навсякъде
справочник
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 01.09.2016 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 9 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 16 Април 2019г., доп. ДВ. бр.72 от 13 Септември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 13 Май 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2 Октомври 2020г., изм. ДВ. бр.92 от 27 Октомври 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10 Септември 2021г., доп. ДВ. бр.26 от 1 Април 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 26 Август 2022г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 28 Февруари 2023г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2023г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за организацията на дейностите в училищното образование.
(2) Държавният образователен стандарт за организация на дейностите е съвкупност от задължителни изисквания за организацията на:
1. учебното и неучебното време;
2. формите на обучение;
3. училищния, държавния и допълнителния план-прием;
4. изпитите за проверка на способностите за училищата с профил "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" и за специалности от професиите от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование;
5. приемането и преместването на учениците;
6. обучение по майчин език и култура на пребиваващите в страната ученици в задължителна училищна възраст, чиито родители са граждани на други държави членки и упражняват трудова дейност на територията на Република България.
(3) С тази наредба се уреждат и изискванията към иновативните елементи в организацията на дейностите в иновативните училища.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО И НЕУЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Раздел I.
Учебна година


Чл. 2. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и неучебно време.
(2) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември, а в спортните училища - на 1 септември. В случай че 15 септември, съответно 1 септември, е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден.

Раздел II.
Учебно и неучебно време


Чл. 3. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на самостоятелната, се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.
(2) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на една учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни.
(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Учебното време в дистанционните учебни часове включва времето за провеждане на урок в електронна среда и за взаимодействие между учителя и ученика по време или извън урока.


Чл. 4. (1) Учебната година включва два учебни срока.
(2) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици, а в спортните училища - 20 учебни седмици, от които две учебни седмици се използват за провеждане на тренировъчни лагери за обучение по вида спорт за учениците от V до XII клас при условия и ред, определени от министъра на младежта и спорта.
(3) Продължителността на втория срок се определя със заповед на министъра на образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Чл. 5. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.
(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Учениците могат да участват в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации по съответния вид спорт и през почивните дни.

Чл. 6. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.
(2) Учебният ден започва не по-рано от 8,00 ч. и приключва не по-късно от 19,30 ч.
(3) По изключение от ал. 2 учебният ден може да започва не по-рано от 7,30 ч., когато условията в училището не позволяват обучението на всички паралелки да бъде само преди обяд.
(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Освен в случаите по ал. 3 учебният ден може да започва не по-рано от 7,30 ч. след решение на педагогическия съвет на училището и положително становище на обществения съвет.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Началото и краят на учебния ден за всяко училище се определят със заповед на директора на училището преди началото на всяка учебна година.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна и се осъществява при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 7. (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:
1. тридесет и пет минути - в I и II клас;
2. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) четиридесет минути - в III - VII клас;
3. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) четиридесет и пет минути - в VIII - XII клас;
4. четиридесет и пет минути - по учебна практика в училищата по изкуствата;
5. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) четиридесет и пет минути - по учебна практика, както и по специализирана подготовка в областта на спорта и за активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания в спортните училища;
6. шестдесет минути - по производствена практика;
7. деветдесет минути - по производствена практика в спортните училища.
(2) Продължителността на учебния час по ал. 1, т. 1 - 3 се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Продължителността на учебния час в VIII - XІІ клас в спортните училища е 40 минути с изключение на учебните часове по ал. 1, т. 5 и 7.
(4) Продължителността на учебния час е четиридесет минути за паралелките във вечерна форма на обучение.
(5) Продължителността на учебния час може да бъде различна в иновативните училища в зависимост от иновативните елементи, но не по-малко от продължителността на учебния час по ал. 1 и не повече от 60 минути.
(6) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:
1. двадесет минути - в началния етап;
2. тридесет минути - в прогимназиалния етап;
3. четиридесет минути - в гимназиалната степен.
(7) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Продължителността на учебния час е тридесет и пет минути за ученици:
1. в паралелките в центровете за специална образователна подкрепа и в паралелките в социалните услуги в общността по чл. 195, ал. 1 ЗПУО;
2. с множество увреждания от специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания;
3. със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.
(9) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Когато повече от 30 % от учениците от I до VII клас са включени в целодневна организация на учебния ден и/или при организиране на обучението на две смени, продължителността на учебния час по ал. 1, т. 3 и 5 може да е 40 минути.
(10) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) При слети паралелки с ученици от различни класове и с различна продължителност на часа по ал. 1 се взема по-дългата продължителност.

Чл. 8. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час по чл. 7 може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.
(2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността на часовете за самоподготовка, занимания по интереси и дейностите по отдих и физическа активност при целодневна организация на учебния ден.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението, и създава организация за уведомяване на родителите на учениците. Директорът на средищното училище създава организация за превозване на учениците съобразно транспортната схема до населените места по местоживеене.

Чл. 9. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците.
(2) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути.
(3) Директорът на училището осигурява за учениците поне една почивка не по-малка от 20 минути.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) За училищата, в които няма условия обучението на всички паралелки да бъде само преди обяд, по изключение на ал. 2 две от почивките могат да са с продължителност не по-малка от 5 минути.
(5) Почивките преди и след учебните часове по спортна подготовка и по учебна и производствена практика в спортните училища осигуряват достатъчно време за придвижване до спортните зали и съоръжения, подготовка за тренировъчното занимание, хранене и отдих.
(6) Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях по решение на педагогическия съвет на училището по:
1. спортна подготовка, учебна практика и за активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания в спортните училища, но не повече от два последователни учебни часа;
2. учебна и производствена практика в паралелките за придобиване на професионална квалификация, но не повече от три последователни учебни часа;
3. разширена, допълнителна и профилирана подготовка в гимназиална степен, но не повече от два последователни учебни часа;
4. часовете по чл. 92, ал. 1 ЗПУО;
5. учебен план в иновативните училища в зависимост от иновативните елементи, но не повече от два последователни учебни часа.
(7) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Последователни учебни часове с почивка между тях може да се организират по решение на педагогическия съвет на училището и като временна мярка, но за не повече от два учебни часа, с цел осигуряване на почивка по различно време на учениците от различните паралелки и за ограничаване на контактите и струпването между тях.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Почивките между учебните часове в иновативните училища могат да са с различна продължителност в зависимост от иновативните елементи.
(9) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) В случаите по чл. 8, ал. 1 продължителността на почивките между учебните часове е 5 минути.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Началото на учебния ден, продължителността на часовете и на почивките между тях, както и продължителността на дейностите при целодневна организация на учебния ден определят дневното разписание на училището и се оповестяват на електронната страница на училището.
(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Чл. 11. (1) Учебните часове от раздели А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.
(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с наредбата на министъра на здравеопазването, издадена на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква "ж" на Закона за здравето, и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) В спортните училища часовете за самоподготовка се включват в седмичното разписание извън броя на учебните часове от раздел А и раздел Б и В от училищния учебен план.
(4) В седмичното разписание извън броя на учебните часове се включва и часът на класа.
(5) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на учебните часове съобразно организацията на учебния ден и спортната база в училището.
(6) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове следват утвърденото седмично разписание.
(7) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда директорът оповестява на електронната страница на училището график за дистанционните учебни часове и за текущата обратна връзка и оценяването.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните часове, при спазване на седмичния брой часове, при:
1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на национални и регионални външни оценявания;
2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители;
3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни работи, както и за реализиране на дейностите по чл. 15;
4. иновативните паралелки в зависимост от иновативните елементи;
5. (нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) установена потребност на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден по чл. 23, ал. 3;
6. (нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) обучение от разстояние в електронна среда.
(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден.

Чл. 13. Неучебното време включва:
1. официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда;
2. ваканциите;
3. неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3, 4 и 5 ЗПУО.

Чл. 14. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна ваканция.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (1) Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни предмети по време на учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма.
(2) Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в обществени, културни и научни институции се определят в правилника за дейността на училището, а провеждането им се контролира от директора.
(3) Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от други институции и провеждани в населеното място на училището, се разрешават от директора на училището по реда и начина, определени в ал. 2.
(4) За всички дейности по организирано извеждане на ученици от населеното място на училището се изисква информирано писмено съгласие на родител. Редът, начинът и сроковете за уведомяване на родителите, получаването и съхранението на информираното писмено съгласие се определят в правилника за дейността на училището.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2020 г., в сила от 27.10.2020 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между туроператор и директора на училището под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции, обучения по зимни спортове и други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел, може да се организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време - не повече от 5 учебни дни за паралелка.
(2) Допустимият брой на учебните дни по ал. 1 за организиране на ученически туристически пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчислява въз основа на предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от една паралелка, дори когато не всички ученици от паралелката са се включили в туристическото пътуване.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Туристическите пътувания по ал. 1 през учебно време се планират и с образователни и възпитателни цели и задачи. В зависимост от конкретната цел на пътуването училището включва в тях поне две от следните дейности:
1. уроци в културни, обществени и научни институции и природни обекти;
2. уроци и занимания по интереси на места и обекти с образователно, културно, историческо или екологично значение;
3. посещение в друго училище за съвместни уроци, за участие в общи изяви или за кариерно ориентиране;
4. посещение в предприятия или обществени институции за кариерно ориентиране и/или уроци за практическа дейност в конкретна работна среда;
5. уроци или занимания по интереси в областта на спорта, участия в спортни инициативи съвместно с други училища, със спортни клубове или с ЦПЛР.

Раздел III.
Полудневна и целодневна организация на учебния ден


Чл. 16. (1) Полудневната организация на учебния ден включва от 4 до 7 учебни часа, провеждани по седмичното разписание, и почивките между тях.
(2) Полудневната организация на учебния ден се осъществява преди обяд.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) При липса на условия в училището обучението на всички паралелки да бъде само преди обяд се организира обучение на две смени.
(4) Учебните часове за учениците от I клас се провеждат само преди обяд.

Чл. 17. (1) Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна и комбинирана форма на обучение и включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси.
(2) Целодневната организация на учебния ден в иновативните училища може да бъде различна от дейностите по ал. 1 в зависимост от иновативните елементи.
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) Целодневната организация на учебния ден предоставя допълнителни условия за взаимодействие и сътрудничество между всички участници в образователния процес, за екипна работа с цел развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна реализация и подкрепа за личностното развитие.

Чл. 18. (1) Училището осигурява целодневната организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от:
1. І до ІV клас;
2. І до VІІ клас в средищните училища;
3. специалните училища.
(2) Училищата, които не са средищни, може да осъществяват целодневна организация на учебния ден при желание на родителите за учениците от V до VІІ клас в зависимост от наличието на условия, определени от ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(3) Организацията на учебния ден в спортните училища е целодневна за всички ученици от V - XII клас по реда на чл. 27.
(4) Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и реда, определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 1 септември.
(5) След 1 септември ученици могат да допълват свободните места в сформираните групи за целодневна организация на учебния ден до максималния им брой, определен с ДОС за финансиране на институциите.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) (1) В срок до 15 септември педагогическият съвет на училището приема и директорът утвърждава седмичния и дневния брой часове за групите за всяка от дейностите от целодневната организация на учебния ден и съчетаването им в седмичното разписание с учебните часове от училищния учебен план.
(2) За всяка група може да бъде определен различен седмичен и дневен брой часове за дейностите по чл. 17, ал. 1 и различен вариант на съчетаване с учебните часове от училищния учебен план.
(3) Седмичният и дневният брой на часовете за дейностите по чл. 17, ал. 1, както и вариантът на съчетаване с учебните часове от училищния учебен план за групата се съобразяват с особеностите на организацията на процеса на обучение, желанията на родителите и възможностите и спецификата на училището за постигане целите на целодневната организация съгласно чл. 17, ал. 3.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) (1) При разпределянето и съчетаването в седмичното разписание на учебните часове от училищния учебен план с дейностите по чл. 17, ал. 1 може да се прилагат следните варианти:
1. провеждане в самостоятелен блок преди обяд или след обяд на учебните часове от училищния учебен план и съответно след обяд или преди обяд на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси;
2. провеждане в смесен блок преди обяд и след обяд на учебните часове от училищния учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси.
(2) Смесеният блок може да включва последователно редуване в дневното разписание на един или два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден учебен предмет с един или два часа по самоподготовка по същия учебен предмет и/или за занимания по интереси.
(3) В случаите по ал. 2 заниманията по интереси са в тематично направление, свързано с учебното съдържание по учебния предмет.
(4) При смесения блок в случаите, когато паралелката се дели на групи по учебен предмет по реда на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, може едновременно да се провеждат занимания по интереси и по самоподготовка по групи.

Чл. 21. (1) За дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за заниманията по интереси учениците от една или няколко паралелки от един клас се разпределят в групи съгласно ДОС за финансирането на институциите.
(2) При недостатъчен брой ученици за сформиране на групите по ал. 1 за дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за заниманията по интереси учениците от една или няколко паралелки от различни класове могат да се разпределят в групи, ако са в рамките на един и същи етап - от І до ІV клас или от V до VІІ клас.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) По изключение на ал. 2 в основните училища с по-малко от 136 ученици могат да се сформират групи по ал. 1 от ученици от началния и прогимназиалния етап на основно образование.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) За провеждането на заниманията по интереси учениците от групите може да се преразпределят и в групи по интереси.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) За провеждане на самоподготовка учениците от групите може да се преразпределят с цел осигуряване на по-добро съответствие с потребностите, способностите и интересите им.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.
(7) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението по чл. 18, ал. 4 ученик, включен в целодневна организация на учебния ден, може да не участва в една или две от дейностите по чл. 17, ал. 1 в определени дни.

Чл. 22. (1) Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността на които е в съответствие с чл. 7, ал. 1.
(2) Когато в групите по ал. 1 участват ученици от І и/или ІІ клас, продължителността на учебния час е 35 минути.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) (1) Броят и последователността на часовете по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за занимания по интереси се определят дневно и съобразно възрастовите особености на учениците.
(2) Дейностите по ал. 1 се разпределят от 2 до 6 часа дневно и включват най-малко две дейности от целодневната организация на учебния ден.
(3) Разпределението на броя на часовете за дейностите по чл. 17, ал. 1 може да се променя веднъж седмично след установена потребност на учениците от групата за целодневна организация на учебния ден за подготовка за класна и/или контролна работа, за участие в състезание, олимпиада, междуинституционална или друга изява на учениците.
(4) В случаите на промяна по ал. 3 е допустимо преразпределение на учениците в групи съобразно техните потребности и интереси.
(5) Промените по ал. 3 се правят с разрешение на директора на училището по инициатива от екипа, работещ с учениците, като се създава организация определеният по чл. 19, ал. 1 седмичен брой часове по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за занимания по интереси да се изпълни в рамките на един месец.


Чл. 24. (1) Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват:
1. (изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към следобедните часове или за активна почивка в края на деня;
2. осигуряване на време за обедното хранене на учениците;
3. (нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) наблюдение на взаимоотношенията между учениците и насърчаване на взаимното разбиране, зачитане и уважение, прояви на толерантност;
4. (нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) общуване с учениците за стимулиране на способностите им, за решаване на проблеми, затруднения и конфликти.
(2) Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези за дейностите по самоподготовка.

Чл. 25. (1) Дейностите по самоподготовка на учениците включват:
1. (доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час, за преодоляване на затруднения в усвояването на учебното съдържание;
2. усвояване на начини и методи за рационално учене;
3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;
4. подготовка за класни и контролни работи;
5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;
6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката;
7. консултации с учители по различни учебни предмети.
(2) Консултациите по ал. 1, т. 7 се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 ЗПУО.
(3) Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят съдържанието на самоподготовката.
(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) При организирането и провеждането на дейностите по самоподготовка учителят на групата се съобразява с индивидуалните характеристики на децата по отношение на стила на възприемане и учене, темпото на работа, потребностите и интересите.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) (1) Заниманията по интереси при целодневната организация на учебния ден включват дейности, форми и тематични направления, осигуряват възможности и се организират съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование.
(2) Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в училищната програма за занимания по интереси за съответната година съгласно чл. 21д от Наредбата за приобщаващото образование.


Чл. 27. (1) Целодневната организация на учебния ден в спортните училища включва провеждането на учебни часове по учебния план и в определени дни, часове за самоподготовка и за активен отдих и за възстановяване в резултат от тренировъчните натоварвания.
(2) Учебните часове по училищния учебен план се провеждат сутрин и следобед; часовете по самоподготовка се провеждат сутрин или следобед, а часовете за активен отдих и възстановяване в резултат от тренировъчните натоварвания - само следобед.
(3) Часовете по самоподготовка се разпределят от 2 до 4 часа седмично по предметите от задължителната подготовка по учебния план, по които се провежда национално външно оценяване или ДЗИ.
(4) Учебните предмети и броят на учебните часове за самоподготовка се определят със заповед на директора на училището за всяка учебна година за всяка паралелка.
(5) За активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания се определят 2 учебни часа седмично, които се провеждат в определените групи по спортна подготовка.

Раздел IV.
Организиране и провеждане на учебния час за спортни дейности


Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Педагогическият съвет на всяко училище съобразно възможностите на училището избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО.
(2) До 30 юни учениците подават писмено заявление до директора на училището за избор на спортните дейности, в които ще участват през следващата учебна година, от определените от педагогическия съвет по ал. 1.
(3) Учениците, които постъпват в училище след 30 юни, подават писмено заявление до директора на училището за избор на спортните дейности, в които ще участват през учебната година, при записването им в училището.
(4) Въз основа на избраните спортни дейности учениците могат да се разпределят и в групи.
(5) Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките за съответния клас.
(6) Не се допуска промяна на броя на групите и на вида спортни дейности по време на учебната година.
(7) Организирането и провеждането на спортните дейности по ал. 1 се осъществяват от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация "учител" или "треньор" по даден вид спорт.
(8) При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната учебна година директорът определя със заповед в срок до 15 септември учител и/или треньор, времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи.

Чл. 29. (1) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни.
(2) Учебният час за спортните дейности в спортните училища може да се осъществява като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително в почивните дни.
(3) Редът и условията на провеждането на учебния час за спортните дейности в спортните училища по ал. 2 е съобразно изискванията, определени в наредбата, издадена от министъра на младежта и спорта на основание чл. 23, ал. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Глава трета.
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Раздел I.
Общи положения


Чл. 30. (1) Училищното обучение се осъществява в дневна форма или във вечерна форма, а в случаите, предвидени в този раздел, и в задочна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма и обучение чрез работа (дуална система на обучение).
(2) Училищата по чл. 44, ал. 1 ЗПУО организират само дневна и комбинирана форма на обучение.
(3) Формите на обучение, които се организират в училище, се приемат от педагогическия съвет на училището.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.)
(5) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение се определят в правилника за дейността на училището и се публикуват и на интернет страницата на училището.

Чл. 31. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 ЗПУО.
(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:
1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за съответния клас;
2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище;
3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години;
4. лице, което не може успешно да завърши един и същи клас повече от три учебни години;
5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 ЗПУО;
6. ученик със специални образователни потребности.
(3) Учениците се записват в дневна или вечерна форма на обучение по реда на училищния прием или по реда на държавния и допълнителния план-прием, а в задочна форма и обучение чрез работа (дуална система на обучение) - по реда на държавния и допълнителния план-прием.
(4) За записване в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО.
(5) Учениците, които желаят да се запишат в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма на обучение в паралелките, формирани при условията на държавния или допълнителния план-прием, следва да отговарят на изискванията за участие в приема.
(6) За записване на ученика в индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение директорът на училището издава заповед.

Чл. 32. (1) Ученици, които се обучават в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение, както и обучение чрез работа (дуална система на обучение), могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година.
(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се преминава:
1. от дневна, вечерна, задочна и обучение чрез работа (дуална система на обучение) в индивидуална, самостоятелна, дистанционна или в комбинирана форма на обучение;
2. от вечерна и задочна в самостоятелна форма на обучение при разформироване на паралелка;
3. от дневна във вечерна форма на обучение;
4. от комбинирана в дневна форма на обучение;
5. от индивидуална по чл. 36, ал. 2, т. 1 и 3 към дневна, вечерна, комбинирана и дистанционна форма на обучение.
(3) За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.
(4) Извън случаите по ал. 2 промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното управление на образованието по подадено заявление от родителя/настойника с изложени мотиви или по искане на директора на училището.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Началникът на регионалното управление на образованието в 10-дневен срок уведомява писмено заявителите по ал. 4 за своето решение.

Раздел II.
Организация на формите на обучение


Чл. 33. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули.
(2) В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часът на класа.

Чл. 34. (1) Вечерната форма на обучение се провежда след 17 ч. по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за вечерна форма.
(2) Вечерната форма на обучение се организира само за лица, навършили 16 години, за придобиване на основно и средно образование и/или за професионална квалификация, както и за лица, навършили 14 години, които поради семейни или социални причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение.
(3) Вечерната форма на обучение може да се организира и за ученици със специални образователни потребности по индивидуален учебен план, разработен въз основа на рамковия учебен план за вечерна форма.
(4) Училищата, с изключение на вечерните, не могат да организират вечерна форма за етап или степен, за която не организират дневна форма.

Чл. 35. (1) Задочната форма на обучение се организира само за лица, навършили 16 години, и включва учебни часове съгласно училищния учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за задочна форма на обучение, самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети от училищния учебен план.
(2) Учебните часове по учебни предмети от училищния учебен план и изпитите по учебните предмети от училищния учебен план се организират в сесии.

Чл. 36. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.
(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за:
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 ЗПУО;
5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 ЗПУО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Директорът на училището организира разработването на индивидуален учебен план и график на учебните часове и ги утвърждава.
(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4, както и условията и редът за утвърждаване се определят с ДОС за приобщаващото образование.
(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището.
(6) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка.
(7) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 2, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 2, т. 4 - и в център за подкрепа за личностно развитие.
(8) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от:
1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата;
2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава - когато са в същото населено място, в което е болницата;
3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2, определени от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата.
(9) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици.

Чл. 37. (1) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план.
(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31, ал. 4 може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището, с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.
(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището.
(6) За лицата по ал. 2, т. 4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.
(7) Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края на всеки учебен срок.
(8) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане, осъществява контрол на всеки учебен срок на организацията и начина на провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една учебна година два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.
(10) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1 ЗПУО.
(11) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Когато в училището е организирано обучение по чл. 40а, ал. 3 и 4, ученик, който се обучава в самостоятелна форма по ал. 2, т. 1 - 3, може по желание да наблюдава синхронен урок, без да взаимодейства с учителя и с останалите ученици.

Чл. 38. (1) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на информационните и комуникационните технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети и/или модули от училищния учебен план.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Обучението в дистанционна форма може да е синхронно или несинхронно.
(3) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) При синхронното обучение в дистанционна форма дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика, както и синхронна текуща обратна връзка за резултатите от обучението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Несинхронно е обучението в дистанционна форма, когато дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици.
(5) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Когато училище от списъка по ал. 15 осъществява дистанционна форма на обучение на ученици от друго училище, обучението е синхронно.
(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) За прилагане на дистанционната форма на обучение училището:
1. разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
2. осигурява уеббазирана система за публикуване на училищния учебен план, на седмичното разписание, на електронните уроци, на домашните задачи и проекти, за регистрация на учениците и учителите;
3. електронните уроци се публикуват на уеббазираната система в зависимост от седмичното разписание на паралелката.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Дистанционната форма на обучение може да се организира за обучение в класовете от V до ХІІ включително за:
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици със специални образователни потребности;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.
(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) По изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV клас включително.
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.
(10) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.
(11) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на професионално образование.
(12) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Обучението в дистанционна форма за учениците със специални образователни потребности и за учениците с изявени дарби може да се осъществява и по индивидуален учебен план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма.
(13) (Предишна ал. 10, изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Ежегодно в срок до 20 август училищата заявяват в регионалното управление на образованието възможността да осигуряват дистанционна форма на обучение по етапи и степени на образование.
(14) (Предишна ал. 11, изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Началникът на регионалното управление на образованието ежегодно до 25 август обявява на интернет страницата на регионалното управление на образованието информация за училищата, които осигуряват дистанционна форма на обучение.
(15) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Дистанционна форма на обучение може да се осъществява освен от училище по ал. 13 и от училище, което отговаря на изискванията на чл. 113 от ЗПУО и е включено в списък, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
(16) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) В случаите, когато училището, в което ученикът е записан, не осигурява дистанционна форма на обучение, директорът на училището в деня на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4 изпраща документите до началника на РУО, който осъществява координация за сформирането на група за дистанционна форма на обучение в съответния клас в училище от списъка по ал. 15. Началникът на регионалното управление на образованието информира директора не по-късно от 7 работни дни от получаването на документите за възможността ученикът да се обучава в дистанционна форма от друго училище.
(17) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Учениците по ал. 7, т. 4 при подаване на заявление представят документ, удостоверяващ липсата на възможност да посещават училище на територията на държавата, в която пребивават трайно.
(18) (Предишна ал. 14 - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Ученикът, пожелал дистанционна форма на обучение при постъпване в началото на етап или степен на образование, следва да отговаря на същите условия за прием, както и учениците в дневна форма за съответния етап или по степен на образование.

