навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2009 Г.)

Обн. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., доп. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.66 от 1 Август 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 11 Август 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 354-01-22/17.04.2003 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Този закон урежда:
1. правата на лицата, пострадали от домашно насилие или в риск;
2. мерките за защита от домашното насилие;
3. органите и механизмите за провеждане на държавната политика за превенция и защита от домашното насилие и взаимодействието между тях;
4. програмите за превенция и специализираните услуги за предоставяне на защита, помощ и подкрепа на лицата, пострадали от домашно насилие или в риск;
5. производството за налагане на мерки за защита от домашното насилие;
6. мерките по прилагане на Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела (ОВ, L 181/4 от 29 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 606/2013".
(2) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Държавата провежда последователна политика в областта на домашното насилие чрез координиране, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и защита от домашното насилие.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Мерките по този закон не изключват гражданската, административнонаказателната и наказателната отговорност на извършителя.


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Законът има за цел да даде бърза и ефективна защита и да осигури помощ и подкрепа на лицата, пострадали от домашно насилие или в риск, и да упражни превантивно и възпиращо действие върху извършителя на насилието.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2023 г.) Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) За психическо насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.
(3) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Актовете по ал. 1 и 2 може да се извършват чрез действие или бездействие.


Чл. 3. Защита по този закон може да търси всяко лице, пострадало от домашно насилие, извършено от:
1. съпруг или бивш съпруг;
2. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2023 г.) лице, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка ;
3. лице, от което има дете;
4. възходящ;
5. низходящ;
6. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) лице, с което се намира в родство по съребрена линия до четвърта степен включително;
7. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) лице, с което се намира или е било в родство по сватовство до трета степен включително;
8. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) настойник, попечител, лице, на което са възложени грижи за детето, или лице, на което детето е поверено;
9. (нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2023 г.) лице, което е роднина по права или по съребрена линия до четвърта степен включително, на лицето, с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка;
10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2023 г.) лице, с което родителят се намира или е бил във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка;
11. (нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) лице, което е съпруг или бивш съпруг на родителя.


Чл. 4. (1) В случай на домашно насилие пострадалото лице има право да се обърне към съда за защита.
(2) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) По искане на пострадалото лице държавните и общинските органи, лечебните заведения и юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашното насилие, са длъжни в срок до 24 часа да препратят до съответния районен съд молбата за образуване на производство по издаване на заповед за защита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) По искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.


Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Мерките за защита от домашното насилие са:
1. задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;
2. отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;
3. (доп. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и за срок, определени от съда;
4. (нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) забрана на извършителя да осъществява контакт с пострадалото лице под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща и факс, както и чрез всякакви други средства и системи за комуникация при условия и за срок, определени от съда;
5. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и за срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;
6. (предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) насочване на пострадалите лица към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа или програми за възстановяване;
8. (нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) насочване на пострадалите деца към специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа на деца, жертви или свидетели на насилие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Мерките по ал. 1, т. 2 - 5 се налагат за срок от три до 18 месеца при приспадане на срока на действие на мерките при издадена заповед за незабавна защита по чл. 18 и 19.
(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В производствата по този закон съдът извършва задължителна преценка за налагане на мярката по ал. 1, т. 5, когато пострадалият и извършителят имат дете.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Съдът може да постанови като защитна мярка режимът на лични отношения, определен по реда на Семейния кодекс, между детето и родителя, извършител на домашно насилие, да се осъществява за срока по ал. 2 в защитена среда, предоставена в специализирана услуга по този закон или осигурена от доставчик на социална услуга по настоящия адрес на детето или по местопребиваването му, под надзор на психолог или социален работник.


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

Глава първа "а".
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ (НОВА - ДВ, БР. 66 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2023 Г.)


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) (1) Към Министерския съвет се създава Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие, наричан по-нататък "Националния съвет".
(2) Националният съвет е специализиран постоянно действащ колективен и консултативен орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от домашното насилие чрез координация, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и защита от домашното насилие.
(3) Председател на Националния съвет е заместник министър-председател, определен от Министерския съвет. Заместник-председател на Националния съвет е министърът на правосъдието.
(4) В състава на Националния съвет се включват министърът на вътрешните работи, министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването, министърът на образованието и науката, министърът на младежта и спорта, представител на Върховния касационен съд, председателят на Държавната агенция за закрила на детето, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България.
(5) В състава на Националния съвет се включват представители на юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дейност по превенция и защита от домашното насилие. Организациите, които представляват тези членове на съвета, и свързаните с тях лица не може да участват с проекти за финансиране по реда на чл. 6е, ал. 6.
(6) В заседанията на Националния съвет по покана на председателя може да участват омбудсманът на Република България, народни представители, представители на органите на съдебната власт, представители на академичните среди, представители на юридически лица и международни организации с представителства в страната, които извършват дейност по превенция и защита от домашното насилие, ръководители на други държавни органи, представители на органи на местното самоуправление и местната администрация, на професионални и граждански организации, други длъжностни лица и експерти.
(7) Административно-техническото, организационното, експертното и финансовото обслужване на Националния съвет се осъществява от администрацията на Министерския съвет.
(8) Министерският съвет приема правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет.
(9) Условията и редът за избор на юридическите лица с нестопанска цел по ал. 5 се определят в правилника по ал. 8.


Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) (1) Националният съвет:
1. определя приоритетите в политиките в областта на превенцията и защитата от домашното насилие;
2. осъществява координация, мониторинг и оценка на изпълнението на политиките и мерките в областта на превенцията и защитата от домашното насилие;
3. разработва и актуализира координационен механизъм за помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие, и го представя за приемане от Министерския съвет, следи за ефективното му функциониране и дава указания и препоръки по прилагането му;
4. разработва национална програма за превенция и защита от домашното насилие въз основа на определените приоритетни дейности за финансиране и я внася за приемане от Министерския съвет, като прави предложения за актуализирането и при необходимост;
5. изисква и получава информация от държавни органи, юридически лица и други, които имат отношение към превенцията и защитата от домашното насилие;
6. създава и поддържа национална информационна система за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната, или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа, и списък на юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие по реда на този закон, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни;
7. обобщава и анализира резултатите от изпълнението на политиките в областта на превенцията и защитата от домашното насилие и предлага мерки за повишаване на тяхната ефективност;
8. публикува и разпространява статистическа информация във връзка с домашното насилие при спазване на изискванията на Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни;
9. организира провеждането на информационни, разяснителни и обучителни кампании по въпроси, свързани с домашното насилие;
10. разработва и актуализира проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и защитата от домашното насилие и следи и отчита тяхното изпълнение;
11. дава становища и прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на превенцията и защитата от домашното насилие;
12. разработва проекти на нормативни актове във връзка с превенцията и защитата от домашното насилие и ги внася в Министерския съвет чрез председателя на Националния съвет;
13. одобрява методически указания и участва съвместно с други представители на организации, институции и съдебни органи в разработването на документи, свързани с оценката на риска по този закон;
14. осъществява международно сътрудничество с международни организации и институции с дейност в сферата на превенцията и защитата от домашното насилие, като обменя информация и добри практики;
15. одобрява процедурите по подбор на дейностите за превенция на домашното насилие и специализираните услуги за защита от домашното насилие, финансирани по реда на чл. 6е, ал. 6, и осъществява контрол за изпълнението на условията по договора за финансиране;
16. одобрява програмите за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с превенцията и защитата от домашното насилие;
17. поддържа и развива национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие и в риск;
18. извършва наблюдение и оценка на въздействието на мерките за превенция и защита от домашното насилие.
(2) Председателят на Националния съвет представя ежегоден доклад за дейността си пред Министерския съвет.

Глава първа "б".
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ С ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ (НОВА - ДВ, БР. 66 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)


Чл. 6в. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) За осъществяване на дейностите по превенция и защита от домашното насилие Националният съвет взаимодейства с органите на изпълнителната власт, органите на съдебната власт, органите на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие.
(2) Взаимодействието по ал. 1 се осъществява чрез:
1. обмен на информация за идентифицираните случаи на насилие, оценката на риска, насочването към компетентните органи и/или организации, определянето на мерките за защита и подкрепа, молбите за защита от домашно насилие и по повод на изпълнението на мерките и/или
2. извършване на съвместни действия при превенцията и защитата от домашното насилие.

Чл. 6г. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Взаимодействието за защита, помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие се осъществява при условията и по реда на координационен механизъм за помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие.
(2) Координационният механизъм по ал. 1 урежда основните процедури на взаимодействие между органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие по реда на този закон. Взаимодействието се осъществява на следните етапи:
1. известяване и насочване:
а) идентифициране на случаите на насилие;
б) оценка на риска от гледна точка на живота и здравето на пострадалия с цел адекватно планиране на мерки за защита и за координиран отговор;
в) насочване за ползване на специализирани услуги;
2. определяне на мерки за закрила при:
а) пряка и непосредствена опасност от домашно насилие;
б) риск;
3. мерки за дългосрочна подкрепа след прекратяване на насилието:
а) психо-социално консултиране и психотерапевтична работа;
б) развиване на умения за реализация на пазара на труда и за реализиране в социалната среда;
в) социално консултиране, застъпничество и активна социална работа.

Глава първа "в".
НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА (НОВА - ДВ, БР. 66 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2024 Г.)


Чл. 6д. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 03.08.2024 г.) (1) Националният съвет създава и поддържа Национална информационна система за превенция и защита от домашното насилие, в която се съхраняват данни за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната, или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа, наричана по-нататък "Национална информационна система".
(2) Националната информационна система съдържа данни за:
1. актовете на домашно насилие;
2. пострадалите лица, извършителите и взаимоотношенията между тях;
3. вида насилие - физическо, психическо, сексуално, икономическо, ограничаване на права и други;
4. продължителността на насилието;
5. причинените вреди на пострадалото лице;
6. историята на насилието;
7. подадените молби за издаване на заповед за защита, заповед за незабавна защита или искания на прокурора по реда на чл. 8, ал. 2;
8. наложените мерки по този закон, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за закрила на детето и предоставените социални услуги по реда на Закона за социалните услуги по отношение на лица, пострадали от домашно насилие;
9. юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие по реда на този закон;
10. ползваните услуги по реда на този закон.
(3) Националният съвет осигурява регистрирането, съхраняването и поддържането в актуално състояние на данните по ал. 2.
(4) Информацията, подлежаща на вписване в Националната информационна система, редът за събирането и предоставянето и, организацията и функционирането на системата и нивото на достъп се определят с правилника за прилагане на закона.
(5) Органите на изпълнителната власт, съдебната власт, органите на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита от домашното насилие по реда на този закон, предоставят на Националния съвет необходимите данни по ал. 2 по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
(6) Длъжностните лица от Министерството на вътрешните работи, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и органите на съдебната власт имат право на достъп до данните в Националната информационна система.
(7) Личните данни в системата по ал. 1 се съхраняват за период от не повече от двадесет години.
(8) За нуждите на системата по ал. 1 Националният съвет има право на достъп до данни за извършителите на домашно насилие в Единната информационна система за противодействие на престъпността по чл. 378 от Закона за съдебната власт по ред, определен с правилника за прилагане на този закон.

Глава първа "г".
ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ (НОВА - ДВ, БР. 66 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

Глава първа "г".
ПРОГРАМИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ


Чл. 6е. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Държавата създава условия за изпълнението на програми за превенция на домашното насилие и специализирани услуги за защита, помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие и в риск.
(2) Органите на изпълнителната власт, Националният институт на правосъдието и органите на местното самоуправление и местната администрация организират обучения на лицата, които осъществяват дейности по този закон.
(3) Органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и местната администрация и юридическите лица, които осъществяват дейности по превенция и защита на лицата, пострадали от домашно насилие или в риск, по реда на този закон разработват, организират изпълнението и изпълняват програмите и услугите, предвидени в чл. 5, ал. 1, т. 6 - 8.
(4) Министерският съвет приема тригодишна национална програма за превенция и защита от домашното насилие в срок до 31 март на съответната година.
(5) Средствата за финансиране на изпълнението на задълженията по националната програма по ал. 4 се определят на базата на средносрочни тригодишни финансови прогнози, изготвени от съответните органи на изпълнителната власт, имащи ангажименти към изпълнението на дейности от програмата.
(6) Със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по бюджета на Министерския съвет се определят средства за финансиране на проекти на лицата по ал. 3, при условие че те осъществяват дейности по този закон, за разработване и изпълнение на:
1. програми за превенция на домашното насилие относно:
а) работа с органите на съдебната власт;
б) работа с органите на Министерството на вътрешните работи, включително обучение на полицаи и други служители на правоприлагащите органи за идентифициране на случаите на домашно насилие, по протоколи за реагиране и прилагане на съответното законодателство; програмата се приема от Министерството на вътрешните работи;
в) обучение в учебните заведения за предотвратяване на домашното насилие и насърчаване на равнопоставеността и уважението между половете; програмата се приема от Министерството на образованието и науката;
г) обучение на лицата, които извършват превенцията и защитата по закона;
д) мониторинг на прилагането на закона;
е) подготовка и провеждане на информационни кампании, семинари и конференции;
2. специализирани услуги за предоставяне на защита, помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, които включват:
а) национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск;
б) социално, психологическо и правно консултиране и специализирани програми за възстановяване и/или защита на лица или деца, жертви на домашно насилие или свидетели, в консултативен център;
в) социално, психологическо и правно консултиране и специализирани програми за възстановяване и/или защита на лица или деца, жертви на домашно насилие или свидетели, в защитено жилище;
3. специализирани програми за преодоляване на агресията и справяне с гнева за извършители на домашно насилие, които включват социално и психологическо консултиране.
(7) Процедурите по избор на юридически лица, които осъществяват превенция на домашното насилие по реда на този закон, условията и редът за финансирането, отчитането и контролът на дейностите по превенция се определят с правилника за прилагане на закона при спазване на правилата за държавните помощи.

Чл. 6ж. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) На лице, пострадало от домашно насилие, се предоставят самостоятелно или като комплекс следните специализирани услуги:
1. национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск;
2. консултативен център за лица, пострадали от домашно насилие;
3. защитено жилище.
(2) Специализираните услуги по ал. 1 се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, пострадали от домашно насилие или в риск, и са безвъзмездни. Услугите се предоставят независимо дали пострадалите са изразили съгласие да сътрудничат за разкриване на извършителя на домашното насилие.
(3) Ползването на специализирана услуга по ал. 1 не изключва ползване и на други услуги.

Чл. 6з. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) На лице, извършило домашно насилие, се предоставя специализирана програма за преодоляване на агресията и справяне с гнева. Програмата може да бъде част от комплекс за специализирани услуги или да се предоставя самостоятелно.

Чл. 6и. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) При ползване на специализирана услуга или програма по реда на този закон на лицата по чл. 6ж и се предоставя подходяща и навременна информация на разбираем за тях език.

Чл. 6к. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Условията, редът и минималните стандарти за предоставяне на специализираните услуги и програми за защита от домашното насилие по реда на този закон, както и финансирането им и контролът се уреждат с правилника за прилагане на закона.

Глава втора.
ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2009 Г.)

Раздел I.
Общи положения


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Компетентен да наложи мярка за защита е районният съд в района на който пострадалото лице фактически пребивава към момента на подаване на молбата.


Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., предишен текст на чл. 8, изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Производството по издаване на заповед за защита може да се образува по молба на:
1. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под пълно или ограничено запрещение;
2. брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице;
3. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) настойника или попечителя на пострадалото лице, лицето, на което са възложени грижи за детето, или лицето, на което детето е поверено;
4. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) директора на дирекция "Социално подпомагане", когато пострадалото лице:
а) е малолетно или непълнолетно;
б) се намира в безпомощно състояние вследствие на тежко увреждане, заболяване или старост или е поставено под запрещение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, производството може да се образува и по искане на прокурора.
(3) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е в безпомощно състояние вследствие на тежко увреждане, заболяване или старост, съдът може да вземе решение за предоставяне на правна помощ по реда на Закона за правната помощ.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Молбата е писмена и съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) имената, единния граждански номер или друг идентификационен номер и дата на раждане на молителя; в случаите, в които лицето пребивава краткосрочно на територията на страната - и адрес, на който да бъде призован; по искане на молителя призоваването му може да се извърши чрез телефон, електронен адрес за връчване, телекс, факс или с телеграма;
2. (изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) имената и адрес, на който извършителят може да бъде призован, както и номера на телефона;
3. данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и извършителя;
4. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) датата, мястото, начина и други факти и обстоятелства за извършеното домашно насилие;
5. подпис.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по чл. 8, ал. 1, т. 2 - 4 и ал. 2 съдът служебно конституира като страна пострадалото лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Към молбата по чл. 8, ал. 1, т. 1 може да се приложи и декларация от молителя за извършеното насилие.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Съдът служебно изисква за страните справки за съдимост и за наложени мерки по този закон и удостоверения дали се водят на психиатричен отчет.
(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Съдът извършва и справка за семейната и/или родствената връзка между страните.
(6) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Съдът може да изисква служебно и други справки за целите на производството.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Молбата се подава в срок до три месеца от акта на домашно насилие, освен ако това е обективно невъзможно, но не по-късно от 6 месеца.
(2) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Срокът по ал. 1 не се смята за пропуснат, когато молбата до съда е подадена чрез общината, кметството или органите на Министерството на вътрешните работи.
(3) (Отм., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.08.2023 г.) Молбата се завежда в специален регистър с отделна поредна номерация (индекс) на делата и се разпределя в деня на постъпването.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) При подаване на молба по чл. 8, ал. 1 не се внася държавна такса.
(2) При издаване на заповедта съдът възлага държавната такса и разноските по делото на извършителя на домашното насилие.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) При отказ за издаване на заповед или при отмяна на заповедта, държавната такса и разноските по делото се заплащат от молителя, освен когато молбата е за защита на лица, които не са навършили 18-годишна възраст, както и на лица, които са в безпомощно състояние вследствие на тежко увреждане, заболяване или старост или са поставени под запрещение.


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато производството се образува по искане на прокурора, се прилагат чл. 9 - 11.

Раздел II.
Разглеждане на делото


Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) В деня на постъпване на молбата съдът насрочва открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец, като заедно с призовката и преписа от молбата с приложенията съобщава на ответника задължението му за представяне на доказателства.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по чл. 8, ал. 1, т. 2 - 4 и ал. 2 се призовава и пострадалото лице.
(3) При необходимост призовката се връчва със съдействието на полицейските органи или на кмета.


Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В производството по издаване на заповед за защита са допустими доказателствените средства по Гражданския процесуален кодекс, като съдът събира доказателства и по своя инициатива.
(2) Доказателствени средства в производството по ал. 1 могат да бъдат и:
1. (доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) протоколите, докладите, оценката на риска и други актове, издадени от дирекциите "Социално подпомагане", от Министерството на вътрешните работи, от лекари, както и от психолози, консултирали пострадалото лице;
2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 101 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) документите, издадени от доставчици на специализирани услуги за защита от домашното насилие.;
3. декларацията по чл. 9, ал. 3.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато няма други доказателства за конкретни факти и обстоятелства, съдът издава заповед за защита само на основание приложената декларация по чл. 9, ал. 3.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато от данните в молбата е видно, че органите на Министерството на вътрешните работи и другите държавни органи, както и лицата, посочени в чл. 13, ал. 2, т. 1 и 2, разполагат с писмени доказателства за извършено домашно насилие, те незабавно издават заверени преписи от тях при поискване от страна на пострадалото лице, на негов представител или пълномощник, или по искане на съда.
(2) За неиздаване на документ или препис от документ по ал. 1, на лицето, което е трябвало да го издаде, съдът налага глоба в размер 100 лв. по реда на Гражданския процесуален кодекс.


Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) В заседанието за разглеждане на молбата съдът не приканва страните към спогодба и не ги напътва към медиация.
(2) При разглеждане на делото и постановяване на решението съдът взема предвид и актовете на насилие, извършени преди срока по чл. 10, ал. 1, ако има доказателства за тях, с цел индивидуализация на мерките за защита по чл. 5, ал. 1.
(3) Ако до приключване на съдебното дирене в първоинстанционното производство ответникът извърши нов акт на домашно насилие спрямо молителя, последният може да подаде допълнителна молба за защита, която съдът разглежда в рамките на образуваното производство.
(4) Съдът извършва оценка на риска по методика, определена в правилника за прилагане на закона.
(5) Когато в хода на производството се установят данни за извършено престъпление от общ характер, съдът изпраща преписи от материалите, съдържащи тези данни, до съответната прокуратура.
(6) Наличието на постановено решение, с което е издадена заповед за защита, не е пречка молителят да подаде срещу същия ответник нова молба за защита в случаите, в които ответникът е извършил акт на домашно насилие спрямо същия молител след приключване на съдебното дирене в първоинстанционното производство.
(7) Съдът се произнася с решение в открито заседание. При фактическа и правна сложност съдът може да посочи деня, в който ще обяви решението си, от който ден тече срокът за обжалването му.
(8) При уважаване на молбата съдът издава заповед за защита, която има действие за срока по чл. 5, ал. 2.
(9) В случаите на висящ съдебен спор между родителите относно упражняване на родителските права, определяне местоживеенето на детето или режима на личните отношения, препис от заповедта за незабавна защита и/или заповедта за защита, съдържаща мярка по чл. 5, ал. 1, т. 5, се изпраща на съответния съд, който в едноседмичен срок от постъпване на преписа на заповедта се произнася с определение относно необходимостта от служебно постановяване на привременни мерки или изменение на вече определени привременни мерки в рамките на висящия спор.
(10) Издадената заповед за защита по ал. 8 или заповедта за незабавна защита по чл. 18 и 19 се прилага с приоритет пред постановени привременни мерки или решения в спорове за родителски права.


Чл. 16. (1) Със заповедта за защита съдът налага една или повече мерки за защита.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Заповедта трябва да съдържа предупреждението за последиците от неизпълнението и по чл. 21, ал. 4 и 5.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 5, решението и заповедта се връчват на страните, като копие от тях се изпраща и на районните управления на Министерството на вътрешните работи по настоящия адрес и на установения в хода на производството адрес на извършителя, както и по посочения от пострадалото лице адрес.
(4) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по чл. 8, ал. 1, т. 4 и ал. 2 решението и заповедта се връчват и на дирекция "Социално подпомагане" с указание за проследяване на случая за срок, не по-кратък от една година.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Решението може да се обжалва пред окръжния съд в 7-дневен срок от постановяването му в открито заседание или от деня, в който е посочено, че решението ще бъде обявено. Жалбата се подава чрез съда, постановил решението, с препис за другата страна.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) При подаване на жалбата не се внася държавна такса.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Обжалването не спира изпълнението на заповедта.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Районният съд изпраща препис от жалбата с приложенията на другата страна, която в тридневен срок от получаването им може да направи възражения, както и да посочи нови доказателства. След изтичане на този срок жалбата заедно с приложенията и възраженията се изпраща на окръжния съд.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Окръжният съд разглежда жалбата в 14-дневен срок в открито заседание с призоваване на страните по реда на чл. 12 и се произнася с решение по същество, с което оставя в сила, отменя или изменя обжалваното решение. Когато изменя заповедта, съдът издава нова заповед.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Решението на окръжния съд е окончателно.


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., доп. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато молбата съдържа данни за пряка, непосредствена или последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата. Заповедта за незабавна защита подлежи на незабавно изпълнение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Заповедта по ал. 1 се връчва на страните. Копие от заповедта се изпраща служебно, включително по факс или електронна поща, до районните управления на Министерството на вътрешните работи по настоящия адрес и на установения в хода на производството адрес на извършителя, както и по посочения от пострадалото лице адрес.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато от данните по делото е видно, че е необходимо да се предприемат мерки по Закона за закрила на детето, и при налагане на мерки по чл. 5, ал. 1, т. 6 - 8 съдът уведомява директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес и на установения в хода на производството адрес на извършителя, както и на посочения от пострадалото лице адрес.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Съдът насрочва открито съдебно заседание в срок не по-късно от един месец, като заедно с призовката и преписа от молбата с приложенията съобщава на ответника задължението му за представяне на доказателства.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по чл. 8, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2 се призовава и пострадалото лице.
(6) При необходимост призовката се връчва със съдействието на полицейските органи или на кмета.


Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Заповед за незабавна защита се издава, изменя или отменя по искане на молителя/пострадалото лице или служебно от съответния районен или окръжен съд, пред който делото е висящо, при всяко положение на делото, независимо от предходно постановен отказ или отмяна на издадена заповед за незабавна защита.
(2) Заповедта за незабавна защита не подлежи на обжалване и има действие до издаването на заповедта за защита или до постановяване на отказа на съда да издаде заповед за защита.
(3) При прекратяване на производството по делото издадената заповед за незабавна защита се обезсилва и влязлото в сила определение се изпраща на районните управления на Министерството на вътрешните работи и на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес и по установения в хода на производството адрес на извършителя, както и по посочения от пострадалото лице адрес.

Раздел III.
Изпълнение на заповедта за защита


Чл. 20. Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение.


Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) При наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 5 полицейските органи следят за изпълнението на заповедта.
(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Когато е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 2, извършителят се отстранява от съвместно обитаваното жилище със съдействието на полицейските органи от районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението на жилището.
(3) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) При наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 6 юридическите лица, които изпълняват програмите, следят за изпълнение на заповедта.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по ал. 1 при неизпълнение на заповедта на съда полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.
(5) (Нова - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) При неизпълнение на наложената мярка по чл. 5, ал. 1, т. 6 юридическите лица, които изпълняват програмите, незабавно уведомяват прокуратурата.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) За присъдените държавни такси и разноски съдът издава служебно изпълнителен лист.

Глава трета.
МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА ВЪЗ ОСНОВА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 606/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 12 ЮНИ 2013 Г. ОТНОСНО ВЗАИМНОТО ПРИЗНАВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА (НОВА - ДВ, БР. 50 ОТ 2015 Г.)


Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Лице, което се ползва от мярка за осигуряване на защита, постановена в държава - членка на Европейския съюз, може да поиска издаване на заповед за защита на територията на страната от окръжния съд по постоянния или настоящия си адрес, а ако няма такъв в Република България - от Софийския градски съд.

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Съдът разглежда молбата в закрито заседание. Той се произнася в двуседмичен срок само въз основа на заверено копие от мярката за осигуряване на защита и удостоверението, издадено съгласно чл. 5 от Регламент (ЕС) № 606/2013. Документите се придружават с превод на български език.
(2) Съдът проверява и дали мярката може да бъде изпълнена със способите на българския закон. Когато това е невъзможно, той постановява заместваща мярка на защита съобразно българското законодателство. Съдът уведомява лицето, създаващо заплаха, за заместването на мярката за осигуряване на защита.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Заместващата мярка за осигуряване на защита подлежи на въззивно обжалване от лицето, ползващо се от защита, или от лицето, създаващо заплаха, пред съответния апелативен съд.

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Отказ за признаване или отказ за изпълнение на мярка за осигуряване на защита се постановява от компетентния съд по чл. 23 по искане на лицето, създаващо заплаха.

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) (1) Първоинстанционният съд, разгледал делото, издава по писмена молба на лицето, което се ползва от защита, удостоверението по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 606/2013.
(2) Съдът уведомява лицето, създаващо заплаха, за издаването на удостоверението и за последиците от издаването му.

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 50 от 2015 г.) Актът за поправяне или оттегляне на удостоверението по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 606/2013 подлежи на обжалване пред съответния окръжен съд в двуседмичен срок, който тече от момента на уведомлението, че е издаден акт за поправяне или оттегляне на удостоверението.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) По смисъла на този закон:
1. "Национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, с единен хармонизиран телефонен номер" е безплатна телефонна линия с национално покритие и единен хармонизиран телефонен номер за сигнализиране относно случаи на домашно насилие, информиране, консултиране, насочване на пострадали от домашно насилие лица или лица в риск, при спазване на поверителност и анонимност за лицата. Телефонната линия е достъпна денонощно, седем дни в седмицата, през всички дни на годината.
2. "Консултативен център за пострадали от домашно насилие" е самостоятелна услуга или комплекс от интердисциплинарни специализирани услуги за пълнолетни лица и/или деца, пострадали от домашно насилие, с които се предоставя психологическа, социална и правна помощ и които са насочени към осигуряване на подкрепа за пострадалите едновременно с ползването или след ползването на други специализирани услуги.
3. "Защитено жилище" е специализирана услуга за защита на пълнолетни лица и техните деца, пострадали от домашно насилие, която се състои във временно настаняване в безопасна среда.
4. "Свързани лица" по смисъла на чл. 6а, ал. 5 са:
а) лицата, в чийто управителен орган участва едно и също юридическо или физическо лице;
б) лицата, в чийто върховен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, което може да наложи или да възпрепятства вземането на решения;
в) лицата, едното от които е член на Националния съвет и чийто представител в Националния съвет се намира в йерархична зависимост от другото по силата на трудово правоотношение;
г) лицата, едното от които е член на Националния съвет и е получило възнаграждение от другото по силата на гражданско правоотношение в общ размер над 10 000 лв. през последните дванадесет месеца от датата на избора му за член на Националния съвет;
д) лицата, едното от които е член на Националния съвет и е получило дарение и/или грантово финансиране от другото в общ размер над 10 000 лв. през последните дванадесет месеца от датата на избора му за член на Националния съвет;
е) лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото;
ж) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или от негово дъщерно юридическо лице.
5. "Контрол" по смисъла на букви е) и ж) от т. 4 е налице, когато контролиращият:
а) притежава пряко или косвено или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете във върховния орган на друго лице, или
б) има възможност да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или върховния орган на друго лице, или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическото лице.
6. (нова - ДВ, бр. 69 от 2023 г.) "Интимна връзка" представлява съвкупност от доброволни и трайни лични, интимни и сексуални отношения между две физически лица от мъжки и женски пол, независимо от това дали споделят едно домакинство и чието възникване, съдържание и прекратяване не са обект на правно регулиране от друг закон. Трайни по смисъла на предходното изречение са отношения с продължителност поне от 60 дни.

Заключителни разпоредби


§ 1а. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) За неуредените в този закон въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.


§ 2. Министърът на вътрешните работи, министърът на правосъдието, министърът на труда и социалната политика, министърът на здравеопазването, министърът на образованието и науката и министърът на финансите в срок 6 месеца от влизането в сила на закона да разработят Програма за превенция и защита от домашно насилие.


§ 3. Държавата съдейства на общините и юридическите лица с нестопанска цел за създаване и подкрепа на служби и центрове за изпълнение на мерките по чл. 5, ал. 1, т. 5 и 6.


§ 4. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Лицата, регистрирани по реда на чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане и по реда на чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които предлагат социални услуги и програми за възстановяване на пострадалите от домашно насилие или специализирани програми за извършителите на насилието, са длъжни да предоставят на съда списък на услугите и програмите.


§ 5. В чл. 63, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 122 от 1997 г., бр. 29 от 1998 г. - Решение № 3 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 70, 73 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 110 от 1999 г., бр. 1 и 29 от 2000 г., бр. 28 от 2001 г., бр. 45 и 119 от 2002 г., бр. 17, 26, 95, 103, 112 и 114 от 2003 г., бр. 15, 70 и 89 от 2004 г., бр. 11 и 19 от 2005 г.) се създава изречение трето: "В случаите на домашно насилие копие от протокола за предупреждение се предоставя на пострадалото лице при поискване."


§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г.) Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 16 март 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2009 Г.)

§ 23. Производствата по молби (искания) и жалби, постъпили до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред.

§ 24. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилник за прилагането му.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 7, т. 2 относно чл. 6, ал. 5, 6, 7 и 8, който влиза в сила от 1 януари 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2011 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 86. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 27, ал. 1 - 3, които влизат в сила от 20 декември 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ


(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2020 Г., ИЗМ. ОТНОСНО ВЛИЗАНЕТО В СИЛА - ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г.)

§ 45. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2019 г.) Законът влиза в сила от 1 юли 2020 г., с изключение на:
1. параграф 6, т. 5, буква "а", § 7, т. 2, букви "а" и "б", т. 3, т. 6, буква "а", т. 9 и 10, § 18, т. 2 в частта относно "домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения" и § 20, т. 2 в частта относно заличаването на думите "и домовете за медико-социални грижи за деца", и т. 5, буква "в", които влизат в сила от 1 януари 2021 г.;
2. параграф 3, т. 4, букви "е", "ж" и "з" и § 28, т. 1, буква "а", т. 2 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
3. член 22, ал. 4, чл. 40, чл. 109, ал. 1, чл. 124, чл. 161, ал. 2, § 3, т. 6, § 30, 36, 37 и 43, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

§ 30. Производствата по молби, искания и жалби, постъпили до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред.

§ 31. (1) В тримесечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" Министерският съвет определя председател на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие и приема правилника по чл. 6а, ал. 8.
(2) В тримесечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" юридическите лица, които предлагат програми за превенция и защита от домашното насилие по реда на този закон, представят на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие актуализирани списъци на услугите и програмите, които предоставят.
(3) В 6-месечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" Министерският съвет привежда в съответствие с него Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие (обн., ДВ, бр. 45 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2012 г., бр. 50 и 60 от 2014 г.; Решение № 9744 на Върховния административен съд от 2014 г. - бр. 100 от 2014 г.).
(4) В 12-месечен срок от обнародването на този закон в "Държавен вестник" Националният съвет изгражда Националната информационна система по чл. 6д.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 35. Законът влиза в сила от 1 януари 2024 г., с изключение на:
1. параграф 8 относно чл. 6а и 6б, § 12 и 32, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в "Държавен вестник";
2. параграф 8 относно чл. 6д, който влиза в сила 12 месеца след обнародването на този закон в "Държавен вестник".

Релевантни актове от Европейското законодателство


Регламенти:

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 606/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 юни 2013 година относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума