навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 14 ОТ 28 МАЙ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6 "РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.

Издадена от министъра на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Чл. 2. (1) Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на целите, към които е насочена подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани". Целите на подмярката са:
1. улесняване и подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства;
2. насърчаване на заетостта.
(2) Финансовата помощ по наредбата се предоставя в съответствие с принципите на добро финансово управление, публичност и прозрачност.

Чл. 3. Финансовата помощ по наредбата се предоставя при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347/487 от 20 декември 2013 г.).

Глава втора.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Раздел I.
Обхват на дейностите


Чл. 4. (1) Финансовата помощ по тази наредба е безвъзмездна и се предоставя за създаване и развитие на стопанства на млади земеделски стопани.
(2) Не се предоставя финансова помощ за дейности, свързани с производството на тютюн.
(3) Не се предоставя финансова помощ за стопанства, в които продължават да отглеждат тютюн след края на стопанската година, в която е сключен договорът за предоставяне на финансовата помощ.

Раздел II.
Изисквания към кандидатите


Чл. 5. (1) Допустими за подпомагане са кандидати, които са:
1. физически лица;
2. еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.
(2) Към датата на подаване на заявлението за подпомагане лицата по ал. 1 трябва да:
1. са регистрирани за първи път като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм., бр. 106 от 2000 г., бр. 99 от 2001 г.; изм., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Решение № 2312 от 2007 г. на ВАС - бр. 23 от 2007 г.; Решение № 5821 от 2007 г. на ВАС - бр. 48 от 2007 г.; изм., бр. 2 от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от 2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от 2014 г. и бр. 31 от 2015 г.);
2. са започнали да отглеждат животни в собствен/нает животновъден обект и/или да стопанисват земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
4. са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
5. са собственици и/или наематели на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;
7. не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба, по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и/или подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи", и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България - 2014 - 2020 от ПРСР 2014 - 2020 г.;
8. не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР 2007 - 2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от ПРСР 2007 - 2013 г.;
9. нямат изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд "Земеделие";
10. нямат изискуеми публични задължения към държавата.
(3) Не са допустими за подпомагане кандидати, които не са активни земеделски стопани по смисъла на чл. 38б, ал. 2 и 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители и които след изтичането на 18 месеца от настъпването за първи път на някое от събитията по ал. 2, т. 1 и 2 продължават да не са активни земеделски стопани.
(4) Условията по ал. 2, т. 1 и 2 се считат за изпълнени, когато заявлението за подпомагане е подадено не по-късно от 18 месеца, считано от датата, на която е настъпило първото от посочените в ал. 2, т. 1 и 2 събития.
(5) Не се считат за изпълнени условията по ал. 2, т. 1 и 2, когато някое от събитията е настъпило по-рано от 18 месеца от датата на подаване на заявлението за подпомагане по отношение на:
1. юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава/се е притежавал от кандидат по ал. 1, и/или
2. едноличния собственик на капитала на кандидата ЕООД или физическото лице - собственик на кандидата едноличен търговец, и/или
3. едноличен търговец, чието предприятие се притежава/се е притежавало от кандидат по ал. 1, т. 1.
(6) Когато икономическият размер на стопанството по ал. 2, т. 3 се доказва с намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година, в заявлението задължително се посочват сроковете, в които ще се извърши засаждането/засяването на земеделските култури. При изчисляване на икономическия размер на стопанството през текущата стопанска година не се допуска включване на животни с намерение за придобиване, включване на трайни насаждения с намерение за засаждане с вкоренен по картонажен метод материал, както и включване на ягоди с намерение за засаждане.
(7) Договорите за наем и/или аренда по ал. 2, т. 4 и 5, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 8000 евро СПО, трябва да са:
1. влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
2. с минимален срок на действие пет години, като към датата на подаване на заявлението за подпомагане може да са изтекли не повече от 18 месеца от срока.
(8) Цялата налична в земеделското стопанство земя по ал. 2, т. 4 трябва да се стопанисва от кандидата:
1. с регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
2. в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители;
3. в съответствие с режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, и/или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от стопанството, които попадат в тях.
(9) Изискванията по ал. 2, т. 7 и 8 се прилагат и за съпруга/съпругата на кандидата физическо лице, на собственика на предприятието на кандидата ЕТ, както и на едноличния собственик на капитала на кандидата ЕООД.
(10) Лицата по ал. 1, т. 1 се подпомагат и при условие, че:
1. са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
2. имат съответните професионални умения и компетентности.
(11) Лицата по ал. 1, т. 2 се подпомагат и при условие, че:
1. собственикът на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ е на възраст от 18 навършени до 40 навършени години включително към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
2. едноличният собственик на капитала/собственикът на предприятието има съответните професионални умения и компетентности;
3. едноличният собственик на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ няма изискуеми и ликвидни задължения към Държавен фонд "Земеделие" и изискуеми публични задължения към държавата;
4. едноличният собственик на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ е физическо лице, което отговаря на изискванията по ал. 2, т. 7 и 8 и е единствен управител на кандидата;
5. не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
6. не са в производство по заличаване;
7. не са в производство по ликвидация.
(12) Изискването по ал. 11, т. 6 се отнася за кандидати ЕТ, а по ал. 11, т. 7 за кандидати ЕООД.
(13) Когато кандидатът физическо лице, едноличният собственик на капитала на ЕООД или собственикът на предприятието на ЕТ не отговаря на изискванията за професионални умения и компетентности, заявлението за подпомагане може да бъде одобрено при условие, че тези изисквания ще бъдат изпълнени в срок до 36 месеца от сключването на договора за предоставяне на финансовата помощ, но не по-късно от избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана.
(14) Икономическият размер на стопанството, измерен в СПО, се изчислява по таблица съгласно приложение № 1.
(15) Не се счита за изпълнено условието по ал. 2, т. 3, когато:
1. съпругът на кандидата физическо лице, на едноличния собственик на капитала на ЕООД или на собственика на предприятието на ЕТ има отделно земеделско стопанство, включително като собственик на ЕТ или ЕООД и/или като притежател на мажоритарен дял в юридическо лице, и общият икономически размер на двете земеделски стопанства надвишава 16 000 евро СПО;
2. кандидатът физическо лице или кандидатът ЕООД, или собственикът на капитала на кандидата ЕООД, или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ притежава мажоритарен дял в юридическо лице, което има отделно земеделско стопанство, както и когато кандидатът е ЕООД и едноличният собственик на капитала има отделно земеделско стопанство като физическо лице или ЕТ, и общият икономически размер на тези земеделски стопанства заедно с икономическия размер на земеделското стопанство на кандидата надвишава 16 000 евро СПО.
(16) При изчисляване на общия начален икономически размер на стопанството по ал. 2, т. 3 се взема предвид цялата налична в земеделското стопанство земя.

Чл. 6. (1) Не се предоставя финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта - физическо лице, собственикът на капитала на кандидата/ползвателя ЕООД или собственикът на предприятието на кандидата/ползвателя ЕТ, попада в някоя от категориите, определени в чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298/1 от 26 октомври 2012 г.) (Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012).
(2) Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели:
1. при които кандидатът/ползвателят на помощта - физическо лице, собственикът на капитала на кандидата/ползвателя ЕООД или собственикът на предприятието на кандидата/ползвателя ЕТ, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 или в Разплащателна агенция (РА), което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;
2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
(3) Изпълнението на изискванията по ал. 1 и 2 се доказва от задължените лица със:
1. декларация по приложение № 2, попълнена към датата на кандидатстването;
2. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър.
(4) Не се предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощ, които са включени в Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Същото изискване се отнася и за едноличния собственик на капитала на кандидат ЕООД и собственика на предприятието на кандидата ЕТ.

Чл. 7. (1) Не се предоставя финансова помощ:
1. на кандидати, чието стопанство е съсобствено с друго лице, с изключение на случаите на съпружеска имуществена общност;
2. на кандидати /ползватели на помощта, които не са независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия и за които се установи, че са учредени или преобразувани с цел получаване на предимство в противоречие с целите на подмярката по ПРСР 2014 - 2020 г., включително с цел получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ посочените в тази наредба максимални размери.
(2) Не се дава предимство, а даденото предимство се отнема в случаите, когато бъде установено, че кандидат за подпомагане е създал изкуствено условията, необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на европейското право и действащото законодателство в областта на селското стопанство.

Раздел III.
Финансови условия


Чл. 8. Финансова помощ се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 - 2020 г.

Чл. 9. (1) Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.
(2) Финансовата помощ се предоставя за максимален срок пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен точно.

Чл. 10. Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро - след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
2. второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро - когато след извършена проверка РА установи точното изпълнение на бизнес плана.

Чл. 11. Срокът за изпълнение на бизнес плана се определя в договора за предоставяне на финансовата помощ в съответствие със заложената в бизнес плана крайна дата на периода за проверка.

Раздел IV.
Изисквания към проектите


Чл. 12. Дейностите по проектите трябва да се осъществят на територията на Република България.

Чл. 13. (1) Проектите се оценяват при спазване на критерии за подбор. Критериите за подбор са:
1. проекти, подадени от кандидати, които имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост;
2. проекти за дейности, които се изпълняват в сектор "Животновъдство" и/или в сектор "Плодове и зеленчуци";
3. проекти, подадени от кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007);
4. проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места.
(2) Условието по ал. 1, т. 1 се счита за изпълнено и когато проектите са подадени от кандидати ЕООД/ЕТ, чиито собственици на капитала/предприятието към датата на подаване на заявлението за подпомагане имат завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост.
(3) При оценяването по критерия за подбор по ал. 1, т. 2 се спазват следните условия:
1. при изчисляване на СПО на отглежданите към датата на кандидатстване животни не се включва частта от СПО, формирана от отглежданите червени калифорнийски червеи, която надхвърля 25 на сто от началния икономически размер на стопанството;
2. при изчисляване на СПО на планираните за увеличение животни не се включва частта от СПО, формирана от планираните за увеличение червени калифорнийски червеи, която надхвърля 25 на сто от общия икономически размер на стопанството, с който се планира да се увеличи СПО към крайната дата на периода на проверка изпълнението на бизнес плана спрямо началния икономически размер на стопанството;
3. за увеличение на СПО на стопанството, изцяло свързано с отглеждане на животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", се счита такова увеличение на икономическия размер на стопанството, при което нарастването се формира изцяло от животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци" и увеличението на СПО, формирано от червените калифорнийски червеи, е не повече от 25 на сто от общия икономически размер на стопанството, с който се планира да се увеличи СПО към крайната дата на периода на проверка изпълнението на бизнес плана спрямо началния икономически размер на стопанството.
(4) Условието по ал. 1, т. 3 се счита за изпълнено, когато част или всички площи/животни в стопанството на кандидата са в процес на преход към биологично производство или са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007.
(5) Условието по ал. 1, т. 4 се счита за изпълнено, когато кандидатът е отбелязал в бизнес плана средния списъчен брой на наетия от него персонал за периода от създаване на стопанството до месеца, предхождащ датата на кандидатстване, и при изпълнение на дейностите по проекта планира увеличение на средния списъчен брой на персонала, изчислено съгласно Методиката за изчисляване на средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт (НСИ) със Заповед № РД-07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ, като в увеличението не се включва заетостта на кандидата/ползвателя физическо лице, на собственика на предприятието на кандидата/ползвателя ЕТ или на едноличния собственик на капитала на кандидата/ползвателя ЕООД.
(6) Тежестта на критериите за подбор и методиката за нейното изчисление са определени в приложение № 3 и се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно приложените към него документи и заявени данни.
(7) Когато проектът е бил оценен по критериите за подбор, посочени в ал. 1, т. 2 и/или 3, кандидатът е длъжен да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му, през целия период, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(8) Когато проектът е бил оценен по критерия за подбор, посочен в ал. 1, т. 4, кандидатът е длъжен да запази съществуващия и деклариран към датата на подаване на заявлението за подпомагане среден списъчен брой на персонала през целия период, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. В тези случаи кандидатът се задължава да поддържа и увеличения среден списъчен брой на персонала за периода от месеца, предхождащ датата на подаване на заявка за второ плащане, до изтичане на пет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 14. (1) Кандидатите представят бизнес план по образец съгласно приложение № 4 за развитие на стопанството за максимален период от пет години.
(2) Изпълнението на бизнес плана по ал. 1 трябва да започне до девет месеца, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) Когато кандидатът отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 10, т. 2 или ал. 11, т. 2, не се изисква информация в бизнес плана и поемане на задължение за придобиване на необходимите професионални умения и компетентности, с изключение на базовото обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието.
(4) Когато кандидатът е заявил, че проектът му отговаря на критерия за подбор по чл. 13, ал. 1, т. 4, в бизнес плана трябва да се посочи задължително средният списъчен брой на персонала, нает в стопанството за периода от датата на създаването му до месеца, предхождащ датата на кандидатстване, както и планираното нарастване на средния списъчен брой на персонала, нает във връзка с изпълнението на проекта.

Чл. 15. (1) Бизнес планът трябва да доказва:
1. жизнеспособността на земеделското стопанство за периода по чл. 14, ал. 1;
2. увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.
(2) Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение по ал. 1, т. 2.
(3) Бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на периодите от съответната стопанска година, в която кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на земеделските култури за целия период на изпълнението му, както и информация за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури. Когато се налага промяна на посочените срокове за засаждане/засяване или на минималния брой на растенията на единица площ, кандидатът е длъжен да уведоми РА като попълни уведомление за промяна по образец, публикувано на електронната страница на РА, като изложи мотивите, наложили промяната.
(4) Разплащателна агенция има право в случаите по ал. 3 да изиска от кандидата допълнително да представи становище от дипломиран агроном, удостоверяващо съответствието на посочената в бизнес плана информация с обичайните агротехнически практики, съобразени с вида на културите, спецификите на съответната климатична или почвена област, както и с избраната схема на засаждане/засяване. Кандидатът трябва да представи и копие на дипломата за завършено висше образование на агронома.
(5) Видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, включени в бизнес плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на стопанството.
(6) Бизнес планът задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи.

Чл. 16. (1) При кандидатстване за подпомагане данните за засетите/засадените и/или предстоящите за засяване/засаждане земеделски култури, попълнени в анкетната карта на земеделския стопанин, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г., трябва да се отнасят за текущата стопанска година спрямо датата на подаване на заявлението за подпомагане.
(2) Допустимият период за създаване на овощни трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на стопанската година. Когато овощните трайни насаждения са засети по вкоренен по картожен метод материал, както и ягоди, допустимият период е цялата година.

Чл. 17. (1) Когато кандидатът е подавал заявление за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания, се извършва сравнение между последно заявената за подпомагане по тези схеми и мерки площ и земеделската земя, която е декларирал, че участва в изчислението на икономическия размер на стопанството по чл. 5, ал. 2, т. 3.
(2) Не се предоставя финансова помощ, когато при сравнението по ал. 1 се установи разлика между размера на площите в размер, надвишаващ 3 на сто, и кандидатът не е представил в указания срок мотивирана писмена обосновка, придружена с подкрепящи я доказателства, относно причините за тази разлика.

Чл. 18. (1) След сключване на договора за предоставяне на финансова помощ не се допуска промяна в бизнес плана, свързана със замяна на заложените за отглеждане животни (с изключение на подмяна/замяна на един вид дребен рогат добитък с друг вид такъв) и основни земеделски култури, с изключение на преминаване от един вид едногодишни култури в друг вид едногодишни култури. Включването в стопанството на допълнителни и непосочени в бизнес плана видове култури и/или животни е допустимо само след изричното писмено одобрение на РА.
(2) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури по ал. 1 е допустима само в случаите, когато заложените в бизнес плана инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи могат да се използват за отглеждането и на новите земеделски култури, освен ако не се извърши съответна промяна и във вида на инвестициите.
(3) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури по ал. 1 е допустима само в случаите, когато това не води до несъответствие с изисквания по чл. 13, ал. 7.

Чл. 19. Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно действащото законодателство, се подпомагат само в случай, че кандидатът/ползвателят е представил съответните лицензи, разрешения и/или регистрация.

Чл. 20. За спазване на изискването по чл. 15, ал. 6 не се признават дълготрайни материални и нематериални активи:
1. които кандидатът физическо лице, едноличният собственик на капитала на кандидата ЕООД или собственикът на предприятието на кандидата ЕТ е придобил от своя съпруг и/или от роднини по права линия - без ограничения, и/или от роднини по сватовство от първа степен, както и/или от юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава от кандидата ЕООД или ЕТ, кандидата физическо лице, собственика на капитала на кандидата ЕООД или собственика на предприятието на кандидата ЕТ;
2. финансирани по ПРСР 2014 - 2020, ПРСР 2007 - 2013 и/или други програми за подпомагане с национални средства и/или средства на ЕС.

Чл. 21. Допустими за подпомагане са проекти, които при оценяването са получили най-малко 10 точки, съгласно критериите за подбор и тяхната тежест, посочени в приложение № 3.

Глава трета.
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Раздел I.
Общи изисквания към документите и реда за кандидатстване


Чл. 22. (1) Документите, приложени към заявлението за подпомагане и към заявката за плащане, както и представените от кандидатите/ползвателите при допълнително искане от РА, трябва да бъдат:
1. представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата/ползвателя; в случай на представяне на заверени от кандидата/ползвателя копия на документи оригиналите се осигуряват за преглед от служител на РА;
2. подадени лично от кандидата/ползвателя;
3. представени на български език; когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, да бъде легализиран или с апостил; когато документът е издаден в държава - страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. (ратифицирана със закон, обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп., бр. 30 от 2013 г.) (обн., ДВ, бр. 45 от 2001; попр., бр. 17 от 2014 г.), и между нея и Република България има договор за правна помощ, документът трябва да е представен съгласно разпоредбите на двустранния договор.
(2) Изискването по ал. 1, т. 2 не се прилага за ползватели на помощта, които трябва да подадат заявка за второ плащане и за които е настъпила временна неработоспособност, налагаща болничен престой, поради: общо заболяване, злополука, професионална болест, лечение в чужбина, санаторно-курортно лечение, карантина, гледане на болен или на карантиниран член от семейството, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане. Временната неработоспособност се удостоверява с болничен лист, представен в РА до три дни след датата на издаването му.
(3) В случаите по ал. 2 документите по ал. 1 могат да бъдат подадени от лице, упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно.

Чл. 23. (1) Започването и приключването на приема на заявления за подпомагане се определят със заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта съдържа началния и крайния срок за приемане на заявления за подпомагане и бюджета на подмярката за съответния период на прием.
(2) При вземане на решение за започване приема на заявления за подпомагане се публикува съобщение най-малко 10 работни дни преди започването на приема на електронните страници на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" и в областните дирекции "Земеделие".
(3) При вземане на решение за прекратяване на приема на заявления за подпомагане съобщението се публикува най-малко 10 работни дни преди прекратяване на приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" и областните дирекции "Земеделие".
(4) При вземане на решение за изменение на заповедта по ал. 1 съобщението се публикува най-малко 10 календарни дни преди влизане в сила на изменението и не по-късно от 10 календарни дни от определената крайна дата на приема на електронните страници на МЗХ и РА и на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие" и областните дирекции "Земеделие".

Раздел II.
Процедура за разглеждане на заявления за подпомагане


Чл. 24. (1) Кандидатите за финансово подпомагане подават в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по местонахождение на стопанството заявление за подпомагане по образец съгласно приложение № 5, към което задължително прилагат документите, посочени в приложение № 6. Когато стопанството на кандидата се намира на територията на различни областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", заявлението за подпомагане се подава в една от тях по избор на кандидата.
(2) Длъжностно лице от областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" извършва преглед на документите в присъствието на кандидата.
(3) При липса или нередовност на документите по ал. 1 длъжностното лице от областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" връща документите на кандидата заедно с писмено посочване на липсите и нередовностите. В тези случаи кандидатът има право в рамките на определения със заповедта по чл. 23, ал. 1 краен срок да подаде заявление за подпомагане, придружено с документите, посочени в приложение № 6.
(4) В случаите по ал. 3 заявлението за подпомагане може да бъде прието и при липса и/или нередовност на документ, но само когато те се отнасят за документи, издавани от други държавни и/или общински органи и институции, за които кандидатът представи писмени доказателства, че е направил искане за издаване от съответния орган. В тези случаи кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите и поема задължение да представи издадените въз основа на искането документи най-късно в срока по чл. 25, ал. 2, като писмено посочва мотивите и забележките си.
(5) Приетите заявления за подпомагане получават уникален идентификационен номер с отбелязани дата, час и минута.
(6) Възможността за подаване на заявления за подпомагане по електронен път се предвижда изрично в заповедта по чл. 23, ал. 1, като в нея задължително се съдържат указания към кандидатите за финансово подпомагане относно реда и начина на подаването на заявленията за подпомагане по електронен път.

Чл. 25. (1) В срок до три месеца от крайната дата за прием на заявления за подпомагане РА:
1. извършва административна проверка на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението за подпомагане;
2. извършва проверка (включително посещение и/или проверка на място) за допустимост за подпомагане след установяване на фактическото съответствие с представените документи, като:
а) посещението на място и/или проверката на място се извършва в присъствието на кандидата, с изключение на случаите по чл. 22, ал. 2 и при спазване на изискванията на чл. 22, ал. 3;
б) след приключване на посещението/проверката на място служителят на РА представя протокола/контролния лист с резултатите от посещението/проверката на място за подпис на кандидата или на упълномощен негов представител, който има право да напише в протокола обяснения и възражения по направените констатации;
в) екземпляр от протокола/контролния лист по буква "б" се предоставя на кандидата веднага след приключване на посещението/проверката на място;
3. класира допустимите заявления за подпомагане, съгласно получените точки по критериите за подбор, определени в приложение № 3;
4. одобрява или мотивирано отхвърля заявлението за подпомагане след извършен анализ за установяване на фактическо съответствие с представени документи и заявени данни.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1 РА уведомява с мотивирано писмо кандидата, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнително изисканите документи, включително документи, извън посочените в приложение № 6. Представените след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично изискани от РА, не се вземат предвид при последващата обработка на заявлението за подпомагане.
(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен, когато:
1. разплащателната агенция е упражнила правомощието си по ал. 2 - със срока за представяне на изисканите данни и/или документи от страна на кандидата;
2. при обработката на заявлението за подпомагане РА установи необходимост от предоставяне на становище от други органи или институции - до датата на получаването му;
3. се провежда контролна проверка въз основа на Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (ОВ, L 255/59 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014", с един месец;
4. в резултат от действията по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност - до установяване от РА на всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая, а при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.
(4) В случаите, когато заявлението за подпомагане е обект на допълнителни проверки от страна на специализирани структури в Министерството на земеделието и храните и/или Държавен фонд "Земеделие", и/или външни институции, се издава заповед за спиране на процедурата по обработка на заявлението. Срокът за обработка се удължава с времето, необходимо за приключване на проверката, но не повече от един месец.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2, 3 и 4 и ал. 4 производството по обработка на заявлението за подпомагане се спира със заповед на изпълнителния директор на РА, а в случаите на упълномощаване - директора на съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие", която се изпраща на кандидата.
(6) Заявлението за подпомагане и приложените към него документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от кандидата по всяко време в писмена форма. Оттеглянето поставя кандидата в положението, в което се е намирал преди подаването на оттеглените документи или на част от тях.
(7) Когато кандидатът е уведомен от РА за несъответствия и/или нередности в документите по ал. 6 или когато кандидатът е уведомен за намерението на РА да извърши проверка/посещение на място, или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на документите, засегнати от нередността. В тези случаи РА писмено уведомява кандидата за решението си по направеното искане за оттегляне.
(8) При оттегляне на заявлението за подпомагане, което не попада в обхвата на ал. 7, РА прекратява образуваното пред нея административно производство, а кандидатът има право да подаде ново заявление за подпомагане преди крайния срок на съответния прием.
(9) Не се допуска коригиране или поправяне на заявленията за подпомагане и приложените към тях документи извън случаите, посочени в чл. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правилата за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 227 от 31 юли 2014) (Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.).

Чл. 26. (1) Постъпилите заявления за подпомагане се оценяват съгласно критериите за подбор и тяхната тежест, посочени в приложение № 3. Съответствието с критериите за подбор се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане съобразно заявлението за подпомагане и приложените към него документи.
(2) Заявленията за подпомагане се класират според получените при оценката точки и се одобряват в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.
(3) Класираните заявления за подпомагане с еднакъв брой точки, за които е наличен частичен разполагаем бюджет при класирането по ал. 2, се одобряват след изменение на бюджета, определен в заповедта на министъра на земеделието и храните по чл. 23, ал. 1 за съответния период на прием.

Чл. 27. (1) Заявлението за подпомагане може да получи отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите и/или непълнота, и/или неяснота, и/или несъответствие на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по чл. 25, ал. 1, т. 1;
2. несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. неотстраняване на непълнотите, неяснотите или пропуските, включително непредставяне на изисканите документи в срока по чл. 25, ал. 2;
4. недостатъчен бюджет по подмярката за финансиране на подаденото заявление за подпомагане, определен в заповедта за прием на заявления;
5. несъответствие на проекта с минималния брой точки, посочен в чл. 21;
6. установяване на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 6, ал. 1 и/или 2, както и при непредставяне на някой от документите в срока по чл. 28, ал. 1;
7. установено при извършване на проверка/посещение на място неспазване на заложените в бизнес плана срокове за засяване/засаждане на земеделските култури, когато при изчислението на икономическия размер на стопанството по чл. 5, ал. 2, т. 3 са включени намерения за засаждане/засяване на земеделски култури през текущата спрямо кандидатстването стопанска година и тези срокове са изтекли след срока по чл. 25, ал. 1 или когато след засаждането/засяването на земеделските култури в посочените срокове е установено несъответствие с изискването по чл. 5, ал. 2, т. 3.
(2) В случаите на отказ за финансиране на подаденото заявление за подпомагане на някое от основанията, посочени в ал. 1, кандидатът има право да кандидатства отново по реда на тази наредба.

Чл. 28. (1) Преди издаване на заповед за одобрение РА изисква от кандидата, който в срок от 10 работни дни от уведомяването му за това трябва да представи:
1. свидетелство за съдимост от кандидата - физическо лице, от едноличния собственик на капитала на кандидата ЕООД, от представляващия ЕТ или ЕООД, издадено най-рано 4 месеца преди представянето му;
2. декларация по приложение № 2.
(2) След получаване на документите в срока по ал. 1 изпълнителният директор на РА, а в случаите на делегиране - директорът на съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие", се произнася със заповед за одобрение или отхвърляне на заявлението за подпомагане.
(3) Заповедта за одобрение съдържа и данни за изчисления от РА икономически размер на стопанството, измерен в СПО. В тези случаи задължителното нарастване на икономическия размер на стопанството по чл. 15, ал. 1, т. 2 трябва да се реализира и ще бъде проверявано спрямо началния икономически размер на стопанството, посочен в заповедта за одобрение, или спрямо резултата от проверките от страна на РА в случаите, когато периодът на засяване /засаждане е след датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(4) Заповедта за отказ от финансиране на заявлението за подпомагане подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение на заявлението за подпомагане кандидатът трябва да подпише договор за предоставяне на финансовата помощ.
(6) Договорът по ал. 2 урежда правата, задълженията и отговорностите на страните, включително условията за извършване на допълнителни проверки при съмнения за създадени изкуствени условия за получаване на предимство и основанията за изискуемост на финансовата помощ.
(7) При неявяване на кандидата за подписване на предложения му проект на договор за предоставяне на финансова помощ в срока по ал. 5 той губи правото на подпомагане по подаденото заявление за подпомагане и може да кандидатства отново по реда на тази наредба.

Глава четвърта.
ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ

Раздел I.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 29. В срок до два месеца от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ с ползвателя РА извършва първото плащане по чл. 10, т. 1, с изключение на случаите по чл. 32.

Чл. 30. (1) Когато ползвател на финансовата помощ е ЕООД, първото плащане по чл. 10, т. 1 не се извършва преди сключването на договор за поръчителство между РА и едноличния собственик на капитала на ползвателя, с който поръчителят се задължава пред кредитора (РА) да отговаря за точното изпълнение на всички нормативни и/или договорни задължения на ползвателя, като обезпечава вземането на РА, което може да възникне при неизпълнение на тези задължения, до размера на сумата по договора за предоставяне на финансова помощ. Поръчителят трябва да се яви пред съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 10 работни дни от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, за да подпише предложения му проект на договор за поръчителство. Първото плащане по договора за предоставяне на финансова помощ се изплаща в срока по чл. 29, а в случаите на забавяне по основателни причини на представянето на договора за поръчителство - в срока по чл. 29, удължен с времето на забавяне.
(2) Срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 1 трябва да покрива периода от пет години, считано от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, удължен с шест месеца.

Чл. 31. Когато при изчисление на икономическия размер на стопанството по чл. 5, ал. 2, т. 3 са включени намерения за засаждане/засяване на земеделски култури и заложените в бизнес плана срокове за засяването/засаждането изтичат след датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, РА изплаща първото плащане в срок до един месец от приключване на проверката/посещението на място и само при условие, че е установено спазване на заложените в бизнес плана срокове за засяване/засаждане на земеделските култури и съответствие с изискването по чл. 5, ал. 2, т. 3.

Чл. 32. (1) Проверката/посещението на място по чл. 31 цели да установи изпълнение в цялост на намеренията на кандидата за засаждане/засяване на земеделските култури през текущата спрямо датата на кандидатстване стопанска година, като се взимат предвид и постъпилите писмени уведомления за промяна на крайните срокове за засяване/засаждане и основателността на изложените от одобрения кандидат причини, които са наложили тази промяна.
(2) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че ползвателят не е засял/засадил културите след изтичане на посочените в бизнес плана срокове и/или площта и/или видът на засетите/засадените култури водят до несъответствие с изискването по чл. 5, ал. 2, т. 3, РА прекратява едностранно и без предизвестие сключения договор за предоставяне на финансова помощ.
(3) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че одобреният кандидат е спазил посочените в бизнес плана срокове за засаждане/засяване на културите и е налице съответствие с изискването по чл. 5, ал. 2, т. 3, РА писмено го уведомява за установения въз основа на проверката икономически размер на стопанството, измерен в СПО. В тези случаи задължителното нарастване на икономическия размер на стопанството по чл. 15, ал. 1, т. 2 трябва да се реализира и ще бъде проверявано спрямо началния икономически размер на стопанството, установен по реда на този член.

Чл. 33. (1) През целия период от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ до изтичане на срока за подаване на заявка за второ плащане РА има право да извършва проверки, включително и проверка/посещение на място, с цел да установи фактическо съответствие на представения от ползвателя бизнес план и заложените в него данни и показатели с действителните такива. Резултатите от извършените проверки се вземат предвид при обработката на подадената заявка за второ плащане и при преценката за съответствието между одобрения бизнес план и заложените в него данни и показатели и тяхното реално изпълнение.
(2) Разплащателната агенция изисква връщане на полученото от ползвателя първо плащане по чл. 10, т. 1 и не му дължи второто плащане по чл. 10, т. 2, когато при проверките по ал. 1 бъде установено неспазване на едно или повече от изискванията на тази наредба и/или едно или повече задължения на ползвателя, поето/и с договора за предоставяне на финансова помощ.
(3) При извършване на посещение и/или проверка на място по ал. 1 ползвателят трябва да присъства лично, с изключение на случаите по чл. 22, ал. 2 и при спазване на условията по чл. 22, ал. 3.

Чл. 34. (1) При кандидатстване за второто плащане по чл. 10, т. 2 ползвателят на помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА и публикуван на електронната страница на РА, в съответната регионална разплащателна агенция и прилага всички изискуеми документи съгласно приложение № 7.
(2) Срокът за подаване на заявката за второ плащане се посочва от кандидата в заявлението за подпомагане и трябва да бъде не по-рано от две години и 6 месеца и не по-късно от 4 години и 6 месеца от датата на подаване на заявлението за подпомагане.
(3) Когато в стопанството се отглеждат едногодишни култури, срокът по ал. 2 трябва да бъде след извършване на засяването/засаждането на културите и най-малко един месец преди очакваното прибиране на реколтата от тях. Когато в земеделското стопанство се отглеждат различни видове едногодишни култури и техните срокове за засаждане и прибиране на реколтата са различни, срокът за подаване на заявката за второ плащане се определя в съответствие с най-късния от тези срокове.
(4) Ползвателите на помощта подават заявка за второ плащане не по-късно от посочения в заявлението за подпомагане и договора за предоставяне на финансова помощ срок и не по-рано от един месец преди изтичането му.
(5) Заявките за плащане и приложените към тях документи могат да бъдат изцяло или частично оттеглени от ползвателя на помощта по всяко време в писмена форма. Оттеглянето поставя ползвателя в положението, в което се е намирал преди подаването на въпросните документи или на част от тях.
(6) Когато ползвателят на помощта е уведомен от РА за евентуални случаи на нередности в документите по ал. 5 и/или е уведомен за намерението на РА да извърши проверка/посещение на място и/или когато при проверката/посещението на място се установи нередност, не се разрешава оттегляне по отношение на документите, засегнати от нередността.
(7) При оттегляне на заявката за плащане, което не попада в хипотезата на ал. 6, ползвателят има право да подаде нова заявка за плащане в посочения в заявлението за подпомагане и залегнал в договора за предоставяне на финансова помощ срок.
(8) Заявките за плащане и приложените към тях документи могат да бъдат поправяни и коригирани по всяко време след подаването им в случай на очевидни грешки, признати от РА въз основа на цялостна преценка на конкретния случай и при условие, че ползвателят е действал добросъвестно.
(9) В случаите по ал. 5 РА може да признае очевидни грешки само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията, съдържаща се в съответните документи.
(10) Не се допуска коригиране или поправяне на заявките за плащане и приложените към тях документи извън случаите по ал. 7.

Чл. 35. (1) Регионалната разплащателна агенция извършва преглед на документите по чл. 34, ал. 1 в присъствието на ползвателя на помощта.
(2) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 1 регионалната разплащателна агенция не приема заявката за плащане и връща документите на ползвателя на помощта заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на пропуските по ал. 2 ползвателят на помощта има право в рамките на съответния срок по чл. 34, ал. 2 отново да подаде заявка за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

Чл. 36. (1) В срок до три месеца от подаване на заявката за второ плащане по чл. 34, ал. 1 РА:
1. извършва административни проверки на представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;
2. извършва проверка/посещение на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи и заявени данни, като резултатите от извършените проверки се вземат предвид при обработката на заявката за второ плащане;
3. одобрява или мотивирано отказва изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на съответствието между фактическото състояние и одобрения бизнес план;
4. изплаща одобрената финансова помощ в случай на одобрение.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти РА уведомява с мотивирано писмо ползвателя, който в срок до 10 работни дни от уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти, чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в приложение № 7, които са свързани с извършване на подпомаганата дейност.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава, когато:
1. е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции със срока до получаване на отговор;
2. се провежда контролна проверка въз основа на Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014, както и когато заявката за второ плащане е обект на допълнителни проверки от страна на специализирани структури в Министерството на земеделието и храните и/или Държавен фонд "Земеделие" и/или външни институции - с един месец;
3. в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност - до установяване от РА на всички факти и обстоятелства, необходими за изясняване на случая, а при установени съмнения за наличие на престъпни обстоятелства - до постановяване на влязъл в сила акт на компетентния орган.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 и 3 РА уведомява ползвателя за причините, наложили удължаването на срока за обработката на заявката за второ плащане.
(5) При извършване на посещение и/или проверка на място по ал. 1 ползвателят трябва да присъства лично, с изключение на случаите по чл. 22, ал. 2 и при спазване на условията по чл. 22, ал. 3.

Чл. 37. Плащанията се извършват след осъществяване на проверките и при спазване на разпоредбите на Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.

Чл. 38. (1) Ползвателят на помощта няма право да получи второто плащане по чл. 10, т. 2 и дължи връщане на полученото по чл. 10, т. 1 първо плащане по договора за предоставяне на финансова помощ заедно със законната лихва към него, изчислена за период, посочен в договора, когато:
1. не е подал заявка за второ плащане, окомплектувана с всички изискуеми съгласно приложение № 7 документи в срока, посочен в договора за предоставяне на финансова помощ, или не е представил изисканите от РА документи и информация в срока по чл. 36, ал. 2;
2. бизнес планът не е изпълнен точно, включително и когато не е изпълнен в срока, посочен в договора за предоставяне на финансова помощ;
3. не е изпълнил изискванията за професионални умения и компетентности в срок до 36 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ и не по-късно от избраната крайна дата на периода за проверка на изпълнението на бизнес плана;
4. не е увеличил икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО;
5. не е завършил курс, включващ обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор, или не е участвал в информационна дейност относно тези проблеми;
6. отглежда тютюн след края на текущата стопанска година спрямо датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
7. е създал изкуствени условия с оглед получаване на предимство за получаване на помощта в противоречие на целите на европейското и националното законодателство в областта на селското стопанство и с целите на подмярката;
8. проектът му е бил оценен съгласно критерия за подбор по чл. 13, ал. 1, т. 3 и не е представил на РА копие от договор за контрол по чл. 18 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз с контролиращо лице или копие от сертификат от контролиращото лице, удостоверяващ, че кандидатът е производител на продукт/и, сертифициран/и като биологичен/биологични по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007;
9. проектът му е оценен по някой от критериите за подбор, посочени в чл. 13, ал. 1, т. 1 - 4, и ползвателят не е поддържал съответствие с всеки от критериите, по които проектът му е бил оценен;
10. не е платил трудовите възнаграждения, задължителните здравни и социални осигуровки на лицата, наети в стопанството му към месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за второ плащане (в случаите, когато проектът на ползвателя е оценен по критерия за подбор, посочен в чл. 13, ал. 1, т. 4);
11. не отговаря на изискването по чл. 5, ал. 3;
12. не е започнал изпълнението на бизнес плана, съгласно заложените в него предвиждания, в срок от девет месеца от подписване на договора за предоставяне на финансова помощ;
13. не е спазил заложените в бизнес плана срокове, в които е предвидил да извърши засаждане/засяване на земеделските култури през всички години от изпълнението на бизнес плана, а в случаите на промяна в тези срокове - не е уведомил предварително РА за настъпилата промяна и/или не е изложил писмено мотивите, които са наложили промяната;
14. Разплащателната агенция установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти във връзка с разпоредбите на чл. 36, ал. 1, т. 1 и 2, включително когато ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 36, ал. 2;
15. е представил декларация и/или документи с невярно съдържание, неистински и/или подправени такива, включително когато тази декларация и/или документ са представени при или по повод кандидатстването му за подпомагане по подмярката;
16. той или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверка/посещение на място, извършвана от РА;
17. при извършване на проверките по букви "iii" и "v" от раздел 2 "Контролни дейности", т. А "Процедури по одобряване на заявленията" от Приложение № I към Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (ОВ, L 255/18 от 28 август 2014 г.) във връзка с чл. 48, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 РА установи, че ползвателят на помощта, подаденият от него проект или предложените за финансиране разходи не отговарят на изискванията за допустимост за подпомагане, посочени в настоящата наредба;
18. се установи наличие на някоя от хипотезите, уредени в чл. 35 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181/48 от 20 юни 2014 г.);
19. той или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверки от лицата и органите, посочени в чл. 43, или не оказва необходимото съдействие при извършването на тези проверки;
20. през периода на изпълнение на бизнес плана се установи, че стопанството на ползвателя има втори ръководител;
21. инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в бизнес плана, са придобити при някое от условията, посочени в чл. 20;
22. в периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до подаване на заявката за второ плащане по договора за предоставяне на финансова помощ ползвателят е нарушил изискването по чл. 5, ал. 8, включително и по отношение на земеделската земя, която участва в изчислението на нарастването по чл. 15, ал. 1, т. 2;
23. Разплащателна агенция установи несъответствие с някое от изискванията, посочени в чл. 5, ал. 2, т. 4, 5, 9, 10 или 11, ал. 8, ал. 11, т. 3, 4, 5, 6 или 7, чл. 6, ал. 1, 2, 3 или 4, чл. 7, чл. 13, ал. 3, 5, 7 или 8, чл. 16, ал. 2, чл. 17, 18, 19 или 40;
24. са налице условията на чл. 33, ал. 2.
(2) В случаите по ал. 1, т. 16 и 17 РА извършва проверка за съответствието с изискванията за допустимост за подпомагане преди предоставяне на помощта въз основа на представените към заявлението за подпомагане и изискани допълнително документи. При нередовност или липса на документи, както и при възникване на необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на посочените в заявлението за подпомагане и документите към него данни, РА писмено уведомява ползвателя на помощта за необходимостта от представяне на допълнителни данни и/или документи, включително такива, които не са посочени в приложение № 6. В тези случаи ползвателят е длъжен в срок до 10 работни дни от получаване на уведомяването да представи изисканите му данни и/или документи.
(3) В случаите по ал. 1 ползвателят на помощта не може да подаде друга заявка за плащане по същия договор за предоставяне на финансова помощ.
(4) При неизпълнение на задължения в случай на непреодолима сила или извънредни обстоятелства ползвателят не възстановява полученото първо плащане по договора за предоставяне на финансова помощ, но няма право да получи второто плащане по чл. 10, т. 2.
(5) Ползвателят или упълномощено от него лице е длъжен писмено да уведоми РА за възникването на непреодолима сила и извънредни обстоятелства и да приложи достатъчно доказателства за това в срок до 15 работни дни от датата, на която е в състояние да го направи.
(6) При възникване на непреодолима сила и извънредни обстоятелства след получаване на второто плащане по договора за предоставяне на финансова помощ, водещи до трайна обективна невъзможност на ползвателя да изпълнява поетите договорни и/или нормативни задължения, ползвателят не възстановява получената по договора финансова помощ.
(7) При изчисляване на увеличението на икономическия размер на стопанството по чл. 15, ал. 1, т. 2 не се включват животните и/или земята, които не са били включени при изчисляване на първоначалния икономически размер на стопанството и към датата на подаване на заявлението за подпомагане:
1. са били собственост на ползвателя и/или собственика на ЕТ, когато ползвател е ЕТ, и/или на едноличния собственик на капитала, когато ползвател е ЕООД, с изключение на земята, предоставена под наем или аренда в периода, предхождащ 18 месеца, считано от датата на кандидатстване;
2. ползвателят, собственикът на предприятието на ползвателя ЕТ или едноличният собственик на капитала на ползвателя ЕООД са имали сключени договори за наем и/или аренда независимо дали ползването на животните и/или земята е било предоставено на други лица.
(8) Когато към датата на подаване на заявката за второ плащане ползвателят на помощта, собственикът на предприятието на ползвателя ЕТ или едноличният собственик на капитала на ползвателя ЕООД е бил в брак и съпругът му е бил съпруг и към датата на подаването на заявлението за подпомагане, при изчисляване на увеличението на икономическия размер на стопанството по чл. 15, ал. 1, т. 2 не се включват:
1. животните, чието ползване е отстъпено или чиято собственост е прехвърлена от съпруга/съпругата, включително когато страна по сделката е бил съпругът/съпругата в качеството му/й на едноличен търговец или юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава или се е притежавал от съпруга,
и/или
2. земята, която към датата на подаване на заявлението за подпомагане е била собственост или е ползвана на друго правно основание от съпруга, включително в качеството му на едноличен търговец, както и от юридическо лице, чийто мажоритарен дял от капитала се притежава или се е притежавал от съпруга/съпругата.

Раздел II.
Условия за изпълнение на дейностите по проекта и контрол


Чл. 39. Периодът за изпълнение на бизнес плана е до пет години, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Чл. 40. (1) Ползвателят на помощта може да подаде искане за промяна на договора за предоставяне на финансова помощ в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" по образец, публикуван на електронната страница на РА.
(2) Когато искането за промяна на договора е свързано с изменение на бизнес плана и на крайната дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана и подаване на заявката за второ плащане, искането трябва да бъде подадено не по-късно от четири месеца преди изтичане на срока по чл. 11.
(3) Не се допуска промяна на договора, която води до:
1. несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени в тази наредба;
2. увеличение на стойността на договорената финансова помощ.
(4) В случай на нередовност или липса на документи, както и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи при непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти в искането за изменение на договора, включително и с цел да се удостовери верността на заявените данни, РА изисква от ползвателя да представи допълнителни данни и/или документи. Ползвателят има право да представи изисканите му данни и/или документи в срок до 10 работни дни от уведомяването.
(5) В срок до един месец от подаването на искането за промяна, а когато са изискани данни и/или документи по ал. 4 - в срок до 14 дни от изтичане на срока за представянето им, РА одобрява или отказва исканата промяна. Ползвателят на помощта се уведомява за мотивите за отхвърляне на искането, а в случай на одобрение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението за одобрение на искането трябва да се яви в съответната областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" за сключване на допълнително споразумение към договора. Когато ползвателят не се яви лично в посочения срок, правото на ползвателя за подписване на допълнителното споразумение към договора, с който се удовлетворява искането на ползвателя за промяната му, се погасява.
(6) Когато ползвателят е физическо лице, той има право да се регистрира като ЕТ по Търговския закон, който да стане правоприемник на стопанството му, като е длъжен в срок от пет работни дни от регистрацията на едноличния търговец в Търговския регистър писмено да уведоми за това РА.
(7) Извън случаите по ал. 6 за период от пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ не се допускат промени в собствеността на капитала на ползвателя, когато същият е ЕООД, както и прехвърляне на стопанството на ползвателя физическо лице или ЕТ върху учредено от него ЕООД.
(8) Искане за промяна на договора, свързано с изменение на избраната крайна дата на периода за проверка на изпълнението на бизнес плана, е допустимо два пъти през целия период на изпълнение на договора.
(9) Промяната на посочените в бизнес плана срокове за засаждане/засяване на земеделските култури за всяка година, както и информацията за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури, се извършва при спазване на изискванията по чл. 15, ал. 3 и 4 и чл. 16, ал. 2.

Чл. 41. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на бизнес плана, и всички останали нормативно и договорно установени задължения за срок от пет години и шест месеца, считано от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.
(2) Кореспонденцията между кандидата/ползвателя и РА се осъществява на посочения от кандидата/ползвателя адрес, телефонен номер и електронна поща и адреса на Държавен фонд "Земеделие" или съответната областна дирекция към Държавен фонд "Земеделие".

Чл. 42. В срок до изтичане на пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ ползвателят на помощта е длъжен да:
1. води всички финансови операции, свързани с извършваната от него земеделска дейност, отделно в счетоводната си система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера, съгласно изискванията на Закона за счетоводството;
2. регистрира ежегодно земеделската земя, която е участвала при изчисляване на икономическия размер на стопанството му, измерен в СПО, за който е получил второто плащане по договора за предоставяне на финансовата помощ (с изключение на оранжерии, гъбарници и разсадници), в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) по реда на Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол;
3. уведомява РА при промяна на декларираните пред РА данни за осъществяване на кореспонденция с него (адрес, телефонен номер и електронна поща), както и за всички обстоятелства от значение за изпълнение на нормативните и договорните му задължения;
4. не отчуждава и да не преотстъпва ползването на посочените в бизнес плана дълготрайни материални и нематериални активи, както и да ги използва съобразно предназначението им, посочено в бизнес плана;
5. не преустановява осъществяваната от него земеделска дейност поради други причини освен изменящите се сезонни условия за производство;
6. поддържа актуална регистрация като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и да се осигурява като земеделски стопанин (в случаите, когато ползвателят е физическо лице или ЕТ);
7. съхранява документи (фактури, бележки, протоколи и др.), удостоверяващи реализацията на част или цялата произведена продукция и да отразява получените приходи в счетоводните си документи и подаваната от него годишна данъчна декларация;
8. поддържа съответствие с всеки от критериите за подбор по чл. 13, ал. 1, т. 1 - 3, по които проектът му е бил оценен, за целия период, посочен в чл. 13, ал. 7;
9. поддържа икономическия размер на стопанството си, измерен в СПО, за който е получил второто плащане по договора, за периода от подаване на заявката за второ плащане до изтичане на пет години от датата на сключване договора, като отглежда видовете култури и/или животни и спазва сроковете за засяване/засаждане на културите, посочени в заявлението за подпомагане и договора за предоставяне на финансова помощ, като промяната във видовете култури и/или животни се допуска при спазване на изискванията на чл. 18 и след изрично писмено съгласие от страна на РА въз основа на писмено уведомление от ползвателя; ползвателят е длъжен да уведомява писмено РА и за промяната в заложените срокове за засяване/засаждане на земеделските култури при спазване на изискването по чл. 16, ал. 2;
10. стопанисва с регистрирано правно основание за ползване съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители цялата налична в стопанството земя;
11. поддържа земеделската земя, включена при изчислението на икономическия размер на стопанството, измерен в СПО, за който е получил второто плащане по договора, в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители и с режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, и/или режимите на защитените зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, за площите от стопанството, които попадат в тях;
12. запази съществуващия към датата на подаване на заявлението за подпомагане среден списъчен брой на персонала, както и броя на допълнително наетите във връзка с изпълнението на бизнес плана лица, които да бъдат наети единствено в земеделската дейност на ползвателя - когато проектът на ползвателя е бил оценен по критерия за подбор по чл. 13, ал. 1, т. 4;
13. отговаря на изискването по чл. 5, ал. 3;
14. плаща задължителните трудови възнаграждения, здравни и социални осигуровки на лицата, наети в стопанството му (в случаите, когато проектът на ползвателя е оценен по критерия за подбор, посочен в чл. 13, ал. 1, т. 4);
15. отговаря на всяко от изискванията по чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 11, т. 5, 6 и 7, чл. 7, ал. 1, т. 1, чл. 16, ал. 2 и чл. 18;
16. не назначава втори ръководител на земеделското стопанство.

Чл. 43. (1) Ползвателят на помощта е длъжен да предоставя на РА всяка поискана информация за осъществяването на подпомаганата дейност.
(2) Контрол за изпълнение условията по договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност, може да бъде извършван от представители на РА, МЗХ, Сметната палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат ползватели на помощ, както и техните контрагенти по подпомаганите дейности.
(4) Проверките по ал. 2 могат да се извършват не по-късно от шест месеца от изтичане на петгодишен срок от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, като ползвателят е длъжен да присъства с изключение на случаите по чл. 22, ал. 2 и при спазване на условията по чл. 22, ал. 3.
(5) В случаите, когато МЗХ или Европейската комисия извършва оценяване или наблюдение на ПРСР, ползвателят на помощта поема задължението да осигури на упълномощените от тях лица всякакви документи и информация, които ще подпомогнат оценяването или наблюдението.
(6) Длъжностните лица по ал. 2 и 5 са длъжни да се легитимират пред ползвателите на помощта и да извършват проверки в съответствие с предоставените им правомощия.
(7) В случаите на извършван контрол за изпълнение на условията по договора, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност от служители на РА, ползвателят на помощта осигурява достъп до стопанството и всички документи и информация, които ще подпомогнат проверката.

Чл. 44. (1) В случаите на неизпълнение на задълженията по чл. 41, ал. 1 и чл. 42, т. 1, 3, предложение второ, и/или 12, както по чл. 47, РА писмено уведомява ползвателя на помощта за констатираното неизпълнение, като указва едномесечен срок за неговото отстраняване.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да отстрани неизпълнението в едномесечен срок от получаване на предупреждението по ал. 1, като в тези случаи не се санкционира.
(3) Когато не отстрани нередовностите в срока по ал. 2, ползвателят на помощта дължи връщане на цялата получена по договора финансова помощ заедно със законната лихва към нея, считано от датата на неизпълнението, а в случай че същата не може да бъде установена - от датата на неговото констатиране.

Чл. 45. Разплащателната агенция има право да изиска от ползвателя връщане на всички получени по договора за предоставяне на финансова помощ суми заедно със законната лихва върху тях, дължима за период, посочен в договора, когато:
1. установи създаване на изкуствени условия с оглед получаване на предимство за предоставяне на финансовата помощ в противоречие с европейското и националното законодателство в областта на селското стопанство;
2. установи, че ползвателят е представил декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправени такива, включително когато тази декларация и/или документ са представени при или по повод кандидатстването му за подпомагане по подмярката и/или при подаване на заявката за второ плащане;
3. установи, че ползвателят и/или някое от останалите задължени лица не са отговаряли на изискванията по чл. 6, ал. 1 и/или 2 към датата на подаване на заявлението за подпомагане, към датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ и/или към датата на подаване на заявката за второ плащане по договора;
4. ползвателят на помощта или упълномощен негов представител възпрепятства и/или осуетява извършването на проверки от лицата и органите, посочени в чл. 43, или не оказва необходимото съдействие при извършването на тези проверки;
5. ползвателят на помощта е получил или е одобрен за получаване на друга публична финансова помощ за инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в бизнес плана;
6. ползвателят не изпълнява което и да е свое задължение, посочено в настоящата наредба и/или уговорено в договора за предоставяне на финансова помощ, за срок до изтичане на пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Глава пета.
ПУБЛИЧНОСТ


Чл. 46. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на 6 месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект :
1. лично и фамилно име на ползвателите - физически лица и еднолични търговци;
2. наименование на ползвателите - юридически лица;
3. вид на подпомаганите дейности;
4. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.
(2) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година РА публикува на електронната си страница следната информация за предходната финансова година за ползвателите на помощта, на които е извършено плащане по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани":
1. лично и фамилно име на ползвателите - физически лица и еднолични търговци;
2. наименование на ползвателите - юридически лица;
3. общината, в която ползвателят на помощта живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;
4. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както съфинансиране от ЕС, така и национално съфинансиране;
5. вид на подпомаганите дейности;
6. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и ЕЗФРСР за всеки ползвател на финансова помощ.
(3) Данните на ползвателя на помощта се публикуват в съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) 485/2008 на Съвета (ОВ L 344, 20.12.2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.) и могат да бъдат обработени от органите за финансов контрол и от следствените органи на ЕС и на държавите членки с цел защита на финансовите интереси на ЕС.

Чл. 47. (1) Ползвателят на помощта се задължава в срок 15 дни след получаване на първото плащане по договора за предоставяне на финансова помощ до изтичане на срока от пет години от сключване на договора за предоставяне на финансова помощ да постави и поддържа на видно за обществеността място плакат/табела с размер не по-малък от формат А3, съдържащ информация за дейността, подпомагана от ЕЗФРСР.
(2) Ползвателят на помощта се задължава да публикува на професионалната си електронна страница, ако има такава, кратко описание на подпомаганата дейност. Описанието трябва да включва целите и резултатите от дейността, като подчертава финансовото подпомагане от ЕС.
(3) Електронната страница и плакатът/табелата по ал. 1 и 2 съдържат описание на проекта/дейността, която се подпомага, емблемата на ЕС с пояснение за неговата роля, националното знаме на Република България, както и думите: "Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: "Европа инвестира в селските райони."
(4) Информацията по ал. 3 заема не по-малко от 25 на сто от плаката, табелата, билборда или електронната страница.
(5) Техническите изисквания към информацията във връзка с оповестяване на подпомагането на дейността от ЕЗФРСР се определят съгласно приложение № ІІІ към чл. 13 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 808/2014 на Комисията от 17 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 227/18, 31 юли 2014 г.).

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Административни проверки" са проверки съгласно разпоредбата на чл. 48 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 г.
2. "Втори ръководител на земеделско стопанство" е лице, различно от кандидата/ползвателя, собственика на предприятието на кандидата/ползвателя ЕТ или собственика на капитала на кандидата/ползвателя ЕООД, което организира търговската и земеделската дейност на стопанството, разпорежда се с активите и/или извършва финансови операции от и за сметка на земеделското стопанство, включително е назначено като управител и/или прокурист на кандидата/ползвателя ЕООД или ЕТ или действа в качеството си на пълномощник на кандидата/ползвателя, на собственика на предприятието на кандидата/ползвателя ЕТ или собственика на капитала на кандидата/ползвателя ЕООД.
3. "Дата на създаване на земеделско стопанство" е най-ранната от датите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2.
4. "Жизнеспособност на земеделското стопанство" е изпълнение на изискванията по чл. 5, ал. 13 и чл. 15, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и 6 в срок най-късно до избраната крайна дата на периода за проверка на изпълнението на бизнес плана.
5. "Завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина и/или завършено икономическо образование със земеделска насоченост" означава завършено средно професионално образование с придобита степен за професионална квалификация по всички специалности от професионални направления 621 "Растениевъдство и животновъдство" и 640 "Ветеринарна медицина" и специалност "Земеделско стопанство" от професионално направление 345"Администрация и управление" или завършено висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по всички специалности от професионални направления "Растениевъдство", "Растителна защита", "Животновъдство", "Ветеринарна медицина" и специалности в областта на аграрната икономика, управление на агробизнеса, агробизнес и подобни от професионални направления "Администрация и управление" и "Икономика". Професионалните направления за средно професионално образование са съгласно Списък на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение, утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., последно изменение със Заповед № РД 09-74/20.01.2014 г. Професионалните направления за висше образование са съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24 юни 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г., посл. изм., бр. 94 от 2005 г.).
6. "Земеделска дейност" е селскостопанска дейност по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "в" от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347/608, 22 декември 2013 г.) (Регламент (ЕС) № 1307/2013).
7. "Земеделски култури" са растения от даден ботанически вид и род, които се отглеждат от човека, за да задоволяват определени негови потребности.
8. "Земеделски площи" са обработваемата земя, включително оставена като угар, постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.
9. "Земеделски сектор" е секторът, включващ дейностите за производството на земеделски продукти.
10. "Земеделски стопанин" е стопанин по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
11. "Земеделско стопанство" е стопанство по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "б" от Регламент (ЕС) № 1307/2013.
12. "Изкуствено създаване на условията, необходими за получаване на предимство" е всяко установено условие по смисъла на чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.
13. "Икономически размер на стопанство" е размерът на земеделското стопанство, изразен в стандартен производствен обем.
14. "Мярка" означава пакет от операции, които допринасят за изпълнението на един или повече приоритети на Съюза за развитие на селските райони.
15. "Непреодолима сила и извънредни обстоятелства" са обстоятелства по смисъла на чл. 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 г.
16. "Нередност" е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на неправомерен разход в бюджета на Съюза.
17. "Период за проверка изпълнението на бизнес плана" е периодът от стартиране изпълнението на бизнес плана до датата на подаване на заявката за второ плащане, посочена в заявлението за подпомагане и договора за предоставяне на финансова помощ.
18. "Подмярка" е съвкупност от дейности, спомагащи за прилагане приоритетите на ПРСР 2014 - 2020 г.
19. "Ползвател" е лице, на което е одобрена и/или изплатена финансова помощ по ПРСР 2014 - 2020 г.
20. "Постоянно затревени площи" са естествени ливади, пасища и нископродуктивни затревени площи, които не са включени в схемата за сеитбооборот и са на разположение през цялата календарна година за косене и/или паша на селскостопански животни.
21. "Проверка на място" е проверка по смисъла на Регламент (ЕС) № 809/2014.
22. "Проект" е заявление за подпомагане ведно с всички изискуеми документи, както и съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и допустими за финансиране по ПРСР.
23. "Професионални умения и компетентности" са завършено средно или висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост, или удостоверение за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация по професии и специалности от професионално направление с код 621 "Растениевъдство и животновъдство" или с код 3451203 "Земеделско стопанство" или професионално направление с код 640 "Ветеринарна медицина". Удостоверението за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство трябва да бъде издадено от висше училище, акредитирано по Закона за висшето образование с актуални акредитации за обучение по минимум едно от професионалните направления "Растениевъдство", "Растителна защита", "Животновъдство" "Ветеринарна медицина". Удостоверението за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация трябва да бъде издадено от някоя от институциите по чл. 18, т. 1, 2, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение, които следва да имат право да обучават по специалността, по която е издадено удостоверението, а за центровете за професионално обучение (ЦПО) се изисква и да бъдат вписани в Регистъра на лицензираните ЦПО към Националната агенция за професионално образование и обучение.
24. "Публична финансова помощ" е всеки публичен принос за финансирането на операции, източникът на които произхожда от бюджета на национален, регионален или местен публичен орган, от свързания с европейските структурни и инвестиционни фондове бюджет на Съюза, от бюджета на публичноправни организации или от бюджета на сдружения на публични органи или публичноправни организации, и за целите на определянето на ставката на съфинансиране за програмите или приоритети по ЕСФ може да включва финансови средства, набрани съвместно от работодатели и работници.
25. "Ръководител на земеделско стопанство" е кандидатът/ползвателят физическо лице, собственикът на предприятието на кандидата/ползвателя ЕТ или собственикът на капитала на кандидата/ползвателя ЕООД.
26. "Семейните градини" са земеделски площи, заети с различни култури, и произведената от тях продукция се използва предимно за собствена консумация в домакинството на земеделския производител.
27. "Срок за изпълнение на бизнес плана" е крайната дата, посочена в заявлението за подпомагане и договора за предоставяне на финансова помощ, до която трябва да бъде изпълнен одобреният бизнес план и подадена окомплектована с всички изискуеми съгласно приложение № 7 документи заявка за второ плащане.
28. "Стандартен производствен обем" е стойността на продукцията, която отговаря на средната стойност за даден район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро по таблица съгласно приложение № 1.
29. "Стартиране на изпълнението на бизнес плана" е започване на дейност и/или инвестиция, посочена в таблица № 8 "Описание на планираните инвестиции и дейности" от бизнес плана.
30. "Стопанство" са всички използвани за селскостопански дейности и управлявани от земеделски стопани единици, които се намират на територията на Република България.
31. "Създаване на едно работно място" е увеличение на средния списъчен брой на персонала, деклариран към датата на кандидатстването, с един брой, изчислен съгласно Методиката за изчисляване на средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт за отчетен период от една година спрямо месеца, предхождащ подаването на заявката за второ плащане
32. "Точно изпълнение на бизнес плана" е точно изпълнение (в количествено, качествено и времево отношение) на всяка една от следните дейности:
а) изпълнение най-късно до крайната дата на периода за проверка на изпълнението на бизнес плана на всички заложени специфични цели и резултати, посочени в таблици № 7 (колони Б и В) и № 8 (колона Г) на бизнес плана;
б) изпълнение най-късно до крайната дата на периода на проверка изпълнението на бизнес плана на всички дейности и инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, посочени в таблица № 8 (колони А, Б и В) на бизнес плана;
в) придобиване на професионални умения и компетентности съгласно буква А. на раздел III "Програма за развитие на стопанството" на бизнес плана;
г) придобиване на знания по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор съгласно буква Б. на раздел III "Програма за развитие на стопанството" на бизнес плана;
д) изпълнение на производствената програма на стопанството към крайната дата на периода на проверка изпълнението на бизнес плана по отношение на заложените култури и животни в таблици № 9 и № 10 на бизнес плана.
33. "Трайни насаждения, засадени с вкоренен по картонажен метод материал" са трайни насаждения, засадени с посадъчен материал, който предварително е вкоренен в контейнери от картон или други изкуствени материали.
34. "Уникален идентификационен номер" е регистрационен номер, който се издава на кандидата от служител в РА след извършване на преглед на документите към заявлението за подпомагане и приемане на заявлението.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Разходите за второ плащане по проекти на млади фермери, одобрени по реда на Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2008 г.; изм., бр. 107 от 2008 г., бр. 9 от 2009 г., бр. 83 от 2011 г., бр. 23 и 60 от 2012 г., бр. 44 от 2013 г.) се извършват от бюджета на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" съгласно чл. 3 на Регламент (ЕС) № 1310/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1307/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1308 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с прилагането им през 2014 г. (ОВ L, бр. 347 от 20 декември 2013 г.).

§ 3. В Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2015 г.) в приложение № 6 към чл. 30, ал. 2 в колона "Община" на ред 1, след думата "Ново село" се добавя "Бойница, Ружинци, Чупрене".

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 9а от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 14

Таблица за изчисляване на икономическия размер на земеделските стопанства

Данни за стопанството

 

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В СТАНДАРТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ/СТАНДАРТНА ПРОДУКЦИЯ (СПО) В ЛЕВА

 

ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР НА СТОПАНСТВОТО В ЕВРО

 

Код по Наредба № 3

Видове култури и категории животни

м.ед.

Данни на стопанството (основни култури)

Показател за СПО (лв./дка; лв./глава)

Индивидуални СПО (лв.)

1

2

3

4

5

6 = (4*5)

3001

Обикновена (мека) пшеница и лимец

дка

 

114,00

0

3002

Твърда пшеница

дка

 

112

0

3003

Ечемик

дка

 

101

0

3004

Ръж

дка

 

55

0

3005

Тритикале

дка

 

88

0

3006

Овес

дка

 

54

0

3007

Царевица за зърно

дка

 

145

0

3008

Сорго

дка

 

72

0

3009

Просо

дка

 

43

0

3010

Ориз

дка

 

269

0

3109

Други зърнени култури - ………………….

дка

 

51

0

Други зърнени култури - ………………..

дка

 

51

0

Други зърнени култури - ………………..

дка

 

51

0

Други зърнени култури - ………………..

дка

 

51

0

Други зърнени култури - ………………..

дка

 

51

0

3011

Тютюн

дка

 

668

0

3012

Хмел

дка

 

1019

0

3013

Захарно цвекло

дка

 

22

0

3015

Памук

дка

 

79

0

3016

Лен

дка

 

68

0

3017

Коноп

дка

 

68

0

3018

Слънчоглед

дка

 

110

0

3019

Рапица

дка

 

157

0

3020

Соя

дка

 

97

0

3021

Фъстъци

дка

 

139

0

3119

Други технически култури - ……………..

дка

 

139

0

Други технически култури - ……………..

дка

 

139

0

Други технически култури - ……………..

дка

 

139

0

Други технически култури - ……………..

дка

 

139

0

Други технически култури - ……………..

дка

 

139

0

Други технически култури - ……………..

дка

 

139

0

3023

Маслодайна роза

дка

 

462

0

3024

Кориандър

дка

 

68

0

3025

Анасон

дка

 

68

0

3026

Резене

дка

 

68

0

3027

Лавандула

дка

 

164

0

3028

Салвия

дка

 

68

0

3029

Мента

дка

 

68

0

3030

Валериана

дка

 

68

0

3129

Други етеричномаслени и лекарствени култури - …………………………………..

дка

 

68

0

Други етеричномаслени и лекарствени култури - …………………………………..

дка

 

68

0

Други етеричномаслени и лекарствени култури - …………………………………..

дка

 

68

0

Други етеричномаслени и лекарствени култури - …………………………………..

дка

 

68

0

Други етеричномаслени и лекарствени култури - …………………………………..

дка

 

68

0

3032

Фасул

дка

 

219

0

3033

Грах

дка

 

99

0

3035

Леща

дка

 

94

0

3036

Нахут

дка

 

103

0

3139

Други протеинодайни

култури - ……………….

дка

 

96

0

Други протеинодайни

култури - ……………….

дка

 

96

0

Други протеинодайни

култури - ……………….

дка

 

96

0

3037

Царевица за силаж

дка

 

108

///

3096

Фий

дка

 

187

///

3040

Люцерна

дка

 

88

///

3041

Естествени ливади

дка

 

35

///

3159+3149

Други фуражни култури - …………………

дка

 

94

///

Други фуражни култури - …………………

дка

 

94

///

Други фуражни култури - …………………

дка

 

94

///

Други фуражни култури - …………………

дка

 

94

///

3042

Картофи

дка

 

660

0

3048+30481

Домати - открито производство

дка

 

1614

0

30482

Домати - оранжерийни

дка

 

9753

0

3050+30501

Краставици - открито производство

дка

 

1223

0

30502

Краставици - оранжерийни

дка

 

9753

0

3052+30521

Пипер - открито производство

дка

 

948

0

30522

Пипер - оранжерийни

дка

 

9753

0

3053

Зелен фасул

дка

 

393

0

3054

Зелен грах

дка

 

350

0

3058

Тикви

дка

 

721

0

3059

Дини

дка

 

721

0

3060

Пъпеши

дка

 

899

0

3169

Други зеленчуци - ………………………

дка

 

1087

0

Други зеленчуци - ………………………

дка

 

1087

0

Други зеленчуци - ………………………

дка

 

1087

0

Други зеленчуци - ………………………

дка

 

1087

0

Други зеленчуци - ………………………

дка

 

1087

0

Други зеленчуци - ………………………

дка

 

1087

0

Други зеленчуци - ………………………

дка

 

1087

0

Други зеленчуци - ………………………

дка

 

1087

0

Други зеленчуци - ………………………

дка

 

1087

0

Други зеленчуци - ………………………

дка

 

1087

0

Други зеленчуци - ………………………

дка

 

1087

0

3074+3075

Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля )

дка

 

989

0

3068+3069+3070+3071+3072

Костилкови овощни видове (череша, вишна, праскова, кайсия, сливи )

дка

 

1417

0

3078+3079+3080+3081

Черупкови овощни видове (орех, лешник, бадем, кестени )

дка

 

426

0

3179

Други овощни видове - …………………..

дка

 

944

0

Други овощни видове - …………………..

дка

 

944

0

Други овощни видове - …………………..

дка

 

944

0

Други овощни видове - …………………..

дка

 

944

0

Други овощни видове - …………………..

дка

 

944

0

Други овощни видове - …………………..

дка

 

944

0

Други овощни видове - …………………..

дка

 

944

0

Други овощни видове - …………………..

дка

 

944

0

Други овощни видове - …………………..

дка

 

944

0

Други овощни видове - …………………..

дка

 

944

0

Други овощни видове - …………………..

дка

 

944

0

3082+3083+3077

Ягодоплодни овощни видове (ягода, малина, арония )

дка

 

971

0

3189

Други ягодоплодни - ……………………

дка

 

971

0

Други ягодоплодни - ……………………

дка

 

971

0

Други ягодоплодни - ……………………

дка

 

971

0

Други ягодоплодни - ……………………

дка

 

971

0

Други ягодоплодни - ……………………...

дка

 

971

0

Други ягодоплодни - …………………......

дка

 

971

0

3089

Лозя - десертни

дка

 

273

0

3090

Лозя - винени

дка

 

220

0

3091

Цветя - за рязан цвят

дка

 

8003

0

3092

Цветя - луковични растения

дка

 

8003

0

3093

Цветя - саксийни

дка

 

8003

0

3200

Цветя - оранжерийни

дка

 

12 031

0

3199

Производство на семена/посадъчен материал

дка

 

310

0

3201

Разсадници за трайни насаждения

дка

 

2483

0

3095

Други (угари/други)

дка

 

0

0

30941

Култивирани гъби - култивирани печурки

м2

 

51

0

30942

Култивирани гъби - кладница

м2

 

23

0

4100

Говеда и биволи - общо

бр.

 

0

///

4101

Телета и малачета до 1 г.

бр.

 

473

0

4102

Телета и малачета над 1 г. и под 2 г. за угояване

бр.

 

203

0

4103+4006

Телета и малачета над 1 г. за разплод и бременни юници и бременни малакини

бр.

 

648

0

4104 + 4005

Млечни крави и биволици

бр.

 

2076

0

4105

Крави от месодайни породи

бр.

 

386

0

4007

Овце - общо

бр.

 

##############

4008 и 4106

Овце - млечни и овце - месодайни

бр.

 

143

0

4112

Други овце (разликата между общия брой на овцете по код 4007 и броя на месодайните и млечните овце по кодове 4008 и 4106)

бр.

0

6

0

4010

Кози - общо

бр.

 

///

///

4011

Кози - майки

бр.

 

182

0

4107

Други кози

бр.

 

106

0

4013

Свине - общо

бр.

 

///

///

4014

Свине - майки

бр.

 

1708

0

4108

Прасенца под 45 дни

бр.

 

535

0

4109

Други свине

бр.

 

389

0

4016

Птици - общо

бр.

 

///

///

4017

Кокошки - носачки

бр.

 

29

0

4110

Бройлери

бр.

 

20

0

4019

Пуйки

бр.

 

140

0

4020

Гъски

бр.

 

80

0

4021

Патици

бр.

 

80

0

4023

Щрауси

бр.

 

857

0

4022+4111

Пъдпъдъци и други птици

бр.

 

35

0

4024

Зайци - общо

бр.

 

0

0

4031

Зайкини - майки

бр.

 

293

0

4025

Коне и други еднокопитни

бр.

 

490

0

4027

Пчелни семейства

бр.

 

125

0

4029

Буби - кутийки бубено семе

бр.

 

265

0

4309

Калифорнийски червеи

м2

 

41

0

4030

Охлюви

м2

 

12

0

 

 

ПРОВЕРКА НА ФУРАЖНИЯ БАЛАНС

СПО - фуражни култури

СПО - преживни животни, коне и други еднокопитни животни

Фуражен излишък

 

(1)

(2)

(3)=(1)-(2)

 

0

0

0

 

Фуражни култури - царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури

Преживни животни - Телета и малачета до 1 г.; Говеда и биволи над 1 г. за угояване; Говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; Млечни крави и биволици; Крави от месодайни породи; Овце - млечни и овце - месодайни; Други овце; Кози майки; други кози;

В повечето случаи, стопанствата са във фуражен баланс, т.е. има съответствие между отглежданите от тях преживни животни, коне и други еднокопитни животни (4025) и фуражните култури и СПО на фуражните култури не надвишава тази на тези животни. В този случай СПО на фуражите не се включва в общия икономически размер на стопанството.

Фуражен излишък има тогава, когато СПО на фуражните култури надвишава този на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни. В този случай разликата между сумата от СПО на фуражните култури и на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни се включва в общия икономически размер на стопанството, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.

 

Начин на изчисляване на икономическия размер на земеделското стопанство:

1. Изчисляване на СПО на стопанството

Изчисляването се извършва с помощта на таблица, посочена по-горе, където в колона 4 "Данни на стопанството (основни култури)" се посочват площта на отглежданите култури и броят отглеждани животни.

При попълването на данните в колона 4 се спазват следните условия:

а) Всяка култура и животно е с определен код по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (колона 1).

б) Данните на стопанството (колона 4) за отглежданите основни земеделски култури се вземат от анкетните формуляри на актуалната към датата на подаване на заявлението за подпомагане или заявката за плащане анкетна карта по Наредба № 3 от 1999 г. Отчитат се данните от анкетните формуляри, записани за текущата стопанска година, включително намерения за засети/засадени площи. За текуща стопанска година се приема стопанската година, която е такава към датата на подаване на заявлението за подпомагане или заявката за плащане.

в) Когато стопанството отглежда животни, трябва да посочи броя на животните в съответните категории в колона 4 съгласно:

аа) опис по видове и брой на животните, декларирани от кандидата, придружен от извлечение от интегрираната информационна система (ИИС) по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им (ДВ, бр. 90 от 2013.) (Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г.) за наличните в обекта животни по ушни марки/чип, подписано от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане/заявката за плащане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират в ИИС по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г.)

и/или

бб) в случай че кандидатът отглежда животни, които не подлежат на идентификация, животновъдният обект се регистрира от Българската агенция по безопасност на храните и се представя актуален опис на отглежданите животни, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане/заявката за плащане.

г) Данните за втори и междинни култури също се включват.

В колона 6 се изчислява съответният СПО за даден вид култура или животно (произведението от данните на стопанството (колона 4), умножени по показателя за СПО лв./дка; лв./глава (колона 5). Сборът от индивидуалните СПО представлява обшия СПО на стопанството при спазване на следните условия:

д) Фуражен баланс или излишък в случай, че стопанството отглежда преживни животни, коне и други еднокопитни животни.

В повечето случаи стопанствата са във фуражен баланс, когато разликата между сумата от СПО на фуражните култури и сумата от СПО на:

- преживните животни,

- конете и другите еднокопитни животни,

е "0" или отрицателно число. В този случай СПО на фуражните култури не се включва в общия СПО на стопанството, както и получената отрицателна разлика (ако разликата не е "0") не се изважда от общия СПО.

Наличие на фуражен излишък има в случаите, когато разликата между сумата от СПО на фуражните култури и сумата от СПО на:

- преживните животни,

- конете и другите еднокопитни животни,

е положително число. В този случай само стойността на тази разлика се включва в общия СПО, а не цялата сума от СПО на фуражните култури.

В случай на фуражен излишък и при положение, че в земеделско стопанство се отглеждат два или повече вида фуражни култури, делът на отделната фуражна култура в общия икономически размер на стопанството се определя по следната формула:

 

                         СПОфк - ОСПОпжкес х (СПОфк/ОСПОфк)

ДФР (%) = ------------------------------------------------------------ х 100,

                                                        ОСПОзс

 

където:

ДФР (%) е делът на фуражната култура в общия икономически размер на стопанството;

СПОфк - СПО на фуражната култура (произведението от размера на отглежданите декари от тази фуражна култура, умножено по показателя й за СПО лв./дка);

ОСПОпжкес - сумата от СПО на преживните животни, конете и другите еднокопитни животни.;

ОСПОфк - сумата от СПО на фуражните култури;

ОСПОзс - общият СПО на стопанството.

           

2. Изчисляване на икономическия размер в евро

Икономическият размер на стопанството в евро се получава, като изчисленият за съответното земеделско стопанство общ СПО в левове се раздели на 1,95583 (използва се официалният курс на БНБ - 1 евро = 1,95583 лв.) и се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

 Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3, т. 1

Декларация

относно обстоятелства по чл. 106, параграф 1, чл. 107 и чл. 109, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложим за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002

 

Долуподписаният/ата …………………………………………………………………………………….......................................................................................…...........................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН ………………………….., притежаващ/а лична карта № …………………………, издадена на ………………................................................... от .............................................................

……………………………………………………………………………………………...........................................................................................................,

с постоянен адрес: ………………………………………………………………………………………..............................................................…................,

тел.: …………................…………..….., факс: …………………………..................,

в качеството си на ………………………………………………...............................................................…………………………………………............…

(представител, само в случаите на ЕТ и ЕООД)

на ……………………………………………………………………………........................................................................……………………………..........

(наименование на кандидата - едноличен търговец и ЕООД)

 

с ЕИК/ БУЛСТАТ …………………., със седалище…………………………………………….................................................………............................…,

с адрес на управление ….……………………………………………………………………., тел.: ……………………..….., факс: ……………......…......,

в качеството си на кандидат по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове;

2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионалната дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или Разплащателната агенция може да обоснове;

4. Нямам неизпълнени задължения към държавата, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;

5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всяка друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите;

6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс за умислено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информация, изискана от Разплащателната агенция;

7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт;

8. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или РА, което участва при одобряването на заявлението за подпомагане.

9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 и чл. 248а от Наказателния кодекс.

 

Дата: .................................    

 

Подпис на декларатора: .......................................................

 Приложение № 3 към чл. 13, ал. 6

Критерии за подбор на проекти

Приоритет

Критерии

Минимално изискване

Максимален брой точки за посочения приоритет

Точки

1

Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост

 

 

10

 

1.1

 

Кандидатът има завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост

*

10

 

2

Проекти за дейности, които се изпълняват в сектор "Животновъдство" и/ или в сектор "Плодове и зеленчуци"

 

 

26

 

2.1

 

Проекти с дейности, насочени в сектор "Животновъдство" и сектор "Плодове и зеленчуци" - са проекти, при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване се формира от отглежданите животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", и/или увеличението на икономическия размер, измерен в СПО към периода за проверка изпълнението на бизнес плана, се формират от планираните за отглеждане животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци"

*

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци" и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", се умножава по коефициент 0,00125.

Към получения резултат се добавят 6 точки.

Пример: = СПО*0,00125+6

Максимален брой точки за СПО към момента на кандидатстване - 20 т.;

Брой точки за планирано увеличение на СПО - 6 т.;

Общ максимален брой точки - 26 т.

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", а планираното увеличение на СПО на стопанството не е изцяло с отглеждане на животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", се умножава по коефициент 0,00125. Към получения резултат се добавя сумата, получена от планираното увеличение на СПО на стопанството, формирана от културите и/или животните от съответния приоритетен сектор ("Животновъдство" или "Плодове и зеленчуци"), умножена по коефициент 0,0015

/Планиран СПО*0,0015<=3/.
Пример: = (СПО*0,00125)+ (Планиран СПО*0,0015)

Максимален брой точки за СПО към момента на кандидатстване - 20 т.;

Максимален брой точки за планираното увеличение на СПО - 3 т.;

Общ максимален брой точки - 23 т.

 

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване не включва животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци", а планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на животни и/или култури от сектор "Плодове и зеленчуци"

Общ брой точки - 6 т.

 

3

Проекти, подадени от кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91

 

 

26

 

 3.1

 

Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91

 

*

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв, и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на култури и/или животни по този начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,00125. Към получения резултат се добавят 6 точки.
Пример: = СПО*0,00125+6

Максимален брой точки за СПО към момента на кандидатстване - 20 т.;

Брой точки за планирано увеличение на СПО - 6 т.;

Общ максимален брой точки - 26 т.

 

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв, а планираното увеличение на СПО на стопанството не е изцяло с отглеждане на култури и/или животни по този начин, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури и/или животни по този начин, се умножава по коефициент 0,00125. Към получения резултат се добавя сумата, получена от планираното увеличение на СПО на стопанството, формирана от културите и/или животните, отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв,

умножена по коефициент 0,0015 /Планиран СПО*0,0015<=3/.

Пример: = (СПО*0,00125)+ (Планиран СПО*0,0015)

Максимален брой точки за СПО към момента на кандидатстване - 20 т.;

Максимален брой точки за планираното увеличение на СПО - 3 т.;

Общ максимален брой точки - 23 т.

 

 

 

 

 

В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване не включва култури и/или животни, отглеждани по биологичен начин или в преход към такъв тип производство, а планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с култури и/или животни, отглеждани по този начин

Общ брой точки - 6 т.

 

4

Проекти, при изпълнението на които се създават заетост и нови работни места

 

 

12

 

 4.1

 

Проекти, които водят до създаване на нови работни места и заетост в рамките на земеделското стопанство

*

 

 

 

 

 

Създаване на 1 работно място

10

 

 

 

 

Създаване на 2 работни места

11

 

 

 

 

Създаване на над 2 работни места

12

 

 

ОБЩО

74

 Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 Г.

Б И З Н Е С    П Л А Н

Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия"

…………………………..............................................................................……………….....

(наименование на кандидата)

Декларирам, че съм запознат с обстоятелството, че нося наказателна отговорност по Наказателния кодекс за представени от мен неверни сведения.

Подпис (печат)............................

Забележки:

1. Кандидатът номерира и подписва (подпечатва, ако е приложимо) собственоръчно всяка страница от бизнес плана.

2. В приложените в бизнес плана таблици могат да се добавят допълнителни редове в зависимост от спецификата на дейността, за която се кандидатства.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

А

Б

Име на кандидата/Наименование на кандидата

 

ЕГН/ЕИК

 

Обща обработваема (използвана) земеделска площ на стопанството, дка (ако е приложимо)

 

Площта, върху която се отглеждат гъби, м2

(ако е приложимо)

 

Отглеждани животни: вид, брой (*)

 

Начален икономически размер на стопанството (измерен в Стандартен производствен обем)

 

Избрана крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана и крайна дата за подаване на заявката за второ плащане по договора за предоставяне на финансова помощ

 

 

.........................

(Моля, определете една обща крайна дата и посочете точен ден, месец и година, като съобразите изискванията на чл. 34, ал. 2, 3 и 4 от наредбата)

Икономически размер на стопанството към крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана (измерен в Стандартен производствен обем)

 

(*) Забележка: Отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязват в м2.

I. Въведение

1. Информация за кандидата

(Следва да се посочи и допълнително информация за дейността на всички предприятия, в които физическото лице кандидат или собственик на ЕТ или ЕООД кандидат има или е имал участия):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Информация за професионални умения и компетентности, в случай че физическото лице кандидат или собственикът на ЕТ или ЕООД кандидат притежава такива към момента на подаване на заявлението за подпомагане:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Описание на начално състояние на земеделското стопанството към датата на кандидатстване

3.1. Информация за настоящата дейност на кандидата.

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3.2. Земя.

 

Таблица 1. Налична за стопанството земя(*)

 

№ по ред

 

Местонахождение (Област, община, населено място)

 

Обща площ на имота (дка)

 

Обработваема (използвана) земеделска площ

(дка)

 

№ на имота/имотите (по скица)

Начин на ползване

Основание за ползване (Собствена, наем, аренда, друго)

 

Срок на договора за наем/аренда

(Основна култура, вкл. естествени ливади и под угар, вид)

Междинни/ втори култури

Начална дата

Крайна дата

А

Б

В

Г

Д

Е1

Е2

Ж

З

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ПЛОЩ, ДКА:

 

 

 

 

 

(*) Забележка. Посочва се цялата земя, налична за стопанството, включително и земята, върху която са разположени производствените сгради на земеделското стопанство (животновъдни сгради, оранжерии, гъбарници и т.н.). Земята, отдадена под наем, аренда и преаренда на трети лица, се посочва в табл. 1А.

 

Таблица 1А. Данни за земеделските площи, които кандидатът не обработва или е предоставил на други лица за обработка, но има документ за собственост и/или наем и/или аренда

№ по ред

 

Местонахождение (Област, община, населено място)

 

Обща площ на имота (дка)

 

Обработваема (използвана) земеделска площ

(дка)

 

№ на имота/имотите (по скица)

Вид и описание на документа (документ за собственост/ наем/ аренда)

Име/ наименование на ФЛ/ ЮЛ, на което/които е/са предоставен/и за обработка

Срок на договора за наем/аренда

Начална дата

Крайна дата

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО ПЛОЩ, ДКА:

 

 

 

 

Таблица 1Б. Предстоящи за засяване/засаждане култури през текущата към датата на кандидатстване стопанска година (попълва се в случай, че има култури, които са включени в анкетната карта и не са засети/засадени към датата на подаване на заявлението за подпомагане)

Вид култура

Площ за засяване/засаждане

(дка)*

№ на имота/имотите (по скица), върху който/които ще се засява/засажда

Период на засяване/засаждане:

от дата до дата

(максимум 30 дни)

Основна

Междинни/ втори култури

От

До

А1

А2

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Площта на предвидените в намерение за отглеждани гъби се отбелязва в м2.

3.3. Животни.

 

Таблица 2. Налични животни по видове

(Кандидатът посочва броя на животните в съответните категории съгласно: Разпечатка от интегрираната информационна система (ИИС) по реда на Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им (ДВ, бр. 90 от 2013, в сила от 15.10.2013 г.) за наличните в обекта животни, подписана от официалния ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай, че кандидатът отглежда видове животни, които трябва да се регистрират в ИИС)

или

Опис на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на заявлението за подпомагане (в случай че кандидатът отглежда видове животни, които не трябва да се регистрират в ИИС)

Животни (категория)

Порода

Брой(*)

А

Б

В

Г

 

 

 

 

ОБЩО:

 

(*) Забележка. Площта на калифорнийски червеи и охлюви се отбелязва в м2.

3.4. Сгради.

Таблица 3. Описание на наличните сгради в стопанството

Вид

РЗП, м2

Брой

Състояние

Основание за ползване

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Машини, съоръжения и оборудване в стопанството.

Таблица 4. Описание на наличните машини, съоръжения и оборудване

Вид

Капацитет/ производителност,

(където е приложимо)

Брой

Състояние

Основание за ползване

А

Б

В

Г

Д

Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Транспортни средства в стопанството.

Таблица 5. Описание на наличните транспортни средства

Вид

Брой

Състояние

Основание за ползване

А

Б

В

Г

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Работна сила.

Таблица 6. Работна сила, наета в земеделското стопанство

(Описват се всички наети за изпълнение на дейността на стопанството, без да се включва заетостта на кандидата физическо лице, собственика на капитала на кандидата ЕООД или собственика на предприятието на кандидата ЕТ. Един нает, изпълняващ няколко функции (управленски и/или административни, и/или производствени), се записва веднъж в таблицата, като се описват всичките му функции.

Вид на персонала

(Управленски, административен, производствен)

Брой наети

Заетост - календарни дни от датата на създаване на стопанството до месеца, предхождащ датата на кандидатстване

(общо за всеки вид)

Среден списъчен брой на персонала, нает в стопанството, за периода от датата на създаване на стопанството до месеца, предхождащ датата на кандидатстване

А

Б

В

Г

 

 

 

 

ОБЩ БРОЙ:

 

 

 

* В колона "А" се попълва вид на персонала, нает в стопанството на кандидата.

* В колона "Б" се попълва броят на наетите по лица за дейността.

* В колона "В" се записва общата заетост за всеки вид персонал.

* В колона "Г" се попълва средният списъчен брой на персонала за цялото стопанство, въз основа на данните, посочени в колони "Б"и "В", изчислен в съответствие с Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена от НСИ със Заповед № РД-07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ.

3.8. Информация за кандидата, включваща настоящо ниво на съответствие на стопанството със стандартите на ЕС и националното законодателство

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.9. Друга информация

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

II. Описание на концепцията за развитие на стопанството

(за целия период на изпълнение на бизнес плана).

1. Специфични цели и резултати, свързани с развитие на дейностите на новото стопанство

Таблица 7. Специфични цели и резултати

№ на цел

Вид

Индикация

x / v

към периода на проверка изпълнението на бизнес плана

А

Б

В

1

Увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство, измерен в СПО (минимум с 4000 евро СПО)

v

2

Увеличаване обработваемата земеделска площ на земеделското стопанство

?

3

Създаване, презасаждане и възстановяване на трайни насаждения, ягодоплодни и лозя, включително винени

?

4

Подобряване на сградния фонд чрез закупуване на сгради, извършване на строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството

?

5

Подобряване механизацията на стопанството чрез закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване за нуждите на земеделското стопанство

?

6

Увеличаване броя на животните в стопанството

?

7

Придобиване на професионални умения и компетентности (отбелязва се, когато кандидатът не притежава такива и поема ангажимент да изпълни изискванията в срок до 36 месеца от сключването на договора за предоставяне на финансовата помощ, но не по-късно от избрания период за проверка)

?

8

Завършване на курс, включващ обучение по основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор или участие в информационна дейност относно тези проблеми

v

9

Преминаване към биологично производство

?

10

Достигане на съответствие със съществуващи и нововъведени стандарти на ЕС

?

11

Създаване на допълнителна заетост и нови работни места в стопанството (Отбелязва се в случай, че кандидатът планира създаване на нови работни места за реализацията на дейностите по проекта и изпълнява приоритет по чл. 13, ал. 1, т. 4)

?

2. Дейности, необходими за преструктуриране и адаптация на земеделското стопанство

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. Очаквани резултати за развитието на дейностите на земеделското стопанство

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.1. Достигане на съответствие със съществуващи и нововъведени стандарти на ЕС - описват се стандартите, които ще бъдат достигнати от стопанството на кандидата към периода за проверка изпълнението на бизнес плана (попълва се в случай, че е отбелязана цел 10 от таблица 7)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

3.2. Допълнителна заетост и нови работни места

Таблица 7.1. Допълнителна заетост и нови работни места в стопанството, свързани с изпълнението на проекта (попълва се в случай, че кандидатът планира създаване на допълнителна заетост и нови работни места за реализацията на дейностите по проекта и отговаря на критерия за подбор по чл. 13, ал. 1, т. 4 - отбелязана цел 11 от таблица 7)

Среден списъчен брой на персонала, нает в стопанството, считано от датата на създаване на стопанството до месеца, предхождащ датата на кандидатстване  (за цялото стопанство - ред "Общ брой”, колона Г на табл. 6)

Среден списъчен брой на персонала, нает в стопанството, изчислен за период от една година спрямо месеца, предхождаш подаването на заявката за второ плащане

Планирано увеличение на средния списъчен брой на персонала за периода на изпълнение на бизнес плана

А

Б

В=Б-А

 

 

 

Забележки:

* В колона "А" се попълва средният списъчен брой на персонала, нает в стопанството на кандидата за периода от датата на създаването на стопанството до месеца, предхождащ датата на кандидатстване, съгласно данните в ред "Общ брой", колона Г на табл. 6.

* В колона "Б" се попълва увеличеният среден списъчен брой на персонала, нает в стопанството на кандидата за периода на изпълнение на бизнес плана. Увеличеният брой се изчислява за отчетен период от една година спрямо месеца, предхождащ подаването на заявката за второ плащане, и в съответствие с Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена от НСИ със Заповед № РД-07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ, но без да се включва заетостта на кандидата физическо лице, собственика на капитала на кандидата ЕООД или собственика на предприятието на кандидата ЕТ.

 

III. Програма за развитие на стопанството

1. Дейности и инвестиции.

Таблица 8. Описание на планираните инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес плана

Инвестиция/дейност

Реализация на проект по подмярка 4.1, 4.2

Стандарт/законодателство на ЕС и национално законодателство (попълва се при отбелязана цел 10 от колона А на табл. 7)

Индикативна година на започване на инвестицията/дейността, но не по-късно от избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана

Вид

К-во

Мярка

Цел, към постигането на която е насочена инвестицията/дейността (посочва се номерът от колона А на табл. 7)

Начин на извършване

(закупуване, наем, развъдна дейност и др.)

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка. Посочват се планираните инвестиции/дейности в стопанството в периода на изпълнение на бизнес плана. Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана. Задължително трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни материали и/или нематериални активи.

. Информация за начина на придобиване на професионални умения и компетентности (информацията е задължителна, когато кандидатът към момента на кандидатстване не притежава такива и поема ангажимент да изпълни изискванията в рамките на 36 месеца от сключването на договора за предоставяне на финансовата помощ, но не по-късно от крайната дата на избрания период за проверка изпълнението на бизнес плана)

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

1Б. Информация за начина на придобиване на знания по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор. (Информацията е задължителна за попълване.)

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

IV. Производствена програма на земеделското стопанство

1. Растениевъдство

Таблица 9. Растениевъдство

Вид култура (вкл. естествени ливади и под угар)

Площ

настояща година

стопанска..../....

Площ

I година стопанска ....../......

Площ

II година стопанска ......../.....

Площ

III година стопанска..../...

Площ

IV година стопанска ..../...

Площ

V година стопанска ..../...

Основна

култура

Междинни/ втори култури

дка

Период на засяване/засаждане - от ... до.... (максимум 30 дни)

дка

Период на засяване/засаждане - от ... до....

(максимум 30 дни)

дка

Период на засяване/засаждане - от ... до.... (максимум 30 дни)

дка

Период на засяване/засаждане - от ... до.... (максимум 30 дни)

дка

Период на засяване/засаждане - от ... до.... (максимум 30 дни)

дка

Период на засяване/ засаждане - от ... до.... (максимум 30 дни)

А

Б1

Б2

В1

В2

Г1

Г2

Д1

Д2

Е1

Е2

Ж1

Ж2

З1

З2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо площ, дка

 

 

 

 

 

 

 

Забележка . В заглавието на колона "Площ I година стопанска ....../......" се посочва първата стопанска година, която следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година. Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.

Площта на отглежданите гъби се отбелязва в м2.

1.1. Описание на схемата на засаждане на земеделските култури, посочени в таблица № 9, включително информация за минималния брой на растенията на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и декоративни култури.

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

2. Животновъдство

Таблица 10. Животновъдство

Животни

Настояща година

стопанска..../...

I година стопанска ..../...

II година стопанска ..../...

III година стопанска..../...

IV година стопанска ..../...

V година стопанска ..../...

 

категория

бр./м 2

бр./м 2

бр./м 2

бр./м 2

бр./м 2

бр./м 2

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка . В заглавието на колона "I година стопанска ....../......" се посочва първата стопанска година, която следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година. Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.

В колона В за настоящата година се попълват данните от заверения опис на животните и следва да съответстват на данните в таблица 2. Отглежданите калифорнийски червеи и охлюви се отбелязват в м2.


V. Икономически размер на земеделското стопанство, измерен в СПО

1. Определяне на икономическия размер на стопанството, измерен в СПО

1.1. Определяне на фуражния баланс

Таблица 11.1. Фуражни култури(*)

Фуражни култури

Настояща година стопанска..../...

I година стопанска ..../...

II година стопанска ..../...

III година стопанска ..../...

IV година стопанска ..../...

V година стопанска ..../...

Площ

Показател за СПО (по вид)

Индивидуално СПО (по вид)

Площ

Показател за СПО (по вид)

Индивидуално СПО (по вид)

Площ

Показател за СПО (по вид)

Индивидуално СПО (по вид)

Площ

Показател за СПО (по вид)

Индивидуално СПО (по вид)

Площ

Показател за СПО (по вид)

Индивидуално СПО (по вид)

Площ

Показател за СПО (по вид)

Индивидуално СПО (по вид)

вид

дка

лв./дка

лв.

дка

лв./дка

лв.

дка

лв./дка

лв.

дка

лв./дка

лв.

дка

лв./дка

лв.

дка

лв./дка

лв.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

Общ икономически размер - СПО фуражни култури за настояща стопанска година (лв.):

 

Общ икономически размер - СПО фуражни култури - I година (лв.)

 

Общ икономически размер - СПО фуражни култури - II година (лв.)

 

Общ икономически размер - СПО фуражни култури - III година (лв.)

 

Общ икономически размер - СПО фуражни култури - IV година (лв.)

 

Общ икономически размер - СПО фуражни култури - V година (лв.)

 

Забележка: В заглавието на колона "I година стопанска ....../......" се посочва първата стопанска година, която следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година. Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана

(*)Попълва се в случай, че кандидатът отглежда една или повече фуражни култури (царевица за силаж, фий, фуражни зеленчуци, люцерна, естествени ливади, други фуражни култури).

 

Таблица 11.2. Преживни животни, коне и други еднокопитни (*)

Животни

Настояща година стопанска..../...

I година

стопанска ..../...

II година стопанска ..../...

III година стопанска ..../...

IV година стопанска ..../...

V година стопанска ..../...

Брой/m 2

Показател за СПО

(по вид)

Индивидуално СПО (по вид)

Брой/m 2

Показател за СПО (по вид)

Индивидуално СПО (по вид)

Брой/m 2

Показател за СПО

(по вид)

Индивидуално СПО (по вид)

Брой/m 2

Показател за СПО

(по вид)

Индивидуално СПО (по вид)

Брой/m 2

Показател за СПО (по вид)

Индивидуално СПО (по вид)

Брой/m 2

Показател за СПО (по вид)

Индивидуално СПО (по вид)

категория

бр./м 2

лв./бр,м 2

лв.

бр./м 2

лв./бр,м 2

лв.

бр./м 2

лв./бр,м 2

лв.

бр./м 2

лв./бр,м 2

лв.

бр./м 2

лв./бр,м 2

лв.

бр./м 2

лв./бр,м 2

лв.

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об-що

Общ икономически размер - СПО преживни животни за настояща стопанска година (лв.):

 

Общ икономически размер - СПО преживни животни - I година (лв.)

 

Общ икономически размер - СПО преживни животни - II година (лв.)

 

Общ икономически размер - СПО преживни животни - III година (лв.)

 

Общ икономически размер - СПО преживни животни - IV година (лв.)

 

Общ икономически размер - СПО преживни животни - V година (лв.)

 

Забележка: В заглавието на колона "I година стопанска ....../......" се посочва първата стопанска година, която следва текущата спрямо кандидатстването стопанска година.

Данните се попълват за съответните години съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана.

(*)Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури и един или повече видове от следните животни: телета и малачета до 1 г.; говеда и биволи над 1 г. за угояване; говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници; млечни крави и биволици; крави от месодайни породи; овце млечни и овце месодайни; други овце; кози майки; други кози; коне и други еднокопитни.

 

Таблица 11.3. Фуражен баланс(*)

Данни за СПО

Настояща година стопанска ..../...

(лв.)

I година стопанска ..../...

(лв.)

II година стопанска ..../...

(лв.)

III година стопанска ..../...

(лв.)

IV година стопанска ..../...

(лв.)

V година стопанска ..../...

(лв.)

А

Б

В

Г

Д

Е

А

СПО фуражни култури (данните по години от ред "Общо" на табл. 11.1)

 

 

 

 

 

 

Б

СПО преживни животни (данните по години от ред "Общо" на табл. 11.2)

 

 

 

 

 

 

В

Фуражен баланс (ред А-ред Б)

 

 

 

 

 

 

Данните се попълват за съответните години, съобразно избраната крайна дата на периода за проверка изпълнението на бизнес плана

(*)Попълва се в случай, че кандидатът отглежда фуражни култури.

 

Таблица 12. Определяне на икономическия размер на стопанството

Вид култура/категория животни

Настояща година стопанска ..../...

I година стопанска ..../...

II година стопанска ..../...

III година стопанска ..../...

IV година стопанска ..../...

V година стопанска ..../...

Площ/бр.

Показател за СПО (по вид)

Индивидуално СПО

(по вид)

Площ/бр.

Показател за СПО (по вид)

Индивидуално СПО

(по вид)