Чл. 39. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.
(2) Комбинираната форма на обучение може да се организира за:
1. ученик със специални образователни потребности;
2. ученик с изявени дарби;
3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава;
4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването се извършва след началото на втория учебен срок.
(3) Комбинираната форма на обучение по ал. 2, т. 1 се осъществява:
1. съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици от аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до трудности в обучението при условията на дневна форма на обучение;
2. за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са заявили това желание пред директора на съответното училище, и за които е изразено такова становище от екипа по чл. 188, ал. 1 ЗПУО;
3. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, като в 7-дневен срок от неговото постъпване директорът на училището издава заповед за създаване на екип по чл. 188, ал. 1 ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип;
4. екипът по чл. 188, ал. 1 ЗПУО има за цел да установи необходимостта от организиране на комбинирана форма за конкретния ученик, от разработване на индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за обучението му, както и да определи учебните предмети, по които ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика;
5. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика членовете на екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, разработват индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми за комбинирана форма на обучение в 30-дневен срок след издаване на заповедта на директора на училището за създаването на екипа;
6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30 % от броя на учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма;
7. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана форма на обучение се утвърждават от директора на училището;
8. за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, съгласувано с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, съобразено с психо-физическите особености и индивидуалните потребности на ученика; седмичното разписание се утвърждава от директора на училището;
9. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) При комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 индивидуалното обучение може да се осъществява по един или по няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, удостоверени с документи, доказващи класиране на призови места на национални и международни състезания и конкурси:
1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188, ал. 1 ЗПУО идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, оценка на индивидуалните му потребности и предлага на педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана форма на обучение;
2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда по индивидуални учебни програми по заявените един или няколко учебни предмета, разработени по чл. 95 ЗПУО;
3. за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично разписание, съобразено с индивидуалните потребности на ученика след информиране на родителя/настойника;
4. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма по един или няколко учебни предмета;
5. индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в училището;
6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 50 % от броя на учебните часове по всеки от учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана форма за основната степен на образование, и не повече от 30 % за всеки отделен учебен предмет в средната степен на образование.
(5) Комбинирана форма на обучение по ал. 2 в спортните училища се организира за ученици, които отговарят на критерии, определени от министъра на младежта и спорта:
1. осъществява се индивидуално или в група от ученици от един клас, от един или повече видове спорт, които нямат различия в учебния план за съответните паралелки;
2. обучението по спортна подготовка и учебна практика се осъществява 100 % от броя на учебните часове по училищния учебен план, а по останалите учебни предмети - по индивидуален учебен план;
3. организацията на обучението се определя със заповед на директора на училището в началото на учебната година.
(6) При комбинираната форма на обучение по ал. 2, т. 3 и 4 вместо чуждия език или съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди преместването си:
1. индивидуалното обучение по ал. 6 може да се осъществява от приемащото училище - по реда на чл. 112, ал. 3 и 4 ЗПУО, или от друго училище - по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 ЗПУО;
2. при осъществяване на индивидуално обучение по ал. 6 приемащото училище организира изпити за определяне на годишни оценки по чуждия език или по съответния учебен предмет от разширената подготовка, а ученикът се подготвя самостоятелно по училищния учебен план за дневна или вечерна форма;
3. при осъществяване на индивидуалното обучение по ал. 6 от друго училище се разработва училищен учебен план въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма:
а) обучението се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по чуждия език или по съответния учебен предмет от разширената подготовка преди преместването на ученика;
б) за организиране на обучението училището разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
в) за обучението ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични средства.
(7) Начинът на обучението по ал. 2, т. 3 и 4 се избира от ученика по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО след обсъждане с директора на съответното училище при подаване на заявление за обучение по чл. 31, ал. 4.

Чл. 40. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира по реда на Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) (ДВ, бр. 70 от 2015 г.).

Раздел III.
Обучение от разстояние в електронна среда (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.)


Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО, с изключение на обявяването на ден за честване на празника на общината, след заповед на министъра на образованието и науката обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, присъственият образователен процес в училището е преустановен само за една или повече определени паралелки, след заповед на директора на училището, обучението на учениците в нея се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
(3) По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище.
(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка:
1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;
3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
(5) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 1, 2 и 3 се осъществява от училището, в което са записани учениците.
(6) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 4 се осъществява от училището, в което е записан ученикът, а при невъзможност - от друго училище, което предлага такова обучение, или от училище по чл. 38, ал. 15. Конкретното училище, което ще извърши обучението, се определя от началника на регионалното управление на образованието.
(7) Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични условия за участието в обучението от разстояние в електронна среда, а когато той е непълнолетен - те се осигуряват от родителите му.

Чл. 40б. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
(2) Обучението по ал. 1 се осъществява синхронно, а при невъзможност - несинхронно.
(3) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика.
(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

Чл. 40в. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) За организиране на обучението от разстояние в електронна среда директорът:
1. предварително проучва техническата осигуреност на учителите и учениците за работа от разстояние в електронна среда;
2. определя начина на обучение от разстояние в електронна среда или друг подходящ вариант на обучение в зависимост от възможностите на училището и техническата и технологичната обезпеченост, възрастовите особености и дигиталните умения на учениците;
3. избира съвместно с педагогическия съвет електронна образователна система за обучение и взаимодействие с всички участници в образователния процес, приложенията, които ще се използват по класове и/или паралелки, в т.ч. и възможностите за разделяне на паралелките на по-малки групи;
4. организира обезпечаването на учителите с технически средства за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда;
5. създава организация по даден учебен предмет при отсъствието на учител няколко паралелки да се обучават едновременно от друг учител;
6. проучва възможностите за възлагане на допълнителни часове на педагогически специалисти за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда;
7. съвместно с педагогическия специалист по даден учебен предмет създава организация, когато няма друга възможност и при обективна необходимост някои от темите по съответния предмет да се вземат присъствено при запазване на общия брой часове.

Чл. 40г. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3 и ал. 4, т. 1 и 2 ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО подава заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ.
(2) При възможност училището да осигури обучение от разстояние в електронна среда директорът информира родителя за това не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението или в същия срок изпраща документите на началника на РУО за проучване на възможностите друго училище да осигури обучението.
(3) Началникът на РУО информира родителя не по-късно от 3 работни дни от датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението от друго училище.
(4) За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед.

Чл. 40д. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 4, т. 3 ученикът, при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, подава заявление чрез директора на училището до началника на регионалното управление на образованието. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.
(2) В деня на подаването на документите по ал. 1 директорът на училището ги изпраща до началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е обучавал в същото училище.
(3) Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от разстояние в електронна среда за ученика по чл. 40а, ал. 4, т. 3 въз основа на информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика за предходната учебна година и до момента и уведомява родителя и директора на училището, в което е записан ученикът, в срок 3 работни дни от датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението.
(4) За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на училището, в което е записан ученикът, издава заповед.

Чл. 40е. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) С декларацията по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, ал. 1 родителят се задължава:
1. да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;
2. да поддържа редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;
3. да съдейства за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;
4. да осигури редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;
5. да подпомага процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.

Чл. 40ж. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) Обучението от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3 и 4 започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, ал. 1 при възможност да се осигури и при писмено съгласие на родителя за организацията на обучението от разстояние в електронна среда, която училището и/или училището, определено по реда на чл. 40а, ал. 6, могат да осигурят по учебните предмети от училищния учебен план.
(2) Когато е подадено заявление по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, ал. 1, до решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни предмети.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Обучението по чл. 40а, ал. 3 и 4 се прекратява със заповед на директора:
1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;
3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията по чл. 40г, ал. 1 и по чл. 40д, ал. 1 задължения.
(4) Обучението по чл. 40а, ал. 3 и 4 спира за периода на обучение от разстояние в електронна среда на паралелката, в която ученикът е записан, в случаите по чл. 40а, ал. 1 и 2, като за този период ученикът се обучава с паралелката си.

Чл. 40з. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4 се обучава от разстояние в електронна среда от училището, в което е записан, училището осъществява дистанционните учебни часове, текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план, а при възможност - и по раздел В.
(2) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4 се обучава от разстояние синхронно в електронна среда от училище, определено по реда на чл. 40а, ал. 6, училището осъществява обучението по учебните предмети от раздел А и по задължителните модули от профилиращите учебни предмети. В случай че училището, в което е записан ученикът, предлага изучаване на учебен предмет от раздел А на чужд език, в училището, определено по реда на чл. 40а, ал. 6, съответният учебен предмет се изучава на български език.
(3) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4 се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда от училище, определено по реда на чл. 40а, ал. 6, училището осигурява наблюдение на уроци по учебните предмети от раздел А и по задължителните модули от профилиращите учебни предмети, а взаимодействието, текущата обратна връзка и оценяването на ученика се осъществяват от учители в училището, в което е записан ученикът.
(4) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4 се обучава от разстояние в електронна среда от училище, определено по реда на чл. 40а, ал. 6, обучението на ученика по учебните предмети от раздел Б, с изключение на задължителните модули от профилиращите учебни предмети, а при възможност - и по раздел В, се осъществява от учители в училището, в което е записан.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 взаимодействието, текущата обратна връзка и оценяването на ученика се осъществяват синхронно от учители в училището, в което е записан, но не по-малко от 10 учебни часа месечно, разпределени между предметите в зависимост от дела им в училищния учебен план.
(6) В случаите по ал. 3 и 4 училището, в което ученикът е записан, и училището, определено по реда на чл. 40а, ал. 6, си взаимодействат при водеща роля на второто училище за създаване на оптимални условия за обучение на ученика.

Чл. 40и. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Документът за завършен клас, етап или степен на образование се издава от училището, в което е записан ученикът, въз основа на резултатите от обучението, независимо дали обучението е осъществено от самото училище, или от друго училище, определено по реда на чл. 40а, ал. 6, като за целта обучаващото училище осигурява достъп на училището, в което е записан ученикът, до информацията за отсъствията, текущите, срочните и годишните им оценки не по-късно от 5 дни от края на първия и втория учебен срок.

Глава четвърта.
ПЛАН-ПРИЕМ

Раздел I.
Общи положения (Нов - ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

Раздел I.


Чл. 40й. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2019 г., предишен текст на чл. 40а - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) Учениците се приемат или преместват в държавните и в общинските училища на места, определени с училищния, с държавния или с допълнителния държавен план-прием.
(2) Приемане на ученик е всеки случай на:
1. записване в I клас преди началото на съответната учебна година, както и всички случаи на записване за първи път в училищното образование;
2. записване преди началото на съответната учебна година в V, в VIII или в XI клас на места, определени с държавния или допълнителния държавен план-прием, или на места над утвърдения държавен план-прием - в изрично посочените в нормативен акт случаи.
(3) Всеки случай извън случаите по ал. 2 на записване на ученика в друго училище или в друга паралелка на същото училище е преместване.

Раздел II.
Планиране и осъществяване на училищния прием (Предишен Раздел І - ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

Раздел I.
Планиране и осъществяване на училищния прием


Чл. 41. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:
1. броя на паралелките в І и V клас;
2. броя на местата в паралелките в І и V клас съобразно стандарта за физическа среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите;
3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;
4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден.
(2) Училищният план-прием не включва прием, който се извършва по реда на чл. 142, ал. 3 и 4 ЗПУО.
(3) Училищният план-прием не включва записването на ученици в специалните училища по чл. 44, ал. 1, т. 2 и 3 ЗПУО.
(4) Вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода и българските училища в чужбина планират и осъществяват училищен план-прием и в първия от класовете на етапите от средната степен на образование.

Чл. 42. Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията на общината.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.
(2) В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.
(3) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:
1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;
2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;
3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;
4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.
(4) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
(5) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) За целите на разпределянето на децата в групите по ал. 3 се счита, че адресът не е променян, когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променен, но новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на заявлението.
(6) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група по ал. 3, т. 1 независимо от постоянния/настоящия им адрес.
(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 82 от 2018 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 3, като първо се приемат децата от първа група.
(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 82 от 2018 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Когато с броя на децата в определена група по ал. 3 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:
1. дете с трайни увреждания над 50 %;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) дете с един или двама починали родители;
3. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;
4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
5. (нова - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) дете от семейство с повече от две деца;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.
(9) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 82 от 2018 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по ал. 3 по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) (1) Когато прилагането на чл. 43 обективно води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, тези деца може да се насочват за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места.
(2) Децата по ал. 1 се насочват и се приемат в първи клас в училищата с други прилежащи райони при условия и по ред, определени от общината, и при заявено желание на техните родители/настойници.

Чл. 44. (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Директорът до 10 април информира началника на регионалното управление на образованието и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) Когато броят на местата за I клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата от прилежащия район за обхват на училището от списъка по чл. 47, ал. 1, които следва да постъпят в I клас, преди утвърждаването на училищния план-прием директорът, след съгласуване с финансиращия орган, задължително информира началника на регионалното управление на образованието за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
1. възможността за осигуряване на целодневната организация на учебния ден за учениците от I до IV клас, както и за учениците от V до VII клас;
2. наличната материално-техническа база;
3. обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд.
(3) Въз основа на информацията по ал. 2 началникът на регионалното управление на образованието своевременно изразява становище по проекта на училищния план-прием.
(4) При утвърждаването на училищния план-прием директорът е длъжен да се съобрази със становището на началника на регионалното управление на образованието по ал. 3.


Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в І и/или за преместване в V клас и извършва всички дейности по приема на учениците.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Комисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението разработва критерии за преместване в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението не е критерий.
(3) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.
(4) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) Когато в училището броят на паралелките в първи клас е повече от една, те се формират при възможност с ученици, чиито родители са избрали еднакъв вариант на съчетаване на учебните часове от училищния учебен план с дейностите от целодневната организация на учебния ден по чл. 20, ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) Преди срока по чл. 18, ал. 4 директорът на училището организира проучване и насърчава родителите да предпочетат варианта на смесен блок на съчетаване на учебните часове от училищния учебен план с дейностите от целодневната организация на учебния ден.


Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) (1) Над утвърдения училищен план-прием може да се приеме ученик в І клас, ако:
1. постоянният или настоящият адрес на детето е променен след изтичане на срока за подаване на заявление за участие в приема по чл. 43 от друго населено място в прилежащия район на училището;
2. условията на физическата среда на училището позволяват това;
3. при приема по чл. 43 са били приети всички заявили желание за участие деца от групите по чл. 43, ал. 3, т. 1 - 3 включително.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Над утвърдения училищен план-прием може да се приеме ученик в І клас в паралелката, в която единият му брат или сестра - близнак, е приет.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Когато са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на директора на училището в рамките на допустимия брой ученици в паралелка по чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.).
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Ако броят на учениците в паралелките от I клас в училището е определен при условията на чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, когато са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на директора на училището, ако е получено разрешение на министъра на образованието и науката по чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 47. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Общините изготвят списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес, които следва да постъпят в групи за предучилищна подготовка и в I клас, и го изпращат в срок до 31 януари в училищата и детските градини на територията им. За населените места с повече от едно училище децата в списъка се разпределят по прилежащи райони за обхват.
(2) В срок до 15 септември училището изпраща в съответната община сведение за децата, записани в предучилищна група и в I клас към момента.
(3) В срок до 30 септември общините осъществяват дейности по установяване на причините за непостъпване в І клас на ученици от списъка по ал. 1.

Раздел III.
Планиране на държавния план-прием (Предишен Раздел ІІ - ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

Раздел II.
Планиране на държавния план-прием


Чл. 48. (1) Държавният план-прием определя за неспециализираните училища по чл. 38, ал. 1, т. 3, 4 и 5 ЗПУО броя на местата, на които се приемат ученици в VІІІ клас във:
1. паралелките за професионална подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища;
2. паралелките за профилирана подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища.
(2) Държавният план-прием за специализираните училища по чл. 39, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ЗПУО се определя с наредби по чл. 143, ал. 6 ЗПУО.
(3) Държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат ученици в V клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или "Природни науки".

Чл. 49. С държавния план-прием се определят за всяка област за училищата по чл. 38, ал. 1, т. 3, 4 и 5, ал. 3 и чл. 39, ал. 2, т. 1, 2 и 3 ЗПУО:
1. броят на паралелките по училища;
2. броят на местата в паралелките;
3. профилите и специалностите от професии по паралелки и по форми на обучение - дневна, вечерна, задочна и дуална система на обучение.

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) Предложенията за приема в отделните училища и области се отразяват в електронна платформа, и са съобразени със:
1. броя на учениците, завършващи четвърти клас, и броя на учениците, завършващи основно образование, по населени места и общини на територията на областта;
2. стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общината и областта;
3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) постъпилите в регионалните управления на образованието заявки за обучение по специалности от професии от работодателите и техните представителни организации, общини и министерства за обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии;
4. анализ на изпълнението на план-приема за предходните три години;
5. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) наличната материално-техническа база;
6. възможността за обезпечаване на обучението с педагогически специалисти;
7. доказателства за предложенията по чл. 144 ЗПУО.
(2) Началникът на РУО съдейства на директора на училището за осигуряване на необходимите условия за обучение по заявените по т. 3 специалности от професии.
(3) Броят на местата по чл. 142, ал. 3, т. 5 ЗПУО не може да бъде повече от 2 % от броя на учениците, завършващи четвърти клас в областта, за съответната учебна година.
(4) Ако броят на учениците по ал. 3 е под норматива за минимален брой ученици за една паралелка, по решение на началника на регионалното управление на образованието може да се предложи прием.
(5) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2017 г., в сила от 09.06.2017 г.) Когато броят на местата по ал. 3 за областта е над минималния, но под максималния норматив за формиране на една паралелка, но е недостатъчен за формиране на втора, по предложение на директора на училището въз основа на анализ на изпълнението на план-приема за предходните три години началникът на регионалното управление на образованието може да утвърди прием на втора паралелка при наличие на материално-техническа база и обезпеченост на обучението с педагогически специалисти.
(6) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2017 г., в сила от 09.06.2017 г.) Когато броят на местата по ал. 3 за областта е разпределен в повече от едно училище, ал. 5 се прилага, ако училищата са в различни населени места.

Чл. 51. (1) Броят на местата в паралелка се определя съобразно изискванията на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Паралелки по защитени специалности от професии, както и по специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, се планират в държавния план-прием при условията на Постановление № 111 на Министерския съвет от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (ДВ, бр. 54 от 2018 г.).
(3) Предложението за паралелка с два профила е възможно за профил "Изобразително изкуство" и профил "Музика" след анализ на обезпечеността на училището с педагогически специалисти, а за две специалности от професии - и след анализ на потребностите и условията в региона.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) При планиране на държавния план-прием, когато броят на заявените места от работодателя за прием за обучение чрез работа (дуална система на обучение) към директор на неспециализирано училище, което осъществява професионално образование, е по-малък от нормативно определения минимален брой ученици за формиране на паралелка, може да се планира 0,5 паралелка по специалност от професия в дневна форма на обучение и 0,5 паралелка по специалност от професия в дуална форма на обучение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Предложенията за прием на ученици в VIII клас в обединените училища за обучение по специалности от професии се осъществява въз основа на разработен рамков или типов учебен план за първи гимназиален етап, включително и за специалности от професии с придобиване на втора степен на професионална квалификация - в случаите по ал. 6.
(6) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Държавен план-прием в обединените училища по специалности от професии с втора степен на професионална квалификация се утвърждава въз основа на споразумение с професионална гимназия. В първи гимназиален етап обединеното училище осъществява обучение по част от професия или за придобиване на първа степен на професионална квалификация, а професионалната гимназия - възможност за обучение за придобиване на професионална квалификация по професията.
(7) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Въз основа на споразумението по ал. 6 професионалната гимназия създава възможност за прием на учениците от обединеното училище въз основа на резултатите от националното външно оценяване и при заявено желание от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО.

Чл. 52. (1) Изготвянето и утвърждаването на държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 и 5 ЗПУО включва следното:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) до 15 януари на текущата учебна година директорите на училищата представят на началника на регионалното управление на образованието мотивирани предложения относно броя на паралелките, броя на местата и профилите и специалностите от професии по форми на обучение; предложенията на директорите относно броя на местата за обучение по специалности от професии се съгласуват с местен работодател или с местен орган на национално представителна организация на работодателите, който е член на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие;
2. за паралелките с професионална подготовка становища относно необходимостта от кадри за дадена специалност от професия представят и национално представените работодателски организации;
3. до 1 февруари началникът на регионалното управление на образованието изготвя обобщено предложение за цялата област за броя на паралелките, броя на учениците в тях и вида на профилите и специалностите от професии по форми на обучение след съгласуване на предложенията на директорите със съответните общини и анализа на спецификата на областта;
4. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) началникът на регионалното управление на образованието в срок до 15 февруари предоставя за съгласуване обобщеното предложение за държавен план-прием на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие;
5. до 1 март началникът на регионалното управление на образованието представя на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план-прием;
6. (нова - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) до 30 ноември на текущата учебна година началникът на регионалното управление на образованието предоставя списък на училищата, които ще осъществяват държавен план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, за следващата учебна година на местните органи на национално представителните организации на работодателите в областта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) Държавният план-прием се утвърждава до 30 април по области със заповед на:
1. министъра на образованието и науката - за неспециализираните училища с национално значение, които осъществяват профилирано и професионално образование и обучение;
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) началника на регионалното управление на образованието - за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и професионалните гимназии и за паралелките с професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии и за V клас в гимназиите по чл. 38, ал. 3;
3. министъра на младежта и спорта - за спортните училищата;
4. министъра на културата - за училищата по изкуствата и за училищата по културата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) До 3 май на интернет страницата на регионалното управление на образованието се публикува утвърденият план-прием за всички училища в областта.
(4) Утвърденият план-прием се обявява в училището и на интернет страницата му.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2017 г., в сила от 09.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.)

Раздел IV.
Държавен прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (Предишен Раздел ІІІ - ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

Раздел IV.
Държавен прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование


Чл. 54. (1) Дейностите по приема на ученици в VІІІ клас се организират от началника на регионалното управление на образованието с изключение на приема в спортните училища, в училищата по изкуствата и в училищата по културата.
(2) Министърът на образованието и науката преди началото на учебната година със заповед определя графика на дейностите по приемане на ученици.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Министърът на образованието и науката в срок до 31 март със заповед определя организация на дейностите по приемане на учениците.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Началникът на регионалното управление на образованието определя със заповед:
1. областна комисия по приемане на учениците в VIII клас;
2. комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;
3. училища, в които ще се приемат документи за участие в класирането;
4. броя на местата за приемане във всяка паралелка след записването на учениците по чл. 95;
5. приема на ученици по чл. 60, т. 2 в съответствие със заявеното от тях желание;
6. мястото за съхраняване на документацията от приема на учениците след приключването на приема и лицата, отговорни за съхранението.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Със заповедите по ал. 4, т. 1 и 2 се определят задълженията на длъжностните лица, работното време и мястото на работа.

Чл. 55. (1) (Предишен текст на чл. 55 - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) За места, определени с държавния план-прием в VІІІ клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.).

Чл. 56. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Приемането на ученици в VІІІ клас по чл. 145, ал. 2 ЗПУО се извършва въз основа на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, които се включват като балообразуващ елемент.
(2) Приемането на ученици в VІІІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) Изпит за проверка на способностите по решение на педагогическия съвет може да се провежда и за специалности от професии от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
(4) Учениците по ал. 1 участват в класирането за определените с държавния план-прием места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване, по низходящ ред.
(5) Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование с изключение на случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:
1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика, като педагогическият съвет на приемащото училище може да определи в балообразуването да участват и резултатите от един или повече допълнителни учебни предмета, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;
2. оценките от свидетелството за основно образование по два учебни предмета, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, определени от педагогическия съвет и превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) По решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването по ал. 1 може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година.
(3) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) При балообразуването по ал. 1, т. 1 по решение на педагогическия съвет на приемащото училище се избира само един от следните варианти:
1. удвояване на резултата по български език и литература и удвояване на резултата по математика от националното външно оценяване;
2. удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет се включва само веднъж;
3. утрояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, като резултатът по другия предмет присъства само веднъж;
4. удвояване на резултата по български език и литература или на резултата по математика от националното външно оценяване, включване един път на резултата по другия предмет и един път на резултата от допълнителния учебен предмет, определен по реда на ал. 1, т. 1;
5. включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по други два допълнителни учебни предмета, определени по реда на ал. 1, т. 1;
6. включване по един път на резултатите от националното външно оценяване по български език и литература, по математика и по един допълнителен учебен предмет, определен по реда на ал. 1, т. 1;
7. (нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) включване по един път резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Резултатите от национален или областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН в случаите по ал. 2 се включват в балообразуването само когато е избран вариант по ал. 3, т. 2, 6 или 7.
(5) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Когато е избран вариант по ал. 3, т. 7, резултатите от национален или областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по ал. 2 се удвояват.
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Когато здравословното състояние на ученик не му позволява да се яви на изпит от националното външно оценяване, защото е в болничен престой или е под задължителна изолация или задължителна карантина, но в годината на кандидатстване ученикът е участвал на областен и/или национален кръг на олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или по математика, балът му се формира, като вместо резултата от националното външно оценяване се използва по-високият му резултат по съответния учебен предмет от областния или националния кръг на олимпиада, изразен в точки като процент от максималния брой точки.
(7) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) Извън случаите по ал. 6 балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване, се формира по реда на ал. 1, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.
(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) Балообразуването по ал. 1 - 4 се обявява от директора на училището в регионалното управление на образованието до 15 януари.
(9) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по български език и литература, на олимпиадата по математика и/или на олимпиадата по допълнителен учебен предмет по ал. 1, т. 1, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от националното външно оценяване по съответните учебни предмети.

Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование в случаите по чл. 56, ал. 2 и 3, за които се провежда изпит за проверка на способностите, се формира като сбор от следните елементи:
1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика;
2. удвоения резултат от изпита за проверка на способностите;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) оценките от два учебни предмети, изучавани в раздел А от учебния план в VII клас, от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(2) Балообразуващите учебни предмети по ал. 1, т. 3 се определят с решение на педагогическия съвет.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) Балообразуващите учебни предмети за учениците, обучавани в VII клас в специализирани училища, които в свидетелството за основно образование нямат оценка за VII клас по някои от учебните предмети по ал. 1, т. 3, се определят от комисията по чл. 54, ал. 4, т. 1 от съответните учебни предмети от специализираната подготовка.
(4) Учениците, класирани за участие в олимпийски игри или класирани на призови места от световни, европейски, балкански или държавни спортни първенства, могат да участват в класирането с резултата от състезанията вместо резултата от изпита за проверка на способностите за профил "Физическо възпитание и спорт".
(5) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Ученици, положили изпит за проверка на способностите по рисуване или музика за прием в специализираните училища по изкуствата към Министерството на културата, може да участват с резултатите от тези изпити за класиране в неспециализирани училища по профил "Изобразително изкуство" и/или по профил "Музика", както и за специалности от професии от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, за които по решение на педагогическия съвет на училището е проведен изпит за проверка на способностите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Резултатите на учениците по ал. 5 се удостоверяват със служебна бележка, издадена от съответното училище, в което е положен изпитът, като оценката се превръща в точки по скала съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и се умножава с коефициент две.
(7) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) По решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването по ал. 1 може да бъде включен общият брой точки, приравнен до 100 и умножен с коефициент 2, от резултатите от национален или областен кръг, получени от олимпиади и/или състезания по музика или изобразително изкуство от календара на МОН вместо резултата от изпита за проверка на способностите за прием на ученици в профили "Музика" и "Изобразително изкуство".
(8) (Нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните или областните кръгове на олимпиада и/или състезание от календара на МОН, имат право да участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от изпита за проверка на способностите по музика или изобразително изкуство за прием в профили "Музика" и "Изобразително изкуство".

Чл. 58а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) (1) Учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2 участват в класирането за определените по държавен план-прием места в VIII клас с правата и задълженията на учениците от системата на предучилищното и училищното образование. Балът им за класиране се формира при условията на чл. 57 и 58, като вместо оценките от свидетелството за основно образование се включват оценките по съответните учебни предмети от удостоверението за признаване по чл. 110, ал. 1 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
(2) В случаите по ал. 1, когато балообразуващ предмет е български език и литература, история и цивилизации, география и икономика и в документа за признаване няма вписана оценка по тези предмети, лицето участва в класирането със съответните оценки от документа по чл. 105, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - ако разполага с такъв.
(3) Извън случаите по ал. 2, когато в документа за признаване няма вписана оценка по балообразуващ учебен предмет, лицето участва в класирането с оценката си от положен приравнителен изпит по реда на чл. 32, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 59. (1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 48, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред по сбора от оценките от балообразуващите учебни предмети, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 2 се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в VII клас в раздел А на учебния план - български език и литература, чужд език, математика, история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(4) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 3 се приемат над утвърдения държавен план-прием и над нормативно установения максимален брой ученици в паралелка.

Чл. 60. Над утвърдения план-прием може да се приемат:
1. близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на ученици в VІІІ клас;
2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 55.

Чл. 61. (1) Изпитите за проверка на способностите се полагат на територията на областта, в която учениците са завършили VII клас, в определено от началника на регионалното управление на образованието училище.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до началника на регионалното управление на образованието чрез директора на училището, в което се обучава.
(3) Когато в областта не е предвидено провеждането на определен изпит за проверка на способностите, учениците го полагат на територията на избрана от тях друга област, която провежда такъв изпит.
(4) Подаденото заявление от ученика се препраща по служебен ред на началника на регионалното управление на образованието, където ученикът ще полага изпита.

Чл. 62. (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство, по физическо възпитание и спорт и по музика се организира от училището по чл. 61, ал. 1 и се провежда по график, обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието.
(2) За полагане на изпита за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт учениците подават заявление до директора на училището и копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.

Чл. 63. (1) За участие в държавния план-прием в VІІІ клас учениците, успешно завършили VІІ клас, подават до началника на регионалното управление на образованието следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) заявление за участие в първи, в трети и в четвърти етап на класиране по образец (приложение № 1) с подредени желания;
2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.)
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалности от професии;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.)
7. (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) удостоверение за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
8. (нова - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) заявление за използване на резултатите от областен и/или национален кръг от олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или от областен и/или национален кръг от олимпиадата по математика, проведени в годината на кандидатстване, вместо резултатите от националното външно оценяване (приложение № 1а) - само в случаите по чл. 57, ал. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) Учениците, които кандидатстват за профил "Физическо възпитание и спорт", подават в приемащото училище следните документи за участие в приема:
1. заявление за участие в класиране по образец на училището;
2. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.)
4. копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика;
5. копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас и съдържащ резултата от съответното състезание, когато кандидатът се ползва от правото си;
6. служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.)
(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) Заявлението по ал. 1, т. 1 и документите се подават:
1. по електронен път от родителите чрез електронна платформа;
2. в училищата по чл. 54, ал. 4, т. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) В случаите по ал. 4, т. 2 длъжностни лица, определени от началника на регионалното управление на образованието, въвеждат данните от заявлението и документите в електронната платформа, разпечатват заявлението за подписване от родителите и връщат оригиналите на документите.
(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Заявлението по ал. 1, т. 8 се подава в регионалното управление на образованието преди началната дата, определена в графика на дейностите по приемане на учениците за подаване на документи за участие в приема на ученици, с приложени копия на документи от болничното заведение или от регионалната здравна инспекция, доказващи болничния престой или задължителна изолация, съответно карантина, като се представят и оригиналите им за сверяване. Учениците, подали заявление по чл. 94а, ал. 2 за явяване на допълнително определена дата по съответния изпит от националното външно оценяване по реда на раздел VIа, нямат право да подават и заявление по ал. 1, т. 8.
(7) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) При подаване на копията на документите по ал. 2 учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.

Чл. 64. (1) В заявлението си учениците подреждат по желание профилите и специалностите от професии, за които отговарят на условията за балообразуване.
(2) За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище.
(3) Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област.

Чл. 65. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) Класирането се извършва централизирано на областно ниво в четири етапа от комисията по чл. 54, ал. 4, т. 1.
(2) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Класирането за профил "Физическо възпитание и спорт" се извършва от приемащото училище.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

Чл. 66. (1) Първият етап на класиране включва следните дейности:
1. разпределение на учениците по паралелки според бала и желанията им;
2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) закриване на част от паралелките от началника на РУО след анализ на броя на учениците, определените места за държавен план-прием и спецификата на населеното място;
3. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) обявяване на първия етап на класиране;
4. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявления за участие във втори етап на класиране по образец (приложение № 2).
(2) В заявлението за участие във втори етап на класиране учениците не променят и не пренареждат желанията си.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) Приемащите училища съхраняват заявленията за участие във втори етап на класиране, както и списъците със записаните ученици и със свободните места.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) Първият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места за втори етап на класиране.

Чл. 67. (1) Във втория етап на класиране участват учениците, които:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) не са класирани в нито едно училище в областта;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) са класирани по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл. 66.
(2) Във втория етап на класиране учениците по ал. 1, т. 2 се класират на мястото си от първия етап на класиране или на по-предно свое желание.
(3) Резултатите от втория етап на класиране се обявяват от началника на регионалното управление на образованието.
(4) Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) Приемащите училища съхраняват списъците със записаните ученици и със свободните места.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) Вторият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места за трети етап на класиране.

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) (1) В третия етап на класиране участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО.
(2) В третия етап на класиране може да участват и ученици, които не са кандидатствали до момента.
(3) За участие в третия етап на класиране учениците подават заявление по чл. 63, ал. 1, т. 1 до началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.
(4) Резултатите от третия етап на класиране се обявяват от началника на регионалното управление на образованието.
(5) Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани.
(6) Приемащите училища съхраняват списъците със записаните ученици и със свободните места.
(7) Третият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места за четвърти етап на класиране, в това число и освободените места след първи и/или втори етап на класиране.

Чл. 68а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) (1) В четвъртия етап на класиране участват ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО.
(2) В четвъртия етап на класиране може да участват и ученици, които не са кандидатствали до момента.
(3) За участие в четвъртия етап на класиране учениците подават заявлението по чл. 63, ал. 1, т. 1 до началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.
(4) Резултатите от четвъртия етап на класиране се обявяват от началника на регионалното управление на образованието.
(5) Класираните ученици се записват в училището.
(6) Приемащите училища съхраняват списъците със записаните ученици и със свободните места.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.)
(8) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.)
(9) Четвъртият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места.

Чл. 69. За свободни се смятат местата на:
1. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) които няма класирани ученици;
2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г.) класирани, но незаписали се в срок ученици;
3. записали се и след това изтеглили документите си ученици.

Чл. 70. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Когато след четвъртия етап на класиране или, ако са подадени заявления за явяване на изпит на допълнително определена дата - след приема на учениците при условията и по реда на раздел VІа, записаните в някоя паралелка са под норматива за минимален брой ученици, по изключение по решение на началника на регионалното управление на образованието и след анализ на приема държавният прием може да се извършва до 10 септември, ако има ученици, които не са приети.
(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) По изключение от ал. 1 и след съгласуване с финансиращия орган началникът на регионалното управление на образованието може да не закрива паралелката.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Приемането на ученици по ал. 1, както и допълване на утвърдените паралелки до максималния брой ученици, се организира от училището, за което директорът създава комисия за класирането им според бала на учениците по низходящ ред.
(4) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Учениците подават в избраното от тях училище заявление до директора и оригиналите на документите по чл. 72, т. 2 и 3.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Резултатите от попълването на местата по ал. 3 се обявяват в училището и в регионалното управление на образованието до 11 септември.

Чл. 71. Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава до 14 септември реализирания държавен прием за VIII клас по училища за:
1. паралелките за професионална подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища;
2. паралелките за профилирана подготовка в професионалните и профилираните гимназии, в средните и обединените училища.

Чл. 72. Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. (доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 ЗПУО или на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави по чл. 55, ал. 2;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.

Чл. 72а. (Нов - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) След реализиране на държавния план-прием по чл. 142, ал. 3 от ЗПУО директорът на училището до 20 септември уведомява писмено директорите на училищата, в които са се обучавали записаните ученици.

Раздел V.
Държавен план-прием в V клас (Предишен Раздел ІV - ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

Раздел V.
Държавен план-прием в V клас


Чл. 73. (1) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Състезанията и/или олимпиадата по ал. 1 се определят от педагогическия съвет и се оповестяват на интернет страница на училището до 10 дни след утвърждаването на графиците за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната година.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Състезанията по ал. 1, в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2021 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.)

Чл. 73а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) (1) Дейностите по приема на ученици в V клас се организират от началника на регионалното управление на образованието.
(2) Министърът на образованието и науката преди началото на учебната година със заповед определя графика на дейностите по приемане на ученици.
(3) Министърът на образованието и науката в срок до 31 март със заповед определя организацията на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием в V клас.
(4) Началникът на регионалното управление на образованието определя със заповед:
1. областна комисия по приемане на учениците в V клас;
2. приема на ученици по чл. 77, ал. 2, т. 2 в съответствие със заявеното от тях желание;
3. мястото за съхраняване на документацията от приема на учениците след приключването на приема и лицата, отговорни за съхранението.
(5) Със заповедта по ал. 4, т. 1 се определят задълженията на длъжностните лица, работното време и мястото на работа.


Чл. 74. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Учениците се класират въз основа на:
1. резултата от националното външно оценяване по математика;
2. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 - оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 г.) резултатите от най-малко:
а) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, определени по реда на чл. 73, или
б) (изм. - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 08.06.2018 г.) две състезания в областта на математиката и/или на природните науки, определени по реда на чл. 73.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.)
(3) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.)

Чл. 74а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) (1) За участие в класирането в държавния план-прием в V клас учениците подават до началника на регионалното управление на образованието следните документи:
1. заявление за участие в първи и във втори етап на класиране по образец (приложение № 3) с подредени желания;
2. служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - за учениците от училищата на чужди държави по чл. 73, ал. 2;
3. копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите - само за ученици от друга област.
(2) Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от едно училище и една област.
(3) Заявлението и документите по ал. 1 се подават:
1. по електронен път чрез електронна платформа;
2. в училище, в което се осъществява държавен план-прием в V клас.
(4) В случаите по ал. 3, т. 2 длъжностни лица, определени от началника на РУО, въвеждат данните от заявлението и документите в електронната платформа и разпечатват заявлението за подписване от родителите.
(5) В заявлението учениците подреждат по желание училищата по чл. 38, ал. 3 от ЗПУО за съответната област.
(6) За едно желание се смята кандидатстването за всяко заявено училище.


Чл. 74б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) (1) Класирането се извършва централизирано на областно ниво в два етапа от комисията по чл. 73а, ал. 4, т. 1.
(2) Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.
(3) След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.

Чл. 74в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) (1) Първият етап на класиране включва следните дейности:
1. разпределение на учениците по училища според бала и желанията им;
2. обявяване на резултатите от първи етап на класиране;
3. записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране по образец (приложение № 3).
(2) Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани.
(3) Приемащите училища съхраняват заявленията за участие във втори етап на класиране, както и списъците със записаните ученици и със свободните места.
(4) Първият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места за втори етап на класиране.

Чл. 74г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) (1) Във втори етап на класиране участват ученици, които:
1. не са класирани в нито едно училище в областта;
2. са класирани по второ или следващо желание, но не са се записали и са подали заявление по чл. 74в, ал. 1, т. 3.
(2) За участие във втория етап на класиране учениците подават заявление по чл. 74в, ал. 1, т. 3 до началника на регионалното управление на образованието, в което подреждат желанията си за обявените свободни места.
(3) Във втория етап на класиране може да участват и ученици, които не са кандидатствали до момента.
(4) Резултатите от втория етап на класиране се обявяват от началника на регионалното управление на образованието.
(5) Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани.
(6) Приемащите училища съхраняват списъците със записаните ученици и със свободните места.
(7) Вторият етап на класиране приключва с обявяване от началника на регионалното управление на образованието на свободните места.

Чл. 74д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) За свободни се смятат местата на:
1. които няма класирани ученици;
2. класирани, но незаписали се в срок ученици;
3. записали се и след това изтеглили документите си ученици.

Чл. 75. (1) Педагогическият съвет определя методиката за извършване на класирането и може да определи различна тежест на резултатите от състезанията и/или олимпиадата по чл. 73.
(2) Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се подреждат по критерии, определени с решение на педагогическия съвет на училището.
(3) Критериите по ал. 2 осигуряват приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием.
(4) Решенията по ал. 1 и 2 се представят на началника на РУО и се обявяват в училището и в РУО в срок до 15 януари.

Чл. 76. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Приемането на ученици на свободни места след втори етап на класиране или, ако са подадени заявления за явяване на изпит на допълнително определена дата - след приема на учениците при условията и по реда на раздел VІа, се организира от училището, за което директорът определя комисия за класирането им според резултатите на учениците и определената методика по низходящ ред.

Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) За записване в съответната профилирана гимназия приетите ученици подават заявление до директора на училището, оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование за справка.
(2) Над утвърдения държавен план-прием се приемат:
1. близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането;
2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73.

Чл. 78. (1) До 15 юли директорът на профилираната гимназия уведомява началника на регионалното управление на образованието за броя на записаните ученици по паралелки в V клас.
(2) Ако записаните ученици са под норматива за минимален брой, паралелката се закрива от началника на регионалното управление на образованието и учениците продължават образованието си в друго училище.
(3) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава до 30 юли реализирания държавен прием за V клас в профилираните гимназии с профил "Математически" или "Природни науки".
(4) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Директорът на училището с реализиран държавен план-прием в V клас до 20 септември уведомява писмено директорите на училищата, в които са се обучавали записаните ученици.

Раздел VI.
Допълнителен държавен план-прием (Предишен Раздел V - ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

Раздел VI.
Допълнителен държавен план-прием


Чл. 79. (1) Допълнителният държавен план-прием определя броя на местата, на които учениците, завършили първия гимназиален етап на средно образование от обединените училища, се приемат:
1. в профилираните гимназии и в професионалните гимназии;
2. в паралелките за профилирана подготовка или за професионална подготовка в средните училища.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Допълнителният държавен план-прием се планира по реда и в сроковете на държавния план-прием по чл. 52.
(3) Допълнителният прием е за обучение по профили или специалности от професии, по които са се обучавали учениците в първия гимназиален етап.

Чл. 80. (1) Началникът на регионалното управление на образованието прави анализ на броя на учениците, завършващи първи гимназиален етап в обединените училища в областта, разположението им по общини и профилите/специалностите, по които са били обучавани до момента, както и наличните свободни места в приемащите училища.
(2) При наличие на достатъчно свободни места в училищата, осъществяващи обучение във втори гимназиален етап, може да не се утвърждава допълнителен държавен план-прием, а желаещите ученици кандидатстват за наличните свободни места.

Чл. 81. (1) Приемането на учениците в XI клас се извършва въз основа на резултатите от националното външно оценяване от X клас.
(2) Приемането на ученици в XІ клас по утвърден държавен план-прием за профилите "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.
(3) Изпитът за проверка на способностите по ал. 2 се организира от училището и се провежда по график, обявен в съответното училище и в регионалното управление на образованието.
(4) За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до директора на училището, като за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт подават и копие на застрахователна полица "Злополука" за дните на изпита.
(5) Изпит за проверка на способностите може да се проведе и за специалности от професиите от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по решение на педагогическия съвет и оценката от този изпит е задължителна част от бала.
(6) Изпитът по ал. 5 се определя преди началото на учебната година и се публикува на интернет страницата на училището и на интернет страницата на регионалното управ­ление на образованието.

Чл. 82. (1) Изискванията към учениците за участие в приема са:
1. да са завършили успешно първи гимназиален етап в обединено училище в годината на кандидатстване;
2. здравословното им състояние да не е противопоказно за специалности от професии, за които кандидатстват.
(2) Началникът на регионалното управ­ление на образованието може да разреши участие в приема и на ученици, които не отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1, ако са по-възрастни до три години от възрастта на учениците от випуска.
(3) Искането на разрешение по ал. 2 е от лицето до началника на РУО в писмен вид.

Чл. 83. (1) Дейностите по кандидатстване, класиране и записване на учениците по допълнителния държавен план-прием в XІ клас се организират от приемащото училище.
(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Директорът на приемащото училище ръководи, координира и контролира дейностите по приемане на документи и по организиране класирането и записването на учениците на места, утвърдени с допълнителния държавен план-прием в XІ клас в съответното училище, като:
1. определя организацията за приема на ученици в училището;
2. определя със заповед задълженията на училищната комисия по приема на документи, класиране и записване на ученици;
3. публикува на интернет страницата на училището информация за графика на дейностите по приема на ученици в съответното училище и работното време на комисията;
4. в тридневен срок уведомява учениците, когато след третия етап на класиране записаните ученици са под норматива за минимален брой в паралелка и по решение на началника на регионалното управление на образованието прием не се извършва; в този случай учениците се пренасочват по реда на следващите им желания към други паралелки, в които има свободни места.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Министърът на образованието и науката преди началото на учебната година със заповед определя графика на дейностите по приемане на ученици от обединените училища в XІ клас.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Министърът на образованието и науката със заповед определя организацията на дейностите по приемане на учениците в срок до 31 март.

Чл. 84. (1) Учениците участват в класирането за определените с допълнителния държавен прием места в XІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението, по низходящ ред.
(2) Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

Чл. 85. (1) Балът за класиране на учениците след завършен първи гимназиален етап на средно образование се формира като сбор от:
1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика;
2. оценките от два предмета от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средното образование, превърнати по скала в точки.
(2) Балообразуващите учебни предмети по ал. 1, т. 2 се определят с решение на педагогическия съвет.
(3) Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира по реда на ал. 1, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.

Чл. 86. (1) Балът за класиране на учениците след завършен първи гимназиален етап на средно образование за профили "Изобразително изкуство", "Музика" или "Физическо възпитание и спорт" и за специалности от професиите от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование се формира като сбор от следните елементи:
1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по математика;
2. резултата от изпита за проверка на способностите.
(2) Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български език и литература или по математика, се формира по реда на ал. 1, като резултатът от националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки.
(3) Учениците, класирани за участие в олимпийски игри или класирани на призови места от световни, европейски, балкански или държавни спортни първенства, могат да участват в класирането с резултата от състезанията вместо резултата от изпита за проверка на способностите за профил "Физическо възпитание и спорт".

Чл. 87. (1) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата по чл. 79, ал. 1, те се подреждат в низходящ ред по сбора от резултатите от националното външно оценяване.
(2) Ученици с еднакви показатели и след подреждането по реда на ал. 1 се подреждат в низходящ ред от средния успех от удостоверението за завършен първи гимназиален етап, превърнат по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.
(3) Над утвърдения план-прием се приемат:
1. близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за прием на ученици в XІ клас;
2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на изискванията по чл. 82.

Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г.)

Чл. 89. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) За участие в допълнителния държавния прием в XІ клас учениците подават до директора на приемащото училище следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (приложение № 4);
2. копие на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование;
3. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.)
4. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 82, ал. 1, т. 2, издадено от лекуващия лекар на ученика, за кандидатстващите за специалност от професия.
5. (отм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., нова - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Заявлението и документите се подават при условия и по ред, определени от директора на училището и публикувани на интернет страницата на училището.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) При подаване на документите по ал. 1 учениците представят оригинала на медицинското свидетелство за сверяване.

Чл. 90. (1) В заявлението си учениците подреждат по желание профилите и специалностите от професии, за които отговарят на условията за балообразуване.
(2) За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище.
(3) Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от една област.

Чл. 91. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Класирането се извършва в три етапа от комисията по чл. 83, ал. 2, т. 2.
(2) Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране.
(3) След всеки етап на класиране ученикът, който се е записал и след това е изтеглил документите си, не запазва мястото си.
(4) Всеки етап на класиране приключва със записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места в училището и в регионалното управление на образованието.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Когато след трети етап на класиране или, ако са подадени заявления за явяване на изпит на допълнително определена дата - след приема на учениците при условията и по реда на раздел VІа, записаните са под норматива за минимален брой ученици, допълнителен държавен прием за тази паралелка не се извършва.
(6) За паралелките по ал. 5 допълнителен прием може да се извършва по решение на началника на регионалното управление на образованието след анализ на възможностите за записване на нормативно определения брой ученици до 10 септември предвид спецификата на населеното място, желанията на учениците и потребностите на пазара на труда.

Чл. 92. За свободни се смятат местата на:
1. които няма приети ученици;
2. приети, но незаписали се в срок ученици;
3. записали се и след това изтеглили документите си ученици.

Чл. 93. Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава до 14 септември реализирания допълнителен държавен прием за XI клас.

Чл. 94. Класираните ученици се записват в XI клас в съответното училище, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средното образование по чл. 131, ал. 1 ЗПУО;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии и средни училища.

Раздел VI "а".
Прием на ученици в V, в VIII и в XI клас след полагане на изпит от националното външно оценяване и/или за проверка на способностите на допълнително определена дата (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г., в сила от 19.12.2023 г.)

Раздел VI "а".


Чл. 94а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) (1) На допълнително определена от министъра на образованието и науката дата за провеждане на изпит от националното външно оценяване по учебните предмети български език и литература и/или математика и/или на изпит за проверка на способностите имат право да се явят учениците, които не са се явили на съответния изпит:
1. защото в деня на изпита са били в болничен престой, под задължителна изолация или задължителна карантина; или
2. поради смъртен случай на член от семейството му, настъпил до един месец преди изпита.
(2) За явяване на изпит на допълнително определена дата при условията на ал. 1 родителите/настойниците на ученика подават заявление до началника на регионалното управление на образованието, към което прилагат копия на документите от болничното заведение, доказващи болничния престой, от регионалната здравна инспекция - за наложената изолация, съответно карантина, или копие на препис-извлечение от акта за смърт. Заявлението се подава до седем работни дни след редовната дата за провеждане на съответния изпит.
(3) До два работни дни след изтичане на срока по ал. 2 началникът на регионалното управление на образованието уведомява министъра на образованието и науката за подадените заявления по ал. 2 и за определяне на допълнителна дата на съответния изпит.
(4) След определяне на допълнителна дата за съответния изпит министърът на образованието и науката със заповед определя график на дейностите по приемане на учениците по ал. 1 за съответните класове.
(5) Изпитите за националното външно оценяване и за проверка на способностите на допълнително определената дата се организират и провеждат при условията и по реда на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.


Чл. 94б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) (1) За учениците, подали заявление за явяване на изпит на допълнително определена дата, се извършва отделно класиране.
(2) В класирането по ал. 1 нямат право да участват ученици, които са подали заявление за участие в класиране съответно по раздел IV, раздел V и раздел VI.
(3) Балът за класиране на учениците по ал. 1 се формира при условията съответно на раздел IV, раздел V и раздел VI, като се включват и оценките от изпитите от националното външно оценяване и/или за проверка на способностите, които ученикът е положил на редовните дати.
(4) Класирането на учениците за приема в V и в VIII клас се извършва централизирано на областно ниво в един етап от комисията съответно по чл. 73а, ал. 4, т. 1 и по чл. 54, ал. 4, т. 1, а за приема в XI клас се извършва в приемащото училище в един етап от комисията по чл. 83, ал. 2, т. 2.

Чл. 94в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) (1) За участие в класирането по този раздел до три работни дни след датата на обявяване на резултатите от изпитите по чл. 94а, ал. 1 учениците подават следните документи:
1. за прием в V клас - документите по чл. 74а, ал. 1;
2. за прием в VIII клас - документите по чл. 63, ал. 1;
3. за прием в ХI клас - документите по чл. 89, ал. 1, т. 1 и 4.
(2) В срока по ал. 1 учениците по чл. 94а, ал. 1, които кандидатстват за профил "Физическо възпитание и спорт", подават документи за участие в приема в VIII клас по реда на чл. 63, ал. 2 и 7.
(3) Документи по ал. 1, т. 1 и 2 се подават до началника на регионалното управление на образованието:
1. по електронен път чрез електронна платформа;
2. в съответното регионално управление на образованието.
(4) Документите по ал. 1, т. 3 и по ал. 2 се подават до директора на приемащото училище.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 длъжностни лица, определени от началника на регионалното управление на образованието, въвеждат данните от заявлението в електронната платформа, разпечатват го за подписване от родителите и връщат оригиналите на документите.
(6) Началникът на регионалното управление на образованието изисква от директорите мотивирано писмо с информация за условията на физическата среда на училищата, посочени в заявленията на учениците по ал. 1, т. 1 и 2.
(7) В случаите по ал. 4 директорът на приемащото училище с мотивирано писмо уведомява началника на регионалното управление на образованието за условията на физическата среда на училището.

Чл. 94г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) (1) Учениците, подали заявление за класиране по реда на този раздел, се приемат според бала и поредността на желанията им, както следва:
1. за прием в V клас - на свободните места след втория етап на класиране по раздел V, а когато няма свободни места - на места над утвърдения държавен план-прием, ако условията на физическата среда позволяват това и балът им е по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в V клас на втори етап от класирането по раздел V;
2. за прием в VIII клас - на свободните места след четвъртия етап на класиране по раздел IV, а когато няма свободни места - на места над утвърдения държавен план-прием, ако условията на физическата среда позволяват това и балът им е по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в VIII клас на четвърти етап от класирането по раздел IV;
3. за прием в ХІ клас - на свободните места след третия етап на класиране по раздел VI, а когато няма свободни места - на места над утвърдения допълнителен държавен план-прием, ако условията на физическата среда позволяват това и балът им е по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в XI клас на трети етап от класирането по раздел VI.
(2) Когато местата, определени с държавния съответно допълнителния държавен план-прием са били попълнени на по-ранен етап от класирането по ал. 1, т. 1, 2 или 3, съответно по раздел IV, раздел V или раздел VI, учениците по ал. 1 се приемат на места над държавния, съответно допълнителния държавен план-прием при условията на ал. 1, ако балът им е по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка на този етап от класирането.
(3) В случаите по ал. 1, ако физическата среда не позволява учениците да бъдат записани в желаното училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием, те се приемат според бала и поредността на желанията им, посочени в заявленията, по низходящ ред.
(4) Резултатите от класирането на учениците по приема в V и в VIII клас се обявяват от началника на регионалното управление на образованието, а по приема в XI клас - от директора на приемащото училище.

Чл. 94д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) За неуредените в този раздел отношения, свързани с приема на ученици в V, в VIII и в XI клас след полагане на изпит от националното външно оценяване по български език и литература и/или математика и/или за проверка на способностите на допълнително определена дата, се прилагат съответно разпоредбите на раздел IV, раздел V или раздел VI.

Раздел VI.
Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип

Раздел VII.
Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип (Загл. изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишен Раздел VІ - ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

Раздел VII.
Приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип (Загл. изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.)


Чл. 95. (1) Ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания по тяхно искане се приемат по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.
(2) Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства, по тяхно искане се приемат по документи по специалности от професии.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Началникът на регионалното управление на образованието определя комисия за насочване на учениците по ал. 1 и 2, която включва трима експерти от регионалното управление на образованието, юрист и лекар педиатър, определен от съответния регионален център по здравеопазване, и двама специалисти от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Чл. 96. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Учениците трябва да отговарят на условията, определени в чл. 55 и 82, с изключение на учениците със специални образователни потребности, по чл. 120, ал. 7 ЗПУО.
(2) Учениците подават в регионалното управление на образованието от 3 до 21 май следните документи:
1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) заявление по образец с подредени желания (приложение № 5);
2. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.)
3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия - за учениците по чл. 95, ал. 1;
4. служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип - за учениците по чл. 95, ал. 2;
5. нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето.

Чл. 97. Насочването на учениците по чл. 95, ал. 1 се извършва по списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

Чл. 98. (1) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Комисията насочва учениците по чл. 95, ал. 1 съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания, а учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО и съобразно становището на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Броят на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 ЗПУО, насочени по реда на ал. 1 на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) В случай че оценката на индивидуалните потребности на ученик със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО определи необходимост от обучението му в център за специална образователна подкрепа, комисията го насочва над местата, определени с държавния план-прием, съответно с допълнителния план-прием.

Чл. 99. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Комисията съставя протокол по образец за извършеното подреждане и насочване (приложение № 6 и приложение № 7).
(2) Препис-извлечение от протокола по ал. 1 и документите по чл. 96, ал. 2 се изпращат от комисията на директорите на училищата до 14 юни. Копия от документите се съхраняват една учебна година в РУО.

Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Учениците се записват в училището до три дни след приключване на втория учебен срок.
(2) В случаите, когато учениците са записани в паралелка, за която няма да се извършва държавен прием, те се пренасочват от комисията.

Глава пета.
ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ


Чл. 101. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.)

Чл. 102. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Условията и редът по тази наредба се прилагат при преместване на ученици от І до ХІІ клас в неспециализираните държавни, общински и частни училища.
(2) Редът и условията за преместване на ученици в училищата по изкуствата, училищата по културата и спортните училища се определят в наредбите по чл. 146, ал. 2, т. 1 и 2 ЗПУО.

Чл. 103. (Доп. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, в която искат да постъпят в същото или в приемащото училище.

Чл. 104. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват:
1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
(2) Свободните места се обявяват в три­дневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионалното управление на образованието.

Чл. 105. Преместването от едно възпитателно училище в друго и от един социално-педагогически интернат в друг се извършва от Министерството на образованието и науката по ред и при условия, определени в Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2016 г.).

Чл. 106. (1) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) Учениците може да се преместват на свободни места в паралелки в същото училище и в друго училище, както следва:
1. от I до VI клас - през цялата учебна година;
2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) от VII до Х клас включително - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
4. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) В особени случаи и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото училище, премествания от VII до XII клас извън сроковете по ал. 1, т. 2 - 4 и извън условията по ал. 1, т. 3 - 4 може да се извършват, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.

Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) (1) Учениците от I до VII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения училищен план-прием, ако:
1. постоянният или настоящият адрес на ученика е променен в прилежащия район на училището по чл. 43, ал. 1, определен за учебната годината на преместването;
2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това;
3. при преместване на ученик в I клас в приема по чл. 43 са били приети всички заявили желание за участие деца от групите по чл. 43, ал. 3, т. 1 - 3 включително.
(2) Когато са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на директора на училището в рамките на допустимия брой ученици в паралелка по чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) Когато броят на учениците във всички паралелки от съответния клас в училището е определен при условията на чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на директора на училището, ако е получено разрешение на министъра на образованието и науката по реда на чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Не се изисква разрешение на министъра на образованието и науката, когато приемащото училище е единствено в населеното място.
(4) Условията и редът по ал. 1 - 3 не се прилагат за учениците от I до VII клас при преместване във вечерните училища, в специалните училища, в училищата към местата за лишаване от свобода и в българските училища в чужбина.

Чл. 107а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) (1) Учениците от V до XII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием, ако:
1. постоянният или настоящият адрес на ученика е променен от друго населено място в населеното място на училището, в което желае да се премести;
2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това;
3. при преместване на учениците от V до VII клас - ученикът е бил приет по държавен план-прием в училището, от което се премества;
4. резултатите на ученика от IV, съответно от VII или от X клас, са позволявали формирането на бал, по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в V, съответно в VIII или в XI клас, според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния, съответно допълнителния държавен план-прием.
(2) При преместването в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием - учениците от XI и XII клас не може да сменят профила или специалност от професия.
(3) Учениците по ал. 1 може да се преместват, както следва:
1. от V и от VI клас - през цялата учебна година;
2. от VII до Х клас включително - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
3. в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия - през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
4. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил, при условие че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище, ако са изпълнени изискванията по ал. 1 - 3 и с това не се надвишава нормативът за максимален брой ученици в паралелка съгласно чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Ако са изпълнени изискванията по ал. 1 - 3, но при преместването ще се надвиши нормативът за максимален брой ученици в паралелка съгласно чл. 53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище след разрешение на министъра на образованието и науката за завишаване броя на учениците в паралелката по мотивирано предложение на директора на училището, съгласувано с началника на регионалното управление на образованието. Не се изисква разрешение на министъра на образованието и науката, когато приемащото училище е единствено в населеното място.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) В особени случаи учениците от V до XII клас може да се преместват в друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен, план-прием и без да са налице условията по ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2 - 3, с разрешение на министъра на образованието и науката след становище на съответния на приемащото училище началник на регионалното управление на образованието.
(7) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) В случаите по ал. 6 министърът на образованието и науката определя комисия за разглеждане на случаите на преместване над държавния и допълнителния държавен план-прием, в която се включват трима експерти от Министерството на образованието и науката, един представител на Държавната агенция за закрила на детето и трима представители на юридически лица, осъществяващи дейност в сферата на училищното образование. Комисията взима решение с обикновено мнозинство и задължително излага подробни мотиви в становище.
(8) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Министърът на образованието и науката дава разрешение за преместване на ученика над утвърдения държавен или допълнителен държавен план-прием и за завишаване броя на учениците в паралелката при положително становище на комисията по ал. 7 или отказва да даде разрешение при отрицателно становище на комисията по ал. 7.

Чл. 108. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:
1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;
2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1; при необходимост от получаване на разрешение по чл. 106, ал. 3, чл. 107, ал. 3 и чл. 107а, ал. 4 тридневният срок започва да тече от датата на получаване на разрешението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2022 г.) До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищните учебни планове, по които ученикът се е обучавал в класовете в първи и втори гимназиален етап.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., нова - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на регионалното управление на образованието. Когато приемащото училище е в друга област, началникът на регионалното управление на образованието информира началника на регионалното управление на образованието, на чиято територия е училището, в което ученикът се премества.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., нова - ДВ, бр. 72 от 2019 г.) Началникът на РУО контролира и подпомага методически директора на приемащото училище за продължаване на мерките за предотвратяване на отпадането на преместения ученик поради отсъствия по неуважителни причини.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението по ал. 2 определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.
(6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

Чл. 109. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества.

Чл. 110. (1) (Предишен текст на чл. 110 - ДВ, бр. 32 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.) Ученици, участващи в обучение по Европейски и международни образователни програми и проекти, след завръщането си в България продължават обучението си във формата на обучение и в училището, в което са се обучавали преди участието си, след признаване на завършен клас или етап на училищно обучение или степен на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.
(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда държава:
1. родителят подава писмено заявление до директора на училището, в което се обучава ученикът, за издаване на удостоверение за преместване;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г.) родителят представя документ, издаден от училището на чуждата държава, удостоверяващ възможността ученикът да продължи образованието си при условията на приемащото училище; в случаите, когато няма такава възможност, родителят удостоверява с декларация, че ученикът ще продължи образованието си в училище на чужда държава.
(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) Документите по ал. 2 може да се подават и сканирани по електронен път.
(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) В срок до 5 работни дни от подаване на документите по ал. 2 директорът на училището, в което се обучава ученикът, издава удостоверение за преместване.

Глава шеста.
ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК И КУЛТУРА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В СТРАНАТА УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ, ЧИИТО РОДИТЕЛИ СА ГРАЖДАНИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ И УПРАЖНЯВАТ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Чл. 111. Обучението по майчин език и култура на учениците в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария, се провежда при изявено желание от страна на родителите/настойниците, за което подават заявление до директора на училището, където се обучава ученикът.

Чл. 112. (1) Директорът на училището уведомява съответното регионално управление на образованието за постъпилото заявление в седемдневен срок от постъпването му, като прилага и копие от заявлението на родителите/настойниците.
(2) Регионалното управление на образованието в седемдневен срок уведомява Министерството на образованието и науката за постъпилите заявления, като прилага съответните документи.
(3) Министерството на образованието и науката уведомява чрез Министерството на външните работи дипломатическото представителство на държавата по произход за постъпилото искане.
(4) Организацията на обучението по майчин език и култура се осъществява чрез дипломатическото представителство на държавата по произход.
(5) Обучението по майчин език и култура се провежда в сградата на училището, в което се обучава ученикът, или на друго подходящо място, определено от дипломатическото представителство на държавата по произход.
(6) Обучението по майчин език и култура се финансира от държавата по произход и/или от физически или юридически лица. Обучението по майчин език и култура не може да бъде финансирано със средства от държавния бюджет и бюджетите на училищата.
(7) Дипломатическото представителство уведомява родителите/настойниците, подали заявление, за реда и условията за провеждане на организираното обучение по майчин език и култура.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) (1) Право на участие за приемане за учебната 2020 - 2021 г. на места по държавния план-прием в V клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" имат учениците, които успешно са завършили началния етап на основно образование и са участвали в областния кръг на олимпиадата по математика и/или в състезанието "Математика за всеки" от календара на МОН.
(2) Учениците се класират от профилираната гимназия на местата по ал. 1 въз основа на:
1. резултата от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието "Математика за всеки", а когато ученикът се е явил и на двете - въз основа на по-високия му резултат;
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 - оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от 2018 г. и бр. 71 от 2019 г.).
(3) Педагогическият съвет определя методиката за извършване на класирането и може да определи различна тежест на резултатите от състезанието и/или олимпиадата.
(4) Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се подреждат по критерии, определени с решение на педагогическия съвет на училището и които осигуряват приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием.
(5) Решенията по ал. 3 и 4 се представят на началника на РУО и се обявяват на електронната страница на училището и на РУО в срок до 30 май 2020 г.
(6) За участие в класирането учениците подават:
1. заявление до директора на съответната профилирана гимназия;
2. копие на документа с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието "Математика за всеки" - само за ученици от друга област;
3. копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебната бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - за учениците от училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2.
(7) Приемът за учебната 2020 - 2021 г. се извършва от профилираната гимназия до 30 юли.
(8) В срока по ал. 7 директорът на профилираната гимназия уведомява началника на регионалното управление на образованието за броя на записаните ученици по паралелки в V клас.

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) (1) Балът за класиране на ученици за места по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища за учебната 2020 - 2021 г. се формира като сбор от окончателните оценки по два учебни предмета от удостоверението за завършен първи гимназиален етап на средно образование, определени с решение на педагогическия съвет и превърнати в точки по реда на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
(2) Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броят на местата, те се подреждат в низходящ ред по средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
(3) За участие в допълнителния държавен прием в XІ клас за учебната 2020 - 2021 г. учениците от обединените училища подават до приемащото училище по ред, определен от директора на училището, следните документи:
1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
2. копие на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование;
3. копие на медицинско свидетелство, удостоверяващо обстоятелствата по чл. 82, ал. 1, т. 2, издадено от лекуващия лекар на ученика - за кандидатстващите за специалност от професия, за която учениците не са се обучавали в първия гимназиален етап.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2022 г., в сила от 01.04.2022 г.) (1) Ученици от училища в чужди държави, които имат българско гражданство, но са принудени да напуснат чуждата държава, в която се обучават, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование, влезли и останали на територията на Република България, се приемат или преместват, обучават се в съответния клас на училищното образование в държавно или в общинско училище в Република България и валидират необходимите компетентности при условията и по реда на раздел II от Наредба № 3 от 6.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила (ДВ, бр. 32 от 2017 г.).
(2) Учениците по ал. 1 може да се записват и над утвърдения държавен, допълнителен държавен, съответно училищен план-прием, при което не се прилага чл. 107а.
(3) Когато със записването на ученика по ал. 1 ще се надвиши нормативът за максимален брой ученици в паралелка, ученикът се записва при условията на чл. 61, ал. 4 и 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 43 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) (1) Учениците, които през учебната 2016 - 2017 година завършват основно образование след VIII клас, се приемат в IХ клас за учебната 2017 - 2018 година в професионални гимназии, в училища по изкуствата, в профилирани и в непрофилирани паралелки в средни училища, както и в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни училища, на места, определени от началника на РУО.
(2) При определяне на броя на местата по ал. 2 се прилагат съответно чл. 50, 52 и 53.
(3) Приемът на учениците по ал. 1 се извършва по реда на раздел III от Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища.

§ 4. (Предишен § 2 - ДВ, бр. 43 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) През учебната 2016 - 2017 година за учениците в VIII клас в средищните и защитените училища може да се създаде целодневна организация на учебния ден по реда на Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден.

§ 5. (Предишен § 3 - ДВ, бр. 43 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) За учебната 2016 - 2017 година учениците избират спортни дейности по чл. 92, ал. 1 ЗПУО в началото на учебната година.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г., предишен § 4 - ДВ, бр. 43 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) (1) Директорът на училището в сътрудничество с общината разработва план и определя срока за създаване на необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд.
(2) Общината в срок до 15 декември 2018 г. представя на министъра на образованието и науката за утвърждаване плановете по ал. 1.

§ 7. (Предишен § 5 - ДВ, бр. 43 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) Тази наредба отменя:
1. Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (обн., ДВ, бр. 29 от 2005 г.; изм., бр. 89 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2006 г., бр. 74 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 73 от 2009 г., бр. 58 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.).
2. Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).

§ 8. (Предишен § 6 - ДВ, бр. 43 от 2020 г., в сила от 13.05.2020 г.) Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 10 и чл. 146, ал. 2, т. 3 ЗПУО и влиза в сила от 1 септември 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.02.2017 Г.)

§ 9. За учебната 2016 - 2017 г.:
1. Състезанията и/или олимпиадата по чл. 73 се оповестяват на интернет страницата на училището в срок до 7 дни от влизане в сила на тази наредба.
2. Балообразуването по чл. 57, ал. 1 - 4 се обявява от директора на училището в регионалното управление на образованието до 15 февруари 2017 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 09.06.2017 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2017 Г.)

§ 35. Състезанията и/или олимпиадата по чл. 73, ал. 1 за приема през учебната 2018/2019 г. в V клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" се оповестяват на интернет страница на училището до 30 ноември 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2018 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 43 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.05.2020 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 02.10.2020 Г.)

§ 12. До края на учебната 2020 - 2021 г. обучението по чл. 40а, ал. 4 може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка.

§ 13. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2017 Г. ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА


(ОБН. - ДВ, БР. 92 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 27.10.2020 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ


(ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2022 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2023 Г.)

§ 25. За учебната 2023 - 2024 г. министърът на образованието и науката издава заповедта по чл. 73а, ал. 2 в срок до 14 дни от влизане в сила на наредбата.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.)


ДО

НАЧАЛНИКА

НА РУО - ............................

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в първи/трети/четвърти етап на класиране/в класиране по глава четвърта, раздел VІа за прием в VIII клас

от ................................................................................................................................................ ,

(Вярното се отбелязва с "Х")

телефон/и за контакти на родител/и: ..................................................................................... ,

електронен адрес на родител/и: ...............................................................................................

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Желая да участвам в класирането в следните училища на територията на РУО, гр. ...

Поредно

желание

Наименование на училището, профил или специалност от професия

Код

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

.

 

 

.

 

 

.

 

 

 

Прилагам документ, удостоверяващ правото по чл. 63, ал. 2, т. 6 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

1. ................................................................................. № ............../.................20 ............. г.

                        (вид на документа)                                                                       (дата)

Подпис на ученика/ученичката: ............................

Родител/настойник:

.....................................................................................................................       ......................

                                          (име, фамилия)                                                             (подпис)

Приел заявлението: ..................................................................................        ......................

                                         (име, фамилия)                                                             (подпис)

Гр./с. ........................................

Дата: ........................................Приложение № 1а към чл. 63, ал. 1, т. 8

(Ново - ДВ, бр. 19 от 2023 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.)

ДО

НАЧАЛНИКА

НА РУО - ............................

ЗАЯВЛЕНИЕ

за използване на резултатите от областен и/или национален кръг от олимпиадата по български език и литература и/или от областен и/или национален кръг от олимпиадата по математика от календара на МОН, проведени в годината на кандидатстване, вместо резултатите от националното външно оценяване

от ................................................................................................................................................ ,

 (Вярното се отбелязва с "Х")

телефон/и за контакти на родител/и: ..................................................................................... ,

електронен адрес на родител/и: ...............................................................................................

Поради болничен престой или задължителна изолация, съответно карантина в деня на националното външно оценяване желая балът ми да се формира от резултата/резултатите от проведените в годината на кандидатстване областен и/или национален кръг на олимпиадата от календара на МОН по български език и литература и/или математика.

Представям копие от:

?0 Документ/и от болнично заведение, удостоверяващ/и болничния престой.

0Документ от регионалната здравна инспекция, удостоверяващ карантината.

Подпис на ученика/ученичката: ............................

Родител/настойник:

.............................................................................................................................   ......................

(име, фамилия)                                                             (подпис)

Приел заявлението: ............................................................................................  ......................

                                                (име, фамилия)                                                              (подпис)

Гр./с. ........................................

Дата: ........................................Приложение № 2 към чл. 66, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г.)


ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО,

В КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ

ДО

НАЧАЛНИКА

НА РУО -..............................

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас

от .................................................................................................................................................,

ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, пол

м

ж

, входящ номер

 

 

 

 

 

 

 

,

 

(Вярното се отбелязва с "Х")

живеещ/а: област....................................................., община.....................................................,

 

пощенски код

 

 

 

 

,

 

гр./с. .....................................................,

ж.к./ул. .......................................................... № ..........., бл. ........, вх. ....., ет......, ап. .............,

тел. за контакти: .......................................................

Подпис на ученика/ученичката: .....................................................................................................................

Родител/настойник: .............................................................................       ............................

                                                                  (име, фамилия)                                    (подпис)

Приел заявлението: .............................................................................        ............................

                                                                  (име, фамилия)                                    (подпис)

Гр./с. ........................................

Дата: .......................................Приложение № 3 към чл. 74а, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г., предишно приложение № 3 към чл. 74, ал. 2, т. 1, изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.)

ДО

НАЧАЛНИКА НА РУО

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в първи/втори етап на класиране/в класиране по глава четвърта, раздел VIа за прием в V клас

от …………………………………………………………………………………………..…,

 

ЕГН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     , пол

М

Ж

,

 

входящ номер 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Вярното се отбелязва с "Х")

телефон/и за контакти на родител/и: ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………,

електронен адрес на родител/и :…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО НАЧАЛНИК,

Желая да участвам в класирането в следните училища на територията на РУО,

гр. .....................

 

Поредно

желание

Наименование на училището, профил

Код

1.

 

 

2.

 

 

 

Моля синът/дъщеря ми да бъде допуснат/а до участие в приема за V клас, тъй като отговаря на изискванията на чл. 73 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Прилагам следните документи:

1. Копие на служебна бележка с резултатите от ученическата олимпиада и/или състезанията в областта на математиката, включени в календара на Министерството на образованието и науката за учебната ................... година, само за ученици от друга област.

2. Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

Допълнителни документи, които се представят за учениците, които ползват права по чл. 77, ал. 2, т. 1 и 2 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, само за сверяване от член на комисията, който приема документите.

3. Акт за раждане за ученик, ползващ права по чл. 77, ал. 2, т. 1.

4. Документ, доказващ правото на ученик по чл. 77, ал. 2, т. 2.

Подпис на ученика/ученичката: .........................................................................................

Родител/настойник:

......................................................      ......................

              (име, фамилия)                        (подпис)

Приел заявлението: ..................        ......................

(име, фамилия)                            (подпис)

Гр./с. ..................

Дата: ..................Приложение № 4 към чл. 89, ал. 1, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2023 г.)


ДО

ДИРЕКТОРА

НА ..................................

ГР. ..................................

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в първи (втори, трети) етап на класиране/в класиране по глава четвърта, раздел VІа за прием в XI клас

от..................................................................................................................................................,

ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, пол

м

ж

, входящ номер

 

 

 

 

 

 

 

,

 

(Вярното се отбелязва с "Х")

живеещ/а: област ..................................................................................................................... ,

пощенски код

 

 

 

 

,

 

община .................................................................................................................................... ,

гр./с. ......................................................................................................................................... ,

ж.к./ул. ................................................................ № .........., бл. ......., вх. ...., ет. ....., ап. .......,

телефон за контакти: .............................................., електронен адрес .................................

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

А. След положени изпити от НВО и/или за проверка на способностите:

                                                                                 Резултат в точки

1. .....................................................................        ...................................

2. .....................................................................        ...................................

3. .....................................................................        ...................................

4. .....................................................................        ...................................

5. .....................................................................        ...................................

Б. Документ, удостоверяващ правото по чл. 86, ал. 3 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство

1. ............................................................................................. № ............../.................20....... г.

                                        (вид на документа)                                                               (дата)

В. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап

№ .........................../.................20....... г., училище....................................................................

                                   (дата)                                     (наименование и населено място)

Желая да участвам в класирането във Вашето училище за следните профил и специалност от професия

Поредно желание

Профил или специалност от професия

Код

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Подпис на ученика/чката: ............................

Родител/настойник: ............................................................................. ............................

                                                              (име, фамилия)                                    (подпис)

Приел заявлението: ............................................................................. ............................

                                                              (име, фамилия)                                    (подпис)

Гр./с. ........................................

Дата: .......................................Приложение № 5 към чл. 96, ал. 2, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г.)

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА

ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

ГР. ...................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ

за насочване и класиране в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование

от .................................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име на ученика)

ЕГН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, пол

м

ж

, входящ номер

 

 

 

 

 

 

 

,

 

(Вярното се отбелязва с "Х")

живеещ/а: област ..................................................................................................................... ,

пощенски код

 

 

 

 

,

 

община ..................................................................................................................................... ,

гр./с. ......................................................................................................................................... ,

ж.к./ул. .................................................................. № .........., бл. ......., вх. ...., ет. ....., ап. .....,

телефон за контакти: .................................................................................................................

УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

През учебната .................. година предстои да завърша ........... клас

в ..................................................................., гр./с. ...................................................................,

                                              (училище)

община..........................................................................., област ..................................................................

Желая да бъда насочен/а за обучение в следните училища и паралелки, посочени по реда на желанията ми:

профил/специалност от професия                                         училище

.................................................................         ................................................................

.................................................................         ................................................................

.................................................................         ................................................................

Прилагам необходимите документи.

Гр.(с.)................................................              Подпис на ученика: ..............................

Дата ............................

Родител/настойник ................................       Подпис: .................................................

                                  (име и фамилия)

Длъжностно лице от дом: .....................       Подпис:..................................................

                                    (име и фамилия)

Длъжностно лице от комисията: ...........     Подпис:...................................................

                                       (име и фамилия)Приложение № 6 към чл. 99, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г.)

ПРОТОКОЛ

за подреждане и насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства съгласно чл. 95, ал. 1 и 2 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Входящ номер

Трите имена на ученика

ЕГН

Училище и клас, в които се обучава ученикът

Основание за насочване

Оценки от балообразуващите предмети

Поредно желание

Насочен към .........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ............................

Председател на комисията за насочване:

.....................................................................................                   .........................................

                       (име и фамилия)                                                                   (подпис)

Членове:

1. .......................................................................                    ........................................

                         (име и фамилия)                                           (подпис)

2. .......................................................................                    ........................................

                         (име и фамилия)                                           (подпис)

3. .......................................................................                    ........................................

                         (име и фамилия)                                           (подпис)

4. .......................................................................                    ........................................

                         (име и фамилия)                                           (подпис)
Приложение № 7 към чл. 99, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2021 г.)

ПРОТОКОЛ

за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО съгласно чл. 95, ал. 1 и 2 от Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Входящ номер

Трите имена

на ученика

ЕГН

Училище и клас, в които се обучава ученикът

Основание за насочване (№ на становището от РЦПППО)

Насочен към училище

Клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ............................

Председател на комисията за насочване:

.....................................................................................                   .........................................

                       (име и фамилия)                                                                   (подпис)

Членове:

1. .......................................................................                    ........................................

                         (име и фамилия)                                           (подпис)

2. .......................................................................                    ........................................

                         (име и фамилия)                                           (подпис)

3. .......................................................................                    ........................................

                         (име и фамилия)                                           (подпис)

4. .......................................................................                    ........................................

                                     (име и фамилия)                                           (подпис)


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума