навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 15.07.2015 Г.)

Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.85 от 27 Октомври 2009г., попр. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г., доп. ДВ. бр.93 от 25 Октомври 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015г., попр. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г., доп. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 21 Ноември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


(*)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 15.07.2015 Г.)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) (1) С наредбата се определят:
1. минималните изисквания за енергийна ефективност на жилищни сгради и на сгради за обществено обслужване и начините за изразяване на техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите;
2. методиката за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сградите;
3. граничните стойности на интегрирания енергиен показател "специфичен годишен разход на първична енергия" в kWh/m2, определени със скалата на класовете на енергопотребление;
4. референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи;
5. изискванията за влагоустойчивост, въздухопропускливост, водонепропускливост и слънцезащита през летния период;
6. техническите изисквания по отношение на ефективността на генераторите на топлина/студ в сградите, включително на децентрализираните системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници;
7. изискванията към инвестиционните проекти при оценката на разхода на енергия.
(2) Изискванията на наредбата се прилагат при:
1. проектиране, изпълнение и поддържане на нови жилищни сгради и на сгради за обществено обслужване, както и при реконструкция, обновяване, основен ремонт, преустройство, надстрояване и пристрояване на съществуващи жилищни и нежилищни сгради за обществено обслужване.
2. оценяване на съответствието на инвестиционните проекти на сградите по т. 1;
3. оценка на общия и специфичния годишен разход на енергия при извършване на обследване за енергийна ефективност на съществуващи сгради; оценката се извършва чрез комбинирано прилагане на определената с наредбата изчислителна методика и необходимите технически измервания в сградите;
4. (нова - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) проектиране на производствени сгради, както и при обследване за енергийна ефективност на този вид сгради като част от промишлена система, които не подлежат на сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност, но за които са изпълнени условията по чл. 2 от наредбата;
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) обследване за енергийна ефективност и проектиране на сгради - културни ценности, включени в обхвата на Закона за културното наследство, доколкото подобряването на енергийните характеристики на ограждащите елементи и/или на техническите системи в тези сгради не води до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) Наредбата не се прилага за:
1. временните сгради с планирано време за използване до две години;
2. нежилищни сгради с ниско потребление на енергия, използвани за селскостопанска дейност;
3. жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или като алтернатива за живеене през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия, по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване;
4. обособени сгради с разгъната застроена площ до 50 m2;
5. текущ ремонт в сгради или в части от тях, както и при вътрешни преустройства и ремонти на самостоятелни обекти или помещения в съществуващи сгради, при които не се извършват строителни и монтажни работи (СМР) по външните ограждащи конструкции и елементи, граничещи с външния въздух, и/или по системите за поддържане на микроклимата, и не се променят енергийни характеристики на сградите;
6. всички случаи на извършване на СМР, при които не се променят енергийни характеристики на сградите спрямо съществуващото им състояние.
(4) Списък на стандартите от приложното поле на наредбата е даден в т. 1 на приложение № 1.
(5) Основните означения и единици за измерване, използвани в наредбата, са съгласно приложение № 1, т. 2, а останалите означения са съгласно формулите, за които се отнасят.

Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 93 от 2013 г., в сила от 25.10.2013 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.)
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) (1) Изискванията на наредбата се прилагат и в проектите на нови производствени сгради или при основен ремонт, реконструкция или основно обновяване на съществуващи производствени сгради, когато с технологичния режим, с нормативен акт и/или със заданието за проектиране се изисква целогодишно или над четири месеца в годината поддържане на микроклимат с определени параметри. В тези случаи изискванията на наредбата се спазват по отношение на обобщения коефициент на топлопреминаване през ограждащите конструктивни елементи на сградата, а ефективностите на техническите системи, в т.ч. на системите за поддържане на микроклимата, се определят със заданието за проектиране.
(2) Методиката от приложение № 3 към чл. 5 може да се прилага и за изчисляване на годишен разход на енергия на производствена сграда като част от промишлена система само когато са избрани подходящи входни данни, необходими за прилагане на изчислителния метод, и е отчетено въздействието на специфични проектни или експлоатационни условия върху точността на метода.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 14.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) (1) Сградите в зависимост от тяхното предназначение и местните климатични условия се планират, проектират, изпълняват и поддържат така, че:
1. да са разположени и ориентирани така, че да се постигнат оптимални топлинни печалби от слънчевото греене и да се предотвратява прегряването и възникването на неприемливи въздействия от вода, влага, растителни или животински вредители, както и други химически, физически или биологични въздействия;
2. да не представляват заплаха за хигиената или здравето на обитателите или на съседите и за опазването на околната среда и параметрите на микроклимата да не надвишават минималните изисквания за осигуряване на параметрите на вътрешната среда (комфорта): топлинна среда, осветеност, качество на въздуха, влага, шум;
3. количество енергия, необходимо при експлоатацията на отоплителните, климатичните и вентилационните инсталации да е минимално;
4. да са защитени с топлинна и шумоизолация, както и от неприемливи въздействия от вибрации в зависимост от тяхното предназначение, местоположение и климатични условия;
5. да са енергийно ефективни, като разходват възможно най-малко енергия по време на тяхното изграждане, експлоатация и разрушаване;
6. да са съобразени с възможностите за оползотворяване на слънчевата енергия и на енергията от други възобновяеми източници, когато това е технически осъществимо и икономически целесъобразно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) При изчисляване на енергийните характеристики на сградите се спазват изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68 от 2005 г.) и на Наредба № Е-РД-04-2 от 2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите (ДВ, бр. 10 от 2016 г.).
(3) Нормативните параметри на микроклимата в сградите и правилата и изискванията при проектирането на системите за отопление, вентилация и климатизация на сградите са определени с Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и в съответствие със специфичните изисквания на наредбите за проектиране на видовете сгради за обществено обслужване.

Глава втора.
ИЗРАЗЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. НОРМИ И ПРАВИЛА ПРИ ОЦЕНКА НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 15.07.2015 Г.)

Глава втора.
ИЗРАЗЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. НОРМИ И ПРАВИЛА ПРИ ОЦЕНКА НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 85 ОТ 2009 Г.)

Раздел I.
Начини на изразяване на техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите. Основни показатели за енергийна ефективност на сградите (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.)

Раздел I.
Изисквания и основни показатели за енергийна ефективност (Загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.)


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) (1) Техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите са изисквания за енергийна ефективност и се изразяват като:
1. интегриран показател (интегрирана енергийна характеристика на сградата) на сграда или топлинна зона в сграда, изразен в числови граници по скала на класовете на енергопотребление за съответното предназначение на сградите;
2. обобщен коефициент на топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи на сградата - в случаите по ал. 5;
3. коефициенти на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи - в случаите по ал. 6.
(2) Интегриран показател за енергийна ефективност на сградите по чл. 1, ал. 2 е специфичният годишен разход на първична енергия в kWh/m2 годишно или в kWh/m3 годишно за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди, потребяващи енергия, на един квадратен метър от общата кондиционирана площ на сградата (Аконд.) или на един кубичен метър кондициониран обем (Vs). Интегрираният показател може да се комбинира със специфични изисквания към други показатели за разход на енергия на сградите.
(3) При изчисляване на специфичния годишен разход на първична енергия се включват най-малко:
1. ориентацията, размерите и формата на сградата;
2. характеристиките на сградните ограждащи конструкции, елементите и вътрешните пространства, в т.ч.:
а) (изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) топлинни и оптически характеристики: топлинен капацитет, изолация, пасивно отопление, охлаждащи компоненти и топлинни мостове, включително на вътрешните конструктивни елементи, когато това се налага от спецификата на топлинния баланс;
б) въздухопропускливост;
3. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) системите за генериране на топлина/студ, техните ефективности и загубите в разпределителни мрежи;
4. системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително изолационните характеристики;
5. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) системите за охлаждане;
6. системите за вентилация;
7. естественото осветление и осветителните инсталации;
8. пасивните слънчеви системи и слънчевата защита;
9. естествената вентилация;
10. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) системите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници;
11. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) външните и вътрешните климатични условия;
12. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) вътрешните енергийни товари, и енергийният разход на уреди, потребяващи енергия.
(4) При изчисляване на интегрирания показател за енергийна ефективност на нови сгради се включват техническите характеристики на определения източник/източници на топлина и/или студ с проекта по част "Топлоснабдяване, вентилация и климатизация", а за сгради в експлоатация - най-малко сезонният коефициент на полезно действие на източника/източниците на топлина и/или студ, оценен в обследването за енергийна ефективност.
(5) Технически показател за енергийна ефективност е обобщеният коефициент на топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи на сградата в следните случаи:
1. при реконструкция, обновяване, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради, при които СМР обхващат до 25 на сто включително от площта на външните ограждащи конструкции и елементи и се променят енергийни характеристики на граничещите с външен въздух сградни елементи;
2. при надстрояване и пристрояване на съществуваща сграда, при които ограждащите елементи на надстроената или пристроената част обхващат до 25 на сто включително от площта на ограждащите елементи на сградата преди надстрояването/пристрояването и се променят енергийни характеристики на граничещите с външен въздух сградни елементи;
3. на фаза идеен проект;
4. за производствени сгради по чл. 2, ал. 1.
5. (отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.5015 г.)
(6) Коефициентите на топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи на сградата са технически показатели за енергийна ефективност при извършване на реконструкция, ремонт или преустройство на самостоятелни обекти или отделни помещения в тях, намиращи се в съществуващи сгради, когато спрямо съществуващото състояние на обектите/помещенията, които се реконструират/ремонтират/преустройват, се променят енергийните характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи на обектите/помещенията. Стойностите на коефициентите на топлопреминаване в тези случаи не може да са по-големи от определените стойности в таблици 1 и 2.
(7) Необходимите данни за изчисляване на продължителността на отоплителния период и за денградусите по населени места са съгласно картата и таблици 1 и 2 на приложение № 2.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) (1) Стойността на специфичния годишен разход на първична енергия на нови сгради се изчислява/оценява по методиката съгласно приложение № 3 въз основа на проектните данни и условия за сградата и параметрите на техническите системи, които се предвижда да бъдат изградени в сградата.
(2) Стойността на специфичния годишен разход на първична енергия в съществуващи сгради се изчислява в процеса на обследване за енергийна ефективност по реда на Закона за енергийна ефективност ( ЗЕЕ). Изчисленията се извършват по методиката съгласно приложение № 3 при спазване изискванията на Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 101 от 2013 г.).
(3) При обследването за енергийна ефективност на съществуваща сграда се изготвя технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност на сградата, включително групиране/комбиниране на мерките в различни пакети. Оценката на инвестицията за енергоспестяване се извършва по съотношението "разходи-ползи", като за сградата се определя и икономически най-ефективният пакет от енергоспестяващи мерки за постигане на минимално изискващия се клас на енергопотребление. Икономическата оценка на енергоспестяващите мерки е съгласно приложение № 9.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) (1) Съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2, съответства най-малко на следния клас на енергопотребление:
1. "B" - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.;
2. "С" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 февруари 2010 г. включително;
3. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) "А" - за сгради с близко до нулата потребление на енергия при изпълнение на условието за минимален дял на енергията от възобновяеми източници съгласно определението в § 1, т. 31 от допълнителните разпоредби на наредбата.
4. (отм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.)
(2) Скалата на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради е определена в приложение № 10. Скалата на класовете на енергопотребление е разработена за отделни групи сгради в зависимост от тяхното предназначение в съответствие с БДС EN 15217 и с изискванията на методологичната рамка на Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 на Комисията от 2012 г. за допълване на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти (ОВ, L 81/18 от 21 март 2012 г.).
(3) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.5015 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) Интегрираният показател - специфичен годишен разход на първична енергия в kWh/m2 по ал. 1, се посочва в сертификата за енергийни характеристики на сграда в експлоатация/сертификата за енергийни характеристики на нова сграда, издаден по реда на Наредба № Е-РД-04-1 от 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (ДВ, бр. 10 от 2016 г.).

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) Съответствието по чл. 6, ал. 1 за сграда с едно функционално предназначение, в която са обособени повече от една топлинни зони, определени по правилата в приложение № 3 към чл. 5, се установява по скалата за съответната категория, към която сградата принадлежи, и се изчислява в съответствие с БДС EN 15217 по формулата:

където:
EP е общият специфичен годишен разход на първична енергия за цялата сграда;
k - броят на зоните в сградата;
ЕPi - общият специфичен годишен разход на първична енергия на зона i, kWh/m2;
Aконд,i - кондиционираната площ на зона i, m2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) При сграда със смесено предназначение, при която отделни части от сградата се класифицират в различни категории съгласно приложение № 10 към чл. 6, ал. 3, съответствието по чл. 6, ал. 1 се установява, както следва:
1. при наличие на топлинна зона с кондициониран обем не по-малък от 90 % от общия кондициониран обем на сградата - по скалата за категорията сгради, към която тази зона принадлежи по предназначение;
2. при наличие на повече от една топлинна зона с различно предназначение на зоните, при което не е изпълнено условието по т. 1 - за всяка зона независимо една от друга по съответстваща на предназначението и скала.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 14.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Интегрираният показател за енергийна ефективност (kWh/m2 годишна първична енергия) се определя при спазване на следните изисквания и условия:
1. среднообемната температура на вътрешния въздух се определя по формула 3.1 и 3.2 от приложение № 3 към наредбата с отчитане на нормативните стойности на температурата за зимен и летен режим;
2. относителната влажност на въздуха е до 70 % включително;
3. стойностите на климатичните фактори за климатичната зона, в която е разположена сградата, се отчитат по приложение № 2;
4. площта на външните ограждащи конструкции и елементи се определя по външните им размери в съответствие с БДС EN ISO 13789;
5. нетният обем на кондиционираното пространство (V) се определя по вътрешните му размери съгласно БДС EN ISO 13789;
6. брутният обем на кондициониранато пространство се определя по външните му размери съгласно БДС EN ISO 13789.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 14.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) (1) Интегрираният показател за енергийна ефективност се изчислява за:
1. единица от общата кондиционирана площ на сградата, определена по външните и размери;
2. единица от брутния кондициониран обем на сградата, определен по външните и размери.
(2) Когато няма други геометрични характеристики, при изчисленията се допуска следното:
1. отопляемата и/или охлажданата площ (Aот./охл.) на жилищни сгради със светла височина 2,60 m да се определя по формулата:

Aот./охл. = 0,32.Vs (2),

където Vs е брутният обем на отопляваното и/или охлажданото пространство;
2. нетният обем на жилищни и нежилищни сгради V да се определя по формулата:

V = 0,8.Vs (3);

3. за най-често срещаните случаи кондиционираната площ се определя, както следва:
а) при Аот. = Аохл. , Аконд. = Аот.,
където:
Аот. е площта на пода на отопляемия обем, m2;
Аохл. - площта на пода на охлаждания обем, m2;
Аконд. - площта на пода на кондиционирания обем, m2;
б) при Аот. ? Аохл. са възможни три типични случая, показани на фиг. б.1 - б.3, при които кондиционираната площ се определя:


Раздел II.
Изисквания при проектиране на нови сгради и при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради (Нов - ДВ, бр. 85 от 2009 г.)


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 14.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) За определяне на интегрирания показател - специфичен годишен разход на първична енергия, се съставя енергиен баланс на сградата по методиката съгласно приложение № 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) За съставяне на енергийния баланс по ал. 1 коефициентите на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и елементи (U, W/m2K) се изчисляват по методиката съгласно приложение № 3 и БДС EN ISO 6946, както следва:
1. през стени, граничещи с външния въздух, и през външни стени, граничещи със земята;
2. през прозорци и други прозрачни ограждащи елементи и през външни врати;
3. през покривни и подови конструкции, в т.ч. през тавански и подови плочи към неотоплявани пространства;
4. през подове, разположени непосредствено върху земята, над неотоплявани подземни етажи и подове, граничещи с външния въздух.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) В случаите, когато сградата е разделена на топлинни зони, енергийният баланс на зоната включва и топлинните потоци през разделящите ги ограждащи елементи, когато температурната разлика е равна или по-голяма от 5°С.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Референтните стойности на коефициента на топлопреминаване през основни видове ограждащи конструкции и елементи са определени в таблица 1.

Таблица 1

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.)

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за плътни ограждащи конструкции и елементи при проектиране на нови сгради и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради

№ по ред

Видове ограждащи конструкции и елементи

U, W/m2K

за сгради със среднообемна вътрешна температура
?i >= 15°С

за сгради със среднообемна вътрешна температура
?i < 15°С

1.

Външни стени, граничещи с външен въздух

0,28

0,35

2.

Стени на отопляемо пространство, граничещи с неотопляемо пространство, когато разликата между среднообемната температура на отопляемото и неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5°С

0,50

0,63

3.

Външни стени на отопляем подземен етаж, граничещи със земята

0,60

0,75

4.

Подова плоча над неотопляем подземен етаж

0,50

0,63

5.

Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж

0,40

0,50

6.

Под на отопляем подземен етаж, граничещ със земята

0,45

0,56

7.

Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи или над други открити пространства, еркери

0,25

0,32

8.

Стена, таван или под, граничещи с външен въздух или със земята, при вградено площно отопление

0,40

0,50

9.

Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина ? <= 0,30 m; таван на наклонен или скатен покрив с отоплявано подпокривно пространство, предназначено за обитаване

0,25

0,32

10.

Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина ? > 0,30 m
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран или невентилиран наклонен/скатен покрив със или без вертикални ограждащи елементи в подпокривното пространство

0,30

0,38

11.

Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух

2,2

2,75

12.

Врата, плътна, граничеща с неотопляемо пространство

3,5

4,38(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.5015 г.) Топлофизичните характеристики на строителните продукти (материали), необходими за изчисленията на топлинна изолация, се определят съгласно табл. 1 на приложение № 4 или в техническите спецификации на производителя. Стойностите са валидни при експлоатационната влажност и температура на продуктите в ограждащите конструкции и елементи.
(6) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.5015 г.) Нормативните изисквания за топлинна изолация и въздухопропускливост към сградните ограждащи конструкции и елементи се отнасят и за фугите между тях (деформационни, между сглобяеми елементи и др.).
(7) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.5015 г.) При проектиране на ивици от топлинна изолация над или около отвори (прозорци или врати) по външните стени на сгради или хоризонтални ивици от топлинна изолация по периметъра на сградата ивиците се проектират и изпълняват от продукти с класове по реакция на огън А1 или А2 и с коефициент на топлопроводност l ? 0,060 и минимална плътност 100 kg/m3.


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) (1) Коефициентът на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции се изчислява чрез стойностите на топлофизичните характеристики на строителните продукти и елементи.
(2) За изчисляване на коефициента на топлопреминаване проектните стойности на коефициента на топлопроводност се определят в съответствие с БДС EN ISO 10456 "Строителни материали и продукти. Процедури за определяне на декларирани и проектни топлинни стойности".
(3) Проектните стойности на коефициента на топлопроводност може да се определят по:
1. декларирани стойности, обявени по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), както следва:
а) да е декларирана еквивалентността на условията при изпитването, при които са получени декларираните стойности, в съответствие с продуктовите хармонизирани стандарти;
б) измерванията да са проведени при условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, препоръчителна температура на изпитването (10 °С или 23 °С), най-ниско съдържание на влага, изразено в масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на влага в състояние на равновесие при температура 23 °С и относителна влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене) на образеца;
2. измерени стойности (директно измерени или получени индиректно чрез използване на установено съответствие (корелация) с друг технически показател (например плътност); измерванията трябва да съответстват на условията на изпитване съгласно БДС EN ISO 10456, в т.ч. дебелина и плътност за идентификация на образеца за изпитване, препоръчителна температура на изпитването (10 °С или 23 °С), най-ниско съдържание на влага, изразено в масови части и достигнато чрез изсушаване на образеца, съдържание на влага в състояние на равновесие при температура 23 °С и относителна влажност на въздуха 50 %, възраст (стареене) на образеца; хигротермалните характеристики на строителните материали и продукти се определят съгласно БДС EN 12 572;
3. таблични (стандартизирани) стойности - типични стойности, които може да се отчитат от таблица 1 на информационно приложение № 4 или от други официални източници, когато в приложението няма конкретна информация за продукта; когато е даден набор от стойности в зависимост от плътността, може да се използва интерполация на стойностите.
(4) Когато условията, при които са получени декларираните стойности или при които са измерени стойностите на коефициента на топлопроводност, може да се считат за съответстващи на условията за предвидената употреба на топлоизолационните продукти и на продуктите за зидарии и те се основават на една и съща статистическа оценка с ниво на доверителност 90 %, тези стойности може да се прилагат директно като проектни стойности. Правилата и методите за оценка на l90/90 са определени в съответните продуктови хармонизирани стандарти.
(5) Когато условията за определяне на декларираните/измерените стойности на коефициента на топлопроводност са различни от тези по ал. 4, стойностите се преобразуват в съответствие с т. 7 от БДС EN ISO 10456 и приложение № 4а.
(6) Проектните стойности на коефициента на топлопроводност се закръгляват към най-близката по-висока стойност в W/m.K, както следва:
1. l ? 0,08 - закръглено до най-близкото по-високо 0,001 [W/(m . K)];
2. 0,08 < l ? 0,20 - закръглено до най-близкото по-високо 0,005 [W/(m . K)];
3. 0,20 < l ? 2,0 - закръглено до най-близкото по-високо 0,01 [W/(m . K)];
4. 2,0 < l - закръглено до най-близкото по-високо 0,1 [W/(m . K)].
(7) Проектните стойности на коефициента на топлопроводност и числото на дифузионно съпротивление на водна пара за ефективните топлоизолационни продукти не може да надвишават стойностите на определените гранични нива на съществените им характеристики от националните приложения към съответните хармонизирани стандарти, когато такива са налични.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 14.10.2013 г.) При изчисляване на показателя по чл. 4 ефектът на топлинните мостове, разположени в ограждащата конструкция, се отчита с линейния коефициент на топлопреминаване съгласно БДС EN ISO 13789 и БДС EN ISO 14683.
(2) Стойностите на линейния коефициент на топлопреминаване на основни типове топлинни мостове в зависимост от разположението им в сградната ограждаща конструкция са определени в съответствие с БДС EN ISO 14683, както следва:
1. на връзките между външни елементи:
а) стени към колони, греди и междуетажни плочи -


Съответно


б) стена към покривна конструкция -


Съответно


2. на връзките на подови плочи с външни стени:

а) междуетажни подови плочи, балкони, козирки -


Съответно


б) подова плоча над неотопляем подземен етаж и подова плоча върху земя -


Съответно


3. около отвори на прозорци и врати -


Съответно


(3) Референтни стойности на линейния коефициент на топлопреминаване са граничните стойности по ал. 2. Топлинни мостове с по-високи стойности от референтните стойности се избягват с необходимата корекция на проектните детайли.
(4) При проектиране на нови сгради и при основно обновяване, основен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради ефектът на топлинните мостове на конкретна сграда се отчита по изчислената проектна стойност на линейния коефициент на топлопреминаване на сградните ограждащи конструкции и елементи въз основа на проектните архитектурно-строителни детайли.
(5) В случаите, когато при извършване на обследване за енергийна ефективност за сградите не е налична екзекутивна документация или документация от обследване на конструкцията, ефектът на топлинните мостове може да се отчете, като стойността на коефициента на пренос на топлина чрез топлопреминаване през плътните ограждащи конструкции, граничещи с външния въздух, се завиши с 10 %.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (1) Референтните стойности на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради са определени в таблица 2.

Таблица 2

(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.)

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради
№ по ред Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система Uw, W/m2K
1. Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC 1,4
2. Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво 1,6/1,8
3. Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост 1,7
4. Окачени фасади/окачени фасади с повишени изисквания 1,75/1,9
     
(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) За целите на наредбата изчисленията се извършват с референтните стойности по ал. 1 при изпълнение на условието в чл. 13а или по декларирани от производител стойности на технически показатели в съответствие с изискванията на българското законодателство за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.)

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) (1) Референтните стойности на коефициентите на топлопреминаване на видовете прозорци, остъклени врати и витрини се отнасят за сглобен строителен елемент - прозоречна система, съставляваща съвкупност от отделните и конструктивни елементи: остъкление, рамки, фризове, уплътнение, обков и др.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) Стойностите по ал. 1 се отнасят за граничещите с външния въздух ограждащи елементи на сградите.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.5015 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила от 21.11.2017 г.) Стойностите на коефициентите на топлопреминаване през ограждащи елементи, граничещи с външен въздух на нови сгради и в местата на обновяване/ремонт/реконструкция на граничещи с външен въздух конструктивни елементи на съществуващи сгради, извън случаите по чл. 4, ал. 6 не може да надвишават с повече от 10 на сто референтните стойности в таблица 1 и в таблица 2.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 14.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) При определяне на общия интегриран показател кратността на неорганизирания въздухообмен (n) на вътрешния с външния въздух се приема при нормализирани условия, като стойността е не по-голяма от 0,5 h-1. При предвидени други условия кратността на въздухообмена се изчислява в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 14.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.) За сгради, за които се предвиждат системи за вентилация и климатизация или в които са изградени такива системи, оценката на годишния разход на енергия включва и ефекта от оползотворяване на топлината от отработения въздух (ефект от рекуперация на топлина). Средната сезонна стойност на температурния коефициент (nr,min) на ефективност на съоръженията за рекупериране на топлината (рекуператори "въздух-въздух") на отработения въздух в системите за вентилация за режим на отопление не може да е по-малка от 70 %:
h r,min ? 70%.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2013 г., в сила от 14.10.2013 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.5015 г.)

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в сила от 14.04.2015 г.) Интегрираният показател за годишен разход на енергия има екологичен еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид (СО2). Екологичният еквивалент се определя по потребна енергия по формулата:
където:
ЕcР е количеството емисии СО2, t;
Qi - количеството на i-тия вид енергиен ресурс/енергия в годишния разход на енергия, kWh;
fi - коефициент на екологичен еквивалент на i-тия вид енергиен ресурс/енергия, g/kWh) съгласно приложение № 3;
m - броят на използваните видове енергийни ресурси/енергия.

Раздел II.
Изисквания при реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Проверката за влагоизолация на ограждащите конструкции и елементи на отопляеми помещения с относителна влажност на въздуха под 70 % се извършва при спазване изискванията на наредбата.

Глава трета.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ И ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2009 г.) Сградните ограждащи конструкции и елементи на отопляеми сгради (помещения) с продължителна относителна влажност на въздуха под 70 % се изчисляват на влажностен режим (евентуален кондензационен пад).
(2) Външните ограждащи конструкции и елементи, както и вътрешните елементи, граничещи с неотопляеми пространства, се изчисляват на евентуален кондензационен пад (кондензирана влага). Подовете и стените, граничещи със земята, не се изчисляват на кондензационен пад.
(3) Сградните ограждащи конструкции и елементи се изчисляват на влажностен режим съгласно приложение № 6.


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.5015 г.) Сградите се проектират и изпълняват така, че през проектния им експлоатационен срок водната пара, проникваща чрез дифузия през сградните ограждащи конструкции и елементи, да не кондензира или общата сума на кондензираните водни пари в края на изчислителния период на навлажняване да не причинява вреди на топлинната изолация и устойчивостта на конструкцията.
(2) (Попр. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) Образуването на конденз по вътрешните повърхности на външните ограждащи конструкции и елементи се предотвратява, ако техният коефициент на топлопреминаване удовлетворява условието:


където:
qs е температурата на оросяване (°C) съгласно табл. 1 на приложение № 7;
ai - коефициентът на топлопредаване на вътрешната повърхност.


Чл. 20. (1) Кондензиралите водни пари във вътрешността на ограждащите конструкции и елементи не причиняват вреда на структурата на материала, когато:
1. (попр. - ДВ, бр. 31 от 2015 г.) общата влажност на материала (xuk'), в структурата на който са кондензирали водни пари, в края на изчислителния период на дифузионно навлажняване е по-малка от максимално допустимата влажност (xmax):

където:
xr' е експлоатационната влажност, %;
Dxdif'- влажността на строителната конструкция в резултат на дифузионното навлажняване, %;
2. количеството кондензирали водни пари в резултат на дифузионното навлажняване Dxdif' се изпарява през периода на съхнене на строителната конструкция.
(2) Стойностите на xr' и на xmax за различни строителни продукти (материали) са съгласно табл. 2 на приложение № 4.
(3) Не се допуска влагането на строителни продукти без данни за и в зони с очакван кондензационен пад.
(4) Влажността на ограждащите конструкции и елементи в резултат на дифузионното навлажняване Dxdif' се изчислява съгласно приложение № 6.


Чл. 21. (1) За сгради без климатични инсталации продължителността на периода на дифузионно навлажняване tk и продължителността на периода на изпарение tu на кондензираната влага в ограждащите конструкции и елементи се приемат по 1440 h. За тези сгради съхненето се изчислява при следните условия:

1.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума