навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА

В сила от 26.03.2013 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 4 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г., изм. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г., доп. ДВ. бр.56 от 30 Юни 2023г., изм. ДВ. бр.80 от 19 Септември 2023г., изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г., доп. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023г., изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 202-01-36/28.06.2012 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани със:
1. управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти;
2. туристическото райониране на страната, туристическите райони, създаването, устройството, организацията и дейността на организациите за тяхното управление;
3. правомощията на държавните органи, териториалните органи на изпълнителната власт, организациите за управление на туристическите райони и туристическите сдружения по формиране и провеждане на политика за устойчиво развитие на туризма.

Чл. 2. Целите на закона са да:
1. осигури условия за устойчиво развитие на туризма и конкурентоспособен национален туристически продукт;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) създаде условия за развитие на морски и ски туризъм, както и на специализираните видове туризъм - културен, здравен (балнео, СПА, уелнес, медицински), планински, селски, винен, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм;
3. въведе единни критерии за извършване на туристически дейности и предоставяне на туристически услуги;
4. осигури защита на потребителите на туристическите услуги;
5. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) създаде условия за устойчиво развитие на националните курорти.


Чл. 3. (1) Туристически дейности са:
1. туроператорската и туристическата агентска дейност;
2. хотелиерството;
3. ресторантьорството;
4. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) предоставянето на тематично ориентирани допълнителни туристически услуги в областта на морския, зимен (ски), културния, кулинарния, здравния (балнео, СПА, уелнес, медицински), планинския, селския, винения, еко, конгресния, детския и младежкия, приключенския, спортния, ловния, голф и други видове туризъм;
5. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) предоставянето на екскурзоводски услуги, воденето на туристи в планинска и природна среда и предоставянето на услуги за спорт и обучение на туристи по снежни спортове.
(2) Туристически обекти са:
1. местата за настаняване:
а) клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги;
в) (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) клас В - стаи за гости и апартаменти за гости;
2. заведенията за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове;
3. туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване;
4. ски пистите - ски писти за алпийски ски, сноуборд и ски бягане, детските ски зони и снежните паркове;
5. самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове;
6. плажовете - плажове към естествени и към изкуствени водни обекти;
7. офисите за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност;
8. туристическите информационни центрове;
9. посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
10. музеите и обществените и частните колекции с културни ценности и художествените галерии;
11. центровете за изкуство и занаяти и центровете за временни изложения с туристическа цел;
12. туристическите пътища/пътеки и веломаршрутите;
13. обектите за катерене, парапланеризъм и маршрутите тип "виа ферата";
14. конните бази за любителска езда и маршрути за конна езда;
15. аквапарковете, водните атракциони и приключенските паркове;
16. атракционните и тематичните паркове;
17. голф игрищата;
18. местата за наблюдение на диви животни и птици;
19. ловните стопанства по Закона за лова и опазване на дивеча;
20. винарните изби;
21. недвижимите културни ценности по Закона за културното наследство, културните институти по Закона за закрила и развитие на културата, защитените територии по Закона за защитените територии - в случай че са социализирани и предлагат условия за приемане и обслужване на туристически посещения и в съответствие с режимите за опазването им и с вътрешните правилници на лицата, на които е предоставено правото на управление;
22. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) пещерите - в случай че са социализирани и предлагат условия за приемане и обслужване на туристически посещения и в съответствие с режимите за опазването им и с правилата на лицата, на които е предоставено правото на управление;
23. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) ски училища.
(3) Туристическите обекти по ал. 2 са общодостъпни с изключение на тези, за които специални закони предвиждат друго.
(4) Не се допуска отказ от предоставяне на туристически услуги в туристически обекти, както и предоставянето им с по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, основани на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.


Чл. 4. (1) Лицата, предоставящи туристически услуги в туристически обекти, са длъжни да обявяват техните цени в еднакъв размер спрямо всички туристи, като не се допуска различно третиране на туристите или поставянето на част от тях в по-неблагоприятно положение, основано на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.
(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат и в случаите, когато обявените цени на туристическите услуги се посочват в интернет, в рекламни и търговски брошури и издания, както и в радио- и телевизионни предавания.

Глава втора.
ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА


Чл. 5. (1) Държавната политика в областта на туризма се определя от Министерския съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министерският съвет по предложение на министъра на туризма одобрява Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма и стратегии за развитие на отделни видове туризъм.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Държавната политика за устойчиво развитие на туризма се интегрира в секторните политики и се осъществява от министъра на туризма с участието на другите органи на изпълнителната власт в рамките на тяхната компетентност.
(4) За одобряване на стратегиите по ал. 2 е необходимо наличието на влязло в сила становище по екологична оценка за съгласуване или решение, че не е необходимо извършването на екологична оценка, издадено по реда на глава шеста, раздел II от Закона за опазване на околната среда.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма провежда държавната политика в областта на туризма, като:
1. разработва и контролира изпълнението на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма и на стратегии за развитие на отделни видове туризъм, както и краткосрочни програми и планове за прилагането им;
2. разработва и изпълнява национална маркетингова стратегия в съответствие със стратегиите по т. 1;
3. утвърждава и изпълнява годишната програма за национална туристическа реклама;
4. разработва и утвърждава концепция за туристическо райониране на страната;
5. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) предлага на Министерския съвет с решение да обявява национални курорти;
6. осъществява координацията и взаимодейства с организациите за управление на туристическите райони при реализацията на националната маркетингова стратегия и разработването на маркетинговите стратегии на туристическите райони;
7. организира извършването на маркетингови проучвания на основни и перспективни пазари за българския туристически продукт, както и проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността;
8. организира участието на Република България в международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма;
9. организира опознавателни журналистически пътувания и посещения на чужди туроператори и туристически агенти в страната;
10. изработва и разпространява рекламни и информационни материали и сувенири;
11. набира, обработва и анализира статистически данни за развитието на търсенето и предлагането в държави - основни пазари за националния туристически продукт;
12. поддържа, актуализира и популяризира Националния туристически интернет портал;
13. разработва и осъществява комуникационни кампании на вътрешния и чуждестранни пазари;
14. осигурява дейността на Националния туристически информационен център;
15. взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните органи на изпълнителната власт, организира и координира съвместната дейност при провеждането на националната политика в туризма, финансовото осигуряване и изпълнение на стратегиите и програмите по т. 1, 2 и 3 и концепцията по т. 4;
16. взаимодейства с организациите за управление на туристическите райони и осъществява надзор върху изпълнението на дейностите им по чл. 18, ал. 1;
17. взаимодейства с туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, при осъществяване на дейността им в областта на туризма;
18. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) съдейства за реализацията на инициативи на туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, когато те съответстват на целите и приоритетите на Министерството на туризма в областта на туризма за съответната година;
19. издава, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове в областта на туризма и контролира тяхното прилагане;
20. организира и координира контрола върху качеството на туристическия продукт;
21. подпомага дейността на компетентните органи за провеждане на държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;
22. подпомага дейността по привличане на инвестиции и съдейства за реализиране на проекти за устойчиво и балансирано развитие на туризма на национално, регионално и местно ниво, включително за изграждането и развитието на инфраструктурата, свързана с туризма;
23. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството и в тях;
24. разработва проекти и участва в разработването, оценяването, наблюдението и контрола върху изпълнението на програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;
25. предлага създаването на туристически представителства на Република България в чужбина;
26. организира поддържането на Единната система за туристическа информация;
27. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) организира воденето, актуализирането и поддържането на Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 и Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития по чл. 170а, ал. 1;
28. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г.) създава национална мрежа от туристически информационни центрове, функциониращи въз основа на единни стандарти;
29. разработва и съдейства за въвеждането на доброволни системи за сертифициране на качеството и устойчивото туристическо развитие;
30. ръководи Националния съвет по туризъм;
31. извършва регистрацията на туроператорите и туристическите агенти;
32. определя категорията на туристически обекти в посочените в този закон случаи;
33. сертифицира туристически обекти в посочените в този закон случаи;
34. (нова - ДВ, бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г.) осъществява държавната политика в областта на концесиите на морски плажове;
35. (нова - ДВ, бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г., в сила от 02.01.2018 г., изм. - ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) организира и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са възложени на концесия;
36. (предишна т. 34, изм. - ДВ, бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г.) прилага принудителни административни мерки, налага глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в този закон и в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
37. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) обявява списък на категориите информация от Единната система за туристическа информация, ако подлежи на класификация като служебна тайна.

Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2023 г.) (1) За изпълнението на годишната програма за национална туристическа реклама министърът на туризма не прилага разпоредбите на Закона за обществените поръчки в случаите, в които рекламата се изпълнява чрез директно възлагане към дружества от актуалния списък на определените много големи онлайн платформи или много големи онлайн търсачки, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз съгласно Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги) (ОВ, L 277/1 от 27 октомври 2022 г.).
(2) Алинея 1 не се прилага за никакви други дейности по подготовка, управление и отчитане на годишната програма за национална туристическа реклама.
(3) Министърът на туризма публикува ежемесечно на интернет страницата на министерството справка с информация за изразходваните средства, както и за ефективността на рекламата съгласно данните за ефективност, предоставени от платформите или търсачките по ал. 1. Справката се публикува и в отворен, машинночетим формат на портала за отворени данни по смисъла на Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) За осъществяване на сътрудничеството и координацията в областта на туризма се създава Национален съвет по туризъм (НСТ) - консултативен орган към министъра на туризма.
(2) В НСТ участват:
1. (изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., доп. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2022 г., в сила от 01.01.2023 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2024 г., в сила от 10.05.2024 г.) заместник-министър на икономиката и индустрията, заместник-министър на финансите, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на културата, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на земеделието и храните, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на отбраната и заместник-министър на младежта и спорта, определени от съответните министри;
2. председателят на Комисията за защита на потребителите;
3. изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните;
4. изпълнителният директор на Националната агенция за приходите;
5. по един представител на всяка организация за управление на туристическите райони;
6. по един представител на всяко браншово туристическо сдружение, вписано в Националния туристически регистър;
7. по един представител на регионалните, на продуктовите и на професионалните туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър;
8. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) по един представител на морските, на планинските и на балнеолечебните национални курорти;
9. един представител на сдруженията на превозвачите в областта на въздушния, сухопътния и водния транспорт;
10. по един представител на национално представените сдружения на потребителите в Република България и на национално представителните работодателски организации в Република България;
11. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
12. (нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 19.01.2019 г.) представител на националната организация за спортно-туристическа дейност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Председател на НСТ е министърът на туризма или оправомощен от него заместник-министър или друго длъжностно лице.
(4) Условията и редът за определяне на представителите на сдруженията, организациите и курортите по ал. 2, т. 6 - 10 се определят с правилника по ал. 6.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Организационно-техническото подпомагане на работата на НСТ се осъществява от администрацията на Министерството на туризма.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Организацията на работа на НСТ се определя с правилник на министъра на туризма. Правилникът се публикува на интернет страницата на министерството.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Поименният състав на НСТ се определя със заповед на министъра на туризма.
(8) Членовете на НСТ по ал. 2, т. 1 - 4 и 10 може да бъдат представлявани от друго лице с изрично писмено пълномощно за всяко конкретно заседание, когато те не могат да присъстват по обективни причини.


Чл. 8. (1) Националният съвет по туризъм:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) подпомага министъра на туризма при формирането и провеждането на държавната политика в туризма;
2. подпомага координацията на националната политика в областта на туризма;
3. обсъжда концепции и програми за устойчиво развитие на туризма и изразява становища по тях;
4. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) прави предложения до министъра на туризма за създаване, изменение, допълнение или отмяна на нормативни актове, свързани с развитието на туризма;
5. разглежда въпроси, свързани с териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни инвестиции в туризма;
6. обсъжда подготовката за туристическите сезони и анализира резултатите от тях;
7. обсъжда резултатите от дейността на органите, на които е възложено упражняването на контрол в туризма и свързаните с него дейности, и дава препоръки за подобряване работата на контролните органи;
8. разглежда въпроси и дава препоръки за подобряване защитата на потребителите на туристически услуги;
9. разглежда и други въпроси от значение за развитието на туризма.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г.) Националният съвет по туризъм изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с туристическото развитие - териториалното развитие, изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура, поддържането и управлението на морските плажове, използването и опазването на туристическите ресурси, данъчното облагане на туристическите дейности, прилагането на визовия режим и други.
(3) Националният съвет по туризъм изразява становища и дава предложения по въпроси, свързани с маркетинга и рекламата на България като туристическа дестинация, включително относно:
1. годишната програма за национална туристическа реклама;
2. маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток и анализи и прогнози за туристическото развитие;
3. дейности по брандиране и реклама на България като туристическа дестинация;
5. дейността на Националната мрежа на туристическите информационни центрове;
6. реализацията на проекти по програми на Европейския съюз в областта на туристическия маркетинг;
7. информационното обслужване и подпомагане участието на български фирми в панаири и прояви, свързани с туризма.
(4) Националният съвет по туризъм може да сформира експертни групи по конкретни въпроси от неговата компетентност с участието на представители на:
1. научни организации, институти и висши училища от областта на туризма;
2. други институции и организации, заинтересовани от развитието на туризма.


Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Към министъра на туризма се създават:
1. Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА);
2. Експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО);
3. Експертна комисия по сертификация на туристически обекти (ЕКСТО);
4. Експертна комисия за регистрация на ски училища (ЕКРСУ);
5. Експертна комисия за определяне степента на сложност на ски пистите (ЕКОСССП).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Председател на комисиите по ал. 1 е оправомощен от министъра на туризма заместник-министър или друго длъжностно лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В състава на ЕКРТТА се включват с равен брой гласове представители на Министерството на туризма и представители на браншовите туристически сдружения на туроператорите и/или туристическите агенти.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В състава на ЕККТО се включват с равен брой гласове представители на Министерството на туризма и представители на браншовите сдружения (хотелиерство и/или ресторантьорство).
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В състава на ЕКСТО се включват с равен брой гласове представители на Министерството на туризма, Министерството на здравеопазването, както и представители на продуктови и/или професионални туристически сдружения в сферата на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В състава на ЕКРСУ се включват с равен брой гласове представители на Министерството на туризма, на Министерството на младежта и спорта, на Българската федерация по ски, както и представители на професионални и/или продуктови туристически сдружения в сферата на снежните спортове.
(7) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В състава на ЕКОСССП се включват представители на Министерството на туризма, на Министерството на младежта и спорта, на Министерството на околната среда и водите, на Българската федерация по ски, както и представители на професионални и/или продуктови туристически сдружения в сферата на снежните спортове.
(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Условията и редът за определяне на броя и представителите на сдруженията и юридическите лица с нестопанска цел по ал. 3 - 7 се определят с правилниците по ал. 10.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Поименният състав на комисиите по ал. 1 се определя със заповед на министъра на туризма след постъпване на предложения от съответните ръководители на ведомствата, туристическите сдружения и юридическите лица с нестопанска цел по ал. 3 - 7.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.предишна ал. 9 - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Министърът на туризма издава правилници за организацията и дейността на комисиите по ал. 1.
(11) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) По преценка на министъра на туризма в състава на комисиите по ал. 1 може да бъдат включени и други експерти.

Чл. 10. Областният управител провежда държавната политика в областта на туризма на територията на областта, като:
1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) разработва областната стратегия и участва в разработването на програми за развитието на туризма на територията на областта и координира тяхното изпълнение; стратегията и програмите се съставят на основата на националните приоритети за развитие на туризма, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните и регионалните туристически ресурси и потребности;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) съдейства на министъра на туризма при реализацията на дейностите по чл. 6 в областта;
3. сътрудничи и подпомага инициативи на държавните органи, организацията за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за развитие на туризма на територията на областта в изпълнение на националната политика в областта на туризма;
4. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)
5. осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Общинският съвет определя политиката за развитие на туризма на територията на общината, като включва в програмата за реализация на общинския план за развитие самостоятелен раздел, съдържащ общинска програма за развитие на туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Общинската програма за развитие на туризма е в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие на туризма и стратегиите по чл. 5, ал. 2. Общинската програма за развитие на туризма предвижда конкретни проекти, включващи мероприятия за:
1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;
2. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изграждане и функциониране на общински туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма;
5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината;
6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения;
7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район;
8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти;
9. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) благоустрояване, изграждане и поддържане на инфраструктурата - общинска собственост, в националните курорти, когато на територията на общината има такива.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В случаите, когато на територията на общината е разположен национален курорт по чл. 56а, общинският съвет е длъжен да планира разходи за подобряване на предлаганите туристически дейности, общински обекти, услуги и продукти в националния курорт.

Чл. 12. Кметът на общината:
1. разработва програмата по чл. 11, ал. 1 и отчета за нейното изпълнение и след одобрението им от консултативния съвет по чл. 13, ал. 1 ги внася за приемане от общинския съвет;
2. създава и ръководи консултативния съвет по чл. 13, ал. 1;
3. създава Общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО);
4. определя категорията на туристически обекти по предложение на ОЕККТО в предвидените в този закон случаи;
5. създава и поддържа общински регистър на категоризираните по т. 4 туристически обекти на територията на общината - част от Националния туристически регистър;
6. предлага на общинския съвет да определи размера на туристическия данък след писмено становище на консултативния съвет по чл. 13, ал. 1;
7. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) ежемесечно изпраща информацията от регистъра по т. 5 на електронен носител или по електронен път на министъра на туризма;
8. събира статистическа информация и създава и поддържа информационна база данни за туризма на територията на общината съгласно наредбата по чл. 165, ал. 2;
9. разработва и изпълнява програми и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни организации;
10. сътрудничи и подпомага инициативи на държавните органи, организацията за управление на туристическия район и на туристическите сдружения за развитие на туризма на територията на общината в изпълнение на националната политика в областта на туризма;
11. изготвя годишен отчет за разходването на събрания на територията на общината туристически данък и го публикува на интернет страницата на съответната община;
12. осъществява контролни функции в предвидените в този закон случаи.


Чл. 13. (1) Кметът на община, на чиято територия има изградени и функциониращи места за настаняване, създава консултативен съвет по въпросите на туризма.
(2) Председател на консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) В състава на консултативния съвет по въпросите на туризма участват с равен брой представители на местната администрация и на национални, регионални или общински музеи, от една страна, и на туристическите сдружения, вписани в Националния туристически регистър, и други физически и юридически лица, които имат отношение към развитието на туризма, от друга страна.
(4) Редът и начинът на определяне на представители на музеите, физическите и юридически лица по ал. 3 в консултативния съвет по въпросите на туризма се посочват в правилника по ал. 7.
(5) Кметът на общината със заповед определя броя и поименния състав на членовете на консултативния съвет по въпросите на туризма при спазване изискванията на ал. 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Консултативният съвет по въпросите на туризма:
1. обсъжда и одобрява проекта на общинската програма за развитие на туризма, както и проекта на отчет за изпълнение на програмата за предходната година;
2. прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината, относно:
а) размера на туристическия данък и неговото разходване;
б) членството на общината в съответната организация за управление на туристическия район;
3. проучва и прави предложения пред общинския съвет чрез кмета на общината за:
а) приоритетното изграждане и поддържане на туристическата инфраструктура и опазване и поддържане на туристическите забележителности на територията на общината, както и за привличането на инвестиции в сферата на туризма;
б) подобряване състоянието на транспортното обслужване;
в) опазване, поддържане и развитие на зелените площи на територията на общината, свързани с туризма;
г) осигуряване на трайна заетост на кадрите в туризма и за повишаване на квалификацията им;
4. проучва, обсъжда и прави предложения пред общинския съвет чрез кмета на общината за предприемане на необходимите мерки за устойчиво развитие на националния курорт, когато на територията на общината има такъв, относно:
а) подобряване състоянието на туристическата инфраструктура;
б) осигуряване на обществения ред и спокойствието на туристите;
в) архитектурния облик на националния курорт;
г) организиране на транспортна схема през туристическия сезон;
д) други въпроси от значение за развитието на националните курорти като туристически дестинации.
(7) Кметът на общината със заповед утвърждава правилник за организацията и дейността на консултативния съвет по въпросите на туризма.


Чл. 14. (1) Към кмета на общината се създава общинска експертна комисия по категоризация на туристически обекти по чл. 128.
(2) Председател на комисията по ал. 1 е оправомощено от кмета на общината длъжностно лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В състава на ОЕККТО се включват с равен брой гласове представители на местната администрация и представители на местните и/или регионалните туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър.
(4) Условията и редът за определяне на представителите по ал. 3 се уреждат с правилника по ал. 6.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Кметът на общината със заповед определя числеността и поименния състав на ОЕККТО по предложение на съответните ръководители на сдруженията по ал. 3. По преценка на кмета на общината в състава на ОЕККТО може да бъдат включени и други експерти.
(6) Кметът на общината със заповед утвърждава правилник за организацията и дейността на ОЕККТО.

Глава трета.
ТУРИСТИЧЕСКО РАЙОНИРАНЕ

Раздел I.
Туристически райони


Чл. 15. (1) Територията на страната се разделя на обособени територии - туристически райони, с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама.
(2) Туристическите райони покриват цялата територия на страната и са съобразени с общинските административни граници, като територията на една община не може да бъде разделяна между два района и не може да принадлежи едновременно към два различни туристически района.
(3) Туристическите райони имат наименование, лого и слоган.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) В концепцията за туристическо райониране на страната, утвърдена от министъра на туризма, се прави анализ и предложение за броя, наименованието и териториалния обхват на туристическите райони.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Преди утвърждаването на концепцията по ал. 1 проектът се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма за обсъждане, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по него.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Броят, наименованието и териториалният обхват на туристическите райони се обявяват със заповед на министъра на туризма, която се обнародва в "Държавен вестник".
(4) Със заповедта по ал. 3 се определят и седалищата на организациите за управление на туристическите райони.

Раздел II.
Управление на туристическите райони. Предмет на дейност, учредяване и устройство на организациите за управление на туристическите райони


Чл. 17. (1) Туристическият район се управлява от организация за управление на туристическия район (ОУТР).
(2) Организациите за управление на туристическите райони са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия - туристически район.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В ОУТР могат да членуват туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, представители на общини и на областни управители, научни организации, институти и училища в областта на туризма, сдружения на потребителите и други организации, институции и търговски дружества, чието седалище или място за извършване на дейността е на територията на туристическия район, национални, общински и регионални музеи, национални и природни паркове, намиращи се на територията на района.
(4) Организациите за управление на туристическите райони са юридически лица, които се учредяват и регистрират по реда на този закон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Организациите за управление на туристическите райони не разпределят печалба.

Чл. 18. (1) Организациите за управление на туристическите райони се създават за следните дейности:
1. разработване и прилагане на маркетингова стратегия на туристическия район в съответствие с националната маркетингова стратегия;
2. изработване на лого и слоган на туристическия район;
3. организиране провеждането на маркетингови изследвания и проучвания на туристическия поток в туристическия район и на анализи и прогнози за туристическото развитие;
4. осъществяване на дейности по изграждане на бранд, връзки с обществеността и реклама на туристическия район;
5. организиране и подпомагане дейността на туристическите информационни центрове в района;
6. разработване и прилагане на стратегия за развитие на туризма, продуктови стратегии и годишни планове за развитие на туризма на територията на туристическия район в съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма;
7. подпомагане дейността на областните управители и кметовете на общини при реализацията на стратегии и програми за развитие на туризма чрез становища и предложения;
8. подпомагане кметовете на общини при изпълнението на задълженията им по този закон;
9. реализиране на проекти по програми на Европейския съюз;
10. създаване и поддържане на база данни за туризма в района - част от Единната система за туристическа информация;
11. осъществяване обмен на информация, стандарти и добри практики;
12. провеждане на дейности по обучение и повишаване качеството на туристическите услуги;
13. подпомагане разработването, въвеждането и прилагането на доброволни системи за оценяване качеството на туристическите услуги и устойчивото развитие на туристическия район.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Организациите за управление на туристическите райони осъществяват своята дейност в съответствие с националната политика в областта на туризма, провеждана от Министерството на туризма.
(3) Областните управители и кметовете на общини оказват съдействие на съответната ОУТР при изпълнение на функциите и.


Чл. 19. (1) Организациите за управление на туристическите райони могат да извършват и друга стопанска дейност, която подпомага, допълва или съпътства основния им предмет на дейност.
(2) Организациите за управление на туристическите райони могат да бъдат бенефициенти по Кохезионния фонд и Структурните фондове на Европейския съюз и по програми на национално и европейско равнище.


Чл. 20. (1) Организациите за управление на туристическите райони се подпомагат от държавата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Организациите за управление на туристическите райони извършват дейността си под контрола на държавата. Функциите на контролен орган се осъществяват от министъра на туризма.


Чл. 21. (1) Организациите за управление на туристическите райони се учредяват без определен срок.
(2) На територията на един туристически район може да съществува само една организация за управлението му.
(3) Организацията за управление на туристическия район задължително включва в своето наименование "туристически район". Право на наименование "туристически район" имат само организациите, които са създадени в съответствие с този закон.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) (1) Организация за управление на туристически район се учредява най-малко от:
1. две туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, чието седалище е на територията на туристическия район;
2. четири общини от територията на туристическия район, като една от тях е седалище на района.
3. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
(2) Учредители могат да са и лицата по чл. 17, ал. 3.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министърът на туризма или определено от него длъжностно лице от състава на министерството със заповед открива процедура за учредяване на ОУТР:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) въз основа на заявление-декларация от учредителен комитет по чл. 24, ал. 2;
2. чрез публично обявяване по реда на чл. 25, ал. 1.


Чл. 24. (1) Учредителният комитет включва задължително представители на групите по чл. 22. Членовете на учредителния комитет могат да упълномощят лице, което да представлява учредителния комитет в процедурата за учредяване на сдружението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В заявление-декларацията за откриване на процедура се декларират най-малко следните обстоятелства:
1. наименованието на организацията (с изписване с български и латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива, в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
2. обстоятелствата по чл. 22;
3. номер и дата на решението на общинския съвет за участие на общината в ОУТР;
4. номер и дата на решението на управителния съвет или общото събрание за участие на туристическото сдружение в ОУТР;
5. обстоятелства, свързани с предмета и целите на ОУТР;
6. туристическият район на ОУТР, за който се учредява.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Заявление-декларацията се подписва от всички членове на учредителния комитет и към нея се прилагат:
1. поименен списък на учредителите от всяка група по чл. 22;
2. оригинал на протокол от проведено събрание на учредителния комитет.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В случай на констатирани нередовности на представените документи и/или по искане на министъра на туризма за представяне на допълнителни данни и документи във връзка с обстоятелствата по ал. 2 и 3 заявителят се уведомява писмено, като се определя 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението за отстраняването на нередовностите и представяне на допълнителни данни и документи.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Министърът на туризма се произнася по заявление-декларацията на учредителния комитет в 30-дневен срок от получаването и.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В случаите по ал. 4 срокът за произнасяне по ал. 5 започва да тече от датата на отстраняването на нередовностите и/или на представянето на допълнителни данни и документи.
(7) Заповедта за откриване на процедурата се обнародва в "Държавен вестник", в един централен всекидневник и в един местен вестник.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Министърът на туризма отказва със заповед откриването на процедура за учредяване на ОУТР, когато:
1. предметът на дейност на ОУТР не отговаря на изискванията на чл. 18;
2. в учредителния комитет участват лица, които не отговарят на изискванията на ал. 1;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) документите по ал. 2 и 3 са непълни и данните и документите по ал. 4 не са представени в срок.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Отказът за откриване на процедура за учредяване на ОУТР може да се обжалва пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от уведомяването на учредителния комитет.


Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Когато в срока по чл. 24, ал. 5 постъпи ново заявление-декларация за откриване на процедура за един и същ туристически район, министърът на туризма съгласува със заявителите възможността да подадат общо заявление-декларация, като ги уведомява, че в случай на непостигане на съгласие процедурата ще бъде открита по заявление-декларацията с по-голям брой учредители, а в случай че техният брой е равен - по заявление-декларацията с по-голям брой общини от територията на туристическия район.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В 14-дневен срок от постъпването на новото заявление-декларация министърът на туризма изисква съгласувателни становища от заявителите по ал. 1. Непредставянето на становище в 14-дневен срок от получаване на искането се смята за съгласуване без бележки.
(3) Срокът на съгласувателната процедура не може да бъде по-дълъг от 30 дни.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В случаите по ал. 1 срокът по чл. 24, ал. 5 започва да тече от датата на приключване на процедурата по ал. 3.


Чл. 26. (1) Учредителният комитет:
1. изготвя проекта на устав на ОУТР и други документи за учредителното събрание;
2. организира провеждането на учредителното събрание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) В дейността си по подготовката на учредяването на ОУТР учредителният комитет се подпомага от министъра на туризма.
(3) Учредителният комитет обнародва в "Държавен вестник" и публикува в един централен всекидневник и в един местен вестник покана за учредяване на ОУТР, като в нея се посочват и датата, и мястото на провеждане на учредителното събрание, дневният ред с предложение за избор на управителен и контролен съвет, както и мястото, където са изложени проектите на учредителните документи, и времето, през което те са на разположение.
(4) Предоставянето на учредителните документи се извършва най-късно един месец след публикуването на обявата по ал. 3.
(5) Учредителното събрание се насрочва не по-рано от изтичането на 45 дни след публикуването на обявата по ал. 3.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) В учредителното събрание участва представител на министъра на туризма.


Чл. 27. (1) Учредителното събрание е редовно, ако на него са представени учредителите съгласно списъка по чл. 24, ал. 3.
(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание на събранието, което да се проведе не по-рано от 20 дни и не по-късно от 30 дни след датата на първото. Датата на новото заседание се посочва в поканата по чл. 26, ал. 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) По реда на ал. 2 може да се насрочат не повече от две заседания на учредителното събрание. В случай че и на второто заседание липсва кворум, процедурата за учредяване на ОУТР се прекратява със заповед на министъра на туризма.


Чл. 28. (1) Учредителното събрание взема решение за учредяване на ОУТР и приема устава и.
(2) В устава на ОУТР се уреждат дейността и начинът на управление, условията за възникване и прекратяване на членството в нея, правата и задълженията на членовете, както и други въпроси, свързани с предмета на дейност на организацията.
(3) Уставът на всяка ОУТР се публикува на интернет страницата на организацията.


Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Организацията за управление на туристически район се смята за възникнала от деня на вписването и в предназначения за това регистър, който се води в Министерството на туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Вписването на ОУТР в регистъра по ал. 1 се извършва със заповед на министъра на туризма въз основа на писмено заявление-декларация, към което се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) копие на протокола от учредителното събрание;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) копие на устава на ОУТР, подписан от учредителите и одобрен от министъра на туризма;
3. нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват организацията, и образец от печата на организацията;
4. декларации от членовете на управителния и на контролния съвет, че не се намират помежду си в брак или родство по права линия без ограничения, по съребрена линия - до втора степен включително, и не са роднини по сватовство - до втора степен включително.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В регистъра по ал. 1 се вписват най-малко наименованието, седалището и адресът на управление на ОУТР, предметът на дейност, туристическият район, указание, че организацията се учредява като юридическо лице по този закон, управлението и начинът на представителството и.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в срок до 14 дни от издаването на заповедта по ал. 2 вписва ОУТР в Националния туристически регистър и издава удостоверение за вписаните обстоятелства.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Промените в устава, приети от общото събрание, се одобряват от министъра на туризма в 14-дневен срок от получаването им от изпълнителния директор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) В 14-дневен срок от одобряване на промените министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице вписва в регистъра по чл. 29, ал. 1 обстоятелствата по чл. 29, ал. 3, които влизат в сила след вписването им.


Чл. 31. Трудовите правоотношения, здравното и социалното осигуряване на работещите в ОУТР лица се уреждат в съответствие с действащото законодателство.


Чл. 32. Органи на ОУТР са:
1. общото събрание;
2. управителният съвет;
3. контролният съвет;
4. (нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) изпълнителният директор.


Чл. 33. (1) Общото събрание е върховен орган и включва всички членове на ОУТР.
(2) Туристическо сдружение участва в общото събрание чрез лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице.
(3) Общините се представляват в общото събрание чрез кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.


Чл. 34. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава на организацията;
2. определя размера на членския внос;
3. избира и освобождава председателя и членовете на управителния съвет и двама от членовете на контролния съвет;
4. приема стратегическите документи на туристическия район, включително маркетинговата стратегия на района;
5. приема годишен план за дейността на ОУТР и отчета за изпълнението му;
6. приема бюджета и отчета за изпълнението му;
7. взема и други решения, предвидени в устава.
(2) В общото събрание участват представители на всички членове. Редът за определяне на представителите се урежда в устава.
(3) Всеки член има право на един глас в общото събрание.


Чл. 35. (1) Общото събрание е редовно и извънредно. Редовното общо събрание се провежда ежегодно в седалището на ОУТР.
(2) Редовното общо събрание се свиква от управителния съвет.
(3) Извънредно общо събрание се свиква по решение на управителния съвет или по писмено искане на една трета от членовете на общото събрание.
(4) В случая по ал. 3 управителният съвет свиква извънредно общо събрание в 14-дневен срок от постъпване на искането. Ако управителният съвет не свика извънредно общо събрание в посочения срок, то се свиква от контролния съвет.
(5) Поканата за редовно или извънредно общо събрание съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква.
(6) Поканата се публикува на интернет страницата на организацията най-малко един месец преди насрочената дата.


Чл. 36. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите.
(2) Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, освен ако за решаването на отделни въпроси в устава е предвидено друго.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Решенията по чл. 34, ал. 1 се вземат с квалифицирано мнозинство от две трети от всички членове на общото събрание.


Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Управителният съвет се състои най-малко от петима членове, включително председател и се избира за срок три години.
(2) Мандатът на член на управителния съвет се прекратява предсрочно:
1. при смърт;
2. при подаване на оставка;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си в продължение на повече от 6 месеца;
4. ако не участва без основателна причина в повече от две последователни заседания на управителния съвет;
5. при заличаване на организацията, която представлява, от Националния туристически регистър.
(3) При предсрочно прекратяване на мандата на член на управителния съвет на негово място общото събрание избира друго лице от същата квота за срок до края на първоначалния мандат на освободения член.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Член на управителния съвет може да упълномощи свой представител за участие в заседания на управителния съвет.

Чл. 38. (1) Управителният съвет:
1. свиква общото събрание;
2. предлага на общото събрание промени в устава на организацията;
3. приема и изключва членовете на организацията;
4. одобрява логото и слогана на туристическия район;
5. избира и освобождава изпълнителния директор и определя размера на възнаграждението му;
6. организира дейността и одобрява организационната структура на организацията;
7. предлага на общото събрание за приемане стратегическите документи на туристическия район;
8. предлага на общото събрание за приемане годишния план за дейността на организацията, както и отчета за изпълнението му;
9. предлага на общото събрание за приемане проекта на бюджет и отчета за изпълнението му;
10. взема решения за разпореждане с имуществото на организацията при спазване изискванията на устава;
11. взема решения за участие и за прекратяване на участие в други организации;
12. избира представителя на организацията в Националния съвет по туризъм;
13. изпълнява и други функции, предвидени в устава или по решение на общото събрание.
(2) Редът за свикване и правилата за работа и вземане на решения от управителния съвет се определят в устава.


Чл. 39. Председателят на управителния съвет:
1. представлява ОУТР;
2. организира изпълнението на решенията на общото събрание и на управителния съвет;
3. свиква и ръководи заседанията на управителния съвет и предлага дневния им ред;
4. сключва договора за управление с изпълнителния директор;
5. определя член на управителния съвет, който при негово отсъствие да ръководи заседанията на съвета;
6. решава и други въпроси, предвидени в устава.


Чл. 40. Изпълнителният директор:
1. организира, управлява и ръководи текущата дейност на организацията в съответствие с решенията на общото събрание, управителния съвет и устава;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) организира и осъществява взаимодействие с Министерството на туризма и с други органи и организации;
3. изготвя ежемесечни и годишни справки, отчети, доклади и информации по въпроси от компетентността на организацията;
4. разпорежда се с движимото имущество на организацията;
5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите;
6. изготвя и представя пред управителния съвет документите по чл. 38, ал. 1, т. 5 - 9;
7. представя отчет за изпълнението на бюджета пред управителния съвет след становище на контролния съвет;
8. решава и други въпроси, предвидени в устава.


Чл. 41. (1) Контролният съвет е орган за контрол на финансовата дейност на ОУТР.
(2) Контролният съвет се състои от трима членове. Членовете на контролния съвет не могат да бъдат членове на управителния съвет или служители на организацията.
(3) Членовете на контролния съвет са:
1. двама представители, избрани от общото събрание;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) един представител на Министерството на туризма, определен от министъра на туризма.


Чл. 42. (1) Контролният съвет:
1. контролира изпълнението на бюджета;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) следи за законосъобразността на извършваните разходи и при констатиране на нарушения уведомява управителния съвет и министъра на туризма;
3. проверява дейността на управителния съвет и докладва за резултатите пред общото събрание;
4. дава становище по бюджета и по отчета за изпълнението му;
5. свиква общото събрание в случаите по чл. 35, ал. 4, изречение второ;
6. решава и други въпроси, предвидени в устава.
(2) Редът за свикване, кворумът и вземането на решения от контролния съвет се уреждат в устава.

Раздел III.
Бюджет


Чл. 43. (1) Приходите по бюджета на ОУТР се формират от:
1. членски внос;
2. приходи от стопанска дейност и предоставяне на платени услуги;
3. средства от участие в европейски, международни и други донорски програми;
4. дарения от физически и юридически лица;
5. други източници.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Организациите за управление на туристически райони може да се подпомагат финансово от бюджета на Министерството на туризма при условия и по ред, определени от министъра на туризма.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Областните администрации, които членуват в ОУТР, не заплащат членски внос.

Раздел IV.
Прекратяване и ликвидация на ОУТР


Чл. 44. (1) Организацията за управление на туристическия район може да бъде прекратена по решение на общото събрание, взето с мнозинство от две трети от гласовете на всички членове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Общото събрание се свиква по искане на най-малко две пети от членовете му в едномесечен срок от постъпването му. При бездействие на управителния съвет искането може да се отнесе пред контролния съвет, който свиква общото събрание или овластява членовете да го свикат.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Организацията за управление на туристическия район се прекратява със заповед на министъра на туризма при:
1. депозирано решение на общото събрание;
2. извършване на дейност, която противоречи на закона.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Заповедта по ал. 3 се издава по искане на всяко заинтересовано лице в случаите по ал. 3, т. 1 или служебно от министъра на туризма в случаите по ал. 3, т. 2 - при констатирани нарушения от упражнен контрол по реда на чл. 46.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Едновременно с приемането на решението за прекратяване на ОУТР общото събрание назначава един или няколко ликвидатори. Ако ликвидаторът не е назначен от общото събрание, той се назначава от министъра на туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Ликвидаторите трябва да бъдат одобрени от контролния съвет и вписани в Националния туристически регистър едновременно с решението за прекратяване на ОУТР.
(3) Имуществото на ОУТР, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя по решение на общото събрание, взето с обикновено мнозинство, доколкото в този закон не е предвидено друго. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(4) Ликвидаторите са длъжни да приключат текущите сделки на ОУТР и да предприемат необходимите фактически и правни действия за извършване на ликвидацията и за заличаване на ОУТР от Националния туристически регистър.
(5) За неуредени случаи се прилагат съответно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Раздел V.
Контрол


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма упражнява контрол върху дейността на ОУТР, като:
1. оказва предвиденото в закона съдействие при учредяването на ОУТР;
2. одобрява устава на ОУТР, съответно на промените в него;
3. изисква устни или писмени доклади, преписки и други документи, свързани с дейността на ОУТР;
4. възлага извършването на проверки на място;
5. назначава при необходимост одиторски контрол за годишен преглед на счетоводните документи на ОУТР;
6. нарежда на управителния съвет да свика общо събрание, ако действията на ОУТР противоречат на закона;
7. свиква общото събрание, в случай че управителният съвет не изпълни нареждането по т. 6;
8. оповестява пред общото събрание резултатите от направените проверки и финансови ревизии;
9. отстранява членовете на управителния съвет при доказано виновно неизпълнение на правомощията им и свиква общо събрание за избор на нов управителен съвет;
10. извършва и други действия, определени с този закон.

Глава четвърта.
ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ


Чл. 47. (1) Туристическите сдружения по смисъла на този закон се учредяват, регистрират, управляват, преобразуват и прекратяват по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Туристическите сдружения се вписват в предназначения за това регистър, който се води в Министерството на туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър.
(3) Предметът на дейност на туристическите сдружения включва дейности за координиране действията при формирането и маркетинга на туристическия продукт и информационното обслужване на туристите, по разработване и реализиране на инициативи и проекти в областта на туризма, дейности за защита на интересите и представителство на членовете в предвидените по този закон случаи, както и други дейности за развитието на туризма.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В туристическите сдружения не могат да членуват политически партии, синдикални организации, религиозни институции и юридически лица, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Приходите по бюджета на туристически сдружения се формират от:
1. еднократни встъпителни членски вноски;
2. годишни и допълнителни вноски;
3. приходи от дейности по чл. 3, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
4. средства от участие в европейски, международни и други донорски програми;
5. дарения от физически и юридически лица;
6. лихви по депозитите на собствени средства;
7. други източници, установени със закон или с друг нормативен акт.

Чл. 48. Туристическите сдружения могат да бъдат:
1. регионални или местни;
2. браншови;
3. продуктови;
4. професионални.


Чл. 49. Туристическите сдружения могат да членуват в ОУТР, на чиято територия е седалището им.


Чл. 50. Туристическите сдружения в съответствие със своя устав:
1. представляват и защитават интересите на членовете си пред съответните държавни органи и териториални органи на изпълнителната власт и ОУТР;
2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) участват в работните групи към Министерството на туризма при разработване на нормативни актове в областта на туризма;
3. изготвят анализи, експертизи и други и участват в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма в национален мащаб, на територията на района или на общината и съдействат за тяхното изпълнение;
4. поддържат база данни на членовете на сдружението;
5. съдействат на членовете си за развитие на тяхната дейност чрез оказване на услуги, установяване на делови връзки, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и други;
6. набират и предоставят информация на своите членове за подпомагане на тяхната дейност;
7. съдействат за организиране и провеждане на професионално обучение, квалификация и преквалификация на своите членове и на кадрите в туристическия бранш;
8. оказват съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си;
9. съдействат за маркетинга и рекламата на туристическия продукт на съответната територия;
10. съдействат за изграждането и функционирането на туристически информационни центрове или създават такива;
11. могат да участват с представители в ОЕККТО, НСТ и в консултативните съвети за развитие на туризма към кметовете на общини;
12. разработват етични кодекси, регламентиращи професионалната етика в туризма и недопускането на нелоялна конкуренция между и по отношение на своите членове;
13. информират компетентните органи за извършени нарушения на законодателството и етичните кодекси;
14. сътрудничат със сродни организации в страната и в чужбина и участват в дейността на европейски и други международни органи и организации;
15. участват в регионални, национални и международни проекти и програми;
16. извършват и други дейности, които са регламентирани в устава и не противоречат на закона.


Чл. 51. (1) Държавните органи и териториалните органи на изпълнителната власт оказват съдействие на туристическите сдружения за реализиране на техните цели.
(2) Общините могат да членуват в туристически сдружения след решение на общинския съвет.


Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) (1) Вписването на сдружения в Националния туристически регистър се извършва със заповед на министъра на туризма въз основа на заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията се подава от лице, което има право да представлява сдружението, или от негов упълномощен представител.
(2) В заявление-декларацията се декларират най-малко следните обстоятелства:
1. наименованието на сдружението (с изписване с български и латински букви) седалище и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива, в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
2. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) ЕИК, както и данни за съдебната регистрация на сдружението, когато е приложимо;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) видът на организацията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) обстоятелства, свързани с предмета и целите на организацията по чл. 47, ал. 3 и изискванията по чл. 50;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) видът на сдружението по чл. 48;
6. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) дейност, свързана с развитието на туризма, която сдружението е осъществявало не по-малко от три години от вписването му по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Към заявление-декларацията се прилагат:
1. списък на всички членове на сдружението - колективни и/или индивидуални, с информация за платения членски внос за предходната година, ако е приложимо, заверен с подпис на представляващия и печат на сдружението;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
3. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) доказателства за обстоятелствата по ал. 2, т. 4 - 6.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Информация относно регистрацията и актуалното състояние на заявителя и уставът на сдружението се набавят по служебен път.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице в 14-дневен срок, считано от датата на подаването на заявление-декларацията заедно с документите по ал. 3, издава заповед за определяне на вида и вписване на сдружението, вписва го в Националния туристически регистър и издава удостоверение за вписаните обстоятелства.
(6) В случай на констатирани нередовности на представените документи и/или по искане на министъра на туризма за представяне на допълнителни данни и документи във връзка с обстоятелствата по ал. 2 и 3 заявителят се уведомява писмено, като се определя 14-дневен срок от датата на получаването на уведомлението за отстраняването на нередовностите и представяне на допълнителни данни и документи.
(7) В случаите по ал. 6 срокът за произнасяне по ал. 5 започва да тече от датата на отстраняването на нередовностите и/или на представянето на допълнителни данни и документи.
(8) В случай че в срока по ал. 6 заявителят не отстрани констатираните нередовности и/или не представи изисканите допълнителни данни и документи, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице отказва със заповед вписване в Националния туристически регистър. Отказът се съобщава на заинтересованите лица в тридневен срок.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Ежегодно до 31 май представляващият сдружението или упълномощено от него лице подава в Министерството на туризма декларация по образец, утвърдена със заповед на министъра на туризма. Към декларацията се прилагат:
1. списък на редовните членове;
2. информация за платения членски внос за предходната година, когато е приложимо;
3. доказателства за реално осъществявана дейност от сдружението съгласно устава.

Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) При промяна на вписаните обстоятелства по чл. 166, ал. 1, т. 4 представляващият сдружението или упълномощено от него лице подава заявление по образец, утвърден от министъра на туризма, за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър, в 7-дневен срок от настъпването им.

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава туристическо сдружение от Националния туристически регистър и обезсилва издаденото удостоверение при:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) непредставяне в срок на декларацията по чл. 52, ал. 9 и/или непредставяне на доказателства за реално осъществявана дейност от сдружението;
2. промяна на основния предмет на дейност на сдружението извън обхвата на чл. 47, ал. 3;
3. прекратяване на дейността на сдружението;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) писмено заявление на лицето, представляващо туристическото сдружение.
(2) Заповедта по ал. 1, т. 1 и 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Ново вписване на заличено от Националния туристически регистър туристическо сдружение се допуска след изтичане на едногодишен срок от датата на влизане в сила на заповедта за заличаването му.


Чл. 54. (1) Браншови туристически сдружения може да се създават в следните сектори:
1. "хотелиерство и ресторантьорство";
2. "туроператорска и туристическа агентска дейност".
(2) Наименованието на браншовото туристическо сдружение трябва да съдържа ясно означение, че представлява обединение на лица на браншови принцип, както и да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави.


Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Браншово туристическо сдружение в сектор "хотелиерство и ресторантьорство" се учредява и в него членуват лица, извършващи дейност в категоризирани по този закон туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Браншово туристическо сдружение в сектор "туроператорска и туристическа агентска дейност" се учредява и в него членуват лица, регистрирани по този закон за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност.


Чл. 56. При разработване на проекти на нормативни актове, свързани с административното регулиране и административния контрол на туристическите дейности, компетентните държавни органи изискват становища от съответните браншови туристически сдружения. В случай че в срок 14 дни от получаване на искането не постъпи становище, се смята, че браншовото туристическо сдружение няма бележки по проекта.

Глава четвърта "а".
НАЦИОНАЛНИ КУРОРТИ (НОВА - ДВ, БР. 17 ОТ 2020 Г.)

Глава четвърта "а".


Чл. 56а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) Обявяването на национални курорти се извършва по предложение на министъра на туризма с решение на Министерския съвет, което се обнародва в "Държавен вестник".
(2) След влизането в сила на решението по ал. 1 лицата, които ще извършват дейност в местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения на територията на националните курорти, получават административни услуги по този закон в срокове, съкратени наполовина от предвидените.

Чл. 56б. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) Министерският съвет приема наредба за националните курорти по предложение на министъра на туризма и министъра на здравеопазването.
(2) С наредбата по ал. 1 се уреждат:
1. критериите, на които следва да отговарят курортите, за да бъдат обявени за национални курорти;
2. редът за заявяване на обявяване за национален курорт;
3. организацията и управлението на туристическите дейности на територията на националните курорти;
4. специфичните въпроси, свързани с развитието на националните курорти като туристическа дестинация.

Глава пета.
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ. НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ


Чл. 57. (1) Туристически информационен център се нарича мястото, където се извършва дейността по ал. 2.
(2) Туристическите информационни центрове се създават с цел информационно обслужване на туристите, реклама и популяризиране на туризма на съответната територия.


Чл. 58. (1) Туристическите информационни центрове се свързват в национална мрежа, функционираща въз основа на единни стандарти.
(2) Включването на туристическите информационни центрове в националната мрежа по ал. 1 е доброволно и се извършва при условията и по реда на наредбата по ал. 4, независимо от статута и правноорганизационната форма на лицата, извършващи дейността по чл. 57, ал. 2 в туристическите информационни центрове.
(3) Само центрове, които са част от националната мрежа по ал. 1, могат да се обозначават като "туристически информационен център".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Единните стандарти по ал. 1 и организацията на дейността на националната мрежа се определят с наредба на министъра на туризма.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Информация за туристическите информационни центрове, включени в националната мрежа, се публикува в предназначения за това регистър, който се води в Министерството на туризма. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър.

Глава шеста.
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА


Чл. 59. (1) Държавата подпомага финансово устойчивото развитие на туризма чрез осигуряване на средства за:
1. национален туристически маркетинг и реклама;
2. единната система за туристическа информация;
3. дейността на ОУТР;
4. проучвания и анализи на туристическото развитие;
5. стратегическо и продуктово планиране на туризма на национално ниво;
6. контрол върху качеството на туристическите дейности и услуги;
7. участия в проекти по международни програми;
8. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма - държавна собственост;
9. повишаване на енергийната ефективност и въвеждане на екологични технологии в областта на туризма;
10. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изграждане и поддържане на туристическите забележителности, базирани на културните ценности по Закона за културното наследство, културните институти по Закона за закрила и развитие на културата, защитените територии по Закона за защитените територии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) По бюджета на Министерството на туризма се администрират следните приходи:
1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2016 г.) субсидия от държавния бюджет, определяна със закона за държавния бюджет за съответната година;
2. такси за регистрация на туристически дейности, категоризация и сертификация на туристически обекти;
3. приходи от глоби и имуществени санкции, наложени по този закон, с изключение на приходите от наложените глоби и имуществени санкции от кметовете на общини;
4. лихви;
5. средства по международни програми и споразумения;
6. дарения и помощи;
7. други източници, определени с нормативен акт.
(3) Средствата по ал. 1, т. 10 се осигуряват целево ежегодно в бюджета на Министерството на културата и по бюджетите на общините за управляваните от тях културни ценности и културни институти.


Чл. 60. (1) Средствата за развитието на туризма в общините се набират от:
1. средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти;
2. средствата, събрани от туристическия данък;
3. дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет.
(2) Средствата по ал. 1, т. 2 се разходват само за мероприятията по чл. 11, ал. 2.

Глава седма.
ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ

Раздел I.
Условия и ред за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност


Чл. 61. (1) Туроператорската и туристическата агентска дейност подлежат на контрол от държавата с цел защита и гарантиране сигурността и правата на потребителите на туристически услуги, както и с цел предотвратяване възникването на опасност от увреждане на държавни и обществени интереси в туризма.
(2) Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва от регистрирано по този закон лице, с изключение на случаите по чл. 62, което:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или
2. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, и
3. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) има помещение и/или онлайн платформа за извършване на дейността, персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;
4. има валидна застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност;
5. (нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
6. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) няма установени с влязъл в сила акт задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително и лихви по тях, освен когато компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Физическото лице - собственик, съответно членовете на управителните и на контролните органи на туроператор и/или на туристически агент, както и лицата с функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
2. да не са лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;
3. през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността да не са били членове на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Регистрацията на лицата по ал. 2 се извършва от министъра на туризма или от оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти - част от Националния туристически регистър. Регистърът е публичен.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) На вписаните в регистъра по ал. 4 лица министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Удостоверението за регистрация по ал. 5 се издава за извършване на следните дейности:
1. туроператорска дейност;
2. туристическа агентска дейност;
3. туроператорска и туристическа агентска дейност.


Чл. 62. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) В случаите на свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от туроператор или туристически агент, той уведомява предварително министъра на туризма по реда на този раздел.
(2) Когато свободното предоставяне на услуги по ал. 1 се извършва за първи път на територията на Република България, уведомяването следва да се извърши в срок три месеца преди започване предоставянето на услугите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Информация за лицата по ал. 1 и за срока на предоставяне на услугите се публикува в регистъра на туроператорите и туристическите агенти.


Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) (1) За вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти лицата по чл. 61, ал. 2, т. 1 подават до министъра на туризма заявление-декларация за извършване на туроператорска дейност, включително когато дейността ще се извършва само по електронен път. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко следните обстоятелства:
а) наименованието на лицето (с български и латински букви) седалище и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива, в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК на заявителя или основанието, въз основа на което заявителят има право да извършва стопанска дейност по реда на специален закон, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) броят, местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на дейността освен в случаите, когато лицето желае да извършва дейността само по електронен път;
г) образованието, езиковата квалификация и стажът на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на дейността;
д) че лицето не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, с изключение на случаите на заличаване по искане на регистрираното лице;
е) (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че няма установени с влязъл в сила акт задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително и лихви по тях, освен когато компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
ж) (отм., предишна б. "е" - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че не е бил търговец, обявен в несъстоятелност, и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
з) обстоятелства, свързани със собствеността на помещението за извършване на дейността, или данни от договора за наем или от друг документ, от който произтича правото на заявителя да ползва помещението за извършване на дейността, и/или документ, удостоверяващ собствеността на интернет адреса в съответния домейн;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) декларация от всяко от лицата по чл. 61, ал. 3 относно обстоятелствата по чл. 61, ал. 3, т. 1 - 3, както и документ, удостоверяващ обстоятелството по чл. 61, ал. 3, т. 1 - за чуждестранни граждани; за български граждани обстоятелството по чл. 61, ал. 3, т. 1 се установява служебно;
б) (отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
в) копие на предварителен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1;
г) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
д) копие на документа, удостоверяващ правото на заявителя да извършва съответната туристическа дейност съгласно законодателството на държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
(2) За вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти лицата по чл. 61, ал. 2, т. 1 подават до министъра на туризма заявление-декларация по образец за извършване на туристическа агентска дейност, включително когато дейността ще се извършва само по електронен път. В заявление-декларацията се декларират най-малко обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и се прилагат документите по ал. 1, т. 2 с изключение на буква "в".
(3) За вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти лицата по чл. 61, ал. 2, т. 1 подават до министъра на туризма заявление-декларация по образец за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност, включително когато дейността ще се извършва само по електронен път. В заявление-декларацията се декларират най-малко обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и се прилагат документите по ал. 1, т. 2.
(4) За вписване в регистъра на туроператорите и туристическите агенти лицата по чл. 61, ал. 2, т. 2 подават до министъра на туризма заявление-декларация по образец за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, включително когато дейността ще се извършва само по електронен път. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко обстоятелствата по ал. 1, т. 1, букви "в", "г" и "з";
2. към заявление-декларацията се прилага документът по ал. 1, т. 2, буква "г", както и:
а) копие на документа, удостоверяващ правото на заявителя да извършва съответната туристическа дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или посочване на нормативния акт и на съответното правно основание, по силата на което заявителят има право да извършва дейността;
б) копие на документ, удостоверяващ наличието на защита при неплатежоспособност или несъстоятелност във връзка с чл. 102.
(5) В случаите, когато туроператорска и/или туристическа агентска дейност се извършва само по електронен път, ал. 1 - 4 се прилагат и за операторите на интернет страници за групово пазаруване.
(6) Заявление-декларациите по ал. 1 - 3 и приложенията към тях се подават на български език.
(7) Документите по ал. 6 може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.
(8) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, букви "г", "е" и "ж" се установяват служебно.

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност, се определят с наредба на министъра на туризма.


Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Лицата по чл. 62, ал. 1 уведомяват предварително чрез писмена декларация министъра на туризма за вида и времетраенето на извършваната туристическа дейност.
(2) Декларацията по ал. 1 е валидна за срока на свободното предоставяне на услуги.
(3) В декларацията по ал. 1 лицата по чл. 62, ал. 1 посочват:
1. наименование и данни за контакт (адрес, телефон, адрес на електронна поща);
2. туристическите услуги, които желаят да предоставят на територията на Република България;
3. данни за наличие на застраховка или гаранция, покриваща отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.
(4) Към декларацията по ал. 1 се прилага копие на документа, удостоверяващ правото на заявителя да извършва съответната туристическа дейност съгласно законодателството на държавата, в която е установен, или се посочват нормативният акт и съответното правно основание, по силата на което заявителят има право да извършва дейността.
(5) В случай че липсва информация по ал. 3 или документ по ал. 4, лицето се уведомява писмено за отстраняване на непълнотата не по-късно от един месец от датата на получаване на уведомлението по ал. 1. До отстраняване на непълнотата и уведомяване на органа по ал. 1 лицето не може свободно да предоставя услуги на територията на Република България.


Чл. 66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Определени от министъра на туризма длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им. Когато представените документи съответстват на изискванията на чл. 63 и не е налице някое от обстоятелствата по ал. 4, т. 1, 2 и 3, те се представят за разглеждане от ЕКРТТА. В 14-дневен срок от заседанието ЕКРТТА се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за извършване на регистрацията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) При констатирана непълнота или нередовност на представените документи по чл. 63 длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват заявителя и определят 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им. Срокът по ал. 1, изречение първо спира да тече до датата на отстраняването на непълнотата и/или нередовността. След изтичането на срока за отстраняване на непълнотата или нередовността длъжностните лица по ал. 1 представят документите за разглеждане от ЕКРТТА. В 14-дневен срок от заседанието ЕКРТТА се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ЕКРТТА извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва извършване на регистрация в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) заявление-декларацията за издаване на удостоверение за регистрация е подадено преди изтичането на една година от заповедта за отказ за издаване на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, освен ако заповедта за отказ е била отменена от съда като незаконосъобразна;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) заявление-декларацията за издаване на удостоверение за регистрация е подадено преди изтичането на две години от заповедта за заличаване на удостоверението за регистрация по реда на чл. 70, ал. 2 и 3, освен ако заповедта за заличаване е била отменена от съда като незаконосъобразна;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) заявление-декларацията за издаване на удостоверение за регистрация е подадено от свързано лице със заявителите по т. 1 и 2;
4. при неотстраняване на непълнотите и/или нередовностите в указания срок от получаване на уведомлението по ал. 2.
(5) Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) При липса на мотивиран отказ за извършване на регистрация след изтичане на срока по ал. 1, изречение трето министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице извършва вписването в регистъра и издава удостоверение за регистрация.


Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Удостоверението за регистрация на туроператора и/или на туристическия агент се връчва на заявителя или на упълномощен от него представител след предоставяне на:
1. копие от сключен договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 за упражняване на туроператорска дейност;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, при необходимост.


Чл. 68. (1) Регистрацията е безсрочна.
(2) Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват освен в случаите по ал. 3.
(3) Правата по регистрацията могат да се прехвърлят или преотстъпват, когато регистрираното лице се е преобразувало чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, при прехвърляне на търговско предприятие или наследяване, ако лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата при туроператорска и/или туристическа агентска дейност в случаите по ал. 3 се открива по заявление-декларация по образец, която се подава в 14-дневен срок от настъпването на промяната до министъра на туризма или до оправомощено от него длъжностно лице. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко следните обстоятелства:
а) местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност, с изключение на случаите, когато дейността се упражнява само по електронен път;
б) образованието, езиковата квалификация и стажът за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност;
в) че заявителят не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена или му е отказана регистрация в сроковете по чл. 66, ал. 4, т. 1 и 2;
г) общи условия за извършване на дейността в съответствие с изискванията на закона;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) договор за преобразуване или план за преобразуване, съответно договор за прехвърляне на предприятие или удостоверение за наследници, от които да е видно съгласието за прехвърляне или преотстъпване на правата по регистрацията или поемането им;
б) (отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
в) копие на сключения договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 на името на заявителя - за туроператорите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) При настъпване на промяна в обстоятелствата по чл. 63 лицето е длъжно в 14-дневен срок от настъпването да заяви промените за вписване в регистъра по чл. 61, ал. 4 и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо. За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до министъра на туризма и документи, удостоверяващи промяната.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В случай на нередовности на документите по ал. 5 в 14-дневен срок от получаването им министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява лицето да отстрани нередовностите в 7-дневен срок.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) След като установи, че заявление-декларацията по ал. 4 е редовно, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице вписва лицето в регистъра по чл. 61, ал. 4 и при необходимост издава ново удостоверение за регистрация.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) При неотстраняване на нередовностите в срока по ал. 6 министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице отказва да отрази промяната. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 69. (1) Удостоверението за регистрация се поставя на видно място в туристическия обект, съответно по подходящ начин на интернет страницата на лицето по чл. 63, ал. 3 и 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Когато регистрираното лице извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност в повече от едно помещение, на видно място във всеки от обектите се поставя заверено копие на удостоверението за регистрация от министъра на туризма или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) За разглеждането на документите, вписването в регистъра на туроператорите и туристическите агенти и за допълване и/или изменение в регистрацията се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма.


Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед прекратява регистрацията на лицата по чл. 61, ал. 2, т. 1 и 2:
1. по писмено искане на регистрираното лице;
2. при смърт на физическото лице - едноличен търговец, по заявление на наследниците му;
3. при прекратяване на юридическото лице;
4. при прекратяване дейността на едноличния търговец или юридическото лице - по негово заявление.
5. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) По мотивирано предложение на ЕКРТТА министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава регистрацията, ако регистрираното лице:
1. е представило неверни данни или документи с невярно съдържание, които са послужили като основание за извършване на регистрацията или за вписване на промени в нея;
2. не е подало заявление в срока по чл. 68, ал. 4;
3. е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
4. не е получило удостоверението за регистрация в срок два месеца от уведомяването му;
5. при осъществяване на дейността си е издало документ с невярно съдържание, когато това е установено по съдебен ред;
6. извършва дейност без валидна застраховка по чл. 97, ал. 1;
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) е извършило повторно нарушение на изискванията на този закон или на наредбата по чл. 79, ал. 5;
8. не спазва приложената му принудителна административна мярка - временно затваряне на туристическия обект;
9. е извършило повторно нарушение на разпоредбите на чл. 4 от Закона за електронната търговия, ако са приложими;
10. е извършило системни нарушения на етичния кодекс и е постъпило мотивирано предложение на браншово туристическо сдружение;
11. (нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) в 14-дневен срок, считано от датата на изтичането на последния сключен договор за застраховка - при неизпълнение на задължението по чл. 98, ал. 2;
12. (нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) престане да отговаря на изискванията, както следва:
а) за лицата по чл. 61, ал. 2, т. 1 - на изискванията по чл. 61, ал. 2, т. 3 и 5 и ал. 3;
б) за лицата по чл. 61, ал. 2, т. 2 - на изискванията по чл. 61, ал. 2, т. 3 и 5.
(3) Със заповедта по ал. 2 се определя срок, не по-дълъг от две години, в който лицето не може да кандидатства за регистрация за същата дейност.
(4) Заповедите по ал. 2 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедите по ал. 2 подлежат на незабавно изпълнение. Обжалването на съответната заповед не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) При прекратяване или заличаване на регистрацията министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването или заличаването.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) В 7-дневен срок от получаването на заповедта по ал. 1 или 2 съответното лице е длъжно да предаде в Министерството на туризма оригинала на удостоверението и заверените копия, ако има такива.


Чл. 71. При извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност туроператорът и/или туристическият агент сключва договори със:
1. лица, удостоверили правото си да извършват туроператорска и/или туристическа агентска дейност по съответното национално законодателство;
2. лица, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в категоризирани туристически обекти, отговарящи на изискванията на съответното национално законодателство;
3. лица, предоставящи туристически услуги в сертифицирани по този закон туристически обекти;
4. лицензирани застрахователи;
5. лицензирани превозвачи по съответното национално законодателство;
6. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) екскурзоводи, планински водачи, ски училища и други лица, предлагащи допълнителни туристически услуги, удостоверили правото си да извършват съответния вид дейност.


Чл. 72. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Туроператорът предлага на туриста сключването на доброволна или задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста" от името и за сметка на лицензиран застраховател при пътувания извън страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Застраховката по ал. 1 може да не се сключи, когато туристът представи пред туроператора валидна полица за сключена дългосрочна застраховка "медицински разходи при болест и злополука на туриста", чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) В случаите по ал. 2 туроператорът прилага копие от застрахователната полица към договора по чл. 84, ал. 1.


Чл. 73. (1) Туристическият ваучер се издава за вътрешен, входящ и изходящ туризъм само от регистриран туроператор.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Туристическият ваучер се издава на туриста, когато се предоставя основна и/или допълнителна туристическа услуга или след сключване на договора за туристически пакет.
(3) Туристическият ваучер се издава в три екземпляра, освен когато е в електронен вид.
(4) За граждани на трети държави, за които се прилага визов режим от Република България, туристическият ваучер задължително се издава и на хартиен носител с подпис и печат на издателя.
(5) Туристическият ваучер съдържа следните задължителни реквизити:
1. номер и дата на издаването на ваучера;
2. фирма на туроператора - издател на ваучера;
3. регистрационен номер на удостоверението за регистрация на туроператора;
4. номер на удостоверението за регистрация за туристическа агентска дейност на лицето, представляващо туроператора, с изключение на случаите, когато ваучерът се издава пряко от туроператора;
5. имена на туристите;
6. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) предплатената основна и/или допълнителна услуга или списък на предплатените услуги, включени в туристическия пакет;
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) датата за изпълнение на услугата или датите за изпълнение на първата и последната услуга, включени в туристическия пакет;
8. контрагенти по изпълнение на услугата;
9. срок и начин на плащане;
10. име и подпис на служителя и печат на издателя - не се отнася за туристическите ваучери, издадени по електронен път, като в този случай се изписва само името на служителя.


Чл. 74. (1) Туристическият ваучер може да се предоставя на туриста и от туристически агент само от името и за сметка на регистриран туроператор.
(2) Туристическият агент няма право да издава собствен туристически ваучер.


Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.) Туристическият ваучер може да се издава като електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Електронният туристически ваучер съдържа задължителните реквизити по чл. 73, ал. 5.
(3) За получаването на електронния туристически ваучер туристът или туристическият агент е необходимо да потвърди получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната му пощенска кутия.
(4) В случай на онлайн резервация електронен туристически ваучер се издава автоматично от резервационната система на туроператора след успешно приемане на условията на туроператора по конкретната оферта и се изпраща на адрес на електронната поща, посочен от клиента.
(5) За да са гарантирани автентичността на произхода и ненарушеността на съдържанието на електронния туристически ваучер, туроператорът - издател на ваучера, създава подходяща защита на файла срещу промени.


Чл. 76. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) За туристическа услуга, която не е част от туристически пакет или за която от доставчика на съответната услуга не се издава документ, който да съдържа информацията по ал. 3, т. 3 - 5, туристическият агент издава резервационна бланка. Бланката се издава след сключване на договора между туристическия агент и доставчика на съответната туристическа услуга.
(2) Резервационната бланка се издава в три екземпляра, освен когато е във вид на електронен документ.
(3) Резервационната бланка съдържа следните задължителни реквизити:
1. номер и дата на издаването;
2. фирма и номер на удостоверението за регистрация на туристическия агент;
3. имена на туристите;
4. вида на основната или на допълнителната туристическа услуга;
5. дата за изпълнение на услугата;
6. име и подпис на служителя и печат на издателя - не се отнася за електронните резервационни бланки, като в този случай се изписва само името на служителя.
(4) Изискванията по чл. 75 се прилагат и за издаването на електронна резервационна бланка.


Чл. 77. (1) (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.)
(2) В туристическите обекти - недвижими културни ценности, туроператорска и/или туристическа агентска дейност се извършва при спазване изискванията на Закона за културното наследство.


Чл. 78. Когато се извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност по електронен път, интернет страницата трябва да съдържа информацията по чл. 4 от Закона за електронната търговия.

Раздел II.
Договори за туристически пакети и свързани туристически услуги (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

Раздел II.
Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена


Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Разпоредбите на този раздел уреждат условията и реда за осъществяване на туристически пакети и свързани туристически услуги.
(2) Разпоредбите на този раздел се прилагат за туристически пакети, които се предлагат за продажба или се продават от туроператори на пътуващи, включително чрез туристически агенти, както и за свързани туристически услуги, предоставяни с помощта на търговци.
(3) Разпоредбите на този раздел се прилагат и за:
1. туристически пакети и свързани туристически услуги за деца и ученици, които се формират само от туроператор и се предлагат за продажба от него пряко и/или чрез туристически агенти;
2. детски и ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в системата на предучилищното и училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директора на съответната институция по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование; договорът се сключва след одобряването му от началника на съответното регионално управление на образованието.
(4) Разпоредбите на този раздел и на раздел III не се прилагат по отношение на договори за:
1. туристически пакети и свързани туристически услуги, обхващащи период, по-кратък от 24 часа, освен ако в тях е включена нощувка;
2. туристически пакети и свързани туристически услуги, които се предлагат или организират не по занятие за ограничена група пътуващи и нямат за цел печалба;
3. туристически пакети и свързани туристически услуги, закупени въз основа на общо споразумение за организиране на служебно пътуване, сключено между търговец и различно от него физическо или юридическо лице, което действа за цели, свързани с неговата търговска, стопанска дейност, занаят или професия.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г.) Превозите на деца и/или ученици при детски и ученически туристически пакети или свързани туристически услуги се осъществяват при спазване на разпоредбите на Закона за автомобилните превози, като в договорите по ал. 3, т. 2 се съдържа задължение за туроператора или туристическия агент за извършване на пътуването в часовия диапазон между 6,00 и 21,00 ч. и осигуряване на най-малко 10 часа почивка за едно денонощие в категоризирано място за настаняване. Конкретните условия и редът за осъществяване на детски и ученически туристически пакети или свързани туристически услуги, инициирани от съответната институция по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, се определят с наредба, приета от Министерския съвет по съвместно предложение на министъра на туризма и министъра на образованието и науката.
(6) Детски и ученически туристически пакети или свързани туристически услуги, инициирани от лица извън системата на предучилищното и училищното образование, се провеждат въз основа на договор между туроператор и съответното лице. Конкретните условия и редът за осъществяване на детски и ученически туристически пакети или свързани туристически услуги, инициирани от лица извън системата на предучилищното и училищното образование, се определят с наредбата по ал. 5.


Чл. 79а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) Туроператорът пряко или чрез туристическия агент сключва договор за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
(2) Туроператорът е длъжен да съхранява на траен носител сключените от него или чрез туристически агент договори за туристически пакети за срок от две години, считано от приключването на тяхното изпълнение.

Чл. 80. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

Чл. 81. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

Чл. 82. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Преди пътуващият да бъде обвързан от договор за туристически пакет или от всяка друга съответстваща оферта за туристически пакет, туроператорът, а в случаите, когато туристическият пакет се продава чрез туристически агент - и туристическият агент, предоставят на пътуващия стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 1, когато е възможно използването на хиперлинкове, или в останалите случаи - стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 2, както и следната информация за туристическия пакет, когато е приложимо:
1. основните характеристики на туристическите услуги:
а) дестинацията/дестинациите на пътуването, маршрута и периодите на престой, с посочване на датите, а когато е включено настаняване, и броя на включените нощувки;
б) вида, характеристиките и категориите на средствата за превоз, местата, датите и часовете на отпътуване и връщане, продължителност на междинните спирания и местата, където те се правят, както и транспортните връзки; когато не е определен точен час, туроператорът и когато е приложимо - туристическият агент, уведомяват пътуващия за приблизителните часове на отпътуване и връщане;
в) местоположението, основните характеристики и когато е приложимо - туристическата категория на местата за настаняване, съгласно правилата на държавата, в която се намира мястото за настаняване;
г) предвидените хранения;
д) посещенията, екскурзията/екскурзиите или другите услуги, включени в общата цена, договорена за туристическия пакет;
е) когато от контекста не е ясно дали някои от туристическите услуги ще бъдат предоставени на пътуващия като част от група, и ако това е така, когато е възможно - приблизителния брой на групата;
ж) когато използването от пътуващия на други туристически услуги зависи от ефективната устна комуникация - езика, на който тези услуги ще бъдат извършени, и
з) дали пътуването или ваканцията като цяло са подходящи за лица с ограничена подвижност, както и при поискване от страна на пътуващия - точна информация дали пътуването или ваканцията са подходящи с оглед на потребностите на пътуващия;
2. наименование на туроператора и на туристическия агент, ако има такъв, седалище и адрес на управление, телефонните им номера и когато е приложимо - адресите на електронните им пощи;
3. общата цена на туристическия пакет, посочена и в български левове, включваща всички такси, плащания и други допълнителни разходи, или, когато тези разходи не могат да се изчислят в разумна степен преди сключването на договора - посочване на вида на допълнителните разходи, които може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия;
4. условията за плащане, включително сумата или процент от цената, която трябва да се заплати като първоначална вноска, и график за заплащане на останалата част от цената, или финансовите гаранции, които пътуващият трябва да заплати или да предостави;
5. минималния брой участници, необходим за провеждане на туристическия пакет, и крайния срок, посочен в чл. 89, ал. 7, т. 1, за евентуално прекратяване на договора преди започване на изпълнението на туристическия пакет, в случай че не е набран минималният брой участници;
6. обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава;
7. информация за възможността пътуващият да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след като заплати съответните разходи за прекратяване на договора, или когато е приложимо - изискваните от туроператора стандартни разходи за прекратяване на договора, съгласно чл. 89, ал. 1 - 4;
8. информация за условията за сключване на договор за доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия;
9. информация за условията за сключване на доброволен или на задължителен договор за застраховка за покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт.
(2) Когато договорът за туристически пакет се сключва по телефон, туроператорът, а когато туристическият пакет се продава чрез туристически агент - и туристическият агент, предоставят на пътуващия стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 2 и информацията по ал. 1, т. 1 - 9.
(3) Преди пътуващият да бъде обвързан от договор или от всяка друга съответстваща оферта за туристически пакети по смисъла на § 1, т. 67, буква "б", подбуква "дд" от допълнителните разпоредби, туроператорът и търговецът, на които са предадени данните, предоставят на пътуващия информацията по ал. 1, т. 1 - 9, доколкото тази информация има отношение към предлаганите от тях туристически услуги за пътуване или ваканция. Туроператорът предоставя едновременно на пътуващия и стандартен формуляр за предоставяне на информация съгласно приложение № 3.
(4) Преди пътуващият да бъде обвързан от договор за свързана туристическа услуга или друга съответстваща оферта за свързана туристическа услуга, търговецът, който улеснява предоставянето на свързани туристически услуги, дори и в случаите, когато не е установен в държава - членка на Европейския съюз, но по всякакъв начин насочва своята дейност към държава - членка на Европейския съюз, информира пътуващия, че не може да се ползва от правата по този раздел, отнасящи се изключително за туристическите пакети, и че всеки доставчик на услуги отговаря единствено за точното изпълнение на предлаганата от него услуга по договора, както и че пътуващият се ползва от защитата по чл. 97, ал. 2.
(5) Търговецът, който улеснява предоставянето на свързана туристическа услуга, предоставя информацията по ал. 4 на пътуващия чрез стандартния формуляр за предоставяне на информация съгласно приложения № 4 - 8.
(6) Когато конкретният вид свързана туристическа услуга не съответства на нито един от стандартните формуляри за предоставяне на информация, предвидени в приложения № 4 - 8, търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, предоставя аналогична на съдържаща се в приложенията информация.
(7) Информацията по ал. 1 - 6 се предоставя на пътуващия по ясен, разбираем и видим начин и трябва да е изписана четливо, когато се предоставя в писмена форма.
(8) Когато предоставянето на свързана туристическа услуга е в резултат на договор, сключен между пътуващия и търговец, който не улеснява предоставянето на свързаната туристическа услуга, той уведомява търговеца, който улеснява предоставянето на свързаната туристическа услуга, за сключването на договора.


Чл. 83. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Информацията по чл. 82, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 7 съставлява неразделна част от договора за туристически пакет и не може да се променя, освен ако договарящите се страни се споразумеят изрично за друго.
(2) Туроператорът и когато е приложимо - туристическият агент, уведомяват пътуващия за всяка промяна в преддоговорната информация по ясен, разбираем и видим начин преди сключването на договора за туристически пакет.
(3) Когато туроператорът и когато е приложимо - туристическият агент, не са предоставили информация преди сключването на договора за туристически пакет за всички такси, плащания и допълнителни разходи, които може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия във връзка с изпълнението на туристическия пакет, той не дължи заплащане на тези такси и допълнителни разходи.

Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Договорът за туристически пакет или потвърждението за сключване на договор за туристически пакет съдържа цялата информация по чл. 82, ал. 1, т. 1 - 9, както и информация за:
1. специфичните изисквания на пътуващия, приети от туроператора;
2. това, че туроператорът:
а) носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет, съгласно чл. 90;
б) е задължен съгласно чл. 93 да окаже съдействие на пътуващия, в случай че той изпадне в затруднение;
3. наименование, седалище на управление, адрес и телефон на застрахователя, както и информация за наличие на застрахователен сертификат, удостоверяващ наличието на договор за застраховка по чл. 97, ал. 1 или 2, в която задължително се посочват застрахователното покритие, застрахователната сума, номерът и датата на застрахователната полица;
4. наименование, адрес, телефонен номер, адрес на електронната поща и когато е приложимо, номер на факса на местния представител на туроператора, на звено за контакт или на друга служба, които да позволят на пътуващия да осъществи бърза връзка и ефикасна комуникация с туроператора, да търси съдействие при затруднение или да подаде оплакване във връзка с установено несъответствие в хода на изпълнението на туристическия пакет;
5. това, че от пътуващия се изисква да съобщава за всяка липса на съответствие, която той забележи в хода на изпълнението на туристическия пакет, съгласно чл. 90, ал. 2;
6. информация, която позволява осъществяване на пряк контакт с непълнолетното лице или с отговорното за него лице в мястото на престой на непълнолетното лице в случаите, когато непълнолетни лица, непридружавани от родител или друго упълномощено лице, пътуват въз основа на договор за туристически пакет, включващ настаняване;
7. наличните процедури за разглеждане на жалби и за възможностите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) от органи за АРС съгласно Закона за защита на потребителите и когато е приложимо, информация за органа за АРС, в чийто обхват попада търговецът, и за платформата за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.);
8. правото на пътуващия да прехвърли договора за туристически пакет на друг пътуващ съгласно чл. 86.
(2) Договорът за туристически пакет се изготвя на ясен и разбираем език. Когато договорът е изготвен в писмена форма, той трябва да бъде написан четливо.
(3) При сключването на договор за туристически пакет или без необосновано забавяне след неговото сключване туроператорът или туристическият агент предоставя на пътуващия екземпляр от договора или потвърждение за сключване на договора за туристически пакет на траен носител. Когато договорът за туристически пакет се сключва в присъствието на страните по договора, пътуващият има право на екземпляр от договора на хартиен носител.
(4) Когато договорът за туристически пакет се сключва извън търговския обект по смисъла на чл. 44 от Закона за защита на потребителите, туроператорът или туристическият агент предоставя на пътуващия екземпляр от договора или потвърждение за сключване на договора за туристически пакет на хартиен носител или, ако пътуващият се съгласи, се предоставя копие на друг траен носител.
(5) При туристически пакети съгласно § 1, т. 67, буква "б", подбуква "дд" от допълнителните разпоредби търговецът, на когото са предадени данните посредством свързани процеси за онлайн резервации, уведомява туроператора за сключването на договор, водещ до създаване на туристически пакет. Търговецът предоставя на туроператора информацията, която му е необходима за изпълнение на неговите задължения.
(6) В случаите по ал. 5 туроператорът е длъжен, веднага след като бъде уведомен от търговеца за създаването на туристически пакет, да предостави на пътуващия на траен носител информацията по ал. 1, т. 1 - 8.
(7) Информацията по ал. 1, 5 и 6 се предоставя по ясен, разбираем и видим начин.
(8) Туроператорът предоставя на пътуващия своевременно, преди започване на изпълнението на туристическия пакет, необходимите документи за ползване на туристическите услуги, включени в пакета, като разписки, ваучери, билети и други, както и информация за часовете на отпътуване по разписание и когато е приложимо - информация за крайния срок за регистрация за качване на борда на превозното средство, както и за часовете по разписание на междинните спирания, транспортните връзки и пристигането.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Тежестта на доказване за спазване на задължението за предоставяне на информацията по чл. 82 - 84 във връзка с договорите за туристически пакети се носи от туроператора.

Чл. 86. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Пътуващият има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до туроператора предизвестие на траен носител в разумен срок преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
(2) Предизвестие, отправено не по-късно от 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет, се смята за извършено в разумен срок.
(3) Лицето, което прехвърля, и лицето, на което се прехвърля договорът за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата част от сумата по договора и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.
(4) Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет, за действителните разходи по прехвърлянето. Тези разходи не могат да са неоправдано високи и не могат да превишават действителните разходи, направени от туроператора във връзка с прехвърляне на договора за туристически пакет.
(5) Туроператорът предоставя на лицето, което прехвърля договора за туристическия пакет, доказателства за разходите, таксите или за другите допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето на договора за туристически пакет.

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) След сключването на договор за туристически пакет цената на туристическия пакет може да се увеличи само ако в договора изрично е предвидена такава възможност и ако е посочено, че пътуващият има право на намаление на цената съгласно ал. 6.
(2) В договора за туристически пакет задължително се посочва начинът, по който се изчислява промяната на цената на туристическия пакет, когато в него е предвидена такава възможност.
(3) Увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само по изключение вследствие на промени във:
1. цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;
2. размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, или
3. обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.
(4) Когато увеличението на цената по ал. 3 надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, се прилага чл. 88, ал. 2, 3 и 6.
(5) Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само ако туроператорът е уведомил пътуващия по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
(6) В случай че договорът за туристически пакет предвижда възможност за увеличение на цената, то тогава пътуващият има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите по ал. 3, т. 1 - 3, когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет.
(7) В случай на намаление на цената туроператорът има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия. При поискване туроператорът предоставя на пътуващия доказателства за направените административни разходи.

Чл. 88. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Преди започването на изпълнението на туристическия пакет туроператорът не може да променя едностранно клаузи в договора за туристическия пакет, различни от цената, в съответствие с чл. 87, освен ако:
1. туроператорът си е запазил това право в договора;
2. промяната е незначителна;
3. туроператорът информира пътуващия за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.
(2) Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет туроператорът е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги по чл. 82, ал. 1, т. 1 или не може да изпълни някое от специфичните изисквания по чл. 84, ал. 1, т. 1, или предложи увеличение на цената на туристическия пакет с повече от 8 на сто, пътуващият има право в посочен от туроператора разумен срок:
1. да приеме предложената промяна, или
2. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.
(3) Когато пътуващият прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако туроператорът предлага такъв.
(4) Туроператорът информира пътуващия без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за:
1. предложените промени в договора съгласно ал. 2 и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет съгласно ал. 5;
2. срока, в рамките на който пътуващият има право да уведоми туроператора за решението си, съгласно ал. 2;
3. последиците, ако пътуващият не реагира в рамките на срока по т. 2, и
4. когато е приложимо, за предложения туристически пакет-заместител и за неговата цена.
(5) Когато промените в договора за туристически пакет съгласно ал. 2 или за туристически пакет-заместител съгласно ал. 3 водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, пътуващият има право на съответно намаление на цената.
(6) Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно ал. 2, т. 2 и пътуващият не приеме туристически пакет-заместител, туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.
(7) При прекратяване на договори за туристически пакети по ал. 6 се прилага съответно чл. 91, ал. 2 - 8.

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
(2) Когато пътуващият прекрати договора съгласно ал. 1, той може да бъде задължен да заплати на туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
(3) В договора за туристически пакет могат да се предвидят разумни по размер такси за прекратяване на договора, изчислени въз основа на момента, в който се прекратява договорът преди започването на изпълнението на туристическия пакет, и на очакваните икономии на разходи и приходи от алтернативно извършване на туристическите услуги.
(4) Когато в договора за туристически пакет не са посочени такси за прекратяване на договора, размерът на таксата за прекратяване съответства на цената на туристическия пакет, от която се приспадат икономиите на разходи и приходите от алтернативно извършване на туристическите услуги. По искане на пътуващия туроператорът представя обосновка за размера на таксите за прекратяване на договора.
(5) Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.
(6) При прекратяване на договора за туристически пакет съгласно ал. 5 пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.
(7) Туроператорът има право да прекрати договора за туристически пакет и да възстанови на пътуващия изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
1. набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или
2. туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
(8) Туроператорът възстановява на пътуващия всички дължими суми по ал. 6 и 7, а при прекратяване на договора за туристически пакет възстановява всички плащания, направени за пакета от пътуващия или от негово име, след приспадане на съответните разходи по ал. 2 за прекратяване на договора. Дължимите суми или плащания се възстановяват на пътуващия без необосновано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора за туристически пакет.

Чл. 90. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Туроператорът носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет, независимо от това, дали тези услуги се изпълняват от него, или от други доставчици на туристически услуги.
(2) Пътуващият уведомява без необосновано забавяне туроператора за всяко несъответствие, установено при изпълнението на туристическата услуга, включена в договора за туристически пакет, като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.
(3) Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в договора за туристическия пакет, туроператорът е длъжен да отстрани несъответствието, освен когато:
1. това не е възможно, или
2. е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.
(4) Когато туроператорът не отстрани несъответствието извън случаите по ал. 3, т. 1 и 2, се прилага чл. 91.
(5) Извън изключенията по ал. 3, когато туроператорът не отстрани несъответствието в рамките на разумен срок, определен от пътуващия, последният може сам да направи това и да поиска от туроператора възстановяване на необходимите разходи.
(6) Когато туроператорът откаже да отстрани несъответствието или в случаите, когато е необходимо отстраняването на несъответствието да стане незабавно, пътуващият не е длъжен да определя срок на туроператора за неговото отстраняване.
(7) Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни съгласно предвиденото в договора за туристически пакет, туроператорът предлага на пътуващия, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в договора, за да продължи изпълнението на договора за туристическия пакет, включително когато връщането на пътуващия до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено.
(8) Когато предложените от туроператора други туристически услуги по ал. 7 за продължаване на изпълнението на договора водят до промяна в туристическия пакет в пакет с по-ниско качество от предвиденото в договора, туроператорът предлага на пътуващия подходящо намаление на цената.
(9) Пътуващият има право да откаже предложените от туроператора други туристически услуги за продължаване на изпълнението на договора само когато те не са сравними с предвиденото в договора за туристически пакет или когато предложеното намаление на цената не е подходящо.
(10) Когато несъответствието между договорените и действително предоставените услуги нарушава значително изпълнението на договора и туроператорът не отстрани несъответствието в разумен срок, определен от пътуващия, последният може да прекрати договора за туристически пакет, без да дължи разходи за прекратяване на договора, и да поиска намаление на цената и/или обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.
(11) Когато не е възможно да се предложат други туристически услуги за продължаване на договора или когато пътуващият отхвърли предложените от туроператора услуги по ал. 9, пътуващият има право на намаляване на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди в съответствие с чл. 91, без да се прекратява договорът за туристическия пакет.
(12) В случаите по ал. 10 и 11, когато договорът за туристически пакет включва и превоз на пътници, туроператорът осигурява връщането на пътуващия до началния пункт на пътуването с равностоен вид транспорт без необосновано забавяне и без допълнителни разходи за пътуващия.
(13) Когато поради непреодолими и извънредни обстоятелства не е възможно да се осигури завръщането на пътуващия, както е предвидено в договора за туристически пакет, туроператорът поема разходите за настаняването на пътуващия по възможност в равностойна категория място за настаняване за срок не повече от три нощувки. Когато в друг нормативен акт в областта на правата на пътниците са предвидени по-големи срокове по отношение на съответните транспортни средства за връщането на пътуващия, се прилагат тези срокове.
(14) Ограничаването на сроковете по ал. 13 не се прилага по отношение на лица с ограничена подвижност съгласно определението в чл. 2, буква "а" от Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, както и по отношение на придружаващите ги лица, бременните жени, непълнолетните лица без придружител, както и на лицата, нуждаещи се от специална медицинска помощ, при условие че туроператорът е бил уведомен за техните специфични нужди най-малко 48 часа преди започването на изпълнението на договора за туристически пакет.
(15) Туроператорът не може да се позовава на непреодолими и извънредни обстоятелства, за да ограничи своята отговорност по ал. 13, когато доставчикът на услуги за превоз не може да се позове на такива обстоятелства в съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз.

Чл. 91. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Пътуващият има право на подходящо намаление на цената за времето, през което е имало несъответствие на предоставените услуги с договора за туристическия пакет, освен ако туроператорът докаже, че липсата на съответствие се дължи на пътуващия.
(2) Пътуващият има право да получи обезщетение от туроператора за всички имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на липсата на съответствие с договора за туристически пакет. Обезщетението се извършва без необосновано забавяне от страна на туроператора.
(3) Пътуващият няма право на обезщетение за претърпени вреди, когато туроператорът докаже, че липсата на съответствие се дължи на:
1. пътуващия;
2. трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически пакет туристически услуги, и не може да се предвиди или да се предотврати;
3. непреодолими и извънредни обстоятелства.
(4) Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, същите ограничения се прилагат и за туроператора.
(5) Когато отговорността на доставчиците на туристически услуги, включени в договора за туристически пакет, не се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, или когато тези международни договори не ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, договорът за туристически пакет може да предвиди горна граница на отговорността на туроператора за вреди, причинени на пътуващия вследствие на неизпълнение или на неточно изпълнение на договора. Уговорената в договора за туристически пакет горна граница на отговорността на туроператора не може да е по-малка от трикратния размер на цената на туристическия пакет.
(6) Разпоредбата на ал. 5 не се прилага в случаите на нанесена телесна повреда на пътуващия и в случаите на вреди, причинени умишлено или поради небрежност.
(7) Правата за обезщетение или за намаление на цената, предоставени на пътуващите по този закон не накърняват техните права, предоставени им по силата на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91, на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ, L 315/14 от 3 декември 2007 г.), на Регламент (ЕО) № 392/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно отговорността на превозвачите на пътници по море в случай на произшествия (ОВ, L 131/24 от 28 май 2009 г.), на Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 17 декември 2010 г.), на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), както и от съответните международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България. Пътуващите могат да предявят рекламация за обезщетяване или за намаление на цената в съответствие с разпоредбите на този закон или на посочените регламенти на Европейския съюз, или на съответните международни договори.
(8) Обезщетението или намалението на цената, предоставени въз основа на този закон, и обезщетението или намалението на цената, предоставени в съответствие с посочените регламенти на Европейския съюз и съответните международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България, се приспадат взаимно, за да не се допусне свръхобезщетяване на пътуващите.
(9) Давностният срок за предявяване на правните претенции по този член е две години.

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Пътуващият може да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет до туристическия агент, от когото е закупил туристическия пакет. Туристическият агент изпраща без необосновано забавяне съобщенията, исканията или жалбите на пътуващия на туроператора.
(2) Датата на получаването на посочените в ал. 1 съобщения, искания или жалби от туристическия агент се смята за дата на получаване от страна на туроператора.

Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Туроператорът е длъжен да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, включително в случаите по чл. 90, ал. 13, и по-специално, като:
1. осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;
2. окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.
(2) Когато затруднението на пътуващия е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, туроператорът може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие.
(3) Таксата по ал. 2 не може да надвишава действителните разходи, направени от туроператора за оказване на съдействие на пътуващия.

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Когато туроператорът или туристическият агент изплати обезщетение, предостави намаление на цената или изпълни други свои задължения, произтичащи от този закон, туроператорът, съответно туристическият агент, има право на регресен иск спрямо всяко трето лице, допринесло за събитието, станало причина за предоставяне на обезщетението, намаляването на цената или изпълнението на друго задължение.

Чл. 95. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Разпоредбите на чл. 86 и чл. 89 - 93 се прилагат и по отношение на туристическите услуги, включени в предоставянето на свързани туристически услуги, когато търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, не е изпълнил задълженията си по чл. 82, ал. 4 - 6 и чл. 105.

Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Търговците носят отговорност за всички грешки, допуснати в резултат на технически дефекти в системата за резервации, за които те са отговорни, както и когато са приели да уредят резервацията на туристически пакет или на туристически услуги, които са част от свързани туристически услуги - за грешките, допуснати в процеса на резервиране.
(2) Търговците не носят отговорност за грешки при резервацията, които се дължат на пътуващия или са причинени от непредотвратими и извънредни обстоятелства.

Раздел III.
Отговорност на туроператорите и търговците, които улесняват предоставянето на свързани туристически услуги при неплатежоспособност и несъстоятелност (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

Раздел III.
Застраховка "Отговорност на туроператора"


Чл. 97. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Туроператорът, установен на територията на Република България, ежегодно сключва договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора" със застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането.
(2) Търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, установен на територията на Република България, ежегодно сключва договор за задължителна застраховка "Отговорност на търговеца, улесняващ предоставяне на свързани туристически услуги" със застраховател по смисъла на Кодекса за застраховането.
(3) При първоначална регистрация в регистъра на туроператорите и туристическите агенти договорът за застраховка по ал. 1 се сключва и се представя на министъра на туризма не по-късно от 7 дни от уведомяването за издаденото удостоверение за регистрация.
(4) Договорите по ал. 1 и 2 не може да съдържат клаузи, които изключват или ограничават правата на пътуващия, включително в резултат на неизпълнение на задължения от страна на туроператора или търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, определени в този раздел.
(5) Обезпечението по застрахователните договори по ал. 1 и 2 се предоставя безплатно за пътуващия, за да се гарантира репатрирането и при необходимост - финансирането на настаняването преди репатрирането.


Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Туроператорите, туристическите агенти и търговците, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги, които не са установени в държава - членка на Европейския съюз, и които продават или предлагат за продажба туристически пакети или свързани туристически услуги в Република България или които по някакъв начин насочват подобни дейности към Република България, са задължени да отговарят на условията по този закон.

Чл. 97б. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Застраховките по чл. 97, ал. 1 и 2 са в полза на пътуващите независимо от местопребиваването им, мястото на заминаване или на продажба на туристическия пакет или свързаните туристически услуги, както и независимо от държавата членка, в която се намира лицето, което отговаря за защитата при неплатежоспособност или несъстоятелност на туроператора или търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги.

Чл. 97в. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) За туристически услуги - част от туристически пакет, или за свързани туристически услуги, които не са били предоставени в резултат на неплатежоспособност или несъстоятелност, възстановяването на платените суми се извършва без необосновано забавяне по искане на пътуващия.

Чл. 97г. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Застраховките по чл. 97, ал. 1 и 2 покриват всички разумно предвидими разходи, в т.ч. размера на плащанията, извършени от пътуващия или от негово име по отношение на туристическите пакети и свързаните туристически услуги, като се отчита продължителността на периода между първоначалната вноска и последната вноска и изпълнението на туристическия пакет или свързаните туристически услуги, както и очакваните разходи за репатриране на пътниците при неплатежоспособност или несъстоятелност.

Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Договорите за застраховка по чл. 97, ал. 1 и 2 се сключват за срок от една година и се подновяват или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му.
(2) Туроператорът и/или търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, представя на министъра на туризма копие от договора по чл. 97, ал. 1 или 2 в 14-дневен срок от сключването или подновяването му.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
(4) При предсрочно прекратяване на застрахователните договори по чл. 97, ал. 1 и 2 застрахователите, с които са сключени договорите, са длъжни незабавно да уведомят министъра на туризма.
(5) В случай на прекратяване на договорите по чл. 97, ал. 1 и 2 преди изтичането на срока им лицето е длъжно незабавно да сключи нов договор за застраховка и да го представи на министъра на туризма не по-късно от три дни от сключването му.


Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Туроператорът или търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, задължително предоставя на пътуващия копие на застрахователния сертификат, удостоверяващ наличието на договор за застраховките по чл. 97, ал. 1 и 2.
(2) Копие на сертификата по ал. 1 се предоставя на пътуващия преди сключването на договора за туристически пакет или свързани туристически услуги или преди заплащането на цената или авансовото плащане от пътуващия, но не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването.

Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Туроператорът и/или търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, може след настъпването на застрахователното събитие да уведоми застрахователя и да му предостави информация за своите контрагенти, доставчици и за потребителите на услугите им, както и да му окаже необходимото съдействие. Уведомяването и предоставянето на информацията се извършва писмено с копие до министъра на туризма.
(2) Застрахователят уведомява писмено министъра на туризма за настъпването на застрахователното събитие не по-късно от един ден от узнаването му.
(3) Веднага след настъпването на застрахователно събитие застрахователят е длъжен да предприеме необходимите мерки за осигуряване продължаването на изпълнението на туристическите пакети или свързаните туристически услуги или за репатрирането на пътуващите съгласно условията на сключения застрахователен договор.


Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Определянето на застрахователното обезщетение от застрахователя не лишава пътуващия от правото му да претендира обезщетението по съдебен ред.
(2) Когато претенцията е предявена по съдебен ред, туроператорът или търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, е длъжен да иска привличането на застрахователя в процеса.
(3) Пътуващият може да предяви претенциите си директно срещу застрахователя.

Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Застрахователните обезщетения по застраховките по този раздел се плащат от застрахователя, който е издал застрахователната полица, или от упълномощен негов представител.
(2) В случаите, когато имуществената отговорност на туроператора или на търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, се определя от съда, след влизането в сила на съдебното решение правоимащите задължително представят на застрахователите заверени преписи от влезлите в сила съдебни актове заедно с мотивите, както и заверени преписи от изпълнителните листове.

Чл. 101а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Отговорността на застрахователя за плащане на обезщетение за вреди на един пътуващ се ограничава до размерите на уговорената отговорност между туроператора и пътуващия при условията на чл. 91, ал. 5 и 6.

Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Всяка защита при неплатежоспособност и несъстоятелност, предоставена от туроператор или търговец, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, установен на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, във връзка с предлагането на туристически пакети и свързани туристически услуги, се признава за валидна на територията на Република България.


Чл. 103. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Застраховката по чл. 97, ал. 1 предоставя обезпечение за възстановяване на всички плащания по договор за туристически пакет, направени от пътуващите или от тяхно име, в случаите, когато съответните услуги не са били изпълнени напълно или частично в резултат на неразплащане с контрагенти, неплатежоспособност или несъстоятелност на туроператора.
(2) Когато в договора за туристически пакет е включен превоз на пътници, застраховката по чл. 97, ал. 1 покрива репатрирането на пътуващите.
(3) Застрахователят може да предложи на пътуващия продължаване на туристическия пакет, за което пътуващият не дължи допълнителни плащания извън тези, посочени в договора за туристическо пътуване. Когато дейностите по продължаването на туристическия пакет представляват организиране на отделен туристически пакет, застрахователят ги извършва посредством туроператор.
(4) За осигуряване изпълнението на изискванията по ал. 2 и 3 в застрахователните договори се определят условията и начините за оказване на помощ при покриване на посочените рискове.
(5) Застраховката по чл. 97, ал. 1 покрива отговорността на туроператора за причинени вреди на пътуващите съгласно разпоредбите на този раздел по договори за туристически пакети, сключени и заплатени в периода на нейното действие, включително при прекратяването на договора за застраховка.
(6) При настъпването на застрахователно събитие в случаите, когато туристически агент е продал туристически пакет, организиран от туроператор, и е възстановил на потребителите сумите по ал. 1, туристическият агент встъпва в правата на потребителите на застрахователни услуги към застрахователя по договора за застраховка.
(7) Пътуващ, който иска да бъде обезщетен в случаите по чл. 103, ал. 1 и самостоятелно е покрил разходите си, е длъжен да представи на застрахователя доказателства за извършените от него разходи за транспорт, както и за подслон и храна за времето на принудителния му престой.
(8) Застрахователят има право да откаже да заплати разликата между действително направените разходи и двукратния размер на разходите, които потребителят би извършил, ако спазва условията, предвидени в договора за туристически пакет.


Чл. 104. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Застрахователната сума по договорите по чл. 97, ал. 1 се определя на базата на декларирания от туроператора пред застрахователя оборот за предходната година и минималните нива съгласно приложение № 9.
(2) Декларираният оборот по ал. 1 включва само приходите от продажба на туристически пакети на пътуващи и не включва оборотите от продажба на туристически пакети към други туроператори.
(3) Туроператорът включва в декларирания оборот и стойността на организираните от него чартърни полети независимо от това, дали те се продават от други туроператори, или от туристически агенти.
(4) Декларирането на оборота се извършва чрез декларация по образец, утвърден от министъра на туризма.
(5) Към декларацията по ал. 4 застрахователят може да изиска прилагането на финансови данни за дейността на туроператора.
(6) Застрахователната сума по задължителната застраховка на туроператор, който предоставя туристически пакет с включен чартърен полет, не може да е по-малка от 500 000 лв.

Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Застраховката по чл. 97, ал. 2 покрива отговорността на търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, за възстановяване на всички плащания, получени от пътуващите, доколкото туристическата услуга, която е част от свързана туристическа услуга, не се извършва в резултат на неразплащане с контрагенти, неплатежоспособност или несъстоятелност на търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги.
(2) В случаите, когато търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, е страна, отговорна за превоза на пътниците, застраховката покрива и тяхното репатриране.
(3) Застраховката по чл. 97, ал. 2 покрива отговорността на търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, съгласно разпоредбите на този раздел за плащания по свързани туристически услуги, получени в периода на нейното действие, включително при прекратяването на договора за застраховка.

Чл. 106. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Минималната застрахователна сума по застрахователния договор по чл. 97, ал. 2 се определя като 10 на сто от оборота за предходната година от туристическите услуги, посочени в ал. 3.
(2) В случаите, когато търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, е страна, отговорна за превоз на пътници, размерът на застрахователната отговорност се определя като 20 на сто от годишния оборот на услуги по превоз на пътници, част от свързани туристически услуги, за които търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, отговаря.
(3) За целите на ал. 1 се взема предвид оборотът от свързани туристически услуги, за които търговецът, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, е получил плащане от пътуващия или от негово име и при които заплащането от търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, към доставчика на съответната туристическа услуга се извършва в срок, по-дълъг от един работен ден от получаването на плащането.
(4) Размерът на застрахователната сума по ал. 1 не може да е по-малък от 5000 лв., а по ал. 2 - от 10 000 лв.
(5) При сключването на застрахователния договор обстоятелствата по ал. 2 и 3 се доказват с писмена декларация от търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, по образец, утвърден от министъра на туризма.

Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) При настъпване на застрахователно събитие по застраховката по чл. 97, ал. 2 пътуващият има право да избере между:
1. възстановяване на заплатената сума за свързани туристически услуги;
2. предоставяне на свързаните туристически услуги, в случай че това е възможно, като застрахователят заплаща дължимите суми на доставчика на туристическата услуга.
(2) При настъпване на застрахователно събитие, ако туристическите услуги, включени в застрахователната сума по чл. 106, ал. 1, вече са предоставени на пътуващия, доставчикът на туристическите услуги встъпва в правата на пътуващия към застрахователя по договора за застраховка.
(3) Пътуващ, който иска да бъде обезщетен по застраховката по чл. 97, ал. 2, е длъжен да представи на застрахователя доказателства за извършените от него плащания към търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги.

Чл. 108. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) За централно звено за контакт за улесняване на административното сътрудничество и надзора на туроператорите, туристическите агенти и търговците, които улесняват предоставянето на свързани туристически услуги, които работят в различни държави - членки на Европейския съюз, се определя Министерството на туризма.
(2) Централното звено за контакт към Министерството на туризма предоставя на централните звена за контакт на другите държави - членки на Европейския съюз, цялата необходима информация относно изискванията на този закон във връзка със защитата срещу рисковете от неплатежоспособност и несъстоятелност и за лицето, която отговаря за защита срещу рисковете от неплатежоспособност и несъстоятелност на отделни туроператори и търговци, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги, установени на територията на Република България.
(3) Централното звено за контакт към Министерството на туризма предоставя публичен достъп до регистъра на туроператорите и туристическите агенти, както и до информацията по чл. 98, ал. 4, включително онлайн, които съдържат информация относно изпълнението на задълженията по чл. 97, ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Централното звено за контакт към Министерството на туризма предоставя на централните звена за контакт на другите държави - членки на Европейския съюз, достъп до регистъра на туроператорите и туристическите агенти, както и до информацията по чл. 166, ал. 1, т. 10, букви "а" - "г", включително онлайн, които съдържат данни относно изпълнението на задълженията по чл. 97, ал. 1 и 2.
(5) При постъпило запитване от централно звено за контакт на друга държава - членка на Европейския съюз, във връзка със защитата срещу рискове от неплатежоспособност и несъстоятелност на туроператор и/или търговец, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, отговорът на запитването се изпраща възможно най-бързо в зависимост от спешността и сложността на въпроса, но не по-късно от 15 работни дни от получаването на искането.

Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Декларирането от страна на туроператора на туристическия пакет или от страна на търговеца, улесняващ предоставянето на свързана туристическа услуга, че действа изключително като доставчик на туристическа услуга, като посредник или в каквото и да е друго качество не го освобождава от предвидените задължения по раздел II и по този раздел.
(2) Декларирането от страна на туроператора на туристическия пакет или от страна на търговеца, улесняващ предоставянето на свързана туристическа услуга, че даден туристически пакет или дадена свързана туристическа услуга не представлява туристически пакет или съответно свързана туристическа услуга не освобождава туроператора или търговеца, улесняващ предоставянето на свързани туристически услуги, от задълженията, предвидени по раздел II и по този раздел.
(3) Всяка клауза в договор или изявление на пътуващ, които пряко или косвено водят до отказ от права или до ограничаване на права на пътуващите, предоставени им по раздел II и по този раздел, или имащи за цел заобикаляне прилагането на разпоредбите на същите раздели, не са обвързващи за пътуващия.

Чл. 109а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) В случаите, в които туроператорът е установен извън Европейското икономическо пространство, туристическият агент, установен в някоя от държавите членки, е обвързан от задълженията, предвидени за туроператора в чл. 90 - 93 и по този раздел, освен ако не представи доказателства, че туроператорът е изпълнил тези задължения.

Раздел IV.
Мерки за гарантиране правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен, автобусен и воден транспорт (Загл. доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.)


Чл. 110. (1) Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2006".
(2) Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 181/2011", по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус.
(3) (Нова - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 1177/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно правата на пътниците, пътуващи по море или по вътрешни водни пътища, и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 334/1 от 2010 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 1177/2010", по отношение на лица с увреждания или с намалена подвижност с цел пътуване по море или по вътрешни водни пътища.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 109 от 2013 г.) Когато предприетите мерки не са съобразени с регламента по ал. 1 или 3, лицата с увреждания или с ограничена подвижност могат да претендират обезщетение за причинените им вреди. Искът за обезщетение се предявява срещу туроператора или туристическия агент пред съответния съд.

Глава осма.
ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

Раздел I.
Хотелиерска и ресторантьорска дейност


Чл. 111. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани или регистрирани по този закон туристически обекти.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., доп. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Категоризацията се извършва от министъра на туризма и от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица - за видовете обекти и категории, посочени в този закон. Регистрацията се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица - в случаите по чл. 113, ал. 2.
(3) За предоставяне на туристически услуги на деца и ученици под формата на детски лагер категоризираните по този закон туристически обекти следва да спазват изискванията за детски лагер, посочени в наредбата по чл. 79, ал. 5.


Чл. 112. Разпоредбите на този раздел не се прилагат за:
1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) хотелиерство, извършвано в ротели, ботели и флотели, с изключение на разпоредбите на чл. 116;
2. ресторантьорство, извършвано на борда на кораби, самолети или влакове.


Чл. 113. (1) Хотелиерство или ресторантьорство може да извършва лице, което:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
3. има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;
4. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) разполага със собствен, нает или ползван на друго основание обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 и 3, в който ще се извършва хотелиерство.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Хотелиерство в стаи за гости, апартаменти за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 121, ал. 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) Онлайн, включително чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, могат да се предлагат туристически услуги само за категоризирани или регистрирани места за настаняване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) За местата за настаняване, за които се предлагат туристически услуги чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, задължително се осигурява възможност за плащане и по електронен път чрез електронната платформа.
(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) По споразумение между държавни органи/общини и лицата, които осъществяват посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги, включително чрез електронна платформа, може да се предвиди лицата да предоставят информация, свързана с предоставените туристически услуги и/или да събират суми за публични вземания, в това число срещу възнаграждение.

Чл. 114. Лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) предоставят туристически услуги в категоризиран или регистриран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;
2. предоставят туристически услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно наредбата по чл. 121, ал. 5;
3. поставят в близост до входа на туристическия обект табелата по чл. 132, ал. 1 и следната информация:
а) фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца;
б) работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения;
в) имената на управителя на обекта с телефон за контакт.


Чл. 115. Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да:
1. обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис, поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията;
2. обявяват цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат потребителите в заблуждение;
3. обявяват цените задължително в левове, а при необходимост и в друга валута, при спазване изискванията на чл. 3, ал. 4;
4. спазват българското законодателство, уреждащо престоя на туристи на територията на Република България.


Чл. 115а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Информацията по чл. 114, т. 3 и чл. 115, т. 1 - 3 се предоставя на български и на английски език.

Чл. 116. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър за настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма. Вписванията в регистъра се извършват незабавно при настаняването на туриста.
(2) Регистърът по ал. 1 се води:
1. чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;
2. чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление;
3. на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За местата за настаняване от клас "А" и клас "Б" регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1 или 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални, както и за обектите по чл. 112, т. 1, регистърът по ал. 1 се води съгласно ал. 2, т. 1, 2 или 3.
(5) В Единната система за туристическа информация се вписват следните данни от регистрите за настаняване:
1. за туристи - граждани на Република България, на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария - брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) за туристи - граждани на държави, извън тези по т. 1 - брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 4 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.
(6) Когато регистърът за настаняване се води съгласно:
1. алинея 2, т. 1 - данните по ал. 5 се отразяват автоматизирано в Единната система за туристическа информация;
2. алинея 2, т. 2 - лицата, извършващи хотелиерство, осигуряват автоматизиран оперативно съвместим обмен на данни между регистъра и Единната система за туристическа информация; обменът се осъществява по реда на Закона за електронното управление или чрез интерфейси за директна свързаност;
3. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) алинея 2, т. 3 - данните се въвеждат в Единната система за туристическа информация чрез публично достъпен уеб или друг интерфейс и сигурна комуникационна сесия за свързаност, като въвеждането се извършва в срок до 24 часа от вписването или промяната на данните по ал. 5 в регистъра; когато туристически обекти по ал. 4 се намират в райони, за които липсва комуникационна свързаност, въвеждането на данни в Единната система за туристическа информация се извършва веднъж седмично; районите се публикуват на интернет страницата на Министерството на туризма.
(7) Данните по ал. 5 не са публични. Достъп до тях имат:
1. лицата, извършващи хотелиерство - за данните за настанените от тях лица;
2. съответната община - за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните нощувки на територията и;
3. Националната агенция за приходите - за данните за броя на настанените лица, тяхното гражданство и броя на реализираните от тях нощувки на територията на цялата страна;
4. министърът на вътрешните работи - за всички данни по ал. 5;
5. Националният статистически институт - за обобщени статистически данни, въз основа на наличните данни в Единната система за туристическа информация, в обем, определен със закон;
6. (нова - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Държавната агенция "Национална сигурност" - за всички данни по ал. 5.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г.) Лицата по ал. 7, т. 2 - 6 могат да получават данните в съответния обем от Единната система за туристическа информация по реда на Закона за електронното управление.
(9) Информация от Единната система за туристическа информация може да се предоставя със заличени лични данни за настанените лица и данни за конкретни места за настаняване в отворен машинночетим формат за нуждите на повторно използване на информация от обществения сектор по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 117. (1) Лицата, извършващи ресторантьорство, са длъжни да съставят ценоразписи - лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.
(2) Лист-менюто и карт-менюто трябва да бъдат предоставени на всеки потребител преди поръчката и при представяне на сметката.
(3) Лист-менюто и карт-менюто задължително се изписват на български език и по желание или при необходимост - и на друг език.
(4) Обявените цени в лист-менюто и в карт-менюто са с еднакъв размер за всички туристи, определен при спазване изискванията на чл. 3, ал. 4.
(5) За всяка продажба на туристическа услуга задължително се издава фискален бон съгласно Закона за данък върху добавената стойност.
(6) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.03.2024 г.) Лицата, извършващи ресторантьорство в заведения за хранене и развлечения с категории - две, три, четири или пет звезди, задължително осигуряват възможност за плащане и чрез терминално устройство ПОС.
(7) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2023 г., в сила от 01.03.2024 г.) Лицата по ал. 6 са длъжни да поставят на видно за клиентите място в заведенията информация за възможността за плащане и чрез терминално устройство ПОС.

Чл. 118. Лицата, извършващи хотелиерство или ресторантьорство, могат да сключват договори с регистрирани туроператори и туристически агенти, с хотелиери и ресторантьори, извършващи дейност в категоризирани туристически обекти, и с лицензирани превозвачи.

Раздел II.
Категоризиране на места за настаняване и прилежащи към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене. Регистриране за упражняване на дейност в стаи за гости и апартаменти за гости (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)

Раздел II.
Категоризиране на места за настаняване и прилежащи към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене


Чл. 119. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене подлежат на категоризиране или регистриране по този закон независимо от вида на тяхната собственост и начина на управлението им.
(2) На категоризиране по този закон подлежат и заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове.


Чл. 120. Не подлежат на категоризиране по този закон:
1. заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, както и във ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от техни служители и за които няма осигурен свободен достъп за външни посетители;
2. заведения за бързо обслужване, чийто капацитет е до 12 места за сядане, или обособени с до 12 места за сядане части от търговски обекти;
3. обособени като места за хранене части от помещения или дворове на категоризирани къщи за гости, стаи за гости и хостели, където се предлага домашно приготвена храна само на гостите, вписани в регистъра на настанените туристи на съответния обект;
4. ловните бази по Закона за лова и опазване на дивеча: ловна резиденция, ловен дом, ловна хижа и ловен заслон.


Чл. 121. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Местата за настаняване са три класа - "А", "Б" и "В". Местата за настаняване клас "А" и клас "Б" и заведенията за хранене и развлечения се категоризират в следните категории: "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Характеристиките на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения, които подлежат на категоризация, се определят с наредбата по ал. 5.
(3) На място за настаняване може да бъде определена само една категория, независимо от броя на сградите, които го образуват, и капацитета му.
(4) Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към местата за настаняване, може да получат категория, различна от тази на мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от една звезда.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Изискванията към категоризираните места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, редът за определяне на категория, както и условията и редът за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости се определят с наредба, приета от Министерския съвет.
(6) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)

Чл. 122. (1) Туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се категоризират в следните категории: "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса".
(2) Видовете туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене и техните характеристики се определят с наредбата по ал. 4.
(3) Заведенията за хранене, прилежащи към туристическите хижи, могат да получат категория, различна от тази на туристическата хижа, като разликата между тях е не повече от "един еделвайс".
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и редът за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им категория се определят с наредба на министъра на туризма.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)

Чл. 123. (1) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Типовете места за настаняване, определени по класове, са:
1. клас "А" - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) клас "Б" - семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги;
3. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) клас "В" - стаи за гости и апартаменти за гости.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Местата за настаняване клас "А" се категоризират в следните категории:
1. хотели - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
2. мотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
3. апартаментни туристически комплекси - "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
4. вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
5. туристически селища - "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";
6. вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Местата за настаняване клас "Б" се категоризират в следните категории:
1. семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
2. хостели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
3. пансиони - "една звезда" или "две звезди";
4. почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
5. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
7. къщи за гости - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
8. бунгала - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
9. къмпинги - "една звезда", "две звезди" или "три звезди".
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Видовете хотели се определят, както следва:
1. според периода на експлоатация:
а) целогодишен хотел;
б) сезонен хотел;
2. според териториалното си разположение:
а) морски хотел;
б) планински хотел;
в) градски хотел;
г) извънградски хотел;
3. според предназначението и функциите им:
а) апартаментен (студиен) хотел;
б) хотел резиденс;
в) бизнес хотел;
г) балнеохотел - хотел със сертифициран балнео (медикъл СПА) център по реда на наредбата по чл. 138, ал. 3;
д) СПА хотел - хотел със сертифициран СПА център по реда на наредбата по чл. 138, ал. 3;
е) уелнес хотел - хотел със сертифициран уелнес център по реда на наредбата по чл. 138, ал. 3;
ж) таласотерапевтичен хотел - хотел със сертифициран таласотерапевтичен център по реда на наредбата по чл. 138, ал. 3.

Чл. 124. (1) (Предишен текст на чл. 124 - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Прилежащите към места за настаняване и самостоятелните заведения за хранене и развлечения се категоризират в следните категории:
1. ресторанти - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
2. заведения за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
3. питейни заведения - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";
4. кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
5. барове - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".
(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Типовете заведения за хранене и развлечения (самостоятелни и прилежащи към места за настаняване) са:
1. ресторанти;
2. заведения за бързо обслужване;
3. питейни заведения;
4. кафе-сладкарници;
5. барове.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Видовете ресторанти са:
1. класически ресторант;
2. специализиран ресторант:
а) за риба, птици, дивеч или други;
б) за барбекю, грил или скара;
в) ресторант-пицария;
3. ресторант с национална кухня:
а) ресторант с българска кухня;
б) ресторант с чуждестранна кухня;
4. ресторант-клуб;
5. атракционно-тематичен ресторант.
(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Видовете заведения за бързо обслужване са:
1. снекбар;
2. бистро;
3. бързо хранене;
4. закусвалня.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Видовете питейни заведения са:
1. кафе-аперитив;
2. винарна;
3. пивница/кръчма;
4. бирария.
(6) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Видовете кафе-сладкарници са:
1. кафе-сладкарница;
2. сладкарница;
3. сладоледен салон;
4. кафене;
5. кафе-клуб;
6. кафетерия;
7. чайна.
(7) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Видовете барове са:
1. коктейл бар;
2. кафе-бар;
3. бар-конгресен център;
4. бар-спортен център (басейн, тенис, фитнес, боулинг и други);
5. бар-фоайе (лоби бар);
6. дискотека;
7. бар-клуб;
8. пиано-бар;
9. бар-казино или заведение с барово обслужване в казино зала;
10. бар-вариете;
11. нощен бар.


Чл. 125. (1) Туристическите хижи се категоризират в следните категории: "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса".
(2) Туристическите учебни центрове се категоризират в следните категории: "два еделвайса" и "три еделвайса".
(3) Туристическите спални се категоризират в следните категории: "един еделвайс", "два еделвайса" и "три еделвайса".


Чл. 126. Прилежащите към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене се категоризират в следните категории:
1. туристическа столова - категория "един еделвайс" и "два еделвайса";
2. туристически бюфет - категория "един еделвайс" и "два еделвайса";
3. туристическа столова със сервитьорско обслужване - категория "два еделвайса" и "три еделвайса".


Чл. 127. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на ЕККТО определя категорията на:
1. местата за настаняване:
а) хотели - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
б) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) апартаментни туристически комплекси - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 3;
в) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) вилни селища - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 4;
г) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) туристически селища - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 5;
д) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) вили - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 6;
2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "четири звезди" и "пет звезди";
3. туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене - всички категории, съгласно чл. 125 и 126.


Чл. 128. (1) (Предишен текст на чл. 128 - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на ОЕККТО определя категорията на:
1. местата за настаняване, както следва:
а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
б) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 2;
в) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) семейни хотели - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 3, т. 1;
г) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) хостели - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 3, т. 2;
д) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) пансиони - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 3, т. 3;
е) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) почивни станции - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 3, т. 4;
ж) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
з) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
и) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) къщи за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 3, т. 7;
к) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) бунгала - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 3, т. 8;
л) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) къмпинги - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 3, т. 9;
2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";
3. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове - всички категории за съответния вид, съгласно чл. 124.
(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрация на места за настаняване от клас "В", в които се извършва хотелиерска дейност, чрез вписване в Националния туристически регистър.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Места за настаняване от клас "В" могат да бъдат регистрирани, включително когато са в сградата или на територията на апартаментен туристически комплекс по смисъла на § 1, т. 19, буква "а" от допълнителните разпоредби, но не са част от неговия капацитет.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за регистрация на лицата, вписани в регистъра по ал. 2.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) За регистрацията, вписването на обстоятелства и промени в Националния туристически регистър се събират такси съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Чл. 129. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) (1) Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
е) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;
б) (отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Лицето, което ще извършва настаняване в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;
б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
в) (отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
(3) Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални и прилежащи към тях заведения за хранене, или упълномощено от него лице подава до министъра на туризма заявление-декларация за категоризиране по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на туристическите хижи, и/или на туристическите учебни центрове, и/или на туристическите спални и прилежащи към тях заведения за хранене (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
г) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
д) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 19.01.2019 г.) обстоятелства, свързани с данните от публичния регистър на спортните обекти по чл. 9, ал. 1, т. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) копие от документа за ползване на обекта, когато документът за ползване не подлежи на вписване;
б) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
(4) Заявления-декларациите по ал. 1, 2 и 3 и приложенията към тях се подават на български език.
(5) Документите по ал. 5 може да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, придружени с официален превод на български език. В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език.
(6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, букви "г", "д" и "е", ал. 2, т. 1, буква "б" и ал. 3, т. 1, букви "г" и "д" се установяват служебно и/или при проверката по чл. 130, ал. 5.

Чл. 129а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости или апартаменти за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване - стаи за гости, апартаменти за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;
б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Чл. 130. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Определени от категоризиращия орган длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите и приложените към тях документи в 14-дневен срок от датата на постъпването им и след като констатират, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 129, ал. 1, 2 или 3, изготвят мотивирано предложение до съответния категоризиращ орган или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) При констатирана непълнота или нередовност на представените документи по чл. 129, ал. 1, 2 или 3 длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват заявителя и определят 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Ако в указания срок по ал. 2 непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, съответният категоризиращ орган със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта.
(4) Временното удостоверение за открита процедура по категоризиране, с изключение на случаите по чл. 131, е със срок на валидност, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от министъра на туризма, с изключение на обектите по чл. 3, ал. 2, т. 3 - четири месеца;
2. за туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите заведения за хранене към тях - 6 месеца;
3. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) за туристически обекти, подлежащи на категоризиране от кметовете на общини - три месеца.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В срока по ал. 4 на временните удостоверения категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория. При необходимост от съдействие във връзка с действията по ал. 1 и/или 2 и/или за проверките по тази алинея длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват председателя на съответната ЕККТО, който свиква заседание на ЕККТО в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За резултата от проверката по ал. 5 се съставя констативен протокол, който отразява всички установени факти и обстоятелства от проверката и предложение до съответната ЕККТО, за:
1. определяне на вида и категорията на туристическия обект, които са заявени или които са установени от експертна работна група при проверката на място в обекта, или
2. (доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) отказ за определяне на вида и категорията на туристическия обект - когато лицето не отговаря на изискванията на чл. 113 или не е представило документ съгласно чл. 129.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на съответната ЕККТО със заповед:
1. определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория - в случаите по ал. 6, т. 1;
2. мотивирано отказва определянето на вида и категорията на туристическия обект - в случаите по ал. 6, т. 2.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Определянето на вида и категорията се извършва в сроковете по ал. 4.
(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В случаите по чл. 174, ал. 2 срокът за определяне на вида и на категорията на туристическия обект и издаването на удостоверение за определена категория се смята съответно за продължен, но не с повече от сроковете по чл. 174, ал. 3.
(10) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В случаите по ал. 9 административният орган уведомява заявителя за удължаването на срока и прилага констативния протокол по чл. 174, ал. 2.
(11) (Предишна ал. 9, изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Заповедите по ал. 3 и 7 се изпращат на заявителя и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението.
(12) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) При издаване на заповед за отказ за определяне на вида и категорията на обекта заявителят няма право да подаде ново заявление-декларация по чл. 129 в срок 6 месеца от влизането в сила на заповедта за отказ.


Чл. 131. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Когато в срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на обекта не е извършена проверка на място за съответствието му с изискванията за заявената категория, по причина, която не се дължи на хотелиера или ресторантьора, срокът на временното удостоверение може да бъде еднократно удължен.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Длъжностните лица по чл. 130, ал. 1 преценяват срока по ал. 1 конкретно за всеки случай.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Категоризиращият орган или оправомощено от него длъжностно лице по предложение на длъжностните лица по чл. 130, ал. 1 със заповед определя срока по ал. 1 и издава ново временно удостоверение с актуален срок на валидност.


Чл. 132. (1) На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения за хранене се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория, включваща удостоверение и табела, които се поставят на видно място в обекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Категорийната символика по ал. 1 е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Категорийната символика се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя, след заплащане на такса за вписване в Националния туристически регистър съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
(4) Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти по ал. 1 не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За разглеждането на документите за категоризиране, за вписването в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата се събират такси съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.


Чл. 132а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) На категоризираните места за настаняване се определя уникален идентификационен код (УИК).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2023 г., в сила от 19.09.2023 г.) Уникалният идентификационен код е композитен номер, който се генерира от Националния туристически регистър.
1. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2023 г., в сила от 19.09.2023 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2023 г., в сила от 19.09.2023 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 80 от 2023 г., в сила от 19.09.2023 г.)
(3) Уникалният идентификационен код се издава въз основа на заповедта на категоризиращия орган за определяне на вида и категорията на обекта и се посочва като номер на удостоверението за определената категория.
(4) Структурата и съдържанието на УИК и начинът на издаването му се определят в наредбата по чл. 165, ал. 2.

Чл. 133. (1) Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по чл. 121, ал. 5, съответно в наредбата по чл. 122, ал. 4.
(2) Срокът на издаденото удостоверение за определена категория на туристическите обекти по ал. 1 е 5 години с изключение на срока на удостоверението за обектите, разположени върху понтон, което е със срок, съответстващ на срока на действие на разрешителното.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да подаде заявление-декларация за потвърждаване на категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3. Категорията на обектите се прекратява с изтичането на срока.
(4) В случай че съответното лице не предприеме действията по ал. 3 в указания му срок, категорията на обекта се прекратява с изтичането на срока. В този случай за същия обект нова категория може да бъде определена по реда на чл. 129 и 130.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Заявление-декларацията за категорията на обекта по ал. 3 се подава до съответния категоризиращ орган на място, по пощата или по електронен път.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Служители на Министерството на туризма, съответно на общината, извършват проверка на място в туристическия обект за цялостно съответствие на обекта с изискванията за декларираната категория. При констатирано съответствие на обекта в тримесечния срок по ал. 3 се продължава срокът на досегашната категория на обекта или се определя нова категория за нов 5-годишен срок.
(7) За определената категория на обекта по ал. 6 се издава ново удостоверение, което се получава от лицето след връщане на предходно издаденото.
(8) В случай на промяна на категорията на обекта новата табела по чл. 132, ал. 1 се получава след връщане на предходно издадената.


Чл. 134. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Лицето, което извършва хотелиерство или ресторантьорство в категоризиран туристически обект, или упълномощено от него лице може да подаде до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му по реда на чл. 129.
(2) На лицето по ал. 1 не се издава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.
(3) Издаденото удостоверение запазва своето действие до издаването на новото удостоверение за категория.
(4) При получаване на новото удостоверение лицето по ал. 1 връща предходно издаденото.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В случай че лицето по ал. 1 заяви промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му категория и към заявление-декларацията по ал. 1 приложи декларация, с която да удостовери, че вписаните данни в Националния туристически регистър за него и за обекта не са променени, в 30-дневен срок от постъпването на заявление-декларацията по предложение на длъжностните лица по чл. 130, ал. 1 на лицето се издава ново удостоверение за категория съгласно искането му.
(6) За промяната по ал. 5 се събира такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.


Чл. 135. (1) Категорията на местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене се понижава при неизпълнение на изискванията за определената категория.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Понижаването на категорията на обекта е принудителна административна мярка и се прилага със заповед на категоризиращия орган по решение на ЕККТО, съответно на ОЕККТО.
(3) Заповедта на категоризиращия орган по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът определи друго.


Чл. 136. (1) Действието на удостоверението за определена категория на местата за настаняване може да бъде спряно по заявление на лицето, извършващо дейност в обекта, за определен срок, в рамките на съответната година.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава до съответния категоризиращ орган.
(3) Срокът по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 6 месеца и по-кратък от един месец.
(4) Причините и срокът, за който се иска спирането, се посочват в заявлението по ал. 1.
(5) Срокът на спирането на действието на удостоверението за категория се отразява в Националния туристически регистър.
(6) За периода на спиране на действието на удостоверението за категория съответното лице няма право да извършва дейност в обекта.


Чл. 137. (1) Категорията на местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене се прекратява:
1. с изтичането на срока на определената категория;
2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект - с подаване на заявлението;
3. при смърт на физическото лице, съответно при прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;
4. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) ако в тримесечен срок от уведомяването за издаването на категорийната символика на туристическия обект лицето, извършващо дейност в него, не се яви за получаването и, а за сезонните обекти - в едномесечен срок;
5. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) при подаване на заявление-декларация за промяна на категорията на обекта - с получаване на новото удостоверение;
6. при откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на хотелиера или ресторантьора;
7. при промяна на вида на туристическия обект;
8. при реконструкция, основен ремонт или преустройство на туристическия обект по смисъла на Закона за устройство на територията;
9. при повторно нарушение на изискванията за определената категория;
10. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) при неизпълнение на задълженията по чл. 116, ал. 1 и 6.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 - 10 категорията на туристическите обекти се прекратява със заповед на съответния категоризиращ орган или на оправомощено от него длъжностно лице.
(3) След прекратяване на категорията на туристически обект издаденото удостоверение се обезсилва. Нова категория на обекта се определя по реда на чл. 129.
(4) Заповедта на категоризиращия орган по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
(5) При прекратяване категорията на обекта категоризиращият орган предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването чрез средствата за масово осведомяване.

Глава девета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СПА И УЕЛНЕС УСЛУГИ. СЕРТИФИЦИРАНЕ НА БАЛНЕОЛЕЧЕБНИ (МЕДИКЪЛ СПА), СПА, УЕЛНЕС И ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ (В СИЛА ОТ 27.09.2013 Г.)


Чл. 138. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава сертификат на прилежащите към места за настаняване и самостоятелните центрове в курортна и градска среда, изградени, оборудвани и обзаведени за предоставяне на балнеолечебни, СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, по реда на този закон.
(2) Право да използват в наименованието си абревиатурата "СПА", съответно обозначенията "балнеолечебен (медикъл СПА)", "уелнес" и "таласотерапия" или да предоставят услуги, обединени под наименованията "балнеолечебни" или "СПА/уелнес услуги", посочени в рекламни брошури, листовки или на интернет страници, имат само лицата, извършващи дейност в сградите или помещенията, получили сертификат за "балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център" или "таласотерапевтичен център" по реда на този закон.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Условията и редът за сертифициране на центровете по ал. 2, изискванията към персонала и към лицето с функции по управление на съответния център се определят с наредба, издадена съвместно от министъра на туризма и министъра на здравеопазването.
(4) Центровете по ал. 2 получават съответния сертификат при съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в наредбата по ал. 3.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)

Чл. 139. Сертифицирането на центровете по чл. 138, ал. 1 се извършва с цел удостоверяване пригодността на центъра за предлагане на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, повишаване качеството на предлаганите услуги и гарантиране на правата и повишаване сигурността на потребителите на тези услуги.


Чл. 140. (1) Предоставянето на балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги в сертифицирани по този закон центрове се извършва от лице, което:
1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
3. има персонал с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;
4. има управител с изискуемото образование, професионална, езикова квалификация и стаж;
5. е осигурило подходящи помещения, обзавеждане и оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги съгласно изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г.,в сила от 04.05.2018 г.) Лицето по ал. 1 или негов пълномощник подава заявление-декларация по образец до министъра на туризма. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
а) пълното наименование на лицето и на балнеолечебния (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтичен център (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
г) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
д) образованието, професионалната и езиковата квалификация и стажът на лицето - управител на обекта, съгласно изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3;
е) професионалната и езиковата квалификация на персонала;
ж) че лицето е осигурило подходящи помещения, обзавеждане, оборудване и условия за предоставяне на съответните услуги за заявения за сертифициране обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 138, ал. 3;
з) (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) номер и дата на издаване на разрешение за ползване или на документ за въвеждане в експлоатация на обекта, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) копие от документа за ползване на помещенията, когато документът за ползване не подлежи на вписване;
б) (отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
в) (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Обстоятелствата по ал. 2, т. 1, букви "г" - "е" се установяват служебно и/или при проверката по чл. 141, ал. 7.

Чл. 141. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Определени от министъра на туризма длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите и приложените към тях документи в 10-дневен срок от датата на постъпването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Когато длъжностните лица по ал. 1 констатират, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 140, те изготвят мотивирано предложение до министъра на туризма или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедурата по сертифициране на обекта и да издаде временно удостоверение.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) При констатирани нередовности на представените документи по чл. 140 длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват заявителя и определят 10-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им.
(4) Срокът за произнасяне по ал. 2 започва да тече от датата на отстраняване на нередовностите и/или от представянето на допълнителни данни и документи.
(5) Когато в указания срок по ал. 3 нередовностите не се отстранят, министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице отказва със заповед сертифициране на обекта.
(6) Временното удостоверение по ал. 2 за открита процедура по сертифициране е със срок на валидност три месеца.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В срока по ал. 6 оправомощено от министъра на туризма длъжностно лице определя комисия за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за сертифициране за заявения вид център, в която се включват и представители на съответните регионални здравни инспекции по местонахождението на центъра.
(8) За проверката по ал. 7 се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за сертифициране или за отказ за сертифициране на съответния вид център.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Констативният протокол се представя на ЕКСТО.
(10) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) След разглеждането на констативния протокол от ЕКСТО в 7-дневен срок от датата на заседанието комисията се произнася с мотивирано предложение или с отказ за издаване на сертификат.
(11) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ЕКСТО в 7-дневен срок сертифицира със заповед съответния център, вписва го в Националния туристически регистър и издава сертификат или мотивирано отказва сертифицирането.
(12) Заповедите по ал. 5 и 11 се изпращат на заявителя и подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(13) Когато в Министерството на туризма са постъпили заявления-декларации за категоризиране на места за настаняване и сертифициране на съответен прилежащ център и едновременно са открити процедурите по категоризиране и сертифициране на туристическите обекти, проверките на място се извършват в рамките на едно и също посещение.
(14) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) При необходимост от съдействие във връзка с действията по ал. 1 и/или 2 и/или за проверките по ал. 7 длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват председателя на съответната ЕКСТО, който свиква заседание на комисията в 7-дневен срок от получаването на уведомлението.

Чл. 141а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) (1) За туристически обекти със сезонен режим на работа, когато в срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура за сертифициране на обекта не е извършена проверка на място за съответствието му с изискванията за съответния вид център по причина, която не се дължи на лицето, срокът на временното удостоверение може да се удължи еднократно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Лицата по чл. 141, ал. 1 преценяват срока по ал. 1 конкретно за всеки отделен случай и правят мотивирано предложение до сертифициращия орган.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице определя със заповед срока по ал. 1 и издава ново временно удостоверение с актуален срок на валидност.

Чл. 142. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) На сертифицираните центрове се издава символика в зависимост от техния вид, включваща сертификат и табела, които се поставят на видно място в обекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Символиката по ал. 1 е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Символиката се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя, след заплащане на такса за вписване в Националния туристически регистър съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Надписите за вида и наименованието на туристическите обекти по ал. 1 не трябва да въвеждат в заблуждение туриста.
(5) Сертификатът е валиден за срок 5 години, считано от датата на издаването му.
(6) Подновяване на сертификата се допуска преди изтичане на срока по ал. 5.
(7) Сертифицираните центрове, както и лицата, предоставящи услуги в тях, се вписват в предназначения за това регистър. Регистърът е публичен и е част от Националния туристически регистър.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) При промяна на вписаните обстоятелства в регистъра по ал. 7, които налагат издаването на нов сертификат, той се издава по заявление-декларация на вписаното лице, което се подава в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За разглеждането на документите за сертифициране, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата се събират такси съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Чл. 143. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Сертифицираният обект и лицето, извършващо дейност в него, се заличават от регистъра и сертификатът се обезсилва със заповед на министъра на туризма или на оправомощено от него длъжностно лице при:
1. изтичане на срока;
2. по искане на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;
3. прекратяване на юридическото лице, извършващо дейност в туристическия обект;
4. откриване на производство по несъстоятелност или ликвидация на лицето, извършващо дейност в туристическия обект;
5. промяна на вида на туристическия обект;
6. системни нарушения на изискванията за съответния вид обект, посочени в наредбата по чл. 138, ал. 3;
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) неподаване в срок на заявление-декларацията по чл. 142, ал. 8.
(2) След прекратяване действието на сертификата нов сертификат се издава по реда на чл. 140 и 141.
(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.

Глава девета "а".
СКИ УЧИЛИЩА (НОВА - ДВ, БР. 17 ОТ 2020 Г.)


Чл. 143а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Предоставянето на услуги по обучение на туристи по снежни спортове се извършва от ски училища, вписани в Националния туристически регистър от министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 143б. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) Туристическа дейност като ски училище може да извършва лице, което:
1. е регистрирано като търговец по Търговския закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, или е юридическо лице с нестопанска цел, което има право да предоставя спортни услуги съгласно Закона за физическото възпитание и спорта;
2. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
3. има персонал за обучение по снежни спортове.
(2) Лицето по ал. 1 или негов пълномощник подава заявление-декларация по образец до министъра на туризма. В заявление-декларацията се декларира:
1. пълното наименование на лицето и на ски училището (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
2. ЕИК и/или основанието, на което лицето има право да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
3. дали лицето е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
4. образованието и професионалната квалификация на персонала.
(3) Обстоятелствата по ал. 2, т. 3 се установяват служебно, а за обстоятелствата по т. 4 се представя копие от документ.
(4) За регистрацията, вписването на обстоятелства и промени в Националния туристически регистър се събират такси съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Чл. 143в. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) Определени от министъра на туризма длъжностни лица разглеждат заявления-декларациите в 14-дневен срок от датата на постъпването им. Когато представените документи съответстват на изискванията на чл. 143б, те се представят за разглеждане от ЕКРСУ, която се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за извършване на регистрацията.
(2) При констатирана непълнота или нередовност на представените документи по чл. 143б длъжностните лица по ал. 1 писмено уведомяват заявителя и определят 14-дневен срок от получаването на уведомлението за отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира да тече до датата на отстраняването на непълнотата и/или нередовността.
(3) След изтичането на срока за отстраняване на непълнотата или нередовността длъжностните лица по ал. 1 представят документите за разглеждане от ЕКРСУ, която в 14-дневен срок от заседанието си се произнася с мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за:
1. извършване на регистрацията - когато непълнотата или нередовността са отстранени, или
2. отказ за извършване на регистрация - когато непълнотата или нередовността не са отстранени.
(4) Експертната комисия за регистрация на ски училища изготвя мотивирано предложение до министъра на туризма или оправомощено от него лице за отказ за извършване на регистрация, когато установи, че заявителят е с прекратена регистрация на основание чл. 143ж, ал. 1, т. 4 и че не е изтекъл срокът съгласно чл. 143ж, ал. 2.
(5) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице въз основа на предложението на ЕКРСУ извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация.
(6) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва извършване на регистрация в случаите по ал. 3, т. 2 и ал. 4.
(7) Заповедта за отказ за извършване на регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 143г. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Удостоверението за регистрация на ски училище се получава лично или чрез упълномощен представител от заявителя.

Чл. 143д. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) Регистрацията на ски училищата е безсрочна.
(2) Правата по регистрацията могат да се прехвърлят само когато регистрираното лице се е преобразувало чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, при прехвърляне на търговско предприятие, когато лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра.
(3) Процедурата за отразяване на промяната в обстоятелствата в случаите по ал. 3 се открива по заявление-декларация по образец, която се подава в 14-дневен срок от настъпването на промяната до министъра на туризма.
(4) При настъпване на промяна в обстоятелствата по чл. 143б, ал. 2 лицето е длъжно в 14-дневен срок от настъпването им да заяви промените за вписване в Националния туристически регистър и в издаденото му удостоверение, ако е необходимо. За изменение и/или допълване на удостоверението и вписване в регистъра се подава заявление-декларация до министъра на туризма и документи, удостоверяващи промяната.
(5) При нередовности на документите по ал. 3 или 4 в 14-дневен срок от получаването им министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице писмено уведомява лицето да отстрани нередовностите в 14-дневен срок.
(6) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице извършва вписване в Националния туристически регистър, след като установи, че заявление-декларацията е редовна, и при необходимост издава ново удостоверение за регистрация.
(7) При неотстраняване на нередовностите в срока по ал. 5 министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице отказва да отрази промяната. Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) За разглеждането на документите за регистрация, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата се събират такси съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Чл. 143е. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) При предоставяне на услуги по обучение по снежни спортове от ски училище от държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария лицето уведомява писмено министъра на туризма не по-късно от един месец преди започването на предоставянето на услугите.
(2) Когато предоставянето на услуги като ски училище по ал. 1 се извършва за първи път на територията на Република България, писменото уведомяване се извършва в срок три месеца преди започването на предоставянето на услугите.
(3) Информация за лицето по ал. 1 и за срока на предоставяне на услугите се публикува в Националния туристически регистър.

Чл. 143ж. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед прекратява регистрацията на ски училище:
1. по писмено искане от регистрираното лице;
2. при прекратяване на юридическото лице;
3. при откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност;
4. по мотивирано предложение на ЕКРСУ, когато регистрираното лице:
а) е представило неверни данни, които са послужили като основание за извършване на регистрацията или за вписване на промени в нея;
б) не е подало в срок заявление-декларация по чл. 143д, ал. 4 или 5;
в) престане да отговаря на изискването по чл. 143б, ал. 1, т. 3;
г) е извършило повторно нарушение на изискванията на този закон.
(2) В случаите по ал. 1, т. 4 в заповедта за прекратяване на регистрацията се определя срок, не по-дълъг от две години, в който лицето не може да кандидатства за регистрация за същата дейност.
(3) Заповедите подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедите подлежат на незабавно изпълнение. Обжалването на съответната заповед не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
(4) При прекратяване на регистрацията министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице предприема съответни действия за публично оповестяване на прекратяването.
(5) В 7-дневен срок от получаването на заповедта за прекратяване на регистрацията съответното лице е длъжно да предаде в Министерството на туризма оригинала на удостоверението за регистрация на ски училището.

Глава десета.
ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ (В СИЛА ОТ 27.09.2013 Г.)


Чл. 144. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Заявления-декларациите за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, за регистрация на ски училище, за категоризиране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 и за сертифициране на туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 5, заедно с приложените към тях сканирани документи, може да се подават и по електронен път.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Заявления-декларациите и уведомленията следва да са подписани с квалифициран електронен подпис от заявителя. За заявител се смята лицето, от името на което е извършено електронното изявление.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) На интернет страницата на Министерството на туризма и на интернет страницата на съответната община се публикува електронният адрес, на който могат да се изпращат заявления-декларациите.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Електронното изявление се смята за получено, ако от Министерството на туризма, съответно от общината, потвърдят получаването му. Потвърждаване на получаването се извършва в срок до 5 работни дни.

Глава единадесета.
ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТИ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ И СЕРТИФИКАТИ


Чл. 145. (1) (Доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Дубликат на издадено удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, за регистрация на ски училище, на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 и на сертификат за туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 5 се издава при унищожаване или загубване на първоначално издаденото удостоверение или сертификат по заявление по образец, подадено от съответните титуляри на изгубените документи.
(2) Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата по ал. 1.
(3) За издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Глава дванадесета.
ЕКСКУРЗОВОДИ, ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ И СКИ УЧИТЕЛИ (В СИЛА ОТ 27.09.2013 Г.)


Чл. 146. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) За упражняване на професиите "екскурзовод", "планински водач" и "ски учител" е необходимо съответното лице да притежава правоспособност за извършване на дейността и да бъде вписано в Националния туристически регистър. Ски учителите упражняват професията си само чрез ски училището, към което са наети.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма съгласувано с министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта определя с наредби образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професиите по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Правоспособност за упражняване на професиите "екскурзовод", "планински водач" и "ски учител" може да придобие всеки дееспособен български гражданин или гражданин на държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.


Чл. 146а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) (1) В случаите на упражняване на професията на територията на Република България от екскурзовод, планински водач или ски учител от държава - членка на Европейския съюз, или от държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария лицето уведомява писмено министъра на туризма не по-късно от един месец преди започване на предоставянето на услугите.
(2) Когато предоставянето на услуги от екскурзовод, планински водач или ски учител по ал. 1 се извършва за първи път на територията на Република България, писменото уведомяване се извършва в срок три месеца преди започването на предоставянето на услугите.
(3) Информация за лицата по ал. 1 и за срока на предоставяне на услугите се публикува в Регистъра на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите, който е част от Националния туристически регистър.

Чл. 147. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Лицата, придобили правоспособност за упражняване на професиите по чл. 146, ал. 1, подават заявление-декларация по образец до министъра на туризма за вписване в Националния туристически регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Заявление-декларацията по ал. 1 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. в заявление-декларацията се декларират:
а) пълното име на лицата по ал. 1 (с изписване с български и с латински букви) и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
б) основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да упражнява професиите по чл. 146, ал. 1, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
в) професионалната и езиковата квалификация;
г) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация и стаж;
2. към заявление-декларацията се прилагат:
а) сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на чужди езици, когато е приложимо;
б) декларация за свободно упражняване на професията и/или копие на договор за упражняването и.
(3) Заявлението по ал. 1 заедно с приложените документи може да се подава и по електронен път по реда на чл. 144.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В Националния туристически регистър се вписват:
1. имената и данните за контакт на екскурзовода, планинския водач, ски учителя;
2. езикът, на който ще се упражнява съответната професия;
3. начинът на упражняване на професията;
4. извършените промени във вписаните обстоятелства.
(5) При промяна на вписаните по ал. 4 обстоятелства съответните лица са длъжни в 7-дневен срок от настъпването и да я заявят за отразяване в регистъра.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед заличава вписаното по ал. 1 лице от Националния туристически регистър и обявява за невалидна издадената идентификационна карта по чл. 148, ал. 1:
1. по искане на вписаното лице;
2. при подаване на неверни данни за вписване в регистъра;
3. при неупражняване на професията в продължение на две години.
(7) Заповедта по ал. 6, т. 2 и 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта подлежи на предварително изпълнение. Обжалването на заповедта не спира нейното изпълнение, освен ако съдът постанови друго.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Лицата, заличени на основание ал. 6, т. 3 от Националния туристически регистър, могат да заявят ново вписване, но не по-рано от 6 месеца от датата на заличаването им.
(9) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) За вписването в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата се събират такси съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.


Чл. 148. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава на вписаното в Националния туристически регистър лице съответна идентификационна карта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Министърът на туризма утвърждава образците на идентификационните карти по ал. 1 за всяка от професиите по чл. 146, ал. 1. Картите трябва да дават възможност за ясна идентификация чрез снимка, име и фамилия на съответния екскурзовод, планински водач или ски учител, а за ски учителя - и посочване на ски училището, в което е нает.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) При загуба или унищожаване на идентификационна карта министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава дубликат по заявление на лицето по чл. 146, ал. 1. За издаването на дубликат на идентификационната карта се събира такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.


Чл. 149. Екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите са длъжни при упражняване на професията да носят на видно място идентификационната си карта по чл. 148, ал. 1 по начин, който да осигурява във всеки един момент идентификацията по смисъла на чл. 148, ал. 2.


Чл. 150. Екскурзоводът, планинският водач и ски учителят носят имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на техните задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите.

Глава тринадесета.
СКИ ПИСТИ И СКИ ЗОНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2020 Г.)

Глава тринадесета.
СКИ ПИСТИ. ВИДОВЕ. ПОЛЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ. ПРЕДОСТАВЯНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ


Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Територията на ски пистите, независимо от собствеността и, е общодостъпна и обучение по снежни спортове на нея могат да предлагат само ски училища, вписани в Националния туристически регистър.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Достъпът до ски писти в случаите, свързани с националната сигурност или отбраната на страната или с опазването на защитени територии, се ограничава от компетентните органи, а при опасност за здравето или живота на хората - от собственика или лицето, на което са предоставени права за ползване. Забраната се налага за срок до отпадане на необходимостта и се преценява за всеки случай конкретно.
(3) Ограничението по ал. 2 е допустимо и в случаите, когато това е необходимо за обработка на ски пистите, в извънработно време на лифтовите и влековите съоръжения, както и за провеждане на състезания или други мероприятия, които с оглед естеството си налагат ограничаване на ползването на ски пистата.
(4) На ски пистите не се допуска ползването на моторни превозни средства или други средства, които не са ски или сноуборд, с изключение на такива, които се използват от лицето по чл. 157, ал. 1 за обработка на пистите, за осигуряване на реда и безопасността по пистите или в извънредна ситуация, както и такива, които се използват от лицата, ангажирани с планинско спасяване и/или медицински екипи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Ограниченията на достъпа по ал. 2 и 3 се прилагат и за територията на детски ски зони и снежни паркове.


Чл. 152. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Видовете ски писти са:
1. ски писта за алпийски ски и сноуборд;
2. ски писта за ски бягане.

Чл. 153. (1) Ски пистите могат да бъдат самостоятелни или организирани в ски зона с определени граници, която да обхваща ски писти с различна сложност и предназначение, връзките между тях, трасета и въжени линии за превоз на хора.
(2) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Детските ски зони и снежни паркове могат да са самостоятелни или организирани в ски зона.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Ползването на ски пистите, на детските ски зони и снежните паркове, на ски пътищата и маршрутите, представляващи връзка между ски пистите и участъците за придвижване на туристите, както и предоставянето на туристически услуги на територията им, трябва да е обезопасено и информационно обезпечено.

Чл. 154. (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Изискванията за обезопасеност и информационна обезпеченост по чл. 153, ал. 3 според спецификите на обектите са:
1. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) определяне степента на сложност на ски пистите по чл. 152 според характера и профила на терена, която да е оповестена по подходящ начин на туристите:
а) зелена - за начинаещи;
б) синя - лека писта;
в) червена - средна писта;
г) черна - трудна писта;
2. поставяне на видно място на територията на ски пистата, както и в местата за настаняване, разположени в непосредствена близост до съответната писта, на задължителни правила за безопасно поведение на туристите скиори, определени с наредбата по чл. 159;
3. предотвратяване ползването на ски пистата едновременно за ски, шейни, туристи и други, както и за излитане и кацане на делтапланеристи и парапланеристи от необособени за целта места;
4. предотвратяване движението на превозни средства по пистите през времето, когато те са отворени, с изключение на превозните средства за поддържане на пистата и спасителни акции, при наличие на необходимата сигнализация;
5. поддържане на територията на ски пистата;
6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) поддържане на интернет страница с информация за курорта, за ски пистите (описание, дължина, сложност, обслужване), за съоръженията (вид, дестинация и дължина), за услугите, забележителностите, атракциите и друга информация;
7. поставяне на информационни и предупредителни знаци и сигнали и указателни табели на територията на ски пистата съгласно изискванията на наредбата по чл. 159.
(2) Кметът на съответната община или съвместно кметовете на съответните общини, на чиято територия е планинският курорт, със заповед утвърждават правила за осигуряване спазването на обществения ред на територията на ски пистите - част от съответния курорт, и осигуряват контрол по спазването им.
(3) Контролът по ал. 2 се извършва и от ски патрул.


Чл. 155. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) Експертната комисия за определяне степента на сложност на ски пистите извършва първоначална проверка за определяне степента на сложност, обезопасеност и информационната обезпеченост на ски пистите по чл. 152 след постъпило заявление до министъра на туризма от собственика или от лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски пистата съоръжение.
(2) Степента на сложност на ски пистите се определя със заповед на министъра на туризма в 7-дневен срок от предложението на ЕКОСССП. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на туризма.
(3) Експертната комисия за определяне степента на сложност на ски пистите може да извършва и текущи проверки за обезопасеност и информационна обезпеченост на ски пистите, на детските ски зони и снежните паркове, на ски пътищата и маршрутите, представляващи връзка между ски пистите и участъци за придвижване на туристите, както и предоставянето на туристически услуги на територията им. Проверките се извършват в периода на експлоатацията им.

Чл. 156. Поддръжката на територията на ски писта по чл. 154, ал. 1, т. 5 включва извършване на следните дейности през летния, съответно зимния сезон:
1. рекултивация на терена: затревяване на оголени участъци, косене, почистване от храстовидна растителност, отстраняване на камъни, скални парчета, дънери, дупки и други неравности, причинени от порои и ерозия, отводняване, дрениране, изграждане на укрепителни шкарпи;
2. снегоутъпкване, създаване на изкуствен сняг, поставяне на постоянни и временни ограждения, обезопасявания.


Чл. 157. (1) Собственикът или лицето, на което са предоставени права за ползване върху прилежащото към ски писта съоръжение - влек и/или лифт (кабинков или седалков), предоставя услугата ползване на въжени линии и е длъжно да изпълнява или да осигури изпълнението на изискванията на чл. 154.
(2) На територията на ски зона може да се предоставят следните допълнителни туристически услуги:
1. обучение по снежни спортове (ски училище);
2. наем на специализирана ски и сноуборд екипировка;
3. сервизно обслужване на екипировка;
4. занимания за деца в обособена детска ски зона и/или снежен парк.
(3) Заниманията за деца по ал. 2, т. 4 и използването на ски пистите и съоръженията към тях от деца се организират при спазване изискванията на наредбата по чл. 79, ал. 5.


Чл. 158. (1) На територията на ски пистите следва да бъде подсигурено извършването на спасителни дейности.
(2) В цената на картата за ползване на съоръжението може да се включи и планинска застраховка.


Чл. 159. Министерският съвет приема наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България, както и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите.

Глава четиринадесета.
ПЛАЖОВЕ. ВИДОВЕ. ПОЛЗВАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ


Чл. 160. (1) Ползването на туристическите обекти - плажове, и предоставянето на туристически услуги на територията им следва да бъде обезопасено, информационно осигурено и при спазване на съответните здравни изисквания.
(2) Плажовете по ал. 1 са:
1. плажове към естествени водни обекти: морски, речни и езерни;
2. плажове към изкуствени водни обекти: язовирни и към плувни басейни.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Собствениците или лицата, на които са предоставени права за ползване върху плажове, са длъжни да осигурят обезопасяването на плажа, информационната обезпеченост и спазването на здравните изисквания съгласно норми, предвидени в наредбите по чл. 34, ал. 2 и чл. 78а, ал. 2 от Закона за здравето.


Чл. 161. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)


Чл. 162. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)


Чл. 163. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2014 г.)


Чл. 163а. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) (1) Правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към местата за настаняване, се осигуряват от собственика, съответно от лицата, стопанисващи плувните басейни въз основа на писмен договор между тях.
(2) Правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни се извършват от лицата по ал. 1 в съответствие с изискванията и мерките, предвидени в ръководствата за експлоатация и ремонт на съответния басейн, издадени/съставени от производителя и/или проектанта на басейна.
(3) Лицата по ал. 1 са длъжни да ограничат достъпа на хора до и/или използването на технически неизправни или опасни за живота и здравето на хората плувни басейни.

Чл. 164. Министерският съвет приема наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване.

Глава петнадесета.
НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2016 Г.)

Глава петнадесета.
ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


Чл. 165. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) (1) Министърът на туризма разработва и поддържа Националния туристически регистър като единна информационна система, която включва и Единната система за туристическа информация.
(2) Министерският съвет приема наредба за Националния туристически регистър по предложение на министъра на туризма.

Чл. 166. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) В Министерството на туризма се води и поддържа Национален туристически регистър, който съдържа информация за:
1. вписаните туроператори и туристически агенти:
а) номера на удостоверението за регистрация, съответно на документа, удостоверяващ правото да се извършва такава дейност;
б) вида на туристическите дейности;
в) фирмата, седалището и адреса на управление на вписаното лице;
г) адреса на офисите за упражняване на дейността, телефона, факса, електронната поща, интернет страницата;
д) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) електронния адрес на интернет страницата, съответно връзка за достъп към софтуерно приложение, за извършване на дейността по електронен път;
е) адреса за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции, както и телефона, факса, адреса на електронна поща;
ж) единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз;
з) имената на лицето/лицата с право да управляват и/или представляват вписаното лице;
и) имената на лицето с функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност;
к) (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) входящия номер на заявление-декларацията за вписване като туроператор и/или туристически агент;
л) (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., предишна б. "к" - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) номера на заповедта на министъра на туризма или на оправомощено от него длъжностно лице за регистрация, за прекратяване или за заличаване на регистрацията;
м) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., предишна б. "л" - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) номера и датата на сключения застрахователен договор по чл. 97, ал. 1, име на застрахователя, срок на валидност на застраховката и застрахователната сума;
н) (предишна б. "м" - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) приложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;
о) (предишна б. "н" - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) номера на издадения дубликат на удостоверението за регистрация;
2. категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелните заведения за хранене и развлечения, туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и лицата, които извършват дейност в тях:
а) (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) уникалния идентификационен код на обекта, номера на удостоверението, включително на временното удостоверение;
б) вида на обекта;
в) наименованието на обекта;
г) адреса на обекта, телефона, факса;
д) категорията на обекта;
е) капацитета на обекта - брой стаи/апартаменти/студиа и брой легла; съответно: брой места на открито и на закрито;
ж) фирмата/името и седалището/постоянния адрес на собственика на обекта;
з) единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз, на собственика на обекта;
и) наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз, на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефона, факса, адреса на електронната поща;
к) датата, от която лицето извършва дейността в обекта; срока на валидност на категорията;
л) датата на спиране действието на удостоверението за категория и срока, за който се спира;
м) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) входящия номер на заявление-декларацията за определяне на категория и на заявление-декларацията по чл. 133, ал. 3 за потвърждаване на категорията или за категория, различна от определената;
н) номера и датата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ, за понижаване или прекратяване на категорията;
о) приложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;
п) издадения дубликат на удостоверението за категория;
3. организациите за управление на туристическите райони:
а) (доп. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) наименованието, седалището и адреса на организацията, телефона, факса, адрес на електронната поща, интернет страницата на ОУТР;
б) предмета на дейност;
в) имената, телефона, факса и адреса на електронната поща на лицата, представляващи организацията;
г) (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) номера на заповедта на министъра на туризма за вписване на организацията в регистъра;
д) (нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) туристическия район, за който е учредена ОУТР;
е) (нова - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) органите на ОУТР и изпълнителния директор;
4. туристическите сдружения:
а) наименованието, седалището и адреса на сдружението, телефона, факса, адреса на електронната поща, интернет страницата;
б) вида на сдружението;
в) съд, номера на делото, партидата, регистъра, том и страница по съдебната регистрация на сдружението, единния идентификационен код, регистрационния номер в регистъра към Министерството на правосъдието, ако сдружението извършва дейност в обществена полза;
г) имената, телефона, факса и адреса на електронната поща на лицата, представляващи сдружението;
д) вида и поименния състав на управителния орган;
е) броя на членуващите в сдружението организации и лица;
ж) (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) номер на удостоверението за вписване на туристическо сдружение в регистъра;
5. туристическите информационни центрове:
а) правно-организационната форма;
б) местонахождението на туристическия информационен център;
в) имената на лицето, управляващо туристическия информационен център;
г) телефона, факса и адреса на електронната поща на туристическия информационен център;
д) предлагани допълнителни туристически услуги;
6. сертифицираните балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове:
а) номера на сертификата;
б) срока на сертификата;
в) вида на обекта;
г) наименованието на обекта;
д) адреса, телефона, факса и адреса на електронната поща на обекта;
е) наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, съответно - името и постоянния адрес на собственика на обекта, телефона, факса, адреса на електронната поща;
ж) наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код, съответно - името и постоянния адрес на лицето, на което са предоставени права за ползване върху обекта, телефона, факса, адреса на електронната поща;
з) (изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) входящия номер на заявление-декларацията за получаване на сертификат и за подновяване на издадения сертификат;
и) (изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) номера на заповедта на министъра на туризма за издаване на сертификат, за отказ или за заличаване на сертификата;
к) наложените санкции по този закон;
л) издаден дубликат на сертификата;
7. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) правоспособните екскурзоводи включително екскурзоводи от държави - членки на Европейския съюз, или от държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария по чл. 146а, включени в списък, съдържащ име, данни за контакт - адрес, телефон, адрес на електронна поща на съответния екскурзовод, езици, на които ще практикува професията си, номер на идентификационната му карта и заповед за заличаване;
8. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) правоспособните планински водачи включително планински водачи от държави - членки на Европейския съюз, или от държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария по чл. 146а, включени в списък, съдържащ име, данни за контакт - адрес, телефон, адрес на електронна поща на съответния планински водач, номер на идентификационната му карта и заповед за заличаване;
9. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) правоспособните ски учители включително ски учители от държави - членки на Европейския съюз, или от държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария по чл. 146а, включени в списък, съдържащ име, данни за контакт - адрес, телефон, адрес на електронна поща на съответния ски учител, ски училището, чрез което ще упражнява професията си, номер на идентификационната му карта и заповед за заличаване;
10. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) ски училищата:
а) единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз, на собственика на обекта;
б)номера на удостоверението за регистрация, съответно на документа, удостоверяващ правото да се извършва такава дейност;
в) наименованието на ски училището (с български и латински букви);
г) седалището, адреса на управление, телефона, факса, адреса на електронната поща, интернет адреса;
д) имената на персонала за обучение по снежни спортове;
е) входящия номер на заявление-декларацията за вписване като ски училище;
ж) номера на заповедта на министъра на туризма или на оправомощено от него длъжностно лице за регистрация и за прекратяване на регистрацията;
з) наложените санкции по този закон;
и) номера на издадения дубликат на удостоверението за регистрация;
к) информацията по чл. 143е, ал. 3;
11. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) търговците, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги:
а) наименованието на търговеца (с български и латински букви);
б) седалище и адрес на управление, телефон/факс и адрес на електронна поща;
в) ЕИК на търговеца или основанието, въз основа на което търговецът има право да извършва стопанска дейност по реда на специален закон, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
г) номера и датата на сключения застрахователен договор по чл. 97, ал. 2, име на застрахователя, срока на валидност на застраховката и застрахователната сума;
д) приложените принудителни административни мерки и санкции по този закон;
12. (нова - ДВ, бр. 75 от 2016 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) вписванията в Единната система за туристическа информация;
13. (нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) регистрираните стаи за гости и апартаменти за гости и лицата, които извършват дейност в тях:
а) номера на удостоверението;
б) вида на обекта;
в) наименованието на обекта;
г) адреса на обекта, телефон и електронна поща;
д) капацитета на обекта - брой легла;
е) единния идентификационен код, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз, на собственика на обекта;
ж) наименованието, седалището и адреса на управление, ЕИК, данъчния или регистрационния код или друга идентификация, използвана в съответната държава - членка на Европейския съюз, на лицето, извършващо хотелиерство или ресторантьорство в обекта, телефона, факса, адреса на електронната поща;
з) датата, от която лицето извършва дейността в обекта;
и) датата на преустановяване на дейността в обекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) В Националния туристически регистър в отделен раздел се вписват лицата, подали заявления-декларации за регистрация, категоризация и за сертификация, и се описват броят и видът на приложените документи. Вписването се извършва по реда на подаване на заявления-декларациите и се отбелязва движението на преписката за вписване в регистъра и за издаване на удостоверение/сертификат.
(3) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В Националния туристически регистър в отделен раздел се вписват приложените принудителни административни мерки на лица и за обекти, за които не се съдържа информация по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) В Националния туристически регистър се водят всички изменения на вписаните обстоятелства.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2019 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Вписването в Националния туристически регистър се извършва при спазване изискванията за защита на личните данни.


Чл. 167. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица водят и поддържат електронен регистър по реда на наредбата по чл. 165, ал. 2 за всички туристически обекти на територията на общината с издадени временни удостоверения категоризирани и регистрирани от тях обекти.
(2) Регистрите по ал. 1 са интегрирани като неразделна част от Националния туристически регистър. Вписването се извършва чрез въвеждане на изискуемите данни по този закон чрез съответен интерфейс и сигурна комуникационна свързаност.

Чл. 168. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) Вписванията в Националния туристически регистър се правят от министъра на туризма или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице служебно.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.) При промяна на вписаните обстоятелства в Националния туристически регистър вписаното лице подава заявление по образец до министъра на туризма, съответно до кмета на общината, за отразяване на промяната в съответните законови срокове от настъпването и.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Към заявлението по ал. 2 се прилагат документи, удостоверяващи настъпилата промяна.

Чл. 169. (Отм. - ДВ, бр. 17 от 2020 г.)

Чл. 170. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице изисква оперативна статистическа информация за аналитични и прогнозни цели в туризма от лицата, регистрирани за извършване на туристически дейности, от лицата, упражняващи дейност в категоризирани туристически обекти, от държавните и общинските органи и туристическите сдружения, която те са длъжни да предоставят.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) При поискване от страна на лицата по ал. 1 министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице е длъжно да им предостави аналитична туристическа информация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2015 г., в сила от 03.02.2015 г.) Министерството на вътрешните работи предоставя ежемесечно на Министерството на туризма гранична статистика за влизанията на чуждестранни граждани в Република България и за пътуванията на български граждани с цел туризъм в чужбина.
(4) Събирането на статистическата информация от страна на Главна дирекция "Гранична полиция" се извършва по служебен път, без да се изисква от преминаващите българската граница лица да попълват други документи или формуляри освен тези, свързани с митническия контрол.

Глава петнадесета "а".
НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, ФЕСТИВАЛИ И СЪБИТИЯ (НОВА - ДВ, БР. 17 ОТ 2020 Г.)