навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

В сила от 01.09.2014 г.
Издадена от министъра на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г., изм. ДВ. бр.69 от 26 Август 2022г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) С тази наредба се определят здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на задължителните и избираемите учебни часове в училищата.

Чл. 2. Седмичните учебни разписания трябва да осигуряват условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при най-малка степен на умора и опазване здравето на учениците.


Чл. 3. (1) Седмичните учебни разписания включват дневните разписания за всеки учебен ден от седмицата.
(2) Учебните предмети в дневното разписание се подреждат в последователност, осигуряваща оптимална работоспособност.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) В рамките на учебния ден се осигурява минимум един час за учебните предмети "Изобразително изкуство", "Музика", "Бит и технологии", "Технологии и предприемачество" или "Физическо възпитание и спорт" за учениците в основната степен на образование. В случай че учениците се обучават по учебен план, който не предвижда изучаването на някой от посочените учебни предмети, останалите учебни предмети се разпределят в максимално повече учебни дни.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г., отм. - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.)

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Задължителните и избираемите учебни часове, включени в седмичното учебно разписание, са:
1. за учениците от I клас – общо двадесет и два учебни часа с продължителност от 35 минути, като два дни са по пет учебни часа;
2. за учениците от II клас – общо двадесет и три учебни часа с продължителност от 35 минути, като три дни са по пет учебни часа;
3. за учениците от III и IV клас – общо двадесет и седем учебни часа с продължителност от 40 минути, като два дни са по шест учебни часа;
4. за учениците от V и VI клас – общо до тридесет и два учебни часа с продължителност от 40 минути, като два дни от седмицата са по седем учебни часа;
5. за учениците от VII клас – общо до тридесет и два учебни часа с продължителност от 40 минути, като два дни от седмицата са по седем часа;
6. за учениците от VIII до XII клас – общо тридесет и два учебни часа с продължителност от 45 минути, като два дни от седмицата са по седем часа.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 6 се отнасят за гимназиалния етап за всички видове училища с изключение на училищата, в които обучението се осъществява по учебни планове, утвърдени на основание чл. 13 от Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.).

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) При последователно провеждане на учебни часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден задължително се осигурява почивка след всеки учебен час, освен в случаите по чл. 9, ал. 6 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.).


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) При целодневна организация на учебния ден, когато задължителните и избираемите учебни часове се провеждат до обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд, в последните два учебни часа не се провеждат дейности по самоподготовка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) При целодневна организация на учебния ден, когато задължителните и избираемите учебни часове се провеждат през целия ден и се съчетават с дейности по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси, задължителните и избираемите учебни часове след обяд се провеждат до втория учебен час.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) При целодневна организация на учебния ден, включително в училищата по спорт, по изкуства, по култура и средищните и иновативните училища, се осигуряват не по-малко от 30 минути за обедно хранене на учениците и 30 минути за организиран отдих преди началото на учебните занимания след обяд.
(4) Допуска се ал. 1 и 2 да не се прилагат за средищните училища, които не могат да отговорят на изискванията им, поради спецификата на организацията на целодневното обучение в тях, местоположението им, броят пътуващи ученици от съседни населени места и други специфични обстоятелства.


Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) Часът на класа и учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности по чл. 92, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните и избираемите учебни часове.


Чл. 8. (1) Директорът на всяко училище назначава със заповед комисия за изготвянето на седмичните учебни разписания.
(2) В комисията задължително участва медицинският специалист от здравния кабинет в училището.
(3) Седмичните учебни разписания за всеки учебен срок се утвърждават от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започването му.


Чл. 9. (1) Утвърденото от директора на училището седмично учебно разписание се представя в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) до 10 дни след началото на първия, съответно на втория учебен срок, и до 5 дни след всяка промяна на седмичното учебно разписание, като учебните предмети се посочват с пълното им наименование, без кодове и без имената на учителите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) Утвърденото със заповед на директора на училището разпределение на учебните часове, различно от утвърденото седмично разписание, в случаите по чл. 12 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование не се представя за оценка от регионалните здравни инспекции.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.) В случаите по чл. 6, ал. 4 директорът на средищното училище прилага към утвърденото седмично учебно разписание в началото на всяка учебна година уведомление до РЗИ за причините, поради които не могат да бъдат спазени изискванията на чл. 6, ал. 1 и 2.


Чл. 10. (1) Регионалната здравна инспекция в срок до 15 дни от представянето на седмично учебно разписание изготвя протокол за оценка на седмичното учебно разписание в три екземпляра по образец съгласно приложението. Първият се предоставя на директора на училището, вторият - на съответния регионален инспекторат по образование, а третият се съхранява в РЗИ.
(2) Седмичните учебни разписания на учебните занятия се оценяват за всяко училище на базата на съответствието им с изискванията на наредбата.
(3) Оценката на седмичните учебни разписания се извършва чрез оценяване на дневните разписания на всяка паралелка.


Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.) Седмичните учебни разписания, които отговарят на изискванията на наредбата, се съгласуват от директора на РЗИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.) Съгласуваните седмични учебни разписания заедно с протокола за оценка на седмичното учебно разписание се предоставят на директора на училището.
(3) Седмичните учебни разписания, които не отговарят на изискванията на наредбата, се изпращат обратно в училището с протокол за оценка на седмичното учебно разписание, в който се посочват несъответствията и препоръките.
(4) Директорите на училищата представят коригираните в съответствие с дадените препоръки седмични учебни разписания в съответната РЗИ до 5 дни от получаването на документите по ал. 3.


Чл. 12. (Нов - ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.) Седмичните учебни разписания могат да се предоставят на съответната РЗИ и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 31 от 2017 г., в сила от учебната 2017 - 2018 г.)

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г.


§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква "ж" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето и отменя Наредба № 24 от 2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (ДВ, бр. 78 от 2006 г.).


§ 4. Контролът по спазване на наредбата се осъществява от регионалните здравни инспекции.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2017 - 2018 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от началото на учебната 2017 - 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 11 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ НАЧАЛОТО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от началото на втория учебен срок на учебната 2017/2018 г.

Приложение към чл. 10, ал. 1


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Регионална здравна инспекция гр. ................................................................................................................................................
Утвърдил:
(име и подпис,
директор на РЗИ)
 
ПРОТОКОЛ № ... ... ... .. от ... ... ... ... г.
ЗА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНОТО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ
 
Училище ...........................................................................................................................................................................
Адрес .................................................................................................................................................................................
Брой паралелки ..................................................................................................................................................................
Брой ученици в училището .........................................................................................................................................................
 
1. Допуснати са следните нарушения:
1.1. по чл. 3 ........................................................................................................................................................................
(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................
1.2. по чл. 4 ........................................................................................................................................................................
(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................
1.3. по чл. 5 ........................................................................................................................................................................
(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................
1.4. по чл. 6 ........................................................................................................................................................................
(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................
2. Заключение: ..................................................................................................................................................................
(седмичното учебно разписание отговаря или не отговаря на изискванията на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания)
3. Препоръки: ........................................................................................................................................................................
(ако е необходимо) ...............................................................................................................................................................
 
Извършил оценката: ...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(име, длъжност и подпис)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума