навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 3 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ОТ АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ

Издадена от Висшия адвокатски съвет

Обн. ДВ. бр.107 от 7 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., отм. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2021 г.) Отменена с § 10 от заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 20 ноември 2020 г. за реда за водене, съхранение и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри - ДВ, бр. 107 от 18 декември 2020 г., в сила от 01.05.2021 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) Тази наредба урежда воденето и съхраняването на следните регистри:
1. регистър на адвокатите;
2. регистър на адвокатските дружества;
3. регистър на адвокатските съдружия;
4. регистър на младшите адвокати;
5. регистър на адвокатските сътрудници;
6. регистър на чуждестранните адвокати.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Регистрите по ал. 1, т. 1 - 5 се водят от адвокатските съвети, а регистърът по ал. 1, т. 6 от адвокатските съвети и - от Висшия адвокатски съвет. Всички регистри се съхраняват от Висшия адвокатски съвет.

Чл. 2. (1) Вписванията в регистрите, водени от адвокатските съвети, се извършват по решение на адвокатския съвет, на Висшия адвокатски съвет или на Върховния касационен съд, а в регистъра, воден от Висшия адвокатски съвет - по решение на Висшия адвокатски съвет или на Върховния касационен съд.
(2) Вписванията в регистрите и дейностите по обслужване на гражданите и юридическите лица се извършват от длъжностни лица по вписванията при адвокатските съвети и от пазителя на регистрите и длъжностни лица по вписванията при Висшия адвокатски съвет.


Чл. 3. Пазителят на регистрите:
1. осигурява нанасянето на информацията в регистрите;
2. осигурява съхраняването на информацията в регистрите и ежедневното й архивиране;
3. осигурява достъпа до информацията в регистрите;
4. осигурява съхраняването на преписките по исканията за вписване на обстоятелства в регистрите;
5. организира поддръжката, съхранението и развитието на регистрите.


Чл. 4. Всеки регистър се състои от единна компютърна база данни, съдържаща електронни образи на документите, въз основа на които е извършено всяко вписване, както и информация в текстови формат.

Глава втора.
ВПИСВАНИЯ


Чл. 5. (1) Вписването на обстоятелства в компютърната база данни се извършва въз основа на заявление или разпореждане за служебно вписване по образци съгласно приложения № 1 до 6.
(2) Вписването на обстоятелства се извършва чрез пренасяне в базата данни на електронен образ на заявлението или разпореждането за служебно вписване и приложените документи, както и на информация от съответните полета в текстови формат.

Раздел I.
Вписвания в регистъра на адвокатите


Чл. 6. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на адвокатите се посочва в заявление съгласно приложение № 1 в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване в регистъра (това поле се оставя празно);
2. група "Идентификация"; в полетата й се посочва информация, отнасяща се до адвоката, както следва:
а) в поле № 2 "Личен номер" се посочва личният номер на адвоката (при подаване на заявлението за първоначално вписване в първия разряд на това поле се посочва цифрата "1", а останалите разряди остават празни);
б) в поле № 3 "Име" се посочват собственото, бащиното и фамилното име на адвоката;
в) в поле № 4 "ЕИН" се посочва единният граждански номер на адвоката;
г) в поле № 5 "Адрес" се посочват пощенският код, областта, общината, населеното място, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава адвокатската кантора;
д) в поле № 6 "Телефон" се посочват кодът за избиране и телефонният номер на адвокатската кантора;
е) по желание в поле № 7 "Факс" се посочват кодът за избиране и номерът на факса на адвокатската кантора;
ж) по желание в поле № 8 "Електронна поща" се посочва адресът на електронната поща на адвокатската кантора;
з) по желание в поле № 9 "Интернет адрес" се посочва адресът на Интернет страницата на адвокатската кантора;
и) по желание в поле № 10 "Други телефони" се посочват кодовете за избиране и номерата на другите телефони на адвокатската кантора;
3. група "Основание за вписване"; в полетата й се посочва информацията за решението за вписване като адвокат:
а) в поле № 11 "Решение на адвокатския съвет" се посочват номерът и датата на решението на адвокатския съвет по чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата;
б) в поле № 12 "Решение на Висшия адвокатски съвет" се посочват номерът и датата на решението на Висшия адвокатския съвет по чл. 7, ал. 4 от Закона за адвокатурата;
в) в поле № 13 "Решение на Върховния касационен съд" се посочват номерът и датата на решението на Върховния касационен съд по чл. 7, ал. 7 от Закона за адвокатурата;
4. група "Допълнителна информация" с единствено поле № 14 "Допълнителна информация", в което по желание се посочват данните за: допълнителни квалификации, притежавани научни степени, публикации и научни трудове, правни области на практикуване и владеене на чужди езици.
(2) Заявлението се придружава с приложения, както следва:
1. снимка;
2. документите, установяващи: завършено висше юридическо образование, придобита правоспособност, упражняването на дейност като преподавател по правни науки във висше училище или научен сътрудник по правни науки в научен институт (когато вписването става при наличие на това обстоятелство), свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство от психодиспансер; декларация за липса на пречки по чл. 5, ал. 2 от Закона за адвокатурата, доказателства за юридически стаж, документ за наличие на образователна и научна степен "доктор по право" (ако е налице такова обстоятелство), други документи, установяващи обстоятелства, изискуеми от закона - в оригинал или официално заверени копия;
3. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;
4. квитанция за внесена такса.


Чл. 7. (1) Измененията в обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 2 и 4 се заявяват за вписване на образеца по чл. 6, ал. 1.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава с документите, установяващи изменението на съответните обстоятелства, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.


Чл. 8. (1) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на адвокатите при временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия се посочва в заявление/разпореждане - образец № 4, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на адвоката (това поле се оставя празно);
2. група "Временно преустановяване"; в полетата й се посочва информация за временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия:
а) в поле № 15 "Основание" се посочва основанието за временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия (несъвместимост, повдигане на обвинение, болест или друга причина);
б) в поле № 16 "Начална дата" се посочва датата, от която се преустановява упражняването на адвокатска професия;
3. група "Възобновяване" с единствено поле № 17 "Дата на възобновяване", в което се посочва датата на възобновяването на упражняването на адвокатска професия.
(2) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на адвокатите при налагане на дисциплинарни наказания се посочва в разпореждане - образец № 5, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на адвоката (това поле се оставя празно);
2. група "Наказания"; в полетата й се посочва информация за дисциплинарните наказания "Лишаване от право да се упражнява адвокатска професия" и "Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата":
а) в поле № 18 "Лишаване от право да се упражнява адвокатска професия" се посочват началната и крайната дата на наказанието;
б) в поле № 19 "Лишаване от право да бъде избиран в органите на адвокатурата" се посочват началната и крайната дата на наказанието.
(3) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на адвокатите при отписване от адвокатската колегия се посочва в заявление/разпореждане - образец № 6, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за първоначалното вписване на адвоката (това поле се оставя празно);
2. група "Заличаване" с единствено поле № 20 "Дата на заличаване", в което се посочва датата на отписването от адвокатската колегия.
(4) Заявлението/разпореждането по ал. 1, 2 и 3 се придружава с приложения, както следва:
1. документите, установяващи съответното обстоятелство;
2. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;
3. квитанция за внесена такса.

Раздел II.
Вписвания в регистъра на адвокатските дружества


Чл. 9. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на адвокатските дружества се посочва в заявление - образец № 2, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване в регистъра (това поле се оставя празно);
2. група "Идентификация"; в полетата й се посочва информация, отнасяща се до адвокатското дружество, както следва:
а) в поле № 2 "Личен номер" се посочва личният номер на адвокатското дружество (при подаване на заявлението за първоначално вписване в първия разряд на това поле се посочва цифрата "2", а останалите разряди остават празни);
б) (доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) в поле № 3 "Име" се посочва наименованието на адвокатското дружество като при участие на чуждестранни адвокати от държава - членка на Европейския съюз, вписани по реда на раздел VI, се отбелязва и наименованието (фирмата) на групата, в която членуват в своята държава членка по произход по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Директива 98/5/ЕО, ако това е предвидено в учредителния договор и не противоречи на изискването на чл. 59 от Закона за адвокатурата;
в) в поле № 4 "ЕИН" се посочва: в разряд първи - "~", в разряди втори и трети - кодът на съда, в който е вписано адвокатското дружество, и в разряд четвърти до десети - номерът на партидата, като номерата с по-малко от седем цифри се допълват чрез дописване отляво на съответния брой нули (това поле се оставя празно при подаване на заявлението за първоначално вписване);
г) в поле № 5 "Адрес" се посочват пощенският код, населеното място, районът, областта и точният адрес на адвокатското дружество;
д) в поле № 6 "Телефон" се посочват кодът за избиране и телефонният номер на адвокатското дружество;
е) по желание в поле № 7 "Факс" се посочват кодът за избиране и номерът на факса на адвокатското дружество;
ж) по желание в поле № 8 "Електронна поща" се посочва адресът на електронната поща на адвокатското дружество;
з) по желание в поле № 9 "Интернет адрес" се посочва адресът на Интернет страницата на адвокатското дружество;
и) по желание в поле № 10 "Други телефони" се посочват кодовете за избиране и номерата на другите телефони на адвокатското дружество;
3. група "Основание за вписване"; в полетата й се посочва информация за решението за вписване на адвокатското дружество:
а) в поле № 11 "Решение на адвокатския съвет" се посочват номерът и датата на решението на адвокатския съвет по чл. 61, ал. 3 от Закона за адвокатурата;
б) в поле № 12 "Решение на Висшия адвокатски съвет" се посочват номерът и датата на решението на Висшия адвокатския съвет по чл. 61, ал. 4, изр. 1 от Закона за адвокатурата;
в) в поле № 13 "Решение на Върховния касационен съд" се посочват номерът и датата на решението на Върховния касационен съд по чл. 7, ал. 7 от Закона за адвокатурата;
4. група "Управление и представителство"; в полетата й се посочва информация за представляването на адвокатското дружество:
а) в поле № 21 "Представител" се посочва името, съответно имената на лицата, които представляват дружеството, и личният номер;
б) в поле № 22 "Начин на представляване" се посочва начинът на представляване (заедно, поотделно или друг начин);
5. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) група "Съдружници" с единствено поле № 23 "Съдружници", в което се посочват имената и личните номера на адвокатите - членове на дружеството (адвокати, вписани по реда на раздел I, и/или чуждестранни адвокати, вписани по реда на раздел VI).
(2) Заявлението се придружава с приложения, както следва:
1. учредителния договор и документ, установяващ основанието за вписване, или официално заверено копие от него;
2. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;
3. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) писмени доказателства с превод на български език за правния статут на групата в държавата членка по произход, в която членува съдружник - чуждестранен адвокат, или съдружник - адвокатско дружество, ако в учредителния договор е предвидено в наименованието да се използва и наименованието (фирмата) на тази група по смисъла на чл. 12 от Директива 98/5/ЕО;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) квитанция за внесена такса.


Чл. 10. (1) Измененията в обстоятелствата по чл. 9, ал. 1, т. 2, 4 и 5 се заявяват за вписване на образеца по чл. 9, ал. 1. В поле № 4 "ЕИН" се посочват данните за съдебната регистрация на адвокатското дружество.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава с препис от съдебното решение за вписване в съдебния регистър на променените обстоятелства, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.


Чл. 11. (1) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на адвокатските дружества при заличаване на адвокатското дружество се посочва в заявление/разпореждане - образец № 6, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на адвоката (това поле се оставя празно);
2. група "Заличаване" с единствено поле № 20 "Дата на заличаване", в което се посочва датата на заличаването на адвокатското дружество в съдебния регистър.
(2) Заявлението/разпореждането по ал. 1 се придружава с препис от съдебното решение за заличаване на адвокатското дружество, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.

Раздел III.
Вписвания в регистъра на адвокатските съдружия


Чл. 12. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на адвокатските съдружия се посочва в заявление - образец № 2, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване в регистъра (това поле се оставя празно);
2. група "Идентификация"; в полетата й се посочва информация, отнасяща се до адвокатското дружество, както следва:
а) в поле № 2 "Личен номер" се посочва личният номер на адвокатското съдружие (при подаване на заявлението за първоначално вписване в първия разряд на това поле се посочва цифрата "3", а останалите разряди остават празни);
б) (доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) в поле № 3 "Име" се посочва наименованието на адвокатското съдружие като при участие на чуждестранни адвокати от държава - членка на Европейския съюз, вписани по реда на раздел VI, се отбелязва наименованието (фирмата) на групата, в която членуват в своята държава членка по произход по смисъла на чл. 12, ал. 1 от Директива 98/5/ЕО, ако това е предвидено в договора за съдружие;
в) поле № 4 "ЕИН" се оставя празно;
г) в поле № 5 "Адрес" се посочват пощенският код, населеното място, районът, областта и точният адрес на адвокатското съдружие;
д) в поле № 6 "Телефон" се посочват кодът за избиране и телефонният номер на адвокатското съдружие;
е) по желание в поле № 7 "Факс" се посочват кодът за избиране и номерът на факса на адвокатското съдружие;
ж) по желание в поле № 8 "Електронна поща" се посочва адресът на електронната поща на адвокатското съдружие;
з) по желание в поле № 9 "Интернет адрес" се посочва адресът на Интернет страницата на адвокатското съдружие;
и) по желание в поле № 10 "Други телефони" се посочват кодовете за избиране и номерата на другите телефони на адвокатското съдружие;
3. група "Основание за вписване"; в полетата й се посочва информация за решението за вписване на адвокатското съдружие:
а) в поле № 11 "Решение на адвокатския съвет" се посочват номерът и датата на решението на адвокатския съвет по чл. 53, ал. 1 от Закона за адвокатурата;
б) в поле № 12 "Решение на Висшия адвокатски съвет" се посочват номерът и датата на решението на Висшия адвокатски съвет по чл. 53, ал. 2, изр. 2 от Закона за адвокатурата;
в) в поле № 13 "Решение на Върховния касационен съд" се посочват номерът и датата на решението на Върховния касационен съд по чл. 7, ал. 7 от Закона за адвокатурата;
4. група "Представителство"; в полетата й се посочва информация за представляването на адвокатското съдружие;
а) в поле № 21 "Представител" се посочва името, съответно имената на лицата, които представляват съдружието;
б) в поле № 22 "Начин на представляване" се посочва начинът на представляване (заедно, поотделно или друг начин);
5. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) група "Съдружници" с единствено поле № 23 "Съдружници", в което се посочват личните номера на адвокатите, чуждестранните адвокати и адвокатските дружества - съдружници.
(2) Заявлението се придружава с приложения, както следва:
1. учредителния договор и документ, установяващ основанието за вписване или официално заверено копие от него;
2. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;
3. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) писмени доказателства с превод на български език за правния статут на групата в държавата членка по произход, в която членува съдружник - чуждестранен адвокат, или съдружник - адвокатско дружество, ако в договора за съдружие е предвидено в наименованието да се използва наименованието (фирмата) на тази група по смисъла на чл. 12 от Директива 98/5/ЕО;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) квитанция за внесена такса.


Чл. 13. (1) Измененията в обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 2, 4 и 5 се заявяват за вписване на образеца по чл. 12, ал. 1.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава с акта на съответната промяна, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.


Чл. 14. (1) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на адвокатските съдружия при заличаване на адвокатското съдружие се посочва в заявление/разпореждане - образец № 6, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на адвокатското съдружие (това поле се оставя празно);
2. група "Заличаване" с единствено поле № 20 "Дата на заличаване", в което се посочва датата на заличаването на адвокатското съдружие.
(2) Заявлението/разпореждането по ал. 1 се придружава с акта за прекратяване на съдружието, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.

Раздел IV.
Вписвания в регистъра на младшите адвокати


Чл. 15. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на младшите адвокати се посочва в заявление - образец № 1, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване в регистъра (това поле се оставя празно);
2. група "Идентификация"; в полетата й се посочва информация, отнасяща се до младшия адвокат, както следва:
а) в поле № 2 "Личен номер" се посочва личният номер на младшия адвокат (при подаване на заявлението за първоначално вписване в първия разряд на това поле се посочва цифрата "4", а останалите разряди остават празни);
б) в поле № 3 "Име" се посочват собственото, бащиното и фамилното име на младшия адвокат;
в) в поле № 4 "ЕИН" се посочва единният граждански номер на младшия адвокат;
г) в поле № 5 "Адрес" се посочват пощенският код, населеното място, районът, областта и точният адрес на кантората на младшия адвокат;
д) в поле № 6 "Телефон" се посочват кодът за избиране и телефонният номер на кантората на младшия адвокат;
е) по желание в поле № 7 "Факс" се посочват кодът за избиране и номерът на факса на кантората на младшия адвокат;
ж) по желание в поле № 8 "Електронна поща" се посочва адресът на електронната поща на кантората на младшия адвокат;
з) по желание в поле № 9 "Интернет адрес" се посочва адресът на Интернет страницата на кантората на младшия адвокат;
и) по желание в поле № 10 "Други телефони" се посочват кодовете за избиране и номерата на другите телефони на кантората на младшия адвокат;
3. група "Основание за вписване"; в полетата й се посочва информация за решението за вписване като младши адвокат:
а) в поле № 11 "Решение на адвокатския съвет" се посочват номерът и датата на решението на адвокатския съвет по чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата;
б) в поле № 12 "Решение на Висшия адвокатски съвет" се посочват номерът и датата на решението на Висшия адвокатския съвет по чл. 7, ал. 4 от Закона за адвокатурата;
в) в поле № 13 "Решение на Върховния касационен съд" се посочват номерът и датата на решението на Върховния касационен съд по чл. 7, ал. 7 от Закона за адвокатурата;
4. група "Допълнителна информация" с единствено поле № 14 "Допълнителна информация", в което по желание се посочват данни за: допълнителни квалификации, притежавани научни степени, публикации и научни трудове, правни области на практикуване и владеене на чужди езици.
(2) Заявлението се придружава с приложения, както следва:
1. снимка;
2. документите, установяващи: завършено висше юридическо образование, придобита правоспособност, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство от психодиспансер; декларация за липса на пречки по чл. 5, ал. 2 от Закона за адвокатурата и други документи, установяващи обстоятелства, изискуеми от закона - в оригинал или официално заверени копия;
3. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;
4. квитанция за внесена такса.


Чл. 16. (1) Измененията в обстоятелствата по чл. 15, ал. 1, т. 2 и 4 се заявяват за вписване на образеца по чл. 15, ал. 1.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава с документите, установяващи изменението на съответните обстоятелства, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.


Чл. 17. (1) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на младшите адвокати при временното преустановяване упражняването на дейността като младши адвокат се посочва в заявление/разпореждане - образец № 4, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на младшия адвокат (това поле се оставя празно);
2. група "Временно преустановяване"; в полетата й се посочва информация за временното преустановяване на упражняването на дейност като младши адвокат:
а) в поле № 15 "Основание" се посочва основанието за временното преустановяване на упражняване на дейността като младши адвокат (несъвместимост, повдигане на обвинение, болест или друга причина);
б) в поле № 16 "Начална дата" се посочва датата, от която се преустановява упражняването на дейността като младши адвокат;
3. група "Възобновяване" с единствено поле № 17 "Дата на възобновяване", в което се посочва датата на възобновяването на упражняване на младши адвокатската професия.
(2) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на младшите адвокати при налагане на дисциплинарни наказания се посочва в разпореждане - образец № 5, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на младшия адвокат (това поле се оставя празно);
2. група "Наказания"; в поле № 18 "Лишаване от право да се упражнява адвокатска професия" се посочват началната и крайната дата на наказанието.
(3) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на младшите адвокати при отписване от адвокатската колегия се посочва в заявление/разпореждане - образец № 6, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на младшия адвокат (това поле се оставя празно);
2. група "Заличаване" с единствено поле № 20 "Дата на заличаване", в което се посочва датата на отписването от адвокатската колегия.
(4) Заявлението/разпореждането по ал. 1, 2 и 3 се придружава с приложения, както следва:
1. документите, установяващи съответното обстоятелство;
2. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;
3. квитанция за внесена такса.

Раздел V.
Вписвания в регистъра на адвокатските сътрудници


Чл. 18. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на адвокатските сътрудници се посочва в заявление - образец № 3, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване в регистъра (това поле се оставя празно);
2. група "Идентификация"; в полетата й се посочва информация, отнасяща се до адвокатския сътрудник, както следва:
а) в поле № 2 "Личен номер" се посочва личният номер на адвокатския сътрудник (при подаване на заявлението за първоначално вписване в първия разряд на това поле се посочва цифрата "5", а останалите разряди остават празни);
б) в поле № 3 "Име" се посочват собственото, бащиното и фамилното име на адвокатския сътрудник;
в) в поле № 4 "ЕИН" се посочва единният граждански номер на адвокатския сътрудник;
г) в поле № 24 "Работодател" се посочва личният номер на адвоката или адвокатското дружество - работодател на сътрудника.
(2) Заявлението се подава от адвоката или адвокатското дружество, назначило адвокатския сътрудник, и се придружава с приложения, както следва:
1. снимка;
2. трудовия договор на адвокатския служител;
3. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението от името на адвоката или адвокатското дружество - работодател;
4. квитанция за внесена такса.


Чл. 19. (1) Измененията в обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 2 се заявяват за вписване на образеца по чл. 18, ал. 1.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава с документите, установяващи изменението на съответните обстоятелства, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.


Чл. 20. (1) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на адвокатските сътрудници при прекратяване на трудовото правоотношение се посочва в заявление/разпореждане - образец № 6, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на адвокатския сътрудник (това поле се оставя празно);
2. група "Заличаване" с единствено поле № 20 "Дата на заличаване", в което се посочва датата на прекратяването на трудовото правоотношение.
(2) Заявлението/разпореждането по ал. 1 се придружава с приложения, както следва:
1. акта за прекратяването на трудовото правоотношение;
2. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;
3. квитанция за внесена такса.

Раздел VI.
Вписвания в регистъра на чуждестранните адвокати


Чл. 21. (1) Информацията за подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на чуждестранните адвокати се посочва в заявление - образец № 1, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване в регистъра (това поле се оставя празно);
2. група "Идентификация"; в полетата й се посочва информация, отнасяща се до чуждестранния адвокат, както следва:
а) в поле № 2 "Личен номер" се посочва личният номер на чуждестранния адвокат (при подаване на заявлението за първоначално вписване в първия разряд на това поле се посочва цифрата "6", а останалите разряди остават празни);
б) в поле № 3 "Име" се посочват собственото, бащиното и фамилното име на чуждестранния адвокат, ако чуждестранният адвокат има повече или по-малко имена, вписват се всички, като се започва със собствените имена и се завършва с фамилните;
в) в поле № 4 "ЕИН" се посочва единният граждански номер или личният номер на чужденеца адвокат (ако няма такъв номер, полето се оставя празно);
г) в поле № 5 "Адрес" се посочват пощенският код, населеното място, районът, областта и точният адрес на кантората на чуждестранния адвокат;
д) в поле № 6 "Телефон" се посочват кодът за избиране и телефонният номер на кантората на чуждестранния адвокат;
е) по желание в поле № 7 "Факс" се посочват кодът за избиране и номерът на факса на кантората на чуждестранния адвокат;
ж) по желание в поле № 8 "Електронна поща" се посочва адресът на електронната поща на кантората на чуждестранния адвокат;
з) по желание в поле № 9 "Интернет адрес" се посочва адресът на Интернет страницата на кантората на чуждестранния адвокат;
и) по желание в поле № 10 "Други телефони" се посочват кодовете за избиране и номерата на другите телефони на кантората на чуждестранния адвокат;
3. група "Основание за вписване"; в полетата й се посочва информация за решението за вписване на чуждестранния адвокат:
а) поле № 11 "Решение на адвокатския съвет" се оставя празно;
б) в поле № 12 "Решение на Висшия адвокатски съвет" се посочват номерът и датата на решението на Висшия адвокатски съвет по чл. 13, ал. 3 от Закона за адвокатурата;
в) в поле № 13 "Решение на Върховния касационен съд" се посочват номерът и датата на решението на Върховния касационен съд по чл. 7, ал. 7 от Закона за адвокатурата;
4. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) група "Допълнителна информация" с единствено поле № 14 "Допълнителна информация", в което по желание се посочват данни за: допълнителни квалификации, притежавани научни степени, публикации и научни трудове, правни области на практикуване и владеене на чужди езици, наименованието (фирмата) на групата по смисъла на чл. 12 от Директива 98/5/ЕО, в която членува в държавата членка по произход.
(2) Заявлението се придружава с приложения, както следва:
1. снимка;
2. документите, установяващи: документ за придобита адвокатска правоспособност в съответната държава - членка на Европейския съюз, документ за издържан изпит по български език по наредба, издадена от министъра на образованието и науката, за установяване владеенето на български език, писмено съгласие от български адвокат, който ще придружава кандидата в случай на осъществяване на процесуално представителство, и другите обстоятелства по т. 3 и 4, или официално заверени копия от тях;
3. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;
4. (нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) писмени доказателства с превод на български език за правния статут на групата по смисъла на чл. 12 от Директива 98/5/ЕО в държавата членка по произход, в която чуждестранният адвокат членува, ако в поле "Допълнителна информация" по ал. 1, т. 4 е посочил това обстоятелство;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) квитанция за внесена такса.


Чл. 22. (1) Измененията в обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 4 се заявяват за вписване на образеца по чл. 21, ал. 1.
(2) Заявлението по ал. 1 се придружава с документите, установяващи изменението на съответните обстоятелства, доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението, и квитанция за внесена такса.


Чл. 23. (1) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на чуждестранните адвокати при временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия се посочва в заявление/разпореждане - образец № 4, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на първоначалното вписване на чуждестранния адвокат (това поле се оставя празно);
2. група "Временно преустановяване"; в полетата й се посочва информация за временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия:
а) в поле № 15 "Основание" се посочва основанието за временното преустановяване на упражняването на адвокатска професия (несъвместимост, повдигане на обвинение, болест или друга причина);
б) в поле № 16 "Начална дата" се посочва датата, от която се преустановява упражняването на адвокатска професия;
3. група "Възобновяване" с единствено поле № 17 "Дата на възобновяване", в което се посочва датата на възобновяването на упражняването на адвокатска професия.
(2) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на чуждестранните адвокати при налагане на дисциплинарни наказания се посочва в разпореждане - образец № 5, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за първоначално вписване на адвоката (това поле се оставя празно);
2. група "Наказания"; в поле № 18 "Лишаване от право да се упражнява адвокатска професия" се посочват началната и крайната дата на наказанието.
(3) Информацията за подлежащите на вписване промени в регистъра на чуждестранните адвокати при вписване в адвокатска колегия се посочва в заявление/разпореждане - образец № 6, в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Регистрационен номер" с единствено поле № 1 "№ на първоначалното вписване", в което се посочва номерът на разпореждането за първоначално вписване на адвоката (това поле се оставя празно);
2. група "Заличаване" с единствено поле № 20 "Дата на заличаване", в което се посочва датата на вписването на чуждестранния адвокат в адвокатска колегия;
(4) Заявлението/разпореждането по ал. 1, 2 и 3 се придружава с приложения, както следва:
1. документите, установяващи съответното обстоятелство;
2. доказателства за представителната власт на лицето, подписало заявлението;
3. квитанция за внесена такса.


Чл. 23а. (Нов - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) (1) Вписаните от Висшия адвокатски съвет в регистъра на чуждестранните адвокати обстоятелства подлежат на вписване в регистрите на чуждестранните адвокати, които се водят от адвокатските съвети.
(2) Вписването се извършва служебно чрез пренасяне на информацията от пазителя на регистрите от регистъра на чуждестранните адвокати при Висшия адвокатски съвет в регистъра на чуждестранните адвокати при съответния адвокатски съвет.
(3) За всеки отделен чуждестранен адвокат вписването на обстоятелствата по реда на ал. 1 и 2 се прави в регистъра на чуждестранните адвокати при адвокатския съвет на колегията, в която е вписан посоченият български адвокат по чл. 14 от Закона за адвокатурата.

Глава трета.
УДОСТОВЕРЕНИЯ И СПРАВКИ


Чл. 24. (1) Висшият адвокатски съвет издава удостоверения за вписаните обстоятелства в регистрите и преписи от документите, въз основа на които са извършени вписванията.
(2) Висшият адвокатски съвет издава и справки със съдържанието на удостоверенията по ал. 1, както и незаверени преписи от документите по ал. 1. Справките се предоставят устно, писмено или по електронен път.


Чл. 25. (1) Въз основа на данните от регистрите, предоставяни от Висшия адвокатски съвет, адвокатските съвети издават справки и удостоверения за вписаните обстоятелства в регистрите, които водят, и преписи от документите, въз основа на които са извършени вписванията.
(2) Адвокатските съвети могат да съхраняват копия на хартия от електронните регистри, които водят, и да издават справки и удостоверения въз основа на тях. При противоречие на данните от електронния регистър и хартиеното копие правно значение имат данните от електронния регистър.

Глава четвърта.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ВПИСВАНЕ


Чл. 26. (1) Заявленията за вписване не могат да имат поправки и зачерквания и се подписват.
(2) Полетата от заявленията, които остават празни поради незаявяване на обстоятелствата, за които са предвидени, се попълват с думата "не" или "няма".
(3) Ако мястото в някои полета не е достатъчно, към заявлението се прибавят листа с означение: "Продължение към поле №".


Чл. 27. (1) Адвокатските съвети, съответно Висшият адвокатски съвет, оказват съдействие на заявителя при попълване на заявлението.
(2) При постъпване на искане за вписване адвокатският съвет, съответно Висшият адвокатски съвет, проверява съответствието на заявените за вписване обстоятелства с представените доказателства и постановява пренасянето на информацията от заявлението в съответните полета на компютърната база данни.
(3) Пренасянето на информацията се извършва от лице, което е надлежно овластено за това.


Чл. 28. В случай че вписването бъде постановено, длъжностното лице по вписванията:
1. попълва номера на вписването, както следва:
а) в поле № 1 на заявлението по чл. 6, чл. 9, чл. 12, чл. 15, чл. 18 и чл. 21 - при първоначално вписване;
б) в съответното поле на заявлението/разпореждането - при всички други вписвания, като в поле № 1 се попълва номерът на първоначалното вписване;
2. попълва номера и датата на решението на Адвокатския съвет, Висшия адвокатски съвет и Върховния касационен съд в съответното поле на заявлението по чл. 6, чл. 9, чл. 12, чл. 15 и чл. 21 - при първоначално вписване;
3. заснема на скенер заявлението и приложените документи;
4. издава потвърждение за съдържанието на извършеното вписване в регистъра, което съдържа:
а) дата и място на издаването;
б) номер и дата на вписването;
в) името на длъжностното лице, издало потвърждението;
5. предава на заявителя, а ако той отсъства - оставя в канцеларията си оригиналното заявление и приложенията към него на разпореждане на заявителя заедно с потвърждението по т. 4.


Чл. 29. (1) Когато е необходимо да се представят допълнителни доказателства или да се отстранят недостатъци по представените документи, в 7-дневен срок от постъпване на заявлението адвокатският съвет, съответно Висшият адвокатски съвет, указва на заявителя всички обстоятелства, които следва да бъдат установени, и с какви документи може да стане това; и всички документи, които са нередовни, и в какво се състои нередовността им; като определя подходящ срок за изпълнение на указанията. Срокът не може да бъде по-дълъг от 7 дни.
(2) Адвокатският съвет, съответно Висшият адвокатски съвет, се произнася по искането за вписване след изтичането на указания срок.


Чл. 30. (1) В случай че вписването бъде отказано, длъжностното лице по вписванията съобщава това на заявителя с препоръчано писмо с обратна разписка.
(2) Оригиналното заявление с приложенията се прилага към образуваната преписка по отказа.


Чл. 31. (1) Заявителят може да обжалва отказа в 14-дневен срок пред Висшия адвокатски съвет по реда на Закона за адвокатурата. Датата на подаване на жалбата се попълва в съответното поле на заявлението.
(2) Жалбата се подписва от жалбоподателя върху заявлението. Когато жалбата е подадена по пощата, постъпването й се удостоверява върху заявлението от длъжностното лице по вписванията.
(3) След изтичане на срока за обжалване преписката по отказа се оставя на съхранение.


Чл. 32. (1) Адвокатският съвет изпраща жалбата заедно с преписката на Висшия адвокатски съвет в тридневен срок.
(2) При уважаване на жалбата от Висшия адвокатски съвет вписването се извършва от пазителя на регистрите съгласно чл. 28.


Чл. 33. (1) В случай че вписването бъде отказано, пазителят на регистъра съобщава това на заявителя с препоръчано писмо с обратна разписка.
(2) Оригиналното заявление с приложенията се прилага към образуваната преписка по отказа.


Чл. 34. (1) Заявителят може да обжалва отказа в 14-дневен срок пред Върховния касационен съд по реда на Закона за адвокатурата. Датата на подаване на жалбата се попълва в съответното поле на заявлението.
(2) Жалбата се подписва от жалбоподателя върху заявлението. Когато жалбата е подадена по пощата, постъпването й се удостоверява върху заявлението от пазителя на регистрите.
(3) След изтичане на срока за обжалване преписката по отказа се оставя на съхранение.


Чл. 35. (1) Висшият адвокатски съвет изпраща жалбата заедно с преписката на Върховния касационен съд в тридневен срок.
(2) При уважаване на жалбата от Върховния касационен съд вписването се извършва от пазителя на регистрите съгласно чл. 28.

Глава пета.
ДРУГИ ПРОИЗВОДСТВА


Чл. 36. (1) Искането за издаване на удостоверение или справка може да бъде писмено или устно.
(2) Отказът да се издаде удостоверение или справка подлежи на обжалване по реда на Закона за адвокатурата.

Допълнителни разпоредби


§ 1. Формулярите по чл. 5, ал. 1 се отпечатват на хартия формат А4 в съответствие с БДС.


§ 2. Личният номер се съставя, както следва:
1. в разряд първи се посочва: 1 - за адвокат, 2 - за адвокатско дружество, 3 - за адвокатско съдружие, 4 - за младши адвокат, 5 - за адвокатски сътрудник, или 6 - за чуждестранен адвокат;
2. в разряд втори се посочва числото за алгоритмична защита;
3. в разряд от трети до осми се посочва поредният номер в съответния регистър, като номерът с по-малко от шест цифри се допълва чрез дописване отляво на съответния брой нули;
4. в разряд девети и десети се посочва кодът на съответния адвокатски съвет, както следва:
а) Адвокатска колегия - Благоевград - 27;
б) Адвокатска колегия - Бургас - 80;
в) Адвокатска колегия - Варна - 90;
г) Адвокатска колегия - Велико Търново - 50;
д) Адвокатска колегия - Видин - 37;
е) Адвокатска колегия - Враца - 30;
ж) Адвокатска колегия - Габрово - 53;
з) Адвокатска колегия - Добрич - 93;
и) Адвокатска колегия - Кърджали - 66;
й) Адвокатска колегия - Кюстендил - 25;
к) Адвокатска колегия - Ловеч - 55;
л) Адвокатска колегия - Монтана - 34;
м) Адвокатска колегия - Пазарджик - 44;
н) Адвокатска колегия - Перник - 23;
о) Адвокатска колегия - Плевен - 58;
п) Адвокатска колегия - Пловдив - 40;
р) Адвокатска колегия - Разград - 72;
с) Адвокатска колегия - Русе - 70;
т) Адвокатска колегия - Силистра - 75;
у) Адвокатска колегия - Сливен - 88;
ф) Адвокатска колегия - Смолян - 47;
х) Адвокатска колегия - София - 10;
ц) Адвокатска колегия - Стара Загора - 60;
ч) Адвокатска колегия - Търговище - 77;
ш) Адвокатска колегия - Хасково - 63;
щ) Адвокатска колегия - Шумен - 97;
ъ) Адвокатска колегия - Ямбол - 86;
ю) Висш адвокатски съвет - 01.

Преходни разпоредби


§ 3. (1) До организирането на регистрите в съответствие с изискванията на чл. 4 вписванията се извършват на хартиен носител, като се водят следните книги:
1. входящ регистър;
2. азбучен указател;
3. партидна книга;
4. книга, образувана от подреждането на заявленията/разпорежданията за вписване и приложените към тях документи;
5. книга за жалбите;
6. регистър за удостоверения и справки.


§ 4. (1) Вписването се извършва чрез подреждане на заявленията/разпорежданията за вписване и приложените към тях документи в книгата по ал. 1, т. 4 и съответно отбелязване в общия регистър, азбучния указател и партидната книга. Когато не са представени официално заверени преписи от приложените документи, длъжностното лице по вписванията заверява копия от тях за подреждане със заявлението и връща оригиналите на заявителя.
(2) Входящият регистър се води за всички вписвания, извършени в съответния регистър, и се приключва всеки ден с подписа на длъжностното лице по вписванията. Празните места се зачертават. Допуснатите грешки се поправят със забележка с подписа на длъжностното лице по вписванията, като се изписва как да се чете поправката.
(3) Входящият регистър съдържа следните графи:
1. пореден номер;
2. дата на постъпване на заявлението/разпореждането;
3. данни за лицето, за което се иска вписване;
4. номер на партидата;
5. том и страница от книгата по ал. 1, т. 4;
6. забележка.
(4) Азбучният указател съдържа имената на всички лица, за които има открита партида в партидната книга, и номера на партидата. Указателят се води по собствено име. Всяко лице се означава със собствено, бащино и фамилно име, съответно с наименование.
(5) Партидната книга се води, като:
1. за всяко лице се открива единствена партида при първоначалното вписване;
2. за партидата се определя необходимият брой двойни страници, в които се нанасят томът и страницата на всяко вписване в книгата по ал. 1, т. 4;
3. при изпълване на определения брой двойни страници на партидата в същия или в друг том се открива нова партида - продължение, в която се отбелязва номерът на изпълнената партида, а в долния десен ъгъл на изпълнената партида - номерът на партидата - продължение;
4. в случаите на промяна на адвокатския колектив в регистъра, воден от новия адвокатски съвет, се открива нова партида, в която се отбелязва номерът на старата партида и след тире - номерът на адвокатския съвет, който я е водил, а в долния десен ъгъл на старата партида - номерът на новата партидата и след тире - номерът на адвокатския съвет, който ще я води.
(6) Жалбите се завеждат по реда на постъпването им в книгата по ал. 1, т. 5.
(7) В регистъра за удостоверенията и справките се записват издадените удостоверения и извършените справки.
(8) Общият регистър, азбучният указател, партидната книга, книгата за жалбите и регистърът за удостоверенията и справките са номерирани, прошнуровани и заверени от председателя на адвокатския съвет или на Висшия адвокатски съвет.
(9) При отказ за вписване се образува преписка, към която се прилагат заявлението, приложените доказателства към него, документът за внесена държавна такса, отказът и съобщението за отказа.


§ 5. Допуска се смесено водене на регистъра на електронен и хартиен носител, като вместо книгите по ал. 1, т. 1 - 3 се води компютърна база данни, позволяваща търсене на партидата на всяко лице по неговото собствено име/наименование.

Заключителни разпоредби


§ 6. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 147 и чл. 148, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ОТ АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2009 Г.)

§ 7. (1) Регистрите по чл. 23а се създават от Висшия адвокатски съвет в тримесечен срок от влизане в сила на тази наредба. В същия срок Висшият адвокатски съвет вписва в тях чуждестранните адвокати, които до изтичането му са вписани в регистъра по раздел VI, включително и тези, които са вписани преди изменението на наредбата.
(2) В срока по ал. 1 всеки чуждестранен адвокат, вписан в регистъра по раздел VI преди изменението на наредбата, може да заяви за допълнително вписване наименованието (фирмата) на групата по смисъла на чл. 12 от Директива 98/5/ЕО, в която членува в държавата членка по произход в поле "Допълнителна информация" по чл. 21, ал. 1, т. 4 от наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ОТ АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2009 Г.)

§ 8. Наредбата е приета от Висшия адвокатски съвет на 30 януари 2009 г. и се издава на основание чл. 121, ал. 1 във връзка с чл. 147 и чл. 148, ал. 1 от Закона за адвокатурата.


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, чл. 15, ал. 1 и чл. 21, ал. 1Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и чл. 12, ал. 1Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, чл. 18, ал. 1Приложение № 4 към чл. 5, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 17, ал. 1Приложение № 5 към чл. 5, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и чл. 17, ал. 2Приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, чл. 8, ал. 3, чл. 17, ал. 3 и чл. 20, ал. 2Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума