навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА (ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г.)

В сила от 01.01.2015 г.
Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г.


§ 1. В чл. 2а след думите "чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4" се добавя "и ал. 9".

§ 2. В чл. 3, ал. 1 се създава т. 6:
"6. когато поради смърт на самоосигуряващо се лице декларация образец № 1 за месеца, предхождащ месеца на смъртта, не е подадена в срока по т. 2, буква "а", наследниците могат да подадат декларацията в срок до края на шестия месец, следващ месеца на смъртта; декларацията се подава на хартиен или електронен носител заедно с протокол, подписан от наследника, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация към датата на смъртта на самоосигуряващото се лице."

§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
"(4) Редът, условията и видовете декларации, които могат да се подават чрез персонален идентификационен код, се определят със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите."
2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7.

§ 4. В чл. 6а се правят следните изменения:
1. В ал. 9 думите "само на електронен или хартиен носител" се заменят с "на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител".
2. В ал. 11 се създава изречение второ: "След този срок декларации се подават на хартиен носител или на електронен носител и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите."

§ 5. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
Указания за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"
1. Код корекция
Попълва се буква "К", когато:
- се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
- са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"; в тези случаи освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
- се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7 и 12 от декларацията.
2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на задълженото лице - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП.
5. ЕГН/ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ).
5.1. Код за ЕГН/ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП - попълва се:
0 - ако лицето е с единен граждански номер;
2 - ако лицето е с личен номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП.
6. Фамилия - попълва се фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
7. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
- 01 - за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
- 02 - за работещи при условията на първа категория труд;
- 03 - за работещи при условията на втора категория труд;
- 04 - за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
- 05 - за държавни служители по Закона за държавния служител, доброволците по Закона за защита при бедствия;
- 06 - за военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
- 07 - за следователи по Закона за съдебната власт;
- 08 - за лицата с учителски осигурителен стаж;
- 09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
- 10 - за управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества;
- 11 - за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест;
- 12 - за самоосигуряващи се;
- 13 - за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
- 14 - за работещи без трудови правоотношения;
- 15 - за лицата, които получават парично обезщетение за безработица;
- 16 - за лица, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец;
- 17 - за служители на Националната разузнавателна служба и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната;
- 18 - за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6; чл. 4, ал. 2 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не са работили поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или са били без работа поради уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи, или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони;
- 19 - за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване;
- 20 - за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;
- 21 - за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
- 22 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;
- 23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
- 24 - за членове на Висшия съдебен съвет и инспектори към инспектората на Висшия съдебен съвет, съдии, прокурори, кандидатите за младши съдии и младши прокурори по Закона за съдебната власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;
- 25 - за лицата, включени в програми за насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;
- 26 - за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания;
- 27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;
- 28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (вкл. за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване - служителите на Българската православна църква и други признати по нормативноустановен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за извършвана дейност);
- 29 - за други (попълва се само по изрично указание на НАП);
- 71 - за членове на избирателни комисии по Изборния кодекс;
- 72 - за лица, включени в програми за подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;
- 82 - за лица по чл. 4, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване - лица, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от Кодекса за социално осигуряване;
- 83 - за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната;
- 86 - за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";
- 87 - за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- 88 - за лица, получаващи обезщетение по чл. 230, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
- 89 - за съпрузите на военнослужещи, участващи в международни операции и мисии, получаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
- 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда си на територията на Република България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и др.; за тези лица се попълват само данните за данъка в полетата на т. 31, 31а, 32 и 33;
- 91 - за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния им мандат;
- 92 - за морските лица;
- 93 - за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето;
- 94 - за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност, по което Република България е страна, и за които във връзка с материалния обхват на съответното споразумение се дължат задължителни осигурителни вноски и/или вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите";
- 95 - за лицата на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации;
- 96 - за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения - попълва се номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година.
12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по КИД 2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000".
12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя - попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход - за работниците и служителите попълват код "99".
Забележки:
1. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72, 82 и 95.
2. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за вид осигурен 94, когато осигурителният доход на лицето се определя по реда на чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
13. Код за сумирано изчисляване на работното време - когато в т. 12 е попълнен код за вид осигурен 16, в двете позиции се попълва:
Позиция 1: от 2 до 6 в съответствие с броя месеци в установения от работодателя период на сумирано изчисляване на работното време.
Позиция 2: от 1 до 6 според поредността на месеца от периода на сумирано изчисляване на работното време, за който се подават данните.
Забележка. Когато периодът на сумирано изчисляване на работното време е започнал през 2014 г., т. 13 не се попълва.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено - попълва се в две позиции първият календарен ден в осигуряване.
15. Последен ден в осигуряване - попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването.
16. Дни в осигуряване - общо.
Позиция 1:
- ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 0;
- ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 1.
Позиции 2 и 3:
- попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.
Позиция 4:
- попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
Позиция 5:
- попълва се дневното договорено работно време в часове на осигуреното лице; когато дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове среднодневното работно време; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и 96 попълват 0.
Забележки:
1. В позиции 2 и 3 на т. 16 се вписва сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.4 и т. 16.А.
2. При сумирано изчисляване на работното време отработените дни с осигурителни вноски, които се попълват в т. 16.1, съответно дните в т. 16.2, 16.3, 16.4 и 16А, за които са представени болнични листове, се получават като часовете от тях в съответствие с графика (след превръщането на нощните часове в дневни) се разделят поотделно на дневното договорено работно време, попълнено в позиция 5 на т. 16. При остатък, равен или по-голям от половината на дневното договорено работно време, закръгляването се извършва към по-голямото число. При всеки два остатъка, равни на половината от дневното договорено работно време, единият от тях се закръглява към по-малкото число.
3. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 16 и периодът на сумирано изчисляване на работното време е започнал преди 1.01.2015 г., за месеците до изтичането му в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното изчисляване на работното време се подава нова декларация, като в т. 1 "Код корекция" се попълва "К". В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец. При подаване на коригиращата декларация в т. 12 "Вид осигурен" отново се попълва код 16.
4. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 90, т. 16 не се попълва.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски - попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск, дните, за които е упражнявана дейност, която е основание за осигуряване, и всички дни с осигурителни вноски на основание чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
Не се попълват дните положен извънреден труд.
16.2. Дни във временна неработоспособност и/или дни с право на обезщетение по чл. 53а от Кодекса за социално осигуряване - в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, трудова злополука, професионална болест, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение и дните по чл. 53а от Кодекса за социално осигуряване с право на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Не се попълват дните, посочени в т. 16.А.
16.3. Дни за отглеждане на малко дете - в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167, 167а от Кодекса на труда. В тази точка се попълват и дните без право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване: в отпуск за бременност и раждане и/или в отпуск по чл. 164б от Кодекса на труда при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. Попълва се и за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, които ползват аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски.
16.А. Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване - попълва се броят на работните дни, за които работодателят е изплатил възнаграждение на основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
Забележка. Когато лицето е осигурено на друго основание върху максималния размер на осигурителния доход, дните във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя се попълват в т. 16.4.
16.7. Отработени часове - общо - попълва се броят на отработените часове през месеца, след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
16.8. Часове положен извънреден труд - попълва се броят на отработените часове извънреден труд, след превръщане на нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване - попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване за лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
Попълва се и за самоосигуряващи се лица от Кодекса за социално осигуряване, които ползват аналогични права.
В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.
18. Върху сумата в т. 17 - попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка на осигуряващия съгласно закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.
19. Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски - попълва се сумата за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване в пари или в натура, върху която се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.
20. За фонд "Пенсии" върху сумата в т. 19 - попълва се размерът на осигурителната вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т. 19.
21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, с изключение на сумата по т. 19 - попълва се доходът съгласно чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, вкл. сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. При попълване на данните не се включва сумата по т. 19.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се размерът на осигурителната вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице, без фонд "Трудова злополука и професионална болест".
22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка на осигуряващия и/или за сметка на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година, когато е попълнена т. 19 и/или т. 21.
22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 - попълва се размерът на осигурителната вноска за сметка на осигурителя/морското лице за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и приложение № 2 от закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година.
23. За Учителския пенсионен фонд върху сумите в т. 21 - попълва се размерът на осигурителната вноска за сметка на осигурителя, която се внася в приход на УПФ. Отнася се само за лицата с учителски осигурителен стаж.
25. За професионален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се размерът на вноската за сметка на осигурителя/морското лице съгласно Кодекса за социално осигуряване.
26. За универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 - попълва се размерът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице.
27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване - попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл. 165 и 167а КТ и др.
28. Върху сумата в т. 27 - попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка на осигуряващия или самоосигуряващия се.
29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г., колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.
30. Размер вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се размерът на осигурителната вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", определена със закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година.
Забележка. Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения.
31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т. 12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71, 72, 82, 83, 90, 92, 93, 94 и 95.
Забележки:
1. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД или физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31, 31а, 32 и 33 за доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, върху които се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 14 се попълва само от акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
3. Полето на т. 31 за лицата с код за вид осигурен 71 се попълва само за членовете на Централната избирателна комисия.
4. Полето на т. 31 се попълва за лицата с код за вид осигурен 93, за доходите по § 1, т. 26, буква "к" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
31а. Начислен месечен данък - попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - попълва се размерът на направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" - попълва се размерът на внесените през месеца за сметка на лицето чрез работодателя лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Попълва се само за лица, за които е попълнена т. 31.
34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.
Забележка. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 14, 15, 27 и 28."

§ 6. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 2, в Указанията за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" се правят следните изменения:
1. В наименованието абревиатурата "ЗДДФЛ" се заменя с "от Закона за данъците върху доходите на физическите лица".
2. Забележките след т. 18 се изменят така:
"Забележки:
Когато в т. 8 е попълнен код 4 - за възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение, изплатени след 31 декември 2014 г., се попълва датата на последния календарен ден от месеца, в който е изплатено възнаграждението.
Когато в т. 8 е попълнен код 5 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване, се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата, на която е влязъл в сила актът.
Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване, се посочва датата на последния календарен ден от месеца, в който са изплатени обезщетенията за оставане без работа.
Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва датата на удържане на данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
В декларацията не се включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г."

§ 7. В приложение № 5 към чл. 6, ал. 6 думите "ал. 6" се заменят с "ал. 7".

§ 8. В приложение № 7 към чл. 2, ал. 6, приложение № 8 към чл. 2, ал. 7 и приложение № 9 към чл. 2, ал. 8 думите "малолетно, непълнолетно или" се заличават.

Заключителни разпоредби


§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума