навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА НА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. и доп. с Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. Настоящата наредба регламентира правилата за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община /трамваен, тролейбусен, автобусен и метро/.

Чл. 2. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Правилата за пътуване определят правата и задълженията на пътниците, пътуващи по основните градски линии от общинската транспортна схема.


Чл. 3. Наредбата урежда и реда за преференциално пътуване и компенсиране на превозните документи за преференциални пътувания.


Чл. 4. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД на основание договор със Столична община осъществява: реализация на приходите; контрол по редовността на пътниците; организация, управление, контрол, отчитане и окачествяване на пътническите превози по обществения градски транспорт като интегриран превозен процес, възложени от Столична община на транспортните оператори и се разплаща с тях при спазване на икономическата рамка.


Чл. 5. Настоящите разпоредби следва да се спазват от всички пътници, водачи на превозни средства по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на Столична община и контрольори по редовността на пътниците.

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ


Чл. 6. Превоз на пътници с обществения градски транспорт се извършва срещу редовен превозен документ, посочен в настоящата наредба.


Чл. 7. Всеки редовен превозен документ се счита за договор между превозвача и пътника за съответното пътуване.


Чл. 8. (1) Пътник с редовен превозен документ е застрахован по застраховка "Злополука на пътниците в обществения градски транспорт".
(2) В случай на застрахователно събитие пътникът уведомява превозвача или застрахователното дружество, с което превозвача има сключен застрахователен договор по застраховка "Злополука на пътниците в обществения градски транспорт".


Чл. 9. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Картата за еднократно пътуване е редовен превозен документ след:
1. валидиране в превозното средство, веднага след качване, на най-близко разположените перфоратори;
2. издаване от автомат в трамваите и тролейбусите, като се валидира в момента на издаване и не е необходимо допълнително валидиране;
3. издаване от автомат на входовете на метрото или от касиер в каса на "Метрополитен" ЕАД, като се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход за метрото. Картата за еднократно пътуване може да бъде използвана за вход в метрото до 30 минути след момента на издаването й от съответната станция;
4. таксуване на пътуването от електронна карта (ЕК) за десет еднократни пътувания, издадена и заредена от "Център за градска мобилност" ЕАД, на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите, веднага след качване;
5. таксуване на пътуването от ЕК за десет еднократни пътувания, издадена и заредена от "Метрополитен" ЕАД, на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото;
6. издаване от стационарен автомат извън превозно средство на наземния транспорт, като се валидира в момента на издаване и не е необходимо допълнително валидиране;
7. продаване и валидиране от контрольор по редовността на пътниците на "Център за градска мобилност" ЕАД.


Чл. 10. (1) Абонаментната карта е редовен превозен документ при пътуване в съответствие с маршрута и периода на валидност.
(2) Електронната карта е редовен превозен документ след таксуване на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите - веднага след качване или на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Валидаторите таксуват само електронна карта с валиден маршрут и период.
(3) С абонаментна карта, издадена за определена линия може да се пътува с всички превозни средства само в участъците на линиите, в които маршрутите им съвпадат и имат общи спирки, включително спирките в рамките на едно кръстовище, с отбелязаната в картата линия, както и при временна организация на движението по заместващите линии. При валидиране на ЕК за 1 определена линия на устройство от друга линия, на дисплея се изписва дата на валидност и номерът на линията, за която е издадена и съобщение: "Внимание! Можете да пътувате по линията само в участъците с общи спирки".


Чл. 11. Нередовни са:
1. превозни документи, които не съответстват на пътуването (период на валидност или маршрутна линия);
2. персонализирана карта, издадена на лице, различно от ползвателя;
3. (изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) карта за еднократно пътуване с различна конфигурация от тази на перфоратора в превозното средство;
4. талон от карта за 10 пътувания, без да бъде представен талон № 10;
5. (изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г.) нетаксувана електронна карта, заредена за 10 пътувания на един пътник за тролейбусен и трамваен транспорт;
6. (изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г.) нетаксувана електронна карта, заредена за 10 пътувания за метро;
7. подправен превозен документ на хартиен носител;
8. персонализиран превозен документ, непридружен от документ за самоличност.


Чл. 12. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Пътник с редовен превозен документ има право да превозва в превозните средства на обществения градски транспорт:
1. безплатно до 2 броя ръчен багаж, вкл. музикални инструменти, като сбора от трите измерения на всеки багаж не надвишава 140 см.
Багажът на пътника не трябва да представлява опасност за другите пътници, да не пречи на видимостта на водача на превозното средство и да не представлява заплаха за сигурността и безопасността на движение;
2. багаж с по-големи размери от посочените в т. 1 се таксува за всеки багаж поотделно с:
а) карта за еднократно пътуване (предварително закупена, закупена от водача или от автомат);
б) талон от карта за 10 пътувания, в случай, че пътникът пътува с талон от същата карта;
в) в метрото - електронна карта заредена за десет еднократни пътувания за метро или карта за еднократно пътуване за метро, издавана от каса или автомат на входовете на метрото;
3. безплатно детска количка с дете или количка за лице с увреждания. Количка без дете или лице с увреждания се таксува с карта за еднократно пътуване;
4. велосипед, само в последния вагон на метровлак в метрото, след закупуване на отделна карта за еднократно пътуване при следните условия:
а) в делнични дни - след 21 часа, а в почивни и празнични дни - целодневно;
б) да не замърсява превозното средство;
5. домашен любимец, ако не създава опасност от причиняване на травма, увреждане и съответно не представлява заплаха за останалите пътници и не се поставя на седалките на превозното средство:
а) котка или друг малък бозайник, поставен в подходяща кутия или клетка с размери до разрешените за безплатен превоз на ръчен багаж;
б) куче, регистрирано съгласно изискванията на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община, при следните условия:
- собственикът да носи със себе си регистрационните документи на кучето;
- с редовен превозен документ за домашния любимец - отделна карта за еднократно пътуване или отделен талон от карта за 10 пътувания, в случай, че пътникът пътува с талон от същата карта;
- да го води на къс, неразтеглив повод и с намордник, или в транспортен кафез с размери по чл. 12, т. 1. От намордник при пътуване в обществения транспорт са освободени кучета - водачи на незрящи хора и кучета в обучение като водачи;
6. безплатно ски с щеки поставени в "ски сак", скейтборд, сноуборд шейна или детски велосипед с помощни колела и дължина до 1.20 м. при условие, че не създават неудобство на другите пътници.


Чл. 13. Пътникът носи отговорност за превозвания от него багаж, домашен любимец или спортни пособия, както и за хигиената във връзка с превоза им.


Чл. 14. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) В обществения градски транспорт на територията на Столична община пътуват безплатно полицейски кучета и кучета - водачи на незрящи хора. Кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител, пътуват с карта, издадена от "Център за градска мобилност" ЕАД, след представяне на ветеринарно медицински паспорт на кучето и карта, удостоверяваща статута му, заверена от Столична община.


Чл. 15. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Пътник след осъществено пътуване с метро с редовен превозен документ има право да ползва специализираните паркинги на метростанциите за един автомобил при условията посочени в Приложение № 1 от настоящата наредба.


Чл. 16. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) Всяко превозно средство има определени места, специално маркирани с нагледни схеми за:
1. майки с бебета и деца до 3 годишна възраст, както и бременни жени;
2. възрастни хора;
3. хора с увреждания.
(2) Пътник, заел място по ал. 1 е задължен да го преотстъпи на лицето от горепосочените групи.


Чл. 17. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) "Център за градска мобилност" ЕАД е длъжен да предоставя информация на пътниците за условията на пътуване, разписанията на превозните средства и тарифата за превоз чрез:
- интернет страницата на "Център за градска мобилност" ЕАД;
- брошури и информационни материали;
- спиркови знаци;
- информационни кампании.


Чл. 18. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) В превозните средства на обществения градски транспорт:
1. пътниците са длъжни:
а) да притежават редовен превозен документ при превоза и при слизането си в района на спирката на наземния транспорт или в платената зона на метрото;
б) да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка, а пътуващите с персонализирани карти да показват документ за самоличност при поискване;
в) при констатирано нарушение и отказ за закупуване на карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците или карта за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи, да слязат от превозното средство на следващата спирка и да предоставят на контролните органи лична карта/личен паспорт за съставяне на акт за административно нарушение;
г) да се качват от първата врата на превозното средство, когато закупуват карта за еднократно пътуване от водача или от автомата;
2. не се допускат за превоз:
а) лица, които представляват опасност за сигурността и здравето на пътниците или са в нарушение на чл. 19;
б) лица, които са под влияние на алкохол или друго упойващо вещество;
в) лица в нехигиеничен вид и/или заразно болни;
г) предмети, които могат да повредят или замърсят превозното средство;
д) запалителни, избухливи, отровни вещества и други предмети, представляващи опасност за пътниците и водача;
е) предмети, преносът на които е забранен със закон;
ж) предмети, които поради своите размери и естество, създават неудобство за пътниците;
з) живи животни и птици с изключение на полицейски кучета, кучета-водачи на незрящи хора, кучета, обучавани за водачи на незрящи хора и домашни любимци при условията на чл. 12, т. 5.


Чл. 19. На пътниците се забранява:
1. да се качват или слизат от превозното средство: когато превозното средство е все още в движение; преди отварянето на вратите напълно или след подаване на звуков сигнал, предупреждаващ за затваряне на вратите и потегляне на превозното средство;
2. да стоят на стъпалата на превозните средства, да пречат на затварянето или отварянето на вратите;
3. да разговарят с водача по време на движение;
4. да свирят на музикални инструменти, да използват високоговорители или слушат силно музика, или да нарушават спокойствието на останалите пътници.
5. да изхвърлят отпадъци и нарушават обществения ред;
6. (изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) да причиняват повреда на превозните средства, автоматите за продажба на превозни документи, валидаторите и перфораторите;
7. с действията си да застрашават безопасността на движението и сигурността на останалите пътници;
8. да просят и събират дарения или да извършват търговска, рекламна и пропагандна дейност;
9. да пушат и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства и метростанциите;
10. да изхвърлят предмети през прозорците на превозното средство;
11. да преотстъпват превозния си документ на други лица или да оставят същия в превозното средство;
12. да преминават под или над турникетите в станциите на метрото без валидиране на превозен документ;
13. да преминават ограничителната линия на перона в метростанциите, освен в случаите на качване и слизане от метровлака;
14. да слизат на релсите в метротунелите, да влизат в тях или други пространства с ограничен достъп за технически персонал;
15. да влизат в метростанция, когато тя е затворена за пътници.

Глава трета.
ВИДОВЕ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ. ИЗДАВАНЕ И ЗАРЕЖДАНЕ


Чл. 20. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) "Център за градска мобилност" ЕАД има изключителните права да издава, зарежда и продава превозните документи за пътуване с обществения градски транспорт в Столична община чрез:
- пунктовете за продажба на абонаментни карти и карти за еднократно пътуване;
- автомати в трамваите и тролейбусите;
- стационарни автомати извън превозните средства;
- разпространители по договор с "Център за градска мобилност" ЕАД;
- водачи в превозните средства на обществения градски транспорт, които задължително продават карти за еднократно пътуване.
(2) Водачите продават карти за еднократно пътуване само при спряло превозно средство и срещу точно приготвена сума.


Чл. 21. "Метрополитен" ЕАД издава, зарежда и продава превозни документи за пътуване само в метрото чрез:
- (изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г.) касиер в каса на "Метрополитен" ЕАД;
- (изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г.) автомат на входовете на метрото.


Чл. 22. (1) (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г.) Превозните документи са карти за еднократно пътуване и абонаментни карти на хартиен и електронен носител.
(2) (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г.) Превозни документи на хартиен носител, отпечатани съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, са ценни образци. Превозни документи на хартиен носител са карти за еднократно пътуване, еднодневните карти и картите с талони за 10 пътувания.


Чл. 23. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) Картите за еднократно пътуване и абонаментните карти са превозни документи, когато отговарят на изискванията на утвърдените образци в Приложение № 2.
(2) Абонаментната карта "София" е превозен документ, когато отговаря на изискванията на утвърден образец в Приложение № 7.


Чл. 24. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) Персонализирани ЕК по редовна тарифа се издават след попълване на заявление по образец Приложение № 3 и съдържат вътрешна и външна персонификация. Вътрешната персонификация са личните данни на лицето, на което е издадена картата (трите имена, ЕГН, постоянен адрес), и се записват в паметта на картата. Външната персонификация са номера на картата, актуална снимка и двете имена на лицето, на което е издадена картата, които са отпечатани върху нея. Персонализирана ЕК не може да се преотстъпва на друго лице.
(2) Неперсонализирана ЕК по редовна тарифа се издава след попълване на заявление ( Приложение № 3). Картата има вътрешна персонификация и се ползва от приносителя й.
(3) Неперсонализирана ЕК по редовна тарифа се издава по искане на лицето и без заявление по Приложение № 3. В този случай ЕК няма вътрешна персонификация, не се блокира и не й се издава дубликат.
(4) Електронната карта по редовна тарифа позволява многократно зареждане при различни тарифи.
(5) Заявление се подава в пунктовете за издаване на ЕК на "Център за градска мобилност" ЕАД или по електронен път на интернет страницата на дружеството.


Чл. 25. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) ЕК за преференциални пътувания задължително се персонифицират при издаването им, след попълване на заявление по образец ( Приложение № 3).
- вътрешната персонификация са личните данни на правоимащия (трите имена, ЕГН, постоянен адрес), вид и срок на валидност на преференцията, записани в паметта на картата;
- външната персонификация са регистрационния номер на картата, актуална снимка и двете имена на лицето, които се отпечатват върху картата. При издаване на електронни карти за хора с увреждания с право на чужда помощ, върху картата се отпечатват и имената на до две лица, посочени от правоимащия.
(2) Картата позволява многократно зареждане при различни тарифи.


Чл. 26. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Цените на картите за еднократно пътуване и абонаментните карти са посочени в Приложение № 4 към настоящата наредба, а цените и условията за ползване на специализираните паркинги на метростанциите са посочени в Приложение № 1 от наредбата. Цената на абонаментна карта "София", която дава право на отстъпки в туристически и търговски обекти в гр. София е посочена в Приложение № 7 от наредбата.

Глава четвърта.
КАТЕГОРИИ ПЪТНИЦИ С ПРАВО НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ КАРТИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕТО ИМ.


Чл. 27. Право на пътуване със служебна карта по образец имат органите за контрол съгласно Закона за движение по пътищата.


Чл. 28. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Право на пътуване с персонализирани карти по образец, единен за цялата страна, утвърден от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията имат:
1. ветераните от войните - картите на правоимащите се издават на електронен и/или хартиен носител и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу удостоверение, издадено от Държавна агенция "Архиви" при Министерския съвет и личен паспорт или лична карта;
2. военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 17 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите - картите на правоимащите се издават на електронен и/или хартиен носител и се зареждат целогодишно за съответната календарна година, срещу книжка за военноинвалид или книжка за военнопострадал, издадена от Министерството на отбраната и личен паспорт или лична карта с постоянен адрес на територията на Столична община. До организиране издаването на книжки от Министерство на отбраната на военноинвалидите и военнопострадалите, снабдяването с превозни документи за безплатно пътуване на лицата по чл. 28, т. 2 се извършва срещу представяне на следните документи:
- за военноинвалидите - копие от експертно решение на TEЛK (НЕЛК) с призната причинна връзка между условията на труд и заболяването или увреждането за кадровите военнослужещи и военна инвалидност по смисъла на чл. 85 от Кодекс за социално осигуряване или копие от разпореждане на Национален осигурителен институт, удостоверяващо правото за получаване на пенсия за военноинвалидност;
- за военнопострадалите - копие от: смъртен акт, удостоверение за наследници, разпореждане на Национален осигурителен институт, удостоверяващи правото за получаване на наследствена военноинвалидна пенсия и удостоверение за обстоятелства, при които е загинал военнослужещият;
3. служители в Министерство на вътрешните работи - картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на вътрешните работи;
4. служители в специализираното звено за охрана и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" на Министерство на правосъдието - картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Министерство на правосъдието;
5. държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност" - картите на правоимащите на електронен и/или хартиен носител се издават/зареждат целогодишно за календарната година, по заявка от Държавна агенция "Национална сигурност";
6. всички деца до 7-годишна възраст с адрес на територията на Столична община - картите се издават срещу акт за раждане (оригинал или копие) и документ за самоличност на родителя (настойника), удостоверяващи възрастта на детето и неговия адрес
.


Чл. 29. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) Право на пътуване с преференциална персонализирана карта имат:
1. лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл. 68, ал. 1 - 3 от същия кодекс, с постоянен адрес на територията на Столична община - картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта и пенсионно разпореждане (оригинал или нотариално заверено копие) за осигурителен стаж и възраст;
2. лица над 68 навършени години с постоянен адрес на територията на Столична община - картите се издават/зареждат срещу личен паспорт или лична карта;
3. спасители на Планинската контролно-спасителна служба - картите се издават/зареждат за календарната година, по списък, утвърден от ръководителя на ПКСС и лична карта;
4. всички редовни студенти в колежи и висши учебни заведения с ректорат на територията на Столична община, включително дипломантите до първа дипломна сесия - картите се издават/зареждат срещу лична карта и студентска книжка със записана съответна учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за съответния семестър на учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу уверение със записана съответна учебна година и лична карта;
5. студенти, притежаващи международна студентска идентификационна карта /ISIC/ - картите се издават/зареждат срещу международна студентска идентификационна карта /ISIC/;
6. докторанти редовно обучение във висши учебни заведения, с ректорат на територията на Столична община - картите се издават/зареждат по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат и лична карта;
7. всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училищата, намиращи се на територията на Столична община, съгласно регистър на Министерството на образованието и науката - картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта;
8. семеен пакет - ученическа карта за един месец за всички линии, закупена с едномесечна абонаментна карта за всички линии, персонализирана по редовна тарифа за родител/настойник/попечител - срещу Удостоверение за раждане на детето или документ за настойничество/попечителство. Абонаментните карти от пакета задължително се зареждат с един и същи период на валидност;
9. всички ученици, обхванати от социални услуги в общността от резидентен тип или настанени в приемни семейства, или специализирани институции за деца в структурата на Столична община - картите се издават/зареждат по списъци, утвърдени от директорите на съответната социална услуга и дирекция "Социални дейности" на Столична община;
10. един от родителите от приемно семейство с постоянен адрес на територията на Столична община - картите се издават/зареждат срещу лична карта и служебна бележка, издадена от дирекция "Социални дейности" на Столична община;
11. наградените със званието "Почетен гражданин на София" - картите се издават/зареждат срещу документ за званието "Почетен гражданин на София" и лична карта;
12. членовете на семействата на работещите в системата на градски транспорт - съпруг, съпруга - картите се издават/зареждат по списъци от съответните транспортни дружества;
13. право на пътуване с преференциални карти имат прослужилите 13 и 15 години, съответно за II и III категория труд, в дружествата за градски транспорт, собственост на Столична община, съгласно Приложение № 5 и пенсионирали се в нея - картите се издават/зареждат срещу служебна бележка по образец, издадена от съответното транспортно дружество и копие от входящия номер на подадените документи за пенсиониране в Национален осигурителен институт;
14. право на пътуване с преференциални персонализирани абонаментни карти на електронен носител имат служителите, работещи по трудово или служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации:
дейност 122 "Общинска администрация" и друга щатна численост;
дейност 619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие" (администрация);
дейност 898 "Други дейности по икономиката" (администрация);
дейност 389 "Други дейности по образованието, Център за видеонаблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца" (администрация);
дейност 759 "Други дейности по културата" (без културните институти и домове) (администрация);
дейност 601 "Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие" (администрация);
дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" (администрация);
дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" (администрация);
дейност 559 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост" (администрация);
дейност 525 "Клубове на пенсионера, инвалида и др.социални услуги" (администрация);
дейност 469 "Друга дейности по здравеопазване" (администрация), както и служителите, назначени по ПМС № 66 от 28 март 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, за гореизброените дейности. Картите се издават/зареждат по списъци, утвърдени от кмета на Столична община и съответните кметове на райони, и лична карта;
15. всички хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
16. всички хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
17. незрящите хора, както и техният придружител, когато имат право на такъв, с постоянен адрес на територията на Столична община;
18. всички хора с увреждания с диагноза "ГЛУХОТА", с постоянен адрес на територията на Столична община;
19. всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училища, намиращи се на територията на Столична община, невключени в регистър на Министерство на образованието и науката - картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане - срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта.
(2) Картите на електронен носител по ал. 1, т. 15, т. 16, т. 17 и т. 18 се издават/зареждат по списъци, утвърдени от Дирекция "Социални дейности" при Столична община и лична карта на правоимащия (удостоверение за раждане - за деца до 14 годишна възраст). Ако към датата на зареждане на превозния документ до изтичане на посочения срок в списъците, утвърдени от Дирекция "Социални дейности" при Столична община, остава период по-малък от един месец, се допуска зареждане за един месец по съответната тарифа за хора с увреждания.
Срокът на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК) се счита за пожизнен, когато намалената работоспособност е установена след навършване на определената в чл. 68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или е навършена в периода на решението на ТЕЛК (НЕЛК).
Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия, когато го придружава.
По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само едно от лицата, чиито имена са посочени върху електронната карта. Лицата, чиито имена са посочени върху електронната карта трябва да са пълнолетни, с постоянна адресна регистрация на територията на Столична община.
.


Чл. 30. Лицата, имащи право на преференциални пътувания на повече от едно основание, ползват превозен документ само от един вид, по техен избор.


Чл. 31. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Превозните документи за преференциални пътувания с обществения градски транспорт са лични. Преотстъпените превозни документи за преференциални пътувания се изземват за периода на валидност. На лицето, ползвател на картата по време на пътуването, се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), по реда и условията на чл. 35, т. 1.


Чл. 32. Издаваните превозни документи за пътуване с превозни средства за градски транспорт в други населени места на Република България, не важат за обществения транспорт на територията на Столична община. Изключение правят превозните документи по чл. 28.


Чл. 33. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Предоставената информация за издаване на карти на хартиен или електронен носител се съхранява в "Център за градска мобилност" ЕАД в срок, съгласно действащото законодателство.

Глава пета.
КОНТРОЛ ПО СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТУВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШЕНИЯ


Чл. 34. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) Кметът на Столична община възлага на Изпълнителния директор на "Център за градска мобилност" ЕАД да определи длъжностните лица, които да осъществяват контрола по редовността на пътниците в обществения транспорт. Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците носят съответната униформа и се легитимират по време на проверката със служебни карти за контрол по образец, утвърден от Изпълнителния директор на "Център за градска мобилност" ЕАД.
(2) Длъжностните лица - контрольори по редовността на пътниците, определени от Изпълнителния директор на "Център за градска мобилност" ЕАД, съставят актове на нарушителите за всяко установено от тях нарушение според предоставените им с тази наредба правомощия.
(3) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване без редовен превозен документ или нарушаване реда в превозното средство, пътникът закупува карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците:
- в превозното средство картата се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство;
- при слизане на нередовния пътник, той заплаща стойността на картата за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците на спирката.
(4) При констатиран от контролните органи по редовността на пътниците случай на пътуване с нетаксувана валидна абонаментна карта на електронен носител в трамваите и тролейбусите, пътникът заплаща карта за нетаксуван пътник с електронна карта в тролейбуси и трамваи.
(5) За единица подлежаща на таксуване, но нетаксувана единица: багаж, велосипед, домашен любимец, пътникът закупува карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците. Картата се валидира от контрольора и дава право на пътника да продължи пътуването си със същото превозно средство.


Чл. 35. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) При отказ на пътника да закупи карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците или карта за нетаксуван пътник с електронна карта в тролейбуси и трамваи, за всяко от тези нарушения, от длъжностното лице по контрола на пътника се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания ( ЗАНН), за което нередовния пътник слиза на следващата спирка по маршрута на превозното средство. Нередовният документ на хартиен носител се изземва и се предава в "Център за градска мобилност" ЕАД. Нередовният превозен документ на електронен носител се блокира.
(2) При пътуване с подправен или неистински превозен документ нередовният пътник слиза от превозното средство на следващата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Подправеният документ се изземва и се предава в "Център за градска мобилност" ЕАД.
(3) При пътуване с блокиран превозен документ, нередовният пътник се заставя да слезе от превозното средство на следващата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Блокираният превозен документ се изземва и се предава в "Център за градска мобилност" ЕАД.
(4) Пътник, на който е съставен акт за административно нарушение има право на възражение срещу акта в тридневен срок от съставянето му, както и да заплати сума, съответстваща на цената на картата за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците в същия срок. При заплащане на сумата по изречение първо, блокираният превозен документ на електронен носител се освобождава от забраната за ползване.
Когато превозният документ на електронен носител е иззет от контрольор по редовността на пътниците, се отблокира след заплащане на сума, два пъти по-висока от цената на картата за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците.
(5) Въз основа на съставените актове за установяване на административни нарушения посочени в чл. 35, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 34, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от наредбата, кмета на Столична община или определен от него заместник кмет издават наказателни постановления;
(6) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, доколкото в тази наредба не е установен друг ред.
(7) Глобата по наказателното постановление се определя в размер на:
1. за нарушения, посочени в чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 34, ал. 3 и ал. 5 от наредбата и за нарушенията по чл. 35, ал. 3 от наредбата - 200 лв.
2. за нарушенията, посочени в чл. 35, ал. 2 от Наредбата - 300 лв.


Чл. 36. (1) Административно-наказателно отговорни са и непълнолетните лица, навършили шестнадесетгодишна възраст, но не са навършили 18, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.
(2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. За целта се изготвя констативен протокол, въз основа на който на единия от родителите, попечителите или настойниците се съставя акт за административно нарушение по реда на ЗАНН.


Чл. 37. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Изпълнителният директор на "Център за градска мобилност" ЕАД има право да наема на договорни начала от Столична дирекция "Полиция" полицейски служители за контрол и опазване на обществения ред при проверки по редовността на пътниците в превозните средства.


Чл. 38. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) За неспазване на разпоредбите по чл. 18, т. 1 и чл. 19, т.т. 11, 12, 13, 14 и 15 нарушителят закупува карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците. Картата се валидира от контрольора. За нарушения по чл. 19, т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 пътникът се заставя да слезе от превозното средство.
(2) За нанесени щети на превозните средства или съоръжения в обхвата на спирките, констатирани от контролните органи, се съставя констативен протокол. В протокола се посочват данните на причинителя на щетата, вида на щетата, мястото, деня и часа на настъпването й. Същият се подписва от контролния орган и причинителя на повредата.
(3) При отказ на причинителя да подпише констативния протокол, същият се удостоверява с подписа на контролния орган и един свидетел.
(4) Възмездяването на стойността на щетата се извършва по съдебен ред, освен ако лицето-причинител заплати доброволно същата.


Чл. 39. (Изм. и доп. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) Служителите на дирекция "Транспорт" на Столична община, "Център за градска мобилност" ЕАД, "Столичен автотранспорт" ЕАД, "Столичен електротранспорт" ЕАД и "Метрополитен" ЕАД осъществяват контрол, във връзка с изпълнение на служебните си задължения в превозните средства и обектите на обществения градски транспорт на територията на Столична община, като се легитимират със служебна карта за контрол или пропуск.
(2) Водачите на превозните средства от маршрутната мрежа на обществения градски транспорт при изпълняване на служебните си задължения осъществяват контрол като се легитимират със служебна карта.
(3) За подобряване сигурността и безопасността на пътниците "Център за градска мобилност" ЕАД или транспортните оператори могат да монтират в превозните средства системи за видеоконтрол.

Глава шеста.
ВЪЗРАЖЕНИЯ, ДУБЛИКАТИ И ТАКСИ


Чл. 40. В момента на покупката купувачът на превозен документ има право на възражение за погрешно посочени в него данни или неточно върната сума (ресто).


Чл. 41. (1) Стойността на неизползван частично или изцяло превозен документ за персонализирана електронна карта може да се върне в случаите на:
1. заболяване на правоимащия в продължение на повече от 10 дни непрекъснато;
2. смърт на правоимащия;
3. изменение на маршрута на линията за повече от 7 дни или закриването й;
4. промяна на местоживеенето или местоработата (местоученето) на правоимащия.
(2) Искането за връщане стойността на частично или изцяло неизползван превозен документ в случаите на ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъде придружено със съответен документ, доказващ събитието (по т. 2 и удостоверение за наследници), като задължително се прилага и превозният документ.
(3) Полагащата се сума за неизползван превозен документ се изчислява от заверената дата на получаване на искането за връщане и до изтичане на валидностния период, като се удържат 10% от полагащата се сума, без случаите, посочени в ал. 1, т. 2 и т. 3.
(4) За случаите по ал. 1, т. 1 превозният документ предварително се депозира в бюрото за абонаментни карти на пл. "Възраждане" 1.


Чл. 42. (1) (Доп. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) Превозен документ, издаден/зареден за една линия може да се замени за друга маршрутна линия за същия валидностен период при промяна на маршрута. Подмяната се извършва в "Център за градска мобилност" ЕАД. При избор на маршрут с по-висока тарифа пътникът доплаща разликата, а при невъзможна замяна му се възстановява частта от сумата за неизползвания документ.
(2) Когато промяната е поискана без да е изменен маршрутът, за който е издадена/заредена картата и без да е налице промяна в местоживеенето или местоработата, лицето заплаща за услугата 5.00 лв.


Чл. 43. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Абонаментна карта по редовна тарифа на електронен носител, издадена по реда на чл. 24, ал. 1 и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител може да бъде блокирана по искане на лицето, на чието име е издадена, в случай на кражба или унищожаване, след попълване на заявление по образец ( Приложение № 6) и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от Районно управление "Полиция". Електронната карта на хора с увреждания с право на придружител, в случай на кражба или унищожаване, може да бъде блокирана след подаване на заявление по образец ( Приложение № 6), подписано от двамата придружители и след представяне на документ за самоличност или служебна бележка от Районно управление "Полиция" на придружителите и правоимащия.


Чл. 44. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) Дубликат на превозен документ на хартиен носител не се издава, освен в случай на повреда с възможност за установяване валидностния му период, като за услугата лицето заплаща 5.00 лв.
(2) Дубликат на Абонаментна карта за преференциални пътувания на хартиен носител се издава еднократно в рамките на валидностния период, до 1 (един) работен ден от датата на постъпване на молбата, като за услугата се заплащат 5,00 лв.
(3) Дубликат на абонаментна карта по редовна тарифа, издадена по реда на чл. 24, ал. 1 и ал.2 и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител се издава след блокирането й. Периодът или нетаксувана електронна карта за десет пътувания, заредени в блокираната карта, се зареждат в нова електронна карта до 1 (един) работен ден от датата на подаване на заявлението. За услугата се заплащат 5.00 лв. и стойността на електронния носител, съгласно Приложение № 4 към наредбата. Не се издава нова електронна карта на лице, на което е блокирана електронната карта по чл. 35, ал. 1 до заплащане на глобата.
(4) Дубликат на фактура, се издава в рамките на три работни дни от постъпването на молбата, като за услугата лицето заплаща 2.00 лв.

Глава седма.
РЕД И НАЧИН НА КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИТЕ ПЪТУВАНИЯ


Чл. 45. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 28 се осъществява от държавния бюджет чрез Столична община, ежемесечно на база цената на месечна абонаментна карта по редовната тарифа за всички линии, въз основа на представена справка за издадени и валидни превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕАД.


Чл. 46. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) (1) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 14 за кучета в обучение като водачи на незрящи хора, както и техния обучител, се осъществява от бюджета на Столична община ежемесечно, до цената на два броя месечни абонаментни карти по редовна тарифа за всички линии, въз основа на представена справка за издадени и валидни превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕАД.
(2) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал. 1, т .3, т. 5, т. 10, т. 11, т. 14, т. 15, т. 16, т. 17, т. 18 и т. 19 се осъществява от бюджета на Столична община ежемесечно, до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, а по т. 14 включително и цената на електронния носител, въз основа на представена справка за издадени и валидни превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕАД.


Чл. 47. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4, т. 6, т. 7, т. 8 и т. 9 се осъществява от държавния бюджет и от бюджета на Столична община до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа, въз основа на представена справка за издадени и валидни превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕАД.


Чл. 48. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал. 1, т. 12 се осъществява от съответните дружества, до цената на съответната месечна абонаментна карта по редовна тарифа за всички линии, въз основа на представена справка за издадени и валидни превозни документи от "Център за градска мобилност" ЕАД.


Чл. 49. Компенсирането на преференциалните пътувания по чл. 29, ал. 1, т. 13 е еднократно и се извършва изцяло от дружеството, в което лицето се е пенсионирало, в съответната година.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) По смисъла на тази наредба:
1. "Превозно средство" е трамвай, тролейбус, автобус или метровлак - с който се осъществява обществен градски транспорт на територията на Столична община.
2. "Платена зона в метрото" е мястото в метровлаковете, пероните на метростанциите и вътрешните части на вестибюлите, които са зад турникетите и вратите на асансьора за пътници.
3. "Пътник" е всеки, ползващ услугите на обществения градски транспорт, който с качването си в превозното средство или преминаването на бариерите за вход в метростанциите приема да спазва изискванията на тази наредба.
4. ЕК - абонаментна карта на електронен носител (електронна карта), издавана от "Център за градска мобилност" ЕАД и "Метрополитен" ЕАД.
5. "Валидиране на превозен документ" се извършва:
а) на карта за еднократно пътуване - чрез перфоратор в превозното средство или на устройствата на бариерите за вход на метростанциите;
б) на карта за еднократно пътуване от автомат - с излизане на превозния документ от автомата;
в) на ЕК - чрез доближаването им до указаните места на валидаторите в трамваите, тролейбусите и на устройствата при входовете на метрото.
6. Блокиране на превозен документ е забрана за ползване на превозен документ на електронен носител, с който пътник пътува неправомерно в превозното средство.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Цените за превоз на пътници са посочени в Приложение № 4 и Приложение № 7 към Наредбата и се определят от Столичния общински съвет.


§ 3. (Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) На физически и юридически лица, сключили договор с "Център за градска мобилност" ЕАД за зареждане от 15 до 49 вкл. персонализирани електронни карти всяка с 10 последователни месечни абонамента по редовна тарифа за всички линии се предоставя безвъзмездно едномесечен абонамент за всички линии за всяка карта. На физически и юридически лица, сключили договор с "Център за градска мобилност" ЕАД за зареждане на 50 и над 50 персонализирани електронни карти всяка с 10 последователни месечни абонамента по редовна тарифа за всички линии се предоставят безвъзмездно 2 последователни месечни абонамента за всички линии за всяка карта.


§ 4. (Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) При издаване/зареждане на абонаментни карти по редовна тарифа, заплатени по банков път се прави отстъпка:
- от 51 до 150 превозни документа на хартиен или електронен носител - 2 % от сумата;
- от 151 до 450 превозни документа на хартиен или електронен носител - 3 % от сумата;
- от 451 до 1000 превозни документа на хартиен или електронен носител - 4 % от сумата;
- над 1001 превозни документа на хартиен или електронен носител - 10 % от сумата.


§ 5. (Нов - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Не се допуска едновременното прилагане на отстъпките по § 3 и § 4.

§ 6. (Отм., предишен § 5, изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) При организиране на масови прояви - концертни, спортни и др., които приключват след работното време на обществения градски транспорт, както и при искане за допълнително транспортно обслужване, свързано с мероприятието, организаторът е длъжен да заплати предварително в "Център за градска мобилност" ЕАД по съответните тарифи осигуряването на транспорт за извозване на гражданите от мероприятието.


§ 7. Настоящата Наредба отменя "Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община", приета с решение № 458 от 24.07.2008 на Столичен общински съвет, от Протокол № 17 от 24.07.2008.


§ 8. (Доп. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Наредбата е приета с Решение № 520 на Столичен общински съвет по протокол № 48 от 26.09.2013. Настоящото изменение и допълнение на Наредбата отменя "Правила за образуване цената на еднократно пътуване и превозните документи за масов градски транспорт на територията на Столична община", приети с Решение № 24 от 11.12.2000 г. на Столичен общински съвет.


§ 9. (Нов - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Цените на превозните документи за обществен градски транспорт на територията на Столична община се определят, съгласно утвърдените с Икономическа рамка на обществения градски транспорт в Столична община за съответната година приходи и разходи за дейността.


§ 10. (Нов - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Замяната на излезлите от употреба превозни документи по Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община", приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г. на Столичен общински съвет, изм. и доп. с Решение № 617 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г., се извършва по реда и условията, определени от "Център за градска мобилност" ЕАД, в срок до 31 септември 2016 година.§ 11. (Нов - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Измененията и допълненията на настоящата Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 520 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г. на Столичен общински съвет, изм. и доп. с Решение № 617 по Протокол № 52 от 21.11.2013 г.) са приети с Решение № 270 на Столичен общински съвет по Протокол № 12 от 14.04.2016 г. и влизат в сила от 01 юни 2016 година.


§ 12. (Нов - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.) Приложение № 7 от Наредбата влиза в сила от 1 октомври 2016 година.Приложение № 1

(Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)Приложение № 2

(Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г., изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)


Приложение № 3

(Изм. - Решение № 270 по Протокол № 12 от 14.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г.)

Приложение № 4

(Изм. - Решение № 617 по Протокол № 52 от 22.11.2013 г.)