навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТРАНСПОРТИРУЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

В сила от 01.01.2007 г.
Приета с ПМС № 264 от 06.12.2005 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят:

1. съществените изисквания към транспортируемите съоръжения под налягане, предназначени за превоз на опасни товари по шосе и чрез железопътен транспорт;

2. процедурите за оценяване и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания за нови транспортируеми съоръжения под налягане;

3. процедурите за повторно оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, произведени преди влизането в сила на наредбата;

4. редът за извършване на периодични прегледи на транспортируемите съоръжения под налягане;

5. редът за издаване разрешения на лицата за извършване оценяване на съответствието и проверки за спазване на условията, при които е издадено разрешението;

6. правилата за нанасяне на маркировка за съответствие.

(2) Лицата, които произвеждат и/или пускат на пазара транспортируеми съоръжения под налягане, както и лицата, които пускат в действие транспортируеми съоръжения под налягане, произведени преди влизането в сила на наредбата, спазват съществените изисквания, определени в наредбата.


Чл. 2. Разпоредбите на наредбата се прилагат за:

1. транспортируеми съоръжения под налягане, използвани за превоз на газове от клас 2 съгласно:

а) Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (ДВ, бр. 73 от 1995 г.);

б) Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID);

2. транспортируеми съоръжения, предназначени за превоз на вещества, посочени в приложение № 1.


Чл. 3. Наредбата не се прилага за:

1. аерозолни опаковки UN 1950 по ADR и RID;

2. бутилки, предназначени за дихателни апарати;

3. съоръжения, предназначени за превоз на вещества в количества, по-малки от посочените в списъка на веществата към ADR и RID;

4. съоръжения под налягане, за които се прилага Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 204 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 87 от 2002 г.);

5. съдове за въздух и азот, за които се прилага Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдове под налягане, приета с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2001 г. (ДВ, бр. 85 от 2001 г.);

6. съоръжения по чл. 2 - собственост на Министерството на отбраната, определени от министъра на отбраната.


Чл. 4. (1) Транспортируемите съоръжения под налягане се пускат в действие, когато:

1. не застрашават живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни и опазването на вещите, и

2. са правилно монтирани, поддържани и се използват по предназначение.

(2) Транспортируемите съоръжения под налягане съответстват на съществените изисквания, определени в глава втора.


Чл. 5. Транспортируемите съоръжения под налягане се разделят на следните категории:

1. категория 1 - когато произведението от стойността на налягането при изпитване в мегапаскали и обема в литри е не по-голямо от числото 100;

2. категория 2 - когато произведението от стойността на налягането при изпитване в мегапаскали и обема в литри е по-голямо от числото 100 и по-малко от числото 300;

3. категория 3 - когато произведението от стойността на налягането при изпитване в мегапаскали и обема в литри е по-голямо от числото 300.


Чл. 6. За транспортируеми съоръжения под налягане, вентили или друга арматура, пряко свързани с безопасността, които имат нанесена маркировка за съответствие съгласно глава шеста и са придружени с декларация за съответствие, се счита, че съответстват на съществените изисквания, посочени в наредбата.


Глава втора.
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 7. (1) Транспортируемите съоръжения под налягане, техните вентили или друга арматура, пряко свързани с безопасността, отговарят на изискванията на приложения А и В на:

1. ADR;

2. RID.

(2) Бутилките за транспортиране на втечнени, сгъстени и разтворени под налягане газове отговарят на съществените изисквания в част 6, глава 6.2 на ADR и RID.


Чл. 8. Вентилите или друга арматура, пряко свързани с безопасността, за които не се съдържат технически изисквания в ADR или RID, отговарят на съществените изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане.


Чл. 9. Транспортируемите съоръжения под налягане се пускат на пазара придружени с инструкция и/или указание за употреба на български език, съдържаща необходимата информация за безопасната им употреба.


Глава трета.
ОЦЕНЯВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Раздел I.
Оценяване и удостоверяване съответствието на нови транспортируеми съоръжения под налягане

Чл. 10. (1) Преди пускане на транспортируеми съоръжения под налягане на пазара производителят или неговият упълномощен представител изпълнява процедура за оценяване на съответствието.

(2) Процедурите за оценяване на съответствието, които се прилагат, за да бъде нанесена маркировката за съответствие върху транспортируемото съоръжение под налягане, се определят в зависимост от категорията му съгласно чл. 5.

(3) За оценяване на съответствието производителят избира една от следните процедури:

1. за категория 1:

а) "Вътрешен производствен контрол с надзор на крайното оценяване - модул А1" (приложение № 2), или

б) "Изследване на типа - модул В" (приложение № 3) и "Съответствие с типа - модул С1" (приложение № 4);

2. за категория 2:

а) "Пълно осигуряване на качеството - модул Н" (приложение № 9), или

б) "Изследване на типа - модул В" (приложение № 3) и "Осигуряване на качеството на продукта - модул Е" (приложение № 6), или

в) "Изследване на типа - модул В" (приложение № 3) и "Съответствие с типа - модул С1" (приложение № 4);

3. за категория 3:

а) "Проверка на единичен продукт - модул G" (приложение № 8), или

б) "Пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта и специален надзор на крайното оценяване - модул Н1"(приложение № 10), или

в) "Изследване на типа - модул В" (приложение № 3) и "Осигуряване на качеството на производството - модул D"(приложение № 5), или

г) "Изследване на типа - модул В" (приложение № 3) и "Проверка на продукта - модул F" (приложение № 7).

(4) Производителят може да приложи процедура за оценяване на съответствието, предвидена за по-висока категория, ако такава е предвидена.


Чл. 11. (1) При извършване на внезапни проверки на място при производителя лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, взема пробен образец от производствените или складовите помещения с цел да извърши или да възложи извършването на изпитвания в съответствие с изискванията на наредбата. За целта производителят уведомява лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за производствената си програма.

(2) През първата година от датата на производство на транспортируемо съоръжение под налягане се извършват най-малко две проверки, а честотата на следващите проверки се определя от лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, съгласно критериите, посочени в съответните процедури.


Чл. 12. (1) Преди пускане на пазара на вентили или друга арматура, пряко свързани с безопасността на транспортируемите съоръжения под налягане, производителят ги оценява за съответствие. За оценяване на съответствието се прилага процедура, която съдържа най-малко изискванията, които се прилагат при оценяване на съответствието за транспортируемите съоръжения под налягане, към които те се монтират.

(2) Производителят може да приложи процедура за оценяване на съответствието на арматурата по ал. 1, която съдържа по-високи изисквания от предвидените в процедурата за оценяване съответствието на транспортируемите съоръжения под налягане, към които се монтира арматурата, ако такава процедура съществува.

(3) Вентилите и арматурата по чл. 8 се оценяват за съответствие по процедура, приложима за категории II, III или IV по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения под налягане в зависимост от това, дали транспортируемото съоръжение под налягане е в категория 1, 2 или 3 по чл. 5.


Чл. 13. (1) Съответствието на транспортируемите съоръжения под налягане със съществените изисквания се удостоверява с маркировка за съответствие, с декларация за съответствие и с техническо досие.

(2) Маркировката за съответствие се нанася, когато транспортируемото съоръжение под налягане е преминало успешно краен контрол.

(3) Декларацията за съответствие съдържа най-малко:

1. наименование и адрес на управление на производителя или на неговия упълномощен представител;

2. описание на транспортируемото съоръжение под налягане;

3. приложените процедури за оценяване на съответствието;

4. наименование и адрес на управление на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието и извършило контрола, когато това се изисква;

5. посочване на сертификата за изследване на типа, сертификата за изследване на проекта или сертификата за съответствие - в зависимост от случая;

6. наименование и адрес на управление на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствие, което извършва надзор на системата по качество на производителя, когато такова се изисква;

7. списък на използваните технически стандарти и спецификации, когато такива се прилагат;

8. списък на други нормативни актове, когато такива се прилагат;

9. данни за лицето, упълномощено да подпише декларацията от името на производителя или на неговия упълномощен представител.


Раздел II.
Повторно оценяване съответствието на произведени преди влизане в сила на наредбата транспортируеми съоръжения под налягане

Чл. 14. (1) Съответствието на транспортируемите съоръжения по чл. 1, ал. 1, т. 3 със съответните изисквания на глава втора се оценява от лице, получило разрешение за оценяване на съответствието.

(2) Съответствието на резервоари серийно производство с изискванията на глава втора може да бъде оценено от лица по чл. 18, ако съответствието на типа на резервоара с изискванията на глава втора е оценено от лице, получило разрешение за оценяване на съответствието.

(3) Допуска се да не се извършва повторно оценяване съответствието на бутилки, които се използват за транспортиране на вещества от клас 2 само на територията на Република България и които са пуснати в действие преди влизането в сила на наредбата.


Чл. 15. (1) Оценяването на съответствието на транспортируемите съоръжения под налягане се извършва по писмено заявление на собственика или ползвателя, което съдържа име и адрес на собственика или на ползвателя.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. писмена декларация, че не е подавано заявление за установяване на съответствието до друго лице, получило разрешение за оценяване на съответствието;

2. техническа документация, която позволява на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да идентифицира съоръжението по тип, проектни правила и др., а за ацетиленови бутилки - и данни за порестата маса;

3. писмена информация за предписани ограничения на употребата на съоръжението, ако има такава;

4. техническа документация за отстраняване на повреди или извършени ремонти, ако има такива.


Чл. 16. (1) За да установи съответствието на транспортируемите съоръжения с изискванията на глава втора, лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, или лицето по чл. 18 проверява дали:

1. вентилите и другите арматури, пряко свързани с безопасността, осигуряват ниво на безопасност в съответствие с чл. 7 и 8;

2. транспортируемото съоръжение под налягане има степен на безопасност, поне равна на тази на транспортируемо съоръжение под налягане, отговарящо на изискванията на глава втора.

(2) Проверките по ал. 1 се извършват по документи, посочени в чл. 15, а при необходимост - и по документи от други проверки.

(3) При положителни резултати от проверките по ал. 1 транспортируемото съоръжение под налягане се подлага на периодичен контрол по реда на глава четвърта.


Глава четвърта.
ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2008 г., в сила от 19.08.2008 г.) Периодичните прегледи на цистерни, включително на техните вентили и друга арматура, се извършват от лица, получили разрешение за оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане по чл. 21.


Чл. 18. (1) Периодичните прегледи на резервоарите, включително на техните вентили и друга арматура, се извършват от лица, получили лицензия, издадена от председателя на ДАМТН по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Председателят на ДАМТН изпраща списък на лицата - одобрени органи, получили лицензия по ал. 1, до Европейската комисия и до държавите - членки на Европейския съюз.


Чл. 19. (1) Периодичните прегледи на транспортируемите съоръжения под налягане се извършват в съответствие с процедурата, посочена в приложение № 11.

(2) Периодичните прегледи на транспортируемите съоръжения под налягане се извършват в сроковете, определени в ADR или RID.

(3) Когато в ADR или RID няма определени срокове за извършване на периодични прегледи на съоръженията по ал. 2, те се извършват в сроковете, определени с българските стандарти, които регламентират изискванията за периодична проверка на резервоарите за транспортиране на съответните газове.


Чл. 20. Допуска се зареждането, съхраняването, изпразването и повторното зареждане на:

1. транспортируеми съоръжения под налягане:

а) на които е оценено съответствието по реда на наредбата, имат нанесена маркировка съгласно глава шеста и са им извършени периодични прегледи, ако е необходимо;

б) на които е извършена повторна оценка на съответствието, имат нанесена маркировка съгласно глава шеста и са им извършени периодични прегледи, ако е необходимо;

в) на които е оценено или повторно оценено съответствието по реда на Директива 1999/36/ЕС от 29 април 1999 г. за транспортируеми съоръжения под налягане и имат нанесена съответна маркировка и са им извършени периодични прегледи, ако е необходимо;

г) които се използват за международен превоз на вещества от клас 2 от територията на други страни до Република България и отговарят на изискванията на ADR или RID и имат нанесена съответната маркировка;

2. бутилки:

а) които се използват за международен превоз на вещества от клас 2 от територията на други страни до Република България и имат маркировка за съответствие с Директива 84/525/ЕЕС за уеднаквяване на законовите наредби на страните членки за безшевни газови бутилки от стомана, Директива 84/526/ЕЕС за уеднаквяване на законовите наредби на страните членки за безшевни газови бутилки от нелегиран алуминий и алуминиеви сплави и Директива 84/527/ЕЕС за уеднаквяване на законовите наредби на страните членки за безшевни газови бутилки от нелегирана стомана и идентификационния номер на органа, който е извършил периодичния им преглед, и датата, на която е извършен;

б) по чл. 14, ал. 3, на които е извършен периодичен преглед и е нанесен регистрационният номер на лицето по чл. 34а, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.


Глава пета.
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ПРОВЕРКИ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕТО (В СИЛА ОТ 13.12.2005 Г.)

Чл. 21. (1) Председателят на ДАМТН издава разрешения на лица за оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане по процедурите, определени в чл. 10.

(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Председателят на ДАМТН изпраща списък на лицата - нотифицирани органи, получили разрешение по ал. 1, до Европейската комисия и до държавите - членки на Европейския съюз.


Чл. 22. Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), на БДС ЕN ISO 17020, БДС EN 45011, БДС EN 45012 и БДС EN ISO 17025 в зависимост от процедурите и продуктите, за които кандидатства, и:

1. да може да изпълнява една или повече процедури за оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане;

2. да има методики и инструкции за изпитване на транспортируемите съоръжения под налягане, когато такива няма в документите по глава втора;

3. да има най-малко един компетентен одитор, който да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и да има опит в областта на транспортируемите съоръжения под налягане при извършване оценката на внедрената система по качество, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието, за която кандидатства;

4. да има наръчник и процедури на системата по качеството.


Чл. 23. (1) Лицето по чл. 22 подава до председателя на ДАМТН писмено заявление, в което се посочват продуктите и процедурите, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:

1. удостоверение за актуално съдебно състояние, когато лицето е регистрирано по Търговския закон, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено с акт на Министерския съвет;

2. справка в табличен вид, съдържаща видовете продукти, приложимите за тях съществени изисквания, методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;

3. копия от трудови и граждански договори на персонала, документи за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване оценяване на съответствието по заявения обхват;

4. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;

5. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;

6. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;

7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП;

8. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 и 9 ЗТИП;

9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;

10. методики и инструкции за изпитване на продуктите, когато такива няма в документите по глава втора;

11. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение за одитори, професионален и одиторски опит съгласно изискванията на БДС EN ISO 19011, на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система по качеството, когато това се изисква от процедурата за оценяване на съответствието;

12. наръчник и процедурите на системата по качеството;

13. документираните процедури за оценяване на съответствието, за които кандидатства;

14. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) документ за платена такса за установяване съответствието на документите с изискванията на чл. 10, ал. 1 и 2 ЗТИП и на чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

(2) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на ДАМТН заявлението по ал. 1, придружено от:

1. документите по ал. 1, т. 1 - 6, 8 - 12, 14 и 15;

2. сертификат за акредитация от орган по акредитация в зависимост от продуктите и процедурите, за които кандидатства:

а) за "Вътрешен производствен контрол с надзор на крайното оценяване - модул А1" (приложение № 2) стандарт БДС ЕN 45004 и/или БДС EN 45011;

б) за "Изследване на типа - модул В" (приложение № 3) по стандарт БДС EN ISO 17020 и/или БДС EN 45011;

в) за "Съответствие с типа - модул С1" (приложение № 4) по стандарт БДС EN ISO 17020 и/или БДС EN 45011;

г) за "Осигуряване качеството на производството - модул D" (приложение № 5) по стандарт БДС EN 45012;

д) за "Осигуряване на качеството на продукта - модул Е" (приложение № 6) по стандарт БДС EN 45012;

е) за "Проверка на продукта - модул F" (приложение № 7) по стандарт БДС EN ISO 17020 и/или БДС EN 45011;

ж) за "Проверка на единичен продукт - модул G" (приложение № 8) по стандарт БДС ЕN ISO 17020 и/или БДС EN 45011;

з) за "Пълно осигуряване на качеството - модул H" (приложение № 9) по стандарт БДС EN 45012;

и) за "Пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта и специален надзор на крайното оценяване - модул H1" (приложение № 10) по стандарт БДС EN 45011 и/или БДС EN 45012.

(3) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 2 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за извършване проверка на място за установяване техническата компетентност и способността за изпълнение на заявените процедури, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН по Закона за държавните такси.


Чл. 24. (1) Оценяването на изпълнението на изискванията по чл. 22 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на ДАМТН, която се предоставя на заявителя.

(2) Комисията, която оценява изпълнението на изискванията на чл. 22 от кандидата, се назначава със заповед на председателя на ДАМТН. В комисията се включват и представители на Министерството на транспорта.

(3) В срок 6 месеца от получаването на документите по чл. 23, ал. 1 и 2 председателят на ДАМТН издава разрешение за извършване оценяване на съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане или отказва издаването му с мотивирана заповед.

(4) При издаване на разрешението за оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане се заплащат такси, определени в чл. 27, ал. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН по Закона за държавните такси.

(5) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.

(6) Отказът да се издаде разрешение за извършване оценяване на съответствието подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор проверява периодично лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които е получило разрешението, и за изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието.

(2) Проверките по ал. 1 са планови и извънредни и се извършват от комисия, определена със заповед на председателя на ДАМТН. В комисията се включват и представители на Министерството на транспорта.

(3) Плановите проверки на лицето по ал. 1 се извършват на всеки 6 месеца от датата на издаване на разрешението съгласно годишен график за проверки и обхващат:

1. изпълнените процедури за оценяване на съответствието;

2. функционирането на системата по качеството;

3. състоянието на техническите средства за измерване и изпитване;

4. актуалността на прилаганите стандарти;

5. взаимодействието с подизпълнителите и дейността им като част от процедурите за оценяване на съответствието;

6. постъпилите жалби, възражения, рекламации и начините за тяхното уреждане;

7. издадените сертификати и одобрения в резултат на извършените процедури за оценяване на съответствието.

(4) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата по ал. 1 и обхващат:

1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;

2. пропуски при изпълнение на процедурите за оценяване на съответствието;

3. възможността на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.

(5) При извършване на проверките по ал. 3 и 4 лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по ал. 2.

(6) В случаите, когато комисията констатира нарушения по чл. 14в и 15 ЗТИП, тя изготвя и представя на председателя на ДАМТН доклад за временно спиране на дейността или за отнемане разрешението на лицето по ал. 1.


Чл. 26. Лицето, получило разрешение за оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, е длъжно до 31 януари следващата година да представя годишен доклад за дейността си, който обхваща общия брой на извършените оценки за съответствието по видове продукти и процедури за оценяване на съответствието, списък на издадените сертификати и одобрения, отказите за издаване на сертификат и/или одобрения, общия брой на предявените жалби, възражения, рекламации и предприетите действия по уреждането им.


Глава шеста.
МАРКИРОВКА

Чл. 27. Маркировката за съответствие удостоверява съответствието на транспортируемите съоръжения под налягане, вентили или друга арматура със съществените изисквания по глава втора.


Чл. 28. (1) Маркировката за съответствие на транспортируеми съоръжения под налягане, вентили или друга арматура, пряко свързани с безопасността им, с оценено съответствие съгласно глава трета, раздел I или II, е съгласно Наредбата за маркировката за съответствие, приета с Постановление № 191 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.).

(2) Забранява се нанасянето на маркировки, които заблуждават потребителите за значението и графиката на маркировката по ал. 1. Други маркировки се нанасят, ако не се засягат видимостта и четливостта на маркировката по ал. 1.


Чл. 29. (1) Маркировката на транспортируемите съоръжения под налягане се придружава и от идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което е оценило съответствието.

(2) При повторно оценяване съответствието на транспортируемо съоръжение под налягане маркировката се придружава от идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, или от регистрационния номер на лицето по чл. 18.

(3) Номерата по ал. 1 и 2 или по чл. 31 се нанасят от лицето по чл. 22 или 18 или на негова отговорност - от производителя или от негов упълномощен представител, или от собственика на транспортируемо съоръжение под налягане или от негов упълномощен представител, или от ползвателя на съоръжението.


Чл. 30. Лицата, които пускат на пазара транспортируеми съоръжения под налягане, както и вентили или друга арматура, пряко свързани с безопасността им, нанасят маркировката за съответствие преди пускането на съоръженията на пазара.


Чл. 31. (1) На транспортируемите съоръжения под налягане, на които е извършен периодичен преглед, се нанася регистрационният номер на лицето по чл. 22 или на лицето по чл. 18. Номерът се нанася в близост до мястото, където е нанесена датата на извършване на периодичния преглед.

(2) Лицето, извършило периодичния преглед, изготвя и предоставя на ползвателя акт за периодичен преглед.

(3) С един акт по ал. 2 може да се документира периодичният преглед на повече от едно транспортируемо съоръжение под налягане.

(4) Ползвателят на транспортируемото съоръжение под налягане съхранява акта за периодичен преглед поне до извършване на следващия периодичен преглед на съоръжението.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Транспортируеми съоръжения под налягане" са цистерни или резервоари и монтираните към тях вентили и други допълнителни средства, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID или по чл. 2, т. 2.

2. "Цистерни" са автоцистерни, жп цистерни, контейнер-цистерни и преносими цистерни.

3. "Резервоари" са бутилки, барабан под налягане (варел), батерийно превозно средство, връзки от цилиндрични балони (батерии от бутилки) и криогенни съдове.

4. "Нотифициран орган" е със значението си по § 1, ал. 3, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за техническите изисквания към продуктите.

5. "Одобрен орган" е лице по чл. 18, ал. 2.


§ 2. Определенията на термините автоцистерни, жп цистерни, контейнер-цистерни, барабан под налягане (варел), батерийно превозно средство, връзки от цилиндрични балони (батерии от бутилки), преносими цистерни, криогенни съдове и бутилки са съгласно ADR и RID.


Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 и чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания за продуктите.


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г. с изключение на глава пета, която влиза в сила от деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник". Член 18, ал. 2 и чл. 21, ал. 2 влизат в сила от датата на влизане в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.


§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Указания по прилагане на глави първа и втора дава министърът на транспорта, а по глави трета, четвърта, пета и шеста - председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

(ОБН. - ДВ, 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)


§ 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни актове:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г. (ДВ, бр. 100 от 2005 г.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.


Заключителни разпоредби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 ОТ 7 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 19.08.2008 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 2, т. 2


Списък на опасните вещества, различни от клас 2


UN Клас Номера на Наименование
номер   фигури в на веществото
    ADR/RID  
1051 6.1 1 Стабилизиран
      циановодород
1052 8 6 Дехидриран
      флуороводород
1790 8 6 Флуороводородна
      киселина


Приложение № 2 към чл. 10, ал. 3, т. 1, буква "а" и чл. 23, ал. 2, т. 2, буква "а"


Процедура за оценяване на съответствието

"Вътрешен производствен контрол - модул А"


1. "Вътрешен производствен контрол - модул А" е процедура, при която производителят или неговият упълномощен представител, който изпълнява задълженията си по т. 3, осигурява и писмено декларира, че транспортируемото съоръжение под налягане съответства на приложимите за него изисквания на наредбата.

2. Производителят или неговият упълномощен представител нанася върху всяко транспортируемо съоръжение под налягане маркировката за съответствие и изготвя писмена декларация за съответствие, копие от която съхранява.

3. Производителят изготвя техническото досие съгласно т. 5, което трябва да съхранява в продължение на 10 години след произвеждането на последното съоръжение под налягане.

4. При поискване производителят или неговият упълномощен представител трябва да представя техническото досие на органите за надзор на пазара. За съоръженията от внос, в случай че няма упълномощен представител, регистриран на територията на Република България, техническото досие се предоставя от лицето, което пуска съоръжението на пазара и/или в действие.

5. Техническото досие трябва да дава възможност за оценяване съответствието на транспортируемото съоръжение под налягане с приложимите за него изисквания. То трябва да обхваща проектирането, производството и начина на работа на транспортируемите съоръжения под налягане и да съдържа:

а) общо описание на транспортируемото съоръжение под налягане;

б) проект и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, веригите и др.;

в) описания и пояснения на чертежите и схемите и на начина на работа на транспортируемото съоръжение под налягане;

г) описание на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания на наредбата;

д) резултати от изчисленията при проектиране, от извършените изследвания и др.;

е) протоколи от изпитванията.

6. Производителят или неговият упълномощен представител съхранява копие от декларацията за съответствие заедно с техническото досие.

7. Производителят предприема всички необходими мерки, за да осигури производственият процес да гарантира съответствие на произведеното транспортируемо съоръжение под налягане с техническото досие по т. 5 и с приложимите изисквания на наредбата.


Процедура за оценяване на съответствието

"Вътрешен производствен контрол с надзор на крайното оценяване - модул А1"


1. "Вътрешен производствен контрол с надзор на крайното оценяване - модул А1" включва процедурата "Вътрешен производствен контрол - модул А", при която крайното оценяване на транспортируемите съоръжения под налягане се контролира чрез внезапни проверки на място от лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, избрано от производителя.

2. При проверките лицето по т. 1 трябва:

а) да установи, че производителят действително извършва крайно оценяване;

б) да взема пробни образци на транспортируемите съоръжения под налягане от производствените помещения или складовете, за да извърши проверки; то преценява необходимия брой пробни образци на съоръженията и дали е необходимо да се извърши или да възложи извършването на цялостно или частично крайно оценяване на тези пробни образци от транспортируеми съоръжения под налягане.

3. При установяване на несъответствие със съществените изисквания на едно или повече транспортируеми съоръжения под налягане лицето по т. 1 трябва да вземе необходимите мерки.

4. На отговорност на лицето по т. 1 производителят нанася върху всяко съоръжение под налягане идентификационния му номер.


Приложение № 3 към чл. 10, ал. 3, т. 1, буква "б", т. 2, букви "б" и "в", т. 3, букви "в" и "г" и чл. 23, ал. 2, т. 2, буква "б"


Процедура за оценяване на съответствието "Изследване на типа - модул В"


1. "Изследване на типа - модул В" е процедура, при която лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, проверява и удостоверява, че дадено транспортируемо съоръжение под налягане, представително за продукцията (наричано по-нататък "типа"), отговаря на приложимите за него изисквания на наредбата.

2. Изследването на типа се извършва по писмено заявление, подадено от производителя или от негов упълномощен представител до лице по т. 1, избрано от него. Заявлението съдържа:

а) наименованието и адреса на производителя или на неговия упълномощен представител;

б) писмена декларация, че не е подавано заявление за оценяване на съответствието до друго лице, получило разрешение за оценяване на съответствието;

в) техническото досие съгласно т. 4.

3. Заявителят предоставя на разположение на лицето по т. 1 един тип от съответната продукция. Лицето може да изисква и други представителни за продукцията образци, ако това се изисква от програмата за изследване. Един тип може да покрие няколко варианта на съоръжения под налягане, при условие че различията между тези варианти не оказват влияние по отношение на степента на безопасност.

4. Техническото досие трябва да позволява да се оцени съответствието на транспортируемото съоръжение под налягане със съответните съществени изисквания. То трябва да обхваща проектирането, производството и начина на работа на съоръжението под налягане и да съдържа:

а) общо описание на типа;

б) проект и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, веригите и др.;

в) описания и пояснения на чертежите и схемите и за начина на работа на транспортируемото съоръжение под налягане;

г) описание на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания на наредбата;

д) резултати от изчисленията при проектиране, от извършените изследвания и др.;

е) протоколи от изпитванията;

ж) данни за предвидените изпитвания в процеса на производството;

з) данни за персонала с необходимата квалификация или одобрение.

5. Лицето по т. 1:

а) изследва техническото досие по отношение на проекта и производствените процедури;

б) оценява използваните материали, когато те не отговарят на съответните разпоредби на наредбата, и проверява удостоверението, издадено от производителя на материалите;

в) одобрява процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения или проверява дали те са предварително одобрени;

г) проверява дали персоналът, изпълняващ неразглобяемите съединения и изпитването без разрушаване, е с необходимата квалификация или дали е одобрен;

д) извършва или възлага извършването на подходящи изследвания и необходими изпитвания, за да установи дали приетите от производителя решения изпълняват съществените изисквания на наредбата;

е) извършва или възлага извършването на подходящи изследвания и необходими изпитвания, за да установи дали съответните разпоредби на наредбата са приложени;

ж) съгласува със заявителя мястото, където ще се извършат изследванията и необходимите изпитвания.

6. Когато типът отговаря на съответните изисквания на наредбата, лицето по т. 1 издава на заявителя сертификат за изследване на типа. Сертификатът съдържа наименованието и адреса на производителя, заключенията от изследването и данните, необходими за идентифициране на одобрения тип. Към сертификата се прилага списък на съответните части от техническото досие. Копие от сертификата и приложения към него списък се съхранява от лицето по т. 1.

7. Сертификатът има срок на валидност 10 години. Този срок може да бъде продължаван.

8. Отказът за издаване на сертификат за изследване на типа трябва да бъде подробно мотивиран и се съобщава на производителя или на неговия упълномощен представител. Посочва се и процедура за възражения.

9. Заявителят трябва да информира лицето по т. 1, което съхранява техническото досие, отнасящо се до сертификата за изследване на типа, за всички изменения на одобреното транспортируемо съоръжение под налягане. Измененията подлежат на ново одобрение, когато могат да повлияят на съответствието със съществените изисквания или на предвидените условия за употреба. Последващото одобрение се издава под формата на допълнение към първоначалния сертификат за изследване на типа.

10. Лицата, извършващи оценяване на съответствието, уведомяват ДАМТН за оттеглените от тях сертификати за изследване на типа, а при поискване - и за издадените.

11. Лицето по т. 1 съобщава на другите лица, получили разрешение за оценяване на съответствието, необходимите данни за отказаните или оттеглените от него сертификати за изследване на типа.

12. Лицата, извършващи оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, могат да получат копие от сертификата за изследване на типа и/или допълненията към него. Приложенията към сертификата трябва да бъдат на тяхно разположение.

13. Производителят или неговият упълномощен представител съхранява в продължение на 10 години след произвеждането на последното транспортируемо съоръжение под налягане техническото му досие и копие от сертификата за изследване на типа и допълненията към него.

14. За транспортируемите съоръжения под налягане от внос, в случай че няма упълномощен представител, регистриран на територията на Република България, техническото досие се съхранява и предоставя от лицето, което пуска съоръженията на пазара и/или в действие.


Приложение № 4 към чл. 10, ал. 3, т. 2, буква "в" и чл. 23, ал. 2, т. 2, буква "в"


Процедура за оценяване на съответствието "Съответствие с типа - модул С1"


1. "Съответствие с типа - модул С1" е процедура, при която производителят или неговият упълномощен представител осигурява и декларира писмено, че транспортируемото съоръжение под налягане съответства на типа, описан в сертификата за изследване на типа, и отговаря на приложимите за него изисквания на наредбата.

2. Производителят или неговият упълномощен представител нанася маркировка за съответствие върху всяко съоръжение под налягане и изготвя писмена декларация за съответствие.

3. Производителят предприема всички необходими мерки, за да осигури производственият процес да гарантира съответствие на произведеното съоръжение под налягане с типа, посочен в сертификата за изследване на типа, и с приложимите изисквания на наредбата.

4. Производителят или неговият упълномощен представител съхранява копие от декларацията за съответствие в продължение на 10 години след произвеждането на последното транспортируемо съоръжение под налягане.

5. За транспортируемите съоръжения под налягане от внос, в случай че няма упълномощен представител, регистриран на територията на Република България, техническото досие се предоставя от лицето, което пуска съоръженията на пазара и/или в действие.

6. Крайното оценяване на транспортируемите съоръжения под налягане се контролира чрез внезапни проверки на място от лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, избрано от производителя.

7. При проверките лицето по т. 6 трябва:

а) да установи, че производителят действително извършва крайно оценяване;

б) да вземе пробни образци на транспортируемите съоръжения под налягане от производствените помещения или складовете, за да извърши проверки; то преценява необходимия брой пробни образци на транспортируемите съоръжения под налягане и дали е необходимо да се извърши или възложи извършването на цялостно или частично крайно оценяване на взетите пробни образци.

8. При установяване на несъответствие със съществените изисквания на едно или повече транспортируеми съоръжения под налягане лицето по т. 6 трябва да вземе необходимите мерки.

9. На отговорност на лицето по т. 6 производителят нанася върху всяко транспортируемо съоръжение под налягане идентификационния му номер.


Приложение № 5 към чл. 10, ал. 3, т. 3, буква "в" и чл. 23, ал. 2, т. 2, буква "г"


Процедура за оценяване на съответствието "Осигуряване качеството на производството - модул D"


1. "Осигуряване качеството на производството - модул D" е процедура, при която производителят, който изпълнява задълженията си по т. 3, осигурява и декларира, че транспортируемите съоръжения под налягане съответстват на типа, описан в сертификата за изследване на типа, и на приложимите за тях изисквания на наредбата.

2. Производителят или неговият упълномощен представител нанася на всяко транспортируемо съоръжение под налягане маркировка за съответствие и съставя писмена декларация за съответствие. Маркировката се придружава от идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще извършва надзора по т. 14 - 18.

3. Производителят поддържа одобрена система по качеството за производството, крайния контрол и изпитвания по т. 4 - 13 и подлежи на надзор съгласно т. 14 - 18.

4. За оценяване на системата по качеството производителят подава заявление до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:

а) всички необходими данни за съответното транспортируемо съоръжение под налягане;

б) документацията на системата по качеството;

в) техническото досие на одобрения тип транспортируемо съоръжение под налягане и копие от сертификата за изследване на типа.

5. Системата по качеството трябва да осигурява съответствието на транспортируемото съоръжение под налягане с типа, описан в сертификата за изследване на типа, и с приложимите за тях изисквания на наредбата.

6. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите по качеството и да съдържа описание на:

а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на ръководството и неговите правомощия относно качеството на съоръженията под налягане;

б) средствата и методите за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните действия, които ще се прилагат по време на производството, по-специално одобрените работни процедури за изпълнение на неразглобяемите съединения;

в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, с посочване на тяхната периодичност;

г) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания, доклади за квалификацията или одобрението на съответния персонал;

д) начините за наблюдение за постигане на изискваното качество и на ефективното функциониране на системата по качеството.

7. Лицето по т. 4 оценява системата по качеството, за да установи дали тя съответства на изискванията на т. 5 и 6.

8. Екипът одитори трябва да включва поне едно лице с опит в оценяване на транспортируеми съоръжения под налягане. Процедурата за оценяване включва и проверка на място при производителя.

9. Решението се съобщава на производителя и съдържа заключенията от изследването и мотивирано решение от оценяването. Посочва се и процедура за възражения.

10. Производителят трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури нейното правилно и ефективно функциониране.

11. Производителят или неговият упълномощен представител информира писмено лицето, одобрило системата по качеството, за всяко предвиждано нейно изменение.

12. Лицето по т. 4 преценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията на т. 5 и 6, или е необходимо ново оценяване.

13. Решението се съобщава на производителя. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивирано решение от оценяването.

14. Надзорът по т. 3 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на производителя, произтичащи от одобрената система по качеството.

15. За целите на надзора производителят осигурява на лицето по т. 4 достъп до местата за производство, контрол, изпитване и складиране и му предоставя всички необходими данни и по-специално:

а) документацията на системата по качеството;

б) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитване и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

16. Лицето по т. 4 извършва периодични одити, за да се увери, че производителят правилно поддържа и прилага системата по качеството. Доклад от одита се предава на производителя. Честотата на периодичните одити се определя така, че на всеки 3 години да се извършва ново оценяване на системата по качеството.

17. Лицето по т. 4 освен периодичните одити по т. 16 може да извършва и внезапни проверки на място при производителя. Необходимостта и честотата на тези допълнителни проверки се определят от лицето в зависимост от прилаганата от него система за контрол, като по-специално се отчитат следните фактори:

а) категорията на транспортируемото съоръжение под налягане;

б) резултатите от предишен надзор;

в) необходимост от проследяване на коригиращи действия;

г) специални условия, свързани с одобряването на системата, когато е необходимо;

д) съществени изменения в организацията на производството, политиката или средствата и методите на производство.

18. При необходимост по време на проверките лицето, оценило системата по качеството, може да извърши или да възложи извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството. То предава на производителя доклад от проверката, а ако е извършено изпитване - и протокол от изпитването.

19. Производителят съхранява в продължение на 10 години след произвеждането на последното транспортируемо съоръжение под налягане следните документи, които при поискване трябва да представя на органите за надзор на пазара:

а) документацията на системата по качеството;

б) измененията по т. 11;

в) решенията и докладите по т. 9, 13, 16 и 18.

20. Лицата, извършващи оценяване на съответствието, уведомяват ДАМТН за оттеглените от тях одобрения на системи по качеството, а при поискване - и за издадените.

21. Лицето по т. 4 съобщава писмено на другите лица, получили разрешение за оценяване съответствието на съоръжения под налягане, за отказаните или оттеглените одобрения на системи по качеството.


Приложение № 6 към чл. 10, ал. 3, т. 2, буква "б" и чл. 23, ал. 2, т. 2, буква "д"


Процедура за оценяване на съответствието

"Осигуряване качеството на продукта - модул Е"


1. "Осигуряване качеството на продукта - модул Е" е процедура, при която производителят, който изпълнява задълженията си по т. 3, осигурява и декларира, че транспортируемото съоръжение под налягане съответства на типа, описан в сертификата за изследване на типа, и на приложимите за него изисквания на наредбата.

2. Производителят или неговият упълномощен представител нанася на всяко транспортируемо съоръжение под налягане маркировка за съответствие и съставя писмена декларация за съответствие. Маркировката се придружава от идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще извършва надзора по т. 14 - 18.

3. Производителят поддържа одобрена система по качеството за крайния контрол и изпитвания на съоръженията под налягане по т. 4 - 13 и подлежи на надзор съгласно т. 14 - 18.

4. За оценяване на системата по качеството производителят подава заявление до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:

а) всички необходими данни за съответното транспортируемо съоръжение под налягане;

б) документацията на системата по качеството;

в) техническото досие на одобрения тип транспортируемо съоръжение под налягане и копие от сертификата за изследване на типа.

5. В рамките на системата по качеството всяко транспортируемо съоръжение под налягане се изследва и изпитва. Изпитванията се провеждат, за да се гарантира съответствието на изискванията на наредбата, които се прилагат за съоръжението.

6. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на програмите, плановете, наръчниците и записите по качеството и да съдържа описание на:

а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на ръководството и неговите правомощия относно качеството на транспортируемото съоръжение под налягане;

б) изследванията и изпитванията, които ще се извършат след производството;

в) начините за наблюдение за ефективното функциониране на системата по качеството;

г) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията или одобрението на съответния персонал.

7. Лицето по т. 4 оценява системата по качеството, за да установи дали тя съответства на изискванията на т. 5 и 6.

8. Екипът одитори трябва да включва поне едно лице с опит в оценяването на съответното транспортируемо съоръжение под налягане. Процедурата за оценяване включва и проверка на място при производителя.

9. Решението се съобщава писмено на производителя и съдържа заключенията от изследването и мотивирано решение от оценяването. Трябва да се посочи и процедура за възражения.

10. Производителят трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури нейното правилно и ефективно функциониране.

11. Производителят или неговият упълномощен представител писмено информира лицето, одобрило системата по качеството, за всяко предвиждано нейно изменение.

12. Лицето по т. 4 преценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 5 и 6, или е необходимо ново оценяване.

13. Решението се съобщава на производителя. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивирано решение от оценяването.

14. Надзорът по т. 3 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на производителя, произтичащи от одобрената система по качеството.

15. За целите на надзора производителят осигурява на лицето по т. 4 достъп до местата за контрол, изпитване и складиране и му предоставя всички необходими данни и по-специално:

а) документацията на системата по качеството;

б) техническото досие;

в) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитване и калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

16. Лицето по т. 4 извършва периодични одити, за да се увери, че производителят правилно поддържа и прилага системата по качеството. Доклад от одита се предава на производителя. Честотата на периодичните одити се определя така, че на всеки 3 години да се извършва ново оценяване на системата по качеството.

17. Лицето по т. 4 освен периодичните одити по т. 16 може да извършва и внезапни проверки на място при производителя. Необходимостта и честотата на тези допълнителни проверки се определя от лицето в зависимост от прилаганата от него система за контрол, като по-специално се отчитат следните фактори:

а) категорията на транспортируемото съоръжение под налягане;

б) резултатите от предишен надзор;

в) необходимост от проследяване на коригиращи действия;

г) специални условия, свързани с одобряването на системата, когато е необходимо;

д) съществени изменения в организацията на производство, политиката или средствата и методите на производство.

18. При необходимост по време на проверките лицето, оценило системата по качеството, може да извърши или да възложи извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството. То предава на производителя доклад от проверката, а ако е извършено изпитване - и протокол от изпитването.

19. Производителят съхранява в продължение на 10 години след произвеждането на последното транспортируемо съоръжение под налягане следните документи, които при поискване трябва да представя на органите за надзор на пазара:

а) документацията на системата по качеството;

б) измененията по т. 11;

в) решенията и докладите по т. 9, 13, 16 и 18.

20. Лицата, извършващи оценяване на съответствието, уведомяват ДАМТН за оттеглените от тях одобрения на системи по качеството, а при поискване - и за издадените.

21. Лицето по т. 4 съобщава писмено на другите лица, получили разрешение за оценяване съответствието на съоръжения под налягане, за отказаните или оттеглените одобрения на системи по качеството.


Приложение № 7 към чл. 10, ал. 3, т. 3, буква "г" и чл. 23, ал. 2, т. 2, буква "е"


Процедура за оценяване на съответствието "Проверка на продукта - модул F"


1. "Проверка на продукта - модул F" е процедура, при която производителят или неговият упълномощен представител осигурява и декларира, че транспортируемото съоръжение под налягане по т. 6 съответства на типа, описан в сертификата за изследване на типа или в сертификата за изследване на проекта, и на приложимите за него изисквания на наредбата.

2. Производителят предприема всички необходими мерки, за да осигури производственият процес да гарантира съответствието на произвежданото транспортируемо съоръжение под налягане с типа, описан в сертификата за изследване на типа или в сертификата за изследване на проекта, и с приложимите изисквания на наредбата.

3. Производителят или неговият упълномощен представител нанася маркировка за съответствие върху всяко транспортируемо съоръжение под налягане и изготвя писмена декларация за съответствие.

4. Производителят или неговият упълномощен представител съхранява копие от декларацията за съответствие в продължение на 10 години след произвеждането на последното транспортируемо съоръжение под налягане.

5. Лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, извършва изследвания и изпитвания на всяко транспортируемо съоръжение под налягане съгласно т. 6, за да установи съответствието му с приложимите за него изисквания на наредбата.

6. Всяко транспортируемо съоръжение под налягане се изследва и изпитва съгласно изискванията на съответните стандарти по чл. 5 или се извършват равностойни изследвания и изпитвания, за да се установи съответствието му с типа и с приложимите за него изисквания на наредбата.

7. Лицето по т. 5:

а) проверява дали персоналът, изпълняващ неразглобяемите съединения и изпитването без разрушаване, е с необходимата квалификация или одобрение;

б) проверява удостоверението, издадено от производителя на материалите;

в) извършва или възлага извършването на крайно оценяване и изпитвания и изследва устройствата за безопасност, когато има такива.

8. Лицето, оценило съответствието, нанася или изисква да се нанесе неговият идентификационен номер върху всяко транспортируемо съоръжение под налягане и издава сертификат за съответствие, отнасящ се до извършените изпитвания.

9. При поискване производителят или неговият упълномощен представител предоставя сертификата за съответствие, издаден от лицето по т. 8.


Приложение № 8 към чл. 10, ал. 3, т. 3, буква "а" и чл. 23, ал. 2, т. 2, буква "ж"


Процедура за оценяване на съответствието

"Проверка на единичен продукт - модул G"


1. "Проверка на единичен продукт - модул G" е процедура, при която производителят осигурява и декларира, че транспортируемото съоръжение под налягане, за което е издаден сертификат по т. 7, отговаря на съответните изисквания на наредбата.

2. Производителят нанася маркировка за съответствие на транспортируемото съоръжение под налягане и изготвя писмена декларация за съответствие.

3. Производителят подава заявление за проверка на единичен продукт до лице, получило разрешение за оценяване на съответствието, избрано от него. Заявлението съдържа:

а) наименование и адрес на производителя и местонахождение на съоръжението под налягане;

б) писмена декларация, че не е подавано заявление за оценяване на съответствието до друго лице, получило разрешение за оценяване на съответствието;

в) техническото досие на съоръжението под налягане.

4. Техническото досие трябва да позволява да се оцени съответствието на транспортируемото съоръжение под налягане със съответните изисквания на наредбата. То трябва да обхваща проектирането, производството и начина на работа на съоръжението и да съдържа:

а) общо описание на транспортируемото съоръжение под налягане;

б) идеен проект и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, веригите и др.;

в) описания и пояснения на чертежите и схемите и за начина на работа на съоръжението под налягане;

г) резултати от изчисленията при проектиране, от извършените изследвания и др.;

д) протоколи от изпитванията;

е) необходимите данни, отнасящи се до одобряването на процедурите за производство и изпитване, както и за квалификацията или одобрението на съответния персонал.

5. Лицето по т. 3 изследва проекта и конструкцията на всяко транспортируемо съоръжение под налягане и по време на производството извършва подходящи изпитвания, за да осигури съответствието на съоръжението със съответните изисквания на наредбата.

6. Лицето по т. 3:

а) изследва техническото досие по отношение на проектирането и производствените процедури;

б) оценява използваните материали, когато те не съответстват на съответните разпоредби на наредбата, и проверява удостоверението, издадено от производителя на материалите;

в) одобрява процедурите за изпълнение на неразглобяемите съединения на частите на транспортируемите съоръжения под налягане;

г) проверява необходимата квалификация или одобрение на персонала;

д) извършва краен контрол, извършва или възлага извършването на изпитванията и изследва устройствата за безопасност, ако е приложимо.

7. Лицето, оценило съответствието, нанася или изисква да се нанесе неговият идентификационен номер върху всяко транспортируемо съоръжение под налягане и на основание на извършените изпитвания издава сертификат за съответствие. Сертификатът се съхранява в продължение на 10 години.

8. При поискване производителят или неговият упълномощен представител предоставя издадения сертификат и декларацията за съответствие.


Приложение № 9 към чл. 10, ал. 3, т. 2, буква "а" и чл. 23, ал. 2, т. 2, буква "з"


Процедура за оценяване на съответствието "Пълно осигуряване на качеството - модул H"


1. "Пълно осигуряване на качеството - модул H" е процедура, при която производителят, който изпълнява задълженията си по т. 3, осигурява и декларира, че транспортируемите съоръжения под налягане съответстват на приложимите за тях изисквания на наредбата.

2. Производителят или неговият упълномощен представител нанася на всяко транспортируемо съоръжение под налягане маркировка за съответствие и съставя писмена декларация за съответствие. Маркировката се придружава от идентификационния номер на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието, което ще извършва надзора по т. 13 - 17.

3. Производителят прилага одобрена система по качеството за проектиране, производство, краен контрол и изпитвания съгласно т. 5 и подлежи на надзор съгласно т. 13 - 17.

4. За оценяване на системата по качеството производителят подава заявление до избрано от него лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. Заявлението съдържа:

а) всички необходими данни за съответните транспортируеми съоръжения под налягане;

б) документацията относно системата по качеството.

5. Системата по качеството трябва да осигурява съответствието на транспортируемите съоръжения под налягане с приложимите за тях изисквания на наредбата. Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, трябва да са систематизирани и подредени под формата на документирани правила, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството трябва да позволява еднозначно тълкуване на оперативната практика и начините за осигуряване на качеството, описани в програмите, плановете, наръчниците и записите, и да съдържа описание на:

а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите на ръководството и неговите правомощия относно качеството на проекта и качеството на продукта;

б) техническите спецификации, включително стандартите, които ще се прилагат;

в) средствата и методите за управление и проверка на проекта, процедурите и систематичните действия, които се прилагат при проектирането на транспортируемите съоръжения под налягане;

г) средствата и методите за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и съответните систематични действия, които ще се прилагат по време на производството;

д) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, с посочване на тяхната периодичност;

е) записите по качеството, като доклади от контрола и данни от изпитвания и калибриране, доклади за квалификацията или одобрението на съответния персонал;

ж) начините за наблюдение за постигане на изискваната конструкция и качество на транспортируемото съоръжение под налягане и ефективното функциониране на системата по качеството.

6. Лицето по т. 4 оценява системата по качеството, за да установи дали тя съответства на изискванията на т. 5.

7. Екипът одитори трябва да включва поне едно лице с опит в оценяването на технологията, отнасяща се за съответните транспортируеми съоръжения под налягане. Процедурата за оценяване включва и проверка на място при производителя.

8. Решението се съобщава писмено на производителя и съдържа заключенията от изследването и мотивирано решение от оценяването. Трябва да се посочи и процедура за възражения.

9. Производителят трябва да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, и да осигури нейното правилно и ефективно функциониране.

10. Производителят или неговият упълномощен представител информира лицето, одобрило системата по качеството, за всяко предвиждано нейно изменение.

11. Лицето по т. 4 преценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията на т. 5, или е необходимо ново оценяване.

12. Решението се съобщава на производителя. Съобщението съдържа заключенията от изследването и мотивирано решение от оценяването.

13. Надзорът по т. 3 има за цел да осигури точното изпълнение на задълженията на производителя, произтичащи от одобрената система по качеството.

14. За целите на надзора производителят осигурява на лицето по т. 4 достъп до местата за проектиране, производство, контрол, изпитване и складиране и му предоставя всички необходими данни и по-специално:

а) документацията на системата по качеството;

б) записите по качеството, предвидени в частта на системата по качеството относно проектирането, като резултати от анализи, изчисления, изпитвания и др.;

в) записите по качеството, предвидени в частта на системата по качеството относно производството, като доклади от контрола, данни от изпитването и калибрирането, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.

15. Лицето по т. 4 извършва периодични одити, за да се увери, че производителят правилно поддържа и прилага системата по качеството. Доклад от одита се предава на производителя. Честотата на периодичните одити се определя така, че на всеки 3 години да се извършва ново оценяване на системата по качеството.

16. Лицето по т. 4 освен периодичните одити по т. 15 може да извършва и внезапни проверки на място при производителя. Необходимостта и честотата на тези допълнителни проверки се определят от лицето в зависимост от прилаганата от него система за контрол, като по-специално се отчитат следните фактори:

а) категорията на съоръжението под налягане;

б) резултатите от предишен надзор;

в) необходимост от проследяване на коригиращи действия;

г) специални условия, свързани с одобряването на системата, когато е необходимо;

д) съществени изменения в организацията на производството, политиката или средствата и методите на производство.

17. При необходимост по време на проверките лицето, оценило системата по качеството, може да извърши или да възложи извършването на изпитвания, за да провери правилното функциониране на системата по качеството. То предава на производителя доклад от проверката, а ако е извършено изпитване - и протокол от изпитването.

18. Производителят съхранява в продължение на 10 години след произвеждането на последното транспортируемо съоръжение под налягане следните документи, които при поискване да представя на органите за надзор на пазара:

а) документацията на системата по качеството;

б) измененията по т. 11;

в) решенията и докладите по т. 8, 12, 15 и 17.

19. Лицата, извършващи оценяване на съответствието, уведомяват ДАМТН за оттеглените от тях одобрения на системи по качеството, а при поискване - и за издадените.

20. Лицето по т. 4 съобщава на другите лица, получили разрешение за оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, за отказаните или оттеглените одобрения на системи по качеството.


Приложение № 10 към чл. 10, ал. 3, т. 3, буква "б" и чл. 23, ал. 2, т. 2, буква "и"


Процедура за оценяване на съответствието "Пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта и специален надзор на крайното оценяване - модул H1"


1. "Пълно осигуряване на качеството с изследване на проекта и специален надзор на крайното оценяване - модул H1" включва процедурата "Пълно осигуряване на качеството - модул H", при която трябва да се изпълняват и изискванията на т. 2 - 7.

2. Производителят подава заявление до лице, получило разрешение за оценяване на съответствието за изследване на проекта, което позволява да се изяснят проектът и начинът на производство и функциониране на транспортируемото съоръжение под налягане и дава възможност да се оцени съответствието със съответните за него изисквания на наредбата. Заявлението съдържа:

а) техническите спецификации на проекта, включително приложените стандарти;

б) необходимите доказателства, че проектните решения са правилни; доказателствата включват резултатите от изпитвания, извършени от подходящи лаборатории на производителя или възложени от него на други подходящи лаборатории.

3. Лицето по т. 2 изследва представените документи и ако проектът отговаря на приложимите изисквания на наредбата, издава на заявителя сертификат за изследване на проекта. Сертификатът съдържа заключенията от изследването, условията за неговата валидност и данните, необходими за идентифициране на одобрения проект, и при необходимост - описание на функционирането на транспортируемото съоръжение под налягане.

4. Заявителят информира лицето, издало сертификата за изследване на проекта, за всяко изменение на одобрения проект.

5. Измененията в одобрения проект, които засягат съответствието със съществените изисквания или с условията за употребата на транспортируемото съоръжение под налягане, подлежат на допълнително одобряване от лицето, издало сертификата за изследване на проекта. Допълнителното одобрение се издава под формата на допълнение към първоначалния сертификат за изследване на проекта.

6. Лицето по т. 2 писмено съобщава на другите лица, получили разрешение за оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, необходимите данни за отказаните или оттеглените от него сертификати за изследване на проекта.

7. Крайното оценяване подлежи на засилен надзор чрез внезапни проверки на място от лицето, извършило оценяване на съответствието. По време на тези проверки то извършва изследване на транспортируемите съоръжения под налягане.


Приложение № 11 към чл. 19, ал. 1


Процедура за периодичен контрол "Периодичен контрол на транспортируемите съоръжения под налягане"


1. Този модул описва процедурата, която собственикът или негов упълномощен представител, или ползвателят прилагат, за да гарантират, че транспортируемото съоръжение под налягане продължава да изпълнява изискванията на наредбата.

2. За да изпълнят изискванията на т. 1, собственикът или неговият упълномощен представител, или ползвателят вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че условията на употреба и поддръжка осигуряват непрекъснато съответствието на транспортируемото съоръжение под налягане с изискванията на наредбата, като:

а) използват транспортируемото съоръжение под налягане само по предназначение;

б) пълнят го само в подходящи пълначни станции;

в) провеждат необходимите дейности по поддръжка и ремонт;

г) осигуряват извършването на необходимите периодични прегледи.

3. Собственикът или неговият упълномощен представител, или ползвателят трябва да документират извършените по т. 2 мероприятия и при поискване да предоставят на контролните органи всички документи.

4. Лицата по чл. 17 или 18:

а) извършват подходящи изследвания и изпитвания, за да проверят съответствието на всяко транспортируемо съоръжение под налягане с изискванията на наредбата;

б) извършват на всяко транспортируемо съоръжение под налягане изпитванията, посочени в документите по чл. 7 от наредбата;

в) при положителен резултат от проведените изпитвания нанасят или изискват да се нанесе техният идентификационен номер върху всяко транспортируемо съоръжение под налягане, което е изпитано, и издават писмен сертификат за извършения периодичен преглед; резултатите от периодичния преглед се отразяват и в ревизионната книга на съоръжението; идентификационният номер се нанася непосредствено след датата на извършения периодичен преглед.

5. Собственикът или неговият упълномощен представител, или ползвателят трябва да съхраняват сертификата за извършения периодичен преглед и документите по т. 2 поне до следващия периодичен преглед.Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума