навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 37 ОТ 19 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ

В сила от 04.11.2016 г.
Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.40 от 15 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:
1. издаване на свидетелство за авиационен оператор (САО), който извършва търговски въздушен превоз със самолети, вертолети, аеростати и планери и надзора върху тях, както и за наземните инспекции на въздухоплавателни средства на оператори под надзор за безопасност от друга държава;
2. издаване на разрешителни за високорискови специализирани търговски операции (разрешителни), за приемане на декларации (декларация) от оператори, извършващи специализирани търговски операции, изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79, 19/03/2008, стр. 1 - 49) (Регламент (ЕО) № 216/2008) и надзора върху тях;
3. приемане на декларации от оператори за нетърговска експлоатация, включително нетърговски специализирани операции със сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, и надзора върху тях;
4. надзора над оператори за нетърговска експлоатация с въздухоплавателни средства, различни от сложните въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, включително изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 216/2008;
5. издаване на национални свидетелства за авиационен оператор (национално свидетелство) за специализирани операции, изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 216/2008, и надзора върху тях.
(2) С тази наредба се определят и правилата за изменение и отнемане на издадените или приети от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") документи по ал. 1, както и за поддържане, ограничаване, спиране или прекратяване на правата по тези документи.
(3) Главният директор на ГД "ГВА" може да упълномощи длъжностни лица да издават документи по ал. 1, включително и за поддържане, ограничаване, спиране или прекратяване на правата по тези документи.
Чл. 2. Тази наредба не се прилага за:
1. въздухоплавателни средства, които се използват за военни, митнически или полицейски дейности;
2. дейности по търсене и спасяване, брегова охрана или подобни дейности или услуги.

Чл. 3. (1) Авиационните оператори могат да извършват търговски въздушен превоз след получаването на издадено от главния директор на ГД "ГВА" свидетелство за авиационен оператор съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012 от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 296, 25/10/2012, стр. 1 - 148) (Регламент (ЕС) № 965/2012), регламентите за неговото изменение и допълнение и оперативен лиценз на въздушен превозвач от Общността.
(2) Авиационните оператори, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ, L 293, 31/10/2008, стр. 3 - 20), могат да извършват търговски въздушен превоз след получаването на издадено от главния директор на ГД "ГВА" свидетелство за авиационен оператор съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012 и регламентите за неговото изменение и допълнение.
(3) Авиационните оператори могат да извършват летателни операции след получаването на издадено от главния директор на ГД "ГВА":
1. разрешително за високорискови специализирани търговски операции;
2. национално свидетелство за авиационен оператор, с което се разрешава изпълнението на специализирани операции;
3. писмо за приемане на декларация съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите за неговото изменение и допълнение и тази наредба.
(4) Авиационните оператори могат да извършват нетърговски въздушни операции, включително нетърговски специализирани операции със сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, след получаването на издадено от главния директор на ГД "ГВА" писмо за приемане на декларация съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите за неговото изменение и допълнение и тази наредба.

Чл. 4. Всички одобрения, издадени от главния директор на ГД "ГВА" съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите за неговото изменение и допълнение, изискванията на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) и тази наредба, както и всички други свързани с тях условия, се съдържат в спецификациите към свидетелството за авиационен оператор, разрешителното за високорискови специализирани търговски операции или националното свидетелство за авиационен оператор, с които се разрешава изпълнението на специализирани операции, или в списъци на специалните одобрения.

Чл. 5. С тази наредба се регламентират:
1. изискванията към летателната експлоатация на въздухоплавателни средства, включително на тези, които са с опростена конструкция или са в експлоатация главно на територията на страната, които подлежат на контрол от ГД "ГВА";
2. изискванията за поддържане на най-добрите стандарти за безопасност при експлоатацията на граждански въздухоплавателни средства, подобряване на гражданското въздухоплаване и гарантиране съответствие с приложимата уредба при експлоатацията на граждански въздухоплавателни средства в рамките на Европейския съюз (EС);
3. изискванията за приемане от ГД "ГВА" на процедури за участие и обмен на информация с други въздухоплавателни администрации относно направени констатации и последващи действия, предприети в резултат на надзора върху лица и организации, упражняващи дейност на територията на Република България, които са сертифицирани от компетентен орган на друга държава-членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA), в съответствие с чл. ARO.GEN.200, буква "в" от Регламент (ЕС) № 965/2012 г.;
4. изискванията за унифициране на критериите, процесите и процедурите по издаване на разрешителните на оператори за високорискови специализирани търговски операции и националните свидетелства за авиационен оператор, с които се разрешава изпълнението на специализирани търговски и нетърговски операции, изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат както в приложното поле на Регламент (ЕО) № 216/2008, така и в обхвата на Приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 216/2008;
5. изискванията за унифициране на критериите, процесите и процедурите по приемането на декларации от оператори за специализирани търговски операции, нетърговска експлоатация, включително нетърговски специализирани операции със сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 216/2008.

Чл. 6. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" като компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕО) № 216/2008, Регламент (ЕС) № 965/2012 и регламентите за неговото изменение и допълнение и Закона за гражданското въздухоплаване осигурява система за управление и изпълнява задълженията си, като осигурява и поддържа обучен и квалифициран персонал, притежаващ необходими знания и опит.
(2) Инспекторите в ГД "ГВА" имат право на достъп до всички звена в организациите, наземните съоръжения, въздухоплавателните средства - както на земята, така и във въздуха, и до всякаква документация на оператора. Операторите са длъжни да осигуряват достъп на инспекторите по всяко време.
(3) Инспекторите в ГД "ГВА" при осъществяване на своята дейност се ръководят от одобрен от главния директор на ГД "ГВА" Наръчник на инспектора (НИ), който съдържа актуални и изчерпателни правила и процедури по прилагането на Регламент (ЕС) № 965/2012, приемливите средства за съответствие и ръководните материали към него, както и националните изисквания.
(4) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" поддържа система за водене на отчетност, която осигурява съхранение, достъп и надеждно проследяване на писмените правила и процедури и тяхното архивиране, като:
1. поддържа списък, в който се вписват актуални данни от издадените и валидни свидетелства на авиационните оператори, разрешителните за високорискови специализирани търговски операции, декларациите от оператори и националните свидетелства за авиационен оператор, с които се разрешава изпълнението на специализирани операции, изпълнявани с въздухоплавателни средства, които попадат в обхвата на Приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 216/2008;
2. поддържа архив, в който се съхраняват всички данни за авиационния оператор 5 години след преустановяване на дейността му.
(5) Списъкът по ал. 4, т. 1 съдържа:
1. наименование на оператора;
2. име на неговия ръководител;
3. адреси и телефонни номера за кореспонденция и връзка с оператора;
4. списък с типовете и моделите въздухоплавателни средства, с които се извършва въздухоплавателната дейност;
5. видовете разрешени дейности.
(6) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" предоставя на ЕАSA информация за всяко издадено от нея САО, разрешително, национално свидетелство - при условията и по реда на глава шеста от тази наредба, както и приета декларация, когато е приложимо.
(7) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" поддържа регистър за издадените от нея документи по чл. 1 от тази наредба.

Чл. 7. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изготвя график и поддържа програма за надзор на авиационните оператори съгласно чл. ARO.GEN.300, чл. ARO.GEN.305, чл. ARO.RAMP.100 от Регламент (ЕС) № 965/2012 и тази наредба.

Чл. 8. (1) Надзорът по чл. 7 се осъществява посредством инспекции, включително внезапни, предназначени да осигурят на ГД "ГВА" доказателства за продължаващо съответствие на операторите с Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите за неговото изменение и допълнение и тази наредба, или за предприемане на мерки, предвидени в чл. ARO.GEN.350 и чл. ARO.GEN.355 от Регламент (ЕС) № 965/2012.
(2) Обхватът на надзора се съобразява с резултатите от предишните надзорни дейности и с приоритетите по отношение на безопасността.
(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" взаимодейства с други въздухоплавателни администрации относно авиационните оператори и при необходимост се договаря за разпределение на отговорности и задачи във връзка с контрола върху дейността им.
(4) Когато дейността на лице или организация включва повече от една държава - членка на ЕС или ЕАSA, ГД "ГВА" може да се споразумее част от надзора да се осъществява от компетентните органи на държавите - членки, където се осъществява дейността, или от ЕАSA. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" уведомява всяко лице или организация, което е обект на такова споразумение, за неговия обхват.
(5) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" събира и обработва всяка информация, която счита за полезна за надзора и безопасността, включително от наземни и внезапни инспекции, съгласно чл. ARO.GEN.300 от Регламент (ЕС) № 965/2012, които се организират съгласно чл. ARO.GEN.350 от Регламент (ЕС) № 965/2012.

Глава втора.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ


Чл. 9. (1) Свидетелството за авиационен оператор, издадено в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 и регламентите за неговото изменение и допълнение, удостоверява годността на авиационния оператор да извършва търговски въздушен превоз.
(2) Разрешителното за високорискови специализирани търговски операции, издадено в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите за неговото изменение и допълнение и националните свидетелства за авиационен оператор, с които се разрешава изпълнението на специализирани операции, издадени в съответствие с изискванията на тази наредба, удостоверяват годността на авиационния оператор да извършва операциите, посочени в съответния документ.
(3) Декларацията от оператори, извършващи специализирани търговски операции и нетърговска експлоатация, включително нетърговски специализирани операции със сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, приета в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 и регламентите за неговото изменение и допълнение и тази наредба, удостоверява годността на авиационния оператор да извършва такива операции.
(4) При констатирани от ГД "ГВА" несъответствия в изпълнението на изискванията на действащите норми, стандарти и правила в гражданското въздухоплаване правата по издаденото САО, разрешително, национално свидетелство и декларация се ограничават, временно спират или прекратяват.

Чл. 10. (1) Всеки авиационен оператор:
1. носи отговорност за експлоатацията на въздухоплавателните средства в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 216/2008, Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите за неговото изменение и допълнение, Закона за гражданското въздухоплаване и тази наредба и в съответствие с предоставените му права при условията и ограниченията, посочени в неговото свидетелство за авиационен оператор и спецификацията към него, в разрешителното за високорискови специализирани търговски операции, в националното свидетелство на оператори, извършващи специализирани операции, в декларацията за нетърговската експлоатация, включително нетърговски специализирани операции със сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, в списъка на специалните одобрения, както и в съответствие с разпоредбите в документацията на оператора, и че полетите се изпълняват само в съответствие с дадените му права, както се изисква за зоната и типа на експлоатация;
2. е длъжен да определи условията и реда за внасяне на изменения в неговата документация, както и да предвиди състава и съответната отговорност на онези лица от персонала или постоянно привлечени лица, които гарантират, че за конкретните изменения са уведомени тези служители, които ги прилагат;
3. уведомява ГД "ГВА" за всяко изменение или допълнение на документацията си, което влиза в сила след получаването на одобрение от главния директор на ГД "ГВА"; авиационният оператор може да прилага промени, без предварително одобрение от главния директор на ГД "ГВА", за всеки отделен случай при одобрена от главния директор на ГД "ГВА" процедура, в която се определя обхватът на промените и се описва начинът на тяхното въвеждане;
4. осигурява на персонала и на борда на всяко въздухоплавателно средство в експлоатация копия на документацията си;
5. гарантира, че персоналът е в състояние да разбира езика, на който са написани онези части от документацията, които се отнасят до изпълнението на неговите задължения и отговорности, както и че съдържанието е представено във форма, която позволява използване без затруднения, като се спазват принципите, свързани с човешкия фактор;
6. установява и поддържа система за упражняване на оперативен контрол върху всеки полет, прилага и поддържа писмена система за управление;
7. гарантира, че неговите въздухоплавателни средства притежават технически характеристики, отговарящи на условията на полета, и са оборудвани с годни и маркирани аварийно-спасителни средства в състав и количество, съответстващи на характера на полета;
8. гарантира, че неговите въздухоплавателни средства притежават валидно удостоверение за летателна годност и удостоверение за преглед на летателната годност, когато е приложимо, и са заредени с необходимото количество и качество на гориво, масло, течности и газове, съответстващи на характера на полета;
9. гарантира, че екипажите са квалифицирани и съставът им е определен за всеки полет според изискванията за типа въздухоплавателно средство и условията на полета и че всички членове на екипажа са запознати със законите, правилата и процедурите, уреждащи техните задължения на борда на въздухоплавателното средство, както и че пилотите са запознати с районите, в които се извършва полетът, летищата и летателните площадки и съответните аеронавигационни средства;
10. гарантира, че персоналът, назначен или пряко ангажиран в наземната и полетната експлоатация, е надлежно инструктиран и квалифициран за изпълнение на специфичните си задължения и е запознат със своите отговорности и взаимовръзката на своите задължения с цялостната експлоатация, както и че целият персонал знае и спазва законовите и подзаконовите нормативни актове и процедурите на тези държави, в които се извършват операциите, и които се отнасят до изпълнението на техните задължения;
11. установява процедури и инструкции за безопасната експлоатация на всеки тип въздухоплавателно средство, съдържащи задълженията и отговорностите на наземния състав и на членовете на екипажа, за всички видове експлоатация на земята и по време на полет; тези процедури не могат да изискват член на екипажа да изпълнява други дейности по време на критични фази на полета освен необходимите за безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство;
12. установява система от контролни карти за всеки тип въздухоплавателно средство, които се използват от членовете на екипажа през отделните фази на полета в нормални, извънредни и аварийни ситуации, за да се гарантира спазването на експлоатационните процедури в ръководството за експлоатация;
13. определя процедури за планиране на полетите, съобразени с характеристиките на въздухоплавателното средство, други експлоатационни ограничения и съответните очаквани условия по предвидения маршрут, както и на съответните летища или летателни площадки, които процедури се включват в ръководството за експлоатация (РЕ), чието съдържание се изготвя в съответствие с чл. ORO.MLR.100 от Регламент (ЕС) № 965/2012;
14. създава и поддържа програми за обучение на персонала, включително по опасни товари, които подлежат на разглеждане и одобрение от главния директор на ГД "ГВА", като програмите за обучение съответстват на отговорностите на персонала;
15. осигурява наличието на борда на всяко експлоатирано въздухоплавателно средство на необходимата информация за службите за търсене и спасяване в районите, над които ще се извършва конкретният полет;
16. осигурява всеки полет да започва само при наличие на достоверна информация, че всички наземни и/или водни средства, непосредствено необходими за полета, безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство и за защита на пътниците, съответстват на условията, при които ще се изпълнява конкретният полет, и те ще се използват правилно за тези цели;
17. предоставя достъп на всяко лице, оправомощено от главния директор на ГД "ГВА", по всяко време до всички съоръжения, въздухоплавателни средства, документи, записи, данни, процедури или всякакви други материали, отнасящи се до дейността му;
18. изпраща писмено съобщение не по-късно от 24 часа от настъпване на авиационното събитие в ГД "ГВА" и Специализираното звено за разследване на авиационни събития в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за всяко произшествие, сериозен инцидент и инцидент с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство;
19. докладва на ГД "ГВА" и на организацията, отговорна за проектирането на въздухоплавателното средство, всеки инцидент, неизправност, технически дефект, надвишаване на техническите ограничения или събитие в съответствие с Регламент (ЕО) № 1321/2014 на Комисията за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации или друго необичайно обстоятелство, което е застрашило или е могло да застраши безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, без да е довело до произшествие или сериозен инцидент;
20. осъществява договорени дейности по смисъла на чл. ORO.GEN.205 от Регламент (ЕС) № 965/2012, като договорените дейности включват дейностите от обхвата на одобрението на оператора, които се изпълняват от друга организация, която е сертифицирана да извършва такива дейности или ако не е сертифицирана, работи съгласно одобрението на оператора;
21. осигурява за всяко въздухоплавателно средство по време на полет документите, ръководствата и информацията, посочени в чл. CAT.GEN.MPA.180 и чл. SPO.GEN.140, NCC.GEN.140 от Регламент (ЕС) № 965/2012;
22. осигурява натоварването, масата и разположението на центъра на тежестта на въздухоплавателно средство по време на всеки полет и фаза от него да бъдат в съответствие с ограниченията в неговото ръководство за летателна експлоатация;
23. не изпълнява полети, когато съществува опасност за обледенение на въздухоплавателно средство или се очакват такива през време на полета, освен ако не е предприел всички необходими действия за откриване и отстраняване обледенението на земята на онези въздухоплавателни средства, които са годни за полети в такива условия;
24. експлоатира въздухоплавателни средства с удостоверение за летателна годност в съответствие с приложимите европейски и национални изисквания.
(2) Документацията на авиационния оператор по ал. 1 се изготвя в два надлежно утвърдени и предназначени за образец еднообразни екземпляра - за оператора и за ГД "ГВА".
(3) Системата за електронно разпространение на документацията по ал. 1 подлежи на одобрение от главния директор на ГД "ГВА".
(4) Всеки оператор е длъжен да уведомява незабавно ГД "ГВА" в следните случаи:
1. при изменения в организацията, административната структура или средствата за комуникации, касаещи въздухоплавателната му дейност;
2. при промяна на седалището и адреса на управление или на адреса на главната експлоатационна база за опериране;
3. при промени в ръководните длъжностни лица;
4. когато срещу него е образувано производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
5. когато не разполага с нито едно въздухоплавателно средство, притежаващо валидно удостоверение за летателна годност.

Чл. 11. (1) Всеки притежател на САО, разрешително, национално свидетелство и декларация създава предварителна организация и съставя авариен план за действие в случай на произшествие с въздухоплавателно средство, с което оперира.
(2) Аварийният план включва реда за предаване на съобщения, реда за сформиране на аварийните екипи и техните отговорности на мястото на събитието, предвидените мерки за запазване живота и здравето на пътниците и екипажа, за съхранение на доказателствата за произшествието, както и програма за тренировка на персонала съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (ОВ, L 295, 12/11/2010, стр. 35 - 50).

Чл. 12. (1) Договорите за лизинг на въздухоплавателни средства, сключени между български оператори и българско или чуждестранно лице, се одобряват предварително от главния директор на ГД "ГВА" при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 и регламентите за неговото изменение и допълнение при условията и по реда на Наредба № 83 от 2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг (ДВ, бр. 49 от 2014 г.).
(2) Когато не са представени доказателства, че операциите на авиационния оператор, извършвани с наето на сух или мокър лизинг въздухоплавателно средство, се осъществяват законно или безопасно, главният директор на ГД "ГВА" може да предприеме мерки да отмени даденото одобрение по представения договор за лизинг преди изтичане на неговия максимален срок по чл. ORO.AOC.110, букви "б", "в" и "г" от Регламент (ЕС) № 965/2012 и по реда на Наредба № 83 от 2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг.

Чл. 13. (1) Всеки притежател на САО прилага нормите за полетно време, работно време и време за почивка на екипажа, както следва:
1. за експлоатиращи самолети - съгласно Регламент (ЕС) № 83/2013 на Комисията от 29 януари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 965/2012 за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, с изключение на операторите, получили право за "въздушни таксиметрови услуги", за които са приложими разпоредбите в съответствие с Регламент (ЕС) № 859/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета по отношение на общите технически изисквания и административни процедури, приложими към търговските превози със самолет, подчаст Р, които са подробно разписани в Ръководство за експлоатация (РЕ) на оператора;
2. за експлоатиращи вертолети - съгласно Наредба № 4018 от 2005 г. за работното време на авиационния персонал (ДВ, бр. 78 от 2005 г.).
(2) Всеки притежател на разрешително, национално свидетелство и декларация прилага нормите за полетно време, работно време и време за почивка на екипажа съгласно Наредба № 4018 от 2005 г. за работното време на авиационния персонал.
(3) Всеки притежател на САО, разрешително, национално свидетелство, издадено при условията и по реда на глава шеста от настоящата наредба, или декларация докладва в ГД "ГВА" фактическото полетно време на летателния персонал за предходния месец писмено или на официалната електронна поща на ГД "ГВА" и съхранява записите за полетно време, работно време и време за почивка на екипажа за период не по-кратък от 18 месеца.

Чл. 14. (1) Операторите, които извършват търговски въздушен превоз, изпълняват изискванията на приложения I, III, IV и V към Регламент (ЕО) № 965/2012.
(2) Операторите, които извършват търговски въздушни операции, включително притежателите на национално свидетелство, изпълняват изискванията на приложения I, III и VIII към Регламент (ЕО) № 965/2012 и когато е приложимо, на Приложение V към Регламент (ЕО) № 965/2012.
(3) Операторите, които извършват нетърговски въздушни операции, включително и специализирани нетърговски операции, изпълняват изискванията на приложения I, III, V (когато е приложимо), VI и VIII (когато е приложимо) към Регламент (ЕО) № 965/2012.

Глава трета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

Раздел I.
Съдържание на свидетелството за авиационен оператор


Чл. 15. Свидетелството за авиационен оператор, извършващ търговски въздушен превоз, се издава на български и на английски език с поредни номера, започващи с означението "BG", и е безсрочно. Номерът на САО, което е отнето или спряно и не е подновено, не може да бъде използван отново. Свидетелството за авиационен оператор се изготвя по образец - формуляр 138 на ЕАSA съгласно Регламент (ЕО) № 965/2012.

Чл. 16. (1) В свидетелството за авиационен оператор не се вписва право за превоз на пътници, ако в процеса на експлоатационна инспекция заявителят не представи доказателства за създадената от него организация и осигурената подготовка на съответния персонал за аварийни ситуации чрез демонстрация на частична аварийна евакуация (прекратено излитане и приводняване) за всеки експлоатиран от него тип ВС с повече от 44 места за пътници.
(2) Демонстрацията по ал. 1 се приема за успешна, когато е извършена за време не повече от 15 секунди (частична евакуация).

Раздел II.
Първоначално издаване на свидетелство за авиационен оператор


Чл. 17. Кандидат за издаване на свидетелство за авиационен оператор може да бъде търговец, регистриран по Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Чл. 18. (1) Преди подаване на заявление за първоначално издаване на свидетелство за авиационен оператор по реда на тази наредба лицето заявява писмено намеренията си за това в ГД "ГВА".
(2) В срок не по-късно от 14 дни от постъпване на уведомлението от кандидата за подаване на заявление за издаване на САО главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя дата за провеждане на консултации за запознаване с изискванията за въздухоплавателната дейност, която планира да извършва, и въпросите, свързани с обхвата на предвидената дейност, включително бъдещите отговорности на въздушния превозвач, произтичащи от спазването на изискванията на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ, L 293, 31/10/2008) и Регламент (ЕО) № 785/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства и неговите изменения.
(3) За проведените предварителни консултации в ГД "ГВА" се изготвят протоколи за резултата от срещата, копие от които се предоставя на кандидата в срок до 3 работни дни от датата на провеждане на консултациите.

Чл. 19. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2018 г.) Кандидатът подава заявление в ГД "ГВА" не по-късно от 90 работни дни преди планираната дата за започване на въздухоплавателна дейност и след приключване на консултациите по чл. 18. В заявлението се посочва единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ. Към заявлението кандидатът прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2018 г.) удостоверение за актуално състояние - за лицата, които са регистрирани като търговци по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. декларация от кандидата, че срещу него не е поискано пред съд откриване на съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице открито съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
3. информация за оценка на мащабите на дейността на заявителя за първоначално издаване на САО съгласно приложение № 1 от наредбата;
4. застрахователни договори (не по-късно от 30 календарни дни след датата на подаване на заявлението);
5. договори с подизпълнители за други дейности, ако има такива;
6. лизингови договори за въздухоплавателните средства, ако има такива;
7. документ за платена такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Кандидатът внася за одобрение следните документи:
1. ръководство за управление на организацията (Organization’s Management Manual (ОММ) - в случаите, когато операторът е предвидил създаването на такова ръководство като част от ръководството си за експлоатация;
2. ръководство за експлоатация (Operations Manual (ОМ), част A, B (за всеки тип), C и D;
3. ръководство за управление на безопасността (Safety Management Manual (SMM);
4. ръководство за експлоатация на кабинен екипаж (Cabin Crew Operations Manual (CCOM) - ако е приложимо;
5. ръководство за наземно обслужване (Ground Handling Manual (GHM);
6. описание на организация за управление поддържането на постоянна летателна годност (Continuing Airworthiness Maintenance Exposition (CAME);
7. програма за сигурност (Security Program (SP);
8. план за действия при аварийни ситуации (Emergency Respond Plan (ERP).
(3) Процедурата за издаване на САО се провежда заедно с процедурите за одобрение на организация за управление на поддържането на постоянна летателна годност по част М на Регламент № 1321/2014 относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи (Регламент № 1321/2014).

Чл. 20. (1) В срок до 7 работни дни от подаване на заявление за издаване на САО главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя със заповед отговорен инспектор, който ръководи и координира процеса за сертифициране на оператора.
(2) В срок до 7 работни дни от датата на издаване на заповедта по ал. 1 отговорният инспектор по ал. 1 извършва предварителна оценка на заявлението и изготвя доклад за резултатите от предварителната оценка.
(3) В случай на положителна оценка по ал. 2 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице със заповед назначава комисия за провеждане на експлоатационна инспекция за проверка на годността на кандидата да извършва заявената въздухоплавателна дейност.
(4) В случай на негативна оценка по ал. 2 на документите и данните по чл. 19 отговорният инспектор уведомява кандидата писмено за констатираните несъответствия и определя срок за тяхното отстраняване. В този случай процедурата се спира за определения срок. След представяне на изискуемата информация и документи в определения срок процедурата продължава в съответствие с ал. 3.
(5) Когато кандидатът не представи изискуемата информация и документи в определения срок, процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.

Чл. 21. (1) Комисията по чл. 20, ал. 3 извършва експлоатационни инспекции, като след приключване на нейната работа отговорният инспектор по чл. 20, ал. 1 изготвя обобщен доклад, към който прилага всички материали, доказателства и становища на членовете на комисията. Докладът съдържа едно от следните предложения:
1. да бъде издадено САО;
2. да се откаже на кандидата издаването на САО, когато в хода на експлоатационната инспекция се установи, че кандидатът за САО не може да спазва установените стандарти, не удовлетворява изискванията по Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите по неговото изменение и допълнение и по тази наредба или фактическото му състояние застрашава безопасната експлоатация на ВС.
(2) В зависимост от заключенията в доклада на отговорния инспектор по чл. 20, ал. 1 главният директор на ГД "ГВА" издава САО или отказва издаването му.
(3) Правата и обхватът на одобрените дейности се вписват в спецификацията към свидетелството.
(4) Актовете по спиране или прекратяване на процедурата и отказът да бъде издадено САО се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Изменения на САО по заявление на авиационния оператор


Чл. 22. (1) Всеки оператор може да кандидатства пред ГД "ГВА" за изменение, подлежащо на предварително одобрение на някой от елементите на свидетелството за авиационен оператор или в спецификацията към свидетелството, като подава заявление, в което посочва исканото изменение не по-късно от 30 работни дни преди датата на въвеждането му.
(2) Към заявлението авиационният оператор прилага частите от ръководството за провеждане на полети, които подлежат на изменение, документите, които се отнасят към конкретното искане за изменения в САО, и документ за платена такса.
(3) Авиационният оператор подава заявление за изменение на САО и когато е налице неотстранено от него в срок несъответствие, свързано с някой от елементите на САО или в спецификацията към него, заради което е издадена заповед от главния директор на ГД "ГВА" за временно спиране или ограничаване на правата му по САО.

Чл. 23. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" разглежда заявлението, извършва всички инспекции, които са необходими, за да се увери, че операторът е предвидил последствията от заявлението (в т.ч. преглед на ресурсите на оператора), оценява представените части от ръководството за провеждане на полети и уведомява оператора за своето решение до 30 работни дни след получаването на всички документи, които са необходими за внасянето на изменения в САО или в спецификацията към свидетелството.
(2) Заявлението за изменение на САО или спецификацията към свидетелството по искане на авиационния оператор се разглежда по реда за първоначално издаване на САО, като задължително се проверява и оценява трайната задоволителност на системата за съответствие.
(3) Въз основа на доклада от отговорния инспектор, който съдържа достатъчно убедителни данни, че авиационният оператор продължава да е в състояние да осъществява безопасна експлоатация, главният директор на ГД "ГВА" одобрява исканите изменения в САО.
(4) Когато в хода на проведените инспекции отговорният инспектор установи, че авиационният оператор не е в състояние да изпълнява въздухоплавателна дейност в съответствие с исканото изменение, главният директор на ГД "ГВА" писмено уведомява заявителя, че отказва да измени свидетелството за авиационен оператор, като посочва основанията за отказа.
(5) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 24. (1) Когато авиационният оператор заявява внасянето на изменение в списъка на ръководителите, както и при добавяне или заличаване на въздухоплавателно средство от тип, с който вече оперира, същите не се разглеждат от ГД "ГВА" като заявления за изменение на САО.
(2) Когато се налага вписване на ново име за някое от лицата, вписани в спецификацията към САО, авиационният оператор представя в ГД "ГВА" писмени доказателства за квалификациите на предложеното лице. Преди да се вземе окончателно становище относно неговата приемливост, ГД "ГВА" може да проведе събеседване с избраното лице или да поиска допълнителни данни, свързани с професионалната квалификация и опит, които доказват, че лицето е подходящо.

Глава четвърта.
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВИСОКОРИСКОВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ

Раздел I.
Съдържание на разрешително за високорискови специализирани търговски операции


Чл. 25. (1) Разрешителното за високорискови специализирани търговски операции се издава по образец - формуляр 151 на ЕАSA съгласно Регламент (ЕО) № 965/2012 на български и на английски език, с поредни номера, започващи с означението "BG.SPO". Видовете операции се вписват в разрешителното с означението "SPO", пореден номер на вида операция и нейното наименование.
(2) Номерът на разрешително, което е отнето или спряно и не е подновено, не може да бъде използван отново.

Раздел II.
Първоначално издаване на разрешително за високорискови специализирани търговски операции


Чл. 26. Кандидат за издаване на разрешително за високорискови специализирани търговски операции може да бъде търговец, регистриран по Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Чл. 27. (1) Преди подаване на заявление за първоначално издаване на разрешително за високорискови специализирани търговски операции по реда на тази наредба лицето заявява намеренията си за това в ГД "ГВА", с изключение на авиационните оператори, притежаващи САО - САР, издадени по реда на Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (ДВ, бр. 17 от 2000 г.).
(2) В срок до 14 работни дни от постъпване на уведомлението от кандидата за подаване на заявление за издаване на разрешително за високорискови специализирани търговски операции главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя дата за провеждане на консултации за запознаване с изискванията за въздухоплавателната дейност, която планира да извършва, и въпросите, свързани с обхвата на предвидената дейност.
(3) За проведените предварителни консултации в ГД "ГВА" се изготвят протоколи за резултата от срещата, копие от които се предоставя на кандидата в срок до 3 работни дни от датата на провеждане на консултациите.

Чл. 28. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2018 г.) Кандидатът подава заявление в ГД "ГВА" не по-късно от 60 работни дни преди планираната дата за започване на въздухоплавателна дейност и след приключване на консултациите по чл. 27. В заявлението се посочва единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ. Към заявлението кандидатът прилага:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2018 г.) удостоверение за актуално състояние - за лицата, които са регистрирани като търговци по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. декларация от кандидата, че срещу него не е поискано пред съд откриване на съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице открито съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
3. ръководство за експлоатация;
4. стандартни оперативни процедури (СОП);
5. оценка на риска на базата, на която са съставени СОП;
6. описание на системата за управление;
7. имената и адресите на ръководните лица, както и доказателства, че притежават необходимата квалификация и професионален опит;
8. списък с имената, номерата на свидетелствата за правоспособност и други данни за всички лица, свързани с експлоатацията на ВС на оператора;
9. план за действия при аварийни ситуации (Emergency Respond Plan (ERP);
10. лизингови договори, когато е приложимо;
11. предварителни договори за изпълнение на всяка услуга или продукт, които са свързани с оперативното или техническото обезпечаване на исканите летателни операции, чието изпълнение заявителят възнамерява да възложи изцяло или частично на външни изпълнители;
12. документ за платена държавна такса;
13. застрахователни договори (не по-късно от 30 календарни дни след датата на подаване на заявлението);
14. информация за оценка на мащаба на дейността на заявителя за първоначално издаване на разрешително за високорискови специализирани търговски операции съгласно приложение № 1 от наредбата.
(2) Процедурата за издаване на разрешително за високорискови специализирани търговски операции се провежда заедно с процедурите за одобрение на организация за управление на поддържането на постоянна летателна годност по част М на Регламент № 1321/2014, освен в случаите, когато е сключен договор с одобрена организация за управление на поддържането на постоянна летателна годност по част М на Регламент № 1321/2014.

Чл. 29. (1) В срок до 7 работни дни от подаване на заявление за издаване на разрешително за високорискови специализирани търговски операции главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя със заповед отговорен инспектор, който ръководи и координира процеса за сертифициране на оператора.
(2) В срок до 7 работни дни от датата на издаване на заповедта отговорният инспектор по ал. 1 извършва предварителна оценка на заявлението и изготвя доклад за резултатите от предварителната оценка.
(3) В случай на положителна оценка на заявлението по реда на ал. 2 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице със заповед назначава комисия за провеждане на експлоатационна инспекция за проверка на годността на кандидата да извършва заявената въздухоплавателна дейност.
(4) В случай че заявлението и приложените към него документи и данни не съответстват на изискванията по чл. 28, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице уведомява кандидата писмено за констатираните несъответствия и определя срок за тяхното отстраняване. В този случай процедурата се спира за определения срок. След представяне на изискуемата информация и документи в определения срок процедурата продължава в съответствие с ал. 3.
(5) Когато кандидатът не представи изискуемата информация и документи в определения срок, процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.

Чл. 30. (1) Комисията по чл. 29, ал. 3 извършва експлоатационни инспекции, като след приключване на нейната работа отговорният инспектор по чл. 29, ал. 1 изготвя обобщен доклад, към който прилага всички материали, доказателства и становища на членовете на комисията. Докладът съдържа едно от следните предложения:
1. да бъде издадено разрешително за високорискови специализирани търговски операции;
2. да се откаже на кандидата издаването на разрешително за високорискови специализирани търговски операции, когато в хода на експлоатационната инспекция се установи, че кандидатът не може да спазва установените стандарти, не удовлетворява изискванията по Регламент (ЕС) № 965/2012, регламентите по неговото изменение и допълнение и тази наредба или фактическото му състояние застрашава безопасната експлоатация на ВС.
(2) В зависимост от заключенията в доклада на отговорния инспектор по чл. 29, ал. 1 главният директор на ГД "ГВА" издава разрешително за високорискови специализирани търговски операции или отказва издаването му.
(3) Първоначалното разрешително за високорискови специализирани търговски операции се издава за срок до 24 месеца. Правата и обхватът на одобрените дейности се вписват в разрешителното.
(4) Актовете по спиране или прекратяване на процедурата и отказът да бъде издадено разрешително за високорискови специализирани търговски операции се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Изменение и продължаване срока на валидност на разрешителното за високорискови специализирани търговски операции на авиационен оператор


Чл. 31. (1) Авиационният оператор подава заявление, в което посочва исканото изменение на разрешително за високорискови специализирани търговски операции не по-късно от 30 работни дни преди датата на въвеждане на изменението.
(2) Към заявлението авиационният оператор прилага изменените части от ръководството за експлоатация и/или СОП, както и необходимите документи, които касаят изменението, и документ за платена такса.
(3) Авиационният оператор подава заявление за изменение на разрешителното и когато е налице неотстранено от него в срок несъответствие, свързано с някой от елементите на разрешителното, заради което е издадена заповед от главния директор на ГД "ГВА" за временно спиране или ограничаване на правата му по него.

Чл. 32. (1) Заявлението за изменение на разрешително за високорискови специализирани търговски операции се разглежда по реда на чл. 29 и 30.
(2) Измененото разрешително за високорискови специализирани търговски операции се издава със същия номер, като се запазва срокът на неговото действие.

Чл. 33. (1) Авиационният оператор подава заявление за продължаване срока на валидност на разрешително за високорискови специализирани търговски операции не по-късно от 30 работни дни преди срока на изтичане на валидността.
(2) Към заявлението авиационният оператор прилага:
1. декларация от оператора, че срещу него не е поискано пред съд откриване на съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице открито съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
2. списък с имената, номерата на свидетелствата за правоспособност и други данни за всички лица, свързани с експлоатацията на ВС на оператора;
3. документ за платена такса;
4. договори с подизпълнители за други дейности, когато е приложимо;
5. лизингови договори, когато е приложимо;
6. информация за оценка на мащабите на дейността при продължаване на срока на валидност на разрешителното съгласно приложение № 2 от наредбата.
(3) Заявлението за продължаване срока на валидност на разрешително за високорискови специализирани търговски операции се разглежда по реда на чл. 29 и 30.
(4) Валидността на разрешителното за високорискови специализирани търговски операции се продължава за срок до 24 месеца.

Глава пета.
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР. ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ


Чл. 34. (1) За извършване на специализирани авиационни операции, включително нетърговски специализирани операции със сложни въздухоплавателни средства, задвижвани с моторна тяга, в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 и Приложение VІ на Регламент (ЕС) № 965/2012 операторите могат да подават декларации в ГД "ГВА".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2018 г.) В декларациите по ал. 1 се посочва единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър и се включва декларация, че срещу него не е поискано пред съд откриване на съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице открито съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация.
(3) В допълнение на документите по ал. 2 на електронен носител се прилагат:
1. ръководство за експлоатация;
2. документация на системата за управление;
3. списък с имената, номерата на свидетелствата за правоспособност и други данни за всички лица, свързани с експлоатацията на ВС на оператора;
4. документ за платена такса.
(4) В случаите на опериране със сложни ВС, задвижвани с моторна тяга, операторът трябва да има собствена одобрена организация за управление на поддържането на постоянна летателна годност по част М от Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 г. относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи (Регламент № 1321/2014), или да има сключен договор с одобрена организация за управление на поддържането на постоянна летателна годност по част М от Регламент (ЕС) № 1321/2014.
(5) Декларацията по ал. 1 се подава в два екземпляра, попълнени на български и на английски език, единият остава в регистъра на ГД "ГВА", а другият се връща на оператора.
(6) В началото и в края на приетата от главния директор на ГД "ГВА" декларация се поставят поредни номера, започващи с означението "BG.DEC". Номер на декларация, която е отнета или спряна, не може да бъде използван отново.
(7) Информацията за приетата от главния директор на ГД "ГВА" декларация се изпраща в EASA за поддържане на Централната база данни, когато такава е дължима по силата на приложимото право на ЕС.
(8) При промяна в съдържанието на декларацията операторът подава нова.

Чл. 35. (1) Декларацията на авиационен оператор е безсрочна, при условие че:
1. операторът е в съответствие с изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, отчитайки разпоредбите, свързани с мерките за изпълнение, необходими за отстраняване на несъответствието, както е посочено в чл. ARO.GEN.350 от Регламент (ЕО) № 965/2012;
2. операторът предоставя достъп на ГД "ГВА", както е посочено в чл. ORО.GEN.140 от Регламент (ЕО) № 965/2012, за да определи продължаващото съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане.
(2) Копие от писмото, издадено от главния директор на ГД "ГВА" за съответствие на декларацията с приложимите изисквания, е задължително да бъде налично на борда на ВС заедно с посочените в чл. NCC.GEN.140 и чл. SPO.GEN.140 от Регламент (ЕО) № 965/2012 документи.

Чл. 36. (1) След получаване на декларацията главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя със заповед инспектор за проверка на цялата необходима информация, съдържаща се в декларацията.
(2) В срок до 10 работни дни главният директор на ГД "ГВА" потвърждава писмено съответствието на декларацията пред кандидата.
(3) В случай че декларацията не съответства на изискванията по чл. 34, главният директор на ГД "ГВА" уведомява кандидата писмено за констатираните несъответствия и определя срок за тяхното отстраняване. В този случай процедурата се спира за определения срок. След представяне на изискуемата информация и документи в определения срок процедурата продължава в съответствие с ал. 2.
(4) Когато бъде потвърдено несъответствието, включително и при извършване на инспекция, главният директор на ГД "ГВА" предприема действия, както е предвидено в чл. ARO.GEN.350 от Регламент (ЕО) № 965/2012.
(5) Когато кандидатът не представи изискуемата информация и документи в определения срок, процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице, като таксата не подлежи на възстановяване.
(6) Актовете по спиране, прекратяване на процедурата и отказ да бъде приета декларацията се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава шеста.
НАЦИОНАЛНИ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОПЕРАЦИИ

Раздел I.
Съдържание на националните свидетелства за авиационен оператор за специализирани операции


Чл. 37. (1) Националните свидетелства за авиационен оператор за специализирани операции се издават на български и на английски език с поредни номера, започващи с означението "BG.SPO.N". Видовете операции се вписват в националните свидетелства с означението "SPO", пореден номер на вида операция с нейното наименование.
(2) Номерът на националното свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции, което е отнето или спряно и не е подновено, не може да бъде използван отново.

Раздел II.
Първоначално издаване на национални свидетелства за авиационен оператор за специализирани операции


Чл. 38. Кандидат за издаване на национално свидетелство за авиационен оператор може да бъде търговец, регистриран по Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, както и операторът по чл. 64б ЗГВ.

Чл. 39. (1) Преди подаване на заявление за първоначално издаване на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции по реда на тази наредба лицето заявява намеренията си за това в ГД "ГВА".
(2) В срок не по-късно от 14 работни дни от постъпване на уведомлението от кандидата за подаване на заявление за издаване на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя дата за провеждане на консултации за запознаване с изискванията за въздухоплавателната дейност, която планира да извършва, и въпросите, свързани с обхвата на предвидената дейност.
(3) За проведените предварителни консултации в ГД "ГВА" се изготвят протоколи за резултата от срещата, копие от които се предоставя на кандидата в срок три работни дни от датата на провеждане на консултациите.

Чл. 40. (1) Кандидатът подава заявление в ГД "ГВА" не по-късно от 60 работни дни преди планираната дата за започване на въздухоплавателна дейност и след приключване на консултациите по чл. 39.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2018 г.) В заявлението се посочва единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ и към него се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2018 г.) удостоверение за актуално състояние - за лицата, които са регистрирани като търговци по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. декларация от кандидата, че срещу него не е поискано пред съд откриване на съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация и/или че не е налице открито съдебно производство за обявяване в несъстоятелност или ликвидация;
3. описание на предложената експлоатация, включително тип/клас и брой на въздухоплавателни средства, които ще бъдат експлоатирани;
4. ръководство за експлоатация;
5. стандартни оперативни процедури (СОП);
6. оценка на риска на базата, на която е съставен СОП (такава може да е включена в документацията по т. 5);
7. описание на системата за управление;
8. имената и адресите на ръководните лица, както и доказателства, че притежават необходимата квалификация и професионален опит;
9. списък с имената, номерата на свидетелствата за правоспособност и други данни за всички лица, свързани с експлоатацията на въздухоплавателните средства на оператора;
10. базово летище/площадка, както и списък с летищата/площадките, определени за предложените планирани операции и зони за експлоатация за непланирани/нередовни операции;
11. документ за платена такса;
12. застрахователни договори (не по-късно от 30 календарни дни след датата на подаване на заявлението);
13. план за действия при аварийни ситуации (Emergency Respond Plan (ERP), който може да е включен в документацията по т. 6;
14. договори с подизпълнители за други дейности, когато е приложимо;
15. лизингови договори, когато е приложимо;
16. предварителни договори за изпълнение на всяка услуга или продукт, които са свързани с оперативното или техническото обезпечаване на исканите летателни операции, чието изпълнение заявителят възнамерява да възложи изцяло или частично на външни изпълнители;
17. информация за оценка на мащаба на дейността на заявителя за първоначално издаване на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани търговски операции съгласно приложение № 1 от наредбата.

Чл. 41. (1) В срок до 7 работни дни от подаване на заявление за издаване на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице определя със заповед отговорен инспектор, който ръководи и координира процеса за сертифициране на оператора.
(2) В срок до 7 работни дни от датата на издаване на заповедта отговорният инспектор по ал. 1 извършва предварителна оценка на заявлението и изготвя доклад за резултатите от предварителната оценка.
(3) В случай на положителна оценка на заявлението и приложените към него документи главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице със заповед назначава комисия за провеждане на експлоатационна инспекция за проверка на годността на кандидата да извършва заявената въздухоплавателна дейност.
(4) В случай че заявлението и приложените към него документи и данни не отговорят на приложимите изисквания, главният директор на ГД "ГВА" уведомява кандидата писмено за констатираните несъответствия и определя срок за тяхното отстраняване. В този случай процедурата се спира за определения срок. След представяне на изискуемата информация и документи в определения срок процедурата продължава в съответствие с ал. 3.
(5) Когато кандидатът не представи изискуемата информация и документи в определения срок, процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.

Чл. 42. (1) Комисията по чл. 41, ал. 3 извършва експлоатационни инспекции, като след приключване на нейната работа отговорният инспектор по чл. 41, ал. 1 изготвя обобщен доклад, към който прилага всички материали, доказателства и становища на членовете на комисията. Докладът съдържа едно от следните предложения:
1. да бъде издадено национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции;
2. да се откаже на кандидата издаването на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции, когато в хода на експлоатационната инспекция се установи, че кандидатът за национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции не може да спазва установените стандарти, не отговаря на изискванията на тази наредба или фактическото му състояние застрашава безопасната експлоатация на въздухоплавателни средства.
(2) В зависимост от заключенията в доклада на отговорния инспектор по чл. 41, ал. 1 главният директор на ГД "ГВА" издава национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции или отказва издаването му.
(3) Първоначалното национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции се издава за срок до 24 месеца. Правата и обхватът на одобрените дейности се вписват в свидетелството.
(4) Временни допълнения към национално свидетелство за авиационен оператор, съдържащи експлоатационните изисквания и ограниченията, могат да се вписват за въздухоплавателни средства и дейности при одобрен "мокър лизинг" или обмен на въздухоплавателни средства.
(5) Актовете на главния директор на ГД "ГВА" по спиране или прекратяване на процедурата и отказът да бъде издадено национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III.
Изменение и продължаване срока на валидност на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции


Чл. 43. (1) Авиационният оператор подава заявление, в което посочва исканото изменение на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции не по-късно от 30 работни дни преди датата на въвеждане на изменението.
(2) Към заявлението авиационният оператор прилага изменените части от ръководството за експлоатация и/или СОП, както и необходимите документи, които касаят изменението, и документ за платена такса.
(3) Авиационният оператор подава заявление за изменение на националното свидетелство и когато е налице неотстранено от него в срок несъответствие, свързано с някой от елементите на свидетелството, заради което е издадена заповед на главния директор на ГД "ГВА" за временно спиране или ограничаване на правата му по него.

Чл. 44. (1) Заявлението за изменение на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции се разглежда по реда на чл. 41 и 42.
(2) Измененото национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции се издава със същия номер, като се запазва срокът на неговото действие.

Чл. 45. (1) Авиационният оператор подава заявление за продължаване срока на валидност на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции не по-късно от 30 работни дни преди срока на изтичане на валидността му.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2018 г.) В заявлението се посочва единен идентификационен код (ЕИК) или код по БУЛСТАТ и към него се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2018 г.) удостоверение за актуално състояние - за лицата, които са регистрирани като търговци по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. списък с имената, номерата на свидетелствата за правоспособност и други данни за всички лица, свързани с експлоатацията на ВС на оператора;
3. документ за платена такса;
4. договори с подизпълнители за други дейности, когато е приложимо;
5. лизингови договори, когато е приложимо;
6. информация за оценка на мащабите на дейността при продължаване на срока на валидност на националното свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции съгласно приложение № 2 от наредбата.
(3) Заявлението за продължаване срока на валидност на националното свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции се разглежда по реда на чл. 44.
(4) Валидността на националното свидетелство за авиационен оператор за специализирани операции се продължава за срок 18 месеца.

Глава седма.
ОДОБРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ

Раздел I.
Общи изисквания


Чл. 46. (1) Главният директор на ГД "ГВА" издава специфични одобрения за заявените дейности от авиационния оператор.
(2) Кандидатът за издаване на специфично одобрение подава заявление в ГД "ГВА" не по-късно от 30 работни дни преди началото на планираната въздухоплавателна дейност заедно с доказателства, че:
1. са спазени изискванията на съответната подчаст от Регламент (ЕС) № 965/2012;
2. съответните елементи, определени в данните, установени в Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации, са взети предвид.
(3) Авиационният оператор съхранява документите по ал. 1 най-малко за времетраенето на въздухоплавателната дейност, за която иска специфичното одобрение.

Чл. 47. Специфичните одобрения са безсрочни и се вписват в спецификациите на САО.

Чл. 48. (1) Въздухоплавателните средства могат да бъдат експлоатирани в определено за целта въздушно пространство по маршрути или съгласно процедури, когато са установени спецификации за навигация, базирана на летателните характеристики, само ако експлоатационната дейност е вписана в спецификацията към САО на авиационния оператор.
(2) Не се изисква специфично одобрение за операции във въздушно пространство, определено за зонална навигация RNAV (основна зонална навигация, B - RNAV), съгласно подчаст Б от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.
(3) За да получи одобрение за експлоатация при условията на навигация, базирана на летателни характеристики и оборудване (PBN) от главния директор на ГД "ГВА", операторът представя заявление и доказателства към него съгласно чл. SPA.PBN.105 PBN и подчаст Б от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

Раздел II.
Специфични одобрения


Чл. 49. (1) Авиационен оператор може да извършва операции при минимални навигационни летателни характеристики (MNPS) съгласно чл. SPA.MNPS.100 от Регламент (ЕС) № 965/2012.
(2) За да получи одобрение за експлоатация при минимални навигационни летателни характеристики (MNPS) от главния директор на ГД "ГВА", операторът подава заявление и доказателства към него съгласно чл. SPA.MNPS.105 от Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 50. (1) Въздухоплавателните средства се експлоатират във въздушно пространство, където се използват намалени минимуми за вертикална сепарация от 300 m (1000 ft) между полетно ниво (FL) 290 и (FL) 410.
(2) За да получи RVSM одобрение за експлоатация от главния директор на ГД "ГВА", операторът подава заявление и доказателства към него съгласно подчаст Г от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 51. (1) За да получи одобрение за операции при намалена видимост от главния директор на ГД "ГВА", операторът подава заявление и доказателства за изпълнение на изискванията на подчаст Д от приложение V към Регламент (ЕС) № 965/2012.
(2) Операторът може да извършва операции при намалена видимост (LVO) при спазване на изискванията на чл. SPA.LVO.110-SPA.LVO.130 от Регламент (ЕС) № 965/2012 и когато има одобрение от главния директор на ГД "ГВА" за:
1. излитане при намалена видимост (LVTO);
2. операция под стандартите за категория I (LTS CAT I);
3. стандартна операция в категория II (CAT II);
4. операция, различна от стандартна операция от категория II (OTS CAT II);
5. стандартна операция в категория III (CAT III);
6. операция за подход, при която се използват усъвършенствани системи за наблюдение (EVS) и се прилага експлоатационен кредит за намаляване на минимумите за хоризонтална видимост по пистата за излитане и кацане (RVR) с не повече от една трета от публикуваната RVR.

Чл. 52. (1) Самолети с два двигателя се използват за операции на търговския въздушен превоз на разстояния, надхвърлящи праговото разстояние, определено в съответствие с чл. CAT.OP.MPA.140 от Регламент (ЕС) № 965/2012, само ако операторът е получил ETOPS одобрение за експлоатация от главния директор на ГД "ГВА" съгласно подчаст Е от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.
(2) За да получи ETOPS одобрение за експлоатация, операторът представя заявление и доказателства към него съгласно чл. SPA.ETOPS.105 и подчаст Е от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 53. Операторът може да превозва разрешени за превоз по въздуха опасни товари след получено одобрение от главния директор на ГД "ГВА" за тази дейност съгласно подчаст Ж от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 54. (1) Авиационен оператор може да експлоатира вертолети по правилата за визуални полети през нощта с помощта на система за изобразяване при нощно виждане (NVIS) само след получено одобрение от главния директор на ГД "ГВА".
(2) За да получи одобрение по ал. 1, операторът подава заявление и представя доказателства за изпълнение на изискванията на подчаст З от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 55. (1) Вертолети могат да се използват за подемно-товарни операции при търговския въздушен превоз само след получено одобрение от главния директор на ГД "ГВА".
(2) За да получи одобрение по ал. 1, операторът подава заявление и представя доказателства съгласно подчаст И от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 56. (1) Вертолети могат да се използват за спешна медицинска помощ (HEMS) съгласно подчаст Й от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012 само след получено одобрение от главния директор на ГД "ГВА".
(2) За да получи одобрение по ал. 1, операторът подава заявление и представя доказателства съгласно подчаст Й от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

Глава осма.
НАДЗОР НАД АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ

Раздел I.
Надзор над авиационни оператори с права, предоставени от Република България


Чл. 57. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" оценява авиационните оператори и контролира компетентността им да извършват въздухоплавателни дейности в съответствие с предоставените им права по издадените САО, разрешително, национално свидетелство или по приета декларация.
(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" поддържа организация за оценяването на компетентността на авиационните оператори чрез извършване на планови и извънредни инспекции, които обхващат цялата дейност на авиационния оператор или само отделни нейни елементи.
(3) Плановите и извънредните инспекции се извършват в изпълнение на заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице, в която се определят:
1. съставът на комисията, на която се възлага извършване на проверката;
2. обхватът и срокът на извършване на проверката.

Чл. 58. Комисията по чл. 57 има право да:
1. проверява документите, данните, процедурите, ръководствата и всякакви други материали на авиационния оператор;
2. прави копия или извлечения от документи, данни, процедури и други материали;
3. изисква устни/писмени обяснения на място;
4. получи достъп до помещения, площадки или средства за осъществяване на въздушните операции.

Чл. 59. (1) Плановите инспекции на авиационните оператори се извършват по график, утвърден от главния директор на ГД "ГВА" или упълномощено от него лице. Графикът съдържа всички планови инспекции за надзор върху дейността на авиационните оператори.
(2) За извършването на плановата инспекция авиационният оператор се уведомява писмено най-малко три работни дни предварително.
(3) Извънредни инспекции се извършват в следните случаи, но не се ограничават до:
1. при настъпили авиационни произшествия или сериозни инциденти с ВС на авиационния оператор;
2. при системни отклонения от нормативните изисквания, касаещи безопасността, установени и констатирани повече от веднъж;
3. след констатирано от инспектор от ГД "ГВА" нарушение;
4. при постъпила жалба или сигнал и по всяко време по решение на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.
(4) Авиационният оператор не се уведомява предварително за провеждането на извънредна инспекция.

Чл. 60. (1) Инспекциите за оценяване на трайната компетентност на авиационния оператор се извършват по начините, със средствата и съгласно процедурите, регламентирани в Наръчника на инспектора.
(2) Когато в хода на инспекцията се установи, че авиационният оператор е допуснал нарушение на приложимите изисквания и то е довело или би могло да доведе до риск за безопасността на извършваната дейност, председателят на комисията по чл. 57 информира незабавно главния директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него лице и предлага мерки за решение във връзка с нарушението.
(3) След приключване на инспекцията авиационният оператор се запознава с резултатите от нея, включително с установените несъответствия, в обобщен констативен протокол. Копие от протокола се връчва на авиационния оператор. Протоколът заедно със събраните доказателства се прилага в делото на авиационния оператор, водено в ГД "ГВА".
(4) В срок до 10 работни дни след инспекцията комисията по чл. 57 класифицира несъответствията, описани в констативния протокол по ал. 3, и информира писмено авиационния оператор за класифицираните несъответствия и основанията за тях. Несъответствията се вписват в доклада на комисията по чл. 57. Класификацията на несъответствията се обобщава във:
1. констатации от ниво 1 - при установено значително несъответствие с приложимите изисквания по отношение на процедурите и ръководствата на организацията или на условията, при които е издадено САО, разрешително, национално свидетелство или е приета декларация, което води до намалена безопасност или сериозно застрашава безопасността на полетите, и включват, но не се ограничават до:
а) непредоставяне на достъп на компетентния орган до помещенията на организацията по време на нормалното работно време, след като ГД "ГВА" е уведомила писмено два пъти авиационния оператор;
б) фалшифициране на представените документи и доказателства;
в) доказателства за злоупотреба или използване с цел измама на притежавано САО, разрешително, национално свидетелство или приета декларация;
г) липса на отговорен ръководител, когато е приложимо;
2. констатации от ниво 2 - при установено несъответствие с приложимите изисквания по отношение на процедурите и ръководствата на организацията или на условията, при които е издадено САО, разрешително, национално свидетелство или е приета декларация, което води до намалена безопасност или сериозно застрашава безопасността на полетите.
(5) Авиационният оператор предоставя в ГД "ГВА" план за коригиращи действия заедно с анализ на причината за всяко несъответствие, както и срокове за отстраняването им в срок до 20 работни дни от получаване на известието по ал. 4.
(6) В срок до 10 работни дни след получаване на документите по ал. 5 комисията по чл. 57 анализира съдържанието им и информира авиационния оператор за приемането или отхвърлянето на представения план за коригиращи действия.
(7) В случай на приет план по ал. 5 авиационният оператор представя доказателства в ГД "ГВА" за коригиране на несъответствията, като комисията по чл. 57 ги оценява в срок 10 работни дни от получаването им, като:
1. в случай че предоставените доказателства и материали са оценени като приемливи, несъответствието се счита за отстранено и авиационният оператор се уведомява писмено;
2. в случай че предоставените доказателства и материали са оценени като неприемливи, авиационният оператор се уведомява писмено за необходимостта от предоставяне на допълнителна информация, разяснения и доказателства за коригиране на несъответствието, като се посочва срок за това;
3. в случай че авиационният оператор не предостави исканата информация в определения срок или тя повторно е неприемлива, констатациите от ниво 2 се повишават в ниво 1, като авиационният оператор се уведомява писмено.
(8) В случай че представеният в ГД "ГВА" план за коригиращи действия по ал. 5 бъде отхвърлен, авиационният оператор се уведомява писмено, като му се предоставя срок за неговото коригиране и повторно предоставяне в ГД "ГВА". В случай на повторно неприемане на плана по ал. 5 констатациите от ниво 2 се повишават в ниво 1.
(9) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" предприема всички необходими мерки, включително инспекции и одити, за коригиране на несъответствията по ал. 4.
(10) За всяка проведена инспекция се съставя доклад, който съдържа дата, място, предмет и констатации. Докладът се съхранява в служебното дело на авиационния оператор във формат, който е достъпен, лесноизползваем и надежден.

Раздел II.
Инспекции на перона на въздухоплавателни средства на оператори, намиращи се под регулаторния надзор на друга държава, страна - членка на ЕС, или трета страна


Чл. 61. (1) Въздухоплавателни средства, намиращи се под регулаторен режим на друга държава, могат да бъдат инспектирани на перона при кацане на гражданските летища за обществено ползване на територията на Република България.
(2) Инспекциите на перона на гражданските летища за обществено ползване се извършват от лица, които притежават необходимата квалификация, съгласно Приложение ІІ от Регламент 965/12 (ARO RAMP).
(3) За придобиване на квалификация за извършване на инспекция на перона лицата трябва да притежават квалификация в областта на летателната годност, летателната експлоатация и правоспособността на авиационния персонал.

Чл. 62. (1) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед определя старши инспекторите с право да извършват проверки на перона и да извършват практическо обучение и/или обучение в процеса на работата на лица, които ще извършват проверки на перона.
(2) Старши инспекторите по ал. 1 трябва да отговарят на следните условия:
1. лицето да е било квалифициран инспектор по наземни инспекции на перона през последните 3 години;
2. лицето да е извършило най-малко 36 инспекции на перона през последните 3 години.
(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" следи практическото обучение и/или обучението в процеса на работата на лицата, които ще извършват проверки на перона, провеждано от старшите инспектори, да съответства на програмите за обучение, публикувани от EASA.
(4) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед може да определи старши инспектори за провеждане на практическо обучение и/или обучение в процеса на работата на обучавани в други държави - членки на ЕС, лица.

Глава девета.
ВРЕМЕННО СПИРАНЕ, ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ОТНЕМАНЕ НА ПРАВАТА НА АВИАЦИОННИЯ ОПЕРАТОР

Раздел I.
Общи положения


Чл. 63. (1) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед временно спира, ограничава или отнема правата по издадено САО, разрешително, национално свидетелство или приета декларация след представяне на доклад от отговорния инспектор или председателя на комисията по чл. 57.
(2) Докладът по ал. 1 се изготвя до главния директор на ГД "ГВА" в резултат от проведените инспекции над дейността на авиационния оператор, в който се предлага действието на САО, разрешителното, националното свидетелство или приетата декларация да бъде временно спряно, ограничено или отнето за определен срок.
(3) Главният директор на ГД "ГВА" уведомява писмено авиационния оператор в срок до 3 работни дни от датата на издаването на заповедта по ал. 1.
(4) В случаите, когато безопасността на гражданското въздухоплаване е непосредствено застрашена от действие или бездействие на авиационен оператор, правата по САО, разрешителното, националното свидетелство, издадено при условията и по реда на глава VІ от тази наредба, или приетата декларация могат да бъдат незабавно спрени или ограничени със заповед на главния директор на ГД "ГВА".
(5) Заповедите по ал. 1 и 4 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел II.
Временно спиране


Чл. 64. (1) Правата по издадено САО, разрешително, национално свидетелство, издадено при условията и по реда на тази наредба, или приета декларация временно се спират за срока, определен в заповедта по чл. 63, ал. 1, когато:
1. е констатирано несъответствие ниво 1 съгласно чл. 60, ал. 4, т. 1;
2. авиационният оператор е заявил писмено желанието си временно да бъдат спрени правата по издадено САО, разрешително, национално свидетелство или приета декларация.
(2) Авиационният оператор връща в срок до 3 календарни дни след получаване на известието по чл. 63, ал. 3 САО, разрешителното, националното свидетелство или приетата декларация и преустановява дейността си за срока, определен в заповедта по чл. 63, ал. 1.
(3) Възобновяването на временно спряната въздухоплавателна дейност се извършва със заповед на главния директор на ГД "ГВА" след представяне в ГД "ГВА" на доказателства от авиационния оператор за неговата компетентност да извършва безопасно въздухоплавателна дейност и след извършване на необходимите инспекции и представен доклад от председателя на комисията по чл. 57 за положителен резултат.
(4) Главният директор на ГД "ГВА" писмено уведомява авиационния оператор, като връща САО, разрешителното, националното свидетелство или приетата декларация.
(5) В случай че авиационният оператор не предприеме коригиращи действия в срок, определен в заповедта по чл. 63, ал. 1, или резултатите от инспекциите по ал. 3 не потвърждават, че авиационният оператор е в състояние да извършва безопасно въздухоплавателна дейност, главният директор на ГД "ГВА" със заповед отнема САО, разрешителното, националното свидетелство или приетата декларация и писмено уведомява авиационния оператор.

Раздел III.
Ограничаване


Чл. 65. (1) Главният директор на ГД "ГВА" ограничава правата по издадено САО, разрешително, национално свидетелство, издадено при условията и по реда на глава шеста от тази наредба, или приета декларация за срока, определен в заповедта по чл. 63, ал. 1, когато:
1. е констатирано несъответствие ниво 1 съгласно чл. 60, ал. 4, т. 1 в някоя от дейностите;
2. авиационният оператор е заявил писмено желанието си временно да бъдат ограничени правата по издадено САО, разрешително, национално свидетелство или приета декларация по някоя от дейностите.
(2) Авиационният оператор връща в срок до 3 календарни дни след получаване на известието по чл. 63, ал. 3 САО, разрешителното, националното свидетелство или приетата декларация и преустановява дейността си за срока, определен в заповедта по чл. 63, ал. 1 за ограничените права.
(3) Възобновяването на ограничени права се извършва със заповед на главния директор на ГД "ГВА" след представяне в ГД "ГВА" на доказателства от авиационния оператор, че е в състояние да извършва безопасно дейността, обект на ограничението, и след извършване на необходимите инспекции и представен доклад от председателя на комисията по чл. 57 за положителен резултат.
(4) Главният директор на ГД "ГВА" писмено уведомява авиационния оператор за извършеното възобновяване на ограничените права.
(5) В случай че авиационният оператор не предприеме коригиращите действия в срока, определен в заповедта по чл. 63, ал. 1, или резултатът от инспекциите по ал. 4 не потвърждава, че е в състояние да извършва безопасно въздухоплавателна дейност, ограничените права не се възстановяват.

Раздел IV.
Отнемане


Чл. 66. (1) Правата по издадено САО, разрешително, национално свидетелство или приета декларация се отнемат, когато:
1. е констатирано несъответствие ниво 1 съгласно чл. 60, ал. 4, т. 1;
2. авиационният оператор не разполага с въздухоплавателно средство;
3. авиационният оператор е обявен в несъстоятелност с влязло в сила съдебно решение или е започнала процедура по ликвидацията му;
4. е отнето удостоверението за одобрение на организация за управление поддържането на постоянна летателна годност по част М от Регламент № 1321/2014;
5. е отнето удостоверението за одобрение на организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техническо обслужване на компоненти, предназначени да бъдат монтирани в тези въздухоплавателни средства по част 145 от Регламент № 1321/2014, и няма сключен договор с одобрена организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техническо обслужване на компоненти, предназначени да бъдат монтирани в тези въздухоплавателни средства по част 145 от Регламент № 1321/2014;
6. е отнет лицензът по Наредба № 145 от 2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника (ДВ, бр. 87 от 2004 г.) - за ВС, които попадат в приложното поле на Приложение II към Регламент (ЕО) № 216/2008, или няма сключен договор за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника.
(2) Заповедта за отнемане на правата по издадено САО, разрешително, национално свидетелство или приета декларация се съобщава на авиационния оператор в срок до 3 дни от датата на издаването и, като авиационният оператор е длъжен незабавно да преустанови извършването на въздухоплавателна дейност и да върне издаденото САО, разрешително, национално свидетелство или приета декларация.
(3) В списъка на авиационните оператори се вписва актът за отнемане на издадено САО, разрешително, национално свидетелство или приета декларация.
(4) След отнемане на издадено САО, разрешително, национално свидетелство или приета декларация авиационният оператор може да кандидатства по реда за първоначално издаване на САО, разрешително, национално свидетелство или да предостави нова декларация.
(5) Заповедта за отнемане по ал. 1 подлежи на обжалване при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Глава десета.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА И ИЗДАВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ УКАЗАНИЯ


Чл. 67. (1) Авиационният оператор подава заявление за даване на изключения по смисъла на чл. 14, ал. 1, 4 и 6 от Регламент (ЕС) № 216/2008 с приложени към него:
1. подробно описание на исканото изключение и срока, за който то да бъде в сила;
2. доказателства, обосноваващи необходимостта от предоставянето на исканото изключение;
3. описание на мерките, които е готов да въведе, в случай че изключението му бъде предоставено.
(2) Главният директор на ГД "ГВА" определя със заповед отговорен инспектор, който разглежда подаденото заявление за даване на изключение. Срокът за извършване на процедурата за разглеждане на заявлението за даване на изключение е до 30 работни дни.
(3) Отговорният инспектор изготвя доклад до главния директор на ГД "ГВА", съдържащ обосновано становище по исканото изключение, както и посочване на мерките, приложимите изисквания и предписанията, които ще осигурят в необходимата степен еквивалентното равнище на безопасност за срока на действие на исканото изключение.
(4) Главният директор на ГД "ГВА" въз основа на доклада по ал. 3 издава заповед за даденото изключение, когато то не води до дискриминация и с него се осигурява еквивалентно равнище на безопасност за срока на даването му. Заявителят се уведомява писмено за издадената заповед.

Чл. 68. (1) Главният директор на ГД "ГВА" по изключение може да освободи временно от отделни изисквания авиационен оператор, притежател на национално свидетелство, само в случаите на подадено от него писмено заявление. Писменото заявление задължително съдържа изискването и основанието за изключението, методите за осигуряване на безопасна експлоатация на ВС и сроковете за удовлетворяване на съответните изисквания.
(2) Освобождаване от определено изискване се дава за срок не по-дълъг от 2 месеца. След изтичане на този срок, в случай че авиационен оператор не може да докаже съответствие с изискванията, главният директор на ГД "ГВА" отнема предоставените изключения.
(3) Освобождаване на авиационен оператор - притежател на национално свидетелство, повече от един път от едно и също изискване не се допуска.

Чл. 69. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" издава оперативни указания, включително по прилагането на даваното изключение, което може да бъде отнето във всеки момент, когато са налице данни за застрашаване на оповестеното еквивалентно равнище на безопасност.
(2) Оперативните указания се разпространяват до авиационните оператори писмено или се публикуват на страницата на ГД "ГВА" в интернет.

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба "враждебна среда" е:
1. околна среда, в която:
а) не може да се извърши безопасно принудително кацане, защото повърхността е неподходяща;
б) пътниците на вертолета не могат да бъдат адекватно защитени от природните сили;
в) капацитетът за реагиране/възможността за търсене и спасяване не е в съответствие с очакваното излагане на риск; или
г) рискът от излагане на опасност на лица или имущество на земята е неприемлив;
2. налице при всички случаи в следните области:
а) при експлоатация над вода, площи в открито море северно от 45° с. ш. и южно от 45° ю. ш., определени от компетентния орган на заинтересованата държава;
б) тези части от натоварените зони, в които няма подходяща зона за безопасно принудително кацане.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (1) Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1, чл. 16а, т. 7 и 16 и чл. 64, ал. 8 от Закона за гражданското въздухоплаване, като осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 25 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 965/2012), и на регламентите за неговото изменение и допълнение.
(2) С наредбата се прилагат решенията на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност № 2013/018/R, № 2014/009/R, № 2013/028/R, № 2013/020/R, № 2014/025/R за определяне на технически изисквания и административни процедури в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, както и всички решения, които ги изменят или допълват.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в "Държавен вестник" и отменя Наредба № 37 от 2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (ДВ, бр. 93 от 2014 г.) и Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (ДВ, бр. 17 от 2000 г.).

§ 4. Всички записи и данни, съдържащи се в регистъра по чл. 5 от Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи, включително до деня на отмяната и, ще продължават да се ползват от инспекторите в ГД "ГВА" в хода на осъществяваната от тях инспекционна дейност и ще имат доказателствена сила на данни и записи, вписани в действащ официален регистър.

§ 5. Всички служебни дела по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи на притежателите на САО - САР, които ще подадат заявление за получаване на оправомощаващи документи по реда на тази наредба, ще продължават да се ползват от инспекторите на ГД "ГВА" в хода на осъществяваната от тях инспекционна дейност за целите на непрекъснатостта на надзора, осъществяван от ГД "ГВА".

§ 6. Главният директор на ГД "ГВА" дава указания по прилагане на наредбата.

§ 7. При извънредни ситуации, като природни бедствия и аварии, главният директор на ГД "ГВА" дава временни разрешения за участие в аварийно-спасителни работи.Приложение № 1 към чл. 19, ал. 1, т. 3


Информация, която се предоставя за оценка на мащаба на дейността на заявителя за първоначално издаване на САО, разрешително за високорискови специализирани търговски операции и национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани търговски операции

 

.................................................................................................................

(наименование на търговеца)

 

I. Прогнозна информация за заявената въздухоплавателна дейност за една година:

Показател

Прогноза за периода

Мярка

 

Пролетени часове - общо (1 + 2 + 3)

 

часа

1.

Пролетени часове в работа - общо, в т.ч. по типове ВС (1.1 + 1.2 + ...1.n):

 

часа

 

1.1.

 

часа

 

1.2.

 

часа

 

1.n.

 

часа

2.

Пролетени часове в служебни прелитания - общо, в т.ч. по типове ВС (2.1 + 2.2 + ...2.n):

 

 

часа

 

2.1.

 

часа

 

2.2.

 

часа

 

2.n.

 

часа

3.

Пролетени часове в тренировки - общо, в т.ч. по типове ВС (3.1 + 3.2 + ...3.n):

 

 

часа

 

3.1.

 

часа

 

3.2.

 

часа

 

3.n.

 

часа

 

II. Прогнозна информация за персонала, осигуряващ заявената въздухоплавателна дейност по т. I:

Показател

Прогноза за периода

Мярка

1.

Наети лица по трудово правоотношение (среден списъчен брой), в т.ч.:

 

бр.

 

а) летателен персонал

 

бр.

 

б) технически персонал

 

бр.

2.

Средства за РЗ за наети по трудови правоотношения

 

хил. лв.

3.

Средна месечна работна заплата на 1 нает по трудово правоотношение (2:1):12 месеца

 

 

лв.

 

III. Прогнозна финансово-икономическа информация за необходимите финансови средства, осигуряващи персонала, съоръженията, оборудването, сградите, техническото обслужване и други, необходими за осъществяването на заявената въздухоплавателна дейност по т. I:

Показател

Прогноза за периода

Мярка

1.

Разходи за оперативна дейност (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

 

хил. лв.

 

1.1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:

 

хил. лв.

 

 а) разходи за суровини и материали, в т.ч.:

 

хил. лв.

 

 - разходи за ГСМ

 

хил. лв.

 

 - разходи за резервни части и окомплектовка

 

хил. лв.

 

 б) разходи за външни услуги, в т.ч.:

 

хил. лв.

 

 - разходи за наем (лизинг) на ВС

 

хил. лв.

 

 - разходи за застраховки

 

хил. лв.

 

 - разходи за обучение

 

хил. лв.

 

 - разходи за техническо обслужване

 

хил. лв.

 

 - разходи за летищни и аеронавигационни такси

 

хил. лв.

 

 - разходи за наземно обслужване

 

хил. лв.

 

1.2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:

 

хил. лв.

 

 а) разходи за амортизация

 

хил. лв.

 

 б) разходи от обезценка

 

хил. лв.

 

1.3. Разходи за персонала, в т.ч.:

 

хил. лв.

 

а) разходи за възнаграждения

 

хил. лв.

 

б) разходи за осигуровки

 

хил. лв.

 

1.4. Други разходи

 

хил. лв.

2.

Приходи от оперативна дейност, в т.ч.:

 

хил. лв.

 

 - приходи от услуги

 

хил. лв.

3.

Печалба (2-1)

 

хил. лв.

 

ІV. Заявителят предоставя и последния си годишен финансов отчет, ако има такъв.

 

Изготвил:

Подпис на управителя,

                (име, фамилия, длъжност)

изпълнителния директор:

Подпис:

                                              (име, фамилия)

Тел. за контакти:

Печат:

Дата:

 

 


Приложение № 2 към чл. 33, ал. 2, т. 6


Информация, която се предоставя за оценка на мащаба на дейността на заявителя за продължаване на срока на валидност на разрешително за високорискови специализирани търговски операции и на национално свидетелство за авиационен оператор за специализирани търговски операции

 

.................................................................................................................

(наименование на търговеца)

 

I. Информация за въздухоплавателната дейност:

Показател

Мярка

Отчет за предходната календарна година

(..... г.)

Прогноза за текущата календарна година

(...... г.)

Отчет от началото на годината до датата на подаване на заявление

(........... г.)

Прогноза за следващата календарна година

(....... г.)

 

пролетени часове - общо (1 + 2 + 3):

часа

 

 

 

 

1.

пролетени часове в работа - общо, в т.ч. по типове ВС (1.1 + 1.2 + .....1.n):

часа

 

 

 

 

 

 

1.1.

часа

 

 

 

 

 

1.2.

часа

 

 

 

 

 

1.n.

часа

 

 

 

 

2.

пролетени часове в служебни прелитания -
общо, в т.ч. по типове ВС (2.1 + 2.2 + .....2.n):

часа

 

 

 

 

 

 

2.1.

часа

 

 

 

 

 

2.2.

часа

 

 

 

 

 

2.n.

часа

 

 

 

 

3.

пролетени часове в тренировки - общо, в т.ч. по типове ВС (3.1 + 3.2 + .....3.n):

часа

 

 

 

 

 

 

 

3.1.

часа

 

 

 

 

 

3.2.

часа

 

 

 

 

 

3.n.

часа

 

 

 

 

 

II. Информация за персонала, осигуряващ въздухоплавателната дейност по т. I:

Показател

Мярка

Отчет за предходната календарна година

(..... г.)

Прогноза за текущата календарна година

(...... г.)

Отчет от началото на годината до датата на подаване на заявление

(........... г.)

Прогноза за следващата календарна година

(....... г.)

1.

Наети лица по трудово правоотношение

(среден списъчен брой), в т.ч.:

бр.

 

 

 

 

 

а) летателен персонал

бр.

 

 

 

 

 

б) технически персонал

бр.

 

 

 

 

2.

Средства за РЗ за наети по трудови правоотношения

хил. лв.

 

 

 

 

3.

Средна месечна работна заплата на 1 нает по трудово правоотношение (2:1):12 месеца

лв.

 

 

 

 

 

III. Финансово-икономическа информация за финансовите средства, осигуряващи персонала, съоръженията, оборудването, сградите, техническото обслужване и други за осъществяването на въздухоплавателната дейност по т. I:

Показател

Мярка

Отчет за предходната календарна година

(..... г.)

Прогноза за текущата календарна година

(...... г.)

Отчет от началото на годината до датата на подаване на заявление

(........... г.)

Прогноза за следващата календарна година

(....... г.)

1.

Разходи за оперативна дейност (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

хил. лв.

 

 

 

 

 

1.1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:

хил. лв.

 

 

 

 

 

а) разходи за суровини и материали, в т.ч.:

хил. лв.

 

 

 

 

 

- разходи за ГСМ

хил. лв.

 

 

 

 

 

- разходи за резервни части и

окомплектовка

хил. лв.

 

 

 

 

 

 

б) разходи за външни услуги, в т.ч.:

хил. лв.

 

 

 

 

 

- разходи за наем (лизинг) на ВС

хил. лв.

 

 

 

 

 

- разходи за застраховки

хил. лв.

 

 

 

 

 

- разходи за обучение

хил. лв.

 

 

 

 

 

- разходи за техническо обслужване

хил. лв.

 

 

 

 

 

- разходи за летищни и аеронавигационни такси

хил. лв.

 

 

 

 

 

- разходи за наземно обслужване

хил. лв.

 

 

 

 

 

1.2. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:

хил. лв.

 

 

 

 

 

а) разходи за амортизация

хил. лв.

 

 

 

 

 

б) разходи от обезценка

хил. лв.

 

 

 

 

 

1.3. Разходи за персонала, в т.ч.:

хил. лв.

 

 

 

 

 

а) разходи за възнаграждения

хил. лв.

 

 

 

 

 

б) разходи за осигуровки

хил. лв.

 

 

 

 

 

1.4. Други разходи

хил. лв.

 

 

 

 

2.

Приходи от оперативна дейност, в т.ч.:

хил. лв.

 

 

 

 

 

- приходи от услуги

хил. лв.

 

 

 

 

3.

Печалба (2-1)

хил. лв.

 

 

 

 

4.

Просрочени задължения:

хил. лв.

 

Х

 

Х

 

а) към персонала

хил. лв.

 

Х

 

Х

 

б) за осигуровки

хил. лв.

 

Х

 

Х

 

г) към бюджета

хил. лв.

 

Х

 

Х

 

Изготвил:

Подпис на управителя,

                (име, фамилия, длъжност)

изпълнителния директор:

Подпис:

                                              (име, фамилия)

Тел. за контакти:

Печат:

Дата:

 


Новини


 
 
 
rss
Посети форума