навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 36 ОТ 15 МАЙ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г.)

Издадена от министъра на транспорта

Обн. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Май 2007г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 1 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 11 Септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.84 от 21 Октомври 2022г., изм. ДВ. бр.48 от 2 Юни 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за психологическа годност и условията и редът за провеждане на психологическите изследвания на:
1. кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории Ттб, Ттм, С, D и подкатегории С1 и D1;
2. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории В, В1, М и А, след като са загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) поради отнемане на контролните точки;
3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) водачите на таксиметров автомобил;
4. водачите на автомобили за обществен превоз на пътници или товари;
5. лицата, на които временно е отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" ЗДвП;
6. (нова - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
7. (нова - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс (НК);
8. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 36 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 21.10.2022 г.)
9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) председателите на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г.) Изследвания за психологическа годност на водачи на МПС могат да се извършват и извън случаите по ал. 1 при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия, а на председателите на изпитни комисии - и да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност.


Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) С наредбата се определят и условията и редът за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на изследванията за психологическа годност на лицата по чл. 1.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МПС И КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ

Чл. 2. (1) Изискванията за психологическа годност се отнасят до познавателната, психомоторната и личностната сфера на психиката.
(2) Изискванията за психологическа годност включват качествени и количествени критерии за годност.
(3) Съответствието с изискванията се установява с тестове за познавателната, психомоторната и личностната сфера и съпоставяне на индивидуалните резултати със статистически норми.


Чл. 3. (1) Качествените критерии за психологическа годност представляват професионалнозначими психологически качества.
(2) Изискванията за психологическа годност към познавателната сфера включват следните професионалнозначими качества:
1. точност на възприятието за време;
2. точност на възприятието за пространство;
3. точност на възприятието за движение;
4. обем на вниманието;
5. устойчивост на вниманието;
6. концентрация на вниманието;
7. разпределение на вниманието;
8. превключване на вниманието;
9. бдителност;
10. обем на паметта;
11. оперативна памет;
12. подвижност на мисловните процеси;
13. гъвкавост на мисловните процеси;
14. оперативност на мисленето;
15. невербален интелект.
(3) Изискванията за психологическа годност към психомоторната сфера включват следните професионалнозначими качества:
1. сръчност на движенията;
2. бързина на проста сензомоторна реакция;
3. бързина на сложна диференцировъчна реакция;
4. бързина на сложна изборна реакция;
5. бързина на реакция на движещ се обект;
6. точност (правилност) на реакциите;
7. стабилност на реакциите.
(4) Изискванията за психологическа годност към личностната сфера включват следните професионалнозначими качества:
1. емоционална устойчивост;
2. самоконтрол;
3. съвестност;
4. отговорност;
5. сдържаност;
6. липса на агресивност;
7. дисциплинираност;
8. склонност към поемане на разумен риск;
9. адекватна самооценка;
10. устойчивост към професионално безотговорно поведение.


Чл. 4. (1) Количествените критерии за психологическа годност са нормативни скали, които показват нивото на професионалнозначимите психологически качества.
(2) Нормативните скали са статистическият еталон, с който се съпоставят индивидуалните резултати на изследваните лица.
(3) Нормативните скали са диференцирани по категории, професионални и възрастови групи.
(4) Нормативните скали за оценка на резултатите от изследването на познавателната и психомоторната сфера включват пет нормативни групи: много ниска, ниска, средна, висока и много висока; за съответстващи на изискванията за психологическа годност се приемат резултати в средната, високата и много високата нормативни групи.
(5) Резултатите от изследване на личностната сфера се оценяват в зависимост от степента на изразеност на дадено качество.

Глава втора.
"а" УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (НОВА - ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г.)


Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) (1) Министърът на транспорта и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата (приложение № 7).
(2) Копие от издаденото удостоверение по ал. 1 се поставя на видно място в помещенията, в които се извършват психологически изследвания.


Чл. 4б. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на психологическите изследвания лицата:
1. организират психологическа лаборатория и осигуряват необходимото оборудване за провеждане на психологическите изследвания;
2. разполагат най-малко с един психолог, нает по трудов договор;
3. (нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) имат разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения - за болниците за активно лечение и центровете за психично здраве, или удостоверение за регистрация на лечебното заведение по чл. 40, ал. 10 от Закона за лечебните заведения - за груповите практики за медицинска помощ, медицинските центрове и диагностично-консултативните центрове.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) За издаване на удостоверение лицата подават в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" заявление по образец (приложение № 8), към което прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)
3. декларация от кандидата за липса на конфликт на интереси по образец (приложение № 9);
4. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) списък с адресите на психологическите лаборатории и копие от документ за собственост или договор за наем, или договор, който удостоверява правото да ползва по друг начин помещението, в което се намира психологическата лаборатория, за срок не по-малко от една година считано от датата на подаване на заявлението за издаване на удостоверение за регистрация; за помещения, които вече се ползват за лаборатория към друго удостоверение за регистрация, се представя и декларация за съгласие от управителя на лечебното заведение, ползващо съответното помещение;
5. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) списък на психолозите, които ще провеждат изследванията, с приложени към него автобиография, декларация от психолога по образец (приложение № 13), копие от дипломата за завършено висше образование със специалност "психология", степен "магистър", и приложението към нея;
6. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.


Чл. 4в. (1) (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г., предишен текст на чл. 4в - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Психологическите лаборатории, в които се провеждат психологическите изследвания, имат:
1. телефон и връзка с интернет, позволяваща работа в реално време със специализирания програмен продукт за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания и компютризираната психологическа апаратура;
2. компютърна конфигурация с операционна система и софтуер за работа в мрежа, печатащо устройство за отпечатване на удостоверения за психологическа годност (приложение № 1) и ламинатор с размер А4;
3. санитарен възел със свободен достъп;
4. условия за поддържане на температура от 18 до 25 градуса;
5. сертификати от сертифицирана лаборатория за съответствие на помещенията с факторите на работната среда;
6. поставена на видно място информация за размера на събираните такси, работното време на лабораторията и информация за третото психологическо изследване;
7. помещение за провеждане на групово изследване, в което:
а) светлата височина е не по-малка от 2,40 м и е осигурена естествена светлина;
б) са осигурени не по-малко от 1,5 кв.м площ за всяко изследвано лице и за психолога, като общата площ на помещението не може да е по-малка от 12 кв.м - допуска се отклонение до 5 %;
в) има работно място (катедра, маса) за психолога и индивидуално работно място (маса, чин) за всяко изследвано лице;
8. помещение за индивидуално изследване, в което:
а) площта е не по-малко от 50 % от площта на помещението за групово изследване - допуска се отклонение до 5 %;
б) има компютризирана психологическа апаратура съгласно приложение № 11;
в) има индивидуални работни места за психолога и за изследваното лице;
г) разположението на работното място на психолога осигурява видимост към пулта на компютризираната психологическа апаратура.
(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) За установяване съответствието на психологическата лаборатория с изискванията по ал. 1 се извършва оглед на помещенията и апаратурата за провеждане на психологическите изследвания.
(3) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) Огледът се извършва от двама служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в присъствието на представител на лицето, подало заявлението по чл. 4б, ал. 2. За направения оглед се съставя протокол за съответствие на психологическа лаборатория (приложение № 10). Протоколът се съставя в два екземпляра - един за лицето по чл. 153б, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата и един за Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".


Чл. 4г. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Лицата по чл. 153б, ал. 1, т. 1 от Закона за движението по пътищата подават заявлението за издаване на удостоверение за регистрация по чл. 4а до министъра на транспорта и съобщенията, комплектовано с документите, определени в чл. 4б.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) При непълноти на представените документи по ал. 1 министърът на транспорта и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок за отстраняването им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) В 30-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 2 министърът на транспорта и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на лицата, които отговарят на изискванията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) Списъкът на психологическите лаборатории и списъкът на психолозите са неразделна част от удостоверението по чл. 4а.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) Министърът на транспорта и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация на лице, което не отговаря на някое от изискванията или не е приложило към заявлението документите по чл. 4б.
(6) Отказът да се извърши регистрация подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 4д. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) (1) Удостоверението за регистрация е поименно и правата по него не могат да бъдат прехвърляни на трети лица.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) За извършване на промени в регистъра, включително при включване и/или заличаване на психологически лаборатории и психолози от списъците към удостоверението за регистрация, лицата подават заявление по образец (приложение № 8а), придружено със съответни документи и документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията. При промяна на обстоятелствата или данните, вече вписани в регистъра, заявлението се подава в срок до 30 дни от настъпване на промяната.


Чл. 4е. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) В регистъра по чл. 153в, ал. 1 от Закона за движението по пътищата се вписват следните данни:
1. наименование на регистрираното лице;
2. седалище и адрес на управление на регистрираното лице;
3. номер на издаденото удостоверение по чл. 4а;
4. данни за психолозите, които ще извършват изследванията, а именно:
а) трите имена на психолога;
б) образованието и квалификацията на лицето, извършващо психологическите изследвания;
5. данни за заличаване на регистрацията и основанието за това.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице администрира модула на информационната система за поддържане на централизираната база данни за психологическите изследвания и предоставя и отнема индивидуалните права на достъп на психолозите и на други лица, посочени от лицата, притежаващи удостоверение по чл. 4а, с различни нива на достъп.

Чл. 4ж. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) (1) Вписването в регистъра по чл. 4е се заличава:
1. по искане на регистрираното лице;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) при прекратяване на юридическото лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) по решение на органа, извършил регистрацията:
а) когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание;
б) при повторно извършени нарушения на условията и реда за извършване на изследванията;
в) когато при извършване на дейността по организиране и провеждане на психологически изследвания от лице, работещо при притежателя на удостоверението за регистрация, е използван неистински документ или документ с невярно съдържание;
г) когато при извършване на дейността по организиране и провеждане на психологически изследвания от лице, работещо при притежателя на удостоверението за регистрация, е издадено удостоверение за психологическа годност, без да е извършено психологическо изследване;
д) при преотстъпване на правата, предоставени с удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания.
(2) Със заличаването на регистрацията удостоверението се обезсилва.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице прекратява достъпа до централизираната база данни за проведените психологически изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност.


Чл. 4з. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) За издаване на дубликат на удостоверение по чл. 4а лицата подават молба до министъра на транспорта и съобщенията.
(2) Дубликат на удостоверение по чл. 4а се издава при:
1. загубване;
2. унищожаване.


Чл. 4и. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", или оправомощено от него длъжностно лице осигурява на лицата, получили удостоверение по чл. 4а, утвърдените методики и методическите указания, необходими за осъществяване на психологическите изследвания.

Глава трета.
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ


Чл. 5. Психологическата годност се установява с психологическо изследване.


Чл. 6. При психологическите изследвания се прави оценка за състоянието на психологическите качества на изследваното лице и съответствието им с изискванията към съответната категория или професионална група и се прави прогноза с вероятностен характер за психологическата годност на лицето за съответната цел за определен период от време.


Чл. 7. (1) Всяко психологическо изследване завършва със заключение за психологическа годност.
(2) При положително заключение от психологическото изследване на изследваното лице се издава "Удостоверение за психологическа годност" (приложение № 1).
(3) При отрицателно заключение от психологическото изследване на изследваното лице не се издава документ.


Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 21.10.2022 г.) При всяко постъпване на работа като водач на таксиметрови автомобили, водач на автомобил, извършващ пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване, водач на автомобил, извършващ превоз за собствена сметка или водач на автомобили за обществен превоз на пътници или товари, както и за председател на изпитна комисия, лицата представят удостоверение за психологическа годност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 21.10.2022 г.) Удостоверението за психологическа годност е безсрочно.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., отм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 21.10.2022 г.)
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 21.10.2022 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 21.10.2022 г.)
(7) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 21.10.2022 г.) Лице, за което е възникнало основание по чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6 или 7, подлежи на съответното психологическо изследване, а притежаваното от него удостоверение за психологическа годност се обезсилва чрез отбелязването на това обстоятелство в специализирания програмен продукт.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Целите на изследванията за психологическа годност в зависимост от набора на психологически методики, които се използват по време на изследването, се разделят на групи, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 21.10.2022 г.) първа група - изследване на лица по чл. 1, ал. 1, т. 1, 3 и 4;
2. втора група - изследване на лица по чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 7;
3. трета група - изследване на лица по чл. 1, ал. 1, т. 9.
(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Всяко лице има право на три явявания на изследване за психологическа годност в продължение на 12 месеца в първа и втора група, посочени в ал. 1.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) При отрицателно заключение от първото явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на второ явяване на психологическо изследване в срок до шест месеца от първото.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) При отрицателно заключение от второто явяване на психологическо изследване изследваното лице има право на трето явяване на изследване в срок до шест месеца от второто.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) При отрицателно заключение от третото явяване на психологическо изследване, както и при неявяване в срока за второ или трето явяване на психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Лицата от трета група имат право на две явявания на психологическо изследване. При отрицателно заключение от първото явяване изследваното лице има право на второ явяване на психологическо изследване в срок от три месеца от първото. При отрицателно заключение от второто изследване, както и при неявяване в срока за второ явяване на психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Първото и второто психологическо изследване се извършват от лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за психологически изследвания по чл. 4а.
(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) Второто изследване се извършва в психологическата лаборатория, в която е извършено първото, освен в случаите по ал. 3.
(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) Второто психологическо изследване на лица, явили се на първо в лаборатория, чиято дейност е преустановена, се провежда:
1. в друга психологическа лаборатория от списъка към удостоверението за регистрация по чл. 4а, ал. 1 на лицето, провело първото психологическо изследване, или
2. в психологическа лаборатория на лице, получило удостоверение за регистрация по чл. 4а, ал. 1 - по избор на лицето, което се явява на изследване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" изпраща по електронен път регистрационната и резултатната карта от проведеното първо изследване на лице, което се явява на второ психологическо изследване в лаборатория по ал. 3, т. 2 въз основа на направено искане за това от тази лаборатория.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При липса на регистрационна и резултатна карта от проведеното първо изследване второ изследване не се провежда.
(6) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2012 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Лице, което се е записало за второ изследване в психологическа лаборатория по ал. 3, т. 1 или 2 и не се яви за провеждането му, се записва отново в същата лаборатория.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 41 от 2012 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Третото психологическо изследване се извършва от служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".


Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.)


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 се явяват на психологическо изследване преди започване на обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.)
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 3 се явяват на психологическо изследване преди явяването на изпит за придобиване на удостоверение "Водач на лек таксиметров автомобил".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 21.10.2022 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Лицата по чл. 1, ал. 1, т. 6 и 7 се явяват на психологическо изследване след изтичане на срока на наказанието.

Глава трета.
"а" УЧАСТНИЦИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ (НОВА - ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г.)


Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Лицата, които се явяват на психологически изследвания:
1. се явяват на психологическо изследване само след предварително записване;
2. представят преди началото на изследването документите съгласно изискванията на тази наредба;
3. спазват реда и условията на провеждане на психологическите изследвания;
4. при първо явяване попълват собственоръчно лични данни в регистрационна и резултатна карта, отбелязват целта/целите, за които желаят да получат заключение за психологическа годност, и се подписват върху регистрационната карта;
5. попълват собственоръчно данните си, датата и целта върху всяка тестова бланка или лист за отговори, с които работят по време на изследването;
6. работят самостоятелно с бланковите методики за познавателната и личностната сфера, като спазват инструкциите и ограниченията за начало и край на времето за работа;
7. работят самостоятелно с компютъризирани апаратни тестове за изследване на психомоторната сфера и удостоверяват с подписа си правилното нанасяне на резултатите в резултатната карта;
8. имат право да задават въпроси преди започване на работа с даден тест;
9. имат право на еднократно упражнение преди апаратните тестове;
10. имат право при съобщаване на заключението за психологическа годност да видят резултатните си карти, а при необходимост - и тестовите бланки и листове за отговори, но не могат да ги получат;
11. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) получават заключение за психологическа годност и за другите цели по чл. 9, ал. 1, за които се използва същият набор психологически методики;
12. спазват сроковете за явяване на второ, трето и ново първо психологическо изследване съгласно изискванията на тази наредба;
13. явяват се на второ психологическо изследване в същата психологическа лаборатория, в която са се явили на първо;
14. получават в деня на изследването удостоверение за психологическа годност с отбелязани всички цели, за които са получили заключение "Допуска се".


Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за извършване на психологически изследвания:
1. организират извършването на първо и второ психологическо изследване в една или повече психологически лаборатории, съответстващи на изискванията на тази наредба;
2. осигуряват необходимите бланки за психологически тестове, регистрационни и резултатни карти и удостоверения за психологическа годност;
3. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) осигуряват надеждно съхранение на архива и базата данни за проведените с компютризираната психологическа апаратура психологически изследвания при спазване на Закона за защита на личните данни;
4. осигуряват сигурен и надежден трансфер на данни от психологическите лаборатории към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) подават заявленията, предвидени в тази наредба;
6. подават съответните документи преди преместване или разкриване на нова психологическа лаборатория, както и преди назначаване на нов психолог;
7. осигуряват изготвянето на график и записването на лица за първо и второ явяване на психологическо изследване;
8. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
9. вземат управленски решения без намеса в експертните оценки на психолозите;
10. (нова - ДВ, бр. 41 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)
11. (нова - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) предоставят своевременно поискани от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информация и документи във връзка с изпълнение на контролните й функции;
12. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) предоставят при поискване от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" копия на регистрационни и резултатни карти от архива на лаборатория, която е била заличена от списъка към удостоверението за регистрация по чл. 4а, ал. 1;
13. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) отговарят за организацията и провеждането на психологическите изследвания в съответствие с нормативната уредба;
14. (нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) осигуряват печат на всяка психологическа лаборатория към удостоверението по чл. 4а, ал. 1; печатът съдържа номера на удостоверението за регистрация, населеното място, в което се намира психологическата лаборатория, и номера на лабораторията по поредност на регистриране;
15. (нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) осигуряват преводач при провеждане на психологическо изследване на чужденци;
16. (нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) упражняват контрол за спазването на изискванията за водене на документацията в психологическите лаборатории от списъка към удостоверението за регистрация за извършване на психологически изследвания по реда на тази наредба;
17. (нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) организират провеждането на психологическите изследвания в помещенията, регистрирани в протокола за оглед на лабораторията;
18. (нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) връщат в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издаденото им удостоверение за регистрация в 10-дневен срок от влизането в сила на заповедта за заличаването им от регистъра по чл. 153в от Закона за движението по пътищата; когато заличаването от регистъра се извършва по заявление на регистрираното лице, удостоверението се прилага към заявлението.


Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Психолозите, работещи при лицата, притежаващи удостоверение за регистрация:
1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) приемат и проверяват документите на лицата, които се явяват на психологическо изследване;
2. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) допускат до психологическо изследване само лица, регистрирани за провеждане на психологическото изследване посредством специализирания програмен продукт и включени в списъка за съответната дата;
3. провеждат психологическото изследване с определени в методическите указания методики (тестове) за съответната цел/цели и поредност на явяване, наблюдение и беседа, като методиките са еднакви и задължителни за всички лица;
4. обработват, оценяват и нанасят резултатите на всяко лице в резултатни карти; дават заключения за психологическа годност на база на данните от методиките, наблюдението и беседата;
5. (нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) дават заключения за психологическа годност и за останалите цели, за които се използва същият набор психологически методики, с изключение на категориите, за които лицето притежава правоспособност, и в случаите, когато лицето се явява на психологическо изследване по реда на чл. 1, ал. 1, т. 9;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) издават протоколи със заключения за психологическа годност и допълнения към тях, които се съхраняват в психологическата лаборатория;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) издават удостоверения за психологическа годност и дубликати на удостоверения за психологическа годност;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) изпращат в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" поисканите копия от регистрационните и резултатните карти на записаните за трето явяване лица в определен срок;
10. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) участват в организирания от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" процес на проучване на методики и създаване на нормативи за провеждане на психологическите изследвания, въвеждат и подават изисканите данни;
12. при провеждане на психологическото изследване спазват изискванията на нормативната уредба, методическите указания и професионалната етика;
13. (нова, предишна т. 9 - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) създават и поддържат архив и база данни за проведените в съответната психологическа лаборатория психологически изследвания;
14. (нова - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) не преотстъпват на други лица предоставените им персонални кодове за достъп до специализирания програмен продукт на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по чл. 11е, т. 6 и до програмния продукт на компютризираната психологическа апаратура съгласно т. 6 от раздел II от приложение № 11;
15. (нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) присъстват в психологическата лаборатория в часа, за който има записани по график лица за изследване през съответния ден;
16. (нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) спазват предварително обявения в графика на лабораторията начален час на психологическото изследване;
17. (нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) провеждат психологическите изследвания в помещенията, регистрирани в протокола за оглед на лабораторията.


Чл. 11г. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)


Чл. 11д. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Методическото ръководство за извършване на психологическите изследвания се извършва от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
(2) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация":
1. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) разработва методика и методически указания за работа с психологическите тестове, регистрацията, обработката, оценяването и интерпретирането на резултатите. Методиката и методическите указания се утвърждават със заповед от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) изисква и събира данни от проведените психологически изследвания от психологическите лаборатории и лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за извършване на психологически изследвания по реда на тази наредба.


Чл. 11е. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация":
1. разглежда документите на лицата, подали заявление за регистрация за извършване на психологически изследвания по реда на тази наредба;
2. извършва оглед на помещенията, в които ще се извършват психологически изследвания, и на оборудването и издава протокол за съответствие на психологическата лаборатория (приложение № 10);
3. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) изготвя предложения до министъра на транспорта и съобщенията или оправомощеното от него длъжностно лице за издаване на удостоверения за регистрация и на дубликати на удостоверенията, както и за промени в списъците на психологическите лаборатории и/или на психолозите към издадените удостоверения за регистрация;
4. води регистъра по чл. 153в от Закона за движението по пътищата и регистър на психолозите към лицата, притежаващи удостоверение по чл. 4а;
5. поддържа централизираната база данни за проведените психологически изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност по реда на тази наредба:
6. предоставя и отнема достъп до специализирания програмен продукт за поддържане на централизираната база данни за проведените изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност;
7. разработва проекти за нормативни актове, свързани с психологическите изследвания, и задания за разработка и актуализиране на програмни продукти за поддържане на централизираната база данни в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за психологическите изследвания по реда на тази наредба;
8. изготвя справки за психологическите изследвания и за явяванията на отделни лица по искане на органите на МВР и на Министерството на правосъдието;
9. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
10. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) извършва контрол по спазване изискванията на тази наредба и методическите указания, като осъществява периодични проверки чрез най-малко двама свои представители, които:
а) извършват наблюдение на груповото и индивидуалните психологически изследвания, беседите и даването на заключения от психолозите;
б) извършват преглед на документацията, архивите и базите данни;
в) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) изготвят протокол за съответствие на психологическото изследване на изискванията на нормативната уредба и методическите указания, като при констатирани несъответствия правят задължителни предписания за отстраняването им;
г) извършват повторни проверки дали са отстранени констатираните несъответствия;
д) (отм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.) прави предложения до министъра на транспорта и съобщенията или оправомощеното от него длъжностно лице за заличаване от регистъра по чл. 153в от Закона за движението по пътищата;
12. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) изготвя график и записва лица за трето явяване на психологическо изследване;
13. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) изисква от психологическите лаборатории, писмено или по телефона, копия от регистрационните и резултатните карти от първото и второто изследване на записаните лица и други документи;
14. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) приема и проверява документите на лицата, които се явяват на трето психологическо изследване;
15. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) допуска до психологическо изследване само лица, регистрирани за провеждане на психологическото изследване посредством специализирания програмен продукт и включени в списъка за съответната дата;
16. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) провежда трето психологическо изследване с определени в методическите указания методики (тестове) за съответната цел/цели при трето явяване, наблюдение и беседа, като методиките са еднакви и задължителни за всички лица;
17. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) обработва, оценява и нанася резултатите на всяко лице в резултатни карти; дава заключения за психологическа годност на база на данните от методиките, наблюдението и беседата и анализа на данните от първо, второ и трето психологическо изследване на всяко лице;
18. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) издава протоколи със заключения за психологическа годност и допълнения към тях;
19. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) издава удостоверения за психологическа годност и дубликати на удостоверения за психологическа годност;
20. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) създава и поддържа архив и база данни за явилите се лица на трето психологическо изследване, дадените заключения за психологическа годност и издадените удостоверения;
21. (нова - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) при провеждане на психологическото изследване спазва изискванията на нормативната уредба, методическите указания и професионалната етика.


Чл. 11ж. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Участниците при организацията и провеждането на психологическите изследвания нямат право да разгласяват информация, станала им известна при и по повод провеждане на психологическите изследвания.


Чл. 11з. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които разработват методиката и методическите указания за извършване на психологическите изследвания и за работа с психологическите тестове, осъществяват функциите по чл. 11е, т. 10 и извършват третото психологическо изследване, трябва да имат висше образование по специалността "Психология", завършена степен на висшето образование "магистър" и най-малко три години професионален опит по специалността.

Глава четвърта.
КОМИСИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ (ОТМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2007 Г.)


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)


Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)

Глава пета.
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г.)


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Психологическите изследвания се извършват по предварително обявен график.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Записването за първо и второ психологическо изследване се извършва в съответната психологическа лаборатория на място или по телефона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) В графика на всяка психологическа лаборатория се предвиждат:
1. отделни дни или часове за първо явяване на психологическо изследване на кандидати за придобиване на правоспособност и водачи на МПС;
2. отделни дни или часове за първо явяване на психологическо изследване на лица с отнето свидетелство за управление на МПС;
3. отделни дни или часове за първо явяване на психологическо изследване на председатели на изпитни комисии;
4. отделни дни или часове за второ явяване на психологическо изследване на кандидати за придобиване на правоспособност и водачи на МПС;
5. отделни дни или часове за второ явяване на психологическо изследване на лица с отнето свидетелство за управление на МПС;
6. отделни дни или часове за второ явяване на психологическо изследване на председатели на изпитни комисии.
(4) При записване на лицето се съобщават мястото, датата и часът на провеждане на изследването и необходимите документи за явяване.
(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) Записването за психологическо изследване може да се направи най-късно 24 часа преди провеждането му.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Записването за трето психологическо изследване се извършва в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" на място или по телефона.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) В графика на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се предвиждат:
1. отделни дни или часове за трето явяване на психологическо изследване на кандидати за придобиване на правоспособност и водачи на МПС;
2. отделни дни или часове за трето явяване на психологическо изследване на лица с отнето свидетелство за управление на МПС.
3. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)


Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) За организиране на психологическото изследване посредством специализирания програмен продукт се изготвя списък на лицата, които ще бъдат изследвани на съответната дата и в съответния час. Списъкът се разпечатва преди започване на психологическото изследване и се съхранява на хартиен носител 6 месеца след това.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Лицата се записват за определен ден и час съобразно графика и свободните места, като на лицето се предоставя възможност да избере датата и часа за явяване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Броят на лицата в една група се съобразява с броя на психолозите и с броя на наличните апарати за психологически изследвания и не може да бъде повече от броя на самостоятелните места в залата за провеждане на психологически изследвания.
(4) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Чужденците се записват за психологическо изследване за отделен ден и час.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) За всяка група, предвидена в графика, се изготвя отделен списък. Когато в графика на лабораторията за един и същи ден са предвидени две групи, между началните часове за започване на първата част на изследването на отделните групи трябва да има интервал най-малко 2 часа, като началният час за започване на първата част на изследването на първата група за деня е най-рано 8,00 ч., а на последната група за деня е най-късно 11,00 ч.
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) При записването се регистрират следните данни:
1. за първо явяване - трите имена, ЕГН и целта на явяването;
2. за второ явяване - трите имена, ЕГН, целта на явяването, датата на първото явяване;
3. за трето явяване - трите имена, ЕГН, целта на явяването, мястото на провеждане на първите две психологически изследвания, датата на второто явяване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
(8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
(9) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
(10) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)
(11) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)


Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Чужденците се явяват на психологическо изследване с преводач, осигурен от лицето, притежаващо удостоверение за регистрация за извършване на психологически изследвания по реда на тази наредба.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Изследването по ал. 1 се извършва индивидуално или групово по реда на чл. 23 - 26.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Изследването на лица по ал. 2 се извършва групово, когато лицата говорят един и същи език и може да се използва един и същи преводач.
(4) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Преди изследването преводачът подписва декларация по образец (приложение № 12), а след приключването му - регистрационната карта за явяване на психологическо изследване на съответното лице.


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) При започване на всяко психологическо изследване се проверява самоличността на изследваните лица.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) При първото и второто явяване при започване на психологическото изследване:
1. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) лицата които притежават свидетелство за управление на МПС, представят и свидетелството с контролния талон или акт за установяване на административно нарушение, или наказателно постановление, което е обжалвано по съответния ред, и съответните копия от тях; лицата, издържали успешно изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория В или С1, представят копие от изпитния протокол;
2. (доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 представят и копие от протокола за доброволно предаване на свидетелството за управление на моторно превозно средство или заповедта за отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство и удостоверение за изтърпяно наказание, или справка за наложените наказания и приложените принудителни административни мерки от съответното звено "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи или областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, в което водачът се води на отчет; от справката следва да е видна датата, на която е изтекъл срокът на наказанието или на принудителната мярка;
3. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) лицата по чл. 1, ал. 1, т. 5 и 6 представят и копие от заповедта за принудителната административна мярка и удостоверение за изтърпяно наказание или справка за наложените наказания и приложените принудителни административни мерки от съответното звено "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи или областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, в което водачът се води на отчет; от справката следва да е видна датата, на която е изтекъл срокът на наказанието или на принудителната мярка;
4. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 36 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) лицата по чл. 1, ал. 1, т. 7 представят и копие от документ от съда за наложено наказание и удостоверение за изтърпяно наказание или справка за наложените наказания и приложените принудителни административни мерки от съответното звено "Пътна полиция" при Столичната дирекция на вътрешните работи или областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, в което водачът се води на отчет; от справката следва да е видна датата, на която е изтекъл срокът на наказанието или на принудителната мярка;
6. (нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) лицата, които се явяват по реда на чл. 8, ал. 7, представят и удостоверението за психологическа годност, което им е било издадено преди възникване на основанието за явяване на психологическо изследване по чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6 или 7.
(3) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) При третото явяване пред Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" лицата по ал. 2, т. 2, 3 и 5 представят копия на съответните документи във връзка с целта на изследването.


Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) До психологическо изследване не се допускат лица, които не са включени в списъка по чл. 17, ал. 1, лица, които не представят съответните документи по чл. 20, и лица, които се явяват след неговото започване.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) При първо явяване на психологическо изследване всяко лице собственоръчно попълва личните си данни върху регистрационна карта (приложение № 3) и върху резултатна карта. Лицата собственоръчно отбелязват върху регистрационната карта целите, за които желаят, и тези, за които не желаят да получат заключение, като срещу целта записват "да" или "не" и се подписват.
(2) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Регистрационни карти за явяване на психологическо изследване се създават при първото явяване на психологическо изследване за съответна цел/цели.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 36 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Регистрационните карти съдържат регистрационен номер, дата и град на регистрация, лични данни на лицето, заявената от лицето цел/цели на психологическото изследване, информация за заключенията за психологическа годност от първо, второ и трето изследване в рамките на тази регистрация, номерата на издадени удостоверения за психологическа годност в рамките на тази регистрация, към регистрационните карти се прилагат копията на документи, представени от изследваните лица и декларацията на преводача по чл. 19, ал. 4.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Във всяка психологическа лаборатория регистрационните карти се номерират във възходящ ред по реда на тяхното попълване за всяка календарна година.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Резултатните карти за психологическо изследване се създават при всяко явяване на психологическо изследване на дадено лице за съответна цел/цели.
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Резултатните карти се прикрепят към регистрационната карта на лицето и стават неразделна част от нея.
(7) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Резултатните карти съдържат номера на регистрационната карта, лични данни на лицето, цел и поредност на явяването за тази цел, наименования на методиките, показателите, изследваните качества, горните и долните граници на изразеност на качествата, нормативните групи на скалата за оценка, стойностите на показателите по нормативни групи, данните от беседата и наблюдението, заключението за психологическа годност, мотивите за заключението, датата на заключението, подписите на психолозите, провели изследването.
(8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Резултатните карти на лицето при трето явяване на психологическо изследване се номерират с различен номер във възходящ ред по реда на тяхното създаване за годината пред Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и се прилагат към копията на регистрационната и резултатните му карти от предишните две изследвания.
(9) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Всяка психологическа лаборатория и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" създават и поддържат архив от регистрационни и резултатни карти на изследваните лица.
(10) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Регистрационните карти заедно с прилежащите им резултатни карти се съхраняват по възходящ ред на номерата за годината за срок три години.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2012 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Лице, заличено от регистъра по чл. 153в, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, предава архива по чл. 22, ал. 9 на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или на друго лице, притежаващо удостоверение за регистрация по чл. 4а, ал. 1 в 3-дневен срок след заличаването. В последния случай лицето, предало архива, и лицето, което го е приело, уведомяват Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за това. За приемането и предаването на архива се подписва двустранен протокол.
(2) Лице, притежаващо удостоверение за регистрация по чл. 4а, ал. 1, което преустанови дейността си по извършване на психологически изследвания в някоя от психологическите лаборатории от списъка към удостоверението му за регистрация, съхранява документация във връзка с проведените в тази лаборатория изследвания в срока по чл. 22, ал. 10.
(3) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" използва предадения й архив по ал. 1 за предоставяне на копия от регистрационни и резултатни карти за явяване на второ и трето изследване, както и за издаване на дубликати на удостоверения за психологическа годност.


Чл. 23. Психологическото изследване се състои от три части.


Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) При първата част на изследването се изследват познавателната и личностната сфера чрез тестове на хартиен носител (бланкови методики) и наблюдение. Изследваните лица попълват тестовете собственоръчно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Първата част на изследването се провежда групово само в помещението за групово изследване по чл. 4в, ал. 1, т. 7, като:
1. в началото на изследването психологът обяснява на изследваните лица същността на изследването, условията, реда и начина на протичането му;
2. психологът раздава на изследваните лица методиките за познавателната и личностната сфера, предварително подредени в папки в реда, в който ще бъдат използвани;
3. психологът организира работата с методиките за познавателната сфера, които се дават за ограничено време, като:
а) лицата попълват в съответната тестова бланка или лист за отговори датата, личните си данни и основната заявена цел;
б) психологът дава стандартизирана инструкция за начина на работа с теста и времето за работа;
в) след инструкцията на изследваните лица се предоставя възможност и време за въпроси и отговаря, ако има такива;
г) работата с тестовете за ограничено време започва и се прекратява от всички изследвани лица при установени думи, условно наречени "команди", съответно за начало и край на работа; времето за работа се отчита с хронометър;
д) лицата работят самостоятелно, като попълват тестовата бланка или листа за отговори с пишещ в син цвят химикал;
е) след изтичане на определеното време психологът събира бланките и листовете за отговори на всички изследвани лица;
ж) психологът контролира спазването на инструкциите от изследваните лица, като при нарушения с червен химикал отбелязва върху тестовата бланка и след края вписва забележка върху тестовата бланка или листа за отговори на съответното лице;
з) психологът може да напуска залата по време на изследването само докато изследваните лица попълват личните си данни върху следващите бланки;
4. работата с методиките за личностната сфера се организира в залата по следния начин:
а) не се засича време за работа;
б) лицата попълват върху съответния лист за отговори датата, необходимите лични данни и основната заявена цел;
в) психологът дава стандартизирана инструкция за начина на работа с дадения личностен тест;
г) след инструкцията психологът предоставя на изследваните лица възможност и време за въпроси и отговаря, ако има такива;
д) лицата работят самостоятелно, като попълват листа за отговори с пишещ в син цвят химикал;
е) при неспазване на инструкцията за попълване на листа за отговори на личностния тест психологът обяснява допълнително на лицето начина на попълване;
ж) психологът отговаря на въпроси на изследваните лица само относно значението на отделни думи или смисъла на отговорите при отрицателно зададените въпроси;
з) при невъзможност дадено лице да разбере личностния тест поради интелектуален дефицит или езиков проблем върху листа за отговори психологът записва "Не разбира", а лицето се подписва;
и) след приключване на работа с личностния тест лицата предават попълнените листове за отговори.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Обработката, оценяването и нанасянето на резултатите от първата част на изследването се извършва по определения в методическите указания начин за работа, като психолозите:
1. обработват, оценяват и нанасят резултатите от първата част на изследването по време на или след груповото изследване;
2. използват ламиниран шаблон, изработен по стандартния ключ за обработка на съответния тест, съгласно методическите указания;
3. отбелязват върху всяка обработвана бланка с пишещ в червен цвят химикал допуснатите от лицето пропуски и грешки;
4. записват върху всяка обработена бланка с пишещ в червен цвят химикал стойностите на отчитаните първични и вторични показатели;
5. оценяват съответните показатели по предоставените от методическото ръководство нормативни скали, като в бланките вписват с пишещ в червен цвят химикал нормативните групи за различните цели;
6. нанасят получените резултати с пишещ в син цвят химикал в съответните резултатни карти на лицето според нормативната скала, а при наличие на забележки за начина на работа на лицето с теста вписват и тях;
7. при неспазване на инструкция за работа тестът се обявява за невалиден, което се вписва в резултатната карта.
(4) При неспазване на указанията или времето за работа тестът се обявява за невалиден.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Всяка психологическа лаборатория създава и поддържа архив от попълнените и обработени тестове и листове за отговори.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Всички попълнени от дадено лице тестове и листове за отговори при първо и второ явяване се комплектуват, номерират се със същия номер като този на резултатната карта и се съхраняват във възходящ ред за срок една година.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Всички попълнени от дадено лице тестове и листове за отговори при трето явяване се комплектуват, номерират се със същия номер като този на резултатната карта за трето явяване и се съхраняват във възходящ ред за срок една година.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.)


Чл. 25. (1) При втората част на изследването се изследва психомоторната сфера.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Втората част на изследването се провежда индивидуално с компютъризирани тестове (апаратни методики) и наблюдение само в помещението за индивидуално изследване по чл. 4в, ал. 1 , т. 8.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Апаратното изследване се провежда след приключване на груповото и след нанасяне на резултатите от него в резултатните карти на всички лица при следната обща процедура:
1. в началото психологът дава стандартизирана инструкция за работа с апарата и стандартизирани инструкции за всяка отделна методика, като:
а) инструкцията се дава групово или индивидуално;
б) общата инструкция за работа с апарата е придружена с еднократна демонстрация на всички сигнали, които ще подава апаратът;
в) в инструкция за всяка от методиките се описват особеностите и начините на работа;
г) след инструкциите психологът предоставя на изследваните лица възможност и време за задаване на въпроси и отговаря, ако има такива;
2. изследването с апаратните методики се извършва индивидуално;
3. преди започване на тестовете на всяко лице се дава възможност за еднократно упражнение за работа с апарата, като:
а) упражнението се извършва, като психологът подава всички сигнали, на които изследваното лице трябва да реагира;
б) при упражнението на лицето се дава обратна информация за начина на реагиране;
4. преди всяка методика психологът припомня особеностите й и при установени думи, условно наречени "команда" за начало на работа, стартира компютърната програма.
(4) Времето и темпът за работа за всеки тест на апарата са зададени автоматично.
(5) Резултатите на изследваното лице от апаратните методики се отчитат автоматично.
(6) Обработката на данните от първата част на изследването включва стандартни психометрични процедури, като за оценяване на резултатите се използват нормативните скали по чл. 4.
(7) Резултатите от апаратните методики на всяко изследвано лице се нанасят пред него в резултатната му карта.
(8) Изследваното лице се подписва в картата след нанасяне на резултатите.
(9) Резултатите от апаратните методики се съхраняват в паметта на компютъра една година.


Чл. 26. (1) Третата част на изследването включва беседа и наблюдение за получаване на допълнителна информация за качествата, необходими за съответната категория или професионална група.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Третата част на изследването се провежда при следната обща процедура:
1. беседата се провежда индивидуално с всяко изследвано лице след приключване на апаратното изследване;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) психологът, извършващ изследването, анализира резултатите на всяко лице преди провеждането на беседа с него;
3. беседата включва стандартизирани въпроси относно опита, качествата и поведението на лицето като водач на МПС;
4. по време на беседата се дава обратна информация на лицето за неговите резултати от психологическото изследване, показва се резултатната карта, а при необходимост - и обработените бланки и листове за отговори.
(3) Наблюдение на поведението на всяко лице се извършва по време на цялото изследване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Данните от беседата заедно с данните от наблюдението по време на всички части на изследването се описват от психолозите в резултатната карта на изследваното лице.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.)


Чл. 27. (1) Резултатите от всяко явяване се нанасят в съответна резултатна карта, която е неделима част от регистрационната карта (приложение № 4).
(2) Регистрационните карти заедно с прилежащите им резултатни карти се съхраняват три години.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Копия на изискваните документи по чл. 20, ал. 2 и 3 се съхраняват в архива на психологическата лаборатория заедно с регистрационните и резултатните карти.


Чл. 28. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) При извършване на психологическо изследване методиките за изследване са точно определени, еднакви и задължителни за всички изследвани лица за съответната цел и поредност на явяване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Методиките за съответната цел и поредност на явяването, инструкциите, начините на обработка и оценяване се описват в методически указания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Методическите указания са задължителни за психолозите, работещи при лицата, получили удостоверение за регистрация по чл. 4а, и за служителите от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" при извършване на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии.


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.)


Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност за съответната категория или професионална група и се дава от психолога в края на всяка проведена беседа.
(2) При вземане на решение за заключението за психологическа годност се вземат предвид резултатите от психологическите тестове, данните от наблюдението, данните от беседата и компенсаторните възможности на изследваното лице.
(3) При съответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група се дава положително заключение и в резултатната карта се записва "Допуска се" за съответната категория или професионална група.
(4) При несъответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група се дава отрицателно заключение и в резултатната карта се записва "Не се допуска" за съответната категория или професионална група.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Заключенията за психологическа годност се подписват от психолога и се мотивират писмено в резултатните карти на лицата.
(6) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Резултатите от методиките за изследване на познавателната, личностната и психомоторната сфера:
1. не се тълкуват в абсолютни стойности, а се прави и качествен анализ;
2. при анализа се оценява доколко отразяват реалното ниво на професионално-значимите качества и могат да служат като основа за надеждна прогноза относно поведението на лицето на пътя и риска от допускане на пътнотранспортни произшествия;
3. не се разглеждат изолирано, а се търсят и възможности за компенсация между качествата.
(7) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) При повече от един невалиден тест за познавателната сфера и/или невалиден личностен тест се дава заключение "Не се допуска" поради липса на данни за професионалнозначимите качества.
(8) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Когато изследваното лице откаже да заяви определена цел/цели, резултатите му за тази цел/цели не се разглеждат, а в резултатната карта и в протокола служебно се вписва отрицателно заключение за съответната цел/цели.


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.)


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)


Чл. 33. (1) Заключението за психологическа годност се съобщава лично и индивидуално на всяко изследвано лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) При даване на заключение резултатната карта се показва на изследваното лице, без да му се предоставя.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Резултатите от изследването не подлежат на разгласяване на други лица с изключение на служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които имат възложени функции по извършване на методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания.
(4) Допуска се резултатите от психологическото изследване да бъдат сведени до трети лица при транспортно-психологическа експертиза на пътно-транспортно произшествие или други случаи по искане на съдебните органи.


Чл. 34. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) По време на психологическото изследване не се допускат други лица, освен психологът и изследваните, с изключение на случаите по ал. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) По време на психологическото изследване могат да присъстват длъжностни лица, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.)
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) В случаите по чл. 19 присъства и заклет преводач, осигурен от изследваното лице.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Изследваното лице не се допуска или се отстранява, когато преди започване или по време на изследването видимо се установи, че лицето е употребило алкохол или е под въздействието на друго упойващо вещество.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Лице, което не спазва реда за провеждане на изследването, може да бъде отстранено от изследването.


Чл. 35. (1) (Отм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.)
(2) Методиките, с които се извършва психологическото изследване, не подлежат на разгласяване.

Глава шеста.
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) След приключване на психологическото изследване дадените заключения се регистрират посредством специализирания програмен продукт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) На всички лица, получили положително заключение, се издава удостоверение за психологическа годност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 84 от 2022 г., в сила от 21.10.2022 г.) Удостоверението съдържа личните данни на лицето, целта/целите, за които то е получило положително заключение за психологическа годност, града, протокола и датата на психологическото изследване, наименованието на психологическата лаборатория и дата на издаване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Удостоверенията за психологическа годност се подписват от психолога, провел изследването, и се подпечатват с печата на съответната психологическа лаборатория.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) На всяко удостоверение за психологическа годност се поставя дата на издаване, еднаква с датата на положителното заключение за съответната цел/цели.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Когато се установи, че издадено удостоверение съдържа неточни данни, се издава ново удостоверение с коректно съдържание и с дата на издаване датата на издаване на оригинала. Когато новото удостоверение се издава в ден, различен от деня на издаване на оригинала, лицата подават до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" заявка по образец (приложение № 6а). Всички удостоверения с неточни данни се задържат в психологическата лаборатория, която ги е издала, и се съхраняват до края на календарната година, в която са издадени, след което се унищожават. По същия ред се съхраняват и унищожават удостоверенията по чл. 20, ал. 2, т. 6.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) След издаване на всички удостоверения за психологическа годност за деня посредством специализирания програмен продукт се издава протокол.
(8) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Протоколът съдържа номер, дата и град, лични данни на изследваните лица - име, презиме, фамилия, ЕГН, целите, заключенията за психологическа годност за тях и номерата на отпечатаните удостоверения, имената и подписите на психолозите, провели изследването.
(9) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г.) Протоколът се подписва от психолога, провел изследването, и се подпечатва с печата на съответната психологическа лаборатория.
(10) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) След издаването му протоколът се съхранява в архива на психологическата лаборатория.
(11) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Протоколите се съхраняват по възходящ ред на номерата за текущата година за срок десет години.
(12) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) При издаване на дубликат или ново удостоверение в случаите на техническа грешка в данните на издадено удостоверение се издава допълнение към съответния протокол.
(13) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Допълнението към съответния протокол се подписва от психолога, който е издал дубликата на удостоверението за психологическа годност, и се подпечатва с печата на съответната психологическа лаборатория.
(14) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Допълнението се прикрепя към съответния протокол и се съхранява заедно с него.
(15) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Когато удостоверението за психологическа годност е изгубено, повредено или унищожено, в срока на неговата валидност може да се издаде дубликат на удостоверението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) За издаване на дубликат на удостоверението лицето подава заявление до лицето, притежаващо удостоверение за регистрация по чл. 4а (приложение № 6).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Дубликатът е със същото съдържание и същата валидност като оригиналното удостоверение.


Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Когато в обявения в графика ден и час в психологическата лаборатория не присъстват психологът, който трябва да проведе изследването, и/или лицата, записани за изследване за същия ден и час, както и във всички останали случаи, в които са издадени удостоверения за психологическа годност, без да е проведено изследване по реда на тази наредба, удостоверенията и другите документи, свързани с издаването им, са невалидни. Последното обстоятелство се отбелязва в специализирания програмен продукт от служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)

Чл. 39. (1) (Доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" създава и поддържа централизирана база данни за проведените изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност.


Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.)

Глава седма.
КОНТРОЛ (НОВА - ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г.)


Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или от оправомощени от него длъжностни лица.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Точност на възприятието за време" е правилна преценка на различни времеви интервали.
2. "Точност на възприятието за пространство" е умение "на око" да определят пространствени съотношения, разстояния, ъгли, размери.
3. "Точност на възприятието за движение" е правилно определяне скоростта, направлението и разположението на движещи се обекти.
4. "Голям обем на вниманието" е способност да се възприемат едновременно повече от три обекта.
5. "Устойчивост на вниманието" е способност за продължително съсредоточаване върху даден обект или дейност.
6. "Концентрация на вниманието" е способност за съсредоточаване върху един обект.
7. "Разпределение на вниманието" е способност за едновременно възприемане на повече обекти или едновременно изпълнение на няколко дейности.
8. "Превключване на вниманието" е способност да се пренасочва вниманието от един обект към друг или от една дейност към друга.
9. "Бдителност" е способност своевременно да се откриват сигналите и своевременно да се изпълняват необходимите действия при продължителна еднообразна дейност.
10. "Обем на паметта" е способността за съхранение на повече от три едновременно възприети обекта.
11. "Оперативна памет" е способността за съхранение на значима за изпълнение на дадена дейност информация.
12. "Подвижност на мисловните процеси" е умението за бързо преминаване от една към друга мисловна задача.
13. "Гъвкавост на мисловните процеси" е умението да се намира правилно решение при нестереотипни задачи.
14. "Оперативност на мисленето" е актуализация на съдържанието на знанието, отнасящо се до даден сигнал, и интерпретация на това знание за решаване на задачи, свързани с управлението на обекта.
15. "Невербален интелект" е способност за откриване на взаимовръзки и закономерности между обекти с несловесен характер.
16. "Сръчност на движенията" е точност и бързина на изпълнение на движенията.
17. "Бързина на проста сензомоторна реакция" е времето за реагиране на един сигнал (звуков, светлинен и т.н.).
18. "Бързина на сложна диференцировъчна реакция" е времето за реагиране на значими сигнали при наличие на множество други сигнали.
19. "Бързина на сложна изборна реакция" е времето за реагиране по определен начин на различни сигнали.
20. "Бързина на реакция на движещ се обект" е времето за реагиране на сигнал (обект), променящ местоположението си.
21. "Точност (правилност) на реакциите" е съответствието на извършената реакция на необходимата (отсъствие на грешки).
22. "Стабилност на реакциите" е еднаквост във времената на отделните реакции.
23. "Емоционална устойчивост" е стабилност, спокойствие, уравновесеност на личността.
24. "Самоконтрол" е саморегулиране на собственото поведение.
25. "Съвестност" е съобразяване на поведението с обществените норми.
26. "Отговорност" е осъзнаване на дълга пред обществото и самия себе си.
27. "Сдържаност" е овладяване на собственото поведение.
28. "Липса на агресивност" е отсъствие на необузданост в поведението.
29 "Дисциплинираност" е спазване на определени изисквания.
30. "Склонност към поемане на разумен риск" е извършване на рисковано действие само когато е необходимо.
31. "Адекватна самооценка" е съответствие на собствената оценка и на реалните постижения.
32. "Устойчивост към професионално безотговорно поведение" е едновременно утвърден характер, практичен, самоконтролиращ се и спокоен.
33. "Стандартните психометрични процедури" включват изчисляване на определени статистически величини и коефициенти, изчисляване на балови оценки по скали или общи, изчисляване на персентили, използване на определени статистически анализи (вариационни, корелационни, факторни и др.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата.


§ 3. В Наредба № 31 от 1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (ДВ, бр. 69 от 1999 г.) раздел втори "Изисквания за психологическа годност" от глава втора "Изисквания към водачите" се отменя.


§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Удостоверенията за психологическа годност, издадени до влизане в сила на тази наредба, важат за постъпване на работа, в съответствие с целта за която са издадени, и за останалите случаи по чл. 1, ал. 1 до изтичане на срока на валидност, определен в тях.


§ 5. В Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 83 от 2005 г.; попр., бр. 85 от 2005 г.; изм., бр. 26 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 57, ал. 1 думите "притежават удостоверение за психологическа годност" се заменят със "са психологически годни".
2. В чл. 58 т. 3 се изменя така:
"3. да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата."


§ 6. В Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 101 от 1999 г.; изм. бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 8, 40 и 108 от 2002 г. и бр. 16 от 2003 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 18 т. 3 се изменя така:
"3. да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата."
2. В чл. 66 т. 6 се отменя.
3. В чл. 71 т. 6 се отменя.
4. В чл. 87 т. 2 се изменя така:
"2. да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата."
5. В чл. 89 т. 6 се отменя.
6. Приложение № 7 към чл. 18, т. 3, буква "б" се отменя.


§ 7. В Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници (обн., ДВ, бр. 109 от 1999 г.; изм., бр. 50 и 95 от 2000 г., бр. 30 от 2002 г., бр. 107 от 2003 г., бр. 29 и 111 от 2004 г., бр. 23 и 58 от 2005 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 18 т. 3 се изменя така:
"3. да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата."
2. В чл. 24, ал. 2, точка 5 думите "и психологическа годност" на водачите" се заличават.
3. В чл. 31, ал. 1 т. 4 се отменя.
4. Приложение № 6 към чл. 18, т. 3, буква "б" се отменя.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата:
1. Думите "Регионалната дирекция "Автомобилна администрация" и "Регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменят съответно с "Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", а думите "Директора на регионална дирекция "Автомобилна администрация" и "Директорът на регионална дирекция "Автомобилна администрация" се заменят съответно с "Началника на областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" и "Началникът на областния отдел "Контролна дейност - ДАИ".
2. Думите "министъра на транспорта" и "министърът на транспорта" се заменят съответно с "министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията", а думите "Министерството на транспорта" и "Министерство на транспорта" се заменят с "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 69 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2012 Г.)

§ 31. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 28, т. 1 относно чл. 19, ал. 1, т. 2 относно чл. 44, ал. 1, т. 3 относно чл. 45й, т. 4, относно чл. 51, т. 5 относно чл. 55 и т. 6 относно чл. 55а, § 29 и 30, които влизат в сила три месеца след обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2016 Г.)

§ 35. Регистрираните лица за извършване на първо и второ психологическо изследване привеждат:
1. компютризираната психологическа апаратура и програмния продукт към нея в съответствие с изискванията на приложение № 11 към чл. 4в, ал. 1, т. 8, буква "б" в едномесечен срок от обнародването на тази наредба в "Държавен вестник";
2. психологическите лаборатории в съответствие с изискванията по чл. 4в, ал. 1 в двумесечен срок от обнародването на тази наредба в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 15.05.2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 21.10.2022 Г.)

§ 6. Валидните удостоверения за психологическа годност, издадени преди влизане в сила на тази наредба, стават безсрочни и запазват валидността си при условията на § 2, т. 4 относно чл. 8, ал. 7.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 15.05.2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 21.10.2022 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от обнародването и в "Държавен вестник".

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 15.05.2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС, НА ВОДАЧИ НА МПС И НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ


Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)


(Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.) Форма и начин на защита: хартия - гланц 180 g/m2 офсет, формат - 86 х 54 mm, цветност - не по-малко от 1+1+uv лак, защити - UV мрежа - (лице и гръб) с надпис "психологическа годност", тапетен холограмен знак, вграден в долния ляв ъгъл на гърба.


Приложение № 2 към чл. 15, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.)


Приложение № 3 към чл. 22, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)Приложение № 4 към чл. 27, ал. 1


РЕЗУЛТАТНА КАРТА
за психологическо изследване
 
№ . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/Име, презиме, фамилия/
Възраст . . . . . . . . (нав. год.) Цел . . . . . . . . . . . . . . . . Поредност на явяването . . . . . . . . . . .   1 2 3
             
             
Тест Показа- Качество Долни граници на Много Ниски Средни Високи Много Горни граници на
  тели   изразеност на качеството ниски   (норма)   високи изразеност на качеството
 
І. Познавателна сфера
 
  В Ку Устойчивост на вниманието Неточност на обработка на информацията.           Точност на обработка на информацията
  П Кп   Ниска скорост на обработка на информацията           Висока скорост на обработка на информацията
  О                  
  В Ку Превключване/ Неточност на обработка           Точност на обработка на
      разпределение на информацията           информацията
  П Кп на вниманието Ниска скорост на обработка на информацията           Висока скорост на обработка на информацията
  О                  
        Неточност на обработка на информацията           Точност на обработка на информацията
        Ниска скорост на обработка на информацията           Висока скорост на обработка на информацията
                    Висока скорост
  В Оперативна Ниска продуктивност           Висока продуктивност
  Г памет Неточност на процеса           Точност на процеса
  П   Ниска скорост           Висока скорост
  В Оперативно Ниска продуктивност           Висока продуктивност
  Г мислене Неточност на процеса           Точност на процеса
  П   Ниска скорост           Висока скорост
 
ІІ. Психомоторна сфера
 
  Верни Сложна Ниска продуктивност           Висока продуктивност
  Грешни изборна Неточност           Точност
  Коеф. реакция Неадекватност           Адекватност
  Верни   Ниска продуктивност           Висока продуктивност
  Забавени   Ненавременност           Навременност
  Грешни   Неточност           Точност
  Пропус.   Много пропуснати           Малко пропуснати
  Коеф.   Неадекватност           Адекватност
  Верни   Ниска продуктивност           Висока продуктивност
  Забавени   Ненавременност           Навременност
  Грешни   Неточност           Точност
  Пропус.   Много пропуснати           Малко пропуснати
  Коеф.   Неадекватност           Адекватност
   
  Подпис на изследваното лице:
   
    Сложна Време на реакция:            
  Ме дифер. Ниска скорост           Висока скорост
  А реакция Нестабилност           Стабилност
  Грешки   Неточност           Точност
      Време на реакция:            
  Ме   Ниска скорост           Висока скорост
  А   Нестабилност           Стабилност
  Грешки   Неточност           Точност
   
  Подпис на изследваното лице:
   
№ . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
ІІІ. Личностова сфера
 
Тест Скала Качество Ниски Средни Високи Качество
        (норма)    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Беседа и наблюдение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Мотиви за заключението Заключение:
  Дата:
  Председател:
  1. Член:
  2. Член:
   


Приложение № 5 към чл. 36, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.)


ПРОТОКОЛ
със заключения за психологическа годност
 
Номер: ...... дата: ............ .............................................................................................................................................
Име, ЕГН Цел/ Поредност Заклю- Удос-
  презиме,   Цели на явяване чение тове-
  фамилия       (Допус- рение
          ка се/
          Не се  
          допуска)  
             
             
             
             
Психолог: . . . . . . . . . .


Приложение № 6 към чл. 37, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.)


ДО
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ
ГР. .............................................
КЪМ ...........................................
 
З А Я В Л Е Н И Е
от ..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ...............................................................................................................................................................................

Желая да ми бъде издаден дубликат на удостоверение за психологическа годност поради следните причини:.................
......................................................................................................................................................................................
Удостоверението е издадено от ................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Дата: Подпис:
(Попълва се служебно)
 
На лицето е издадено удостоверение с № ..........................................................................................................................................
........ въз основа на протокол № ..............................................................................................................................................
......../ ............... г. на ..............................................................................................................................................
.................................. град .......................................................................................................................................
което е валидно до ................................................................................................................................................................
 
Психолог: .........................................................................................................................................................................
(име и подпис)


Приложение № 6а към чл. 36, ал. 6

(Ново - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)

 

 

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

"АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

 

ЗАЯВКА ЗА КОРЕКЦИЯ

В ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА БАЗА ДАННИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВОДАЧИТЕ

 

от ....................................................................................................................................................... - психолог в психологическа лаборатория № ......................., гр. ....................................................., към удостоверение за регистрация № .............../............................ г.

Допусната е техническа грешка в протокол със заключения за психологическа годност № .......... от ............................. г.

Погрешно вписаната информация е .................................................................................................

Вярната информация е .......................................................................................................................

Моля за възможност за корекция на данните и преиздаване на протокола.

За удостоверяване верността на информацията приложено изпращам:

1. Копие от регистрационна/и карта/и № ......................................... / ........................................ г.

2. Копие от резултатна/и карта/и № .................................................. / ......................................... г.

3. Копие от представените от лицето/лицата документи по чл. 20:

    3.1. ................................................................................................................................................. ;

    3.2. ................................................................................................................................................. ;

    3.3. ................................................................................................................................................. ;

    3.4. ................................................................................................................................................. ;

4. Друго ...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

Дата: ............................ г.                                                            Психолог: .......................................

   


Приложение № 7 към чл. 4а, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.)РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
№ .....
 
на
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
БУЛСТАТ:.........
АДРЕС: .....................................................................................................................................................................................................
 
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЪРВО И ВТОРО
ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ЧЛ. 152, АЛ. 1, Т. 2 И АЛ. 2
ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 
УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 153В, АЛ. 4
ОТ ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
 
Издадено на: ................... г.
 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

И СЪОБЩЕНИЯТА

 

/подпис и печат/Приложение № 7а към чл. 4в, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 80 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г.)


Приложение № 8 към чл. 4б, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.)

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА

И СЪОБЩЕНИЯТА

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От ........................................................................................................................................, ЕИК на търговеца: ..............................................................................................................., представляван от ........................................................................................................................................................

(управител/изпълнителен директор/член на съвета на директорите, прокурист)

Адрес: .........................................................................................................., тел. ..............................

 

Моля да бъде извършен оглед на психологическа лаборатория за установяване на съответствието с изискванията на чл. 4в, ал. 1.

Психологическата лаборатория се намира на адрес: ...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Моля да ми бъде издадено удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

Прилагам следните документи:

1. Декларация по чл. 4б, ал. 2, т. 3 за липса на конфликт на интереси.

2. Списък с адресите на психологическите лаборатории по чл. 4б, ал. 2, т. 4 с приложени за всяка от тях:

а) копие от документа за собственост или договора за наем, или договор, който удостоверява правото да ползва по друг начин психологическата лаборатория за срок не по-малко от една година по чл. 4б, ал. 2, т. 4;

б) декларация за съгласие по чл. 4б, ал. 2, т. 4.

3. Списък на психолозите, отговарящи на изискванията по чл. 4б, ал. 2, т. 5 за провеждане на изследванията, с приложени за всеки от тях:

а) копие от диплома за завършено висше образование по специалност "Психология", степен "магистър", с приложението към нея;

б) автобиография;

в) декларация от психолога (приложение № 13).

4. Документ за платена държавна такса.

Забележки:

1. Списъците и копията на документите се заверяват със свеж печат на търговеца и подпис на лицето, което го представлява, а оригиналите се представят за проверка и заверка от служител на ИА "Автомобилна администрация".

2. При подаване на заявления или получаване на документи от лице, различно от лицето, което представлява търговеца съгласно търговския регистър, се представя нотариално заверено пълномощно от представляващия търговеца или адвокатска карта.

 

Дата: .........................             Заявител: ...............................................................................................

                                                                (подпис на лицето, представляващо търговеца, и печат)

 


Приложение № 8а към чл. 4д, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.)

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА

И СЪОБЩЕНИЯТА

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От ........................................................................................................................................................., ЕИК на търговеца: ................................................., представляван от .............................................

...............................................................................................................................................................

(управител/изпълнителен директор/член на съвета на директорите, прокурист)

Адрес: .........................................................................................................., тел. ...............................

Моля да бъде извършена промяна в списъка/списъците към удостоверение за регистрация

№ .........................../............................... г. за извършване на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата, като: (отбележете със знак "Х")

0 се заличи психологическа лаборатория № ................................. с адрес: ....................................

..............................................................................................................................................................,

чийто архив се предава на: ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................;

0 се извърши оглед за установяване на съответствието на психологическа лаборатория с изискванията на чл. 4в, ал. 1 и се промени адресът на психологическа лаборатория

№ ......................................, гр. .................................................................; новият адрес е: ...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................;

0 се извърши оглед за установяване на съответствието на психологическа лаборатория/и с изискванията на чл. 4в, ал. 1 и се добави нова психологическа лаборатория/и с адрес/и: ...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

0 се заличи следният психолог/психолози: ...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................;

0 се добави следният психолог/психолози: ...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................,

за работа в психологическа лаборатория в гр. .................................................................................

 

Прилагам следните документи: (отбележете със знак "Х")

0 1. Копие от документа за собственост или договора за наем, или договор, който удостоверява правото да ползва по друг начин помещенията на психологическата лаборатория за срок не по-малко от една година по чл. 4б, ал. 2, т. 4.

0 2. Декларация за съгласие съгласно чл. 4б, ал. 2, т. 4.

0 3. Копие от дипломата за завършено висше образование със специалност "психология", степен "магистър" и приложението към нея.

0 4. Автобиография.

0 5. Декларация от психолога (приложение № 13).

0 6. Документ за платена държавна такса.

Забележки:

1. Списъците и копията на документите се заверяват със свеж печат на търговеца и подпис на лицето, което го представлява, а оригиналите се представят за проверка и заверка от служител на ИА "Автомобилна администрация".

2. При подаване на заявления или получаване на документи от лице, различно от лицето, което представлява търговеца съгласно търговския регистър, се представя нотариално заверено пълномощно от представляващия търговеца или адвокатска карта.

 

Дата: .........................                 Заявител: ..........................................................................................

                                                                (подпис на лицето, представляващо търговеца, и печат)

 


Приложение № 9 към чл. 4б, ал. 2, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)


Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
Долуподписаният/та ...............................................................................................................................................................
Адрес: ........................................................................................................................................................................
(пощенски код, град, община, квартал, улица, №, бл., ап.)
лична карта № ..................., изд. от ............................... на .........................................................................................
с ЕГН., представител на....................................................................,
(посочете фирмата на участника)
регистриран по фирмено дело № ........ по описа за .... г. на ............ окръжен съд, със седалище и адрес на управление.....................................
В качеството си на управител (съдружник, член на УС, член на съвета на директорите) ......................................................................................
....................................................................................................................................................................................
 
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
Не извършвам дейност по обучение на водачи на моторни превозни средства по чл. 1, ал. 1 от Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологически изследвания на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачите на МПС и на председатели на изпитни комисии и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на психологически изследвания.
Не осъществявам обществен превоз на пътници и товари в автомобилния транспорт.
 
_______________________г.
Декларатор:______________________________________________________


Приложение № 10 към чл. 4в, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2012 г., в сила от 11.09.2012 г., предишно Приложение № 10 към чл. 4в, ал. 1, т. 1, изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2023 г.)

 

 

Министерство на транспорта и съобщенията

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"


 

Протокол № ......................

за съответствие на психологическа лаборатория

гр. .................................................................................

към .......................................................................................

 

с изискванията на Наредба № 36 от 2006 г. на МТИТС за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания

Град: ...................................

дата: ...................

издание

І

ІІ

Адрес на психологическата лаборатория:

град: ............................................

пощенски код: .......................

ж.к./ул.: .......................................................................................... № ............, бл. ..........., вх. ......., ет. ........

1. Помещение за изследване на познавателната и личностната сфера

Изисквания***

Индивидуални работни места

брой маси*

 

Висо-

чина >=2,40м

Естест-

вено освет-

ление

Темпе-

ратура

18-24°С

брой столове*

 

Работно място за психолога

маса**

 

Да

Да

Да

стол**

 

Не

Не

Не

Съответствие със здравните изисквания към обекти с обществено предназначение - осветеност, отопленост, обезшуменост

Сертификат от сертифицирана лаборатория за замерване факторите на работната среда съгласно БСА № ................./.....................................

 

 

Издаден от:

2. Помещение за изследване на психомоторната сфера

(кабинет за психолог)

Забележки

Работно място за изследваното лице

маса**

 

 

стол**

 

 

Работно място за психолога

маса**

 

 

стол**

 

 

Психологическа апаратура

 

 

 

Видимост от психолога към пулта

 

 

 

Технологично оборудване

компютърна конфигурация**

 

 

операционна система, съвместима с приложните програмни продукти**

 

 

възможност за работа в мрежа**

 

 

печатащо устройство за отпечатване върху документи**

 

 

ламинатор за А4**

 

 

Комуникации

телефон**

 

 

постоянна връзка с интернет**

 

 

Съответствие със здравните изисквания към обекти с обществено предназначение - осветеност, отопленост, обезшуменост

Сертификат от сертифицирана лаборатория за замерване факторите на работната среда съгласно БСА № ................./.............................

Издаден от:

4. Други

Забележки

Информация за нормативната уредба

информация за размера на събираните такси и номер на банковата сметка**

 

 

информация за третото

изследване**

 

 

Санитарен възел, достъпен и за изследваните лица**

 

 

 

                 

 

Психоло-

гическата лаборато-

рия***

СЪОТ-

ВЕТСТВА

на изискванията на Наредба № 36 на МТИТС за извършване на психологически изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания

НЕ СЪОТ-

ВЕТСТВА

 

*записва се брой      **записва се "да" или "не"   ***ненужното се задрасква със знак "Х"

 

ПОДПИСИ:

Служители на ИА "Автомобилна администрация"

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

(имена и длъжности)

Представител на лицето, подало заявлението по чл. 4б, ал. 2:

..........................................................................................................................................................

(име и длъжност)

   Приложение № 11 към чл. 4в, ал. 1, т. 8, б. "в"

(Ново - ДВ, бр. 89 от 2010 г., предишно Приложение № 11 към чл. 4в, ал. 1, т. 2, б. "в", изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)

Изисквания към компютризираната психологическа апаратура и програмния продукт

Компютризираната психологическа апаратура и програмният продукт трябва да съответстват на методиката по чл. 11д, ал. 4, т. 1 и да осигуряват прилагането й.

I. Компютризираната психологическа апаратура трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да изследва сложна изборна реакция;
2. да може да експонира светлинни и звукови стимули;
3. светлинните стимули трябва да са бял, жълт, червен, зелен, син, разположени в два реда по пет и да се излъчват в бели кръгове;
4. да има пулт с пет цветни бутона в цветовете по т. 3 за реакция на изследваното лице;
5. да има два педала за реакция - ляв и десен;
6. освен светлинните стимули по т. 3 и 4 за педалите трябва да има отделно два бели светлинни стимула (съответно за ляв и за десен педал), разграничени от другите на фона на черна правоъгълна лента;
7. да излъчва от вградени или добавени високоговорители два звукови сигнала - нисък и висок;
8. за реакции на звуците да има два правоъгълни бутона от двете страни на пулта, като този за ниския звук е разположен вляво; бутоните да са обозначени съответно с буквите "Н" и "В";
9. когато компютризираната психологическа апаратура използва монитор за експониране на стимулите, мониторът трябва да бъде с диагонал не по-малък от 38 см;
10. под зоната на стимулите за реакция с педалите да е разположен светлинен индикатор за грешка.

II. Програмният продукт на компютризираната психологическа апаратура трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е на български език;
2. да има защита от външна намеса;
3. да може да работи в режим, при който нов стимул се подава само след правилна реакция, както и в режим, при който всеки стимул се подава независимо от реакцията;
4. да има възможност за модифициране на тестовите програми чрез изключване на някои стимули, промяна на продължителността на подаване на стимулите и/или промяна на начина на реагиране;
5. да излъчва стимулите в предварително програмирана последователност;
6. работата с апарата да може да се стартира само след въвеждане на потребителско име и код за достъп на психолога;
7. при стартиране програмата автоматично трябва да синхронизира датата и часа със сървъра на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
8. психологът да има възможност за еднократна демонстрация на всички стимули по време на общата инструкция за изследваните лица; продължителността на експозицията на подаваните стимули при демонстрацията да бъде по 4 секунди за всеки;
9. след еднократната демонстрация на стимулите работата с апарата да продължава само след въвеждане на данните на изследваното лице: три имена, ЕГН, регистрационен номер, цели и поредност на явяването; корекция на въведените данни да е възможна еднократно, като се съхраняват както първоначално въведените, така и коригираните данни; корекцията да е възможна само преди стартиране на тестовите програми;
10. преди стартиране на първата тестова програма психологът да има възможност да подава ръчно и еднократно всички стимули на апарата с цел провеждане на индивидуалното упражнение на лицето; продължителността на експозицията на подаваните стимули при упражнението да не е ограничена времево, а да се прекратява след правилната реакция на изследваното лице;
11. за всяко изследвано лице апаратът да позволява стартиране само на тестовите програми, определени в методиката за провеждане на психологическите изследвания, в зависимост от целите и поредността на явяването му;
12. при апаратното изследване на дадено лице упражнението и всяка от тестовите програми да могат да бъдат стартирани еднократно в рамките на 24 часа от началото на изследването на лицето;
13. да осигурява възможност по време на теста на екрана на монитора да се показва следната информация: наименование на тестовата програма, поредност на теста, поредност на подавания стимул, продължителност на стимула, постоянно обновяващ се брой на верните, забавените, грешните и пропуснатите реакции и времето на всяка от реакциите;
14. след края на тестовите програми да показва на екрана на монитора резултатите от изследването на лицето: верните, забавените, грешните и пропуснатите реакции, и коефициента на адекватност за всяка от програмите;
15. да архивира автоматично всички данни от проведените изследвания;
16. да не съдържа софтуер, различен от определения в тази наредба, като демонстрационни програми, програми за упражнение и др.;
17. да разполага с възможност за извършване на контрол на данните от проведените с апарата изследвания от контролните органи чрез отделен интерфейс "Проверка" за търсене и онагледяване на търсената информация, като:
а) достъпът се осигурява чрез код, предоставен от производителя на апаратурата на оправомощените да извършват проверки служители на ИА "Автомобилна администрация";
б) осигурява достъп до всички данни от проведените изследвания чрез търсене по един или няколко от следните критерии: трите имена на изследваното лице, ЕГН на лицето, номер на регистрационната карта на лицето, дата на изследване, трите имена на психолога, провел изследването;
в) справките съдържат информация за: данните на психолога, провел апаратното изследване, начален и краен час на демонстрацията по време на общата инструкция за работа с апарата за всяка от предвидените групи за деня, регистрационен номер, дата, трите имена, ЕГН, целта/целите и поредността на явяване на изследваното лице, начален и краен час на индивидуалното упражнение, начало, край и резултати на лицето за всяка тестова програма;
г) разполага с възможност резултатите от проверката да се отпечатат и/или запишат на цифров носител.


Приложение № 12 към чл. 19, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Аз, долуподписаният/долуподписаната .........................................................................................,

                                                                                      (име, презиме, фамилия)

декларирам, че съм квалифициран преводач от и на ........................................................ език на

договор към ........................................................................................................................................

                                                                       (организация, адрес)

с номер на регистрация № ......... ............. от списъка на агенциите за преводи, оторизирани от Министерството на външните работи на Република България.

 

гр. .......................................                                                                  Подпис:

дата: ...................................                                                                                       (име, фамилия)

 


Приложение № 13 към чл. 4б, ал. 2, т. 5

(Ново - ДВ, бр. 36 от 2016 г.)

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

От психолога ......................................................................................................................................,

                                                                  (име, презиме, фамилия)

ЕГН ........................................................................, телефон ..............................................................

Декларирам:

1. Запознат/а съм със заявлението от

...............................................................................................................................................................

(лечебно заведение)

да бъда включен в списъка на психолозите към издадено удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

2. Личният ми електронен адрес, на който да получа потребителското име и парола за достъп до специализирания програмен продукт на ИА "Автомобилна администрация" по чл. 11е, т. 6 от наредбата, е: ..............................................................................................................................................................

3. Известно ми е, че нося пълната отговорност за действията с предоставения ми персонален код за достъп до специализирания програмен продукт на ИА "Автомобилна администрация", както и до приложния програмен продукт на компютризираната психологическа апаратура, и не трябва да ги преотстъпвам на други лица съгласно чл. 11в, т. 14.

 

Дата: .........................

Подпис: ...................

 


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума