващо устройство (USB - флаш памет, оптичен носител)
Приложение № 14 към чл. 45а, ал. 3, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 59 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.)


Приложение № 15 към чл. 1, ал. 9

(Ново - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.)

ДО

Министерство на земеделието,                                                            вх. № ............../..................

храните и горите

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ в ZEM формат

 

 

1. Данни за юридическо лице/ЕТ

 

 

 

ИМЕ

 

 

 

 

 

ЕИК/БУЛСТАТ

 

 

 

 

 

УПРАВИТЕЛ

 

 

 

 

 

 

2. Данни за физическо лице

 

 

 

ИМЕ

 

 

 

 

 

ЕГН

 

 

 

3. Адрес за кореспонденция:                                                             , e-mail:

ул.

 

 

 

ж.к., кв.

 

 

бл.

 

вх.

 

ап.

 

гр./с.

 

 

обл.

 

пощ. код

 

Желая да получа цифрова информация от КВС в ZEM формат с цел изработване на ................................. за следния обхват на проекта:

Землище

ЕКАТТЕ

Имоти № .........................................

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

Подпис/Печат*:

*Печат се поставя от

юридическите лица/ЕТ

 

 

 

 

При изпълнение на заявлението Ви данните се предоставят на осигурено от Вас записващо устройство (USB - флаш памет, оптичен носител) с подходящ капацитет или на посочения e-mail.

Заявителят няма право да разпространява получената информация, както и да я предоставя за ползване на трети лица (физически и юридически).

Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.

При непредставяне на документ за платена такса готовата информация не се предоставя на заявителя.

Приложения:

1. декларация по чл. 1, ал. 9, т. 3 за поверителност и неразпространение на получените данни (приложение № 16);

2. оптичен носител (CD - R диск) с трасе/полигон в dxf формат на версия R12 на AutoCAD;

3. записващо устройство (USB - флаш памет, оптичен носител) за запис на исканата цифрова информация.


Приложение № 16 към чл. 1, ал. 9, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г., в сила от 02.06.2023 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

 

Долуподписаният/ата ………………………………………………………………....……………….

……………………………………………………………………….……………………....………….,

 ЕГН ...................................................................., л.к. № ……………….……………..……………..,

 издадена на ...................................................................... г. от МВР гр. ……………..……………..,

 адрес за кореспонденция: ………………………………………………………………...…………..

……………………………………………………………………………………………...……………

В качеството си на ………………………………………………………………………...…………..

……………………………………………………………………………………………....…………..

(длъжност/позиция)

 

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/а съм със:

- нормативната уредба в областта на защита на личните данни;

- политиката и вътрешните правила за защита на личните данни на администратора на лични данни;

- опасностите за личните данни, обработвани от администратора на лични данни.

2. Поемам задължения за:

- несподеляне на критична информация между персонала (например идентификатори, пароли за достъп и др.);

- неразпространение на личните данни, съдържащи се в предоставените ми цифрови данни от КВС в ZEM формат; последните няма да бъдат разпространявани и/или предоставяни под каквато и да е форма, продавани, давани под наем или на лизинг и в какъвто и да е файлов формат на други физически и/или юридически лица;

- за ползване материалите и данните само за реализиране на посочения в заявлението проект;

- обезпечаване в достатъчна степен сигурността, достъпа, съхраняването и обработването на предоставените ми лични данни;

- унищожаване на получената информация по начин, непозволяващ възстановяването им.

Известна ми е отговорността, произтичаща от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

 

Дата: ......../20...... г.                                                                                     Подпис: ...........................

София                                                                                                                                  (...............)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума