навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, МИНИМАЛНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, МИНИМАЛНАТА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И РЕДА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ, КОИТО ПРЕБИВАВАТ КРАТКОСРОЧНО ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЛИ ПРЕМИНАВАТ ТРАНЗИТНО ПРЕЗ СТРАНАТА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.07.2011 Г.)

Приета с ПМС № 80 от 03.05.2005 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юли 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 57 о т 2007 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) С наредбата се уреждат общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и редът за сключване на задължителната медицинска застраховка, покриваща разходите за лечение и болничен престой на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през нея, за времето на пребиваването им в страната.
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Наредбата не се прилага за лица, които пребивават временно в Република България или преминават транзитно през нея и за които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от допълнителната разпоредба на Закона за здравното осигуряване.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) При влизане или транзитно преминаване през територията на Република България чужденците по чл. 1 са длъжни да имат сключена здравна осигуровка или медицинска застраховка, доколкото друго не е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, в нормативен акт или правен акт на Европейския съюз.
(2) В случай че при влизане в страната чужденците нямат сключена здравна осигуровка или медицинска застраховка, те са длъжни да сключат валидна за територията на страната и за времето на пребиваването им медицинска застраховка, която отговаря на изискванията на наредбата.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) (1) Договорите за задължителните медицински застраховки за чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през нея, се сключват при влизане на територията на страната от застрахователи, които притежават разрешение за извършване на дейност по тези видове застраховки.
(2) Договорите за задължителните медицински застраховки за чужденците, които пребивават продължително в Република България, могат да се сключват и след влизането на територията на страната.


Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) Страна по договора за задължителна медицинска застраховка могат да бъдат чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през нея.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) Не са длъжни да сключват задължителна медицинска застраховка лицата, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през нея и имат сключена в чужбина здравна осигуровка или медицинска застраховка, валидна за територията на Република България.
(3) Когато медицинската застраховка изтича през време на престоя им в страната, лицата, които подлежат на задължителна медицинска застраховка, са длъжни преди изтичането й да сключат нова застраховка със срок до края на техния престой.


Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) Обект на застраховане по задължителната медицинска застраховка са разходите за лечение и болничен престой на чужденците, които пребивават краткосрочно или продължително в Република България или преминават транзитно през нея, за времето на пребиваването им в страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) За разходи, направени за лечение и болничен престой на чужденците по ал. 1, се считат разходите за медицинска помощ при спешни състояния, разходите, направени за извънболнична и болнична медицинска помощ, и разходите за дентална помощ при условията на наредбата.

Глава втора.
ОБЩИ УСЛОВИЯ, МИНИМАЛНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА, МИНИМАЛНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА


Чл. 6. (1) В обсега на застрахователната отговорност се включват всички необходими разходи, извършени от застрахования или от лечебно заведение за лечение и болничен престой при внезапно, неочаквано, непредвидимо неразположение, болест или злополука, възникнали по време на действието на застрахователния договор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) В обсега на застрахователната отговорност се включва дентална помощ, като покритието обхваща само спешно възникнали внезапни състояния при следните дентални услуги:
1. инцизия на абсцеси и флегмони в устната кухина;
2. изваждане на внезапно счупен или дълбоко разрушен зъб, включително анестезия;
3. контролен преглед след услугите по т. 1 и 2;
4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) неотложни състояния след използваните дентални процедури.


Чл. 7. В обсега на задължителната медицинска застраховка се включват и документираните необходими и целесъобразни транспортни разноски за настаняване или преместване на застрахованото лице в лечебно заведение.


Чл. 8. Задължителната медицинска застраховката не покрива разходите на застрахованите лица за:
1. лечение и болничен престой при съществуващи хронични заболявания на осигурения;
2. хемодиализа и хемотрансфузия;
3. трансплантация на органи, тъкани и клетки;
4. планови неврохирургични, кардиологични и очни операции;
5. фертилитет ин витро;
6. лечение на СПИН;
7. болнична помощ на онкологично болни лица и на лица с психични разстройства;
8. лечение на алкохолизъм и наркомания;
9. задължителни имунизации;
10. пластични козметични операции и други козметични медицински услуги;
11. оказване на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.


Чл. 9. Застрахователното покритие по задължителната медицинска застраховка не включва и застрахователят не дължи застрахователно обезщетение за телесни увреждания или смърт на застрахования, причинени вследствие на:
1. неспазване на предписан режим и/или лечение, симулиране на заболяване от застрахования, както и умишлено увреждане на своето здраве;
2. подготовка и участие в спортни състезания;
3. сбиване, опит за самоубийство или самоубийство, извършване на престъпление от общ характер или друга дейност, забранена със закон;
4. увреждане на здравето, настъпило по време на задържането на застрахования от органи на властта или в място за лишаване от свобода;
5. земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение;
6. увреждане на здравето вследствие на прекалена или хронична употреба на алкохол, наркотични, упойващи вещества или медикаментозна зависимост;
7. терористичен акт или терористично действие;
8. участие във военни действия или учения или причинени от радиоактивни или химически материали при въстание, бунт, стачка, локаут или други действия от подобно естество, включително аварийни и бедствени ситуации.


Чл. 10. Застрахователят не заплаща здравни услуги на застрахованите, оказани по повод на участие в медицински научни изследвания или клинични изпитвания на лекарствени продукти.


Чл. 11. Застрахователят не покрива здравни услуги, потребността от които е възникнала вследствие на минали заболявания.


Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) От 1 юли 2007 г. минималната застрахователна сума по задължителната медицинска застраховка на краткосрочно и продължително пребиваващи и/или транзитно преминаващи чужденци през Република България се определя в размер на 60 000 лв.


Чл. 13. (1) Застрахователите могат да предлагат доброволна медицинска застраховка за застрахователни суми, по-високи от посочените в чл. 12.
(2) Когато доброволната медицинска застраховка е сключена при условията на наредбата за по-високи от определените в чл. 12 застрахователни суми, счита се, че задължителната медицинска застраховка е включена в нея.


Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Минималната застрахователна премия, която чужденецът заплаща по договора за задължителна медицинска застраховка, се определя по реда на чл. 65 от Кодекса за застраховането.


Чл. 15. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор.


Чл. 16. Наличието на застрахователен договор се удостоверява със застрахователна полица.


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.) (1) Застрахователният договор на чужденци, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната, не може да бъде сключен за срок, по-дълъг от 90 дни.
(2) Застрахователният договор на чужденци, които пребивават продължително в Република България, не може да бъде сключен за срок, по-дълъг от една година.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Лицата, сключили задължителна медицинска застраховка, имат право лично да ползват договорените покрития и да избират свободно лекар, лекар по дентална медицина и лечебно заведение на територията на Република България.


Чл. 19. Застрахованото лице се ползва от правата по задължителната медицинска застраховка, ако не създава условия за неправомерно и злонамерено ползване на здравни услуги.


Чл. 20. (1) При настъпване на застрахователно събитие застрахованото лице или лечебното заведение, което му оказва медицинска помощ, е длъжно в срок 24 часа да уведоми застрахователя чрез писмо, телефон, факс или по друг подходящ начин.
(2) Настъпването на застрахователното събитие по задължителната медицинска застраховка се доказва със съответните документи. За определяне размера на обезщетението на застрахователя се представят:
1. документ, удостоверяващ настъпването на събитието;
2. болнични листове;
3. епикризи;
4. протокол на лекарската консултативна комисия или на териториалната експертна лекарска комисия;
5. други писмени доказателства и обяснения, искани от застрахователя.


Чл. 21. Застрахователят заплаща разходите за извършените медицински дейности за лечение и болничен престой на застрахованите по наредбата чужденци, както следва:
1. на изпълнителите на медицинска помощ - по цените на съответното лечебно заведение;
2. на застрахованото лице - в случай че то е заплатило цената на извършените медицински услуги на лечебното заведение.


Чл. 22. Плащането по задължителната медицинска застраховка се извършва от застрахователя, който е издал полицата по задължителната медицинска застраховка, или от упълномощен негов представител.


Чл. 23. (1) Обезщетението по задължителната медицинска застраховка се определя и изплаща от застрахователя в 15-дневен срок, след като застрахованият е представил всички необходими документи, свързани с установяването на събитието и размера на разходите, свързани с оказаното лечение и болничен престой.
(2) При превод на определеното обезщетение в чужбина дължимата сума се преизчислява във валута по централния курс на Българската народна банка в деня на превода.


Чл. 24. Правата по договора за задължителната медицинска застраховка се погасяват с изтичането на сроковете съгласно българското законодателство.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Наредбата се приема на основание чл. 83, ал. 6 от Закона за здравето.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157 ОТ 5 ЮЛИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 ОТ 2006 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2007 Г.)

§ 8. В Наредбата за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната, приета с Постановление № 80 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 41 от 2005 г.), се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Навсякъде в наредбата думите "стоматологична", "стоматологични" и "стоматолог" се заменят съответно с "дентална", "дентални" и "лекар по дентална медицина".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 ОТ 29 ЮНИ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.07.2011 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 14

(Отм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 

rss
Посети форума