навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ХОСПИСИТЕ

В сила от 10.12.2010 г.
Приета с ПМС № 283 от 03.12.2010 г.

Обн. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2016г., отм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2019г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1, т. 3 от заключителните разпоредби на Постановление № 53 от 27 март 2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" - ДВ, бр. 26 от 29 март 2019 г., в сила от 01.04.2019 г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) С наредбата се определя редът за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите в регионалната здравна инспекция.
(2) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) С наредбата се определя и редът, по който регистрирано по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения лечебно заведение може да регистрира втори или следващ адрес на дейност на територията на регионална здравна инспекция, различна от регионалната здравна инспекция по първоначалната регистрация.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) На регистрация по реда на наредбата подлежи и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения, за осъществяването на която могат да се откриват до 10 легла за наблюдение и лечение до 48 часа.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) Регистърът по ал. 1 е общодостъпен.

Чл. 2. (1) Регистърът на лечебните заведения се води по образец съгласно приложението и съдържа следните графи:
1. пореден номер;
2. дата на издаване на удостоверението за регистрацията на лечебното заведение;
3. данни за лечебното заведение - име, седалище, капитал, единен идентификационен код;
4. данни за лицето, представляващо лечебното заведение - име от документа за самоличност;
5. данни за лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика - име от документа за самоличност;
6. видове дейности, за които е регистрирано лечебното заведение;
7. данни за преобразуване, сливане, вливане, разделяне и прекратяване на лечебното заведение, промяна на собствеността;
8. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;
9. промени в обстоятелствата по т. 1 - 8;
10. забележки по вписаните обстоятелства.
(2) За регистрираната лечебна дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения в графа 3 се вписват данни за висшето медицинско училище - наименование, седалище, адрес на управление и срок на валидност на акредитацията, в графа 4 се вписват данни за ръководителите на съответните катедри и на лекарите преподаватели и лекарите - преподаватели по дентална медицина, които ще осъществяват практическото обучение или ще извършват научната дейност - дипломите за завършено висше образование и документите за призната специалност при наличие на такава. В графи 5 и 7 не се вписват данни.
(3) За физическите лица - лекари и лекари по дентална медицина, учредили индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, в графа 3 се вписват данни за физическото лице - име, адрес, единен граждански номер и адрес на лечебното заведение. В графи 4, 5 и 7 не се вписват данни.
(4) Извършване на дейност чрез подвижни структури на лечебното заведение се вписва в графа 10. Дейностите, които се извършват чрез подвижни структури, се посочват изрично.
(5) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) Осъществяването на дейност от лечебното заведение на втори или следващ адрес на територията на друга регионална здравна инспекция се вписва в графа 10. Дейностите, които се извършват на адреса, се посочват изрично в същата графа.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) Регистърът се води в томове, страниците на които се номерират. На корицата на всеки том се отбелязва номерът на тома.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) За амбулаториите за първична медицинска помощ, амбулаториите за специализирана медицинска помощ, медико-диагностичните, медико-техническите лаборатории, денталните центрове, хосписите и регистрираната лечебна дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения вписването се извършва в отделни томове.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) За всяко лечебно заведение се отделя партида с необходимия брой двойни страници, на които се надписва наименованието му.


Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) (1) В регистъра по чл. 2, ал. 1 се обособява отделен раздел, който съдържа информация за подадените заявления за регистрация на лечебни заведения и за движението по преписките. Разделът съдържа следните графи:
1. пореден номер;
2. данни за лицето, подало заявление за регистрация - име от документа за самоличност и адрес;
3. брой и вид на приложените към заявлението документи;
4. движение на преписката, образувана по заявлението.
(2) Данните по ал. 1 се вписват в регистъра по реда на подаване на заявленията.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Наименованието на всяко ново лечебно заведение трябва да се различава от наименованията на регистрираните в регионалната здравна инспекция лечебни заведения.
(2) Наименованието на регистрираното лечебно заведение не може да се различава от регистрираното в съда.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Вписването в регистъра се извършва със заповед на директора на регионалната здравна инспекция от определено от него длъжностно лице, което:
1. извършва вписванията в регистъра;
2. дава справки и издава удостоверения за вписаните обстоятелства;
3. води входящ регистър, азбучен указател и комплектува документацията на съответното лечебно заведение.
(2) Длъжностното лице по ал. 1 поставя дата след всяко вписване и се подписва.
(3) В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.


Чл. 5. Във входящия регистър длъжностното лице вписва заявленията за регистрация по реда на тяхното подаване.


Чл. 6. За вписаните в регистъра лечебни заведения длъжностното лице води азбучен указател, в който по азбучен ред срещу наименованието на лечебното заведение се отбелязват ЕИК, съответно името и единният граждански номер на физическото лице - лекар или лекар по дентална медицина, учредил индивидуална практика за първична медицинска помощ или индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, и видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение.


Чл. 7. Длъжностното лице комплектува документите по чл. 40 от Закона за лечебните заведения в отделно дело. Делото носи поредния номер на вписаното лечебно заведение. На корицата на делото се отбелязват номерът на делото, номерът на тома и страницата на регистъра.


Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.) Регистърът, делата, азбучният указател и входящият регистър се съхраняват от длъжностното лице и не могат да се изнасят от регионалната здравна инспекция.


Чл. 9. Вписванията в регистъра се отразяват и в електронен информационен носител.


Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) (1) Регистрацията на втори или следващ адрес на дейност на лечебно заведение по чл. 1, ал. 1 се извършва в регионалната здравна инспекция по първоначална регистрация въз основа на заявление, към което се прилагат съответните документи по чл. 40, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7, 10 и 12 от Закона за лечебните заведения, относими към дейността на втория или следващ адрес.
(2) В деня на постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция по първоначална регистрация изпраща по служебен път искане до Българския лекарски съюз, съответно до Българския зъболекарски съюз и до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за издаване на удостоверения за вписване в техните регистри на лекарите, лекарите по дентална медицина, лекарските асистенти, медицинските сестри или акушерките, които ще работят на заявения адрес. Съсловните организации издават удостоверенията в 5-дневен срок от постъпването на искането.
(3) В 3-дневен срок от постъпването на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция по първоначална регистрация изпраща копия от документите по ал. 1 на регионалната здравна инспекция, на чиято територия се разкрива вторият или следващ адрес на лечебното заведение.
(4) В 10-дневен срок от постъпването на документите по ал. 3 регионалната здравна инспекция, на чиято територия се разкрива вторият или следващ адрес на лечебното заведение, извършва проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение на заявения адрес. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания, регионалната здравна инспекция дава предписания и определя срок за отстраняването им.
(5) В 3-дневен срок от извършването на проверката по ал. 4 регионалната здравна инспекция, на чиято територия се разкрива вторият или следващ адрес на лечебното заведение, изпраща на регионалната здравна инспекция по първоначална регистрация констативен протокол от извършената проверка.
(6) В случаите, когато лечебното заведение ще извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки на заявения адрес, регионалната здравна инспекция по първоначална регистрация в деня на постъпване на заявлението по ал. 1 изпраща по служебен ред искане до Изпълнителната агенция по трансплантация за извършване на проверка относно спазване на утвърдените медицински стандарти от лечебното заведение.
(7) В 10-дневен срок от постъпването на искането по ал. 6 Изпълнителната агенция по трансплантация издава удостоверение. В удостоверението се посочва дали лечебното заведение може да извършва дейности по чл. 13, ал. 2 от Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки в съответствие с утвърдените медицински стандарти, а при несъответствия се дават предписания и се определя срок за отстраняването им.
(8) При непълноти на представените документи по ал. 1 директорът на регионалната здравна инспекция в 7-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им.

Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) (1) В 3-дневен срок от получаването на констативния протокол по чл. 10, ал. 5 и на удостоверението по чл. 10, ал. 2 и 7 или от отстраняването на непълнотата по чл. 10, ал. 8 директорът на регионалната здравна инспекция по първоначална регистрация вписва новия адрес на дейност на лечебното заведение в регистъра по чл. 2 и издава ново удостоверение за регистрация на лечебното заведение с отразена в него промяна.
(2) Копие от удостоверението по ал. 1 се изпраща в 3-дневен срок от регионалната здравна инспекция по първоначална регистрация на регионалната здравна инспекция, на чиято територия се намира вторият или следващ адрес на дейност на лечебното заведение.

Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) (1) Директорът на регионалната здравна инспекция по първоначална регистрация прави мотивиран отказ за вписване на заявения адрес на дейност на лечебното заведение в регистъра по чл. 2 в случаите по чл. 44, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) Промените по извършената регистрация на втория или следващ адрес на дейност на лечебните заведения се извършват от регионалната здравна инспекция по първоначална регистрация по реда на чл. 10 - 12.

Заключителни разпоредби


§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2016 г.) Наредбата се приема на основание чл. 41, ал. 4 и 5 от Закона за лечебните заведения.


§ 2. Министърът на здравеопазването дава указания по прилагането на наредбата.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 6 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


(ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 14.01.2011 Г.)

§ 9. В Наредбата за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите, приета с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 97 от 2010 г.), се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в наредбата думите "регионалния център по здравеопазване" се заменят с "регионалната здравна инспекция".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г., в сила от 14.01.2011 г.)


Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
Регионална здравна инспекция
 
Пореден Дата на Данни за Данни за лицето, Данни за Видове дейности, Данни Дата Промени във Забележки
номер издаване на лечебното представляващо лицата - за които е за преобразуване, на заличаване на вписаните по вписаните
  удостоверението заведение - лечебното съдружници или регистрирано сливане, вливане, регистрацията и обстоятелства обстоятелства
  за регистрацията име, седалище, заведение - име акционери лечебното разделяне и основанието за    
  на лечебното капитал, ЕИК от документа за в дружест заведение прекратяване на това    
  заведение   самоличност вото или   лечебното      
        членове на   заведение,      
        кооперацията,   промяна на      
        учредяващи   собстве-      
        групова   ността      
        практика - име          
        от документа за          
        самоличност          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума