навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

В сила от 09.04.2010 г.
Издаден от Националната здравноосигурителна каса

Обн. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г., отм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменен с § 1 от заключителните разпоредби на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса - ДВ, бр. 53 от 13 юли 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) С този правилник се уреждат функциите, структурата и организацията на дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Националната здравноосигурителна каса е юридическо лице със седалище в София и с предмет на дейност: осъществяване на задължителното здравно осигуряване.


Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Националната здравноосигурителна каса осъществява дейността си по задължителното здравно осигуряване посредством набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване.
(2) Бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства за задължително здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет.


Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Националната здравноосигурителна каса осъществява дейността си в съответствие със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), действащото законодателство и правилника.

Раздел II.
Устройство на НЗОК


Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Националната здравноосигурителна каса се състои от централно управление (ЦУ), районни здравноосигурителни каси (РЗОК) и поделения на районните здравноосигурителни каси. Седалищата на РЗОК се определят съгласно списък, приет от Министерския съвет, а седалищата на техните поделения се определят със заповед на управителя на НЗОК.
(2) Органи на управление на НЗОК са:
1. надзорният съвет (НС);
2. управителят.
(3) За осъществяване дейността на ЦУ на НЗОК се създава администрация, чиято структура и обща численост се утвърждават от управителя на НЗОК.
(4) За осъществяване дейността на всяка РЗОК се създава администрация, чиято структура и обща численост се определя от управителя на НЗОК по предложение на директора на РЗОК.
(5) Администрацията на ЦУ на НЗОК и РЗОК е обща и специализирана:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на управителя на НЗОК/директора на РЗОК, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва технически дейности по административното обслужване;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) специализираната администрация подпомага управителя на НЗОК/ директора на РЗОК за осъществяване на неговите правомощия в организацията и контрола на здравното осигуряване.
(6) Администрацията осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:
1. законност;
2. откритост и достъпност;
3. отговорност и отчетност;
4. ефективност, ефикасност и икономичност ;
5. субординация и координация;
6. предвидимост;
7. обективност и безпристрастност.


Чл. 6. Надзорният съвет на НЗОК се състои от 9 членове и има следните правомощия:
1. определя организацията на работата си чрез правилника;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) определя реда и сключва договор за управление с управителя на НЗОК;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) приема правилника за устройството и дейността на НЗОК по предложение на управителя;
4. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)
5. определя изискванията за заемане на длъжността и приема правилата за провеждане на конкурси за директори на РЗОК;
6. участва в изготвянето и приемането на Националния рамков договор (НРД);
7. одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК след становището на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 3 ЗЗО;
8. одобрява годишния финансов отчет, годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишния отчет за дейността на НЗОК;
9. взема решения за използване на средства от резерва на НЗОК;
10. взема решения за вътрешно преразпределяне на средства за административни разходи и на средства за разходи за придобиване на дълготрайни активи в рамките на утвърдения бюджет на НЗОК;
11. взема решения за сключване на сделки при процедури по възлагане на обществени поръчки над определения от правилника размер;
12. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) взема решения по предложение на управителя на НЗОК за придобиване на недвижими имоти;
13. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) по предложение на управителя на НЗОК взема решения за сключване на договори за заем и тяхното обезпечаване;
14. осъществява правомощията относно промени в цените на медицинската помощ, утвърждаване на реда за прилагане на определяне на броя на дейностите и за определяне на стойностите на бюджетите на лечебните заведения по смисъла на закона за бюджета на НЗОК, както и относно издаването на другите актове, предвидени в закона за бюджета на НЗОК за съответната година;
15. изготвя предложение за проект на наредба за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и го внася на министъра на здравеопазването;
16. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) утвърждава по предложение на управителя на НЗОК девет представители на НЗОК за водене на преговори с Българския фармацевтичен съюз за определяне на условията и реда за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина между директора на РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти;
17. определя в съответствие с наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, които изпълнителите на медицинска помощ могат да изписват на задължително осигурените лица за напълно или частично заплащане от НЗОК;
18. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) утвърждава по предложение на управителя на НЗОК представител на НЗОК в състава на Консултативния съвет към министъра на финансите по чл. 55б, ал. 1 ЗЗО и внася предложение до министъра на финансите; определя представители на НЗОК в Акредитационния съвет към Министерството на здравеопазването съгласно чл. 88а, ал. 5 от Закона за лечебните заведения;
19. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) взема решение за временно възлагане на подуправителя на НЗОК да изпълнява длъжността управител в случаите по чл. 19, ал. 4 ЗЗО;
20. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) осъществява методологично и управленско съдействие на управителя на НЗОК за постигане на предвидените в закона цели и правомощия в дейността на НЗОК;
21. осигурява в рамките на правомощията си по действащото законодателство изпълнението на закона за бюджета на НЗОК за съответната година;
22. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) осъществява контрол върху оперативната дейност на управителя по изпълнението на бюджета, на НРД и по дейността на НЗОК;
23. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)
24. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) издава актове по прилагане на НРД по предложение на управителя на НЗОК;
25. издава актове по приложение и по тълкуване на издадени от НЗОК актове;
26. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) командирова управителя на НЗОК в чужбина чрез председателя на НС;
27. осъществява други правомощия, предвидени в действащото законодателство;
28. (нова - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) утвърждава по предложение на управителя на НЗОК процедура за отпускане на лекарствени продукти по реда на чл. 56, ал. 3 ЗЗО;
29. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) одобрява прогнозните обеми и цени на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 12;
30. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) одобрява методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 55е, ал. 1.


Чл. 7. Надзорният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно.


Чл. 8. (1) За редовно проведено се счита заседание на НС, на което присъстват най-малко 6 от членовете му.
(2) Решенията се вземат с не по-малко от 5 гласа "за".
(3) Решенията по чл. 6, т. 3, 6 и 22 се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.
(4) Решенията на НС се вземат с явно гласуване.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Датата, часът и мястото на провеждане на заседанията на НС се определят от председателя му, за което членовете на Надзорния съвет се уведомяват писмено с покана. Поканата за заседанието и материалите към нея се изпращат чрез писмено съобщение, по електронна поща или по факс най-малко 3 дни преди датата на провеждане на заседанието. Дневният ред задължително включва въпроси от предходно заседание, които не са разгледани, освен ако е отпаднала необходимостта за това. Управителят на НЗОК може да предлага на председателя на НС включване на въпроси в дневния ред.
(2) Заседанията на НС се ръководят от председателя му. При отсъствие на председателя на НС той изрично упълномощава член на НС за свой заместник. При липса на упълномощаване членовете на НС избират помежду си председател за съответното заседание.


Чл. 10. (1) Дневният ред на заседанието на НС може да бъде изменен, ако присъстват всички членове на НС.
(2) Членовете на НС могат да представят писмено становище при невъзможност за участие в заседания на НС.
(3) Проекти на решения на НС могат да се внасят преди заседанието с докладна записка на вносителя относно необходимостта от вземане на решение и със становище на съответното звено на ЦУ на НЗОК, чиито функции са свързани с предмета на решението.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) В заседанията на НС участва управителят на НЗОК без право на глас.
(2) По решение на НС на неговите заседания могат да присъстват и други лица извън състава му без право на глас.


Чл. 12. (1) За заседанията на НС се водят протоколи и аудиозаписи. Всеки протокол съдържа дата и място на провеждане, час на откриване на заседанието, дневен ред, решенията, които са взети с поименното указване на начина на гласуване на всеки един от участващите, изразено особено мнение, предложени писмени становища и час на закриване на заседанието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Протоколите от заседания се подписват от председателя и присъствалите членове на НС и от изготвилия го. В 7-дневен срок от провеждане на заседанието преписи от протокола се предоставят на членовете на НС и на управителя на НЗОК.
(3) Протоколите и материалите от всяко заседание се съхраняват в архива в ЦУ на НЗОК. За целта се създава протоколен регистър, който съдържа номер и дата на протокола и взетите решения.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)


Чл. 13. (1) Извънредно заседание на НС може да бъде свикано по искане на:
1. председателя на НС;
2. най-малко от трима от членовете му;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) управителя на НЗОК;
4. министъра на здравеопазването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 извънредното заседание се свиква от съответните лица с предложен от тях дневен ред, като поканата се изпраща от управителя на НЗОК. Поканата за извънредно заседание се изпраща чрез писмено съобщение, по електронна поща или по факс най-малко 24 часа преди началото на заседанието.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Председателят и членовете на НС се командироват от управителя на НЗОК.
(2) Членовете на НС имат право на командировъчни пари за сметка на бюджета на НЗОК.


Чл. 15. (1) Разходите по дейността на НС са за сметка на бюджета на НЗОК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Административното, правното, техническото и финансовото обслужване на дейността на НС се осигуряват от управителя на НЗОК чрез администрацията на ЦУ на НЗОК.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Управителят на НЗОК:
1. представлява НЗОК в страната и в чужбина и действа като първостепенен разпоредител със средствата на НЗОК;
2. свиква първото заседание, при необходимост предлага свикване на извънредни заседания и участва в заседанията на НС на НЗОК без право на глас съгласно чл. 16, ал. 4 ЗЗО;
3. изготвя и внася в НС проект на правилник за устройството и дейността на НЗОК, както и изменения и допълнения в него и след неговото приемане го обнародва в "Държавен вестник";
4. организира и ръководи оперативно дейността на НЗОК в съответствие с действащото законодателство, правилника за устройството и дейността на НЗОК и решенията на НС;
5. упражнява цялостен контрол върху дейността по задължителното здравно осигуряване съгласно чл. 72 ЗЗО;
6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) обявява и провежда конкурси за директори на РЗОК в съответствие с изискванията и правилата по чл. 15, ал. 1, т. 11 ЗЗО, сключва, изменя и прекратява трудовите договори с директорите на РЗОК и с работещите в ЦУ на НЗОК;
7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) утвърждава устройството и общата численост на администрацията на ЦУ на НЗОК и средната брутна работна заплата на служителите в НЗОК; определя устройството и общата численост на администрацията на РЗОК; утвърждава длъжностните характеристики на служителите от администрацията на ЦУ на НЗОК и длъжностната характеристика на директор на РЗОК в съответствие с техните основни функции и задачи; извършва промени в рамките на утвърдената структура и обща численост;
8. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) утвърждава вътрешно административни актове (инструкции, правила, методики, документация и др.), свързани с организирането и ръководенето на оперативната дейност на НЗОК, в съответствие с действащото законодателство, правилника за устройството и дейността на НЗОК и решенията на НС;
9. изготвя проект на закон за годишния бюджет на НЗОК и го изпраща за становище на министъра на здравеопазването, внася проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК заедно със становището на министъра на здравеопазването за разглеждане и одобряване от НС, след което внася одобрения от НС проект на закон за годишния бюджет на НЗОК чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет;
10. изготвя годишен финансов отчет, годишен отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишен отчет за дейността на НЗОК и ги внася в НС за разглеждане и одобряване, след което внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет одобрените от НС годишен отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишен отчет за дейността на НЗОК;
11. внася становища и предложения пред НС относно необходимостта от приемане на актове, свързани с дейността на НЗОК;
12. предлага на НС решение за използване на средства от резерва на НЗОК;
13. сключва сделки, които имат стойност, по-ниска от предвидената в чл. 14 от Закона за обществените поръчки при спазване на процедурите за възлагане на обществени поръчки по действащото законодателство;
14. предлага на НС възлагането на обществени поръчки, чийто размер е над определения в т. 13;
15. внася предложение в НС за сключване на договори за заем и за тяхното обезпечаване и за придобиване на недвижими имоти за нуждите на НЗОК и РЗОК;
16. определя членовете на комисията към ЦУ на НЗОК за извършване на експертизите по чл. 78 ЗЗО;
17. утвърждава образци на документи и на договори, свързани с осъществяване на задължителното здравно осигуряване и за изпълнение на възложените на НЗОК дейности, издава самостоятелно или съвместно с други лица указания, инструкции и други актове по прилагането и тълкуването на НРД; издава съвместно с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите инструкцията по чл. 69 ЗЗО;
18. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)
19. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) управлява дейността на НЗОК, като отговаря за:
а) определянето на целите на НЗОК, разработването и прилагането на стратегически планове, планове за действие и програми за достигане на поставените цели в съответствие с решенията на НС на НЗОК;
б) идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите на НЗОК;
в) планирането, управлението и отчитането на бюджетните средства с оглед постигане на целите на НЗОК;
г) спазването на принципите за добро финансово управление и прозрачност на средства на НЗОК, както и за законосъобразното им управление и разходване;
д) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) ефективното управление на администрацията и поддържането нивото на компетентността й;
е) осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване и документирането на всички операции и действия и осигуряването на проследимост на процесите в НЗОК;
ж) (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
з) съхранението и опазването на активите и информацията от погиване, кражба, непозволен достъп и злоупотреба;
и) осигуряване на функцията по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство;
й) въвеждането, наблюдението и актуализирането на системите за финансово управление и контрол, отчетност, докладване и мониторинг за състоянието им и предприемането на мерки за подобряването им в изпълнение на препоръки от вътрешния одит и други проверки;
к) разделяне на отговорностите по вземане на решения, осъществяване на контрол и изпълнение;
л) въвеждането и прилагането на антикорупционни процедури в НЗОК;
м) утвърждава харта на правата на здравноосигурените лица;
20. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна информация;
21. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) отговаря за въвеждането и поддържането на система за управление на качеството в НЗОК, като:
а) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) следи за спазването от страна на служителите в НЗОК на системата за управление на качеството;
б) осигурява съответствието на внедрената система за управление на качеството със стандартите при периодичните одити от страна на проверяващата институция;
22. утвърждава етични норми за поведение на служителите на НЗОК и спазване на законодателството относно предотвратяване и разкриване на конфликта на интересите;
23. изготвя и внася пред съответните органи на изпълнителната и законодателната власт становища относно проекти на нормативни актове;
24. издава и обявява за невалидни европейски здравноосигурителни карти и упълномощава длъжностни лица за изпълнение на тези правомощия;
25. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) определя представителите на НЗОК в комисията по цените на лекарствените продукти и в комисията по Позитивния лекарствен списък и ги внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет, както и представителите на НЗОК в Комисията по прозрачност и Висшия съвет по фармация, както и в други комисии, съвети и работни групи във външни институции;
26. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) разработва прогнозните обеми и цени по чл. 55г, ал. 1 и ги изпраща за становище на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването;
27. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) предлага за одобряване от надзорния съвет прогнозните обеми и цени по т. 12;
28. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) обнародва в "Държавен вестник" обемите и цените на медицинската помощ, приети по реда на чл. 55д, ал. 6;
29. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) внася за приемане от Министерския съвет одобрените по реда на чл. 55г, ал. 4 обеми и цени на медицинската помощ в случаите по чл. 55д, ал. 9 заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването;
30. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) предлага за одобряване от надзорния съвет методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2;
31. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) внася за приемане от Министерския съвет одобрените по реда на чл. 55е, ал. 2 от надзорния съвет методики по т. 16 заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването;
32. (предишна т. 26 - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) осъществява и други правомощия, определени в действащото законодателство, в правилника и в решенията на НС на НЗОК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Управителят на НЗОК може да възлага част от правомощията си на подуправителя и главния секретар на НЗОК в случаите, когато това е допустимо от закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) При отсъствие управителят на НЗОК определя със заповед заместник, който да осъществява функциите на управител на НЗОК.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) При осъществяване на своите правомощия управителят на НЗОК се подпомага от подуправител, началник-кабинет, главен секретар и съветник.


Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Редът за сключване на договор за управление с управителя на НЗОК се определя с правилника.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Председателят на НС на НЗОК сключва договор за управление с избрания от Народното събрание управител, съответно - с подуправителя в случаите на временно изпълняване на длъжността управител при предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Договорът се сключва в срок от 15 дни от обнародване на решението на Народното събрание за избор на управител на НЗОК в "Държавен вестник", съответно до 10 дни от датата на прекратяване на мандата на управителя.
(4) Избраният управител на НЗОК представя на председателя на НС:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 21 ЗЗО;
2. декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
3. доказателства за непрекъснати осигурителни права;
4. свидетелство за съдимост.
(5) Договорът се сключва след решение на НС за одобряване на условията на договора.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Договорът е със срок от пет години, а в случаите на временно изпълнение на длъжността от подуправител на НЗОК със срок до вземане на решение от Народното събрание за избор на нов управител. При липса на избор на нов управител от страна на Народното събрание до изтичане на петгодишния мандат на управителя на НЗОК договорът се продължава до избора на нов управител.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Централното управление на НЗОК осъществява дейността си чрез дирекции, звено за вътрешен одит и звено за финансов контрол. В дирекциите могат да се създават отдели и сектори.


Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)


Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)


Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)


Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)


Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)


Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)


Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)


Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)


Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Съветникът подпомага управителя по въпроси, които не са функция на управление.

Раздел III.
Основни дейности


Чл. 31. Националната здравноосигурителна каса осъществява следните основни дейности:
1. осъществява задължителното здравно осигуряване;
2. изгражда и развива административна структура за осъществяване на дейностите по задължителното здравно осигуряване;
3. заедно с представителите на съсловните организации на лекарите и денталните лекари участва в преговорите и подписването на национални рамкови договори;
4. гарантира на здравноосигурените лица:
а) видовете медицинска помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО;
б) достъпност и равнопоставеност при получаването на медицинска помощ;
в) пълно или частично заплащане на лекарствените продукти съгласно действащото законодателство;
5. прави анализи и предложения за вида и обема медицинска помощ по видове медицински дейности;
6. разпределя паричните средства на НЗОК към районните здравноосигурителни каси за провеждането на задължителното здравно осигуряване;
7. изготвя оценка на приходите и разходите на НЗОК по задължителното здравно осигуряване;
8. разработва проект на годишен бюджет на НЗОК и отчет за изпълнението му;
9. сключва договори за отпускане на здравноосигурените лица на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели;
10. изгражда, развива и управлява национална информационна система за нуждите на задължителното здравно осигуряване;
11. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
12. осъществява международна дейност на основата на двустранно и многостранно сътрудничество и администрира проекти, по които НЗОК е страна;
13. осъществява връзки с обществеността;
14. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
15. осъществява контрол по задължителното здравно осигуряване в съответствие със закона;
16. издава документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.


Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

Раздел IV.
Функции на ЦУ на НЗОК


Чл. 33. Централното управление на НЗОК:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) осъществява ръководство, контролира и координира дейността на РЗОК;
2. осъществява информационно осигуряване чрез националната информационна система на НЗОК, поддържа регистрите и архива на НЗОК, обработва и анализира необходимата информация за осъществяване на дейността си, изготвя прогнози за финансовата и медицинската дейност;
3. разработва технологии за анализи и остойностяване на здравни дейности и цени на медицинските услуги, модели за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ, анализира, прогнозира и планира здравноосигурителната дейност и резултати;
4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) изготвя разчети за приходите и разходите на НЗОК, проект на бюджета на НЗОК, променя, съгласува и утвърждава бюджетите на РЗОК по определен от управителя на НЗОК ред, включително управлява оперативния резерв на НЗОК и контролира инвестиционните разходи на НЗОК и РЗОК;
5. извършва проверки по законосъобразността на извършените разходи и приходите на НЗОК и РЗОК, включително по жалби на осигурени лица и работодатели, контролира изпълнителите на медицинска помощ по изпълнение на сключените договори с РЗОК;
6. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
8. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) планира, подготвя, администрира и координира проекти за международно сътрудничество на двустранна и многостранна основа, в които НЗОК е страна, работи по свързани с приложимото европейско законодателство, проучването на общественото мнение, връзката с осигурените лица по въпроси, свързани със задължителното здравно осигуряване;
9. участва в подготовката на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, изготвя проекти на договори, страна по които е НЗОК, осъществява методично ръководство при сключване на договори от РЗОК, обобщава и анализира извършените процесуални действия на НЗОК пред съдилищата и другите юрисдикции;
10. изпълнява изискванията в действащото законодателство относно съхранението, отчитането и контролирането на дълготрайните материални активи, строителството и ремонта на недвижимата собственост;
11. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) осъществява ръководство и контрол върху организацията на счетоводната дейност относно съхранението, отчитането и контролирането на дълготрайните материални активи, строителството и ремонта на недвижимата собственост от страна на РЗОК;
12. събира, систематизира, планира и организира информация относно международни и вътрешни прояви, свързани с дейността на НЗОК, осъществява необходимата за целта протоколна дейност, включително поддържане на връзка и обмен на информация с държавния протокол на Република България и протоколните звена на другите ведомства, дипломатически представителства и представителствата на международните организации, акредитирани в България;
13. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
14. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)


Чл. 34. В НЗОК се изгражда система за финансово управление и контрол, осигуряваща добро финансово управление и прозрачност.


Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Националната здравноосигурителна каса поддържа информация по чл. 64, ал. 2 ЗЗО за изпълнителите на медицинска помощ и търговци на дребно с лекарствени продукти, сключили договор с РЗОК в съответния регион. Информацията се поддържа и актуализира на интернет страниците на НЗОК.

Раздел V.
Устройство на РЗОК


Чл. 36. (1) Районната здравноосигурителна каса е структура на НЗОК със седалище областния център на съответната област и с предмет на дейност: осъществяване на задължителното здравно осигуряване с териториален обхват съгласно приложението към чл. 6, ал. 2 ЗЗО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Районната здравноосигурителна каса включва в структурата си поделения със седалища по общини, определени със заповед на управителя на НЗОК.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Организационно-управленските структури на РЗОК се определят според числеността на администрацията им и по предложение на директорите на РЗОК се утвърждават от управителя на НЗОК.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В структурата на администрацията на РЗОК могат да се създават дирекции. В дирекциите могат да се създават отдели и сектори, като числеността на отдел е най-малко петима души, а на сектор - най-малко трима.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Районната здравноосигурителна каса осъществява дейността си в съответствие с действащата в страната нормативна уредба, решенията на НС и управителя на НЗОК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Директорите на РЗОК са второстепенни разпоредители със средствата на НЗОК.


Чл. 38. (1) Районната здравноосигурителна каса се управлява от директор.
(2) Директорът на РЗОК извършва плащанията в срок и в рамките на утвърдената бюджетна сметка и не допуска вътрешни компенсирани промени между разходите за здравноосигурителни плащания и административната издръжка на РЗОК.


Чл. 39. Директорът на РЗОК:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) представлява РЗОК на териториално равнище в рамките на правомощията, предоставени му от закона, НС и управителя на НЗОК;
2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) организира и ръководи дейността на РЗОК в съответствие със ЗЗО, правилника, решенията на НС, актовете на управителя на НЗОК и действащата в страната нормативна уредба;
3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) отговаря за функционирането на РЗОК и териториалните поделения;
4. сключва, изменя и прекратява договорите с изпълнителите на медицинска и на дентална помощ, както и с търговци на дребно на лекарствени продукти на територията на РЗОК;
5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) извършва заплащането на изпълнителите на медицинска и на дентална помощ, както и на търговците на дребно на лекарствени продукти на територията на РЗОК, по реда и в сроковете, предвидени в действащото законодателство и НРД;
6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) сключва, изменя и прекратява договорите със служителите на РЗОК в съответствие с Кодекса на труда;
7. ръководи и осъществява цялостен контрол върху:
а) изграждането и поддържането на необходимата информационна система съгласно изискванията на ЗЗО и действащата нормативна уредба;
б) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) оперативно-счетоводната и административно-стопанската дейност;
в) опазването и поддръжката на материално-техническата база и сградния фонд на РЗОК;
г) предоставянето на информация за дейността на РЗОК в ЦУ на НЗОК;
8. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) изготвя мотивирано предложение до управителя на НЗОК за разкриване и закриване на поделенията на територията на РЗОК;
9. участва в разработването на регионалните здравни приоритети;
10. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
11. стриктно следи за спазване на бюджетната дисциплина на съответната РЗОК;
12. осъществява връзки с обществеността и местните средства за масова информация;
13. извършва служебен избор на общопрактикуващ лекар и лекар по дентална медицина при условията и по реда, предвидени в НРД;
14. организира непосредствения контрол върху дейността по задължителното здравно осигуряване на територията на РЗОК;
15. прекратява с мотивирана заповед договорите с изпълнителите на медицинска помощ - лечебни заведения за болнична помощ, в случаите по чл. 59, ал. 11 ЗЗО;
16. издава заповед с мотивиран отказ за сключване на договор, когато лечебното заведение не отговаря на условията за сключване на договор съгласно действащото законодателство;
17. издава писмени покани за възстановяване на получени суми без правно основание в определените в ЗЗО случаи;
18. издава наказателни постановления за извършени административни нарушения по реда на ЗЗО и определя със заповед длъжностни лица от РЗОК, които да издават наказателните постановления;
19. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) представя ежемесечни отчети за дейността на РЗОК и изпълнението на бюджета на РЗОК в обхват и формат, определени от управителя на НЗОК;
20. координира дейността с други РЗОК.


Чл. 40. (1) Директорът на РЗОК се подпомага от заместник-директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) За осъществяване на дейността на РЗОК се създава администрация, чиято структура и обща численост се утвърждава от управителя на НЗОК.
(3) Районната здравноосигурителна каса осъществява дейността си чрез дирекции, отдели, сектори, както и чрез поделенията си по общини.


Чл. 41. (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Директорите на РЗОК се назначават след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда и в съответствие с приетите от НС на НЗОК Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността директор на РЗОК.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение на директора на РЗОК или при изтичане на срока му до заемането на длъжността чрез провеждане на конкурс длъжността на директор на РЗОК се осъществява от заместник-директор на РЗОК или от друг служител на РЗОК, определен със заповед на управителя на НЗОК.

Раздел VI.
Основни дейности на РЗОК


Чл. 42. Районната здравноосигурителна каса осъществява следните основни дейности:
1. участва в разработването на териториален план за задължителното здравно осигуряване, който съдържа:
а) районната структура на здравната система, състояща се от първични и специализирани извънболнични лечебни заведения, болнични лечебни заведения, търговци на дребно на лекарствени продукти и други договорни партньори;
б) брой и състав на обслужваното население в извънболничната и болничната помощ;
в) разработване на проектобюджета на РЗОК и отчети за изпълненията на бюджетите в съответствие с нормативните актове;
2. осъществява съвместно с ЦУ на НЗОК политика за подбор, обучение и развитие на кадрите;
3. сключва индивидуалните договори с изпълнителите на медицинска и дентална помощ и с търговци на дребно на лекарствени продукти на територията на РЗОК и осъществява контрол по изпълнението им;
4. оценява здравното състояние и анализира здравните потребности на населението на територията на РЗОК, анализира и прогнозира състоянието на медицинското обслужване на населението на територията на РЗОК, осъществява обратна връзка с осигурените лица и извършва епидемиологични и демографски проучвания;
5. изгражда и поддържа съвместно с ЦУ на НЗОК информационна система като част от Националната информационна система по задължителното здравно осигуряване;
6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) подготвя и предоставя на ЦУ на НЗОК информация за дейността си в съответствие с решенията на НС и актовете на управителя на НЗОК;
7. (зал. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
8. осъществява предвидения в законодателството контрол върху дейността на договорните партньори; извършва контрол на отчетните документи на договорните партньори, контролира законосъобразността на извършените разходи, проверява жалби на осигурените лица, работодатели и изпълнители на медицинска и дентална помощ, търговци на дребно на лекарствени продукти, извършва вътрешни и кръстосани ревизии в други РЗОК;
9. осъществява процесуални действия по съдебни производства с участието на РЗОК пред съдилищата и другите юрисдикции, съставя договори и други актове, обобщава и анализира съдебните дела и спорове с участието на РЗОК;
10. приема от здравноосигурените лица и изпраща в НЗОК документацията, необходима за извършване на експертизи по чл. 78 ЗЗО.

Раздел VII.
Дейности на поделенията на РЗОК


Чл. 43. Поделението на РЗОК на територията на общината:
1. провежда политиката на НЗОК съобразно действащата нормативна уредба при осъществяване на задължителното здравно осигуряване на територията на общината;
2. приема, проверява, окомплектува и своевременно изпраща документите, подадени от изпълнителите на медицинска помощ в РЗОК за сключване на договори;
3. приема и извършва първоначална проверка на отчетната документация (на хартиен и електронен носител), подадена от изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ и търговци на дребно на лекарствени продукти, сключили договор с РЗОК;
4. проверява за правилното попълване на отчетните и други документи на изпълнителите, спецификациите и отчетите към тях и ги изпраща по надлежен ред с опис в РЗОК;
5. връща на договорните партньори неправилно попълнени документи за поправки в съответствие с установените от националните рамкови договори условия;
6. сигнализира контролните органи на РЗОК за извършване на проверка при съмнения за подадена невярна информация от изпълнителите;
7. (зал. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
8. предоставя информация на здравноосигурените лица относно:
а) изпълнителите на медицинска и дентална помощ, както и търговци на дребно на лекарствени продукти, сключили договор с РЗОК;
б) процедурите по избор на личен лекар/лекар по дентална медицина;
в) права на пациентите;
г) достъпа на здравноосигурените лица до първична, специализирана, медицинска и дентална помощ и до аптеки, отпускащи лекарствени продукти по договор с НЗОК;
д) други дейности на НЗОК, имащи отношение към задължителното здравно осигуряване на гражданите;
9. приема жалби и предложения от здравноосигурените лица и договорните партньори и ги изпраща своевременно в РЗОК;
10. предоставя нужната информация за дейността си.

Раздел VIII.
Експертизи


Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Националната здравноосигурителна каса на основание чл. 78, т. 2 ЗЗО извършва експертиза при необходимост от скъпоструващи лекарствени продукти в случаите, предвидени в националните рамкови договори (НРД) по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.
(2) Експертизата се извършва от Комисия за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО в Централното управление на НЗОК.


Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Комисията за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО (комисията) осъществява следните основни функции:
1. разглежда заявления на задължително здравноосигурени в НЗОК лица (ЗЗОЛ) за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, с който са предписани скъпоструващи лекарствени продукти, за които е установено, че се извършва експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО;
2. извършва експертиза и изготвя мотивирани решения, които представя на управителя на НЗОК за утвърждаване/издаване на отказ за утвърждаване на протокола по т. 1.
(2) При осъществяване на функциите си комисията:
1. води необходимата документация и изготвя справки до управителя на НЗОК;
2. създава и поддържа регистри за ЗЗОЛ, на които са издадени решения за утвърждаване на протоколи, респективно отказ за утвърждаване;
3. отчита дейността си пред управителя на НЗОК на тримесечен период.
(3) Комисията осъществява следните допълнителни функции:
1. осъществява методична помощ на комисиите в РЗОК, които осъществяват експертизна дейност за утвърждаване на протоколи за отпускане на лекарствени продукти в случаите, предвидени в НРД;
2. извършва анализ на дейността на комисиите на основание данните, получени от РЗОК;
3. дава становище на управителя на НЗОК в случаите на жалба срещу решенията на директора на РЗОК по чл. 56, ал. 3 ЗЗО, както и при отпускане на лекарствени продукти по чл. 56, ал. 3 ЗЗО извън установения ред;
4. изготвя предложения за необходимостта, целесъобразността и параметрите съобразно изискванията на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти в случаите на необходимост от експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО;
5. изготвя становища до управителя на НЗОК във връзка с утвърдени от РЗОК протоколи за отпускане на лекарствени продукти;
6. участва в съвместни проверки с контролните органи на НЗОК по въпроси, свързани с дейността на комисиите в РЗОК, осъществяващи експертизна дейност за утвърждаване на протоколи за отпускане на лекарствени продукти.


Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) С Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК (образец по приложение № 8 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.; изм., бр. 91 от 2009 г.), който подлежи на утвърждаване при условията на този раздел, се предписват скъпоструващи лекарствени продукти, за които са налице следните условия:
1. включени са в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262, ал. 4, т. 1 ЗЛПХМ;
2. в ПЛС за тези лекарствени продукти е посочено, че се извършва експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО;
3. заплащат се със средства от НЗОК по реда на наредбата по чл. 45, ал. 8 ЗЗО.


Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Съставът на комисията за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО се определя със заповед на управителя на НЗОК.
(2) Комисията се състои от председател, заместник-председател, петима постоянни членове и трима резервни членове.
(3) При отсъствие на постоянен член на комисията за конкретно заседание същият се замества от резервен член, определен от председателя на комисията.
(4) Председателят, постоянните членове и резервните членове на комисията са служители на ЦУ на НЗОК с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" по професионално направление "Медицина" и/или "Фармация".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В заповедта по ал. 1 се определя секретар, който осигурява технически дейността й.


Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Към комисията се създава експертен съвет от външни експерти, които са лекари/лекари по дентална медицина с придобити специалности по профила на заболяванията на лицата, чиито заявления комисията разглежда.
(2) Съставът на експертния съвет се определя със заповед на управителя на НЗОК по предложение на председателя на комисията.
(3) На всяко заседание на комисията участват от един до четирима външни експерти по специалности, съответстващи на профила на заболяванията на лицата, чиито молби се разглеждат. Всеки външен експерт участва в заседание на комисията при вземане на решения с право на глас.
(4) Ежемесечно, по предложение на председателя на комисията, се определя със заповед графикът на заседанията и външният(ите) експерт(и) по специалности съобразно профила на заболяванията на лицата, чиито заявления ще се разглеждат.
(5) В случаите, в които външен експерт е възпрепятстван да участва в заседание на комисията, се включва друг външен експерт при условията и по реда на ал. 3 и 4.
(6) Управителят на НЗОК сключва договор с всеки външен експерт за участията му в заседанията на комисията, в който се определят правата и задълженията на страните.
(7) При необходимост комисията може да изиска мнение или становище на служители на НЗОК или външни експерти, които не са членове на експертния съвет.


Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Заседанията на комисията се свикват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя, съгласно предварително изготвения график.
(2) При необходимост председателят на комисията може да свика извънредно заседание.
(3) Комисията провежда заседанията си в присъствие на не по-малко от четирима членове, включително председателстващия заседанието, както и на най-малко един външен експерт по профила на заболяванията на лицата, чиито молби ще се разглеждат.


Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Заявленията за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК се подават в РЗОК, на територията на която лицето е осъществило правото си на избор на общопрактикуващ лекар.
(2) Районната здравноосигурителна каса изпраща подадените документи в ЦУ на НЗОК в срок до 5 дни считано от датата на постъпването им в РЗОК заедно с писмено становище относно тяхната пълнота, информация за заплатените здравноосигурителни вноски от лицето, данни за провеждано лечение до момента (ако е проведено такова) и оригинал на предходния протокол с изпълнени предписания по него (ако е издаден и утвърден такъв), данни за провеждано лечение до момента (ако е проведено такова).
(3) (Зал. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)
(4) В случаите, когато заявлението се подава от лице на възраст от 14 до 18 години, както и от ограничено дееспособно лице, заявлението се подписва и от негов родител, респективно попечител.


Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Към заявлението по чл. 41 се прилагат документи, необходими за извършване на експертиза и утвърждаване на издадения протокол, които се определят в НРД, както и в утвърдените изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти.
(2) Към заявлението задължително се прилага декларация, че заинтересованото лице е задължително здравноосигурено в Република България и не се осигурява в друга държава от ЕС/ЕИП/Конфедерация Швейцария.
(3) В случай на необходимост комисията може да изиска от заявителя/институция/външен експерт допълнителна информация - медицинска или за здравноосигурителни вноски, извън изискуемите документи, за всеки отделен случай. До представяне на изискваните документи срокът за издаване на решение за утвърждаване/отказ от утвърждаване на протокола спира да тече.
(4) В случаите, когато не са подадени изискуемите документи по ал. 1, както и при непредставяне на допълнителната информация по ал. 2, комисията уведомява лицето чрез РЗОК и определя подходящ съобразно заболяването срок за представянето им. До представянето на необходимите документи или информация срокът за издаване на решение за утвърждаване/отказ от утвърждаване на протокола спира да тече. Комисията не носи отговорност за събития, произтичащи от забавеното предоставяне на документацията.


Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Комисията разглежда заявления, извършва експертиза и представя на управителя на НЗОК проект на решение за утвърждаване/ отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК в срок до два месеца, считано от датата на подаване на документите в РЗОК, когато на лицето не са отпускани до този момент лекарствени продукти по протокол, заплащани напълно или частично от НЗОК.
(2) Извън случаите по ал. 1 комисията разглежда заявления, извършва експертиза и представя на управителя на НЗОК проект на решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК в 30-дневен срок от постъпването на документите в НЗОК.


Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Комисията взема решения за всеки отделен случай с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове на комисията и външните експерти за конкретното заседание.
(2) В случаите, когато някои от членовете са гласували "против", те излагат писмени мотиви за това. Мотивите са неразделна част от протокола, в който са отразени взетите решения.
(3) Членовете на комисията не могат да се въздържат от гласуване.


Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) За всяко заседание комисията изготвя отделни протоколи по утвърдените изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти. Всеки протокол съдържа:
1. дата, място и час на провеждане на заседанието;
2. присъстващи членове на комисията и външни експерти на конкретното заседание;
3. списък на постъпилите заявления;
4. поискана/получена допълнителна информация и/или становища в случаите, когато комисията е преценила необходимостта от такива;
5. допълнително поискана информация и/или становища в случаите, когато комисията е преценила необходимостта от такива;
6. решения на комисията по всяко заявление - относно неговата допустимост и основателност;
7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) мотивирани предложения до управителя на НЗОК по всяко заявление (случай) за издаване на решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на издаден Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК;
8. дата на съставяне на протокола.
(2) Протоколът се подписва от всички членове на комисията, участвали в конкретното заседание, от външните експерти и се регистрира в сектор "Деловодство" в ЦУ на НЗОК.


Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)


Чл. 56. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Когато комисията установи, че заявлението е допустимо, извършва проверка на предпоставките за неговата основателност:
1. лицето да е здравноосигурено в НЗОК с непрекъснати здравноосигурителни права;
2. с подадения Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК да са предписани лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, които да отговарят на условията по чл. 37;
3. назначената терапия в протокола отговаря на утвърдените изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти;
4. наличие на всички изискуеми документи и/или представените не отговарят на изискванията на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти;
5. наличие на утвърдените изисквания на НЗОК при утвърждаване на протоколи за лечение по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти;
6. спазване на предписаната терапевтична схема по одобрен протокол при постъпили молби за следващ курс на лечение;
7. спазване на общите изисквания на ЗЗО, ЗЛПХМ, нормативните актове по прилагането им, както и НРД.
(2) Изключение по ал. 1, т. 3 се допуска само в случаи на документално доказана медицинска обосновка.


Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Комисията разглежда предписаните в Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК лекарствени продукти и има право да:
1. приеме предписаните лекарствени продукти;
2. приеме предписаните в представения протокол със следните промени - количество на лекарственото вещество, дневна (седмична) доза, схема на приложение и срок на лечение;
3. да не приеме предписаните лекарствени продукти, като посочи основанията за това.
(2) Комисията няма право да заменя лекарствения продукт, предложен в Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК - образец МЗ - НЗОК. Замяна на лекарствен продукт се извършва само по медицински показания по преценка на съответното лечебно заведение, издало протокола, и след информирано съгласие на пациента.


Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Въз основа на всеки протокол и отразените в него решения комисията изготвя проект на мотивирано решение на управителя на НЗОК, в което се посочват лицата, на които се утвърждават съответните протоколи и на които ще им бъдат отпуснати предписаните лекарства за домашно лечение, заплащани от НЗОК.
(2) При решение на комисията да не се утвърди издаден протокол се изготвя проект на индивидуално мотивирано решение на управителя на НЗОК, в което се посочват мотивите за отказа.


Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)Протоколите от всяко заседание с приложени към него проекти на решения се представят на управителя на НЗОК в еднодневен срок от изготвяне на проектите на решения.


Чл. 60. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)Членовете на комисията нямат право да разпространяват данни, станали им известни при или по повод участието им в комисията.


Чл. 61. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)Управителят на НЗОК издава:
1. решение, в което се посочват лицата, на които се утвърждават съответните протоколи за отпускане на предписаните лекарствени продукти за домашно лечение, заплащани от НЗОК;
2. индивидуални мотивирани решения за отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК - при липса на предпоставка/и за неговата основателност.


Чл. 62. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) На основание на решението по чл. 52, т. 1 комисията вписва в издадения на лицето Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК решение за утвърждаване на протокола за отпускане на лекарствения продукт, заплащан от НЗОК. Заверено копие от протокола се прилага и съхранява в документацията, формираща досието на лицето в ЦУ на НЗОК.
(2) В срок до 3 работни дни от датата на издаване на решенията по чл. 52 в РЗОК се изпращат:
1. препис-извлечение от решението по чл. 52, т. 1 относно лицата от съответната РЗОК;
2. решенията за отказ по чл. 52, т. 2;
3. оригиналните протоколи за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, в които е вписано решението за утвърждаване на протокола за отпускане на скъп лекарствен продукт, заплащан от НЗОК.
(3) В РЗОК, чрез която е подадено заявлението, лицето получава срещу подпис оригиналния Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, в който е вписано решението на комисията или заповедта за отказ.
(4) При постъпило писмено искане от лицето на същото се предоставя заверено копие на препис-извлечението на заповедта по чл. 44, ал. 3 или 4.
(5) При невъзможност лицето да получи документите по ал. 4 същите могат да се предоставят на негов съпруг(а), законен представител, настойник, попечител или друго изрично упълномощено лице срещу представяне на съответен документ, доказващ качеството на получателя.


Чл. 63. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)Назначаване на терапията с лекарствени продукти по Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, тяхното отпускане и заплащане се извършва по ред и начин, установени в ЗЗО, ЗЛПХМ, нормативните актове по тяхното прилагане, както и в НРД.


Чл. 64. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Управителят на НЗОК издава решение за прекратяване на действието по отношение на дадено лице на решението, с което разрешава отпускането на скъп(и) лекарствен(и) продукт(и), заплащан(и) от НЗОК, и прекратява действието на утвърдения и заверен Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК (когато протоколът е в срок на валидност) в следните случаи:
1. смърт на пациента;
2. промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението, вкл. и в случаите на поява на нежелани лекарствени реакции;
3. в случай на изгубване, повреждане или унищожаване на протокола;
4. при промяна на условията, реда и начина за отпускане на лекарствения продукт;
5. в случаите на отмяна на протокол, издаден от комисията в РЗОК, от комисията в ЦУ на НЗОК;
6. при констатирано дублиране на протокол, издаден на едно и също лице за припокриващи се периоди и за един и същ лекарствен продукт в различни РЗОК и/или НЗОК;
7. при изключване на лекарствен продукт от приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък;
8. в случаите на изтегляне на заявление от притежател на разрешение за употреба на лекарствени продукти или други обстоятелства по реда на Наредба № 10 от 2009 г.
(2) В случаите на изгубване, повреждане или унищожаване на протокола не се предоставя копие на лицето. В тези случаи комисията служебно съставя нов протокол за остатъчния срок съобразно назначената терапия.


Чл. 65. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) В ЦУ на НЗОК се създава база данни за ЗЗОЛ, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на тези правила и при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
(2) Комисията изготвя тримесечни оперативни справки, които представя на управителя на НЗОК.
(3) След всяко заседание комисията изготвя справка за броя на ЗЗОЛ, за които е разрешено отпускането на скъпи лекарствени продукти, и прогнозния размер на средствата за предоставяне на съответното лечение.


Чл. 66. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Информация за движението на протоколите, разглеждани от комисията, се предоставя само в съответната РЗОК на лицето (или на негов родител/настойник/попечител/пълномощник) срещу документ за самоличност.

Заключителни разпоредби


§ 1. Този правилник се приема на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и отменя Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2000 г., бр. 45 и 106 от 2001 г., бр. 9 и 49 от 2003 г., бр. 60 от 2004 г., бр. 59 от 2005 г. и бр. 49 от 2009 г.) и Правилата за дейността на комисията в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса и реда за извършване на експертиза по чл. 78 от Закона за здравното осигуряване, приети от събранието на представителите на НЗОК на заседание, проведено на 26.05.2009 г., с решение № РД-СП-08-8 от 26.05.2009 г.


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)


§ 3. Правилникът е приет от Надзорния съвет на НЗОК с решение № РД-НС-04-5 от 11.03.2010 г. и влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 24.09.2010 Г.)

§ 20. Във всички останали текстове на правилника думите "директора на НЗОК", "директорът на НЗОК" и "Директорът на НЗОК" се заменят съответно с "управителя на НЗОК", "управителят на НЗОК" и "Управителят на НЗОК".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 24. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НЗОК е приет с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-39 от 14.09.2010 г. и влиза в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА


(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2011 Г.)

§ 28. Изменението и допълнението на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса е прието с Решение № РД-НС-04-2 от 12.01.2011 г. от Надзорния съвет на НЗОК и влиза в сила от 01.02.2011 г. с изключение на § 2, т. 2 и 3 и § 4, т. 6 и 7, които влизат в сила от 01.03.2011 г.


Приложение № 1 към чл. 36, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)


Приложение № 2 към чл. 44, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума