навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 5 ОТ 30 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА

В сила от 08.12.2015 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 1 Септември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Раздел I.
Общи положения


Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка, както и:
1. структурата на учебните програми по общообразователните учебни предмети;
2. (отм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.)
3. изискванията към интегративните и новите допълнителни общообразователни учебни предмети в иновативните училища;
4. (нова - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) учебно-изпитните програми по чл. 137, ал. 1 от ЗПУО за държавните зрелостни изпити по общообразователни учебни предмети.
(2) Държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен предмет в края на всеки етап от съответната степен на образование и определя:
1. целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка;
2. общообразователните учебни предмети;
3. изискванията за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен предмет за придобиване на общообразователната подготовка.

Раздел II.
Характеристики на общообразователната подготовка


Чл. 2. (1) Общообразователната подготовка се придобива в хода на цялото училищно обучение и обхваща следните групи ключови компетентности:
1. компетентности в областта на българския език;
2. умения за общуване на чужди езици;
3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;
4. дигитална компетентност;
5. умения за учене;
6. социални и граждански компетентности;
7. инициативност и предприемчивост;
8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.
(2) Ключовите компетентности по ал. 1 са взаимозависими и представляват съвкупност от знания, умения и отношения, необходими за личностното развитие на индивида през целия живот, за изграждането на активна гражданска позиция и участие в социалния живот, както и за пригодността му за реализация на пазара на труда.

Чл. 3. (1) Общообразователната подготовка се осъществява чрез изучаването на следните общообразователни учебни предмети:
1. български език и литература - с два отделни компонента, български език и литература;
2. чужд език - английски, френски, немски, руски, испански и италиански език;
3. математика;
4. компютърно моделиране;
5. (нова - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) компютърно моделиране и информационни технологии;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) информатика;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) информационни технологии;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) човекът и обществото;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) история и цивилизации;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) география и икономика;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) философия;
12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) гражданско образование;
13. (предишна т. 12, изм. - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) родинознание;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) човекът и природата;
15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) биология и здравно образование;
16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) физика и астрономия;
17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) химия и опазване на околната среда;
18. (предишна т. 17 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) музика;
19. (предишна т. 18 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) изобразително изкуство;
20. (предишна т. 20 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) технологии и предприемачество;
21. (предишна т. 21 - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) физическо възпитание и спорт.
(2) Общообразователните учебни предмети по ал. 1 са обвързани с ключовите компетентности по чл. 2, както следва:
1. учебният предмет български език и литература изгражда основата на компетентностите по български език и на грамотността за четене и е пряко свързан с постигането на базовата, функционалната и комплексната грамотност;
2. учебният предмет чужд език е в основата на уменията за общуване на чужди езици;
3. учебните предмети математика, човекът и природата, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, технологии и предприемачество са пряко свързани с придобиване съответно на математическа компетентност и на основни компетентности в областта на природните науки и технологиите и са насочени към постигане на математическа и на научна грамотност;
4. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) учебните предмети родинознание, човекът и обществото, история и цивилизации, география и икономика, философия, гражданско образование градят основата на социалните и гражданските компетентности;
5. (доп. - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) учебните предмети информатика, информационни технологии, компютърно моделиране и информационни технологии и компютърно моделиране са основополагащи за придобиване на дигитална компетентност;
6. учебните предмети изобразително изкуство и музика предоставят възможности за креативното представяне на идеи и за преживявания и емоции с помощта на различни средства и са пряко обвързани с придобиването на културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
7. учебният предмет технологии и предприемачество е насочен към придобиване на умения да се реагира на новости и да се поема отговорност, като се гради умение за инициативност и предприемчивост;
8. чрез учебния предмет физическо възпитание и спорт се гради умението за здравословен начин на живот, насочено към личното и общественото благополучие и към постигане на оптимално физическо и умствено състояние.
(3) Подкрепата на принципите за устойчиво развитие, включващо екологични, икономически и социални измерения и насочено към очертаване на дългосрочна визия за обществото, се осъщестява чрез обучението по различни учебни предмети и цели изграждане на умение за поемане на лична отговорост за устойчиво бъдеще.
(4) Чрез обучението по всеки от учебните предмети по ал. 1 се придобива ключовата компетентност умения за учене, която включва разбиране на личните потребности в учебния процес и откриване на възможностите и способностите за преодоляване на трудностите в ученето както самостоятелно, така и в групи.
(5) Критичното мислене, справянето с проблеми, вземането на решения, инициативността, творчеството, поемането на отговорност, работата в екип са компетентности, които се придобиват при изучаването на всички предмети по ал. 1.
(6) Обучението по всеки от учебните предмети по ал. 1 освен за основната ключова компетентност допринася за изграждане и на други ключови компетентности, конкретизирани в съответната учебна програма.

Чл. 4. (1) Общообразователната подготовка в училищното образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети.
(2) Изключения по ал. 1 се допускат за учебните предмети музика, изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт, а в първи гимназиален етап - и за учебния предмет информатика, в зависимост от формата на обучение, вида на училището и спецификата на обучението, като наличието на тези учебни предмети, конкретното им разпределение, както и броят учебни часове за всеки от тях по класове и етапи се определят в държавния образователен стандарт за учебния план чрез рамковите учебни планове.
(3) Изключения се допускат при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за учебния план за иновативните училища, в които общообразователната подготовка в средната степен може да се придобива чрез изучаване на интегративни учебни предмети, както и на нови допълнителни общообразователни учебни предмети, различни от посочените в чл. 3, ал. 1.
(4) Съдържанието на учебния предмет чужд език в първия гимназиален етап на средната степен на образование може да е различно в зависимост от това, дали учебният предмет се изучава интензивно, разширено, или не.
(5) Изключения по ал. 1 се допускат за професионалното образование във втория гимназиален етап, където вместо общообразователния учебен предмет чужд език се осъществява обучение по чужд език по професията.
(6) За придобиване на общообразователна подготовка учебният предмет чужд език може да се изучава и с други, различни от посочените в чл. 3, ал. 1, т. 2, езици, ако училищният учебен план предвижда това.
(7) За придобиване на общообразователна подготовка и в ІХ, и в Х клас в училищата с интензивно изучаване на чужд език общообразователни учебни предмети може да се изучават на съответния чужд език в съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план.

Чл. 5. (1) Интегративен учебен предмет по чл. 4, ал. 3 е учебен предмет, който обхваща пълно всички теми, компетентности и нови понятия, определени в учебните програми на два или повече общообразователни учебни предмети по чл. 3, ал. 1.
(2) Нов допълнителен учебен предмет по чл. 4, ал. 3 е общообразователен учебен предмет извън посочените в чл. 3, ал. 1, който:
1. се изучава наред с общообразователните учебни предмети по чл. 3, ал. 1, без да дублира темите, компетентностите и новите понятия, включени в учебните им програми за същия или друг клас;
2. е свързан с определена предметна област на познанието;
3. осигурява придобиване на система от компетентности, които са в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот, приета с Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г., и са насочени към формирането на поне една от групите ключови компетентности по чл. 2, ал. 1.
(3) Учебното съдържание за учебните предмети по ал. 1 и 2 трябва да отговаря на възрастовите особености на учениците и да не вреди на психичното и физическото им здраве и развитието.

Раздел III.
Структура и съдържание на държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) Държавният образователен стандарт за общообразователна подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен предмет и определя компетентностите - знания, умения и отношения, които се очакват като резултати от обучението по учебния предмет в края на всеки етап от съответната степен на образование, както следва:
1. български език и литература (приложение № 1);
2. чужд език (приложение № 2);
3. математика (приложение № 3);
4. компютърно моделиране (приложение № 4);
5. компютърно моделиране и информационни технологии (приложение № 5);
6. информатика (приложение № 6);
7. информационни технологии (приложение № 7);
8. човекът и обществото (приложение № 8);
9. история и цивилизации (приложение № 9);
10. география и икономика (приложение № 10);
11. философия (приложение № 11);
12. гражданско образование (приложение № 12);
13. родинознание (приложение № 13);
14. човекът и природата (приложение № 14);
15. биология и здравно образование (приложение № 15);
16. физика и астрономия (приложение № 16);
17. химия и опазване на околната среда (приложение № 17);
18. музика (приложение № 18);
19. изобразително изкуство (приложение № 19);
20. технологии и предприемачество (приложение № 20);
21. физическо възпитание и спорт (приложение № 21).
(2) Структурата на държавния образователен стандарт по ал. 1 за всеки общообразователен учебен предмет включва:
1. степен и етап на образование;
2. специфични цели на обучението по учебния предмет в съответния етап;
3. области на компетентности, очаквани резултати от обучението (знания, умения и отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности.
(3) Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език се разработват съгласно общите нива на компетентност, определени от Общата европейска езикова рамка, съотнесени в тяхната последователност към всички етапи и степени на образование съобразно вида на училището и спецификата на обучението.

Раздел IV.
Учебни програми


Чл. 7. (1) Обучението за придобиване на общообразователната подготовка по всеки от учебните предмети по чл. 3, ал. 1 се осъществява по учебни програми, в които въз основа на съответните изисквания по чл. 6, ал. 1 се конкретизират компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението за класа.
(2) Учебните програми по ал. 1 определят целите на обучението, учебното съдържание и резултатите от обучението за съответния общообразователен учебен предмет в съответния клас.
(3) Изключения по ал. 1 се допускат за иновативните училища, за които учебни програми по всеки от общообразователните предмети по чл. 3, ал. 1 може да се утвърждават в съответствие с изискванията по чл. 6, ал. 1 за един или повече класове или за целия за етап от степента, в които учебното съдържание от утвърдените по ал. 2 учебни програми е преструктурирано в рамките на отделния клас или между класовете в етапа.
(4) За обучението по учебните предмети по чл. 5 в иновативните училища учебните програми конкретизират компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението за класа.

Чл. 8. (1) Всяка учебна програма съдържа:
1. кратко представяне на учебната програма;
2. очаквани резултати от обучението по учебния предмет в края на класа за постигане на компетентностите, посочени в съответните изисквания по чл. 6, ал. 1, а за учебните програми за повече от един клас в иновативните училища - в края на класовете;
3. учебно съдържание (теми, компетентности като очаквани резултати от обучението, нови понятия);
4. препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината;
5. специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците;
6. дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и междупредметни връзки.
(2) Учебните програми по учебния предмет чужд език се разработват за последователно покриване на общите нива на компетентност, определени от Общата европейска езикова рамка.

Чл. 9. (1) Учебните програми по чл. 7, ал. 1 се утвърждават от министъра на образованието и науката.
(2) Учебните програми по чл. 7, ал. 3 и 4 за иновативните училища се утвърждават от директора на училището.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) (1) Учителят самостоятелно планира дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на обучението и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма за придобиване на общообразователната подготовка в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план.
(2) Планирането има съществена роля за ритмичното усвояване на учебното съдържание по съответния учебен предмет за даден клас и за осъществяване на съответстващите учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението на цялата учебна програма.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и при дидактическата работа на учителя за придобиване на разширена или на допълнителна подготовка.

Раздел V.
Учебно-изпитни програми (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г., нов - ДВ, бр. 79 от 2020 г.)

Раздел V.
Годишно тематично разпределение (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.)

Раздел V.
Годишно тематично разпределение


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г., нов - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) (1) Учебно-изпитната програма определя общите характеристики на държавния зрелостен изпит по всеки общообразователен учебен предмет в съответствие с чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(2) Общите характеристики по ал. 1 включват:
1. вид на изпита;
2. продължителност;
3. учебно съдържание;
4. оценявани компетентности;
5. формат на изпита - общ брой и видове задачи;
6. оценяване - максимален брой точки и минимален праг за успешност.

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г., нов - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити са по общообразователните учебни предмети, както следва:
1. български език и литература (приложение № 22);
2. чужд език (приложение № 23);
3. математика (приложение № 24);
4. информационни технологии (приложение № 25);
5. история и цивилизации (приложение № 26);
6. география и икономика (приложение № 27);
7. философия (приложение № 28);
8. биология и здравно образование (приложение № 29);
9. физика и астрономия (приложение № 30);
10. химия и опазване на околната среда (приложение № 31).

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2018 г., в сила от 28.09.2018 г., отм. - ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г., нов - ДВ, бр. 79 от 2020 г.) (1) Учебно-изпитната програма за държавния зрелостен изпит по български език и литература по чл. 134, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование включва учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средното образование.
(2) Учебно-изпитните програми за допълнителните държавни зрелостни изпити по избрани от зрелостника от учебните предмети по чл. 135, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование включват учебно съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в средната степен на образование.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (1) Учебните програми, утвърдени при условията и по реда на тази наредба, влизат в сила за учениците, които през учебната 2016 - 2017 г. постъпват в I и в V клас, учениците, които през учебната 2017 - 2018 г., учебната 2018 - 2019 г. и учебната 2019 - 2020 г. постъпват в I, в V и в VIII клас, както и учениците, които през учебната 2020 - 2021 г. постъпват в VIII клас.
(2) През учебните години по ал. 1 учениците извън посочените в ал. 1 се обучават и завършват обучението си в съответния етап по учебни програми, утвърдени въз основа на отменената Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание (ДВ, бр. 48 от 2000 г.) при условията и по реда на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и подзаконовите актове за прилагането им.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 46 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2006 г.).

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА


(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 28.09.2018 Г.)

§ 8. За учебната 2018/2019 г. се прилагат разработените до влизането в сила на тази наредба годишни тематични разпределения.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА


(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2019 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА


(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2020 Г.)

§ 27. Учебните програми по общообразователния учебен предмет компютърно моделиране и информационни технологии, както и актуализираните в съответствие с тази наредба учебни програми по общообразователни учебни предмети за класовете от прогимназиалния етап започват да се прилагат:
1. от учебната 2021 - 2022 г. - за учениците, които постъпват в V клас;
2. от учебната 2022 - 2023 г. - за учениците, които постъпват в VI клас;
3. от учебната 2023 - 2024 г. - за учениците, които постъпват в VII клас.

§ 28. Общообразователният учебен предмет родинознание започва да се изучава вместо общообразователния учебен предмет околен свят:
1. от учебната 2021 - 2022 г. - от учениците, които постъпват в I клас;
2. от учебната 2022 - 2023 г. - от учениците, които постъпват във II клас.

§ 29. Учебно-изпитните програми, определени с тази наредба, се прилагат за държавните зрелостни изпити от учебната 2021 - 2022 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2015 Г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА


(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2023 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 75 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

•   Овладяване на основни правила на българския книжовен език

•   Формиране на умения за уместна употреба на езикови средства в различни комуникативни ситуации

•   Формиране на умения за четене и разбиране на текстове, функциониращи в комуникативната практика

•   Формиране на умения за създаване на текстове, свързани с различни комуникативни цели и конкретни ситуации

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 

Област на

компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Езикови

компетентности

 

Разграничава звук и буква в състава на думата.

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

Разграничава звуковите единици на езика и техни признаци.

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Разграничава сричките в думата, включително ударената сричка.

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Прилага правописни правила за гласни и за съгласни звукове в различни фонетични позиции.

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Разпознава видове морфеми (представка и корен).

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Образува нови думи с изучените морфеми: сродни думи, сложни думи.

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Разпознава частите на речта (съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, лични местоимения и числителни имена).

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Определя граматически признаци на изучените части на речта.

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Образува правилно граматическите форми на изучените части на речта и ги употребява уместно.

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Прави справка в тълковен речник за значението на определена дума.

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Определя лексикалното значение на думи за назоваване на заобикалящата действителност в съответствие с комуникативна ситуация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разграничава пряко значение от преносно значение на думата.

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

Употребява уместно в речта думи с близко значение и думи с противоположно значение (синоними и антоними).

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Разграничава словосъчетание от изречение.

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Разграничава просто изречение от сложно изречение.

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

Прилага различни начини за свързване на прости изречения в сложно изречение.

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

Образува различни по цел на изказване и по състав изречения в зависимост от комуникативната ситуация.

Х

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Оформя пунктуационно правилно простите изречения.

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Комуникативноречеви компетентности

 

 

Използва речевия етикет при поздравления и обръщения.

Х

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Прилага правилата за речева учтивост (благодарност, молба, съгласие, несъгласие).

Х

Х

 

 

 

Х

Х

Х

 

Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого говори? Защо? Кога? Как? Къде?).

Х

 

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Уместно употребява езикови и неезикови средства според комуникативната ситуация.

Х

 

Х

Х

 

Х

Х

 

Х

Коментира факти и идеи от свой и от чужд текст.

Х

 

Х

 

 

Х

 

Х

Х

Прави умозаключения и изводи, свързани със съдържанието, с езика и със структурата на текста.

Х

 

Х

 

 

Х

Х

Х

Х

Търси и извлича конкретна информация от художествен и от нехудожествен текст.

Х

 

Х

 

Х

 

 

Х

Х

Изразява собствено мнение и го аргументира с оглед на ситуацията на общуване.

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

Осмисля зададената тема на текста за съчинение и се придържа към нея при писане.

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

Разбира връзката между темата и заглавието на текста.

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Пише под диктовка текст в съответствие с изучените правописни правила.

Х

Х

Х

 

Х

 

 

 

 

Създава текст, чрез който преразказва подробно или сбито съдържанието на чужд художествен/нехудожествен повествователен текст.

Х

 

 

 

 

 

 

 

Х

Създава кратки текстове: поздравителна картичка, съобщение, покана, писмо.

Х

 

 

Х

Х

 

Х

Х

Х

Съчинява текст: описание, по преживявана случка, по въображение, по словесна опора, по картина или по серия от картини.

Х

 

 

 

Х

 

Х

 

Х

Редактира свой и чужд текст.

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

 

Практически прилага правила за общуване в интернет и чрез електронни средства.

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

 ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

•   Овладяване на основни езикови правила

•   Придобиване на знания за системата и за структурата на българския език с цел разширяване на обема от езикови ресурси в речта на ученика

•   Изграждане на умения за създаване и за възприемане на текстове, често използвани в речевата практика на ученика

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие, за здравословен начин на живот и спорт

 

Област на

 компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Социокултурни компетентности

Разбира зависимостта на езиковите средства от речевата ситуация и ги използва в съответствие с нея.

Х

 

 

X

 

Х

 

 

 

Разпознава вида на текста според сферата на общуване.

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Владее речевия етикет при публично общуване.

X

 

 

X

 

X

 

 

 

Разказва, преразказва, описва, задава въпроси и дава отговори по поставена от друг или по избрана от него тема.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Изразява твърдения и се аргументира.

Х

 

 

 

Х

Х

 

 

 

Търси, извлича, подбира и използва информация от различни видове текст и от различни информационни източници за решаване на комуникативни задачи.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Разбира инструкции и работи по зададен модел в училищна и в извънучилищна среда.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Езикови компетентности

Познава видовете текст - описание, повествование, разсъждение.

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

Познава и прилага книжовни езикови правила.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Открива и редактира езикови грешки.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Владее езикови средства, свързани с фонетични, с морфологични, със синтактични и с лексикални явления, и ги използва уместно в речевата практика.

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

Служи си с разнообразни синтактични конструкции и използва синонимни варианти според целта на общуване.

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

Комуникативни компетентности

 

Слушане

Умее да изслушва и да сравнява различни мнения при участие в диалог и в дискусия.

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Разбира смисъла на познат и на непознат текст при слушане с определена комуникативна задача.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

Четене

Разбира смисъла на познат и на непознат текст при четене с определена комуникативна задача.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Изработва план на текст с определена комуникативна задача.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Говорене

Спазва правилата на книжовния изговор.

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Поставя логическо ударение, като се съобразява с определена комуникативна цел.

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Участва в диалог и в дискусия, умее да оспори мнение, различно от своето, като проявява толерантност и учтивост в общуването.

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

Създава в устна форма:

-    текст за представяне и текст за самопредставяне

-    отговор на научен въпрос, отговор на житейски въпрос и отговор на нравствен въпрос.

X

Х

 

Х

Х

Х

 

 

 

Писане

Планира, структурира, композира и графично оформя текста, който създава.

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Спазва изучените книжовни езикови правила. Използва уместно езикови средства.

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Има формирани правописни навици по отношение на често употребявани думи и на думи от терминологичната лексика.

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Редактира текст.

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Създава в писмена форма:

-    текст за представяне и текст за самопредставяне

-    обява, покана

-    план на текст

-    отговор на научен въпрос, отговор на житейски въпрос и отговор на нравствен въпрос.

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

•   Развиване на уменията на учениците да търсят, да извличат, да обработват и да използват информация от различни информационни източници за решаване на комуникативни задачи, както и на уменията за представяне на различни видове информация по зададени параметри

•   Познаване и прилагане на книжовните езикови норми

•   Придобиване на умения за сравняване и за анализиране на различни проблеми при участие в диалог и в дискусия, на умения за създаване на устни и на писмени текстове

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 

Област на компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Социокултурни компетентности

Разграничава видовете функционални стилове (разговорен, художествен, научен, официално-делови, публицистичен).

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

Разбира отношението между речево поведение и особеностите на конкретната комуникативна ситуация.

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

Оценява идеи, тези и аргументи съобразно своя опит.

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Търси, извлича, обработва и използва информация от различни информационни източници за решаване на комуникативни задачи.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Представя различни видове информация по зададени параметри.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Езикови компетентности

Познава и прилага книжовните езикови норми.

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Открива и редактира стилно-езикови грешки.

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Задълбочава знанията си за лексикални и за граматични особености на книжовния български език.

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Разпознава езикови особености на текстове, характерни за различните функционални стилове.

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

Комуникативни компетентности

 

Слушане

Сравнява и анализира различни проблеми при участие в диалог и в дискусия.

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Четене

Сравнява и анализира проблеми в текстове от различни функционални стилове.

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

Говорене

Спазва нормите на книжовния изговор.

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Подготвя и представя публично изказване по различни проблеми - по морален проблем, по житейски проблем, по граждански проблем.

Х

Х

 

Х

 

Х

 

 

 

Писане

Спазва книжовните езикови норми.

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Създава в писмена форма:

-    електронно писмо

-    резюме на научен текст

-    резюме на медиен текст

-    заявление

-    CV

-    есе по морален проблем

-    есе по граждански проблем

Х

Х

 

Х

 

Х

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

•   Усъвършенстване на уменията на учениците да търсят, да анализират и да синтезират информация от различни информационни източници и развиване на уменията да я обработват и да я използват за решаване на комуникативни задачи

•   Прилагане в речевата практика на книжовните езикови норми

•   Усъвършенстване на уменията за сравняване и за анализиране на различни гледни точки при участие в диалог и в дискусия, на умения за създаване на устни и на писмени текстове

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 

Област на

компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Социокултурни компетентности

Съобразява езиковия си изказ с различни типове ситуации в социокултурните сфери.

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

Оценява идеи, тези и аргументи в съответствие със своя опит и спрямо познанията, които има за гражданското общество.

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Търси, анализира и синтезира информация от различни информационни източници, обработва я и я използва за решаване на комуникативни задачи.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Подбира самостоятелно начините за успешно публично представяне на различни видове информация.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

Езикови компетентности

Владее книжовните езикови норми.

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Разпознава и редактира стилно-езикови грешки.

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Използва уместно езикови средства за създаване на текст съобразно социокултурната сфера при изпълнение на комуникативни задачи.

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

 

Комуникативни компетентности

 

Слушане

Сравнява и анализира гледни точки при участие в диалог и в дискусия.

 

Х

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Четене

Сравнява и анализира гледни точки при четене на текстове от различни функционални стилове.

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

Говорене

Спазва правоговорната норма.

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготвя и представя публично изказване по научен проблем.

Х

Х

 

Х

 

Х

 

 

 

Участва в интервю за кандидатстване за работа или за обучение.

Х

Х

 

 

 

Х

Х

 

 

Писане

Спазва книжовните езикови норми.

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Създава в писмена форма:

-    конспект на научен текст

-    библиография

-    мотивационно писмо

-    реферат

-    есе по житейски проблем

Х

Х

 

Х

 

Х

 

 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

 ЕТАП: НАЧАЛЕН

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

•   Формиране на начални умения за възприемане, за осмисляне и за разграничаване на литературно и анонимно/фолклорно произведение, на художествен текст и на нехудожествен текст

•   Формиране на умения за четене и разбиране на значими произведения от българската и световната класика в литературата за деца и с образци на фолклора

•   Овладяване на някои основни литературни понятия

•   Овладяване на знания, умения и отношения, свързани със: общочовешките ценности и националната идентичност

•   Стимулиране на читателски интереси към литературата за деца

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Област на

компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Литературни

компетентности

Разграничава художествен и нехудожествен текст; стихотворна и нестихотворна реч; повествование, описание, разсъждение; диалог и монолог.

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Различава произведения от различни литературни и фолклорни видове, представени в учебното съдържание (приказка, разказ, стихотворение, басня, легенда, народна песен, гатанка, пословица).

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

Осмисля връзката между епизодите и други композиционни елементи в контекста на посланието на художествения текст.

Х

 

Х

 

Х

 

 

 

 

Задава въпроси по съдържанието на изученото литературно или фолклорно произведение.

Х

 

Х

 

Х

Х

 

 

 

Прави коментар в отговор на въпроси, свързани със съдържанието на художествения текст.

Х

 

Х

 

Х

 

 

Х

Х

Открива епитет, повторение, сравнение и олицетворение в литературни и фолклорни произведения.

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Открива значението на непознати думи в контекста на изученото литературно или фолклорно произведение или с речник.

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Познава съдържанието на значими произведения на класиката в литературата за деца и фолклора, на съвременната литература за деца, включени в учебното съдържание.

Х

 

 

 

Х

 

 

Х

 

Осмисля най-важното за характера на литературния герой и условността в неговия образ.

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Изгражда си представа за автора чрез негови значими произведения.

Х

 

 

 

 

 

 

Х

 

Установява сходство и различия между две или повече литературни и/или фолклорни произведения чрез съпоставката им.

Х

 

Х

 

Х

 

 

 

 

Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои, епизоди, картини, литературни и фолклорни произведения и автори.

Х

 

 

 

 

 

 

Х

Х

Социокултурни

компетентности

Ориентира се в структурата на литературното или на фолклорното произведение.

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното.

Х

 

 

 

Х

Х

 

 

 

Чете с разбиране материали от детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет.

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

Х

Х

Открива основни белези на своята национална идентичност и културна различност в изучените литературни и фолклорни произведения.

Х

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Разказва по картина или по серия от картини (серия от илюстрации).

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

Съставя в устна и в писмена форма благопожелания, свързани с празничния календар.

Х

 

 

Х

 

Х

Х

Х

 

Интерпретира текста на литературни и на фолклорни произведения чрез участие в групова и в екипна дейност на игрови и сценични форми по текста на литературни и фолклорни произведения.

Х

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

•   Запознаване с моралните норми и ценности, формирани в историческото развитие на човешката цивилизация и проявени в базисни за осмисляне на света модели - митичен, фолклорен и литературен

•   Овладяване на знания и придобиване на умения, които дават възможност за пълноценно общуване с художествения текст като специфична, обогатяваща личността комуникация

•   Развиване на способността за съпоставка между личния опит и образа на света, разгърнат в художествения текст, като път към изграждането на способност за критическо мислене и формиране на гражданска позиция

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие, за здравословен начин на живот и спорт

 

Област на

компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Социокултурни компетентности

Различава основни ценности и норми, характерни за митокултурната, за фолклорната, за етническата национална и за гражданската национална общност, и ги съпоставя със своя опит.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Определя заложени в текста проблеми, съпоставя ги с личния си опит и обосновава позиция по тях.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Свързва изучените творби с имената на техните автори и с героите, сюжетите и мотивите им.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Обосновава чрез примери от художествения изказ и оценява естетическо въздействие на фолклорен и на литературен текст.

Х

 

 

 

Х

Х

 

Х

 

Самостоятелно подбира четива и използва различни информационни източници, за да изпълни комуникативна или творческа задача.

Х

X

 

Х

Х

Х

 

Х

 

Литературни компетентности

Различава характерни особености на митологичния, на фолклорния и на литературния образ на света и тълкува такива образи в конкретни текстове.

Х

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Разпознава жанрове на словесността и описва изучените текстове съобразно жанровите им характеристики.

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Разпознава текстови структури, структурни елементи и обяснява функциите на тези елементи и отношенията между тях в изучените художествени текстове.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Различава необичайни употреби на езика в художествен текст и обяснява значението им за посланието на текста.

Х

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Комуникативни компетентности

Създава в устна и в писмена форма с комуникативна задача:

-    характеристика на герой

-    описание на обстановка в художествен текст, описание на пейзаж в художествен текст

-    кратък отговор на литературен въпрос

-    разказ по въображение, разказ по преживяно, разказ по зададени опори

-    сбит преразказ, трансформиращ преразказ.

Х

Х

 

 

Х

Х

Х

 

Х

 

Спазва книжовните езикови правила.

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Анализира сполучливостта на свои и на чужди текстове според осъществяването на комуникативната им задача.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

•   Овладяване на знания и придобиване на умения, свързани с различни културни епохи в световната литература и с различни периоди в българската литература

•   Развиване на умения за тълкуване на изучените творби съобразно културноисторическите им, родовите и/или жанровите им характеристики, както и съобразно принадлежността им към съответно литературно направление или проявленията на характерните му черти в тях

•   Придобиване на умения за създаване на текстове с определена комуникативна цел

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 

Област на

компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Социокултурни компетентности

Различава светогледни идеи, характерни за различни културни епохи (Античност, Средновековие, Ренесанс, Просвещение, Романтизъм, модерност) и за различни литературни периоди (Българско възраждане, българска литература от Освобождението до Първата световна война, българска литература между двете световни войни и българска литература след Втората световна война), и обяснява прилики и разлики помежду им в контекста на културната динамика.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

 

Съпоставя с личния си опит интерпретирани в изучените текстове ценности и норми, проблеми и конфликти, характерни за различни културни епохи (Античност, Средновековие, Ренесанс, Просвещение, Романтизъм, модерност) и за различни литературни периоди (Българско възраждане, българска литература от Освобождението до Първата световна война, българска литература между двете световни войни и българска литература след Втората световна война), и обосновава позиция по тях.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Свързва изучените творби с имената на техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите и с мотивите им, с културната епоха на създаването и със съответното литературно направление.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Идентифицира и оценява в изучените текстове от различни културни епохи и/или литературни направления специфични начини за въздействие.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна задача - изследователска, комуникативна или творческа.

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

 

Литературни компетентности

Тълкува изучените творби от различни културни епохи (Античност, Средновековие, Ренесанс, Просвещение, Романтизъм, модерност) и от различни литературни периоди (Българско възраждане, българска литература от Освобождението до Първата световна война, между двете световни войни и след Втората световна война) съобразно културноисторическите им характеристики.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Разпознава словесни форми, родове и жанрове на литературата.

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Тълкува изучените творби съобразно родовите и/или жанровите им характеристики.

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Различава характерни черти и проявления на следните направления в литературата: Романтизъм, реализъм, модернизъм; на Българското възраждане като литературен период и тълкува изучените творби съобразно принадлежността им към съответното направление или период или съобразно проявленията на характерните му черти в тях.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява функциите им в изучените творби.

Х

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Идентифицира и тълкува интерпретации на едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучените творби от различни културни епохи и/или литературни направления.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Комуникативни компетентности

Създава с определена комуникативна цел:

•   есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) текст

•   есе по граждански проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) текст

•   резюме на съдържанието на (откъс от) изучен повествователен текст.

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

 

Спазва книжовните езикови норми.

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Анализира и критично оценява свои и чужди текстове според осъществяването на комуникативните им цели.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА

ЕТАП: ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

•   Придобиване на умения за различаване в художествени творби на интерпретации на общочовешки теми и за тълкуване на тези интерпретации съобразно тяхната специфика

•   Развиване на умения за тълкуване на творби съобразно родовите и/или жанровите им характеристики

•   Развиване на уменията за създаване на текстове с определена комуникативна цел

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 

Област на

 компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Социокултурни компетентности

Определя ценности и норми, проблеми и конфликти, заложени в интерпретацията на общочовешки теми в художествени творби, и ги съотнася помежду им.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Съпоставя с личния и с обществения си опит интерпретирани в художествени творби ценности и норми, проблеми и конфликти, свързани с общочовешки теми, и аргументирано обосновава и защитава собствена позиция по тях.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Свързва изучените творби от българската литература с имената на техните автори, с жанровете, с героите, със сюжетите, с мотивите и с основните им теми.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Идентифицира и оценява в художествени творби специфични начини за въздействие и за внушение на определена гледна точка, свързана с общочовешка тема.

 

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Намира, подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна задача - творческа, интерактивна или по изследователски проект.

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

 

Литературни компетентности

Различава в художествени творби интерпретации на общочовешки теми и тълкува тези интерпретации съобразно тяхната специфика.

 

Х

 

 

 

Х

 

Х

 

Разпознава жанрове на литературата.

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Тълкува художествени творби съобразно жанровите и/или родовите им характеристики.

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Разпознава литературни похвати, тропи и фигури и обяснява значението им за специфични интерпретации на общочовешка тема в художествени творби.

Х

 

 

 

 

Х

 

Х

 

Съпоставя интерпретации на една и съща общочовешка тема в художествени творби и конструира връзки между творбите.

 

Х

 

 

 

Х

 

Х

 

Комуникативни компетентности

Създава с определена комуникативна цел:

•   есе по житейски проблем, интерпретиран в една или в няколко художествени творби

•   интерпретативно съчинение по проблем върху една или върху няколко художествени творби.

Х

Х

 

Х

Х

Х

 

Х

 

Спазва книжовните езикови норми.

Х

 

 

Х

 

 

 

 

 

Анализира и критично оценява свои и чужди текстове според осъществяването на комуникативните им цели.

Х

 

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

 Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1, т. 2

(Доп. - ДВ, бр. 79 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.)

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ЧУЖД ЕЗИК

Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят очакваните резултати от обучението по чужд език в края на образователните етапи и степени в часовете от общообразователната подготовка. Те са разработени съобразно:

Референтни документи на ЕС: Обща европейска езикова рамка; Европейска референтна рамка за ключови компетентности; Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК

да повишава езиковата и общата култура и културата на общуване на учениците;

да насърчава учениците да осмислят националната си идентичност в условията на езиково и културно многообразие;

да изгражда междукултурни компетентности у учениците и да ги подготвя за общуване с други културни и езикови общности;

да изгражда умения за самостоятелно развитие на учениците чрез: инициативност, творчество, решаване на проблеми, вземане на самостоятелни решения, критично мислене и др.;

да развива у учениците умения за работа в екип;

да научи учениците да използват информация от източници на чужд език;

да използва чуждия език като средство за обучение по различни общообразователни учебни предмети;

да изгради умения за учене, свързани с разбиране на информация, усвояване на знания и тяхното приложение в нови ситуации, извършване на анализ, синтез и оценка;

да създаде условия за изграждане на езикови компетентности на съответния език, включващи знания, умения и стратегии за успешно общуване.

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 

Уменията за общуване на чужди езици е една от основните компетентности, дефинирани в Европейската референтна рамка като ключови за лична реализация, активен граждански живот и за интегриране в съвременното общество.

Обучението по чужд език във всички етапи и степени е свързано с обучението и по другите ключови компетентности.

Общообразователната подготовка по учебен предмет чужд език е неразделна част от системата на общообразователна подготовка в следните степени и етапи:

Степен

Етап

Клас

Средна степен на образование

Втори гимназиален етап

XI - XII клас

Средна степен на образование

Първи гимназиален етап

VIII - X клас

Основна степен на образование

Прогимназиален етап

V - VII клас

Основна степен на образование

Начален етап

II - IV клас

 

Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език отразяват:

последователността в обучението по чужди езици в българското училище;

ниво на владеене на чуждия език.

Нивото на владеене на чуждия език се отнася до задължителната подготовка.

Като следват принципа на постижимост, изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят обема на учебното съдържание съобразно възрастовите характеристики на учениците и отразяват нивата на владеене на чужд език за съответната образователна степен. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език осигуряват равнопоставеност и интегрирано въвеждане и изграждане на четирите основни речеви умения: слушане, говорене, четене и писане, които са в основата на езиковите компетентности, необходими за изграждане на умения за живот.

Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език предвиждат взаимодействие:

в рамките на общообразователен учебен предмет чужд език;

между общообразователен учебен предмет чужд език и другите общообразователни учебни предмети.

Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език описват всяко ниво, което учениците трябва да достигнат в резултат на обучението при завършване на определена образователна степен или етап, съответстващо на нивата на владеене на чужд език А1 - B2.1 според Общата европейска езикова рамка.

НИВА НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕТАПИ И СТЕПЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА

ОСНОВНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

А. Начален етап

При завършване на начален етап се очаква учениците да владеят изучавания чужд език на ниво А1.

Б. Прогимназиален етап

При завършване на прогимназиалния етап - основната степен на образование, се очаква учениците да владеят изучавания чужд език на ниво А2.

СРЕДНА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

А. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.) Първи гимназиален етап

При завършване на първия гимназиален етап от средната степен на образование (Х клас) се очаква учениците да владеят два чужди езика на следните нива:

1. За училища с интензивно изучаване на чужд език:

1.1. Интензивно изучаван в VІІІ клас чужд език - на ниво В1

1.2. Чужд език, чието изучаване започва в ІХ клас - на ниво А1

2. За училища без разширено и без интензивно изучаване на чужд език:

2.1. Чужд език, чието изучаване започва в VІІІ клас - на ниво А2

2.2. Чужд език, чието изучаване започва в ІХ клас - на ниво А1

3. За училища с разширено изучаване на чужд език:

3.1. Разширено изучаван в VІІІ клас чужд език - на ниво В1.1

3.2. Чужд език, чието изучаване започва в ІХ клас - на ниво А1.

