навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 13 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

В сила от 19.04.2016 г.

Обн. ДВ. бр.31 от 19 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 13 Април 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Осигуряват се за безвъзмездно ползване:
1. познавателни книжки по всички образователни направления - за всяко дете, записано в съответната група в детска градина или в училище за осъществяване на задължителното предучилищно образование;
2. по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет - за всеки ученик от I до IV клас;
3. по един учебник по всеки общообразователен учебен предмет - за всеки ученик от V до VII клас;
4. по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет, отпечатани на брайлов шрифт - за всеки ученик с нарушено зрение от I до XII клас;
5. по един учебник или учебен комплект по всеки специален учебен предмет - за всеки ученик със сензорни увреждания от I до XII клас.
(2) Осигуряват се за безвъзмездно ползване за обучението по български език на децата и учениците в Европейските училища:
1. познавателни книжки по Образователно направление "Български език и литература" - за всяко дете в задължителна предучилищна възраст;
2. по един учебен комплект по учебния предмет Български език и литература - за всеки ученик от I до IV клас;
3. по учебния предмет Български език и литература - учебник по български език и учебник по литература - за всеки ученик от V до VII клас.
(3) (В сила от 01.08.2016 г.) Правото по ал. 1 се ползва от децата и учениците в държавните, общинските и частните детски градини и училища с изключение на децата, които се обучават в самостоятелна организация по чл. 67 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), и учениците в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗПУО.

Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) Осигурява се за безвъзмездно ползване електронно четим учебник на съответните учебници - печатни издания по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3 и 5 - за учениците от I до VII клас.
Чл. 2. (1) Закупените и предоставени познавателни книжки, учебници и учебни помагала - част от учебния комплект по чл. 1, се използват от децата и учениците в детските градини или училищата със следната продължителност на ползване:
1. за познавателните книжки - една учебна година;
2. за учебните помагала - една учебна година;
3. за учебниците за I клас - една учебна година;
4. за учебниците за II - VII клас - три учебни години;
5. за учебниците по специалните учебни предмети - три учебни години;
6. учебниците и учебните помагала за I клас, отпечатани на брайлов шрифт - една учебна година;
7. за учебниците и учебните помагала за II - XII клас, отпечатани на брайлов шрифт - три учебни години.
(2) След приключване на учебните занятия за съответната учебна година учениците връщат учебниците, за които е определен срок за ползване, по-дълъг от една учебна година, в училището, от което са ги получили.
(3) Учениците са длъжни да полагат грижи за съхраняване на учебниците по ал. 2.
(4) Когато ученикът не върне учебник по ал. 2 или при връщането му се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, родителите (настойниците) на ученика възстановяват учебника или неговата стойност в училището, от което е получен.

Чл. 3. (1) Определят се следните нормативи на средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които са част от учебния комплект по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2:
1. за едно дете в задължителна предучилищна възраст - 31 лв.;
2. за ученик в I клас - 56 лв.;
3. за ученик във II клас - 81 лв., в т.ч. 27 лв. за учебни помагала;
4. за ученик в III клас - 89 лв., в т.ч. 36 лв. за учебни помагала;
5. за ученик в IV клас - 94 лв., в т.ч. 36 лв. за учебни помагала.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) Определят се следните нормативи на средствата за закупуване на учебниците по чл. 1, ал. 1, т. 3:
1. за ученик в V клас - 120 лв.;
2. за ученик в VI клас - 127 лв.;
3. за ученик в VII клас - 136 лв.
(3) Определят се следните нормативи на средствата за закупуване на учебниците и учебните помагала, които са част от учебния комплект по чл. 1, ал. 1, т. 5:
1. за ученик в І - ІV клас - 36 лв., в т. ч. 15 лв. за учебни помагала;
2. за ученик в V - VІІІ клас - 31 лв.;
3. за ученик в ІХ - ХII клас - 27 лв.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) Определят се следните нормативи на допълнителни средства при осигуряване на достъп до електронно четим учебник по чл. 1а:
1. 3 на сто върху съответните нормативи по чл. 3 за I клас - за една учебна година;
2. 8 на сто върху съответните нормативи по чл. 3 за II - VII клас - за три учебни години.

Чл. 4. (1) Средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти за държавните и общинските детски градини и училища се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за съответната година и се предоставят по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи съответните детски градини и училища.
(2) Средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти за частните детски градини и училища и за Европейските училища се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката.
(3) По решение на първостепенния разпоредител с бюджет средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти може да се предоставят на училищата и детските градини.
(4) Средствата за адаптиране и отпечатване на брайлов шрифт на учебниците и учебните комплекти за учениците с нарушено зрение се определят за всяка учебна година от министъра на образованието и науката.
(5) Средствата по ал. 4 се определят въз основа на мотивирано предложение от директора на училище за ученици с нарушено зрение до министъра на образованието и науката.

Чл. 5. (1) Средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, както и за отпечатването на брайлов шрифт се предоставят в зависимост от срока на ползване по чл. 2.
(2) При изчисляване на средствата по ал. 1 нормативите на средствата за закупуване на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала се актуализират с отчетената средногодишна инфлация за предходната година съгласно информация от Националния статистически институт. За всяка следваща година актуализацията се извършва с отчетената инфлация и актуализираните нормативи за предходната година.
(3) Първостепенните разпоредители с бюджет могат да предоставят и допълнителни средства за закупуването на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти в рамките на бюджетите си.

Чл. 6. Познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти по чл. 1, ал. 1 и 2 се закупуват от първостепенните разпоредители или в случаите по чл. 4, ал. 3 - от детските градини и училищата, при спазване на Закона за обществените поръчки.

Чл. 7. (1) Средства за закупуване на допълнителни учебници се осигуряват по реда на чл. 4 в случай на увеличаване броя на учениците.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) Допълнителните средства по ал. 1 за общинските училища се изчисляват въз основа на увеличения брой ученици в съответната община спрямо предходната учебна година съгласно Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование към февруари на съответната година и с определените в чл. 3 и нормативи.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) Допълнителните средства по ал. 1 за държавните, за частните и за Европейските училища се изчисляват въз основа на увеличения брой ученици в съответното училище спрямо предходната учебна година съгласно Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование към февруари на съответната година и с определените в чл. 3 и нормативи.

Чл. 8. Количеството на всяка доставка на познавателни книжки, на учебници и на учебни комплекти по чл. 1, ал. 1, т. 1 - 3, т. 5 и ал. 2 се определя съгласно заявки, направени от:
1. държавните детски градини и училища до съответния първостепенен разпоредител с бюджети;
2. частните детски градини и училища до Министерството на образованието и науката;
3. общинските детски градини и училища до съответната община;
4. учителите, които преподават български език и литература в Европейските училища, съгласувано със съответния национален инспектор за основното или за средното образование, до Министерството на образованието и науката.

Чл. 9. (1) Министърът на образованието и науката със заповед ежегодно утвърждава образец на заявките по чл. 8 и график на дейностите за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от децата и учениците.
(2) С графика по ал. 1 се определят сроковете за:
1. изготвяне на заявките по чл. 8;
2. сключването на договорите за доставка на познавателните книжки, на учебниците и на учебните комплекти;
3. доставката на познавателните книжки, на учебниците и на учебните комплекти до детските градини и училищата;
4. представянето на информацията по ал. 3 и 4.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) Общините представят в съответното регионално управление на образованието информация за спазването на сроковете, определени в заповедта на министъра на образованието и науката.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) Регионалните управления на образованието представят в Министерството на образованието и науката обобщената информация от общините за съответната област.

Чл. 10. (1) Реализираните икономии при закупуването на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти и възстановените средства по реда на чл. 2, ал. 4 може да се използват само за закупуване на учебници, учебни помагала, както и на учебна литература за училищната библиотека.
(2) Учебниците от училищната библиотека може да се предоставят за ползване до края на учебните занятия на ученици от VIII - ХII клас, чийто месечен доход на член от семейството е под установената за страната минимална работна заплата, при условия и по ред, определени с правилника на училището.
(3) Учебниците от училищната библиотека може да се предоставят за ползване от учителите.

Чл. 11. (1) Директорът на училището създава необходимата организация за опазване и възстановяване на учебниците, предоставени за безвъзмездно ползване със срок над една учебна година, и на учебниците, предоставени за ползване съгласно чл. 10, ал. 2 и 3.
(2) Регионалните инспекторати по образованието упражняват контрол върху директорите на училищата за дейността им по ал. 1.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на Постановлението:
1. (предишен текст на § 1 - ДВ, бр. 32 от 2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) "Европейските училища" са посочените в Приложение І на Конвенцията за определяне на Устава на Европейските училища (ДВ, бр. 58 от 2008 г.).
2. (нова - ДВ, бр. 32 от 2018 г., в сила от 13.04.2018 г.) "Електронно четим учебник" е електронен продукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения учебник, създаден като печатно издание.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Учебниците, които към влизането в сила на това постановление са предоставени за безвъзмездно ползване по реда на отмененото Постановление № 104 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2004 г., бр. 34 от 2005 г.; попр., бр. 37 от 2005 г.; изм. и доп, бр. 51 от 2005 г., бр. 14 и 89 от 2006 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 5 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г. и бр. 24 и 62 от 2013 г.), продължават да се ползват до предоставяне за безвъзмездно ползване на нови учебници, одобрени при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование, като се удължава срокът на ползване на следните учебници:
1. за II клас по Български език, по съответния чужд език, по Математика, по Домашен бит и техника - до учебната 2016/2017 година включително;
2. за III клас и за VII клас - до учебната 2017/2018 година включително;
3. за IV клас - до учебната 2018/2019 година включително.
(2) Осигуряват се средства за закупуване на допълнителни учебници по ал. 1, т. 1 - 3 в размер 20 на сто от средствата, предоставени за първата година на ползване:
1. през 2016 г. - за учебниците за II клас по Български език, по съответния чужд език, по Математика, по Домашен бит и техника;
2. през 2017 г. - за учебниците за III клас и за VII клас;
3. през 2018 г. - за учебниците за IV клас.
(3) Допълнителни учебници по ал. 2 се закупуват от първостепенните разпоредители или от училищата при възникнала необходимост в случай на увеличаване на броя на учениците и/или изхабяване на учебниците.
(4) Учебните помагала за II - IV клас, които са одобрени в единна система с учебниците по ал. 1, се предоставят за безвъзмездно ползване за всяка учебна година до изтичане на срока на ползване на учебниците.
(5) Учебните помагала, одобрени по реда на Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала (обн., ДВ, бр. 49 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2003 г., бр. 46 от 2004 г., бр. 1 и 49 от 2006 г., бр. 33 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 17 от 2009 г. и бр. 51 от 2014 г.), за децата от задължителна предучилищна възраст се предоставят за безвъзмездно ползване за всяка учебна година до одобряването на познавателни книжки при условията и по реда на Наредба № 6 от 2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти (ДВ, бр. 94 от 2015 г.).

§ 3. Отменя се Постановление № 104 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2004 г., бр. 34 от 2005 г.; попр., бр. 37 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 и 89 от 2006 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 5 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г. и бр. 24 и 62 от 2013 г.).

§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 164, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на чл. 1, ал. 3, който влиза в сила от 1 август 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 ОТ 5 АПРИЛ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 13.04.2018 Г.)

§ 7. (1) За учебната 2017/2018 година допълнителните средства по чл. 3а се предоставят, както следва:
1. за I клас - 1,5 на сто от норматива по чл. 3, ал. 1, т. 2;
2. за II - VII клас - 1,33 на сто от норматива по чл. 3, ал. 1, т. 3 - 5 и ал. 2;
3. за I - II клас - 1,33 на сто от норматива по чл. 3, ал. 3, т. 1.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят считано от датата на влизане в сила на постановлението.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума