навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № Із-1027 ОТ 12 МАЙ 2010 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНАТА "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.42 от 4 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., отм. ДВ. бр.31 от 28 Април 2015г.


Отменена с § 2 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 8121з-422 от 16 април 2015 г. за организацията и дейността на звената "Общинска полиция" - ДВ, бр. 31 от 28 април 2015 г., в сила от 28.04.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят организацията и дейността на звената "Общинска полиция" и редът за взаимодействие със структурите на Министерството на вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. (1) Звената "Общинска полиция" (общинска полиция) изпълняват задачи, свързани с опазване на обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движението, и подпомагат осъществяването на контролната и административнонаказателната дейност на органите на местното самоуправление към общините в Република България.
(2) При изпълнение на задачите по ал. 1 служителите от общинска полиция имат правомощия по глава седма, раздел ІІ от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Чл. 3. Статутът на служителите от общинска полиция се урежда съгласно разпоредбите на част трета "Държавна служба в МВР" от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Чл. 4. (1) Служителите от общинска полиция изпълняват задачи на територия и в обекти, определени в договор, сключен между директорите на областните дирекции на МВР (ОДМВР) и кметовете на общините.
(2) В случаи на масови мероприятия, природни бедствия и други извънредни ситуации служителите по ал. 1 могат да изпълняват задачи извън посочените в договора след писмено искане на директора на ОДМВР до кмета на съответната община.
(3) Разходите за изпълнение на задачите по ал. 2 се поемат от бюджета на МВР.
(4) На служителите от общинска полиция не могат да бъдат възлагани други задачи освен посочените в тази наредба.

Чл. 5. (1) Служителите от общинска полиция изпълняват функционалните си задължения в униформено облекло и отличителни знаци, утвърдени от министъра на вътрешните работи.
(2) Служителите от общинска полиция носят допълнителни отличителни знаци с герба на съответната община, закрепени на десния ръкав на униформеното облекло и гърдите. Допълнителните отличителни знаци се осигуряват от общината.
(3) За изпълнение на конкретна задача служителите от общинска полиция могат да изпълняват функционалните си задължения и в цивилно облекло по разпореждане на кмета на общината, за което се издава и изрична заповед от началника на звеното "Общинска полиция".

Чл. 6. (1) Размерът на средствата за финансиране на дейностите на общинска полиция се определя съобразно договорените численост на служителите, структура на звеното и срок на действие на договора по чл. 77, ал. 1 ЗМВР.
(2) Средствата за финансовото и материално-техническото осигуряване и социално обезпечаване на служителите от общинска полиция се изчисляват в размерите, определени за държавните служители в МВР, и включват всички възнаграждения, обезщетения, социални придобивки и други разходи, свързани с професионалното обучение и кариерното развитие на служителите, установени в ЗМВР.
(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) При прекратяване на служебното правоотношение на служител от общинска полиция по реда на ЗМВР съответната община дължи обезщетенията по чл. 252 ЗМВР пропорционално на прослужените години като служител в общинска полиция.
(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Обезщетението за неизползван платен годишен отпуск за времето, докато служителят е бил служител в общинска полиция, се дължи от съответната община.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Униформеното облекло и снаряжение на служителите от общинска полиция се предоставя от МВР.
(6) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Средствата по ал. 1 - 5 се осигуряват от бюджета на съответната община. С договора по чл. 77, ал. 1 ЗМВР могат да се договарят други разходи за изпълнението на задачи извън посочените в чл. 2.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА


Чл. 7. Звената "Общинска полиция" се създават по силата на сключен договор между кмета на общината и директора на ОДМВР след разрешение на министъра на вътрешните работи.

Чл. 8. Назначаването и прекратяването на служебните правоотношения със служителите от общинска полиция се извършва съгласно разпоредбите на ЗМВР и Правилника за прилагането на Закона за Министерството на вътрешните работи (ППЗМВР) (обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм., бр. 24 от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г.; попр., бр. 8 от 2010 г.), като в процедурата участва и представител на общината.

Чл. 9. (1) Служителите от общинска полиция преминават професионална подготовка по ред, предвиден в ЗМВР, ППЗМВР и вътрешноведомствените актове на МВР.
(2) Учебните планове и програми за провеждане на професионалната подготовка на служителите от общинска полиция се съгласуват с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
(3) Служителите от общинска полиция преминават и специализирани курсове за актуализация и повишаване на професионалната си квалификация, чиято тематика е свързана с изпълнението на специфичните задачи, които са предмет на сключения договор по чл. 76, ал. 1 ЗМВР.
(4) Представители на НСОРБ участват в изпитните комисии при приключване на професионалната подготовка на служителите от общинска полиция при първоначалното им постъпване на работа.

Чл. 10. (1) Общата организация, координацията, ръководството и контролът на общинска полиция се осъществяват от кметовете на общините.
(2) Непосредствената организация, координацията, ръководството и контролът на дейността на служителите от общинска полиция се осъществяват от началниците на съответните звена "Общинска полиция".
(3) Длъжностните лица от ОДМВР, осъществяващи контрол и методическо ръководство на общинска полиция, се определят със заповед на съответния директор на ОДМВР.
(4) Главна дирекция "Охранителна полиция" (ГДОП), ОДМВР и Районното управление "Полиция" (РУ "Полиция"), на чиято територия осъществява дейността си общинска полиция, осъществяват методическото ръководство на дейността най-малко веднъж годишно, съгласувано с кмета на общината.
(5) За осъществените методическо ръководство и контрол на дейността на общинска полиция се изготвят справки, съдържащи констатации и препоръки за подобряване на работата, които се докладват на директорите на ГДОП, ОДМВР и кмета на общината.

Чл. 11. Директорите на ОДМВР, началниците на РУ "Полиция" и органите на местното самоуправление съгласуват помежду си приоритетите и координират изпълнението на задачите, свързани с опазването на обществения ред на територията на общините.

Чл. 12. (1) Непосредствената дейност, изпълнявана от общинска полиция, е в съответствие със задачите, определени в сключения между ОДМВР и общината договор.
(2) Планирането и отчетността на работата на общинска полиция се определят съобразно спецификата на изпълняваните задачи, като директорът на ОДМВР и кметът на общината съгласуват и утвърждават периодичността, обема, формите, критериите и показателите за отчет и оценка на дейността на звената.
(3) За дейността на общинска полиция началниците на звената изготвят периодични справки и анализи, които предоставят на директора на ОДМВР и на кмета на общината.
(4) Анализите по предходната алинея съдържат характеристика на оперативната обстановка, показатели за дейността, съпоставени с данните за съответен предхождащ период, изводи, оценки и насоки за оптимизиране на дейността.

Глава трета.
ПРАВОМОЩИЯ И ДЕЙНОСТИ


Чл. 13. Звената "Общинска полиция" осъществяват следните основни дейности:
1. защита на правата и свободите на гражданите, опазване на живота, здравето и имуществото им;
2. превенция на правонарушенията;
3. опазване на обществения ред на територията на общината;
4. контрол на безопасността на движението и осигуряване на безпрепятствено движение на градския транспорт;
5. охрана на обекти;
6. контролна и административно-наказателна дейност по спазване на действащото законодателство и наредбите на общинския съвет;
7. съдействие на длъжностни лица от общинската администрация при изпълнение на служебните им задължения, свързани с контрол по спазване на наредбите на общинския съвет, заповедите и разпорежданията на кмета по въпросите на опазването на обществения ред на територията на общината;
8. съдействие на общинските съвети и кметства за прекратяване на самоуправни деяния след решение на органите на съдебната власт;
9. охрана на мероприятия, провеждани на територията на общината.

Чл. 14. При изпълнение на възложените им задачи служителите от общинска полиция имат правомощията по чл. 55 - 57, 60, 61, 63, 64, 68 - 74, 78 и 79 ЗМВР.

Чл. 15. Общинска полиция изпълнява специфични дейности по:
1. недопускане на нарушения на нощната тишина и спокойствието на гражданите;
2. опазване на вертикалната планировка, като тротоари, тревни площи, парково обзавеждане и други части от нея;
3. спазване на санитарно-хигиенните изисквания съгласно действащата нормативна уредба;
4. недопускане на движение и неправилно паркиране в забранени зони на територията на общината (автобусни пътни ленти, спирки на масовия градски транспорт и др.);
5. изготвяне на становища и предложения за промени в организацията на пътното движение;
6. улесняване на движението на пътните превозни средства в пикови часове и при лоши атмосферни условия;
7. недопускане на затваряне и възпрепятстване на пътното движение на улици и части от тях без издадени разрешения от общината;
8. спазване на забраните за извършване на нерегламентирана дейност на уличните платна и други уязвими места (миене на автомобилни стъкла, продажба на вестници и други забранени дейности);
9. недопускане на нерегламентирана търговска дейност;
10. недопускане и пресичане на незаконно строителство, на обособяване на временни биваци и други постройки на свободни терени, както и други незаконни дейности;
11. спазване на въведени карантинни и ограничителни мерки при възникнали епидемии, епизоотии и други заразни болести;
12. недопускане на продажба и сервиране на спиртни напитки и тютюневи изделия в нарушение на действащото законодателство;
13. оказване на съдействие на председателите на домсъветите по спазване изискванията на Закона за управление на етажната собственост.

Чл. 16. При охрана на обекти общинска полиция изпълнява задачи, свързани със:
1. сигурността на обекта, на лицата в него, прилежащата инфраструктура и опазване на имуществото;
2. контрол на установения пропускателен режим и обществен ред;
3. безпрепятствено изпълнение на функциите на органите и администрацията, както и осигуряване на достъп на гражданите до обектите съобразно установения пропускателен режим;
4. недопускане и предотвратяване на терористични актове.

Чл. 17. (1) Общинска полиция предприема мерки за осигуряване на сигурността при провеждане на мероприятия (събрания, митинги, шествия, спортни състезания, културни, религиозни събития и други разрешени мероприятия), организирани и провеждани от общината, за което се уведомява съответната ОДМВР.
(2) В случай че звеното "Общинска полиция" не разполага с достатъчно сили и средства за осигуряване на сигурността на мероприятието, кметът на общината може да поиска съдействие от ОДМВР по реда на чл. 76, ал. 3 ЗМВР.

Чл. 18. (1) Началникът на звено "Общинска полиция" е член на местните комисии за обществен ред и сигурност и по безопасност на движението и организира изпълнението на взетите от тях решения.
(2) Самостоятелно или съвместно с ОДМВР и РУ "Полиция" общинска полиция участва в реализиране на дейности, определени в работни карти, за решаването на местни проблеми на сигурността и обществения ред.

Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СТРУКТУРИТЕ НА МВР


Чл. 19. (1) При изпълнение на задачите си общинска полиция осъществява взаимодействие със структурите на МВР.
(2) Редът за взаимодействие се установява в съответствие с клаузите на сключения договор, отнасящи се до територията на действие, обектите, задачите, както и правата и задълженията на страните.

Чл. 20. (1) За взаимодействието между общинска полиция и структури на МВР се изготвя план, който съдържа:
1. цел и задачи на съвместните дейности;
2. период от време и територия на действие;
3. ръководство, сили, средства и разстановка;
4. допълнителни разпоредби за изпълнение на съвместната дейност.
(2) Планът по ал. 1 се актуализира ежегодно и се утвърждава от директора на ОДМВР и кмета на общината или от упълномощени от тях лица.
(3) При възникнала необходимост, свързана с промяна в оперативната обстановка или промяна на клаузите на договора (територия на действие, обекти, възложени задачи, численост на служителите, срок на действие), планът по ал. 1 се актуализира своевременно.

Чл. 21. При изпълнение на конкретна съвместна задача от служители на общинска полиция и структурите на МВР се изготвя отделен план съгласно разпоредбите на чл. 20, ал. 1 и 2, освен ако служителите на звеното не са придадени (командировани) на територия извън тази на общината при условията на чл. 4, ал. 2.

Заключителни разпоредби


Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 73, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-1027 ОТ 2010 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНАТА "ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ" В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 11.01.2011 Г.)
§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума