навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА

В сила от 16.06.2016 г.
Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г., доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г., изм. ДВ. бр.91 от 2 Ноември 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С наредбата се определят редът за заплащане и начинът за изчисляване на размера на продуктовата такса.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) Продуктова такса по чл. 1 се заплаща при пускане на пазара на Република България на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, определени с наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
(2) Продуктова такса не се заплаща от лицата, които участват в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване, или от лицата, които индивидуално изпълняват задълженията за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци по реда на наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО, с изключение на лицата, които пускат на пазара пластмасови торбички за пазаруване.
(3) Продуктова такса не се заплаща в случаите по ал. 2 само при доказано изпълнение на задълженията за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци по реда на ЗУО и наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО.
(4) При неизпълнение на задълженията по ал. 2 или непредставяне на доклад с фактически констатации съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО лицата, които заплащат продуктова такса, се определят със заповед на министъра на околната среда и водите по реда на чл. 59, ал. 2 ЗУО.

Чл. 3. (1) Продуктова такса се заплаща за:
1. нови, регенерирани гуми и гуми втора употреба (външни, вътрешни и плътни) от видовете, използвани за: пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили; автобуси; камиони; мотоциклети; велосипеди; превозни средства и съоръжения за гражданското строителство, индустрията и авиацията; за селскостопански и горскостопански превозни средства и съоръжения; товаръчни машини и др., както и за гумени вериги, съгласно приложение № 1;
2. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г.) моторни превозни средства (МПС) от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3 по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 1, т. 2, букви "а", "б" и "в" и т. 3, букви "а", "б" и "в" от Закона за движение по пътищата съгласно приложение № 2;
3. опаковани стоки и/или опаковъчен материал, когато се използва за опаковане на стоки на мястото на продажба, съгласно приложение № 3;
4. (отм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)
5. всеки отделен вид батерия или акумулатор съгласно приложение № 5, включително вградените в електрическо и електронно оборудване;
6. всеки отделен вид масло съгласно приложение № 6;
7. всеки отделен вид електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) съгласно приложение № 7 или приложение № 8, като от теглото на ЕЕО, което изцяло или частично се захранва с батерии или с акумулатори, се изключва теглото на батерията или акумулатора.
(2) Продуктовата такса се заплаща еднократно за количествата продукти по ал. 1, пуснати на пазара през предходния месец.
(3) В платежния документ за внасяне на продуктовата такса се вписват:
1. за какъв продукт, количество и период се заплаща продуктовата такса;
2. номерът на рамата и номерът на двигателя на съответното МПС;
3. кодът на гумите и/или гумените вериги по приложение № 1;
4. кодовете на опаковката по приложение № 3;
5. кодът на батериите и акумулаторите по приложение № 5;
6. кодът на маслата по приложение № 6.
(4) Продуктовата такса се счита за включена в продажната цена на съответния продукт.
(5) Лицата, които пускат на пазара на Република България продуктите по ал. 1, могат отделно да показват на крайните потребители размера на продуктовата такса, включена в продажната цена.

Чл. 4. (1) Продуктова такса не се заплаща за:
1. пътни, железопътни, корабни или самолетни контейнери;
2. части и компоненти за батерии или акумулатори;
3. части и компоненти за електрическо и електронно оборудване;
4. електрическо и електронно оборудване, което не попада в обхвата на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ДВ, бр. 100 от 2013 г.), приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2013 г.;
5. батерии и акумулатори, които не попадат в обхвата на Наредбата за батерии и акумулатори и за излезлите от употреба батерии и акумулатори (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; попр., бр. 6 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2013 г. и бр. 66 от 2015 г.), приета с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2012 г.;
6. пластмасови торбички за пазаруване, които отговарят на следните условия едновременно:
а) дебелината на торбичката е най-малко 25 микрона (µm);
б) минималните размери на торбичката са 390 mm/490 mm в разгънат вид;
в) притежават обозначение с надписи на български език, отпечатани върху всяка опаковка на торбичките или върху самите торбички, които задължително съдържат:
аа) наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките;
бб) обозначение: "торбичка за многократно използване";
7. много тънки пластмасови торбички за пазаруване без способ за захващане;
8. пластмасови торбички за пазаруване, отговарящи на стандарт EN 13432, обозначени с надписи на български език, които задължително съдържат:
а) наименование, седалище и адрес на лицето, което пуска на пазара торбичките;
б) обозначение: "торбичката е биоразградима";
в) дата на производство и срок на годност.
(2) Не се дължи такса за продуктите по чл. 3, ал. 1 от прекия им производител при износ/изпращане към друга държава - членка на ЕС.
(3) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) Не се дължи продуктова такса за продуктите по чл. 3, ал. 1, т. 2 от:
1. Структура на НАТО, разположена на територията на Република България, и изпращаща държава - за служебните им МПС;
2. Военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, разположена на територията на Република България, и придружаващите ги зависими лица - за личните им МПС.
(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) При прехвърляне на собствеността на МПС по ал. 3 на структура или лице извън посочените по ал. 3 новият собственик заплаща продуктова такса, както при първоначална регистрация.


Чл. 5. (1) Продуктовата такса се заплаща до 15-о число на текущия месец по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите от лицата, които не участват в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване, или не изпълняват задълженията си индивидуално.
(2) При придобиване на МПС за лична употреба чрез въвеждането на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, или чрез внасянето им от държава извън ЕС продуктовата такса се заплаща преди първоначалната регистрация на МПС в отдел/отдели "Пътна полиция" на Столичната дирекция на вътрешните работи или на съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи.
(3) При издаване на заповед за заплащане на продуктова такса по реда на чл. 59, ал. 2 ЗУО и наредбите по чл. 13, ал. 1 ЗУО продуктовата такса се заплаща в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта.

Чл. 6. Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти по чл. 3, ал. 1, с изключение на лицата, които участват в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или изпълняват задълженията си индивидуално, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите на продуктите им да удостоверят с декларация по приложение № 9 заплащането в ПУДООС на продуктовата такса за всяка отделна сделка и копие на платежния документ.

Глава втора.
РЕД И НАЧИН ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ПО ЧЛ. 59, АЛ. 1 ЗУО

Раздел I.
Продуктова такса за пластмасови торбички за пазаруване


Чл. 7. (1) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)
(3) Тънките пластмасови торбички за пазаруване с изключение на много тънките пластмасови торбички за пазаруване без способ за захващане се предлагат само срещу заплащане на потребителите на мястото на продажба на стоките или продуктите.
(4) (В сила от 01.12.2016 г.) Лицата, които пускат на пазара пластмасови торбички за пазаруване, са задължени да провеждат кампании за информиране и повишаване на осведомеността, насочени към широката общественост, относно отрицателните последици за околната среда от прекомерното потребление на тънки пластмасови торбички за пазаруване чрез публикации в медии и/или интернет и/или чрез оповестяване на видно място в търговските обекти.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.) Лицата, които пускат на пазара пластмасови торбички за пазаруване, съставят месечна справка-декларация по приложение № 10 за пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване през предходния месец.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара пластмасови торбички за пазаруване, за срок 5 години от изготвянето и и се представя при поискване от компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара пластмасови торбички за пазаруване, се съставя нулева месечна справка-декларация.
(6) Ежегодно до 31 октомври на текущата година председателят на Националния статистически институт предоставя на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) информация за пуснатите на пазара през предходната календарна година количества тънки пластмасови торбички за пазаруване.

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)

Раздел II.
Продуктова такса за моторни превозни средства


Чл. 10. (1) За заплащане на продуктова такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на пазара МПС, съставят месечна справка-декларация по приложение № 11 за пуснатите на пазара МПС и за размера на определената такса.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара МПС през предходния месец.
(3) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на възрастта, вида на двигателя, броя пуснати на пазара МПС и единичния размер на продуктовата такса по приложение № 2.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара МПС, за срок 5 години от съставянето и и се представя при поискване на компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара МПС, се съставя нулева месечна справка-декларация.
(6) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда публикува на интернет страницата си информация за постъпилите средства от такси за МПС за всяко тримесечие на съответната година.

Чл. 11. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС, попълват и предоставят на крайните потребители/купувачи декларация по приложение № 12.
(2) Заедно с декларацията по приложение № 12 лицата по ал. 1 представят:
1. копие от платежно нареждане за платена продуктова такса по сметката на ПУДООС, или
2. удостоверение по приложение № 13, издадено от организация по оползотворяване на МПС на лицето, което пуска на пазара МПС, или
3. разрешение за индивидуално изпълнение на задълженията, издадено от министъра на околната среда и водите на лицето, което пуска на пазара МПС.
(3) Декларацията по ал. 1 и документите по ал. 2 се съхраняват за срок 5 години от датата на съставянето им от лицата, които пускат на пазара МПС.
(4) На лицата, които пускат на пазара МПС, и на лицата по ал. 7, които участват в колективна система, представлявана от организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), организацията по оползотворяване издава удостоверение по приложение № 13.
(5) На лицата, които пускат на пазара МПС, организациите по оползотворяване могат да издадат едно общо удостоверение по приложение № 13, което важи за срока на договора, сключен между тях. Удостоверението важи за всички автомобили, пускани на пазара от това юридическо лице за срока на договора.
(6) В случаите по ал. 5 в удостоверението не се посочват данни за марка, година на производство и номер на рама или двигател - за конкретни моторни превозни средства.
(7) Лицата, които придобиват за лична употреба МПС чрез въвеждането на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, или чрез внасянето им от държава извън ЕС, попълват декларация по приложение № 12.

Чл. 12. (1) При първоначална регистрация на МПС по реда на Наредба № І-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48 и 105 от 2002 г., бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г. и бр. 31 от 2015 г.) се предоставя декларация по приложение № 12, попълнена от лицето, което пуска на пазара МПС, или от лицето, което въвежда/внася МПС за лична употреба.
(2) Заедно с декларацията по ал. 1 се представят:
1. копие от платежно нареждане за платена продуктова такса по сметката на ПУДООС от лицето, което пуска на пазара МПС, или от лицето, което въвежда/внася МПС за лична употреба, или
2. удостоверение по приложение № 13, издадено от организация по оползотворяване на МПС на лицето, което пуска на пазара МПС, или на лицето, което въвежда/внася МПС за лична употреба, или
3. разрешение за индивидуално изпълнение на задълженията, издадено от министъра на околната среда и водите на лицето, което пуска на пазара МПС.

Чл. 13. (1) При неизпълнение на която и да е от целите за повторна употреба и оползотворяване или повторна употреба и рециклиране на ИУМПС от организациите по оползотворяване и от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара МПС през предходната година.
(2) При непредставяне на доклад с фактически констатации по чл. 34, ал. 1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.) се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара МПС през предходната година.
(3) В случаите по ал. 2, когато не е възможно да се установи количеството пуснати на пазара МПС през предходната година, се вземат предвид планираните количества МПС за пускане на пазара през съответната година съгласно програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(4) В случаите по ал. 2, когато не е възможно да се установят възрастта и видът на двигателя, се прилага най-високият размер на продуктовата такса за МПС, определен в приложение № 2.

Раздел III.
Продуктова такса за гуми и/или гумени вериги


Чл. 14. (1) За заплащане на продуктова такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на пазара гуми и/или гумени вериги, съставят месечна справка-декларация по приложение № 14 за пуснатите на пазара гуми и/или гумени вериги и за размера на определената такса.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара гуми и/или гумени вериги през предходния месец.
(3) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на количеството пуснати на пазара гуми и/или гумени вериги (в килограми) и единичния размер на продуктовата такса по приложение № 1.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара гуми и/или гумени вериги, за срок 5 години от съставянето и и се представя при поискване от компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара гуми и/или гумени вериги, се съставя нулева месечна справка-декларация.
(6) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда публикува на интернет страницата си информация за постъпилите средства от такси за гуми и/или гумени вериги за всяко тримесечие на съответната година.

Чл. 15. (1) При неизпълнение на целта по оползотворяване и/или рециклиране на излезли от употреба гуми и/или гумени вериги от организациите по оползотворяване и от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара гуми и/или гумени вериги през предходната година.
(2) При непредставяне на доклад с фактически констатации по чл. 40, ал. 1 от Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 73 от 2012 г.), се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара гуми и/или гумени вериги през предходната година.
(3) В случаите по ал. 2, когато не е възможно да се установи количеството пуснати на пазара гуми и/или гумени вериги през предходната година, се вземат предвид планираните количества гуми и/или гумени вериги за пускане на пазара през съответната година съгласно програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(4) В случаите по ал. 2, когато не е възможно да се установят видът и теглото на гумите и/или гумените вериги, се прилага най-високият размер на продуктовата такса за гуми и/или гумени вериги, определен в приложение № 1.

Раздел IV.
Продуктова такса за опаковани стоки


Чл. 16. (1) За заплащане на продуктова такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, съставят месечна справка-декларация по приложение № 15.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара опаковани стоки през предходния месец.
(3) Размерът на продуктовата такса за съответния месец се определя въз основа на количеството на опаковъчните материали, съответстващи на пуснатите на пазара опаковани стоки или използваните за опаковане на стоки на мястото на продажба, и единичния размер на продуктовата такса по приложение № 3.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, в срок 5 години от съставянето и и се представя при поискване от компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара опаковани стоки/опаковъчни материали, се съставя нулева месечна справка-декларация.
(6) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда публикува на интернет страницата си информация за постъпилите средства от такси за опаковани стоки/опаковъчни материали за всяко тримесечие на съответната година.

Чл. 17. (1) При неизпълнение на която и да е от целите по оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки от организациите по оползотворяване и от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара опаковки през предходната година, независимо от вида на материала.
(2) При непредставяне на доклад с фактически констатации по чл. 54, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2013 г.), се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара опаковки през предходната година, независимо от вида на материала.
(3) В случаите по ал. 2, когато не е възможно да се установи количеството пуснати на пазара опаковки през предходната година, се вземат предвид планираните количества опаковки за пускане на пазара през съответната година съгласно програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(4) В случаите по ал. 2, когато не е възможно да се установи видът на опаковъчния материал, се прилага най-високият размер на продуктовата такса за опаковки, определен в приложение № 3.

Раздел V.
Продуктова такса за батерии и акумулатори


Чл. 18. (1) За заплащане на продуктовата такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, съставят месечна справка-декларация по приложение № 16 за пуснатите на пазара батерии и акумулатори и за размера на определената такса.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара батерии и акумулатори през предходния месец.
(3) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори и единичния размер на продуктовата такса по приложение № 5.
(4) Месечната справка-декларация се съхранява от лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, за срок 5 години от съставянето и и се представя при поискване от компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара батерии и акумулатори, се съставя нулева месечна справка-декларация.
(6) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда публикува на интернет страницата си информация за постъпилите средства от такси за батерии и акумулатори за всяко тримесечие на съответната година.

Чл. 19. (1) Продуктова такса се заплаща само за неизпълнената цел по събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори в пълен размер за цялото количество за съответния вид батерии и акумулатори по смисъла на § 1, т. 1, 7 и 22 от допълнителните разпоредби на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и акумулатори, пуснати на пазара през предходната година.
(2) Продуктова такса се заплаща само за неизпълнената цел по рециклиране по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и акумулатори в пълен размер за цялото количество батерии и акумулатори от съответния вид по химичен състав, пуснати на пазара през предходната година.
(3) При непредставяне на доклад с фактически констатации по чл. 61, ал. 1 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и акумулатори се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара батерии и акумулатори през предходната година.
(4) В случаите по ал. 3, когато не е възможно да се установят количеството и видът пуснати на пазара батерии и акумулатори през предходната година, се вземат предвид планираните количества батерии и акумулатори от съответния вид за пускане на пазара през съответната година съгласно програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(5) В случаите по ал. 3, когато не е възможно да се установи химичният състав на батериите и акумулаторите, се прилага най-високият размер на продуктовата такса за батерии и акумулатори, определен в приложение № 5.

Раздел VI.
Продуктова такса за масла


Чл. 20. (1) За заплащане на продуктовата такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на пазара масла, съставят месечна справка-декларация по приложение № 17 за пуснатите на пазара масла и за размера на продуктовата такса.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съставя до 15-о число на текущия месец и съдържа данни за пуснатите на пазара масла през предходния месец.
(3) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на количеството пуснати на пазара масла и единичния размер на продуктовата такса по приложение № 6.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара масла, за срок 5 години от съставянето и и се представя при поискване от компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара масла, се съставя нулева месечна справка-декларация.
(6) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда публикува на интернет страницата си информация за постъпилите средства от такси за масла за всяко тримесечие на съответната година.

Чл. 21. (1) При неизпълнение на целта по оползотворяване на отработени масла от организациите по оползотворяване и от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара масла през предходната година.
(2) При непредставяне на доклад с фактически констатации по чл. 55, ал. 1 от Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с Постановление № 352 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.), се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество пуснати на пазара масла през предходната година.
(3) В случаите по ал. 2, когато не е възможно да се установи количеството пуснати на пазара масла през предходната година, се вземат предвид планираните количества масла за пускане на пазара през съответната година съгласно програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО.

Раздел VII.
Продуктова такса за електрическо и електронно оборудване


Чл. 22. (1) За заплащане на продуктовата такса по чл. 2, ал. 1 лицата, които пускат на пазара EEO, съставят месечна справка-декларация по приложение № 18 за пуснатото на пазара ЕЕО и за размера на определената такса.
(2) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съставя до 15-о число на текущия месец за предходния месец и съдържа данни за пуснатото на пазара ЕЕО през предходния месец.
(3) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на количеството пуснато на пазара ЕЕО и единичния размер на продуктовата такса по приложение № 7 или по приложение № 8.
(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара ЕЕО, за срок 5 години от съставянето и и се представя при поискване от компетентните органи.
(5) Когато през предходния месец не е пускано на пазара ЕЕО, се съставя нулева месечна справка-декларация.
(6) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда публикува на интернет страницата си информация за постъпилите средства от такси за ЕЕО за всяко тримесечие на съответната година.

Чл. 23. (1) При неизпълнение на целта по събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара през предходната година.
(2) Продуктова такса се заплаща само за неизпълнената цел по оползотворяване или повторно използване и рециклиране на ИУЕЕО в пълен размер за цялото количество електрическо и електронно оборудване от съответната категория по приложение № 1 или по приложение № 3 към Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара през предходната година.
(3) При непредставяне на доклад с фактически констатации по чл. 59, ал. 1 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване се заплаща пълният размер на продуктовата такса за цялото количество електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара през предходната година.
(4) В случаите по ал. 3, когато не е възможно да се установи количеството електрическо и електронно оборудване, пуснато на пазара през предходната година, се вземат предвид планираните количества електрическо и електронно оборудване за пускане на пазара през съответната година съгласно програмата по чл. 53, ал. 1 ЗУО.
(5) В случаите по ал. 3, когато не е възможно да се установи категорията на електрическото и електронното оборудване, се прилага най-високият размер на продуктовата такса за електрическо и електронно оборудване, определен в приложение № 7 или в приложение № 8.

Глава трета.
РЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА


Чл. 24. (1) Лица, които не са производители на пластмасови торбички за пазаруване и на продукти по чл. 3, ал. 1 и изпращат от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, и/или изнасят такива с вече платена продуктова такса в ПУДООС или заплатено възнаграждение на организация по оползотворяване, имат право на възстановяване на платената такса или възнаграждение въз основа на документи, удостоверяващи съответния износ и/или изпращане.
(2) В срок до 3 месеца след направения износ и/или изпращане лицата по ал. 1 подават в ПУДООС следните документи за възстановяване на платената в ПУДООС такса за съответните продукти:
1. копие на първичен счетоводен документ за придобитите продукти с включена продуктова такса;
2. копие от платежния документ, доказващ внесената продуктова такса за съответните продукти по банковата сметка на ПУДООС;
3. копие на фактура при изпращане от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, и/или износа, копие на фактура, проформа-фактура или друг равностоен документ, доказващи изпращането от територията на страната до територията на държава - членка на ЕС, или износа на съответните продукти;
4. заявление по образец съгласно приложение № 19;
5. декларация за удостоверяване на заплатена продуктова такса за съответните продукти съгласно приложение № 9 към чл. 6;
6. международна товарителница;
7. други документи в зависимост от вида на продуктите:
а) за масла, чрез които може да се докаже съответствието между закупените масла - предмет на износ и/или изпращане, и маслата, за които се изисква възстановяване на продуктовата такса;
б) за МПС - копие на представените доказателства в съответната служба по регистрация на МПС, че превозното средство, за което е платена продуктова такса в ПУДООС, се изнася от страната;
в) копие на спецификация, опаковъчен лист или равностоен документ с описание на съдържанието за придобитите и изнесените или изпратените от територията на страната към територията на друга страна - членка на ЕС, продукти в случаите, когато такъв се изисква.
(3) Лица, които не са производители на продукти по чл. 3, ал. 1, с изключение на МПС и опаковки, и които изпращат от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, и/или изнасят продукти, в които са вложени гуми, гумени вериги, батерии и акумулатори, масла и/или ЕЕО, за които е заплатена продуктова такса в ПУДООС, имат право на възстановяване на платената такса за вложените гуми, гумени вериги, батерии и акумулатори, масла и/или ЕЕО в 30-дневен срок от подаване на документите, удостоверяващи пред ПУДООС съответния износ и/или изпращане.
(4) Лицата по ал. 3 удостоверяват извършеното изпращане от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, и/или износ, като представят пред ПУДООС документите по ал. 2, както и други документи, удостоверяващи влагането на гуми, гумени вериги, батерии и акумулатори, масла и/или ЕЕО в съответния продукт.
(5) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда след установяване на основателността на искането възстановява сумата по сметка на лицата по ал. 1, 3 и 7 в 30-дневен срок от подаване на документите по ал. 2, 4 и/или 7.
(6) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отказва възстановяване на сумата, когато:
1. липсва някой от документите, определени в ал. 2, 4 и/или 7;
2. исканата за възстановяване сума не съответства на сумата в представените съгласно ал. 2, 4 и/или 7 документи;
3. сумата се отнася за продукт, определен в молба-декларацията, за който не е заплатена продуктовата такса;
4. възстановяваната продуктова такса е за различен продукт от този, за който е заплатена таксата;
5. вече е възстановена продуктовата такса за същия продукт.
(7) Платеното на организация по оползотворяване възнаграждение се възстановява на лицата по ал. 1 по ред, определен в договора с организацията.
(8) Лицата, внесли погрешно продуктови такси поради технически неточности, до един месец след установения грешен превод подават в ПУДООС следните документи за възстановяване на платената такса за съответните продукти:
1. писмено заявление, в което се описва допуснатата грешка;
2. копие на първичен счетоводен документ;
3. копие от платежния документ, доказващ внесената продуктова такса за съответните продукти по банковата сметка на ПУДООС.

Чл. 25. (1) Организацията по оползотворяване издава на своите членове удостоверение по образец съгласно приложение № 20.
(2) Копие на удостоверението по ал. 1 и по чл. 11, ал. 4 се предоставя при поискване на компетентните органи при внос или при въвеждане на територията на Република България на продуктите по чл. 3, ал. 1, както и при последваща проверка от страна на органите на Министерството на околната среда и водите.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Гума" е еластична обвивка, включваща комплектуващи изделия (колани) и предназначена за монтаж върху джантата на колелото на транспортно средство, в т.ч. гумените вериги.
2. "Гумена верига" е гумено техническо изделие във вид на безконечна, профилирана, гумена лента, армирана със стоманени нишки и вложки и предназначена за задвижване на трактори, комбайни, минитоварачи, минибагери, асфалтополагащи машини и др.
3. "Лица, които пускат на пазара на територията на Република България продукти по чл. 3, ал. 1" са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от територията на друга държава - членка на ЕС, или внасят от държава извън ЕС съответните продукти и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използват като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел продуктът да бъде разпространен или използван на територията на Република България.
4. "Много тънки пластмасови торбички за пазаруване" са пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената под 15 микрона, чието използване се налага за целите на хигиената или които се предлагат като първични опаковки за насипна храна, когато това помага за предотвратяване на разхищаването на храни.
5. "Нови моторни превозни средства" са моторни превозни средства, които не са изминали повече от 6000 км и се пускат на пазара за първи път или се придобиват за лична употреба в резултат на въвеждането им на територията на Република България от друга държава - членка на ЕС, или се внасят от държава извън ЕС, или не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата им регистрация.
6. "Нулева месечна справка-декларация" е декларацията, която се попълва при липса на пуснати на пазара продукти по чл. 3, ал. 1 през предходния месец, в която се попълват нулеви количества.
7. "Продуктова такса" е таксата, която се заплаща за пластмасови торбички за пазаруване и за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и за МПС, придобивани за лична употреба чрез въвеждането им на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, или внасянето им от държава извън ЕС.
8. "Пускане на пазара" е пускането на пазара на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци по смисъла на съответната наредба по чл. 13, ал. 1 ЗУО.
9. "Пускане на пазара на пластмасови торбички за пазаруване" е първото предоставяне на пластмасови торбички за пазаруване на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел те да бъдат разпространени и/или използвани на територията на Република България, както и въвеждането на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, или внасяне от държава извън ЕС на продукти от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.
10. "Пластмаса" е полимер по смисъла на чл. 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/EО и за отмяна на Регламент (EИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (EО) 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/EИО на Съвета и директиви 91/155/EИО, 93/67/EИО, 93/105/EО и 2000/21/EО на Комисията (ОВ, L 396 от 30.12.2006 г.), към който може да са добавени добавки или други вещества и който може да функционира като основен структурен компонент за торбички за пазаруване.
11. "Пластмасови торбички за пазаруване" са торбички за пазаруване със или без дръжка, произведени от пластмаса, които се предлагат на потребителите на мястото на продажба на стоките или продуктите.
12. "Разградими при окисляване пластмасови торбички за пазаруване" са пластмасови торбички за пазаруване, произведени от пластмасови материали, които съдържат добавки, действащи като катализатор за разпадането на пластмасовия материал на микрофрагменти.
13. "Тънки пластмасови торбички за пазаруване" са пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената под 50 микрона.
14. (нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г.) "Изцяло електрическо превозно средство" означава превозно средство, задвижвано от:
а) система от едно или повече устройства за съхранение на електрическа енергия, едно или повече устройства за управление на електрическа мощност и една или повече електрически машини за преобразуване на съхранената електрическа енергия в механична енергия, която се предава към колелата за задвижване на превозното средство;
б) спомагателно електрическо задвижване, монтирано на превозно средство, задвижвано с педали.
15. (нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г.) "Хибридно моторно превозно средство" е превозно средство с най-малко два различни двигателя с преобразуване на енергия за задвижване на превозното средство и две различни системи за съхраняване на енергия за целите на задвижването (в превозното средство).
16. (нова - ДВ, бр. 60 от 2018 г.) "Хибридно електрическо превозно средство" е хибридно превозно средство, което за своето задвижване ползва енергия и от двата източника на акумулирана енергия/мощност в превозното средство:
а) гориво за изгаряне;
б) устройство за съхраняване на електрическа енергия/мощност (например акумулаторна батерия, кондензатор, маховик/генератор и т.н.).
17. (нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) "Служебни моторни превозни средства на структури на НАТО и/или изпращаща държава" е понятието по § 1 от допълнителните разпоредби от Наредба № Н-18 от 5 декември 2019 г. за реда и регистрация на служебните моторни превозни средства на структура на НАТО и/или на изпращаща държава и на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чужди въоръжени сили, които са част от структура на НАТО, разположена на територията на Република България, както и на придружаващите ги лица (ДВ, бр. 100 от 2019 г.).
18. (нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) "Лично моторно превозно средство на военнослужещи и членове на цивилния компонент, които са част от структура на НАТО, и на техните зависими лица" е понятието по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби от наредбата по т. 17.
19. (нова - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) "Изпращаща държава" е понятието по § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби от наредбата по т. 17.


§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване (OB, L 115/11 от 6 май 2015 г.).

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

§ 4. Наредбата влиза в сила в двумесечен срок от обнародването и в "Държавен вестник" с изключение на чл. 7, ал. 4, който влиза в сила от 1 декември 2016 г.

§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 16 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2018 Г.)

§ 14. До 31 декември 2021 г. не се заплаща продуктова такса за изцяло електрически превозни средства.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПЛАСТМАСОВИ ПРОДУКТИ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА


(ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г.)

§ 2. Параграф 1 влиза в сила от 1 януари 2022 г.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА ГУМИ И ГУМЕНИ ВЕРИГИ

Код на гумите и гумените вериги с единично тегло до 20 кг

За гуми и гумени вериги с единично тегло до 20 кг

Код на гумите и гумените вериги с единично тегло над 20 кг

За гуми и гумени вериги с единично тегло над 20 кг

(лв./кг)

(лв./кг)

11

нови

0,30

21

нови

0,20

12

регенерирани

0,40

22

регенерирани

0,30

13

втора употреба

4,00

23

втора употреба

2,00

14

гумени вериги

0,30

24

гумени вериги

0,20

Единичният размер на таксата (Е) се определя в зависимост от теглото на един брой гума или гумена верига.

Размерът на продуктовата такса за гуми и гумени вериги се определя по формулата:

P = Т x Е, където:

Р е размерът на дължимата продуктова такса;

Т - количеството гуми или гумени вериги в кг;

E - единичният размер на таксата в лв./кг.Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г.)

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС)

Възраст на МПС

Вид на двигателя

Моторни превозни средства с двигатели с вътрешно горене (категории M1 и N1)

Моторни превозни средства с двигатели с вътрешно горене (категории М2 и N2)

Моторни превозни средства с двигатели с вътрешно горене (категории М3 и N3)

Хибридни моторни превозни средства и хибридни електрически превозни средства (категории М1 и N1)

Изцяло електрически превозни средства** (категории М1 и N1)

(лв./бр.)

(лв./бр.)

(лв./бр.)

(лв./бр.)

(лв./бр.)

Нови*

125

625

938

100

102

До 5 години

194

970

1455

170

От 5 до 10 години

290

1450

2175

240

Над 10 години

310

1550

2325

255

* Нови МПС за целта на наредбата са тези МПС, за които е налице едно от следните условия:

1. Моторни превозни средства, които не са изминали повече от 6000 км и се пускат на пазара за първи път или се придобиват за лична употреба в резултат на въвеждането им на територията на Република България от друга държава - членка на ЕС, или внасяне на МПС от държава извън ЕС, или

2. Не са изминали повече от 6 месеца считано от датата на първата им регистрация.

** Заплаща се продуктова такса от 1 януари 2022 г.Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 3

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА ОПАКОВКИ

Опаковъчен материал

Кодове *

Продуктова такса

(лв./кг)

1

2

3

Пластмаси

01 - 19

2,33

Хартия, картон и велпапе

20 - 39

0,67

Метали

40

0,13

Алуминий

41

0,60

Стъкло

70 - 79

0,20

Композитни материали

80 - 99

1,73

Дърво

50 - 59

0,40

Текстил

60 - 69

0,80

Керамика, порцелан, седеф и други, неупоменати по-горе

 

0,80

* Кодовете са съгласно приложение № 2 към Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Размерът на продуктовата такса за опаковки се определя по формулата:

P = Т x Е, където:

Р е размерът на дължимата продуктова такса;

Т - количеството на опаковъчния материал в кг;

E - единичният размер на таксата в лв./кг.Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1, т. 4

(Отм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)Приложение № 5 към чл. 3, ал. 1, т. 5

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Вид на батерията/акумулатора съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 22 от допълнителните разпоредби на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Код

Вид на батериите и акумулаторите

съгласно химичния състав

Продуктова такса

(лв./кг)

 

1

2

3

4

1. ПОРТАТИВНИ

1.1.

С манганов диоксид, алкални

6,00

1.2.

С манганов диоксид, различни от алкалните

6,00

1.3.

С живачен оксид

6,00

1.4.

Със сребърен оксид

6,00

1.5.

Литиево-йонни

6,00

1.6.

Други с литий

6,00

1.7.

Въздушно-цинкови

6,00

1.8.

Никелово-кадмиеви

6,00

1.9.

Оловно-кисели

0,60

1.10

 Други

6,00

2. АВТОМОБИЛНИ

2.1.

Оловно-кисели

0,60

2.2.

Никелово-кадмиеви

2,00

2.3.

Други

2,00

3. ИНДУСТРИАЛНИ

3.1

Със сребърен оксид

5,50

3.2.

Литиево-йонни

5,50

3.3.

Други с литий

5,50

3.4.

Въздушно-цинкови

5,50

3.5.

Оловно-кисели

0,60

3.6.

Никелово-кадмиеви

2,00

 

3.7.

Никелово-железни

2,00

3.8.

Никелово-хидридни

2,00

3.9.

Други

5,50

Забележка.

Размерът на продуктовата такса за батерии или акумулатори се определя по формулата:

P = Т x Е, където:

Р е размерът на дължимата продуктова такса;

Т - количеството батерии или акумулатори в кг;

E - единичният размер на таксата в лв./кг.Приложение № 6 към чл. 3, ал. 1, т. 6

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА МАСЛА

Код

Вид на маслата

Продуктова такса

(лв./кг)

1

2

3

1

Моторни - минерални

0,64

2

Компресорни - минерални

0,64

3

Турбинни - минерални

0,64

4

Течности за хидравлични трансмисии - минерални

0,64

5

Масла за зъбни предавки - минерални

0,64

6

Масла за обработка на метали - минерални

0,64

7

Формовъчни масла - минерални

0,64

8

Антикорозионни масла - минерални

0,64

9

Електроизолационни масла - минерални

0,64

10

Смазочни - минерални

0,64

11

Смазочно-охлаждащи течности - минерални

0,64

12

Моторни - синтетични

0,64

13

Компресорни - синтетични

0,64

14

Турбинни - синтетични

0,64

15

Течности за хидравлични трансмисии - синтетични

0,64

16

Масла за зъбни предавки - синтетични

0,64

17

Масла за обработка на метали - синтетични

0,64

18

Формовъчни масла - синтетични

0,64

19

Антикорозионни масла - синтетични

0,64

20

Електроизолационни масла - синтетични

0,64

21

Смазочни - синтетични

0,64

22

Смазочно-охлаждащи течности - синтетични

0,64

23

Моторни - полусинтетични

0,64

24

Компресорни - полусинтетични

0,64

25

Турбинни - полусинтетични

0,64

26

Течности за хидравлични трансмисии - полусинтетични

0,64

27

Масла за зъбни предавки - полусинтетични

0,64

28

Масла за обработка на метали - полусинтетични

0,64

29

Формовъчни масла - полусинтетични

0,64

30

Антикорозионни масла - полусинтетични

0,64

31

Електроизолационни масла - полусинтетични

0,64

32

Смазочни - полусинтетични

0,64

33

Смазочно-охлаждащи течности - полусинтетични

0,64

Забележка.

Размерът на продуктовата такса за масла се определя по формулата:

P = Т x Е, където:

Р е размерът на дължимата продуктова такса;

Т - количеството масла в кг;

E - единичният размер на таксата в лв./кг.Приложение № 7 към чл. 3, ал. 1, т. 7

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ЕЕО)

Номер по приложение № 1 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (НИУЕЕО)

За 2015 г., 2016 г. и 2017 г.

Наименование на позицията

(лв./кг)

1

2

3

1

Големи домакински уреди

 

 

Големи уреди за охлаждане

1,55

 

Хладилници

 

Замразители

 

Други големи уреди, използвани за охлаждане, консервиране и съхраняване на храна

 

Климатични инсталации

 

Други видове уреди, попадащи в категория 1 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

0,90

2

Малки домакински уреди

 

 

Всички видове малки домакински уреди, попадащи в категория 2 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

3,35

3

Информационно-технологично и телекомуникационно оборудване

 

 

Всички видове информационно-технологично и телекомуникационно оборудване, попадащи в категория 3 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

1,95

4

Потребителски уреди и фотоволтаични панели

 

 

Телевизори

2,80

 

Други видове уреди, попадащи в категория 4 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

1,95

5

Осветителни тела

 

 

Осветителни тела за флуоресценти лампи с изключение на осветителни тела в домакинствата

3,35

 

Друго оборудване за осветление или оборудване за разпръскване или контролиране на светлина с изключение на електрически лампи с нажежаема жичка

 

Други видове осветителни тела, попадащи в категория 5 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

4,25

6

Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи единици стационарно промишлено оборудване)

 

 

Всички видове електрически и електронни инструменти, попадащи в категория 6 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

3,35

7

Играчки, уреди за спорт и отдих

 

 

Всички видове играчки, уреди за спорт и отдих, попадащи в категория 7 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

3,35

8

Медицински изделия (с изключение на всички имплантирани и замърсени продукти)

 

 

Замразители

1,55

 

Други видове медицински изделия, попадащи в категория 8 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

3,35

9

Инструменти за мониторинг и контрол

 

 

Други видове инструменти за мониторинг и контрол, попадащи в категория 9 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

3,35

10

Автомати

 

 

Автомати за горещи или студени бутилки или за метални кутии

1,55

 

Други видове автомати и уреди, попадащи в категория 10 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 2, т. 1 от НИУЕЕО

0,90

Забележка.

Размерът на продуктовата такса за ЕЕО се определя по формулата:

P = Т x Е, където:

Р е размерът на дължимата продуктова такса;

Т - количеството ЕЕО в кг;

E - единичният размер на таксата в лв./кг.Приложение № 8 към чл. 3, ал. 1, т. 7

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ЕЕО)

Номер по приложение № 3 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

За 2018 г. и всяка следваща година

Наименование на позицията

(лв./кг)

1

2

3

1

Топлообемно оборудване

1,55

2

Екрани, монитори и оборудване, част от което са екрани с повърхност, по-голяма от 100 cm2

3,35

3

Лампи

4,25

4

Големи уреди

0,90

5

Малки уреди

3,35

6

Малко информационно-технологично и телекомуникационно оборудване (нито един от външните размери не надвишава 50 cm)

1,95

Забележка.

Размерът на продуктовата такса за ЕЕО се определя по формулата:

P = Т x Е, където:

Р е размерът на дължимата продуктова такса;

Т - количеството ЕЕО в кг;

E - единичният размер на таксата в лв./кг.Приложение № 9 към чл. 6

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ПЛАЩАНЕТО НА ПРОДУКТОВА ТАКСА
ЗА ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1

№ ....................... от ........................... г.

1. Лице, което пуска на пазара продукти (наименование, ЕИК):

 

 

2. Представлявано от (име и фамилия, длъжност):

 

3. Седалище на физическо лице/юридическо лице (адрес по съдебната регистрация, телефон и факс):

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА:

0    гуми/гумени вериги

0    опаковани стоки/опаковъчни материали

0    масла

0    батерии и акумулатори

0    електрическо и електронно оборудване

0    пластмасови торбички за пазаруване

ПРОДАДЕНИ НА:

4. Наименование на физическото/юридическото лице:

 

по наш първичен счетоводен документ № …….………… дата: ……….......……….

по наш първичен счетоводен документ №.....…………… дата: ……………..…..……

по наш първичен счетоводен документ № ……………… дата: ……..………......……

по наш първичен счетоводен документ № …………… дата: ……………..…..……

по наш първичен счетоводен документ № ……………… дата: …………...………..…

Е ЗАПЛАТЕНА ПО СМЕТКА № BG30 BNBG 9661 3100 1390 01 на ПУДООС

НА ДАТА:

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

(място и дата на деклариране)                                      (подпис и печат на лицето, което

пуска на пазара продуктите)Приложение № 10 към чл. 8, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 91 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 г.)

МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ПЛАСТМАСОВИ ТОРБИЧКИ ЗА ПАЗАРУВАНЕ

№ ....................... от ........................... г.

1. Данни за отчетния период

1.1. От ............................. до .................................. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара пластмасови торбички за пазаруване

2.1. Пълно наименование:

 

2.2. Адрес:

 

2.3. ЕИК:

2.5. Телефон/факс:

2.4. Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

2.6. E-mail:

2.7. Лице за контакт:

3. Количество на пуснатите на пазара пластмасови торбички за пазаруване

Вид

Внесени или придобити от страни от ЕС

Произведени

Общо за месеца

(брой)

(брой)

(брой)

а

б

а+б

Много тънки пластмасови торбички за пазаруване без способ за захващане с дебелина на стената под 15 микрона

 

 

 

Тънки пластмасови торбички за пазаруване с дебелина на стената до 50 микрона

 

 

 

Пластмасови торбички с дебелина на стената над 50 микрона

 

 

 

Биоразградими, отговарящи на изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 8

 

 

 

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни, по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата:

Изготвил:

Лице, представляващо търговеца по закон
или упълномощаване

(име, подпис и печат)Приложение № 11 към чл. 10, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 60 от 2018 г.)

МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА МПС

№ ....................... от ........................... г.

1. Данни за отчетния период

1.1. От ……………………….. до ……………………………. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара МПС

2.1. Пълно наименование:

2.2. Адрес:

2.3. ЕИК:

2.5. Телефон/факс:

2.4. ИН по ЗДДС:

2.6. E-mail:

2.7. Лице за контакт:

3. Количество на пуснатите на пазара МПС

№ по ред

Първичен счетоводен документ, издаден или получен през месеца

Вид автомобил

Възраст на МПС*

Тарифен код или

Код по ПРОДПРОМ

Брой

Единичен размер на таксата**

Дължима сума

(номер)

(дата)

 

 

 

 

(лв.)

(лв.)

1

2

3

4

5

6

(5) x (6)

 

 

 

Моторни превозни средства с двигатели с вътрешно горене (категории М1 и N1)

Нови

 

 

 

 

 

 

 

До 5 години

 

 

 

 

 

 

 

От 6 до

10 години

 

 

 

 

 

 

 

Над 10 години

 

 

 

 

 

 

 

Хибридни моторни превозни средства и хибридни електрически превозни средства (категории М1 и N1)

Нови

 

 

 

 

 

 

 

До 5 години

 

 

 

 

 

 

 

От 6 до

10 години

 

 

 

 

 

 

 

Над 10 години

 

 

 

 

 

 

 

Изцяло електрическ превозни средства

Нови

 

 

 

 

 

 

 

До 5 години

 

 

 

 

 

 

 

От 6 до

10 години

 

 

 

 

 

 

 

Над 10 години

 

 

 

 

 

 

 

Моторни превозни средства с вътрешно горене (категории М2 и N2)

Нови

 

 

 

 

 

 

 

До 5 години

 

 

 

 

 

 

 

От 6 до

10 години

 

 

 

 

 

 

 

Над 10 години

 

 

 

 

 

 

 

Моторни превозни средства с двигатели с вътрешно горене (категории М3 и N3)

Нови

 

 

 

 

 

 

 

До 5 години

 

 

 

 

 

 

 

От 6 до

10 години

 

 

 

 

 

 

 

Над 10 години

 

 

 

 

* Възрастта на МПС е съгласно колона 1 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2.

** Единичният размер на таксата е съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2.

1. В колона 1 производителите попълват №/дата на първичен счетоводен документ, а лицата, които внасят МПС и/или ги въвеждат от страни - членки на ЕС, попълват №/дата на Интрастат протокол, Единен административен документ за допускане за свободно обръщение и крайна употреба или вносна фактура (инвойс), издадени или получени през месеца.

2. Лицата попълват колона 2 с информация от съответния документ по колона 1 в зависимост от това, дали внасят (въвеждат) или произвеждат МПС.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Изготвил:

 

Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване

(име, подпис и печат)Приложение № 12 към чл. 11, ал. 1, т. 1


ДЕКЛАРАЦИЯ

от

Лице, което пуска на пазара МПС, или лице, което внася и/или въвежда МПС на територията на Република България за лична употреба:

................................................................................................................................................................,

(фирмено наименование по регистрация, ЕИК/трите имена на лицето, което въвежда МПС, ЕГН)

представлявано от:

.................................................................................................................................................................

(трите имена на представляващия по регистрация/упълномощено лице, ЕГН)

Седалище и адрес на управление по регистрация/постоянен адрес по лична карта:

.................................................................................................................................................................

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Задълженията на …………………...............................................................................……...…..

(физическото лице/едноличния търговец/юридическото лице, пускащо на пазара моторно превозно средство (МПС) или придобиващо го за лична употреба)

по чл. 14, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците задължения за разделно събиране и третиране, както и за постигане на съответните цели за повторна употреба и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) се изпълняват:

            0         1.1. чрез колективна система, представлявана от ................................................,

…………………………………………………………………………………………………...……

(организация по оползотворяване на ИУМПС)

за което е сключен договор № ……........…. от …………........…. г., валиден до ……….....….. г.

            0         1.2.      индивидуално съгласно разрешение № ………......................................... г.;

            0         1.3.      чрез заплащане на продуктова такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околна среда и водите.

2. Моторно превозно средство:

марка ............................…………………….………...............………................................………….

модел ............................…………………….………...............……….................................................

възраст (година на производство) ............................…………………….……….............................

            0         нови

            0         до 5 години

            0         от 6 до 10 години

            0         над 10 години

категория ............................…………………….………....................................................................

тегло ............................…………………….………...............……….................................................

идентификационни номера ...............................................................................................................

     (№ на двигател и № на рама)

други данни ............................…………………….………...............……….....................................

2.7.1. е закупено от:

............................…………………….………...............………............................……………...…….

(трите имена и ЕГН на купувача или наименование и ЕИК на едноличния търговец/юридическото лице)

2.7.2. е придобито за лична употреба от:

............................…………………….………...............………............................……………...……

(наименование на държава - членка на ЕС, или на трета страна)

ПРИЛАГАМ:

            0         Копие на удостоверение по приложение № 13 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктовата такса, издадено от:

............................…………………….………...............………............................…………...……….

(организация по оползотворяване на ИУМПС)

или

            0         Копие от платежно нареждане за заплатена продуктова такса по банков път към ПУДООС.

 

Декларацията се издава, за да послужи пред органите на Министерството на вътрешните работи за регистрация на посоченото МПС по реда на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за попълване на неверни данни.

 

Дата:                                                                       Декларатор:

                                                                                 (трите имена и подпис, длъжност и печат)Приложение № 13 към чл. 11, ал. 4

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ ..................../................... г.

от

...........................................................................................................................................................

(организация по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства,

притежаваща Разрешение № ..................../................., със срок на действие от ...................... до ........................, издадено от министъра на околната среда и водите)

ЕИК: ............................................,

Седалище и адрес на управление: ……..................................................................................…

(по регистрация)

Представлявано от: …….............................................................................................................

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:

............................…………………….………...............……….……………………..................

(наименование на физическото лице/едноличния търговец/юридическото лице)

ЕИК/ЕГН: ............................................

Седалище и адрес на управление по регистрация/постоянен адрес:

............................…………………….…….................................................................…...............……….............................................................................................................................................

Представлявано от: ……..........................................................................................................….

въз основа на договор № …………….. от …………….. г.

участва в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците за периода

от .............................................................................................................................................

до ..............................................................................................................................................

(посочва се срокът на действие на договора)

и не представя платежно нареждане за паричен превод по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за:

МПС:

марка ............................…………………….………...............……….....................................….

възраст (година на производство): ............................…………………….………....................

идентификационни номера: ........................................................................................................

(№ на двигател и № на рама)

други данни ............................…………………….………...............……….....................…….

Дата:                                                                        Изготвил:

                                                                                               (име, длъжност, подпис, печат)


Приложение № 14 към чл. 14, ал. 1


МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ГУМИ И/ИЛИ ГУМЕНИ ВЕРИГИ

№ ....................... от ........................... г.

1. Данни за отчетния период: от ……………………….. до ……………………………. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара гуми и/или гумени вериги

Пълно наименование:

Адрес:

ЕИК:

Телефон/факс:

Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

E-mail:

Лице за контакт:

3. Количество на пуснатите на пазара гуми и/или гумени вериги през месеца

по ред

Първичен счетоводен документ, издаден или получен през
месеца

Тарифен код или Код по

ПРОДПРОМ на видовете гуми

и/или гумени вериги, пуснати на пазара през месеца

Вид на гумите и/или на гумените вериги по код

Нетно тегло на гумите и/или на гумените вериги

Единичен размер на продуктовата такса за гумите и/или гумените

вериги

Общ размер на определената продуктова такса

(№ на документа)

(дата)

(брой)

 

(в кг)

(лв./кг)

(в лв.)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки:

1. В колона 1 производителите попълват №/дата на първичен счетоводен документ, а лицата, които внасят гуми и/или гумени вериги, и/или ги въвеждат от страни - членки на ЕС, попълват №/дата на Интрастат протокол, Единен административен документ за допускане за свободно обращение и крайна употреба или вносна фактура (инвойс), издадени или получени през месеца.

2. Лицата попълват колона 2 с информация от съответния документ по колона 1 в зависимост от това дали внасят (въвеждат), или произвеждат гуми и/или гумени вериги.

3. В колона 3 се попълва код за съответния вид гуми и/или гумени вериги съгласно приложение № 1.

4. В колона 4 се попълва нетното тегло на внесените, въведените и произведените гуми и/или гумени вериги по съответния документ, описан в колона 1.

5. В колона 5 се попълва единичният размер на таксата за съответния вид гуми или гумени вериги съгласно приложение № 1.

6. В колона 6 се попълва общият размер на определената продуктова такса като произведение от колона 4 и колона 5.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни, по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Изготвил:

Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:

(име, подпис и печат)
Приложение № 15 към чл. 16, ал. 1


МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ОПАКОВАНИ СТОКИ

№ ....................... от ........................... г.

1. Данни за отчетния период: от ……………………….. до ……………………………. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара опаковани стоки

Пълно наименование:

Адрес:

ЕИК:

Телефон/факс:

Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

E-mail:

Лице за контакт:

3. Количество на пуснатите на пазара опаковани стоки през месеца

Опаковъчен материал

Количество на опаковките през период

Размер на продуктовата такса

от внесени стоки или стоки, въведени от страни от ЕС

от произведени и продадени стоки

общо за месеца

единичен  размер2

общ

размер 3

категория

подкатегория

код 1

(в кг)

(в кг)

(в кг)

(лв./кг)

(в лв.)

1

2

3

4

5

6

7

8

Стъкло,

от което:

общо

70 - 79

 

 

 

 

 

безцветно

 

 

 

 

 

 

зелено

 

 

 

 

 

 

кафяво

 

 

 

 

 

 

Пластмаси, от които:

общо

01 - 19

 

 

 

 

 

PET

 

 

 

 

 

 

HDPE

 

 

 

 

 

 

PVC

 

 

 

 

 

 

LDPE

 

 

 

 

 

 

PP

 

 

 

 

 

 

PS

 

 

 

 

 

 

други

 

 

 

 

 

 

Хартия и картон

 

20 - 39

 

 

 

 

 

Метали,

от които:

общо

40, 41

 

 

 

 

 

стомана

 

 

 

 

 

 

алуминий

 

 

 

 

 

 

Композитни,

от които:

общо

80 - 99

 

 

 

 

 

картонени опаковки за течности

 

 

 

 

 

 

предимно от пластмаси

 

 

 

 

 

 

 

предимно от картон

 

 

 

 

 

 

 

предимно от бяла ламарина

 

 

 

 

 

 

 

предимно от алуминий

 

 

 

 

 

 

 

други

 

 

 

 

 

 

Дървесина

 

50 - 59

 

 

 

 

 

Други (в т.ч. текстил, керамика, порцелан, седеф и др.)

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

1. Код на опаковъчния материал съгласно приложение № 2 към Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки.

2. Единичният размер на продуктовата такса е съгласно приложение № 3.

3. Общ размер на определената продуктова такса за съответния материал (колона 8 = колона 6 ? единичния размер в колона 7).

 

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни, по чл. 313 от Наказателния кодекс

Дата:

Изготвил:

Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:

(име, подпис и печат)Приложение № 16 към чл. 18, ал. 1


МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА БАТЕРИИ И/ИЛИ

АКУМУЛАТОРИ И ЗА РАЗМЕРА НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА

№ ....................... от ........................... г.

1. Данни за отчетния период: от ……………………….. до ……………………………. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара батерии и/или акумулатори

Пълно наименование:

Адрес:

ЕИК:

Телефон/факс:

Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

E-mail:

Лице за контакт:

3. Количество на пуснатите на пазара батерии и/или акумулатори и размер на продуктовата такса

по ред

№/дата на първичния счетоводен документ, в т. ч.:

Интрастат декларации, Единни административни документи за допускане за свободно обращение и крайна употреба

и др.

Вид на батерията/акумулатора или елемента*

Тарифен код (попълва се информация от електронните дневници за Интрастат трансакциите за предходния месец и Единен административен документ за допускане за свободно обращение и крайна употреба)

Общ брой на батериите/ акумулаторите или елементите, пуснати на пазара на

Република България

 

 

 

 

 

 

 

(в бр.)

Общо тегло на съответния вид батерии/

акумулатори или елементи, пуснати на пазара

 

 

 

 

 

 

 

 

(в кг)

Единичен размер на таксата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(лв./кг)

Размер на определената продуктова такса (колона 6 x колона 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в лв.)

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни, по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Изготвил:

Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:

(име, подпис и печат)

Забележка.

Колона 3 - попълва се № по ред по приложение № 5 и видът на батерията/акумулатора - портативни, автомобилни, индустриални, съгласно определенията по § 1, т. 1, 7 и 22 от допълнителните разпоредби на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.
Приложение № 17 към чл. 20, ал. 1


МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИТЕ НА ПАЗАРА МАСЛА И ЗА РАЗМЕРА НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА

№ ....................... от ........................... г.

1. Данни за отчетния период: от ……………………….. до ……………………………. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара масла

Пълно наименование:

Адрес:

ЕИК:

Телефон/факс:

Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

E-mail:

Лице за контакт:

3. Количество на пуснатите на пазара масла и размер на продуктовата такса

№ по ред

№/дата на

първичния

счетоводен

документ,

в т. ч.:

Интрастат

декларации,

Единни административни документи за допускане за свободно обращение и крайна употреба и др.

Масла

Тегло на

маслата,

пуснати на

пазара за

съответния

код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в кг)

Размер на

продуктовата

такса,

определен

съгласно

приложение № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(лв./кг)

Размер на

продуктовата

такса по

съответния

първичен

счетоводен

документ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в лв.)

тарифен код

(попълва се

информация за

кодовете на

стоките от

електронните

Интрастат дневници за пристигания и

Единен административен документ за допускане за свободно обращение и крайна употреба за предходния

месец)

код

(съгласно

приложение № 6)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

Общо:

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни, по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Изготвил:

 Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:

(име, подпис и печат)

Забележки:

1. Лицата, които внасят масла, в колона 3 попълват данни по съответните тарифни кодове от Единни административни документи за допускане за свободно обращение и крайна употреба.

2. Лицата, които въвеждат масла от страни - членки на ЕС, в колона 3 попълват данните от Интрастат декларацията за съответния месец, в т. ч. Интрастат пристиганията от електронните дневници за Интрастат трансакциите.

3. Производители на масла попълват в колона 5 информация по първичните счетоводни документи за предоставените безплатно или срещу заплащане на произведените от тях масла за съответния месец.Приложение № 18 към чл. 22, ал. 1


МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТО НА ПАЗАРА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ЕОО) И ЗА РАЗМЕРА НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ПРОДУКТОВА ТАКСА

№ ....................... от ........................... г.

1. Данни за отчетния период: от ……………………….. до ……………………………. г.

2. Данни за лицето, което пуска на пазара ЕЕО

Пълно наименование:

Адрес:

ЕИК:

Телефон/факс:

Идентификационен номер (ИН) по ЗДДС:

E-mail:

Лице за контакт:

3. Количество на пуснато на пазара ЕЕО и размер на определената продуктова такса

№/дата на

първичния

счетоводен

документ,

в т. ч.:

Интрастат

декларации,

Единни административни документи за допускане за свободно обращение и крайна употреба и др.

Вид на уреда съгласно категориите по приложение № 1 или приложение № 3 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Тарифен код (попълва се информация за кодовете на стоките от електронните Интрастат дневници за пристиганията и Единен административен документ за допускане за свободно обращение и крайна употреба за предходния месец)

Нетно/единично тегло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в кг)

Единичен

размер на

таксата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(лв./кг)

Размер на определената продуктова такса

(колона 6 =

колона 5 х колона 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в лв.)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Общо:

 

Общо:

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни, по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Изготвил:

 Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:

                                                                                                              (име, подпис и печат)

Забележки:

1. Лицата, които внасят ЕЕО, в колона 3 попълват данни по съответния тарифен код от Единния административен документ за допускане за свободно обращение и крайна употреба за внесеното ЕЕО за предходния месец.

2. Лицата, които въвеждат ЕЕО от страни - членки на ЕС, в колона 3 попълват кодовете на стоките от електронните Интрастат дневници за пристиганията съгласно Интрастат декларацията, описана в колона 1, за въведеното ЕЕО за съответния месец.

3. Производителите на ЕЕО в страната не попълват колона 3.Приложение № 19 към чл. 24, ал. 2, т. 4


ДО

ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ

за възстановяване на внесена продуктова такса за пластмасови торбички за пазаруване и за продукти по чл. 3, ал. 1

А. Наименование и адрес на лицето:

 

ЕИК: 

Б. Вид и количество на изнесените и/или изпратените продукти

по

ред

 

Наименование на продукта

съгласно

 

приложение № 1,

приложение № 2,

приложение № 3,

приложение № 5*,

приложение № 6,

приложение № 7** или

приложение № 8**

Количеството на продукта,

таксата за който е предмет

на възстановяване

 

 

 

 

 

 

(кг или бр.)

Единичен

размер на

таксата

 

 

 

 

 

(лв./кг или

лв./бр.)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

(в лв.)

1

2

3

4

5

 

 

 

Общо:

 

В. Вид и количество на изнесените и/или изпратените гуми и/или гумени вериги, батерии и акумулатори, масла и/или електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), вложени в продукти

по

ред

 

Наименование на

продуктите, в които са вложени гуми

и/или гумени вериги, батерии и акумулатори, масла и/или ЕЕО

Наименование на продукта, таксата за който е предмет на възстановяване, съгласно

приложение № 1,

приложение № 5*,

приложение № 6,

приложение № 7** или

приложение № 8**

Количеството

на продукта,

таксата за

който е

предмет на

възстановяване

 

 

 

(кг или бр.)

Единичен

размер на

таксата

 

 

 

 

 

(лв./кг или

лв./бр.)

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

(в лв.)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

Общо:

 

Долуподписаният ..............................................................................................................................................................

Декларирам, че представлявам лицето, посочено в буква "А", и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Като доказателство за заявеното в буква "Б" прилагам документите по чл. 24:

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

6. ....

Дата: .................................................

Длъжност: ..............................................................................

(подпис и печат)

Попълва се от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)

Обща сума, подлежаща на възстановяване ………………........................……………………………………………………………….

Проверил достоверността на данните, посочени от лицето, по букви "А" и "Б":

.............................................................................................................................................................................................

(име и фамилия, длъжност и подпис на лицето)

Дата: ...................................

* Попълва се видът на батериите/акумулаторите по колони 1 и 2 на приложение № 5.

** Попълва се категорията по колона 2 на приложение № 7 или приложение № 8.

Забележки:

1. В колона 2 се попълва информация за съответните продукти, които се изнасят и/или изпращат от територията на страната към територията на други държави или на държави - членки на ЕС. В колона 2 за всеки отделен продукт се ползва отделен ред и се описва съгласно съответното приложение към чл. 3, ал. 1.

2. Когато е необходимо, се добавят нови редове.

3. Формуляри, попълнени на ръка, не се разглеждат. Стойностите се посочват в левове.Приложение № 20 към чл. 25, ал. 1

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ ......................... от........................ г.,

издадено от:

..................................................................................

(наименование на организацията по оползотворяване)

ЕИК: ……......................., с адрес на управление: област ......................., община ……........,

гр. ..................................., п.к. ...................................., район ………………………….....…..,

ул. (бул.) ........................................................., № ..........., бл. ......., вх. ......., ет. ………......…

организация по оползотворяване на ........................................................................................

по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), притежаваща Разрешение № ........................./........................., със срок на действие от ..................................................

до ....................................................., издадено от министъра на околната среда и водите,

удостоверява, че:

…………………………....……………………………………………………………………..

            (наименование на физическото или юридическото лице)

Регистрирано по фирмено дело № .........................../...................................... г. по описа на  ......................................... съд, участва в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО и по чл. ......................... от Наредбата ……………….................................................…………..

(ДВ, бр. ........... от ........... г.) и не представя платежно нареждане за паричен превод по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за платена продуктова такса по чл. 59 ЗУО за *:

а) батерии и акумулатори:

………………………………………………………….....……………………………………..

(посочват се тарифни номера, друго)

наименование ……………………………………………………………………...………….

количество …………………………………………………………………………....………...

(мерна единица)

б) опаковани стоки:

………………………………………………………………………………………...…………

(посочват се тарифни номера, друго)

наименование ………………………………………………………………………...……….

количество……………………………………………………………………………....………

(мерна единица)

в) електрическо и електронно оборудване:

………………………………………………………………………………………….....………

(посочват се тарифни номера, друго)

наименование …………………………………………………………………………...…….

количество ……………………………………………………………………………...……..

(мерна единица)

след представяне на …………………………………………………………………...……….

копие от платежно нареждане за паричен превод по сметката на

…………………………………………………………………………………………...………

(наименование на организацията по оползотворяване)

или фактура за плащане в брой

г) масла:

……………………………………………………………………………………………....…..

(посочват се тарифни номера, друго)

наименование …………………………………………………………………………...…….

количество ………………………………………………………………………………....…..

(мерна единица)

д) гуми и/или гумени вериги:

…………………………………………………………………………………………...……..

(посочват се тарифни номера, друго)

наименование …………………………………………………………………………..……..

количество ………………………………………………………………………………...…..

(мерна единица)

след представяне на ……………………………………………………………………...……

копие от платежно нареждане за паричен превод по сметката на

……………………………………………………………………………………………...……

(наименование на организацията по оползотворяване)

Настоящото удостоверение важи за периода от ............................ до ...................................

Дата:                            Изготвил:

                                     Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване:

(име, подпис, печат)

*Всяка отделна организация по оползотворяване на съответния вид отпадък, получен от употребата на продуктите по чл. 3, ал. 1, посочва съответния продукт, който се пуска на пазара.Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума