навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 ОТ 24 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. ДВ. бр.101 от 7 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази инструкция се урежда редът за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. При изпълнение на служебните си задължения полицейските органи зачитат правата на задържаните лица, регламентирани в Конституцията на Република България, законите и Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Чл. 3. Полицейските органи могат да задържат лица в случаите, определени в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

Чл. 4. "Задържани лица" по смисъла на тази инструкция са тези, на които е ограничено правото на свободно придвижване при условията и по реда на ЗМВР.

Чл. 5. (1) В структурите на МВР се обособяват помещения за настаняване на задържани лица, които включват:
1. помещения за задържане;
2. специални помещения за задържане на непълнолетни лица;
3. обслужващи помещения:
а) помещения за водене на разпит;
б) помещения за свиждане и срещи с адвокат;
в) санитарно-хигиенни помещения;
г) помещения за приемане на лица и обработка на документацията по задържане.
(2) Броят на помещенията за водене на разпит се определя в зависимост от служебната необходимост и наличната материална база.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Полицейските органи от структури на МВР, в които няма обособени помещения за настаняване на задържани лица по ал. 1, настаняват задържаните от тях лица в друга структура на МВР, в която има такива помещения.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Помещенията за настаняване на задържани лица се определят със заповед на директорите на основните структури на МВР.

Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 77 от 2015 г.) В помещенията за настаняване на задържани лица се води регламентираната с тази инструкция документация.
(2) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Регламентираната с тази инструкция документация по чл. 87, ал. 1 се води и съхранява от служителите в Оперативно-дежурните центрове (ОДЦ)/Оперативно-дежурните части (ОДЧ) на съответната структура, а при липса на ОДЧ - от лица и в помещения, определени със заповед на ръководителя на съответната структура.

Глава втора.
ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЦА В СТРУКТУРИТЕ НА МВР

Раздел I.
Ред за задържане на лица


Чл. 8. Полицейските органи не допускат използването на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаните лица освен в изрично предвидените от ЗМВР случаи.

Чл. 9. Действията на полицейските органи изключват извършване, провокиране или толериране на какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко или унизително отношение или наказание, както и прояви на дискриминация спрямо задържаните лица.

Чл. 10. Полицейски орган, който е станал свидетел на неправомерна употреба на физическа сила, извършване, провокиране или толериране на какъвто и да било акт на изтезание, нечовешко или унизително отношение спрямо задържаните лица, е длъжен да се намеси с цел да го предотврати или спре, за което незабавно уведомява ръководителя си.

Чл. 11. (1) За всяко задържано лице се издава заповед за задържане на лице от полицейския орган, ограничил правото на свободно придвижване на лицето.
(2) Заповедта за задържане се подписва от полицейския орган и от задържаното лице. Отказът или невъзможността на задържаното лице да подпише заповедта се удостоверява с подписа на един свидетел.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Заповедта за задържане се издава в 3 екземпляра, като един се прилага към преписката, един се предава за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР и един се връчва на задържаното лице непосредствено след нейното издаване.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Заповедта за задържане се регистрира в Централизирана автоматизирана информационна система "Документооборот" (ЦАИСДО), като номерът и/уникалният регистров идентификатор (УРИ) се вписва в книгата за задържани лица.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.)
(6) Заповед за задържане не се издава на лица, за които е постановено принудително довеждане или са задържани по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), като:
1. лица, за които е постановено принудително довеждане, се записват в книгата за пропускателния режим, като се отбелязват номерът и датата на постановлението, с което е разпоредено принудителното довеждане, органът, който го е постановил, кой служител ще работи с лицето, както и точният час на влизане и напускане на лицето на структурата на МВР; същите се настаняват в помещения, различни от помещенията за задържане, и им се осигурява непрекъснат контрол и наблюдение;
2. задържаните лица се записват в книгата за задържани лица, като се отбелязват номерът на постановлението за задържане, кой го е издал, както и началният и крайният час на задържането.
(7) Когато за призовано или доброволно явило се лице по конкретен повод се издаде заповед за задържане, лицата веднага се вписват в книгата за задържани лица, като същевременно в книгата за пропускателния режим се отбелязва, че лицето е задържано, а за начален час на задържането се отбелязва моментът, от който на лицето е ограничено правото на свободно придвижване.
(8) При невъзможност да се установи самоличността на задържаното лице в заповедта за задържане на мястото, определено за вписване на данните, индивидуализиращи задържаното лице, се отразяват полът, видимата възраст, телосложението, характерните белези и други, като:
1. след установяване на самоличността на задържаното лице се изготвя нова заповед за задържане, която се прилага към предходната; в новата заповед за начален час на задържането се отразява часът от предходната заповед;
2. при невъзможност да се установи самоличността на задържаното лице до изтичане на 24 часа от задържането му се уведомява компетентната прокуратура и се изпълняват нейните указания.
(9) Заповедта за задържане се архивира след освобождаване на задържаното лице.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) (1) При задържане на лица от служители на структура на МВР, в която не са обособени места за настаняване на задържани лица, заповедите за задържане се издават в четири екземпляра.
(2) Полицейският орган, задържал лицето, предоставя информация, касаеща задържането, на оперативния дежурен на структурата, чийто служител е, с оглед регистрирането на заповедта за задържане в ЦАИСДО.
(3) Предоставеният от оперативния дежурен номер/УРИ се вписва върху всеки екземпляр на заповедта за задържане. Четвъртият екземпляр от заповедта се предава на структурата, в която се настанява задържаното лице.
(4) Заповедта за задържане на лице се вписва в книгите за задържани лица на предаващата и приемащата структура.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Ръководителите на основните структури на МВР, в които се осъществява задържане на лица създават организация за регистрация на документацията по задържане съгласно установения в МВР ред.

Чл. 13. Срокът за задържане на лица по реда на ЗМВР започва да тече от момента, в който е ограничено правото им на свободно придвижване, като точният час се отбелязва в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) При преместване на задържаното лице от една структура на МВР в друга се отчита общото време на принудителен престой на лицето в структурите на МВР, като се спазва 24-часовият срок за задържане по реда на ЗМВР.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) (1) Незабавно след задържането задържаното лице се запознава с основанията за задържането и му се предоставя декларация за правата на задържано лице (приложение № 1), която съдържа информация относно следните права:
1. право на достъп до адвокатска защита от момента на задържането или
2. право на безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ;
3. право на информация относно основанията за задържането;
4. право на устен и писмен превод;
5. право да запази мълчание;
6. право на телефонно обаждане, с което да съобщи за своето задържане;
7. право да се свърже с консулските власти на съответната държава, в случай че не е български гражданин, както и право по негово искане незабавно да се уведомят консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, чрез Министерството на външните работи; ако задържаният е гражданин на две или повече държави, той може да избере консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането му и с които желае да осъществи връзка;
8. право на медицинска помощ;
9. право на информация за срока на задържането, който не може да бъде повече от 24 часа;
10. право да обжалва пред съда законността на задържането;
11. право на свиждания и право да получава колети и храна;
12. право да получи екземпляр от заповедта за задържане.
(2) На задържаното лице се дава възможност да прочете декларацията за правата и му се позволява да я запази през целия период на задържането.
(3) Задържаното лице попълва декларацията за правата по ал. 1 в два екземпляра, като отбелязва и намерението си да упражни или да не упражни правата си. Първият екземпляр от декларацията за правата се прилага към заповедта за задържане за съхранение в деловодството на съответната структура на МВР, а вторият екземпляр се връчва на задържаното лице. Отказът на задържаното лице да попълни декларация се удостоверява с подписа на един свидетел.
(4) Когато задържаното лице е неграмотно или не е в състояние само да прочете или да попълни декларацията, тя му се прочита и/или се попълва от служител, като волеизявленията се диктуват от самото лице в присъствието на свидетел, който удостоверява тяхната истинност с подписа си.
(5) Задържаното лице има право да обжалва законността на задържането пред районния съд по седалище на органа. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
(6) На задържаното лице се предоставя възможност да ползва адвокатска защита от момента на задържането му. При декларирано изрично желание тя се осъществява от:
1. защитник, посочен от задържаното лице, като разходите са за негова сметка;
2. защитник по реда на Закона за правната помощ извън случаите по т. 1.
(7) На явно място в помещенията за настаняване на задържани лица се поставя актуален списък на дежурните адвокати, поддържан и предоставен от адвокатския съвет, както и телефони на Националното бюро за правна помощ и на представител на местния адвокатски съвет, който отговаря за определяне на адвокат по Закона за правната помощ.
(8) Дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, незабавно уведомява по телефона избрания защитник, а при декларирано изрично желание от задържаното лице за назначаване на защитник по реда на Закона за правната помощ уведомява представителя на адвокатския съвет за направеното искане за правна помощ, данните на задържаното лице, основанието за задържането му и неговото състояние.
(9) Точният час и дата на уведомяване на защитника, посочен от лицето или представителя на адвокатския съвет по реда на Закона за правната помощ, се отразява в декларацията по ал. 1. В книгата за задържани лица се отбелязва точният час и дата на явяването на защитника в съответната структура на МВР.
(10) Задържаното лице има право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и може да бъде оттеглен във всеки един момент от лицето. Оттеглянето поражда действие от момента, в който е направено.
(11) За задържането дежурният в ОДЦ/ОДЧ или полицейският орган, задържал лицето, е длъжен незабавно да уведоми лице, посочено от задържания.
(12) Когато задържаното лице е непълнолетно, незабавно се съобщава на неговия родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния, с изключение на случаите, когато това е в противоречие с най-добрия интерес на детето. Точният час и дата на уведомяване се отразява в декларацията по ал. 1.
(13) Когато задържаното лице е непълнолетно, участието на защитник е задължително независимо от направеното от непълнолетния волеизявление.
(14) Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по местопребиваване на непълнолетния.


Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Задържано лице, което не разбира български език или е глухонямо, глухо или нямо, се запознава с основанията за задържането му и предвидената в закона отговорност и се разясняват правата му, включително посочените в чл. 15, ал. 1, и редът за действие по чл. 19 на разбираем за него език с помощта на преводач или тълковник, като своевременно му се предоставя и декларация за правата на задържано лице на разбираем за него език.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) В случаите на ал. 1 полицейският орган, задържал лицето, или оперативният дежурен в ОДЦ/ОДЧ осигурява преводач или тълковник.
(3) За изпълнение на извършената услуга преводачът/тълковникът има право да получи възнаграждение по ред, определен с отделна заповед на министъра на вътрешните работи.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) В структурите на МВР, където се осъществява задържане на лица, се води книга за задържани лица (приложение № 2).

Чл. 18. (1) Задържаното лице се охранява непрекъснато.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.)

Чл. 19. Всички действия по приемане, настаняване, служебно придвижване, свиждане, медицинско обслужване и освобождаване на задържаните лица се отразяват в документацията, която се води в помещенията за настаняване на задържани лица и се явява приложение към инструкцията.

Чл. 20. (1) Преди настаняване в помещението за задържане на задържаното лице се извършва обиск от длъжностно лице от същия пол.
(2) Обискът по ал. 1 се извършва в присъствието на свидетел от същия пол, от който е задържаното лице.
(3) Всички вещи, намерени при обиска на задържания, се изземват и съхраняват. Изключение се допуска единствено за следните вещи:
1. религиозна и художествена литература;
2. медицински документи;
3. снимки на близки или членове на семейството;
4. бележници с телефони за контакти за правна помощ и близки;
5. законови текстове;
6. документи, издадени по повод на задържането;
7. лични записки, когато те не представляват веществени доказателства за извършено престъпление, които задържаният може да повреди или унищожи.
(4) За извършения обиск се съставя протокол, в който се описват всички иззети вещи.
(5) Протоколът се подписва от задържаното лице, служителя, извършил обиска, и свидетеля.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.) Иззетите с протокола по ал. 4 вещи при освобождаване се връщат на задържаното лице срещу разписка ( приложение № 3а), с изключение на тези, които са иззети като веществени доказателства по реда, предвиден в НПК.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Иззетите вещи се съхраняват в метален шкаф, оборудван със секретно заключваща се брава и/или в помещения, определени със заповед на ръководителя на основната структура.

Чл. 21. (1) На задържаното лице се извършва медицински преглед по негово искане или когато здравословното му състояние налага това.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Искане за извършване на медицински преглед може да бъде отправено от родител, попечител, друго лице, което полага грижи за непълнолетния, социален работник, в случай на непридружен непълнолетен чужденец, юридически защитник и представител на дипломатическа мисия на държавата, чийто гражданин е лицето.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.) За всеки медицински преглед се издава документ от лекаря, който го е извършил. Копие от медицинския документ се предоставя на задържаното лице или на упълномощен от него защитник. Резултатите от извършения преглед и медицинските предписания се вписват от полицейския служител в книгата за задържани лица, като изрично в графа 13 се посочва номерът на съответния медицински документ.
(4) При наличие на декларирано желание на задържаното лице му се предоставя възможност за медицински преглед от лекар по негов избор и за негова сметка.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Присъствие на служител по време на медицински преглед се допуска само по искане на медицинското лице, като този факт се отбелязва в медицинския документ и в книгата за задържани лица. Служителят, присъстващ на прегледа, трябва да е от същия пол, от който е задържаното лице.
(6) Ако при медицинския преглед има основателни съмнения за неправомерно използване на физическа сила, помощни средства или оръжие спрямо задържаното лице, служителят, придружавал лицето по време на прегледа, писмено докладва на ръководителя на структурата на МВР.
(7) При извършване на преглед или медицински процедури в случаите, когато лекарят е поискал присъствието на полицейски служител, се вземат необходимите мерки за охрана с цел предотвратяване на бягство, нападение или придобиване на предмети, които впоследствие могат да послужат за това. Когато не е поискано да присъства на прегледа, полицейският служител охранява пред вратата, готов е за съдействие и след излизане на задържаното лице го проверява за придобити предмети.
(8) На задържано лице, на което е извършен медицински преглед и е изписано вземането на медикаменти, свързани с негов здравословен проблем, лекарствените средства се раздават под контрола на длъжностните лица, отговарящи за неговата охрана.
(9) В случаите, когато здравословното състояние на задържаното лице налага извършване на медицински преглед или когато то е отправило искане за извършване на такъв, но впоследствие отказва да му бъде извършен, то писмено декларира пред лекаря своя отказ, като удостоверява това с подпис върху медицинския документ. При нежелание на задържания да удостовери с подпис своя отказ да бъде прегледан медицинският документ се подписва от свидетел.

Чл. 22. (1) Когато задържаното лице не е български гражданин, оперативният дежурен на структурата на МВР, чийто служител е издал заповедта за задържане, незабавно уведомява оперативния дежурен в ОДЦ на МВР.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Оперативният дежурен в ОДЦ на МВР незабавно уведомява дежурния на Министерството на външните работи (МВнР) за задържането на лице, което не е български гражданин, с оглед уведомяване на консулските органи на държавата, чийто гражданин е задържаният, при изразено желание за това от негова страна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Ако задържаното лице не е български гражданин и пожелае само да извърши уведомяването по ал. 2, оперативният дежурен предварително уточнява телефонния номер на съответната дипломатическа мисия или тази мисия, която я представлява, и в присъствието на преводач предоставя възможност на задържаното лице да съобщи за своето задържане, като контролира възможността чрез разговора да се попречи на действията на полицейските органи.
(4) Уведомяването на дежурния на МВнР по реда на ал. 1 и 2 се осъществява и в случаите, когато задържаното лице не е български гражданин и сам е извършил уведомяването по реда на ал. 3.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) В случай че задържаното лице е с предоставена международна закрила или убежище съгласно Закона за убежището и бежанците или лице, за което е открито производство за предоставяне на международна закрила, се уведомява Държавната агенция за бежанците (ДАБ). Когато задържаното лице е непридружен непълнолетен чужденец, заявил желание за предоставяне на международна закрила в Република България, след регистрирането на молбата от полицейски орган, непълнолетният се предава на ръководителя на регистрационно-приемателен център на ДАБ или на оправомощено от него лице.

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.)

Чл. 24. Преди настаняване в помещенията за задържане съответното длъжностно лице:
1. поставя личните вещи на задържаното лице на определеното за целта място;
2. придружава задържания до санитарно-хигиенните помещения;
3. запознава задържания с правилника за вътрешния ред и правата и задълженията му.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Задържаните лица се настаняват в определените помещения за задържане след разпореждане от съответното длъжностно лице, определено със заповед на ръководителя на основната структура да отговаря за тази дейност, и/или от оперативния дежурен след работно време. Действията по настаняването на задържаното лице задължително се съгласуват със служителя, който ще работи с лицето, съгласно повода на задържането му.
(2) Задържаните лица се настаняват в помещенията за задържане, както следва:
1. лица от различен пол в различни помещения;
2. непълнолетни отделно от пълнолетни в специални помещения, обзаведени съгласно чл. 73;
3. (нова - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) бременни жени и майки с деца до тригодишна възраст се настаняват отделно или в помещенията по чл. 5, ал. 1, т. 2, когато са свободни;
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) служители на МВР, служители на други ведомства, чийто статут се урежда със ЗМВР, служители на Министерството на отбраната (МО) и службите за сигурност и службите за обществен ред отделно от други категории задържани лица;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) изпаднали в криза, психично болни, заразно болни, буйстващи, рецидивисти и лица, за които има данни, че са извършители на тежко престъпление, отделно от други задържани лица.
(3) Преместване на задържано лице от едно помещение за задържане в друго може да се извършва само с разрешение на служителя, работещ с него по повода за задържането, и от оперативния дежурен на структурата на МВР.

Чл. 26. По изключение в местата за настаняване на задържани лица могат да се настаняват лица, задържани по реда на НПК, в рамките на досъдебно производство, водено от разследващ полицай, за срок до 24 часа с постановление на прокурора, със знанието на оперативния дежурен на структурата на МВР.

Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Задържаните лица незабавно се освобождават след отпадане на основанието за задържане, но не по-късно от изтичането на 24-часовия срок за задържане по реда на ЗМВР.
(2) Задържаните лица се освобождават непосредствено преди привличане в качество на обвиняем по реда на НПК.

Чл. 28. Когато служител или гражданин осъществи контакт със задържано лице без знанието и писменото съгласие на предварително определените за работа със задържаното лице служители, те незабавно се уведомяват от служителя, установил това.

Чл. 29. (1) Всяко задържано лице по всяко време има право на свиждане с адвокат и представител на дипломатическата мисия, гражданин на която страна е лицето.
(2) Свиждане по ал. 1 се осъществява своевременно след уведомяване на оперативния дежурен на структурата на МВР и служителя, пряко работещ с лицето, когато такъв е определен.

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.)

Раздел II.
Организация на охраната на задържаните лица


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) (1) Охраната на помещенията за настаняване на задържани лица се осъществява чрез наряди по реда на инструкциите, издадени на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 и 3 ЗМВР.
(2) Охраната на задържаното лице извън помещенията за настаняване на задържани лица се определя със заповед на ръководителите на основни структури, в които се осъществява задържане на лица.

Чл. 32. За всички длъжностни лица, които непосредствено организират и осъществяват дейността, свързана със задържаните лица в помещенията за настаняване на задържани лица, се изготвят подробни указания с общи, особени задължения и действия при кризи.

Чл. 33. За осигуряване охраната на задържаното лице при придвижването му в района на структурата на МВР се вземат всички необходими мерки за недопускане на бягство на лицето.

Чл. 34. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) За решаване на конкретни задачи по охраната на задържани лица могат да се включват служители, неопределени за тази дейност или временно отклонени от други задачи, след даване на конкретни разпореждания от оперативния дежурен или ръководителя на структурата на МВР.

Чл. 35. (1) За охраната на задържано лице, настанено в лечебно заведение, се изготвят указания, които се съгласуват с административното ръководство на това заведение.
(2) При охрана на задържано лице в лечебно заведение се извършва следното:
1. уточняват се служители на лечебното заведение, които ще имат достъп до лицето;
2. установява се система за връзка за уведомяване на охраната, началника и административния директор на лечебното заведение;
3. уведомява се съответното районно управление (РУ) и се установява системата за връзка и контрол;
4. извършва се охранителна оценка на помещението и се набелязват конкретни мерки за организиране на охраната;
5. при необходимост се въвеждат режимни мероприятия в района около помещението и в непосредствена близост в сградата до мястото, където е настанено задържаното лице;
6. задължително е през нощта служителят от охраната да е от същия пол, от който е задържаното лице, в случай че престоява в едно и също помещение с него;
7. контролът на поста се осъществява непрекъснато за всяка смяна.

Чл. 36. (1) Смяна на нарядите, изпълняващи задачи по охраната на задържани лица, се извършва със знанието и по възможност в присъствието на оперативния дежурен на структурата на МВР или непосредствения им ръководител.
(2) Извеждането на задържани лица от помещенията за задържане до обслужващите помещения се извършва поотделно най-малко от двама служители.

Чл. 37. (1) В помещенията, където се настаняват задържани лица, в структурите на МВР се изгражда система за физическа защита с цел своевременно предотвратяване на всеки опит за нападение, самонараняване, безконтролно отклонение по време на престой или придвижване, както и други случаи на осуетяване на изпълнението на служебни задължения от длъжностни лица, пряко или косвено свързани със задържаното лице.
(2) Лицата, настанени в помещенията за задържане, се наблюдават постоянно - непосредствено или чрез система за видеонаблюдение, за което предварително се информират съгласно правилника за вътрешния ред в помещенията за задържане.
(3) Системата за физическа защита на помещенията за задържане, както и местата, през които преминават и пребивават задържани лица, задължително се анализират всяка година, както и след всяко възникнало бягство, нападение, самоубийство и други инциденти, свързани с действия по задържането на лица в съответната структура на МВР.

Чл. 38. (1) Анализът на системите за физическа защита се документира с протокол за обследване и оценка надеждността на системата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Организацията и документирането на реда и действията, свързани със задържани лица, подлежи на ежегоден контрол и анализ от ръководителя на основната структура на МВР, в която се задържат лица.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) В структурата на МВР, където се осъществява дейност по задържане на лица и/или имат отношение към тази дейност, на ръководния и изпълнителския състав се възлагат функционални задължения и задачи по създаване организация, изпълнение и контрол.

Раздел III.
Режим на лицата


Чл. 40. (1) На всяко задържано лице в структура на МВР се указват:
1. ограничителният режим;
2. мястото за пребиваване;
3. правата му;
4. задълженията му.
(2) Ръководителят на структурата на МВР утвърждава Правилник за вътрешния ред в помещенията за настаняване на задържани лица, който се поставя на видно място в помещенията за настаняване на задържани лица.

Чл. 41. (1) Режимните мероприятия се определят от длъжностното лице, отговарящо за тази дейност, по реда, определен в законите и подзаконовите нормативни актове.
(2) Режимните мероприятия се преценяват с оглед личността на задържаното лице, наличието на съответни заболявания или необходимостта от спазване на режим по медицинско предписание или диета.

Чл. 42. (1) На всяко задържано лице се осигурява храна съгласно норматив, определен с акт на министъра на вътрешните работи. Храната се раздава в общоприетото време за закуска, обяд и вечеря съгласно определеното в Правилника за вътрешния ред в помещенията за настаняване на задържани лица.
(2) При осигуряване на храна се следи да не се увреди здравето на задържаното лице поради нарушаване на диета и други медицински предписания.
(3) Осигурената храна не бива да е в противоречие с личните предпочитания на лицето, свързани със спазването на определени религиозни норми.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) За всяко предоставяне на храна, донесена от външни лица или предоставена по установения за МВР ред, задържаното лице се подписва в книгата за постъпилите и разходваните суми от/за задържаните лица и получени вещи и хранителни продукти.

Чл. 43. (1) Задържаното лице не може да бъде ограничавано от възможностите за ползване на тоалетна, получаване на лични вещи за хигиенни нужди, лична храна, закупена от него или получена от негови близки, като времето, честотата и целесъобразността на тези действия се определят и контролират от длъжностното лице, отговарящо за вътрешния ред в помещенията за задържане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Свиждане с близки и получаване на храна, дрехи и вещи от тях се извършва в присъствие и под контрол на служител от охраната след писмено разрешение от длъжностните лица по чл. 25, ал. 1, и/или служителя, който работи с него по повода, за който лицето пребивава в структурата на МВР.

Чл. 44. За лица, осъдени на "лишаване от свобода", режимът, определен съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, не се изпълнява, когато те са настанени в структурите на МВР или при конвоиране.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) За задържани служители на МВР, служители на други ведомства, чийто статут се урежда със ЗМВР, служители на МО, на службите за сигурност и службите за обществен ред незабавно се уведомява ОДЦ/ОДЧ на структурата, чиито служители са.

Раздел IV.
Освобождаване на задържано лице


Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Задържаното лице се освобождава незабавно след отпадане на основанието за задържане или след изтичане на определения в закона срок от полицейския орган, работещ с лицето, или от оперативния дежурен в ОДЦ/ОДЧ.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) В заповедта за задържане и в книгата за задържани лица се записва датата и точният час на освобождаване на задържаното лице.
(3) При освобождаване на задържаното лице в книгата за задържани лица се отбелязва видимото му здравословно състояние, като при необходимост или по искане на лицето се извършва и медицински преглед по реда на чл. 21.

Раздел V.
Действия при криза


Чл. 47. Съобразно архитектурния план на сградата в указанията на постовете и маршрутите на служителите по охрана на помещенията за настаняване на задържани лица се вписват правила за действия при криза, които се отнасят за усложнения, предизвикани от задържани лица (нападение, опит за бягство, самонаранявания и др.), природни бедствия, пожари, крупни промишлени аварии и др.

Чл. 48. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Действията при криза в случай на външно нападение на местата за настаняване на задържани лица се планират и в ОДЦ/ОДЧ на структурата на МВР, където са обособени помещения за настаняване на задържани лица.

Чл. 49. За задържани лица, настанени в лечебни заведения, действията при криза се планират и съгласуват с ръководството на лечебното заведение.

Чл. 50. Служителите, осъществяващи охраната на задържани лица, не допускат нарушаването на системата за физическа защита на задържаните лица, придобиването от тях на вещи и осъществяването на нерегламентирани контакти, които са предпоставка за възникване на кризисни ситуации.

Раздел VI.
Ред за достъп до помещенията за настаняване на задържани лица и предоставяне на информация за задържаните лица


Чл. 51. За извършване на служебна проверка по заповед относно действия на задържано лице и/или на служители на МВР се предоставя за ползване цялата информация, свързана с неговото задържане и пребиваване в структурата на МВР.

Чл. 52. При необходимост от осигуряване на допълнителна информация за задържаното лице за нуждите на органи на съдебната власт могат да се изготвят справки или предоставят копия от служебната документация, водена в структурите на МВР.

Чл. 53. (1) Право на достъп и осъществяване на контрол за спазване на човешките права, реда и режима в помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР имат представители на международни и неправителствени организации, свързани с тази дейност и упълномощени съгласно международните ангажименти на Република България или от съответните компетентни национални институции.
(2) Достъпът до помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР се осигурява на международни експерти, които могат да ги посещават по силата на международни договори и конвенции, ратифицирани от Република България. В тези случаи се спазват изискванията на съответния акт.
(3) Достъп без предизвестие по всяко време до помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР се осигурява на омбудсмана във връзка с изпълнение на правомощията му като Национален превантивен механизъм по Закона за омбудсмана.
(4) Режимът на достъп на представители на неправителствени организации и други органи и институции, осъществяващи граждански контрол върху дейността на МВР, с изключение на достъпа по ал. 3, е предварителноуведомителен по реда за пропускателния режим в МВР.
(5) Посещения и проверки, извършени по ал. 1, 2, 3 и 4, се отразяват в книгата за инспекции (приложение № 5).

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Ръководителите на основни структури на МВР, на чиито територии има обособени помещения за настаняване на задържани лица, създават организация за гражданско наблюдение от независими граждански наблюдатели.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Условията за извършване на гражданско наблюдение се уреждат чрез споразумение между ръководителите по ал. 1 и съответната организация с нестопанска цел, която осигурява администрирането на наблюдението и обобщаването на резултатите.
(3) Споразумението задължително урежда процедури за осигуряване на:
1. системност на наблюдението;
2. подбор на доброволци;
3. независимост на доброволците;
4. минимална предварителна подготовка на доброволците.

Чл. 55. Гражданските наблюдатели могат да бъдат лица, които отговарят на следните изисквания:
1. да са български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
2. да са уважавани членове на местната общност;
3. да не са свързани лица по смисъла на § 1 от Търговския закон с администратора на проекта или с друг граждански наблюдател;
4. да не са осъждани за престъпление от общ характер и срещу тях да не е образувано наказателно производство;
5. да не страдат от психически заболявания;
6. да не са служители на МВР.

Чл. 56. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Информацията за задържаните лица в структурите на МВР се предоставя на средствата за масово осведомяване след съгласуване с длъжностното лице, което пряко работи или ръководи работата с лицето, като не се възпрепятства разследването и се спазват изискванията за правата на задържаното лице, НПК, Законът за защита на класифицираната информация и Законът за защита на личните данни по установения в МВР ред.

Чл. 57. (1) Във връзка с работата по конкретен случай могат да бъдат въвеждани ограничения по отношение на кръга от служители, които ще разполагат с информация за задържаното лице, или да не се подава информация в средствата за масово осведомяване по преценка на длъжностното лице, което ръководи работата със задържания.
(2) В изключителни случаи, при които е необходимо да се осигури анонимността на задържаното лице при придвижване на публично място, му се поставя временно маска или друго средство за гарантиране на анонимност.

Глава трета.
ОБОРУДВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА

Раздел I.
Изисквания и оборудване на помещенията за задържане


Чл. 58. (1) Помещенията за задържане в МВР са с минимална квадратура 7 кв. м за самостоятелно помещение и 4 кв. м на човек в помещение за повече от едно лице и се оборудват по подходящ за категорията лица начин.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 01.07.2019 г.) В помещенията за задържане се осигурява място за почивка - легло.
(3) На задържаните лица за времето на почивка през тъмната част на денонощието се осигурява завивка.
(4) В помещенията за задържане не се допуска поставянето на белезници на задържаното лице освен в случаите, когато има опасност да нарани друго задържано лице или себе си.

Чл. 59. В съответните лечебни заведения на МВР се оборудват стаи за лечение на задържани от полицейските органи лица.

Чл. 60. Помещенията за задържане се разполагат така, че да обезпечават удобна, къса и изолирана връзка с обслужващите помещения, при което да се изключи контакт с външни лица и по възможност - с други задържани.

Чл. 61. Помещенията за задържане се разполагат и устройват по начин, който не създава условия за увреждане здравето на задържаните лица и охраната.

Чл. 62. При преминаването на задържани лица през помещенията за задържане не се допуска съхраняването на предмети, които могат да бъдат използвани за нападение срещу охраната или като средство за взломяване на прегради.

Чл. 63. След извършване на анализ на системата за физическа защита в помещенията за настаняване на задържани лица и по маршрута на придвижване на задържаните лица, както и на входовете се монтират камери за наблюдение и задължителен запис, сигнално-охранителна техника (СОТ), телефон за диспечерска връзка, охранително и аварийно осветление и други технически средства.

Чл. 64. Подовата настилка на помещенията за настаняване на задържани лица е от материал, позволяващ лесно почистване и дезинфекция.

Чл. 65. Не се допускат остри ръбове и детайли на конструкциите, инсталациите или обзавеждането, които биха дали възможност за умишлено самонараняване.

Чл. 66. Помещенията за задържане се оборудват с врати, надеждни срещу взломяване.

Чл. 67. За личните вещи на задържаните лица се обособяват места извън помещенията за задържане.

Чл. 68. В помещенията за задържане се осигурява постоянна вентилация и достъп до естествена светлина.

Чл. 69. В помещенията за задържане се осигурява изкуствено осветление и слабо осветление (охранително) за наблюдаване на помещенията през времето, когато задържаните лица спят, като:
1. не се допуска наличието на контакти или друг вид силнотокови инсталации в помещенията за задържане;
2. електрическото осветление е обезопасено и се включва от самостоятелен електрически ключ, изнесен извън помещенията за задържане;
3. осветителните тела са защитени и монтирани в ниши.

Чл. 70. В помещенията за настаняване на задържани лица през отопляемия сезон се осигурява минималната температура 18° по Целзий. При липса на централно отопление в сградата се допуска и друг вид безопасно отопление, което се обслужва извън помещенията за настаняване на задържани лица.

Чл. 71. Постовият, охраняващ помещенията за настаняване на задържани лица, изпълнява служебните си задължения без оръжие, като му се осигурява телефонна диспечерска връзка с оперативния дежурен на структурата на МВР.

Чл. 72. (1) В помещенията за настаняване на задържани лица се осъществява постоянен контрол, който може да бъде непосредствен или да се реализира с помощта на съответните технически средства.
(2) Апаратурата, осигуряваща работата на техническите средства за наблюдение (аудио- и видеоапаратура) и електрическото захранване, се монтира в отделно помещение, което няма пряка връзка с помещенията за настаняване на задържани лица.
(3) За задържане на лица с особено агресивно поведение едно или няколко от помещенията за задържане могат да бъдат с повишена звукоизолация и оборудвани по начин, непозволяващ на задържаното лице да се самонарани.

Чл. 73. Специалните помещения за задържане на непълнолетни лица отговарят на следните допълнителни условия:
1. вътрешността е с приветлив и подходящ за възрастта вид;
2. има обособени легла, окомплектовани с постелъчен инвентар (чаршафи, калъфки, одеяла, възглавници), маса, два стола, шкаф за лични вещи, сапун и кърпи;
3. осигурено е постоянно наблюдение от страна на ОДЧ - директно или чрез видеокамера на монитор;
4. има монтирани сигнални бутони за реагиране от страна на задържаните при необходимост;
5. стъклата на прозорците са обезопасени от вътрешната страна с метална мрежа, така че непълнолетните да не могат да ги достигнат;
6. не се допуска наличието на открити електроизточници, остри, режещи, запалителни и други предмети, които биха застрашили здравето и живота на задържаните.

Чл. 74. (1) Лицата, на които е предоставена полицейска закрила, не могат да бъдат третирани като задържани лица, поради което помещенията, предвидени за тях, следва да са отделни.
(2) В структурите на МВР, където няма техническа възможност за изграждане на отделни помещения, не се допуска настаняването в едно и също помещение, по едно и също време, на задържани непълнолетни лица по ЗМВР и такива, на които е предоставена полицейска закрила по Закона за закрила на детето.

Раздел II.
Изисквания и оборудване на обслужващите помещения


Чл. 75. (1) Помещенията за водене на разпит са звукоизолирани и разполагат с гарантирано основно и аварийно осветление, като същевременно отговарят на следните условия:
1. нямат застрашителен вид - да не са изцяло декорирани в черно и да не са оборудвани с прожектори, насочени към стола, използван от лицето, подложено на разпит;
2. почистени, проветрени, затоплени и позволяват на всички участващи в процеса на разпит да са седнали на столове от един и същ тип и стандарт, осигуряващи сходен комфорт;
3. столът и масата на разпитвания са неподвижно закрепени за пода и/или стените;
4. има апаратура за осъществяване на пълен електронен аудио- и видеозапис на водения разпит, която задължително се използва, за контрол по спазването на реда по пребиваване на задържаното лице и зачитане на правата му;
5. няма предмети, като дървени палки, дръжки от метли, бухалки, метални прътове, парчета от плътен електрически кабел, имитация на огнестрелни оръжия или ножове и др., които могат да бъдат използвани с цел насилие или да създадат впечатление за заплаха спрямо задържаните лица.
(2) Направените аудио-видеозаписи на проведения разпит се съхраняват в структурното звено за срок 30 дни от неговото осъществяване.
(3) За осъществяване на наблюдение и скрито разпознаване в помещенията за водене на разпит се допуска монтажът на "оперативно огледало".

Чл. 76. Помещенията за свиждане и среща с адвокат се звукоизолират и осигуряват с гарантирано основно и аварийно осветление, като същевременно отговарят на следните условия:
1. столовете, масите и други предмети в тях са неподвижно закрепени за пода и/или стените;
2. осигуряват конфиденциалност на разговора, като същевременно съществува възможност за визуален контрол от охраната през остъклена част на вратата или по друг подходящ начин.

Чл. 77. (1) В санитарно-хигиенните помещения не се допуска да има открити ел. инсталации, а тоалетните и мивките са изработени от нечуплив материал. Ако има бойлер, той се монтира така, че до него да нямат достъп задържаните лица.
(2) В частта от сградите, където са помещенията за задържане, се осигурява тоалетна и по възможност баня, която се ползва само от задържаните лица.

Чл. 78. (1) Помещенията за приемане на лица и обработка на документацията по задържане са самостоятелни помещения за временен престой на лица, подлежащи на задържане, които са с мярка "задържане под стража", лишени от свобода и принудително доведени.
(2) В помещенията за приемане на лица и обработка на документацията по задържане лицата по ал. 1 престояват само в рамките на процедурата по обработка на документите за решаване на въпроса на тяхното пребиваване в структурата на МВР, освобождаване или предаване на органите на правосъдието.
(3) В помещенията за приемане на лица и обработка на документацията по задържане, както и в местата за настаняване на задържани лица не се допуска наличието на метални тръби (релси) за закопчаване с белезници. В тях се монтират неподвижно закрепени за пода места за сядане (пейки) с възможност за закопчаване с белезници към тях.
(4) В помещенията за приемане на лица и обработка на документацията по задържане се оборудва работно място с необходимата техника и документация за обработката и задържането на лица.

Чл. 79. В зависимост от капацитета и служебната натовареност на помещенията за настаняване на задържани лица може да има и други спомагателни помещения, като складове, медицински кабинет, лаборатории, помещения за приготвяне и/или подготовка на храна и др.

Чл. 80. (1) За задържани лица в лечебни заведения могат да се обособят специализирани помещения за задържане, отчитащи спецификата на лечебното заведение и създаващи условия за нормално протичане на лечението.
(2) Помещенията за приемане на лица и обработка на документацията по задържане създават възможност за пряко наблюдение от охраната на поведението на задържаните лица и ограничаване безконтролното влизане и излизане от стаята.

Чл. 81. Местата извън помещенията за настаняване на задържани лица, през които преминават или пребивават задържани лица - коридори, тоалетни, гаражи и други, се обезопасяват със средства за физическа защита.

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ

Раздел I.
Контрол


Чл. 82. В кръга на своята компетентност прокуратурата осъществява надзор и контрол върху дейността на МВР, свързана със спазване на законността и правата на човека, в т. ч. и спрямо лица, задържани в структурите на МВР.

Чл. 83. Омбудсманът във връзка с изпълнение на правомощията му като Национален превантивен механизъм осъществява контрол с цел защитата на задържаните лица от изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Чл. 84. Вътрешен контрол върху дейността по задържане на лица в структурите на МВР се извършва след издаване на писмена заповед.

Чл. 85. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) Ръководителят на основната структура на МВР, чийто изпълнителски състав осъществява дейност, свързана със задържаните лица, системно контролира и анализира тази дейност, като предприема своевременни мерки за отстраняване на слабостите и предпоставките за нарушения на правата на задържаните лица, както и процедурите, свързани с пребиваването им в помещенията за настаняване на задържаните лица.

Чл. 86. (1) Контролът по дейността със задържаните лица, организацията на охраната на задържаните лица и процедурите по тяхното пребиваване в структурите на МВР се извършва по направления на дейности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Директорите на ГДНП и ГДГП организират проверки по график или при конкретен повод.
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2015 г.) Директорите на РДГП и ОДМВР организират контролни проверки най-малко един път на шестмесечие или при конкретен повод.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 77 от 2015 г.) Началниците на РУ и гранично полицейско управление (ГПУ) контролират дейностите със задържаните лица ежедневно.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 77 от 2015 г.) При установяване на нарушения незабавно се предприемат мерки за тяхното отстраняване.

Раздел II.
Отчетност


Чл. 87. (1) В структурите на МВР, където са обособени помещения за настаняване на задържани лица, се издава и води следната документация:
1. заповед за задържане (съгласно ЗМВР);
2. протокол за личен обиск (съгласно ЗМВР);
3. декларация (приложение № 1);
4. книга за задържани лица (приложение № 2);
5. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.) книга за постъпилите и разходваните суми от/за задържаните лица и получени вещи и хранителни продукти (приложение № 3);
5а. (нова - ДВ, бр. 77 от 2015 г.) разписка за върнати вещи и пари на задържаните лица (приложение № 3а);
6. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.)
7. книга за инспекции (приложение № 5);
8. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.)
10. (отм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.)
11. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) книга за констатации от проверките, издадени на основание инструкциите по чл. 14, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 и 3 ЗМВР;
12. (отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 72, ал. 9 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 2. Тази инструкция отменя Инструкция № Із-1711 от 2009 г. за оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР и реда в тях (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм., бр.40 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2012 г.).

§ 3. Несъответствията с изискванията по глава трета се отстраняват по график, утвърден от министъра на вътрешните работи.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.)

§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-78 ОТ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2019 Г.)

§ 2. Инструкцията влиза в сила от 1 юли 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-78 ОТ 24 ЯНУАРИ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕ, ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА И РЕДА В ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Заключителни разпоредби
КЪМ


(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2023 Г.)

§ 17. Инструкцията влиза в сила от 1 април 2023 г.

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1

(Предишно приложение № 1 към чл. 15, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА
НА ЗАДЪРЖАНО ЛИЦЕ

ЧАСТ ПЪРВА

Ако сте задържан(а), имате следните права:

1. ПОМОЩ ОТ АДВОКАТ/ПРАВО НА ПРАВНА ПОМОЩ

Имате право да ползвате адвокатска защита от момента на задържането. Имате право да говорите с адвокат при условия на поверителност. Адвокатът е независим от полицията и може да Ви подпомогне при защитата на Вашите права и законни интереси. Адвокатската защита може да се осъществява от посочен от Вас защитник, като разходите са за Ваша сметка, или може да получите безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ. Обърнете се към полицейските служители, ако искате да се свържете с адвокат. Полицейските служители ще Ви окажат съдействие и ще Ви предоставят допълнителна информация. Имате и право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и можете да го оттеглите във всеки един момент и съответно да заявите, че желаете да ползвате адвокатска защита.

2. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСНОВАНИЯТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕТО

Имате право да узнаете защо сте задържан и какви са правните и фактическите основания за задържането. Ако сте задържан, защото полицейските органи имат данни, че сте извършили престъпление, имате право да получите информация относно това престъпление.

3. ПРАВО НА УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД/ПРАВО НА ТЪЛКОВНИК

Ако не говорите или не разбирате български език, имате право безплатно да ползвате услугите на преводач. Декларацията за правата ще Ви бъде предоставена на език, който разбирате. В случай че няма декларация за правата на съответния език, ще бъдете информиран устно за правата Ви на разбираем за Вас език с помощта на преводач. След това своевременно ще Ви бъде предоставена декларация за правата на този език. Ако сте глухоням(а), глух(а) или ням(а), ще бъдете запознат(а) с основанията за задържането Ви, както и ще бъдат разяснени правата Ви на разбираем за Вас език с помощта на тълковник.

4. ПРАВО ДА ЗАПАЗИТЕ МЪЛЧАНИЕ

По време на разпит от полицейските органи не сте длъжен(на) да отговаряте на въпросите относно предполагаемото престъпление. Вашият адвокат може да Ви помогне да вземете решение в тази връзка.

5. УВЕДОМЯВАНЕ НА ДРУГО ЛИЦЕ ОТНОСНО ВАШЕТО ЗАДЪРЖАНЕ/УВЕДОМЯВАНЕ НА КОНСУЛСТВОТО ИЛИ ПОСОЛСТВОТО НА ВАШАТА ДЪРЖАВА

За задържането Ви съответният орган е длъжен незабавно да уведоми посочено от Вас лице. Имате право на телефонно обаждане, с което лично да съобщите на член от семейството си или на друго заинтересовано лице за своето задържане.

В случай че не сте български гражданин, имате право да се свържете с консулските власти на съответната държава, както и право да искате незабавно да се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин сте, чрез Министерството на външните работи. Ако сте гражданин на две или повече държави, може да изберете консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането Ви и с които желаете да бъде осъществена връзка.

6. МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Когато сте задържан(а), имате право на медицинска помощ. Уведомете полицейските органи, ако имате нужда от медицинска помощ.

7. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СРОКА НА ЗАДЪРЖАНЕТО

Срокът за задържане започва да тече от момента, в който е ограничено правото Ви на свободно придвижване, като точният час и дата се отбелязва в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа.

8. ПРАВО ДА ОБЖАЛВАТЕ ПРЕД СЪДА ЗАКОННОСТТА НА ЗАДЪРЖАНЕТО

Имате право да обжалвате законността на задържането пред районния съд по седалището на полицейския орган. Съдът се произнася по жалбата незабавно, като решението му подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

9. ПРАВО НА СВИЖДАНИЯ И ПРАВО ДА ПОЛУЧАВАТЕ КОЛЕТИ И ХРАНА

Имате право на свиждания, както и право да получавате колети и храна.

10. ПРАВО ДА ПОЛУЧИТЕ ЕКЗЕМПЛЯР ОТ ЗАПОВЕДТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ

Имате право да получите екземпляр от заповедта за задържане, която съдържа фактическите и правните основания за задържането Ви. Може да използвате Вашия екземпляр от заповедта за задържане, за да обжалвате задържането.

Забележка. Ако поради неграмотност или друга причина не сте в състояние сам(а) да прочетете или да попълните декларацията за правата, тя ще Ви се прочете и/или ще се попълни от полицейски служител, като волеизявленията се диктуват от Вас в присъствието на свидетел, който ще удостовери тяхната истинност с подписа си.

ЧАСТ ВТОРА

Днес, ......... 20.......г., в ....ч., подписаният(ата)

..............................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия на задържаното лице)

Удостоверявам, че настоящата декларация за правата на задържано лице ми е предоставена незабавно след задържането ми, като ми е дадена възможност да я прочета и да я запазя за целия период на задържането ми.

Във връзка с горното декларирам, че:

1. ................................................................................................................. адвокатска

                               (желая/не желая)

защита по мой избор и за моя сметка или

......................................................................................................... адвокатска защита от

                         (желая/не желая)

служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ.

 

Точният час и дата на уведомяване на защитника (дежурен адвокат или платен от задържания адвокат) е ................................................................................................

                                 ПОДПИС:

(служител по чл. 15, ал. 8)2. При задържането ми бях запознат(а) с правните и фактическите основания за задържането ми.

3. Декларацията ми беше предоставена на език, който разбирам.

4. При задържането ми бях запознат(а) с правото ми да запазя мълчание.

5.1. ................................ член от семейството

(желая/не желая)

ми или друго заинтересовано лице да бъде уведомено за моето задържане.

Точен час и дата на уведомяване на родител, попечител или друго лице, което полага грижи за непълнолетния .............................................................................

ПОДПИС:

                    (служител по чл. 15, ал. 8)

 

5.2. ............................................................................................................ да се свържа с

                                 (желая/не желая)

консулските власти и да ги уведомя за моето задържане.

(попълва се само когато задържаното лице не е български гражданин)

6.1. .....................................................................................................................................

(имам/нямам)

здравословни/медицински проблеми и/или бременност.

..................................................................................................................................................

(задържаното лице описва вида на заболяването или симптомите, които налагат консултация с лекар)

6.2. ................................................................................................................ медицински

                            (желая/не желая)

преглед от лекар по мой избор и за моя сметка или

............................................................................................................. медицински преглед

                        (желая/не желая)

от лекар.

6.3. ........................................................................................................ необходимост от

                          (имам/нямам)

спазване на режим по медицинско предписание или диета, изискващи ........................

.................................................................................................................................................

(описват се хранителните продукти, които могат да бъдат консумирани, и честота на хранене)

7. Запознат(а) съм, че срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа.

8. Запознат(а) съм, че имам право да обжалвам законността на задържането си пред съда.

9. Запознат(а) съм, че имам право на свиждания, както и право да получавам колети и храна.

10. Получих екземпляр от декларацията за правата ми като задържано лице.

                                                                     ПОДПИС:

(задържано лице)

Декларацията попълних с помощта на преводача/тълковника

........................................................................................................

........................................................................................................

(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)

                       ПОДПИС:

(задържано лице)

                       ПОДПИС:

(преводач/тълковник)

 

Поради неграмотност или друга причина не съм в състояние сам(а) да прочета/попълня декларацията за правата, поради което тя ми беше прочетена и/или попълнена от полицейски служител, който отрази волеизявленията ми, диктувани от мен, в присъствието на свидетел, който ще удостовери тяхната истинност с подписа си.

Служител: ......................................................................................

.........................................................................................................

(име, презиме, фамилия, длъжност и структура на МВР, в която работи)

                                    ПОДПИС:

(служител)

Свидетел: .......................................................................................

.........................................................................................................

(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)

                                     ПОДПИС:

(свидетел)

 

Отказът на лицето да подпише декларацията се удостоверява с подпис на свидетеля:

.........................................................................................................

.........................................................................................................

(име, презиме, фамилия и постоянен адрес)

                                     ПОДПИС:

(свидетел)

 

Забележка. Декларацията за правата на задържано лице се попълва в два екземпляра - един се прилага към екземпляра на заповедта за задържане, който се прилага към дело, и един се дава на задържаното лице.Приложение № 2 към чл. 17

(Изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.)

КНИГА

за задържани лица

№ по ред

№, дата и час на заповедта за задържане (№ на постановлението за задържане)

Основание за задържане

Име, презиме, фамилия на задържаното лице, ЕГН/ЛНЧ, месторождение

Постоянен и настоящ адрес на задържаното лице

Длъжност, име и фамилия на служителя, задържал лицето

Дата и час на настаняване на задържаното лице в помещението за настаняване на задържани лица

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицински преглед на задържаното лице

Здравословно състояние на лицето при задържане

Точен час и дата на извършване на медицинския преглед

Медицинско лице, извършило прегледа (от/в кое здравно заведение е)

Служител, присъстващ на прегледа при задържане или по време на пребиваване на лицето в помещението за настаняване на задържани лица

Отказ на лицето от преглед

Резултат от медицинския преглед при задържане или по време на пребиваването на лицето в структурата на МВР (№ на медицински документ)

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В кое помещение е настанено/преместено лицето

Кой работи с лицето

Дата, час на извеждане на лицето от помещенията за настаняване

Цел на извеждането

За разпит

За процесуално-следствени действия

WC

№ и дата на постановлението за промяна на мярката за неотклонение

№ на заповедта за конвоиране и къде е изпратено лицето (дата/час)

14

15

16

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и час на връщане на лицето за настаняване в помещението

Служител, предал лицето за настаняване в помещението

Длъжност, фамилия и подпис на служителя, приел лицето

Свиждане със задържаното лице

Кой е разрешил свиждане - име и фамилия

Име, презиме, фамилия и ЕГН/ЛНЧ на посетителя и връзка със задържаното лице

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освобождаване на лицето

Основание за освобождаване на лицето

Дата и час на освобождаване на лицето

Име, фамилия и длъжност на служителя, разпоредил освобождаването

Име, фамилия и длъжност на лицето, извършило фактическото освобождаване

Здравословно състояние на лицето при освобождаване и резултати от медицински преглед при освобождаването на лицето (номер на медицински документ)

Фамилия и подпис на дежурния в ОДЦ/ОДЧ

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 


Приложение № 3 към чл. 87, ал. 1, т. 5

(Предишно Приложение № 3 към чл. 20, ал. 6, изм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г., в сила от 01.04.2023 г.)

КНИГА

за постъпилите и разходваните суми от/за задържаните лица и получени вещи

и хранителни продукти

№ по ред

Име, презиме, фамилия и ЕГН на задържаното лице

Предоставени вещи и хранителни продукти на задържаното лице от външни лица

Постъпили суми за задържаното лице

Подпис на задържаното лице за постъпилите суми

Разходвани суми

Подпис на служителя за извършените разходи

Остатък

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3а към чл. 87, ал. 1, т. 5а

(Ново - ДВ, бр. 77 от 2015 г.)

РАЗПИСКА

за върнати вещи и пари на задържано лице

Подписаният

……………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

удостоверявам, че получих обратно:

1. Следните вещи:

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Сума пари: ................................................. (словом) ……………………………………..лв.

от служителя

……………………………………………………………………………………………………………….

(име, презиме, фамилия, длъжност)

Предал:

........................................................

 

Получил:

..........................................................

    

(подпис на служителя)

 

 

(подпис на задържаното лице)

.........................

20 ... г.

 

...............................

20 ... г.

гр. ..............................................................................

 

гр. ....................................................................................


Приложение № 4 към чл. 21, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.)


Приложение № 5 към чл. 53, ал. 5

 

КНИГА

за инспекции

 

по

ред

Дата и час на инспекцията

 

По силата на какъв документ е инспекцията

Име, презиме и фамилия на инспектиращия и от коя организация е

Констатации и препоръки

Забележка

 

 

 

 

 

 

 


Приложение № 6 към чл. 87, ал. 1, т. 8

(Отм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.)


Приложение № 7 към чл. 87, ал. 1, т. 9

(Отм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.)


Приложение № 8 към чл. 15, ал. 8

(Отм. - ДВ, бр. 77 от 2015 г.)

Приложение № 9 към чл. 11, ал. 4

(Отм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума