навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 39 ОТ 16 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА

В сила от 01.01.2005 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.106 от 3 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2009г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 29 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.32 от 2 Април 2013г., доп. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., доп. ДВ. бр.95 от 18 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г., отм. ДВ. бр.92 от 22 Ноември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 2 от Заключителните разпоредби на Наредба № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията - ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията, при които се извършва диспансеризация.
(2) Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Профилактичните прегледи се извършват от лекар в лечебни заведения за извънболнична медицинска и дентална помощ.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Диспансеризацията се провежда от лекар в лечебни заведения за извънболнична помощ, в лечебни заведения за болнична помощ, в комплексни онкологични центрове, в центрове за психично здраве и в центрове за кожно-венерически заболявания.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Едно лице не може да бъде диспансеризирано за едно и също заболяване в повече от едно лечебно заведение, от един лекар, за един и същ период от време.
(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове.
(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., спряно изпълнение с Определение № 3731 от 19.03.2013 г. на ВАС - ДВ, бр. 32 от 2013 г., в сила от 02.04.2013 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., отм. с Решение № 10580 от 12.07.2013 на ВАС - ДВ, бр. 12 от 2014 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Диспансеризация на пациенти с кожно-венерически заболявания се провежда в лечебни заведения за болнична помощ и в центрове за кожно-венерически заболявания.
(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2013 г.) Диспансеризацията е доброволна, с изключение на случаите, в които същата е част от постановено от съда задължително лечение по реда на чл. 155 и следващите от Закона за здравето или принудително лечение по реда на чл. 427 и следващите от Наказателно-процесуалния кодекс.

(Бел. ред. Сиела Норма) С § 1 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, обнародвана в ДВ, бр. 2 от 2016 г. се прави допълнение в ал. 5, което гласи, че след думата "пациент" се добавя "с психично заболяване". Изменението не е направено, защото визираната ал. 5 е отменена с Решение на ВАС № 10580 от 12.07.2013 г., обнародвано в ДВ, бр. 12 от 2014 г.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Минималната продължителност на профилактичен преглед и преглед при диспансеризация е петнадесет минути.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Лечебните заведения могат да осъществяват скрининг като метод за профилактика на заболяванията.

Раздел II.
Провеждане на профилактични прегледи


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Децата подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и периодичност в приложение № 1.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния лекар на детето и от лекар по дентална медицина, освен в случаите по ал. 4, 6 и 7.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 2, 4, 8 и 12.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато личният лекар по ал. 1 няма придобита специалност по детски болести, профилактичните прегледи на деца по желание на родителя или настойника може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) За осигуряване на профилактична медицинска и дентална помощ на децата и учениците в детските ясли, детските градини, училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и в специализираните институции за деца веднъж годишно се изискват документи за проведени прегледи или се извършват профилактични медицински и дентални прегледи.
(6) Профилактичните прегледи при децата, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, се извършват от лекар, работещ в съответното лечебно заведение.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Профилактичните прегледи на децата, настанени в специализираните заведения за деца към Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи и социалните услуги от резидентен тип за деца, се извършват от лекар, съответно лекар по дентална медицина, осигуряващ медицинското обслужване на децата.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Лицата над 18 години подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и периодичност в приложение № 1a.
(9) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Профилактичните прегледи по ал. 8 се извършват от личния лекар.
(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Всеки личен лекар е длъжен да поставя на общодостъпно място в лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ информация относно вида и периодичността на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата по ал. 1 и 8.
(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) С цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания при лицата над 18 години общопрактикуващият лекар формира рискови групи съгласно приложение № 1б.
(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Лицата над 18 години, включени в рисковите групи по приложение № 1б, при необходимост, по преценка на ОПЛ, подлежат на профилактичен преглед и изследвания, определени в приложение № 1в един път в годината при съответния лекар специалист.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Бременните и родилките до 42 дена след раждането подлежат на профилактични прегледи и изследвания, осъществявани на диспансерен принцип, определени по вид и периодичност в приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 1, 3 и 4.
(3) Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или личния лекар по желание на бременната.
(4) Профилактичните прегледи при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Резултатите от проведените прегледи и изследвания по ал. 1 се отразяват в "Карта за профилактика на бременността", включена в медицинския софтуер на лекаря, наблюдаващ бременността и изготвена по образец съгласно приложение № 3.


Чл. 6. (1) Личните лекари осъществяват дейностите по профилактика на:
1. безплодието;
2. предаваните по полов път болести и СПИН;
3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) злокачествени заболявания на репродуктивната система;
4. психичните разстройства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Дейностите по ал. 1 се осъществяват в рамките на пакета, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.


Чл. 7. (1) Профилактичните генетични изследвания се извършват от акредитирани генетични лаборатории и включват:
1. определяне на риска за възникване на генетично заболяване в потомството;
2. идентифициране на клинично здрави носители на генетични отклонения;
3. диагностика на наследствени и други заболявания в периодите преди и по време на бременността и след раждането.
(2) Профилактичните генетични изследвания се извършват в рамките на национални програми за профилактика на генетичните заболявания, приети с решение на Министерския съвет, финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) (1) Лекарите и лекарите по дентална медицина са длъжни да отразяват данните от проведените профилактични прегледи и изследвания в утвърдената медицинска документация.
(2) Екземпляр от медицинската документация за всеки извършен преглед се предлага на пациента.
(3) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат извършените профилактични прегледи, като представят екземпляр от медицинската документация на електронен носител в районната здравноосигурителна каса.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Районната здравноосигурителна каса предоставя по служебен път на регионалната здравна инспекция в срок до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие следната информация за осъществените профилактични прегледи:
1. пореден номер на профилактичния преглед;
2. дата на осъществяване на прегледа;
3. пол и възраст на лицето;
4. вид на прегледа;
5. установени отклонения в здравословното състояние или диагноза.


Чл. 9. (1) Лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях профилактични прегледи и изследвания три години.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Личният лекар съхранява медицинската документация за всички извършени профилактични прегледи и изследвания на пациентите, включително извършени и от други лечебни заведения, като:
1. за децата - документацията се съхранява на хартиен носител три години след извършване на прегледа/изследването и на магнитен носител три години след навършване на 18-годишна възраст;
2. за бременните - документацията се съхранява три години след прекратяване на бременността.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) Лицата с установени отклонения в здравословното състояние се насочват за оказване на специализирана медицинска или дентална помощ с медицинско направление, издадено от лекаря или лекаря по дентална медицина, който е установил отклонението.
(2) При извършване на прегледи и изследвания на лицата по ал. 1 лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ изготвят, съхраняват и предоставят медицинската документация по реда на чл. 8 и 9.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) Екземпляр от медицинската документация за извършените специализирани прегледи и изследвания се предава на пациента, който я предоставя на личния си лекар, съответно лекар по дентална медицина.


Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) В случаите, когато здравноосигуреното лице направи нов избор на личен лекар, новоизбраният лекар изисква от досегашния копие от медицинската документация за извършените профилактични прегледи и изследвания.

Раздел III.
Диспансеризация


Чл. 12. (1) Заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 4.
(2) Заболяванията, при които лицата над 18-годишна възраст подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 5.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(4) Дейностите по диспансеризация се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика.
(5) Заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 6.
(6) Заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 7.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Видът и периодичността на дейностите по ал. 5 и 6 се определят в Националния рамков договор, доколкото не са определени с приложения № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 на тази наредба и/или с наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.
(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Дейностите по диспансеризация за заболяванията, които са включени в приложения № 4 и 5, но не са включени в приложения № 6 и 7, се осъществяват от лечебните заведения по чл. 10, т. 3, 3а от Закона за лечебните заведения, както и от лечебни заведения за болнична помощ.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Дейностите по диспансеризация, осъществявани от лечебните заведения по ал. 8, се финансират от общинския бюджет или бюджета на Министерството на здравеопазването.
(10) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) Видът и периодичността на дейностите по диспансеризация (амбулаторно проследяване) на пациенти с туберкулоза се определят с приложения № 16 и 17.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Лечебните заведения или лекарите, които извършват диспансеризация, отразяват резултатите от прегледа, изследванията и препоръките за поведение в утвърдената медицинска документация.
(2) Екземпляр от медицинската документация се предоставя на пациента, който го предава на личния си лекар, освен когато диспансеризацията се осъществява от последния.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат дейностите по диспансеризация, като представят екземпляр от медицинската документация на електронен носител в районната здравноосигурителна каса.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Районната здравноосигурителна каса предоставя по служебен път на регионалната здравна инспекция в срок до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие следната информация:
1. пореден номер на прегледа (изследването);
2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);
3. пол и възраст на лицето;
4. вид на прегледа (изследването);
5. водеща диагноза и кода ? по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., отм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.)


Чл. 14. Лечебното заведение, което извършва диспансеризация, съхранява екземпляр от медицинската документация три години след нейното приключване.


Чл. 15. Насочването на диспансеризираните лица за специализирано изследване или преглед в рамките на диспансеризацията се извършва с медицинско направление, издадено от лечебното заведение, което я осъществява.


Чл. 16. (1) Лечебните заведения, които извършват специализирани изследвания или прегледи по чл. 15, отразяват данните в утвърдената медицинска документация.
(2) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат дейностите по ал. 1, като представят оригинал от медицинската документация по ал. 1 в районната здравноосигурителна каса.
(3) Екземпляр от медицинската документация се предава на пациента, който го предоставя на личния си лекар.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лечебните заведения по ал. 1 изпращат за всяко тримесечие в регионалната здравна инспекция отчет, който съдържа:
1. пореден номер на прегледа (изследването);
2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);
3. пол и възраст на лицето;
4. вид на прегледа (изследването);
5. водеща диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия;
6. диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия, повод за специализираната медицинска помощ.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Отчетът по ал. 4 се заверява от лечебното заведение и се изпраща в регионалната здравна инспекция до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие.


Чл. 17. Лечебните заведения по чл. 16 съхраняват екземпляр от медицинската документация три години.


Чл. 18. При смяна на лечебното заведение, което извършва диспансеризацията, медицинската документация се предава чрез диспансеризираното лице на новоизбраното лечебно заведение.


Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) На диспансеризация подлежат всички лица, на които е осъществена трансплантация на органи, тъкани и клетки.
(2) Лечебните заведения, които осъществяват диспансерно наблюдение, водят регистър (на електронен и хартиен носител) на всички диспансеризирани лица.
(3) Диспансеризацията по ал. 1 се извършва в лечебното заведение, в което е осъществена трансплантацията.
(4) Лицата, на които е извършена трансплантация в лечебни заведения извън Република България, се диспансеризират в избрано от тях лечебно заведение по ал. 3 след подаване на заявление до ръководителя на лечебното заведение.
(5) Лечебните заведения, които осъществяват диспансерна дейност, предоставят заверени тримесечни отчети до 15-о число на първия месец на всяко следващо тримесечие в Регионалните центрове по здравеопазване и в Регионалната здравноосигурителна каса, съдържащи следните данни:
1. вид на трансплантацията;
2. имена, пол и възраст на лицето;
3. пореден номер на прегледа;
4. дата на осъществяване на прегледа;
5. вид на прегледа;
6. водеща диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия.
(6) Екземпляр от медицинската документация се предава на пациента, който го предоставя на личния си лекар.

Раздел IV.
Скрининг (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)


Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) Скринингът е профилактичен метод за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред групи от здравото население.
(2) Скрининг може да бъде осъществен в случай, че са изпълнени следните изисквания:
1. скринираното заболяване представлява значим обществен и здравен проблем;
2. съществуват утвърдени средства и методи за диагностика и лечение по отношение на признака/симптома/заболяването, обект на скрининга;
3. заболяването може да бъде открито в клинично неизявен (латентно протичащ) или ранен стадий;
4. съществува установен механизъм за по-нататъшно диагностично уточняване и ефективно лечение на изследваните лица;
5. използваните скринингови методи, тестове и/или изследвания са лесно приложими и безопасни за населението;
6. провеждането на скрининга е икономически ефективно.


Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) Всеки скрининг се извършва по определена програма или проект и задължително включва:
1. определяне на целевите групи;
2. предоставяне на съвети, информация и/или насоки за участие в скрининга;
3. изпълнение и анализиране на скрининговите тестове и/или изследвания;
4. предоставяне на препоръки до участниците за последващи прегледи и необходими медицински услуги и организирането им;
5. обработване и анализиране на обратна информация.
(2) Финансирането на скрининга може да бъде осигурявано от следните източници:
1. програми и проекти;
2. републиканския бюджет;
3. други.
(3) Условията за провеждане на скрининга, видовете скрининг, целевите групи и медицинските параметри по провеждането, както и необходимите специалисти и апаратура в лечебните заведения за извънболнична и за болнична помощ се уреждат в съответните медицински стандарти и са в съответствие с утвърдените европейски практики.


Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) Държавата създава и поддържа система за организиран скрининг на населението. Системата осигурява мониторинг, контрол, анализ и отчитане на индикаторите на скрининговата дейност.
(2) Системата за организиран скрининг се състои от Национален скринингов регистър (НСР) и координатори по места.
(3) Във всяка регионална здравна инспекция се назначава координатор на системата по ал. 1.


Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) Националният скринингов регистър се води от Националния център по обществено здраве и анализи.
(2) Регистърът съдържа:
1. лични данни на скринираните лица (имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес и др.);
2. данни за лечебните заведения, регистрирали се за извършване на конкретен скрининг - наименование и регистрационен номер на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на представляващия; звена и налична апаратура (включително лабораторна) на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на конкретните специалисти, които ще извършват скрининга; електронен (e-mail) адрес за кореспонденция, други средства за кореспонденция (телефон и др.); други необходими данни;
3. резултати от проведените изследвания на явилите се за скрининг лица;
4. други необходими данни.
(3) Регистърът задължително предоставя възможност за обособяване на скринирани групи и за регистрация на явилите се за преглед и изследване скринирани лица, както и създава и води електронно досие на всеки член на скринирана група.
(4) Регистърът работи с актуални данни от регистрите на населението.


Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) Конкретната програма или проект по чл. 21, ал. 1 се регистрира в НСР и се обявява публично на неговата официална интернет страница.
(2) Скрининговите изследвания се осъществяват от лекари с необходимата специалност и квалификация, които отговарят на изискванията, обявени по реда на ал. 1.
(3) Лечебните заведения изразяват своето желание да участват в скрининга чрез регистрация в официалната интернет страница на НСР.
(4) Скринингът се провежда при спазване на програмата/проекта по ал. 1 и на зададените финансови параметри.
(5) Лечебните заведения представят в НСР подробен отчет за резултатите от скрининга, извършените мероприятия, предвидени в програмата/проекта, и разходваните средства в двумесечен срок от приключване на скрининга.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Контролът по провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията се осъществява от регионалната здравна инспекция и районната здравноосигурителна каса.


§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 3, чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за здравето и отменя Наредба № 28 от 2003 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 4 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2004 г.).


§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 9. Навсякъде в текста на наредбата думите "районния център по здравеопазване" се заменят с "регионалния център по здравеопазване".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 15. Наредбата влиза в сила от 1.I.2006 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2009 Г.)

§ 5. Навсякъде в наредбата думите "стоматолог", "стоматолога", "стоматолозите", "стоматологична" и "стоматологични" се заменят съответно с "лекар по дентална медицина", "лекаря по дентална медицина", "лекарите по дентална медицина", "дентална", "дентални".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2011 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ? в "Държавен вестник" с изключение на § 2 (относно чл. 22, 23 и 24), който влиза в сила от 1 юли 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 14. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 111 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 39 ОТ 2004 Г. ЗА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯТА


(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2016 Г.)

§ 18. Наредбата влиза в сила от 1 април 2016 г.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 111 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания съобразно възрастта на децата

Код по МКБ 10

Наименование

Възраст на
детето

Профилактичен преглед

Периодичност на прегледа

Консултативни прегледи

Периодичност на консултативните прегледи

Медико-диагностични изследвания

Периодичност на медико-диагностичните изследвания

Z00.1

 

Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)

До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от лекар

Анамнеза и подробен статус

В първите 24 часа и между 14-ия и 20-ия ден след изписването му от лечебното заведение, където се е родило

 

 

 

 

Z00.1

 

Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)

До 1 година вкл.

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло

3. Оценка на психическо развитие

Ежемесечно

За провеждане на ехографско изследване на отделителна система*

Еднократно на 6-месечна възраст

Изследване на:

- хемоглобин,

брой еритроцити, брой левкоцити,

хематокрит, MCV, MCH, MCHC

- седимент в урината

2 пъти годишно -
при навършване на 6-месечна и 1-годишна възраст

4. Измерване на обиколка на глава и гърди

През първите 6 месеца след раждането - ежемесечно;

след това 2 пъти -
на 9-месечна и на 1-годишна възраст

Изследване на албумин в урината

2 пъти годишно -
при навършване на 6-месечна и 1-годишна възраст

*Ехографско изследване на отделителна система

Еднократно на 6-месечна възраст

5. Обща оценка на зрение

6. Обща оценка на слух

7. Изследванe на урина за протеин (с тест-лента)

 

2 пъти годишно -
на 6-месечна и 1-годишна възраст

 

За ранно откриване на вродена/ наследствена очна патология на деца с родител с вродени/ наследствени страбизъм, катаракта, глаукома, хиперметропия, висока миопия, амблиопия и/или ретинобла-
стом

Еднократно между 6-месечна и 1-годишна възраст

 

 

8. Клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия

2 пъти - при навършване на 1-месечна и 4-месечна възраст

 

 

 

 

Z00.1

 

 

Рутинно изследване на здравното състояние на детето (кърмаческа или ранна детска възраст)

От 12 години

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди

3. Оценка на психично развитие

4 пъти годишно -
на всеки 3 месеца

 

 

 

 

Z00.2

 

Изследване в периода на бърз растеж в детството

От 2 до 7 години

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди

2 пъти годишно -
на всеки 6 месеца

 

 

Изследване на:

- хемоглобин,

брой еритроцити, брой левкоцити, MCV, MCH, MCHC, хематокрит

- СУЕ

1 път на 3-годишна възраст

3. Оценка на психическо развитие

1 път годишно

 

 

Изследване за чревни паразити - Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана

1 път годишно

4. Изследване на физическо развитие

5. Изследване на зрителна острота

1 път годишно

 

 

1 път на 5 години

 

 

 

 

Z00.3

 

Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата (състояние на пубертетното развитие)

От 7 до 18 години

1. Анамнеза и подробен статус

2. Измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка

3. Измерване на артериално налягане

4. Оценка на физическо развитие

5. Изследване за зрителна острота и цветоусещане

6. Отклонения в развитието на опорно-двигателната система

7. Изследване на урина за протеин (с тест-лента)

1 път годишно

 

 

 

 

Z10.8

 

Рутинна обща проверка на здравето на други определени подгрупи от населението (ученици)* Забележка. Ехографско изследване на отделителна система на дете до едногодишна възраст еднократно на 6-месечна възраст не се извършва, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат.

Приложение № 1а към чл. 4, ал. 8

(Ново - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Вид и периодичност на профилактичните прегледи и изследвания при лица над 18 години

Z00.0 Общ медицински преглед

Възраст

Вид на прегледа

Периодичност на прегледите

Медико-диагностични изследвания

Периодичност на медико-диагностичните изследвания

Консултативни прегледи

Периодичност на консултативните прегледи

Над 18 години (жени и мъже)

1. Анамнеза и подробен статус

2. Изчисляване на индекс на телесна маса

3. Оценка на психичен статус

4. Изследване на зрителна острота

5. Измерване на артериално налягане

6. Електрокардиограма

7. Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за:

- Протеин

- Глюкоза

- Кетонни тела

- Уробилиноген/билирубин

- pH

- определяне на кръвна захар в лаборатория при наличие на рискови фактори

Ежегодно

 

1. Определяне на кръвна захар при наличие на рискови фактори

 

Ежегодно

 

 

 

От 30 до 45 години (жени и мъже)

 

 

ПКК

1 път на 5 години

 

 

Жени >= 30 години

Мануално изследване на млечни жлези

Ежегодно

 

 

 

 

Мъже >= 40 години

 

 

LDL-холестерол и триглицериди;

оценка на СС риск по SCORE системата

1 път на 5 години

 

 

От 46 до 65 години (жени и мъже)

 

 

ПКК

1 път на 5 години

 

 

Мъже >= 46 години и жени >= 50 години

 

 

LDL-холестерол и триглицериди;

оценка на СС риск по SCORE системата

1 път на 5 години

 

 

Мъже >= 50 години 

 

 

PSA

1 път на 2 години

 

 

Жени от 50 до 69 години включително

 

 

Мамография на млечни жлези

1 път на 2 години

 

 

Над 65 години (жени и мъже)

 

 

1. ПКК

2. LDL-холестерол и триглицериди;

оценка на СС риск по SCORE системата

Ежегодно

1 път на 5 години

 

 Забележки:
1. Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и пълен обективен статус.
2. Изследването на LDL-холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ, мамография, PSA в рамките на календарната година, направено по друг повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.
3. Рискови фактори, при наличието на които се назначава изследване на кръвна захар на гладно:
3.1. хипертония;
3.2. дислипидемия;
3.3. затлъстяване;
3.4. фамилна анамнеза за захарен диабет - роднини по първа линия със захарен диабет (родители, братя и сестри);
3.5. анамнеза за диабет по време на бременност или раждане на едър плод (над 4 кг);
3.6. анамнеза за овариална поликистоза.
4. ПКК е кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC.


Приложение № 1б към чл. 4, ал. 11

(Ново - ДВ, бр. 101 от 2010 г., предишно Приложение № 1б към чл. 4, ал. 10, изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Рискови групи
1. Сърдечно-съдови заболявания при лица със:
а) фамилна анамнеза за ранно (под 50 г. възраст) заболяване на сърдечно-съдовата система (ИБС и МСБ) и/или захарен диабет с микроалбуминурия;
б) комбинация от рискови фактори, включващи тютюнопушене, повишено артериално налягане над 140/90, данни за дислипидемия, повишена кръвна захар над 6 mmol/l, ИТМ > 25 кг/м2, увеличена обиколка на талията и заседнал начин на живот;
в) метаболитен синдром (наднормено тегло при индекс на телесна маса - ИТМ ? 30 кг/м2, захарен диабет тип 2 или преддиабетно състояние и артериална хипертония над 140/90 с данни за HDL-холестерол под 1 mmol/l за мъже и 1.2 mmol/l за жени и триглицериди над 1.7 mmol/l;
г) (нова - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.) СС риск по SCORE системата равно или над 5 % (висок и много висок риск).
2. Захарен диабет при лица със:
а) фамилна анамнеза за захарен диабет (І степен родственици);
б) затлъстяване при индекс на телесна маса - ИТМ ? 30 кг/м2;
в) предшестващи данни за дислипидемия;
г) предшестващ захарен диабет по време на бременност или раждане на едър плод (над 4 кг);
д) доказана овариална поликистоза;
е) предшестващи данни за намален глюкозен толеранс;
ж) артериална хипертония ? 140/90 в комбинация с някои от изброените по-горе рискови фактори.
3. Злокачествени новообразувания
3.1. Злокачествено новообразувание на шийката на матката при жени със:
а) фамилна анамнеза при жени, чиито майки са имали злокачествено новообразувание на шийката на матката;
б) жени с видими изменения на маточната шийка: ерозио и ектропион на шийката на матката; дисплазия на шийката на матката и други невъзпалителни болести на шийката на матката;
в) жени с цитонамазка извън I и II степен по Papanicolaou;
г) имуносупресирани болни;
д) наркомани;
е) НIV-позитивни.
3.2. Злокачествено новообразувание на млечната жлеза при жени със:
а) фамилна анамнеза (І степен родственици) при жени за злокачествено новообразувание на млечната жлеза;
б) възраст > 35 години, индекс на телесна маса ? 25 - 30 (затлъстяване), ограничена/силно редуцирана физическа активност, ранно менархе и късна менопауза, малък брой бременности и късна възраст на първото раждане (след 30-ата годишнина);
в) близки родственици с карциноми на: гърдата, яйчника, колона и ректума, пикочния мехур, белия дроб, саркоми; жени, лекувани за карциноми на ендометриума, яйчника и дебелото черво;
г) доброкачествена дисплазия на млечната жлеза;
д) жени, приемали дълго време хормонално заместителна терапия, системна неправилна употреба на контрацептиви, постменопаузална хормонотерапия.
3.3. За злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област:
а) анамнеза за: аденом или нехиперпластичен сесилен полип, колоректален карцином и/или възпалително заболяване на дебелото черво (болест на Crohn, улцерозен колит);
б) фамилна анамнеза (наличие на: роднина от първо коляно или двама от второ коляно) за злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област;
в) неполипоидни синдроми: синдром на Lynch и наследствен неполипозен колоректален карцином - HNPCC;
г) полипоза на дебелото черво;
д) с цьолиакия.
3.4. За злокачествено новообразувание на простатата:
а) фамилна анамнеза при мъже над 45 г., чиито баща или майка са с доказани злокачествени новообразувания на простатата или гърдата;
б) фамилна анамнеза при мъже над 45 г., с повече от един мъжки родственик по пряка линия (баща, брат/братя, син/синове), имащи доказан простатен карцином; рискът нараства при диагностициране на карцинома в по-млада възраст;
в) адреногенитални разстройства;
г) анамнеза за лечение с хормонални препарати;
д) анамнеза за простатни заболявания, изследвания и биопсии;
е) нарастваща динамика в резултати от изследвания на PSA след 45-годишна възраст.


Приложение № 1в към чл. 4, ал. 12

(Ново - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Профилактични прегледи и изследвания при специалисти на лица над 18 години по рискови групи

Код по МКБ 10

Наименование по МКБ 10

Наименование на рискови групи, формирани от ОПЛ

Специализирани дейности

Медико-диагностични изследвания

Z12.1

Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област

Рискова група за злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област при лица между 50 и 70 г.

Специализиран преглед с оценка на риска

Диагностична долна ендоскопия

(Фиброколоноскопия; фибросигмоидоскопия) с вземане на биопсичен материал по преценка на лекаря

СА-19-9 или СЕА

Хистобиопсично изследване (брой проби по стандарт)

 

Z12.5

Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на простатата

Рискова група за злокачествено новообразувание на простатата при мъже над 50 г.

Специализиран преглед с оценка на риска

Вземане на биопсичен материал от простата

PSA

Хистобиопсично изследване на (брой проби по стандарт)

Z13.1

Профилактични прегледи при лица с повишен риск от захарен диабет

Рискова група за захарен диабет

Специализиран преглед с оценка на риска

 

Кръвнозахарен профил

Креатинин

LDL-холестерол

Триглицериди

Z13.6

Профилактични прегледи на лица с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания

Рискова група за сърдечно-съдови заболявания

Специализиран преглед с оценка на риска

Сърдечно-съдов тест с натоварване; ехокардиография

LDL-холестерол;

Триглицериди

HDL-холестерол

Натрий и калий - комплексно

Креатинин

Z12.4

Профилактични прегледи при жени с повишен риск от злокачествени заболявания на маточната шийка

Рискова група за злокачествено новообразувание на шийката на матката при жени

Специализиран преглед с оценка на риска

Колпоскопия с цитонамазка или прицелна биопсия по преценка на лекаря

Цитонамазка от женски полови органи

Хистобиопсично изследване (брой проби по стандарт)

Z12.3

Профилактични прегледи при жени с повишен риск от злокачествени заболявания на млечните жлези

Рискова група за злокачествено новообразувание на млечната жлеза при жени

Специализиран преглед с оценка на риска

Насочване за прицелна биопсия по преценка на лекаря

Мамография на млечни жлези

CA-15-3

Хистобиопсично изследване (брой проби по стандарт) 

 Приложение № 2 към чл. 5 ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

Вид и периодичност на прегледите и изследванията при бременни, бременни с риск и родилки, които са задължително здравноосигурени

Нормална бременност

Код по МКБ 10

Наименование

Вид на прегледите и изследванията

Периодичност на прегледите според срока на бременността

Медико-диагностични изследвания

Периодичност на медико-диагностичните изследвания

Z34.0

Наблюдение върху протичането на нормална първа бременност

1. Анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на раждане

При първо посещение

Хемоглобин, еритроцити, хематокрит, левкоцити, MCV, MCH СУЕ,

кръвна захар,

урина - седимент, уробилиноген, кетони (до м.л. ІІІ)

Един път при първо посещение

 

Z34.8

 

 

 

Z34.9

Наблюдение върху протичането на друга нормална бременност

 

  Наблюдение върху протичането на нормална бременност, неуточнена

По един път - в V и VІІІ лунарен месец

2. Измерване на артериално кръвно налягане

- в І триместър - един път;

- по един път във всеки следващ лунарен месец;

- в ІХ и Х - по два пъти

Определяне на кръвна група и Rh фактор

Един път - в І триместър (или при първо посещение)

3. Антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)

- в І триместър -един път;

- по един път във всеки следващ лунарен месец;

- в ІХ и Х - по два пъти

- Онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи

- Изследване за сифилис

- Изследване за хепатит В/НвS Ag/

- Изследване за HIV (при съгласие)

Един път при   първо посещение

4. Гинекологичен статус

- Един път - при първо посещение;

- един път - в ІV лун. месец;

- в следващите - по преценка

Микробиологично изследване на влагалищен секрет

Един път при първо посещение;

един път в ІХ лун. месец

5. Сърдечна дейност на плода

- От V лунарен месец - по един път във всеки лунарен месец;

- в ІХ и Х - по два пъти

 

 

6. Вземане на онкопрофилактична цитонамазка от женски полови органи

- Един път при първо посещение

 

 

7. Вземане на влагалищен секрет за микробиологично изследване

- Един път при първо посещение;

- един път в ІХ лун. месец

 

 

8. Акушерска ехография

- Един път - в І триместър;

- един път от 16 - 20 гест. седмица

 

 

Z39.2

Рутинно послеродово наблюдение

(до 42-рия ден след раждането)

1.Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане)

2. Проследяване на инволуция на матката и кървене от гениталиите

3. Мануално изследване на млечни жлези, проследяване на лактацията

4. Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене, хигиенни грижи за гърдите и гениталиите

Два пъти: до 7-ия ден и

след 30-ия ден от раждането

Изследване на:

- хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити

- СУЕ,

- албумин и седимент в урина

Еднократно

 Z35.0 - Z35.9. Бременност с риск

Рискови фактори

Вид на прегледа

Периодичност на прегледите според срока на бременността

Медико-диагностични изследвания

Периодичност на медико-диагностичните изследвания

Консултативни прегледи

Периодичност на консултативните прегледи

Възраст над 35 години

1. Същият като при нормална бременност.

2. Две допълнителни ехографии през бременността

1. Същата като при нормална бременност

2. Два пъти

1. Същите като при нормална бременност

2. Серумен скрининг за:

- алфа-фетопротеин

- свободен бета-ЧХГ за оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба

1. Същата като при нормална бременност

2. От 15 - 19 г.с.

Пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик

 

Възраст под 20 години

1. Същият като при нормална бременност

2. Една допълнителна ехография

1. Същата като при нормална бременност

2. Един път от 28 - 32 г.с.

1. Същите като при нормална бременност

2. Изследване за хламидия

1. Същата като при нормална бременност

2. Един път

 

 

Кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус)

1. Същият като при нормална бременност

2. Една допълнителна ехография

1. Същата като при нормална бременност

2. От 28 - 32 г.с.

1. Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум

От 9 - 12 г.с. - при бременни с предшестващи спонтанни аборти, мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени антитела при предш. бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изследвания

От 17 - 20 г.с. - на бременни с необременена акушерска анамнеза и отрицателен Резус фактор

От 26 - 28 г.с. - на бременни с отрицателен Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела

 

 

Бременни с риск от развитие на диабет:

- предишно раждане на едър плод

- предишно мъртво раждане

- семейна обремененост с диабет

- предходящо нарушение на въглехидратния толеранс

- раждане на дете с аномалии

- наличие на глюкозурия

- възраст над 25 години

- повишена кр. захар над
6,5 ммол/л

1. Същият като при нормална бременност

2. Ехография

1. Същата като при нормална бременност

2. От 28 - 32 г.с.

1. Същите като при нормална бременност

2. ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест) или

Кръвно захарен профил (гликиран хемоглобин)

1. Същата като при нормална бременност

2. При първо посещение - 1 път

- от 24 - 28 г.с. при необременени - 1 път

- в 28 г.с. при обременени

Със специалист по ендокринология и болести на обмяната

- При първо посещение -
1 път;

- от 24 до 28 г.с. при необременени - 1 път;

- в 28 г.с. при обременени

Бременност с друг риск:

произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.)

други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инфекциозни заболявания, тежка работа и др.)

1. Същият като при нормална бременност

2. Допълнителна ехография

1. Същата като при нормална бременност

2. Един път в 28 - 32 г.с.

1. Същите като при нормална бременност

2. Изследване за токсоплазмоза - при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания

3. Серологично изследване за рубеола - при данни за контакт с рубеола по време на бременността

1. Същата като при нормална бременност

2. При първо посещение

3. До VІІ лунарен месец

 

Консултация със съответни специалисти според риска

 


Z39.2 Рутинно послеродово наблюдение (до 42-рия ден след раждането)

Вид на прегледите и изследванията

Периодичност на   прегледите

Медико-диагностични   изследвания

Периодичност на медико-диагностичните изследвания

1. Общ преглед (в т.ч. оценка на психичен статус, измерване на артериално налягане)

2. Проследяване на инволуция на матката и кървене от гениталиите

3. Мануално изследване на млечни жлези, мамили, проследяване на лактацията

4. Промоция на кърменето (здравни съвети и обучение по въпросите на кърменето), правилното хранене хигиенни грижи за гърдите и гениталиите

Два пъти: до 7-ия ден и след 30-ия ден от раждането

Изследване на:

1. Хемоглобин, хематокрит, диференциално броене на левкоцити

2. СУЕ

3. Албумин и седимент в урина

Еднократно

 

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 5


Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1

(Доп. - ДВ, бр. 60 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)
 

Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация


Рубрика по МКБ

Код по МКБ10

Заболяване

 

Други салмонелозни инфекции

А02.0

Салмонелозен ентерит

 

Амебиаза

А06.1

Хронична чревна амебиаза

 

 

А06.2

Амебен недизентериен колит

 

Други протозойни чревни

А07.1

Жиардиаза [ламблиаза]

 

 болести

А07.8

Други уточнени протозойни чревни болести

 

Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.0

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж

 

А15.1

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж

 

А15.2

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично

 

А15.3

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени методи

 

А15.4

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърдена бактериологично и хистологично

 

А15.5

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

 

А15.6

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

 

 

А15.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

 

 

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бактериологично и хистологично

 

 

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена

 

Туберкулоза на дихателните органи, непотвърдена бактериологично или хистологично

А16.0

Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериологични и хистологични изследвания

 

А16.1

Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бактериологични и хистологични изследвания

 

А16.3

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

 

А16.4

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

 

 

А16.5

Туберкулозен плеврит, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

 

 

А16.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

 

 

А16.8

Туберкулоза на други дихателни органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

 

Туберкулоза на нервната система

А17.1

Менингеална туберкулома (G07*)

 

Туберкулоза на други

А18.0

Туберкулоза на костите и ставите

 

органи

А18.1

Туберкулоза на пикочо-половите органи

 

 

А18.2

Туберкулозна периферна лимфоаденопатия

 

 

А18.3

Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли

 

 

А18.4

Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан

 

 

А18.5

Туберкулоза на окото

 

Милиарна туберкулоза

А19.8

Други форми на милиарна туберкулоза

 

Вроден сифилис

А50.0

Ранен вроден сифилис със симптоми

 

 

А50.1

Ранен вроден латентен сифилис

 

 

А50.2

Ранен вроден сифилис, неуточнен

 

 

А50.3

Късно вродено сифилитично увреждане на очите

 

 

А50.4

Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис]

 

Ранен сифилис

А51.0

Първичен сифилис на половите органи

 

 

А51.1

Първичен сифилис на ануса

 

 

А51.2

Първичен сифилис с други локализации

 

 

А51.3

Вторичен сифилис на кожата и лигавиците

 

 

А51.4

Други форми на вторичен сифилис

 

 

А51.5

Ранен латентен сифилис, неуточнен

 

 

А51.9

Ранен латентен сифилис

 

Късен сифилис

А52.0 І98.0 А52.0 І79.0 А52.0 І39.1 А52.0 І79.1 А52.0 І68.1 А52.0 І39.8 А52.0 І41.0 А52.0 І32.0 А52.0 І39.3

Сифилис на сърдечно-съдовата система: Сифилис на сърдечно-съдовата система БДУ. Сифилистична аневризма на аортата. Сифилистичен аортен дефект. Сифилистичен аортит. Сифилистичен церебрален артериит. Сифилистичен ендокардит БДУ. Сифилистичен миокардит. Сифилистичен перикардит. Сифилистична дихателна недостатъчност

 

 

А52.1 М14.6 А52.1 Н94.0 А52.1 G05.0 А52.1 G01 А52.1 Н48.0 А52.1 G63.0 А52.1 Н48.1 А52.1 G22

Невросифилис със симптоми: Артропатия на Charcot. Късен сифилистичен неврит на слуховия нерв. Късен сифилистичен енцефалит. Късен сифилистичен менингит. Късна сифилистична атрофия на зрителния нерв. Късна сифилистична полиневропатия. Късен сифилистичен ретробулбарен неврит. Сифилистичен паркинсонизъм

 

 

A52.2

Асимптоматичен невросифилис

 

 

A52.3

Невросифилис, неуточнен

 

 

А52.7 N08.8 А52.7 M73.3 А52.7 H32.0 А52.7 H19.0 А52.7 N74.2 А52.7 L99.8 А52.7 H58.8 А52.7 K67.2 А52.7 М90.2 А52.7 K77.0 А52.7 J99.8 А52.7 М63.0 А52.7 М68.0

Други симптоми на късен сифилис: Гломерулонефрит при сифилис. Късен сифилистичен бурсит. Късен сифилистичен хориоретинит. Късен сифилистичен еписклерит. Късно сифилистично възпаление на женските полови органи. Късна сифилистична левкодерма. Късна сифилистична офталмопатия НКД. Късен сифилистичен перитонит. Сифилис на кости. Сифилис на черен дроб. Сифилис на бял дроб. Сифилис на мускули. Синовиален сифилис.

 

 

A52.8

Късен латентен сифилис

 

 

A52.9

Късен сифилис, неуточнен

 

Други и неуточнени форми

A53.0

Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен

 

на сифилис

A53.9

Сифилис, неуточнен

 

Хроничен вирусен хепатит

В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

 

 

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

 

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

В24

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

 

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax

B51.0

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с руптура на слезката

 

 

B51.8

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с други усложнения

 

 

B51.9

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax без усложнения

 

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae

B52.0

Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе с нефропатия

 

 

B52.8

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с други усложнения

 

 

B52.9

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae без усложнения

 

Други видове паразитологично потвърдена малария

В53.0

Малария, предизвикана от Plasmodium ovale

 

Лайшманиоза

В55.0

Висцерална лайшманиоза (кала-азар)

 

Ехинококоза

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus

 

 

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

 

 

B67.3

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus

 

 

B67.4

Инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus, неуточнена

 

Трихинелоза

В75

Трихинелоза

 

Аскаридоза

B77.0

Аскаридоза с чревни усложнения

 

 

B77.8

Аскаридоза с други усложнения

 

Ентеробиоза

В80

Ентеробиоза

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНАТА

C00.0

Външна повърхност на горна устна

 

С00.1

Външна повърхност на долна устна

 

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

 

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

 

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

 

С00.6

Комисура на устните

 

 

С00.9

Устна, неуточнена част

 

Злокачествено новообразувание на основата на езика

С01

Злокачествено новообразувание на основата на езика

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА

С02.0

Горна повърхност на езика

 

С02.1

Странични ръбове на езика

 

С02.2

Долна повърхност на езика

 

С02.3

Предните две трети на езика, неуточнена част

 

 

С02.4

Езикова сливица

 

 

С02.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

 

 

С02.9

Език, неуточнена част

 

Злокачествено

С03.0

Горен венец

 

новообразувание на

С03.1

Долен венец

 

венците

С03.9

Венец, неуточнен

 

Злокачествено

С04.0

Предна част на пода на устната кухина

 

новообразувание на пода на

С04.1

Странична част на пода на устната кухина

 

устната кухина

С04.9

Под на устната кухина, неуточнена част

 

Злокачествено новообразувание на небцето

С05.0

Твърдо небце

 

С05.1

Меко небце

 

С05.2

Увула

 

 

С05.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на небцето

 

 

С05.9

Небце, неуточнено

 

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина

С06.0

Лигавица на бузите

 

С06.1

Преддверие на устната кухина

 

С06.2

Ретромоларна област

 

С06.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина

 

 

С06.9

Устна кухина, неуточнена част

 

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

С07

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

 

Злокачествено НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ

С08.0

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

 

С08.1

Подезична жлеза (сублингвална)

 

С08.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

 

С08.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА)

С09.0

Тонзиларна ямка

 

С09.1

Тонзиларна дъга

 

С09.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата

 

 

С09.9

Тонзила, неуточнена

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС)

С10.0

Валекула

 

С10.1

Предна повърхност на епиглотиса

 

С10.2

Странична стена на орофаринкса

 

С10.3

Задна стена на орофаринкса

 

С10.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

 

 

С10.9

Орофаринкс, неуточнен

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА НОСОГЛЪТКАТА (НАЗОФАРИНКС)

С11.0

Горна стена на назофаринкса

 

С11.1

Задна стена на назофаринкса

 

С11.2

Странична стена на назофаринкса

 

С11.3

Предна стена на назофаринкса

 

 

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

 

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

С12

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА

С13.0

Посткрикоидна област

 

С13.1

Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса

 

С13.2

Задна стена на хипофаринкса

 

С13.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса

 

 

С13.9

Хипофаринкс, неуточнен

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА

С14.0

Фаринкс, неуточнен

 

С14.2

Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)

 

С14.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

 

Злокачествено новообразувание на хранопровода

С15.0

Шийната част на хранопровода

 

С15.1

Гръдната част на хранопровода

 

С15.2

Коремната част на хранопровода

 

С15.3

Горната третина на хранопровода

 

С15.4

Средната третина на хранопровода

 

С15.5

Долната третина на хранопровода

 

С15.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода

 

С15.9

Хранопровод, неуточнена част

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА

С16.0

Кардия

 

С16.1

Дъно на стомаха

 

С16.2

Тяло на стомаха

 

С16.3

Антрум на пилора

 

С16.4

Пилор

 

С16.5

Малка кривина на стомаха, неуточнена част

 

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

 

С16.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха

 

С16.9

Стомах, неуточнена локализация

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА

С17.0

Дванадесетопръстник

 

С17.1

Йеюнум

 

С17.2

Илеум

 

С17.3

Дивертикул на Meckel

 

С17.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва

 

С17.9

Тънки черва, неуточнена част

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО

НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН)

С18.0

Цекум

 

С18.1

Апендикс

 

С18.2

Колон асценденс

 

С18.3

Флексура хепатика

 

С18.4

Колон трансверзум

 

С18.5

Флексура лиеналис

 

С18.6

Колон десценденс

 

С18.7

Колон сигмоидеум

 

С18.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво

 

С18.9

Дебело черво, неуточнена част

 

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

С19

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

 

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

С20

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ

С21.0

Анус, неуточнена част

 

С21.1

Анален канал

 

С21.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал

 

Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища

С22.0

Карцином на черния дроб, първичен

 

С22.1

Карцином на интрахепатални жлъчни пътища

 

С22.2

Хепатобластом

 

С22.3

Ангиосарком на черния дроб

 

С22.4

Други саркоми на черния дроб

 

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

 

С22.9

Злокачествено новообразувание на черния дроб, неуточнено

 

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

С23

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА

С24.0

Екстрахепатални жлъчни канали

 

С24.1

Ампула на Vater

 

С24.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища

 

Злокачествено новообразувание на панкреаса

С25.0

Глава на панкреаса

 

С25.1

Тяло на панкреаса

 

С25.2

Опашка на панкреаса

 

С25.3

Панкреатичен канал

 

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

 

С25.7

Други части на панкреаса

 

С25.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса

 

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреаса, неуточнено

 

Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация

С26.0

Чревен тракт, неуточнена част

 

С26.1

Далак

 

С26.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система

 

С26.9

Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

 

Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо

С30.0

Носна кухина

 

С30.1

Средно ухо

 

Злокачествено новообразувание на синусите

С31.0

Максиларен синус

 

С31.1

Етмоидален синус

 

С31.2

Фронтален синус

 

С31.3

Сфеноидален синус

 

С31.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите

 

С31.9

Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено

 

Злокачествено новообразувание на ларинкса

С32.0

Глотис

 

С32.1

Супраглотис

 

С32.2

Субглотис

 

С32.3

Ларингеален хрущял

 

С32.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса

 

С32.9

Злокачествено новообразувание на ларинкса, неуточнено

 

Злокачествено новообразувание на трахеята

С33

Злокачествено новообразувание на трахеята

 

Злокачествено НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ

С34.0

Главни бронхи

 

С34.1

Горен лоб, бронх или бял дроб

 

С34.2

Среден лоб, бронх или бял дроб

 

С34.3

Долен лоб, бронх или бял дроб

 

С34.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб

 

С34.9

Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация

 

Злокачествено новообразувание на тимуса

С37

Злокачествено новообразувание на тимуса

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИНУМА И ПЛЕВРАТА

С38.0

Сърце

 

С38.1

Преден медиастинум

 

С38.2

Заден медиастинум

 

С38.3

Медиастинум, неуточнена част

 

С38.4

Плевра

 

С38.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ГРЪДНИЯ КОШ

С39.0

Горни дихателни пътища, неуточнена част

 

С39.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната система и гръдния кош

 

С39.9

Неточно определени локализации на дихателната система

 

Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците

С40.0

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник

 

С40.1

Къси кости на горния крайник

 

С40.2

Дълги кости на долен крайник

 

С40.3

Къси кости на долен крайник

 

С40.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците

 

С40.9

Кости и ставни хрущяли на крайниците, с неуточнена локализация

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

С41.0

Кости на черепа и лицето

 

С41.1

Долна челюст (мандибула)

 

С41.2

Гръбначен стълб

 

С41.3

Ребра, гръдна кост и ключица

 

С41.4

Кости на таза, сакрума и опашката

 

С41.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли

 

С41.9

Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли, неуточнено

 

Злокачествен меланом на кожата

С43.0

Злокачествен меланом на устната

 

С43.1

Злокачествен меланом на клепача, включително и ъгъла на клепачната цепка

 

С43.2

Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал

 

С43.3

Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето

 

С43.4

Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията

 

С43.5

Злокачествен меланом на тялото

 

С43.6

Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс

 

С43.7

Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област

 

С43.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата

 

С43.9

Злокачествен меланом на кожата, неуточнен

 

Други злокачествени новообразувания на кожата

С44.0

Кожа на устните

 

С44.1

Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки

 

С44.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

 

С44.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

 

С44.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

 

С44.5

Кожа на тялото

 

С44.6

Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

 

С44.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

 

С44.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата

 

С44.9

Злокачествено новообразувание на кожата, с неуточнена локализация

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА

С48.0

Ретроперитонеум

 

С48.1

Уточнена част на перитонеума

 

С48.2

Перитонеум, неуточнена част

 

С48.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИТЕ МЕКИ ТЪКАНИ

 

 

С49.0

Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията

 

С49.1

Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс

 

С49.2

Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

 

С49.3

Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

 

С49.4

Съединителна и меки тъкани на корема

 

С49.5

Съединителна и меки тъкани на таза

 

С49.6

Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация

 

С49.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани

 

С49.9

Съединителна и меки тъкани, с неуточнена локализация

 

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

С50.0

Мамила и ареола

 

С50.1

Централна част на млечната жлеза

 

С50.2

Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза

 

С50.3

Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза

 

С50.4

Горен външен квадрант на млечната жлеза

 

С50.5

Долен външен квадрант на млечната жлеза

 

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

 

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза

 

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

 

Злокачествено новообразувание на вулвата

С51.0

Голяма срамна устна (лабия)

 

С51.1

Малка срамна устна

 

С51.2

Клитор

 

С51.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата

 

С51.9

Вулва, неуточнена част

 

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

С52

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

 

Злокачествено новообразувание на шийката на матката

С53.0

Ендоцервикс

 

С53.1

Екзоцервикс

 

С53.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката

 

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

 

Злокачествено новообразувание на тялото на матката

С54.0

Истмус на матката

 

С54.1

Ендометриум

 

С54.2

Миометриум

 

С54.3

Дъно (фундус) на матката

 

С54.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката

 

С54.9

Тяло на матката, с неуточнена локализация

 

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

С55

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

 

Злокачествено новообразувание на яйчника

С56

Злокачествено новообразувание на яйчника

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

С57.0

Фалопиева тръба

 

С57.1

Широка връзка

 

С57.2

Кръгла връзка

 

С57.3

Параметриум

 

С57.4

Придатъци на матката, неуточнени

 

С57.7

Други уточнени части на женските полови органи

 

С57.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови органи

 

С57.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация

 

Злокачествено новообразувание на плацентата

С58

Злокачествено новообразувание на плацентата

 

Злокачествено новообразувание на пениса

С60.0

Препуциум

 

С60.1

Гланс пенис

 

С60.2

Тяло на пениса

 

С60.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса

 

С60.9

Пенис, с неуточнена локализация

 

Злокачествено новообразувание на тестиса

С62.0

Недесцендирал тестис

 

С62.1

Десцендирал тестис

 

С62.9

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

С63.0

Епидидим

 

С63.1

Семенна връв

 

С63.2

Скротум

 

С63.7

Други уточнени части на мъжките полови органи

 

С63.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи

 

С63.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ

С64

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

 

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

С65

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

 

Злокачествено новообразувание на уретера

С66

Злокачествено новообразувание на уретера

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

С67.0

Триъгълник на пикочния мехур

 

С67.1

Купол на пикочния мехур

 

С67.2

Латерална стена на пикочния мехур

 

С67.3

Предна стена на пикочния мехур

 

С67.4

Задна стена на пикочния мехур

 

С67.5

Шийка на пикочния мехур

 

С67.6

Отвор на уретера (орифициума)

 

С67.7

Урахус

 

С67.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур

 

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на пикочните органи

С68.0

Уретра

 

С68.1

Парауретрални жлези

 

С68.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи

 

С68.9

Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ

С69.0

Конюнктива

 

С69.1

Роговица

 

С69.2

Ретина

 

С69.3

Хороидея

 

С69.4

Цилиарно тяло

 

С69.5

Слъзна жлеза и канали

 

С69.6

Орбита

 

С69.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите придатъци

 

С69.9

Око, неуточнена част

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИ)

С70.0

Церебрални менинги

 

С70.1

Спинални менинги

 

С70.9

Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК

С71.0

Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)

 

С71.1

Фронтален лоб

 

С71.2

Темпорален лоб

 

С71.3

Париетален лоб

 

С71.4

Окципитален лоб

 

С71.5

Мозъчно стомахче

 

С71.6

Малък мозък

 

С71.7

Мозъчен ствол

 

С71.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък

 

С71.9

Главен мозък, с неуточнена локализация

 

Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепно-мозъчните нерви и други части на централната нервна система

С72.0

Гръбначен мозък

 

С72.1

Конска опашка (кауда еквина)

 

С72.2

Обонятелен нерв (олфакторен)

 

С72.3

Зрителен нерв

 

С72.4

Слухов нерв

 

С72.5

Други и неуточнени черепномозъчни нерви

 

С72.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна система

 

С72.9

Централна нервна система, уточнена част

 

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

С73

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

 

Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

С74.0

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

 

С74.1

Медула на надбъбречната жлеза

 

С74.9

Надбъбречна жлеза, неуточнена част

 

Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури

С75.0

Паращитовидна жлеза

 

С75.1

Хипофиза

 

С75.2

Краниофарингеален канал

 

С75.3

Епифизна (пинеална) жлеза

 

С75.4

Каротидни телца

 

С75.5

Аортно телце и други параганглии

 

С75.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена

 

С75.9

Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

С76.0

Глава, лице и шия

 

С76.1

Гръден кош

 

С76.2

Корем

 

С76.3

Таз

 

С76.4

Горен крайник

 

С76.5

Долен крайник

 

С76.7

Други неточно определени локализации

 

С76.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неточно определени локализации

 

ВТОРИЧНО И НЕУТОЧНЕНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ

С77.0

Лимфни възли на главата, лицето и шията

 

С77.1

Интраторакални лимфни възли

 

С77.2

Интра-абдоминални лимфни възли

 

С77.3

Лимфни възли на подмишницата и горния крайник

 

С77.4

Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник

 

С77.5

Лимфни възли на таза

 

С77.8

Лимфни възли с множествена локализация

 

С77.9

Лимфни възли с неуточнена локализация

 

Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната система

С78.0

Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб

 

С78.1

Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума

 

С78.2

Вторично злокачествено новообразувание на плеврата

 

С78.3

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи

 

С78.4

Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва

 

С78.5

Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума

 

С78.6

Вторично злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума

 

С78.7

Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб

 

С78.8

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи

 

Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

С79.0

Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче

 

С79.1

Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи

 

С79.2

Вторично злокачествено новообразувание на кожата

 

С79.3

Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки

 

С79.4

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система

 

С79.5

Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък

 

С79.6

Вторично злокачествено новообразувание на яйчник

 

С79.7

Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

 

С79.8

Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации

 

Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

C80

Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

 

Болест на Hodgkin

С81.0

Лимфоцитно преобладаване

 

 

С81.1

Нодуларна склероза

 

 

С81.2

Смесен целуларитет

 

 

С81.3

Лифмоцитно изчерпване

 

 

С81.7

Друга болест на Hodgkin

 

 

С81.9

Болест на Hodgkin, неуточнена

 

Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов лимфом

C82.0

Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен

 

C82.1

Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен

 

C82.2

Едроклетъчен, фоликуларен

 

C82.7

Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом

 

С82.9

Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

 

Дифузен нехочкинов лимфом

C83.0

Дребноклетъчен (дифузен)

 

C83.1

Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)

 

C83.2

Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)

 

С83.3

Едроклетъчен (дифузен)

 

C83.4

Имунобластен (дифузен)

 

C83.5

Лимфобластен (дифузен)

 

C83.6

Недиференциран (дифузен)

 

С83.7

Тумор на Burkitt

 

С83.8

Други видове дифузен нехочкинов лимфом

 

C83.9

Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен

 

Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми

С84.0

Mycosis fungoides

 

С84.1

Болест на Sezary

 

C84.2

Т-зонов лимфом

 

C84.3

Лимфоепителоиден лимфом

 

C84.4

Периферен Т-клетъчен лимфом

 

C84.5

Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

 

ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ НА НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ

С85.0

Лимфосарком

 

C85.1

В-клетъчен лимфом, неуточнен

 

С85.7

Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

 

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

 

Злокачествени имунопролиферативни болести

C88.0

Макроглобулинемия на Waldenstrom

 

C88.1

Болест на алфа-тежките вериги

 

C88.2

Болест на гама-тежките вериги

 

C88.3

Имунопролиферативна болест на тънките черва

 

C88.7

Други злокачествени имунопролиферативни болести

 

С88.9

Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

 

МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ

С90.0

Множествен миелом

 

С90.1

Плазмоклетъчна левкемия

 

C90.2

Плазмоцитом, екстрамедуларен

 

Лимфоидна левкемия

C91.0

Остра лимфобластна левкемия

 

 

С91.1

Хронична лимфоцитна левкемия

 

 

C91.2

Подостра лимфоцитна левкемия

 

 

C91.3

Пролимфоцитна левкемия

 

 

С91.4

Косматоклетъчна левкемия

 

 

C91.5

Т-клетъчна левкемия при възрастни

 

 

C91.7

Друга лимфоидна левкемия

 

 

С91.9

Лимфоидна левкемия, неуточнена

 

Миелоидна левкемия

C92.0

Остра миелоидна левкемия

 

 

С92.1

Хронична миелоидна левкемия

 

 

C92.2

Подостра миелоидна левкемия

 

 

С92.3

Миелоиден сарком

 

 

C92.4

Остра промиелоцитна левкемия

 

 

C92.5

Остра миеломоноцитна левкемия

 

 

C92.7

Друга миелоидна левкемия

 

 

С92.9

Миелоидна левкемия, неуточнена

 

Моноцитна левкемия

C93.0

Остра моноцитна левкемия

 

 

С93.1

Хронична моноцитна левкемия

 

 

C93.2

Подостра моноцитна левкемия

 

 

C93.7

Друга моноцитна левкемия

 

 

С93.9

Моноцитна левкемия, неуточнена

 

Други левкемии с уточнен клетъчен вид

C94.0

Остра еритремия и еритролевкемия

 

С94.1

Хронична еритремия

 

С94.2

Остра мегакариобластна левкемия

 

C94.3

Мастоклетъчна левкемия

 

C94.4

Остра панмиелоза

 

C94.5

Остра миелофиброза

 

C94.7

Друга уточнена левкемия

 

Левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.0

Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип

 

С95.1

Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип

 

C95.2

Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип

 

C95.7

Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

 

С95.9

Левкемия, неуточнена

 

Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

С96.0

Болест на Letterer - Sive

 

С96.1

Злокачествена хистиоцитоза

 

C96.3

Истински хистиоцитен лимфом

 

C96.7

Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

 

С96.2

Злокачествен мастоклетъчен тумор

 

С96.9

Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

C97

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

 

КАРЦИНОМ IN SITU НА УСТНАТА КУХИНА, ХРАНОПРОВОДА И СТОМАХА

D00.0

Устни, устна кухина и фаринкс

 

D00.1

Хранопровод

 

D00.2

Стомах

 

КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ ОРГАНИ

D01.0

Колон

 

D01.1

Ректосигмоидална област

 

D01.2

Ректум

 

D01.3

Анус и анален канал

 

D01.4

Други и неуточнени части на червата

 

D01.5

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

 

D01.7

Други уточнени храносмилателни органи

 

D01.9

Храносмилателен орган, неуточнен

 

КАРЦИНОМ IN SITU НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

D02.0

Ларинкс

 

D02.1

Трахея

 

D02.2

Бронх и бял дроб

 

D02.3