Б. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2023 г., в сила от 01.09.2023 г.) Втори гимназиален етап

При завършване на втория гимназиален етап на средната степен на образование (ХІІ клас) се очаква учениците да владеят два чужди езика на следните нива:

1. За училища с интензивно изучаване на чужд език:

1.1. Интензивно изучаван в VІІІ клас чужд език - на ниво В2.1

1.2. Чужд език, чието изучаване започва в IХ клас - на ниво А2

2. За училища без разширено и без интензивно изучаване на чужд език:

2.1. Чужд език, чието изучаване започва в VІІІ клас - на ниво В1.1

2.2. Чужд език, чието изучаване започва в ІХ клас - на ниво А2

3. За училища с разширено изучаване на чужд език:

3.1. Разширено изучаван в VІІІ клас чужд език - на ниво В1

3.2. Чужд език, чието изучаване започва в ІХ клас - на ниво А2.

 

НИВО А1

 

Умение

Компетентности

В резултат на обучението ученикът може:

Очаквани резултати

Слушане

- да разбира познати думи и изрази, свързани с конкретното му обкръжение, когато се говори бавно и ясно със стандартно произношение и характерна за езика интонация;

- да следва елементарни упътвания;

- да разбира общото съдържание на кратък елементарен текст;

- да се ориентира в пространството, времето и цифрите.

- разбиране на общото съдържание;

- разбиране на кратки, ясни указания;

- разбиране на елементарни, полезни подробности.

Четене

- да разбира познати имена, думи и изрази, срещани в обичайни ситуации от ежедневието по изучени теми;

- да разбира кратки електронни съобщения, картички или писма;

- да разбира кратка и несложна информация, особено в случаите, когато тя е онагледена;

- да търси и намира необходима информация в интернет среда;

- да разбира съдържанието на елементарни текстове, като при необходимост ги препрочита.

- общо разбиране на кратки и елементарни текстове;

- разбиране на несложни съобщения, указания и информация.

 

Говорене

При диалогична реч:

- да общува по елементарен начин, подпомогнат от събеседника, който е готов да повтори бавно или преформулира казаното;

- да води елементарен разговор по познати теми, като задава и отговаря на елементарни въпроси;

- да се ориентира в пространството, времето и цифрите;

- да изразява свои непосредствени желания и потребности;

- да установява кратък социален контакт, използвайки елементарни форми на вежливост;

- да говори макар и бавно, с по-дълги паузи и с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането;

- да владее компенсаторни комуникативни стратегии.

При монологична реч:

- да се представя, използвайки прости изречения;

- да описва в много кратък вид хора, с които общува, условията си на живот и заобикалящата среда;

- да разказва посредством прости фрази за всекидневните си дейности и предпочитания;

- да говори макар и бавно, с по-дълги паузи и с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането;

- да владее компенсаторни комуникативни стратегии.

При диалогична реч:

- комуникативно съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора;

- разбираемост на произношението;

уместна употреба на лексиката;

- съобразяване с изучените граматични норми на езика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При монологична реч:

- кратко описание;

- съдържателно съответствие: адекватност по отношение на поставената задача;

- уместна употреба на лексиката;

- разбираемост на изказването, произношението, интонацията;

- съобразяване с изучените граматични норми на езика.

Писане

- да представя накратко личните си данни във формуляр или въпросник;

- да описва с елементарни изрази и фрази себе си и хора от близкото обкръжение;

- да пише кратък текст за картичка, електронно съобщение или писмо, по зададени опори, като при необходимост ползва речник;

- да изпълнява елементарни проекти (творчески задачи) по зададени познати и/или изучени теми.

- съставяне на елементарен писмен текст с ограничен обем думи;

- уместна употреба на лексиката;

- съобразяване с изучените граматични и правописни норми на езика;

- умение да се ползва речник.

 

 

НИВО А2

 

Умение

Компетентности

В резултат на обучението ученикът може:

Очаквани резултати

Слушане

- да разбира най-същественото в кратки послания, обяви и съобщения, представени с ясна дикция и нормално темпо на речта, стандартно произношение и характерна за езика интонация;

- да разбира често употребявана лексика и изрази, свързани с всекидневието, близкото обкръжение и др.;

- да проследява кратък разговор между носители на езика, като идентифицира лицата, темата на разговора, изразените мнения и чувства;

- да разбира основната информация от средствата за масово осведомяване (според личните си интереси).

- разбиране на общото съдържание;

- разбиране на комуникативната насоченост на събеседника (цел, адресат);

- разбиране на конкретни подробности, които носят важна информация.

 

Четене

- да определя темата и извлича основната информация от ограничени по обем писмени текстове със стандартен език;

- да се ориентира и открива необходимата полезна информация в обяви, проспекти, реклами, менюта, разписания, указания за ползване и действие и др.;

- да разбира кратки писма и електронни съобщения, определяйки изразените в тях намерения и чувства;

- да търси и намира необходима информация в интернет среда;

- да се ориентира в несложни текстове с помощта на илюстративен материал в тях или като използва компенсаторни стратегии.

- общо разбиране на съдържанието (съществени моменти в текста);

- разбиране на основната тема;

- разбиране на конкретни подробности;

- разбиране на комуникативната насоченост и вида на текста.

Говорене

При диалогична реч:

- да общува във всекидневни ситуации, които изискват пряк обмен на информация по познати теми;

- да установява контакт при изпълнението на лесни и обичайни задачи и дейности;

- да участва в разговор с кратки реплики, дори и да не разбира изцяло всичко, разчитайки на помощта на събеседника;

- да говори макар и бавно, с паузи, с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането;

- да владее компенсаторни комуникативни стратегии.

При монологична реч:

- да използва набор от изречения или изрази, за да опише с прости думи семейството и познати хора, условията си на живот и обкръжаващата го среда;

- да разказва за себе си, за настоящата си и предходна дейност, за бъдещите си планове;

- да изразява накратко своя преценка или мнение по познати теми;

- да говори макар и бавно, с паузи, с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането;

- да владее компенсаторни комуникативни стратегии.

При диалогична реч:

- съдържателно съответствие по отношение на поставената задача;

- комуникативно съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора;

- уместна употреба и разнообразие на лексиката;

- разбираемост на изказването: произношение, интонация, гладкост;

- граматична коректност.

 

 

 

   

При монологична реч:

- описание, кратък разказ;

- съдържателно съответствие: адекватност по отношение на поставената задача;

- уместна употреба и разнообразие на лексиката:

- разбираемост на изказването: произношение, интонация, гладкост;

- граматична коректност.

Писане

- да формулира кратки съобщения и бележки;

- да попълва формуляри;

- да пише писмо или електронно писмо с цел покана или молба, извинение, отказ, изразяване на благодарност и др., използвайки несложни изрази и връзки;

- да описва накратко събитие от личния си житейски опит;

- да съставя кратък текст по зададени опори;

- да изпълнява проекти (творчески задачи) по зададени теми.

- съответствие на вида, структурата и съдържанието на текста с поставената задача;

- уместна употреба и разнообразие на лексиката:

- съобразяване с граматичните и правописните норми.

 

 

НИВО В1

 

Умение

Компетентности

В резултат на обучението ученикът може:

Очаквани резултати

Слушане

- да разбира несложни текстове на стандартен език по познати теми;

- да разбира общия смисъл на несложни текстове от по-широки области на обществения живот, с общо употребявана лексика и с нормално темпо на говорене, като при необходимост използва компенсаторни стратегии;

- да разбира общия смисъл на информация от средствата за масово осведомяване;

- да извлича обща информация и необходими подробности от текстове на стандартен език по познати теми.

- разбиране на общото съдържание;

- разбиране на основна информация;

- разбиране на подробности от текста;

- намиране на конкретна информация в текста;

- разбиране на комуникативната насоченост на събеседника (цел, адресат).

Четене

- да разбира текстове на стандартен език на познати теми и извлича основна информация и конкретни подробности;

- да разбира текстове (художествени и научнопопулярни) на теми от ежедневието и по актуални събития;

- да разбира обяснения, описания, инструкции и др.;

- да разбира описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция;

- да търси и намира необходима информация в интернет среда;

- да се ориентира в текстове и с помощта на ограничен илюстративен материал, като използва компенсаторни стратегии.

- общо разбиране на съдържанието;

- разбиране на основна тема;

- разбиране на подробности на текста;

- разбиране на комуникативното намерение на автора (цел, адресат);

- намиране на конкретна информация при четене.

Говорене

При диалогична реч:

- да води разговор по познати теми, дори понякога да прави паузи, за да обмисля и коригира казаното;

- да изразява и реагира на чувства (удивление, щастие, тъга, интерес, безразличие т.н.);

- да изразява лично мнение при общуване;

- да се справя в речеви ситуации от ежедневието по познати теми;

- да говори относително гладко, без големи паузи, с произношение и интонация, близки до стандартните;

- да владее компенсаторни комуникативни стратегии.

При монологична реч:

- да представя информация по дадена тема, като успява да открои най-важното;

- да описва случки, събития и преживявания, като използва думи и изрази от изучените теми;

- да преразказва устно кратки текстове;

- да обяснява и да посочва причините за своите планове и намерения;

- да прави кратка презентация на позната тема;

- да говори относително гладко, без прекалено големи паузи, с произношение и интонация, близки до стандартните;

- да владее компенсаторни комуникативни стратегии.

При диалогична реч:

- съдържателно съответствие по отношение на поставената задача;

- комуникативно съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора;

- уместна употреба и разнообразие на лексиката:

- разбираемост на изказването: произношение, интонация, гладкост;

- съобразяване с граматичните норми на езика.

 

   

При монологична реч:

- съдържателно съответствие по отношение на поставената задача;

- уместна употреба и разнообразие на лексиката;

- разбираемост на изказването: произношение, интонация, гладкост;

- съобразяване с граматичните норми на езика.

Писане

- да създава описателни и повествователни текстове на теми от ежедневието и/или по познати и актуални теми;

- да създава кратки информативни текстове;

- да попълва формуляри, анкети и др. с изискване за подробна информация, излагане на лично мнение или натрупан опит;

- да разработва проекти (творчески задачи) по познати теми, като ползва различни източници;

- да води лична кореспонденция, като описва събития и впечатления;

- да разказва/преразказва история.

- съответствие на вида, структурата и съдържанието на текста с поставената задача;

- спазване на изискванията на съответния жанр;

- спазване на логическата свързаност и последователност на изложението;

- уместна употреба и разнообразие на лексиката;

- съобразяване с граматичните и правописните норми на езика.

 

 

 

НИВО В1.1

 

Умение

Компетентности

В резултат на обучението ученикът може:

Очаквани резултати

Слушане

- да разбира несложни текстове на стандартен език по познати теми;

- да разбира общия смисъл на несложни текстове от по-широки области на обществения живот, с общоупотребявана лексика и с нормално темпо на говорене, като при необходимост използва компенсаторни стратегии;

- да разбира общия смисъл на информация от средствата за масово осведомяване (според личните си интереси);

- да извлича обща информация и необходими подробности от текстове на стандартен език по познати теми.

- разбиране на общото съдържание;

- разбиране на основна информация;

- разбиране на подробности от текста;

- намиране на конкретна информация в текста;

- разбиране на комуникативната насоченост на събеседника (цел, адресат).

Четене

- да разбира текстове на стандартен език на познати теми и извлича основна информация и конкретни подробности;

- да разбира текстове (художествени и научнопопулярни) на теми от ежедневието;

- да разбира обяснения, описания, инструкции и др. и с помощта на речник;

- да разбира описания на събития, чувства и желания в лична кореспонденция;

- да търси и намира необходима информация в интернет среда;

- да се ориентира в текстове и с помощта на ограничен илюстративен материал, като използва компенсаторни стратегии.

- общо разбиране на съдържанието;

- разбиране на основна тема;

- разбиране на подробности на текста;

- разбиране на комуникативното намерение на автора (цел, адресат);

- намиране на конкретна информация при четене.

Говорене

При диалогична реч:

- да води разговор по познати теми, дори понякога да прави паузи, за да обмисля и коригира казаното;

- да изразява и реагира на чувства (удивление, щастие, тъга, интерес, безразличие и т.н.);

- да изразява лично мнение при общуване, като изразява съгласие или несъгласие;

- да се справя в речеви ситуации от ежедневието по познати теми;

- да говори относително гладко, може и с по-големи паузи, с произношение и интонация, близки до стандартните;

- да прилага компенсаторни комуникативни стратегии.

При монологична реч:

- да дава информация по дадена тема, като успява да открои най-важното;

- да описва случки, събития и преживявания, като използва думи и изрази от изучените теми;

- да преразказва устно кратки текстове;

- да посочва причини за свои планове и намерения;

- да прави кратка презентация на позната тема;

- да говори относително гладко, може и с по-големи паузи, с произношение и интонация, близки до стандартните;

- да владее компенсаторни комуникативни стратегии.

При диалогична реч:

- съдържателно съответствие по отношение на поставената задача;

- комуникативно съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора;

- уместна употреба и разнообразие на лексиката:

- разбираемост на изказването: произношение, интонация, гладкост;

- съобразяване с граматичните норми на езика.

 

 

 

   

При монологична реч:

- съдържателно съответствие по отношение на поставената задача;

- уместна употреба и разнообразие на лексиката;

- разбираемост на изказването: произношение, интонация, гладкост;

- съобразяване с граматичните норми на езика.

Писане

- да създава описателни и повествователни текстове на теми от ежедневието;

- да създава кратки информативни текстове;

- да попълва формуляри, анкети и др. с изискване за подробна информация, излагане на лично мнение или натрупан опит;

- да разработва проекти (творчески задачи) по познати теми, като ползва различни източници;

- да води лична кореспонденция, като описва събития и впечатления;

- да разказва/преразказва история.

- съответствие на вида, структурата и съдържанието на текста с поставената задача;

- спазване на изискванията на съответния жанр;

- спазване на логическата свързаност и последователност на изложението;

- уместна употреба и разнообразие на лексиката;

- съобразяване с граматичните и правописните норми на езика.

 

 

НИВО В2.1

 

Умение

Компетентности

В резултат на обучението ученикът може:

Очаквани резултати

Слушане

- да разбира сравнително сложни текстове на стандартен език при нормално темпо на говорене;

- да разбира текст или разговор по познати теми в дадена професионална област от различни житейски ситуации (може да използва компенсаторни стратегии);

- да разбира основната и конкретна информация от телевизионни и радиопредавания, интервюта, дискусии, пиеси, както и филми на стандартен език;

- да разбира основните идеи на сравнително сложни текстове на по-абстрактни теми;

- да използва различни стратегии при разбиране на текста;

- да разбира най-общо съдържащата се в текста имплицитна информация.

- общо разбиране на съдържанието (съществени моменти в текста);

- разбиране на основната тема;

- разбиране на подробности от текста;

- разбиране на комуникативното намерение на говорещия (цел, адресат);

- разбиране на имплицитна информация.

 

Четене

- да разбира основната идея и важността на съдържанието на новини, статии и репортажи по теми, свързани с неговите интереси или актуални за обществото;

- да разбира с помощта на речник текстове по теми от областта на изкуството и културата и да прави обобщение на основните моменти;

- да разбира лична и официална кореспонденция и с помощта на речник;

- да търси и намира информация в интернет среда;

- да разбира най-общо съдържащата се в текста имплицитна информация.

- общо разбиране на съдържанието;

- разбиране на основната тема;

- разбиране на подробности от текста;

- разбиране на имплицитна информация;

- разбиране на комуникативното намерение на автора (цел, адресат).

Говорене

При диалогична реч:

- да води разговор при активно и равностойно участие в общуването, като използва изучен набор от изразни средства;

- да обменя фактологична информация по теми, свързани с неговите интереси

- да изразява емоции и отношение към определени събития и преживявания;

- да аргументира мнението си;

- да говори сравнително гладко, с по-малки паузи, с произношение и интонация, близки да стандартните;

- да владее компенсаторни комуникативни стратегии.

При монологична реч:

- да представя ясна и подробна информация, свързана с интересуващите го области;

- да описва подробно случки, събития и преживявания и изразява лично мнение;

- да разказва сюжета на филм или пиеса;

- да изразява и обосновава свое мнение/становище по даден проблем/въпрос;

- да подготвя и прави презентации;

- да говори сравнително гладко, с по-малки паузи, с произношение и интонация, близки да стандартните, като използва изучен набор от изразни средства;

- да владее компенсаторни комуникативни стратегии.

При диалогична реч:

- съдържателно съответствие по отношение на поставената задача;

- комуникативно съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора;

- лексика и фразеология: уместна употреба и богатство на използваните средства;

- разбираемост на изказването: произношение, интонация, гладкост;

- съобразяване с граматичните норми на езика.

 

 

 

При монологична реч:

- съдържателно съответствие по отношение на поставената задача;

- комуникативно съответствие: адекватност по отношение на ситуацията, партньора;

- съответствие на вида текст;

- лексика и фразеология: уместна употреба и богатство на използваните средства;

- разбираемост на изказването, произношение, интонация, гладкост;

- съобразяване с граматичните норми на езика.

 

Писане

- да пише ясни и подробни текстове по разнообразни и/или изучавани теми;

- да пише резюме на текст;

- да обобщава информация от различни източници;

- да води официална кореспонденция;

- да разработва проект (творческа задача) по зададена тема, като използва различни източници;

- да участва в диалогична писмена комуникация (чат, скайп, вайбър и др.)

- да описва реални или въображаеми събития;

- да описва чувства, лични преживявания и отношения.

- съответствие на вида, структурата и съдържанието на текста с поставената задача;

- лексика и фразеология - уместна употреба, богатство на използваните средства;

- съобразяване с граматичните и правописните норми на езика.

 

 


Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 3

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ МАТЕМАТИКА

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: НАЧАЛЕН

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

• Усвояване на естествените числа и принципа за образуването на редицата на естествените числа

• Овладяване на алгоритми за смятане - събиране, изваждане, умножение и деление

• Овладяване на знания за мерни единици за дължина, маса и време и на умения за действия с еднородни именувани числа

• Разпознаване на геометрични фигури

• Формиране на начални умения за измерване и чертане

• Формиране на умения за описване на ситуации от реалния свят с математически модели

• Изграждане на умения за прилагане на някои рационални подходи при решаване на задачи

• Формиране на интерес към математиката

• Изграждане на умения за самоконтрол и самооценка

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 

Област на

компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Числа

Чете, пише и сравнява естествени числа.

Х

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

Познава десетичната позиционна бройна система.

Х

 

Х

 

 

 

 

 

 

Събира и изважда естествени числа.

Х

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

Умножава и дели с едноцифрено и с двуцифрено число.

Х

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Използва връзките между компонентите на аритметичните действия за намиране на неизвестен компонент.

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

Разпознава римски цифри.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Разпознава като части от цяло половина (една втора), третина (една трета), четвъртина (една четвърт) и десетина (една десета).

Х

 

Х

Х

 

Х

 

 

 

Равнинни

фигури

 

Разпознава точка, права и крива линия; лъч, отсечка, ъгъл, триъгълник, правоъгълник, квадрат, окръжност и елементите им.

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

Определя вида на ъгъл и на триъгълник.

Х

 

Х

Х

Х

 

 

 

 

Чертае отсечка по дадена дължина и ъгъл по дадена градусна мярка.

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Чертае триъгълник и правоъгълник върху квадратна мрежа.

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

Измерване

Познава мерните единици и връзките между производните им:

• дължина (мм, см, дм, м, км);

• маса (грам, килограм, тон);

• време (секунда, минута, час, денонощие, седмица, месец, година, век);

• пари (стотинка, лев);

• ъгъл (градус).

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Познава мерните единици за лице (кв.мм, кв.см, кв.дм, кв.м, кв.км, декар).

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Измерва отсечки и ъгли.

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

Извършва действия с изучените еднородни мерни единици за дължина, маса и лице и с пари.

 

 

Х

 

Х

 

 

 

 

Намира обиколката на триъгълник и правоъгълник и лице на правоъгълник.

 

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

Използва правилно чертожните инструменти линия, триъгълник, ъгломер и пергел.

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

Моделиране

Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията "с повече", "с по-малко", "пъти по-голямо" и "пъти по-малко".

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

Х

Описва ситуации от заобикалящия го реален свят с математически модел.

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Интерпретира съдържателно информация от различни източници и получени резултати при решаване на задачи.

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Прави правдоподобни предположения по събрани данни от заобикалящия го реален свят.

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: ОСНОВНА

ЕТАП: ПРОГИМНАЗИАЛЕН

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП

• Формиране на логическо мислене, комбинативност, наблюдателност и на математическа компетентност.

• Емпирично формиране на част от геометричните знания.

• Създаване на представа за аксиоматично изграждане на теория.

• Формирането на математическа компетентност за етапа трябва да става главно на познавателно и комуникативно ниво, като се развие способността ученикът да прилага математически разсъждения за решаване на проблеми от други предметни области и от ежедневието.

• Математическата компетентност относно необходимите знания по математика на този етап включва стабилно познаване на изучаваните рационални числа, мерки, мерни единици, геометрични фигури, основни действия и основни математически понятия, разбиране на математическите твърдения, както и отношение към въпросите, на които математиката може да предложи отговор.

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

1

Компетентности в областта на българския език

2

Умения за общуване на чужди езици

3

Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите

4

Дигитална компетентност

5

Умения за учене

6

Социални и граждански компетентности

7

Инициативност и предприемчивост

8

Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество

9

Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

 

Области на компетентност

Знания, умения и отношения

В резултат на обучението ученикът:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Числа. Алгебра

Сравнява рационални числа и извършва действията събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване (степен с естествен степенен показател, степен с цял показател); закръглява рационални числа с определена точност; умее да представя числата в стандартен запис.

 

 

X

X

X

X

X

 

 

Пресмята числови изрази в множеството на рационалните числа.

 

 

X

X

X

X

 

 

 

Извършва действията (събиране, изваждане, умножение, деление и степенуване с цял степенен показател) с цели изрази, извършва тъждествени преобразувания с тях и пресмята стойност на цял израз.

 

 

 

X

X

X

 

Х

 

 

Решава линейни уравнения без параметър, уравнения, свеждащи се до линейни от вида и модулни уравнения от вида .

 

 

X

X

X

 

 

X

 

Решава линейни неравенства с едно неизвестно без параметър.

 

 

X

X

X

 

X

 

 

Фигури и тела

 

Знае основните равнинни геометрични фигури: триъгълник, четириъгълник, правилен многоъгълник и окръжност, техните елементи, видове, техни свойства и признаци и умее да ги прилага.

X

X

X

X

X

 

X

X

 

Познава права призма, пирамида, прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, знае елементите и развивките им; познава сфера и кълбо и знае елементите им.

X

X

X

X

X

X