навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г.

Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2014г., отм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменено с § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 328 от 21 декември 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование - ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., в сила от 28.12.2017 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии на ученици в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование, които са:
1. български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария - ученици в държавните и общинските училища;
2. чужденци - ученици в държавните и общинските училища:
а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;
б) приети въз основа на международен договор или акт на Министерския съвет.
(2) При условията и по реда на постановлението се отпускат стипендии и на ученици по ал. 1 с трайни увреждания, които са завършили VIII клас и не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини, и са продължили обучението си в класовете от гимназиалната степен на образование.
(3) Учениците нямат право на стипендия, когато:
1. прекъснат обучението си или повтарят учебната година, с изключение на повтарящи поради болест;
2. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет - до заличаване на наказанието.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г.) (1) Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган и от бюджета на училището при наличие на възможности за това.
(3) Средствата по ал. 1 се разпределят между първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 съгласно информационната система "АдминМ" към 1 януари на съответната година и размера на средствата за стипендии за един ученик, определени от Министерския съвет с решението за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели.
(4) Ежегодно в срок до 31 януари Министерството на образованието и науката публикува на интернет страницата си информация по първостепенни разпоредители с бюджет за броя на учениците към 1 януари на текущата година, въз основа на който е извършено разпределението на средствата по ал. 1.
(5) По предложение на министъра на образованието и науката в проекта на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година може да бъде предвидено част от средствата по ал. 1, освен по реда на ал. 3, да се разпределят въз основа на:
1. образователните резултати на училището;
2. социално-икономически и/или демографски характеристики на общината или областта, свързани с достъпа до образование;
3. вида на училището и/или професионалното направление, по което се обучават учениците.
(6) Условията и редът за разпределяне на средствата по ал. 5 се определят от министъра на образованието и науката.
(7) Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя получените средства по реда на ал. 3 между училищата, които финансира, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 към 1 януари на текущата година.
(8) Първостепенният разпоредител с бюджет може да разпредели не по-малко от 95 на сто от получените средства по ал. 3 за учениците в държавно или общинско училище между училищата пропорционално на броя на учениците съгласно информационната система "АдминМ" към 1 януари на текущата година.
(9) Оставащите до 5 на сто от средствата за стипендии за ученици в държавни и общински училища могат да бъдат разпределени между училищата на базата на постигнатите образователни резултати.
(10) Предоставените по реда на ал. 9 средства се ползват в училищата за изплащане на стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 1.
(11) При промяна в броя на учениците, въз основа на който е извършено разпределението на средствата по ал. 7 - 9, в началото на учебната година първостепенният разпоредител с бюджет може да извърши компенсирани промени на средствата за стипендии между училищата, които се финансират от него.
(12) Неусвоените към края на бюджетната година средства за стипендии от държавния бюджет преминават в преходен остатък по бюджета на училището и се използват за същата цел през следващата година.


Чл. 3. Училището предоставя получените средства по чл. 2 за месечни и еднократни стипендии.


Чл. 4. (1) Месечните стипендии са:
1. за постигнати образователните резултати;
2. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;
3. за подпомагане на ученици с трайни увреждания;
4. за ученици без родители.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) В училището може да се отпускат и месечни стипендии за ученици само с един родител по предложение на комисията по чл. 8.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се отпускат от началото на всяка учебна година и/или от началото на втория учебен срок и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Стипендиите по ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 се отпускат от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването им, и може да се изплащат и за периода на неучебните месеци.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Стипендиите по ал. 1, т. 1 и 2 се предоставят след класиране на учениците. За всеки вид стипендия по ал. 1, т. 1 и 2 се извършва отделно класиране.
(6) (Предишна ал. 5, доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) За отпускане на стипендии по ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 не се извършва класиране.


Чл. 5. (1) Еднократните стипендии са за:
1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;
2. постигнати високи резултати от ученика в учебната, извънкласната или извънучилищната дейност.
(2) За един и същ ученик стипендия по ал. 1 може да се отпуска само веднъж в рамките на един учебен срок.
(3) Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.
(4) За отпускане на стипендии по ал. 1 не се извършва класиране.


Чл. 6. (1) Училището може да определи част от средствата за стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 1 да се предоставят целево на ученика за покриване на конкретни разходи, свързани с обучението му.
(2) Разходите, за които се отпускат стипендиите по ал. 1, се доказват с разходооправдателни и други документи, удостоверяващи изразходването им по предназначение.
(3) Класирането за предоставяне на месечна целева стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2 се извършва отделно от класирането за предоставяне на месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2, която не се предоставя целево на учениците.
(4) Когато изплатената стипендия не е използвана по предназначение или не е представен документ по ал. 2, получената сума се възстановява на училището от ученика или от неговия законен представител - ако ученикът не е пълнолетен.


Чл. 7. (1) Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.
(2) Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.
(3) Едни и същи обстоятелства или постижения не може да са основания за получаване от ученика на еднократна стипендия по чл. 5, ал. 1 и еднократна целева стипендия по чл. 6, ал. 1.


Чл. 8. (1) Директорът на училището определя комисия за стипендиите, в чийто състав задължително се включват и членове на педагогическия персонал, предложени от Педагогическия съвет.
(2) Комисията по ал. 1:
1. предлага на директора:
а) разпределението на средствата по видове стипендии;
б) критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии;
в) размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска - за учебен срок или за учебна година;
г) конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището;
д) документите за кандидатстване;
е) (нова - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) отпускането в училището на стипендии по чл. 4, ал. 2.
2. допуска до класиране, извършва класирането и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, включително за месечна целева стипендия по чл. 6, ал. 1;
3. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) разглежда документите за предоставяне на еднократни стипендии и стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 и предлага на директора учениците, на които да бъде отпусната съответната стипендия.


Чл. 9. (1) Директорът на училището със заповед утвърждава предложенията на комисията по чл. 8, ал. 2, т. 1 или ги връща с мотивирано становище и указания, които са задължителни за комисията.
(2) Заповедта по ал. 1 се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страница на училището (при наличие на такава) в 3-дневен срок от издаването й, но не по-късно от 14 дни преди крайния срок за подаване на документите за кандидатстване.


Чл. 10. (1) Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за постигнати образователни резултати задължително се определя успехът на ученика.
(2) Като основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането задължително се определя месечният доход на член от семейството.
(3) Комисията по чл. 8 може да предложи допълнителни критерии за класиране, които трябва да отговарят на следните условия:
1. да са обективни и измерими;
2. да подлежат на доказване и контрол;
3. да са свързани с достъпа до образование и/или образователните резултати;
4. да не бъдат дискриминационни.
(4) В случаите по ал. 3 комисията предлага и формула за класиране за съответния вид стипендия, която включва основните и допълнителните критерии и показателите с тяхната тежест.
(5) Комисията по чл. 8 може да предложи минимален успех на ученика като критерий за допускане до класиране за стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.


Чл. 11. (1) Размерът на месечните стипендии се определя в границите от 21 до 50 лв. месечно.
(2) Максималният размер на месечните целеви стипендии може да бъде определен в размер до 100 лв., но не повече от разходите, за чието обезпечаване се отпуска.


Чл. 12. (1) Класирането за предоставяне на месечни стипендии се обявява на видно място в училището и се публикува на интернет страница на училището при наличие на такава.
(2) Комисията предлага на директора учениците, които имат право да получат стипендията от съответния вид, въз основа на извършено класиране и до размера на утвърдените средства при отчитане на избора на учениците по чл. 7, ал. 1.
(3) Месечните стипендии се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на предложението по ал. 2.
(4) Заповедта по ал. 3 съдържа имената на ученика, вида и размера на стипендията и периода за изплащане.


Чл. 13. (1) Еднократните стипендии по чл. 5 се отпускат със заповед на директора на училището въз основа на мотивирано предложение на комисията по чл. 8.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа имената на ученика и вида и размера на стипендията.


Чл. 14. (1) Учениците в държавните, общинските и частните училища могат да получават стипендии, осигурени със средства от европейските структурни фондове, по време на провеждане на ученическа производствена практика.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) Размерът на стипендиите по ал. 1 и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма въз основа на предложение на министъра на образованието и науката.
(3) Размерът на стипендиите по ал. 1 се определя при часова ставка 1,25 лв. на час.
(4) Учениците в държавните и общинските училища могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на постановлението:
1. "Чужденец" е всяко лице, което не е български гражданин или не е гражданин на страна - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, както и лице, което не се разглежда като гражданин на нито една държава в съответствие с нейното законодателство.
2. "Лице с трайно увреждане" е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.
3. "Ученическа производствена практика" е практическо придобиване на знания и умения на конкретно работно място за период 240 астрономически часа, които ученикът пребивава в работна среда в организацията, в която се извършва обучението.
4. "Ученик без родители" е ученик, чиито родители са починали, лишени от родителски права или поставени под пълно запрещение.


§ 2. Членове на семейството на ученика са бащата, майката, непълнолетните или нетрудоспособни братя и сестри. В случаите на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител, за член на семейството се счита новият съпруг/съпруга или лицето, с което се съжителства, както и непълнолетните му деца, ако живеят с него. Ако продължават да учат за придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, за членове на семейството се считат и пълнолетните братя и сестри, както и пълнолетните деца на новия съпруг/съпруга или на лицето, с което съжителства майката или бащата на ученика, ако живеят с него.


§ 3. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за предходните 6 месеца въз основа на заявление-декларация съгласно приложението. Размерът на минималната работна заплата, приет за база при изчисляване на месечния доход на член от семейството, е среден за предходните 6 месеца.


§ 4. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството, се включват всички получени през предходните 6 месеца суми от: доходи съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 - 4 и 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност; месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца; месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане; обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без еднократните помощи; присъдени издръжки и стипендии, без получаваните по силата на постановлението. Заявление-декларацията за дохода на семейството трябва да бъде подписано и от родителя (попечителя) на ученика и към него да се приложат съответните документи.


§ 5. При отпускане на стипендия от началото на учебната година се взема предвид успехът от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия от втория учебен срок - успехът от предходния срок.


§ 6. Училищата извършват проверка на не по-малко от 10 на сто от подадените документи.


§ 7. Ако е отпусната стипендия въз основа на заявление-декларация с невярно съдържание, ученикът се лишава от стипендията, а получените суми се възстановяват на училището от родителя или от ученика, ако е пълнолетен.


§ 8. (1) Учениците, ползващи ученическо общежитие, заплащат месечен наем, определен със заповед на директора.
(2) Определени категории ученици може да бъдат освободени от заплащане на наем при условия и по ред, утвърдени със заповедта по ал. 1.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 9. Отменя се Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование (обн., ДВ, бр. 83 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1995 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 15 от 2000 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 11 от 2003 г., бр. 31 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г. и бр. 96 от 2011 г.).


§ 10. Неизразходваните средства за стипендии от 2012 и предходни години, предоставени по реда на отмененото Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование и преминали в преходен остатък по бюджетите на общините към 1 януари 2013 г., се разпределят в срок до 31 март 2013 г. между училищата, които финансира общината, пропорционално на броя на учениците по чл. 1, ал. 1 към 1 януари 2013 г.


§ 11. Стипендиите, отпуснати преди влизането в сила на постановлението, със срок на изплащане, по-дълъг от един учебен срок, продължават да се изплащат при условията и по реда на отмененото Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование.


§ 12. В допълнителната разпоредба на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г. и бр. 63 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието думите "Допълнителна разпоредба" се заменят с "Допълнителни разпоредби".
2. Създава се § 1а
"§ 1а. На учениците, настанени в домове за деца, лишени от родителски грижи, от I до ХIII клас включително или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, за джобни разходи на месец се определят средства в размер 33 лв., които се изплащат по бюджетите на общините, на чиято територия се намират съответните домове."


§ 13. (В сила от 01.01.2013 г.) В чл. 3, ал. 1, т. 2 от Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51, 79 и 87 от 2009 г., бр. 3, 12 и 97 от 2010 г., бр. 60 и 97 от 2011 г. и бр. 18 и 84 от 2012 г.) числото "474" се заменя с "520".


§ 14. (В сила от 01.01.2013 г.) В чл. 1, ал. 1 от Постановление № 186 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до III клас в държавните и общинските училища (обн., ДВ, бр. 71 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 40 и 106 от 2011 г. и бр. 18 от 2012 г.) числото "474" се заменя с "520".


§ 15. Постановлението влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2012/2013 г. съгласно акта по чл. 93, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета с изключение на § 13 и § 14, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 ОТ 19 АПРИЛ 2013 Г.ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 30.04.2013 Г.)

§ 4. (1) Стипендиите, отпуснати на ученици само с един родител преди влизането в сила на постановлението, продължават да се изплащат при условията и по реда на отмененото Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование.
(2) Учениците по ал. 1 могат да кандидатстват за стипендия по чл. 4, ал. 2 при условията и по реда на Постановление № 33 на Министерския съвет от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование, ако това е по-благоприятно за тях.


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Параграф 1, който влиза в сила от учебната 2013 - 2014 г.
2. Параграф 3, който влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 8 ЮЛИ 2013 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА


(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2013 Г.)

§ 22. В Постановление № 33 на Министерския съвет от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 17 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2013 г.) навсякъде думите "образованието, младежта и науката" се заменят с "образованието и науката".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 91. Постановлението влиза в сила от 3 юли 2013 г.


Приложение към § 3


ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
от ................................................................................................................................................,
живущ ........................................................................................................................................,
ученик в ..................................................................................................................................................................................................................................
(клас)
Моля да ми бъде отпусната стипендия за ..........................................................................................................................................................................................
 
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Успех ...............................................................................................................................................................................................................................
(от предходния срок (година) - излишното се зачертава)
II. Семейно положение:
1. Баща .......................................................................................................................................,
живущ ........................................................................................................................................,
работи в ..................................................................................................................................................................................................................................
2. Майка ......................................................................................................................................,
живуща .......................................................................................................................................,
работи в ..................................................................................................................................................................................................................................
3. Брат ........................................................................................................................................,
живущ ........................................................................................................................................,
работи в ..................................................................................................................................................................................................................................
Сестра ........................................................................................................................................,
живуща .......................................................................................................................................,
работи в ..................................................................................................................................................................................................................................
III. Материално положение:
Доходите на семейството ми, получени през периода ....................., са:
1. Доходи от трудови правоотношения ..................................................................................... лв.
2. Доходи от пенсии ................................................................................................................ лв.
(без добавките за чужда помощ за лица с трайно намалена работоспособност)
3. Обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване без еднократните помощи ............................................................................................................................................... лв.
4. Месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца ............................ лв.
5. Месечни помощи по реда на Закона за социално подпомагане ............................................... лв.
6. Стипендии ........................................................................................................................... лв.
(без получаваните по силата на постановлението)
7. Наеми ................................................................................................................................. лв.
8. Хонорари ............................................................................................................................ лв.
9. Други доходи ...................................................................................................................... лв.
Всичко .................................. лв.
Месечен доход на член от семейството: .................................................................................... лв.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в тази декларация нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс и получената неправомерно стипендия подлежи на връщане.
Прилагам:
1. ........................................................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................................................................................................
   
Дата .......... Декларатор: ......................
гр. (с.)................... Родител: ............................
  (Попечител)
   


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума